Środowisko i energetyka w Funduszach Strukturalnych i norweskich na lata Anna Ober

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Środowisko i energetyka w Funduszach Strukturalnych i norweskich na lata 2014-2020. Anna Ober 10.12.2013"

Transkrypt

1 Środowisko i energetyka w Funduszach Strukturalnych i norweskich na lata Anna Ober

2 _2020/Strony/konsultacje_spoleczne_projek tow_programow_2014_2020.aspx 2

3 Celem POIŚ jest wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej Cel ten zostanie osiągnięty poprzez koncentrację na obszarach: czystej i efektywnej energii, w tym efektywności energetycznej, ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych, rozwoju energii ze źródeł odnawialnych oraz integracji i poprawy funkcjonowania europejskiego rynku energii; Adaptacji do zmian klimatu oraz efektywnego korzystania z zasobów, wzmocnieniu odporności systemów gospodarczych na zagrożenia związane z klimatem oraz zwiększeniu możliwości zapobiegania zagrożeniom (zwłaszcza zagrożeniom naturalnym) i reagowania na nie; Konkurencyjności, w tym wnoszeniu istotnego wkładu w utrzymanie przez UE prowadzenia na światowym rynku technologii przyjaznych środowisku, zapewniając jednocześnie efektywne korzystanie z zasobów i usuwając przeszkody w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych, co zwiększa konkurencyjność polskiej gospodarki i gospodarki całej UE. 3

4 Oś priorytetowa I: Promocja odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej Oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Oś priorytetowa V: Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa energetycznego Oś priorytetowa I Priorytet inwestycyjny: 4.1: Promowanie produkcji i dystrybucji odnawialnych źródeł energii projekty inwestycyjne dotyczące wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii wraz z odłączeniem tych źródeł do sieci m.in. budowa jednostek o większej mocy wytwarzania energii elektrycznej wykorzystujących energię wiatru, biomasę i biogaz, w ograniczonym zakresie energię z wody i słońca oraz ciepło przy wykorzystaniu energii geotermalnej na poziomie regionalnym przewidziano wsparcie dla jednostek o mniejszej mocy wykorzystujących energię z biomasy, biogazu, energii wiatru i słońca oraz wody, a także ciepło przy wykorzystaniu energii geotermalnej lub słonecznej Wnioskodawcy: m.in. JST, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe 4

5 Oś priorytetowa I Priorytet inwestycyjny: 4.2: Promowanie efektywności energetycznej i wykorzystania OZE przez przedsiębiorstwa wsparcie poprzez audyty energetyczne (przemysłowe) dużych oraz średnich przedsiębiorstw oraz ogólnopolski system wsparcia doradczego dla przedsiębiorców (duże i MŚP) w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE; promowanie zagadnień związanych z efektywnym wykorzystaniem energii oraz OZE; wsparcie inwestycyjne (niedoradcze) skierowane będzie głównie do przedsiębiorstw dużych, m.in.: modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie; modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach; zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przeds.; budowa, rozbudowa i modernizacja instalacji OZE; zmiana systemu wytwarzania lub wykorzystania paliw i energii, zastosowanie energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii produkcji i użytkowania energii, w tym termomodernizacja budynków; wprowadzanie systemów zarządzania energią, przeprowadzanie audytów energetycznych (przemysłowych); wnioskodawcy: przedsiębiorstwa 5

6 Oś priorytetowa I Priorytet inwestycyjny: 4.3: Wspieranie efektywności energetycznej i wykorzystania OZE w sektorze publicznym i mieszkaniowym wsparcie na kompleksową modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej i mieszkalnych wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne, w tym m.in. również ocieplenie obiektu, wymiana okien, drzwi zewnętrznych i oświetlenia na energooszczędne, przebudowa systemów grzewczych, wentylacji i klimatyzacji, instalacja OZE, wprowadzenie systemów zarządzania energią; wsparcie przygotowania audytów energetycznych takich budynków oraz prac projektowych; stworzenie ogólnopolskiego systemu wsparcia doradczego dla sektora publicznego i mieszkaniowego w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE wnioskodawcy: JST i ich jednostki organizacyjne, administracja rządowa, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych JST niebędące przedsiębiorcami 6

7 Oś priorytetowa I Priorytet inwestycyjny: 4.4: Rozwój i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji na niskich i średnich poziomach napięcia wsparcie budowy inteligentnych sieci (smart grid) o charakterze pilotażowym i demonstracyjnym, poprzez modernizację i rozbudowę systemów dystrybucyjnych niskiego i średniego napięcia związanych z wdrożeniem technologii smart mającą na celu zwiększenie możliwości przyłączania OZE oraz ograniczenie start sieciowych, w tym także zakup i montaż inteligentnych układów pomiarowych; wsparcie pilotażowych i demonstracyjnych programów zarządzania popytem, aplikacji do monitorowania obciążeń poszczególnych elementów sieci dystrybucyjnej oraz działań informacyjno-szkoleniowych wnioskodawcy: przedsiębiorcy tryb: pozakonkursowy 7

8 Oś priorytetowa I Priorytet inwestycyjny: 4.5: Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich typów obszarów, w szczególności na obszarach miejskich, w tym wspierania zrównoważonego transportu miejskiego oraz podejmowania odpowiednich działań adaptacyjnych i mitygacyjnych wsparcie na budowę, rozbudowę lub modernizację sieci ciepłowniczej i chłodniczej, również poprzez wdrażanie systemów zarządzania ciepłem i chłodem wraz z infrastrukturą wspomagającą; wsparcie wymiany źródeł ciepła wnioskodawcy: JST i ich jednostki organizacyjne, administracja rządowa, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych JST niebędące przedsiębiorcami 8

9 Oś priorytetowa I Priorytet inwestycyjny: 4.7: Promowanie wysokosprawnej kogeneracji energii cieplnej i elektrycznej w oparciu o popyt na użytkową energię cieplną wsparcie dla obszarów: budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu; budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu z OZE; budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania ciepła w wyniku której jednostki te zostaną zastąpione jednostkami wytwarzania energii w skojarzeniu; budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania ciepła w wyniku której jednostki te zostaną zastąpione jednostkami wytwarzania energii w skojarzeniu z OZE; budowa przyłączeń do sieci ciepłowniczych do wykorzystania ciepła użytkowego wyprodukowanego w jednostkach wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu, wraz z budową przyłączy wyprowadzających energię do krajowego systemu przesyłowego wnioskodawcy: JST i ich jednostki organizacyjne, administracja rządowa, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych JST niebędące przedsiębiorcami 9

10 Oś priorytetowa II Priorytet inwestycyjny: 5.2: Promowanie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje ryzyka, zapewniających odporność na klęski żywiołowe oraz stworzenie systemów zarządzania klęskami żywiołowymi wsparcie dla obszarów: opracowanie lub aktualizacja dokumentów strategicznych wymaganych prawem unijnym lub krajowym; zabezpieczenie przed skutkami zmian klimatu obszarów szczególnie wrażliwych: zagospodarowanie wód opadowych, w szczególności na obszarach miejskich; ochrona brzegów morskich w szczególności przy zastosowaniu metod przyrodniczych opartych na ochronie biotechnicznej, uwzględniających potrzebę zachowania naturalnych procesów dynamiki brzegowej; poprawa bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałanie suszy: projekty mające na celu zwiększenie naturalnej retencji; projekty z zakresu małej retencji (realizowane na obszarze więcej niż 1 woj.); budowa lub modernizacja urządzeń wodnych (pod warunkiem zgodności z wymogami UE, uwzględ. w dok, strategicznych w celu wypełnienia wymogów Ramowej Dyrektywy wodnej i tzw. Dyrektywy powodziowej; działania wspierające: rozwój systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania, wsparcie systemu monitorowania środowiska, działania informacyjno-edukacyjne nt. zmian klimatu i adaptacji do nich 10 wnioskodawcy: jak w priorytecie 4.7 oraz jednostki naukowe

11 Oś priorytetowa II Priorytet inwestycyjny: 6.1: Inwestycje w sektorze gospodarki odpadami w celu wypłenienia wymogów wynikających w prawa unijnego oraz zaspokojenia wykraczających poza te wymogi potrzeb inwestycyjnych określonych przez państwa członkowskie wsparcie dla obszarów: infrastruktura niezbędna do zapewnienia kompleksowej gospodarki odpadami w regionie, w tym w zakresie systemów selektywnego zbierania odpadów; instalacje do termicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz frakcji palnej wydzielonej z odpadów komunalnych z odzyskiem energii; absorpcja technologii, w tym innowacyjnych, w zakresie zmniejszania materiałochłonności procesów produkcji; racjonalizacja gospodarki odpadami, w tym odpadami niebezpiecznymi przez przedsiębiorców; wnioskodawcy: JST i ich jednostki organizacyjne, przedsiębiorcy, podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych JST niebędące przedsiębiorcami 11

12 Oś priorytetowa II Priorytet inwestycyjny: 6.2: Inwestycje w sektorze gospodarki wodnej w celu wypełnienia wymogów wynikających z prawa unijnego oraz zaspokojenia wykraczających poza te wymogi potrzeb inwestycyjnych określonych przez państwa członkowskie wsparcie dla obszarów: kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach co najmniej RLM, w tym wyposażenie ich w: systemy odbioru ścieków komunalnych, oczyszczalnie ścieków; systemy i obiekty zaopatrzenia w wodę (wyłącznie w ramach kompleksowych projektów); infrastrukturę zagospodarowania osadów ściekowych; racjonalizacja gospodarowania wodą w procesach produkcji oraz poprawa procesu oczyszczania ścieków wnioskodawcy: JST i ich jednostki organizacyjne, administracja rządowa, przedsiębiorcy, podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych JST niebędące przedsiębiorcami 12

13 Oś priorytetowa II Priorytet inwestycyjny: 6.4: Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz promowanie usług ekosystemowych, w tym programu Natura 2000 oraz zielonej infrastruktury wsparcie dla obszarów: ochrona in-situ i ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych; utrzymanie lub zwiększanie drożności korytarzy ekologicznych lądowych i wodnych mających znaczenie dla ochrony różnorodności biologicznej i adaptacji do zmian klimatu, w tym rozwój zielonej infrastruktury; opracowanie i wdrażanie dokumentów planistycznych zgodnie z kierunkami określonymi w Priorytetowych Ramach Działań dla sieci Natura 2000 na Wieloletni Program Finansowania UE w latach (PAF) oraz Krajowej strategii ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej; wspieranie zrównoważonego zarządzania obszarami cennymi przyrodniczo; doposażenie ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej (wyłącznie podlegające Parkom Narodowym); prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i efektywnego wykorzystania jego zasobów. wnioskodawcy: JST i ich jednostki organizacyjne, administracja rządowa, org. pozarządowe, jednostki naukowe, przedsiębiorcy, podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych JST niebędące przedsiębiorcami 13

14 Oś priorytetowa II Priorytet inwestycyjny: 6.5: Działania mające na celu poprawę stanu środowiska miejskiego, rewitalizację miast, rekultywację terenów poprzemysłowych (w tym terenów podlegających przekształceniu/ konwersji), redukcję zanieczyszczeń powietrza i propagowanie działań służących redukcji hałasu wsparcie dla zadań związanych z ograniczaniem zanieczyszczeń generowanych przez przemysł, w szczególności przez instalacje wymagające uzyskania pozwolenia zintegrowanego; wsparcie dla przedsiębiorstw wprowadzających mniej emisyjne, nowoczesne technologie produkcji skutkujące zmniejszeniem emisji zanieczyszczeń; wsparcie dla działań związanych z rozwojem terenów zielonych przyczyniających się do promowania miejskich systemów regeneracji i wymiany powietrza wnioskodawcy: JST i ich jednostki organizacyjne, administracja rządowa, przedsiębiorcy, podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych JST niebędące przedsiębiorcami 14

15 Oś priorytetowa V Priorytet inwestycyjny: 7.5: Rozwój inteligentnych systemów dystrybuowania, magazynowania i przesyłu gazu i energii elektrycznej wsparcie dla obszarów: budowa i modernizacja sieci przesyłowych i dystrybucyjnych gazu ziemnego wraz z infrastrukturą wsparcia dla systemu, w tym również sieci z wykorzystaniem technologii smart; budowa i modernizacja sieci przesyłowych i dystrybucyjnych energii elektrycznej, w tym również sieci z wykorzystaniem technologii smart; budowa i rozbudowa magazynów gazu ziemnego; rozbudowa możliwości regazyfikacji terminala LNG wnioskodawcy: przedsiębiorstwa energetyczne, prowadzące działalność przesyłu, dystrybucji, magazynowania, regazyfikacji gazu ziemnego oraz przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyłem i dystrybucją energii elektrycznej projekty pozakonkursowe 15

16 Celem POIR jest zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki, wyrażające się głównie wzrostem nakładów prywatnych na B+R Cel ten zostanie osiągnięty poprzez koncentrację działań Programu na: wsparciu powiązań między przedsiębiorstwami i nauką; wsparciu i rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw; wzmocnieniu jakości badań oraz pozycji krajowych jednostek naukowych w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Zakres wsparcia w ramach POIR wpisuje się w następujące cele tematyczne, wymienione w projekcie Rozporządzenia Ogólnego Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące EFRR, EFS, FS, EFRROW oraz EFRM objętych zakresem wspólnych ram strategicznych: Cel 1. Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji; Cel 3. Podnoszenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, sektora rolnego oraz sektora rybołówstwa i akwakultury. 16

17 Najważniejszymi beneficjentami POIR będą przedsiębiorstwa (w szczególności MŚP) oraz jednostki naukowe, a także klastry i instytucje otoczenia biznesu. Oś priorytetowa I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowo-badawcze Wsparcie w ramach I osi priorytetowej skierowane będzie do przedsiębiorstw rozpoczynających lub rozwijających działalność B+R, które planują realizację projektów badawczo-rozwojowych samodzielnie bądź we współpracy z zewnętrznymi podmiotami, w tym z innymi przedsiębiorstwami oraz jednostkami naukowymi. Celem osi jest finansowanie projektów B+R począwszy od fazy badań, poprzez etap prac rozwojowych i badań przemysłowych. Efektem powinien być transfer opracowanego rozwiązania do działalności gospodarczej. 17

18 Przykładowe typy projektów wspierane w ramach I osi priorytetowej: Badania oraz prace rozwojowe Wsparcie obejmujące realizację badań naukowych (wg ustawy o finansowaniu nauki), w tym badań podstawowych, stosowanych lub przemysłowych, oraz prac konstrukcyjnych technologiczno-projektowych i doświadczalnych, polegających na zastosowaniu istniejącej już wiedzy, uzyskanej dzięki pracom badawczym lub jako wynik doświadczenia praktycznego, do opracowania nowych lub istotnie ulepszonych rozwiązań, łącznie z przygotowaniem prototypów doświadczalnych oraz instalacji pilotażowych. Przedsiębiorca samodzielnie lub z JN, konsorcjum Demonstracja/ prace rozwojowe i demonstracyjne Wsparcie dla projektów obejmujących prace badawczo-rozwojowe związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/ demonstracyjnej. W ramach tego etapu prac B+R dokonana zostanie weryfikacja nowego rozwiązania w warunkach zbliżonych do rzeczywistych i operacyjnych, a następnie implementacja tego rozwiązania w docelowym systemie i jego wykorzystanie w warunkach rzeczywistych. Przedsiębiorca może przeprowadzić prace rozwojowe i demonstracyjne przy wykorzystaniu własnych zasobów lub może współpracować w tym zakresie z podmiotem zewnętrznym (jednostką naukową, innym przedsiębiorcą, siecią naukową, konsorcjum naukowo-przemysłowym itp.) 18

19 Wdrożenie schematu 1. Badania oraz prace rozwojowe lub 2. Demonstracja/ prace rozwojowe i demonstracyjne powinno zapewniać przedsiębiorcy możliwość doprowadzenia technologii do etapu, kiedy będzie można ją skomercjalizować lub zaimplementować na rynku w postaci produktu/ usługi/ procesu. W tym celu tworzone będą partnerstwa instytucji publicznych oraz funduszy wyspecjalizowanych w inwestowaniu w przedsięwzięcia najwyższego ryzyka. Wsparcie w zakresie transferu technologii i wyników B+R w ramach I osi priorytetowej dotyczy wyłącznie projektów sfinansowanych w ramach wsparcia przedstawionego powyżej. Projekty aplikacyjne Projekty aplikacyjne polegają na finansowaniu badań przemysłowych lub prac rozwojowych, realizowanych przez publiczne organizacje badawcze we współpracy z konkretnym przedsiębiorcą. Beneficjentami wsparcia są konsorcja jednostek naukowych i przedsiębiorstw, dzięki czemu rośnie szansa rynkowego wykorzystania wyników badań oraz reorientacji kierunków badań, realizowanych przez jednostki naukowe, na odpowiadające w większym stopniu wymaganiom przedsiębiorstw. 19

20 Programy sektorowe Programy sektorowe służą realizacji dużych przedsięwzięć badawczych, istotnych dla rozwoju konkretnych branż/ sektorów gospodarki. W programach tych, inaczej niż w przypadku projektów aplikacyjnych, inicjatorem jest przedsiębiorca lub grupa przedsiębiorców, którzy występują w imieniu branży (np. za pośrednictwem platformy technologicznej), przedstawiając zarys agendy badawczej wraz z konkretnym zapotrzebowaniem sektora. W ramach realizacji projektu przedsiębiorstwa mogą współpracować z sektorem nauki (nie jest jednak konieczna współpraca w ramach konsorcjum) Programy wspierające regionalne inteligentne specjalizacje Planuje się wsparcie programów badawczych, umożliwiających realizację przedsięwzięć ważnych dla rozwoju regionalnych inteligentnych specjalizacji. Inicjatorem prac B+R jest przedsiębiorca lub grupa przedsiębiorców, którzy przedstawiają zarys agendy badawczej wraz z konkretnym zapotrzebowaniem wynikającym z RSI. Wyniki projektu muszą być wykorzystywane przez przedsiębiorstwa w danym regionie. Przy realizacji projektu przedsiębiorstwa mogą współpracować z podmiotami spoza regionu. 20

21 Oś priorytetowa II: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Celem osi jest wsparcie przedsiębiorstw z sektora MŚP w zakresie prowadzenia procesu komercjalizacji wyników prac B+R Przykładowe typy projektów: Rozwój projektów przedsiębiorstw o wysokim potencjale innowacyjnym Wsparcie dla projektów polegających na rozwoju technologii (opracowanej przez przedsiębiorcę lub nabytej), która nie została jeszcze skomercjalizowana i wykorzystana w praktyce (koszty dalszych badań, wdrożenia, uruchomienia na jej podstawie produkcji lub świadczenia usług). Kredyt technologiczny na wdrożenie B+R Wsparcie wdrażania nowych technologii, wymagających prowadzenia prac B+R częściowa spłata kredytu udzielanego przez banki komercyjne (zakup nowej technologii, koszty wdrożenia) Wsparcie funduszy typu venture capital, sieci aniołów biznesu oraz inkubatorów technologicznych Fundusz gwarancyjny dla wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw 21

22 Oś priorytetowa IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego Wsparcie w osi IV. skoncentrowane jest na projektach badawczych prowadzonych przez jednostki naukowe z możliwym, promowanym udziałem przedsiębiorstw. Projekty te mają na celu zwiększenie zasobów wiedzy w obszarach uznanych za priorytetowe dla rozwoju polskiej nauki oraz przyszłościowych z punktu widzenia gospodarki. Przykładowe typy projektów: Finansowanie badań naukowych Wsparcie projektów polegających na prowadzeniu badań naukowych i badań przemysłowych realizowanych przez konsorcja naukowe i naukowoprzemysłowe. W ramach projektów możliwe będzie ponoszenie wydatków na zakup infrastruktury badawczej. Możliwe będzie również finansowanie badań prowadzonych we współpracy z jednostkami naukowymi z innych państw jeżeli stanowią one element projektu prowadzonego w Polsce. 22

23 Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki Wsparcie kierowane przede wszystkim do wybranych projektów dużej, strategicznej infrastruktury badawczej, o charakterze ogólnokrajowym i międzynarodowym, znajdujących się na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej. Wsparcie powstawania międzynarodowych agend badawczych Wspierane będzie tworzenie Międzynarodowych Agend Badawczych (MAB) powstających w Polsce we współpracy z renomowanymi ośrodkami naukowymi z innych państw. Liderem MAB jest naukowiec lub grupa naukowców, którzy osiągnęli sukcesy międzynarodowe w swojej dziedzinie. Rozwój kadr sektora B+R Typy beneficjentów: Jednostki naukowe i ich konsorcja Naukowcy Studenci, doktoranci Konsorcja. 23

24 PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA PRIORYTET I. NOWOCZESNA GOSPODARKA PRIORYTET III. WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI MŚP PRIORYTET I. NOWOCZESNA GOSPODARKA Cele priorytetu wzrost komercjalizacji wiedzy oraz popularyzacji nauki i innowacji w regionie poprzez rozwój kluczowej infrastruktury badawczej, zwiększenie zaangażowania przedsiębiorstw oraz Instytucji Otoczenia Biznesu na rzecz wzrostu innowacyjności gospodarki. 24

25 W ramach Priorytetu I planuje się możliwość uzyskania wsparcia na wdrożenie własnych lub zakupionych wyników badań naukowych. Przewiduje się również wsparcie transferu wiedzy i praw niematerialnych oraz wsparcie dla pozyskania praw wyłącznych dla własnych rozwiązań technicznych. Ponadto planowane są projekty służące rozwojowi niezbędnej infrastruktury badawczej w przedsiębiorstwach Główni beneficjenci Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, posiadające osobowość prawną; Przedsiębiorcy; Uczelnie/ szkoły wyższe; Jednostki naukowe; Jednostki naukowo-badawcze posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną; Spółki celowe tworzone przez uczelnie wyższe, jednostki naukowe; Instytucje Otoczenia Biznesu; Podmioty zarządzające parkami/centrami (naukowo-technologicznymi, przemysłowo-technologicznymi, transferu technologii). 25

26 PRIORYTET III. WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI MŚP Cel priorytetu wzrost konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, wzrost rozwoju przedsiębiorczości w regionie, wzmocnienie Instytucji Otoczenia Biznesu. W ramach Priorytetu III realizowane będą działania przyczyniające się do rozwoju mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw z regionu. Wsparcie uzyskają przede wszystkim projekty koncentrujące się na pozyskaniu i implementacji innowacji produktowych, procesowych i organizacyjnych wraz z ich promocją. Preferencje w zakresie wdrażania innowacji posiadać będą projekty zgodne z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Śląskiego na lata oraz Programem Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata

27 Główni beneficjenci Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; Instytucje Otoczenia Biznesu; Podmioty zarządzające klastrami; Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, Porozumienia ww. podmiotów, reprezentowane przez lidera. 07&art= &id_m=238&kat=&katrodzic= 27

28 28

29 Polsko-Norweski Fundusz Badawczy The Core (5 thematic areas - applied research and basic research projects) termin składania wniosków do główny konkurs, 5 obszarów tematycznych The Small Grant Scheme małe granty dla kobiet badaczy w naukach technicznych mające na celu postęp w karierze zawodowej (research projects carried out by female researchers in technical sciences aiming at career advancement (acquiring doctoral/ post-doctoral degree, earning professor title) do CCS (Carbon Capture and Storage) - dodatkowy konkurs w ramach programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza od do

30 Kto może składać wnioski: organizacje badawcze, co najmniej:1 podmiot z Polski i 1 podmiot z Norwegii Obszary tematyczne, w ramach których składane były projekty w konkursie głównym (core call): 1. Environment rational use of natural resources recycling technologies technologies of new and renewable energy sources technologies that impact limiting of greenhouse gases and aerosols technologies of carbon capture and storage (CCS) 2. Climate change including polar research monitoring of climate changes impact of climate changes on ecosystem and biodiversity assessment of the risk of climate changes in the context of agriculture, food production, water management polar research 30

31 Obszary tematyczne, w ramach których można było składać projekty w konkursie głównym (core call) c.d. 3. Health lifestyle diseases drugs with defined molecular structures nanopharmacology analytical epidemiology epigenetics of lifestyle diseases naurodegenerating mental diseases and addictions modern diagnostics modern pharmacology and regenerative medicine 4. Social sciences and bilateral relations, including the issues of migration, social cohesion, the role of minorities and the social dimension of sustainable development synergic use of resources new sources of progress and competitive advantage demographic changes research on improvement of effectiveness of public institutions migration 31

32 Obszary tematyczne, w ramach których można było składać projekty w konkursie głównym (core call) c.d. 5. Gender equality and work-life balance recruitment, evaluation, promotion and retention policies in public and private organisations, including universities organisational approaches to increase participation and career advancement in fields where one gender is under-represented examination and comparison of institutional best practices in gender equality; research structures and activities on gender issues in cities and rural areas, including but not limited to poverty, women s participation in decision-making and public life, equal economic independence for women and men comparison of institutional policies supporting dual career couples institutional issues relating to the creation of a work/life responsive working environment cultural and organisational structures promoting work/life balance, including returning schemes after career breaks 32

33 Małe granty The Small Grant Scheme Wsparcie małych projektów badawczych, projekty powinny przyczynić się do ukończenia: doktoratu, studiów po doktoracie (habilitacji) lub przyznania tytułu profesora. Konkurs skierowany wyłącznie do kobiet prowadzących badania w naukach technicznych. Max euro, czas trwania projektu: miesiące, Dofinansowanie: 100% kosztów kwalifikowanych, Brak partnerów, grant własny badaczki, Projekty składane były do r. Koszty kwalifikowane to koszty: personelu, podróży, sprzętu (amortyzacja), materiały, inne, k. pośrednie ryczałtowe 33

34 Polsko-Norweski Fundusz Badawczy CCS (Carbon Capture and Storage) - dodatkowy konkurs w ramach programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na polsko-norweskie projekty w obszarze wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS; Carbon Capture and Storage). Konsorcjum projektowe składające wniosek musi składać się z co najmniej jednego podmiotu polskiego i jednego norweskiego, przy czym o dofinansowanie mogą ubiegać się jedynie organizacje badawcze. Przewidywany budżet konkursu to 10 mln euro. Szczegółowe informacje nt. procedury aplikowania w konkursie oraz oceny wniosków są opublikowane na stronie internetowej NCBiR. 34

35 35

36 Program Operacyjny (PL02) Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego Rodzaje wspieranych projektów: wzrost efektywności zarządzania oraz monitorowania obszarów Natura 2000; wzrost odporności rodzimych ekosystemów na presję inwazyjnych gatunków obcych; wzrost świadomości społecznej nt. różnorodności biologicznej oraz edukacja w tej dziedzinie w powiązaniu ze zmianami klimatycznymi i ekonomiczną wartością ekosystemów; zwiększony potencjał ekologiczny organizacji pozarządowych do promowania różnorodności biologicznej. 36

37 Program Operacyjny (PL03) Wzmocnienie monitoringu środowiska oraz działań kontrolnych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego Przewiduje się realizację czterech projektów predefiniowanych: wzmocnienie systemu oceny jakości powietrza w Polsce w oparciu o doświadczenia norweskie (realizowany przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska), wzmocnienie potencjału technicznego Inspekcji Ochrony Środowiska poprzez zakup urządzeń pomiarowych, wyposażenia laboratoryjnego i narzędzi informatycznych (realizowany przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska), monitoring efektów realizacji projektu PL0100 Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska na podstawie doświadczeń norweskich (realizowany przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska), model bazy danych przestrzennych dotyczących środowiska przyrodniczego wraz z systemem zarządzania w aspekcie kartograficznych opracowań tematycznych (realizowany przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii) W ramach Programu Operacyjnego przewiduje się również ogłoszenie otwartego naboru wniosków 37

38 Program Operacyjny (PL04) Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego Rodzaje wspieranych projektów projekty mające na celu poprawę efektywności energetycznej budynków, obejmujące swoim zakresem termomodernizację (wraz z wymianą oświetlenia wbudowanego) budynków użyteczności publicznej, przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, oświaty, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, turystyki, sportu, projekty mające na celu modernizację lub zastąpienie istniejących źródeł ciepła zaopatrujących budynki użyteczności publicznej, nowoczesnymi, energooszczędnymi i ekologicznymi źródłami ciepła lub energii elektrycznej o łącznej mocy nominalnej do 5 MW, w tym: pochodzącymi ze źródeł odnawialnych lub źródłami ciepła i energii elektrycznej wytwarzanych w skojarzeniu (kogeneracji/trigeneracji), projekty mające na celu instalację, modernizację lub wymianę węzłów cieplnych o łącznej mocy nominalnej do 3 MW, zaopatrujących budynki użyteczności publicznej. 38

39 Dotychczasowe doświadczenia Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG) pl/naborwnioskow/ Strony/Naborwniosk ow.aspx 39

40 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG) nduszeeuropejskie/program -operacyjnyinnowacyjnagospodarka/aktualn osci/ 40

41 PO IG Projekty rozwojowe Uwaga! Różne zasady w różnych edycjach konkursu Ostatni konkurs - termin składania projektów do Konsorcjum: publiczna organizacja badawcza + przedsiębiorca Wsparcie wyłącznie dla przedsiębiorstw prowadzących działalność i mających siedzibę na terenie RP Konsorcjant biznesowy nie otrzymuje dofinansowania, w zamian za 100% praw majątkowych jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego adekwatnego do poziomu intensywności wsparcia wynikającego z zasad pomocy publicznej, Konsorcjant może realizować część prac w projekcie 41

42 Konsorcjant biznesowy jest zobowiązany do wdrożenia wyników prac do 3 lat od zakończenia realizacji projektu (zapis w umowie konsorcjum), Wymagany jest raport z wdrożenia, Poziom wsparcia jest zależny m.in. od wielkości przedsiębiorstwa, rodzaju badań, Wkład własny wnosi przedsiębiorstwo, częściowo wkładem mogą być np. koszty wynagrodzeń pracowników przedsiębiorstwa wykonujących zadania w projekcie. Udzielone wsparcie finansowe ma charakter pomocy publicznej dla konsorcjanta biznesowego 42

43 Co można finansować: wynagrodzenia (wraz z składkami na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne) osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu /personel badawczo-naukowy, techniczny i pomocniczy/ ponoszony ze środków własnych wnioskodawcy amortyzację środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz nieruchomości zabudowanych wykorzystywanych w realizacji projektu wydatki na zakup wyposażenia laboratoryjnego w tym koszty transportu i instalacji wyposażenia wraz z bezpłatnym instruktażem, nie przekraczające 20% całkowitych wydatków kwalifikowanych wydatki na zakup usług badawczych oraz ekspertyz, które są wskazane we wniosku o dofinansowanie projektu, bądź są niezbędne do prawidłowej realizacji projektu wydatki na zakup materiałów i surowców, oprogramowania i licencji na oprogramowanie wydatki na certyfikację rezultatu projektu 43

44 wydatki na ochronę patentową i doradztwo w zakresie ochrony własności intelektualnej wraz z opłatami za pierwsze zgłoszenie patentowe będące bezpośrednim wynikiem realizowanego projektu wydatki na promocję projektu (w projektach poniżej 10 mln zł do 3% wartości projektu, w projektach o wartości mln zł do 2% wartości projektu, w projektach o wartości powyżej 30 mln zł do 1,5% wartości projektu) wydatki na delegacje krajowe i zagraniczne (związane ze zgłoszeniami patentowymi za granicą) niezbędne do realizacji projektu koszty ogólne (w tym opłaty czynszowe, koszty administracyjne, opłaty za energię, ogrzewanie, wynagrodzenia personelu zarządzającego, administracyjnego oraz finansowego) do 20% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu wydatki poniesione na usługi w zakresie audytu zewnętrznego w przypadku projektów, w których całkowita wartość dofinansowania przekracza 2 mln złotych, o ile przeprowadzenie audytu jest wymagane przez IZ podatek VAT, który nie może zostać odzyskany przez Beneficjenta, w oparciu o obowiązujące przepisy krajowe 44

45 Dokumentacja konkursowa: wypełniony Wniosek o dofinansowanie Studium Wykonalności Odpis lub potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia umowy o utworzeniu konsorcjum (jeśli dotyczy) pełnomocnictwa dla osoby podpisującej wniosek, załączniki i wymagane oświadczenia (jeśli dotyczy) odpis z KRS (jeśli dotyczy) potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia statutu (w przypadku szkół wyższych wyciąg ze statutu część określająca prawo do reprezentowania podmiotu) umowa spółki (jeśli dotyczy) oświadczenie dot. kwalifikowalności podatku VAT (Oświadczenie Wnioskodawcy o braku możliwości odzyskania podatku VAT oraz Ankieta dla wnioskodawcy wypełniana na potrzeby oceny kwalifikowalności podatku VAT w projektach PO IG) 45

46 Inne konkursy - zakończone Działanie PO IG 1.4. Wsparcie projektów celowych. Działanie 1.4 tworzyć będzie integralną całość z działaniem 4.1. Wsparciu w ramach całego procesu będzie podlegało dofinansowanie całości działań związanych z realizacją projektu celowego. Projekt celowy składa się z dwóch zasadniczych faz badawczej, obejmującej badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe oraz części wdrożeniowej. W ramach części finansowanej w działaniu 1.4 wnioskodawca otrzyma wsparcie na sfinansowanie badawczej części projektu. Część finansowana w ramach działania 4.1 obejmie przygotowanie do wdrożenia oraz wdrożenie wyników projektu celowego. Konkurs trwał do 30 września 2011 Projekty indywidualne przedsiębiorstw Projekty partnerskie z instytucjami naukowymi 46

47 W ramach Działania 1.4 dofinansowaniu będzie podlegać prowadzenie przez przedsiębiorców projektów celowych w części obejmującej badania przemysłowe lub prace rozwojowe. O dofinansowanie w ramach naboru mogą ubiegać się przedsiębiorcy prowadzący działalność i mający siedzibę, a w przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Budżet Działania 1.4 wynosi: EUR Przykład: Intensywność wsparcia na prace badawcze i rozwojowe nie może przekroczyć: dla mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy - 70% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych oraz 45% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych; dla średniego przedsiębiorcy 60% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych oraz 35% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych 47

48 W przypadku efektywnej współpracy z innym/mi niepowiązanym/ymi przedsiębiorcą/ami lub organizacją badawczą, z wyłączeniem podwykonawstwa, Wnioskodawca może uzyskać zwiększoną intensywność wsparcia (o 15 punktów procentowych, ale nie więcej niż do 80 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem). W przypadku rozpowszechniania wyników badań przemysłowych na konferencjach naukowych i technicznych i/lub przez publikacje w czasopismach naukowych, technicznych lub bazach danych zapewniających swobodny dostęp do surowych danych badawczych i/lub za pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego lub oprogramowania o otwartym kodzie źródłowym, Wnioskodawca może uzyskać zwiększoną intensywność wsparcia (o 15 punktów procentowych, ale nie więcej niż do 80 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem). 48

49 Dziękuję za uwagę i zapraszam na: P2/Strony/witamy.aspx 49

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/ glowna.aspx 2 I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r.

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW. w RAMACH PERSPEKTYWY FINANSOWEJ NA LATA 2014-2020

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW. w RAMACH PERSPEKTYWY FINANSOWEJ NA LATA 2014-2020 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW w RAMACH PERSPEKTYWY FINANSOWEJ NA LATA 2014-2020 Warszawa, 16 kwietnia 2015 OGÓLNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z EFEKTYWNOŚCIĄ ENERGETYCZNĄ EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA stosunek uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej budynków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Poprawa efektywności energetycznej budynków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Poprawa efektywności energetycznej budynków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. ALOKACJA RPO WSL 2014-2020 2 244,4 mln EUR (RPO)

Bardziej szczegółowo

unijnych i krajowych

unijnych i krajowych Możliwości dofinansowania działań i inwestycji z zakresu gospodarki niskoemisyjnej. ze środków unijnych i krajowych SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie ul. Wyszyńskiego 1 9

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE

EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE Uwarunkowania prawne wspierania instalacji fotowoltaicznych ze środków UE w latach 2014-2020 Wojewódzki Fundusz

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r Możliwości finansowania dla MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII 03 czerwca 2008 r OLGA WARZECHA CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AGH Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych tel. 12 617 31 59 warzecha@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

2014-2020. Program. Infrastruktura i Środowisko. Wsparcie projektów z zakresu efektywności energetycznej w perspektywie programowej 2014-2020

2014-2020. Program. Infrastruktura i Środowisko. Wsparcie projektów z zakresu efektywności energetycznej w perspektywie programowej 2014-2020 Program 2014-2020 Infrastruktura i Środowisko Wsparcie projektów z zakresu efektywności energetycznej w perspektywie programowej 2014-2020 Warszawa, 23 kwietnia 2014 r. CELE TEMATYCZNE CELE TEMATYCZNE

Bardziej szczegółowo

Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego

Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego Konferencja Innowacje w przemyśle a zmiany klimatu Warszawa, dn. 28 maja 2009 r. 1 Warszawa, dn.28 maja 2009 r. Plan prezentacji: Regionalna Strategia Innowacji

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w systemie finansowania zadań proekologicznych w Polsce. Kołobrzeg, 9 grudnia 2013 roku

Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w systemie finansowania zadań proekologicznych w Polsce. Kołobrzeg, 9 grudnia 2013 roku Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w systemie finansowania zadań proekologicznych w Polsce Kołobrzeg, 9 grudnia 2013 roku Narzędzia polityki ekologicznej państwa: instrumenty prawne

Bardziej szczegółowo

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy:

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy: ŚRODA Z FUNDUSZAMI FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Rzeszów, 02.09.2015 r. PO IR PODZIAŁ ALOKACJI PO IR STRUKTURA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW EFRR 8,6 mld euro Nr i nazwa osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

SZCZYRK, Czerwiec 2015 www.w f o s i g w. k a t o w i c e. p l

SZCZYRK, Czerwiec 2015 www.w f o s i g w. k a t o w i c e. p l Wdrażanie Działania 1.7 PO IiŚ na lata 2014-2020 -Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko dąbrowskiej SZCZYRK, Czerwiec 2015 www.w f o s i g w. k a t o w i c e. p l Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020. Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020. Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Cel główny WRPO 2014+: Poprawa konkurencyjności i spójności województwa Alokacja środków

Bardziej szczegółowo

PROSUMENT finansowanie energetyki rozproszonej doświadczenia wdrażania projektu Jacek Chrzanowski Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie

PROSUMENT finansowanie energetyki rozproszonej doświadczenia wdrażania projektu Jacek Chrzanowski Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie PROSUMENT finansowanie energetyki rozproszonej doświadczenia wdrażania projektu Jacek Chrzanowski Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie PROGRAM PROSUMENT 16 września 2014 r. WFOŚiGW w Szczecinie podpisał

Bardziej szczegółowo

12.08.2014, Łódź. Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020

12.08.2014, Łódź. Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 12.08.2014, Łódź Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 12.08.2014, Łódź PLAN PREZENTACJI 1. Opis Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora ciepłownictwa w obszarze B+R+I. Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu w MIiR

Nowa perspektywa finansowa ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora ciepłownictwa w obszarze B+R+I. Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu w MIiR Nowa perspektywa finansowa ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora ciepłownictwa w obszarze B+R+I Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu w MIiR XIX Forum Ciepłowników Polskich Międzyzdroje, 13-16 września

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 3 kwietnia 2013 r.

Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 3 kwietnia 2013 r. Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej Warszawa, 3 kwietnia 2013 r. Dokumenty strategiczne KOMUNIKAT KOMISJI EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE ZAWARTE W PREZENTACJI SĄ PRZEDMIOTEM NEGOCJACJI Z KOMISJĄ EUROPEJSKĄ I MOGĄ ULEC ZMIANIE

INFORMACJE ZAWARTE W PREZENTACJI SĄ PRZEDMIOTEM NEGOCJACJI Z KOMISJĄ EUROPEJSKĄ I MOGĄ ULEC ZMIANIE INFORMACJE ZAWARTE W PREZENTACJI SĄ PRZEDMIOTEM NEGOCJACJI Z KOMISJĄ EUROPEJSKĄ I MOGĄ ULEC ZMIANIE MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA INWESTYCJI KOMUNALNYCH ZE ŚRODKÓW PO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020 2

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4. Katowice, 28 marca 2014 r.

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4. Katowice, 28 marca 2014 r. Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4 Katowice, 28 marca 2014 r. Alokacja na działania skierowane dla Przedsiębiorców w okresie 2007-2013 Alokacja na poddziałania skierowane

Bardziej szczegółowo

Programy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w 2015 r. Programy Operacyjne, finansowanie prac B+R

Programy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w 2015 r. Programy Operacyjne, finansowanie prac B+R Programy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w 2015 r. Programy Operacyjne, finansowanie prac B+R J a c e k S my ł a Płock, 10 marca 2015 POIR Podstawowe informacje I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEH - MAPA DOTACJI

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEH - MAPA DOTACJI PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEH - MAPA DOTACJI Finansowanie działań ujętych w PGN PROGRAMY PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 RPO woj. lubelskiego na lata 2014-2020 PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko FUNDUSZ UNIA EUROPEJSKA SPÓJNOŚCI Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś priorytetowa I: Podtytuł prezentacji Zmniejszenie emisyjności gospodarki Magdalena Misiurek Departament Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii Anna Drążkiewicz Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Mechanizmy wsparcia rozwoju zrównoważonej energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego

Mechanizmy wsparcia rozwoju zrównoważonej energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego Mechanizmy wsparcia rozwoju zrównoważonej energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Alokacja RPO WŚ 2014-2020 3.1. Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Daniel Szczechowski Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Opole, 13 listopada 2014 r. Potencjał innowacyjny

Bardziej szczegółowo

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Warszawa, 20 marca 2015 r.

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Warszawa, 20 marca 2015 r. Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Warszawa, 20 marca 2015 r. UMOWA PARTNERSTWA Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

Środki publiczne jako posiłkowe źródło finansowania inwestycji ekologicznych

Środki publiczne jako posiłkowe źródło finansowania inwestycji ekologicznych Środki publiczne jako posiłkowe źródło finansowania Bio Alians Doradztwo Inwestycyjne Sp. z o.o. Warszawa, 9 października 2013 r. Wsparcie publiczne dla : Wsparcie ze środków unijnych (POIiŚ i 16 RPO):

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO 2014+ - założenia programowe Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego Wsparcie przedsiębiorczości w ramach WRPO 2007-2013 Podział

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Na realizacje projektów do Polski w latach 2014-2020 z budżetu Unii Europejskiej trafić ma 82,5 mld euro Kwota zostanie podzielona odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r.

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r. Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 23 stycznia 2014 r. Założenia PO IR Najważniejsze założenia Programu: realizacja projektów B+R w konsorcjach biznesu i nauki,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 16 maja

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Cel główny WRPO 2014+ POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI I SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWA Alokacja

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje na temat działan objętych konkursem i potencjalnych beneficjentów.

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje na temat działan objętych konkursem i potencjalnych beneficjentów. Newsletter Nr 4 wrzesień 2009 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 Wkrótce rusza konkurs dla działań: 5.4. Rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych 5.5.

Bardziej szczegółowo

Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Katowice, 30 marca 2015 r.

Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Katowice, 30 marca 2015 r. Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Katowice, 30 marca 2015 r. Rozkład alokacji RPO WSL 2014-2020 1 107,8 mln EUR (ZIT/RIT)

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 2020 Oddział Wdrażania Projektów II Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE Możliwości finansowania inwestycji w biomasę DZIAŁALNOŚĆ WFOŚIGW PRZYCHODY Przychody statutowe WF - ogółem Przychody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska WYDATKI

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Instrumenty wsparcia przedsiębiorców w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania ze środków europejskich w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020

Możliwości finansowania ze środków europejskich w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 Możliwości finansowania ze środków europejskich w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 I. Poddziałanie 1.1.1 PO Inteligentny Rozwój Szybka Ścieżka". Ocenie podlega, czy projekt ma charakter projektu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ Celem Programu jest promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje oraz rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi

Bardziej szczegółowo

CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH. Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków UE w latach 2014-2020

CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH. Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków UE w latach 2014-2020 CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków UE w latach 2014-2020 Krajowe programy Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR) 2014-2020 Celem POIR jest zwiększenie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia NFOŚiGW we wdrażaniu projektów efektywności energetycznej. Warszawa, 18 grudnia 2012r.

Doświadczenia NFOŚiGW we wdrażaniu projektów efektywności energetycznej. Warszawa, 18 grudnia 2012r. Doświadczenia NFOŚiGW we wdrażaniu projektów efektywności energetycznej. Warszawa, 18 grudnia 2012r. Źródła pochodzenia środków w portfelu NFOŚiGW środki statutowe NFOŚiGW środki pochodzące z opłat zastępczych

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 18 grudnia 2014 r. Negocjacje POIR z KE 8-10 lipca br. (Warszawa)

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie środków finansowych na zadania określone w założeniach energetycznych. Łukasz Polakowski

Pozyskiwanie środków finansowych na zadania określone w założeniach energetycznych. Łukasz Polakowski Pozyskiwanie środków finansowych na zadania określone w założeniach energetycznych Łukasz Polakowski Narodowa Strategia Spójności (NSS) (nazwa urzędowa: Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia) to dokument

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH

DOFINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH DOFINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z EFEKTYWNOŚCIĄ ENERGETYCZNĄ ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH Poziom krajowy Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ) 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami opakowaniowymi. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych

Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami opakowaniowymi. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Finansowanie inwestycji w gospodarce odpadami opakowaniowymi Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Katowice20.04.2016 Fundusze do pozyskania w 2016 r. na gospodarkę odpadami

Bardziej szczegółowo

Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu

Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu Europa 2020 Cele Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014 r. Cele PO IR Wspieranie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 Edyta Łydka Zator, 7 czerwca 2016 r. Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Założeniem POIR jest wsparcie realizacji całego procesu powstawania

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020. Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020. Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Cel główny WRPO 2014+: Poprawa konkurencyjności i spójności województwa Alokacja

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego. na lata 2014-2020. Kraków, 15 czerwca 2015 r.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego. na lata 2014-2020. Kraków, 15 czerwca 2015 r. Kraków, 15 czerwca 2015 r. Tomasz Sokół Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 1 na lata 2014-2020 2 Środki na wsparcie przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

Rozwój Polski w Unii Europejskiej - wykorzystanie szans i możliwości w perspektywie finansowej

Rozwój Polski w Unii Europejskiej - wykorzystanie szans i możliwości w perspektywie finansowej Wszystkie zamieszczone materiały są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest kopiowanie oraz modyfikowanie prezentacji bez zgody autora. Rozwój Polski w Unii Europejskiej - wykorzystanie szans i możliwości

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 2020

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 2020 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 2020 Oś Priorytetowa 1. Działanie 1.5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Oś priorytetowa 3. Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii

Bardziej szczegółowo

Przygotowania do nowej perspektywy w zakresie finansowania projektów środowiskowych RPO WZ.

Przygotowania do nowej perspektywy w zakresie finansowania projektów środowiskowych RPO WZ. Przygotowania do nowej perspektywy 2014-2020 w zakresie finansowania projektów środowiskowych RPO WZ Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 RPO WZ 2014 2020 to jedna z

Bardziej szczegółowo

NOWA PERSPEKTYWA FINANSOWA

NOWA PERSPEKTYWA FINANSOWA NOWA PERSPEKTYWA FINANSOWA PO IiŚ 2014-2020 stan prac Joanna Miniewicz WFOŚiGW w Gdańsku Fundusze polityki spójności 2014-2020 Infrastruktura i Środowisko 27 513,90 Inteligentny Rozwój 8 614,10 Wiedza,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 INFORMACJE OGÓLNE Dodatkowe wsparcie dla Polski Wschodniej województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na inwestycje proekologiczne

Dofinansowanie na inwestycje proekologiczne Dofinansowanie na inwestycje proekologiczne Odnawialne Źródła Energii (OZE) w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Regionalny Program

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 1 Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 2 Stan prac wdrożeniowych System informatyczny Wytyczne i wzory dokumentów Szczegółowe opisy priorytetów Negocjacje programów operacyjnych z KE

Bardziej szczegółowo

Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach

Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach IX oś priorytetowa POIiŚ, Działanie 9.3 ANNA PEKAR Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Klimatu NFOŚiGW Poznań, 17 września 2013 r. 2 Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi

Możliwości finansowania zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi Możliwości finansowania zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi System finansowania ochrony środowiska w Polsce 50% 20% 40% 70% 10% 10% Nadwyżka 35% 100% 65% 2 Działalność

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Kraków, Marzec 2015 r.

MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Kraków, Marzec 2015 r. MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Kraków, Marzec 2015 r. Program Regionalny dla Małopolski zatwierdzony przez Komisję Europejską Główne kierunki zmian 2014-2020 większe środki

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji w efektywnośd energetyczną ze środków Unii Europejskiej i NFOŚiGW

Finansowanie inwestycji w efektywnośd energetyczną ze środków Unii Europejskiej i NFOŚiGW Finansowanie inwestycji w efektywnośd energetyczną ze środków Unii Europejskiej i NFOŚiGW Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Katowice21.06.2016 Źródła dofinansowao

Bardziej szczegółowo

Wsparcie rozwoju OZE w perspektywie finansowej UE 2014-2020

Wsparcie rozwoju OZE w perspektywie finansowej UE 2014-2020 Wsparcie rozwoju OZE w perspektywie finansowej UE 2014-2020 Marceli Niezgoda Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Lublin, 26 marca 2015 r. Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH. Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH. Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

Gospodarka niskoemisyjna wsparcie w ramach w ramach PO IiŚ 2014-2020

Gospodarka niskoemisyjna wsparcie w ramach w ramach PO IiŚ 2014-2020 Gospodarka niskoemisyjna wsparcie w ramach w ramach PO IiŚ 2014-2020 Konferencja: Gospodarka jutra Energia Rozwój Środowisko Wrocław, 20 stycznia 2016 r. Plan prezentacji 1. Organizacja 2. Obszary interwencji

Bardziej szczegółowo

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG dla badań i rozwoju: Oś Priorytetowa 1. - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Oś Priorytetowa 2. Infrastruktura sfery B+R Oś Priorytetowa 3. Kapitał

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla innowacji

Wsparcie dla innowacji Wsparcie dla innowacji Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2 1 Program Operacyjnego Inteligentny Rozwój CEL: Wzrost innowacyjności polskiej gospodarki Beneficjenci: przedsiębiorstwa (szczególnie MŚP),

Bardziej szczegółowo

Środki RPO WSL na likwidację niskiej emisji

Środki RPO WSL na likwidację niskiej emisji Środki RPO WSL 2014-2020 na likwidację niskiej emisji REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Alokacja 3 476 937 134 EUR Dwufunduszowy program regionalny: Europejski Fundusz

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCY Z WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

PRZEDSIĘBIORCY Z WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO PRZEDSIĘBIORCY Z WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO RPO Dolnośląskie Poddziałanie 3.5. Wysokosprawna kogeneracja 26 lutego 2016 r. 1 kwietnia 2016 r. wsparcie: - budowy, przebudowy (w tym zastąpienie istniejących)

Bardziej szczegółowo

Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje

Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje Katowice, 02.09.2015r Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje RPO WSL Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (RPO WSL) przewiduje

Bardziej szczegółowo

W RAMACH KRAJOWYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH

W RAMACH KRAJOWYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH EKSPERT FUNDUSZY UNIJNYCH POZYSKAJ Z NAMI DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ 0 EUROPROJEKTY Consulting Sp. z o.o. Ekspert Funduszy Unii Europejskiej Andersia Business Centre Plac Andersa 7 61-894 Poznań tel. 61

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na działalność badawczo - rozwojową i infrastrukturę B+R

Dofinansowanie na działalność badawczo - rozwojową i infrastrukturę B+R RPO Lubuskie 2020, OP 1 PI 1b Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka i innowacje Priorytet inwestycyjny 1b: Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw RPO

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 2020 Założenia i oferowane możliwości wsparcia Łukasz Małecki Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Płock, 10 marca

Bardziej szczegółowo

Oferta NCBR: wsparcie przedsiębiorców w prowadzeniu prac B+R w POIR

Oferta NCBR: wsparcie przedsiębiorców w prowadzeniu prac B+R w POIR Oferta NCBR: wsparcie przedsiębiorców w prowadzeniu prac B+R w POIR M arcin Chrzanowski Wsparcie nauki i biznesu w POIR Lidia Sadowska Plan NCBR w latach 2013-2016 ( w t y s. z ł ) 6 000 000 5 317 761

Bardziej szczegółowo

Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie. Priorytet I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie. Priorytet I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na 2015 rok 1 (wersja nr 5 z 18 września 2015 r.) Numer i nazwa Działania/Poddziałania Planowany

Bardziej szczegółowo

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Rafał Solecki Dyrektor MCP Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) jest

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020 Zarys finansowania RPO WL 2014-2020 Na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 przeznaczono łączną kwotę

Bardziej szczegółowo

Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji w regionalnych i krajowych programach operacyjnych na lata

Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji w regionalnych i krajowych programach operacyjnych na lata Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji w regionalnych i krajowych programach operacyjnych na lata 2014-2020 Władysław Ortyl Marszałek Województwa Podkarpackiego Mielec, 30.05.2014

Bardziej szczegółowo

Anna Ober r.

Anna Ober r. Anna Ober 15.10.2015 r. 4.1.4 PO Inteligentny Rozwój http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs14142015/ Składanie wniosków do 19.11.2015 r. Projekt powinien obejmować badania przemysłowe

Bardziej szczegółowo

7 Instytucja Certyfikująca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Instytucji Certyfikującej. Ministerstwo Finansów

7 Instytucja Certyfikująca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Instytucji Certyfikującej. Ministerstwo Finansów Działanie 1.4. Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii SZCZEGÓŁOWY OPIS DZIAŁANIA 1. Nazwa programu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata

Wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata Wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata 2014-2020 Konkursy w 2016 roku Wrocław, 20.01.2016 r. Robert Hadaś Zastępca Dyrektora Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej konkursy jakie

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, 24.02.2015 r. Rafał Kocemba

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, 24.02.2015 r. Rafał Kocemba Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, 24.02.2015 r. Rafał Kocemba Plan finansowy RPO WD 2014-2020 w podziale na osie priorytetowe Fundusz Wstępna alokacja (EUR) Oś priorytetowa 1 PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

Solsum: Dofinansowanie na OZE

Solsum: Dofinansowanie na OZE Solsum: Dofinansowanie na OZE Odnawialne źródło energii (OZE) W ustawie Prawo energetyczne źródło energii odnawialnej zdefiniowano jako źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania

Bardziej szczegółowo

PO IiŚ 2014-2020 Nowe możliwości finansowania inwestycji środowiskowych

PO IiŚ 2014-2020 Nowe możliwości finansowania inwestycji środowiskowych PO IiŚ 2014-2020 Nowe możliwości finansowania inwestycji środowiskowych Podtytuł prezentacji Krystian Szczepański Z-ca Prezesa Zarządu NFOŚiGW Warszawa, 5 października 2015 r. Najważniejsze akty prawne

Bardziej szczegółowo

Wsparcie projektów poprawiających efektywność energetyczną w ramach dostępnych środków dotacyjnych

Wsparcie projektów poprawiających efektywność energetyczną w ramach dostępnych środków dotacyjnych Wsparcie projektów poprawiających efektywność energetyczną w ramach dostępnych środków dotacyjnych Lesław Janowicz econet OpenFunding Sp. z o.o. 28.10.2015 Nie wiemy wszystkiego, ale czujemy się ekspertami

Bardziej szczegółowo

Wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata Konkursy w 2016 roku. konkursy jakie DIP ogłosi w styczniu 2016 r.

Wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata Konkursy w 2016 roku. konkursy jakie DIP ogłosi w styczniu 2016 r. Wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata 2014-2020 Konkursy w 2016 roku Wrocław, 20.01.2016 r. Renata Granowska Dyrektor Robert Hadaś Zastępca Dyrektora Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia przedsiębiorców w zakresie działalności B+R oraz innowacyjnej z Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020

Możliwości wsparcia przedsiębiorców w zakresie działalności B+R oraz innowacyjnej z Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020 Możliwości wsparcia przedsiębiorców w zakresie działalności B+R oraz innowacyjnej z Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020 Iwona Wendel Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju 23 września

Bardziej szczegółowo

Rozwój j MŚP P a ochrona środowiska na Warmii i Mazurach

Rozwój j MŚP P a ochrona środowiska na Warmii i Mazurach Rozwój j MŚP P a ochrona środowiska na Warmii i Mazurach Bożena Cebulska Prezes Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie 1 Warszawa, dn. 18.04.2010 2 PLAN WYSTĄPIENIA MŚP W WARMIŃSKO-MAZURSKIM

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działań realizowanych przez przedsiębiorstwa ze środków UE, w ramach Krajowych i Regionalnych Programów Operacyjnych wynikających

Źródła finansowania działań realizowanych przez przedsiębiorstwa ze środków UE, w ramach Krajowych i Regionalnych Programów Operacyjnych wynikających Źródła finansowania działań realizowanych przez przedsiębiorstwa ze środków UE, w ramach Krajowych i Regionalnych Programów Operacyjnych wynikających z Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, przyjętych

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo