Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, budowę i prowadzenie strony internetowej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, budowę i prowadzenie strony internetowej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii"

Transkrypt

1 Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, budowę i prowadzenie strony internetowej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nr sprawy: SL-PZP/1/POKL/187/11 Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 14.ooo euro (art.4 pkt 8 tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). 1.Beneficjent (Zamawiający): Stowarzyszenie Lokomotywa Siedziba: Konary 72, Udanin REGON , NIP Nazwa projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,,Lokalni animatorzy społeczno kulturalni Gminy Udanin w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich 3. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia: a. Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie, budowę i prowadzenie strony internetowej projektu Lokalni animatorzy społeczno kulturalni Gminy Udanin uwzględniającego w nazwie tytuł projektu tj. lokalni_animatorzy b. Wykonawca zobowiązany jest do wyboru i konfiguracji hostingu pod domenę lokalni.animatorzy.pl. c. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i instalacji szablonu strony w cms (Wersja językowa polska. Bezterminowa licencja na system CMS). d. Wykonawca zobowiązany jest do konfiguracji skryptu cms do wymagań strony (galeria zdjęć, wgrywanie plików graficznych na serwer (png, jpg, gif) oraz dokumentów (PDF, DOC, DOCX), formularz kontaktowy). e. Wykonawca zobowiązany jest do utworzenia i konfiguracji menu strony. f. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z kierownikiem projektu i zespołem projektowym przy wypracowywaniu narzędzi informacyjnych i promocyjnych projektu. g. Termin realizacji zamówienia tj. budowa i konfiguracja strony do 10 stycznia 2012 r. oraz prowadzenie strony i pomoc techniczna do 31 maja 2012 r. h. Wykonawca zobowiązany jest aby strona internetowa obligatoryjnie zawierała następujące treści i logotypy graficzne: logo Unii Europejskiej spełniające normy określone w zał. I do Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 1828/2006 oraz odniesienie do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego logo Narodowej Strategii Spójności w formie znaku Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

2 przy czym w/w logotypy graficzne są dostępne na stronie internetowej PO KL pod adresem:http://www.pokl.dwup.pl/index.php/realizacja-projektowkonkursowych/zasady-promocji-po-kl informacja o współfinansowaniu projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego tj. Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nazwę i herb (logotyp) beneficjenta: Stowarzyszenie Lokomotywa 4. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu obliczenia ceny. Przy wyborze ofert Beneficjent będzie się kierował następującymi kryteriami: kryterium: cena - waga 100 % Sposób oceny ofert: C (cena oferty) = najniższa cena łączna spośród złożonych ofert / cenę łączną oferty badanej x 100 pkt. 5. Termin i miejsce realizacji zamówienia: Miejsce realizacji zamówienia: Powiat Średzki, Gmina Udanin Termin realizacji przedmiotu zamówienia: zaprojektowanie, budowa i oddanie przygotowanej strony do 10 stycznia 2012 r. prowadzenie strony oraz wsparcie techniczne 11 styczeń 31 maj 2012 r. 6. Miejsce, sposób i termin składania ofert. Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie (zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność) w siedzibie Stowarzyszenia Lokomotywa, Konary 72, Udanin w terminie do dnia r. godz: 12:00 lub drogą elektroniczną na adres - wg wzoru oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. z dopiskiem: Zaprojektowanie, budowa i prowadzenie strony internetowej w ramach projektu POKL /11 Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą rozpatrywane. 7. Rozstrzygniecie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte w dniu do godz O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą telefoniczną lub mailową najpóźniej w dniu Przepisy dodatkowe. Oferentom nie przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz.759).

3 W przypadku, gdy w określonym terminie nie wpłynie żadna oferta lub wpłynie/wpłyną mniej niż 2 ważne oferty, zamawiający dokonuje wyboru dowolnego wykonawcy, który spełnia wszystkie kryteria i warunki określone w zapytaniu ofertowym będącym podstawą wyłonienia wykonawcy. Konary, r. Sporządził: Damian Pichowicz Prezes Stowarzyszenia Lokomotywa * *zgodnie z upoważnieniem nr 8/2011 z dnia r.

4 Dot. postęp. nr SL-PZP/1/POKL/187/11 Załącznik nr 1 Ja/My niżej podpisani O F E R T A... z siedzibą:... składamy niniejszą ofertę na zaprojektowanie i budowę strony internetowej w ramach projektu Lokalni animatorzy społeczno kulturalni Gminy Udanin współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego- zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia r. Koszty za zaprojektowanie, budowę i prowadzenie strony internetowej: za cenę netto:...zł, plus podatek VAT...zł tj. cena brutto...zł (słownie:...)... miejscowość i data... Pieczęć i podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

5 WZÓR UMOWY ZLECENIA. zawarta w Konarach w dniu.. roku pomiędzy: Stowarzyszeniem Lokomotywa z siedzibą Konary 72, Udanin, NIP Reprezentowanym przez: Prezes Stowarzyszenia Pan Damian Pichowicz zwanym dalej,,zleceniodawcą a.., NIP., PESEL zwanym dalej,,zleceniobiorcą, o następującej treści: Zleceniodawca powierza, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zleceniodawcy strony internetowej (zwanej w dalszej części umowy stroną internetową ) w terminie do dnia 10 stycznia 2012r. dla projektu pn. Lokalni animatorzy społeczno kulturalni Gminy Udanin (zwanego w dalszej części umowy projektem ) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, PRIORYTET IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z zatwierdzonym przez Zleceniodawcę projektem strony internetowej oraz postanowieniami niniejszej umowy. 2. Zleceniodawca powierza, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do zaprojektowania, zbudowania, prowadzenia/administrowania wykonanej strony internetowej dla projektu w okresie od 10 stycznia 2012 roku do 31 maja 2012 roku w ramach niniejszej umowy. 3. Zleceniobiorca zobowiązuje się, iż będzie wykonywał Umowę i wynikające z niej powierzone mu czynności zgodnie z wytycznymi działania 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w zakresie informacji i promocji. 4. Zleceniobiorca w ramach niniejszej umowy zobowiązuje się do: - wyboru i konfiguracji hostingu pod domenę lokalni.animatorzy.pl -przygotowania i instalacji szablonu strony w cms -konfiguracji skryptu cms do wymagań strony -utworzenia i konfiguracji menu strony

6 - współpracy z koordynatorem projektu i zespołem projektowym przy wypracowywaniu narzędzi informacyjnych i promocyjnych projektu - przedstawienia Zleceniodawcy wstępnego projekt strony internetowej w terminie do dnia 8 stycznia 2012 roku. 5. Projekt zawierać będzie wstępnie ustaloną ze Zleceniodawcą oprawę graficzną, system odnośników do poszczególnych podstron strony internetowej oraz rozmieszczenie modułów w systemie CMS. 6. Zleceniodawca ma 2 dni na akceptację projektu, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu. 7. Jeśli Zleceniodawca nie zgłosi żadnych uwag przyjmuje się, że projekt zaakceptował bez zastrzeżeń. 8. Zleceniodawca ma 3 dni na odbiór strony internetowej w formie protokołu odbioru. Jeżeli Zleceniodawca nie wyrazi uwag dotyczących wykonania i funkcjonowania przyjmuje się, że stronę internetową zaakceptował i odebrał. 9. W przypadku stwierdzenia wadliwości strony internetowej nie powstałych na skutek działania siły wyższej, osób trzecich lub Zleceniodawcy, Zleceniobiorca zobowiązuje się do ich nieodpłatnego usunięcia. 10. Zleceniobiorca zobowiązuje się w ramach niniejszej umowy do zamieszczania na bieżąco na stronie internetowej wszelkich materiałów dotyczących realizowanego projektu, po wcześniejszej ich akceptacji przez Zleceniodawcę, a także zamieszczania na bieżąco materiałów przekazanych przez Zleceniodawcę Zleceniobiorca za wykonanie czynności określonych w 1. ust.1 i 2 otrzyma wynagrodzenie w wysokości ogółem zł brutto, (słownie: brutto ). Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie rachunku wystawionego przez Zleceniobiorcę przelewem na rachunek bankowy nr.. po wykonaniu czynności określonych w 1. ust.1 w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionego rachunku Zleceniodawcy, po uprzednim zatwierdzeniu rachunku przez Zleceniodawcę. 2. Za datę płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zleceniodawcy. 3. Zleceniobiorca nie może bez pisemnej zgody Zleceniodawcy przenieść na osoby trzecie w drodze przelewu, zastawu lub działania o podobnym charakterze całości bądź części należności wynikających z umowy, pod rygorem nieważności. 4. Zleceniobiorca oświadcza, iż został poinformowany, iż wykonywanie czynności objętych niniejszą umową jest współfinansowane ze środków współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach

7 Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Projektu Lokalni animatorzy społeczno kulturalni Gminy Udanin Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. 5. Zakup domeny i pokrycie kosztów jej zakupu leży po stronie Zleceniodawcy Zleceniobiorca oświadcza, że posiada doświadczenie, kwalifikacje i umiejętności wymagane do wykonania postanowień niniejszej Umowy. 2. Zleceniobiorca oświadcza, iż: a) wykonanie strony leży w granicach jego możliwości i nie istnieją żadne przeszkody natury technicznej, prawnej ani finansowej, które mogą uniemożliwić wykonanie przedmiotu umowy, b) będą mu przysługiwać w dniu wydania projektu oraz strony pełne autorskie prawa majątkowe do projektu oraz do strony, i prawa te nie będą obciążone prawami osób trzecich, c) używane przez niego narzędzia programistyczne będą wykorzystywane zgodnie z udzielonymi licencjami. 3. W przypadku, gdy w wyniku czynności podjętych przez Zleceniobiorcę w wykonaniu Umowy, powstanie utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U j.t., ze zm.), wówczas prawa autorskie majątkowe do powstałych wyników pracy Zleceniobiorcy przechodzą na Zleceniodawcę z momentem ich wytworzenia przez Zleceniobiorcę w ramach przysługującego Zleceniobiorcy wynagrodzenia. W związku z postanowieniami zdania poprzedzającego, Zleceniobiorca przenosi na Zleceniodawcę przysługujące Zleceniobiorcy autorskie prawa majątkowe do wyników jego pracy, w szczególności raportów i innych opracowań, jakie zostaną przez niego stworzone w wyniku realizacji niniejszej umowy w działalności Zleceniodawcy, w tym do opublikowania w dowolnej formie, rozpowszechniania, kopiowania i powielania na dowolnym nośniku i przy zastosowaniu dowolnych metod technicznych, przytaczania całości, jak i fragmentów, przekazywania instytucjom i organom uprawnionym do kontroli prawidłowości wykonania Projektu, opracowywania na jego podstawie innych publikacji, itd. Powyższe pola dozwolonej eksploatacji dotyczą w szczególności, ale nie wyłącznie, realizacji i rozliczenia Projektu oraz osiągnięcia celów założonych w Projekcie. Zleceniobiorca oświadcza, iż prawa autorskie przysługiwać będą wyłącznie jemu, i przeniesienie praw nie będzie ograniczone żadnymi prawami osób trzecich. W ramach wynagrodzenia określonego w 2 ust. 1 z dniem zaakceptowania strony internetowej Zleceniobiorca przenosi na Zleceniodawcę pełnię przysługujących mu autorskich praw majątkowych do projektu i do strony internetowej, co uprawnia Zleceniodawcę do wyłącznego korzystania i rozporządzania projektem i stroną internetową bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności: dokonywania wszelkich modyfikacji strony internetowej, w tym zmian jej układu, treści, szaty graficznej oraz jej rozwiązań technologicznych; kopiowania i powielania dowolną techniką, w tym techniką cyfrową, rozpowszechniania i emitowania, w szczególności w sieci Internet i w sieciach intranetowych. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych na Zleceniodawcę przechodzi wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie autorskiego prawa zależnego.

8 4. W przypadku, gdy w wyniku czynności podjętych przez Zleceniobiorcę w wykonaniu Umowy, powstaną bazy danych w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, bazy te z momentem powstania stają się własnością Zleceniodawcy. Zleceniodawca jest producentem powstałych baz danych w rozumieniu przepisów powołanej ustawy z prawami i obowiązkami stąd wynikającymi. 5. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada tytuł ubezpieczenia społecznego i nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym z tytułu zawarcia niniejszej umowy. Zleceniobiorca oświadcza, że nie wnosi o objęcie go dobrowolnymi ubezpieczeniami społecznymi z tytułu zawarcia niniejszej umowy. 4. Zleceniobiorca ponosi wobec Zleceniodawcy odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. Za każdy przypadek stwierdzonego niewykonania lub nienależytego wykonania umowy kara umowna wynosi 5% całości wynagrodzenia brutto. Kary podlegają sumowaniu. Odpowiedzialność Zleceniobiorcy wobec Zleceniodawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy jest ograniczona do 6 krotności miesięcznego wynagrodzenia brutto Strony zastrzegają sobie prawo wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia bez uzasadnionej przyczyny Zleceniobiorca wyraża zgodę na przekazanie jego danych osobowych Instytucji Zarządzającej Projektem oraz instytucjom uprawnionym do kontroli prawidłowości realizacji Projektu i innym wykonawcom biorącym udział w realizacji Projektu, w zakresie niezbędnym do wykonania powierzonych im obowiązków oraz celu Projektu. Zleceniobiorca oświadcza, że został poinformowany o prawach przysługujących instytucjom uprawnionym do kontroli prawidłowości realizacji Projektu, w szczególności o dostępie do pełnej informacji dotyczącej zasad niniejszej umowy, prawie do wglądu do niniejszej umowy i uzyskiwania jej kopii w celach związanych z kontrolą prawidłowości realizacji Projektu. 2. Zleceniobiorca oświadcza, iż został poinformowany o prawie wglądu, poprawianiu i usuwania jego danych osobowych z zastrzeżeniem, iż zgoda na przetwarzanie jest niezbędna do wykonania niniejszej umowy.

9 7. 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy i stosownych postanowień powszechnie obowiązującego prawa. 2. Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić za zgodą obu Stron, pod rygorem nieważności. 3. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji Umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zleceniodawcy. 4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zleceniodawcy i jeden dla Zleceniobiorcy. ZLECENIODAWCA: ZLECENIOBIORCA:

10 DANE DOTYCZĄCE URZĘDU SKARBOWEGO 1. Urząd Skarbowy:.. 2. Ulica:. 3. Miejscowość: Kod pocztowy: DANE DOTYCZĄCE PODATNIKA 4. Nazwisko: 5. Pierwsze imię:. drugie imię.. 6. Imię ojca:.. imię matki:.. 7. Data urodzenia:.. 8. Miejsce urodzenia:.. 9. Nr ewidencyjny PESEL:. 10. Nr NIP:.. ADRES PODATNIKA 11. Województwo: 12. Gmina lub dzielnica:. 13. Miejsce zamieszkania: Ulica:. 15. Nr domu:. nr mieszkania 16. Kod pocztowy: Poczta:.. (czytelny podpis podatnika)

11 Oświadczenie podatkowe Zleceniobiorcy 1. Oświadczam, że: a) jestem zatrudniony na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełny/niepełny etat czasu pracy w.. b) jestem objęty odrębnymi przepisami w zakresie zaopatrzenia emerytalnego lub ubezpieczenia społecznego tj.. c) jestem uprawniony do emerytury*, renty* ustalonej decyzją oddziału ZUS z dnia znak. 2. Pomimo uprawnień do emerytury*, renty* wnoszę o objęcie ubezpieczeniem z tytułu wykonywania umowy zlecenia od dnia. 3. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu stosunku pracy jest wyższa/niższa od najniższego wynagrodzenia. 4. Upoważniam płatnika do złożenia podpisu w moim imieniu na dokumencie zgłoszeniowym do ZUS... (data) (podpis)

12 .. Zam... ul... RACHUNEK Dla Stowarzyszenia Lokomotywa, Konary 72, Udanin za osobiste wykonanie zgodnie z umową zlecenie nr zawartą w dniu.. następujących prac: zaprojektowanie, zbudowanie i prowadzenie/administrowanie strony internetowej w ramach projektu pn. Lokalni animatorzy społeczno kulturalni Gminy Udanin realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, PRIORYTET IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Należność za w/w pracę wynosi.zł. brutto Słownie:.. 00/100 brutto.. (podpis wystawcy rachunku) Stwierdzam, że praca została wykonana wg warunków umowy zlecenie.. (data) (podpis kierownika jednostki)

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy):

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy): Załącznik nr 1. (miejscowość, data) Powiat Lęborski ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork woj. Pomorskie FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014 WYKONAWCA:.... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:...... E-mail:..

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego Postępowanie nr PW-BRK-381-0001-69-2/2014 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (ZO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług prowadzenia warsztatów

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający:

Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający: Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający: Fundacja Euro Nation Zarejestrowana w rejestrze prowadzonym przez: Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Wzór umowy o dofinansowanie projektu UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej Warszawa, dn.26.01.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej W ramach projektu Gminy Brochów, Czosnów, Iłów, Sochaczew, Teresin dobrze rządzone nr POKL.05.02.01-00-078/11-00

Bardziej szczegółowo

Projekt "Integracja i aktywność" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy

Projekt Integracja i aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy Wieruszów, dnia 12.08.2011r. PCPR-541-1/11 Wg listy ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie kursu prawo jazdy kat. B dla uczestników projektu Integracja i aktywność współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: ZAPYTANIE OFERTOWE NA: przygotowanie ekspertyzy Spółdzielczość uczniowska w Polsce jako jeden ze sposobów edukowania w zakresie przedsiębiorczości społecznej w systemie edukacji formalnej w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku

Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Centrum Inicjatyw Obywatelsko Społecznych w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego Szwajcarsko

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Przygotowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej w zakresie metodyki zarządzania projektami PRINCE2 wraz z egzaminem PRINCE2 Foundation W Z Ó R UMOWA Nr... zawarta w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez: Strona1 Załącznik Nr 2 BOE/01/2013 Wzór umowy UMOWA Nr... zawarta w dniu.... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a... z siedzibą w:... reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Przeprowadzenie pozalekcyjnych godzin zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży na otwartych

OGŁOSZENIE. Przeprowadzenie pozalekcyjnych godzin zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży na otwartych OGŁOSZENIE Przeprowadzenie pozalekcyjnych godzin zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży na otwartych strefach zlokalizowanych przy PSP Nr 1, PSP Nr 3 oraz PG Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

PUNKT EKLEKTIK SESSION

PUNKT EKLEKTIK SESSION Istotne dla stron postanowienia umowy Zawarte w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław - Zarządem Obsługi Jednostek Miejskich, ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław NIP 896-100-43-97; REGON 930818255 -

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: ZK/02/SKU/2012 Kielce, dnia 2012-12-10 ZAPROSZENIE

Numer sprawy: ZK/02/SKU/2012 Kielce, dnia 2012-12-10 ZAPROSZENIE ----------Projekt Szkoły kreatywnych umysłów jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszy Społecznego Numer sprawy: ZK/02/SKU/2012 Kielce, dnia 2012-12-10 Z A T W

Bardziej szczegółowo

1. Headway zobowiązuje się do wykonania na rzecz i przy niezbędnym udziale platformę internetową służącą do prowadzenia sprzedaży za

1. Headway zobowiązuje się do wykonania na rzecz i przy niezbędnym udziale platformę internetową służącą do prowadzenia sprzedaży za UMOWA O WYKONANIE SKLEPU INTERNETOWEGO (zwana dalej Umową ) zawarta dnia roku we Wrocławiu, pomiędzy: Headway spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Prostej 36, 53-508

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Wykonawcą. została zawarta umowa o następującej treści:

zwanym dalej Wykonawcą. została zawarta umowa o następującej treści: Zał. 21e Wzór umowy o dzieło z Asesorem UMOWA NR /. dotycząca opinii w sprawie zagadnienia z wniosku o dofinansowanie projektu złożonego do LAWP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

I. 1 System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP)

I. 1 System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP) zapytanie ofertowe - numer sprawy: ZKM/MJ/925/2014 Biała Podlaska, dnia 5 listopada 2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę Systemu finansowo-księgowego współpracującego z systemem MUNICOM do Zarządu Komunikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 1. Kursów zawodowych 2. Treningu kompetencji społecznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień!

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! 1. Organizatorem konkursu o nazwie Elektronika na każdy dzień! (zwanego dalej: Konkursem ) jest Transfer Multisort Elektronik

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja UMOWA ZLECENIA NR BSO - /2011

Człowiek - najlepsza inwestycja UMOWA ZLECENIA NR BSO - /2011 WZÓR Człowiek - najlepsza inwestycja UMOWA ZLECENIA NR BSO - /2011 zawarta w dniu 2011 w Serocku pomiędzy Gminą...z siedzibą:...reprezentowaną przez: 1.... Zwanego dalej Zleceniodawcą, a Pani. zam. w...,

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY 1 OŚWIADCZENIA STRON

UMOWA DOSTAWY 1 OŚWIADCZENIA STRON Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego: projekt umowy UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu.. w pomiędzy Kujawsko-Pomorskim Funduszem Pożyczkowym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Toruniu ul.

Bardziej szczegółowo