Środowisko i energetyka w Funduszach Strukturalnych i norweskich na lata Anna Ober

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Środowisko i energetyka w Funduszach Strukturalnych i norweskich na lata 2014-2020. Anna Ober 10.12.2013"

Transkrypt

1 Środowisko i energetyka w Funduszach Strukturalnych i norweskich na lata Anna Ober

2 _2020/Strony/konsultacje_spoleczne_projek tow_programow_2014_2020.aspx 2

3 Celem POIŚ jest wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej Cel ten zostanie osiągnięty poprzez koncentrację na obszarach: czystej i efektywnej energii, w tym efektywności energetycznej, ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych, rozwoju energii ze źródeł odnawialnych oraz integracji i poprawy funkcjonowania europejskiego rynku energii; Adaptacji do zmian klimatu oraz efektywnego korzystania z zasobów, wzmocnieniu odporności systemów gospodarczych na zagrożenia związane z klimatem oraz zwiększeniu możliwości zapobiegania zagrożeniom (zwłaszcza zagrożeniom naturalnym) i reagowania na nie; Konkurencyjności, w tym wnoszeniu istotnego wkładu w utrzymanie przez UE prowadzenia na światowym rynku technologii przyjaznych środowisku, zapewniając jednocześnie efektywne korzystanie z zasobów i usuwając przeszkody w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych, co zwiększa konkurencyjność polskiej gospodarki i gospodarki całej UE. 3

4 Oś priorytetowa I: Promocja odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej Oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Oś priorytetowa V: Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa energetycznego Oś priorytetowa I Priorytet inwestycyjny: 4.1: Promowanie produkcji i dystrybucji odnawialnych źródeł energii projekty inwestycyjne dotyczące wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii wraz z odłączeniem tych źródeł do sieci m.in. budowa jednostek o większej mocy wytwarzania energii elektrycznej wykorzystujących energię wiatru, biomasę i biogaz, w ograniczonym zakresie energię z wody i słońca oraz ciepło przy wykorzystaniu energii geotermalnej na poziomie regionalnym przewidziano wsparcie dla jednostek o mniejszej mocy wykorzystujących energię z biomasy, biogazu, energii wiatru i słońca oraz wody, a także ciepło przy wykorzystaniu energii geotermalnej lub słonecznej Wnioskodawcy: m.in. JST, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe 4

5 Oś priorytetowa I Priorytet inwestycyjny: 4.2: Promowanie efektywności energetycznej i wykorzystania OZE przez przedsiębiorstwa wsparcie poprzez audyty energetyczne (przemysłowe) dużych oraz średnich przedsiębiorstw oraz ogólnopolski system wsparcia doradczego dla przedsiębiorców (duże i MŚP) w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE; promowanie zagadnień związanych z efektywnym wykorzystaniem energii oraz OZE; wsparcie inwestycyjne (niedoradcze) skierowane będzie głównie do przedsiębiorstw dużych, m.in.: modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie; modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach; zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przeds.; budowa, rozbudowa i modernizacja instalacji OZE; zmiana systemu wytwarzania lub wykorzystania paliw i energii, zastosowanie energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii produkcji i użytkowania energii, w tym termomodernizacja budynków; wprowadzanie systemów zarządzania energią, przeprowadzanie audytów energetycznych (przemysłowych); wnioskodawcy: przedsiębiorstwa 5

6 Oś priorytetowa I Priorytet inwestycyjny: 4.3: Wspieranie efektywności energetycznej i wykorzystania OZE w sektorze publicznym i mieszkaniowym wsparcie na kompleksową modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej i mieszkalnych wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne, w tym m.in. również ocieplenie obiektu, wymiana okien, drzwi zewnętrznych i oświetlenia na energooszczędne, przebudowa systemów grzewczych, wentylacji i klimatyzacji, instalacja OZE, wprowadzenie systemów zarządzania energią; wsparcie przygotowania audytów energetycznych takich budynków oraz prac projektowych; stworzenie ogólnopolskiego systemu wsparcia doradczego dla sektora publicznego i mieszkaniowego w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE wnioskodawcy: JST i ich jednostki organizacyjne, administracja rządowa, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych JST niebędące przedsiębiorcami 6

7 Oś priorytetowa I Priorytet inwestycyjny: 4.4: Rozwój i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji na niskich i średnich poziomach napięcia wsparcie budowy inteligentnych sieci (smart grid) o charakterze pilotażowym i demonstracyjnym, poprzez modernizację i rozbudowę systemów dystrybucyjnych niskiego i średniego napięcia związanych z wdrożeniem technologii smart mającą na celu zwiększenie możliwości przyłączania OZE oraz ograniczenie start sieciowych, w tym także zakup i montaż inteligentnych układów pomiarowych; wsparcie pilotażowych i demonstracyjnych programów zarządzania popytem, aplikacji do monitorowania obciążeń poszczególnych elementów sieci dystrybucyjnej oraz działań informacyjno-szkoleniowych wnioskodawcy: przedsiębiorcy tryb: pozakonkursowy 7

8 Oś priorytetowa I Priorytet inwestycyjny: 4.5: Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich typów obszarów, w szczególności na obszarach miejskich, w tym wspierania zrównoważonego transportu miejskiego oraz podejmowania odpowiednich działań adaptacyjnych i mitygacyjnych wsparcie na budowę, rozbudowę lub modernizację sieci ciepłowniczej i chłodniczej, również poprzez wdrażanie systemów zarządzania ciepłem i chłodem wraz z infrastrukturą wspomagającą; wsparcie wymiany źródeł ciepła wnioskodawcy: JST i ich jednostki organizacyjne, administracja rządowa, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych JST niebędące przedsiębiorcami 8

9 Oś priorytetowa I Priorytet inwestycyjny: 4.7: Promowanie wysokosprawnej kogeneracji energii cieplnej i elektrycznej w oparciu o popyt na użytkową energię cieplną wsparcie dla obszarów: budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu; budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu z OZE; budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania ciepła w wyniku której jednostki te zostaną zastąpione jednostkami wytwarzania energii w skojarzeniu; budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania ciepła w wyniku której jednostki te zostaną zastąpione jednostkami wytwarzania energii w skojarzeniu z OZE; budowa przyłączeń do sieci ciepłowniczych do wykorzystania ciepła użytkowego wyprodukowanego w jednostkach wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu, wraz z budową przyłączy wyprowadzających energię do krajowego systemu przesyłowego wnioskodawcy: JST i ich jednostki organizacyjne, administracja rządowa, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych JST niebędące przedsiębiorcami 9

10 Oś priorytetowa II Priorytet inwestycyjny: 5.2: Promowanie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje ryzyka, zapewniających odporność na klęski żywiołowe oraz stworzenie systemów zarządzania klęskami żywiołowymi wsparcie dla obszarów: opracowanie lub aktualizacja dokumentów strategicznych wymaganych prawem unijnym lub krajowym; zabezpieczenie przed skutkami zmian klimatu obszarów szczególnie wrażliwych: zagospodarowanie wód opadowych, w szczególności na obszarach miejskich; ochrona brzegów morskich w szczególności przy zastosowaniu metod przyrodniczych opartych na ochronie biotechnicznej, uwzględniających potrzebę zachowania naturalnych procesów dynamiki brzegowej; poprawa bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałanie suszy: projekty mające na celu zwiększenie naturalnej retencji; projekty z zakresu małej retencji (realizowane na obszarze więcej niż 1 woj.); budowa lub modernizacja urządzeń wodnych (pod warunkiem zgodności z wymogami UE, uwzględ. w dok, strategicznych w celu wypełnienia wymogów Ramowej Dyrektywy wodnej i tzw. Dyrektywy powodziowej; działania wspierające: rozwój systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania, wsparcie systemu monitorowania środowiska, działania informacyjno-edukacyjne nt. zmian klimatu i adaptacji do nich 10 wnioskodawcy: jak w priorytecie 4.7 oraz jednostki naukowe

11 Oś priorytetowa II Priorytet inwestycyjny: 6.1: Inwestycje w sektorze gospodarki odpadami w celu wypłenienia wymogów wynikających w prawa unijnego oraz zaspokojenia wykraczających poza te wymogi potrzeb inwestycyjnych określonych przez państwa członkowskie wsparcie dla obszarów: infrastruktura niezbędna do zapewnienia kompleksowej gospodarki odpadami w regionie, w tym w zakresie systemów selektywnego zbierania odpadów; instalacje do termicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz frakcji palnej wydzielonej z odpadów komunalnych z odzyskiem energii; absorpcja technologii, w tym innowacyjnych, w zakresie zmniejszania materiałochłonności procesów produkcji; racjonalizacja gospodarki odpadami, w tym odpadami niebezpiecznymi przez przedsiębiorców; wnioskodawcy: JST i ich jednostki organizacyjne, przedsiębiorcy, podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych JST niebędące przedsiębiorcami 11

12 Oś priorytetowa II Priorytet inwestycyjny: 6.2: Inwestycje w sektorze gospodarki wodnej w celu wypełnienia wymogów wynikających z prawa unijnego oraz zaspokojenia wykraczających poza te wymogi potrzeb inwestycyjnych określonych przez państwa członkowskie wsparcie dla obszarów: kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach co najmniej RLM, w tym wyposażenie ich w: systemy odbioru ścieków komunalnych, oczyszczalnie ścieków; systemy i obiekty zaopatrzenia w wodę (wyłącznie w ramach kompleksowych projektów); infrastrukturę zagospodarowania osadów ściekowych; racjonalizacja gospodarowania wodą w procesach produkcji oraz poprawa procesu oczyszczania ścieków wnioskodawcy: JST i ich jednostki organizacyjne, administracja rządowa, przedsiębiorcy, podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych JST niebędące przedsiębiorcami 12

13 Oś priorytetowa II Priorytet inwestycyjny: 6.4: Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz promowanie usług ekosystemowych, w tym programu Natura 2000 oraz zielonej infrastruktury wsparcie dla obszarów: ochrona in-situ i ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych; utrzymanie lub zwiększanie drożności korytarzy ekologicznych lądowych i wodnych mających znaczenie dla ochrony różnorodności biologicznej i adaptacji do zmian klimatu, w tym rozwój zielonej infrastruktury; opracowanie i wdrażanie dokumentów planistycznych zgodnie z kierunkami określonymi w Priorytetowych Ramach Działań dla sieci Natura 2000 na Wieloletni Program Finansowania UE w latach (PAF) oraz Krajowej strategii ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej; wspieranie zrównoważonego zarządzania obszarami cennymi przyrodniczo; doposażenie ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej (wyłącznie podlegające Parkom Narodowym); prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i efektywnego wykorzystania jego zasobów. wnioskodawcy: JST i ich jednostki organizacyjne, administracja rządowa, org. pozarządowe, jednostki naukowe, przedsiębiorcy, podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych JST niebędące przedsiębiorcami 13

14 Oś priorytetowa II Priorytet inwestycyjny: 6.5: Działania mające na celu poprawę stanu środowiska miejskiego, rewitalizację miast, rekultywację terenów poprzemysłowych (w tym terenów podlegających przekształceniu/ konwersji), redukcję zanieczyszczeń powietrza i propagowanie działań służących redukcji hałasu wsparcie dla zadań związanych z ograniczaniem zanieczyszczeń generowanych przez przemysł, w szczególności przez instalacje wymagające uzyskania pozwolenia zintegrowanego; wsparcie dla przedsiębiorstw wprowadzających mniej emisyjne, nowoczesne technologie produkcji skutkujące zmniejszeniem emisji zanieczyszczeń; wsparcie dla działań związanych z rozwojem terenów zielonych przyczyniających się do promowania miejskich systemów regeneracji i wymiany powietrza wnioskodawcy: JST i ich jednostki organizacyjne, administracja rządowa, przedsiębiorcy, podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych JST niebędące przedsiębiorcami 14

15 Oś priorytetowa V Priorytet inwestycyjny: 7.5: Rozwój inteligentnych systemów dystrybuowania, magazynowania i przesyłu gazu i energii elektrycznej wsparcie dla obszarów: budowa i modernizacja sieci przesyłowych i dystrybucyjnych gazu ziemnego wraz z infrastrukturą wsparcia dla systemu, w tym również sieci z wykorzystaniem technologii smart; budowa i modernizacja sieci przesyłowych i dystrybucyjnych energii elektrycznej, w tym również sieci z wykorzystaniem technologii smart; budowa i rozbudowa magazynów gazu ziemnego; rozbudowa możliwości regazyfikacji terminala LNG wnioskodawcy: przedsiębiorstwa energetyczne, prowadzące działalność przesyłu, dystrybucji, magazynowania, regazyfikacji gazu ziemnego oraz przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyłem i dystrybucją energii elektrycznej projekty pozakonkursowe 15

16 Celem POIR jest zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki, wyrażające się głównie wzrostem nakładów prywatnych na B+R Cel ten zostanie osiągnięty poprzez koncentrację działań Programu na: wsparciu powiązań między przedsiębiorstwami i nauką; wsparciu i rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw; wzmocnieniu jakości badań oraz pozycji krajowych jednostek naukowych w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Zakres wsparcia w ramach POIR wpisuje się w następujące cele tematyczne, wymienione w projekcie Rozporządzenia Ogólnego Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące EFRR, EFS, FS, EFRROW oraz EFRM objętych zakresem wspólnych ram strategicznych: Cel 1. Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji; Cel 3. Podnoszenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, sektora rolnego oraz sektora rybołówstwa i akwakultury. 16

17 Najważniejszymi beneficjentami POIR będą przedsiębiorstwa (w szczególności MŚP) oraz jednostki naukowe, a także klastry i instytucje otoczenia biznesu. Oś priorytetowa I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowo-badawcze Wsparcie w ramach I osi priorytetowej skierowane będzie do przedsiębiorstw rozpoczynających lub rozwijających działalność B+R, które planują realizację projektów badawczo-rozwojowych samodzielnie bądź we współpracy z zewnętrznymi podmiotami, w tym z innymi przedsiębiorstwami oraz jednostkami naukowymi. Celem osi jest finansowanie projektów B+R począwszy od fazy badań, poprzez etap prac rozwojowych i badań przemysłowych. Efektem powinien być transfer opracowanego rozwiązania do działalności gospodarczej. 17

18 Przykładowe typy projektów wspierane w ramach I osi priorytetowej: Badania oraz prace rozwojowe Wsparcie obejmujące realizację badań naukowych (wg ustawy o finansowaniu nauki), w tym badań podstawowych, stosowanych lub przemysłowych, oraz prac konstrukcyjnych technologiczno-projektowych i doświadczalnych, polegających na zastosowaniu istniejącej już wiedzy, uzyskanej dzięki pracom badawczym lub jako wynik doświadczenia praktycznego, do opracowania nowych lub istotnie ulepszonych rozwiązań, łącznie z przygotowaniem prototypów doświadczalnych oraz instalacji pilotażowych. Przedsiębiorca samodzielnie lub z JN, konsorcjum Demonstracja/ prace rozwojowe i demonstracyjne Wsparcie dla projektów obejmujących prace badawczo-rozwojowe związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/ demonstracyjnej. W ramach tego etapu prac B+R dokonana zostanie weryfikacja nowego rozwiązania w warunkach zbliżonych do rzeczywistych i operacyjnych, a następnie implementacja tego rozwiązania w docelowym systemie i jego wykorzystanie w warunkach rzeczywistych. Przedsiębiorca może przeprowadzić prace rozwojowe i demonstracyjne przy wykorzystaniu własnych zasobów lub może współpracować w tym zakresie z podmiotem zewnętrznym (jednostką naukową, innym przedsiębiorcą, siecią naukową, konsorcjum naukowo-przemysłowym itp.) 18

19 Wdrożenie schematu 1. Badania oraz prace rozwojowe lub 2. Demonstracja/ prace rozwojowe i demonstracyjne powinno zapewniać przedsiębiorcy możliwość doprowadzenia technologii do etapu, kiedy będzie można ją skomercjalizować lub zaimplementować na rynku w postaci produktu/ usługi/ procesu. W tym celu tworzone będą partnerstwa instytucji publicznych oraz funduszy wyspecjalizowanych w inwestowaniu w przedsięwzięcia najwyższego ryzyka. Wsparcie w zakresie transferu technologii i wyników B+R w ramach I osi priorytetowej dotyczy wyłącznie projektów sfinansowanych w ramach wsparcia przedstawionego powyżej. Projekty aplikacyjne Projekty aplikacyjne polegają na finansowaniu badań przemysłowych lub prac rozwojowych, realizowanych przez publiczne organizacje badawcze we współpracy z konkretnym przedsiębiorcą. Beneficjentami wsparcia są konsorcja jednostek naukowych i przedsiębiorstw, dzięki czemu rośnie szansa rynkowego wykorzystania wyników badań oraz reorientacji kierunków badań, realizowanych przez jednostki naukowe, na odpowiadające w większym stopniu wymaganiom przedsiębiorstw. 19

20 Programy sektorowe Programy sektorowe służą realizacji dużych przedsięwzięć badawczych, istotnych dla rozwoju konkretnych branż/ sektorów gospodarki. W programach tych, inaczej niż w przypadku projektów aplikacyjnych, inicjatorem jest przedsiębiorca lub grupa przedsiębiorców, którzy występują w imieniu branży (np. za pośrednictwem platformy technologicznej), przedstawiając zarys agendy badawczej wraz z konkretnym zapotrzebowaniem sektora. W ramach realizacji projektu przedsiębiorstwa mogą współpracować z sektorem nauki (nie jest jednak konieczna współpraca w ramach konsorcjum) Programy wspierające regionalne inteligentne specjalizacje Planuje się wsparcie programów badawczych, umożliwiających realizację przedsięwzięć ważnych dla rozwoju regionalnych inteligentnych specjalizacji. Inicjatorem prac B+R jest przedsiębiorca lub grupa przedsiębiorców, którzy przedstawiają zarys agendy badawczej wraz z konkretnym zapotrzebowaniem wynikającym z RSI. Wyniki projektu muszą być wykorzystywane przez przedsiębiorstwa w danym regionie. Przy realizacji projektu przedsiębiorstwa mogą współpracować z podmiotami spoza regionu. 20

21 Oś priorytetowa II: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Celem osi jest wsparcie przedsiębiorstw z sektora MŚP w zakresie prowadzenia procesu komercjalizacji wyników prac B+R Przykładowe typy projektów: Rozwój projektów przedsiębiorstw o wysokim potencjale innowacyjnym Wsparcie dla projektów polegających na rozwoju technologii (opracowanej przez przedsiębiorcę lub nabytej), która nie została jeszcze skomercjalizowana i wykorzystana w praktyce (koszty dalszych badań, wdrożenia, uruchomienia na jej podstawie produkcji lub świadczenia usług). Kredyt technologiczny na wdrożenie B+R Wsparcie wdrażania nowych technologii, wymagających prowadzenia prac B+R częściowa spłata kredytu udzielanego przez banki komercyjne (zakup nowej technologii, koszty wdrożenia) Wsparcie funduszy typu venture capital, sieci aniołów biznesu oraz inkubatorów technologicznych Fundusz gwarancyjny dla wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw 21

22 Oś priorytetowa IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego Wsparcie w osi IV. skoncentrowane jest na projektach badawczych prowadzonych przez jednostki naukowe z możliwym, promowanym udziałem przedsiębiorstw. Projekty te mają na celu zwiększenie zasobów wiedzy w obszarach uznanych za priorytetowe dla rozwoju polskiej nauki oraz przyszłościowych z punktu widzenia gospodarki. Przykładowe typy projektów: Finansowanie badań naukowych Wsparcie projektów polegających na prowadzeniu badań naukowych i badań przemysłowych realizowanych przez konsorcja naukowe i naukowoprzemysłowe. W ramach projektów możliwe będzie ponoszenie wydatków na zakup infrastruktury badawczej. Możliwe będzie również finansowanie badań prowadzonych we współpracy z jednostkami naukowymi z innych państw jeżeli stanowią one element projektu prowadzonego w Polsce. 22

23 Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki Wsparcie kierowane przede wszystkim do wybranych projektów dużej, strategicznej infrastruktury badawczej, o charakterze ogólnokrajowym i międzynarodowym, znajdujących się na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej. Wsparcie powstawania międzynarodowych agend badawczych Wspierane będzie tworzenie Międzynarodowych Agend Badawczych (MAB) powstających w Polsce we współpracy z renomowanymi ośrodkami naukowymi z innych państw. Liderem MAB jest naukowiec lub grupa naukowców, którzy osiągnęli sukcesy międzynarodowe w swojej dziedzinie. Rozwój kadr sektora B+R Typy beneficjentów: Jednostki naukowe i ich konsorcja Naukowcy Studenci, doktoranci Konsorcja. 23

24 PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA PRIORYTET I. NOWOCZESNA GOSPODARKA PRIORYTET III. WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI MŚP PRIORYTET I. NOWOCZESNA GOSPODARKA Cele priorytetu wzrost komercjalizacji wiedzy oraz popularyzacji nauki i innowacji w regionie poprzez rozwój kluczowej infrastruktury badawczej, zwiększenie zaangażowania przedsiębiorstw oraz Instytucji Otoczenia Biznesu na rzecz wzrostu innowacyjności gospodarki. 24

25 W ramach Priorytetu I planuje się możliwość uzyskania wsparcia na wdrożenie własnych lub zakupionych wyników badań naukowych. Przewiduje się również wsparcie transferu wiedzy i praw niematerialnych oraz wsparcie dla pozyskania praw wyłącznych dla własnych rozwiązań technicznych. Ponadto planowane są projekty służące rozwojowi niezbędnej infrastruktury badawczej w przedsiębiorstwach Główni beneficjenci Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, posiadające osobowość prawną; Przedsiębiorcy; Uczelnie/ szkoły wyższe; Jednostki naukowe; Jednostki naukowo-badawcze posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną; Spółki celowe tworzone przez uczelnie wyższe, jednostki naukowe; Instytucje Otoczenia Biznesu; Podmioty zarządzające parkami/centrami (naukowo-technologicznymi, przemysłowo-technologicznymi, transferu technologii). 25

26 PRIORYTET III. WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI MŚP Cel priorytetu wzrost konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, wzrost rozwoju przedsiębiorczości w regionie, wzmocnienie Instytucji Otoczenia Biznesu. W ramach Priorytetu III realizowane będą działania przyczyniające się do rozwoju mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw z regionu. Wsparcie uzyskają przede wszystkim projekty koncentrujące się na pozyskaniu i implementacji innowacji produktowych, procesowych i organizacyjnych wraz z ich promocją. Preferencje w zakresie wdrażania innowacji posiadać będą projekty zgodne z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Śląskiego na lata oraz Programem Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata

27 Główni beneficjenci Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; Instytucje Otoczenia Biznesu; Podmioty zarządzające klastrami; Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, Porozumienia ww. podmiotów, reprezentowane przez lidera. 07&art= &id_m=238&kat=&katrodzic= 27

28 28

29 Polsko-Norweski Fundusz Badawczy The Core (5 thematic areas - applied research and basic research projects) termin składania wniosków do główny konkurs, 5 obszarów tematycznych The Small Grant Scheme małe granty dla kobiet badaczy w naukach technicznych mające na celu postęp w karierze zawodowej (research projects carried out by female researchers in technical sciences aiming at career advancement (acquiring doctoral/ post-doctoral degree, earning professor title) do CCS (Carbon Capture and Storage) - dodatkowy konkurs w ramach programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza od do

30 Kto może składać wnioski: organizacje badawcze, co najmniej:1 podmiot z Polski i 1 podmiot z Norwegii Obszary tematyczne, w ramach których składane były projekty w konkursie głównym (core call): 1. Environment rational use of natural resources recycling technologies technologies of new and renewable energy sources technologies that impact limiting of greenhouse gases and aerosols technologies of carbon capture and storage (CCS) 2. Climate change including polar research monitoring of climate changes impact of climate changes on ecosystem and biodiversity assessment of the risk of climate changes in the context of agriculture, food production, water management polar research 30

31 Obszary tematyczne, w ramach których można było składać projekty w konkursie głównym (core call) c.d. 3. Health lifestyle diseases drugs with defined molecular structures nanopharmacology analytical epidemiology epigenetics of lifestyle diseases naurodegenerating mental diseases and addictions modern diagnostics modern pharmacology and regenerative medicine 4. Social sciences and bilateral relations, including the issues of migration, social cohesion, the role of minorities and the social dimension of sustainable development synergic use of resources new sources of progress and competitive advantage demographic changes research on improvement of effectiveness of public institutions migration 31

32 Obszary tematyczne, w ramach których można było składać projekty w konkursie głównym (core call) c.d. 5. Gender equality and work-life balance recruitment, evaluation, promotion and retention policies in public and private organisations, including universities organisational approaches to increase participation and career advancement in fields where one gender is under-represented examination and comparison of institutional best practices in gender equality; research structures and activities on gender issues in cities and rural areas, including but not limited to poverty, women s participation in decision-making and public life, equal economic independence for women and men comparison of institutional policies supporting dual career couples institutional issues relating to the creation of a work/life responsive working environment cultural and organisational structures promoting work/life balance, including returning schemes after career breaks 32

33 Małe granty The Small Grant Scheme Wsparcie małych projektów badawczych, projekty powinny przyczynić się do ukończenia: doktoratu, studiów po doktoracie (habilitacji) lub przyznania tytułu profesora. Konkurs skierowany wyłącznie do kobiet prowadzących badania w naukach technicznych. Max euro, czas trwania projektu: miesiące, Dofinansowanie: 100% kosztów kwalifikowanych, Brak partnerów, grant własny badaczki, Projekty składane były do r. Koszty kwalifikowane to koszty: personelu, podróży, sprzętu (amortyzacja), materiały, inne, k. pośrednie ryczałtowe 33

34 Polsko-Norweski Fundusz Badawczy CCS (Carbon Capture and Storage) - dodatkowy konkurs w ramach programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na polsko-norweskie projekty w obszarze wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS; Carbon Capture and Storage). Konsorcjum projektowe składające wniosek musi składać się z co najmniej jednego podmiotu polskiego i jednego norweskiego, przy czym o dofinansowanie mogą ubiegać się jedynie organizacje badawcze. Przewidywany budżet konkursu to 10 mln euro. Szczegółowe informacje nt. procedury aplikowania w konkursie oraz oceny wniosków są opublikowane na stronie internetowej NCBiR. 34

35 35

36 Program Operacyjny (PL02) Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego Rodzaje wspieranych projektów: wzrost efektywności zarządzania oraz monitorowania obszarów Natura 2000; wzrost odporności rodzimych ekosystemów na presję inwazyjnych gatunków obcych; wzrost świadomości społecznej nt. różnorodności biologicznej oraz edukacja w tej dziedzinie w powiązaniu ze zmianami klimatycznymi i ekonomiczną wartością ekosystemów; zwiększony potencjał ekologiczny organizacji pozarządowych do promowania różnorodności biologicznej. 36

37 Program Operacyjny (PL03) Wzmocnienie monitoringu środowiska oraz działań kontrolnych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego Przewiduje się realizację czterech projektów predefiniowanych: wzmocnienie systemu oceny jakości powietrza w Polsce w oparciu o doświadczenia norweskie (realizowany przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska), wzmocnienie potencjału technicznego Inspekcji Ochrony Środowiska poprzez zakup urządzeń pomiarowych, wyposażenia laboratoryjnego i narzędzi informatycznych (realizowany przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska), monitoring efektów realizacji projektu PL0100 Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska na podstawie doświadczeń norweskich (realizowany przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska), model bazy danych przestrzennych dotyczących środowiska przyrodniczego wraz z systemem zarządzania w aspekcie kartograficznych opracowań tematycznych (realizowany przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii) W ramach Programu Operacyjnego przewiduje się również ogłoszenie otwartego naboru wniosków 37

38 Program Operacyjny (PL04) Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego Rodzaje wspieranych projektów projekty mające na celu poprawę efektywności energetycznej budynków, obejmujące swoim zakresem termomodernizację (wraz z wymianą oświetlenia wbudowanego) budynków użyteczności publicznej, przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, oświaty, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, turystyki, sportu, projekty mające na celu modernizację lub zastąpienie istniejących źródeł ciepła zaopatrujących budynki użyteczności publicznej, nowoczesnymi, energooszczędnymi i ekologicznymi źródłami ciepła lub energii elektrycznej o łącznej mocy nominalnej do 5 MW, w tym: pochodzącymi ze źródeł odnawialnych lub źródłami ciepła i energii elektrycznej wytwarzanych w skojarzeniu (kogeneracji/trigeneracji), projekty mające na celu instalację, modernizację lub wymianę węzłów cieplnych o łącznej mocy nominalnej do 3 MW, zaopatrujących budynki użyteczności publicznej. 38

39 Dotychczasowe doświadczenia Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG) pl/naborwnioskow/ Strony/Naborwniosk ow.aspx 39

40 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG) nduszeeuropejskie/program -operacyjnyinnowacyjnagospodarka/aktualn osci/ 40

41 PO IG Projekty rozwojowe Uwaga! Różne zasady w różnych edycjach konkursu Ostatni konkurs - termin składania projektów do Konsorcjum: publiczna organizacja badawcza + przedsiębiorca Wsparcie wyłącznie dla przedsiębiorstw prowadzących działalność i mających siedzibę na terenie RP Konsorcjant biznesowy nie otrzymuje dofinansowania, w zamian za 100% praw majątkowych jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego adekwatnego do poziomu intensywności wsparcia wynikającego z zasad pomocy publicznej, Konsorcjant może realizować część prac w projekcie 41

42 Konsorcjant biznesowy jest zobowiązany do wdrożenia wyników prac do 3 lat od zakończenia realizacji projektu (zapis w umowie konsorcjum), Wymagany jest raport z wdrożenia, Poziom wsparcia jest zależny m.in. od wielkości przedsiębiorstwa, rodzaju badań, Wkład własny wnosi przedsiębiorstwo, częściowo wkładem mogą być np. koszty wynagrodzeń pracowników przedsiębiorstwa wykonujących zadania w projekcie. Udzielone wsparcie finansowe ma charakter pomocy publicznej dla konsorcjanta biznesowego 42

43 Co można finansować: wynagrodzenia (wraz z składkami na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne) osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu /personel badawczo-naukowy, techniczny i pomocniczy/ ponoszony ze środków własnych wnioskodawcy amortyzację środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz nieruchomości zabudowanych wykorzystywanych w realizacji projektu wydatki na zakup wyposażenia laboratoryjnego w tym koszty transportu i instalacji wyposażenia wraz z bezpłatnym instruktażem, nie przekraczające 20% całkowitych wydatków kwalifikowanych wydatki na zakup usług badawczych oraz ekspertyz, które są wskazane we wniosku o dofinansowanie projektu, bądź są niezbędne do prawidłowej realizacji projektu wydatki na zakup materiałów i surowców, oprogramowania i licencji na oprogramowanie wydatki na certyfikację rezultatu projektu 43

44 wydatki na ochronę patentową i doradztwo w zakresie ochrony własności intelektualnej wraz z opłatami za pierwsze zgłoszenie patentowe będące bezpośrednim wynikiem realizowanego projektu wydatki na promocję projektu (w projektach poniżej 10 mln zł do 3% wartości projektu, w projektach o wartości mln zł do 2% wartości projektu, w projektach o wartości powyżej 30 mln zł do 1,5% wartości projektu) wydatki na delegacje krajowe i zagraniczne (związane ze zgłoszeniami patentowymi za granicą) niezbędne do realizacji projektu koszty ogólne (w tym opłaty czynszowe, koszty administracyjne, opłaty za energię, ogrzewanie, wynagrodzenia personelu zarządzającego, administracyjnego oraz finansowego) do 20% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu wydatki poniesione na usługi w zakresie audytu zewnętrznego w przypadku projektów, w których całkowita wartość dofinansowania przekracza 2 mln złotych, o ile przeprowadzenie audytu jest wymagane przez IZ podatek VAT, który nie może zostać odzyskany przez Beneficjenta, w oparciu o obowiązujące przepisy krajowe 44

45 Dokumentacja konkursowa: wypełniony Wniosek o dofinansowanie Studium Wykonalności Odpis lub potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia umowy o utworzeniu konsorcjum (jeśli dotyczy) pełnomocnictwa dla osoby podpisującej wniosek, załączniki i wymagane oświadczenia (jeśli dotyczy) odpis z KRS (jeśli dotyczy) potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia statutu (w przypadku szkół wyższych wyciąg ze statutu część określająca prawo do reprezentowania podmiotu) umowa spółki (jeśli dotyczy) oświadczenie dot. kwalifikowalności podatku VAT (Oświadczenie Wnioskodawcy o braku możliwości odzyskania podatku VAT oraz Ankieta dla wnioskodawcy wypełniana na potrzeby oceny kwalifikowalności podatku VAT w projektach PO IG) 45

46 Inne konkursy - zakończone Działanie PO IG 1.4. Wsparcie projektów celowych. Działanie 1.4 tworzyć będzie integralną całość z działaniem 4.1. Wsparciu w ramach całego procesu będzie podlegało dofinansowanie całości działań związanych z realizacją projektu celowego. Projekt celowy składa się z dwóch zasadniczych faz badawczej, obejmującej badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe oraz części wdrożeniowej. W ramach części finansowanej w działaniu 1.4 wnioskodawca otrzyma wsparcie na sfinansowanie badawczej części projektu. Część finansowana w ramach działania 4.1 obejmie przygotowanie do wdrożenia oraz wdrożenie wyników projektu celowego. Konkurs trwał do 30 września 2011 Projekty indywidualne przedsiębiorstw Projekty partnerskie z instytucjami naukowymi 46

47 W ramach Działania 1.4 dofinansowaniu będzie podlegać prowadzenie przez przedsiębiorców projektów celowych w części obejmującej badania przemysłowe lub prace rozwojowe. O dofinansowanie w ramach naboru mogą ubiegać się przedsiębiorcy prowadzący działalność i mający siedzibę, a w przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Budżet Działania 1.4 wynosi: EUR Przykład: Intensywność wsparcia na prace badawcze i rozwojowe nie może przekroczyć: dla mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy - 70% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych oraz 45% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych; dla średniego przedsiębiorcy 60% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych oraz 35% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych 47

48 W przypadku efektywnej współpracy z innym/mi niepowiązanym/ymi przedsiębiorcą/ami lub organizacją badawczą, z wyłączeniem podwykonawstwa, Wnioskodawca może uzyskać zwiększoną intensywność wsparcia (o 15 punktów procentowych, ale nie więcej niż do 80 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem). W przypadku rozpowszechniania wyników badań przemysłowych na konferencjach naukowych i technicznych i/lub przez publikacje w czasopismach naukowych, technicznych lub bazach danych zapewniających swobodny dostęp do surowych danych badawczych i/lub za pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego lub oprogramowania o otwartym kodzie źródłowym, Wnioskodawca może uzyskać zwiększoną intensywność wsparcia (o 15 punktów procentowych, ale nie więcej niż do 80 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem). 48

49 Dziękuję za uwagę i zapraszam na: P2/Strony/witamy.aspx 49

DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM. www.dotacje.pl

DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM. www.dotacje.pl DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM www.dotacje.pl Wydawca: Dotacje.pl ul. Sokołowska 9 01 142 Warszawa tel.: 0 22 354 68 00 kontakt@dotacje.pl http://www.dotacje.pl

Bardziej szczegółowo

Cel tematyczny 1. Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji oraz jego priorytety inwestycyjne (EFRR)

Cel tematyczny 1. Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji oraz jego priorytety inwestycyjne (EFRR) Cel tematyczny 1. Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji oraz jego priorytety inwestycyjne (EFRR) Priorytet inwestycyjny Priorytet 1.1. (EFRR) wzmacnianie infrastruktury B+R (

Bardziej szczegółowo

RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE. str.

RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE. str. RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE PRZYGOTOWAŁ: DAMIAN RACINOWSKI ŁUKASZ SMETANIUK Toruń, Maj 2015 str. 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Opracowanie sporządził: Łukasz Trześniewski lukasz@biznesinpro.pl www.biznesinpro.pl

Bardziej szczegółowo

Środa z funduszami dla przedsiębiorców

Środa z funduszami dla przedsiębiorców Spotkanie informacyjne Środa z funduszami dla przedsiębiorców Kraków, 4 luty 2015 r. Plan spotkania - czas: 12:00 15:30 Wprowadzenie do tematyki spotkania Fundusze Europejskie na lata 2014-2020 podstawowe

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 821/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 lipca 2014 r. Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje

Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje Spis treści 1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie... 2 1.1. Ochrona atmosfery... 2 1.1.1 Poprawa efektywności

Bardziej szczegółowo

RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 CZĘŚĆ II. str. 1

RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 CZĘŚĆ II. str. 1 RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 CZĘŚĆ II PRZYGOTOWAŁ: DAMIAN RACINOWSKI ŁUKASZ SMETANIUK Toruń, Maj 2015 str. 1 Spis treści REGIONALNE

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla przedsiębiorców

Poradnik dla przedsiębiorców Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Poradnik dla przedsiębiorców PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 1 Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 2 Spis treści 1. WPROWADZENIE DO FUNDUSZY NA LATA 2014-2020... 3 2. WSPÓŁPRACA NAUKA - BIZNES...

Bardziej szczegółowo

Założenia regionalnego programu operacyjnego dla województwa małopolskiego na lata 2014-2020

Założenia regionalnego programu operacyjnego dla województwa małopolskiego na lata 2014-2020 Założenia regionalnego programu operacyjnego dla województwa małopolskiego na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Małopolskiego czerwiec 2013 r. Spis treści Wstęp 3 1. Wymiar terytorialny w regionalnym programie

Bardziej szczegółowo

RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 WOJEWÓDZTWO PODLASKIE RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 WOJEWÓDZTWO PODLASKIE PRZYGOTOWAŁ: DAMIAN RACINOWSKI ŁUKASZ SMETANIUK Toruń, Maj 2015 str. 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 23 lipca 2015 r.

Warszawa, 23 lipca 2015 r. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Wersja 1.0 Warszawa, 23 lipca 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis programu oraz głównych warunków realizacji...

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 w zakresie I (dz.1.1 i ) i V osi priorytetowej (dz. 5.1) Warszawa, dnia 27

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO WERSJA 1.2 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO (USZCZEGÓŁOWIENIE WRPO 2014+) Poznań,

Bardziej szczegółowo

Dotacje vs Pożyczki 2014-2020 dziś, jutro, wkrótce

Dotacje vs Pożyczki 2014-2020 dziś, jutro, wkrótce Dotacje vs Pożyczki 2014-2020 dziś, jutro, wkrótce PNO is market leader in innovation financing, with a special focus on grants. Our service model aims at supporting companies, public organizations and

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 1 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zielona Góra, marzec 2015 rok Spis treści 1. Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz głównych

Bardziej szczegółowo

RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE PRZYGOTOWAŁ: DAMIAN RACINOWSKI ŁUKASZ SMETANIUK Toruń, Maj 2015 str. 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok Warszawa 2013 Skutecznie i efektywnie wspieramy działania na rzecz środowiska. NFOŚiGW lider

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla Polski ze środków unijnych dotacje 2014-2020

Wsparcie dla Polski ze środków unijnych dotacje 2014-2020 Wsparcie dla Polski ze środków unijnych dotacje 2014-2020 Agenda O nas Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Przegląd potencjalnych źródeł finansowania Programy już lub wkrótce dostępne Doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Program Działanie Termin Kto może się starać o dofinansowanie Typ realizowanych projektów: Wartość dofinansowania Strona internetowa

Program Działanie Termin Kto może się starać o dofinansowanie Typ realizowanych projektów: Wartość dofinansowania Strona internetowa Program Działanie Termin Kto może się starać o dofinansowanie Typ realizowanych projektów: Wartość dofinansowania Strona internetowa 2.2.1- Zapewnienie dostępu przedsiębiorstw do nowych usług KSU. Konkurs

Bardziej szczegółowo

Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik

Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik Spis streści: Wstęp...s. 2 I. Fundusze dostępne w kraju...s. 3 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...s. 3 Wojewódzkie Fundusze Ochrony

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 16.12.2014 r. przyjmująca niektóre elementy programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania inicjatyw ekologicznych

Źródła finansowania inicjatyw ekologicznych Źródła finansowania inicjatyw ekologicznych I Instytucje i Programy Pomocowe Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW, Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 20142020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Katowice, maj 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Programowanie perspektywy finansowej na lata 2014-2020 październik 2013 r. Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 - Załączniki do Umowy Partnerstwa - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO ŹRÓDŁACH FINANSOWANIA

PRZEWODNIK PO ŹRÓDŁACH FINANSOWANIA PRZEWODNIK PO ŹRÓDŁACH FINANSOWANIA Marzec 2010 11 Spis treści Spis treści... 2 INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO... 5 O PROGRAMIE:... 5 Priorytet IX: Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywnośd

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo