Przygotowano w Sekcji Analiz Ekonomicznych Polityki Rolnej FAPA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przygotowano w Sekcji Analiz Ekonomicznych Polityki Rolnej FAPA"

Transkrypt

1 Przygotowano w Sekcji Analiz Ekonomicznych Polityki Rolnej FAPA Użytki rolne w Polsce zajmują 18, mln ha, co stanowi 9,% ogólnej powierzchni kraju. Pod względem obszaru użytków rolnych znajduje się na trzecim miejscu w Europie, po Francji i Hiszpanii. W porównaniu z krajami Unii ma znaczące zasoby ziemi rolniczej, które na 1 mieszkańca wynoszą,48 ha (w 1999 r.). Powierzchnia użytków rolnych w Polsce odpowiada 1 / powierzchni rolniczej UE. 7-1 ha 12% Struktura gospodarstw rolnych w Polsce w 1998 r. 1-1 ha 1% pow. 1 ha 9% 1-2 ha 23% Powierzchnia gruntów rolnych wg grup obszarowych w Polsce w1998 r. 1-2ha 4% pow. 1ha 46% 2-ha 14% -7ha 9% -7 ha 12% 2- ha 34% 1-1ha 1% 7-1ha 12% W 1997 r. we wszystkich krajach Unii Europejskiej było 6,9 miliona gospodarstw rolnych. W Polsce w 1998 r. liczba gospodarstw wynosiła tys. i była o 1% niższa w porównaniu z poprzednim rokiem. Średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego w Polsce wyniosła 9,28 ha, w tym użytków rolnych (UR) 8,16 ha. Dla gospodarstw indywidualnych wartości te wynosiły odpowiednio 7,7 ha i 6,9 ha. Średnia powierzchnia gospodarstw w UE w 1997 r. wynosiła 18,4 ha UR. Najmniejsze gospodarstwa są w Grecji (średnio 4,3 ha UR). Porównywalną do Polski średnią mają (9,2 ha UR) i (6,4 ha UR). Wymiernym wskaźnikiem obrazującym poziom rozwoju gospodarczego kraju jest udział rolnictwa w tworzeniu produktu krajowego brutto (PKB). W miarę rozwoju gospodarczego kraju udział ten zmniejsza się. W Polsce jest on nadal znaczący, choć od początku transformacji znacznie się zmniejszył - z 11,8% w 1989 r. do 3,3% w 1999 r. Dla porównania w 1998 r., w UE-1 udział ten kształtował się na poziomie średnio 1,%, przy czym największy był w Grecji (,8%), najniższy w Szwecji (,4%). do 2% 2-% -1% pow. 1% do 3% 3-% -1% 1-2% pow. 2% Wkład rolnictwa do PKB w 1996 r. Odsetek zatrudnionych w rolnictwie w 1996 r.

2 Zatrudnieni w rolnictwie stanowili w 1998 r. 26,9% ogółu zatrudnionych w Polsce. W porównaniu z innymi krajami europejskimi, posiada stosunkowo wysoki odsetek zatrudnionych w rolnictwie, porównywalny jedynie z Grecją (17,7% w 1998 r.). Przeciętne zatrudnienie w polskim rolnictwie wynosiło w 1998 r. 23,1 osób na 1 ha użytków rolnych, to jest na poziomie prawie 1-krotnie wyższym niż Belgii (2,7 osób) czy Luksemburgu (2,4 osób). Wysokie zatrudnienie w polskim rolnictwie jest efektem znacznego rozdrobnienia gospodarstw. Struktura gospodarstw rolnych w Polsce jest niekorzystna. W 1998 r. nadal dominowały gospodarstwa małe (do ha), stanowiąc ponad 6,4% ogółu gospodarstw. Gospodarstwa powyżej 1 ha obejmowały jedynie 8,7% ogółu gospodarstw, jednak zajmowały aż 4,4% powierzchni użytków rolnych. W Unii Europejskiej w 1997 r. gospodarstwa do ha stanowiły,3% (największy odsetek małych gospodarstw było w Grecji 7,8%, 7,6%, 7,9%). Gospodarstwa powyżej 2 ha stanowiły ponad 2% ogółu gospodarstw Liczba ha użytków rolnych przypadających na 1 ciągnik w 1997 r.. * dane z 1998 * +Lux W 1998 r. w Polsce na jeden ciągnik przypadało 14 ha użytków rolnych (12 ha w sektorze prywatnym, a 7,7 ha w sektorze publicznym), w Austrii 9,9 ha, a w Hiszpanii 37,4 ha. W roku 1998 w Polsce było 1 31, tys. ciągników, w tym 1 26,9 tys. w sektorze prywatnym. Według Spisu Rolnego z 1996 r. 2% ciągników było w gospodarstwach do ha, zaś w gospodarstwach dużych powyżej 1 hektarów było dalsze 23%. W skali kraju istnieje około 13-1% gospodarstw chłopskich posiadających względnie dobre wyposażenie w potencjał wytwórczy, zdolnych do jego modernizacji we własnym zakresie. Przy ocenie wyposażenia rolnictwa w ciągniki istotne jest również uwzględnienie mocy i wieku maszyn. Pod tym względem sytuacja Polski jest o wiele mniej korzystna. Ciągnik użytkowany jest w Polsce średnio przez 16 lat. Zboża zajmują w Polsce około 7% ogólnej powierzchni zasiewów. W 1998 r. powierzchnia zasiewów pszenicy stanowiła 29,6% powierzchni zasiewów zbóż ogółem. W 1999 r. obszar zasiewów pszenicy wyniósł 2 83 tys. ha, a produkcja 9 1,3 tys. ton. Dawało to Polsce trzecie miejsce w porównaniu z krajami Unii Europejskiej, po Francji ( 127 tys. ha) i Niemczech (2 69 tys. ha). Pod względem wielkości zbiorów była na czwartej pozycji, po Francji 37 tys. ton, Niemczech tys. ton i Wielkiej Brytanii tys. ton. Od końca lat 8-tych rośnie areał uprawy pszenicy. W latach wzrósł on z mln ha do 2 83 mln ha (wzrost o ponad 18%). W ww. okresie dużym wahaniom podlegały zbiory pszenicy - najwyższy poziom osiągnęły w 1998 r tys. ton, zaś najniższy w 1992 r tys. ton, co wynikało z dotkliwej suszy. SAEPR/FAPA 2

3 Produkcja pszenicy w Polsce i UE w 1999 r. (mln ton) Wielka Brytania +Lux Plony pszenicy w Polsce i UE w 1999 r. (dt/ha) Luksemburg Zdecydowanie niższe, w porównaniu do większości krajów UE, są w Polsce plony pszenicy. W okresie ostatnich 1 lat (od 1989 do 1999 r.) wynosiły one od 3,6 dt/ha w roku 1992 do 39,6 dt/ha w 199 r. W 1999 r. były one na poziomie 3, dt/ha. Wśród krajów UE w 1999 r. niższe plony miały: (14,9 dt/ha), (2,7 dt/ha), (2,8 dt/ha), (22,8 dt/ha), (33,8 dt/ha). Średnie plony w Unii w 1999 r. wyniosły 6,9 dt/ha. Najwyższe plony osiągnęły: (86,2 dt/ha), (83,4 dt/ha) oraz (82,7 dt/ha). U zachodniego sąsiada Polski - Niemiec, plony pszenicy w 1999 r. wyniosły 7,4 dt/ha. Relatywnie niskie plony pszenicy w Polsce są niewątpliwie konsekwencją niższej wartości użytkowej polskich gleb, a także 3-krotnie niższego poziomu nawożenia i 1-krotnie niższego zużycia środków ochrony. O ile na początku lat 9-tych powierzchnia zasiewów żyta w Polsce spadała, to od roku 1993 zaczęła rosnąć i w latach przekroczyła areał uprawy pszenicy. W 1999 r. obszar zasiewów żyta ponownie spadł z tys. ha do 2 242,2 tys. ha. zarówno pod względem obszaru zasiewów jak i wielkości produkcji przoduje wśród europejskich producentów żyta. W 1999 r. wyprodukowano w Polsce 181 tys. ton żyta tj. tylko o 32 tys. ton mniej niż w UE-1. W Unii najwięksi producenci tego zboża to (4 319 tys. ton. w 1999 r.) i (23 tys. ton w 1999 r.) Produkcja żyta w Polsce i UE w 1999 r. (mln ton) W.Brytania Plony żyta w Polsce i UE w 1999 r. (dt/ha) Luksemburg W UE najwyższą wydajność z hektara w produkcji żyta osiągają:, Wielka Brytania i. W 1999 r. tamtejsze plony były na poziomie odpowiednio 8,1 dt/ha, 7,9 dt/ha i 7,8 dt/ha. Jedynie (21, dt/ha), (21,3 dt/ha), (18,1 dt/ha) i (9,8 dt/ha) mają plony niższe od Polski, gdzie w 1999 r. z 1 ha zebrano średnio 23,1 dt żyta. Stanowiło to zaledwie około 48% średniej UE- 1 (48, dt/ha w 1999 r.). Liczba plantatorów buraków cukrowych w Polsce w 1999 r. wynosiła 137,1 tys. i była o 17,7% niższa w stosunku do roku Średni obszar plantacji w okresie wzrósł z 1,1 ha do 2,71 ha (wzrost o SAEPR/FAPA 3

4 13%). O ile w I połowie lat 9-tych średni obszar plantacji buraków cukrowych rósł w tempie % rocznie, to w 1998 r. i w 1999 r. zwiększył się odpowiednio aż o 16% i 11%. W latach powierzchnia plantacji buraków cukrowych podlegała znaczącym wahaniom (od 361 tys. ha w 1991 r. do 43 tys. ha w 1996 r.). W 1999 r. powierzchnia plantacji spadła do 372 tys. ha. Dla porównania w UE w 1999 r. większą powierzchnię pod burakiem cukrowym miały jedynie (487,6 tys. ha) i (444 tys. ha). Na te dwa kraje przypadało ponad 4% powierzchni plantacji ogółem w UE- 1. W latach 9-tych, na skutek spadku nawożenia organicznego i mineralnego, wzrosło w Polsce uzależnienie plonów od czynników klimatycznych. W drugiej połowie lat 8-tych plony wahały się od 332 dt/ha w 1987 r. do 38 dt/ha w 199 r., czyli rozpiętość wynosiła około dt/ha. Natomiast w latach różnica między najwyższym (394 dt/ha) a najniższym (292 dt/ha) plonem wzrosła dwukrotnie, do 1 dt/ha. W porównaniu z większością krajów UE plony buraków cukrowych są w Polsce relatywnie niskie (344 dt/ha w 1999 r). Wynika to nie tylko z ograniczeń w stosowaniu środków plonotwórczych, ale również ze zróżnicowanych kwalifikacji i staranności pracy plantatorów, bowiem najlepsi z nich osiągają plony zbliżone do średniej unijnej (około 4 dt/ha). W 1999 r. wśród krajów Unii najwyższe plony uzyskano w Francji (724,8 dt/ha), Austrii (661 dt/ha) i Grecji (88,4 dt/ha) i niższe zaś we Włoszech (498,8 dt/ha) i Finlandii (234, dt/ha). O wielkości produkcji cukru decydują nie tylko zbiory buraków, ale także zawartość cukru w korzeniach. W ostatnich latach również w Polsce przemysł cukrowniczy rozpoczął upowszechnianie odmian wysokocukrowych w rezultacie czego tzw. wydatek cukru wzrósł do ponad 12%, a w 1998 r. wyniósł prawie 14%, a więc tyle co średnio w UE. W 1999 r. produkcja cukru w Polsce osiągnęła poziom 1 89 tys. ton, podczas gdy we Francji wyniosła tys. ton, a w Niemczech 4 4 tys. ton. Produkcja cukru surowego z 1 ha powierzchni uprawy buraków cukrowych w 1999 r. wyniosła szacunkowo w Polsce,27 t/ha, a więc zdecydowanie mniej niż we Francji (12,61 t/ha) czy Austrii (11, t/ha)., 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1,,, Produkcja cukru w Polsce i UE w 1999 r. (mln ton) jest znaczącym producentem ziemniaków w Europie. W 1999 r. poziom ich produkcji (19 926,7 tys. ton) odpowiadał w przybliżeniu produkcji w Niemczech (11 77 tys. ton) i Holandii (8 2 tys. ton) łącznie. Jeśli przyrównać średnią produkcję ziemniaków w Polsce w latach wynoszącą tys. ton do produkcji ziemniaków w UE-1 w roku 1999 ( tys. ton) okazałoby się, że odpowiadałaby ona około 1% produkcji unijnej. W stosunku do potencjału produkcyjnego zawsze eksportowała niewiele ziemniaków i ich przetworów. Aż około połowy produkowanych ziemniaków wykorzystuje się w gospodarstwach na spasanie. W latach 1997 i 1999 zbiory ziemniaków spadły po raz pierwszy w historii powojennej Polski poniżej 21 tys. ton (2 77 tys. t. i tys. ton). SAEPR/FAPA 4

5 Produkcja ziemniaków w Polsce i UE w 1999 r. (mln ton) W.Brytania Spain Belgium Italy Portugal Sweden Greece Finland Plony ziemniaków w Polsce i UE w 1999 r. (dt/ha) W.Brytania Produkcja ziemniaków w Polsce jest bardzo rozdrobniona. W wielu gospodarstwach ziemniaki są uprawiane głównie na potrzeby gospodarstwa, a na rynek kierowane są jedynie okazjonalnie pojawiające się nadwyżki (w 1999 r. skupiono tylko 2,8% produkcji). Niewielka skala produkcji uniemożliwia opłacalne stosowanie nowoczesnych, bardziej racjonalnych technologii uprawy. W rezultacie ziemniaki uprawiane są ekstensywnie, w oparciu o środki produkcji pochodzące wyłącznie z własnego gospodarstwa, a poziom agrotechniki jest niski. Pogłębia to dodatkowo kryzys w produkcji sadzeniaków. Efektem tego są niskie plony ziemniaków, w latach oscylujące w granicach 136 dt/ha do 26 dt/ha. Dla porównania w UE są kraje, które w 1999 r. osiągnęły prawie dwukrotnie wyższe plony: (4 dt/ha), (448 dt/ha), Wielka Brytania (4 dt/ha), (389 dt/ha). Pod względem pogłowia bydła, plasowała się w 1999 r. na siódmej pozycji w porównaniu z piętnastoma krajami Unii Europejskiej. Pogłowie wyniosło 6 tys. sztuk.(w czerwcu 1999 r.). Spośród krajów UE w 1997 r. Polskę wyprzedziły: (2 13 tys. sztuk), ( tys. sztuk), Wielka Brytania ( tys. sztuk), (7 tys. sztuk), oraz (7 261 tys. sztuk) Produkcja wołowiny w Polsce i UE w 1999 r. (tys. ton) Pogłowie bydła w Polsce i UE w 1999 r. (mln szt.) W 1999 r. w porównaniu z poprzednim rokiem pogłowie bydła w Polsce spadło o 4 tys. sztuk (o,7%), co było wynikiem pogarszającej się opłacalności produkcji żywca wołowego. Należy jednak zauważyć, że w 1997 r. pogłowie bydła spadło niemal we wszystkich krajach Unii, co było jednak spowodowane skutkami kryzysu wywołanego kolejnymi nawrotami BSE. Pod względem produkcji mięsa wołowego ma dopiero ósmą pozycję, produkując w 1999 r. 37 tys. ton tego mięsa (w roku 1998 było 418 tys. ton). Od lat czołowymi producentami wołowiny wśród krajów Unii są: (1 67 tys. ton), (1 42 tys. ton), (1 1 tys. ton), Wielka Brytania (678 tys. ton), (67 tys. ton), (66 tys. ton) oraz (1 tys. ton). Niewielka w stosunku do krajów Unii produkcja wołowiny w Polsce wynika z relatywnie niskich jej cen, co z kolei jest pochodną Spain SAEPR/FAPA

6 ograniczonego popytu na wołowinę. jest za to liczącym się eksporterem zwierząt żywych. W 1999 r. eksport bydła łącznie z cielętami wyniósł 499 tys. sztuk. Pod względem produkcji mleka krowiego, plasuje się na czwartej pozycji z produkcją ok. 12 mln ton, po Niemczech (28,4 mln ton), Francji (24,8 mln ton) i Wielkiej Brytanii (14,6 mln ton). Niestety, znacznie odbiega od krajów UE pod względem wydajności mlecznej krów. W 1999 r. wynosiła ona 372 kg mleka rocznie od jednej krowy, podczas gdy w Szwecji czy Danii była prawie dwukrotnie wyższa (6894 kg i 676 kg rocznie). 3 Produkcja mleka krowiego w Polsce i UE w 1999 r. (tys. ton) Pogłowie trzody chlewnej w Polsce wynosiło w czerwcu 1999 r tys. sztuk, czyli ok. 63 tys. sztuk mniej niż rok wcześniej. Pod względem liczebności pogłowia trzody, z krajów Unii Europejskiej wyprzedziły Polskę w 1999 roku jedynie (2 784 tys. sztuk) i (2 62 tys. sztuk). Produkcja wieprzowiny w roku 1999 wynosząca 2 87 tys. ton (wzrost o 3% w stosunku do roku poprzedniego), plasuje Polskę na czwartym miejscu wśród krajów Unii. Liderami w produkcji tego mięsa są (3 94 tys. ton), (2 9 tys. ton) i (2 386 tys. ton) - dane za 1999 r. W Polsce wieprzowina dominuje w strukturze spożycia mięsa z udziałem wynoszącym około 8%. Produkcja wieprzowiny w Polsce i UE w 1999 r. (tys. ton) Pogłowie trzody chlewnej w Polsce i UE w 1999 r. (mln szt.) Lux Luxemburg W ostatnich latach przyspieszona została wyraźnie rotacja pogłowia. Roczny ubój tuczników kształtuje się na coraz wyższym poziomie w stosunku do czerwcowego stanu pogłowia. W roku 1999 wskaźnik rotacji wyniósł 132% wobec 111% w 199 r. Oczekuje się, że dla roku 2 będzie on jeszcze wyższy. W 1999 r. produkcja żywca wieprzowego, wołowego i drobiowego w wadze bitej ciepłej wyniosła 33 tys. ton i była o 2% większa niż w roku Produkcja wieprzowiny wzrosła o 3%, drobiu o 1%, a wołowiny zmniejszyła się o 11%. SAEPR/FAPA 6

7 Począwszy od 1992 r. jest importerem netto towarów rolno-spożywczych, poziom deficytu jest jednak proporcjonalnie niższy niż dla towarów przemysłowych. W 1999 r. saldo wymiany handlowej nieznacznie się poprawiło, choć nadal pozostawało ujemne (-,7 mld USD). Na przestrzeni ostatnich lat wartość polskiego eksportu rolno-spożywczego stanowiła przeciętnie ok. 8% wartości importu. Rok 1999 przyniósł 1% zmniejszenie się wartości eksportu (do 2,7 mld USD). Było to z jednej strony wynikiem utrzymywania się negatywnych skutków kryzysu walutowego na wschodnich rynkach zbytu, a z drugiej - słabszej koniunktury na rynkach zachodnich. Na spadku eksportu zaważyło najbardziej obniżenie wartości sprzedaży przetworów mięsnych i słodyczy. Zmniejszeniu eksportu towarzyszyło zmniejszenie się wartości importu o ok. 13%, do 3,4 mld USD przede wszystkim ze względu na znaczny spadek importu produktów nie przetworzonych. Polski handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi (mln USD) Eksport Import Saldo UE-1 48% Struktura obrotów w polskim handelu zagranicznym towarami rolno-spożywczymi b. ZSRR 12% CEFTA 9% EFTA 3% Pozostałe 2% USA 3% Głównym partnerem w handlu rolno-spożywczym dla Polski pozostają kraje Unii Europejskiej. W 1999 r. przypadła na nie blisko połowa obrotów w handlu żywnością. Nadal zmniejsza się znaczenie polskiego handlu z krajami byłego ZSRR (12% udział), który po kryzysie finansowym w Rosji nie odzyskał jak dotąd dawnej dynamiki wzrostu. W ubiegłym roku sprzedaliśmy do krajów byłego Związku Radzieckiego towary rolno-spożywcze za kwotę 662 mln USD (stanowiło to jedną czwartą wartości całego eksportu rolnospożywczego). Oznacza to, że wartość eksportu do państw tego regionu spadła aż o 42% w porównaniu z SAEPR/FAPA 7

8 1998 r. W związku z tym, dodatnie saldo polskiego handlu żywnością z tymi krajami obniżyło się w 1999 roku do 44 mln USD. Handel z innymi ugrupowaniami krajów, takimi jak CEFTA, EFTA oraz z USA, nadal jest stosunkowo niewielki. Jednakże udział krajów CEFTA w polskim handlu produktami rolno-spożywczymi systematycznie rośnie. W 1999 r. ukształtował się on na poziomie 9% (po stronie eksportu udział ten był większy i wyniósł 11%). Obroty handlowe z pozostałymi krajami nie należącymi do żadnego z ww. ugrupowań, objęły w 1999 r. 2% całości handlu. W przypadku tych krajów w handlu dominuje nadal import. W 1999 r. najważniejszą grupą produktów rolno-spożywczych eksportowanych z Polski były nadal przetwory roślinne (3% eksportu). Były to głównie przetwory owocowo-warzywne oraz wyroby cukiernicze. Drugą co do wartości grupą towarów eksportowanych z Polski były podobnie jak w poprzednich latach, przetwory zwierzęce (2% eksportu). W grupie tej najważniejszymi pozycjami były: mięso czerwone i podroby, mleko i produkty mleczarskie oraz przetwory mięsne. Po stronie importu najważniejszymi grupami towarowymi były używki, surowce i przetwory roślinne. Udział tych pierwszych (przede wszystkim kawy, herbaty i kakao, tytoniu i wyrobów tytoniowych) wyniósł w 1999 r. ok. 2% importu rolno-spożywczego. Mimo zmniejszenia wartości importu surowców pochodzenia roślinnego (świeże owoce głównie cytrusy oraz zboże) ich udział w imporcie rolnospożywczym utrzymał się na poziomie ok. 2%. SAEPR/FAPA 8

Ocena porównawcza sektora rolno-spożywczego Polski i Ukrainy

Ocena porównawcza sektora rolno-spożywczego Polski i Ukrainy Ocena porównawcza sektora rolno-spożywczego Polski i Ukrainy mgr Mirosława Tereszczuk Warszawa, 25 listopada 2016 r. 1 Gospodarka Ukrainy na tle gospodarki Wyszczególnienie Polski Ukraina Polska 2012 2015

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w trzech kwartałach 2015 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w trzech kwartałach 2015 r. mld EUR Biuro Analiz i Programowania Warszawa, 28 grudnia 2015 r. Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w trzech kwartałach 2015 r. Od akcesji Polski do Unii Europejskiej obroty towarami rolno-spożywczymi

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2013 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2013 r. Biuro Analiz i Programowania Warszawa, marzec 2014 r. Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2013 r. Od akcesji Polski do UE sukcesywnie rosły obroty towarami rolnospożywczymi oraz ich udział

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w I kwartale 2014 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w I kwartale 2014 r. Biuro Analiz i Programowania Warszawa, 15 maja 2014 r. Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w I kwartale 2014 r. Od akcesji Polski do UE obroty towarami rolno-spożywczymi sukcesywnie rosną. Trend

Bardziej szczegółowo

Rynek wołowiny: koniec 2016 a początek 2017

Rynek wołowiny: koniec 2016 a początek 2017 https://www. Rynek wołowiny: koniec 2016 a początek 2017 Autor: Elżbieta Sulima Data: 29 grudnia 2016 W 2016 r. rosła liczbę ubojów krów. Ceny skupu wołowiny pod względem wahań był najbardziej stabilne

Bardziej szczegółowo

TENDENCJE ZMIAN I DYNAMIKA HANDLU ROLNO- SPOŻYWCZEGO PO AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIEJ

TENDENCJE ZMIAN I DYNAMIKA HANDLU ROLNO- SPOŻYWCZEGO PO AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIEJ TENDENCJE ZMIAN I DYNAMIKA HANDLU ROLNO- SPOŻYWCZEGO PO AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIEJ Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA Mgr Andrzej Kalicki Zespół Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych FAMMU

Bardziej szczegółowo

STAN I PESPEKTYWY ROZWOJU RYNKU MIĘSA. Warszawa, r.

STAN I PESPEKTYWY ROZWOJU RYNKU MIĘSA. Warszawa, r. STAN I PESPEKTYWY ROZWOJU RYNKU MIĘSA Warszawa, 13.04.2016 r. Rynek surowca CENY SUROWCA, ULEGAJĄCE SILNYM WAHANIOM, MAJĄ ISTOTNY WPŁYW NA POZIOM KOSZTÓW PRZETWÓRCÓW Produkcja mięsa w Polsce Energia oraz

Bardziej szczegółowo

Wyniki ekonomiczne uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w systemie Polski FADN w 2009 roku w woj. dolnośląskim.

Wyniki ekonomiczne uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w systemie Polski FADN w 2009 roku w woj. dolnośląskim. Wyniki ekonomiczne uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w systemie Polski FADN w 2009 roku w woj. dolnośląskim. Przedstawione wyniki, obliczone na podstawie danych FADN zgromadzonych w komputerowej

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNOŚĆ PRODUKCJI SEKTORA ROLNEGO UKRAINY. Profesor dr hab. Tatjana Mostenska Państwowy Uniwersytet Przetwórstwa Żywności Ukrainy

KONKURENCYJNOŚĆ PRODUKCJI SEKTORA ROLNEGO UKRAINY. Profesor dr hab. Tatjana Mostenska Państwowy Uniwersytet Przetwórstwa Żywności Ukrainy KONKURENCYJNOŚĆ PRODUKCJI SEKTORA ROLNEGO UKRAINY Profesor dr hab. Tatjana Mostenska Państwowy Uniwersytet Przetwórstwa Żywności Ukrainy Konkurencyjność produkcji wyznaczają wskaźniki: jakości, właściwości

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie działalności rolniczej Warunki województwa lubuskiego

Prowadzenie działalności rolniczej Warunki województwa lubuskiego Prowadzenie działalności rolniczej Warunki województwa lubuskiego Krystyna Maciejak 04.10.2016 r. Spis rolny z 2010 roku - woj. Lubuskie na tle kraju Rolnictwo lubuskie na tle kraju w 2010 roku. Dane powszechnego

Bardziej szczegółowo

Raport na temat sytuacji w rolnictwie na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn

Raport na temat sytuacji w rolnictwie na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn Raport na temat sytuacji w rolnictwie na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn Opracował: Sebastian Ludwiczak Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Spis treści 1. Koniunktura w rolnictwie...

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ

MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ mgr Małgorzata Bułkowska mgr Mirosława Tereszczuk dr inż. Robert Mroczek Konferencja: Przemysł spożywczy otoczenie rynkowe, inwestycje, ekspansja

Bardziej szczegółowo

Zasoby. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw. Dr inż. Ludwik Wicki. by Ludwik Wicki.

Zasoby. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw. Dr inż. Ludwik Wicki. by Ludwik Wicki. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Zasoby Dr inż. Ludwik Wicki 28 EiOGR przyg. L. Wicki 1 Wykład Funkcje rolnictwa w gospodarce 28 EiOGR przyg. L. Wicki

Bardziej szczegółowo

Handel produktami rolnymi - dobre perspektywy

Handel produktami rolnymi - dobre perspektywy .pl https://www..pl Handel produktami rolnymi - dobre perspektywy Autor: Ewa Ploplis Data: 23 października 2017 Nadwyżka w handlu produktami rolnymi zwiększyła się w bieżącym roku. Eksport produktów rolno-spożywczych

Bardziej szczegółowo

Sektor rolny i handel zagraniczny we Francji 2013-02-11 10:08:01

Sektor rolny i handel zagraniczny we Francji 2013-02-11 10:08:01 Sektor rolny i handel zagraniczny we Francji 2013-02-11 10:08:01 2 Francuski sektor rolniczy jest jednym z najważniejszych sektorów gospodarki tego kraju i zajmuje kluczowe miejsce w handlu zagranicznym

Bardziej szczegółowo

Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09

Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09 Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09 2 Greckie towary sprzedawane są głównie do krajów UE - Włoch, Niemiec, Bułgarii i na Cypr. Polska jako partner handlowy zajmuje 27. miejsce. W 2013 roku 46,4

Bardziej szczegółowo

847,9 904,6 837,2 873,3 1090, ,2 1071,6 1083, ,00 255,4 293,5 277,8 320,2 350,1 374,9 330,7 403, ,1 566,4 658,6

847,9 904,6 837,2 873,3 1090, ,2 1071,6 1083, ,00 255,4 293,5 277,8 320,2 350,1 374,9 330,7 403, ,1 566,4 658,6 Produkcja Wartość zwierzęcej produkcji globalnej osiągnęła w 2012 roku 1201,8 mln zł i maleje trzeci rok z rzędu. Drób. Produkcja związana z hodowlą drobiu, czyli realizowana przez gospodarstwa posiadające

Bardziej szczegółowo

Żywność polską specjalnością 2015-06-03 11:01:23

Żywność polską specjalnością 2015-06-03 11:01:23 Żywność polską specjalnością 2015-06-03 11:01:23 2 W 2015 roku Polska może wyeksportować żywność o wartości nawet 25 mld euro - mówił w maju 2015 minister rolnictwa Marek Sawicki. W 2014 r. eksport produktów

Bardziej szczegółowo

Miejsce Polski w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi Unii Europejskiej. dr Łukasz Ambroziak mgr Małgorzata Bułkowska

Miejsce Polski w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi Unii Europejskiej. dr Łukasz Ambroziak mgr Małgorzata Bułkowska Miejsce Polski w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi Unii Europejskiej dr Łukasz Ambroziak mgr Małgorzata Bułkowska Zakład Ekonomiki Przemysłu Spożywczego Warszawa, 10 października 2014 r.

Bardziej szczegółowo

ROLNICTWO W POLSCE ROK PO AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIEJ

ROLNICTWO W POLSCE ROK PO AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIEJ Kwiecień 2005 ROLNICTWO W POLSCE ROK PO AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIEJ Powierzchnia użytków rolnych w mln ha w krajach UE-25 UE 25-163,5 mln ha Polska - 16,2 mln ha 9,9% 30 25 20 15 10 5 0 Francja Hiszpania

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH Warszawa, 21.08.2014 POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W 2013 ROKU DANE OSTATECZNE!

DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH Warszawa, 21.08.2014 POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W 2013 ROKU DANE OSTATECZNE! DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH Warszawa, 21.08.2014 POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W 2013 ROKU DANE OSTATECZNE! Według ostatecznych danych (GUS) w 2013 roku wartość polskiego eksportu

Bardziej szczegółowo

Zjawiska występujące w rolnictwie unijnych krajów Europy Środkowo-Wschodniej po 2004 roku i wnioski na przyszłość

Zjawiska występujące w rolnictwie unijnych krajów Europy Środkowo-Wschodniej po 2004 roku i wnioski na przyszłość Zjawiska występujące w rolnictwie unijnych krajów Europy Środkowo-Wschodniej po 2004 roku i wnioski na przyszłość Prof. dr hab. Wojciech Józwiak Prof. dr hab. Wojciech Ziętara Suchedniów 10-12 czerwca

Bardziej szczegółowo

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Andrzej Kowalski Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB Katedra Rozwoju Obszarów Wiejskich Szkoła Główna Handlowa Warszawa kwiecień 2009 Wzajemne

Bardziej szczegółowo

Tendencje rozwoju pogłowia bydła, produkcji, konsumpcji oraz. cen wołowiny w latach

Tendencje rozwoju pogłowia bydła, produkcji, konsumpcji oraz. cen wołowiny w latach Warsztat finansowany w ramach realizacji zadania Warsztat POLSKA WOŁOWINA WOŁOWINAZ PRZYSZŁOSCIĄ z Funduszu promocji mięsa wołowego, Decyzja Prezesa ARR nr PPfp-4151-UW-MWł-029/13-3-311/2014 z dnia 28

Bardziej szczegółowo

Polskie rolnictwo na tle rolnictwa UE

Polskie rolnictwo na tle rolnictwa UE FUNDACJA PROGRAMÓW POMOCY DLA ROLNICTWA SEKCJA ANALIZ EKONOMICZNYCH POLITYKI ROLNEJ ul. Wspólna 3 Pokój 338-93 Warszawa http://www.fapa.com.pl/saepr tel. (+48 22) 623-19-8 623-19-81 fax. (+48 22) 623-19-89

Bardziej szczegółowo

1. Udział dochodów z działalności rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z użytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r.

1. Udział dochodów z działalności rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z użytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r. 1 UWAGI ANALITYCZNE 1. Udział dochodów z działalności rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z użytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r. W maju 2002 r. w województwie łódzkim było 209,4 tys. gospodarstw

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż wieprzowiny - ceny i możliwości eksportu

Sprzedaż wieprzowiny - ceny i możliwości eksportu .pl https://www..pl Sprzedaż wieprzowiny - ceny i możliwości eksportu Autor: Elżbieta Sulima Data: 19 maja 2017 W kwietniu opłacalność produkcji trzody chlewnej znacząco się poprawiła. Rośnie sprzedaż

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spoŝywczymi Polski z USA w latach 2009 2013 i w okresie I VII 2014 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spoŝywczymi Polski z USA w latach 2009 2013 i w okresie I VII 2014 r. BIURO ANALIZ I PROGRAMOWANIA Warszawa, 14-9-6 Handel zagraniczny towarami rolno-spoŝywczymi Polski z USA w latach 9 13 i w okresie I VII 14 r. Stany Zjednoczone utrzymują pozycję największej i najbardziej

Bardziej szczegółowo

Jaka przyszłość czeka producentów wieprzowiny?

Jaka przyszłość czeka producentów wieprzowiny? .pl Jaka przyszłość czeka producentów wieprzowiny? Autor: agrofakt.pl Data: 19 kwietnia 2016 Eksperci Banku Zachodniego WBK pokusili się o ocenę szans i zagrożeń w polskim sektorze mięsnym. Jakie będą

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Rolnictwo i obszary wiejskie w Wielkopolsce

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Rolnictwo i obszary wiejskie w Wielkopolsce Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Rolnictwo i obszary wiejskie w Wielkopolsce WIELKOPOLSKA w Europie WIELKOPOLSKA w Polsce Podział Administracyjny Województwa Wielkopolskiego Liczba

Bardziej szczegółowo

Rynek drobiu w 2013 roku cz. I

Rynek drobiu w 2013 roku cz. I OID (272) 5/2014 Rynek drobiu w 2013 roku cz. I W 2013 roku rynek drobiarski w Polsce cechowało wolniejsze, w porównaniu z rokiem poprzednim, tempo wzrostu produkcji popytu krajowego i obrotów zagranicznych

Bardziej szczegółowo

RYNEK DROBIU W 2012 ROKU CZ. II

RYNEK DROBIU W 2012 ROKU CZ. II RYNEK DROBIU W 2012 ROKU CZ. II Tabela. 6. Handel zagraniczny drobiem (w tys. ton wagi produktu) Wykres 6. Średnie miesięczne ceny sprzedaży mięsa z kurczaka (tuszka kurczaka 65%, w euro za 100 kg) Handel

Bardziej szczegółowo

Polska Wieś 2014. Raport o stanie wsi. 26 czerwca 2014 r. Prof. dr hab. Walenty Poczta

Polska Wieś 2014. Raport o stanie wsi. 26 czerwca 2014 r. Prof. dr hab. Walenty Poczta Polska Wieś 2014. Raport o stanie wsi 26 czerwca 2014 r. Prof. dr hab. Walenty Poczta Wykorzystane rozdziały z Raportu prof. dr hab. Walenty Poczta, dr Agnieszka Baer-Nawrocka, Uniwersytet Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

Irlandzki eksport towarów spożywczych w 2014 r. osiągnął 10,5 mld EUR 2015-01-19 13:21:19

Irlandzki eksport towarów spożywczych w 2014 r. osiągnął 10,5 mld EUR 2015-01-19 13:21:19 Irlandzki eksport towarów spożywczych w 2014 r. osiągnął 10,5 mld EUR 2015-01-19 13:21:19 2 Według wstępnych danych agencji Bord Bia irlandzki eksport żywności i napojów w 2014 r. osiągnął wartość 10,5

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 14/2017 RYNEK MIĘSA

Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 14/2017 RYNEK MIĘSA RYNEK MIĘSA W czwartym tygodniu listopada 2017 r. na rynku krajowym ceny zakupu żywca wieprzowego, wołowego i indyków były stabilne, a ceny kurcząt uległy obniżeniu. RYNEK WIEPRZOWINY Ceny zakupu żywca

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R. 1 SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R. T. 01. LUDNOŚĆ (stan w dniu 1 stycznia) GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w tys. UE (27) 495 292 497 683 499 703 501 103 Strefa euro (17) 326 561 328 484

Bardziej szczegółowo

Rynek drobiu w 2013 roku cz. II

Rynek drobiu w 2013 roku cz. II Rynek drobiu w 2013 roku cz. II Handel zagraniczny W 2013 roku eksport drobiu rósł wolniej niż w roku poprzednim, lecz nadal stanowił ponad jedną trzecią krajowej produkcji mięsa drobiowego i był głównym

Bardziej szczegółowo

Artur Łączyński Departament Rolnictwa GUS

Artur Łączyński Departament Rolnictwa GUS Artur Łączyński Departament Rolnictwa GUS Plan wystąpienia Czynniki pływające na rolnictwo polskie od roku 2002 Gospodarstwa rolne Użytkowanie gruntów Powierzchnia zasiewów Zwierzęta gospodarskie Maszyny

Bardziej szczegółowo

POGŁOWIE ZWIERZĄT GOSPODARSKICH W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W II POŁOWIE 2012 R. 1

POGŁOWIE ZWIERZĄT GOSPODARSKICH W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W II POŁOWIE 2012 R. 1 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Jana H. Dąbrowskiego 79, 60-959 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: luty 2013 Kontakt: e-mail: SekretariatUSPOZ@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Rolnictwa Warszawa, 05.09.2014 r. Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS FIZYCZNE ROZMIARY PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ W 2013 R. 1 W 2013 r. uzyskano następujący poziom produkcji

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Informacja o wstępnych wynikach Powszechnego spisu rolnego 2010 Warszawa, 2011-06-30 Powszechny Spis Rolny z 2010 r. (PSR 2010) był pierwszym spisem realizowanym od czasu przystąpienia

Bardziej szczegółowo

Rynek drobiu: prognozy cen, spożycia i eksportu

Rynek drobiu: prognozy cen, spożycia i eksportu .pl https://www..pl Rynek drobiu: prognozy cen, spożycia i eksportu Autor: Elżbieta Sulima Data: 27 września 2016 Produkcja drobiu w Unii Europejskiej stale rośnie, konsumenci wciąż bowiem chętnie spożywają

Bardziej szczegółowo

POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W OKRESIE STYCZEŃ MARZEC 2015 ROKU

POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W OKRESIE STYCZEŃ MARZEC 2015 ROKU MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 28.05.2015 Departament Rynków Rolnych POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W OKRESIE STYCZEŃ MARZEC 2015 ROKU Według wstępnych danych (GUS)

Bardziej szczegółowo

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W LIPCU 2012 r I-VI VII-XII VI VII w złotych CENY SKUPU. Pszenica... 93,17 76,10 90,69 90,83 105,4 100,2

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W LIPCU 2012 r I-VI VII-XII VI VII w złotych CENY SKUPU. Pszenica... 93,17 76,10 90,69 90,83 105,4 100,2 Warszawa, 2012.08.17 Produkty Ziarno zbóż (bez siewnego) - za 1 dt: CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W LIPCU 2012 r. 2011 2012 I-VI -XII VI w złotych CENY SKUPU 2011 = 100 VI 2012= 100 Pszenica... 93,17 76,10 90,69

Bardziej szczegółowo

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W CZERWCU 2011 r I-VI VII-XII V VI w złotych CENY SKUPU. Pszenica... 47,95 67,15 99,22 99,07 186,9 99,8

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W CZERWCU 2011 r I-VI VII-XII V VI w złotych CENY SKUPU. Pszenica... 47,95 67,15 99,22 99,07 186,9 99,8 Warszawa,.7.2 Produkty Ziarno zbóż (bez siewnego) - za 1 dt: CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W CZERWCU r. I-VI VII-XII V VI w złotych CENY SKUPU VI = 1 V = 1 Pszenica... 47,95 67,15 99,22 99,7 186,9 99,8 Żyto...

Bardziej szczegółowo

UWAGI ANALITYCZNE. Gospodarstwa z użytkownikiem gospodarstwa indywidualnego. Wyszczególnienie. do 1 ha użytków rolnych. powyżej 1 ha.

UWAGI ANALITYCZNE. Gospodarstwa z użytkownikiem gospodarstwa indywidualnego. Wyszczególnienie. do 1 ha użytków rolnych. powyżej 1 ha. UWAGI ANALITYCZNE UDZIAŁ DOCHODÓW Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ W DOCHODACH OGÓŁEM GOSPODARSTW DOMOWYCH W Powszechnym Spisie Rolnym w woj. dolnośląskim spisano 140,7 tys. gospodarstw domowych z użytkownikiem

Bardziej szczegółowo

Rynek wołowiny w Polsce. Danuta RYCOMBEL IERiGZ-PIB ul. Świętokrzyska 20 00-002 Warszawa E-mail: rycombel@ierigz.waw.pl

Rynek wołowiny w Polsce. Danuta RYCOMBEL IERiGZ-PIB ul. Świętokrzyska 20 00-002 Warszawa E-mail: rycombel@ierigz.waw.pl Rynek wołowiny w Polsce Danuta RYCOMBEL IERiGZ-PIB ul. Świętokrzyska 20 00-002 Warszawa E-mail: rycombel@ierigz.waw.pl Wpływ sytuacji na światowym rynku wołowiny na polski rynek możliwości zbytu W Europie

Bardziej szczegółowo

ZMIANY ORGANIZACYJNE W POLSKIM ROLNICTWIE I ICH SKUTKI ŚRODOWISKOWE. Jan Kuś Mariusz Matyka

ZMIANY ORGANIZACYJNE W POLSKIM ROLNICTWIE I ICH SKUTKI ŚRODOWISKOWE. Jan Kuś Mariusz Matyka ZMIANY ORGANIZACYJNE W POLSKIM ROLNICTWIE I ICH SKUTKI ŚRODOWISKOWE Jan Kuś Mariusz Matyka Warszawa, kwiecień, 2014 Plan prezentacji 1. Specjalizacja w produkcji rolniczej i jej konsekwencje środowiskowe:

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjność eksportu rolno-spożywczego i dekompozycja jego zmian w okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej

Konkurencyjność eksportu rolno-spożywczego i dekompozycja jego zmian w okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej Konkurencyjność eksportu rolno-spożywczego i dekompozycja jego zmian w okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej dr Iwona Szczepaniak, dr Łukasz Ambroziak Zakład Ekonomiki Przemysłu Spożywczego Józefów,

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :58:22

Co kupić, a co sprzedać :58:22 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-11 13:58:22 2 Głównym partnerem handlowym Hiszpanii jest strefa euro. Hiszpania przede wszystkim eksportuje żywność i samochody, importuje zaś surowce energetyczne i chemię.

Bardziej szczegółowo

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy. Stanisław Krasowicz. Puławy, 2008

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy. Stanisław Krasowicz. Puławy, 2008 Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy GŁÓWNE UWARUNKOWANIA KONKURENCYJNOŚCI POLSKIEGO ROLNICTWA Stanisław Krasowicz Puławy, 2008 Polska to kraj: o stosunkowo dużym potencjale

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 3/2017 RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH POGŁOWIE KRÓW MLECZNYCH W Polsce w pierwszej połowie 2017 r., w wyniku wzrostu cen skupu mleka i poprawy

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorskie rolnictwo w latach

Zachodniopomorskie rolnictwo w latach Arkadiusz Malkowski Wydział Ekonomiczny Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Zachodniopomorskie rolnictwo w latach 2007-2017 16.10.2017 ROLNICTWO W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM

Bardziej szczegółowo

Produkcja oraz eksport mięsa wieprzowego i wołowego w UE-28. w latach

Produkcja oraz eksport mięsa wieprzowego i wołowego w UE-28. w latach mgr Mirosława Tereszczuk dr inż. Robert Mroczek Produkcja oraz eksport mięsa wieprzowego i wołowego w UE-28 w latach 2014-2015 Produkcja mięsa wieprzowego w krajach UE-28 w 2015 roku wyniosła ok. 23,4

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny Polska-Japonia :48:49

Handel zagraniczny Polska-Japonia :48:49 Handel zagraniczny Polska-Japonia 2013-09-02 07:48:49 2 W 2012 r. w handlu pomiędzy Polską i Japonią odnotowano znaczny spadek obrotów do poziomu 2,7 mld USD (w porównaniu z 3,3 mld USD w 2011 r.). Wynik

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 27/2017

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 27/2017 RYNEK MIĘSA Ceny zakupu żywca Krajowe ceny zakupu żywca wieprzowego, po utrzymującym się od marca br. wzroście, od dwóch tygodni ulegają niewielkiemu obniżeniu. W dniach 3 9 lipca 2017 r. zakłady mięsne

Bardziej szczegółowo

Ile w Polsce, a ile w UE za kilogram wołowiny?

Ile w Polsce, a ile w UE za kilogram wołowiny? .pl https://www..pl Ile w Polsce, a ile w UE za kilogram wołowiny? Autor: Elżbieta Sulima Data: 31 sierpnia 2016 Analitycy twierdzą, że na dalszy wzrost produkcji mięsa wołowego składać się będzie rozwój

Bardziej szczegółowo

Rzeka mleka: jakie są prognozy cen?

Rzeka mleka: jakie są prognozy cen? .pl https://www..pl Rzeka mleka: jakie są prognozy cen? Autor: Elżbieta Sulima Data: 14 października 2016 Ostatnie sygnały z rynku są dość optymistyczne dla rolników. Od połowy maja br. rosną ceny mleka

Bardziej szczegółowo

Notowania cen wieprzowiny, mleka i rzepaku

Notowania cen wieprzowiny, mleka i rzepaku .pl https://www..pl Notowania cen wieprzowiny, mleka i rzepaku Autor: Elżbieta Sulima Data: 28 czerwca 2016 Rosną ceny wieprzowiny i rzepaku. Prognoza produkcji mięsa na światowym rynku jest wzrostowa.

Bardziej szczegółowo

Rynek mięsa 1) Rynek mięsa 2) Ceny w I półroczu 3) Rynek mięsa w III i IV kwartale

Rynek mięsa 1) Rynek mięsa 2) Ceny w I półroczu 3) Rynek mięsa w III i IV kwartale Rynek mięsa 1) Rynek mięsa 2) Ceny w I półroczu 3) Rynek mięsa w III i IV kwartale Produkcja mięsa stanowi obok produkcji roślinnej podstawę działalności rolniczej. W tradycji wielu krajów podstawową grupą

Bardziej szczegółowo

Pozycja Polski jako eksportera produktów rolno-spożywczych na rynku Unii Europejskiej

Pozycja Polski jako eksportera produktów rolno-spożywczych na rynku Unii Europejskiej Pozycja Polski jako eksportera produktów rolno-spożywczych na rynku Unii Europejskiej Mgr Małgorzata Bułkowska Dr Janusz Rowiński Zakład Ekonomiki Przemysłu SpoŜywczego Warszawa, 18 czerwca 2010 1 Plan

Bardziej szczegółowo

POGŁOWIE TRZODY CHLEWNEJ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W II POŁOWIE 2014 R. 1

POGŁOWIE TRZODY CHLEWNEJ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W II POŁOWIE 2014 R. 1 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: marzec 2015 Kontakt: e mail: SekretariatUSPOZ@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98

Bardziej szczegółowo

Cena ziemniaków - czy utrzyma się na niskim poziomie?

Cena ziemniaków - czy utrzyma się na niskim poziomie? .pl https://www..pl Cena ziemniaków - czy utrzyma się na niskim poziomie? Autor: Ewa Ploplis Data: 12 grudnia 2017 Jaka może być cena ziemniaków na krajowym rynku w najbliższych miesiącach? Jakich cen

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Rolnictwa Warszawa, 2011-09-01 Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS FIZYCZNE ROZMIARY PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ W 2010 R. 1 W 2010 r., uzyskano następujący poziom produkcji

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 41/2013

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 41/2013 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny skupu żywca Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 14-20.10.2013 r. w Polsce żywiec wieprzowy skupowano średnio po 5,77. Było

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33 Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku 2015-10-21 14:38:33 2 Rumunia jest krajem o dynamicznie rozwijającej się gospodarce Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku. Rumunia jest dużym krajem o dynamicznie

Bardziej szczegółowo

Ceny rolnicze rok korzystny dla rolników pod względem cenowym!

Ceny rolnicze rok korzystny dla rolników pod względem cenowym! .pl https://www..pl Ceny rolnicze - 2017 rok korzystny dla rolników pod względem cenowym! Autor: Ewa Ploplis Data: 2 lutego 2018 Jak kształtowały się ceny rolnicze w 2017 r.? Jakie były ceny skupu podstawowych

Bardziej szczegółowo

Produkcja trzody chlewnej w 2017: czy poprawi się sytuacja na rynku?

Produkcja trzody chlewnej w 2017: czy poprawi się sytuacja na rynku? https://www. Produkcja trzody chlewnej w 2017: czy poprawi się sytuacja na rynku? Autor: Elżbieta Sulima Data: 24 stycznia 2017 Najtrudniejsza sytuacja jest chyba na rynku wieprzowiny. Produkcja trzody

Bardziej szczegółowo

dr Piotr SZAJNER IERiGŻ-PIB ul. Świętokrzyska Warszawa Rynek serów i twarogów w Polsce i UE

dr Piotr SZAJNER IERiGŻ-PIB ul. Świętokrzyska Warszawa   Rynek serów i twarogów w Polsce i UE dr Piotr SZAJNER IERiGŻ-PIB ul. Świętokrzyska 20 00-002 Warszawa E-mail: szajner@ierigz.waw.pl Rynek serów i twarogów w Polsce i UE Produkcja serów w Polsce [1.] tys. ton 800 600 400 200 0 2000 2004 2008

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na podstawowych rynkach rolnych

Sytuacja na podstawowych rynkach rolnych Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl Sytuacja na podstawowych rynkach rolnych Jacek Bogucki Sekretarz Stanu w MRiRW Warszawa, 23 lutego 2018 r. Zbiory poszczególnych gatunków zbóż w Polsce

Bardziej szczegółowo

Regionalne uwarunkowania produkcji rolniczej w Polsce. Stanisław Krasowicz Jan Kuś Warszawa, Puławy, 2015

Regionalne uwarunkowania produkcji rolniczej w Polsce. Stanisław Krasowicz Jan Kuś Warszawa, Puławy, 2015 Regionalne uwarunkowania produkcji rolniczej w Polsce Stanisław Krasowicz Jan Kuś Warszawa, Puławy, 2015 Hipoteza 1. Zasoby czynników produkcji (ziemi, pracy, kapitału) wyznaczają potencjał produkcyjny

Bardziej szczegółowo

Opłacalność produkcji mleka w latach oraz projekcja do 2020 roku

Opłacalność produkcji mleka w latach oraz projekcja do 2020 roku Opłacalność produkcji mleka w latach 2014-2015 oraz projekcja do 2020 roku Seminarium, IERiGŻ-PIB, 02.09.2016 r. dr inż. Aldona Skarżyńska mgr Konrad Jabłoński Koszty ekonomiczne i dochód z zarządzania

Bardziej szczegółowo

Fizyczne rozmiary produkcji zwierzęcej w 2016 r.

Fizyczne rozmiary produkcji zwierzęcej w 2016 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 08.09.2017 r. Opracowanie sygnalne Fizyczne rozmiary produkcji zwierzęcej w 2016 r. W 2016 r. uzyskano następujący poziom produkcji podstawowych produktów zwierzęcych:

Bardziej szczegółowo

Badanie koniunktury w gospodarstwach rolnych

Badanie koniunktury w gospodarstwach rolnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Rolnictwa Warszawa, 30.09.2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Badanie koniunktury w gospodarstwach rolnych Niniejsze opracowanie przedstawia wyniki ankiety

Bardziej szczegółowo

Rynek buraków cukrowych 2017: ile da producentom eksport cukru?

Rynek buraków cukrowych 2017: ile da producentom eksport cukru? .pl https://www..pl Rynek buraków cukrowych 2017: ile da producentom eksport cukru? Autor: Ewa Ploplis Data: 31 stycznia 2017 Produkcja cukru w Polsce w sezonie 2016/2017 może przekroczyć 2 mln t. W bieżącym

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO- EKONOMICZNA PODMIOTÓW PÓŁNOCNO ZACHODNIEGO OKRĘGU FEDERLANEGO W 2015 r :25:18

SYTUACJA SPOŁECZNO- EKONOMICZNA PODMIOTÓW PÓŁNOCNO ZACHODNIEGO OKRĘGU FEDERLANEGO W 2015 r :25:18 SYTUACJA SPOŁECZNO- EKONOMICZNA PODMIOTÓW PÓŁNOCNO ZACHODNIEGO OKRĘGU FEDERLANEGO W 2015 r. 2016-07-26 12:25:18 2 SYTUACJA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA PODMIOTÓW PÓŁNOCNO ZACHODNIEGO OKRĘGU FEDERLANEGO W 2015

Bardziej szczegółowo

Zmiany cen wybranych produktów rolnych w latach Krystyna Maciejak Dz. ekonomiki i zarządzania gospodarstwem rolnym r.

Zmiany cen wybranych produktów rolnych w latach Krystyna Maciejak Dz. ekonomiki i zarządzania gospodarstwem rolnym r. Zmiany cen wybranych produktów rolnych w latach 2010-2016 Krystyna Maciejak Dz. ekonomiki i zarządzania gospodarstwem rolnym 15.12.2017 r. Na podstawie przeciętnych cen wybranych produktów rolnych uzyskiwanych

Bardziej szczegółowo

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH we WRZEŚNIU 2010 r. CENY SKUPU

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH we WRZEŚNIU 2010 r. CENY SKUPU Warszawa,.10.19 CENY PRODUKTÓW ROLNYCH we WRZEŚNIU r. Produkty I-VI VII-XII VIII w złotych = 100 VIII = 100 CENY SKUPU Ziarno zbóż (bez siewnego) - za 1 dt: Pszenica... 50,55 46,22 64,78 68,83 148,9 106,3

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 28/2014. TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 28/2014. TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca Cena Zmiana Towar bez VAT tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) 07 13.07.2014 r. w skupie żywiec wieprzowy 5,47 żywiec wołowy 5,82 kurczęta typu brojler 3,84 indyki 5,91

Bardziej szczegółowo

Rozwój rolnictwa na Podkarpaciu. Rzeszów, 20 listopada 2015

Rozwój rolnictwa na Podkarpaciu. Rzeszów, 20 listopada 2015 Rozwój rolnictwa na Podkarpaciu Rzeszów, 20 listopada 2015 Ogólna powierzchnia województwa podkarpackiego wynosi 1784,6 tys. ha i stanowi 5,7% powierzchni kraju. Struktura powierzchni województwa podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W OKRESIE STYCZEŃ CZERWIEC 2014 ROKU

POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W OKRESIE STYCZEŃ CZERWIEC 2014 ROKU MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 28.08.2014 Departament Rynków Rolnych POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W OKRESIE STYCZEŃ CZERWIEC 2014 ROKU Według wstępnych danych

Bardziej szczegółowo

Pogłowie w Polsce za. MRiRW ZSRIR na podstawie GUS

Pogłowie w Polsce za. MRiRW ZSRIR na podstawie GUS Pogłowie w Polsce za MRiRW ZSRIR na podstawie GUS POMORSKIE stan pogłowia dane ARiMR i obliczenia własne Na rok/dzień Ilość stad Sztuk fizycznych Średnio w stadzie (sztuk) 1.09.2012 15 852 1 229 392 77,6

Bardziej szczegółowo

Branża cukrownicza w Polsce podsumowanie 10 lat w Unii Europejskiej

Branża cukrownicza w Polsce podsumowanie 10 lat w Unii Europejskiej Marcin Mucha Związek Producentów Cukru w Polsce Konferencja pokampanijna Stowarzyszenia Techników Cukrowników, Warszawa, 27 lutego 215 r. Plan prezentacji Branża cukrownicza w Polsce podsumowanie 1 lat

Bardziej szczegółowo

POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W OKRESIE STYCZEŃ WRZESIEŃ 2014 ROKU

POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W OKRESIE STYCZEŃ WRZESIEŃ 2014 ROKU MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Departament Rynków Rolnych Warszawa, 12.11.2014r. POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI W OKRESIE STYCZEŃ WRZESIEŃ 2014 ROKU Według wstępnych danych

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :16:26

Co kupić, a co sprzedać :16:26 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-10 11:16:26 2 Głównymi partnerami handlowymi Bułgarii w UE są Niemcy, Włochy, Rumunia, Grecja, Francja, Belgia i Hiszpania, eksport do tych krajów stanowi 75,3 proc. eksportu

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU

URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU OPRACOWANIA SYGNALNE Gdańsk, marzec 2005 r. Pogłowie zwierząt gospodarskich w województwie pomorskim w grudniu 2004 r. Bydło W grudniu 2004 r. pogłowie bydła wyniosło 167,2

Bardziej szczegółowo

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W SIERPNIU 2013 r. CENY SKUPU. Pszenica... 84,88 92,05 80,62 64,86 72,3 80,5. Żyto... 81,12 72,74 53,12 44,22 60,5 83,2

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W SIERPNIU 2013 r. CENY SKUPU. Pszenica... 84,88 92,05 80,62 64,86 72,3 80,5. Żyto... 81,12 72,74 53,12 44,22 60,5 83,2 Warszawa,.09.19 Produkty Ziarno zbóż (bez siewnego) - za 1 dt: CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W SIERPNIU r. 2012 I-VI VII-XII VII w złotych CENY SKUPU 2012 = 100 VII = 100 Pszenica... 84,88 92,05 80,62 64,86 72,3

Bardziej szczegółowo

Pszenica... 63,45 61,14 70,98 70,98 112,0 100,0. Żyto... 54,43 50,34 60,08 60,92 111,8 101,4. Jęczmień... 59,49 57,82 63,83 66,23 112,1 103,8

Pszenica... 63,45 61,14 70,98 70,98 112,0 100,0. Żyto... 54,43 50,34 60,08 60,92 111,8 101,4. Jęczmień... 59,49 57,82 63,83 66,23 112,1 103,8 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 19.07.2017 Opracowanie sygnalne Ceny produktów rolnych w czerwcu 2017 r. W czerwcu 2017 r., w skupie i na targowiskach utrzymywał się wzrost cen większości podstawowych

Bardziej szczegółowo

Jakie są wyzwania dla rynku ziemniaka?

Jakie są wyzwania dla rynku ziemniaka? .pl https://www..pl Jakie są wyzwania dla rynku ziemniaka? Autor: Ewa Ploplis Data: 8 grudnia 2016 O wyzwaniach dla rynku ziemniaka w Polsce z Grzegorzem Rykaczewskim, analitykiem z Baku Zachodniego WBK,

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PRODUKCJI RONICZEJ W POLSCE W KONTEKŚCIE WPR

ZMIANY W PRODUKCJI RONICZEJ W POLSCE W KONTEKŚCIE WPR ZMIANY W PRODUKCJI RONICZEJ W POLSCE W KONTEKŚCIE WPR dr hab. Mariusz Matyka prof. nadzw. IRWIR-PAN, Warszawa, 04.04. 2016 Referat przygotowano w ramach realizacji zadania 1.8 Programu Wieloletniego IUNG-PIB

Bardziej szczegółowo

Dopłaty do produkcji buraków cukrowych

Dopłaty do produkcji buraków cukrowych Dopłaty do produkcji buraków cukrowych Agnieszka Różańska KZPBC Płatność cukrowa Oddzielna płatność z tytułu cukru, tzw. płatność cukrowa została wprowadzona do WPR w 2006 roku w ramach reformy rynku cukru

Bardziej szczegółowo

Pszenica... 63,45 61,14 69,23 63,66 106,9 92,0. Żyto... 54,43 50,34 60,56 53,13 108,1 87,7. Jęczmień... 59,49 57,82 57,87 60,47 108,2 104,5

Pszenica... 63,45 61,14 69,23 63,66 106,9 92,0. Żyto... 54,43 50,34 60,56 53,13 108,1 87,7. Jęczmień... 59,49 57,82 57,87 60,47 108,2 104,5 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 20.09. Opracowanie sygnalne Ceny produktów rolnych w sierpniu r. W sierpniu r., zarówno w skupie, jak i na targowiskach odnotowano spadek cen większości produktów roślinnych,

Bardziej szczegółowo

Produkcja mięsa drobiowego - jakie będą ceny?

Produkcja mięsa drobiowego - jakie będą ceny? .pl https://www..pl Produkcja mięsa drobiowego - jakie będą ceny? Autor: Ewa Ploplis Data: 13 listopada 2017 Jakie będą ceny mięsa drobiowego w 2017 r. i 2018 r.? Jaka będzie produkcja mięsa drobiowego

Bardziej szczegółowo

Badania rachunkowości rolnej gospodarstw rolnych

Badania rachunkowości rolnej gospodarstw rolnych Pomorskie gospodarstwa rolne w latach 2004-2012 na podstawie badań PL FADN Daniel Roszak Badania rachunkowości rolnej gospodarstw rolnych w ramach systemu PL FADN umożliwiają wgląd w sytuację produkcyjno-finansową

Bardziej szczegółowo

Czy ekologiczny chów bydła mięsnego jest opłacalny?

Czy ekologiczny chów bydła mięsnego jest opłacalny? .pl https://www..pl Czy ekologiczny chów bydła mięsnego jest opłacalny? Autor: Elżbieta Sulima Data: 3 stycznia 2016 Ekologiczny chów bydła mięsnego korzystnie wpływa nie tylko na środowisko, ale też chroni

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 40/2010

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 40/2010 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny skupu żywca Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 27.09-03.10.2010 r. za 1 kg żywca wieprzowego w kraju płacono przeciętnie

Bardziej szczegółowo

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W MAJU 2011 r I-VI VII-XII IV V w złotych CENY SKUPU. Pszenica... 47,95 67,15 94,83 99,22 210,2 104,6

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W MAJU 2011 r I-VI VII-XII IV V w złotych CENY SKUPU. Pszenica... 47,95 67,15 94,83 99,22 210,2 104,6 Warszawa, 211.6.17 Produkty Ziarno zbóż (bez siewnego) - za 1 dt: CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W MAJU 211 r. 211 I-VI VII-XII IV V w złotych CENY SKUPU V = 1 IV 211= 1 Pszenica... 47,95 67,15 94,83 99,22 21,2

Bardziej szczegółowo

POGŁOWIE ZWIERZĄT GOSPODARSKICH W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2011 R. 1

POGŁOWIE ZWIERZĄT GOSPODARSKICH W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2011 R. 1 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Opracowania sygnalne Data opracowania: październik 2011 Kontakt: e-mail: uspoz@stat.gov.pl tel.: 61 2798320; 61 2798325 http://www.stat.gov.pl/poznan POGŁOWIE ZWIERZĄT GOSPODARSKICH

Bardziej szczegółowo

wsp. przeliczeniowy TUZ II 0 1,60 0 1,30 IIIa 1 1,45 IIIb 2 1,25

wsp. przeliczeniowy TUZ II 0 1,60 0 1,30 IIIa 1 1,45 IIIb 2 1,25 1 1. Oblicz powierzchnię przeliczeniową oraz wskaźnik bonitacji gleb na podstawie poniższych danych Powierzchnia przeliczeniowa, Wskaźnik bonitacji gleb, Informacje i powierzchni i użytkowaniu gruntów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA na temat perspektyw polsko kaliningradzkiej współpracy w sektorze rolno - spożywczym 2014-07-18 10:12:29

INFORMACJA na temat perspektyw polsko kaliningradzkiej współpracy w sektorze rolno - spożywczym 2014-07-18 10:12:29 INFORMACJA na temat perspektyw polsko kaliningradzkiej współpracy w sektorze rolno - spożywczym 2014-07-18 10:12:29 2 INFORMACJA na temat perspektyw polsko kaliningradzkiej współpracy w sektorze rolno

Bardziej szczegółowo