ŻY TN A (GMINA LYSKI)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ŻY TN A (GMINA LYSKI)"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXVIII/8/2009 Rady Gminy Lyski z dnia 2 marca 2009 roku ŻY TN A (GMINA LYSKI) PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI Dokument opracowany na podstawie wyników warsztatu z udziałem przedstawicieli społeczności wsi Żytna, który odbył się w dniu 19 kwietnia 2008 r. w Lyskach. Moderacja warsztatu, redakcja tekstu oraz zdjęcia - Witold Magryś. ŻYTNA, maj 2008 r.

2 SPIS TREŚCI: 1. Wprowadzenie Charakterystyka miejscowości ŻYTNA Inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości Ocena mocnych i słabych stron miejscowości Ocena szans i zagrożeń dla miejscowości Wizja rozwoju miejscowości Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną w okresie co najmniej 7 lat od dnia przyjęcia planu odnowy miejscowości, w kolejności wynikającej z przyjętych priorytetów rozwoju miejscowości z podaniem szacunkowych kosztów ich realizacji System wdrażania Załączniki...20 Wykorzystane materiały

3 1. Wprowadzenie Plan Odnowy Miejscowości ŻYTNA jest istotnym dokumentem strategicznym, określającym kierunki rozwoju tej miejscowości w latach , wypracowane wspólnie przez przedstawicieli mieszkańców Żytnej. Określa on najważniejsze działania, które mieszkańcy uznali za istotne dla rozwoju swojej miejscowości działania, które pomogą im rozwiązać aktualne problemy, pokonać bariery i osiągnąć stawiane sobie przez nich cele rozwojowe. Dokument przygotowano z inicjatywy przedstawicieli społeczności lokalnej inicjatywy, która spotkała się ze zrozumieniem i przychylnością ze strony Samorządu Gminy Lyski. W przeważającej części powstał on na bazie zebranych danych oraz informacji wypracowanych przez grupę mieszkańców na warsztatach, które odbyły się w dniu 19 kwietnia 2008 r. w Urzędzie Gminy w Lyskach w obecności przedstawiciela Urzędu Pana Krzysztofa Miery. Metoda opracowania niniejszego Planu Odnowy Miejscowości, polegająca na partycypacyjnym udziale przedstawicieli społeczności lokalnej w formułowaniu jego głównych założeń została przyjęta w pełni świadomie - jako jedyna w pełni gwarantująca rzeczywiste odzwierciedlenie oczekiwań i planów strategicznych mieszkańców, związanych z rozwojem Żytnej, jako miejsca dobrego życia i zamieszkiwania. Niniejszy dokument odzwierciedla wyniki dyskusji nad stanem obecnym i przyszłym wsi, przeprowadzonej wśród przedstawicieli mieszkańców w składzie: Figura Krzysztof Henzel Mirosław Kierszniak Zdzisław Musioł Stanisław Procek Małgorzata Wieczorek Józef Wojak Stanisław. 3

4 Przeprowadzona na warsztacie analiza silnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń wsi (SWOT), ujęta w tym dokumencie została opracowana w oparciu o informacje zawarte w materiałach źródłowych oraz wcześniejszą inwentaryzację zasobów, które zostały następnie zweryfikowane w trakcie spotkania warsztatowego. Udział osób reprezentujących różne środowiska i kompetencje (przedstawicieli różnych sektorów życia społeczno-gospodarczego wsi) gwarantował niezbędny obiektywizm w pracach nad analizą zasobów i lokalnych uwarunkowań, a jednocześnie umożliwił ich w miarę czytelny podział na siły, słabości, szanse i zagrożenia. Wyrazem społecznej akceptacji ogółu mieszkańców miejscowości dla zapisów niniejszego Planu, której ogromne znaczenie podkreślały osoby biorące udział w warsztatach, w tym w szczególności wizji rozwoju Żytnej oraz konkretnych przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w perspektywie do 2015 r. będzie przyjęcie go w formie uchwały na Zebraniu Wiejskim, a następnie przedłożenie Radzie Gminy Lyski, celem ostatecznego zatwierdzenia. Niniejszy dokument został opracowany nie tylko z myślą o możliwości sięgnięcia po środki dostępne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w działaniu Odnowa i rozwój wsi, ale również jako ważny instrument planowania strategicznego, wspomagający wszelkie inne działania rozwojowe w miejscowości Żytna, które będą realizowane w najbliższych latach. Przede wszystkim zaś jednym z jego głównych celów jest aktywizacja mieszkańców do wspólnego działania na rzecz rozwoju wsi. Proponowane przedsięwzięcia mieszkańcy uznali za realne, możliwe do zrealizowania, często przy ich własnym zaangażowaniu, własnej aktywności oraz przy wsparciu Władz Samorządowych Gminy Lyski. 4

5 2. Charakterystyka miejscowości ŻYTNA Miejscowość Żytna leży w zachodniej części województwa śląskiego w granicach administracyjnych Gminy Lyski w powiecie rybnickim, granicząc jednocześnie z powiatem raciborskim. Jej powierzchnia stanowi 589 ha, a obecna liczba ludności oscyluje ok. 520 mieszkańców, co stawia ją w gronie raczej mniejszych miejscowości w okolicy. W dokumentach historycznych wieś pojawia się dopiero w XV wieku (1415 rok) lecz zapewne istniała już dużo wcześniej. Nazwa Żytna pochodzi od nazwy pola, na którym dobrze udawało się żyto. Na przestrzeni wieków wieś nazywała się różnie: 1414 r. Zitna, 1679 r. Zytna, 1745 r. Zyttna, 1784 r. Zittna. Właścicielami Żytnej byli min.: Maciej Osiński, Jan i Jerzy Pyrz, ród Brawańskich oraz Piotr Raszyc. Druga przesłanka powstania nazwy wsi pochodzi od nazwiska właściciela lasów p. Zitnauer (Żytnauer). Herbem miejscowości jest wysoki krzyż na jasnym tle, obok którego po prawej stoi domek z drzwiami i dwoma oknami, a po lewej krzaki. W 1885 roku we wsi znajdowały się 52 domy, wieś liczyła 304 mieszkańców, wszyscy wyznania rzymsko- katolickiego. Do wioski przynależne były dwa przysiółki: Grabie i Budzin. Przez Budzin w 1863 r. ciągnęła część ŻYTNA wojsk króla Jana III Sobieskiego na odsiecz Wiednia. Głównym zajęciem mieszkańców była praca na roli i w lesie oraz handel końmi (a w pewnym okresie również przemyt). Z kopalń i chwilą innych uruchomienia zakładów przemysłowych część mieszkańców 5

6 znalazła tam pracę, dochodząc pieszo do Czernicy, Pszowa, Rydułtów czy też Niewiadomia. Z chwilą wybuchu I Wojny Światowej mężczyźni Żytnej zostali wcieleni do pruskiej armii, gdzie w walkach łącznie poległo lub zostało rannych kilkanaście osób. Co istotne w czasie trwania wojny ludność żyła ze sobą w zgodzie i wzajemnie się wspomagała, a rozdźwięki polityczne wystąpiły dopiero po jej zakończeniu (wieś była wtedy wsią graniczną). W okresie tym rysowała się kwestia przyłączenia tych ziem do Polski. Wieś miała wyraźnie polski charakter więc prawie wszyscy, którzy powrócili po I Wojnie Światowej zasilili szeregi powstańcze. Mieszkańcy Żytnej wsławili się m.in. skutecznym przechowywaniem broni dla powstańców, którą przechowywano m.in. w beczkach na gnojówkę czy gołębnikach. W czasie Plebiscytu za przyłączeniem do Polski opowiedziało się 238 osób, do Niemiec zaś tylko 112. Wieś Żytna przodowała w okolicy w bardzo sprawnej gospodarce rolnej i bardzo aktywnej działalności Kółka Rolniczego. Istniał tu tez młyn napędzany silnikiem spalinowym. Mało znanym faktem jest, że las w Żytnej od 1826 r. należał do doktora Johanna, Karla, Christiana KUH, założyciela Kliniki chirurgii i chorób zmysłów w Wojnowicach, w której jako pierwszy na Śląsku przeprowadził ponad 100 operacji oczu, a w 1831 odznaczył się w zwalczaniu epidemii cholery na Śląsku. Największa atrakcją zabytkową we wsi jest kościół filialny p. w. Św Jana Nepomucena, zlokalizowany przy ul. Wolności, zbudowany w latach Przy drodze do Budzina (przysiółek położony wzdłuż ulic Budzińskiej i Sobieskiego) stoi zabytkowy krzyż Boża Męka z 1892 roku. W centrum Budzina znajdziemy jeszcze kapliczkę Św. Jana Nepomucena. Wieś ma charakter rozproszony - w porównaniu do liczby mieszkańców zajmuje stosunkowo duży obszar. Większość powierzchni wsi zajmują lasy i pola. Zabudowa koncentruje się wokół dróg, główną ulicą jest ul. Rybnicka (droga wojewódzka nr 923). Z ciekawszych detali architektonicznych można wyróżnić kościół filialny 6

7 położony przy ul. Wolności. W układzie krajobrazowym brak jest znaczących dominant przestrzennych pomimo, że wieś ma charakter pagórkowaty. Fot.1. Kościół pw Św. Jana Nepomucena Fot.2. Figurka Św. Jana Nepomucena Fot.3. Pola w Żytnej od strony Lysek 7

8 Fot.4. Droga Żytna-Budzin Fot.5. Pomnik w hołdzie Powstańcom Śląskim Fot.6. Tabliczka informacyjna z herbem wsi 8

9 3. Inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości Inwentaryzacja zasobów wsi Żytna została wstępnie wykonana w oparciu o dostępne informacje, materiały źródłowe i wywiad bezpośredni, a następnie zweryfikowana i uzupełniona przez mieszkańców na spotkaniu warsztatowym. Inwentaryzacji poddano zarówno elementy materialne występujące we wsi, jak i liczne niematerialne, stanowiące o aktualnym potencjalne Żytnej, jako obszaru do życia, zamieszkiwania i pracy. Inwentaryzację podzielono na główne grupy zasobów, tj. przyrodnicze, kulturowe, obiekty i tereny, infrastruktura społeczna, infrastruktura techniczna, gospodarka, rolnictwo, środki finansowe, mieszkańcy (kapitał ludzki i społeczny) oraz dostępne informacje o wsi. Zasoby przyrodnicze - walory krajobrazu, rzeźby terenu większość powierzchni wsi zajmują lasy i pola dominuje krajobraz pagórkowaty - stan środowiska bardzo czyste środowisko czyste powietrze wieś pomiędzy dwoma lasami (powietrze porównywalne z obszarami podgórskimi: Ustroń i Wisła) lasy mieszane, sporo tzw. zagajników, dęby polne, brzeziny położenie w otulinie Parku Krajobrazowego "Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich" kilka kilometrów od wsi położony jest rezerwat Łężczok oraz Arboretum Bramy Morawskiej Obora jelenie, sarny, bażanty, kuropatwy, zające potok, stawy hodowlane (karp), stawy w lesie IV, V klasa bonitacyjna - walory klimatu - walory szaty roślinnej - cenne przyrodniczo obszary np. rezerwaty - świat zwierzęcy (ostoje, siedliska) - wody powierzchniowe (cieki, rzeki, stawy) - gleby Zasoby kulturowe - walory architektury leśniczówka, gajówka, stara kapliczka na Budzinie - walory przestrzeni wiejskiej publicznej brak centralnych przestrzeni publicznych skansen staroci Żytna-Grabie kwietniki zrobione na bazie starych sprzętów gospodarstwa domowego i maszyn - walory przestrzeni wiejskiej prywatnej 9

10 - zabytki i pamiątki historyczne - osobliwości kulturowe - miejsca, osoby i przedmioty kultu - święta, odpusty - tradycje, obrzędy, gwara - legendy, podania, fakty historyczne - przekazy literackie - ważne postacie i przekazy historyczne - specyficzne nazwy - specyficzne potrawy - dawne zawody pomnik w hołdzie Powstańcom Śląskim poległym w latach oraz pamięci 9 więźniów KL Auschwitz Birkenau (przy budynku OSP), zamordowanych w styczniu 1945 r. krzyż upamiętniający powrót synów z wojny, kapliczka na ul. Budzińskiej miejscowy karczmarz z okresu międzywojennego Mikołaj Szendzielorz kościół filialny pw. Św. Jana Nepomucena (przy ul. Wolności, parafia Pstrążna), Parafia Raszczyce odpust przy kapliczce na ul. Budzińskiej gwara śląska wg podań przez wieś Żytna przechodziły wojska króla Jana III Sobieskiego kierujące się w stronę Wiednia. Na cześć tego wydarzenia jedną z ulic nazwano ulicą Sobieskiego nazwa jednego z przysiółków pochodzi od przechodzących tędy wojsk Sobieskiego rys historyczny Gminy Lyski bracia z rodu Świerczków Wendelin i Leon, księża wykładowcy KUL, Wendelin Świerczek skomponował liczne pieśni religijne, inny Wendelin Świerczek (bratanek) był misjonarzem w Brazylii budzin, grabie, korea krupniok, kuchnia śląska kowalstwo, rolnictwo, bednarstwo, kolorz Obiekty i tereny - działki pod zabudowę mieszkaniową - pustostany mieszkaniowe - pustostany poprzemysłowe - place, skwery, parki obecny Plan Zagospodarowania Przestrzennego przyjęty Uchwałą Nr LVIII/56/2006 Rady Gminy Lyski z dnia r. przewiduje, iż działki pod zabudowę mieszkaniową obejmują powierzchnię 53 ha nieliczne posesje prywatne po byłym kółku rolniczym plac zabaw przy przedszkolu, przy OSP We wsi brak jest działek pod zakłady usługowe i przemysł, jak również tradycyjnych, nie użytkowanych obiektów gospodarczych. 10

11 Infrastruktura społeczna - place publicznych spotkań, festynów - sale spotkań, świetlice, kluby, - miejsca rekreacji - ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne - szkoły, przedszkola jedynym miejscem spotkań mieszkańców jest budynek OSP Żytna w budynku przedszkola działa filia świetlicy środowiskowej z Nowej Wsi ścieżki leśne, las życiński, przez który przebiegają 2 drogi do Pstrążnej i Łańc przez miejscowość przechodzą ścieżki rowerowe od strony Gminy Lyski w stronę Gminy Kornowac oraz Miasta Racibórz. Są to przede wszystkim: a) trasa nr od Pstrążnej w kierunku Żytnej, Adamowic i Szymocic (Gmina Nędza) b) trasa nr 2 wiodąca przez całą gminę w kier. miasta Racibórz c) trasa 332 w kier. Kobyli (Gmina Kornowac) przedszkole publiczne W miejscowości brak jest placówek służby zdrowia oraz opieki społecznej, jak również bibliotek i specjalnie wydzielonych miejsc do uprawiania sportu. Infrastruktura techniczna - wodociąg, kanalizacja - drogi (nawierzchnia, oznakowanie świetlne) - chodniki, parkingi, przystanki - siec telefoniczna i dostępność internetu - odprowadzanie ścieków wieś jest w całości zwodociągowana, woda jest dostarczana przez Spółkę Wodociągowo Kanalizacyjną Adamowice, Raszczyce, Żytna drogi gminne posiadają nawierzchnię asfaltową lub tłuczniową. Drogi przewidziane do wykonania w przyszłości to ul. Leśna. wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 923 znajduj się chodnik biegnący przez większą część wsi. Obecnie wymaga on remontu. W centrum wsi znajduje się przystanek komunikacji samochodowej wieś jest stelefonizowana, internet dostarczany jest drogą radiową na terenie wsi nie ma sieci kanalizacji sanitarnej, jest jedynie wykonany projekt techniczny tej sieci Gospodarka, rolnictwo - miejsca pracy - znane firmy produkcyjne i zakłady usługowe i ich produkty PPH Mańka, krawiectwo Ołów, stolarstwo G.Klima, wytwórnia oklein i obłogów P. Klima, Zakład Stolarski wykonujący meble na zamówienia własności G. Klimy. 11

12 - gospodarstwa rolne małe, rozdrobnione - uprawy, hodowle - możliwe do wykorzystania odpady produkcyjne liczne zboża, hodowla bydła i koni słoma Niestety wieś nie posiada żadnej bazy noclegowej ani gastronomicznej, Środki finansowe i pozyskiwanie funduszy - środki udostępniane przez gminę fundusz sołecki, konkursy dla LKS. Mieszkańcy (kapitał społeczny i ludzki) - autorytety i znane postacie we wsi Stanisław Wojak (Sołtys), Stanisław Musioł (Radny), Zdzisław Kierszniak (Prezes OSP) - krajanie znani w regionie, w kraju i zagranicą - osoby o specyficznej lub ważnej wiedzy i umiejętnościach - związki i stowarzyszenia oraz inne organizacje - kontakty zewnętrzne (np. z mediami) Robert Mańka, informatyk pracujący w Moskwie Rafał Mańka, student muzykologii w Warszawie Marek Chrobok, Z-ca dyrektora technikum mechanicznego w Raciborzu Mańka Stefan, Kornelia Ołów, Musioł Stanisław, Smyczek Leonard jedynym formalnym stowarzyszeniem jest Ochotnicza Straż Pożarna w Żytnej. radio Vanessa Dostępne informacje o wsi - publikatory, lokalna prasa - książki, przewodniki Przeprowadzona gminny informator Zarys Dziejów Wsi Przynależnych do Gminy Lyski inwentaryzacja zasobów wskazuje na istniejący potencjał rozwojowy miejscowości Żytna, bazujący przede wszystkim na ciekawym położeniu, oraz czystym i urokliwym środowisku przyrodniczym. 12

13 4. Ocena mocnych i słabych stron miejscowości Przeprowadzenie tzw. analizy SWOT, czyli oceny silnych i słabych stron miejscowości Żytna oraz zewnętrznych szans i zagrożeń miało na celu prawidłową ocenę bieżącej sytuacji społeczno-gospodarczej wsi oraz przede wszystkim umożliwienie podjęcia prawidłowych decyzji, co do kierunków rozwoju tej miejscowości w zakładanym min. 7-letnim horyzoncie czasowym. Przyjęto, że lista czynników poddawanych analizie zawiera jedynie zjawiska lub procesy, a nie obejmuje propozycji kierunków, działań lub innych rozwiązań strategicznych. Czynniki te sklasyfikowano w następujący sposób: czynniki wewnętrzne, znajdujące się we wnętrzu wsi zostały podzielone na siły (mocne strony) i słabości, przy czym: - jako siły określono potencjały, zjawiska, procesy, aktywności występujące wewnątrz wsi Żytna, które mogą mieć pozytywny wpływ na realizację zamierzeń strategicznych, - mianem słabości określono braki w potencjałach, zjawiska i procesy o charakterze barier, niedostatki aktywności występujące w miejscowości utrudniające realizację założonych celów rozwojowych, czynniki zewnętrzne (otoczenia) zostały podzielone na szanse i zagrożenia, przy czym: - szanse to możliwe do wykorzystania na rzecz realizacji wizji rozwojowych zasoby i procesy w bliższym lub dalszym otoczeniu wsi Żytna, - zagrożenia to negatywne zjawiska i procesy (zwłaszcza rywalizacji z innymi obszarami) utrudniające rozwój wsi Żytna i realizację działań rozwojowych. 13

14 Czynniki wewnętrzne to: SIŁY (MOCNE STRONY) SŁABOŚCI (SŁABE STRONY) Korzystne położenie miejscowości w Duże rozproszenie wsi obszarze mocno zalesionym Słabe jakościowo gleby Dobre walory klimatyczne Duże rozdrobnienie rolnictwa Czyste środowisko przyrodnicze Niska aktywność społeczna Położenie w otulinie Parku Istniejący Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich Gęsta sieć ścieżek rowerowych Znane firmy produkcyjne Dobry stan infrastruktury technicznej wodociągowej Dostęp do profesjonalnej opieki nad dziećmi w 8-godzinnym przedszkolu Tereny pod zabudowę mieszkaniową podział społeczności lokalnej Mała liczba organizacji wiejskich Postępujący zanik tradycji lokalnych Słabo rozwinięta oferta rekreacyjna i gastronomiczna Niewystarczające rozwiązania komunikacji zbiorowej Brak infrastruktury kanalizacyjnej Brak chodnika i pobocza przy drodze wojewódzkiej Starzejące się społeczeństwo Nieukończony budynek wielofunkcyjny 14

15 5. Ocena szans i zagrożeń dla miejscowości SZANSE ZAGROŻENIA Bliskość dużego rynku pracy miasta Niska opłacalność produkcji rolnej Rybnika Zły stan drogi wojewódzkiej Korzystne rozwiązania transportowe i komunikacyjne, ułatwiające dostęp do Niekorzystna polityka w obszarze placówek oświaty powiatowej Pozyskanie środków Unii Europejskiej transportu zbiorowego w Trwała migracja młodzieży Ewentualna likwidacja stanowisk Dobra współpraca z Władzami Gminy pracy w pobliskich kopalniach Polityka Niska Unii Europejskiej wobec obszarów wiejskich, w tym wspierania skali świadomość społeczna walorów ekologicznych oddolnych inicjatyw rozwojowych 15

16 6. Wizja rozwoju miejscowości Wizja rozwoju miejscowości została przedstawiona jako zapis woli mieszkańców co do pewnego, określonego wyobrażenia stanu wsi Żytna, pożądanego w przyszłości (ok roku) oraz ich deklaracją wspólnego urzeczywistniania nakreślonych celów rozwojowych. Wizja ta w swej istocie łączy wszystkie środowiska, siły i osoby na rzecz jej realizacji, jednak nie wskazuje niezbędnych do tego, konkretnych sposobów, instrumentów i środków. Te zapewne będą wypadkową aspiracji, doświadczeń i pomysłowości mieszkańców i ośrodków decyzyjnych wcielających ją w życie. Wizja rozwoju miejscowości ŻYTNA: ŻYTNA wsią zintegrowaną społecznie o wysokich walorach przyrodniczych i rekreacyjnych, zapewniających wytwarzanie produktów ekologicznych, gwarantujących zdrowy tryb życia ŻYTNA zdrowe życie w zgodnej wsi! Podstawowym warunkiem osiągnięcia zakładanego stanu docelowego, determinującym jednocześnie spełnienie innych aspektów rozwojowych (wysokie walory przyrodnicze, rekreacyjne, lokalne produkty ekologiczne itd.) wydaje się być poprawa poziomu integracji społecznej mieszkańców Żytnej. Czynnik ten wielokrotnie przejawiał się jako szczególnie istotny, zarówno na etapie diagnozy jak i analizy SWOT. Znajduje to również wyraz w zaproponowanych niżej przedsięwzięciach, z których większość w sposób bezpośredni lub pośredni dotyczy wzmacniania więzi międzyludzkich i animowana współpracy społeczno-kulturalnej mieszkańców. 16

17 7. Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną w okresie co najmniej 7 lat od dnia przyjęcia planu odnowy miejscowości, w kolejności wynikającej z przyjętych priorytetów rozwoju miejscowości z podaniem szacunkowych kosztów ich realizacji Ze względu na główny priorytet rozwojowy mieszkańców, tj. poprawę poziomu integracji społecznej najważniejszym przedsięwzięciem dla sołectwa Żytna w nadchodzących latach będzie Remont Centrum Społeczno-Kulturalnego w Żytnej. L.P. 1 NAZWA PROJEKTU STWORZENIE CENTRUM KULTURALNEGO W SOŁECTWIE ŻYTNA* 2 DOŻYNKI WIEJSKIE 3 REKREACJA SZANSĄ WSI ŻYTNA ORGANIZACJA RAJDÓW ROWEROWYCH 4 BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ CELE PROJEKTU Stworzenie bazy dla integracji społecznej Rozwój działalności społeczno-kulturalnej Zwiększenie integracji mieszkańców Promocja miejscowości i lokalnej tożsamości kulturowej Przyciąganie turystów Wzbogacenie oferty sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców wsi, szczególnie dla dzieci i młodzieży Promocja zdrowego trybu życia Poprawa stanu środowiska naturalnego Poprawa standardu życia mieszkańców Poprawa jakości wód powierzchniowych i głębinowych HARMONOGRA M REALIZACJI CAŁKOWITY KOSZT (ZŁ) ŹRÓDŁA FINANSOWANIA Budżet Gminy, PROW (odnowa i rozwój wsi) Wkład własny Wkład własny, Budżet Gminy, Urząd Marszałkowski turystyka, LGD Budżet Gminy, Regionalny Program Operacyjny

18 5 PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI KS. WENDELINA ŚWIERCZKA 6 BUDOWA CHODNIKA WZDŁUŻ UL. RYBNICKIEJ 7 WARSZTATY DLA MIESZKAŃCÓW W ZAKRESIE ANIMOWANIA DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ OBCHODY PRZEMARSZU WOJSK JANA III SOBIESKIEGO PRZEZ MIEJSCOWOŚC ŻYTNA 8 Promocja lokalnej twórczości sakralnej poprzez organizacje koncertu organowego Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców w ruchu drogowym Poprawa estetyki centrum miejscowości Zwiększenie poziomu aktywności społecznej w działalności kulturalnej (np. poprzez organizację przeglądów lokalnej gwary) Zwiększenie zaangażowania mieszkańców we wspólne przedsięwzięcia Wzrost poczucia lokalnej tożsamości poprzez organizację dużej imprezy plenerowej (inscenizacja historyczna) Promocja miejscowości na zewnątrz Budżet Gminy, Urząd Marszałkowski dotacje w dziedzinie kultury Budżet Gminy, Regionalny Program Operacyjny, PROW PO KL, Urząd Marszałkowski dotacje w dziedzinie kultury Wkład własny, Budżet Gminy *Projekt realizowany będzie w ramach inwestycji wspólnej pn. Stworzenie centrów kulturalnych w sołectwach Sumina i Żytna 18

19 8. System wdrażania Dalszy rozwój miejscowości Żytna wymagał będzie realizacji wielu przedsięwzięć i inicjatyw zarówno o charakterze materialnym / inwestycyjnym, jak i w obszarze pozamaterialnym: w sferze tradycji, kultury, tożsamości lokalnej, ze szczególnym uwzględnieniem integracji społecznej i wzmocnienia więzi międzyludzkich. Opisane wyżej projekty i przedsięwzięcia aktywizujące społeczność lokalną nie mogą być traktowane sztywno, tj. zamykać wachlarza potencjalnych projektów, które będą realizowane w kolejnych latach. Dlatego w razie potrzeby niniejszy Plan będzie mógł podlegać zmianom i niezbędnym aktualizacjom do zmieniających się potrzeb. Będzie to elementem systemu zarządzania wdrażaniem Planu Odnowy Miejscowości, który ma kluczowe znaczenie zarówno z punktu widzenia jego długofalowej realizacji, jak i utrzymania wysokiej dynamiki w całym procesie wdrażania. Plan ten, jak większość dokumentów strategicznych będzie narażony bowiem na stopniowe wygasanie entuzjazmu, który towarzyszył w momencie jego powstawania i formułowania. Najważniejszym elementem tego systemu będzie korelacja zapisów Planu z każdorocznymi budżetami Gminy oraz Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Gminy, znajdująca wyraz w zadaniowym ujęciu przedsięwzięć Planu w zapisach budżetowych. Mieszkańcy Żytnej jako osoby współodpowiedzialne za realizację Planu będą poszukiwali również innych, pozabudżetowych źródeł finansowania przewidzianych przedsięwzięć, jak również w miarę posiadanych możliwości będą zapewniali wkład własny do montażu finansowego, szczególnie w postaci własnej pracy, udostępniania maszyn, itp. Dla zwiększenia możliwości pozyskania zewnętrznego wsparcia, po pierwszych udanych, wspólnych przedsięwzięciach mieszkańcy rozważą założenie stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi.

20 9. Załączniki Zdjęcia z warsztatów na których mieszkańcy opracowywali Plan Odnowy Miejscowości

21 Inne zdjęcia ŻYTNEJ 21

22 Wykorzystane materiały Nowak J., Zarys Dziejów Wsi Przynależnych Do Gminy Lyski, Zarząd Gminny Związku Ochotniczej Straży Pożarnej w Lyskach Rowerem po Gminie Lyski, folder promocyjny Urzędy Gminy w Lyskach Oficjalna Strona Gminy Lyski Przewodniczący Rady Gminy Lyski /-/ mgr Kazimierz Pytlik

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Charakterystyka miejscowości, opis planowanych zadań inwestycyjnych, inwentaryzacja zasobów

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /453/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Kujawy, październik

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ustka Nr XV/162/2008 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA ZIMOWISKA 2008 ROK RYS HISTORYCZNY Zimowiska to wieś w granicach sołectwa Grabno, połoŝona przy drodze krajowej

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI NOWY DWÓR. na lata 2013-2020

STRATEGIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI NOWY DWÓR. na lata 2013-2020 Załącznik. do Uchwały nr / /2013 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia kwietnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia,,strategii Rozwoju Miejscowości Nowy Dwór STRATEGIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI NOWY DWÓR na lata 2013-2020

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XX/174/11 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 grudnia 2011 r. Gmina Trzebnica

Załącznik do Uchwały Nr XX/174/11 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 grudnia 2011 r. Gmina Trzebnica Załącznik do Uchwały Nr /174/11 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 grudnia 2011 r. W opracowaniu dokumentu udział wzięli: 1. Członkowie Grupy Odnowy Wsi Świątniki Jan Bojakowski Jolanta Lisowska Lilia

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Rola Samorządu Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN Załącznik do uchwały nr XXXV/ 219 / 2010 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 14 stycznia 2010 r. Plan odnowy miejscowości KRUCZYN w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XX/172/11 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 grudnia 2011 r. SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI SKOROSZÓW

Załącznik do Uchwały Nr XX/172/11 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 grudnia 2011 r. SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI SKOROSZÓW Załącznik do Uchwały Nr XX/172/11 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 grudnia 2011 r. SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI SKOROSZÓW Październik 2011 W opracowaniu dokumentu udział wzięli: 1. Członkowie Grupy

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI ŚWINIEC

STRATEGIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI ŚWINIEC Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLVIII/256/2014 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia,,strategii Rozwoju Miejscowości Świniec STRATEGIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI ŚWINIEC NA

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska MOCNE STRONY

Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska MOCNE STRONY Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania MOCNE STRONY 1. Walory środowiska naturalnego potencjał dla rozwoju turystyki i rekreacji 2. Zaangażowanie liderów i społeczności

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020.

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem aktualizacji

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW Szanowni Państwo Urząd Gminy rozpoczął prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju. istotnym elementem, niezbędnym dla stworzenia strategii jest poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa

Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa 3. Analiza SWOT Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa Silne strony - Położenie w Rudawskim Parku Krajobrazowym bogata flora i fauna, walory krajobrazowo przyrodnicze - Położenie wsi - baza wypadowa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola.

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła Kryteria Wyboru Operacji przez Radę LGD Etap I ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Poniżej przedstawiono tabelę zawierającą cele ogólne i szczegółowe LSR. Operacja musi być zgodna przynajmniej

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRABNO

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRABNO Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ustka Nr XV/162/2008 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRABNO Grabno 2008 rok RYS HISTORYCZNY Grabno towieś sołecka, obejmująca miejscowość Zimowiska, połoŝona na płaskiej morenie

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne ANKIETA Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kłecko na lata 2015-2020 - Konsultacje społeczne

ANKIETA. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kłecko na lata 2015-2020 - Konsultacje społeczne 1 ANKIETA Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kłecko na lata 2015-2020 - Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Kłecko na lata

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022

ANKIETA. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 ANKIETA do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 W związku z prowadzonymi pracami nad Strategią Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 zachęcamy

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY GMINY LYSKI NA LATA 2009-2013

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY GMINY LYSKI NA LATA 2009-2013 WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY GMINY LYSKI NA LATA 009-0 Załącznik do projektu uchwały nr z dnia 0 listopada 009 roku zmieniający treść załącznika nr 0 do uchwały budżetowej nr XXXVI/9/008 Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA - w ramach projektu Razem Blisko Krakowa zintegrowany rozwój podkrakowskiego obszaru

Bardziej szczegółowo

GMINA CHOJNICE NIEŻYCHOWICE ''PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NA LATA

GMINA CHOJNICE NIEŻYCHOWICE ''PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NA LATA Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI/599/10 z dnia 20.10.2010r. GMINA CHOJNICE NIEŻYCHOWICE ''PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NA LATA 2010-2017'' CZĘŚĆ I OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO I WYBRANYCH KIERUNKÓW ROZWOJU WSI Podstawowe

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD Rozdział IV.1 OKREŚLENIE WSKAŹNIKÓW REALIZACJI CELÓW ORAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej Przedsięwzięcia Produktu Cel

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BUKOWA ŚLĄSKA NA LATA 2008-2015

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BUKOWA ŚLĄSKA NA LATA 2008-2015 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BUKOWA ŚLĄSKA NA LATA 2008-2015 I. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI 1. PołoŜenie Bukowa Śląska o powierzchni 647 ha leŝy w powiecie namysłowskim. Administracyjnie naleŝy do Gminy Namysłów,

Bardziej szczegółowo

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań II warsztat strategiczny gmina Gorzków Część I. Opracowanie Misji i Wizji gminy MISJA Grupa 1: 1. Bezpieczne przejścia szlaki komunikacyjne (ścieżka rowerowa, szlaki konne, trasy spacerowe, chodniki łączące

Bardziej szczegółowo

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI Opis operacji odpowiadającej działaniu z zakresu Małe projekty pod kątem spełniania kryteriów wyboru określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo na Jurze Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI MAŁUSZYN

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI MAŁUSZYN Załącznik do Uchwały Nr /166/11 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 grudnia 2011 r. SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI MAŁUSZYN Październik 2011 W opracowaniu dokumentu udział wzięli: 1. Członkowie Grupy Odnowy

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne -

MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne - MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne - PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Podstawowe założenia, jak również zakres, cele oraz działania Programu zostały wybrane

Bardziej szczegółowo

Gminy łączą siły. Na www.lca.pl napisali:

Gminy łączą siły. Na www.lca.pl napisali: Na www.lca.pl napisali: Gminy łączą siły 2008-05-09 12:05:47 Podlegnickie gminy chcą wspólnie sięgnąć po unijne pieniądze. Wójtowie czterech gmin podpisali w piątek deklarację współpracy. Deklaracje współpracy

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska

Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska Analiza SWOT Wrzesień 2015 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Zadanie współfinansowane

Bardziej szczegółowo

Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim

Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim STRATEGIA ROZWOJU POWIATU DĄBROWSKIEGO NA LATA 2014 2020 Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim 1. Czy według Pani/Pana Powiatowi Dąbrowskiemu potrzebna jest strategia rozwoju mająca

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013:

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 jest realizowany

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. W opracowaniu dokumentu udział wzięli: 1. Członkowie Grupy Odnowy Wsi Brzezie

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. W opracowaniu dokumentu udział wzięli: 1. Członkowie Grupy Odnowy Wsi Brzezie W opracowaniu dokumentu udział wzięli: 1. Członkowie Grupy Odnowy Wsi Brzezie Łukasz Wysota Adrian Mamełka Dominik Budziak 2. Gminny Koordynator Programu Odnowa Wsi Województwa Dolnośląskiego Jadwiga Janiszewska

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI ŁUSZKOWO

STRATEGIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI ŁUSZKOWO Załącznik. do Uchwały nr / /2014 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia,,strategii Rozwoju Miejscowości Łuszkowo STRATEGIA ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI ŁUSZKOWO NA LATA 2014 2020 Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Wsparcie obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - działania za realizację których odpowiedzialny będzie Samorząd Województwa Opolskiego

Wsparcie obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - działania za realizację których odpowiedzialny będzie Samorząd Województwa Opolskiego Wsparcie obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - działania za realizację których odpowiedzialny będzie Samorząd Województwa Opolskiego Opole, 20 marca 2015 r. Podział środków PROW dla kraju Tabela

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Scalanie gruntów

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Pokrzywnica

Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Pokrzywnica Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Pokrzywnica Szanowni Państwo! Ankieta, którą kierujemy do Państwa, jest istotną częścią prac

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ W mijającej kadencji samorządu Miasto i Gmina Grabów nad Prosną osiągnęła znaczne postępy w rozwoju infrastruktury społeczno-kulturalnej,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVII/356/2014 RADY GMINY WIŃSKO. z dnia 24 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR LVII/356/2014 RADY GMINY WIŃSKO. z dnia 24 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR LVII/356/2014 RADY GMINY WIŃSKO z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Wyszęcice położonej w gminie Wińsko. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE Spotkania konsultacyjne współfinansowane są przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 Strategią rozwoju nazywa się rozmaite sposoby oddziaływania w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: 1. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich 2. Scalanie

Bardziej szczegółowo

SU MI N A (GMINA LYSKI)

SU MI N A (GMINA LYSKI) Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXVIII/8/2009 Rady Gminy Lyski z dnia 2 marca 2009 roku SU MI N A (GMINA LYSKI) PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI Dokument opracowany na podstawie wyników warsztatu z udziałem przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Załącznik Nr 2a do uchwały budżetowej na 2012 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 150 Przetwórstwo przemysłowe

Bardziej szczegółowo

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI NOWA KARCZMA W GMINIE SIEKIERCZYN

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI NOWA KARCZMA W GMINIE SIEKIERCZYN Załącznik do Uchwały Nr IV/8/11 Rady Gminy Siekierczyn z dnia 1 marca 011 r. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI NOWA KARCZMA W GMINIE SIEKIERCZYN Nowa Karczma

Bardziej szczegółowo

Cel główny A Gmina o wysokim poziomie rozwoju gospodarczego

Cel główny A Gmina o wysokim poziomie rozwoju gospodarczego V. PLAN OPERACYJNY Plan operacyjny to element strategii, który szczegółowo określa sposób jej realizacji poprzez przypisanie wyznaczonym celom głównym odpowiednich celów operacyjnych oraz konkretnych zadań.

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa wniosków z działania "Małe projekty" - nabór przeprowadzony w dniach 27.05-10.06.2011

Lista rankingowa wniosków z działania Małe projekty - nabór przeprowadzony w dniach 27.05-10.06.2011 Lista rankingowa wniosków z działania "Małe projekty" - nabór przeprowadzony w dniach 27.05-10.06.2011 Wnioski przyjęte, które są zgodne z, uzyskały minimum punktowe i mieszczą się w alokacji środków Lp.

Bardziej szczegółowo

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Szeroko rozumiana poprawa jakości życia na wsi, zaspokajanie potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców a także zidentyfikowanie i promowanie

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategia Rozwoju Gminy Kleczew na lata 2014-2020 - Konsultacje społeczne

ANKIETA. Strategia Rozwoju Gminy Kleczew na lata 2014-2020 - Konsultacje społeczne ANKIETA Strategia Rozwoju Gminy Kleczew na lata 2014-2020 - Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Kleczew na lata 2014-2020, zwracamy

Bardziej szczegółowo

MECHANIZM FINANSOWY EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ NORWESKI MECHANIZM FINANSOWY

MECHANIZM FINANSOWY EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ NORWESKI MECHANIZM FINANSOWY Witamy uczestników szkolenia: Zrównoważony rozwój turystyki a oferta turystyczna regionu BROK 17.11.2009 roku Projekt p.n. Wzorcowa sieć ekoturystyczna między Bugiem a Narwią Realizator: Społeczny Instytut

Bardziej szczegółowo

Środa z Funduszami dla instytucji kultury Programy krajowe PROW Wałbrzych, 3 czerwca 2015 r.,

Środa z Funduszami dla instytucji kultury Programy krajowe PROW Wałbrzych, 3 czerwca 2015 r., Środa z Funduszami dla instytucji kultury Programy krajowe PROW Wałbrzych, 3 czerwca 2015 r., Iwona Stach - Janyst Punkt Informacji Funduszy Europejskich Wałbrzych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Odnowa i rozwój wsi Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych

Bardziej szczegółowo

PROSIMY O WYPEŁNIENIE ANKIETY DO 29.05.2015 r.

PROSIMY O WYPEŁNIENIE ANKIETY DO 29.05.2015 r. W związku z przystąpieniem do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Cedry Wielkie na lata 2016-2030 zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej oceny stanu oraz potencjału Gminy Cedry Wielkie. Dla uzyskania

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 80 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

ROWEREM I KAJAKIEM PO ZIEMI KOZIENICKIEJ Organizator Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach Diagnoza problemu i opis projektu Problem: Słabo rozwinięta baza rowerowo-wodna wodna w regionie Powiatu Kozienickiego

Bardziej szczegółowo

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością.

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością. Wizja 1. Roztoczańskie Centrum Rekreacyjne wykorzystujące położenie transgraniczne, walory przyrodnicze i gospodarcze dla poszerzania oferty turystycznowypoczynkowej. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem

Bardziej szczegółowo

Konferencja podsumowująca wdrażanie inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 na obszarze Między Prosną a Wartą

Konferencja podsumowująca wdrażanie inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 na obszarze Między Prosną a Wartą Konferencja podsumowująca wdrażanie inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 na obszarze Między Prosną a Wartą Wieruszów, 10 czerwca 2015 r. 1 Konferencja jest poświęcona

Bardziej szczegółowo

V a. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stryków.

V a. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stryków. V a Plan Rozwoju Lokalnego Gminy. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Strykowie z dnia.. Planowane projekty i zadania inwestycyjne długoterminowe. Sytuacja Gminy ulega ciągłej zmianie. Skrzyżowanie

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji terenów powojskowych m. Olsztyn

Lokalny Program Rewitalizacji terenów powojskowych m. Olsztyn _ TEREN D Strzelnica wojskowa w Lesie Miejskim 1. Identyfikacja obszaru Położenie w mieście Teren leży w południowej części miasta wewnątrz Lasu Miejskiego. Dojazd do terenu aleją Wojska Polskiego. Związki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Lyski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami w roku 2009.

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Lyski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami w roku 2009. Lyski, 1 marca 2010 r. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Lyski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami w roku 2009. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach "małych projektów" beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład)

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach małych projektów beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Harmonogram szkolenia: 16:00-16:15 "Małe projekty" - definicja (wykład) 16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr X/88/11 Gmina Trzebnica Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 22.06.2011 r.

Załącznik do Uchwały Nr X/88/11 Gmina Trzebnica Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 22.06.2011 r. SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI BOLEŚCIN Załącznik do Uchwały Nr /88/11 Gmina Trzebnica Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 22.06.2011 r. Boleścin Kwiecień 2011 W opracowaniu dokumentu udział wzięli: 1. Członkowie

Bardziej szczegółowo

Wolimierz Odnowa wsi 2011-2020

Wolimierz Odnowa wsi 2011-2020 Wolimierz Odnowa wsi 2011-2020 1. Plan Plan założenia V. Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność Najważniejsze zadania na lata 2012-2020 Plan zadania i terminy

Bardziej szczegółowo

Ankieta w ramach konsultacji społecznych dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Czerniewice na latach 2015-2020

Ankieta w ramach konsultacji społecznych dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Czerniewice na latach 2015-2020 Szanowni Państwo! Czerniewice, dnia 6 maja 2015 roku W związku z prowadzonymi pracami nad Strategią Rozwoju Gminy Czerniewice na lata 2015-2020 zwracam się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety,

Bardziej szczegółowo

Możliwości uzyskania wsparcia na realizację polsko-czeskich projektów

Możliwości uzyskania wsparcia na realizację polsko-czeskich projektów Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej RCz-RP 2007-2013 Możliwości uzyskania wsparcia na realizację polsko-czeskich projektów 23.11.2007 Racibórz / 30.11.2007 Cieszyn / 7.12.2007 Bielsko-Biała spotkanie

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 30 lipca 2014 r.

Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 30 lipca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów Zał. Nr 2a do uchwały Nr IV/16/2010 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 2010r. Dział Rozdział Paragraf Treść

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Lubrańca Krzysztof Wrzesiński

Burmistrz Lubrańca Krzysztof Wrzesiński Strategia Rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego powiatu włocławskiego ANKIETA Drodzy mieszkańcy Jednym z najważniejszych założeń nowo projektowanej polityki spójności na lata 2014-2020 jest szerokie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PIĘKNA WIEŚ 2012

REGULAMIN KONKURSU PIĘKNA WIEŚ 2012 REGULAMIN KONKURSU PIĘKNA WIEŚ 2012 1. Organizacja konkursu: Konkurs Piękna Wieś 2012, zwany dalej Konkursem, organizowany jest w kategoriach Wieś i Zagroda i dotyczy wsi oraz zagród położonych w granicach

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości Pielgrzymowice na lata 2008-2015

Plan Odnowy Miejscowości Pielgrzymowice na lata 2008-2015 Załącznik do uchwały nr XX / 141 / 2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 24 października 2008 r. Gmina Michałowice Plan Odnowy Miejscowości Pielgrzymowice na lata 2008-2015 PIELGRZYMOWICE, WRZESIEŃ 2008 Spis

Bardziej szczegółowo

OKREŚLENIE CELÓW OGÓLNYCH I SZCZEGÓŁOWYCH LSR ORAZ WSKAZANIE PLANOWANYCH W RAMACH LSR PRZEDSIĘWZIĘĆ

OKREŚLENIE CELÓW OGÓLNYCH I SZCZEGÓŁOWYCH LSR ORAZ WSKAZANIE PLANOWANYCH W RAMACH LSR PRZEDSIĘWZIĘĆ Lokalna Strategia Rozwoju DIROW na lata 2009-2015 Załącznik nr 2 do Uchwały nr./2013 w sprawie zmian do uchwały nr 15/2009 z dnia 4 maja 2009 roku w sprawie przyjęcia Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej

Bardziej szczegółowo

I. Kategorie konkursu. Konkurs obejmuje następujące kategorie:

I. Kategorie konkursu. Konkurs obejmuje następujące kategorie: Załącznik do uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 754/110/V/2016 z dnia 26.04.2016 r. Regulamin Konkursu "Piękna wieś województwa śląskiego" w roku 2016 Celem Konkursu jest kształtowanie świadomości

Bardziej szczegółowo

Biuro Urbanistyczne arch. Maria Czerniak

Biuro Urbanistyczne arch. Maria Czerniak Wójt Gminy Gronowo Elbląskie STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CZEMU SŁUŻY STUDIUM? jest wyrazem poglądów ipostanowień związanych z rozwojem gminy, w tym poglądów władz

Bardziej szczegółowo

Możliwość pozyskania środków finansowych na obszary wiejskie w ramach Osi 4 LEADER na działanie,,małe PROJEKTY

Możliwość pozyskania środków finansowych na obszary wiejskie w ramach Osi 4 LEADER na działanie,,małe PROJEKTY Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Białych Górali i Lachów Sądeckich 33-390 Łącko 836 Tel. 881 021 881 www.lgdlacko.pl, e-mail:biuro@lgdlacko.pl Możliwość pozyskania środków finansowych na obszary

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY TWORZENIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU OBSZARU MIĘDZY PROSNĄ A WARTĄ

WARSZTATY TWORZENIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU OBSZARU MIĘDZY PROSNĄ A WARTĄ WARSZTATY TWORZENIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU OBSZARU MIĘDZY PROSNĄ A WARTĄ Wieruszów, 09.12.2008r. 1 STATYSTYKI Warsztaty tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru Między Prosną a Wartą odbyły się

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie PROW 2007-2013

Podsumowanie PROW 2007-2013 Podsumowanie PROW 2007-2013 Całkowita alokacja PROW 2007-2013 dla województwa lubuskiego wynosi ok. 550 mln zł. 1789 podpisane umowy w ramach PROW 2007-2013 na kwotę: 496 825 537,29 mln zł. Stan zawartych

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KRASOWICE

Plan Odnowy Miejscowości KRASOWICE Plan Odnowy Miejscowości KRASOWICE na lata 2008-2015 I. Charakterystyka miejscowości 1. PołoŜenie Powierzchnia: ok. 984 hektary Województwo: Opolskie Powiat: Namysłowski Gmina: Namysłów 2. Rys historyczny

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Piękna wieś województwa śląskiego" w roku 2010. I. Kategorie konkursu. Konkurs obejmuje następujące kategorie:

Regulamin Konkursu Piękna wieś województwa śląskiego w roku 2010. I. Kategorie konkursu. Konkurs obejmuje następujące kategorie: Załącznik do uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 830/368/III/2010 z dnia 20.04.2010r Regulamin Konkursu "Piękna wieś województwa śląskiego" w roku 2010 Celem Konkursu jest kształtowanie świadomości

Bardziej szczegółowo

II. Poprawa jakości życia, w tym dostępu do kultury i rekreacji, nauki i pracy.

II. Poprawa jakości życia, w tym dostępu do kultury i rekreacji, nauki i pracy. Opracowanie informacji o możliwości realizacji projektów przez beneficjentów z terenu działania LGD Między Dalinem i Gościbią w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r.

UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Bardziej szczegółowo

Ocena zadowolenia mieszkańca z życia w swojej miejscowości ( 1- jestem bardzo niezadowolony/a, 6- jestem bardzo zadowolony/a)

Ocena zadowolenia mieszkańca z życia w swojej miejscowości ( 1- jestem bardzo niezadowolony/a, 6- jestem bardzo zadowolony/a) RAPORT Z ANKIETY ANALIZY POTRZEB przeprowadzonej na grupie 119 mieszkańców z terenu powiatu nowodworskiego i malborskiego w terminie maj- czerwiec 2015 r. Pkt. 1 W skali od 1 do 6 proszę ocenić swoje ogólne

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r.

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 465/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25.08.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

Szanowni mieszkańcy Gmin Bielawy, Chąśno, Domaniewice, Kiernozia, Kocierzew Południowy, Łowicz, Nieborów, Zduny

Szanowni mieszkańcy Gmin Bielawy, Chąśno, Domaniewice, Kiernozia, Kocierzew Południowy, Łowicz, Nieborów, Zduny STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIALANIA ZIEMIA ŁOWICKA ul. Jana Pawła II 173/175 99-400 Łowicz NIP: 834-188-35-65 REGON: 3619321840000 Szanowni mieszkańcy Gmin Bielawy, Chąśno, Domaniewice, Kiernozia, Kocierzew

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/167/09 Rady Gminy Łaszczów z dnia 29 października 2009 roku

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/167/09 Rady Gminy Łaszczów z dnia 29 października 2009 roku Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/167/09 Rady Gminy Łaszczów z dnia 29 października 2009 roku V. ANALIZA SWOT Biorąc pod uwagę uwarunkowania rozwoju gminy, problemy rozwojowe oraz analizę mocnych i słabych

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia w rewitalizacji na przykładzie Wejherowa

Doświadczenia w rewitalizacji na przykładzie Wejherowa Doświadczenia w rewitalizacji na przykładzie Wejherowa Wojciech Kozłowski 1999-2010 Zastępca Prezydenta Miasta Wejherowa Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Rewitalizacji Od 2010 r. Wiceprzewodniczący Rady

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dotycząca STRATEGII ROZWOJU GMINY BIAŁA NA LATA 2014-2020

ANKIETA dotycząca STRATEGII ROZWOJU GMINY BIAŁA NA LATA 2014-2020 ANKIETA dotycząca STRATEGII ROZWOJU GMINY BIAŁA NA LATA 2014-2020 1. Jak Pan/Pani ocenia warunki życia w Gminie Biała? (Prosimy wpisać x w odpowiednich polach) Zagadnienie Oferta inwestycyjna gminy (dzięki,

Bardziej szczegółowo

OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA GMINA ANDRESPOL GMINA ROKICINY GMINA NOWOSOLNA GMINA BRÓJCE W RAMACH PROW 2007-2013

OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA GMINA ANDRESPOL GMINA ROKICINY GMINA NOWOSOLNA GMINA BRÓJCE W RAMACH PROW 2007-2013 GMINA ROKICINY GMINA ANDRESPOL LGD GMINA NOWOSOLNA OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STER W RAMACH PROW 2007-2013 GMINA BRÓJCE

Bardziej szczegółowo

10 lat Polski w Unii Europejskiej. Z perspektywy Gminy Zgierz

10 lat Polski w Unii Europejskiej. Z perspektywy Gminy Zgierz 10 lat Polski w Unii Europejskiej Z perspektywy Gminy Zgierz W latach 2006-2014 Urząd Gminy Zgierz, Gminny Ośrodek Kultury, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zespoły Szkolno-Gimnazjalne w Słowiku i

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Wodzisław na lata 2000-2015

Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Wodzisław na lata 2000-2015 Cel: 1 Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Wodzisław na lata 2000-2015 Poprawa efektywności gospodarstw rolnych m.in. poprzez specjalizację produkcji rolniczej, tworzenie zorganizowanych

Bardziej szczegółowo

PROW 2007-2013. Piotr Wrona Marta Marciniak Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski w Łodzi

PROW 2007-2013. Piotr Wrona Marta Marciniak Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski w Łodzi Hj Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi Piotr Wrona Marta Marciniak Departament Funduszu Rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo