POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ŁOBZIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ŁOBZIE"

Transkrypt

1 Załacznik nr 1 do Zarzadzenia nr 7 /2010/2011 Dyrektora Szkoły z dnia 11 lutego 2011 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ŁOBZIE 1

2 SPIS TREŚCI: Wprowadzenie... 4 Rozdział 1. Wykaz pomieszczeń służących do przetwarzania danych osobowych.5 Rozdział 2 Sposób przepływu danych pomiędzy systemami.5 Rozdział 3. Wykaz zbiorów danych osobowych wraz ze wskazaniem programów zastosowanych do przetwarzania tych danych..6 Rozdział 4. Opis zdarzeń naruszających ochronę danych osobowych.8 Rozdział 5. Zabezpieczenie danych osobowych.9 Rozdział 6. Kontrola przestrzegania zasad zabezpieczenia danych osobowych 10 Rozdział 7. Postępowanie przy naruszeniu ochrony danych osobowych Rozdział 8. Postanowienia końcowe.13 Załączniki: Załącznik nr 1. Wyznaczenie Administratora Bezpieczeństwa Informacji 15 Załącznik nr 2. Obowiązki Administratora Bezpieczeństwa Informacji..16 Załącznik nr 3. Wyznaczenie Administratora Systemów Informatycznych...18 Załącznik nr 4. Oświadczenie...19 Załącznik nr 5. 2

3 Upoważnienie Nr.20 Załącznik nr 6. Ewidencja osób zatrudnionych przy przetwarzaniu zbiorów danych osobowych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Łobzie

4 WPROWADZENIE Niniejszy dokument opisuje reguły dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych zawartych w systemach informatycznych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Skłodowskiej Curie w Łobzie. Opisane reguły określają granice dopuszczalnego zachowania wszystkich użytkowników systemów informatycznych wspomagających pracę SP nr 1. Dokument zwraca uwagę na konsekwencje jakie mogą ponosić osoby przekraczające określone granice oraz procedury postępowania dla zapobiegania i minimalizowania skutków zagrożeń. Odpowiednie zabezpieczenia, ochrona przetwarzanych danych oraz niezawodność funkcjonowania są podstawowymi wymogami stawianymi współczesnym systemom informatycznym. Dokument Polityka bezpieczeństwa systemów informatycznych przetwarzania danych osobowych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Łobzie wskazuje sposób postępowania w sytuacji naruszania bezpieczeństwa danych osobowych w systemach informatycznych, przeznaczony jest dla osób zatrudnionych przy przetwarzaniu tych danych. Potrzeba jego opracowania wynika z 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1999 roku w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych (Dz. U. Nr 18 poz. 162) oraz 3 i 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024). 1. Administrator danych osobowych którym jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Łobzie, wyznacza Administratora Bezpieczeństwa Informacji (załącznik nr 1 wyznaczenie Administratora Bezpieczeństwa Informacji) danych zawartych w systemach informatycznych SP nr 1 oraz wyznacza Administratora Systemów Informatycznych (załącznik nr 3 wyznaczenie Administratora Systemu Informatycznego). 2. Administrator Bezpieczeństwa Informacji realizuje zadania w zakresie ochrony danych, a w szczególności: 1) ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych zawartych w zbiorach systemów informatycznych Szkoły, 2) podejmowania stosowanych działań zgodnie z niniejszą Polityką bezpieczeństwa w przypadku wykrycia nieuprawnionego dostępu do bazy danych lub naruszenia zabezpieczenia danych znajdujących się w systemie informatycznym, 3) niezwłocznego informowania Administratora danych lub osoby przez niego upoważnionej o przypadkach naruszenia przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, 4) nadzoru i kontroli systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych i osób przy nim zatrudnionych. 3. W przypadku nieobecności Administratora Bezpieczeństwa Informacji powyższe zadania realizuje osoba zastępująca. 4

5 4. Osoba zastępująca składa Administratorowi Bezpieczeństwa Informatycznego relację z podejmowanych działań w czasie jego zastępstwa. Rozdział 1 WYKAZ POMIESZCZEŃ SŁUŻACYCH DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Przetwarzanie danych osobowych może odbywać się w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 1 w Łobzie, w następujących pomieszczeniach: 1. gabinet dyrektora, 2. sekretariat, 3. gabinet głównej księgowej 4.gabinet pedagoga szkolnego 5.biblioteka szkolna 6.pokój nauczycielski 7.archiwum szkolne Rozdział 2 SPOSÓB PRZEPŁYWU DANYCH POMIĘDZY SYSTEMAMI 1.Przepływ danych pomiędzy systemami zastosowanymi w celu przetwarzania danych osobowych może odbywać się w postaci przepływu jednokierunkowego lub przepływu dwukierunkowego. 2.Przesyłanie danych pomiędzy systemami i programami wskazanymi w rozdziale 3 może odbywać się w sposób manualny, przy wykorzystaniu nośników zewnętrznych (np. dyskietka, CD, DVD, dysk wymienny, PenDrive itp.) lub w sposób półautomatyczny, przy wykorzystaniu funkcji eksportu/importu danych za pomocą teletransmisji (np. poprzez wewnętrzną sieć teleinformatyczną Program Kadrowy i Płacowy - dwa oddzielne systemy (moduły programowe) przetwarzają dane zawarte w dwóch zbiorach pomiędzy którymi występuje przepływ danych). w przypadku pozostałych programów bezpośredni przepływ danych nie istnieje. 3.Przesyłanie danych może odbywać się zarówno w obrębie szkoły, jak i na zewnątrz (do organu prowadzącego szkołę lub podmiotów współpracujących ze szkołą w organizowaniu zadań związanych z procesem edukacyjnym, w szczególności organizujących sprawdzian na zakończenie szkoły podstawowej (dane uczniów: : nazwisko, imiona, data i miejsce urodzenia, PESEL,) OKE i CKE). Dane osobowe przetwarzane w Szkole Podstawowej nr 1 w Łobzie za pomocą opisanego w rozdziale III oprogramowania przesyłane są pomiędzy poszczególnymi programami w następujący sposób: 1. Program Kadry i Płace generuje dane dla następujących programów: a)dane w formacie *xvsio zawierające informacje osobowe generowane są dla programu System Informacji Oświatowej. oraz systemu Płatnik 5

6 b) generuje przelewy wynagrodzeń pracowników poprzez program Internet Banking do Banku Spółdzielczego Goleniów, oddział w Łobzie 2. Program Płatnik przesyła zaszyfrowane deklaracje rozliczeniowe do ZUS. 3. Program SIO wykorzystuje wygenerowane dane z dostępnych systemów i przygotowuje raport zbiorczy dla jednostki nadrzędnej. 4. Program Pefs2007 przygotowuje raport zbiorczy dla Instytucji Pośredniczącej (Wojewódzki Urząd Pracy) Rozdział 3 WYKAZ ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH WRAZ ZE WSKAZANIEM PROGRAMÓW ZASTOSOWANYCH DO PRZETWARZANIA TYCH DANYCH 1. Dane osobowe przetwarzane są w lokalnym systemie informatycznym przy pomocy różnych aplikacji. Przetwarzanie odbywa się na komputerach PC, w sieci lokalnej lub lokalnie na stacjach roboczych. 2. Wykaz zbiorów oraz programów służących do przetwarzania danych osobowych: Lp. Nazwa zbioru Sposób gromadzenia Nazwa programu 1. Płace Forma papierowa Pakiet biurowy Office Forma elektroniczna WF Gang 2. Kadry Forma papierowa Forma elektroniczna Pakiet biurowy Office WF Gang 3. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych(ZFŚS) Forma papierowa Forma elektroniczna Pakiet biurowy Office 4. Obowiązek realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego Forma papierowa Forma elektroniczna 5. Rekrutacja do szkoły Forma papierowa Forma elektroniczna Pakiet biurowy Office 6. System Informacji Oświatowej (SIO) Forma papierowa Forma elektroniczna System Informacji Oświatowej (SIO) 7. Prowadzenie Forma papierowa Pakiet biurowy Office 6

7 dokumentacji przebiegu nauczania uczniów 8. Szczegółowe informacje dotyczące beneficjentów projektów dofinansowanych z EFS Forma elektroniczna Forma papierowa Forma elektroniczna Program Librus SEKRETARIAT PEFS Struktura zbiorów oraz sposób przepływu danych pomiędzy poszczególnymi systemami Lp. Nazwa zbioru Opis zbioru 1. Płace Nazwisko, imiona, nazwisko rodowe, data i miejsce urodzenia, PESEL,NIP, imiona rodziców pracownika, data zatrudnienia, numer i seria dokumentu tożsamości, adres zameldowania, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), obywatelstwo, nr konta bankowego pracownika. 2. Kadry Nazwisko, imiona, nazwisko rodowe, data i miejsce urodzenia, PESEL, NIP, imiona rodziców pracownika, data zatrudnienia, numer i seria dokumentu tożsamości, adres zameldowania, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), obywatelstwo, imiona i nazwiska oraz daty urodzenia dzieci pracownika, imię i nazwisko, adres i telefon osoby, którą należy zawiadomić w razie wypadku pracownika, w przypadku pracownika -mężczyzny dane dotyczące powszechnego obowiązku obrony). 3. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych(ZFŚS) Nazwisko, imię oraz adres zamieszkania wnioskodawcy, numer i seria dokumentu tożsamości, nazwisko, imię, adres zamieszkania oraz numer i seria dokumentu tożsamości poręczycieli, nr konta bankowego pożyczkobiorcy. 4. Obowiązek realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego Dotyczące dziecka: nazwisko, imiona, data i miejsce urodzenia, PESEL, adres zameldowania, miejsce zamieszkania, ogólne informacje o dziecku Dotyczące rodziców lub prawnych opiekunów: imiona, nazwiska, miejsce zatrudnienia, adres zameldowania, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), numery telefonów, adres Rekrutacja do szkoły Dotyczące dziecka: nazwisko, imiona, data i miejsce urodzenia, PESEL, adres zameldowania, miejsce zamieszkania, ogólne informacje o dziecku. Dotyczące rodziców lub prawnych opiekunów: 7

8 imiona, nazwiska, miejsce zatrudnienia, adres zameldowania, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), numery telefonów, adres System Informacji Oświatowej (SIO) 7. Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania uczniów 8. Szczegółowe informacje dotyczące beneficjentów projektów dofinansowanych z EFS PESEL nauczycieli zatrudnionych w szkole i uczniów. Dotyczące dziecka: nazwisko, imiona, data i miejsce urodzenia, PESEL, adres zameldowania, miejsce zamieszkania, ogólne informacje o dziecku Dotyczące rodziców lub prawnych opiekunów: imiona, nazwiska, miejsce zatrudnienia, adres zameldowania, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), numery telefonów, adres Dane osobowe uczestników projektu : nazwisko, imiona, płeć, wiek, PESEL, wykształcenie, adres zameldowania, adres zamieszkania, numery telefonów, adres Rozdział 4 OPIS ZDARZEŃ NARUSZAJĄCYCH OCHRONĘ DANYCH OSOBOWYCH 1. Podział zagrożeń: a) zagrożenia losowe zewnętrzne (np. klęski żywiołowe, przerwy w zasilaniu), ich występowanie może prowadzić do utraty integralności danych, ich zniszczenia i szkodzenia infrastruktury technicznej systemu, ciągłość systemu zostaje zakłócona, nie dochodzi do naruszenia poufności danych. b) zagrożenia losowe wewnętrzne (np. niezamierzone pomyłki operatorów administratora, awarie sprzętowe, błędy oprogramowania), może dojść do zniszczenia danych, może zostać zakłócona ciągłość pracy systemu, może nastąpić naruszenie poufności danych. c) zagrożenia zamierzone, świadome i celowe - najpoważniejsze zagrożenia, naruszenia poufności danych, (zazwyczaj nie następuje uszkodzenie infrastruktury technicznej i zakłócenie ciągłości pracy), zagrożenia te możemy podzielić na: nieuprawniony dostęp do systemu z zewnątrz (włamanie do systemu), nieuprawniony dostęp do systemu z jego wnętrza, nieuprawniony dostęp do systemu z jego wnętrza, nieuprawniony przekaz danych, pogorszenie jakości sprzętu i oprogramowania, bezpośrednie zagrożenie materialnych składników systemu. 2. Przypadki zakwalifikowane jako naruszenie lub uzasadnione podejrzenie naruszenia zabezpieczenia systemu informatycznego, w którym przetwarzane są dane osobowe to głównie: a) sytuacje losowe lub nieprzewidziane oddziaływanie czynników zewnętrznych na zasoby systemu jak np.: wybuch gazu, pożar, zalanie pomieszczeń, katastrofa budowlana, napad, działania terrorystyczne, niepożądana ingerencja ekipy 8

9 remontowej itp., b) niewłaściwe parametry środowiska jak np. nadmierna wilgotność lub wysoka temperatura, oddziaływanie pola elektromagnetycznego, wstrząsy lub wibracje pochodzące od urządzeń przemysłowych, c) awaria sprzętu lub oprogramowania, które wyraźnie wskazują na umyślne działanie w kierunku naruszenia ochrony danych lub wręcz sabotaż, a także niewłaściwe działanie serwisu, a w tym sam fakt pozostawienia serwisantów bez nadzoru, d) pojawienie się odpowiedniego komunikatu alarmowego od tej części systemu, która zapewnia ochronę zasobów lub inny komunikat o podobnym znaczeniu, e) jakość danych w systemie lub inne odstępstwo od stanu oczekiwanego wskazujące na zakłócenia systemu lub inną nadzwyczajną i niepożądaną modyfikację w systemie, f) nastąpiło naruszenie lub próba naruszenia integralności systemu lub bazy danych w tym systemie, g) stwierdzono próbę lub modyfikację danych lub zmianę w strukturze danych bez odpowiedniego upoważnienia (autoryzacji), h) nastąpiła niedopuszczalna manipulacja danymi osobowymi w systemie, i) ujawniono osobom nieupoważnionym dane osobowe lub objęte tajemnicą procedury ochrony przetwarzania albo inne strzeżone elementy systemu zabezpieczeń, j) praca w systemie lub jego sieci komputerowej wykazuje nieprzypadkowe odstępstwa od założonego rytmu pracy wskazujące na przełamanie lub zaniechanie ochrony danych osobowych np. praca przy komputerze lub w sieci osoby, która nie jest formalnie dopuszczona do jego obsługi, sygnał o uporczywym nieautoryzowanym logowaniu, itp., k) ujawniono istnienie nieautoryzowanych kont do danych lub tzw. bocznej furtki, itp., l) podmieniono lub zniszczono nośniki z danymi osobowymi bez odpowiedniego upoważnienia lub w sposób niedozwolony lub skopiowano dane osobowe, m) rażąco naruszono dyscyplinę pracy w zakresie przestrzegania procedur bezpieczeństwa informacji / nie wylogowanie się przed opuszczeniem stanowiska pracy, pozostawienie danych osobowych w drukarce, na ksero, nie zamknięcie pomieszczenia z komputerem, nie wykonanie w określonym terminie kopii bezpieczeństwa, prace na danych osobowych w celach prywatnych, itp./. 3. Za naruszenie ochrony danych uważa się również stwierdzone nieprawidłowości w zakresie zabezpieczenia miejsc przechowywania danych osobowych (otwarte szafy/,biurka, regały, urządzenia archiwalne i inne) na nośnikach tradycyjnych tj. na papierze (wydrukach), kliszy, folii, zdjęciach, dyskietkach w formie niezabezpieczonej itp. Rozdział 5 ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH 1. Administratorem danych osobowych zawartych i przetwarzanych w systemach informatycznych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Łobzie jest Dyrektor. 2. Środki ochrony fizycznej: b) budynek SP nr 1, w którym zlokalizowany jest obszar przetwarzania danych osobowych jest nadzorowany przez monitoring systemów alarmowych, c) wszystkie pomieszczenia Szkoły powinny posiadać system przeciwpożarowy i 9

10 oznakowane drogi ewakuacji, d) urządzenia służące do przetwarzania danych osobowych znajdują się w pomieszczeniach zabezpieczonych zamkami, e) przebywanie osób nieuprawnionych w pomieszczeniach tworzących obszar przetwarzania danych osobowych dopuszczalne jest tylko w obecności użytkownika uprawnionego do korzystania ze sprzętu informatycznego, f) pomieszczenia o których mowa wyżej, powinny być zamykane na czas nieobecności w nich osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich, 3. Środki organizacyjne: a) wyznaczono Administratora Bezpieczeństwa Informacji, który przyznaje uprawnienia w zakresie dostępu do systemu informatycznego, b) dostęp do danych mają tylko pracownicy upoważnieni przez administratora danych c) osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych są przed dopuszczeniem ich do pracy z tymi danymi szkolone w zakresie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, procedur przetwarzania danych oraz informowane o podstawowych zagrożeniach związanych z przetwarzaniem danych w systemie informatycznym. d) w pomieszczeniach, gdzie przybywają osoby postronne, monitory ustawione są w taki sposób, żeby uniemożliwić tym osobom wgląd w dane. e) przebywanie w pomieszczeniach w których przetwarzane są dane osobowe osób upoważnionych do dostępu do danych jest dopuszczalne tylko w obecności osoby zatrudnionej przy przetwarzaniu tych danych. f) prowadzona jest ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych. g) wprowadzono instrukcję zarządzania systemem informatycznym. h) zdefiniowano procedury postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych. i) określono sposób postępowania z nośnikami informacji. 4. Środki sprzętowe, informatyczne: a) każdy dokument papierowy przeznaczony do wyrzucenia powinien być uprzednio zniszczony w sposób uniemożliwiający jego odczytanie (np. przy pomocy niszczarki). b) sieć lokalna podłączona jest do Internetu za pomocą odrębnego komputera spełniającego funkcję serwera oraz Firewall a (zapory ogniowej). c) na wszystkich serwerach oraz stacjach roboczych zainstalowano oprogramowanie antywirusowe. Poczta elektroniczna wpływająca do SP nr 1 skanowana jest programem antywirusowym przed przesłaniem jej do użytkownika. d) zastosowano wygaszacz ekranu w przypadku dłuższej nieaktywności użytkownika. e) komputer zabezpieczony jest hasłem uruchomieniowym. f) dane kopiowane są na nośnikach CD-R. 6. Niezależnie od niniejszych zasad opisanych w dokumencie Polityka bezpieczeństwa systemów informatycznych przetwarzania danych osobowych w Szkole Podstawowej nr 1 mi. Marii Skłodowskiej-Curie w zakresie bezpieczeństwa mają zastosowanie wszelkie wewnętrzne regulaminy lub instrukcje dotyczące bezpieczeństwa ludzi i zasobów 10

11 informacyjnych oraz indywidualne zakresy zadań osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych w określonym systemie. Rozdział 6 KONTROLA PRZESTRZEGANIA ZASAD ZABEZPIECZENIA DANYCH OSOBOWYCH 1. Administrator danych lub osoba przez niego wyznaczona, którą jest Administrator Bezpieczeństwa Informacji sprawuje nadzór nad przestrzeganiem zasad danych osobowych wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych oraz zasad ustanowionych w niniejszym dokumencie. 2. Na podstawie zgromadzonych materiałów, o których mowa w ust. 2, Administrator Bezpieczeństwa sporządza roczne sprawozdanie i przedstawia Dyrektorowi SP nr 1 w Łobzie. Rozdział 7 POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NARUSZENIA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 1. W przypadku stwierdzenia naruszenia: zabezpieczenia systemu informatycznego, technicznego stanu urządzeń, zawartości zbioru danych osobowych ujawnienia metody pracy lub sposobu działania programu, jakości transmisji danych w sieci telekomunikacyjnej mogącej wskazać na naruszenie zabezpieczeń tych danych, innych zdarzeń mogących mieć wpływ na naruszenie danych osobowych (np. zalanie, pożar, itp.). Każda osoba zatrudniona przy przetwarzaniu danych osobowych jest obowiązana niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Administratora Bezpieczeństwa Informacji. 2. W razie niemożliwości zawiadomienia Administratora Bezpieczeństwa lub osoby przez niego upoważnionej, należy powiadomić bezpośredniego przełożonego. 3. Do czasu przybycia na miejsce naruszenia ochrony danych osobowych Administratora Bezpieczeństwa Informacji lub upoważnionej przez niego osoby, należy: a) niezwłocznie podjąć czynności niezbędne dla powstrzymania niepożądanych skutków zaistniałego naruszenia, o ile istnieje taka możliwość, a następnie uwzględnić w działaniu również ustalenie przyczyn lub sprawców, b) rozważyć wstrzymanie bieżącej pracy na komputerze lub pracy biurowej w celu zabezpieczenia miejsca zdarzenia, c) zaniechać o ile to możliwe - dalszych planowanych przedsięwzięć, które wiążą się z zaistniałym naruszeniem i mogą utrudnić udokumentowanie i analizę, 11

12 d) podjąć inne działania przewidziane i określone w instrukcjach technicznych i technologicznych stosowanie do objawów i komunikatów towarzyszących naruszeniu, e) podjąć stosowne działania, jeśli zaistniały przypadek jest określony w dokumentacji systemu operacyjnego, dokumentacji bazy danych lub aplikacji użytkowej, f) zastosować się do innych instrukcji i regulaminów, jeżeli odnoszą się one do zaistniałego przypadku, h) nie opuszczać bez uzasadnionej potrzeby miejsca zdarzenia do czasu przybycia Administratora Bezpieczeństwa lub osoby upoważnionej. 4. Po przybyciu na miejsce naruszenia lub ujawnienia ochrony danych osobowych, Administrator Bezpieczeństwa Informacji lub osoba go zastępująca: a) zapoznaje się z zaistniałą sytuacją i dokonuje wyboru metody dalszego postępowania mając na uwadze ewentualne zagrożenia dla prawidłowości pracy, b) może żądać dokładnej relacji z zaistniałego naruszenia osoby powiadamiającej, jak również od każdej innej osoby, która może posiadać informacje związane z zaistniałym naruszeniem, c) rozważa celowość i potrzebę powiadamia o zaistniałym naruszeniu Administratora danych, 5. Administrator Bezpieczeństwa Informacji zobowiązany jest do powiadomienia o zaistniałej sytuacji Dyrektora, który podejmuje decyzje o wykonaniu czynności zmierzających do przywrócenia poprawnej pracy systemu oraz o ponownym przystąpieniu do pracy w systemie. 6. Administrator Bezpieczeństwa Informacji dokumentuje zaistniały przypadek naruszenia oraz sporządza raport, który powinien zawierać w szczególności: a) wskazanie osoby powiadamiającej o naruszeniu oraz innych osób zaangażowanych lub odpytanych w związku z naruszeniem, b) określenie czasu i miejsca naruszenia i powiadomienia, c) określenie okoliczności towarzyszących i rodzaju naruszenia, d) wyszczególnienie wziętych faktycznie pod uwagę przesłanek do wyboru metody postępowania i opis podjętego działania, e) wstępną ocenę przyczyn wystąpienia naruszenia, f) ocenę przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego i naprawczego. 7. Raport, o którym mowa w ust.6 Administrator Bezpieczeństwa niezwłocznie przekazuje Dyrektora, a w przypadku jego nieobecności osobie uprawnionej. 8. Po wyczerpaniu niezbędnych środków doraźnych po zaistniałym naruszeniu Administrator Bezpieczeństwa zasięga niezbędnych opinii i proponuje postępowanie naprawcze, a w tym ustosunkowuje się do kwestii ewentualnego odtworzenia danych z zabezpieczeń oraz terminu wznowienia przetwarzania danych. 9. Zaistniałe naruszenie może stać się przedmiotem szczegółowej, zespołowej analizy prowadzonej przez Dyrektora SP nr 1, Administratora Bezpieczeństwa Informacji. 10. Analiza, o której mowa w ust. 9 powinna zawierać wszechstronną ocenę zaistniałego 12

13 naruszenia, wskazanie odpowiedzialnych, wnioski co do ewentualnych przedsięwzięć proceduralnych, organizacyjnych, kadrowych i technicznych, które powinny zapobiec podobnych naruszeniom w przyszłości. Rozdział 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Wobec osoby, która w przypadku naruszenia zabezpieczeń systemu informatycznego lub uzasadnionego domniemania takiego naruszenia nie podjęła działania określonego w niniejszym dokumencie, a w szczególności nie powiadomiła odpowiedniej osoby zgodnie z określonymi zasadami, a także gdy nie zrealizowała stosownego działania dokumentującego ten przypadek, wszczyna się postępowanie dyscyplinarne. 2. Pracownicy w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Łobzie składają oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego dokumentu. 3. Ewidencja osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych prowadzona jest wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszego dokumentu. 4. Do obsługi systemu informatycznego oraz urządzeń wchodzących w jego skład, służących do przetwarzania danych osobowych a także przetwarzanie danych osobowych w formie papierowej są dopuszczone osoby posiadające upoważnienie wydane wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszego dokumentu. 5. Przypadki nieuzasadnionego zaniechania obowiązków wynikających z niniejszego dokumentu mogą być potraktowane jako ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych, w szczególności przez osobę, która wobec naruszenia zabezpieczenia systemu informatycznego lub uzasadnionego domniemania takiego naruszenia nie powiadomiła o tym Administratora Bezpieczeństwa. 6. Orzeczona kara dyscyplinarna, wobec osoby uchylającej się od powiadomienia Administratora Bezpieczeństwa Informacji nie wyklucza odpowiedzialności karnej tej osoby zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.) oraz możliwości wniesienia wobec niej sprawy z powództwa cywilnego przez pracodawcę o zrekompensowanie poniesionych strat. 7. W sprawach nie uregulowanych niniejszym dokumentem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U.Nr 100, poz.1024) oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu technicznego przygotowania systemów i sieci do przekazywania informacji do gromadzenia wykazów połączeń telefonicznych i innych przekazów informacji oraz sposobów zabezpieczenia danych informatycznych (Dz.U. Nr 100, poz. 1023). 13

14 8. Niniejsza Polityka bezpieczeństwa systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Łobzie wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez Dyrektora. 14

15 Załącznik nr 1 do Polityki Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Łobzie. Wyznaczenie Administratora Bezpieczeństwa Informacji 1. Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153 poz. 1271, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285) i 3 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz.1024) wyznacza się Panią/a Ilonę Osieczko na ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI 2. Obowiązki Administratora Bezpieczeństwa Informacji znajdują się w załączniku nr (data i podpis Dyrektora) 15

16 Załącznik nr 2 do Polityki Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Łobzie. Obowiązki Administratora Bezpieczeństwa Informacji 1. Nadzór na przestrzeganiem instrukcji określającej sposób zarządzania systemem informatycznym. 2. Nadzór nad fizycznym zabezpieczeniem pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe oraz kontrolą przebywających w nich osób. Pomieszczenia, o których mowa wyżej powinny być zabezpieczone przed dostępem do nich osób nie posiadających uprawnień do przetwarzania danych osobowych. Osoby nie posiadające takich uprawnień mogą przebywać w nich jedynie w obecności osób uprawnionych. Na czas nieobecności zatrudnionych tam osób, pomieszczenia te powinny być odpowiednio zabezpieczone. 3. Zapewnienie awaryjnego zasilania komputerów oraz innych urządzeń mających wpływ na bezpieczeństwo przetwarzania. Komputery oraz urządzenia, o których mowa wyżej powinny być zasilane poprzez zastosowanie specjalnych urządzeń podtrzymujących zasilanie (UPS). 4. Dopilnowanie aby komputery przenośne, w których przetwarzane są dane osobowe zabezpieczone były hasłem dostępu przed nieautoryzowanym uruchomieniem oraz aby komputery te nie były udostępniane osobom nieupoważnionym do przetwarzania danych osobowych. Osoby posiadające komputery przenośne z zapisanymi w nich danymi osobowymi powinny być przeszkolone w celu zachowania szczególnej uwagi podczas ich transportu oraz na to, aby komputery przenośne te przechowywane były we właściwie zabezpieczonym pomieszczeniu. 5. Nadzór na wykorzystywany oprogramowaniem oraz jego legalnością. 6. Przeciwdziałanie dostępowi osób niepowołanych do systemu, w których przetwarzane są dane osobowe. 7. Podejmowanie odpowiednich działań w celu właściwego zabezpieczenia danych. 8. Badanie ewentualnych naruszeń w systemie zabezpieczeń danych osobowych. 9. Podejmowanie decyzji o instalowaniu nowych urządzeń oraz oprogramowania wykorzystywanego do przetwarzania danych osobowych. 10. Nadzór na naprawami, konserwacją oraz likwidacją urządzeń komputerowych zawierających dane osobowe. 11. Definiowanie użytkowników i haseł dostępu. 12. Prowadzenie osobiście lub nadzorowanie profilaktyki antywirusowej systemu informatycznego. 16

17 13. Nadzór nad wykonywaniem kopii zapasowych, ich przechowywaniem oraz okresowym sprawdzaniem pod kątem ich dalszej przydatności. 14. Nadzór nad obiegiem oraz przechowywaniem dokumentów i wydawnictw zawierające dane generowane przez system informatyczny (osoby pracujące przy przetwarzaniu danych osobowych powinni mieć dostęp do niszczarki aby niszczyć źle wydrukowane bądź zbyteczne dokumenty). 15. Prowadzi szkolenia użytkowników z zakresu bezpieczeństwa systemu komputerowego lub występuje z wnioskiem o przeprowadzenie szkoleń użytkowników z zakresu bezpieczeństwa systemu komputerowego. 16. Sporządzanie planów kontroli zatwierdzanych przez Administratora Danych oraz przeprowadzanie zgodnie z nimi kontroli. 17. Podjęcie natychmiastowych działań zabezpieczających w przypadku naruszenia zabezpieczeń systemu informatycznego lub informacji o zmianach w sposobie działania programu lub informacji o zmianach w sposobie działania programu lub urządzeń wskazujących na naruszenie bezpieczeństwa danych. 17

18 Załącznik nr 3 do Polityki Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Łobzie. Wyznaczenie Administratora Systemu Informatycznego 1. Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i 3 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz.1024) wyznacza się Panią Ilonę Osieczko na ADMINISTRATORA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO... (data i podpis Dyrektora ) 18

19 Załącznik nr 4 do Polityki Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Łobzie. Łobez, dnia Imię i nazwisko... Stanowisko O Ś W I A D C Z E N I E 1. Stwierdzam własnoręcznym podpisem, że znana jest mi treść przepisów: a) o ochronie i postępowaniu z wiadomościami stanowiącymi tajemnicę państwową i służbową, wynikających z ustawy z dnia r., o ochronie informacji niejawnych, b) o zasadach ochrony oraz środkach i zabezpieczeniach danych osobowych wynikających z ustawy z dnia r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002, Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz odpowiedzialności karnej za naruszenie danych osobowych, c) polityki bezpieczeństwa systemów informatycznych przetwarzania danych osobowych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Łobzie, d) instrukcji zarządza systemami informatycznymi, służących do przetwarzania danych osobowych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Łobzie. 2. Jednocześnie zobowiązuję się nie ujawniać wiadomości, z którymi zapoznałem (am) się z racji wykonywanej pracy w czasie zatrudnienia oraz po ustaniu zatrudnienia w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Łobzie a w szczególności nie będę: a) ujawniał danych osobowych zawartych w obsługiwanym systemie informatycznym oraz kartotek, księgach, wykazach i innych zbiorach ewidencyjnych, b) ujawniał szczegółów technologicznych przetwarzanych systemów, sposobów zabezpieczeń, c) udostępniał osobom nieupoważnionym nośników magnetycznych i innych materiałów związanych z przetwarzaniem danych osobowych, d) kopiował lub przetwarzał dane w sposób inny niż dopuszczalny obowiązującą instrukcję technologiczną. 2. Przyjmuję do wiadomości, iż postępowanie sprzeczne z powyższymi zobowiązaniami może być uznane za ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych w rozumieniu Kodeksu Pracy.... data i podpis pracownika... Podpis Administratora Danych Osobowych 19

20 Załącznik nr 5 do Polityki Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Łobzie... (pieczęć ) Łobez, dnia U P O W A Ż N I E N I E NR../.. Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) upoważniam Panią/Pana... (imię i nazwisko)... (stanowisko pracy) do przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznym i nie informatycznym funkcjonujących w Szkole Podstawowej nr 1 w Łobzie zawartych w zbiorze rozproszonym noszącym nazwę Pracownicy, Uczniowie, Rodzice Powyższe upoważnienie wydaje się na okres: Czasu trwania umowy o pracę... (wpisać na jaki okres lub bezterminowo) Podpis Podpis Pracownika Administratora Danych Osobowych 20

21 Załącznik nr 6 do Polityki Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Łobzie. EWIDENCJA OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZY PRZETWARZANIU ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W ŁOBZIE Lp. Imię i nazwisko Data wydania upoważnienia Stanowisko pracy Nazwa przetwarzanego zbioru danych osobowych Pomieszczenie 21

Instrukcja postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych

Instrukcja postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 19/08 z dnia 04.03.2008 r. Instrukcja postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 im. Prof. Stanisława

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 22/2006 Wójta Gminy Gostycyn z dnia 20.03.2006 r.

ZARZĄDZENIE NR 22/2006 Wójta Gminy Gostycyn z dnia 20.03.2006 r. Zarządzenie nr 22/2006 Wójta Gminy Gostycyn z dnia 20.03.2006 r. w sprawie ustalenia Polityki bezpieczeństwa systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy w Gostycynie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W BEŁCZNIE

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W BEŁCZNIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 9 //2011 Dyrektora Szkoły z dnia 07.09. 2011 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W BEŁCZNIE

Bardziej szczegółowo

Polityka Bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. w Publicznym Gimnazjum nr 1 im Jana Pawła II w Ząbkach

Polityka Bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. w Publicznym Gimnazjum nr 1 im Jana Pawła II w Ząbkach Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Publicznego Gimnazjum nr 1 im Jana Pawła II w Ząbkach Nr 9 /2015 z dnia 1.10.2015 Polityka Bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Publicznym Gimnazjum nr

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 35/VI/2012 Wójta Gminy Braniewo z dnia 25 maja 2012 r.

Zarządzenie Nr 35/VI/2012 Wójta Gminy Braniewo z dnia 25 maja 2012 r. Zarządzenie Nr 35/VI/2012 Wójta Gminy Braniewo z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie: polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 10/2011 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach z dnia 14 lutego 2011 roku

Zarządzenie nr 10/2011 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach z dnia 14 lutego 2011 roku Zarządzenie nr 10/2011 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach z dnia 14 lutego 2011 roku w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa danych osobowych Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach Na

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych

Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych Załącznik nr 1 do zarządzenia dyrektora nr ROK-015-10/10 w Ośrodku Kultury w Olecku Mazury Garbate Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Polityka bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE GMINY ŁYSE. Rozdział I Wprowadzenie

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE GMINY ŁYSE. Rozdział I Wprowadzenie Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 53/2008 Wójta Gminy Łyse z dnia 27 sierpnia 2008 r. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE GMINY ŁYSE Rozdział I Wprowadzenie 1. Wprowadzenie Polityki

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH SŁUŻĄCYCH DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W BUKOWCU

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH SŁUŻĄCYCH DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W BUKOWCU POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH SŁUŻĄCYCH DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W BUKOWCU ROZDZIAŁ 1 PODSTAWA PRAWNA 1 Potrzeba opracowania dokumentu wynika

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczeństwa i instrukcja zarządzania systemem informatycznym. służącym do przetwarzania danych osobowych

Polityka bezpieczeństwa i instrukcja zarządzania systemem informatycznym. służącym do przetwarzania danych osobowych Polityka bezpieczeństwa i instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Zespół Szkół nr 3 Specjalnych im. Janusza Korczaka w Pszczynie SPIS TREŚCI Wprowadzenie....3

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W STOWARZYSZENIU PRACOWNIA ROZWOJU OSOBISTEGO

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W STOWARZYSZENIU PRACOWNIA ROZWOJU OSOBISTEGO POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W STOWARZYSZENIU PRACOWNIA ROZWOJU OSOBISTEGO ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1. 1. Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Stowarzyszeniu

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczeństwa systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Gostyniu

Polityka bezpieczeństwa systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Gostyniu Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 13/06 Starosty Gostyńskiego z dnia 28 lutego 2006 r. Polityka bezpieczeństwa systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 10 dyrektora ZSO w Sokółce z dnia 30 grudnia 2010 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 10 dyrektora ZSO w Sokółce z dnia 30 grudnia 2010 r. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 10 dyrektora ZSO w Sokółce z dnia 30 grudnia 2010 r. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA I INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI SŁUŻĄCYMI DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W GRĘBOCICACH

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W GRĘBOCICACH Załącznik Nr 1 Do ZARZĄDZANIA NR 9/2011 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W GRĘBOCICACH Podstawa prawna: - rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczeństwa. systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych. w Starostwie Powiatowym w Gryfinie

Polityka bezpieczeństwa. systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych. w Starostwie Powiatowym w Gryfinie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 61/2006 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 czerwca 2006 r. Polityka bezpieczeństwa systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych Opracował: Administrator

Bardziej szczegółowo

Polityka Bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy w Wilkowie

Polityka Bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy w Wilkowie Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr ORG.0050.195.2012 Wójta Gminy Wilków z dnia 27 kwietnia 2012 r. Polityka Bezpieczeństwa przetwarzania w Urzędzie Gminy w Wilkowie 1. Wprowadzenie. W systemie Urzędu Gminy

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczeństwa i instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych

Polityka bezpieczeństwa i instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Polityka bezpieczeństwa i instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Zespół Szkół Samochodowych i Budowlanych Im. Leonarda da Vinci w Głogowie ul. Piastowska

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. zarządzania systemem informatycznym, służącym do przetwarzania danych osobowych. w Ośrodku Pomocy Społecznej. w Dębnicy Kaszubskiej

Instrukcja. zarządzania systemem informatycznym, służącym do przetwarzania danych osobowych. w Ośrodku Pomocy Społecznej. w Dębnicy Kaszubskiej ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR 3/2013 KIEROWNIKA OOŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DĘBNICY KASZUBSKIEJ Z DNIA 25.07.2013 r. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym, służącym do przetwarzania danych

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA przetwarzania danych osobowych systemu informatycznego Urzędu Miejskiego w Kozienicach

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA przetwarzania danych osobowych systemu informatycznego Urzędu Miejskiego w Kozienicach Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 12/2006 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 29.12.2006 r. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA przetwarzania danych osobowych systemu informatycznego Urzędu Miejskiego w Kozienicach Podstawa

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 25/2005 Burmistrza Brzeszcz z dnia 21 czerwca 2005 r. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA URZĘDU GMINY W BRZESZCZACH Podstawa prawna: - rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH w RZESZOWIE 1 PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM 1. Nadawanie i rejestrowanie uprawnień do przetwarzania danych w systemie informatycznym 32 Przetwarzać dane osobowe w systemach informatycznych może wyłącznie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 43/ 07 WÓJTA GMINY DZIADKOWICE

ZARZĄDZENIE NR 43/ 07 WÓJTA GMINY DZIADKOWICE ZARZĄDZENIE NR 43/ 07 WÓJTA GMINY DZIADKOWICE z dnia 1 października 2007 r. w sprawie polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr. xx / 2013 DYREKTORA Zespołu Szkół Publicznych w Kazuniu Polskim z dnia dnia miesiąca roku

Zarządzenie nr. xx / 2013 DYREKTORA Zespołu Szkół Publicznych w Kazuniu Polskim z dnia dnia miesiąca roku Zarządzenie nr. xx / 2013 DYREKTORA Zespołu Szkół Publicznych w Kazuniu Polskim z dnia dnia miesiąca roku w sprawie: wprowadzenia w życie Polityki Bezpieczeństwa oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE GMINY BORZECHÓW

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE GMINY BORZECHÓW POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE GMINY BORZECHÓW Spis treści WPROWADZENIE... 3 Rozdział I OPIS ZDARZEŃ NARUSZAJĄCYCH OCHRONĘ DANYCH OSOBOWYCH... 4 Rozdział 2 ZABEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 62/2011 Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 30 maja 2011r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 62/2011 Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 30 maja 2011r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 62/2011 Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 30 maja 2011r. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻACYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE

Bardziej szczegółowo

Załączniki do Polityki Bezpieczeństwa Informacji. Wzory dokumentów wewnętrznych

Załączniki do Polityki Bezpieczeństwa Informacji. Wzory dokumentów wewnętrznych Załączniki do Polityki Bezpieczeństwa Informacji Wzory dokumentów wewnętrznych Załącznik nr.1 Upoważnienie Nr 01/2013... Działając na podstawie uprawnień nadanych mi w Urzędzie Gminy w sprawie ochrony

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA. Wykaz zbiorów danych oraz programów zastosowanych do przetwarzania danych osobowych.

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA. Wykaz zbiorów danych oraz programów zastosowanych do przetwarzania danych osobowych. 1 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 243/09 Burmistrza Michałowa z dnia 14 września 2009 r. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA Rozdział I. Rozdział II. Postanowienia ogólne. Deklaracja intencji, cele i zakres polityki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Załącznik nr 2 do zarządzenia dyrektora nr ROK-015-10/10 w Ośrodku Kultury w Olecku Mazury Garbate Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

2. Wykaz zbiorów danych osobowych oraz programy zastosowane do przetwarzania tych danych.

2. Wykaz zbiorów danych osobowych oraz programy zastosowane do przetwarzania tych danych. Wykaz pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe. Załącznik nr 1 Numer pokoju Używany program 2. Wykaz zbiorów danych osobowych oraz programy zastosowane do przetwarzania tych danych. Nazwa zbioru

Bardziej szczegółowo

Procedura Alarmowa. Administrator Danych Dyrektor Ewa Żbikowska

Procedura Alarmowa. Administrator Danych Dyrektor Ewa Żbikowska Procedura Alarmowa Administrator Danych Dyrektor Ewa Żbikowska Dnia 15.12.2014 r. w podmiocie o nazwie Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Lubaniu w celu pełnej kontroli oraz

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA I INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE GMINY BOLESZKOWICE

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA I INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE GMINY BOLESZKOWICE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 16 lutego 2011r. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA I INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia nr 13/2010/2011 Polityka bezpieczeostwa danych osobowych POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Załącznik do zarządzenia nr 13/2010/2011 Polityka bezpieczeostwa danych osobowych POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH Załącznik do zarządzenia nr 13/2010/2011 Polityka bezpieczeostwa danych osobowych POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH Polityka bezpieczeostwa danych osobowych powstała w oparciu o przepisy ustawy

Bardziej szczegółowo

I Postanowienia ogólne. II Rejestrowanie w systemie informatycznym

I Postanowienia ogólne. II Rejestrowanie w systemie informatycznym Załącznik nr 1 do Polityki Bezpieczeństwa Informacji z dnia 30 sierpnia 2012 roku. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I Postanowienia ogólne 1. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 15/13 WÓJTA GMINY ŚWIĘTAJNO z dnia 16 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 15/13 WÓJTA GMINY ŚWIĘTAJNO z dnia 16 kwietnia 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 15/13 WÓJTA GMINY ŚWIĘTAJNO z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Świętajno Na podstawie art. 36 ust. 2 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Z a r z ą d z e n i e Nr 126 /2015 W ó j t a G m i n y K o b y l n i c a z dnia 17 czerwca 2015 roku

Z a r z ą d z e n i e Nr 126 /2015 W ó j t a G m i n y K o b y l n i c a z dnia 17 czerwca 2015 roku Z a r z ą d z e n i e Nr 126 /2015 W ó j t a G m i n y K o b y l n i c a z dnia 17 czerwca 2015 roku o zmianie Zarządzenia nr 50/2013 z dnia 24 maja 2013r. w sprawie polityki bezpieczeństwa i zarządzania

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ALARMOWA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZAKRZÓWKU ORAZ FILII W STUDZIANKACH, SULOWIE I RUDNIKU DRUGIM

PROCEDURA ALARMOWA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZAKRZÓWKU ORAZ FILII W STUDZIANKACH, SULOWIE I RUDNIKU DRUGIM Gminna Biblioteka Publiczna w Zakrzówku ul. Żeromskiego 24 B, 23 213 Zakrzówek tel/fax: (81) 821 50 36 biblioteka@zakrzowek.gmina.pl www.gbp.zakrzowek.gmina.pl PROCEDURA ALARMOWA PROCEDURA ALARMOWA Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w Urzędzie Gminy Miłkowice

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w Urzędzie Gminy Miłkowice Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 20/2008 Wójta Gminy Miłkowice z Dnia 2 kwietnia 2008r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi, służącymi do przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 5 lipca 2013 roku.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 5 lipca 2013 roku. Zarządzenie nr 7 /2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury z dnia 5 lipca 2013 roku w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa informacji oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZENSTWA

POLITYKA BEZPIECZENSTWA INFORMACJA O DOKUMENCIE POLITYKA BEZPIECZENSTWA Niniejszy dokument opisuje reguły dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych zawartych w Systemach informatycznych stosowanych w sieci wypozyczalniach Wintergroup

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA Administrator Danych Małgorzata Ziemianin Dnia 24.11.2015 roku w podmiocie o nazwie Publiczne Gimnazjum im. Henryka Brodatego w Nowogrodzie Bobrzańskim Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/12 DYREKTORA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ LIPKA. z dnia 1 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/12 DYREKTORA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ LIPKA. z dnia 1 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 7/12 DYREKTORA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ LIPKA z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej sposób zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI 1-2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI 1-2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Warszawa 2015-07-14 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014 poz. 1182) 1-2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 62/2011 Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 30 maja 2011r. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM URZĘDU GMINY W CZEMPINIU Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ODJ KRAKÓW

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ODJ KRAKÓW POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ODJ KRAKÓW I. Podstawa prawna Polityka Bezpieczeństwa została utworzona zgodnie z wymogami zawartymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO- WŁASNOŚCIOWEJ w Konstancinie-Jeziornie.

REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO- WŁASNOŚCIOWEJ w Konstancinie-Jeziornie. REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO- WŁASNOŚCIOWEJ w Konstancinie-Jeziornie. I Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Szkole Podstawowej nr 23 im. Olimpijczyków Polskich w Lublinie

Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Szkole Podstawowej nr 23 im. Olimpijczyków Polskich w Lublinie Strona1 Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Szkole Podstawowej nr 23 im. Olimpijczyków Polskich w Lublinie SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne...str. 2 ROZDZIAŁ II Wykaz budynków,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W STANIEWICACH

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W STANIEWICACH Załącznik Nr 1 do Zarządzenia dyrektora Szkoły Podstawowej w Staniewicach nr 14/2010/2011 z dnia 15 marca 2011 w sprawie zatwierdzenia Polityki bezpieczeństwa i instrukcji bezpieczeństwa przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Polityka Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych

Polityka Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych Polityka Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Klucze Wersja 1 Pieczęć firmowa: Opracował: Data: Zatwierdził: Data:.. 1 1. Wstęp... 3 2. Definicje... 4 3. Zadania ABI... 5 4. Wykaz budynków,

Bardziej szczegółowo

i częstotliwość tworzenia kopii, zasady sprawdzania obecności wirusów komputerowych oraz dokonywania przeglądów i konserwacji systemów.

i częstotliwość tworzenia kopii, zasady sprawdzania obecności wirusów komputerowych oraz dokonywania przeglądów i konserwacji systemów. 1 i częstotliwość tworzenia kopii, zasady sprawdzania obecności wirusów komputerowych oraz dokonywania przeglądów i konserwacji systemów. W związku z tym, że system informatyczny przetwarzający dane osobowe

Bardziej szczegółowo

Noworudzka Szkoła Techniczna

Noworudzka Szkoła Techniczna Noworudzka Szkoła Techniczna w Nowej Rudzie 57-401 Nowa Ruda, ul. Stara Droga 4, tel. 074 872 22 42, fax 074 872 94 14, e-mail: szkola@zsp.nowaruda.pl POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczeństwa i instrukcja zarządzania systemem. w Urzędzie Gminy Wólka. Opracował : Ewa Flis / imię i nazwisko /

Polityka bezpieczeństwa i instrukcja zarządzania systemem. w Urzędzie Gminy Wólka. Opracował : Ewa Flis / imię i nazwisko / 1 Załącznik do Zarządzenia Nr117/2012 Wójta, z dnia 28 grudnia 2012 r. Polityka bezpieczeństwa i instrukcja zarządzania systemem w Urzędzie Gminy Wólka Opracował : Ewa Flis / imię i nazwisko / Administrator

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1/2010. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej. z dnia 05 marca 2010 r.

Zarządzenie Nr 1/2010. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej. z dnia 05 marca 2010 r. Zarządzenie Nr 1/2010 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej z dnia 05 marca 2010 r. w sprawie ustalania polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. W GNIEŹNIEŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ w GNIEŹNIE

R E G U L A M I N OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. W GNIEŹNIEŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ w GNIEŹNIE R E G U L A M I N OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W GNIEŹNIEŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ w GNIEŹNIE 1 I. Postanowienia ogólne 1 1. Polityka ochrony danych osobowych w Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

Amatorski Klub Sportowy Wybiegani Polkowice

Amatorski Klub Sportowy Wybiegani Polkowice Polityka Bezpieczeństwa Informacji w stowarzyszeniu Amatorski Klub Sportowy Wybiegani Polkowice (Polkowice, 2017) SPIS TREŚCI I. Wstęp... 3 II. Definicje... 5 III. Zakres stosowania... 7 IV. Miejsce w

Bardziej szczegółowo

4) Gabinet zastępcy dyrektora i pedagoga 2 osoby znajdujący się na I piętrze budynku

4) Gabinet zastępcy dyrektora i pedagoga 2 osoby znajdujący się na I piętrze budynku Załącznik nr 1 do,,polityki bezpieczeństwa Wykaz pomieszczeń Zespołu Szkół nr 3 Specjalnych im. Janusza Korczaka w Pszczynie, w których przetwarza się dane osobowe, oraz osoby mające prawo wglądu do danych

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Zagadnienia ogólne

Rozdział I Zagadnienia ogólne Załączniki do decyzji nr 2/11 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 3 stycznia 2011 r. (poz. ) Załącznik nr 1 Instrukcja zarządzania systemem teleinformatycznym służącym do przetwarzania danych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym

Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 28/2015 Wójta Gminy Secemin z dnia 27 kwietnia 2015 r. Urząd Gminy Secemin Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym Służącym Do Przetwarzania Danych Osobowych Projekt

Bardziej szczegółowo

Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych. w sklepie internetowym kozakominek.pl prowadzonym przez firmę Worldflame Sp. z o. o.

Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych. w sklepie internetowym kozakominek.pl prowadzonym przez firmę Worldflame Sp. z o. o. Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych w sklepie internetowym kozakominek.pl prowadzonym przez firmę Worldflame Sp. z o. o. Spis treści 1. Ogólne zasady przetwarzania danych osobowych... 3 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w VII L.O. im. Juliusza Słowackiego w Warszawie.

Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w VII L.O. im. Juliusza Słowackiego w Warszawie. Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w VII L.O. im. Juliusza Słowackiego w Warszawie. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 nr

Bardziej szczegółowo

I. Wstęp. II. Definicje

I. Wstęp. II. Definicje Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr Or.0050.10.2017 Wójta Gminy Damasławek z dnia 16 lutego 2017 r. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE GMINY DAMASŁAWEK I. Wstęp 1. W systemie

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomsku

Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomsku Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2009 Kierownika GOPS z dnia 10 lutego 2009 r. Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomsku Realizując postanowienia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI NARUSZENIA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Urzędu Miasta Kościerzyna. Właściciel dokumentu

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI NARUSZENIA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Urzędu Miasta Kościerzyna. Właściciel dokumentu Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna nr 0050.3/2016 z dnia 8 stycznia 2016 roku INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI NARUSZENIA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Urzędu Miasta Kościerzyna Właściciel

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W GIMNAZJUM NR 2 W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W GIMNAZJUM NR 2 W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W GIMNAZJUM NR 2 W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym Służącym do Przetwarzania Danych Osobowych

Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym Służącym do Przetwarzania Danych Osobowych Obowiązuje od 01.01.2012r Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym Służącym do Przetwarzania Danych Osobowych Zespół Szkół Ogrodniczych w Bielsku-Białej 1 Zawartość Wprowadzenie... 3 Procedury nadawania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Załącznik do zarządzenia 6/2016 Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5/2012 Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Muszynie z dnia 14 maja 2012r.

Zarządzenie Nr 5/2012 Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Muszynie z dnia 14 maja 2012r. Zarządzenie Nr 5/2012 Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Muszynie z dnia 14 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa danych osobowych Na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

OSOBOWYCH. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... str. 150-151. ROZDZIAŁ II Wykaz zbiorów danych osobowych... str. 151-152

OSOBOWYCH. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... str. 150-151. ROZDZIAŁ II Wykaz zbiorów danych osobowych... str. 151-152 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w Zespole Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Leźnie SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne.... str. 150-151 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W OŚRODKU KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W OŚRODKU KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 5/2012 Dyrektora Ośrodka Kultury w Drawsku Pomorskim z dnia 1 marca 2012 r. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W

Bardziej szczegółowo

Procedura zarządzania incydentami. informacji

Procedura zarządzania incydentami. informacji / POLITYKA BEZPIECZENSTWA INFORMACJI informacii Wers"a -1 Strona 1 Załącznik nr 4 Polityki Bezpieczeństwa Informacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego związanymi z bezpieczeństwem informacji WYDANIE

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Toruniu. Identyfikacja zasobów systemu informatycznego

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Toruniu. Identyfikacja zasobów systemu informatycznego Niniejszy załącznik uwzględnia: - zarządzenie (pierwotne) Nr 18/04 Starosty z 28.12.2004 r. - zarządzenie zmieniające Nr 33/09 z 10.12.2009 r. - zarządzenie zmieniające Nr 37/10 z 23.07.2010 r. - zarządzenie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH FILHARMONII DOLNOŚLĄSKIEJ W JELENIEJ GÓRZE

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH FILHARMONII DOLNOŚLĄSKIEJ W JELENIEJ GÓRZE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 12/05/2014 Dyrektora Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze z dnia 29 maja 2014r. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH W FILHARMONII DOLNOŚLĄSKIEJ W JELENIEJ GÓRZE,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 20/2009 Wójta Gminy Przywidz z dnia 6 marca 2009r.

Zarządzenie Nr 20/2009 Wójta Gminy Przywidz z dnia 6 marca 2009r. Zarządzenie Nr 20/2009 Wójta Gminy Przywidz z dnia 6 marca 2009r. w sprawie wdrożenia Instrukcji zarządzania systemem informatycznym Urzędu Gminy Przywidz Na podstawie art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM DLA SYSTEMU PODSYSTEM MONITOROWANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZ SPOŁECZNEGO 2007 U BENEFICJENTA PO KL

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM DLA SYSTEMU PODSYSTEM MONITOROWANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZ SPOŁECZNEGO 2007 U BENEFICJENTA PO KL INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM DLA SYSTEMU PODSYSTEM MONITOROWANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZ SPOŁECZNEGO 2007 U BENEFICJENTA PO KL 1 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Instrukcja Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia nr16 /2010 Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych

Załącznik do zarządzenia nr16 /2010 Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Załącznik do zarządzenia nr16 /2010 Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych i danych wrażliwych

Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych i danych wrażliwych Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 5/2015 r. Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pełczycach Z dnia 22.09.2015 r. Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych i danych wrażliwych

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. ochrony danych osobowych określający politykę bezpieczeństwa. Spółdzielnia Mieszkaniowa Geofizyka w Toruniu

R E G U L A M I N. ochrony danych osobowych określający politykę bezpieczeństwa. Spółdzielnia Mieszkaniowa Geofizyka w Toruniu R E G U L A M I N ochrony danych osobowych określający politykę bezpieczeństwa Spółdzielnia Mieszkaniowa Geofizyka w Toruniu Podstawa prawna: - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych

Bardziej szczegółowo

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Makowie Mazowieckim

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Makowie Mazowieckim Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 2/2016 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Makowie Mazowieckim z dnia 2 lutego 2016 roku POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH w Powiatowym Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 35 / 2004 BURMISTRZA MIASTA PASYM z dnia 30.06. 2004 roku

ZARZĄDZENIE nr 35 / 2004 BURMISTRZA MIASTA PASYM z dnia 30.06. 2004 roku ZARZĄDZENIE nr 35 / 2004 BURMISTRZA MIASTA PASYM z dnia 30.06. 2004 roku w sprawie: warunków technicznych i organizacyjnych korzystania przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Pasymiu z sieci komputerowej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 kwietnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 kwietnia 2004 r. Dz.U.2004.100.1024 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ FAMEG" w Radomsku

REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ FAMEG w Radomsku REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ FAMEG" w Radomsku Zatwierdzono Uchwałą Rady Nadzorczej nr 15/2012 z dnia 25 maja 2012 r. Sekretarz Rady Nadzorczej Ewa Pawłowska Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

osobowych i ich zbiorów stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

osobowych i ich zbiorów stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. ZARZĄDZENIE NR 13/2010 Dyrektora Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej sposób zarządzania systemem informatycznym i ręcznym w

Bardziej szczegółowo

1. Polityka Bezpieczeństwa

1. Polityka Bezpieczeństwa 1. Polityka Bezpieczeństwa 1.1 Wstęp Polityka Bezpieczeństwa, zwana dalej Polityką, oraz Instrukcja zarządzania systemami informatycznymi przetwarzającymi dane osobowe, zwana dalej Instrukcją, została

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 17/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Frombork z dnia 22.03.2012r. Lp. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA I. Wykaz budynków, pomieszczeń lub części pomieszczeń, tworzących obszar, w którym

Bardziej szczegółowo

1. Nadawanie uprawnień do przetwarzania danych oraz ich rejestrowanie w systemie informatycznym.

1. Nadawanie uprawnień do przetwarzania danych oraz ich rejestrowanie w systemie informatycznym. Strona1 INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w Szkole Podstawowej nr 23 im. Olimpijczyków Polskich w Lublinie 1. Nadawanie uprawnień do przetwarzania

Bardziej szczegółowo

2) stosowane metody i środki uwierzytelnienia oraz procedury związane z ich zarządzaniem i użytkowaniem,

2) stosowane metody i środki uwierzytelnienia oraz procedury związane z ich zarządzaniem i użytkowaniem, Wskazówki dotyczące sposobu opracowania instrukcji określającej sposób zarządzania systemem informatycznym, służącym do przetwarzania danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. Rozdział I Postanowienia wstępne.

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. Rozdział I Postanowienia wstępne. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W GMINNYM ZESPOLE OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ŚWIERKLANACH Rozdział I Postanowienia wstępne. Na podstawie 3

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI oraz INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI oraz INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI oraz INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W I SPOŁECZNYM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. MAHARADŻY JAM SAHEBA DIGVIJAY

Bardziej szczegółowo

a) po 11 dodaje się 11a 11g w brzmieniu:

a) po 11 dodaje się 11a 11g w brzmieniu: Zarządzenie Nr 134/05 Starosty Krakowskiego z dnia 27 grudnia 2005r. - w sprawie zmiany Zarządzenia Starosty Krakowskiego Nr 40/99 z dnia 19 sierpnia 1999r. w sprawie ochrony danych osobowych, stosowanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZYSZŁOŚĆ W KLUCZBORKU

REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZYSZŁOŚĆ W KLUCZBORKU REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZYSZŁOŚĆ W KLUCZBORKU I. POSTANOWIENIA OGÓNE. Podstawa prawna. 1 - Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (j.t. Dz.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Ostaszewo.

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Ostaszewo. Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 39/2015 Wójta Gminy Ostaszewo z dnia 27 maja 2015 r. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Ostaszewo

Bardziej szczegółowo

Projekt pt. Cztery pory roku - zajęcia artystyczne współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt pt. Cztery pory roku - zajęcia artystyczne współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Cztery pory roku - zajęcia artystyczne współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INSTRUKCJA zarządzania systemem informatycznym dla systemu Podsystem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia 11 KZ/ 2013

Załącznik nr 1 do zarządzenia 11 KZ/ 2013 Załącznik nr 1 do zarządzenia 11 KZ/ 2013 Instrukcja zarządzania systemem przetwarzania danych osobowych przy użyciu systemu informatycznego i w sposób tradycyjny w Szkole Muzycznej I stopnia w Dobczycach

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczeństwa ochrony danych osobowych i zarządzania systemem informatycznym w POYADE Group Poland sp. z o.o.

Polityka bezpieczeństwa ochrony danych osobowych i zarządzania systemem informatycznym w POYADE Group Poland sp. z o.o. Polityka bezpieczeństwa ochrony danych osobowych i zarządzania systemem informatycznym w POYADE Group Poland sp. z o.o. w Bydgoszczy Polityka bezpieczeństwa ochrony danych osobowych i zarządzania systemem

Bardziej szczegółowo

Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych wraz z Instrukcją zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe

Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych wraz z Instrukcją zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych wraz z Instrukcją zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w POLSKIE TOWARZYSTWO TANECZNE Wersja 1 Pieczęć firmowa: Opracował: Data: Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZECHOWYWANIA I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W OŚRODKU MEDIACJI INIGO

PROCEDURA PRZECHOWYWANIA I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W OŚRODKU MEDIACJI INIGO PROCEDURA PRZECHOWYWANIA I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W OŚRODKU MEDIACJI INIGO 1. Ilekroć w procedurze jest mowa o: 1) zbiorze danych - rozumie się przez to każdy posiadający strukturę zestaw danych

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHRUŚLINIE

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHRUŚLINIE POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHRUŚLINIE Chruślina 19-03-2015r. 1 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA Administrator Danych Dyrektor Szkoły Podstawowej w Chruślinie Dnia 10-03-2015r.

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w ramach Programu BIOsfera BIODERMA

Polityka bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w ramach Programu BIOsfera BIODERMA Polityka bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w ramach Programu BIOsfera BIODERMA 1 I. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Podstawa prawna: a) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (tekst

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych

Polityka bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych Polityka bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych Polska Fundacja Przeciwko Nepotyzmowi, ul. 11 Listopada 22, 05-070 Sulejówek Data wejścia w życie: 02 lipca 2015 r. 1. Administrator Danych Osobowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym STORK Szymon Małachowski

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym  STORK Szymon Małachowski Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w sklepie internetowym www.stork3d.pl prowadzonym przez firmę STORK Szymon Małachowski Właścicielem materialnych

Bardziej szczegółowo