Koncepcja programowa i organizacyjna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Koncepcja programowa i organizacyjna"

Transkrypt

1 Koncepcja programowa i organizacyjna Muzeum Karykatury im. Eryka Lipiƒskiego w Warszawie Zygmunt Zaradkiewicz ul. Tetmajera 15, Izabelin tel

2 Spis treêci: I. Muzeum Karykatury - wyjàtkowe miejsce w Warszawie str. 3 II. Muzeum kreatywne III. Egalitarny znaczy dobry Znaczenie edukacji w programie kultury Kierunki działaƒ edukacyjnych IV. Muzeum zintegrowane V. Muzeum otwarte i dost pne DziałalnoÊç popularyzatorska Muzeum wirtualne Działania promocyjne Konkursy dla widzów DziałalnoÊç edytorska Nadawanie tytułów VI. Planowane wystawy i wydarzenia problemowo-tematyczne VII. DziałalnoÊç naukowo-badawcza Prace naukowo-badawcze Gromadzenie zbiorów Opracowywanie zbiorów Konserwacja zbiorów Digitalizacja i udost pnianie zbiorów VIII. Koncepcja organizacyjno-finansowa Organizacja Finanse Ewaluacja i monitoring IX. Muzeum marzeƒ Idealny pejza muzealny Zygmunt Zaradkiewicz str. 2

3 I. Muzeum Karykatury - wyjàtkowe miejsce w Warszawie Muzeum Karykatury gromadzi zbiór bezcenny dobry humor. Rol humoru w yciu społecznym i indywidualnym człowieka docenia filozofia, psychologia, socjologia, antropologia czy teoria sztuki. Simon Critchley, wybitny współczesny filozof angielski w swojej rozprawce O humorze pisze: Humor jest wzorcowà praktykà, bo stanowi uniwersalnà aktywnoêç ludzkà, czyniàc z nas filozoficznych obserwatorów ycia. Funkcjonujàcy do niedawna stereotyp muzeum jako miejsca pustawego, lekko przykurzonego, gdzie w filcowych kapciach, w ciszy i nabo nym skupieniu podziwiano szacowne eksponaty, odszedł do lamusa historii. Muzea coraz powszechniej zmieniajà swój wizerunek. W miejsce Êwiàtyƒ przeszłoêci powstajà nowoczesne, aktywne centra kulturotwórcze, działajàce w wielu obszarach kultury. Nowoczesne muzeum nie ogranicza si jedynie do gromadzenia, dokumentowania i eksponowania zbiorów. Jednym z najwa niejszych zadaƒ staje si wielokierunkowa edukacja kulturalna, skierowana do wszystkich grup społecznych i wiekowych. Muzea wychodzà z wn trz na ulic, w przestrzeƒ publicznà, sà aktywne, mobilne, inicjujà interakcje z widzem. Stajà si wa nymi centrami opiniotwórczymi, aktywnie współpracujàcymi z innymi instytucjami kultury i oêrodkami naukowymi. Takim właênie miejscem staje si prowadzone przeze mnie od trzech lat Muzeum Karykatury im. Eryka Lipiƒskiego; otwartym, kreatywnym, prezentujàcym ciekawà, ró norodnà ofert kulturalnà, atrakcyjnym i skupiajàcym wokół siebie aktywnych twórców i odbiorców sztuki oêrodkiem. Miejscem spotkaƒ z historià i dniem dzisiejszym. Przyjaznym dla trafiajàcych tu przypadkiem wprost z niedzielnego spaceru mieszkaƒców najbli szej okolicy, turystów eksplorujàcych ciekawe miejsca Warszawy, naukowców i koneserów sztuki karykatury i dla stałych bywalców. Polska karykatura zapisała chlubnà kart w historii sztuki. Wystarczy przytoczyç nazwiska tak wybitnych twórców jak: Daniel Chodowiecki, Jan Matejko, Witold Wojtkiewicz, Kazimierz Sichulski, Stanisław Witkiewicz Witkacy, Zygmunt Zaradkiewicz str. 3

4 Bruno Schulz, Tytus Czy ewski, Zygmunt Waliszewski, Henryk Tomaszewski, Tomasz Jura, Rosław Szaybo, Juliusz Puchalski, Janusz Stanny, Eryk Lipiƒski, dla których stanowiła wa ki Êrodek artystycznego wyrazu. W okresie mi dzywojennym karykatura rozkwitała. Pisma satyryczne Mucha, Szpilki, Cyrulik Warszawski, Szczutek, Kocynder, Wróble na Dachu, Powrót Taty Ulotne Pismo Satyryczne i wiele innych były oêrodkami, wokół których skupiali si znani graficy. II Wojna Âwiatowa to czas karykatury walczàcej. Warszawa Satyra konspiracyjna oraz okupacyjna rzeczywistoêç w rysunkach polskich grafików była pierwszà wystawà popularyzujàcà ten okres w Muzeum Karykatury po obj ciu przeze mnie stanowiska dyrektora tej placówki (2012). Wystawa cieszyła si olbrzymim zainteresowaniem. Ze wzgl du na jej edukacyjny charakter Muzeum zorganizowało prelekcje dla młodzie y szkolnej połàczone ze zwiedzaniem wystawy z kustoszem. Po wojnie ton polskiej satyrze nadawały Kocynder, Mucha, Karuzela i Szpilki. Presti owa nagroda Złotej Szpilki była marzeniem ka dego grafika. Miałem szcz Êcie zostaç laureatem Złotej Szpilki (1972) ju jako student drugiego roku na Wydziale Grafiki warszawskiej Akademii Sztuk Pi knych. Podczas uroczystoêci wr czenia nagród laureatom, która odbyła si w redakcji, poznałem nagrodzonego Złotà Szpilkà z Wawrzynem póêniejszego zało- yciela i dyrektora Muzeum Karykatury Eryka Lipiƒskiego, który zaraził mnie entuzjazmem do idei stworzenia muzeum. W latach 50. ubiegłego wieku przestały si ukazywaç Mucha i Kocynder, a po roku 1989 polska satyra prze yła powa ny kryzys; kolejno znikły Karuzela i Szpilki. Mo na mówiç o prawdziwym szcz Êciu, jakim było powołanie do ycia przez Eryka Lipiƒskiego (w roku 1978) Muzeum Karykatury, które gromadzi zbiory polskiej i Êwiatowej karykatury. Gdyby nie jego determinacja i zaanga owanie nie powstałby - unikalny, jeden z niewielu w Êwiecie - zbiór rysunku satyrycznego. Rozproszone w prywatnych archiwach prace nie zostałyby udost pnione publicznoêci. Pozostawione po upadku Szpilek rysunki znalazły swoje miejsce w Muzeum Karykatury, które stało si wkrótce jedynym centrum skupiajàcym najlepszych polskich karykaturzystów. Po Êmierci Eryka Lipiƒskiego, ojca i pasjonata Muzeum, jego nast pca popełnił szereg powa nych bł dów; nieprzemyêlana ekspozycja, brak kreatywnych Zygmunt Zaradkiewicz str. 4

5 pomysłów, nieuporzàdkowany teren wokół Muzeum - nie podnosiły rangi tej wyjàtkowej w skali Êwiatowej placówki. Brak nowoczesnych rozwiàzaƒ wykorzystujàcych rozwój technik wizualnych, brak wyrazistej koncepcji powodowały spadek atrakcyjnoêci miejsca. Wizja i idea, jaka powinna towarzyszyç tworzeniu programu działania Muzeum, stanowi bowiem czynnik decydujàcy o powodzeniu przedsi wzi cia. Specjalistyczna wiedza i doêwiadczenie w obszarze działaƒ kulturalnych obejmujàcych fenomen karykatury na Êwiecie, takich jak: wystawy, konkursy, współdziałanie dyrektorów podobnych placówek z ró nych krajów, czy wiedza o najwybitniejszych twórcach Êwiatowej i polskiej karykatury, to warunki niezb dne do profesjonalnego zarzàdzania tym wyjàtkowym miejscem - Muzeum Karykatury im. Eryka Lipiƒskiego w Warszawie. Poniewa posiadam niezb dnà wiedz w zakresie, o którym powy ej, wykształcenie artystyczne i do- Êwiadczenie mened erskie, chciałbym kontynuowaç rozpocz tà przeze mnie prac nad budowà presti owej marki tej instytucji. Dzi ki moim dotychczasowym działaniom Muzeum staje si coraz bardziej rozpoznawalnà w Êwiecie wizytówkà Warszawy. Stanowi wa ny punkt na kulturalnej mapie stolicy. Mocne zakotwiczenie w warszawskim pejza u tej niezwykłej placówki to atut - do momentu obj cia przeze mnie w lipcu 2011 roku stanowiska dyrektora - nie wykorzystany. Dopiero podj te przez mnie inicjatywy i wdro enie innowacyjnych projektów takich jak, np. Warszawskie Mi dzynarodowe Biennale Karykatury, którego pierwszà edycjà był konkurs Warszawa i Warszawka czyli dobrze i lepiej o naszej stolicy i Mi dzynarodowy Konkurs na Rysunek Satyryczno-Humorystyczny Piłka w grze (2012 r.), spowodowały wyjàtkowe zainteresowanie Muzeum Karykatury Êwiatowych mediów i znaczny wzrost odwiedzin turystów z Europy, USA, Kanady, Japonii, Chin. Czy jest w Warszawie i w Polsce muzeum, które odwiedziły Telewizja Al Jazeera (program dla kilkusetmilionowej widowni arabskiej), Telewizja Szwajcarska, Telewizja Bułgarska? Agence The Sunday Times Zygmunt Zaradkiewicz str. 5

6 Koncepcja programowa i organizacyjna Muzeum Karykatury im. Eryka Lipiƒskiego w Warszawie CNN Mexico Rozkładówka portugalskiego czasopisma La Bola France Presse przekazała wywiad ze mnà do wielu agencji prasowych m.in. do CNN Mexico na kraje hiszpaƒskoj zyczne. Ukazały si publikacje na Yahoo News (USA), The Independent (UK), Sunday Times (UK), saudigazette.com, uefa.com. Portugalskie czasopismo La Bola zamieêciło reporta z wystawy i długi wywiad ze mnà na swojej rozkładówce. Ponadto publikowano materiały o Muzeum Karykatury na Googlm.com Chiny, Irancartoon.com, Cartoon World News - Iran, Brasil Cartoon International, Ismailkar.com, ECC Belgia to był skutek mojej przemyêlanej koncepcji programowej i profesjonalnie przeprowadzonych działaƒ promocyjnych. Muzeum Karykatury im. Eryka Lipiƒskiego staje si, zgodnie z zało eniami Programu Rozwoju Kultury Warszawy, rozpoznawalnym wyrazistym symbolem aktywnoêci kulturalnej miasta. Mojà ambicjà jest przywrócenie znaczàcej roli sztuki karykatury w yciu społecznoêci Warszawy, bo jak pisze Anna Rusek w swojej pracy WielowymiarowoÊç humoru - Poczucie humoru mo e odgrywaç ogromnà rol w procesie rozwoju psychicznego jednostki, a szczególnie w sferze intelektualnej oraz emocjonalno-społecznej. Szcz Êliwi ludzie sà mniej neurotyczni, a bardziej ekstrawertywni, otwarci, ugodowi i sumienni. Reasumujàc, komizm sprzyja rozwojowi. Osiàgnàłem niekwestionowany sukces na forum krajowym i mi dzynarodowym, o czym Êwiadczà: Zygmunt Zaradkiewicz str. 6

7 l Budowa strony internetowej Muzeum, na którà w ciàgu 30 miesi cy odnotowaliêmy wejêç. l Ponad 3000 prac nadesłanych w ciàgu dwóch lat na konkurs Rysunek miesiàca Rysunek roku. l Stała promocja Muzeum w Australii prowadzona przez panià Beat Joann Przedpełskà, dziennikark Dziennika Polskiego. l Odwiedziny w Muzeum Karykatury mediów mi dzynarodowych o Êwiatowym zasi gu. l Rosnàca grupa fanów Muzeum Karykatury na Facebooku (stan na 3 lipca 2014 r osób; w tym 1840 z Polski, 39 z Niemiec, 32 z USA, 23 z UK, 21 z Turcji, 21 z Brazylii, 20 z Rosji, 19 z Francji, 18 z Iranu, 16 z Włoch, 14 z Hiszpanii, 13 z Bułgarii, 13 z Ukrainy, 12 z Rumunii, 11 z Egiptu,11 z Portugalii). l Efektem wdro enia mojego autorskiego projektu Spotkania z artem jest stale powi kszajàca si grupa wielbicieli Muzeum wêród seniorów, do których jest on adresowany. Sà to wykłady prowadzone przeze mnie i St. Kustosza Andrzeja I. Kordel o historii karykatury, Muzeum i artystach karykatury, połàczone z prezentacjà prac mistrzów oraz zwiedzaniem i omawianiem aktualnie trwajàcej wystawy. l Zwi kszajàca si liczba dzieci odwiedzajàcych Muzeum i aktywnie uczestniczàcych w projekcie Podaruj art Muzeum. l Stała obecnoêç Muzeum w mediach radio, telewizja, prasa, Internet. l Aktywne uczestnictwo w wystawach zwykłych ludzi oraz wybitnych osobistoêci ycia kulturalnego i politycznego, spragnionych dobrej rozrywki - co pozwala wnioskowaç, e oferta Muzeum jest interesujàcà i ciekawa, bo adresowana do wszystkich grup społecznych. Muzeum w ramach terapii zaj ciowej odwiedzajà stale osoby z niepełnosprawnoêcià umysłowà. Sà to podopieczni Stowarzyszenia Razem dla niepełnosprawnoêci oraz Instytutu Psychiatrii i Neurologii z Oddziału Dziennego Psychiatrycznego z Warszawy (ul. Sobieskiego 9), z Mazowieckiego Centrum Psychiatrii Drewnica, z Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego, ze Szpitala Bielaƒskiego, Stowarzyszenia Otwarte Drzwi OÊrodek Dziennego Pobytu i Rehabilitacji Społecznej, Stowarzyszenia Rozwoju Psychoterapii i Psychiatrii Ârodowiskowej Azaliona. Zygmunt Zaradkiewicz str. 7

8 Oferta kulturalna Muzeum wzbogacana jest o wyst py wybitnych artystów - Leszka Długosza, Jacka Fedorowicza, Macieja Pietrzyka - co stanowi dodatkowà atrakcje dla zaproszonych na wernisa e goêci. W dziale VI. Planowane wystawy i wydarzenia problemowo-tematyczne przedstawiam plan kolejnych działaƒ majàcych rozwijaç ide aktywnego udziału Muzeum w yciu kulturalnym w wymiarze lokalnym i globalnym, a w dziale V. Muzeum otwarte i dost pne - kierunki współpracy z szeroko pojmowanymi podmiotami, których domenà sà działania w sferze kultury. Sukcesywnie wprowadzam nowoczesne technologie pozwalajàce na zwi kszenie aktywnego uczestnictwa zwiedzajàcych w procesy edukacyjne i poznawcze sztuki satyry. Frekwencja od 2011 roku (to jest od obj cia przeze mnie stanowiska dyrektora) wzrosła o 300%. W poszukiwaniu dobrego humoru warto zajrzeç na ulic Kozià 11! II. Muzeum kreatywne Profesjonalnie skonstruowany program działalnoêci Muzeum pozwala generowaç u odbiorcy reakcje, które sprzyjajà jego rozwojowi, pobudzajà kreatywne myêlenie. Przykładowe propozycje, które przedstawiam w tym dziale, zaplanowane zostały by osiàgnàç tak zdefiniowany cel. Zadaniem Muzeum jest prezentowanie ró norodnych postaw twórczych z obligatoryjnà dbałoêcià o najwy szy poziom prezentowanych prac. Ró norodnoêç jest immanentnà cechà charakteryzujàcà Êrodowisko twórcze. Pokazanie tej rozmaitoêci pozwoli wyrobiç wêród zwykłych odbiorców kultury ÊwiadomoÊç, e charakterystyczne dla naszych czasów bogactwo kierunków i postaw w sztuce - w tym najszerzej rozumianej dziedzinie rysunku satyrycznego - jest nie do przecenienia. Ekspozycje, które zamierzam zrealizowaç b dà cechowaç si powy szymi zało eniami. W Muzeum zostanà zrealizowane wystawy i działania artystyczne i edukacyjne: Zygmunt Zaradkiewicz str. 8

9 1.1. Wystawy indywidualne, prezentujàce rysunki współczesnych, wybitnych twórców karykatury Bartłomieja Belniaka, Andrzeja Graniaka, Zbigniewa Woêniaka, Krzysztofa Grzondziela, Jerzego Fedro, którzy dotychczas nie mieli wystawy indywidualnej w Muzeum, a których dorobek artystyczny obliguje do takiego wyró nienia. W trakcie trwania wystaw zorganizowane zostanà spotkania autorskie z widzami Wystawy zbiorowe o charakterze przeglàdu współczesnej satyry w Polsce i zagranicà: a. Wystawa pokonkursowa Rysunek miesiàca Rysunek roku Najlepsze z najlepszych stanowiàca rysunkowà kronik komentujàcà wydarzenia mijajàcego roku (kontynuacja projektu). b. W ramach współpracy z oêrodkami w Polsce, organizujàcymi mi dzynarodowe konkursy satyryczne - wspólna wystawa prezentujàca ich osiàgni cia (nowy projekt). c. W ramach współpracy z muzeami zagranicà - wystawy rysowników z Bułgarii (realizacja w listopadzie bie àcego roku), W gier, Portugalii, Serbii, Ukrainy Skarby archiwum - wystawa plenerowa (nowy projekt) 1.4. Prezentacja prac młodych twórców, wyłanianych spoêród uczestników konkursu Rysunek miesiàca - Rysunek roku i innych konkursów organizowanych przez Muzeum - wystawa zbiorowa. Daje si zauwa yç optymistyczna tendencja coraz liczniejszego uczestnictwa w wystawach i konkursach artystów-debiutantów. Stàd interesujàcym b dzie pokazanie, co bawi i co poddajà krytyce przedstawiciele najmłodszego pokolenia rysowników (nowy projekt) Wystawa prac nagrodzonych w projekcie Podaruj art Muzeum - to ciekawy eksperyment b dàcy kolejnà formà integracji publicznoêci z Muzeum. Opis projektu w punkcie 3, w dziale Muzeum otwarte i dost pne. Interakcja z widzem - str. 28. Jak dowodzà współczesne badania aktywny wkład w niezwykłe wydarzenia zwi ksza kognitywnà elastycznoêç, bardziej ni aktywny (lub poêredni wkład ) w normalne doêwiadczenia. Maciej Graca Psychologiczna kreatywnoêç. Jak byç bardziej kreatywnym i pokonaç blokad kreatywnoêci. Zygmunt Zaradkiewicz str. 9

10 1.6. Rozpoczàłem działania zmierzajàce do pozyskania miejsca, gdzie mieszkał i tworzył Zbigniew Lengren. Miejsce to b dzie filià Muzeum Karykatury, w której - obok wystawy prezentujàcej dorobek tego znakomitego artysty - zostanà zorganizowane ró ne zdarzenia artystyczne, pomagajàce budowaç mark Warszawy jako interesujàcego miasta kultury - zgodnie z Programem Rozwoju Kultury w Warszawie do roku Miasto Kultury i Obywateli. Zbigniew Lengren jest w Warszawie postacià kultowà. Tu, w magicznym klimacie Starówki narodził si profesor Filutek. Wraz z córkà artysty planuj upami tniç to miejsce muralem na Êcianie szczytowej budynku. Projekt muralu przygotowany przez panià Katarzyn Lengren przedstawia symbole Warszawy rysowane przez Z. Lengrena w jego opowieêciach rysunkowych Współpraca autorów utworów literackich o treêciach komicznych z karykaturzystami o charakterze performance i happeningu. Badania przeprowadzone przez prof. Bena Jonesa dowodzà, e współpraca jest wa nym czynnikiem procesu kreowania doskonałych pomysłów i cz sto nawet przeci tne projekty dzi ki współpracy stajà si perfekcyjne. Dlatego, korzystajàc z tych badaƒ, nale y poszerzaç pola projektów, stwarzajàc warunki do kreowania nowatorskich działaƒ interkulturalnych. Szczegółowy opis projektu w opracowaniu Stała współpraca z ludêmi nauki podczas opracowywania wystaw tematycznych, tak jak to miało miejsce przy organizowaniu wystawy Warszawa Satyra konspiracyjna oraz okupacyjna rzeczywistoêç w rysunkach polskich grafików opracowania merytorycznego dokonał prof. Tomasz Szarota i obecnie realizowanej wystawy Wielka Wojna i Pokój w setnà rocznic wybuchu I wojny Êwiatowej opracował dr Piotr Szlanta z Uniwersytetu Warszawskiego Poszerzanie tematyki wystaw o prace z ró nych dziedzin sztuk plastycznych, zawierajàcych treêci i idee komiczne, groteskowe etc. malarstwo, rzeêba, street-art, performance (nowy projekt) Kontynuacja projektu Spotkania z artem, skierowanego do seniorów (patrz str. 6 - Muzeum Karykatury wyjàtkowe miejsce w stolicy) Wystawy tematyczne adresowane do dzieci. Ze wzgl du na wa ne funkcje, jakie humor odgrywa w wychowaniu, edukacji, rozwoju intelektualnym, a nawet wspieraniu zdrowia fizycznego i redukcji stresu, Zygmunt Zaradkiewicz str. 10

11 powinnoêcià Muzeum Karykatury jest stworzenie szerokiej oferty programowej skierowanej do dzieci i młodzie y (patrz punkt 1.6, 1.11, 1.12) Wystawa filmu animowanego o tematyce humorystycznej (nowy projekt) Wystawa komiksu o tematyce humorystycznej (nowy projekt) Akcje o charakterze performerskim artystów karykatury eksploatujàcych szersze ni tylko rysunek obszary aktywnoêci artystycznej (nowy projekt) Muzeum w drodze mobilna prezentacja prac Muzeum w dzielnicach o ubogiej ofercie kulturalnej we współpracy z samorzàdami dzielnic; prezentacje w przestrzeni publicznej oraz w małych miejscowoêciach akcja letnia (nowy projekt) Akcje uliczne rysowanie na ywo kontynuacja podejmowanych w latach 2012 i 2013 zdarzeƒ artystycznych polegajàcych na portretowaniu (przez zatrudnionych przez Muzeum karykaturzystów) przechodniów. Osoby portretowane otrzymujà swój wizerunek w prezencie. Projekt inspiruje do aktywnej zamiany ról z widza w artyst. Osoby uczestniczàce w wydarzeniu mogà narysowaç karykatur dyrektora Muzeum. Nagrodà jest zaproszenie na najbli szy wernisa. W trakcie trwania imprezy rozdawane sà materiały reklamujàce Muzeum Karykatury Prezentacje audiowizualne. a. W trakcie trwania wystaw prezentowane sà - zwiàzane z nimi tematycznie - filmy wzbogacajàce, edukujàce i poszerzajàce wiedz o artystach i sztuce karykatury. b. Na monitorze stale wyêwietlana jest prezentacja medialna o twórcy Muzeum Eryku Lipiƒskim, ilustrowana rysunkami artysty. c. Stała prezentacja zbioru plakatów wykonanych przez wybitnych grafików (mo liwoêç zakupu). d. Prezentowane b dà filmy o ró nych gatunkach sztuki karykatury. e. Przygotujemy filmy prezentujàce sylwetki wybitnych karykaturzystów, których prace znajdujà si w zbiorach Muzeum. f. Powstajà filmy dokumentujàce wydarzenia zwiàzane z działalnoêcià Muzeum. Zygmunt Zaradkiewicz str. 11

12 1.17. Organizowanie wystaw w przestrzeni publicznej Zwi kszajàca si liczba zwiedzajàcych MK przekłada si na popularyzacj sztuki karykatury, ale co równie wa ne, daje satysfakcj prezentujàcym w nim swoje prace artystom. ÂwiadomoÊç, e prace nie sà wykonywane do przysłowiowej szuflady, sà oglàdane i nierzadko podziwiane, stanowi imperatyw do dalszej pracy twórczej, co w oczywisty sposób przekłada si na rozwój polskiej sztuki karykatury. Ma to szczególne znaczenie w czasach, kiedy sztuka karykatury pozbawiona została mo liwoêci prezentacji w pismach stricte satyrycznych, takich, jakimi były Szpilki czy Karuzela, a których znikni cie z rynku prasowego nie zostało zastàpione przez adne inne medium o podobnej randze. Z pozostałych na rynku pism art prasowy (cartoon) został, w znacznym stopniu, wyeliminowany. èle by si stało, gdyby tak zasłu ona i wa na dziedzina polskiej sztuki znikn ła ze sceny kulturalnej. W poczuciu misji, jakà stawia przed sobà Muzeum Karykatury, podejmuj działania majàce nie tylko do tego nie dopuêciç, ale wr cz inicjuj zdarzenia i projekty stymulujàce stałà obecnoêç rysunku satyrycznego w krajobrazie kulturalnym Warszawy, Polski i Êwiata. III. Egalitarny znaczy dobry 1. Znaczenie edukacji w programie Muzeum Karykatury Muzeum Karykatury przywiàzuje do procesów edukacyjnych szczególnà wag. Edukowanie do karykatury to wyzwanie, do którego trzeba si bardzo solidnie przygotowaç, uwzgl dniajàc ró ne mo liwoêci poznawcze zwiedzajàcych i dostosowujàc do nich programy edukacyjne. Na rol sztuki w wychowaniu zwraca szczególnà uwag m.in. Bohdan Dziemidok w ksià ce O Komizmie, Od Arystotelesa do dzisiaj - Wychowanie pozostaje tak e jednà z najwa niejszych funkcji sztuki. [ ] Wielkie mo liwoêci wychowawcze komizmu widzieli myêliciele ró nych czasów i ró nych przekonaƒ. Ju Rzymianie mówili: satira ridendo castigat mores. Blaise Pascal wyraênie podkreêla wychowawczà rol wyêmiewania - MiłoÊç bliêniego [ ] Zygmunt Zaradkiewicz str. 12

13 ka e niekiedy Êmiaç si z bł dów ludzi, aby ich samych skłoniç do Êmiania si z nich. Bergson w ch ci naprawy bł dów dostrzegał istotnà i specyficznà rol komedii - Poglàdy filozofów idà w parze ze zdaniem etnologów, etnografów i socjologów, którzy we wra liwoêci na oêmieszenie i skłonnoêci ludzi do szydzenia upatrujà pot ne czynniki wychowawcze. Molier pisał, e nic tak nie oddziałuje na ludzi jak przedstawienie ich wad. art jest w swojej istocie egalitarny. artowaç i Êmiaç si lubi ka dy bez wzgl du na poziom wykształcenia, miejsce i czas urodzenia. To zjawisko mo na i nale y wykorzystaç do umo liwiania masowemu odbiorcy kontaktu ze sztukà wysokà, zawierajàcà w swych treêciach elementy komiczne, której nie obejrzałby w miejscach, do których nie zaglàda z obawy np. by nie doznaç rozczarowania brakiem zrozumienia sztuki, bł dnà w zało eniu, ale doêç powszechnà obawà przed oêmieszeniem w tzw. Êwiàtyniach sztuki awangardowej. WłaÊnie egalitarny charakter sztuki karykatury, jej bezsprzeczna popularnoêç mo e w procesie edukacji kulturalnej odgrywaç rol nie do przecenienia. Nadrz dnym celem jest wysoka jakoêç artystyczna i merytoryczna podejmowanych przez Muzeum działaƒ. Cz sto zaliczany do tzw. kultury masowej rysunek satyryczny nie mo e byç uto samiany z bylejakoêcià i wciskajàcym si wsz dzie kiczem. Dlatego na dyrektorze Muzeum spoczywa obowiàzek upowszechniania i popularyzowania najlepszych wzorców w ka dym z prezentowanych gatunków karykatury i rysunku satyrycznego. T role w czasopismach satyrycznych pełnił swego czasu redaktor graficzny profesjonalny twórca o wysokich kwalifikacjach i niekwestionowanym autorytecie. Miało to zbawienny wpływ na jakoêç popularyzowanych prac. Obecnie tych mechanizmów brak. W realizowanym dotychczas przeze mnie programie i prezentowanej koncepcji programowej Muzeum Karykatury, obok wystaw prac z gatunku humoru pogodnego (Karol Ferster), b dzie prezentowało wystawy twórczoêci trudniejszej w odbiorze, ze sfery kultury wysokiej, zawierajàcej w sobie elementy asteiczne dla umo liwienia pełnego rozwoju kompetencji kulturowych osobom odwiedzajàcym Muzeum i uczestniczàcym w oferowanych programach edukacyjnych. Zygmunt Zaradkiewicz str. 13

14 2. Kierunki działaƒ edukacyjnych Edukacja przez sztuk powinna byç kierowana do wszystkich grup społecznych, zach caç do aktywnego uczestnictwa mieszkaƒców w zdobywaniu wiedzy o tej sferze ycia i czerpania przyjemnoêci wynikajàcej z mo liwoêci bezpoêredniego kontaktu ze sztukà. UÊwiadomienie wagi doznaƒ natury estetycznej i poznawczej, jakie niesie ze sobà mo liwoêç obcowania z dziełem, powinna byç przekazywana odbiorcom poprzez uczestniczenie w wykładach o sztuce, w tym przede wszystkim sztuce satyrycznej, przygotowanych w oparciu o opracowania naukowe zbiorów Muzeum. Muzeum b dzie organizowaç: Wykłady l Opracowanie cyklu wykładów dla dzieci i młodzie y, podobnie jak obecnie prowadzone wykłady dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku, na temat komizmu, sztuki karykatury, ilustrowane dziełami ze zbiorów Muzeum. Na wykłady zapraszane b dà szkoły wszystkich stopni nauczania. Oferta obejmie równie mo liwoêç przeprowadzenia wykładu w zainteresowanych szkołach. l Wykłady Âmiech i dobry humor w szkole zewn trzne w szkołach (nowy projekt) l Wykłady o karykaturze i jej historii dla dorosłych w Muzeum dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku - Od Hogarta do Janowskiej (kontynuacja). l Zewn trzne np. w bibliotekach, w plenerze w połàczeniu z Rysowaniem na ywo (w parku obok Muzeum) - nowy projekt. l Obecnie przygotowuj mini wykład o historii karykatury polskiej Od Âredniowiecza do dnia dzisiejszego. l Wykłady o sztuce karykatury dla Êrodowiska nauczycielskiego (nowy projekt). l Wykłady o roli artu w historii sztuki, psychologii, socjologii, antropologii, etnografii etc. skierowane do Êrodowiska artystycznego we współpracy ze Êrodowiskiem naukowym, dyskusje (nowy projekt). Zygmunt Zaradkiewicz str. 14

15 Lekcje rysowania l Lekcje rysowania w szkole prowadzone przez dyplomowanego artyst rysownika we współpracy z nauczycielem zaj ç plastycznych (nowy projekt). l Lekcje rysowania dla dzieci i młodzie y w siedzibie Muzeum Karykatury połàczone z prelekcjà o sztuce karykatury i zwiedzaniem aktualnej wystawy l Lekcje rysunku dla dorosłych (nowy projekt). Wystawa plenerowa - Galeria uliczna - oferta dla niezainteresowanych W ka dej społecznoêci istniejà grupy, które nie uczestniczà w yciu kulturalnym, nie chodzà do teatru, nie czytajà ksià ek, a muzea omijajà szerokim łukiem. Charakteryzuje je brak potrzeb rozwoju osobowego. Do takich właênie grup adresowany jest projekt Galeria uliczna. Na zewnàtrz Muzeum, tu przy wejêciu do miejskiego parku, prezentujemy wystawy plenerowe. Ka dy przechodzieƒ mo e bezpłatnie korzystaç z dobrej zabawy, jakà oferuje rysunek satyryczny. Ekspozycja jest zmieniana cyklicznie. Działanie projektu zakłada kreowanie nawyku uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i ma wykształcaç potrzeb osobistego kontaktu ze sztukà. IV. Muzeum zintegrowane Zintegrowane z ró nymi instytucjami działania, majàce przyczyniaç si do tworzenia autentycznych wi zi mi dzy nimi, w celu mo liwie najpełniejszego prezentowania sztuki, sà powinnoêcià ka dej placówki kultury. W ramach takich działaƒ Muzeum Karykatury b dzie kontynuowaç ju wczeêniej podj te przeze mnie i rozpoczynaç kolejne zadania: l Współpraca z instytucjami samorzàdowymi Warszawy Rada Warszawy, samorzàdy dzielnic, sejm (kontynuacja działaƒ). Nawiàzanie kontaktów z instytucjami samorzàdowymi Warszawy w celu organizowania wspólnych wystaw tematycznych prezentujàcych charakterystyczny koloryt okreêlonej dzielnicy, jej specyfik w oparciu o materiały zgromadzone w Muzeum Zygmunt Zaradkiewicz str. 15

16 Karykatury i placówki kultury podległe samorzàdowi np. Praga Stefan Wiechecki czy Gwidon Miklaszewski Nasza Syrenka (nowy projekt). l Współpraca z oêrodkami akademickimi: ASP, UW, PAN w celu kontynuowania wspólnych projektów, jak np.: wykład otwarty prof. Lexa Drewiƒskiego Poster demonstration - zorganizowany przez Muzeum Karykatury we współpracy z warszawskà Akademia Sztuk Pi knych oraz Stowarzyszeniem Twórców Grafiki U ytkowej STGU, w trakcie zorganizowanej przez Muzeum wystawy twórcy, czy współpraca przy przygotowaniach do majàcej si odbyç wystawy Wielka wojna i pokój z dr Piotrem Szlantà z Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego l Nawiàzanie współpracy z instytucjami kultury w Waszawie - np. Teatrem Kwadrat, Teatrem Komedia - ze wzgl du na pokrewny obszar działaƒ komizm (nowy projekt). l Kontynuacja współpracy ze Stołecznà Estradà przy realizacji wspólnych projektów wzorem lat ubiegłych wystawa rysunków z wystawy Piłka w Grze i rysowanie na ywo na Barbakanie (2012 r.) oraz wystawa rysunków z wystawy Warszawa i Warszawka i rysowanie na ywo w Parku Fontann (2013 r.) na Podzamczu. l Kreowanie wokół Muzeum Êrodowiska opiniotwórczego - rozpocz cie wydawania gazety Muzeum o charakterze satyrycznym, współpraca z instytucjami pozarzàdowymi, grupami artystycznymi, wybitnymi osobowo- Êciami artystycznymi (Jacek Fedorowicz, Lex Drewiƒski, Lech Fràckowiak). Wst pem do tych działaƒ jest wskazanie przeze mnie do składu Rady Muzeum najwybitniejszych postaci ycia artystycznego Warszawy. Zamierzam powołaç kolegium doradcze o charakterze stałym, w celu ÊciÊlejszej współpracy z kolegami rysownikami. l Obejmowanie patronatem wysokiej rangi działaƒ artystycznych. Od trzech lat Muzeum uczestniczy w Interdyscyplinarnym Festiwalu Sztuk w yrardowie, organizowanym przez Fundacj ArtHolding. l Współpraca z organizacjami, fundacjami, stowarzyszeniami - tylko w roku 2013 Muzeum uczestniczyło w akcjach: Odpady na kulturalne wypady z Fundacjà Sztuki Współczesnej In Situ, firmà Silesia Events w akcji Tropy Europy, w realizacji gry miejskiej Tajemnica Zaginionego Serca organizowanej przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Medycyny EMSA w Zygmunt Zaradkiewicz str. 16

17 Warszawie, stale współpracuje ze Stowarzyszeniem Razem dla niepełnosprawnych. l Współpraca z oêrodkami ogólnopolskimi organizujàcymi wystawy karykatury i mi dzynarodowe konkursy rysunku satyrycznego. Muzeum obejmuje patronat honorowy i merytoryczny nad znaczàcymi wydarzeniami dotyczàcymi jego statutowych obowiàzków. W miar mo liwoêci funduje nagrody w konkursach innych organizatorów i prezentuje wystawy pokonkursowe w swojej siedzibie (Manufaktura Satyry, Tuba Satyrica, Debiut, Jaka b d, Satyrykon). l Wypo yczanie wystaw placówkom upowszechniana kultury na terenie kraju l Współpraca z placówkami zagranicznymi; Serbia, W gry, Portugalia, Bułgaria. Kontynuacja nawiàzanej przeze mnie współpracy z dyrektorami muzeów i placówek kultury zajmujàcych si gromadzeniem i udost pnianiem zbiorów sztuki karykatury np. wymiana mi dzy Domem Humoru i Satyry w Gabrowie (Bułgaria) i Muzeum Karykatury w Warszawie wystaw prezentujàcych dorobek artystów polskich i bułgarskich. We wrzeêniu b.r. w Bułgarii zostanie zaprezentowana twórczoêç 35 polskich rysowników. W pomoc w realizacji projektu zaanga owany jest Instytut Polski w Sofii. l Współpraca z Instytutami Polskim i ambasadami - została nawiàzana współpraca i zorganizowano prezentacje polskiej sztuki karykatury wspólnie z Instytutem Polskim w Wiedniu, Ambasadà Polskà w Serbii i Instytutem Polskim w Budapeszcie. Szczegółowy opis współpracy zawierajà sprawozdania z lat Czyni kolejne kroki w celu rozszerzenia współpracy z placówkami polskimi w innych krajach. Zygmunt Zaradkiewicz str. 17

18 V. Muzeum otwarte i dost pne Komunikowanie si ze społeczeƒstwem za pomocà programów i działaƒ promocyjnych nale y do priorytetowych zadaƒ majàcych na celu dotarcie do jak najszerszego kr gu odbiorców. Nowoczesne techniki multimedialne wyznaczajà nowe Êcie ki komunikacji i informacji, co w znaczny sposób poszerza mo liwoêci popularyzowania Muzeum. W swoich działaniach staram si wykorzystaç zarówno tradycyjne, jak i najnowsze, sposoby rozpowszechniania wiedzy o tej unikatowej w skali globalnej placówce kultury. 1. DziałalnoÊç popularyzatorska: l Wystàpienia dyrektora Muzeum i sekretarza konkursów w programach informacyjnych i publicystycznych poêwi conych sztuce karykatury oraz propagujàcych wystawy w Muzeum Karykatury; w radiu i telewizji oraz liczne wypowiedzi dla prasy i mediów internetowych. l Udział Muzeum Karykatury w Nocy Muzeów 18/19 maja 2013, frekwencja osób, a w tegorocznej osoby. l Dzieƒ Dziecka w Muzeum Karykatury spotkanie z dzieçmi ze szkoły podstawowej nr 220 w Warszawie, prowadzone przez aktora Tadeusza Chudeckiego. Zorganizowano konkursy i zabawy. Zwiedzanie aktualnej ekspozycji. Upominki dla dzieci. Frekwencja - 62 osoby. l Muzeum stale zamieszcza informacje o nowych wystawach w Êrodkach komunikacji miejskiej (metro, autobusy). To skuteczny sposób dotarcia do najwi kszej liczby osób. Działania te sà i b dà kontynuowane. l Zamierzam zamieêciç blog Muzeum w Internecie dla tej cz Êci społeczno- Êci, dla której sieç stanowi podstawowe êródło informacji. l Klub MiłoÊników Muzeum Karykatury Koza. Jest to skuteczna forma popularyzowania Muzeum wêród mieszkaƒców Warszawy. MiłoÊnik-pasjonat mo e zdziałaç wiele dobrego na rzecz Muzeum, a swojà aktywnoêcià pomagaç w utrwalaniu marki placówki (nowy projekt). Zygmunt Zaradkiewicz str. 18

19 2. Muzeum wirtualne Intensyfikacja prac nad digitalizacjà zbiorów umo liwi, w niedługim czasie, ich wirtualnà prezentacj. Muzeum wirtualne dzi ki nowym technikom komunikacji stwarza mo liwoêç uczestnictwa w kulturze tym grupom społecznym, które z ró nych powodów nie mogà odwiedziç Muzeum w realnej rzeczywistoêci i stanowi (przy zastosowaniu wysokiej jakoêci prezentacji) dost pnà i skutecznà zach t do wizyty osobistej; jednoczeênie pozwoli na poszerzenie wiedzy o sztuce karykatury. Nale y jednak podkreêliç, e nawet najlepszy projekt muzeum wirtualnego nie mo e zastàpiç obligatoryjnego udost pnienia publicznoêci oryginałów b dàcych w posiadaniu placówki. Szczególnie, e wiele z nich to prawdziwe skarby sztuki karykatury polskiej i zagranicznej. 3. Działania promocyjne Działania majà słu yç ugruntowaniu marki Muzeum Karykatury jako placówki przyjaznej, ukierunkowanej na propagowanie sztuki karykatury. Zakres działaƒ promocyjnych b dzie analogiczny do przeprowadzonych w roku 2013 (przedstawiony poni ej) i stale rozszerzany. Internet i social media: l Strona internetowa Dwuj zyczna (polsko-angielska) strona internetowa Muzeum odnotowała ok odsłon (stan na grudzieƒ 2013). Niesłabnàce zainteresowanie stronà internetowà to efekt jej atrakcyjnej formy, zawierajàcej wa ne dla artystów i odwiedzajàcych Muzeum informacje. Du ym zainteresowaniem cieszy si galeria online, prezentujàca prace nagrodzone i wyró nione w konkursie Rysunek Miesiàca - Rysunek Roku. Strona internetowa jest systematycznie aktualizowana. Przedstawia bie àce informacje o wystawach Muzeum (minionych, aktualnych i przyszłych), informacje dotyczàce zbiorów archiwalnych oraz histori powstania placówki. Na stronie zamieszczane sà reprodukcje prac, fotografie z wystaw i wernisa y. Zygmunt Zaradkiewicz str. 19

20 Wirtualne centrum prasowe pt. media o nas przedstawia najwa niejsze publikacje dotyczàce działalnoêci muzeum, szczególnie organizowanych wystaw i konkursów. W dziale aktualnoêci znajdujà si zakładki informujàce o nadchodzàcych wydarzeniach, konkursach plastycznych, organizowanych przez Muzeum oraz wszelkie informacje dotyczàce działalnoêci Muzeum. Na stronie głównej pojawiajà si aktualizowane, animowane banery zach cajàce do dalszej eksploracji. W dziale linki internauci znajdujà adresy stron internetowych partnerów, muzeów karykatury na Êwiecie oraz portali zajmujàcych si rysunkiem satyrycznym i innymi wydarzeniami artystycznymi dotyczàcymi karykatury. Ze strony Muzeum Karykatury mo na uzyskaç przekierowanie do portalu Facebook. l Facebook Na koniec roku 2013 profil Muzeum Karykatury liczył 1,8 tyê. sympatyków i stale roênie (obecnie 2345 sympatyków). Na portalu społecznoêciowym Facebook, w 2013 roku, udost pniono mi dzy innymi: informacje o wystawach, promujàce je materiały video, aktualnoêci, wyniki Konkursu na Rysunek Miesiàca (styczeƒ-grudzieƒ), wirtualnà wycieczk po Muzeum i video-przewodnik (jak trafiç do Muzeum). Prowadzone sà promocje wydawnictw Muzeum, np. Leksykonu polskich artystów karykatury. Prezentowane sà sylwetki artystów, wiadomoêci ze Êwiata satyry i karykatury oraz rysunki satyryczne, nagrodzone w ró nych konkursach organizowanych przez Muzeum. Portal jest szybkà platformà kontaktu ze zwiedzajàcymi i artystami. l Współpraca z portalami internetowymi obecnoêç w Internecie Dystrybucja informacji o wystawach i imprezach organizowanych przez Muzeum za poêrednictwem stale uzupełnianej i modyfikowanej bazy portali internetowych o tematyce informacyjnej, kulturalnej, historycznej, artystycznej i satyrycznej, m.in.: kulturaonline.pl, artinfo.pl, warszawa.pl, irka.pl, wp.pl, onet.pl czy interia.pl. Przekazywanie informacji prasowych do ok. 300 redakcji i dziennikarzy. Zygmunt Zaradkiewicz str. 20

Koncepcja programowa i organizacyjna

Koncepcja programowa i organizacyjna Koncepcja programowa i organizacyjna Muzeum Karykatury im. Eryka Lipiƒskiego w Warszawie Zygmunt Zaradkiewicz www.zaradkiewicz.eu e-mail: zygzet@wp.pl Spis treêci: I. Muzeum Karykatury - wyjàtkowe miejsce

Bardziej szczegółowo

w sprawie zasad publikowania płatnych ogłoszeń i reklam w środkach masowego przekazu przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

w sprawie zasad publikowania płatnych ogłoszeń i reklam w środkach masowego przekazu przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Warszawa, dnia 07.03.2013 r. Sz. P. Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Zgodnie z art. 191 ust. 1 oraz art. 192 ust. 1 Regulaminu Sejmu składam interpelację skierowaną do Pana Tomasza

Bardziej szczegółowo

KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM. pt. Laurka na urodziny Dzielnicy Zamkowej

KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM. pt. Laurka na urodziny Dzielnicy Zamkowej KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM pt. Laurka na urodziny Dzielnicy Zamkowej zorganizowany w ramach projektu edukacyjnego Odkryj Dzielnicę Zamkową z okazji jubileuszu setnej rocznicy powstania

Bardziej szczegółowo

Najbardziej opiniotwórcze polskie media dekady: 2004-2013

Najbardziej opiniotwórcze polskie media dekady: 2004-2013 Najbardziej opiniotwórcze polskie media dekady: 2004-2013 Analiza częstotliwości cytowania poszczególnych mediów przez inne media na podstawie przekazów prasowych, telewizyjnych i radiowych z okresu od

Bardziej szczegółowo

Kulturalnie i obywatelsko w bibliotece. Centrum Edukacji Obywatelskiej

Kulturalnie i obywatelsko w bibliotece. Centrum Edukacji Obywatelskiej Kulturalnie i obywatelsko w bibliotece Centrum Edukacji Obywatelskiej Centrum Edukacji Obywatelskiej Instytucja pożytku publicznego Niepubliczna placówka doskonalenia nauczycieli Promuje wiedzę, praktyczne

Bardziej szczegółowo

Najbardziej opiniotwórcze polskie media w lutym 2006 r.

Najbardziej opiniotwórcze polskie media w lutym 2006 r. Najbardziej opiniotwórcze polskie media w lutym 2006 r. Analiza częstotliwości cytowania poszczególnych mediów przez inne media na podstawie przekazów prasowych, telewizyjnych i radiowych z okresu od 1

Bardziej szczegółowo

Warszawa Przyjazna Seniorom

Warszawa Przyjazna Seniorom Katalog ofert Warszawa Przyjazna Seniorom W przyjętym przez Radę m.st. Warszawy Programie Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020 określono cele i działania Miasta, które mają na celu podniesienie

Bardziej szczegółowo

DZISIAJ PRZEDSZKOLAKI JUTRO JUŻ PIERWSZAKI

DZISIAJ PRZEDSZKOLAKI JUTRO JUŻ PIERWSZAKI Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. A. Mickiewicza 45 720 Opole ul. Sz. Koszyka 21 tel./fax.: (077) 4743191 DZISIAJ PRZEDSZKOLAKI JUTRO JUŻ PIERWSZAKI program współpracy szkolno - przedszkolnej Magdalena

Bardziej szczegółowo

Najbardziej opiniotwórcze polskie media w kwietniu 2006 r.

Najbardziej opiniotwórcze polskie media w kwietniu 2006 r. Najbardziej opiniotwórcze polskie media w kwietniu 2006 r. Analiza częstotliwości cytowania poszczególnych mediów przez inne media na podstawie przekazów prasowych, telewizyjnych i radiowych z okresu od

Bardziej szczegółowo

Mecenas Zachęty Narodowej Galerii Sztuki

Mecenas Zachęty Narodowej Galerii Sztuki 1 Mecenas Zachęty Narodowej Galerii Sztuki Widok ekspozycji Malarstwo polskie XXI wieku, foto Zachęta Zachęta 2 Narodowa Galeria Sztuki Zachęta Narodowa Galeria Sztuki to największa i najbardziej znana

Bardziej szczegółowo

MAMY SIEDZIBĘ! OTWÓRZ JĄ Z NAMI!

MAMY SIEDZIBĘ! OTWÓRZ JĄ Z NAMI! MAMY SIEDZIBĘ! OTWÓRZ JĄ Z NAMI! Czym jest Muzeum Neonów? Pierwsze w Polsce Muzeum Neonów to pomysł na prezentację wyjątkowych polskich neonów z okresu PRL i ocalenie ich od zapomnienia. Naszą misją jest

Bardziej szczegółowo

Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012. Oferta sponsoringowa dla Partnerów. 25 października 2012 r. Hotel LORD Al. Krakowska 218, Warszawa

Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012. Oferta sponsoringowa dla Partnerów. 25 października 2012 r. Hotel LORD Al. Krakowska 218, Warszawa Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012 Oferta sponsoringowa dla Partnerów 25 października 2012 r. Hotel LORD Al. Krakowska 218, Warszawa Czym jest konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012?

Bardziej szczegółowo

OBCHODY JUBILEUSZU 200-LECIA UW* *stan na dzień 23.09.2015 r.

OBCHODY JUBILEUSZU 200-LECIA UW* *stan na dzień 23.09.2015 r. OBCHODY JUBILEUSZU 200-LECIA UW* *stan na dzień 23.09.2015 r. DWA STULECIA. DOBRY POCZĄTEK 1 października 2015 19 listopada 2016 Założenia Jubileuszu Celem Jubileuszu jest podkreślenie wyjątkowego znaczenia

Bardziej szczegółowo

NIKIFORY PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY. Wspierajmy sztukę najwrażliwszych. - Prof. Ksawery Piwocki Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

NIKIFORY PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY. Wspierajmy sztukę najwrażliwszych. - Prof. Ksawery Piwocki Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie Wspierajmy sztukę najwrażliwszych - Prof. Ksawery Piwocki Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY NIKIFORY - program społeczny Fundacji Wspólna Droga United Way Polska PROGRAM

Bardziej szczegółowo

CHCĄ SPOTKANIA? KIEDY BYŁ KONTAKT?

CHCĄ SPOTKANIA? KIEDY BYŁ KONTAKT? REDAKCJA NAZWISKO FUNKCJA KTO SIĘ KONTAKTUJE DZIENNIKI 1 Dziennik Gazeta Prawna dziennikarz 2 Dziennik Gazeta Prawna redaktor 3 Dziennik Gazeta Prawna- Magazynowe redaktor działu społeczeństwo Wydanie

Bardziej szczegółowo

Cennik reklam na Nyskim Portalu Internetowym

Cennik reklam na Nyskim Portalu Internetowym Cennik reklam na Nyskim Portalu Internetowym www.ilovenysa.pl Krótko o ilovenysa.pl Idea I Love Nysa narodziła się w 2010 roku. Nasz Portal internetowy kierujemy przede wszystkim do ludzi młodych mających

Bardziej szczegółowo

Gazeta Wyborcza najbardziej opiniotwórcza, w mediach najczęściej o polityce

Gazeta Wyborcza najbardziej opiniotwórcza, w mediach najczęściej o polityce Instytut Monitorowania Mediów Al. Jerozolimskie 53; 00-697 Warszawa tel. +48 22 356 21 00 kontakt: Magdalena Grabarczyk-Tokaj Kierownik ds. rozwoju badao mgrabarczyk@instytut.com.pl Informacja prasowa

Bardziej szczegółowo

Program Edukacji Kulturalnej w Szkole Podstawowej Nr 225 w Warszawie w ramach projektu Warszawski Program Edukacji Kulturalnej (WPEK)

Program Edukacji Kulturalnej w Szkole Podstawowej Nr 225 w Warszawie w ramach projektu Warszawski Program Edukacji Kulturalnej (WPEK) Program Edukacji Kulturalnej w Szkole Podstawowej Nr 225 w Warszawie w ramach projektu Warszawski Program Edukacji Kulturalnej (WPEK) opracowała: Greta Piekut koordynator edukacji kulturalnej w szkole

Bardziej szczegółowo

Rywalizacja o talenty z bran y IT przybiera na sile

Rywalizacja o talenty z bran y IT przybiera na sile Poszukujesz Programistów, Informatyków b¹dÿ In ynierów IT? Zaprezentuj swoje mo liwoœci pasjonatom nowoczesnych technologii. WeŸ udzia³ w wyj¹tkowej publikacji rekomenduj¹cej najbardziej interesuj¹ce miejsca

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 9 W BARTOSZYCACH

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 9 W BARTOSZYCACH KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 9 W BARTOSZYCACH WIZJA PRZEDSZKOLA Absolwenci naszego przedszkola to dzieci otwarte, twórcze, komunikatywne, przygotowane do podjęcia obowiązków na kolejnym szczeblu

Bardziej szczegółowo

Misja i strategia rozwoju Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku na lata

Misja i strategia rozwoju Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku na lata Misja i strategia rozwoju Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku na lata 2015 2024 WPROWADZENIE Misja i Strategia Rozwoju Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

RAPORT TAURON Lang Team Race agenda sprawozdania

RAPORT TAURON Lang Team Race agenda sprawozdania RAPORT - TAURON Lang Team Race - DOKUMENTACJA dn. 12.04.2015 agenda sprawozdania AGENDA SPRAWOZDANIA Kalendarz imprez / patronaty medialne 3 Kampanie medialne 4 56 Strona internetowa 57 59 Prezentacja

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY. Oferta medialna mediów Strefy Wolnego Słowa dla Uczestników XXVII Forum Ekonomicznego w Krynicy

ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY. Oferta medialna mediów Strefy Wolnego Słowa dla Uczestników XXVII Forum Ekonomicznego w Krynicy ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY Oferta medialna mediów Strefy Wolnego Słowa dla Uczestników XXVII Forum Ekonomicznego w Krynicy Szanowni Państwo, Niezależne Wydawnictwo Polskie Sp. z o. o. oraz Słowo Niezależne

Bardziej szczegółowo

dla odmiany... zostań mecenasem kultury

dla odmiany... zostań mecenasem kultury zostań mecenasem kultury Twoja firma 02 mecenasem Muzeum Narodowe w Kielcach pragnie zaprosić Państwa fi rmy do współpracy i wsparcia przedsięwzięć, które mają na celu propagowanie kultury wysokiej. Jesteśmy

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Aneta Prymaka, Dorota Stojda Dział Informacji i Marketingu Centrum Nauki Kopernik W promocję projektu warto zainwestować w celu: znalezienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA. mi dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o wspó pracy w dziedzinie turystyki,

UMOWA. mi dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o wspó pracy w dziedzinie turystyki, 785 UMOWA mi dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o wspó pracy w dziedzinie turystyki, sporzàdzona w Gdyni dnia 30 czerwca 2005 r. Rzàd Rzeczypospolitej Polskiej i Gabinet

Bardziej szczegółowo

OFERTA DLA WYSTAWCÓW. 22 października 2015 Wydział Zarządzania UŁ

OFERTA DLA WYSTAWCÓW. 22 października 2015 Wydział Zarządzania UŁ OFERTA DLA WYSTAWCÓW 22 października 2015 Wydział Zarządzania UŁ IDEA IDEA Uniwersyteckie Targi Pracy to coroczna inicjatywa, która łączy studentów i absolwentów z pracodawcami. Bezpośrednie spotkanie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA WSPA

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA WSPA DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA WSPA CO NAS WYRÓŻNIA? KADRA, EKSPERCI, ATMOSFERA ŚRODOWISKOWA WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI BRANŻOWYMI NIESTANDARDOWE ZAJĘCIA PRAKTYCZNE I PRAKTYKI ZAWODOWE DOSTĘP DO NARZĘDZI

Bardziej szczegółowo

Przemys owie wielkopolscy od ksi cia dzielnicowego do króla Polski

Przemys owie wielkopolscy od ksi cia dzielnicowego do króla Polski Przemys owie wielkopolscy od ksi cia dzielnicowego do króla Polski WYDAWNICTWO POKONFERENCYJNE pod redakcjà prof. dr hab. Hanny Kóčki-Krenz Konferencja popularnonaukowa towarzyszàca Dniom Grodu Przemys

Bardziej szczegółowo

Historia pewnej R-Ewolucji komunikacyjnej rozwój festiwali a dynamika zmian sposobów komunikacji. Wrocław 09.04.2016

Historia pewnej R-Ewolucji komunikacyjnej rozwój festiwali a dynamika zmian sposobów komunikacji. Wrocław 09.04.2016 Historia pewnej R-Ewolucji komunikacyjnej rozwój festiwali a dynamika zmian sposobów komunikacji Wrocław 09.04.2016 agenda Kim jesteśmy? Historia Festiwalu - od plakatu i ulotki po lidera komunikacji w

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim K o n k u r s WYDAJEMY WŁASNĄ KSIĄŻKĘ I GAZETĘ O Baśce Murmańskiej ó s m a e d y c j a 2012/2013 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA OFERTA MARKETINGOWA

KOMPLEKSOWA OFERTA MARKETINGOWA KOMPLEKSOWA OFERTA MARKETINGOWA Octarius Group - Agencja Marketingu Zintegrowanego www.octarius.com.pl, tel. +48 530 903 500 A G E N C J A M A R K E T I N G U Z I N T E G R O WA N E G O Agencja Marketingu

Bardziej szczegółowo

Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie:

Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie: Klub Absolwenta Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie: Pierwszy, problem wysokiego bezrobocia wśród absolwentów uczelni wyższych (gwarancja

Bardziej szczegółowo

Idea i Projekt Sieci Najciekawszych Wsi

Idea i Projekt Sieci Najciekawszych Wsi Idea i Projekt Sieci Najciekawszych Wsi INSPIRACJA: Sieci Najpiękniejszych Wsi Francja, Walonia, Włochy, Quebek, Japonia, Hiszpania, Rumunia, Saksonia) INSPIRACJA: SIEĆ NAJPIĘKNIEJSZYCH WSI Francji Ochrona

Bardziej szczegółowo

Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE

Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE 2016-02-29 Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na analizę merytoryczną i budżetową

Bardziej szczegółowo

POLAND EAST BALEARS. Z siedzibą: 90-437 Łódź, Al. Kościuszki 80/82 p. nr 606

POLAND EAST BALEARS. Z siedzibą: 90-437 Łódź, Al. Kościuszki 80/82 p. nr 606 REGULAMIN MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU "WIZJE I OBRAZY ( MALARSTWO, FOTOGRAFIA, GRAFIKA, RYSUNEK) INSPIROWANE LEGENDĄ, SYMBOLIKĄ LUB/ I BAŚNIĄ JAPOŃSKĄ" 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Telewizja publiczna z misją Opracowała: Anna Równy

Telewizja publiczna z misją Opracowała: Anna Równy Szkoła gimnazjalna Scenariusz z wykorzystaniem nowych mediów i metod aktywizujących (45 min) Telewizja publiczna z misją Opracowała: Anna Równy CC BY-NC-ND Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez

Bardziej szczegółowo

Kapitan Warszawa ratuje stolicę! 20 wydarzeń rodzinnych w każdej dzielnicy Warszawy - propozycja współpracy przy wyjątkowym warszawskim projekcie!

Kapitan Warszawa ratuje stolicę! 20 wydarzeń rodzinnych w każdej dzielnicy Warszawy - propozycja współpracy przy wyjątkowym warszawskim projekcie! Kapitan Warszawa ratuje stolicę! 20 wydarzeń rodzinnych w każdej dzielnicy Warszawy - propozycja współpracy przy wyjątkowym warszawskim projekcie! List przewodni Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszam

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 17 /2014/2015 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 24 lutego 2015 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 17 /2014/2015 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 24 lutego 2015 r. Specjalnościowe efekty kształcenia dla kierunku DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Studia pierwszego stopnia profil praktyczny (Tabela efektów specjalnościowych i ich odniesień do efektów kierunkowych)

Bardziej szczegółowo

OLSZTYŃSKIE DNI NAUKI I SZTUKI. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

OLSZTYŃSKIE DNI NAUKI I SZTUKI. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie OLSZTYŃSKIE DNI NAUKI I SZTUKI Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Biuro ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką Bydgoszcz, 05-06.11.2015 r. Olsztyńskie Dni Nauki i Sztuki organizowane od roku 2003

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyczny

Program profilaktyczny Program profilaktyczny Liceum Filmowego z Oddziałami Dwujęzycznymi przy Warszawskiej Szkole Filmowej prowadzonego przez Fundację Edukacji i Sztuki Filmowej Bogusława Lindy i Macieja Ślesickiego LATERNA

Bardziej szczegółowo

Europejski Dzień e-aktywności Obywatelskiej

Europejski Dzień e-aktywności Obywatelskiej Europejski Dzień e-aktywności Obywatelskiej Przekaż swoją opinię Unii Europejskiej! Projekt dofinansowany w ramach programu Europa dla Obywateli Unii Europejskiej POWITANIE Dlaczego dobrze, że tu jestem?

Bardziej szczegółowo

OBŁAWA. krzysztof trzaska Centrum Promocji Kultur y w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszaw y

OBŁAWA. krzysztof trzaska Centrum Promocji Kultur y w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszaw y Kuropatwy 1891 - wrony 2016, technika mieszana/płótno, 95x135, 2016 OBŁAWA krzysztof trzaska 13.09.2016 26.09.2016 Centrum Promocji Kultur y w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszaw y - otrzymał szereg

Bardziej szczegółowo

STATUT ZAKOPIAŃSKIEGO CENTRUM KULTURY W ZAKOPANEM. I. Postanowienia ogólne.

STATUT ZAKOPIAŃSKIEGO CENTRUM KULTURY W ZAKOPANEM. I. Postanowienia ogólne. STATUT ZAKOPIAŃSKIEGO CENTRUM KULTURY W ZAKOPANEM I. Postanowienia ogólne. 1 Zakopiańskie Centrum Kultury, zwane dalej ZCK, działa na podstawie obowiązującego prawa i niniejszego Statutu. 2 Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

Mobilni dziennikarze

Mobilni dziennikarze Mobilni dziennikarze Informacje ogólne Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 1 Spis treści Wstęp 3 O projekcie 4 Profil mobilnego dziennikarza 5 Działania mobilnych dziennikarzy 6 Rekrutacja 7 Kontakt 8 2

Bardziej szczegółowo

Wydarzenia odbywają się pod Honorowym Patronatem Rzecznika Praw Dziecka we współpracy z władzami poszczególnych miast

Wydarzenia odbywają się pod Honorowym Patronatem Rzecznika Praw Dziecka we współpracy z władzami poszczególnych miast LIST PRZEWODNI Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszam do współpracy w organizacji serii wyjątkowych wydarzeń rodzinnych, które odbędą się w Warszawie, Poznaniu oraz Trójmieście, kolejno w marcu, kwietniu,

Bardziej szczegółowo

opracowała: Maria Krzysztoporska koordynator edukacji kulturalnej w szkole (KEKS)

opracowała: Maria Krzysztoporska koordynator edukacji kulturalnej w szkole (KEKS) Program Edukacji Kulturalnej w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 w Warszawie (SzPEK) w ramach projektu Warszawski Program Edukacji Kulturalnej (WPEK) opracowała: Maria Krzysztoporska

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ BADAŃ

KWESTIONARIUSZ BADAŃ Dane respondenta: stanowisko/funkcja zawód/zajęcie wiek płeć Muzeum: adres.. telefon. e-mail strona www facebook / inne Historia muzeum / wystawy / izby / galerii 1. Kiedy zostało założone muzeum? 2. Jak

Bardziej szczegółowo

Oferta sponsorska ALBUM GRAŻYNY SZAPOŁOWSKIEJ A G E N C J A M U Z Y C Z N A P O L S K I E G O R A D I A

Oferta sponsorska ALBUM GRAŻYNY SZAPOŁOWSKIEJ A G E N C J A M U Z Y C Z N A P O L S K I E G O R A D I A Oferta sponsorska ALBUM GRAŻYNY SZAPOŁOWSKIEJ A G E N C J A M U Z Y C Z N A P O L S K I E G O R A D I A Wstęp Agencja Muzyczna Polskiego Radia planuje wydanie albumu fonograficznego Pani Grażyny Szapołowskiej.

Bardziej szczegółowo

Program Edukacji Kulturalnej w Szkole Podstawowej Nr 119 w Warszawie w ramach projektu Warszawski Program Edukacji Kulturalnej (WPEK)

Program Edukacji Kulturalnej w Szkole Podstawowej Nr 119 w Warszawie w ramach projektu Warszawski Program Edukacji Kulturalnej (WPEK) Program Edukacji Kulturalnej w Szkole Podstawowej Nr 119 w Warszawie w ramach projektu Warszawski Program Edukacji Kulturalnej (WPEK) opracowała: Iwona Wiśniewska koordynator edukacji kulturalnej w szkole

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA. Pozytywne oddzia ywanie psów na zdrowie cz owieka. podsumowanie

KONFERENCJA. Pozytywne oddzia ywanie psów na zdrowie cz owieka. podsumowanie KONFERENCJA Pozytywne oddzia ywanie psów na zdrowie cz owieka podsumowanie Warszawa 23 czerwca 2003 Spis treêci Cele konferencji Prelegenci i ich wyk ady Uczestnicy konferencji / grupa docelowa Media relations

Bardziej szczegółowo

Wolontariat Młodzieżowy

Wolontariat Młodzieżowy Wolontariat Młodzieżowy Wolontariat Młodzieżowy działa przy Stowarzyszeniu Wzajemnej Pomocy Agape - organizacji pożytku publicznego - od lutego 2010 roku. Jesteśmy uczniami szkół gimnazjalnych oraz średnich.

Bardziej szczegółowo

Projekty specjalne coś co nas wyróżnia na rynku

Projekty specjalne coś co nas wyróżnia na rynku Projekty specjalne coś co nas wyróżnia na rynku Projekty specjalne przygotowujemy z myślą o wybranej grupie widzów i dostosowujemy je do potrzeb odbiorców. Noc Reklamożerców 15 listopada 2013 r. 15 kin

Bardziej szczegółowo

instytut sztuk wizualnych

instytut sztuk wizualnych instytut sztuk wizualnych www.isw.uz.zgora.pl o instytutcie grafika malarstwo architektura wnętrz edukacja artystyczna rekrutacja http://rekrutacja.uz.zgora.pl O Instytucie Sztuk Wizualnych na WA UZ: Początki

Bardziej szczegółowo

Bolączki międzynarodowego systemu - jak z tego korzystać?

Bolączki międzynarodowego systemu - jak z tego korzystać? Bolączki międzynarodowego systemu - jak z tego korzystać? - zdalne badanie na użytkownikach Case study: Miles and More O Miles&More Zrobiliśmy badanie za pomocą Uxerii Miles&More to system lojalnościowy

Bardziej szczegółowo

Promocja. Obszary Adresaci Techniki. Tomasz Michalski. Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy ExploRes

Promocja. Obszary Adresaci Techniki. Tomasz Michalski. Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy ExploRes Promocja Stowarzyszenie ExploRes / Projekt ICENT Obszary Adresaci Techniki Tomasz Michalski Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy ExploRes Koncepcja PEI Kluczowe zagadnienia Obszar 1 lokalizacja i struktura

Bardziej szczegółowo

Ś L Ą S K I T E A T R T A Ń C A TANECZNY MOST. Realizacja projektu

Ś L Ą S K I T E A T R T A Ń C A TANECZNY MOST. Realizacja projektu TANECZNY MOST Realizacja projektu Lipiec 2009 - Listopad 2010 Spis treści O ŚTT 3 Opis projektu 4 Partnerzy projektu 5 Nadchodzące wydarzenia 6 Kontakt 7 Str. 2 O ŚTT Cele Śląski Teatr Tańca został załoŝony

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz oraz Dyrektor Pałacu Młodzieży w Gdańsku Maria Pawłowska zapraszają do udziału w Projekcie:

Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz oraz Dyrektor Pałacu Młodzieży w Gdańsku Maria Pawłowska zapraszają do udziału w Projekcie: Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz oraz Dyrektor Pałacu Młodzieży w Gdańsku Maria Pawłowska zapraszają do udziału w Projekcie: Przedsięwzięcie kierowane jest do uczniów gdańskich szkół podstawowych,

Bardziej szczegółowo

Oferta współpracy. www.zielonalekcja.pl

Oferta współpracy. www.zielonalekcja.pl Oferta współpracy PORTAL EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W 2009 r. firma ABRYS Sp. z o.o. uruchomiła portal edukacji ekologicznej Cele portalu: - przekazywanie wartości ekologicznych szerokiej grupie odbiorców,

Bardziej szczegółowo

Końcowa ewaluacja projektu

Końcowa ewaluacja projektu Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach Nr projektu: POKL.09.01.02-02-010/11

Bardziej szczegółowo

MAMA W PRACY Podsumowanie pierwszej edycji kampanii

MAMA W PRACY Podsumowanie pierwszej edycji kampanii MAMA W PRACY Podsumowanie pierwszej edycji kampanii Strategia kampanii Przedmiot kampanii: Obecność matek na rynku pracy Cele: Zwiększenie świadomości dotyczącej sytuacji matek na rynku pracy Poprawa sytuacji

Bardziej szczegółowo

PIK-owy Laur. Konkurs dla dziennikarzy promujących książki i czytelnictwo. 9. edycja. Warszawa, 15 maja 2015 r.

PIK-owy Laur. Konkurs dla dziennikarzy promujących książki i czytelnictwo. 9. edycja. Warszawa, 15 maja 2015 r. PIK-owy Laur Konkurs dla dziennikarzy promujących książki i czytelnictwo 9. edycja Podstawowe informacje o konkursie PIK-owy Laur Organizatorem konkursu jest Polska Izba Książki, której członkowie już

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. Pragniemy Pastwa serdecznie zaprosi do udziału OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE SZTUKI ZŁOTNICZEJ. pt.: WIER. organizowanym przez GALERI YES

ZAPROSZENIE. Pragniemy Pastwa serdecznie zaprosi do udziału OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE SZTUKI ZŁOTNICZEJ. pt.: WIER. organizowanym przez GALERI YES ZAPROSZENIE Poprzez biuteri, uywajc swojej wyobrani, projektant urzeczywistnia i przekazuje wartoci estetyczne. Odkrycie tych wartoci nie jest moliwe bez odbiorcy, z którym artysta podejmuje dialog, czynic

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do współpracy. ROWER, wolność, integracja, ekologia, przyjazna przestrzeń miejska, wygoda, oszczędność,

Zaproszenie do współpracy. ROWER, wolność, integracja, ekologia, przyjazna przestrzeń miejska, wygoda, oszczędność, 2015 Zaproszenie do współpracy ROWER, wolność, integracja, ekologia, przyjazna przestrzeń miejska, wygoda, oszczędność, Czym jest krakowskie ŚWIĘTO CYKLICZNE? Święto Cykliczne to festiwal nowej kultury

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 18 wrzeênia 2008 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 18 wrzeênia 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 175 9276 Poz. 1086 1086 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 18 wrzeênia 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiàzkowego rocznego przygotowania

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Biblioteki Publicznej w Zbąszyniu

Strategia rozwoju Biblioteki Publicznej w Zbąszyniu Strategia rozwoju Biblioteki Publicznej w Zbąszyniu na lata 2016 2022 I Wstęp Dokument ten, wraz z wszystkimi celami i zadaniami w nim sformułowanymi, jest spójny ze strategią Rozwoju Gminy Zbąszyń na

Bardziej szczegółowo

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników poradnik dla bezpoêredniego prze o onego wprowadzanego pracownika WZMOCNIENIE ZDOLNOÂCI ADMINISTRACYJNYCH PROJEKT BLIèNIACZY PHARE PL03/IB/OT/06 Proces

Bardziej szczegółowo

2012 Fundacja Zaawansowanych Technologii 1

2012 Fundacja Zaawansowanych Technologii 1 202 Fundacja Zaawansowanych Technologii Cele Festiwalu E(x)plory Wspieramy młodych polskich naukowców w realizacji innowacyjnych projektów naukowych i ich promocji na arenie międzynarodowej. Promujemy

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO PARTNERSTWA w jednej z największych IMPREZ ROWEROWYCH na Dolnym Śląsku

ZAPROSZENIE DO PARTNERSTWA w jednej z największych IMPREZ ROWEROWYCH na Dolnym Śląsku 2015 14 CZERWCA 2015 ŚWIĘTO CYKLICZNE 2015 ZAPROSZENIE DO PARTNERSTWA w jednej z największych IMPREZ ROWEROWYCH na Dolnym Śląsku a to rowerzysty / to cykliczne Co to jest? To największa w regionie rodzinna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2014/2015

REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2014/2015 REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2014/2015 I. Postanowienia ogólne 1. Organizator konkursu Organizatorami konkursu są Urząd Miasta Krakowa, cztery miejskie biblioteki publiczne Krakowa: Krowoderska Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Oferta sponsorska Cricoteka

Oferta sponsorska Cricoteka Oferta sponsorska Cricoteka Kim jesteśmy? Cricoteka została założona w Krakowie w 1980 roku z inicjatywy samego Tadeusza Kantora jako żywe archiwum Teatru Cricot 2. Zgodnie z wolą artysty, Cricoteka od

Bardziej szczegółowo

GUSTAV VIGELAND A RZEŹBA MŁODEJ POLSKI

GUSTAV VIGELAND A RZEŹBA MŁODEJ POLSKI MUZEUM NARODOWE W KRAKOWIE GUSTAV VIGELAND A RZEŹBA MŁODEJ POLSKI Realizacja projektu Styczeń 2009 Grudzień 2010 SPIS TREŚCI O Muzeum 3 Opis projektu 4 Partner projektu 5 Dotychczasowa realizacja 6 Nadchodzące

Bardziej szczegółowo

Wirtualna wycieczka do biblioteki

Wirtualna wycieczka do biblioteki Inne teksty kultury C.26 Wirtualna wycieczka do biblioteki Ma gorzata Zych Pomys na ciekawà lekcj Temat lekcji Cel ogólny Cele szczegó owe Wirtualna wycieczka do internetowych bibliotek. Samodzielne docieranie

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja projektu szkoleniowego Międzykulturowe ABC

Ewaluacja projektu szkoleniowego Międzykulturowe ABC 1. Definicja obiektu 2. Cele ewaluacji 3. Zakres przedmiotowy 4.Zakres czasowy Szkolenia dla 50 urzędników zatrudnionych w różnych departamentach i wydziałach Urzędu Miasta Lublina, obecnie lub w przyszłości

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Festiwal Nauki

Dolnośląski Festiwal Nauki Barbara Cader-Sroka Pełnomocnik Środowiskowego Koordynatora DFN ds. Współpracy Międzynarodowej Wrocław Stolica Dolnego Śląska mająca prawie 600 000 mieszkańców; Naukowe, przemysłowe i kulturalne centrum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE PROFILE KLAS PIERWSZYCH W roku szkolnym 2017/2018

PLANOWANE PROFILE KLAS PIERWSZYCH W roku szkolnym 2017/2018 PLANOWANE PROFILE KLAS PIERWSZYCH W roku szkolnym 2017/2018 KLASA BIOLOGICZNO-MEDYCZNA uzupełniające: biologia, chemia historia i społeczeństwo, biologia w medycynie Klasa dla tych, którzy interesują się

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Król Maciuś I w moim świecie

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Król Maciuś I w moim świecie REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Król Maciuś I w moim świecie Regulamin Konkursu Plastycznego dla przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych Król Maciuś I w moim świecie 1. Organizator 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Czaty dla firm. Innowacyjne narzędzia komunikacji z klientami. Oferta ważna od 1 maja do 30 września 2010 r. Organizator czatów.

Czaty dla firm. Innowacyjne narzędzia komunikacji z klientami. Oferta ważna od 1 maja do 30 września 2010 r. Organizator czatów. Czaty dla firm Innowacyjne narzędzia komunikacji z klientami Oferta ważna od 1 maja do 30 września 2010 r. Organizator czatów Partnerzy Czaty biznesowe Czaty biznesowe, stworzone przez Grupę IPO.pl, dedykowane

Bardziej szczegółowo

Najbardziej opiniotwórcze social media w Polsce

Najbardziej opiniotwórcze social media w Polsce Najbardziej Opis badania Najbardziej Analizę Najbardziej przeprowadzono na podstawie 544 przekazów z mediów (wycinków prasowych, programów radiowych i telewizyjnych) z okresu 1 30 czerwca 2012 r, w których

Bardziej szczegółowo

Kultura ludowa w turystyce wiejskiej - preferencje turystów. Ma gorzata Wyrwicz

Kultura ludowa w turystyce wiejskiej - preferencje turystów. Ma gorzata Wyrwicz Kultura ludowa w turystyce wiejskiej - preferencje turystów. Ma gorzata Wyrwicz Tradycyjna kultura ludowa jest to ca okszta t dziedzictwa kulturowego, które przekazywane jest przez pokolenie ust puj ce

Bardziej szczegółowo

PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 96 W WARSZAWIE

PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 96 W WARSZAWIE PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 96 W WARSZAWIE ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE: Realizacja programu ma na celu przygotowanie uczniów do świadomego uczestnictwa w kulturze, kształtowania w nich

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZYGOTOWANA dla uczestników i wystawców. I Wiosennego Spotkania Rolników, Ogrodników i Dzia ł DOBRYSZYCE 2008

OFERTA PRZYGOTOWANA dla uczestników i wystawców. I Wiosennego Spotkania Rolników, Ogrodników i Dzia ł DOBRYSZYCE 2008 OFERTA PRZYGOTOWANA dla uczestników i wystawców I Wiosennego Spotkania Rolników, Ogrodników i Dzia ł kowców DOBRYSZYCE 2008 Cel akcji promocyjnej ntl: 1. Pozyskanie jak najwi ę kszej liczby uczestników

Bardziej szczegółowo

Program zajęć artystycznych w gimnazjum

Program zajęć artystycznych w gimnazjum Program zajęć artystycznych w gimnazjum Klasy II Beata Pryśko Cele kształcenia wymagania ogólne I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji percepcja sztuki. II. Tworzenie wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

Kampania Promująca Atrakcyjność Turystyczną Wschodnich Województw Polski. Warszawa 29.07.2010

Kampania Promująca Atrakcyjność Turystyczną Wschodnich Województw Polski. Warszawa 29.07.2010 Kampania Promująca Atrakcyjność Turystyczną Wschodnich Województw Polski Warszawa 29.07.2010 Agenda Strategia kampanii Budżet Elementy media mix oraz poza medialne pola działania Ogólny Plan Mediów 2010

Bardziej szczegółowo

3. Możliwość dystrybucji materiałów promocyjnych w holu głównym, w miejscach przeznaczonych do dystrybucji.

3. Możliwość dystrybucji materiałów promocyjnych w holu głównym, w miejscach przeznaczonych do dystrybucji. OFERTA PROMOCJI DLA GŁÓWNEGO SPONSORA WYBRANEJ WYSTAWY LUB KONCERTU W MUZEUM OKRĘGOWYM W LESZNIE Firma dofinansowując realizację wystawy lub koncertu kwotą 10.000PLN+22%Vat uzyskuje na wyłączność tytuł

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach. w roku szkolnym 2013/2014

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach. w roku szkolnym 2013/2014 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach w roku szkolnym 2013/2014 WYMAGANIE PLACÓWKA REALIZUJE KONCEPCJĘ PRACY Bełżyce 2014 SPIS TREŚCI: I Cele i zakres ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Propozycja współpracy

Propozycja współpracy Propozycja współpracy Co chcemy osiągnąć Naszym marzeniem jest Kraków - miasto INNOWACJI. Chcemy zachęcić mieszkańców do DZIAŁANIA, realizowania własnych PROJEKTÓW oraz KREATYWNEGO MYŚLENIA. Chcemy inspirować,

Bardziej szczegółowo

Impreza odbywa się pod patronatem Urzędu Dzielnicy Warszawa Wawer oraz znanych osobistości.

Impreza odbywa się pod patronatem Urzędu Dzielnicy Warszawa Wawer oraz znanych osobistości. O Fundacji Jakie są cele Fundacji? Fundacja, między innymi poprzez organizowanie Biegu Wawerczyka, będzie wspierała wychowanie dzieci w sportowym duchu i zdrowej rywalizacji. Nasi podopieczni to dzieci

Bardziej szczegółowo

Formularz F-4.2.3-01-01-01 Druk firmowy Nr wydania: 03 Data wydania: 22-09-2014

Formularz F-4.2.3-01-01-01 Druk firmowy Nr wydania: 03 Data wydania: 22-09-2014 Instrument: Realizacja niektórych przedsięwzięć w zakresie promocji i wspierania eksportu lub sprzedaży na rynku wewnętrznym UE ( PRZEDSIĘWZIĘCIA PROMOCYJNE ). Cel główny wsparcia Wymagania Udzielanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO, ZRÓB PREZENT SOBIE I ŚRODOWISKU, włącz się do ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej

PRZEDSIĘBIORCO, ZRÓB PREZENT SOBIE I ŚRODOWISKU, włącz się do ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej PRZEDSIĘBIORCO, ZRÓB PREZENT SOBIE I ŚRODOWISKU, włącz się do ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej INFORMACJE PODSTAWOWE TERMIN REALIZACJI: listopad 2013 lipiec 2014. ZASIĘG: ogólnopolski.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014 GMINNA BIBLIOTEKyeLICZNA URZĄD 66-132 Trzebiechow. ul)quiechds)wska 2.-~ / / Trzeblechów dnkj. zoł podpis INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE

Bardziej szczegółowo

Zakaz palenia- budowanie poparcia wśród branży gastronomicznej i społeczeństwa. Magdalena Petryniak Koordynator kampanii Lokal Bez Papierosa.

Zakaz palenia- budowanie poparcia wśród branży gastronomicznej i społeczeństwa. Magdalena Petryniak Koordynator kampanii Lokal Bez Papierosa. Zakaz palenia- budowanie poparcia wśród branży gastronomicznej i społeczeństwa Magdalena Petryniak Koordynator kampanii Lokal Bez Papierosa.pl Kim jesteśmy? Niezależna organizacja pozarządowa skupiająca

Bardziej szczegółowo

www.miastodzieci.pl Miastodzieci.pl to serwis Kto odwiedza miasto? dla rodziców tworzony przez rodziców. To miejsce dla szukających

www.miastodzieci.pl Miastodzieci.pl to serwis Kto odwiedza miasto? dla rodziców tworzony przez rodziców. To miejsce dla szukających Miastodzieci.pl to serwis dla rodziców tworzony przez rodziców. To miejsce dla szukających informacji na temat możliwości aktywnego spędzania czasu z dziećmi, zajęć pozalekcyjnych, gier i zabaw oraz informacji

Bardziej szczegółowo

Widzenie Świata. między obrazem a informacją

Widzenie Świata. między obrazem a informacją Widzenie Świata między obrazem a informacją Innowacja pedagogiczna realizowana w ramach przedmiotów informatyka, kółko informatyczne, plastyka oraz w pracy Samorządu Uczniowskiego Opracowanie mgr Alicja

Bardziej szczegółowo

Rusza Kolejna Edycja Moto projekt Wojna Północ Południe.

Rusza Kolejna Edycja Moto projekt Wojna Północ Południe. Stań do Walki z najlepszymi Marka Twojej firmy musi tam być! Rusza Kolejna Edycja Moto projekt Wojna Północ Południe. CZYM SIĘ ZAJMUJEMY Organizujemy największą w Polsce serie imprez motoryzacyjnych o

Bardziej szczegółowo

3. Zespoły artystyczne zobowiązane są do przygotowania programu zgodnego z tematem

3. Zespoły artystyczne zobowiązane są do przygotowania programu zgodnego z tematem REGULAMIN VIII MAZOWIECKIEGO PRZEGLĄDU TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ ŚRODOWISKOWYCH DOMÓW SAMOPOMOCY 20-21 września 2006r. PATRONAT HONOROWY Wojewoda Mazowiecki ORGANIZATORZY Wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo