SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania i kserokopiarek dla potrzeb Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie ul. Sobieskiego 3, Krasnystaw tel. 082/ do 13 fax: 082/ OPRACOWAŁ Piotr Dudek Paweł Piłat Cezary Szymański ZATWIERDZIŁ Starosta Krasnostawski Janusz Szpak Krasnystaw, kwiecień 2007

2 1. Nazwa i adres Zamawiającego Zamawiającym w niniejszym postępowaniu przetargowym jest: Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie, ul. Sobieskiego 3, Krasnystaw, tel. (082) do 88, do 13, fax. (082) , 2. Tryb udzielenia zamówienia Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej euro Ogłoszenie o niniejszym zamówieniu zostało przesłane do Urzędu Zamówień Publicznych w celu opublikowania na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu r. oraz umieszczone na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego. 3. Opis przedmiotu zamówienia - Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych Część I Zamówienia - Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 5 do siwz). Lp. Nazwa Ilość szt. 1. Zestaw komputerowy Typ I CPV , Zestaw komputerowy Typ II - CPV , Skaner A4 z oprogramowaniem OCR CPV Skaner A3 - CPV Drukarka laserowa A4 CPV Pendrive CPV Drukarka igłowa A4 - CPV UPS - CPV Nagrywarka DVD - CPV Pamięć RAM - CPV Listwa zabezpieczająca - CPV Oprogramowanie biurowe - CPV Oprogramowanie systemowe - CPV Część II Zamówienia - Dostawa kserokopiarki A3 CPV (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 5 do siwz. 2

3 3.3. Część II Zamówienia Dostawa szerokoformatowej drukarkokopiarki z funkcją skanowania CPV (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 5 do siwz. 4. Termin wykonania zamówienia Wymagany termin wykonania zamówienia 14 dni licząc od dnia podpisania umowy. 5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy - prawo zamówień publicznych oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy - prawo zamówień publicznych Minimalne kryteria kwalifikacyjne dla Wykonawców przystępujących do przetargu są następujące: Wykonawca winien być osobą fizyczną, osobą prawną, jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej lub konsorcjum firm, zdolną do wykonania określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dostaw Wykonawca może występować tylko w jednej Ofercie, (indywidualnie czy też jako Partner Konsorcjum) w odniesieniu do tego samego zadania inwestycyjnego. W przeciwnym wypadku Oferta zostanie wykluczona z dalszego postępowania W celu potwierdzenia spełnienia opisanych wyżej warunków Wykonawca musi załączyć do oferty dokumenty określone w pkt. 6 niniejszej SIWZ na podstawie których zostanie dokonana ocena spełnienia warunków określonych w pkt na zasadzie spełnia/nie spełnia. 6. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wraz ze swoja ofertą Wykonawcy muszą dostarczyć następujące informacje i dokumenty: Formularz oferty przetargowej. (Załącznik Nr 1 do siwz). 3

4 Oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do siwz) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Pełnomocnictwo do podpisywania dokumentów oferty i podpisania umowy, o ile nie wynika ono z innych złożonych dokumentów. W przypadku konsorcjum pełnomocnictwo dla ustanowionego przez Wykonawców pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. (Załącznik Nr 3 do siwz) Certyfikat CE w (języku polskim) dla oferowanych komputerów Specyfikacje techniczne oferowanego sprzętu komputerowego i kserokopiarek Wszystkie dokumenty wymienione w pkt. 6.1 muszą zostać złożone w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione. 7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. 7.1 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faxem z jednoczesnym przesłaniem oryginału pocztą. Każda ze stron na żądanie drugiej w przypadku przekazania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faxem niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 7.2 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgodnie z art. 38 ust.1 Prawa zamówień publicznych. 7.3 Wykonawcy mogą składać zapytania na piśmie lub faxem najpóźniej w terminie 6 dni przed upływem terminu składania ofert. 4

5 7.4 Zamawiający może, jeśli to konieczne, przedłużyć termin składania ofert aby Wykonawcy mogli uwzględnić w swoich ofertach zmiany wynikające z modyfikacji treści SIWZ. 7.5 Wykonawcy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zapoznanie się z należną starannością z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W sytuacji, gdy Wykonawca wgrał przetarg, reklamacje dotyczące zmiany wartości Oferty, nie będą rozpatrywane. 7.6 Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami są: w sprawach formalnych: Pan Piotr Dudek Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie, tel. 082/ do 13 wew. 62, fax; 082/ , w godz w sprawach merytorycznych: Pan Paweł Piłat Informatyk w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie, tel. 082/ do 13 wew. 67, fax; 082/ , w godz Wymagania dotyczące wadium nie dotyczy. 9. Termin związania ofertą oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia ostatecznego terminu składania ofert. 10. Opis sposobu przygotowania oferty przetargowej Oferta winna być sporządzona w języku polskim i napisana na maszynie lub komputerowo Dokumenty składające się na ofertę należy złożyć zgodnie z treścią i w kolejności podanej w pkt 6.1. siwz Zaleca się ponumerować kolejno wszystkie strony oferty Każda strona Oferty winna być opatrzona podpisem osoby lub osób upoważnionych do podpisania. Wszystkie strony, na których wprowadzono poprawki winny być opatrzone parafką osób upoważnionych obok tych poprawek Oferta winna być dostarczona w dwóch zaklejonych kopertach (zewnętrznej i wewnętrznej). W przypadku złożenia oferty osobiście Wykonawca otrzyma od Zamawiającego potwierdzenie złożenia oferty z datą i godziną przyjęcia Koperta zewnętrzna winna być opatrzona następującymi danymi: a. Nazwą i adresem Zamawiającego zgodnie z pkt. 1 SIWZ; b. Nazwą przedmiotu zamówienia zgodnie z pkt. 3. SIWZ; 5

6 c. Słowami: Nie otwierać przed dniem...roku, godziną Koperta wewnętrzna oprócz informacji podanych w pkt a, b i c powinna dodatkowo zawierać nazwę i adres Oferenta. 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert Wszystkie oferty muszą być dostarczone do siedziby Zamawiającego, tj. Kancelaria Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie, pok. Nr 117, ul. Sobieskiego 3, Krasnystaw do dnia r. do godz Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. pok. Nr 319 w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie, III piętro, w dniu r. o godz Otwarcie ofert jest jawne Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy Wykonawców oraz ich adresy i ceny ofert Informacje, o których mowa w pkt przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 12. Opis sposobu obliczenia ceny W ofercie należy podać ceny zgodnie z formularzem ofertowym będącym Załącznikiem Nr 1 do niniejszej siwz Cena dostawy musi obejmować: Wartość sprzętu Dostawę do siedziby zamawiającego Instalację i uruchomienie w miejscu użytkowania 13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert Dla każdej z trzech części cena ofertowa znaczenie 100% Jeżeli wartość podanej ceny ryczałtowej nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana nie odrzucona oferta, z najniższą ceną. 6

7 13.2. Odrzucenie ofert Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli: - jest niezgodna z ustawą, - jej treść nie odpowiada treści SIWZ, - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji; - zwiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, - została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału postępowaniu o udzielenie zamówienia, - zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 lub błędy w obliczeniu ceny, - Wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgłosił się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny, - jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów Zamawiający, w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia zwraca się do Wykonawcy, w formie pisemnej, o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Jeśli Wykonawca nie udzieli wyjaśnień w podanym terminie jego oferta zostanie odrzucona Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zmówienia w przypadkach określonych w art. 93 Prawa zamówień publicznych. 14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o: wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru; wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; wykonawcach którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenia zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 7

8 14.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie Przed upływem okresu związania ofertą Zamawiający zaprosi Wykonawcę, którego Oferta została uznana za najkorzystniejszą do podpisania umowy w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. Powiadomienie to w szczególności będzie zawierać datę i miejsce podpisania umowy oraz wyszczególnienie spraw, jakie Wykonawca musi dopełnić przed podpisaniem umowy. 15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie dotyczy. 16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego Ogólne warunki umowy o zamówienie publiczne zawarte są w umowie będącej załącznikiem Nr 4 do niniejszej siwz. 17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom, których naruszony został interes prawny w uzyskaniu zamówienia, przysługują środki ochrony prawnej opisane w dziale VI ustawy prawo zamówień publicznych. 18. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 19. Zamówienia uzupełniające Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. 20. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 21. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej, jeśli Zamawiający dopuszcza porozumiewaniem się drogą elektroniczną SIWZ, zapytania do siwz i udzielone odpowiedzi, modyfikacja siwz, informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, ofertach 8

9 odrzuconych, wykonawcach wykluczonych z postępowania umieszczane będą na stronie internetowej Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się za pośrednictwem poczty elektronicznej. 22. Informacje dotyczące walut w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą Walutą przetargu jest PLN. Wszystkie kwoty podane przy wycenionej ofercie przetargowej i innych dokumentach stanowiących ofertę winny być podane w PLN Płatność będzie dokonywana w PLN Całą korespondencję dotyczącą płatności wraz z fakturami należy wysłać do Zamawiającego w języku polskim. 23. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 24. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu 9

10 .. (nazwa oferenta) Załącznik Nr 1do siwz FORMULARZ OFERTY PRZETARGOWEJ Nazwa przedmiotu zamówienia: Dostawa zestawów komputerowych, oprogramowania i kserokopiarek. 1. Oświadczenie Wykonawcy 1.1.Niniejszym oświadczamy, że: - Zapoznaliśmy się ze SIWZ i przyjmujemy ją bez zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty, - Oferujemy się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ 1.2.Uważamy się za związanych ofertą na czas wskazany w SIWZ. 1.3.Zawarty w SIWZ wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych we wzorze umowy warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 2. Oferowana cena wykonania zadania: Część I zamówienia - Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania Lp. Nazwa Cena brutto Ilość szt. Wartość brutto 1. Zestaw komputerowy Typ I 8 2. Zestaw komputerowy Typ II 2 3. Skaner A4 z oprogramowaniem OCR 1 4. Skaner A Drukarka laserowa A Pendrive 2 7. Drukarka igłowa A UPS 3 9. Nagrywarka DVD Pamięć RAM Listwa zabezpieczająca Oprogramowanie biurowe Oprogramowanie systemowe 3 Razem Razem słownie: 10

11 Część II zamówienia - Dostawa kserokopiarki A3 Lp. Nazwa Cena brutto Ilość szt. Wartość brutto 1. Kserokopiarka A3 1 Razem Razem słownie: Data i podpis osób upoważnionych Część III zamówienia Dostawa szerokoformatowej drukarko-kopiarki z funkcją skanowania Lp. Nazwa Cena brutto Ilość szt. Wartość brutto 1. Szerokoformatowa drukarko-kopiarka z funkcją skanowania 1 Razem Razem słownie: Data i podpis osób upoważnionych 11

12 Załącznik Nr 2 do siwz (pieczątka firmy) OŚWIADCZENIE Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania i kserokopiarek dla potrzeb Wydziału Geodezji Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie (imię i nazwisko) jako upoważniony wpisem w rejestrze przedsiębiorców. z dnia w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że spełniamy wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 tzn.: 1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności. 2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zmówienia.... (data podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy) 12

13 Załącznik Nr 3 do siwz PEŁNOMOCNICTWO Upoważniam Pana/ Panią imiona i nazwiska oraz stanowiska służbowe do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania i kserokopiarek dla potrzeb Wydziału Geodezji Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie. Data i podpis osoby upoważniającej Uwaga: Niniejsze Pełnomocnictwo należy dołączyć w przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w Rejestrze Przedsiębiorstwa lub w przypadku Konsorcjum. 13

14 Załącznik Nr 4 do siwz Umowa 14

15 Załącznik Nr 5 do siwz Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Cześć I zamówienia: 1. Zestaw komputerowy typ I 8 szt Komputer procesor radiator płyta główna karta graficzna stacja dyskietek napęd optyczny klawiatura mysz Intel Core2 Duo 1.86 GHz lub inny o równoważnej lub wyższej wydajności w zestawie z procesorem 3,5'' - karta sieciowa 10/100Mb - karta dźwiękowa - złącze równoległe - 4 porty USB 2.0-1x PCI Express x16 - dwukanałowa obsługa pamięci - 128MB pamięci własnej - chłodzenie pasywne - złącze cyfrowe DVI - PCI Express x16 DVD+-RW PS/2 optyczna z rolką, obudowa - zasilacz 350W ATX min. 2 złącza USB na przednim panelu obudowy dysk twardy pamięć operacyjna gwarancja certyfikaty inne wymagania - 160GB - NCQ - SATA II rpm - 8MB cache - 2GB - 667MHz - DDR2 min. 36 miesięcy - wymagany certyfikat CE - (należy załączyć do sprzedawanego zestawu komputerowego) - komputer opatrzony trwałym logo producenta - komplet sterowników 15

16 1.2.UPS moc pozorna moc rzeczywista kształt napięcia wyjściowego czas ładowania zimny start napięcie wyjściowe akumulatora czas przełączania na UPS port komunikacyjny gniazda wyjściowe czas podtrzymania dla obciążenia 100% czas podtrzymania przy obciążeniu 50% wyposażenie standardowe dołączone oprogramowanie umożliwiające gwarancja 700 VA 420W sinusoidalny maks. 5 godz. 230 V maks. 3 ms USB min. 2 z podtrzymywaniem 3 min. 12 min. - kabel USB - oprogramowanie na CD - instrukcja obsługi - wykrywanie stanów pracy zasilacza, - stały monitoring, - pomiary: napięcia, mocy obciążenia, temperatury, pojemności akumulatorów, przewidywanego czasu podtrzymania, - zapis zdarzeń do pliku, - rejestracja parametrów pracy zasilacza na wykresie. min. 36 miesięcy 1.3.Listwa zabezpieczająca ilość gniazd wyjściowych długość przewodu obciążalność jednego gniazda wyłącznik gwarancja 5 szt. 5 m 460W Zabezpieczony przed przypadkowym wyłączeniem min. 5 lat 16

17 1.4.Monitor LCD przekątna 19'' rozdzielczość nominalna 1280x1024 kontrast 700:1 jasność 300 cd/m² czas reakcji plamki 6 ms kąt widzenia pion 170 kąt widzenia poziom 170 Ilość kolorów 16,77 spełniane normy jakościowe TCO 2003 złącza cyfrowe złącze DVI głośniki kable niezbędne do podłączenia komputera z monitorem przez złączę DVI gwarancja min. 60 miesięcy w systemie door-to-door 1.5.Oprogramowanie systemowe Oprogramowanie systemowe Windows XP Professional PL OEM lub rozwiązanie równoważne System operacyjny musi charakteryzować się następującymi cechami: - możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet, - darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet, - niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bezpłatnie, - internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim, - wbudowana zapora internetowa dla ochrony połączeń internetowych, - zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, przeglądarka internetowa, pomoc, komunikaty systemowe, - wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń. peryferyjnych, - system w trybie graficznym, - możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu, - zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie, - zapewniać możliwość szyfrowania systemu plików, - minimalne wymagania sprzętowe: o pamięć operacyjna 64MB o procesor 300 MHz 17

18 1.6.Oprogramowanie biurowe Oprogramowanie biurowe Microsoft Office 2003 PL OEM lub równoważny Aplikacja biurowa musi charakteryzować się następującymi cechami: - pełna zgodność dokumentów z formatami.doc,.xls, - bezproblemowa konwersja wszystkich elementów i atrybutów dokumentu, - obsługa języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej, słownik wyrazów bliskoznacznych, autokorekta, - wsparcie technologii XML, - możliwość implementacji schematów XML w dokumentach, - wykorzystanie dokumentów do pobierania danych z systemów bazodanowych i zasilanie baz danych z poziomu dokumentu, - łatwość dostosowania dokumentów, szablonów do potrzeb przedsiębiorstwa, - narzędzia umożliwiające dystrybucję odpowiednich szablonów do właściwych odbiorców, - narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy), - narzędzia umożliwiające zabezpieczanie dokumentów przed nieuprawnionym dostępem, drukowaniem, kopiowaniem, przesyłaniem (ochrona hasłem, podpis cyfrowy, zabezpieczenie certyfikatem weryfikowanym online). 18

19 2. Zestaw komputerowy typ II 2 szt. 2.1.Komputer procesor radiator płyta główna karta graficzna stacja dyskietek napęd optyczny klawiatura mysz Intel Core2 Duo 2.40 GHz lub inny o równoważnej lub wyższej wydajności w zestawie z procesorem 3,5'' - karta sieciowa 10/100Mb - karta dźwiękowa - obsługa RAID 0,1 - złącze równoległe - 4 porty USB 2.0-1x PCI Express x16 - dwukanałowa obsługa pamięci - FireWire (IEEE 1394) - 256MB pamięci własnej - chłodzenie pasywne - złącze cyfrowe DVI - PCI Express x16 DVD+-RW PS/2 optyczna z rolką, obudowa - zasilacz 350W ATX min. 2 złącza USB na przednim panelu obudowy dyski twarde (2 dyski twarde skonfigurowane do pracy w macierzy dyskowej RAID 0) pamięć operacyjna gwarancja certyfikaty inne wymagania - 250GB - NCQ - SATA II rpm - 8MB cache - 4GB - 667MHz - DDR2 - ECC min. 36 miesięcy - wymagany certyfikat CE (należy załączyć do sprzedawanego zestawu komputerowego) - komputer opatrzony trwałym logo producenta - komplet sterowników 19

20 2.2.UPS moc pozorna moc rzeczywista kształt napięcia wyjściowego czas ładowania zimny start napięcie wyjściowe akumulatora czas przełączania na UPS port komunikacyjny gniazda wyjściowe czas podtrzymania dla obciążenia 100% czas podtrzymania przy obciążeniu 50% wyposażenie standardowe dołączone oprogramowanie umożliwiające gwarancja 700 VA 420W sinusoidalny maks. 5 godz. 230 V maks. 3 ms USB min. 2 z podtrzymywaniem 3 min. 12 min. - kabel USB - oprogramowanie na CD - instrukcja obsługi - wykrywanie stanów pracy zasilacza, - stały monitoring, - pomiary: napięcia, mocy obciążenia, temperatury, pojemności akumulatorów, przewidywanego czasu podtrzymania, - zapis zdarzeń do pliku, - rejestracja parametrów pracy zasilacza na wykresie. min. 36 miesięcy 2.3. Listwa zabezpieczająca Ilość gniazd wyjściowych Długość przewodu Obciążalność jednego gniazda Wyłącznik Gwarancja 5 szt. 5 m 460W Zabezpieczony przed przypadkowym wyłączeniem min. 5 lat 20

21 2.4.Monitor LCD przekątna 19'' rozdzielczość nominalna 1280x1024 kontrast 700:1 jasność 300 cd/m² czas reakcji plamki 6 ms kąt widzenia pion 170 kąt widzenia poziom 170 Ilość kolorów 16,77 spełniane normy jakościowe TCO 2003 złącza cyfrowe złącze DVI głośniki kable niezbędne do podłączenia komputera z monitorem przez złączę DVI gwarancja min. 60 miesięcy w systemie door-to-door 2.5.Oprogramowanie systemowe Oprogramowanie systemowe Windows XP Professional PL OEM lub rozwiązanie równoważne System operacyjny musi charakteryzować się następującymi cechami: - możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet, - darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet, - niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bezpłatnie, - internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim, - wbudowana zapora internetowa dla ochrony połączeń internetowych, - zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, przeglądarka internetowa, pomoc, komunikaty systemowe, - wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń. peryferyjnych, - system w trybie graficznym, - możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu, - zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie, - zapewniać możliwość szyfrowania systemu plików, - minimalne wymagania sprzętowe: o pamięć operacyjna 64MB o procesor 300 MHz 21

22 2..6.Oprogramowanie biurowe Oprogramowanie biurowe Microsoft Office 2003 PL OEM lub równoważny Aplikacja biurowa musi charakteryzować się następującymi cechami: - pełna zgodność dokumentów z formatami doc, xls, - bezproblemowa konwersja wszystkich elementów i atrybutów dokumentu, - obsługa języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej, słownik wyrazów bliskoznacznych, autokorekta, - wsparcie technologii XML, - możliwość implementacji schematów XML w dokumentach, - wykorzystanie dokumentów do pobierania danych z systemów bazodanowych i zasilanie baz danych z poziomu dokumentu, - łatwość dostosowania dokumentów, szablonów do potrzeb przedsiębiorstwa, - narzędzia umożliwiające dystrybucję odpowiednich szablonów do właściwych odbiorców, - narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy), - narzędzia umożliwiające zabezpieczanie dokumentów przed nieuprawnionym dostępem, drukowaniem, kopiowaniem, przesyłaniem (ochrona hasłem, podpis cyfrowy, zabezpieczenie certyfikatem weryfikowanym online). 22

23 3. Skaner A4 z oprogramowaniem OCR 1 szt. typ skanera stolikowy rozdz. optyczna w pionie dpi rozdz. optyczna w poziomie dpi interfejs USB 2.0 element światłoczuły CCD - automatyczny podajnik dokumentów na 50 arkuszy (format A4) - skalowanie: co 1% - automatyczne skanowanie dwustronnych dokumentów, - skanowanie za pomocą automatycznego podajnika z prędkością 8 str/min - skanowanie do plików PDF aplikacja OCR Abbyy FineReader 8.0 Professional lub rozwiązanie równoważne Program musi charakteryzować się następującymi cechami: - rozpoznawania tekstu w języku polskim, - rozpoznawania pisma drukowanego i tabel - rozpoznawanie języków formalnych (C++, Pascal, etc.) - rozpoznawania teksu w pionie - przetwarzanie zdjęć dokumentów wykonanych aparatem cyfrowym - eksport do różnych formatów, w tym: rtf, txt, doc, csv, xls, html, pdf. - wbudowany słownik języka polskiego 4. Skaner A3 1 szt. typ skanera A3 rozdzielczość optyczna 300x600 dpi Interfejs USB źródło światła zimna lampa katodowa obszar skanowania 297 x 431 mm głębia koloru 48bit niezbędne kable do połączenia skanera z komputerem 23

24 5. Drukarka laserowa A4 2 szt. Szybkość druku Rozdzielczość w pionie Rozdzielczość w poziomie Wydajność Gramatura papieru Pojemność podajnika papieru Zainstalowana pamięć Prędkość procesora Złącza zewnętrzne Automatyczny druk dwustronny Serwer wydruków sieciowych Gwarancja 32 strony/minutę 1200 dpi 1200 dpi stron/miesiąc g/m2 500 szt. 32 MB 400 MHz USB, Ethernet 10/100 Mb, Centronics min. 24 miesiące w miejscu instalacji 6. Pendrive 2 szt. pojemność maks. prędkość odczytu maks. prędkość zapisu gwarancja MB 32 MB/s 26 MB/s min. 60 miesięcy 7. Drukarka igłowa A4 7 szt. Szerokość druku 80 kolumn Ilość igieł 18 szt. Trwałość głowicy 400 mln uderzeń / igłę Złącze zewnętrzne USB 1.1, IEEE 1284 Poziom hałasu maks. 55 db Emulacje Epson FX ESC/ P Strona podawania papieru przednia, tylna, góra Polskie znaki Latin2, Mazovia, PC 852 Drukowanie kopii min. 3 szt. Gwarancja min. 24 miesiące 24

25 8. UPS - 3 szt. moc pozorna moc rzeczywista kształt napięcia wyjściowego czas ładowania zimny start napięcie wyjściowe akumulatora czas przełączania na UPS port komunikacyjny gniazda wyjściowe czas podtrzymania dla obciążenia 100% czas podtrzymania przy obciążeniu 50% wyposażenie standardowe dołączone oprogramowanie umożliwiające gwarancja 700 VA 420W sinusoidalny maks. 5 godz. 230 V maks. 3 ms USB min. 2 z podtrzymywaniem 3 min. 12 min. - kabel USB - oprogramowanie na CD - instrukcja obsługi - wykrywanie stanów pracy zasilacza, - stały monitoring, - pomiary: napięcia, mocy obciążenia, temperatury, pojemności akumulatorów, przewidywanego czasu podtrzymania, - zapis zdarzeń do pliku, - rejestracja parametrów pracy zasilacza na wykresie. min. 36 miesięcy 9. Nagrywarka DVD - 1 szt. zapis DVD+/-R zapis DVD+RW zapis CD-R zapis CD-RW odczyt CD-ROM odczyt DVD-ROM interfejs czas dostępu dla DVD oprogramowanie gwarancja 18x 8x 48x 32x 48x 16x SATA maks. 140 ms Oprogramowanie do nagrywania płyt 24 miesiące 25

26 10. Pamięć RAM - 3 szt. pojemność typ inne 512 MB DDR 400MHz - pamięć w jednym module - markowa - CL Listwa Zabezpieczająca 6 szt. ilość gniazd wyjściowych długość przewodu obciążalność jednego gniazda wyłącznik gwarancja 5 szt. 5 m 460W Zabezpieczony przed przypadkowym wyłączeniem min. 5 lat 12. Oprogramowanie biurowe 6 szt. Oprogramowanie biurowe Microsoft Office 2003 PL BOX lub równoważny Aplikacja biurowa musi charakteryzować się następującymi cechami: - pełna zgodność dokumentów z formatami doc, xls, - bezproblemowa konwersja wszystkich elementów i atrybutów dokumentu, - obsługa języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej, słownik wyrazów bliskoznacznych, autokorekta, - wsparcie technologii XML, - możliwość implementacji schematów XML w dokumentach, - wykorzystanie dokumentów do pobierania danych z systemów bazodanowych i zasilanie baz danych z poziomu dokumentu, - łatwość dostosowania dokumentów, szablonów do potrzeb przedsiębiorstwa, - narzędzia umożliwiające dystrybucję odpowiednich szablonów do właściwych odbiorców, - narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy), - narzędzia umożliwiające zabezpieczanie dokumentów przed nieuprawnionym dostępem, drukowaniem, kopiowaniem, przesyłaniem (ochrona hasłem, podpis cyfrowy, zabezpieczenie certyfikatem weryfikowanym online). 26

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach art. 11 ust 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. nieograniczonego na: NR SPRAWY ZP-05-15-WIŁ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. nieograniczonego na: NR SPRAWY ZP-05-15-WIŁ WOJSKOWY INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI im. prof. Janusza GROSZKOWSKIEGO ul. Warszawska 22A, 05-130 Zegrze Południowe tel. 261 885 555, fax 261 885 589 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania. Urząd Miasta Czeladź 41-250 Czeladź, ul. Katowicka 45 tel. 76 37 974 fax.76-33-694 e-mail administracyjny@um.czeladz.pl ZP / 17 / D / SE-AG / 08 Czeladź, marzec 2008r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

NK.3411/2-7/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zadanie pn. Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego

NK.3411/2-7/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zadanie pn. Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego NK.3411/2-7/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zadanie pn. Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz urządzeń biurowych.

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa www.zseil.edu.pl Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego Nr sprawy: ZP/02/11 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY 85-128 BYDGOSZCZ UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 52 32 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 1/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Adres: Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin, Telefon: +48 91 440 34 23, faks: +48 91 440 34 41, NIP: 852-04-09-053,

Bardziej szczegółowo

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ul. Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51; e-mail: bzp@adm.uj.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Urząd Miasta Czeladź 41-250 Czeladź, ul. Katowicka 45 tel. 76 37 974 fax.76-33-694 e-mail administracyjny@um.czeladz.pl ZP / 30 / D / SE-AG / 08 Czeladź, czerwiec 2008r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr404036 z dnia 24.11.2009

x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr404036 z dnia 24.11.2009 ZP-400 Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr404036 z dnia 24.11.2009

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie 43-190 Mikołów, ul. Kolejowa 2 Tel. 032/ 3242660 OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie 43-190 Mikołów, ul. Kolejowa 2 Tel. 032/ 3242660 OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie 43-190 Mikołów, ul. Kolejowa 2 Tel. 032/ 3242660 OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA zakup i dostawę zestawu serwerowego, UPS, licencji oprogramowania Microsoft

Bardziej szczegółowo

dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i akcesoriami IT

dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i akcesoriami IT Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na dostawa sprzętu komputerowego

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Ul.Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51; e-mail: bzp@adm.uj.edu.pl www.uj.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Zakup i dostawa sprzętu informatycznego dla Sądu Okręgowego w Poznaniu

Zakup i dostawa sprzętu informatycznego dla Sądu Okręgowego w Poznaniu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: Zakup i dostawa sprzętu informatycznego dla Sądu Okręgowego w Poznaniu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) O WARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NR SPRAWY ZP/12/13/WIŁ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NR SPRAWY ZP/12/13/WIŁ WOJSKOWY INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI im. prof. Janusza GROSZKOWSKIEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA WIŁ W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

SIWZ na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ.

SIWZ na wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ. BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ul. Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51; e-mail: bzp@adm.uj.edu.pl www.uj.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 4 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO WARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FILHARMONIA NARODOWA ZP/02/05/2015 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA AD II 3421/25/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA INFORMACJE OGÓLNE: 1. Zamawiający : Powiat Nowosądecki Kierownik Zamawiającego : Zarząd Powiatu Nowosądeckiego, z siedzibą : 33-300 Nowy Sącz,

Bardziej szczegółowo

zakup i dostarczenie sprzętu komputerowego

zakup i dostarczenie sprzętu komputerowego Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, fax. 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zakup i dostarczenie sprzętu

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 26.11.2010r. SPEYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego, peryferyjnego na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku Postępowanie prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie ul. Odrowąża 1 71-420 Szczecin ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miasto Kalisz SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca postępowania pn.: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem Specyfikację zatwierdzono: dnia 30.05.2014 roku PREZYDENT Miasta

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej ul. Krasińskiego 54/56, 01 755 Warszawa tel. 261 85 26 89, fax. 261 85 27 15, NIP: 118 00 59-744 Numer sprawy: 17/ZP/15 Warszawa...05.2015r. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Dostawa zestawów komputerowych

Dostawa zestawów komputerowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, ul. Niepodległości 16, 10 045 Olsztyn, tel: 089-522-95-00, fax. 089-522-95-05, www.kwpsp.olsztyn.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O RÓWNOWARTOŚCI MNIEJSZEJ OD KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART.

Bardziej szczegółowo