ŻY TN A (GMINA LYSKI)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ŻY TN A (GMINA LYSKI)"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXVIII/8/2009 Rady Gminy Lyski z dnia 2 marca 2009 roku ŻY TN A (GMINA LYSKI) PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI Dokument opracowany na podstawie wyników warsztatu z udziałem przedstawicieli społeczności wsi Żytna, który odbył się w dniu 19 kwietnia 2008 r. w Lyskach. Moderacja warsztatu, redakcja tekstu oraz zdjęcia - Witold Magryś. ŻYTNA, maj 2008 r.

2 SPIS TREŚCI: 1. Wprowadzenie Charakterystyka miejscowości ŻYTNA Inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości Ocena mocnych i słabych stron miejscowości Ocena szans i zagrożeń dla miejscowości Wizja rozwoju miejscowości Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną w okresie co najmniej 7 lat od dnia przyjęcia planu odnowy miejscowości, w kolejności wynikającej z przyjętych priorytetów rozwoju miejscowości z podaniem szacunkowych kosztów ich realizacji System wdrażania Załączniki...20 Wykorzystane materiały

3 1. Wprowadzenie Plan Odnowy Miejscowości ŻYTNA jest istotnym dokumentem strategicznym, określającym kierunki rozwoju tej miejscowości w latach , wypracowane wspólnie przez przedstawicieli mieszkańców Żytnej. Określa on najważniejsze działania, które mieszkańcy uznali za istotne dla rozwoju swojej miejscowości działania, które pomogą im rozwiązać aktualne problemy, pokonać bariery i osiągnąć stawiane sobie przez nich cele rozwojowe. Dokument przygotowano z inicjatywy przedstawicieli społeczności lokalnej inicjatywy, która spotkała się ze zrozumieniem i przychylnością ze strony Samorządu Gminy Lyski. W przeważającej części powstał on na bazie zebranych danych oraz informacji wypracowanych przez grupę mieszkańców na warsztatach, które odbyły się w dniu 19 kwietnia 2008 r. w Urzędzie Gminy w Lyskach w obecności przedstawiciela Urzędu Pana Krzysztofa Miery. Metoda opracowania niniejszego Planu Odnowy Miejscowości, polegająca na partycypacyjnym udziale przedstawicieli społeczności lokalnej w formułowaniu jego głównych założeń została przyjęta w pełni świadomie - jako jedyna w pełni gwarantująca rzeczywiste odzwierciedlenie oczekiwań i planów strategicznych mieszkańców, związanych z rozwojem Żytnej, jako miejsca dobrego życia i zamieszkiwania. Niniejszy dokument odzwierciedla wyniki dyskusji nad stanem obecnym i przyszłym wsi, przeprowadzonej wśród przedstawicieli mieszkańców w składzie: Figura Krzysztof Henzel Mirosław Kierszniak Zdzisław Musioł Stanisław Procek Małgorzata Wieczorek Józef Wojak Stanisław. 3

4 Przeprowadzona na warsztacie analiza silnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń wsi (SWOT), ujęta w tym dokumencie została opracowana w oparciu o informacje zawarte w materiałach źródłowych oraz wcześniejszą inwentaryzację zasobów, które zostały następnie zweryfikowane w trakcie spotkania warsztatowego. Udział osób reprezentujących różne środowiska i kompetencje (przedstawicieli różnych sektorów życia społeczno-gospodarczego wsi) gwarantował niezbędny obiektywizm w pracach nad analizą zasobów i lokalnych uwarunkowań, a jednocześnie umożliwił ich w miarę czytelny podział na siły, słabości, szanse i zagrożenia. Wyrazem społecznej akceptacji ogółu mieszkańców miejscowości dla zapisów niniejszego Planu, której ogromne znaczenie podkreślały osoby biorące udział w warsztatach, w tym w szczególności wizji rozwoju Żytnej oraz konkretnych przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w perspektywie do 2015 r. będzie przyjęcie go w formie uchwały na Zebraniu Wiejskim, a następnie przedłożenie Radzie Gminy Lyski, celem ostatecznego zatwierdzenia. Niniejszy dokument został opracowany nie tylko z myślą o możliwości sięgnięcia po środki dostępne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w działaniu Odnowa i rozwój wsi, ale również jako ważny instrument planowania strategicznego, wspomagający wszelkie inne działania rozwojowe w miejscowości Żytna, które będą realizowane w najbliższych latach. Przede wszystkim zaś jednym z jego głównych celów jest aktywizacja mieszkańców do wspólnego działania na rzecz rozwoju wsi. Proponowane przedsięwzięcia mieszkańcy uznali za realne, możliwe do zrealizowania, często przy ich własnym zaangażowaniu, własnej aktywności oraz przy wsparciu Władz Samorządowych Gminy Lyski. 4

5 2. Charakterystyka miejscowości ŻYTNA Miejscowość Żytna leży w zachodniej części województwa śląskiego w granicach administracyjnych Gminy Lyski w powiecie rybnickim, granicząc jednocześnie z powiatem raciborskim. Jej powierzchnia stanowi 589 ha, a obecna liczba ludności oscyluje ok. 520 mieszkańców, co stawia ją w gronie raczej mniejszych miejscowości w okolicy. W dokumentach historycznych wieś pojawia się dopiero w XV wieku (1415 rok) lecz zapewne istniała już dużo wcześniej. Nazwa Żytna pochodzi od nazwy pola, na którym dobrze udawało się żyto. Na przestrzeni wieków wieś nazywała się różnie: 1414 r. Zitna, 1679 r. Zytna, 1745 r. Zyttna, 1784 r. Zittna. Właścicielami Żytnej byli min.: Maciej Osiński, Jan i Jerzy Pyrz, ród Brawańskich oraz Piotr Raszyc. Druga przesłanka powstania nazwy wsi pochodzi od nazwiska właściciela lasów p. Zitnauer (Żytnauer). Herbem miejscowości jest wysoki krzyż na jasnym tle, obok którego po prawej stoi domek z drzwiami i dwoma oknami, a po lewej krzaki. W 1885 roku we wsi znajdowały się 52 domy, wieś liczyła 304 mieszkańców, wszyscy wyznania rzymsko- katolickiego. Do wioski przynależne były dwa przysiółki: Grabie i Budzin. Przez Budzin w 1863 r. ciągnęła część ŻYTNA wojsk króla Jana III Sobieskiego na odsiecz Wiednia. Głównym zajęciem mieszkańców była praca na roli i w lesie oraz handel końmi (a w pewnym okresie również przemyt). Z kopalń i chwilą innych uruchomienia zakładów przemysłowych część mieszkańców 5

6 znalazła tam pracę, dochodząc pieszo do Czernicy, Pszowa, Rydułtów czy też Niewiadomia. Z chwilą wybuchu I Wojny Światowej mężczyźni Żytnej zostali wcieleni do pruskiej armii, gdzie w walkach łącznie poległo lub zostało rannych kilkanaście osób. Co istotne w czasie trwania wojny ludność żyła ze sobą w zgodzie i wzajemnie się wspomagała, a rozdźwięki polityczne wystąpiły dopiero po jej zakończeniu (wieś była wtedy wsią graniczną). W okresie tym rysowała się kwestia przyłączenia tych ziem do Polski. Wieś miała wyraźnie polski charakter więc prawie wszyscy, którzy powrócili po I Wojnie Światowej zasilili szeregi powstańcze. Mieszkańcy Żytnej wsławili się m.in. skutecznym przechowywaniem broni dla powstańców, którą przechowywano m.in. w beczkach na gnojówkę czy gołębnikach. W czasie Plebiscytu za przyłączeniem do Polski opowiedziało się 238 osób, do Niemiec zaś tylko 112. Wieś Żytna przodowała w okolicy w bardzo sprawnej gospodarce rolnej i bardzo aktywnej działalności Kółka Rolniczego. Istniał tu tez młyn napędzany silnikiem spalinowym. Mało znanym faktem jest, że las w Żytnej od 1826 r. należał do doktora Johanna, Karla, Christiana KUH, założyciela Kliniki chirurgii i chorób zmysłów w Wojnowicach, w której jako pierwszy na Śląsku przeprowadził ponad 100 operacji oczu, a w 1831 odznaczył się w zwalczaniu epidemii cholery na Śląsku. Największa atrakcją zabytkową we wsi jest kościół filialny p. w. Św Jana Nepomucena, zlokalizowany przy ul. Wolności, zbudowany w latach Przy drodze do Budzina (przysiółek położony wzdłuż ulic Budzińskiej i Sobieskiego) stoi zabytkowy krzyż Boża Męka z 1892 roku. W centrum Budzina znajdziemy jeszcze kapliczkę Św. Jana Nepomucena. Wieś ma charakter rozproszony - w porównaniu do liczby mieszkańców zajmuje stosunkowo duży obszar. Większość powierzchni wsi zajmują lasy i pola. Zabudowa koncentruje się wokół dróg, główną ulicą jest ul. Rybnicka (droga wojewódzka nr 923). Z ciekawszych detali architektonicznych można wyróżnić kościół filialny 6

7 położony przy ul. Wolności. W układzie krajobrazowym brak jest znaczących dominant przestrzennych pomimo, że wieś ma charakter pagórkowaty. Fot.1. Kościół pw Św. Jana Nepomucena Fot.2. Figurka Św. Jana Nepomucena Fot.3. Pola w Żytnej od strony Lysek 7

8 Fot.4. Droga Żytna-Budzin Fot.5. Pomnik w hołdzie Powstańcom Śląskim Fot.6. Tabliczka informacyjna z herbem wsi 8

9 3. Inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości Inwentaryzacja zasobów wsi Żytna została wstępnie wykonana w oparciu o dostępne informacje, materiały źródłowe i wywiad bezpośredni, a następnie zweryfikowana i uzupełniona przez mieszkańców na spotkaniu warsztatowym. Inwentaryzacji poddano zarówno elementy materialne występujące we wsi, jak i liczne niematerialne, stanowiące o aktualnym potencjalne Żytnej, jako obszaru do życia, zamieszkiwania i pracy. Inwentaryzację podzielono na główne grupy zasobów, tj. przyrodnicze, kulturowe, obiekty i tereny, infrastruktura społeczna, infrastruktura techniczna, gospodarka, rolnictwo, środki finansowe, mieszkańcy (kapitał ludzki i społeczny) oraz dostępne informacje o wsi. Zasoby przyrodnicze - walory krajobrazu, rzeźby terenu większość powierzchni wsi zajmują lasy i pola dominuje krajobraz pagórkowaty - stan środowiska bardzo czyste środowisko czyste powietrze wieś pomiędzy dwoma lasami (powietrze porównywalne z obszarami podgórskimi: Ustroń i Wisła) lasy mieszane, sporo tzw. zagajników, dęby polne, brzeziny położenie w otulinie Parku Krajobrazowego "Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich" kilka kilometrów od wsi położony jest rezerwat Łężczok oraz Arboretum Bramy Morawskiej Obora jelenie, sarny, bażanty, kuropatwy, zające potok, stawy hodowlane (karp), stawy w lesie IV, V klasa bonitacyjna - walory klimatu - walory szaty roślinnej - cenne przyrodniczo obszary np. rezerwaty - świat zwierzęcy (ostoje, siedliska) - wody powierzchniowe (cieki, rzeki, stawy) - gleby Zasoby kulturowe - walory architektury leśniczówka, gajówka, stara kapliczka na Budzinie - walory przestrzeni wiejskiej publicznej brak centralnych przestrzeni publicznych skansen staroci Żytna-Grabie kwietniki zrobione na bazie starych sprzętów gospodarstwa domowego i maszyn - walory przestrzeni wiejskiej prywatnej 9

10 - zabytki i pamiątki historyczne - osobliwości kulturowe - miejsca, osoby i przedmioty kultu - święta, odpusty - tradycje, obrzędy, gwara - legendy, podania, fakty historyczne - przekazy literackie - ważne postacie i przekazy historyczne - specyficzne nazwy - specyficzne potrawy - dawne zawody pomnik w hołdzie Powstańcom Śląskim poległym w latach oraz pamięci 9 więźniów KL Auschwitz Birkenau (przy budynku OSP), zamordowanych w styczniu 1945 r. krzyż upamiętniający powrót synów z wojny, kapliczka na ul. Budzińskiej miejscowy karczmarz z okresu międzywojennego Mikołaj Szendzielorz kościół filialny pw. Św. Jana Nepomucena (przy ul. Wolności, parafia Pstrążna), Parafia Raszczyce odpust przy kapliczce na ul. Budzińskiej gwara śląska wg podań przez wieś Żytna przechodziły wojska króla Jana III Sobieskiego kierujące się w stronę Wiednia. Na cześć tego wydarzenia jedną z ulic nazwano ulicą Sobieskiego nazwa jednego z przysiółków pochodzi od przechodzących tędy wojsk Sobieskiego rys historyczny Gminy Lyski bracia z rodu Świerczków Wendelin i Leon, księża wykładowcy KUL, Wendelin Świerczek skomponował liczne pieśni religijne, inny Wendelin Świerczek (bratanek) był misjonarzem w Brazylii budzin, grabie, korea krupniok, kuchnia śląska kowalstwo, rolnictwo, bednarstwo, kolorz Obiekty i tereny - działki pod zabudowę mieszkaniową - pustostany mieszkaniowe - pustostany poprzemysłowe - place, skwery, parki obecny Plan Zagospodarowania Przestrzennego przyjęty Uchwałą Nr LVIII/56/2006 Rady Gminy Lyski z dnia r. przewiduje, iż działki pod zabudowę mieszkaniową obejmują powierzchnię 53 ha nieliczne posesje prywatne po byłym kółku rolniczym plac zabaw przy przedszkolu, przy OSP We wsi brak jest działek pod zakłady usługowe i przemysł, jak również tradycyjnych, nie użytkowanych obiektów gospodarczych. 10

11 Infrastruktura społeczna - place publicznych spotkań, festynów - sale spotkań, świetlice, kluby, - miejsca rekreacji - ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne - szkoły, przedszkola jedynym miejscem spotkań mieszkańców jest budynek OSP Żytna w budynku przedszkola działa filia świetlicy środowiskowej z Nowej Wsi ścieżki leśne, las życiński, przez który przebiegają 2 drogi do Pstrążnej i Łańc przez miejscowość przechodzą ścieżki rowerowe od strony Gminy Lyski w stronę Gminy Kornowac oraz Miasta Racibórz. Są to przede wszystkim: a) trasa nr od Pstrążnej w kierunku Żytnej, Adamowic i Szymocic (Gmina Nędza) b) trasa nr 2 wiodąca przez całą gminę w kier. miasta Racibórz c) trasa 332 w kier. Kobyli (Gmina Kornowac) przedszkole publiczne W miejscowości brak jest placówek służby zdrowia oraz opieki społecznej, jak również bibliotek i specjalnie wydzielonych miejsc do uprawiania sportu. Infrastruktura techniczna - wodociąg, kanalizacja - drogi (nawierzchnia, oznakowanie świetlne) - chodniki, parkingi, przystanki - siec telefoniczna i dostępność internetu - odprowadzanie ścieków wieś jest w całości zwodociągowana, woda jest dostarczana przez Spółkę Wodociągowo Kanalizacyjną Adamowice, Raszczyce, Żytna drogi gminne posiadają nawierzchnię asfaltową lub tłuczniową. Drogi przewidziane do wykonania w przyszłości to ul. Leśna. wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 923 znajduj się chodnik biegnący przez większą część wsi. Obecnie wymaga on remontu. W centrum wsi znajduje się przystanek komunikacji samochodowej wieś jest stelefonizowana, internet dostarczany jest drogą radiową na terenie wsi nie ma sieci kanalizacji sanitarnej, jest jedynie wykonany projekt techniczny tej sieci Gospodarka, rolnictwo - miejsca pracy - znane firmy produkcyjne i zakłady usługowe i ich produkty PPH Mańka, krawiectwo Ołów, stolarstwo G.Klima, wytwórnia oklein i obłogów P. Klima, Zakład Stolarski wykonujący meble na zamówienia własności G. Klimy. 11

12 - gospodarstwa rolne małe, rozdrobnione - uprawy, hodowle - możliwe do wykorzystania odpady produkcyjne liczne zboża, hodowla bydła i koni słoma Niestety wieś nie posiada żadnej bazy noclegowej ani gastronomicznej, Środki finansowe i pozyskiwanie funduszy - środki udostępniane przez gminę fundusz sołecki, konkursy dla LKS. Mieszkańcy (kapitał społeczny i ludzki) - autorytety i znane postacie we wsi Stanisław Wojak (Sołtys), Stanisław Musioł (Radny), Zdzisław Kierszniak (Prezes OSP) - krajanie znani w regionie, w kraju i zagranicą - osoby o specyficznej lub ważnej wiedzy i umiejętnościach - związki i stowarzyszenia oraz inne organizacje - kontakty zewnętrzne (np. z mediami) Robert Mańka, informatyk pracujący w Moskwie Rafał Mańka, student muzykologii w Warszawie Marek Chrobok, Z-ca dyrektora technikum mechanicznego w Raciborzu Mańka Stefan, Kornelia Ołów, Musioł Stanisław, Smyczek Leonard jedynym formalnym stowarzyszeniem jest Ochotnicza Straż Pożarna w Żytnej. radio Vanessa Dostępne informacje o wsi - publikatory, lokalna prasa - książki, przewodniki Przeprowadzona gminny informator Zarys Dziejów Wsi Przynależnych do Gminy Lyski inwentaryzacja zasobów wskazuje na istniejący potencjał rozwojowy miejscowości Żytna, bazujący przede wszystkim na ciekawym położeniu, oraz czystym i urokliwym środowisku przyrodniczym. 12

13 4. Ocena mocnych i słabych stron miejscowości Przeprowadzenie tzw. analizy SWOT, czyli oceny silnych i słabych stron miejscowości Żytna oraz zewnętrznych szans i zagrożeń miało na celu prawidłową ocenę bieżącej sytuacji społeczno-gospodarczej wsi oraz przede wszystkim umożliwienie podjęcia prawidłowych decyzji, co do kierunków rozwoju tej miejscowości w zakładanym min. 7-letnim horyzoncie czasowym. Przyjęto, że lista czynników poddawanych analizie zawiera jedynie zjawiska lub procesy, a nie obejmuje propozycji kierunków, działań lub innych rozwiązań strategicznych. Czynniki te sklasyfikowano w następujący sposób: czynniki wewnętrzne, znajdujące się we wnętrzu wsi zostały podzielone na siły (mocne strony) i słabości, przy czym: - jako siły określono potencjały, zjawiska, procesy, aktywności występujące wewnątrz wsi Żytna, które mogą mieć pozytywny wpływ na realizację zamierzeń strategicznych, - mianem słabości określono braki w potencjałach, zjawiska i procesy o charakterze barier, niedostatki aktywności występujące w miejscowości utrudniające realizację założonych celów rozwojowych, czynniki zewnętrzne (otoczenia) zostały podzielone na szanse i zagrożenia, przy czym: - szanse to możliwe do wykorzystania na rzecz realizacji wizji rozwojowych zasoby i procesy w bliższym lub dalszym otoczeniu wsi Żytna, - zagrożenia to negatywne zjawiska i procesy (zwłaszcza rywalizacji z innymi obszarami) utrudniające rozwój wsi Żytna i realizację działań rozwojowych. 13

14 Czynniki wewnętrzne to: SIŁY (MOCNE STRONY) SŁABOŚCI (SŁABE STRONY) Korzystne położenie miejscowości w Duże rozproszenie wsi obszarze mocno zalesionym Słabe jakościowo gleby Dobre walory klimatyczne Duże rozdrobnienie rolnictwa Czyste środowisko przyrodnicze Niska aktywność społeczna Położenie w otulinie Parku Istniejący Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich Gęsta sieć ścieżek rowerowych Znane firmy produkcyjne Dobry stan infrastruktury technicznej wodociągowej Dostęp do profesjonalnej opieki nad dziećmi w 8-godzinnym przedszkolu Tereny pod zabudowę mieszkaniową podział społeczności lokalnej Mała liczba organizacji wiejskich Postępujący zanik tradycji lokalnych Słabo rozwinięta oferta rekreacyjna i gastronomiczna Niewystarczające rozwiązania komunikacji zbiorowej Brak infrastruktury kanalizacyjnej Brak chodnika i pobocza przy drodze wojewódzkiej Starzejące się społeczeństwo Nieukończony budynek wielofunkcyjny 14

15 5. Ocena szans i zagrożeń dla miejscowości SZANSE ZAGROŻENIA Bliskość dużego rynku pracy miasta Niska opłacalność produkcji rolnej Rybnika Zły stan drogi wojewódzkiej Korzystne rozwiązania transportowe i komunikacyjne, ułatwiające dostęp do Niekorzystna polityka w obszarze placówek oświaty powiatowej Pozyskanie środków Unii Europejskiej transportu zbiorowego w Trwała migracja młodzieży Ewentualna likwidacja stanowisk Dobra współpraca z Władzami Gminy pracy w pobliskich kopalniach Polityka Niska Unii Europejskiej wobec obszarów wiejskich, w tym wspierania skali świadomość społeczna walorów ekologicznych oddolnych inicjatyw rozwojowych 15

16 6. Wizja rozwoju miejscowości Wizja rozwoju miejscowości została przedstawiona jako zapis woli mieszkańców co do pewnego, określonego wyobrażenia stanu wsi Żytna, pożądanego w przyszłości (ok roku) oraz ich deklaracją wspólnego urzeczywistniania nakreślonych celów rozwojowych. Wizja ta w swej istocie łączy wszystkie środowiska, siły i osoby na rzecz jej realizacji, jednak nie wskazuje niezbędnych do tego, konkretnych sposobów, instrumentów i środków. Te zapewne będą wypadkową aspiracji, doświadczeń i pomysłowości mieszkańców i ośrodków decyzyjnych wcielających ją w życie. Wizja rozwoju miejscowości ŻYTNA: ŻYTNA wsią zintegrowaną społecznie o wysokich walorach przyrodniczych i rekreacyjnych, zapewniających wytwarzanie produktów ekologicznych, gwarantujących zdrowy tryb życia ŻYTNA zdrowe życie w zgodnej wsi! Podstawowym warunkiem osiągnięcia zakładanego stanu docelowego, determinującym jednocześnie spełnienie innych aspektów rozwojowych (wysokie walory przyrodnicze, rekreacyjne, lokalne produkty ekologiczne itd.) wydaje się być poprawa poziomu integracji społecznej mieszkańców Żytnej. Czynnik ten wielokrotnie przejawiał się jako szczególnie istotny, zarówno na etapie diagnozy jak i analizy SWOT. Znajduje to również wyraz w zaproponowanych niżej przedsięwzięciach, z których większość w sposób bezpośredni lub pośredni dotyczy wzmacniania więzi międzyludzkich i animowana współpracy społeczno-kulturalnej mieszkańców. 16

17 7. Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną w okresie co najmniej 7 lat od dnia przyjęcia planu odnowy miejscowości, w kolejności wynikającej z przyjętych priorytetów rozwoju miejscowości z podaniem szacunkowych kosztów ich realizacji Ze względu na główny priorytet rozwojowy mieszkańców, tj. poprawę poziomu integracji społecznej najważniejszym przedsięwzięciem dla sołectwa Żytna w nadchodzących latach będzie Remont Centrum Społeczno-Kulturalnego w Żytnej. L.P. 1 NAZWA PROJEKTU STWORZENIE CENTRUM KULTURALNEGO W SOŁECTWIE ŻYTNA* 2 DOŻYNKI WIEJSKIE 3 REKREACJA SZANSĄ WSI ŻYTNA ORGANIZACJA RAJDÓW ROWEROWYCH 4 BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ CELE PROJEKTU Stworzenie bazy dla integracji społecznej Rozwój działalności społeczno-kulturalnej Zwiększenie integracji mieszkańców Promocja miejscowości i lokalnej tożsamości kulturowej Przyciąganie turystów Wzbogacenie oferty sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców wsi, szczególnie dla dzieci i młodzieży Promocja zdrowego trybu życia Poprawa stanu środowiska naturalnego Poprawa standardu życia mieszkańców Poprawa jakości wód powierzchniowych i głębinowych HARMONOGRA M REALIZACJI CAŁKOWITY KOSZT (ZŁ) ŹRÓDŁA FINANSOWANIA Budżet Gminy, PROW (odnowa i rozwój wsi) Wkład własny Wkład własny, Budżet Gminy, Urząd Marszałkowski turystyka, LGD Budżet Gminy, Regionalny Program Operacyjny

18 5 PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI KS. WENDELINA ŚWIERCZKA 6 BUDOWA CHODNIKA WZDŁUŻ UL. RYBNICKIEJ 7 WARSZTATY DLA MIESZKAŃCÓW W ZAKRESIE ANIMOWANIA DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ OBCHODY PRZEMARSZU WOJSK JANA III SOBIESKIEGO PRZEZ MIEJSCOWOŚC ŻYTNA 8 Promocja lokalnej twórczości sakralnej poprzez organizacje koncertu organowego Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców w ruchu drogowym Poprawa estetyki centrum miejscowości Zwiększenie poziomu aktywności społecznej w działalności kulturalnej (np. poprzez organizację przeglądów lokalnej gwary) Zwiększenie zaangażowania mieszkańców we wspólne przedsięwzięcia Wzrost poczucia lokalnej tożsamości poprzez organizację dużej imprezy plenerowej (inscenizacja historyczna) Promocja miejscowości na zewnątrz Budżet Gminy, Urząd Marszałkowski dotacje w dziedzinie kultury Budżet Gminy, Regionalny Program Operacyjny, PROW PO KL, Urząd Marszałkowski dotacje w dziedzinie kultury Wkład własny, Budżet Gminy *Projekt realizowany będzie w ramach inwestycji wspólnej pn. Stworzenie centrów kulturalnych w sołectwach Sumina i Żytna 18

19 8. System wdrażania Dalszy rozwój miejscowości Żytna wymagał będzie realizacji wielu przedsięwzięć i inicjatyw zarówno o charakterze materialnym / inwestycyjnym, jak i w obszarze pozamaterialnym: w sferze tradycji, kultury, tożsamości lokalnej, ze szczególnym uwzględnieniem integracji społecznej i wzmocnienia więzi międzyludzkich. Opisane wyżej projekty i przedsięwzięcia aktywizujące społeczność lokalną nie mogą być traktowane sztywno, tj. zamykać wachlarza potencjalnych projektów, które będą realizowane w kolejnych latach. Dlatego w razie potrzeby niniejszy Plan będzie mógł podlegać zmianom i niezbędnym aktualizacjom do zmieniających się potrzeb. Będzie to elementem systemu zarządzania wdrażaniem Planu Odnowy Miejscowości, który ma kluczowe znaczenie zarówno z punktu widzenia jego długofalowej realizacji, jak i utrzymania wysokiej dynamiki w całym procesie wdrażania. Plan ten, jak większość dokumentów strategicznych będzie narażony bowiem na stopniowe wygasanie entuzjazmu, który towarzyszył w momencie jego powstawania i formułowania. Najważniejszym elementem tego systemu będzie korelacja zapisów Planu z każdorocznymi budżetami Gminy oraz Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Gminy, znajdująca wyraz w zadaniowym ujęciu przedsięwzięć Planu w zapisach budżetowych. Mieszkańcy Żytnej jako osoby współodpowiedzialne za realizację Planu będą poszukiwali również innych, pozabudżetowych źródeł finansowania przewidzianych przedsięwzięć, jak również w miarę posiadanych możliwości będą zapewniali wkład własny do montażu finansowego, szczególnie w postaci własnej pracy, udostępniania maszyn, itp. Dla zwiększenia możliwości pozyskania zewnętrznego wsparcia, po pierwszych udanych, wspólnych przedsięwzięciach mieszkańcy rozważą założenie stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi.

20 9. Załączniki Zdjęcia z warsztatów na których mieszkańcy opracowywali Plan Odnowy Miejscowości

21 Inne zdjęcia ŻYTNEJ 21

22 Wykorzystane materiały Nowak J., Zarys Dziejów Wsi Przynależnych Do Gminy Lyski, Zarząd Gminny Związku Ochotniczej Straży Pożarnej w Lyskach Rowerem po Gminie Lyski, folder promocyjny Urzędy Gminy w Lyskach Oficjalna Strona Gminy Lyski Przewodniczący Rady Gminy Lyski /-/ mgr Kazimierz Pytlik

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI Wojciechów na lata 2015-2020

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI Wojciechów na lata 2015-2020 Sołecka Strategia Rozwoju wsi Wojciechów w Gminie Olesno SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI Wojciechów na lata 2015-2020 położonej w gminie Olesno na Opolszczyźnie Autorzy Grupa Odnowy Wsi oraz mieszkańcy:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXV/227/2012 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 29 października 2012 r. SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI ZBYDNIÓW

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXV/227/2012 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 29 października 2012 r. SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI ZBYDNIÓW Załącznik nr 1 do Uchwały nr V/227/2012 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 29 października 2012 r. SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI ZBYDNIÓW LIPIEC 2012 Spis Treści 1. Wstęp... 3 2. Karta diagnozy zaawansowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIII/194/2010 Rady Gminy Rokietnica z dnia 31 maja 2010r.

Uchwała Nr XLIII/194/2010 Rady Gminy Rokietnica z dnia 31 maja 2010r. Uchwała Nr LIII/194/2010 Rady Gminy Rokietnica z dnia 31 maja 2010r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rokietnica Na podstawie art.7 i art.18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o

Bardziej szczegółowo

ZACHOWANIE I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

ZACHOWANIE I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1/2009 Zebrania Wiejskiego w Górze Siewierskiej z dnia 9 marca 2009 roku Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXX/231/2009 Rady Gminy Psary z dnia 25 marca 2009 roku Nadać nowe brzmienie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY TURAWA NA LATA 2015-2022 (projekt październik 2014) Opole - Turawa 2014 r.

STRATEGIA ROZWOJU GMINY TURAWA NA LATA 2015-2022 (projekt październik 2014) Opole - Turawa 2014 r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY TURAWA NA LATA 2015-2022 (projekt październik 2014) Opole - Turawa 2014 r. Osoby biorące udział w opracowaniu Strategii Rozwoju Gminy Turawa na lata 2015-2022 Moderatorzy, opieka

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 Załącznik do Uchwały nr IV/22/11 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 26 stycznia 2011 r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI LĘDYCZEK NA LATA 2010-2018 --------------------------------------------- GMINA OKONEK

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI LĘDYCZEK NA LATA 2010-2018 --------------------------------------------- GMINA OKONEK Załącznik nr 2 do Uchwały nr LVII /317/2010 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 czerwca 2010 roku PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI LĘDYCZEK NA LATA 2010-2018 --------------------------------------------- GMINA OKONEK

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015

STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015 Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/70/07 z dnia 10 października 2007 roku Gmina Wieprz STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015 Wieprz 2007 1 Spis treści Gmina Wieprz...1 1. Wstęp... 2 2. Przyjęta

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Wieliczka na lata 2007-2015

Strategia Rozwoju Gminy Wieliczka na lata 2007-2015 Strategia Rozwoju Gminy Wieliczka na lata 2007-2015 Szanowni Państwo Oddajemy do rąk Państwa Strategię Rozwoju Gminy na lata 2007-2015, przyjętą przez Radę Miasta Wieliczki w dniu 29 listopada 2007 r.

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NOWE GOŁUSZOWICE NA LATA 2014-2020

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NOWE GOŁUSZOWICE NA LATA 2014-2020 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NOWE GOŁUSZOWICE NA LATA 2014-2020 PRZYGOTOWAŁA: GRUPA ODNOWY WSI NOWE GOŁUSZOWICE Nowe Gołuszowice 2013 Spis treści do strategii rozwoju wsi Nowe Gołuszowice 1.Wstęp. 2.Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Poprzednia Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Niepołomice

Poprzednia Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Niepołomice Poprzednia Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Niepołomice Urząd Gminy Niepołomice / Umbrella Project SZANOWNI PAŃSTWO Z satysfakcją przedstawiamy Państwu projekt STRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GMINY NIEPOŁOMICE.

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY SOŁECTWA TRZEBOWNISKO NA LATA 2008-2015

PLAN ODNOWY SOŁECTWA TRZEBOWNISKO NA LATA 2008-2015 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XVI/165/08 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 20 czerwca 2008 r. zmieniony uchwałą Nr XXXIX/399/10 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 24 września 2010r. zmieniony uchwałą NR VII/70/11

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XXII/239/09 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 16 września 2009 r.

Załącznik do uchwały Nr XXII/239/09 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 16 września 2009 r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI LUBASZ NA LATA 2008-2015 Załącznik do uchwały Nr XXII/239/09 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 16 września 2009 r. Styczeń, 2008 SPIS TREŚCI: Wstęp...3 1. Charakterystyka miejscowości...4

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020 Stawiszyn, 29 maja 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Metodologia tworzenia Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020...

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Projekt 5 urzędów na 5 doskonalenie jakości usług drogą do lepszej oceny działania administracji o numerze POKL.05.02.01-00-020/12, realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/20/2011 RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM. z dnia 24 stycznia 2011 r.

UCHWAŁA NR V/20/2011 RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM. z dnia 24 stycznia 2011 r. UCHWAŁA NR V/20/2011 RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Gródek nad Dunajcem na lata 2008-2015 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15

Bardziej szczegółowo

WSTĘP... 3 1. OBSZAR I CZAS REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO... 6 2. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ GMINY SOSNÓWKA...

WSTĘP... 3 1. OBSZAR I CZAS REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO... 6 2. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ GMINY SOSNÓWKA... STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO GMINY SOSNÓWKA 2007-2015 WSTĘP... 3 1. OBSZAR I CZAS REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO... 6 2. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ GMINY SOSNÓWKA... 6 2.1. POŁOŻENIE,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY JELCZ-LASKOWICE NA LATA 2007-2015

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY JELCZ-LASKOWICE NA LATA 2007-2015 Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr XIV/ 91 /2007 Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach z dnia 28 września 2007 roku STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY JELCZ-LASKOWICE NA LATA 2007-2015 Jelcz-Laskowice wrzesień

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Kudowa Zdrój oraz Rozwoju Produktów Turystycznych

Strategia Rozwoju Gminy Kudowa Zdrój oraz Rozwoju Produktów Turystycznych Strategia Rozwoju Gminy Kudowa Zdrój oraz Rozwoju Produktów Turystycznych PART S.A., Warszawa, sierpień - grudzień 2003 r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY KUDOWA ZDRÓJ ORAZ ROZWOJU PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH copyright

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI KONIECZNO NA LATA 2008-2014

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI KONIECZNO NA LATA 2008-2014 Załącznik do uchwały Nr XXV/152/08 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 20 maja 2008 roku PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI KONIECZNO NA LATA 2008-2014 Twórzcie kulturę wsi, w której obok nowych wymiarów, jakie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY MEŁGIEW NA LATA 2007-2015

STRATEGIA ROZWOJU GMINY MEŁGIEW NA LATA 2007-2015 STRATEGIA ROZWOJU GMINY MEŁGIEW NA LATA 2007-2015 Strategia Rozwoju Gminy Mełgiew na lata 2007 2015 Mełgiew, listopad 2008 Spis treści: I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Czym jest strategia Gminy?...3 2. Metodologia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr X/84/07 Rady Powiatu w Bochni z dnia 21 czerwca 2007 r. STRATEGIA ROZWOJU POWIATU BOCHEŃSKIEGO NA LATA 2007-2013

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr X/84/07 Rady Powiatu w Bochni z dnia 21 czerwca 2007 r. STRATEGIA ROZWOJU POWIATU BOCHEŃSKIEGO NA LATA 2007-2013 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr X/84/07 Rady Powiatu w Bochni z dnia 21 czerwca 2007 r. STRATEGIA ROZWOJU POWIATU BOCHEŃSKIEGO NA LATA 2007-2013 Bochnia, marzec czerwiec 2007 WSTĘP Opracowanie Strategii Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały nr XLVII-443-14 Rady Miejskiej z dnia 29.05.2014 Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Andrychów, maj 2014 1 Podręczny słowniczek trudniejszych terminów wybranych z tekstu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXIII/225/2009 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 20 marca 2009r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI CZCHÓW NA LATA 2009-2015

Załącznik do Uchwały Nr XXIII/225/2009 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 20 marca 2009r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI CZCHÓW NA LATA 2009-2015 Załącznik do Uchwały Nr XXIII/225/2009 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 20 marca 2009r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI CZCHÓW NA LATA 2009-2015 Czchów 2009 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...3 2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2015-2020

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2015-2020 PROJEPp Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr105/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 18 marca 2015r. PROJEKT STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2015-2020 Strategia opracowana

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY TUSZÓW NARODOWY NA LATA 2014-2024

STRATEGIA ROZWOJU GMINY TUSZÓW NARODOWY NA LATA 2014-2024 Załącznik do uchwały Nr XXXV/340/2014 Rady Gminy w Tuszowie Narodowym z dnia 24 czerwca 2014 r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY TUSZÓW NARODOWY NA LATA 2014-2024 TUSZÓW NARODOWY, CZERWIEC 2014 Opracowanie: ŚWIATOWID

Bardziej szczegółowo

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI OSIECZNICA W GMINIE OSIECZNICA

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI OSIECZNICA W GMINIE OSIECZNICA Sołecka Strategia Rozwoju wsi Osiecznica w Gminie Osiecznica 1 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI OSIECZNICA W GMINIE OSIECZNICA Osiecznica- miejscowość turystyczna

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Z poważaniem, Starosta Powiatu Hajnowskiego

Szanowni Państwo. Z poważaniem, Starosta Powiatu Hajnowskiego Szanowni Państwo Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Hajnowskiego na lata 2015-2020 powstała w odpowiedzi na wyzwania stawiane rozwijającym się regionom. Wkraczamy w kolejną perspektywę wsparcia finansowego

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mircze na lata 2011-2021

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mircze na lata 2011-2021 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mircze na lata 2011-2021 Mircze 2010r. Opracowanie: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirczu Spis treści 1. Wprowadzenie. 3 2. Cześć I Cel proces tworzenia

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju wsi Łącko

Plan rozwoju wsi Łącko Urząd Gminy Łącko Kraków, maj 2006r. Karta sprawdzająca: Opracowany przez ul. Salwatorska 14 30-109 Kraków tel.12/ 429 94 61 Opracowane przez: Podpis 1 mgr inŝ. MBA Janusz Kusch 2 mgr inŝ. Ewa Daros 3

Bardziej szczegółowo