Źródła finansowania międzynarodowych projektów badawczych związanych z rozwojem transportu ekologicznego w Polsce będących w dyspozycji NCBiR

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Źródła finansowania międzynarodowych projektów badawczych związanych z rozwojem transportu ekologicznego w Polsce będących w dyspozycji NCBiR"

Transkrypt

1 Źródła finansowania międzynarodowych projektów badawczych związanych z rozwojem transportu ekologicznego w Polsce będących w dyspozycji NCBiR Piotr Pryciński Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Ul. Nowogrodzka 47a Warszawa

2 PLAN PREZENTACJI 1. Era Net Transport II ENT II 2. Era Net Plus Electromobility+ EN+ 3. Konkurs w ramach Electromobility Informacje ogólne, adresaci przedsięwzięcia, procedura konkursowa 3.2 Przedmiot dofinansowania 3.3 Poziom dofinansowania 3.4 Warunki dofinansowania 3.5 Kwalifikowalność poniesionych kosztów 4. Projekty koordynowane przez NCBiR z obszaru transportu

3 1. ERA-NET TRANSPORT II 1/4 Cele projektu: - rozwój europejskich badań z zakresu transportu, - dostarczanie informacji o przyszłych wyzwaniach oraz europejskich priorytetach badawczych z dziedziny polityki transportowej i badawczej, - rozwój regionalnych projektów pomiędzy europejskimi partnerami, - rozwijanie inicjatyw w ramach narodowych programów badań ze szczególnym uwzględnieniem wspólnych konkursów i wspólnych programów, - kontynuacja działań informacyjnych i upowszechniających wiedzę nt. sieci oraz pogłębienie współpracy pomiędzy jej partnerami, Główne zadanie projektu: -promowanie współpracy między regionalnymi programami badawczymi dotyczącymi transportu w ramach m.in. Action Groups (AG). ENT II - 14 partnerów z 12 państw

4 1. ERA-NET TRANSPORT 2/4 Geographic coverage 2010 Koordynator ENT II

5 1. ERA-NET TRANSPORT 3/4 Wybrane grupy robocze w projekcie ENT II: - Climate Friendly Freight Network - Road Safety - Railway Research - Changing Mobility Patterns - Micro-Mobility - Data and Data Collecting Tools

6 ~ 30 M EN Plus Electromobility+ 1. ERA-NET TRANSPORT 4/4 4,3 M 4,5 M 2,0 M 19,3 M Freight Networks SURPRICE E-Mobility Sleepiness (safety) Safety & Security Dangerous Goods Keep Moving Intermodal Freight Intelligent Logistic SURSHIP Grupy Robocze w ERA-NET TRANSPORT

7 2. EN Plus Electromobility+ 1/2 Konsorcjum EN+: składa się z 9 państw: (FR,DE,AT,NL,NO,FI,SE,PL,DK), 3 regionów: BELGIA (Flandria), WŁOCHY (Piemont), Hiszpania (Andaluzja) oraz Turcji; Celem konsorcjum EN+ jest ogłoszenie konkursu w formule ERA NET PLUS; Wsparcie merytoryczne i proceduralne ze strony konsorcjum ENT II; Otwarcia konkursu: r.; Zamknięcie konkursu: r. ; Łączny budżet: ok.30 M Euro (20 M Euro członkowie konsorcjum EN+, 10 M Euro KE) ; polski budżet NCBiR: 1,3 M Euro. Obszar tematyczny konkursu EN+ (5 key dimensions) Energy and environnemental approach Usage patterns, economic models, actors Technical dimensions of the recharge and distribution system Testing, trials and normative standards Applied technological research / Innovation

8 2. EN Plus Electromobility+ 2/2 Geographic coverage 2010 Koordynator EN+ Pilot Group

9 3. Konkurs w ramach Electromobility Informacje ogólne, procedura konkursowa, adresaci konkursu 1/4 Wnioski o dofinansowanie międzynarodowych projektów badawczych w ramach EN+ są przyjmowane w trybie konkursowym, Informacja o konkursie i jego warunkach zamieszczana jest na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Wniosek międzynarodowy składany jest do sekretariatu międzynarodowego konkursu EN+ i oceniany zgodnie z procedurą oraz kryteriami określonymi dla konkursu EN+, Wniosek międzynarodowy składany jest za pośrednictwem systemu EPSS do dnia (17.00), Konsorcja międzynarodowe muszą składać się z minimum dwóch partnerów z państw/regionów należących do konsorcjum EN+, Polski podmiot jest zobowiązany do złożenia wniosku o dofinansowanie z NCBiR w terminie do r., Wniosek o dofinansowanie z NCBiR powinien zostać złożony w dwóch egzemplarzach na formularzu zgodnym ze wzorem zamieszczonym na stronie NCBiR,

10 3.1 Informacje ogólne, procedura konkursowa 2/4 Link do ogłoszenia o konkursie

11 3.1 Informacje ogólne, procedura konkursowa 3/4 Wniosek o dofinansowanie z NCBiR sprawdzany jest pod względem poprawności formalnej. Do dalszej ewaluacji rozpatrzenia kierowane są wyłącznie wnioski kompletne, przygotowane zgodnie ze wzorem i złożone w odpowiednim terminie, Wnioski niekompletne mogą być uzupełnione w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia otrzymania przez Wnioskodawcę informacji o niekompletności wniosku, Środki finansowe na dofinansowanie projektów międzynarodowych przekazywane będą na podstawie umowy, Warunki i tryb udzielenia dofinansowania dla przedsiębiorców podlega przepisom dotyczącym pomocy publicznej, w szczególności przepisom Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem NCBiR (Dz. U. Nr 215 poz. 1411).

12 3.1 Adresaci przedsięwzięcia 4/4 Jednostka naukowa (zgodnie z def. z art. 2 pkt 9 ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki), Konsorcjum naukowe (zgodnie z def. z art. 2 pkt 12 ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki), Sieć naukowa (zgodnie z def. z art. 2 pkt 14 ustawy o z dn. 30 kwietnia 2010 r. zasadach finansowania nauki), Centrum naukowo-przemysłowe (zgodnie z def. art. 2 pkt 15 ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki), Centrum naukowe PAN (zgodnie z def. art. 2 pkt 16 ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki), Przedsiębiorca mający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr 116, poz. 730 oraz z 2010r. Nr 75, poz. 473), Jednostka organizacyjna posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium RP, Przedsiębiorca prowadzący badania naukowe w innej formie organizacyjnej.

13 3.2 Przedmiot dofinansowania Wnioski składane w konkursie EN+ powinny: 1.Być zgodne merytorycznie z obszarem konkursu EN+, 2.Mieć charakter innowacyjny, Przedmiotem dofinansowania mogą być wnioski dla których spełnione są warunki: 3. Istnieje zapotrzebowanie na wyniki projektu, 4. Proponowane rozwiązania są porównywalne lub lepsze od dotychczasowych rozwiązań, technicznych, technologicznych i organizacyjnych, 5. Możliwość wykonania projektu nie budzi wątpliwości, a osiągniecie przewidywanego wyniku jest efektywne ekonomicznie, 6. Planowane koszty, w stosunku do przedmiotu i zakresu badań podstawowych, badań przemysłowych i prac rozwojowych są zasadne.

14 3.3 Poziom dofinansowania Źródło: Informacja dla wnioskodawców w ogłoszeniu o konkursie na

15 3.4 Warunki dofinansowania 1/3 Złożenie wniosku międzynarodowego i krajowego w nieprzekraczalnym terminie , Wniosek krajowy musi być wypełniony na wzorze zamieszczonym na stronie NCBiR, Zgodność merytoryczna projektu z tematyką konkursu opisaną w dokumencie Guide for Applicants. Dokumenty do pobrania niezbędne do przygotowania krajowego wniosku o dofinansowanie

16 3.4 Warunki dofinansowania 2/3 Przedsiębiorcy wraz z wnioskiem krajowym przekazują do NCBiR: oświadczenie (łączne) o niezaleganiu: z wypłatami z tytułu należności budżetowych oraz z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne wzór do pobrania na stronie NCBiR, formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis wzór do pobrania na stronie NCBiR, oświadczenie o niepozostawaniu przedsiębiorcy w trudnej sytuacji ekonomicznej wzór do pobrania na stronie NCBiR, oświadczenie o braku obowiązku zwrotu pomocy wynikającego z decyzji Komisji Europejskiej wzór do pobrania na stronie NCBiR, odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument poświadczający prowadzenie działalności gospodarczej wydany w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku, statut lub inny akt określający organizację wewnętrzną i kompetencje poszczególnych organów, a w przypadku spółek handlowych umowę lub statut spółki lub ich poświadczone za zgodność z oryginałem kopie, sprawozdanie finansowe za trzy lata poprzedzające rok złożenia wniosku lub jego poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię albo kopię ostatniej deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), w przypadku gdy przedsiębiorca nie istniał przez cały rok obrotowy poprzedzający złożenie wniosku.

17 3.4 Warunki dofinansowania 3/3 Jednostki naukowe przekazują do NCBiR: wniosek krajowy Podmiot reprezentujący centrum naukowo przemysłowe dołącza do wniosku: informacje, o których mowa była w przypadku przedsiębiorstw w odniesieniu do każdego z przedsiębiorców wchodzących w skład centrum, kopię dokumentu poświadczającego fakt zawiązania centrum, poświadczoną za zgodność z oryginałem, Podmiot reprezentujący centrum naukowe PAN dołącza do wniosku: kopię dokumentu poświadczającego fakt zawiązania Centrum, poświadczoną za zgodność z oryginałem, Podmiot reprezentujący sieć naukową składa wraz z wnioskiem: kopię umowy sieci poświadczoną za zgodność z oryginałem, Podmiot reprezentujący konsorcjum naukowe dołącza do wniosku: informacje, o których mowa była w przypadku przedsiębiorstw w odniesieniu do każdego z przedsiębiorców wchodzących w skład konsorcjum, umowę konsorcjum,

18 3.5 Kwalifikowalność poniesionych kosztów Nazwa kategorii W A G E O p O Opis kategorii kosztów na podstawie: Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem NCBiR (Dz. U. Nr 215 poz. 1411) Koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, osób zatrudnionych przy prowadzeniu badań podstawowych, badań przemysłowych lub prac rozwojowych, w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z realizacją projektu objętego pomocą Koszty aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń służących do wykonywania badań, w zakresie niezbędnym i przez okres niezbędny do realizacji projektu objętego pomocą; jeżeli aparatura naukowo-badawcza i inne urządzenia nie są wykorzystywane na potrzeby realizacji projektu objętego pomocą przez całkowity okres ich użytkowania, są to koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji badań podstawowych, badań przemysłowych lub prac rozwojowych, obliczone na podstawie przepisów o rachunkowości oraz koszty wynikające z odpłatnego korzystania z aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń służących do wykonywania badań, w zakresie niezbędnym i przez okres niezbędny do realizacji projektu objętego pomocą Koszty gruntów i budynków, w zakresie i przez okres, w jakim są używane do realizacji projektu objętego pomocą; w przypadku budynków są to koszty amortyzacji odpowiadające okresowi prowadzenia badań podstawowych, badań przemysłowych lub prac rozwojowych, obliczone na podstawie przepisów o rachunkowości, a w przypadku gruntów są to koszty związane z przeniesieniem własności, koszty wynikające z odpłatnego korzystania z gruntu lub rzeczywiste poniesione koszty kapitałowe Koszty usług badawczych wykonanych na podstawie umowy, wiedzy technicznej i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji, uzyskanych od osób trzecich na warunkach rynkowych, oraz usług doradczych i usług równorzędnych wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby realizacji projektu objętego pomocą; NIE MOGĄ STANOWIĆ WIĘCEJ NIŻ 70% KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH OGÓŁEM inne koszty operacyjne, w tym koszty nabycia i zużycia materiałów, środków eksploatacyjnych i podobnych produktów ponoszone bezpośrednio w związku z realizacją projektu objętego pomocą dodatkowe koszty ogólne ponoszone bezpośrednio w związku z realizacją projektu objętego pomocą NIE MOGĄ STANOWIĆ WIĘCEJ NIŻ 15% KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH OGÓŁEM PROJEKTU

19 4. Projekty koordynowane przez NCBiR z obszaru transportu 1/2 Projekty koordynowane przez NCBiR w obszarze transportu Liczba projektów Przyznane środki [PLN] Inicjatywa Technologiczna I ,00 Initech ,00 Projekty rozwojowe konkurs I - III ,00 Projekty rozwojowe konkurs VI 10 Projekty rozwojowe konkurs VI 21 Projekty rozwojowe konkurs X 13 Projekty Badawcze Zamawiane , , , ,00.?? Razem 72 (?) ok ,00

20 4. Projekty koordynowane przez NCBiR z obszaru transportu 2/2 Wybrane projekty z obszaru transportu finansowane przez NCBiR: Tytuł Hybrydowy zespół napędowy do bezpilotowego aparatu latającego System wodorowego wspomagania spalania w silnikach samochodowych Opracowanie i badania opartej na bateriach słonecznych stacji ładowania akumulatorów do pojazdów elektrycznych System kontroli i badań właściwości ekologicznych pojazdów o zastosowaniach pozadrodowycyh (non-road) z uwzględnieniem specyfiki ich warunków eksploatacji Systemy napędowe małych pojazdów elektrycznych Innowacyjny zasilacz rezonansowy dużej mocy do pojazdów hybrydowych i elektrycznych. Wykonawca Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny Instytut Transportu Samochodowego Politechnika Poznańska Wydział Maszyn Roboczych i Transportu MMB Drivers Sp. z o.o. Fideltronik Imel Sp. z o.o.

21 Przedstawienie pomysłów na projekty w ramach konkursu ELECTROMOBILITY+ prezentowanych w trakcie spotkań brokerskich w Kolonii r.

22 Agenda spotkania Electromobilty+ Information and Brokerage Event, 13 January 2011, Cologne Schemat ERA NET Plus Projekt ERA NET TRANSPORT II Obszar tematyczny konkursu EN+ Procedura konkursu EN+ Pomysły na projekty w ramach EN+ ntations.html Do pobrania: prezentacje uczestników spotkania

23 Pomysły projektów i potencjalni partnerzy w ramach EN+ 1/5 Obszar tematyczny Potencjalny Partner Hybrid Distributed Energy Storage System HYDES2 (KD 3 oraz KD 5) Alternative Powertrains & Energy Conversion, Lightweight and Hybrid Design Methods Electric vehicles traffic safety and urban noise ELECTRONOISE Environmental assessment of future power generation, Regional diversification of environmental impacts of energy supply, Environmental assessment of power train components and related materials (KD1, KD2, KD5) Smart grids and E mobility, intelligent charging solutions, business & service models, testing of batteries, monitoring of vehicles, V2G, cross border issues in rollout of charging infrastructure (KD 3) WindInertia Technologies German Aerospace Center (DLR) Institute of Vehicle Concepts Danish Road Institute Road Directorate(DRI), Denmark Fraunhofer Institute for Building Physics (IBP), Dept. Life Cycle Engineering (GaBi) Flemish Institute for Technological Research, Belgium

24 Pomysły projektów i potencjalni partnerzy w ramach EN+ 2/5 Obszar tematyczny Models and Methods for the Evaluation and the Optimal Application of Battery Charging and Changing Technologies for Electric Busses (KD3, KD4, KD5) (KD2) Generation and Storage Systems, HVAC-Systems for Electromobility Potencjalny Partner Institut f. Automation und Kommunikation e.v. Magdeburg, Germany Frankfurt University of Applied Sciences, Germany Institute for Energy Efficient Builduings and Indoor Climate E.ON Energy Research Center (E.ON ERC) RWTH Aachen University (Germany) Design of high-efficient and compact DC/DC converters and inverters for electric vehicles(convel) Establishment of power efficient quick charge network without energy storage: grid friendly during peaks. Increase EVs user experience. Ttechnical research for establishment of efficient quick recharging network J & A Brunner GbR Germany Inovos, France

25 Pomysły projektów i potencjalni partnerzy w ramach EN+ 3/5 Obszar tematyczny Optimal integration EV into power grid (KD 3) Potencjalny Partner Kema (Netherlands) (KD 1) Project about technical dimensions of the recharging systems (KD 3) Institute for Energy Economics and Rational use of Energy, University of Stuttgart, Germany INABENSA, Spain EXPANSION OF VEHICLE CONVERSION CAR SERVICES NETWORK. CARS CONVERSION OVER 40 DIFFERENT PROJECTS DEVELOPED. PASSENGER SHIP CONVERSION TO ELECTRIC. OUTBOARD / ONBOARD MARINE DRIVES DESIGN AND IMPLEMENTATION. ELECTRIC RECREATIONAL HOVERCRAFT DESIGN AND PRODUCTION. BUS AND SHUTTLE BUS CONVERSION PROJECTS ( km RANGE). PERFORMANCE VEHICLES Small city cars, mid-size cars, delivery cars, trucks, buses, 3-wheelers (motorcycles). LITHIUM ION BATTERY PACKS (LiFePO4) for variety EV projects (industrial, scientific, government and university). CHARGING and MONITORING systems. ELECTRIC MOTORS (brushless DC -BLDC -high efficient) - (KD2, KD4) EVCONVERT.EU, Poland 3xE -electric cars, Poland

26 Pomysły projektów w ramach EN+ 4/5 Full Integration of Recharging Systems - DHV B.V. Quick charge network monitoring for friendly interaction with the power grid - Inovos Mechanical design based Brand and Safety Sounds for E Vehicles - D'Angelico Acoustic Consult, Germany Public Shared Electric Vehicles - University of Kaiserslautern - Institute for Mobility & Transport Germany Integrated assessment and costs benefit assessment of electromobility by comparison of internal and external costs of different scenarios - University of Stuttgart, Institute for Energy Economics and Rational use of Energy, Department of Technology Assessment and Environment Noise concequences of introducing electric vehicles on urban environment and traffic safety - Danish Road Institute

27 Pomysły projektów i potencjalni partnerzy w ramach EN+ 5/5 Wkrótce do pobrania: pomysły projektów i formatki prezentujące profile potencjalnych partnerów

28 Dziękuję za uwagę Piotr Pryciński Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Koordynator projektów: ENT II oraz EN+ ul. Nowogrodzka 47a Warszawa

ZASADY UDZIAŁU POLSKICH PODMIOTÓW W 20. KONKURSIE NA MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY BADAWCZE W RAMACH INICJATYWY CORNET KRÓTKI OPIS INICJATYWY

ZASADY UDZIAŁU POLSKICH PODMIOTÓW W 20. KONKURSIE NA MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY BADAWCZE W RAMACH INICJATYWY CORNET KRÓTKI OPIS INICJATYWY ZASADY UDZIAŁU POLSKICH PODMIOTÓW W 20. KONKURSIE NA MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY BADAWCZE W RAMACH INICJATYWY CORNET KRÓTKI OPIS INICJATYWY Głównym celem Inicjatywy CORNET (ang. COllective Research NETworking)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, na podstawie art. 2 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZAKRES TEMATYCZNY I KONKURSU W RAMACH STRATEGICZNEGO PROGRAMU BADA

ZAKRES TEMATYCZNY I KONKURSU W RAMACH STRATEGICZNEGO PROGRAMU BADA ZAKRES TEMATYCZNY I KONKURSU W RAMACH STRATEGICZNEGO PROGRAMU BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWIILIZACYJNYCH STRATEGMED I. GRUPA TEMATYCZNA: KARDIOLOGIA I KARDIOCHIRURGIA

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcie pilotażowe Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej

Przedsięwzięcie pilotażowe Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej Przedsięwzięcie pilotażowe Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej 1. Założenia ogólne Podstawą do ustanowienia Przedsięwzięcia pilotażowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II KONKURSU W RAMACH STRATEGICZNEGO PROGRAMU BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH STRATEGMED

REGULAMIN II KONKURSU W RAMACH STRATEGICZNEGO PROGRAMU BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH STRATEGMED REGULAMIN II KONKURSU W RAMACH STRATEGICZNEGO PROGRAMU BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWILIZACYJNYCH STRATEGMED I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 stycznia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 stycznia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 20 1407 Poz. 103 103 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH PROGRAMU KADTECH

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH PROGRAMU KADTECH WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH PROGRAMU KADTECH DOTYCZY: DOFINANSOWANIA ZATRUDNIENIA WYSOKO WYKWALIFIKOWANEGO PERSONELU ORAZ DOFINANSOWANIA ZAKUPU USŁUG WSPARCIA INNOWACJI W RAMACH PROJEKTU REALIZOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Obsługa finansowa umów w Działaniu 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Obsługa finansowa umów w Działaniu 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Obsługa finansowa umów w Działaniu 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Dział Finansowy NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU 1 Beneficjent, po spełnieniu warunków wynikających z Umowy,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2010 Nr 96 poz. 615 USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2010 Nr 96 poz. 615 USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/76 Dz.U. 2010 Nr 96 poz. 615 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1620, z 2015 r. poz. 249. o zasadach finansowania nauki Rozdział

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2010 Nr 96 poz. 615 USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2010 Nr 96 poz. 615 USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/59 Dz.U. 2010 Nr 96 poz. 615 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1620, z 2015 r. poz. 249. o zasadach finansowania nauki Rozdział

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 249 USTAWA z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw 1) Art.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2: Informacja dla wnioskodawców

Załącznik nr 2: Informacja dla wnioskodawców Informacja dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów ERA-NET i ERA-NET PLUS oraz programów podejmowanych na mocy Artykułów 185 oraz 187 Traktatu o funkcjonowaniu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 577/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje

Dotacje na innowacje Dotacje na innowacje Przewodnik po działaniach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości dla rozwoju Innowacyjnej Gospodarki Dotacje na

Bardziej szczegółowo

I Konkurs w ramach Programu INNOWACJE SPOŁECZNE

I Konkurs w ramach Programu INNOWACJE SPOŁECZNE I Konkurs w ramach Programu INNOWACJE SPOŁECZNE Termin naboru wniosków: 28 stycznia 2013 r. 28 marca 2013 r. Webinar, 6 marca 2013 r. 1 PROGRAM SEMINARIUM 1. Cele Programu 2. Warunki uczestnictwa 3. Specyfika

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/29 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615, z 2011 r. Nr 84, poz. 455, Nr 185, poz. 1092, z 2013 r. poz. 675, z 2014 r. poz. 379,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki Dziennik Ustaw Nr 96 7911 Poz. 615 615 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady finansowania nauki ze środków finansowych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/26 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615. o zasadach finansowania nauki Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 238, poz. 2390, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 179,

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 821/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 lipca 2014 r. Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1.

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/27 Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 226. USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Rozdział

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1. Dz.U.2010.96.616 2012.01.01 zm. Dz.U.2011.185.1092 art. 72 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1.

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 1.1 PROJEKTY B+R PRZEDSIĘBIORSTW, PODDZIAŁANIE 1.1.2 PRACE B + R ZWIĄZANE Z WYTWORZENIEM

DZIAŁANIE 1.1 PROJEKTY B+R PRZEDSIĘBIORSTW, PODDZIAŁANIE 1.1.2 PRACE B + R ZWIĄZANE Z WYTWORZENIEM DZIAŁANIE 1.1 PROJEKTY B+R PRZEDSIĘBIORSTW, PODDZIAŁANIE 1.1.2 PRACE B + R ZWIĄZANE Z WYTWORZENIEM INSTALACJI PILOTAŻOWEJ / DEMONSTRACYJNEJ Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jelenia

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Regionalne kadry gospodarki. Działanie 8.2 Transfer wiedzy. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Regionalne kadry gospodarki. Działanie 8.2 Transfer wiedzy. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Dokumentacja konkursowa Priorytet VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Program INNOWACJE SPOŁECZNE *

Program INNOWACJE SPOŁECZNE * Program INNOWACJE SPOŁECZNE * 1. Diagnoza sytuacji w obszarze nauki i gospodarki objętym Programem Badania związane z innowacjami kojarzone są głównie z innowacjami technicznymi i technologicznymi nowymi

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiębiorca z zagranicy może być, oprócz przedsiębiorcy polskiego, członkiem konsorcjum?

Czy przedsiębiorca z zagranicy może być, oprócz przedsiębiorcy polskiego, członkiem konsorcjum? Pytanie I Czy występują jakieś ograniczenia co do partycypowania w konsorcjum naukowym firmy zagranicznej? Czy dofinansowanie może objąć konsorcjum w skład którego wchodziliby instytut PAN oraz duży przedsiębiorca,

Bardziej szczegółowo

- działania na rzecz wzrostu efektywności prac B+R realizowanych we współpracy jednostek naukowych i przedsiębiorstw

- działania na rzecz wzrostu efektywności prac B+R realizowanych we współpracy jednostek naukowych i przedsiębiorstw Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - działania na rzecz wzrostu efektywności prac B+R realizowanych we współpracy jednostek naukowych i przedsiębiorstw dr inż. Małgorzata Skibska Zielińska Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w 2009 r. Warszawa, 17 marca 2010 r.

SPRAWOZDANIE. z działalności Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w 2009 r. Warszawa, 17 marca 2010 r. SPRAWOZDANIE z działalności Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w 2009 r. Warszawa, 17 marca 2010 r. Spis treści: 1.1 PODSTAWY PRAWNE REGULUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ CENTRUM... 4 1.2 WEWNĘTRZNE AKTY NORMATYWNE REGULUJĄCE

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA OŚRODKÓW BADAWCZO- ROZWOJOWYCH

PRZEWODNIK DLA OŚRODKÓW BADAWCZO- ROZWOJOWYCH JASPERS FC Lot 5 Knowledge Economy R&D/Innovation, Letter of Contract No: PO43571/CC.4452 Legal support in implementation activities for ERDF R&D projects in Poland PRZEWODNIK DLA OŚRODKÓW BADAWCZO- ROZWOJOWYCH

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 w zakresie I (dz.1.1 i ) i V osi priorytetowej (dz. 5.1) Warszawa, dnia 27

Bardziej szczegółowo