POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W BEŁCZNIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W BEŁCZNIE"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 9 //2011 Dyrektora Szkoły z dnia POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W BEŁCZNIE 1

2 SPIS TREŚCI: Wprowadzenie... 4 Rozdział 1. Wykaz pomieszczeń służących do przetwarzania danych osobowych.5 Rozdział 2 Sposób przepływu danych pomiędzy systemami.5 Rozdział 3. Wykaz zbiorów danych osobowych wraz ze wskazaniem programów zastosowanych do przetwarzania tych danych..6 Rozdział 4. Opis zdarzeń naruszających ochronę danych osobowych.8 Rozdział 5. Zabezpieczenie danych osobowych.9 Rozdział 6. Kontrola przestrzegania zasad zabezpieczenia danych osobowych 10 Rozdział 7. Postępowanie przy naruszeniu ochrony danych osobowych Rozdział 8. Postanowienia końcowe.12 Załączniki: Załącznik nr 1. Wyznaczenie Administratora Bezpieczeństwa Informacji 14 Załącznik nr 2. Obowiązki Administratora Bezpieczeństwa Informacji..15 Załącznik nr 3. Wyznaczenie Administratora Systemów Informatycznych...17 Załącznik nr 4. Oświadczenie

3 Załącznik nr 5. Upoważnienie Nr.19 Załącznik nr 6. Ewidencja osób zatrudnionych przy przetwarzaniu zbiorów danych osobowych w Publicznej SzkolePodstawowej w Bełcznie

4 WPROWADZENIE Niniejszy dokument opisuje reguły dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych zawartych w systemach informatycznych wpublicznej Szkole Podstawowej w Bełcznie. Opisane reguły określają granice dopuszczalnego zachowania wszystkich użytkowników systemów informatycznych wspomagających pracę PSP Bełczna. Dokument zwraca uwagę na konsekwencje jakie mogą ponosić osoby przekraczające określone granice oraz procedury postępowania dla zapobiegania i minimalizowania skutków zagrożeń. Odpowiednie zabezpieczenia, ochrona przetwarzanych danych oraz niezawodność funkcjonowania są podstawowymi wymogami stawianymi współczesnym systemom informatycznym. Dokument Polityka bezpieczeństwa systemów informatycznych przetwarzania danych osobowych wpublicznej Szkole Podstawowej w Bełcznie wskazuje sposóbpostępowania w sytuacji naruszania bezpieczeństwa danych osobowych w systemach informatycznych, przeznaczony jest dla osób zatrudnionych przy przetwarzaniu tych danych. Potrzeba jego opracowania wynika z 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1999 roku w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych (Dz. U. Nr 18 poz. 162) oraz 3 i 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024). 1.Administrator danych osobowych, którym jest DyrektorPublicznej Szkoły Podstawowej w Bełcznie, wyznaczaadministratora Bezpieczeństwa Informacji (załącznik nr 1 wyznaczenie AdministratoraBezpieczeństwa Informacji) danych zawartych w systemach informatycznych oraz wyznaczaadministratora Systemów Informatycznych (załącznik nr3 wyznaczenie Administratora SystemuInformatycznego). 2. Administrator Bezpieczeństwa Informacji realizuje zadania w zakresie ochrony danych, a w szczególności: 1) ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych zawartych w zbiorach systemów informatycznychszkoły, 2) podejmowania stosowanych działań zgodnie z niniejszą Polityką bezpieczeństwa w przypadkuwykrycia nieuprawnionego dostępu do bazy danych lub naruszenia zabezpieczenia danychznajdujących się w systemie informatycznym, 3) niezwłocznego informowania Administratora danych lub osoby przez niego upoważnionej oprzypadkach naruszenia przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, 4) nadzoru i kontroli systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych i osóbprzy nim zatrudnionych. 3. W przypadku nieobecności Administratora Bezpieczeństwa Informacji powyższe zadania realizuje osobazastępująca. 4

5 4. Osoba zastępująca składa Administratorowi Bezpieczeństwa Informatycznego relację z podejmowanychdziałań w czasie jego zastępstwa. Rozdział 1 WYKAZ POMIESZCZEŃ SŁUŻACYCH DO PRZETWARZANIA DANYCHOSOBOWYCH Przetwarzanie danych osobowych może odbywać się w siedzibiepublicznej Szkoły Podstawowej w Bełcznie, w następujących pomieszczeniach: 1. gabinet dyrektora, 2. kancelaria, 3.gabinet pedagoga szkolnego 4.pokój nauczycielski 5.składnica akt 6. ZSG Łobez - gabinet głównej księgowej Rozdział 2 SPOSÓB PRZEPŁYWU DANYCH POMIĘDZY SYSTEMAMI 1.Przepływ danych pomiędzy systemami zastosowanymi w celu przetwarzania danych osobowych może odbywać się w postaci przepływu jednokierunkowego lub przepływu dwukierunkowego. 2.Przesyłanie danych pomiędzy systemami i programami wskazanymi w rozdziale 3 może odbywać się w sposób manualny, przy wykorzystaniu nośników zewnętrznych (np. dyskietka, CD, DVD, dysk wymienny, PenDrive itp.) lub w sposób półautomatyczny, przy wykorzystaniu funkcji eksportu/importu danych za pomocą teletransmisji (np. poprzez wewnętrzną sieć teleinformatyczną Program Kadrowy i Płacowy - dwa oddzielne systemy (moduły programowe) przetwarzają dane zawarte w dwóch zbiorach pomiędzy którymi występuje przepływ danych). w przypadku pozostałych programów bezpośredni przepływ danych nie istnieje. 3.Przesyłanie danych może odbywać się zarówno w obrębie szkoły, jak i na zewnątrz (do organu prowadzącego szkołę lub podmiotów współpracujących ze szkołą w organizowaniu zadań związanych z procesem edukacyjnym, w szczególności organizujących sprawdzian na zakończenie szkoły podstawowej (dane uczniów: : nazwisko, imiona, data i miejsce urodzenia, PESEL,) OKE i CKE). Dane osobowe przetwarzane w Publicznej Szkole Podstawowej w Becznie za pomocą opisanego w rozdziale III oprogramowania przesyłane są pomiędzy poszczególnymi programami w następujący sposób: 1. Program Kadry i Płace generuje dane dla następujących programów: a)dane w formacie *xvsio zawierające informacje osobowe generowane są dla programu System Informacji Oświatowej. oraz systemu Płatnik b) generuje przelewy wynagrodzeń pracowników poprzez program Internet Banking do Banku Spółdzielczego Goleniów, oddział w Łobzie 5

6 2. Program Płatnik przesyła zaszyfrowane deklaracje rozliczeniowe do ZUS. 3. Program SIO wykorzystuje wygenerowane dane z dostępnych systemów i przygotowuje raport zbiorczy dla jednostki nadrzędnej. Rozdział 3 WYKAZ ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH WRAZ ZE WSKAZANIEM PROGRAMÓW ZASTOSOWANYCH DO PRZETWARZANIA TYCH DANYCH 1.Dane osobowe przetwarzane są w lokalnym systemie informatycznym przypomocy różnych aplikacji. Przetwarzanie odbywa się na komputerach PC, w siecilokalnej lub lokalnie na stacjach roboczych. 2. Wykaz zbiorów oraz programów służących do przetwarzania danych osobowych: Lp. Nazwa zbioru Sposób gromadzenia Nazwa programu 1. Płace Forma papierowa Pakiet biurowy Office Forma elektroniczna WF Gang 2. Kadry Forma papierowa Forma elektroniczna Pakiet biurowy Office WF Gang 3. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych(ZFŚS) Forma papierowa Forma elektroniczna Pakiet biurowy Office 4. Obowiązek realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego Forma papierowa Forma elektroniczna 5. Rekrutacja do szkoły Forma papierowa Pakiet biurowy Office 6. System Informacji Oświatowej (SIO) 7. Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania uczniów Forma papierowa Forma elektroniczna Forma papierowa Forma elektroniczna System Informacji Oświatowej (SIO) Pakiet biurowy Office 6

7 Struktura zbiorów oraz sposób przepływu danych pomiędzy poszczególnymi systemami Lp. Nazwa zbioru Opis zbioru 1. Płace Nazwisko, imiona, nazwisko rodowe, data i miejsce urodzenia, PESEL,NIP, imiona rodziców pracownika, data zatrudnienia, numer i seria dokumentu tożsamości, adres zameldowania, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), obywatelstwo, nr konta bankowegopracownika. 2. Kadry Nazwisko, imiona, nazwisko rodowe, data i miejsce urodzenia, PESEL, NIP, imiona rodziców pracownika, data zatrudnienia, numer i seria dokumentu tożsamości, adres zameldowania, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), obywatelstwo, imiona i nazwiska oraz daty urodzenia dzieci pracownika, imię i nazwisko, adres i telefon osoby, którą należy zawiadomić w razie wypadku pracownika, w przypadku pracownika -mężczyzny danedotyczące powszechnego obowiązku obrony). 3. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych(ZFŚS) Nazwisko, imię oraz adres zamieszkania wnioskodawcy, numer i seriadokumentu tożsamości, nazwisko, imię, adres zamieszkania oraznumer i seria dokumentu tożsamości poręczycieli, nr konta bankowego pożyczkobiorcy. 4. Obowiązek realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego Dotyczące dziecka: nazwisko, imiona, data i miejsce urodzenia, PESEL,adres zameldowania, miejsce zamieszkania, ogólne informacje o dziecku Dotyczące rodziców lub prawnych opiekunów: imiona, nazwiska, miejsce zatrudnienia, adres zameldowania, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), numery telefonów, adres Rekrutacja do szkoły Dotyczące dziecka: nazwisko, imiona, data i miejsce urodzenia, PESEL, adres zameldowania, miejsce zamieszkania, ogólne informacje o dziecku. Dotyczące rodziców lub prawnych opiekunów: imiona, nazwiska, miejsce zatrudnienia, adreszameldowania, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),numery telefonów, adres System Informacji Oświatowej (SIO) 7. Prowadzenie dokumentacji przebiegu PESEL nauczycieli zatrudnionych w szkole i uczniów. Dotyczące dziecka: nazwisko, imiona, data i miejsce urodzenia, PESEL, adres zameldowania, miejsce zamieszkania, ogólne informacje o dziecku 7

8 nauczania uczniów Dotyczące rodziców lub prawnych opiekunów: imiona, nazwiska, miejsce zatrudnienia, adres zameldowania, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), numery telefonów, adres Rozdział 4 OPIS ZDARZEŃ NARUSZAJĄCYCH OCHRONĘ DANYCH OSOBOWYCH 1.Podział zagrożeń: a) zagrożenia losowe zewnętrzne (np. klęski żywiołowe, przerwy w zasilaniu), ich występowanie może prowadzić do utraty integralności danych, ich zniszczenia i szkodzenia infrastruktury technicznej systemu, ciągłość systemu zostaje zakłócona, nie dochodzi do naruszenia poufności danych. b) zagrożenia losowe wewnętrzne (np. niezamierzone pomyłki operatorów administratora, awarie sprzętowe, błędy oprogramowania), może dojść do zniszczenia danych, może zostać zakłócona ciągłość pracy systemu, może nastąpić naruszenie poufności danych. c) zagrożenia zamierzone, świadome i celowe - najpoważniejsze zagrożenia, naruszenia poufności danych, (zazwyczaj nie następuje uszkodzenie infrastruktury technicznej i zakłócenie ciągłości pracy), zagrożenia te możemy podzielić na: nieuprawniony dostęp do systemu z zewnątrz (włamanie do systemu), nieuprawniony dostęp do systemu z jego wnętrza, nieuprawniony dostęp do systemu z jego wnętrza, nieuprawniony przekaz danych, pogorszenie jakości sprzętu i oprogramowania, bezpośrednie zagrożenie materialnych składników systemu. 2. Przypadki zakwalifikowane jako naruszenie lub uzasadnione podejrzenie naruszenia zabezpieczenia systemu informatycznego, w którym przetwarzane są dane osobowe to głównie: a) sytuacje losowe lub nieprzewidziane oddziaływanie czynników zewnętrznych na zasoby systemu jak np.: wybuch gazu, pożar, zalanie pomieszczeń, katastrofa budowlana, napad, działania terrorystyczne, niepożądana ingerencja ekipy remontowej itp., b) niewłaściwe parametry środowiska jak np. nadmierna wilgotność lub wysoka temperatura, oddziaływanie pola elektromagnetycznego, wstrząsy lub wibracje pochodzące od urządzeń przemysłowych, c) awaria sprzętu lub oprogramowania, które wyraźnie wskazują na umyślne działanie w kierunku naruszenia ochrony danych lub wręcz sabotaż, a także niewłaściwe działanie serwisu, a w tym sam fakt pozostawienia serwisantów bez nadzoru, d) pojawienie się odpowiedniego komunikatu alarmowego od tej części systemu, która zapewnia ochronę zasobów lub inny komunikat o podobnym znaczeniu, e) jakość danych w systemie lub inne odstępstwo od stanu oczekiwanego wskazujące na zakłócenia systemu lub inną nadzwyczajną i niepożądaną modyfikację w systemie, f) nastąpiło naruszenie lub próba naruszenia integralności systemu lub bazy danych w tym systemie, g) stwierdzono próbę lub modyfikację danych lub zmianę w strukturze danych bez 8

9 odpowiedniego upoważnienia (autoryzacji), h) nastąpiła niedopuszczalna manipulacja danymi osobowymi w systemie, i) ujawniono osobom nieupoważnionym dane osobowe lub objęte tajemnicą procedury ochrony przetwarzania albo inne strzeżone elementy systemu zabezpieczeń, j) praca w systemie lub jego sieci komputerowej wykazuje nieprzypadkowe odstępstwa od założonego rytmu pracy wskazujące na przełamanie lub zaniechanie ochrony danych osobowych np. praca przy komputerze lub w sieci osoby, która nie jest formalnie dopuszczona do jego obsługi, sygnał o uporczywym nieautoryzowanym logowaniu, itp., k) ujawniono istnienie nieautoryzowanych kont do danych lub tzw. bocznej furtki, itp., l) podmieniono lub zniszczono nośniki z danymi osobowymi bez odpowiedniego upoważnienia lub w sposób niedozwolony lub skopiowano dane osobowe, m) rażąco naruszono dyscyplinę pracy w zakresie przestrzegania procedur bezpieczeństwa informacji / nie wylogowanie się przed opuszczeniem stanowiska pracy, pozostawienie danych osobowych w drukarce, na ksero, nie zamknięcie pomieszczenia z komputerem, nie wykonanie w określonym terminie kopii bezpieczeństwa, prace na danych osobowych w celach prywatnych, itp./. 3. Za naruszenie ochrony danych uważa się również stwierdzone nieprawidłowości w zakresie zabezpieczenia miejsc przechowywania danych osobowych (otwarte szafy/,biurka, regały, urządzenia archiwalne i inne) na nośnikach tradycyjnych tj. na papierze (wydrukach), kliszy, folii, zdjęciach, dyskietkach w formie niezabezpieczonej itp. Rozdział 5 ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH 1. Administratorem danych osobowych zawartych i przetwarzanych w systemach informatycznych w Publicznej Szkole Podstawowej w Bełcznie jestdyrektor. 2. Środki ochrony fizycznej: a) urządzenia służące do przetwarzania danych osobowych znajdują się w pomieszczeniach zabezpieczonych zamkami, b) przebywanie osób nieuprawnionych w pomieszczeniach tworzących obszar przetwarzania danych osobowych dopuszczalne jest tylko w obecności użytkownika uprawnionego do korzystania ze sprzętu informatycznego, c) pomieszczenia o których mowa wyżej, powinny być zamykane na czas nieobecności w nich osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich, 3. Środki organizacyjne: a) wyznaczono Administratora Bezpieczeństwa Informacji, który przyznaje uprawnienia w zakresie dostępu do systemu informatycznego, b) dostęp do danych mają tylko pracownicy upoważnieni przez administratora danych c) osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych są przed dopuszczeniem ich do pracy z tymi danymi szkolone w zakresie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, procedur przetwarzania danych oraz informowane o podstawowych zagrożeniach związanych z przetwarzaniem danych w systemie 9

10 informatycznym. d) w pomieszczeniach, gdzie przybywają osoby postronne, monitory ustawione są w taki sposób, żeby uniemożliwić tym osobom wgląd w dane. e) przebywanie w pomieszczeniach w których przetwarzane są dane osobowe osób upoważnionych do dostępu do danych jest dopuszczalne tylko w obecności osoby zatrudnionej przy przetwarzaniu tych danych. f) prowadzona jest ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych. g) wprowadzono instrukcję zarządzania systemem informatycznym. h) zdefiniowano procedury postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych. i)określono sposób postępowania z nośnikami informacji. 4. Środki sprzętowe, informatyczne: a) każdy dokument papierowy przeznaczony do wyrzucenia powinien być uprzednio zniszczony w sposób uniemożliwiający jego odczytanie (np. przy pomocy niszczarki). b) na wszystkich serwerach oraz stacjach roboczych zainstalowano oprogramowanie antywirusowe. Poczta elektroniczna wpływająca do szkoły skanowana jest programem antywirusowym przed przesłaniem jej do użytkownika. c) zastosowano wygaszacz ekranu w przypadku dłuższej nieaktywności użytkownika. d) komputer zabezpieczony jest hasłem uruchomieniowym. e) dane kopiowane są na nośnikach CD-R. 6. Niezależnie od niniejszych zasad opisanych w dokumencie Polityka bezpieczeństwa systemów informatycznych przetwarzania danych osobowych w Publicznej Szkole Podstawowej w Bełcznie w zakresie bezpieczeństwa mają zastosowanie wszelkie wewnętrzne regulaminy lub instrukcje dotyczące bezpieczeństwa ludzi i zasobów informacyjnych oraz indywidualne zakresy zadań osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych w określonym systemie. Rozdział 6 KONTROLA PRZESTRZEGANIA ZASAD ZABEZPIECZENIA DANYCH OSOBOWYCH 1. Administrator danych lub osoba przez niego wyznaczona, którą jest Administrator Bezpieczeństwa Informacji sprawuje nadzór nad przestrzeganiem zasad danych osobowych wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych oraz zasad ustanowionych w niniejszym dokumencie. 2. Na podstawie zgromadzonych materiałów, o których mowa w ust. 2, Administrator Bezpieczeństwa sporządza roczne sprawozdanie i przedstawia Dyrektorowi SP w Bełcznie. 10

11 Rozdział 7 POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NARUSZENIA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 1.W przypadku stwierdzenia naruszenia: zabezpieczenia systemu informatycznego, technicznego stanu urządzeń, zawartości zbioru danych osobowych ujawnienia metody pracy lub sposobu działania programu, jakości transmisji danych w sieci telekomunikacyjnej mogącej wskazać na naruszenie zabezpieczeń tych danych, innych zdarzeń mogących mieć wpływ na naruszenie danych osobowych (np. zalanie, pożar, itp.). Każda osoba zatrudniona przy przetwarzaniu danych osobowych jest obowiązana niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Administratora Bezpieczeństwa Informacji. 2. W razie niemożliwości zawiadomienia Administratora Bezpieczeństwa lub osoby przez niego upoważnionej, należy powiadomić bezpośredniego przełożonego. 3. Do czasu przybycia na miejsce naruszenia ochrony danych osobowych Administratora Bezpieczeństwa Informacji lub upoważnionej przez niego osoby, należy: a) niezwłocznie podjąć czynności niezbędne dla powstrzymania niepożądanych skutków zaistniałego naruszenia, o ile istnieje taka możliwość, a następnie uwzględnić w działaniu również ustalenie przyczyn lub sprawców, b) rozważyć wstrzymanie bieżącej pracy na komputerze lub pracy biurowej w celu zabezpieczenia miejsca zdarzenia, c) zaniechać o ile to możliwe - dalszych planowanych przedsięwzięć, które wiążą się z zaistniałym naruszeniem i mogą utrudnić udokumentowanie i analizę, d) podjąć inne działania przewidziane i określone w instrukcjach technicznych i technologicznych stosowanie do objawów i komunikatów towarzyszących naruszeniu, e) podjąć stosowne działania, jeśli zaistniały przypadek jest określony w dokumentacji systemu operacyjnego, dokumentacji bazy danych lub aplikacji użytkowej, f) zastosować się do innych instrukcji i regulaminów, jeżeli odnoszą się one do zaistniałego przypadku, h) nie opuszczać bez uzasadnionej potrzeby miejsca zdarzenia do czasu przybycia Administratora Bezpieczeństwa lub osoby upoważnionej. 4. Po przybyciu na miejsce naruszenia lub ujawnienia ochrony danych osobowych, Administrator Bezpieczeństwa Informacji lub osoba go zastępująca: a) zapoznaje się z zaistniałą sytuacją i dokonuje wyboru metody dalszego postępowania mając na uwadze ewentualne zagrożenia dla prawidłowości pracy, b) może żądać dokładnej relacji z zaistniałego naruszenia osoby powiadamiającej, jak również od każdej innej osoby, która może posiadać informacje związane z zaistniałym naruszeniem, c) rozważa celowość i potrzebę powiadamia o zaistniałym naruszeniu Administratora 11

12 danych, 5. Administrator Bezpieczeństwa Informacji zobowiązany jest do powiadomienia o zaistniałej sytuacji Dyrektora, który podejmuje decyzje o wykonaniu czynności zmierzających do przywrócenia poprawnej pracy systemu oraz o ponownym przystąpieniu do pracy w systemie. 6. Administrator Bezpieczeństwa Informacji dokumentuje zaistniały przypadek naruszenia oraz sporządza raport, który powinien zawierać wszczególności: a) wskazanie osoby powiadamiającej o naruszeniu oraz innych osób zaangażowanych lub odpytanych w związku z naruszeniem, b) określenie czasu i miejsca naruszenia i powiadomienia, c) określenie okoliczności towarzyszących i rodzaju naruszenia, d) wyszczególnienie wziętych faktycznie pod uwagę przesłanek do wyboru metody postępowania i opis podjętego działania, e) wstępną ocenę przyczyn wystąpienia naruszenia, f) ocenę przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego i naprawczego. 7. Raport, o którym mowa w ust.6 Administrator Bezpieczeństwa niezwłocznie przekazuje Dyrektora, a w przypadku jego nieobecności osobie uprawnionej. 8. Po wyczerpaniu niezbędnych środków doraźnych po zaistniałym naruszeniu Administrator Bezpieczeństwa zasięga niezbędnych opinii i proponuje postępowanie naprawcze, a w tym ustosunkowuje się do kwestii ewentualnego odtworzenia danych z zabezpieczeń oraz terminu wznowienia przetwarzania danych. 9. Zaistniałe naruszenie może stać się przedmiotem szczegółowej, zespołowej analizy prowadzonej przez Dyrektora szkoły, Administratora Bezpieczeństwa Informacji. 10. Analiza, o której mowa w ust. 9 powinna zawierać wszechstronną ocenę zaistniałego naruszenia, wskazanie odpowiedzialnych, wnioski co do ewentualnych przedsięwzięć proceduralnych, organizacyjnych, kadrowych i technicznych, które powinny zapobiec podobnych naruszeniom w przyszłości. Rozdział 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Wobec osoby, która w przypadku naruszenia zabezpieczeń systemu informatycznego lub uzasadnionego domniemania takiego naruszenia nie podjęła działania określonego w niniejszym dokumencie, a w szczególności nie powiadomiła odpowiedniej osoby zgodnie z określonymi zasadami, a także gdy nie zrealizowała stosownego działania dokumentującego ten przypadek, wszczyna się postępowanie dyscyplinarne. 2. Pracownicy w Szkole Podstawowej w Bełcznie składają oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego dokumentu. 12

13 3. Ewidencja osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych prowadzona jest wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszego dokumentu. 4. Do obsługi systemu informatycznego oraz urządzeń wchodzących w jego skład, służących do przetwarzania danych osobowych a także przetwarzanie danych osobowych w formie papierowej są dopuszczone osoby posiadające upoważnienie wydane wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszego dokumentu. 5. Przypadki nieuzasadnionego zaniechania obowiązków wynikających z niniejszego dokumentu mogą być potraktowane jako ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych, w szczególności przez osobę, która wobec naruszenia zabezpieczenia systemu informatycznego lub uzasadnionego domniemania takiego naruszenia nie powiadomiła o tym Administratora Bezpieczeństwa. 6. Orzeczona kara dyscyplinarna, wobec osoby uchylającej się od powiadomienia Administratora Bezpieczeństwa Informacji nie wyklucza odpowiedzialności karnej tej osoby zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.) oraz możliwości wniesienia wobec niej sprawy z powództwa cywilnego przez pracodawcę o zrekompensowanie poniesionych strat. 7. W sprawach nie uregulowanych niniejszym dokumentem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U.Nr 100, poz.1024) oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu technicznego przygotowania systemów i sieci do przekazywania informacji do gromadzenia wykazów połączeń telefonicznych i innych przekazów informacji oraz sposobów zabezpieczenia danych informatycznych (Dz.U. Nr 100, poz. 1023). 8. Niniejsza Polityka bezpieczeństwa systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych w Publicnej Szkole Podstawowej w Bełcznie wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez Dyrektora. Załącznik nr 1 do Polityki Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych służących do przetwarzania danychosobowych w Publicznej Szkole Podstawowej w Bełcznie. 13

14 Wyznaczenie Administratora Bezpieczeństwa Informacji 1. Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153 poz. 1271, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285) i 3 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz.1024) wyznacza się Panią Lucynę Wierudzką na ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI 2. Obowiązki Administratora Bezpieczeństwa Informacji znajdują się w załączniku nr 2. (data i podpis Dyrektora).. 14

15 Załącznik nr 2 do Polityki Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych służących do przetwarzania danychosobowych w Publicznej Szkole Podstawowej w Bełcznie Obowiązki Administratora Bezpieczeństwa Informacji 1. Nadzór na przestrzeganiem instrukcji określającej sposób zarządzania systemem informatycznym. 2. Nadzór nad fizycznym zabezpieczeniem pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe oraz kontrolą przebywających w nich osób. Pomieszczenia, o których mowa wyżej powinny być zabezpieczone przed dostępem do nich osób nie posiadających uprawnień do przetwarzania danych osobowych. Osoby nie posiadające takich uprawnień mogą przebywać w nich jedynie w obecności osób uprawnionych. Na czas nieobecności zatrudnionych tam osób, pomieszczenia te powinny być odpowiednio zabezpieczone. 3. Zapewnienie awaryjnego zasilania komputerów oraz innych urządzeń mających wpływ na bezpieczeństwo przetwarzania. Komputery oraz urządzenia, o których mowa wyżej powinny być zasilane poprzez zastosowanie specjalnych urządzeń podtrzymujących zasilanie (UPS). 4. Dopilnowanie aby komputery przenośne, w których przetwarzane są dane osobowe zabezpieczone były hasłem dostępu przed nieautoryzowanym uruchomieniem oraz aby komputery te nie były udostępniane osobom nieupoważnionym do przetwarzania danych osobowych. Osoby posiadające komputery przenośne z zapisanymi w nich danymi osobowymi powinny być przeszkolone w celu zachowania szczególnej uwagi podczas ich transportu oraz na to, aby komputery przenośne te przechowywane były we właściwie zabezpieczonym pomieszczeniu. 5. Nadzór na wykorzystywany oprogramowaniem oraz jego legalnością. 6. Przeciwdziałanie dostępowi osób niepowołanych do systemu, w których przetwarzane są dane osobowe. 7. Podejmowanie odpowiednich działań w celu właściwego zabezpieczenia danych. 8. Badanie ewentualnych naruszeń w systemie zabezpieczeń danych osobowych. 9. Podejmowanie decyzji o instalowaniu nowych urządzeń oraz oprogramowania wykorzystywanego do przetwarzania danych osobowych. 10. Nadzór na naprawami, konserwacją oraz likwidacją urządzeń komputerowych zawierających dane osobowe. 11. Definiowanie użytkowników i haseł dostępu. 12. Prowadzenie osobiście lub nadzorowanie profilaktyki antywirusowej systemu informatycznego. 13. Nadzór nad wykonywaniem kopii zapasowych, ich przechowywaniem oraz okresowym 15

16 sprawdzaniem pod kątem ich dalszej przydatności. 14. Nadzór nad obiegiem oraz przechowywaniem dokumentów i wydawnictw zawierające dane generowane przez system informatyczny (osoby pracujące przy przetwarzaniu danych osobowych powinni mieć dostęp do niszczarki aby niszczyć źle wydrukowane bądź zbyteczne dokumenty). 15. Prowadzi szkolenia użytkowników z zakresu bezpieczeństwa systemu komputerowego lub występuje z wnioskiem o przeprowadzenie szkoleń użytkowników z zakresu bezpieczeństwa systemu komputerowego. 16. Sporządzanie planów kontroli zatwierdzanych przez Administratora Danych oraz przeprowadzanie zgodnie z nimi kontroli. 17. Podjęcie natychmiastowych działań zabezpieczających w przypadku naruszenia zabezpieczeń systemu informatycznego lub informacji o zmianach w sposobie działania programu lub informacji o zmianach w sposobie działania programu lub urządzeń wskazujących na naruszenie bezpieczeństwa danych. 16

17 Załącznik nr 3 do Polityki Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych służących do przetwarzania danychosobowych w Szkole Podstawowej w Bełcznie Wyznaczenie Administratora Systemu Informatycznego 1. Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i 3 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz.1024) wyznacza się Panią Lucynę Wierudzką na ADMINISTRATORA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO... (data i podpis dyrektora ) 17

18 Załącznik nr 4 do Polityki Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych służących do przetwarzania danychosobowych w Publicznej Szkole Podstawowej w Bełcznie. Bełczna, dnia Imię i nazwisko... Stanowisko O Ś W I A D C Z E N I E 1. Stwierdzam własnoręcznym podpisem, że znana jest mi treść przepisów: a) o ochronie i postępowaniu z wiadomościami stanowiącymi tajemnicę państwową i służbową, wynikających z ustawy z dnia r., o ochronie informacji niejawnych, b) o zasadach ochrony oraz środkach i zabezpieczeniach danych osobowych wynikających z ustawy z dnia r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002, Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz odpowiedzialności karnej za naruszenie danych osobowych, c) polityki bezpieczeństwa systemów informatycznych przetwarzania danych osobowych w Publicznej Szkole Podstawowej w Bełcznie, d) instrukcji zarządza systemami informatycznymi, służących do przetwarzania danych osobowych w Publicznej Szkole Podstawowej w Bełcznie 2. Jednocześnie zobowiązuję się nie ujawniać wiadomości, z którymi zapoznałem (am) się z racji wykonywanej pracy w czasie zatrudnienia oraz po ustaniu zatrudnienia w Publicznej Szkole Podstawowej w Bełczniea w szczególności nie będę: a) ujawniał danych osobowych zawartych w obsługiwanym systemie informatycznym oraz kartotek, księgach, wykazach i innych zbiorach ewidencyjnych, b) ujawniał szczegółów technologicznych przetwarzanych systemów, sposobów zabezpieczeń, c) udostępniał osobom nieupoważnionym nośników magnetycznych i innych materiałów związanych z przetwarzaniem danych osobowych, d) kopiował lub przetwarzał dane w sposób inny niż dopuszczalny obowiązującą instrukcję technologiczną. 2. Przyjmuję do wiadomości, iż postępowanie sprzeczne z powyższymi zobowiązaniami może być uznane za ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych w rozumieniu Kodeksu Pracy.... data i podpis pracownika... Podpis Administratora Danych Osobowych 18

19 Załącznik nr 5 do Polityki Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych służących do przetwarzania danychosobowych w Publicznej Szkole Podstawowej w Bełcznie... (pieczęć ) Bełczna, dnia U P O W A Ż N I E N I E NR../.. Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) upoważniam Panią/Pana... (imię i nazwisko)... (stanowisko pracy) do przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznymi nie informatycznymfunkcjonujących w Publicznej Szkole Podstawowej w Bełcznie zawartych w zbiorze rozproszonym noszącym nazwę Pracownicy, Uczniowie, Rodzice Powyższe upoważnienie wydaje się na okres: Czasu trwania umowy o pracę... (wpisać na jaki okres lub bezterminowo) Podpis Podpis Pracownika Administratora Danych Osobowych 19

20 Załącznik nr 6 do Polityki Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych służących do przetwarzania danychosobowych w Publicznej Szkole Podstawowej w Bełcznie. EWIDENCJAOSÓB ZATRUDNIONYCH PRZY PRZETWARZANIU ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCHW PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W BEŁCZNIE Lp. Imię i nazwisko Data wydania upoważnienia Stanowisko pracy Nazwa przetwarzanego zbioru danych osobowych Pomieszczenie 20

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH SŁUŻĄCYCH DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W BUKOWCU

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH SŁUŻĄCYCH DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W BUKOWCU POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH SŁUŻĄCYCH DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W BUKOWCU ROZDZIAŁ 1 PODSTAWA PRAWNA 1 Potrzeba opracowania dokumentu wynika

Bardziej szczegółowo

Polityka Bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. w Publicznym Gimnazjum nr 1 im Jana Pawła II w Ząbkach

Polityka Bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. w Publicznym Gimnazjum nr 1 im Jana Pawła II w Ząbkach Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora PG1 w Ząbkach Polityka Bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Publicznym Gimnazjum nr 1 im Jana Pawła II w Ząbkach Mając na względzie właściwe wykonywanie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH w RZESZOWIE 1 PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych

Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych Załącznik nr 1 do zarządzenia dyrektora nr ROK-015-10/10 w Ośrodku Kultury w Olecku Mazury Garbate Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Polityka bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Dotyczy wszystkich komputerów i systemów informatycznych przetwarzających dane osobowe oraz dokumentacji prowadzonej w sposób tradycyjny w szkole.

Dotyczy wszystkich komputerów i systemów informatycznych przetwarzających dane osobowe oraz dokumentacji prowadzonej w sposób tradycyjny w szkole. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4/2013 dyrektora szkoły z dnia 26.08.2013r. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA I INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W SPOSÓB TRADYCYJNY ORAZ PRZY UŻYCIU

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

DOKUMENTACJA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DOKUMENTACJA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Harkabuzie SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. PODSTAWY PRAWNE...

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Bobrowniki

Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Bobrowniki Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Nr 39/2015 z dnia 8 czerwca 2015r. Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Bobrowniki Opracowała: Małgorzata Rutkowska Referent ds. odpadów

Bardziej szczegółowo

Polityka Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Kęty

Polityka Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Kęty Polityka Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Kęty Sporządził: data Sprawdził: data Zatwierdził: data Wymagania normy PN ISO/IEC 27001:2007 Jacek Jarosz ABI 21 sierpnia

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA i INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie ul. A. Mickiewicza 2 16-010 Wasilków Wasilków 2014 1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 9/11 Rektora Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 21 marca 2011 r.

Zarządzenie Nr 9/11 Rektora Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 21 marca 2011 r. Zarządzenie Nr 9/11 Rektora Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie ustalenia Polityki Bezpieczeństwa i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ZESPOŁU SZKÓŁ SPOŁECZNYCH NR1 IM. ARMII KRAJOWEJ W STALOWEJ WOLI

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ZESPOŁU SZKÓŁ SPOŁECZNYCH NR1 IM. ARMII KRAJOWEJ W STALOWEJ WOLI Załącznik do Zarządzenia nr 4 Dyrektora Zespołu Szkół Społecznych nr 1 im. Armii Krajowej w Stalowej Woli z dnia 2014-02-18 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ZESPOŁU SZKÓŁ SPOŁECZNYCH NR1

Bardziej szczegółowo

Polityka Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych

Polityka Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych Polityka Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych w Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza Pieczęć firmowa: Opracował: Data: Zatwierdził: Data: Ryszard Gołębiowski B. Wężyk ABI

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 10/2011 Dyrektora II LO w Jaśle z dnia 21 września 2011 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 10/2011 Dyrektora II LO w Jaśle z dnia 21 września 2011 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 10/2011 Dyrektora II LO w Jaśle z dnia 21 września 2011 r. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W JAŚLE Jasło 2011 SPIS TREŚCI Podstawa prawna...

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) według normy PN-ISO/IEC 27001:2013

System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) według normy PN-ISO/IEC 27001:2013 Załącznik do Zarządzenia Nr R/0210/137/13 System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) według normy PN-ISO/IEC 27001:2013 ZATWIERDZIŁ JM REKTOR dr hab. prof. nadzw. Roman Drozd.. /podpis na oryginale/

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI w Szkole Podstawowej nr 4 im. H. Sienkiewicza w Barlinku

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI w Szkole Podstawowej nr 4 im. H. Sienkiewicza w Barlinku POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI w Szkole Podstawowej nr 4 im. H. Sienkiewicza w Barlinku Polityka bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 4 im. H. Sienkiewicza w Barlinku Podstawa prawna: 1. 3 i 4 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W DRAWSKU POMORSKIM

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W DRAWSKU POMORSKIM Załącznik do Zarządzenia nr.. Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim z dnia 05 lutego 2014 r. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W DRAWSKU POMORSKIM

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3 /2015

ZARZĄDZENIE NR 3 /2015 ZARZĄDZENIE NR 3 /2015 z dnia 31.03.2015r. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Tursku w sprawie "POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W TURSKU" i "INSTRUKCJI ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA I INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W SPOSÓB TRADYCYJNY ORAZ PRZY UŻYCIU SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA I INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W SPOSÓB TRADYCYJNY ORAZ PRZY UŻYCIU SYSTEMU INFORMATYCZNEGO POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA I INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W SPOSÓB TRADYCYJNY ORAZ PRZY UŻYCIU SYSTEMU INFORMATYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. PROF. WŁADYSŁAWA SZAFERA

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA Strona/Stron 1/34

PROCEDURA Strona/Stron 1/34 PROCEDURA Strona/Stron 1/34 Centrum Wodne Laguna w Gryfinie Zasad realizacji przetwarzania danych osobowych oraz stosowanych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 15/2012

Zarządzenie Nr 15/2012 Zarządzenie Nr 15/2012 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa danych osobowych w Urzędzie Miasta w Jedlinie-Zdroju Na podstawie art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

Polityka Bezpieczeństwa

Polityka Bezpieczeństwa Załącznik Nr 1 Do zarządzenia Nr 28/2015 Wójta Gminy Secemin z dnia 27 kwietnia 2015 r. Urząd Gminy Secemin Polityka Bezpieczeństwa Polityka Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych Projekt e-urząd

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE GMINY KAMPINOS Zatwierdził (data i podpis): Wójt Gminy Kampinos /-/ dr inż. Monika Ciurzyńska Strona 1 z 24 1 Postanowienia ogólne 1. Polityka

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA organizacji przetwarzania danych osobowych w Liceum Ogólnokształcącym Nr XVII im. Agnieszki Osieckiej we Wrocławiu

INSTRUKCJA organizacji przetwarzania danych osobowych w Liceum Ogólnokształcącym Nr XVII im. Agnieszki Osieckiej we Wrocławiu INSTRUKCJA organizacji przetwarzania danych osobowych w Liceum Ogólnokształcącym Nr XVII im. Agnieszki Osieckiej we Wrocławiu Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OCHRONY I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OCHRONY I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OCHRONY I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI nr 7 im. CZESŁAWA MIŁOSZA w RYBNIKU wydana dnia 01.01.2015r. przez DYREKTORA SZKOŁY ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA. Rozdział 2. Deklaracja intencji, cele i zakres polityki bezpieczeństwa.

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA. Rozdział 2. Deklaracja intencji, cele i zakres polityki bezpieczeństwa. Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 22 z dn.2.07.2008 r. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA Rozdział 1. Postanowienia ogólne. Rozdział 2. Deklaracja intencji, cele i zakres polityki bezpieczeństwa. Rozdział

Bardziej szczegółowo

Załącznik do nru 4, poz. 79 z dnia 12 grudnia 2008 r. tekst załącznika do zarządzenia ministra środowiska

Załącznik do nru 4, poz. 79 z dnia 12 grudnia 2008 r. tekst załącznika do zarządzenia ministra środowiska DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA Środowiska I GŁÓWNEGO INSPEKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA Załącznik do nru 4, poz. 79 z dnia 12 grudnia 2008 r. tekst załącznika do zarządzenia ministra środowiska MINISTER środowiska

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Sklepie Wulkanex

Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Sklepie Wulkanex Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Sklepie Wulkanex Na podstawie art. 36 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101, poz.926 ze zm.) oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin. ochrony danych osobowych. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych

Regulamin. ochrony danych osobowych. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Regulamin ochrony danych osobowych Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Tarnów 2012 1 Regulamin ochrony danych osobowych I. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM W KATOWICACH

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM W KATOWICACH Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora UŚ nr 59 z 16 kwietnia 2015 r. UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM W KATOWICACH K A

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia nr 4 KZ/ 2011

Załącznik do zarządzenia nr 4 KZ/ 2011 Załącznik do zarządzenia nr 4 KZ/ 2011 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA W DOBCZYCACH I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo