ŻY TN A (GMINA LYSKI)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ŻY TN A (GMINA LYSKI)"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXVIII/8/2009 Rady Gminy Lyski z dnia 2 marca 2009 roku ŻY TN A (GMINA LYSKI) PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI Dokument opracowany na podstawie wyników warsztatu z udziałem przedstawicieli społeczności wsi Żytna, który odbył się w dniu 19 kwietnia 2008 r. w Lyskach. Moderacja warsztatu, redakcja tekstu oraz zdjęcia - Witold Magryś. ŻYTNA, maj 2008 r.

2 SPIS TREŚCI: 1. Wprowadzenie Charakterystyka miejscowości ŻYTNA Inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości Ocena mocnych i słabych stron miejscowości Ocena szans i zagrożeń dla miejscowości Wizja rozwoju miejscowości Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną w okresie co najmniej 7 lat od dnia przyjęcia planu odnowy miejscowości, w kolejności wynikającej z przyjętych priorytetów rozwoju miejscowości z podaniem szacunkowych kosztów ich realizacji System wdrażania Załączniki...20 Wykorzystane materiały

3 1. Wprowadzenie Plan Odnowy Miejscowości ŻYTNA jest istotnym dokumentem strategicznym, określającym kierunki rozwoju tej miejscowości w latach , wypracowane wspólnie przez przedstawicieli mieszkańców Żytnej. Określa on najważniejsze działania, które mieszkańcy uznali za istotne dla rozwoju swojej miejscowości działania, które pomogą im rozwiązać aktualne problemy, pokonać bariery i osiągnąć stawiane sobie przez nich cele rozwojowe. Dokument przygotowano z inicjatywy przedstawicieli społeczności lokalnej inicjatywy, która spotkała się ze zrozumieniem i przychylnością ze strony Samorządu Gminy Lyski. W przeważającej części powstał on na bazie zebranych danych oraz informacji wypracowanych przez grupę mieszkańców na warsztatach, które odbyły się w dniu 19 kwietnia 2008 r. w Urzędzie Gminy w Lyskach w obecności przedstawiciela Urzędu Pana Krzysztofa Miery. Metoda opracowania niniejszego Planu Odnowy Miejscowości, polegająca na partycypacyjnym udziale przedstawicieli społeczności lokalnej w formułowaniu jego głównych założeń została przyjęta w pełni świadomie - jako jedyna w pełni gwarantująca rzeczywiste odzwierciedlenie oczekiwań i planów strategicznych mieszkańców, związanych z rozwojem Żytnej, jako miejsca dobrego życia i zamieszkiwania. Niniejszy dokument odzwierciedla wyniki dyskusji nad stanem obecnym i przyszłym wsi, przeprowadzonej wśród przedstawicieli mieszkańców w składzie: Figura Krzysztof Henzel Mirosław Kierszniak Zdzisław Musioł Stanisław Procek Małgorzata Wieczorek Józef Wojak Stanisław. 3

4 Przeprowadzona na warsztacie analiza silnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń wsi (SWOT), ujęta w tym dokumencie została opracowana w oparciu o informacje zawarte w materiałach źródłowych oraz wcześniejszą inwentaryzację zasobów, które zostały następnie zweryfikowane w trakcie spotkania warsztatowego. Udział osób reprezentujących różne środowiska i kompetencje (przedstawicieli różnych sektorów życia społeczno-gospodarczego wsi) gwarantował niezbędny obiektywizm w pracach nad analizą zasobów i lokalnych uwarunkowań, a jednocześnie umożliwił ich w miarę czytelny podział na siły, słabości, szanse i zagrożenia. Wyrazem społecznej akceptacji ogółu mieszkańców miejscowości dla zapisów niniejszego Planu, której ogromne znaczenie podkreślały osoby biorące udział w warsztatach, w tym w szczególności wizji rozwoju Żytnej oraz konkretnych przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w perspektywie do 2015 r. będzie przyjęcie go w formie uchwały na Zebraniu Wiejskim, a następnie przedłożenie Radzie Gminy Lyski, celem ostatecznego zatwierdzenia. Niniejszy dokument został opracowany nie tylko z myślą o możliwości sięgnięcia po środki dostępne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w działaniu Odnowa i rozwój wsi, ale również jako ważny instrument planowania strategicznego, wspomagający wszelkie inne działania rozwojowe w miejscowości Żytna, które będą realizowane w najbliższych latach. Przede wszystkim zaś jednym z jego głównych celów jest aktywizacja mieszkańców do wspólnego działania na rzecz rozwoju wsi. Proponowane przedsięwzięcia mieszkańcy uznali za realne, możliwe do zrealizowania, często przy ich własnym zaangażowaniu, własnej aktywności oraz przy wsparciu Władz Samorządowych Gminy Lyski. 4

5 2. Charakterystyka miejscowości ŻYTNA Miejscowość Żytna leży w zachodniej części województwa śląskiego w granicach administracyjnych Gminy Lyski w powiecie rybnickim, granicząc jednocześnie z powiatem raciborskim. Jej powierzchnia stanowi 589 ha, a obecna liczba ludności oscyluje ok. 520 mieszkańców, co stawia ją w gronie raczej mniejszych miejscowości w okolicy. W dokumentach historycznych wieś pojawia się dopiero w XV wieku (1415 rok) lecz zapewne istniała już dużo wcześniej. Nazwa Żytna pochodzi od nazwy pola, na którym dobrze udawało się żyto. Na przestrzeni wieków wieś nazywała się różnie: 1414 r. Zitna, 1679 r. Zytna, 1745 r. Zyttna, 1784 r. Zittna. Właścicielami Żytnej byli min.: Maciej Osiński, Jan i Jerzy Pyrz, ród Brawańskich oraz Piotr Raszyc. Druga przesłanka powstania nazwy wsi pochodzi od nazwiska właściciela lasów p. Zitnauer (Żytnauer). Herbem miejscowości jest wysoki krzyż na jasnym tle, obok którego po prawej stoi domek z drzwiami i dwoma oknami, a po lewej krzaki. W 1885 roku we wsi znajdowały się 52 domy, wieś liczyła 304 mieszkańców, wszyscy wyznania rzymsko- katolickiego. Do wioski przynależne były dwa przysiółki: Grabie i Budzin. Przez Budzin w 1863 r. ciągnęła część ŻYTNA wojsk króla Jana III Sobieskiego na odsiecz Wiednia. Głównym zajęciem mieszkańców była praca na roli i w lesie oraz handel końmi (a w pewnym okresie również przemyt). Z kopalń i chwilą innych uruchomienia zakładów przemysłowych część mieszkańców 5

6 znalazła tam pracę, dochodząc pieszo do Czernicy, Pszowa, Rydułtów czy też Niewiadomia. Z chwilą wybuchu I Wojny Światowej mężczyźni Żytnej zostali wcieleni do pruskiej armii, gdzie w walkach łącznie poległo lub zostało rannych kilkanaście osób. Co istotne w czasie trwania wojny ludność żyła ze sobą w zgodzie i wzajemnie się wspomagała, a rozdźwięki polityczne wystąpiły dopiero po jej zakończeniu (wieś była wtedy wsią graniczną). W okresie tym rysowała się kwestia przyłączenia tych ziem do Polski. Wieś miała wyraźnie polski charakter więc prawie wszyscy, którzy powrócili po I Wojnie Światowej zasilili szeregi powstańcze. Mieszkańcy Żytnej wsławili się m.in. skutecznym przechowywaniem broni dla powstańców, którą przechowywano m.in. w beczkach na gnojówkę czy gołębnikach. W czasie Plebiscytu za przyłączeniem do Polski opowiedziało się 238 osób, do Niemiec zaś tylko 112. Wieś Żytna przodowała w okolicy w bardzo sprawnej gospodarce rolnej i bardzo aktywnej działalności Kółka Rolniczego. Istniał tu tez młyn napędzany silnikiem spalinowym. Mało znanym faktem jest, że las w Żytnej od 1826 r. należał do doktora Johanna, Karla, Christiana KUH, założyciela Kliniki chirurgii i chorób zmysłów w Wojnowicach, w której jako pierwszy na Śląsku przeprowadził ponad 100 operacji oczu, a w 1831 odznaczył się w zwalczaniu epidemii cholery na Śląsku. Największa atrakcją zabytkową we wsi jest kościół filialny p. w. Św Jana Nepomucena, zlokalizowany przy ul. Wolności, zbudowany w latach Przy drodze do Budzina (przysiółek położony wzdłuż ulic Budzińskiej i Sobieskiego) stoi zabytkowy krzyż Boża Męka z 1892 roku. W centrum Budzina znajdziemy jeszcze kapliczkę Św. Jana Nepomucena. Wieś ma charakter rozproszony - w porównaniu do liczby mieszkańców zajmuje stosunkowo duży obszar. Większość powierzchni wsi zajmują lasy i pola. Zabudowa koncentruje się wokół dróg, główną ulicą jest ul. Rybnicka (droga wojewódzka nr 923). Z ciekawszych detali architektonicznych można wyróżnić kościół filialny 6

7 położony przy ul. Wolności. W układzie krajobrazowym brak jest znaczących dominant przestrzennych pomimo, że wieś ma charakter pagórkowaty. Fot.1. Kościół pw Św. Jana Nepomucena Fot.2. Figurka Św. Jana Nepomucena Fot.3. Pola w Żytnej od strony Lysek 7

8 Fot.4. Droga Żytna-Budzin Fot.5. Pomnik w hołdzie Powstańcom Śląskim Fot.6. Tabliczka informacyjna z herbem wsi 8

9 3. Inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości Inwentaryzacja zasobów wsi Żytna została wstępnie wykonana w oparciu o dostępne informacje, materiały źródłowe i wywiad bezpośredni, a następnie zweryfikowana i uzupełniona przez mieszkańców na spotkaniu warsztatowym. Inwentaryzacji poddano zarówno elementy materialne występujące we wsi, jak i liczne niematerialne, stanowiące o aktualnym potencjalne Żytnej, jako obszaru do życia, zamieszkiwania i pracy. Inwentaryzację podzielono na główne grupy zasobów, tj. przyrodnicze, kulturowe, obiekty i tereny, infrastruktura społeczna, infrastruktura techniczna, gospodarka, rolnictwo, środki finansowe, mieszkańcy (kapitał ludzki i społeczny) oraz dostępne informacje o wsi. Zasoby przyrodnicze - walory krajobrazu, rzeźby terenu większość powierzchni wsi zajmują lasy i pola dominuje krajobraz pagórkowaty - stan środowiska bardzo czyste środowisko czyste powietrze wieś pomiędzy dwoma lasami (powietrze porównywalne z obszarami podgórskimi: Ustroń i Wisła) lasy mieszane, sporo tzw. zagajników, dęby polne, brzeziny położenie w otulinie Parku Krajobrazowego "Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich" kilka kilometrów od wsi położony jest rezerwat Łężczok oraz Arboretum Bramy Morawskiej Obora jelenie, sarny, bażanty, kuropatwy, zające potok, stawy hodowlane (karp), stawy w lesie IV, V klasa bonitacyjna - walory klimatu - walory szaty roślinnej - cenne przyrodniczo obszary np. rezerwaty - świat zwierzęcy (ostoje, siedliska) - wody powierzchniowe (cieki, rzeki, stawy) - gleby Zasoby kulturowe - walory architektury leśniczówka, gajówka, stara kapliczka na Budzinie - walory przestrzeni wiejskiej publicznej brak centralnych przestrzeni publicznych skansen staroci Żytna-Grabie kwietniki zrobione na bazie starych sprzętów gospodarstwa domowego i maszyn - walory przestrzeni wiejskiej prywatnej 9

10 - zabytki i pamiątki historyczne - osobliwości kulturowe - miejsca, osoby i przedmioty kultu - święta, odpusty - tradycje, obrzędy, gwara - legendy, podania, fakty historyczne - przekazy literackie - ważne postacie i przekazy historyczne - specyficzne nazwy - specyficzne potrawy - dawne zawody pomnik w hołdzie Powstańcom Śląskim poległym w latach oraz pamięci 9 więźniów KL Auschwitz Birkenau (przy budynku OSP), zamordowanych w styczniu 1945 r. krzyż upamiętniający powrót synów z wojny, kapliczka na ul. Budzińskiej miejscowy karczmarz z okresu międzywojennego Mikołaj Szendzielorz kościół filialny pw. Św. Jana Nepomucena (przy ul. Wolności, parafia Pstrążna), Parafia Raszczyce odpust przy kapliczce na ul. Budzińskiej gwara śląska wg podań przez wieś Żytna przechodziły wojska króla Jana III Sobieskiego kierujące się w stronę Wiednia. Na cześć tego wydarzenia jedną z ulic nazwano ulicą Sobieskiego nazwa jednego z przysiółków pochodzi od przechodzących tędy wojsk Sobieskiego rys historyczny Gminy Lyski bracia z rodu Świerczków Wendelin i Leon, księża wykładowcy KUL, Wendelin Świerczek skomponował liczne pieśni religijne, inny Wendelin Świerczek (bratanek) był misjonarzem w Brazylii budzin, grabie, korea krupniok, kuchnia śląska kowalstwo, rolnictwo, bednarstwo, kolorz Obiekty i tereny - działki pod zabudowę mieszkaniową - pustostany mieszkaniowe - pustostany poprzemysłowe - place, skwery, parki obecny Plan Zagospodarowania Przestrzennego przyjęty Uchwałą Nr LVIII/56/2006 Rady Gminy Lyski z dnia r. przewiduje, iż działki pod zabudowę mieszkaniową obejmują powierzchnię 53 ha nieliczne posesje prywatne po byłym kółku rolniczym plac zabaw przy przedszkolu, przy OSP We wsi brak jest działek pod zakłady usługowe i przemysł, jak również tradycyjnych, nie użytkowanych obiektów gospodarczych. 10

11 Infrastruktura społeczna - place publicznych spotkań, festynów - sale spotkań, świetlice, kluby, - miejsca rekreacji - ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne - szkoły, przedszkola jedynym miejscem spotkań mieszkańców jest budynek OSP Żytna w budynku przedszkola działa filia świetlicy środowiskowej z Nowej Wsi ścieżki leśne, las życiński, przez który przebiegają 2 drogi do Pstrążnej i Łańc przez miejscowość przechodzą ścieżki rowerowe od strony Gminy Lyski w stronę Gminy Kornowac oraz Miasta Racibórz. Są to przede wszystkim: a) trasa nr od Pstrążnej w kierunku Żytnej, Adamowic i Szymocic (Gmina Nędza) b) trasa nr 2 wiodąca przez całą gminę w kier. miasta Racibórz c) trasa 332 w kier. Kobyli (Gmina Kornowac) przedszkole publiczne W miejscowości brak jest placówek służby zdrowia oraz opieki społecznej, jak również bibliotek i specjalnie wydzielonych miejsc do uprawiania sportu. Infrastruktura techniczna - wodociąg, kanalizacja - drogi (nawierzchnia, oznakowanie świetlne) - chodniki, parkingi, przystanki - siec telefoniczna i dostępność internetu - odprowadzanie ścieków wieś jest w całości zwodociągowana, woda jest dostarczana przez Spółkę Wodociągowo Kanalizacyjną Adamowice, Raszczyce, Żytna drogi gminne posiadają nawierzchnię asfaltową lub tłuczniową. Drogi przewidziane do wykonania w przyszłości to ul. Leśna. wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 923 znajduj się chodnik biegnący przez większą część wsi. Obecnie wymaga on remontu. W centrum wsi znajduje się przystanek komunikacji samochodowej wieś jest stelefonizowana, internet dostarczany jest drogą radiową na terenie wsi nie ma sieci kanalizacji sanitarnej, jest jedynie wykonany projekt techniczny tej sieci Gospodarka, rolnictwo - miejsca pracy - znane firmy produkcyjne i zakłady usługowe i ich produkty PPH Mańka, krawiectwo Ołów, stolarstwo G.Klima, wytwórnia oklein i obłogów P. Klima, Zakład Stolarski wykonujący meble na zamówienia własności G. Klimy. 11

12 - gospodarstwa rolne małe, rozdrobnione - uprawy, hodowle - możliwe do wykorzystania odpady produkcyjne liczne zboża, hodowla bydła i koni słoma Niestety wieś nie posiada żadnej bazy noclegowej ani gastronomicznej, Środki finansowe i pozyskiwanie funduszy - środki udostępniane przez gminę fundusz sołecki, konkursy dla LKS. Mieszkańcy (kapitał społeczny i ludzki) - autorytety i znane postacie we wsi Stanisław Wojak (Sołtys), Stanisław Musioł (Radny), Zdzisław Kierszniak (Prezes OSP) - krajanie znani w regionie, w kraju i zagranicą - osoby o specyficznej lub ważnej wiedzy i umiejętnościach - związki i stowarzyszenia oraz inne organizacje - kontakty zewnętrzne (np. z mediami) Robert Mańka, informatyk pracujący w Moskwie Rafał Mańka, student muzykologii w Warszawie Marek Chrobok, Z-ca dyrektora technikum mechanicznego w Raciborzu Mańka Stefan, Kornelia Ołów, Musioł Stanisław, Smyczek Leonard jedynym formalnym stowarzyszeniem jest Ochotnicza Straż Pożarna w Żytnej. radio Vanessa Dostępne informacje o wsi - publikatory, lokalna prasa - książki, przewodniki Przeprowadzona gminny informator Zarys Dziejów Wsi Przynależnych do Gminy Lyski inwentaryzacja zasobów wskazuje na istniejący potencjał rozwojowy miejscowości Żytna, bazujący przede wszystkim na ciekawym położeniu, oraz czystym i urokliwym środowisku przyrodniczym. 12

13 4. Ocena mocnych i słabych stron miejscowości Przeprowadzenie tzw. analizy SWOT, czyli oceny silnych i słabych stron miejscowości Żytna oraz zewnętrznych szans i zagrożeń miało na celu prawidłową ocenę bieżącej sytuacji społeczno-gospodarczej wsi oraz przede wszystkim umożliwienie podjęcia prawidłowych decyzji, co do kierunków rozwoju tej miejscowości w zakładanym min. 7-letnim horyzoncie czasowym. Przyjęto, że lista czynników poddawanych analizie zawiera jedynie zjawiska lub procesy, a nie obejmuje propozycji kierunków, działań lub innych rozwiązań strategicznych. Czynniki te sklasyfikowano w następujący sposób: czynniki wewnętrzne, znajdujące się we wnętrzu wsi zostały podzielone na siły (mocne strony) i słabości, przy czym: - jako siły określono potencjały, zjawiska, procesy, aktywności występujące wewnątrz wsi Żytna, które mogą mieć pozytywny wpływ na realizację zamierzeń strategicznych, - mianem słabości określono braki w potencjałach, zjawiska i procesy o charakterze barier, niedostatki aktywności występujące w miejscowości utrudniające realizację założonych celów rozwojowych, czynniki zewnętrzne (otoczenia) zostały podzielone na szanse i zagrożenia, przy czym: - szanse to możliwe do wykorzystania na rzecz realizacji wizji rozwojowych zasoby i procesy w bliższym lub dalszym otoczeniu wsi Żytna, - zagrożenia to negatywne zjawiska i procesy (zwłaszcza rywalizacji z innymi obszarami) utrudniające rozwój wsi Żytna i realizację działań rozwojowych. 13

14 Czynniki wewnętrzne to: SIŁY (MOCNE STRONY) SŁABOŚCI (SŁABE STRONY) Korzystne położenie miejscowości w Duże rozproszenie wsi obszarze mocno zalesionym Słabe jakościowo gleby Dobre walory klimatyczne Duże rozdrobnienie rolnictwa Czyste środowisko przyrodnicze Niska aktywność społeczna Położenie w otulinie Parku Istniejący Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich Gęsta sieć ścieżek rowerowych Znane firmy produkcyjne Dobry stan infrastruktury technicznej wodociągowej Dostęp do profesjonalnej opieki nad dziećmi w 8-godzinnym przedszkolu Tereny pod zabudowę mieszkaniową podział społeczności lokalnej Mała liczba organizacji wiejskich Postępujący zanik tradycji lokalnych Słabo rozwinięta oferta rekreacyjna i gastronomiczna Niewystarczające rozwiązania komunikacji zbiorowej Brak infrastruktury kanalizacyjnej Brak chodnika i pobocza przy drodze wojewódzkiej Starzejące się społeczeństwo Nieukończony budynek wielofunkcyjny 14

15 5. Ocena szans i zagrożeń dla miejscowości SZANSE ZAGROŻENIA Bliskość dużego rynku pracy miasta Niska opłacalność produkcji rolnej Rybnika Zły stan drogi wojewódzkiej Korzystne rozwiązania transportowe i komunikacyjne, ułatwiające dostęp do Niekorzystna polityka w obszarze placówek oświaty powiatowej Pozyskanie środków Unii Europejskiej transportu zbiorowego w Trwała migracja młodzieży Ewentualna likwidacja stanowisk Dobra współpraca z Władzami Gminy pracy w pobliskich kopalniach Polityka Niska Unii Europejskiej wobec obszarów wiejskich, w tym wspierania skali świadomość społeczna walorów ekologicznych oddolnych inicjatyw rozwojowych 15

16 6. Wizja rozwoju miejscowości Wizja rozwoju miejscowości została przedstawiona jako zapis woli mieszkańców co do pewnego, określonego wyobrażenia stanu wsi Żytna, pożądanego w przyszłości (ok roku) oraz ich deklaracją wspólnego urzeczywistniania nakreślonych celów rozwojowych. Wizja ta w swej istocie łączy wszystkie środowiska, siły i osoby na rzecz jej realizacji, jednak nie wskazuje niezbędnych do tego, konkretnych sposobów, instrumentów i środków. Te zapewne będą wypadkową aspiracji, doświadczeń i pomysłowości mieszkańców i ośrodków decyzyjnych wcielających ją w życie. Wizja rozwoju miejscowości ŻYTNA: ŻYTNA wsią zintegrowaną społecznie o wysokich walorach przyrodniczych i rekreacyjnych, zapewniających wytwarzanie produktów ekologicznych, gwarantujących zdrowy tryb życia ŻYTNA zdrowe życie w zgodnej wsi! Podstawowym warunkiem osiągnięcia zakładanego stanu docelowego, determinującym jednocześnie spełnienie innych aspektów rozwojowych (wysokie walory przyrodnicze, rekreacyjne, lokalne produkty ekologiczne itd.) wydaje się być poprawa poziomu integracji społecznej mieszkańców Żytnej. Czynnik ten wielokrotnie przejawiał się jako szczególnie istotny, zarówno na etapie diagnozy jak i analizy SWOT. Znajduje to również wyraz w zaproponowanych niżej przedsięwzięciach, z których większość w sposób bezpośredni lub pośredni dotyczy wzmacniania więzi międzyludzkich i animowana współpracy społeczno-kulturalnej mieszkańców. 16

17 7. Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną w okresie co najmniej 7 lat od dnia przyjęcia planu odnowy miejscowości, w kolejności wynikającej z przyjętych priorytetów rozwoju miejscowości z podaniem szacunkowych kosztów ich realizacji Ze względu na główny priorytet rozwojowy mieszkańców, tj. poprawę poziomu integracji społecznej najważniejszym przedsięwzięciem dla sołectwa Żytna w nadchodzących latach będzie Remont Centrum Społeczno-Kulturalnego w Żytnej. L.P. 1 NAZWA PROJEKTU STWORZENIE CENTRUM KULTURALNEGO W SOŁECTWIE ŻYTNA* 2 DOŻYNKI WIEJSKIE 3 REKREACJA SZANSĄ WSI ŻYTNA ORGANIZACJA RAJDÓW ROWEROWYCH 4 BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ CELE PROJEKTU Stworzenie bazy dla integracji społecznej Rozwój działalności społeczno-kulturalnej Zwiększenie integracji mieszkańców Promocja miejscowości i lokalnej tożsamości kulturowej Przyciąganie turystów Wzbogacenie oferty sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców wsi, szczególnie dla dzieci i młodzieży Promocja zdrowego trybu życia Poprawa stanu środowiska naturalnego Poprawa standardu życia mieszkańców Poprawa jakości wód powierzchniowych i głębinowych HARMONOGRA M REALIZACJI CAŁKOWITY KOSZT (ZŁ) ŹRÓDŁA FINANSOWANIA Budżet Gminy, PROW (odnowa i rozwój wsi) Wkład własny Wkład własny, Budżet Gminy, Urząd Marszałkowski turystyka, LGD Budżet Gminy, Regionalny Program Operacyjny

18 5 PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI KS. WENDELINA ŚWIERCZKA 6 BUDOWA CHODNIKA WZDŁUŻ UL. RYBNICKIEJ 7 WARSZTATY DLA MIESZKAŃCÓW W ZAKRESIE ANIMOWANIA DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ OBCHODY PRZEMARSZU WOJSK JANA III SOBIESKIEGO PRZEZ MIEJSCOWOŚC ŻYTNA 8 Promocja lokalnej twórczości sakralnej poprzez organizacje koncertu organowego Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców w ruchu drogowym Poprawa estetyki centrum miejscowości Zwiększenie poziomu aktywności społecznej w działalności kulturalnej (np. poprzez organizację przeglądów lokalnej gwary) Zwiększenie zaangażowania mieszkańców we wspólne przedsięwzięcia Wzrost poczucia lokalnej tożsamości poprzez organizację dużej imprezy plenerowej (inscenizacja historyczna) Promocja miejscowości na zewnątrz Budżet Gminy, Urząd Marszałkowski dotacje w dziedzinie kultury Budżet Gminy, Regionalny Program Operacyjny, PROW PO KL, Urząd Marszałkowski dotacje w dziedzinie kultury Wkład własny, Budżet Gminy *Projekt realizowany będzie w ramach inwestycji wspólnej pn. Stworzenie centrów kulturalnych w sołectwach Sumina i Żytna 18

19 8. System wdrażania Dalszy rozwój miejscowości Żytna wymagał będzie realizacji wielu przedsięwzięć i inicjatyw zarówno o charakterze materialnym / inwestycyjnym, jak i w obszarze pozamaterialnym: w sferze tradycji, kultury, tożsamości lokalnej, ze szczególnym uwzględnieniem integracji społecznej i wzmocnienia więzi międzyludzkich. Opisane wyżej projekty i przedsięwzięcia aktywizujące społeczność lokalną nie mogą być traktowane sztywno, tj. zamykać wachlarza potencjalnych projektów, które będą realizowane w kolejnych latach. Dlatego w razie potrzeby niniejszy Plan będzie mógł podlegać zmianom i niezbędnym aktualizacjom do zmieniających się potrzeb. Będzie to elementem systemu zarządzania wdrażaniem Planu Odnowy Miejscowości, który ma kluczowe znaczenie zarówno z punktu widzenia jego długofalowej realizacji, jak i utrzymania wysokiej dynamiki w całym procesie wdrażania. Plan ten, jak większość dokumentów strategicznych będzie narażony bowiem na stopniowe wygasanie entuzjazmu, który towarzyszył w momencie jego powstawania i formułowania. Najważniejszym elementem tego systemu będzie korelacja zapisów Planu z każdorocznymi budżetami Gminy oraz Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Gminy, znajdująca wyraz w zadaniowym ujęciu przedsięwzięć Planu w zapisach budżetowych. Mieszkańcy Żytnej jako osoby współodpowiedzialne za realizację Planu będą poszukiwali również innych, pozabudżetowych źródeł finansowania przewidzianych przedsięwzięć, jak również w miarę posiadanych możliwości będą zapewniali wkład własny do montażu finansowego, szczególnie w postaci własnej pracy, udostępniania maszyn, itp. Dla zwiększenia możliwości pozyskania zewnętrznego wsparcia, po pierwszych udanych, wspólnych przedsięwzięciach mieszkańcy rozważą założenie stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi.

20 9. Załączniki Zdjęcia z warsztatów na których mieszkańcy opracowywali Plan Odnowy Miejscowości

21 Inne zdjęcia ŻYTNEJ 21

22 Wykorzystane materiały Nowak J., Zarys Dziejów Wsi Przynależnych Do Gminy Lyski, Zarząd Gminny Związku Ochotniczej Straży Pożarnej w Lyskach Rowerem po Gminie Lyski, folder promocyjny Urzędy Gminy w Lyskach Oficjalna Strona Gminy Lyski Przewodniczący Rady Gminy Lyski /-/ mgr Kazimierz Pytlik

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Charakterystyka miejscowości, opis planowanych zadań inwestycyjnych, inwentaryzacja zasobów

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /453/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Kujawy, październik

Bardziej szczegółowo

WSI KIEŁCZYN NA LATA

WSI KIEŁCZYN NA LATA SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI KIEŁCZYN NA LATA 2015-2025 GMINA WIEJSKADZIERŻONIÓW Kiełczyn 2015 1 Autorami Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Kiełczyn są jej mieszkańcy, którzy jako Grupa Odnowy Wsi poświęcili

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ustka Nr XV/162/2008 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA ZIMOWISKA 2008 ROK RYS HISTORYCZNY Zimowiska to wieś w granicach sołectwa Grabno, połoŝona przy drodze krajowej

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI NOWY DWÓR. na lata 2013-2020

STRATEGIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI NOWY DWÓR. na lata 2013-2020 Załącznik. do Uchwały nr / /2013 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia kwietnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia,,strategii Rozwoju Miejscowości Nowy Dwór STRATEGIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI NOWY DWÓR na lata 2013-2020

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/33/10 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 19 marca 2010 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wakarowo na lata

Uchwała Nr III/33/10 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 19 marca 2010 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wakarowo na lata Uchwała Nr III/33/10 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 19 marca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wakarowo na lata 2010 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/127/16 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Góra na lata

UCHWAŁA NR XXII/127/16 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Góra na lata UCHWAŁA NR II/127/16 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Góra na lata 2016-2025 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości RADWAN

Plan Odnowy Miejscowości RADWAN Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /454/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości RADWAN GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Radwan, październik

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI DORĘGOWICE

PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI DORĘGOWICE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/109/07 z dnia 5 września 2007 r. PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI DORĘGOWICE 2007 Część I OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO I WYBRANYCH KIERUNKÓW ROZWOJU SOŁECTWA 1. Charakterystyka sołectwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XX/174/11 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 grudnia 2011 r. Gmina Trzebnica

Załącznik do Uchwały Nr XX/174/11 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 grudnia 2011 r. Gmina Trzebnica Załącznik do Uchwały Nr /174/11 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 grudnia 2011 r. W opracowaniu dokumentu udział wzięli: 1. Członkowie Grupy Odnowy Wsi Świątniki Jan Bojakowski Jolanta Lisowska Lilia

Bardziej szczegółowo

potrzeb, które zostaną uwzględnione przy opracowywaniu Strategii w zakresie

potrzeb, które zostaną uwzględnione przy opracowywaniu Strategii w zakresie S t r o n a 1 ANKIETA Dotycząca konsultacji prowadzonych w ramach opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Nowa Słupia na Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Rola Samorządu Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN Załącznik do uchwały nr XXXV/ 219 / 2010 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 14 stycznia 2010 r. Plan odnowy miejscowości KRUCZYN w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XX/172/11 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 grudnia 2011 r. SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI SKOROSZÓW

Załącznik do Uchwały Nr XX/172/11 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 grudnia 2011 r. SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI SKOROSZÓW Załącznik do Uchwały Nr XX/172/11 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 grudnia 2011 r. SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI SKOROSZÓW Październik 2011 W opracowaniu dokumentu udział wzięli: 1. Członkowie Grupy

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020.

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem aktualizacji

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI ŚWINIEC

STRATEGIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI ŚWINIEC Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLVIII/256/2014 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia,,strategii Rozwoju Miejscowości Świniec STRATEGIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI ŚWINIEC NA

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW Szanowni Państwo Urząd Gminy rozpoczął prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju. istotnym elementem, niezbędnym dla stworzenia strategii jest poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska MOCNE STRONY

Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska MOCNE STRONY Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania MOCNE STRONY 1. Walory środowiska naturalnego potencjał dla rozwoju turystyki i rekreacji 2. Zaangażowanie liderów i społeczności

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa

Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa 3. Analiza SWOT Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa Silne strony - Położenie w Rudawskim Parku Krajobrazowym bogata flora i fauna, walory krajobrazowo przyrodnicze - Położenie wsi - baza wypadowa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola.

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Gmina Trzebnica PAŹDZIERNIK W opracowaniu dokumentu udział wzięli: 1. Członkowie Grupy Odnowy Wsi Rzepotowice.

Gmina Trzebnica PAŹDZIERNIK W opracowaniu dokumentu udział wzięli: 1. Członkowie Grupy Odnowy Wsi Rzepotowice. Załącznik do Uchwały Nr XX/7/ Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 grudnia 20 r. PAŹDZIERNIK 20 W opracowaniu dokumentu udział wzięli:. Członkowie Grupy Odnowy Wsi Rzepotowice. Dorota Pietrzak Sylwia Sych

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata ANKIETA Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata 2015-2022 GOSPODARKA 1. Jak ocenia Pani / Pan dostęp i stan podstawowych mediów w gminie /zwodociągowanie, kanalizacja sanitarna/?. 2. Jak ocenia Pani /

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze Załącznik Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze GMINA ZWIERZYNIEC Cel Strategiczny 1. Lepsza dostępność komunikacyjna

Bardziej szczegółowo

Gmina Ciasna. Wójt Gminy Ciasna mgr inż. Zdzisław Kulej

Gmina Ciasna. Wójt Gminy Ciasna mgr inż. Zdzisław Kulej Wójt Gminy Ciasna mgr inż. Zdzisław Kulej Gmina CIASNA położona w północno-zachodniej części powiatu lublinieckiego w województwie śląskim Gmina Ciasna Powierzchnia gminy: 134 km 2 Powierzchnia lasów to

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI TOMISŁAW W GMINIE OSIECZNICA

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI TOMISŁAW W GMINIE OSIECZNICA Sołecka Strategia Rozwoju wsi Tomisław w Gminie Osiecznica 1 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI TOMISŁAW W GMINIE OSIECZNICA Tomisław tu mi pasuje! AUTORZY - Grupa

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRABNO

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRABNO Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ustka Nr XV/162/2008 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRABNO Grabno 2008 rok RYS HISTORYCZNY Grabno towieś sołecka, obejmująca miejscowość Zimowiska, połoŝona na płaskiej morenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI RADY GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 18 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVI RADY GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 18 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXVI.173.2013 RADY GMINY MŚCIWOJÓW z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Zimnik na lata 2009-2016 Na podstawie art.18 ust. 2, pkt. 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Badaniu podlegają 3 podstawowe obszary aktywności: gospodarka, środowisko (zarówno przyrodnicze, jak i przestrzenne) oraz społeczeństwo.

Badaniu podlegają 3 podstawowe obszary aktywności: gospodarka, środowisko (zarówno przyrodnicze, jak i przestrzenne) oraz społeczeństwo. Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad tworzeniem Strategii Rozwoju Gminy Jasieniec na lata 2014-2020, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Badaniu podlegają 3

Bardziej szczegółowo

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła Kryteria Wyboru Operacji przez Radę LGD Etap I ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Poniżej przedstawiono tabelę zawierającą cele ogólne i szczegółowe LSR. Operacja musi być zgodna przynajmniej

Bardziej szczegółowo

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI OSIECZÓW W GMINIE OSIECZNICA

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI OSIECZÓW W GMINIE OSIECZNICA Sołecka Strategia Rozwoju wsi Osieczów w Gminie Osiecznica 1 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI OSIECZÓW W GMINIE OSIECZNICA Osieczów ostoja ciszy i spokoju nad

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne ANKIETA Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata

Bardziej szczegółowo

Spis treści INFORMACJE WSTĘPNE

Spis treści INFORMACJE WSTĘPNE INFORMACJE WSTĘPNE Spis treści 1. Przedmiot i zakres opracowania 11 2. Forma opracowania 12 3. Tok formalno - prawny sporządzania Studium 13 4. Tok merytoryczny sporządzania Studium 14 5. Aktualnie obowiązujące

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI OŁOBOK W GMINIE OSIECZNICA

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI OŁOBOK W GMINIE OSIECZNICA Sołecka Strategia Rozwoju wsi Ołobok w Gminie Osiecznica 1 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI OŁOBOK W GMINIE OSIECZNICA AUTORZY - Grupa Odnowy Wsi Ołobok w składzie:

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości NIWKI

Plan Odnowy Miejscowości NIWKI Plan Odnowy Miejscowości NIWKI na lata 008 015 I. Charakterystyka miejscowości 1. PołoŜenie Powierzchnia: 138 ha Województwo: OPOLSKIE Powiat: NAMYSŁOWSKI Gmina: NAMYSŁÓW Odległość od Namysłowa: ok. 1km..

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022

ANKIETA. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 ANKIETA do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 W związku z prowadzonymi pracami nad Strategią Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 zachęcamy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 201/XX/12 RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN Z DNIA 20 LIPCA 2012 ROKU

UCHWAŁA NR 201/XX/12 RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN Z DNIA 20 LIPCA 2012 ROKU w sprawie UCHWAŁA NR 201/XX/12 RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN Z DNIA 20 LIPCA 2012 ROKU zatwierdzenia zmiany w Planie Odnowy Miejscowości Licheń Stary na lata 2012-2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach i analizy SWOT powiatu MOCNE STRONY 1. Atrakcyjne walory krajobrazowo przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI Bzinica Stara - Bzinica Nowa NA LATA

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI Bzinica Stara - Bzinica Nowa NA LATA PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI Bzinica Stara - Bzinica Nowa NA LATA 2013-2020 Bzinica Stara-Bzinica Nowa, sierpień 2013 Spis treści: 1. Charakterystyka miejscowości. 3 str. 2. Analiza zasobów.. 4 str. 3. Ocena

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 ZAŁĄCZNIK NR 2 do Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 Kielce, luty 2017 r. Strona

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 72 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań II warsztat strategiczny gmina Gorzków Część I. Opracowanie Misji i Wizji gminy MISJA Grupa 1: 1. Bezpieczne przejścia szlaki komunikacyjne (ścieżka rowerowa, szlaki konne, trasy spacerowe, chodniki łączące

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA - w ramach projektu Razem Blisko Krakowa zintegrowany rozwój podkrakowskiego obszaru

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI WESOŁÓWKA W GMINIE SIEKIERCZYN

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI WESOŁÓWKA W GMINIE SIEKIERCZYN Sołecka Strategia Rozwoju wsi Wesołówka w Gminie Siekierczyn Załącznik do Uchwały Nr IV/29/11 Rady Gminy Siekierczyn z dnia 1 marca 2011 r. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO SOŁECKA STRATEGIA

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska

Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska Analiza SWOT Wrzesień 2015 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Zadanie współfinansowane

Bardziej szczegółowo

Gminy łączą siły. Na www.lca.pl napisali:

Gminy łączą siły. Na www.lca.pl napisali: Na www.lca.pl napisali: Gminy łączą siły 2008-05-09 12:05:47 Podlegnickie gminy chcą wspólnie sięgnąć po unijne pieniądze. Wójtowie czterech gmin podpisali w piątek deklarację współpracy. Deklaracje współpracy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr X/53/2011 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU z dnia 21 marca 2011 r.

UCHWAŁA Nr X/53/2011 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU z dnia 21 marca 2011 r. UCHWAŁA Nr X/53/2011 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU z dnia 21 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr XLI/447/2010 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kłecko na lata 2015-2020 - Konsultacje społeczne

ANKIETA. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kłecko na lata 2015-2020 - Konsultacje społeczne 1 ANKIETA Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kłecko na lata 2015-2020 - Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Kłecko na lata

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BUKOWA ŚLĄSKA NA LATA 2008-2015

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BUKOWA ŚLĄSKA NA LATA 2008-2015 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BUKOWA ŚLĄSKA NA LATA 2008-2015 I. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI 1. PołoŜenie Bukowa Śląska o powierzchni 647 ha leŝy w powiecie namysłowskim. Administracyjnie naleŝy do Gminy Namysłów,

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY GMINY LYSKI NA LATA 2009-2013

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY GMINY LYSKI NA LATA 2009-2013 WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY GMINY LYSKI NA LATA 009-0 Załącznik do projektu uchwały nr z dnia 0 listopada 009 roku zmieniający treść załącznika nr 0 do uchwały budżetowej nr XXXVI/9/008 Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

GMINA CHOJNICE NIEŻYCHOWICE ''PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NA LATA

GMINA CHOJNICE NIEŻYCHOWICE ''PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NA LATA Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI/599/10 z dnia 20.10.2010r. GMINA CHOJNICE NIEŻYCHOWICE ''PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NA LATA 2010-2017'' CZĘŚĆ I OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO I WYBRANYCH KIERUNKÓW ROZWOJU WSI Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD Rozdział IV.1 OKREŚLENIE WSKAŹNIKÓW REALIZACJI CELÓW ORAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej Przedsięwzięcia Produktu Cel

Bardziej szczegółowo

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze Załącznik Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze GMINA ZAMOŚĆ Cel Strategiczny 1. Lepsza dostępność komunikacyjna

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne -

MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne - MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne - PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Podstawowe założenia, jak również zakres, cele oraz działania Programu zostały wybrane

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI MAŁUSZYN

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI MAŁUSZYN Załącznik do Uchwały Nr /166/11 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 grudnia 2011 r. SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI MAŁUSZYN Październik 2011 W opracowaniu dokumentu udział wzięli: 1. Członkowie Grupy Odnowy

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. W opracowaniu dokumentu udział wzięli: 1. Członkowie Grupy Odnowy Wsi Brzezie

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. W opracowaniu dokumentu udział wzięli: 1. Członkowie Grupy Odnowy Wsi Brzezie W opracowaniu dokumentu udział wzięli: 1. Członkowie Grupy Odnowy Wsi Brzezie Łukasz Wysota Adrian Mamełka Dominik Budziak 2. Gminny Koordynator Programu Odnowa Wsi Województwa Dolnośląskiego Jadwiga Janiszewska

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Spotkanie organizacyjne STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Puławy, 19 marca 2014 Agenda spotkania Zespołu ds. opracowania Strategii 2 Rozwoju Miasta Puławy do roku

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategia Rozwoju Gminy Babimost na lata Konsultacje społeczne

ANKIETA. Strategia Rozwoju Gminy Babimost na lata Konsultacje społeczne 1 ANKIETA Strategia Rozwoju Gminy Babimost na lata 2016-2025 - Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Babimost na lata 2016-2025, zwracamy

Bardziej szczegółowo

Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim

Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim STRATEGIA ROZWOJU POWIATU DĄBROWSKIEGO NA LATA 2014 2020 Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim 1. Czy według Pani/Pana Powiatowi Dąbrowskiemu potrzebna jest strategia rozwoju mająca

Bardziej szczegółowo

Wsparcie obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - działania za realizację których odpowiedzialny będzie Samorząd Województwa Opolskiego

Wsparcie obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - działania za realizację których odpowiedzialny będzie Samorząd Województwa Opolskiego Wsparcie obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - działania za realizację których odpowiedzialny będzie Samorząd Województwa Opolskiego Opole, 20 marca 2015 r. Podział środków PROW dla kraju Tabela

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 166/XVIII/12 RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN Z DNIA 07 MAJA 2012 ROKU

UCHWAŁA NR 166/XVIII/12 RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN Z DNIA 07 MAJA 2012 ROKU UCHWAŁA NR 166/XVIII/12 RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN Z DNIA 07 MAJA 2012 ROKU w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Biskupie na lata 2010-2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI ŁUSZKOWO

STRATEGIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI ŁUSZKOWO Załącznik. do Uchwały nr / /2014 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia,,strategii Rozwoju Miejscowości Łuszkowo STRATEGIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI ŁUSZKOWO NA LATA 2014 2020 Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI Opis operacji odpowiadającej działaniu z zakresu Małe projekty pod kątem spełniania kryteriów wyboru określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo na Jurze Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 80 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Opatówek Konsultacje społeczne

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Opatówek Konsultacje społeczne ANKIETA Strategii Rozwoju Gminy Opatówek Konsultacje społeczne Szanowni Państwo! W związku rozpoczęciem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Opatówek na lata 2014-2025, zwracamy się do Państwa

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE Spotkania konsultacyjne współfinansowane są przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013:

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 jest realizowany

Bardziej szczegółowo

ANKIETA Opracowanie Programu Rozwoju Powiatu Lubartowskiego na lata Konsultacje społeczne

ANKIETA Opracowanie Programu Rozwoju Powiatu Lubartowskiego na lata Konsultacje społeczne ANKIETA Opracowanie Programu Rozwoju Powiatu Lubartowskiego na lata 2015-2022 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo! W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Programu Rozwoju Powiatu Lubartowskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVII/356/2014 RADY GMINY WIŃSKO. z dnia 24 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR LVII/356/2014 RADY GMINY WIŃSKO. z dnia 24 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR LVII/356/2014 RADY GMINY WIŃSKO z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Wyszęcice położonej w gminie Wińsko. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów w Wiejskich

Program Rozwoju Obszarów w Wiejskich Program Rozwoju Obszarów w Wiejskich 2014-2020 2020 Nowa Perspektywa Kolonowskie, 11 maja 2015 r. Podziałśrodk rodków w PROW dla kraju Tabela 1. Podział środków PROW 2007-2013 i PROW 2014-2020 EUR Wkład

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH. z dnia 24 października 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Górka

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH. z dnia 24 października 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Górka Projekt UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH z dnia 24 października 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Górka Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI RUDZICA W GMINIE SIEKIERCZYN

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI RUDZICA W GMINIE SIEKIERCZYN Sołecka Strategia Rozwoju wsi Rudzica w Gminie Siekierczyn Załącznik do Uchwały Nr IV// Rady Gminy Siekierczyn z dnia marca 0 r. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 Strategią rozwoju nazywa się rozmaite sposoby oddziaływania w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

SU MI N A (GMINA LYSKI)

SU MI N A (GMINA LYSKI) Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXVIII/8/2009 Rady Gminy Lyski z dnia 2 marca 2009 roku SU MI N A (GMINA LYSKI) PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI Dokument opracowany na podstawie wyników warsztatu z udziałem przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ W mijającej kadencji samorządu Miasto i Gmina Grabów nad Prosną osiągnęła znaczne postępy w rozwoju infrastruktury społeczno-kulturalnej,

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Pokrzywnica

Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Pokrzywnica Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Pokrzywnica Szanowni Państwo! Ankieta, którą kierujemy do Państwa, jest istotną częścią prac

Bardziej szczegółowo

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI NOWA KARCZMA W GMINIE SIEKIERCZYN

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI NOWA KARCZMA W GMINIE SIEKIERCZYN Załącznik do Uchwały Nr IV/8/11 Rady Gminy Siekierczyn z dnia 1 marca 011 r. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI NOWA KARCZMA W GMINIE SIEKIERCZYN Nowa Karczma

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Scalanie gruntów

Bardziej szczegółowo

a) udostępnianie urządzeń i sprzętu, z wyłączeniem środków transportu b) organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i

a) udostępnianie urządzeń i sprzętu, z wyłączeniem środków transportu b) organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i Cel działania. Działanie ma na celu umożliwienie mieszkańcom obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju realizację projektów przyczyniających się do poprawy jakości życia, zachowania i wykorzystania zasobów

Bardziej szczegółowo

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Szeroko rozumiana poprawa jakości życia na wsi, zaspokajanie potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców a także zidentyfikowanie i promowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełnienia karty oceny operacji według kryteriów wyboru

Instrukcja wypełnienia karty oceny operacji według kryteriów wyboru Załącznik nr 1 do Uchwały nr 33/WZC/2011 WZC Stowarzyszenia Siła w Grupie z dnia 30 maja 2012 r. Załącznik nr 4 do LSR Lokalne kryteria wyboru operacji przez Lokalną Grupę Działania Siła w Grupie określone

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY BRĄSZEWICE na lata

STRATEGIA ROZWOJU GMINY BRĄSZEWICE na lata STRATEGIA ROZWOJU GMINY BRĄSZEWICE na lata 2014-2020 KONSULTACJE SPOŁECZNE SPOŁECZNOŚĆ ŚRODOWISKO PRZESTRZEŃ I INFRASTRUKTURA GOSPODARKA Formularz problemów i sposobów ich rozwiązania w obszarach sprecyzowany

Bardziej szczegółowo

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze Załącznik Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze GMINA ALEKSANDRÓW Cel Strategiczny 1. Lepsza dostępność komunikacyjna

Bardziej szczegółowo

Wolimierz Odnowa wsi 2011-2020

Wolimierz Odnowa wsi 2011-2020 Wolimierz Odnowa wsi 2011-2020 1. Plan Plan założenia V. Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność Najważniejsze zadania na lata 2012-2020 Plan zadania i terminy

Bardziej szczegółowo

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/239/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sidzina na lata

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/239/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sidzina na lata UCHWAŁA NR XLI/295/10 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/239/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sidzina

Bardziej szczegółowo

ROWEREM I KAJAKIEM PO ZIEMI KOZIENICKIEJ Organizator Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach Diagnoza problemu i opis projektu Problem: Słabo rozwinięta baza rowerowo-wodna wodna w regionie Powiatu Kozienickiego

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: 1. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich 2. Scalanie

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCYJNA G M I N Y B A R A N O W O

OFERTA INWESTYCYJNA G M I N Y B A R A N O W O OFERTA INWESTYCYJNA G M I N Y B A R A N O W O W imieniu władz Samorządowych Gminy serdecznie zachęcam Państwa do inwestowania w pięknej i nowoczesnej Gminie Baranowo. Władze gminy oraz lokalna społeczność

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa wniosków z działania "Małe projekty" - nabór przeprowadzony w dniach 27.05-10.06.2011

Lista rankingowa wniosków z działania Małe projekty - nabór przeprowadzony w dniach 27.05-10.06.2011 Lista rankingowa wniosków z działania "Małe projekty" - nabór przeprowadzony w dniach 27.05-10.06.2011 Wnioski przyjęte, które są zgodne z, uzyskały minimum punktowe i mieszczą się w alokacji środków Lp.

Bardziej szczegółowo

V a. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stryków.

V a. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stryków. V a Plan Rozwoju Lokalnego Gminy. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Strykowie z dnia.. Planowane projekty i zadania inwestycyjne długoterminowe. Sytuacja Gminy ulega ciągłej zmianie. Skrzyżowanie

Bardziej szczegółowo

Środa z Funduszami dla instytucji kultury Programy krajowe PROW Wałbrzych, 3 czerwca 2015 r.,

Środa z Funduszami dla instytucji kultury Programy krajowe PROW Wałbrzych, 3 czerwca 2015 r., Środa z Funduszami dla instytucji kultury Programy krajowe PROW Wałbrzych, 3 czerwca 2015 r., Iwona Stach - Janyst Punkt Informacji Funduszy Europejskich Wałbrzych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet

Bardziej szczegółowo

Projekty wybrane do finansowania w ramach LSR. woj.: śląskie powiat: bielski gmina: Bielsko-Biała miejscowość: Bielsko- Biała

Projekty wybrane do finansowania w ramach LSR. woj.: śląskie powiat: bielski gmina: Bielsko-Biała miejscowość: Bielsko- Biała Lista rankingowa wniosków, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony konkurs w ramach działania "Małe projekty" w terminie 27.05.2011 r. 10.06.2011 r. Projekty wybrane do finansowania w ramach LSR Lp. Numer

Bardziej szczegółowo