Wirtualna wycieczka do biblioteki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wirtualna wycieczka do biblioteki"

Transkrypt

1 Inne teksty kultury C.26 Wirtualna wycieczka do biblioteki Ma gorzata Zych Pomys na ciekawà lekcj Temat lekcji Cel ogólny Cele szczegó owe Wirtualna wycieczka do internetowych bibliotek. Samodzielne docieranie do informacji w mediach elektronicznych. Uczeƒ: wyjaênia znaczenie poj ç zwiàzanych z tematem lekcji; korzysta ze s ownika j zyka polskiego; tworzy wyrazy pokrewne i stosuje je w zdaniach; podaje zasady korzystania z zasobów bibliotecznych oraz dostrzega ich wady; proponuje w asne rozwiàzania w zakresie udost pniania zbiorów bibliotecznych; zna zasady funkcjonowania bibliotek cyfrowych; wyszukuje potrzebne informacje w internecie; formu uje argumenty uzasadniajàce w asne zdanie. Kszta cone umiej tnoêci komunikacja na poziomie grupy i klasy korzystanie z ró nych êróde informacji efektywne pos ugiwanie si technologià informacyjnà Metody, techniki podajàca wyk ad informacyjny po àczony z pokazem i formy pracy klasyczna problemowa (klasyfikacja wed ug Szloska) praca zbiorowa i w grupach Ârodki dydaktyczne karty pracy (zadania 1 8) dla wszystkich uczniów s owniki j zyka polskiego materia y do pracy na lekcji (za àcznik 1) komputery z dost pem do internetu laptop i rzutnik multimedialny Czas trwania zaj ç Uwagi 90 minut Lekcj nale y przeprowadziç w pracowni komputerowej z dost pem do internetu. Je eli nie ma takiej mo liwoêci, nauczyciel mo e skopiowaç potrzebne materia y z podanych stron internetowych i wydrukowaç komplet dla ka dej grupy. s. 1

2 C.26 Inne teksty kultury Przebieg zaj ç Etapy lekcji Czas w minutach CzynnoÊci nauczyciela i uczniów Wprowadzenie 10 Krótko przedstawiamy histori bibliotek. Prezentujemy wirtualnà wycieczk po Bibliotece Aleksandryjskiej oraz opis Êredniowiecznej biblioteki na podstawie materia ów zamieszczonych na stronie (zak adka Historia bibliotek). Badanie (I) 10 Dzielimy klas na pi ç grup i rozdajemy uczniom karty pracy. i przekszta canie Prosimy o zapoznanie si z etymologià s owa biblioteka oraz (I) o wyjaênienie jego znaczenia (zadanie 1). Nast pnie uczniowie tworzà wyrazy pokrewne do s owa biblioteka i uk adajà z nimi zdania (zadanie 2). Prezentacja (I) 3 Sprawozdawca jednej grupy odczytuje odpowiedzi. Badanie (II) 10 Rozmawiamy z uczniami na temat bibliotek, z których korzysi przekszta canie tajà. Prosimy o wyjaênienie terminów indeks i katalog (II) (zadanie 3) oraz okreêlenie, jakà rol pe nià obecnie biblioteki (zadanie 4). Prezentacja (II) 3 Jeden ze sprawozdawców odczytuje odpowiedzi. Badanie (III) 10 Uczniowie wymieniajà wady bibliotecznego systemu i przekszta canie korzystania z ksi gozbioru oraz proponujà sposoby (III) rozwiàzania tych problemów (zadanie 5). Prezentacja (III) 5 Sprawozdawcy prezentujà efekty pracy grup. Badanie (IV) 10 Rozdajemy uczniom informacje o inicjatywie Projekt Guteni przekszta canie berg (za àcznik 1), wyêwietlamy za pomocà rzutnika multi- (IV) medialnego g ównà stron projektu (www.gutenberg.org/wiki/main_page) oraz stron z tekstami w j zyku polskim (www.gutenberg.org/browse/languages/pl). Uczniowie wyjaêniajà termin biblioteka cyfrowa oraz porównujà funkcjonowanie takiej biblioteki z bibliotekà tradycyjnà (zadanie 6). Prezentacja (IV) 3 Sprawozdawca jednej z grup odczytuje odpowiedzi. Badanie (V) 15 Grupy losujà kartki z adresem internetowym biblioteki cyfroi przekszta canie wej (za àcznik 1), wchodzà na podanà stron i zapoznajà si (V) z zamieszczonymi tam zasobami, sposobem ich wyszukiwania i udost pniania (zadanie 7). Nast pnie podajà argumenty przemawiajàce za tym, e warto korzystaç z bibliotek cyfrowych (zadanie 8). Prezentacja (V) 6 Sprawozdawcy prezentujà efekty pracy grup. Podsumowanie 5 Na podstawie zgromadzonych argumentów formu ujemy wspólnie tez, np. Biblioteki cyfrowe sà nieograniczonym êród em dost pu do ciekawych publikacji. Nast pnie zadajemy prac domowà. s. 2

3 Inne teksty kultury C.26 Zadania dla ucznia 1. Zapoznajcie si z etymologià s owa biblioteka oraz zredagujcie jego definicj, którà mo na by zamieêciç w s owniku. Nast pnie sprawdêcie w s owniku j zyka polskiego i zapiszcie, w jakich znaczeniach obecnie u ywa si tego poj cia. BIBLIOTEKA XVI-2 (biblijo-; dziê pot. biblio-!), ac. bibliothe ~ ca (najpierw u Cycerona, o zbiorze ksiàg i o sali, gdzie by y czytane), gr. bibliothe ~ ke ~ f schowek (pud o, skrzynka, szafa) na ksi gi (w postaci zwojów papirusowych), najpierw u Polibiusza (II n.e.); od biblion ksi ga (p. BIBLIA) i the `ke ~ f skrzynka, trumna, pochwa, pokrowiec itp. (p. TEKA). A. Baƒkowski, S ownik etymologiczny j zyka polskiego, Warszawa 2000, t. 1, s. 46. biblioteka... biblioteka 2. Dopiszcie do s owa biblioteka pi ç wyrazów pokrewnych i u ó cie z nimi zdania. biblioteka s. 3

4 C.26 Inne teksty kultury 3. Na podstawie s ownika j zyka polskiego wyjaênijcie, jaki zwiàzek z bibliotekà majà poj cia indeks i katalog. indeks.. katalog. 4. Jakà rol pe nià wspó czesne biblioteki? Wymieƒcie ich trzy funkcje. 1) 2) 3) 5. Wymieƒcie wady bibliotecznego systemu korzystania z ksi gozbioru. Nast pnie zaproponujcie sposoby rozwiàzania tych problemów. Wady Propozycje rozwiàzania problemu s. 4

5 Inne teksty kultury C WyjaÊnijcie poj cie biblioteka cyfrowa. Wska cie ró nice w funkcjonowaniu biblioteki tradycyjnej i internetowej. biblioteka cyfrowa... Biblioteka tradycyjna Biblioteka cyfrowa 7. Wejdêcie na stron internetowà biblioteki cyfrowej, którà wylosowaliêcie. Nast pnie ustalcie jej zasoby oraz sposób ich udost pniania i wyszukiwania. Nazwa biblioteki Adres strony www Zasoby Sposób udost pniania Sposób wyszukiwania (rodzaje katalogów, indeksów) 8. Podajcie trzy argumenty przemawiajàce za tym, e warto korzystaç z bibliotek cyfrowych. s. 5

6 C.26 Inne teksty kultury Praca domowa. Napisz rozprawk, w której uzasadnisz tez : Biblioteki cyfrowe sà nieograniczonym êród em dost pu do ciekawych publikacji. U yj argumentów zapisanych w zadaniu 8. s. 6

WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓ KA AKCYJNA

WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓ KA AKCYJNA Informatyka Plansze interaktywne 2.0 Gimnazjum WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓ KA AKCYJNA Informacja o publikacji: Informatyka. Plansze interaktywne 2.0. Gimnazjum Autor testów i komentarzy Anna

Bardziej szczegółowo

Pod redakcjà Justyny Wenglorz. Materia y zebra a i przygotowa a Agnieszka Sobich. Korekta Anita Rejch, Justyna Wenglorz

Pod redakcjà Justyny Wenglorz. Materia y zebra a i przygotowa a Agnieszka Sobich. Korekta Anita Rejch, Justyna Wenglorz Pod redakcjà Justyny Wenglorz Materia y zebra a i przygotowa a Agnieszka Sobich Korekta Anita Rejch, Justyna Wenglorz Projekt graficzny ok adki i strony tytu owej Bo ena Sawicka Wydawca Witold Sartorius

Bardziej szczegółowo

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the EU, Kolegium KES, Szko³a G³ówna Handlowa w Warszawie PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Marketing usług turystycznych

Marketing usług turystycznych Renata Tylińska Marketing usług turystycznych Poradnik metodyczny dla nauczyciela Projekt ok adki: Joanna Plakiewicz Redakcja: Barbara Gers Redaktor prowadz cy: Stanis aw Grzybek Wydawnictwo REA, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Jak powstaje projekt

Jak powstaje projekt Program Leonardo da Vinci Jak powstaje projekt od pomys u do realizacji Poradnik dla wnioskodawców projektów wielostronnych www.leonardo.org.pl Tekst dr Agnieszka Mazur-Baraƒska, Izabela Laskowska Konsultacje

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA ACADEMIC ENGLISH 2 W RAMACH PROJEKTU. "Rozwój potencja u i oferty dydaktycznej Politechniki Wroc awskiej"

PROGRAM NAUCZANIA ACADEMIC ENGLISH 2 W RAMACH PROJEKTU. Rozwój potencja u i oferty dydaktycznej Politechniki Wroc awskiej PROGRAM NAUCZANIA ACADEMIC ENGLISH 2 W RAMACH PROJEKTU "Rozwój potencja u i oferty dydaktycznej Politechniki Wroc awskiej" Wroc aw 2009 1 SPIS TRE CI 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU... 3 2. OPIS PROGRAMU...

Bardziej szczegółowo

Rozk ad materia u i plan wynikowy

Rozk ad materia u i plan wynikowy Rozk ad materia u i plan wynikowy Dzia O higienie pracy, komputerze i sieciach komputerowych Higiena pracy z komputerem oraz podstawowe elementy komputera Regulamin szkolnej pracowni Zasady bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

Program nauczania techniki w szkole podstawowej (klasy IV VI)

Program nauczania techniki w szkole podstawowej (klasy IV VI) Program nauczania techniki w szkole podstawowej (klasy IV VI) Autor: Waldemar Czy ewski Program dopuszczony do u ytku szkolnego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie recenzji mgr. Bogdana

Bardziej szczegółowo

Ma gorzata Taraszkiewicz. www.dashofer.pl. Metody aktywizujàce. proces uczenia si, czyli jak uczyç lepiej.

Ma gorzata Taraszkiewicz. www.dashofer.pl. Metody aktywizujàce. proces uczenia si, czyli jak uczyç lepiej. Ma gorzata Taraszkiewicz Metody aktywizujàce proces uczenia si, czyli jak uczyç lepiej. Małgorzata Taraszkiewicz Metody aktywizujące proces uczenia się czyli Jak uczyć lepiej Copyright 2002 ISBN 83-88285-66-1

Bardziej szczegółowo

klas I III Scenariusze zaj ç lekcyjnych i materia y pomocnicze dla uczniów szkó podstawowych w ramach programu edukacyjnego Moje konsumenckie ABC

klas I III Scenariusze zaj ç lekcyjnych i materia y pomocnicze dla uczniów szkó podstawowych w ramach programu edukacyjnego Moje konsumenckie ABC Komisja Europejska Dyrekcja Generalna ds. Ochrony Zdrowia i Konsumentów 20 lipca 2004 r. OCHRONA KONSUMENTÓW W UNII EUROPEJSKIEJ: Dziesi ç podstawowych zasad 1 1. Konsumenci majà mo liwoêç zakupu artyku

Bardziej szczegółowo

Z przyjemnoêcià przekazujemy Vademecum wiedzy o HIV/AIDS. oraz przyk adowe scenariusze lekcji i karty pracy. Publikacja ta jest jednym

Z przyjemnoêcià przekazujemy Vademecum wiedzy o HIV/AIDS. oraz przyk adowe scenariusze lekcji i karty pracy. Publikacja ta jest jednym Z przyjemnoêcià przekazujemy Vademecum wiedzy o HIV/AIDS oraz przyk adowe scenariusze lekcji i karty pracy. Publikacja ta jest jednym z efektów prac mi dzynarodowego zespo u, realizujàcego drugi rok projektu

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm e

Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm e Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm e 7 (57) Lipiec-Sierpieƒ 2003 ISSN 1505-781X Ig a w stogu siana Technologia dla ludzi Internetowe biuro rachunkowe Badania eksploracyjne Biuletyn dla ma ych i Êrednich

Bardziej szczegółowo

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH P O L S K I I N S T Y T U T D E M O K R A C J I L O K A L N E J Witold Monkiewicz Grzegorz Rzeênik Marzena Wojda ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI

Bardziej szczegółowo

M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe

M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe Ewa KRZY AK-SZYMA SKA Andrzej SZYMA SKI M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe Wst p Wspó czesny wiat zaawansowanych technologii komunikacyjnych zmienia si w zatrwa aj co szybkim tempie.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY TEORETYCZNE PUBLICZNYCH ROLNICZYCH ORGANIZACJI DORADCZYCH

PODSTAWY TEORETYCZNE PUBLICZNYCH ROLNICZYCH ORGANIZACJI DORADCZYCH CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIA W POZNANIU Wenancjusz Kujawi ski PODSTAWY TEORETYCZNE DZIA ALNO CI INFORMACYJNEJ PUBLICZNYCH ROLNICZYCH ORGANIZACJI DORADCZYCH Pozna 2008 1 Wydawca: Centrum

Bardziej szczegółowo

Program nauczania j zyka angielskiego w przedszkolu

Program nauczania j zyka angielskiego w przedszkolu Barbara Czekaƒska Izabela Lipiƒska Program nauczania j zyka angielskiego w przedszkolu Numer dopuszczenia: DKOS-5002-49/07 Barbara Czekaƒska nauczyciel j zyka angielskiego w przedszkolu w Warszawie; d

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja zadaƒ graficznych w przygotowaniu produkcji opakowaƒ ANDRZEJ ZABORSKI

Automatyzacja zadaƒ graficznych w przygotowaniu produkcji opakowaƒ ANDRZEJ ZABORSKI Automatyzacja zadaƒ graficznych w przygotowaniu produkcji opakowaƒ ANDRZEJ ZABORSKI Wymogi wspó czesnej gospodarki rynkowej zmuszajà producentów do nieustannej pogoni za jak najwy szà jakoêcià i najni

Bardziej szczegółowo

Internet. Æwiczenia praktyczne. Wydanie IV

Internet. Æwiczenia praktyczne. Wydanie IV Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

System CRM jako narz dzie wspomagaj ce pomiar kosztów obs ugi klienta metod ABC

System CRM jako narz dzie wspomagaj ce pomiar kosztów obs ugi klienta metod ABC mgr Ma gorzata Wasiuk Katedra Informatyki Gospodarczej i Logistyki Wydzia Zarz dzania Politechnika Bia ostocka System CRM jako narz dzie wspomagaj ce pomiar kosztów obs ugi klienta metod ABC 1. Wst p Powiedzenie,

Bardziej szczegółowo

MATERIA Y I STUDIA. Specyfika ryzyka bankowoêci elektronicznej. Zeszyt nr 205. Jakub Henryk Górka. Warszawa, kwiecieƒ 2006 r.

MATERIA Y I STUDIA. Specyfika ryzyka bankowoêci elektronicznej. Zeszyt nr 205. Jakub Henryk Górka. Warszawa, kwiecieƒ 2006 r. MATERIA Y I STUDIA Zeszyt nr 205 Specyfika ryzyka bankowoêci elektronicznej Jakub Henryk Górka Warszawa, kwiecieƒ 2006 r. Sk adam serdeczne podzi kowania za opiek i wnikliwe uwagi przy pisaniu niniejszej

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA

FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA Telefonia IP Cisco Telefonia nowej generacji telefonia IP Cisco AVVID FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA Telefonia IP Cisco Telefonia nowej generacji telefonia

Bardziej szczegółowo

Drodzy Czytelnicy, W NUMERZE. Redakcja

Drodzy Czytelnicy, W NUMERZE. Redakcja Drodzy Czytelnicy, Oddajemy w wasze r ce pierwszy w 2004 roku numer Spo eczeƒstwa dla Wszystkich. Cieszymy si, e od teraz pismo b dzie tak e kolorowe w Êrodku. Ten numer zawiera informacje i podpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Budowanie kompetencji dla przedsiębiorczości społecznej. pod redakcją Doroty Kwiecińskiej i Agnieszki Pacut. yllabusy do szkoleń

Budowanie kompetencji dla przedsiębiorczości społecznej. pod redakcją Doroty Kwiecińskiej i Agnieszki Pacut. yllabusy do szkoleń 6 Budowanie kompetencji dla przedsiębiorczości społecznej pod redakcją Doroty Kwiecińskiej i Agnieszki Pacut S yllabusy do szkoleń 6 Budowanie kompetencji dla przedsiębiorczości społecznej autorzy: Joanna

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe Technik tyfloinformatyk Warszawa 2012 Informator opracowa a Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we wspó pracy z Okr gow Komisj Egzaminacyjn

Bardziej szczegółowo

Podr cznik u ytkownika. wersja. Adobe Illustrator 9.0

Podr cznik u ytkownika. wersja. Adobe Illustrator 9.0 Podr cznik u ytkownika Adobe Illustrator wersja 9.0 2000 Adobe Systems Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Podr cznik u ytkownika programu Adobe Illustrator 9.0 dla systemów Windows i Macintosh Ten

Bardziej szczegółowo

Kultura. 6.1 Kazimierz Krzysztofek Dost p do kultury

Kultura. 6.1 Kazimierz Krzysztofek Dost p do kultury 6.1 Kazimierz Krzysztofek Dost p do kultury W dzisiejszym Êwiecie mamy do czynienia z dwoma typami uczestnictwa w kulturze, która na wi kszoêci obszarów naszej planety pozostaje jeszcze kulturà analogowà,

Bardziej szczegółowo

Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk

Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk Promocja w nauce. Poradnik dobrych praktyk Co to znaczy promowaç nauk? Co to znaczy promowaç nauk? Osiàgni ciu jakich celów mo e s u yç informowanie otoczenia

Bardziej szczegółowo

Tablica SMART Board Wprowadzenie...1

Tablica SMART Board Wprowadzenie...1 Interaktywna tablica SMART Board w praktyce Spis tre ci Tablica SMART Board Wprowadzenie...1 Podstawowe elementy interaktywnej tablicy SMART Board do projekcji przedniej...1 Pó ka na pisaki...1 Przyciski

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE JAK WIOSENNY DESZCZ INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI SPÓJNOÂCI JAK TO SI ROBI W SZWECJI

INNOWACJE JAK WIOSENNY DESZCZ INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI SPÓJNOÂCI JAK TO SI ROBI W SZWECJI NR III/PAèDZIERNIK 2010 2010 Biuletyn Krajowej Instytucji Wspomagajàcej Programu Operacyjnego Kapita Ludzki ISSN 2080-8194 INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013 Zawód: technik informacji naukowej Symbol cyfrowy zawodu: 348[03] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 348[03]-01-132 Czas trwania egzaminu: 180

Bardziej szczegółowo