WOJENNE I POWOJENNE LOSY FUNDUSZU OBRONY NARODOWEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WOJENNE I POWOJENNE LOSY FUNDUSZU OBRONY NARODOWEJ"

Transkrypt

1 Marek Gieleciński WOJENNE I POWOJENNE LOSY FUNDUSZU OBRONY NARODOWEJ Fundusz Obrony Narodowej (FON) został utworzony 9 kwietnia 1936 roku 1 dekretem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Ignacego Mościckiego w obliczu widocznego już wtedy wzrostu napięcia w stosunkach międzynarodowych i rosnącej eskalacji zbrojeń w Europie. Postulat utworzenia takiego Funduszu wyszedł z kół wojskowych, które zdawały sobie sprawę z zacofania Armii Polskiej w porównaniu do armii innych państw, bowiem fakt ten wykazała analiza porównawcza stanu Sił Zbrojnych Polski, Niemiec, ZSRR i Francji, opracowana przez polski Sztab Główny na przełomie lat 1935/1936 roku. Fundusz Obrony Narodowej w założeniu swoim, miał spełniać 3 zadania: być pozabudżetową formą wspierania inwestycji zbrojeniowych państwa, wzmacniać Siły Zbrojne Rzeczypospolitej, konsolidować społeczeństwo wokół Armii i Rydza-Śmigłego jako jej Naczelnego Wodza 2. 1 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z 9 kwietnia 1936 roku o FON, Dziennik Ustaw RP 1936, nr 28, poz Wniosek i uzasadnienie Ministra Spraw Wojskowych na Radę Ministrów w sprawie Dekretu Prezydenta RP o Funduszu Obrony Narodowej, AAN, Protokoły uchwał Rady Ministrów RP 1936, t. 81, nr 8, pkt 13, s ; R. S i d o r s k i, Idea Funduszu Obrony Narodowej a wychowanie żołnierza, Polska Zbrojna 1938, nr 220, s. 5.

2 Najszybciej upłynniane były wpływy pieniężne, ze sprzedaży zbędnych nieruchomości będących w gestii wojska oraz ofiary pieniężne od ofiarodawców, tj. osób fizycznych i instytucji. Przeznaczono je na dofinansowanie inwestycji zbrojeniowych ujętych w planach gospodarczych, na uzupełnianie zapasów mobilizacyjnych i rezerwy strategicznej oraz na zakup sprzętu wojskowego dla poszczególnych jednostek Wojska Polskiego. Natomiast nie zostały spieniężone, do wybuchu wojny, dary i ofiary rzeczowe, tj. przedmioty ze szlachetnych kruszców oraz wartości także zabytkową i sakralną. Ze zgromadzonych walorów stanowiących Fundusz Obrony Narodowej wyodrębniony został, w marcu 1939 roku, rozkazem marszałka Edwarda Rydza- Śmigłego, tzw. złoty FON 3, obok istniejącego już srebrnego FON-u. Według szacunków złoty FON stanowił wartość około 50 milionów złotych przedwojennych 4. Natomiast łącznie przedwojenne zasoby FON składały się z ponad 8 tysięcy różnorodnych wyrobów ze szlachetnych kruszców, w tym m.in. ponad 100 tysięcy monet o zróżnicowanej wartości 5. Akcję świadczeń na terenie całego kraju i wykorzystywanie darów pieniężnych przerwał najazd Niemiec na Polskę. Pogarszająca się, z dnia na dzień, sytuacja na froncie spowodowała, ze już 4 września 1939 roku rozpoczęto chaotyczną ewakuację zasobów Funduszu Obrony Narodowej z Warszawy. Część dóbr została w tym dniu wywieziona przez kpt. Mieczysława Januszewskiego i Edmunda Gutmana urzędnika Biura Budżetowego Ministerstwa Spraw Wojskowych. Następnego dnia kpt. Wacław Skarżyński otrzymał rozkaz wywiezienia ze stolicy, depozytów FON z PKO i darów z magazynów FON. Zostały one wysłane, 3 Informacja NIK o wynikach kontroli przyjęcia, przechowywania oraz legalności i rzetelności wykorzystania przedwojennego złotego FON-u przez władze RP w kraju, Warszawa 1990, s K. S i e m i a t y c k a, Obrączki zamienimy na żelazo... Kobieta i Życie 1989, nr 42, s Inwentaryzacja skarbu z 1939 roku zebranego na Fundusz Obrony Narodowej, Słowo Powszechne 1980, nr 252, V s. 8.

3 wraz z aktami FON, do Lublina na 2 ciężarowych samochodach dołączonych do kolumny ewakuowanego złota Banku Polskiego 6. Nie wszystkie jednak dary od ofiarodawców wywieziono z Warszawy. Pozostało w magazynach FON dość dużo cennych i mniej wartościowych przedmiotów, nie zdołano także podjąć gotówki, papierów wartościowych i obcych walut znajdujących się na rachunkach bankowych 7. Ewakuowane zasoby Funduszu Obrony Narodowej zostały przewiezione bezpiecznie do Lublina i 6 września złożone w tamtejszym oddziale Banku Polskiego, gdzie przebywały do 8 września. 8 września 1939 roku, szef Biura Budżetowego Ministerstwa Spraw Wojskowych płk Michał Grossek, po przybyciu do Lublina, polecił dwóm oficerom tego Biura, tj. kpt. Jerzemu Wyrzykowskiemu i kpt. Stefanowi Olszewskiemu przewieźć dobra FON z Lublina do oddziału Banku Polskiego we Lwowie, zaś kpt. Wacławowi Skarżyńskiemu przejąć w Tarnopolu worek z wartościami FON, wywiezionymi z Warszawy przez kpt. Januszewskiego i urzędnika Edmunda Gutmana. Tymczasem przewożone, na dwóch ciężarowych samochodach, główne zasoby Funduszu Obrony Narodowej dotarły do oddziału Banku Polskiego we Lwowie wieczorem 9 września września, po wstępnej segregacji wiezionych darów, wyżej wymienieni oficerowie otrzymali rozkaz załadowania tych wartości na 2 samochody i przewiezienia drogocennej przesyłki do Tarnopola, gdzie dotarto 12 września. Do eskortujących, skarb FON, oficerów dołączył wtedy też kpt. Skarżyński. 14 września czuwającym, nad tą częścią FON kapitanom, dowódca wojsk w Tarnopolu gen. Aleksander Narbut-Łuczyński rozkazał przewieźć walory Funduszu Obrony Narodowej do Horodenki, gdzie transport dotarł nocą 15 września. 6 W. J ę d r z e j e w i c z, Fundusz Obrony Narodowej w czasie 2-ej wojny światowej, Zeszyty Historyczne Kultury, Paryż 1962, nr 1, s. 158; Ewakuacja walorów FON, jej efekty i skutki Informacja..., s W. J ę d r z e j e w i c z, op. cit., s W. J ę d r z e j e w i c z, op. cit., s. 159.

4 W Horodence 16 września 1939 roku kierownictwo nad ewakuowanymi dobrami FON objął, z rozkazu Szefa Administracji Armii gen. Aleksandra Litwinowicza, b. minister Przemysłu i Handlu Henryk Floyar Rajchman, który wcześniej bezpiecznie przetransportował do granicy rumuńskiej złoto Banku Polskiego 9. Następnego dnia, tuż przed zajęciem tej miejscowości przez Rosjan, Rajchmanowi udało się wprowadzić kolumnę FON w kierunku Śniatynia, Ewakuowanie zasoby Funduszu Obrony Narodowej zostały przewiezione mimo bombardowania okolicy przez lotnictwo niemieckie, ale gdy załadunek darów okazał się niemożliwy z powodu zniszczenia stacji kolejowej w Śniatyniu, transport został skierowany do Kut, gdzie późnym wieczorem 17 września 1939 roku przekroczono granicę rumuńską z uratowaną częścią Funduszu Obrony Narodowej 10. Pierwszym etapem w Rumunii byty Czerniowce, gdzie zasoby FON dotarły 18 września na dziedziniec koszar miejscowej żandarmerii. Pozostawanie jednak takiego ładunku pod obcą strażą, na dłużej, groziło jego utratą, dlatego osoby odpowiedzialne za zawartość ładunku doprowadziły do tego, że 22 września udało się wyprowadzić transport z Czerniowiec w kierunku Bukaresztu pod kierownictwem, przybyłego z Bukaresztu zastępcy attache wojskowego mjr. Zimnala, dobrze obeznanego w stosunkach wewnętrznych rumuńskich. Wcześniej, bo 21 września Henryk Floyar Rajchman otrzymał rozkaz, od Szefa Sztabu Głównego gen. Wacława Stachiewicza, przetransportować dobra Funduszu Obrony Narodowej na terytorium Francji i zabezpieczyć je w porozumieniu z ambasadorem RP w Paryżu. Tymczasem kolumna FON składająca się z 2 samochodów ciężarowych, autobusu i samochodu osobowego, przy częstych kontrolach policji i wojska rumuńskiego, po gwałtownym zaostrzeniu się sytuacji politycznej w Rumunii, powoli posuwała się w stronę Bukaresztu i 24 września bezpiecznie dotarła na dziedziniec Ambasady Polskiej. 9 Szerzej o ewakuacji i losach złota polskiego: Z. K a r p i ń s k i, O Wielkopolsce, złocie i dalekich podróżach, Warszawa 1971, s W. J ę d r z e j e w i c z, op. cit., s. 160.

5 Niestety jeszcze tego samego dnia ładunek FON został zarekwirowany przez żandarmerię rumuńską i przetransportowany do koszar, ale w wyniku starań urzędników Ambasady Polskiej (łapówki) dobra Funduszu wraz z samochodami po dwóch dniach powróciły na teren naszej placówki dyplomatycznej. Do tej jednak chwili nikt nie mógł potwierdzić, jaki jest stan liczebny i wartościowy uratowanych walorów i czy mimo opieki i straży, wśród tych niebezpieczeństw w czasie ewakuacji od Warszawy do Bukaresztu, dobra te nie zostały uszczuplone. Odzyskany skarb mieścił się w 83 skrzyniach i paczkach, 28 workach i 2 skrzyniach z aktami, która to całość została złożona w piwnicy ambasady, komisyjnie zabezpieczona 11. Na tę okoliczność został sporządzony i podpisany, przez oficerów FON, Henryka Floyar Rajchmana i przedstawicieli władz RP w osobach wiceministra Opieki Społecznej Wincentego Jastrzębskiego i wicedyrektora departamentu Obrotu Pieniężnego Ministerstwa Skarbu Stanisława Sadkowskiego, protokół potwierdzający złożenie na terenie Ambasady RP zasobów FON. Należy dodać, że część skarbu Funduszu Obrony Narodowej, ewakuowana przez ppor. E. Mroza na dwóch samochodach ciężarowych, skierowana do Lwowa, pozostała tam z powodu braku środków transportu i dobra te przepadły w niewyjaśnionych dotąd okolicznościach, choć bardzo prawdopodobne jest to, że zostały zagrabione przez NKWD wkraczające wraz z oddziałami bolszewików do miasta 12. W ten sposób z całości majątku FON wywiezionego z Warszawy, do Bukaresztu dotarło 75% całego transportu 13. Mimo, że uratowane dobra znajdowały się na terenie Ambasady Polskiej, to jednak z uwagi na sytuację po klęsce wrześniowej i ogrom obowiązków, osoby mające 11 W. J ę d r z e j e w i c z, op. cit., s. 161; J. A w o s, Srebro i jego wachmistrz, Walka Młodych, 1977, nr 39, s J. P a ł g a n, Część skarbu zrabowali Rosjanie. Aneks do raportu NIK o FON, Kurier Polski 1991, nr 52, s Ewakuacja walorów FON, jej efekty i skutki, Informacja..., Warszawa 1990, s

6 w swojej pieczy FON nie mogły liczyć na pomoc ambasady w zakresie dalszych jego losów. W związku z tym już 27 września w piwnicy ambasady odbyło się zebranie z udziałem m.in. b. premiera Janusza Jędrzejewicza, dyr. Banku Polskiego Stefana Michalskiego, 3 oficerów biura FON: kpt. Wacława Skarżyńskiego, kpt. Jerzego Wyrzykowskiego i kpt. Stefana Olszewskiego oraz b. ministra Oświaty Wacława Jędrzejewicza, na którym postanowiono dokonać selekcji przywiezionych skrzyń i worków. W pracach tych, trwających od 27 września do 3 października, uczestniczyli stale ww. trzej oficerowie biura FON oraz zmieniający się urzędnicy Banku Polskiego. 3 października 1939 roku odbyło się w ambasadzie posiedzenie z udziałem ministra Arciszewskiego, dyr. Sadkowskiego, b. ministra Rajchmana i b. ministra Jędrzejewicza podczas którego zdecydowano, o wysłaniu na ręce rządu emigracyjnego we Francji, ok. 192 kg monet i przedmiotów ze złota, ok dolarów USA w papierach wartościowych i walutach obcych, skrzyni belwederskiej z pamiątkami po Józefie Piłsudskim; natomiast pozostawić monety i przedmioty srebrne o wadze ok kg w celu spieniężenia i przekazania uzyskanej sumy Prezydentowi RP. Ponadto podjęto decyzję o protokolarnym spaleniu różnych papierów wartościowych i o zniszczeniu wszystkich przedmiotów nieużytecznych bądź małowartościowych. Przedmioty ze złota ponownie ważono, pakowano do drewnianych skrzynek, które po zaniknięciu plombowano plombami FON, pieczętowano pieczęciami Ambasady Polskiej i załączono do tego nalepki z opisem dotyczącym podstawowych danych każdej skrzynki. W ten sposób wyselekcjonowano, w okresie od 8 października do 16 listopada 1939 roku 11 skrzynek ze złotem i innymi wartościami 14. Wysłanie tej przesyłki mogło być realne tylko za pośrednictwem ambasady francuskiej w Bukareszcie, która wykazała w tym względzie daleko idącą pomoc, 14 W. J ę d r z e j e w i c z, op. cit., s

7 polegającą na przewożeniu przez kurierów francuskich drogą lotniczą lub koleją poszczególnych skrzynek. Wszystko to odbywało się w atmosferze niepewności i długiego oczekiwania na to czy te dobra dotarły bezpiecznie do adresata w Paryżu, tj. rządu emigracyjnego. Dopiero 7 grudnia 1939 roku Ambasada RP w Bukareszcie otrzymała od ministra skarbu potwierdzenie odbioru 8 skrzynek złota, 2 skrzynek srebrnych numizmatów oraz z pakietu z walutami i czekami 15. Złoto to miało być wysłane dalej do Sanów Zjednoczonych, ale wojna na Zachodzie i upadek Francji przekreśliły te plany i 9 skrzynek ze złotym FON znalazło się w Keys, w Sudanie, gdzie leżało od czerwca 1940 roku do połowy 1944 roku, a następnie do 7 grudnia 1944 roku w Dakarze 16. Rok wcześniej, bo 17 grudnia 1943 roku przedstawiciel rządu emigracyjnego, Bank Polski, dyr. Michalski podpisał umowę z przedstawicielami niepodległościowego rządu francuskiego o wydanie przez Francję złota polskiego oraz umowę o przekazanie rządowi polskiemu na emigracji złota FON 17. W wyniku tego władze polskie odzyskały 9 skrzynek z wyrobami ze złota ofiarowanymi przed wojną przez społeczeństwo polskie. Dobra te zostały ukryte w podziemiach londyńskiego hotelu Rubens, gdzie była siedziba Sztabu Naczelnego Wodza. W Londynie zarządem i administracją darów FON zajmowało się, utworzone 12 października 1940 roku rozkazem gen. Sikorskiego, Biuro Administracji FON i Darów oraz Komisja Kontroli Majątku FON, na czele których stał do 1942 roku gen. Mieczysław Norwid-Neugebauer, a później gen. Marian Kukiel, który do współpracy w tej sprawie powołał, w maju 1944 roku, gen. Stanisława Tatara. Komisja ta w 1942 roku sporządziła raport dotyczący stanu uratowanego złotego FON, z którego wynikało, że skrzynki nr 1 8 oraz nr 9 o łącznej wadze netto 213 kg 813 gr znajdowały się w Afryce, natomiast pozostałe skrzynki, tj. nr 10, 29, s W. J ę d r z e j e w i c z, op. cit., s Informacja..., Warszawa 1990, s. 6; Wojenna Odyseja złotego FON-u, Kurier Polski 1991, nr 17 W. J ę d r z e j e w i c z, op. cit., s. 177.

8 11, 12, 14 oraz zostały przewiezione do Anglii z Bukaresztu na początku 1940 roku 18. Zgodnie z ustaleniami, w siedzibie Ambasady RP w Bukareszcie, z dnia 3 października 1939 roku, po segregacji srebra Funduszu Obrony Narodowej majątek ten miał zostać spieniężony po znalezieniu nabywcy. Jednak kwoty uzyskane za srebro, traktowane przez potencjalnych nabywców jako złom, byłyby bardzo małe i nieadekwatne do rzeczywistej wartości tych dóbr oraz znaczenia tych darów w wymiarze moralnym i patriotycznym dlatego też podczas narady w siedzibie ambasady, w dniu 28 października 1939 roku, z udziałem m.in. min. Arciszewskiego, podjęta została decyzja o wysłaniu do Francji około kg srebra FON znajdującego się w piwnicach ambasady. Srebrne walory zostały posegregowane, przedmioty nieużyteczne i małowartościowe miały zostać sprzedane, a pozostałości protokolarnie zniszczone. Pracami tymi kierowała ta sama ekipa, która segregowała zloty FON, uzupełniona przez rzeczoznawcę Zdzisława Hempla. 14 grudnia ukończono wszystkie czynności związane z segregacją i pakowaniem zawartości tego skarbu, który znajdował się w 61 skrzyniach o łącznej wadze netto kg 540 gr 19. Srebro miało być przetransportowane do Francji drogą morską za wiedzą władz rumuńskich przez francuską firmę przewozową de Brousse, mającą swoją filię w Bukareszcie. 20 grudnia 1939 roku zawartość srebrnego FON, w skrzyniach, została komisyjnie przekazana tej firmie w celu przewiezienia ładunku z Constancy do Konsulatu Generalnego RP w Marsylii. Ładunek Funduszu Narodowej przewieziono 21 grudnia do magazynów urzędu celnego, gdzie znajdował się aż do 5 stycznia 1940 roku pod ochroną żandarmów rumuńskich i polskich, a następnie przewieziony został, pod strażą, 18 W. J ę d r z e j e w i c z, op. cit., s W. J ę d r z e j e w i c z, op. cit., s ; Ewakuacja walorów FON, jej efekty i skutki, Informacja..., Warszawa 1990, s ; R. S t e r c z y ń s k i, Co zrobić z FON?, Sztandar Młodych 1981, nr 183/184, s. 5.

9 transportem kolejowym z Bukaresztu do Constancy i złożony w magazynach tamtejszego urzędu celnego. Dzięki staraniom Ambasady Polskiej w Bukareszcie transport tych dóbr został zwolniony od rumuńskiego cła. 8 stycznia 1940 roku srebrne dobra FON zostały załadowane na rumuński statek Suceava i przykryte innymi towarami w obecności polskich żandarmów odpowiedzialnych za pilnowanie tego cennego ładunku. Statek ten pierwotnie miał wyruszyć w drogę morską już 24 grudnia 1939 roku, ale ostatecznie wypłynął dopiero 13 stycznia 1940, przez Morze Śródziemne, do Marsylii. Za bezpieczne dotarcie ładunku do Marsylii i przekazanie go przedstawicielom Rządu Emigracyjnego odpowiedzialność ponosili: Henryk Floyar Rajchman i Wacław Jędrzejewicz, natomiast pilnowanie zawartości skrzyń powierzone zostało zawodowym żandarmom: wachmistrzowi Leonowi Bielaszewskiemu i plutonowemu Zygmuntowi Pawłowskiemu, jednakże kuriozalnym w tej sprawie był fakt, iż ani Rajchman ani Jędrzejewicz nie posiadali francuskich wiz wjazdowych, mimo swych starań u władz polskich o zgodę na ich wydanie przez ambasadę Francji w Bukareszcie 20. Pierwszym etapem rejsu był Konstantynopol, a 17 stycznia 1940 Suceava przypłynęła do portu w greckim Pireusie, gdzie wyładowano pozostałą część ładunku zostawiając tylko skrzynie z zawartością FON, przy stałym nadzorze polskich wartowników. Tam też Rajchman i Jędrzejewicz otrzymali wizy francuskie, a pierwszy z nich postanowił, w celu szybszego dostania się do Francji, drogą lotniczą udać się do Paryża. Tymczasem rejs, z przerwami na postój, trwał bez większych przeszkód, dalej, przez port w Smyrnie i Salerno, aż do Marsylii, gdzie Suceava zawinęła dopiero 5 lutego 1940 roku. 20 W. J ę d r z e j e w i c z, op. cit., s

10 W Marsylii, po odbiór srebra Funduszu Obrony Narodowej, zgłosił się urzędnik Konsulatu RP Władysław Radziwanowski, upoważniony przez rząd Rzeczypospolitej do odebrania dóbr FON, wraz z konsulem Władysławem Sidorowiczem, ale z powodu braku zgody władz francuskich na bezcłowy wwóz srebra Funduszu do Francji, nie można było wyładować przywiezionego ładunku i do czasu wyjaśnienia tej sprawy pozostał on na statku, pod kontrolą obu polskich żandarmów. Dary te, za zgodą miejscowych władz celnych, dopiero 13 lutego 1940 roku zostały wyładowane i złożone w skarbcu oddziału Banku Francji w Marsylii, kończąc w ten sposób dramatyczną, wojenną wędrówkę 21. Zasoby srebrnego Funduszu Obrony Narodowej przeleżały w bankach francuskich aż do 1976 roku, kiedy to na mocy porozumienia zawartego między Polską i Francją walory te powróciły do kraju w grudniu tegoż roku. Łączna waga przywiezionego skarbu wyniosła kg, zawartych w 51 pojemnikach 22. Odzyskane zasoby srebrnego FON można było oglądać na wystawie zorganizowanej w Zamku Królewskim w Warszawie, w latach Pozostałe skrzynie z dobrami Funduszu takimi jak wyroby ze złota, srebra, numizmaty, przedmioty o charakterze muzealnym, insygnia władzy, ważące razem ponad 350 kg, wysłane zostały z Bukaresztu do Anglii w 1940 roku 23. Zupełnie inaczej potoczyły się losy złotego Funduszu Obrony Narodowej. 22 maja 1945 roku na mocy decyzji ówczesnego Ministra Obrony Narodowej w rządzie emigracyjnym gen. Mariana Kukiela, Komisja Kontroli Majątku FON i Darów, po inwentaryzacji, przekazała tzw. Komitetowi Trzech, tzn. gen. Stanisławowi Tatarowi, płk. dypl. Stanisławowi Nowickiemu i płk. Marianowi Utnikowi 208 kg 294 gr przedmiotów ze złota o wartości funtów Tamże, s A. N o w a k, Inwentaryzacja srebrnego skarbu FON, Życie Warszawy, 1981, nr 197, s. 4; R. S t e r c z y ń s k i, op. cit., s. 5; H. R e t k o w s k a, Symbol, który dzieli. Srebra FON w Zamku Królewskim, Dziennik Polski, 1989, nr 230, s. 3; Według informacji Naczelnej Izby Kontroli srebro FON leżące w bankach francuskich, w 61 skrzyniach ważyło łącznie kg. Informacja..., Warszawa 1990, s Informacja..., Warszawa 1990, s Inwentaryzacja i przekazanie zasobu afrykańskiego FON w gestię Komitetu Trzech. Informacja..., Warszawa 1990, rozdział 4, s. 13.

11 Kosztowności te zostały przepakowane do 10 skrzynek i odpowiednio zabezpieczone. Generał Stanisław Tatar zdecydował się przekazać władzom PRL zasoby Funduszu Obrony Narodowej, będące pod opieką Komitetu Trzech. Nastąpiło to 19 czerwca 1947 roku w Ambasadzie Polskiej w Londynie. Protokół zdawczo-odbiorczy o przekazaniu 77 woreczków w 10, zamykanych, metalowych skrzyniach, o łącznej wadze 208 kg 294 gr 25, podpisali płk dypl. Stanisław Nowicki, płk dypl. Marian Utnik oraz przedstawiciele II Oddziału Sztabu Generalnego Wojska Polskiego pik Maksymilian Chojecki i por. Leon Szwajcar, pracownicy polskiego Attachatu Wojskowego 26. Zawartość tych skrzynek została przewieziona drogą lotniczą przez kurierów II Oddziału Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w dwóch rzutach. Dwie z nich dostarczył do kraju, 2 lipca 1947 roku, por. Leon Szwajcer, a pozostałe 8 skrzyń przewiozła, 13 lipca tego roku, por. Pola Landau. Operacja przerzutu tych darów okryta była ścisłą tajemnicą, dobrze zakamuflowaną, a nosiła kryptonim Brzoza. Całą przesyłkę dostarczono gen. Władysławowi Komarowi. Przez kolejnych 8 miesięcy złoto przechowywane było w II Oddziale Sztabu Generalnego WP, a 8 marca 1948 roku zostało protokolarnie przekazane do Narodowego Banku Polskiego i przyjęte na ewidencję. Na powyższą okoliczność spisany został protokół zdawczo-odbiorczy w Ekspozyturze Skarbca Emisyjnego Narodowego Banku Polskiego w Warszawie między przedstawicielami II Oddziału Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, w osobach kpt. Leonarda Białozierskiego i kpt. Henryka Dodina, przedstawicielami Komisji dla segregacji depozytów Ministerstwa Skarbu, w osobach: p.p. Stanisława 25 J. O., Losy złotego FON. Pierwsze ustalenia, Rzeczpospolita 1990 nr 131, s. 3; Istnieją, przypuszczenia, że łączna waga złotego FON, będącego w Wielkiej Brytanii, wynosiła 350 kg i związku z tym część, tj. ok. 140 kg nadal tam pozostała, patrz J. P o k s i ń s k i, Bez sensacji. O powrocie do kraju złotego FON raz jeszcze, Polityka 1989, nr 40,. s. 14; Prokurator Rafałko o zlocie FON-u, Życie Warszawy 1990, nr 131, s Przekazanie zasobu afrykańskiego FON do Ambasady RP oraz operacja przerzutu złota do kraju. Informacja..., Warszawa 1990, rozdział 6, s. 17; Protokoły w sprawie przekazania majątku FON i darów, 1945, 1947 Akta Oddziału VI Sztabu Głównego Naczelnego Wodza, teczka nr [X/16], s. 2, Centralne Archiwum Wojskowe, sygn. 295; T. M i t e k, Dokumenty o roli wojska w sprowadzeniu do kraju złotego skarbu, Żołnierz Wolności 1989, nr 90, s. 3; Wojenna Odyseja złotego FON-u, Kurier Polski 1991, nr 29, s. 3.

12 Adamskiego, Romana Gifrafta, Br. Braulińskiego i skarbnikami NBP p.p. Nowakiem i Ilką. Oficerowie przywieźli 10 opieczętowanych kaset metalowych w celu ustalenia ich zawartości, ale wobec braku szczegółowego spisu zawartości i stwierdzeniu, że zawierają one znaczą ilość worków zawierających różnego rodzaju łom złoty, srebrny, wyroby ze złota i srebra, monety itp., ustalono, że tymczasowo przejęcie nastąpi na podstawie chorągiewek dołączonych do każdego poszczególnego worka. Każdy worek został zważony, jedynie monety złote, znajdujące się w kasecie Nr 10 zostały dokładnie przeliczone. Do protokołu zdawczo-odbiorczego dołączona została specyfikacja, zawierająca wykaz poszczególnych worków, z oznaczeniem: numeru porządkowego, zawartości, komisyjnie ustalonej wagi brutto i wagi netto zgodnie z zapisem na chorągiewce. Po przeważeniu i ustaleniu zawartości woreczków, zostały one ponownie zapakowane do metalowych kaset, które, po zamknięciu, opatrzone zostały pieczęcią łąkową Ministerstwa Skarbu oraz plombą Narodowego Banku Polskiego i złożone do depozytu zastrzeżonego Ministerstwa Skarbu na numerze depozytowym 43. Decyzje co do dalszych dyspozycji wobec depozytu miały zostać przekazane ze Sztabu Generalnego Wojska Polskiego do Ministerstwa Skarbu na piśmie. Władze polskie, na mocy ustawy z 7 kwietnia 1949 roku o zniesieniu Funduszu Obrony Narodowej, postanowiły zlikwidować zasoby FON będące w Narodowym Banku Polskim, w depozycie Nr Likwidację dóbr Funduszu Obrony Narodowej rozpoczęto w 1951 roku 28. Przeprowadzona ona została przez Ministra Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministrem Skarbu. W 1956 roku decyzją Prezesa Narodowego Banku Polskiego ostatecznie zlikwidowano złoty zasób FON. Część z tych dóbr przetopiono, część odsprzedano, a łączna kwota uzyskana z tytułu likwidacji tych walorów wyniosła zł Ustawa z dnia roku o zniesieniu FON. Dziennik Ustaw RP, 1949, nr 25, poz J. S m o c z y ń s k i, Co się stało ze złotem FON? Kilka kwestii nierozstrzygniętych, Kurier Polski 1991, nr 34, s. 3.

13 Z likwidacją złotego FON związanych jest wiele niejasności, niedopowiedzeń i zafałszowań dokonanych przez ówczesne władze PRL, m.in. nie wiadomo co się stało z wieloma drogocennymi darami i dlaczego losy Funduszu Obrony Narodowej otoczone były tak wielką tajemnicą przed społeczeństwem, które przecież było ofiarodawcą tych dóbr. Dok. Nr 1 Akt przekazania przez Ministra Finansów, Ministrowi Kultury i Sztuki, sreber FON, które w 1976 roku powróciły do Polski SREBRO Funduszu Obrony Narodowej złożone w darze przez społeczeństwo polskie w przeddzień hitlerowskiej napaści na Polskę, uratowane przed grabieżą okupanta i zdeponowane w Banku Francji w Marsylii, po 37 latach odzyskane przez Rząd Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, stanowi pamiątkę narodową, świadectwo patriotyzmu i ofiarności społeczeństwa polskiego i jego woli walki z hitlerowską agresją. ZWAŻYWSZY, że złożone na Fundusz Obrony Narodowej dary w srebrze stanowią zarazem wartości kulturalną, Minister Finansów na podstawie decyzji Prezesa Rady Ministrów przekazuje w całości odzyskany depozyt w postaci wyrobów artystycznych, numizmatów przedmiotów użytkowych i kruszcu o łącznej wadze kg Ministrowi Kultury i Sztuki na użytek ogólnonarodowy. MINISTER Kultury i Sztuki przyjmuje przekazany mu dar w celu włączenia go do państwowych zbiorów muzealnych, aby świadczył wobec przeszłych pokoleń o kulturze Narodu i jego umiłowaniu Ojczyzny. 29 Więcej informacji o likwidacji złotego FON zawierają artykuły: Co się stało ze złotem FON? Depozyt Nr 47, Kurier Polski 1991, nr 31, s. 3; Bajka o złotym FON-ie, Gazeta Wyborcza 1990, nr 131, s. 2; St. M a j e w s k i, Fonodrama(4). Śladami skarbu, Stolica 1981, nr 23, s. 1.

14 NA DOWÓD powyższego sporządzono niniejszy Akt, podpisany w 38 rocznicę hitlerowskiej napaści na Polskę. MINISTER KULTURY I SZTUKI MINISTER FINANSÓW

Agresja ZSRR na Polskę zbrojna napaść dokonana 17 września 1939 przez ZSRR na Polskę, będącą od 1 września 1939 w stanie wojny z III Rzeszą.

Agresja ZSRR na Polskę zbrojna napaść dokonana 17 września 1939 przez ZSRR na Polskę, będącą od 1 września 1939 w stanie wojny z III Rzeszą. Agresja ZSRR na Polskę zbrojna napaść dokonana 17 września 1939 przez ZSRR na Polskę, będącą od 1 września 1939 w stanie wojny z III Rzeszą. Element działań wojennych kampanii wrześniowej pierwszej kampanii

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 28 poz. 258 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

Dz.U Nr 28 poz. 258 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Kancelaria Sejmu s. 1/5 Dz.U. 1999 Nr 28 poz. 258 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 marca 1999 r. w sprawie zbywania niektórych ruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub podlegających sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Generalny Inspektor Sił Zbrojnych

Generalny Inspektor Sił Zbrojnych Zgodnie z art. 3 dekretu z 6 VIII 1926 r. Generalny Inspektor Sił Zbrojnych był stałym zastępcą ministra spraw wojskowych we wszystkich sprawach dotyczących przygotowania sił zbrojnych państwa do obrony

Bardziej szczegółowo

Złoty Polski po I Wojnie Światowej.

Złoty Polski po I Wojnie Światowej. Złoty (skrót zł, lub aktualny kod ISO 4217 PLN), to podstawowa jednostka monetarna w Polsce, która dzieli się na 100 groszy. Nazwę polskiej jednostki monetarnej wprowadzono w 1919 roku, parytet złota określono

Bardziej szczegółowo

GENERAŁ WŁADYSŁAW EUGENIUSZ SIKORSKI

GENERAŁ WŁADYSŁAW EUGENIUSZ SIKORSKI GENERAŁ WŁADYSŁAW EUGENIUSZ SIKORSKI 20 maja 1881 roku w Tuszowie Narodowym pod Mielcem urodził się Władysław Sikorski. Był trzecim dzieckiem Emilii i Tomasza Sikorskich. Wcześniej młoda para wyprowadziła

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie u Prezydenta R.P. w sprawie polityki zagranicznej. M.S.Z. do gen. Sosnkowskiego w różnych sprawach

Posiedzenie u Prezydenta R.P. w sprawie polityki zagranicznej. M.S.Z. do gen. Sosnkowskiego w różnych sprawach 1 Sprawa Edwarda Paucza 2 Posiedzenie u Prezydenta R.P. w sprawie polityki zagranicznej 3 Litwa 4 Sprawy ewakuacyjne Francja 5 M.S.Z. do gen. Sosnkowskiego w różnych sprawach 6 Polski Czerwony Krzyż 7

Bardziej szczegółowo

70. ROCZNICA ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ

70. ROCZNICA ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ 70. ROCZNICA ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ Wojna 1939-1945 była konfliktem globalnym prowadzonym na terytoriach: Europy, http://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/galeria/402834,5,niemcy-atakuja-polske-ii-wojna-swiatowa-na-zdjeciach-koszmar-ii-wojny-swiatowej-zobacz-zdjecia.html

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ARCHIWALNE CAW DOTYCZĄCE STANÓW LICZEBNYCH WOJSKA W LATACH Zarys organizacyjno-prawny

MATERIAŁY ARCHIWALNE CAW DOTYCZĄCE STANÓW LICZEBNYCH WOJSKA W LATACH Zarys organizacyjno-prawny Kazimierz Bar MATERIAŁY ARCHIWALNE CAW DOTYCZĄCE STANÓW LICZEBNYCH WOJSKA W LATACH 1918 1939 1. Zarys organizacyjno-prawny W związku z dekretem Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego z dnia 12 października

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju Wojska Polskiego i jego realizacja

Program rozwoju Wojska Polskiego i jego realizacja Program rozwoju Wojska Polskiego i jego realizacja Nowe kierownictwo wojska podjęło działania zmierzające do unowocześnienia organizacji i wyposażenia armii. Znaczną inicjatywę w tym zakresie przejawił

Bardziej szczegółowo

URATOWAĆ ZŁOTO - tekst Krzysztofa Kopcia

URATOWAĆ ZŁOTO - tekst Krzysztofa Kopcia Pamięć.pl - portal edukacyjny IPN Źródło: http://pamiec.pl/pa/tylko-u-nas/15259,uratowac-zloto-tekst-krzysztofa-kopcia.html Wygenerowano: Piątek, 5 lutego 2016, 10:02 URATOWAĆ ZŁOTO - tekst Krzysztofa

Bardziej szczegółowo

POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE

POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE "PRZED 75 LATY, 27 WRZEŚNIA 1939 R., ROZPOCZĘTO TWORZENIE STRUKTUR POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO. BYŁO ONO FENOMENEM NA SKALĘ ŚWIATOWĄ. TAJNE STRUKTURY PAŃSTWA POLSKIEGO, PODLEGŁE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 czerwca 2012 r. Poz. 665

Warszawa, dnia 14 czerwca 2012 r. Poz. 665 Warszawa, dnia 14 czerwca 2012 r. Poz. 665 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie wojskowe Na podstawie art. 76 ust.

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIA DOTYCZĄCE WOJNY POLSKO-SOWIECKIEJ W ZBIORACH CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO

OPRACOWANIA DOTYCZĄCE WOJNY POLSKO-SOWIECKIEJ W ZBIORACH CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO Jerzy Ciesielski OPRACOWANIA DOTYCZĄCE WOJNY POLSKO-SOWIECKIEJ 1919 1920 W ZBIORACH CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO Centralne Archiwum Wojskowe gromadzi i przechowuje w zasadzie tylko akta wytworzone przez

Bardziej szczegółowo

ASY POLSKIEGO LOTNICTWA W BITWIE O ANGLIĘ

ASY POLSKIEGO LOTNICTWA W BITWIE O ANGLIĘ ASY POLSKIEGO LOTNICTWA W BITWIE O ANGLIĘ GRANICE II RZECZYPOSPOLITEJ WYBUCH II WOJNY ŚWIATOWEJ 1 WRZEŚNIA 1939 ATAK NIEMIEC 17 WRZEŚNIA ATAK ZWIĄZKU RADZIECKIEGO EWAKUACJA POLSKIEGO RZĄDU I CZĘŚCI ARMII

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Druk nr 390 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 stycznia 2012 r. Pozycja 41

Warszawa, dnia 13 stycznia 2012 r. Pozycja 41 Warszawa, dnia 13 stycznia 2012 r. Pozycja 41 ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1), OBRONY NARODOWEJ ORAZ ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 2) z dnia 30 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w

Bardziej szczegółowo

Obrona lotniska. CAW, kol. 60/14

Obrona lotniska. CAW, kol. 60/14 Janusz Gzyl KOLEKCJA FOTOGRAFII PRZEWRÓT MAJOWY 1926 R. Jedną z kolekcji wyodrębnionych z zasobu ikonograficznego Pracowni Zbiorów Specjalnych Centralnego Archiwum Wojskowego, jest kolekcja Nr 60 Przewrót

Bardziej szczegółowo

AKTA WYTWORZONE W WYNIKU DZIAŁALNOŚCI WICEMINISTRÓW SPRAW WOJSKOWYCH Zarys rozwoju organizacyjnego

AKTA WYTWORZONE W WYNIKU DZIAŁALNOŚCI WICEMINISTRÓW SPRAW WOJSKOWYCH Zarys rozwoju organizacyjnego Kazimierz Bar AKTA WYTWORZONE W WYNIKU DZIAŁALNOŚCI WICEMINISTRÓW SPRAW WOJSKOWYCH 1919 1939 Zarys rozwoju organizacyjnego Ministerstwo Spraw Wojskowych zostało utworzone 26 października 1918 roku przez

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 grudnia 2013 r. Poz. 1488 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 13 listopada 2013 r.

Warszawa, dnia 10 grudnia 2013 r. Poz. 1488 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 13 listopada 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 grudnia 2013 r. Poz. 1488 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie sposobu przekazywania,

Bardziej szczegółowo

WERYFIKACJA KLAUZUL TAJNOŚCI DOKUMENTÓW ARCHIWALNYCH WOJSKA POLSKIEGO WYTWORZONYCH PRZED DNIEM 10 MAJA 1990 ROKU

WERYFIKACJA KLAUZUL TAJNOŚCI DOKUMENTÓW ARCHIWALNYCH WOJSKA POLSKIEGO WYTWORZONYCH PRZED DNIEM 10 MAJA 1990 ROKU Bogusław Stachula WERYFIKACJA KLAUZUL TAJNOŚCI DOKUMENTÓW ARCHIWALNYCH WOJSKA POLSKIEGO WYTWORZONYCH PRZED DNIEM 10 MAJA 1990 ROKU Art. 21 ust. 1 oraz art. 86 ust. 2 ustawy z 22 stycznia 1999 roku o ochronie

Bardziej szczegółowo

Płk L. Okulicki z Bronisławą Wysłouchową na tarasie budynku Dowództwa Armii Polskiej w ZSRR (wrzesień 1941 r.)

Płk L. Okulicki z Bronisławą Wysłouchową na tarasie budynku Dowództwa Armii Polskiej w ZSRR (wrzesień 1941 r.) Rozkaz gen. W. Andersa do wstępowania w szeregi Armii Polskiej Wyżsi oficerowie Armii Polskiej w ZSRR. W pierwszym rzędzie siedzą gen.m. Tokarzewski-Karaszewicz (pierwszy z lewej), gen. W. Anders, gen.m.

Bardziej szczegółowo

zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia do użytku Instrukcji o pieczęciach używanych w resorcie obrony narodowej

zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia do użytku Instrukcji o pieczęciach używanych w resorcie obrony narodowej Warszawa, dnia 19 grudnia 2013 r. Poz. 264 Biuro Ewidencji Osobowej WP DECYZJA Nr 409/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 grudnia 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia do użytku Instrukcji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 lipca 2012 r. Poz. 284. DECYZJA Nr 217 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 23 lipca 2012 r.

Warszawa, dnia 24 lipca 2012 r. Poz. 284. DECYZJA Nr 217 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 23 lipca 2012 r. Warszawa, dnia 24 lipca 2012 r. Poz. 284 Dowództwo Sił Powietrznych DECYZJA Nr 217 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 23 lipca 2012 r. w sprawie trybu wykorzystania wojskowych statków powietrznych przez

Bardziej szczegółowo

Nr kwiecień 20, Londyn. Telegram gen. M. Kukiela do gen. W. Andersa z prośbą o zorganizowanie nabożeństwa za pomordowanych oficerów

Nr kwiecień 20, Londyn. Telegram gen. M. Kukiela do gen. W. Andersa z prośbą o zorganizowanie nabożeństwa za pomordowanych oficerów SPIS TREŚCI Bogusław Polak Michał Polak OD WYDAWCÓW... 11 Nr 1 1943 kwiecień 14, Londyn. Telegram gen. Mariana Kukiela, Ministra Obrony Narodowej do gen. Władysława Andersa z poleceniem przesłania opinii

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 lutego 2016 r. Poz. 260 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie

Bardziej szczegółowo

Lotnictwo. Zmiana Program warty rozwoju Wojska Polskiego i jego realizacja

Lotnictwo. Zmiana Program warty rozwoju Wojska Polskiego i jego realizacja Lotnictwo W 1936 r. kończono realizację dotychczasowego 3-letniego programu rozbudowy lotnictwa. Złożony przez szefa Departamentu Aeronautyki MSWojsk. gen. bryg. Ludomiła Rayskiego latem 1936 r. nowy program

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA RZECZY ZNALEZIONYCH

REGULAMIN BIURA RZECZY ZNALEZIONYCH REGULAMIN BIURA RZECZY ZNALEZIONYCH 1 Na podstawie Zarządzenia Nr 30/96 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 08 lipca 1996r. - Biuro Rzeczy Znalezionych prowadzi Straż Miejska w Gdańsku ul. Elbląska 54/60

Bardziej szczegółowo

gen. Władysław Sikorski generał broni Wojska Polskiego

gen. Władysław Sikorski generał broni Wojska Polskiego gen. Władysław Sikorski generał broni Wojska Polskiego Władysław Eugeniusz Sikorski ur. 20 maja 1881r. w Tuszowie Narodowym, zm. 4 lipca 1943r. na Gibraltarze, polski wojskowy i polityk, generał broni

Bardziej szczegółowo

Odrodzenie Państwa Polskiego w listopadzie 1918 roku. Teksty źródłowe

Odrodzenie Państwa Polskiego w listopadzie 1918 roku. Teksty źródłowe Odrodzenie Państwa Polskiego w listopadzie 1918 roku Teksty źródłowe Odezwa Rady Regencyjnej do Narodu Polskiego -11 listopada 1918 r. Rada Regencyjna do Narodu Polskiego. Wobec grożącego niebezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Mienia Wojskowego

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Mienia Wojskowego ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Mienia Wojskowego (Dz.U. Nr 21, poz. 172) Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Obóz Rothesay i podobóz Tighnabruaich a) Personalne dot. przydziałów Armii w ZSRR, pociągów pancernych b) Personalne, dot. przydziałów w A

Obóz Rothesay i podobóz Tighnabruaich a) Personalne dot. przydziałów Armii w ZSRR, pociągów pancernych b) Personalne, dot. przydziałów w A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Oddział Personalny Sztabu NW Sprawy ewidencyjne, listy weryfikacyjne, spisy oficerskie, wykaz obsady władz centralnych, sprawa gen. Kalkusa Sprawy ewidencyjne,

Bardziej szczegółowo

Chcesz pracować w wojsku?

Chcesz pracować w wojsku? Praca w wojsku Chcesz pracować w wojsku? Marzysz o pracy w służbie mundurowej, ale nie wiesz, jak się do niej dostać? Przeczytaj nasz poradnik! str. 1 Charakterystyka Sił Zbrojnych RP Siły Zbrojne Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

POLSKA W LATACH 1944-1947 WALKA O WŁADZĘ. Łukasz Leśniak IVti

POLSKA W LATACH 1944-1947 WALKA O WŁADZĘ. Łukasz Leśniak IVti POLSKA W LATACH 1944-1947 WALKA O WŁADZĘ Łukasz Leśniak IVti W początkowej fazie drugiej wojny światowej rząd polski w skutek działań wojennych musiał ewakuować się poza granice kraju. Po agresji sowieckiej

Bardziej szczegółowo

FORMACJE LOTNICZE BŁĘKITNEJ ARMII GEN. J.HALLERA W DOKUMENTACJI POCZTOWEJ

FORMACJE LOTNICZE BŁĘKITNEJ ARMII GEN. J.HALLERA W DOKUMENTACJI POCZTOWEJ FORMACJE LOTNICZE BŁĘKITNEJ ARMII GEN. J.HALLERA W DOKUMENTACJI POCZTOWEJ POLSKA AKADEMIA FILATELISTYKI CIECHOCINEK 28 MAJ 2011 JACEK KOSMALA 1 TŁO HISTORYCZNE 22.01.1917 - Orędzie Prezydenta USA W. Wilsona

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1) z dnia 18 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat konsularnych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1) z dnia 18 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat konsularnych 6 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1) z dnia 18 maja 11 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat konsularnych Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów

Bardziej szczegółowo

Koło historyczne 1abc

Koło historyczne 1abc Koło historyczne 1abc Autor: A.Snella 17.09.2015. Zmieniony 05.10.2016.,,Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości.'' JÓZEF

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE I ROLA NACZELNEGO DOWÓDCY SIŁ ZBROJNYCH W POŁĄCZONEJ OPERACJI OBRONNEJ W WYMIARZE NARODOWYM I SOJUSZNICZYM

MIEJSCE I ROLA NACZELNEGO DOWÓDCY SIŁ ZBROJNYCH W POŁĄCZONEJ OPERACJI OBRONNEJ W WYMIARZE NARODOWYM I SOJUSZNICZYM S Z T A B G E N E R A L N Y W P ZARZĄD PLANOWANIA OPERACYJNEGO P3 MIEJSCE I ROLA NACZELNEGO DOWÓDCY SIŁ ZBROJNYCH W POŁĄCZONEJ OPERACJI OBRONNEJ W WYMIARZE NARODOWYM I SOJUSZNICZYM ppłk dr Dariusz ŻYŁKA

Bardziej szczegółowo

DZIEJE I ZAWARTOŚĆ ZESPOŁU AKT ODDZIAŁU VI SZTABU GŁÓWNEGO NACZELNEGO WODZA Z LAT

DZIEJE I ZAWARTOŚĆ ZESPOŁU AKT ODDZIAŁU VI SZTABU GŁÓWNEGO NACZELNEGO WODZA Z LAT Wanda Roman DZIEJE I ZAWARTOŚĆ ZESPOŁU AKT ODDZIAŁU VI SZTABU GŁÓWNEGO NACZELNEGO WODZA Z LAT 1940 1949 1 Jesienią 1939 roku we Francji ukształtowały się dwa ośrodki dyspozycji i informacji dla okupowanej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz.U.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO

PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO Cel kształcenia Opanowanie przez studentów i studentki podstawowej wiedzy o bezpieczeństwie narodowym, w szczególności o organizacji obrony narodowej oraz poznanie zadań

Bardziej szczegółowo

Okres PRL Polska Rzeczpospolita Ludowa

Okres PRL Polska Rzeczpospolita Ludowa I wojna światowa II wojna światowa 1901 1914 1918 1939-1945 1945-1989 2000 Odzyskanie przez Polskę Niepodległości Okres PRL Polska Rzeczpospolita Ludowa GRANICE POLSKI WYBUCH II WOJNY ŚWIATOWEJ 1 WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 lutego 2016 r. Poz. 147 USTAWA z dnia 15 stycznia 2016 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 6

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy. do ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach. (druk nr 909)

Materiał porównawczy. do ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach. (druk nr 909) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach (druk nr 909) U S T A W A z dnia 16 października 1992 r. o

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp...

Spis treści. Wstęp... Wstęp... Dokument 1 1920 listopad 13, Warszawa Fragment protokółu z konferencji naczelników wydziałów politycznych MSZ z wypowiedzią naczelnika w Wydziale Środkowo-Europejskim Jerzego Dzieduszyckiego na

Bardziej szczegółowo

Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego.

Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego. BIBLIOGRAFIA WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI OGŁOSZONYCH DRUKIEM PRZEZ PRACOWNIKÓW WOJSKOWEJ SŁUŻBY ARCHIWALNEJ Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego. [W:] Wybrane

Bardziej szczegółowo

POPRAWIONE SPRAWOZDANIE

POPRAWIONE SPRAWOZDANIE SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 19 grudnia 2008 r. Druk nr 345 P POPRAWIONE SPRAWOZDANIE KOMISJI USTAWODAWCZEJ (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie uchwały

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 10 czerwca 2002 r. DECYZJE:

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 10 czerwca 2002 r. DECYZJE: WD A W Dziennik Urzędowy DZIENNIK 1 URZĘDOWY Warszawa, dnia 10 czerwca 2002 r. Nr 9 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 82 Nr 17/MON w sprawie likwidacji Przedszkola Nr 161 w Białymstoku przy Jednostce Wojskowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DEPOZYTÓW WARTOŚCIOWYCH PENSJONARIUSZY EWANGELICKIEGO OŚRODKA DIAKONII TABITA PARAFII EWANGELICKO-AUGSBURSKIEJ ŚW

REGULAMIN DEPOZYTÓW WARTOŚCIOWYCH PENSJONARIUSZY EWANGELICKIEGO OŚRODKA DIAKONII TABITA PARAFII EWANGELICKO-AUGSBURSKIEJ ŚW REGULAMIN DEPOZYTÓW WARTOŚCIOWYCH PENSJONARIUSZY EWANGELICKIEGO OŚRODKA DIAKONII TABITA PARAFII EWANGELICKO-AUGSBURSKIEJ ŚW. TRÓJCY W WARSZAWIE NIEPUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO LECZNICZEGO Rozdział I

Bardziej szczegółowo

Polska po II wojnie światowej

Polska po II wojnie światowej Polska po II wojnie światowej w latach 1945-1947 Rafał Nowicki źródła - Internet, (http://historia-polski.klp.pl/a-6269.html) obrazki - Wikipedia TERYTORIUM GRANICE - LUDNOŚĆ Obszar Polski po II wojnie

Bardziej szczegółowo

SPIS ARTYKUŁÓW OGŁOSZONYCH W NUMERACH 1 5 BIULETYNU. Nr 1, 1969

SPIS ARTYKUŁÓW OGŁOSZONYCH W NUMERACH 1 5 BIULETYNU. Nr 1, 1969 SPIS ARTYKUŁÓW OGŁOSZONYCH W NUMERACH 1 5 BIULETYNU Nr 1, 1969 Rola i zadania wojskowej służby archiwalnej (Leszek Lewandowicz) Postępowanie z zespołami otwartymi w świetle wytycznych Naczelnej Dyrekcji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 czerwca 2012 r. Poz. 724 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 14 czerwca 2012 r.

Warszawa, dnia 27 czerwca 2012 r. Poz. 724 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 14 czerwca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 czerwca 2012 r. Poz. 724 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji oraz działania Komisji Badania

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III SW 3/15. Dnia 25 lutego 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III SW 3/15. Dnia 25 lutego 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt III SW 3/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 25 lutego 2015 r. SSN Józef Iwulski (przewodniczący) SSN Zbigniew Hajn (sprawozdawca) SSN Halina Kiryło SSN Roman Kuczyński SSN Dawid

Bardziej szczegółowo

ZADANIA DO SPRAWDZIANU

ZADANIA DO SPRAWDZIANU ZADANIA DO SPRAWDZIANU 1. Do daty dopisz wydarzenie: a) 1 IX 1939 r. wybuch II wojny światowej (agresja niemiecka na Polskę) b) 17 IX 1939 r. agresja radziecka na Polskę c) 28 IX 1939 r. kapitulacja Warszawy

Bardziej szczegółowo

Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowne Panie i Panowie Posłowie! W wystąpieniu skupię się na zagadnieniach przedstawionych na slajdzie: -

Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowne Panie i Panowie Posłowie! W wystąpieniu skupię się na zagadnieniach przedstawionych na slajdzie: - 1 Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowne Panie i Panowie Posłowie! W wystąpieniu skupię się na zagadnieniach przedstawionych na slajdzie: - wprowadzenie; - obecny stan ochrony granicy państwowej w przestrzeni

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu

Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu Źródło: http://www.oss.strazgraniczna.pl/oss/osrodek/historia-osrodka/historia-otps/4057,historia-osrodka-tresury-psowsluzbowych-sg.html Wygenerowano:

Bardziej szczegółowo

11.VII Strona 1

11.VII Strona 1 11.VII.2016 Szczyt NATO - wspólny sukces Żołnierze i pracownicy wojska DG RSZ oraz jednostek bezpośrednio podległych doskonale wywiązali się z zadań związanych z organizacyjnym zabezpieczeniem szczytu

Bardziej szczegółowo

Harcmistrz Ostatni Prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski

Harcmistrz Ostatni Prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski Pochodził z rodziny szlacheckiej pieczętującej się herbem Jelita. Był młodszym synem Wacława i Jadwigi z Sawickich Kaczorowskich. Wychował się w domu przy ul. Mazowieckiej 7 w Białymstoku, przed wojną

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

PROJEKT. Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej PROJEKT Art. 1. W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z 2001 r. Nr 28, poz. 319, z 2006

Bardziej szczegółowo

www.krzysztofkopec.pl

www.krzysztofkopec.pl Strona 1 z 6 11/2010 Fundusz Obrony Narodowej FON Utworzony na mocy dekretu Prezydenta RP z 9 kwietnia 1936 w celu uzyskania dodatkowych środków na dozbrojenie armii i wojskowy program inwestycyjny. Gromadził

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 10 czerwca 2010 r.

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 10 czerwca 2010 r. Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających

Bardziej szczegółowo

Fond 280 Opis 1 Dyrekcja Okręgu Pocztowo-Telegraficznego we Lwowie 1919 1942 Akta osobowe pracowników z lat 1904-1942

Fond 280 Opis 1 Dyrekcja Okręgu Pocztowo-Telegraficznego we Lwowie 1919 1942 Akta osobowe pracowników z lat 1904-1942 1 Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie Fond 280 Opis 1 Dyrekcja Okręgu Pocztowo-Telegraficznego we Lwowie 1919 1942 Akta osobowe pracowników z lat 1904-1942 Opis dokumentów: 1. Materiały

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura Rzeczy Znalezionych w Starostwie Powiatowym w Nisku

Regulamin Biura Rzeczy Znalezionych w Starostwie Powiatowym w Nisku Załącznik do zarządzenia Starosty Niżańskiego Nr 47 z dnia 14 października 2015 r. Regulamin Biura Rzeczy Znalezionych w Starostwie Powiatowym w Nisku 1 1. Biuro Rzeczy Znalezionych w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

KOMENDANT NACZELNIK MARSZAŁEK

KOMENDANT NACZELNIK MARSZAŁEK Dał Polsce wolność, granice, moc i szacunek. Warsztaty historyczne KOMENDANT NACZELNIK MARSZAŁEK Śladami Józefa Piłsudskiego Część 2: DAŁ POLSCE WOLNOŚĆ, GRANICE, MOC SZACUNEK Podczas studiów Józef zaangażował

Bardziej szczegółowo

Lp. ODBIORCA KOD ADRES. 5 Dyrektor Generalny MON 00-909 Warszawa ul. Klonowa 1 1 1. 2 Dyrektor Sekretariatu MON 00-909 Warszawa ul.

Lp. ODBIORCA KOD ADRES. 5 Dyrektor Generalny MON 00-909 Warszawa ul. Klonowa 1 1 1. 2 Dyrektor Sekretariatu MON 00-909 Warszawa ul. Dostawa dzienników dla wszystkich odbiorców do godz. 7.00! ROZDZIELNIK na prasę krajową dla komórek organizacyjnych w okresie od 1 lutego 2007 r. do 31 stycznia 2008 r. Załącznik nr 1 do SIWZ Ilość egzemplarzy

Bardziej szczegółowo

Prezydent RP uwarunkowania administracyjnoprawne. mgr Maciej M. Sokołowski WPiA UW

Prezydent RP uwarunkowania administracyjnoprawne. mgr Maciej M. Sokołowski WPiA UW Prezydent RP uwarunkowania administracyjnoprawne mgr Maciej M. Sokołowski WPiA UW Prezydent RP głowa Państwa Władza wykonawcza Nie jest centralnym organem administracji Poza strukturą administracji głowa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2015 r. Poz. 575 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie przydziałów kryzysowych

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2015 r. Poz. 575 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie przydziałów kryzysowych DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 kwietnia 2015 r. Poz. 575 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie przydziałów kryzysowych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o fundacji - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich.

- o zmianie ustawy o fundacji - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-33-07 Druk nr 1624 Warszawa, 6 kwietnia 2007 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust.

Bardziej szczegółowo

Prezydent RP w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu

Prezydent RP w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu Strona znajduje się w archiwum. Prezydent RP w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu We wtorek, 24 lutego br., Prezydent RP, Zwierzchnik Sił Zbrojnych Lech Kaczyński złożył wizytę w Wyżej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA RZECZY ZNALEZIONYCH

REGULAMIN BIURA RZECZY ZNALEZIONYCH Załącznik do Zarządzenia Nr 12/2015 Starosty Elbląskiego z dnia 29 lipca 2015 r. REGULAMIN BIURA RZECZY ZNALEZIONYCH Biuro Rzeczy Znalezionych Starostwa Powiatowego w Elblągu, zwane dalej Biurem, prowadzi

Bardziej szczegółowo

Agresja sowiecka na Polskę- IV rozbiór Polski

Agresja sowiecka na Polskę- IV rozbiór Polski Literka.pl Agresja sowiecka na Polskę IV rozbiór Polski Data dodania: 20110326 22:12:54 Autor: Monika Skiba Przedstawiam konspekt do lekcji na temat Agresji sowieckiej na Polskę dla klasy 3 gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

31 ZARZĄDZENIE NR 429 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

31 ZARZĄDZENIE NR 429 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 31 ZARZĄDZENIE NR 429 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 17 kwietnia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie metodyki wykonywania przez Policję czynności administracyjno-porządkowych w zakresie wykrywania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 września 2015 r. Poz. 1294 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 225/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 sierpnia 2013 r.

DECYZJA Nr 225/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 sierpnia 2013 r. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2013 r. Poz. 206 Zarząd Organizacji i Uzupełnień P1 DECYZJA Nr 225/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia kompetencji i trybu postępowania

Bardziej szczegółowo

II ETAP KONKURSU O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM

II ETAP KONKURSU O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM II ETAP KONKURSU O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM Imię i nazwisko Szkoła.. 1. W którym roku uchwalono konstytucję kwietniową?... 2. Podaj lata, w jakich Piłsudski był Naczelnikiem Państwa?... 3. W jakiej tradycji

Bardziej szczegółowo

POCHOWANI NA CMENTARZU STARE POWĄZKI ALFONS KÜHN ( 1878-1944)

POCHOWANI NA CMENTARZU STARE POWĄZKI ALFONS KÜHN ( 1878-1944) POCHOWANI NA CMENTARZU STARE POWĄZKI ALFONS KÜHN ( 1878-1944) Prezes Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża ( 26.05.1936 11.05.1937 ) Inżynier, działacz państwowy II Rzeczypospolitej, poseł na Sejm

Bardziej szczegółowo

Temat: Konstytucja marcowa i ustrój II Rzeczypospolitej

Temat: Konstytucja marcowa i ustrój II Rzeczypospolitej Temat: Konstytucja marcowa i ustrój II Rzeczypospolitej 1. Wybory do sejmu ustawodawczego (1919r.) 26 stycznia 1919 r. przeprowadzono wybory w dawnym Królestwie i Galicji Zachodnie, w czerwcu 1919 dołączyli

Bardziej szczegółowo

MINISTER OBRONY NARODOWEJ

MINISTER OBRONY NARODOWEJ MINISTER OBRONY NARODOWEJ DECYZJA Nr 146 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 kwietnia 2011 r. zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe. (Dz. U. z dnia 30 czerwca 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe. (Dz. U. z dnia 30 czerwca 2004 r. Dz.U.04.150.1584 2005.05.03 zm. Dz.U.05.68.598 1 2005.08.04 zm. Dz.U.05.133.1121 1 2006.06.07 zm. Dz.U.06.86.596 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie mianowania

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE KŁAMSTWO SMOLEŃSKIE: ŚLEDZTWO W SPRAWIE KATASTROFY ZOSTAŁO CAŁKOWICIE ODDANE ROSJI

PIERWSZE KŁAMSTWO SMOLEŃSKIE: ŚLEDZTWO W SPRAWIE KATASTROFY ZOSTAŁO CAŁKOWICIE ODDANE ROSJI PIERWSZE KŁAMSTWO SMOLEŃSKIE: ŚLEDZTWO W SPRAWIE KATASTROFY ZOSTAŁO CAŁKOWICIE ODDANE ROSJI Toronto 2010 2015 Spotkania klubów PiS Audycje radiowe Kraków Londyn Spotkania z Polonią 2014 2013 Kluby Gazety

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe Dziennik Ustaw Nr 87 7436 Poz. 561 561 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe Na podstawie art. 76 ust. 14 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

Formowanie Armii Andersa

Formowanie Armii Andersa Michał Bronowicki Formowanie Armii Andersa Gdy 1 września 1939 roku wojska niemieckie i słowackie rozpoczęły inwazję na Polskę, atak ten przyniósł śmierć tysięcy niewinnych ludzi, a dla wielu innych rozpoczął

Bardziej szczegółowo

Pan Marek Borowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Pan Marek Borowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-171-03 Druk nr 2112 Warszawa, 16 października 2003 r. Pan Marek Borowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 marca 2015 r. Poz. 307 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 5 marca 2015 r. Poz. 307 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 marca 2015 r. Poz. 307 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

90. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

90. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI "Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości, ani nie ma prawa do przyszłości". Józef Piłsudski Po 123 latach zaborów Polacy doczekali się odzyskania niepodległości.

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO PARLAMENTU W 1922 ROKU: pierwsze wybory do parlamentu odbyły się w 1919 roku; pełnoprawnymi można

WYBORY DO PARLAMENTU W 1922 ROKU: pierwsze wybory do parlamentu odbyły się w 1919 roku; pełnoprawnymi można Demokracja parlamentarna w II Rzeczpospolitej WYBORY DO PARLAMENTU W 1922 ROKU: pierwsze wybory do parlamentu odbyły się w 1919 roku; pełnoprawnymi można nazwać wybory z roku 1922, kiedy funkcjonowała

Bardziej szczegółowo

Wrzesień. Październik

Wrzesień. Październik Kalendarz historyczny rok szkolny 2010/2011 Wrzesień 1 września 1939 r. - agresja Niemiec na Polskę 1-7 września 1939 r. - obrona Westerplatte 11 września 1932 r. - Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 36/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 2 lutego 2004 r.

DECYZJA Nr 36/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 2 lutego 2004 r. Departament Budżetowy 21 DECYZJA Nr 36/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 2 lutego 2004 r. zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia zasad metodycznych opracowywania norm budżetowych i wskaźników kosztów

Bardziej szczegółowo

Joanna Wójcikiewicz, nauczycielka języka polskiego i historii

Joanna Wójcikiewicz, nauczycielka języka polskiego i historii Joanna Wójcikiewicz, nauczycielka języka polskiego i historii Chodź, poprowadzę Cię po mojej Polsce. Podaj mi rękę. Nie bój się. Milcz i nadsłuchuj, bo tu wszystko mówi( ) Scenariusz projektu edukacyjnego

Bardziej szczegółowo

10 Karta depozytowa zawiera w szczególności: 1) kolejny numer karty, 2) numer księgi głównej Szpitala, 3) oznaczenie Szpitala, 4) dane osobowe

10 Karta depozytowa zawiera w szczególności: 1) kolejny numer karty, 2) numer księgi głównej Szpitala, 3) oznaczenie Szpitala, 4) dane osobowe 3 Na mocy art. 39 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008r. (Dz. U. z 2012r., poz. 159), Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie prowadzenia depozytu w stacjonarnym

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej Dziennik Ustaw Nr 45 4044 Poz. 265 265 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 11 września

Bardziej szczegółowo

Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego z dnia 24 marca 2014 r.

Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego z dnia 24 marca 2014 r. Warszawa, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 110 Służba Kontrwywiadu Wojskowego ZARZĄDZENIE Nr 14/14 Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego z dnia 24 marca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczególnego

Bardziej szczegółowo

Oświadczenia majątkowe sędziów. materiały pomocnicze dla zespołu Członków KRS

Oświadczenia majątkowe sędziów. materiały pomocnicze dla zespołu Członków KRS Oświadczenia majątkowe sędziów materiały pomocnicze dla zespołu Członków KRS Notatka dot. oświadczeń majątkowych sędziów 1. Podstawa prawna ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia

Bardziej szczegółowo

6) w art. 120: c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a-4e w brzmieniu:

6) w art. 120: c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a-4e w brzmieniu: USTAWA z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową oraz niektórych innych ustaw 1) Art.

Bardziej szczegółowo

Wstęp ROZDZIAŁ I KLASYFIKOWANIE INFORMACJI NIEJAWNYCH

Wstęp ROZDZIAŁ I KLASYFIKOWANIE INFORMACJI NIEJAWNYCH Załącznik do Zarządzenia Nr 19/2016 Burmistrza Miłakowa z dnia 1 kwietnia 2016r. Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeżone oraz zakresu i

Bardziej szczegółowo

Opis wystawy W 90-tą rocznicę Powstania Wielkopolskiego Grupa Leszno

Opis wystawy W 90-tą rocznicę Powstania Wielkopolskiego Grupa Leszno Głównym celem wystawy, zgodnie z koncepcją dr. Eugeniusza Śliwińskiego (Muzeum Okręgowe w Lesznie) i Barbary Ratajewskiej (Archiwum Państwowe w Lesznie) jest ukazanie przyczyn i okoliczności zrywu powstańczego,

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZAKRES DZIAŁANIA SZTABU GŁÓWNEGO (GENERALNEGO) WP W LATACH

ORGANIZACJA I ZAKRES DZIAŁANIA SZTABU GŁÓWNEGO (GENERALNEGO) WP W LATACH Regina Czarnecka ORGANIZACJA I ZAKRES DZIAŁANIA SZTABU GŁÓWNEGO (GENERALNEGO) WP W LATACH 1921 1939 Reorganizację najwyższych władz wojskowych i ich przejście na stopę pokojową zapoczątkowało wydanie 7

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 21 stycznia 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 21 stycznia 2014 r. Dz.U.2014.117 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie przekazania aktywów przez otwarte fundusze emerytalne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z dnia 22 stycznia 2014

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZTAB WOJSKOWY

WOJEWÓDZKI SZTAB WOJSKOWY WOJEWÓDZKI SZTAB WOJSKOWY WYDZIAŁ MOBILIZACJI I UZUPEŁNIEŃ WYKONYWANIE OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z NADANYCH PRZYDZIAŁÓW KRYZYSOWYCH I PRZYDZIAŁÓW MOBILIZACYJNYCH ORAZ ODBYWANIE EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

5 października (poniedziałek) 6 października (wtorek)

5 października (poniedziałek) 6 października (wtorek) 1. do 17.00 Przyjazd grupy nauczycieli z Ukrainy 2. 18.00-20.00 5 października (poniedziałek) Zakwaterowanie i obiadokolacja grupy nauczycieli z Ukrainy 1. 8.00-9.00 Śniadanie dla grupy nauczycieli z Ukrainy

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski. Wykład nr 5

Narodowy Bank Polski. Wykład nr 5 Narodowy Bank Polski Wykład nr 5 NBP podstawy prawne NBP reguluje ustawa z dn.29.08.1997 roku o Narodowym Banku Polskim (Dz.U nr 140 z późn.zm). Cel działalności NBP Podstawowym celem działalności NBP

Bardziej szczegółowo