WOJENNE I POWOJENNE LOSY FUNDUSZU OBRONY NARODOWEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WOJENNE I POWOJENNE LOSY FUNDUSZU OBRONY NARODOWEJ"

Transkrypt

1 Marek Gieleciński WOJENNE I POWOJENNE LOSY FUNDUSZU OBRONY NARODOWEJ Fundusz Obrony Narodowej (FON) został utworzony 9 kwietnia 1936 roku 1 dekretem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Ignacego Mościckiego w obliczu widocznego już wtedy wzrostu napięcia w stosunkach międzynarodowych i rosnącej eskalacji zbrojeń w Europie. Postulat utworzenia takiego Funduszu wyszedł z kół wojskowych, które zdawały sobie sprawę z zacofania Armii Polskiej w porównaniu do armii innych państw, bowiem fakt ten wykazała analiza porównawcza stanu Sił Zbrojnych Polski, Niemiec, ZSRR i Francji, opracowana przez polski Sztab Główny na przełomie lat 1935/1936 roku. Fundusz Obrony Narodowej w założeniu swoim, miał spełniać 3 zadania: być pozabudżetową formą wspierania inwestycji zbrojeniowych państwa, wzmacniać Siły Zbrojne Rzeczypospolitej, konsolidować społeczeństwo wokół Armii i Rydza-Śmigłego jako jej Naczelnego Wodza 2. 1 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z 9 kwietnia 1936 roku o FON, Dziennik Ustaw RP 1936, nr 28, poz Wniosek i uzasadnienie Ministra Spraw Wojskowych na Radę Ministrów w sprawie Dekretu Prezydenta RP o Funduszu Obrony Narodowej, AAN, Protokoły uchwał Rady Ministrów RP 1936, t. 81, nr 8, pkt 13, s ; R. S i d o r s k i, Idea Funduszu Obrony Narodowej a wychowanie żołnierza, Polska Zbrojna 1938, nr 220, s. 5.

2 Najszybciej upłynniane były wpływy pieniężne, ze sprzedaży zbędnych nieruchomości będących w gestii wojska oraz ofiary pieniężne od ofiarodawców, tj. osób fizycznych i instytucji. Przeznaczono je na dofinansowanie inwestycji zbrojeniowych ujętych w planach gospodarczych, na uzupełnianie zapasów mobilizacyjnych i rezerwy strategicznej oraz na zakup sprzętu wojskowego dla poszczególnych jednostek Wojska Polskiego. Natomiast nie zostały spieniężone, do wybuchu wojny, dary i ofiary rzeczowe, tj. przedmioty ze szlachetnych kruszców oraz wartości także zabytkową i sakralną. Ze zgromadzonych walorów stanowiących Fundusz Obrony Narodowej wyodrębniony został, w marcu 1939 roku, rozkazem marszałka Edwarda Rydza- Śmigłego, tzw. złoty FON 3, obok istniejącego już srebrnego FON-u. Według szacunków złoty FON stanowił wartość około 50 milionów złotych przedwojennych 4. Natomiast łącznie przedwojenne zasoby FON składały się z ponad 8 tysięcy różnorodnych wyrobów ze szlachetnych kruszców, w tym m.in. ponad 100 tysięcy monet o zróżnicowanej wartości 5. Akcję świadczeń na terenie całego kraju i wykorzystywanie darów pieniężnych przerwał najazd Niemiec na Polskę. Pogarszająca się, z dnia na dzień, sytuacja na froncie spowodowała, ze już 4 września 1939 roku rozpoczęto chaotyczną ewakuację zasobów Funduszu Obrony Narodowej z Warszawy. Część dóbr została w tym dniu wywieziona przez kpt. Mieczysława Januszewskiego i Edmunda Gutmana urzędnika Biura Budżetowego Ministerstwa Spraw Wojskowych. Następnego dnia kpt. Wacław Skarżyński otrzymał rozkaz wywiezienia ze stolicy, depozytów FON z PKO i darów z magazynów FON. Zostały one wysłane, 3 Informacja NIK o wynikach kontroli przyjęcia, przechowywania oraz legalności i rzetelności wykorzystania przedwojennego złotego FON-u przez władze RP w kraju, Warszawa 1990, s K. S i e m i a t y c k a, Obrączki zamienimy na żelazo... Kobieta i Życie 1989, nr 42, s Inwentaryzacja skarbu z 1939 roku zebranego na Fundusz Obrony Narodowej, Słowo Powszechne 1980, nr 252, V s. 8.

3 wraz z aktami FON, do Lublina na 2 ciężarowych samochodach dołączonych do kolumny ewakuowanego złota Banku Polskiego 6. Nie wszystkie jednak dary od ofiarodawców wywieziono z Warszawy. Pozostało w magazynach FON dość dużo cennych i mniej wartościowych przedmiotów, nie zdołano także podjąć gotówki, papierów wartościowych i obcych walut znajdujących się na rachunkach bankowych 7. Ewakuowane zasoby Funduszu Obrony Narodowej zostały przewiezione bezpiecznie do Lublina i 6 września złożone w tamtejszym oddziale Banku Polskiego, gdzie przebywały do 8 września. 8 września 1939 roku, szef Biura Budżetowego Ministerstwa Spraw Wojskowych płk Michał Grossek, po przybyciu do Lublina, polecił dwóm oficerom tego Biura, tj. kpt. Jerzemu Wyrzykowskiemu i kpt. Stefanowi Olszewskiemu przewieźć dobra FON z Lublina do oddziału Banku Polskiego we Lwowie, zaś kpt. Wacławowi Skarżyńskiemu przejąć w Tarnopolu worek z wartościami FON, wywiezionymi z Warszawy przez kpt. Januszewskiego i urzędnika Edmunda Gutmana. Tymczasem przewożone, na dwóch ciężarowych samochodach, główne zasoby Funduszu Obrony Narodowej dotarły do oddziału Banku Polskiego we Lwowie wieczorem 9 września września, po wstępnej segregacji wiezionych darów, wyżej wymienieni oficerowie otrzymali rozkaz załadowania tych wartości na 2 samochody i przewiezienia drogocennej przesyłki do Tarnopola, gdzie dotarto 12 września. Do eskortujących, skarb FON, oficerów dołączył wtedy też kpt. Skarżyński. 14 września czuwającym, nad tą częścią FON kapitanom, dowódca wojsk w Tarnopolu gen. Aleksander Narbut-Łuczyński rozkazał przewieźć walory Funduszu Obrony Narodowej do Horodenki, gdzie transport dotarł nocą 15 września. 6 W. J ę d r z e j e w i c z, Fundusz Obrony Narodowej w czasie 2-ej wojny światowej, Zeszyty Historyczne Kultury, Paryż 1962, nr 1, s. 158; Ewakuacja walorów FON, jej efekty i skutki Informacja..., s W. J ę d r z e j e w i c z, op. cit., s W. J ę d r z e j e w i c z, op. cit., s. 159.

4 W Horodence 16 września 1939 roku kierownictwo nad ewakuowanymi dobrami FON objął, z rozkazu Szefa Administracji Armii gen. Aleksandra Litwinowicza, b. minister Przemysłu i Handlu Henryk Floyar Rajchman, który wcześniej bezpiecznie przetransportował do granicy rumuńskiej złoto Banku Polskiego 9. Następnego dnia, tuż przed zajęciem tej miejscowości przez Rosjan, Rajchmanowi udało się wprowadzić kolumnę FON w kierunku Śniatynia, Ewakuowanie zasoby Funduszu Obrony Narodowej zostały przewiezione mimo bombardowania okolicy przez lotnictwo niemieckie, ale gdy załadunek darów okazał się niemożliwy z powodu zniszczenia stacji kolejowej w Śniatyniu, transport został skierowany do Kut, gdzie późnym wieczorem 17 września 1939 roku przekroczono granicę rumuńską z uratowaną częścią Funduszu Obrony Narodowej 10. Pierwszym etapem w Rumunii byty Czerniowce, gdzie zasoby FON dotarły 18 września na dziedziniec koszar miejscowej żandarmerii. Pozostawanie jednak takiego ładunku pod obcą strażą, na dłużej, groziło jego utratą, dlatego osoby odpowiedzialne za zawartość ładunku doprowadziły do tego, że 22 września udało się wyprowadzić transport z Czerniowiec w kierunku Bukaresztu pod kierownictwem, przybyłego z Bukaresztu zastępcy attache wojskowego mjr. Zimnala, dobrze obeznanego w stosunkach wewnętrznych rumuńskich. Wcześniej, bo 21 września Henryk Floyar Rajchman otrzymał rozkaz, od Szefa Sztabu Głównego gen. Wacława Stachiewicza, przetransportować dobra Funduszu Obrony Narodowej na terytorium Francji i zabezpieczyć je w porozumieniu z ambasadorem RP w Paryżu. Tymczasem kolumna FON składająca się z 2 samochodów ciężarowych, autobusu i samochodu osobowego, przy częstych kontrolach policji i wojska rumuńskiego, po gwałtownym zaostrzeniu się sytuacji politycznej w Rumunii, powoli posuwała się w stronę Bukaresztu i 24 września bezpiecznie dotarła na dziedziniec Ambasady Polskiej. 9 Szerzej o ewakuacji i losach złota polskiego: Z. K a r p i ń s k i, O Wielkopolsce, złocie i dalekich podróżach, Warszawa 1971, s W. J ę d r z e j e w i c z, op. cit., s. 160.

5 Niestety jeszcze tego samego dnia ładunek FON został zarekwirowany przez żandarmerię rumuńską i przetransportowany do koszar, ale w wyniku starań urzędników Ambasady Polskiej (łapówki) dobra Funduszu wraz z samochodami po dwóch dniach powróciły na teren naszej placówki dyplomatycznej. Do tej jednak chwili nikt nie mógł potwierdzić, jaki jest stan liczebny i wartościowy uratowanych walorów i czy mimo opieki i straży, wśród tych niebezpieczeństw w czasie ewakuacji od Warszawy do Bukaresztu, dobra te nie zostały uszczuplone. Odzyskany skarb mieścił się w 83 skrzyniach i paczkach, 28 workach i 2 skrzyniach z aktami, która to całość została złożona w piwnicy ambasady, komisyjnie zabezpieczona 11. Na tę okoliczność został sporządzony i podpisany, przez oficerów FON, Henryka Floyar Rajchmana i przedstawicieli władz RP w osobach wiceministra Opieki Społecznej Wincentego Jastrzębskiego i wicedyrektora departamentu Obrotu Pieniężnego Ministerstwa Skarbu Stanisława Sadkowskiego, protokół potwierdzający złożenie na terenie Ambasady RP zasobów FON. Należy dodać, że część skarbu Funduszu Obrony Narodowej, ewakuowana przez ppor. E. Mroza na dwóch samochodach ciężarowych, skierowana do Lwowa, pozostała tam z powodu braku środków transportu i dobra te przepadły w niewyjaśnionych dotąd okolicznościach, choć bardzo prawdopodobne jest to, że zostały zagrabione przez NKWD wkraczające wraz z oddziałami bolszewików do miasta 12. W ten sposób z całości majątku FON wywiezionego z Warszawy, do Bukaresztu dotarło 75% całego transportu 13. Mimo, że uratowane dobra znajdowały się na terenie Ambasady Polskiej, to jednak z uwagi na sytuację po klęsce wrześniowej i ogrom obowiązków, osoby mające 11 W. J ę d r z e j e w i c z, op. cit., s. 161; J. A w o s, Srebro i jego wachmistrz, Walka Młodych, 1977, nr 39, s J. P a ł g a n, Część skarbu zrabowali Rosjanie. Aneks do raportu NIK o FON, Kurier Polski 1991, nr 52, s Ewakuacja walorów FON, jej efekty i skutki, Informacja..., Warszawa 1990, s

6 w swojej pieczy FON nie mogły liczyć na pomoc ambasady w zakresie dalszych jego losów. W związku z tym już 27 września w piwnicy ambasady odbyło się zebranie z udziałem m.in. b. premiera Janusza Jędrzejewicza, dyr. Banku Polskiego Stefana Michalskiego, 3 oficerów biura FON: kpt. Wacława Skarżyńskiego, kpt. Jerzego Wyrzykowskiego i kpt. Stefana Olszewskiego oraz b. ministra Oświaty Wacława Jędrzejewicza, na którym postanowiono dokonać selekcji przywiezionych skrzyń i worków. W pracach tych, trwających od 27 września do 3 października, uczestniczyli stale ww. trzej oficerowie biura FON oraz zmieniający się urzędnicy Banku Polskiego. 3 października 1939 roku odbyło się w ambasadzie posiedzenie z udziałem ministra Arciszewskiego, dyr. Sadkowskiego, b. ministra Rajchmana i b. ministra Jędrzejewicza podczas którego zdecydowano, o wysłaniu na ręce rządu emigracyjnego we Francji, ok. 192 kg monet i przedmiotów ze złota, ok dolarów USA w papierach wartościowych i walutach obcych, skrzyni belwederskiej z pamiątkami po Józefie Piłsudskim; natomiast pozostawić monety i przedmioty srebrne o wadze ok kg w celu spieniężenia i przekazania uzyskanej sumy Prezydentowi RP. Ponadto podjęto decyzję o protokolarnym spaleniu różnych papierów wartościowych i o zniszczeniu wszystkich przedmiotów nieużytecznych bądź małowartościowych. Przedmioty ze złota ponownie ważono, pakowano do drewnianych skrzynek, które po zaniknięciu plombowano plombami FON, pieczętowano pieczęciami Ambasady Polskiej i załączono do tego nalepki z opisem dotyczącym podstawowych danych każdej skrzynki. W ten sposób wyselekcjonowano, w okresie od 8 października do 16 listopada 1939 roku 11 skrzynek ze złotem i innymi wartościami 14. Wysłanie tej przesyłki mogło być realne tylko za pośrednictwem ambasady francuskiej w Bukareszcie, która wykazała w tym względzie daleko idącą pomoc, 14 W. J ę d r z e j e w i c z, op. cit., s

7 polegającą na przewożeniu przez kurierów francuskich drogą lotniczą lub koleją poszczególnych skrzynek. Wszystko to odbywało się w atmosferze niepewności i długiego oczekiwania na to czy te dobra dotarły bezpiecznie do adresata w Paryżu, tj. rządu emigracyjnego. Dopiero 7 grudnia 1939 roku Ambasada RP w Bukareszcie otrzymała od ministra skarbu potwierdzenie odbioru 8 skrzynek złota, 2 skrzynek srebrnych numizmatów oraz z pakietu z walutami i czekami 15. Złoto to miało być wysłane dalej do Sanów Zjednoczonych, ale wojna na Zachodzie i upadek Francji przekreśliły te plany i 9 skrzynek ze złotym FON znalazło się w Keys, w Sudanie, gdzie leżało od czerwca 1940 roku do połowy 1944 roku, a następnie do 7 grudnia 1944 roku w Dakarze 16. Rok wcześniej, bo 17 grudnia 1943 roku przedstawiciel rządu emigracyjnego, Bank Polski, dyr. Michalski podpisał umowę z przedstawicielami niepodległościowego rządu francuskiego o wydanie przez Francję złota polskiego oraz umowę o przekazanie rządowi polskiemu na emigracji złota FON 17. W wyniku tego władze polskie odzyskały 9 skrzynek z wyrobami ze złota ofiarowanymi przed wojną przez społeczeństwo polskie. Dobra te zostały ukryte w podziemiach londyńskiego hotelu Rubens, gdzie była siedziba Sztabu Naczelnego Wodza. W Londynie zarządem i administracją darów FON zajmowało się, utworzone 12 października 1940 roku rozkazem gen. Sikorskiego, Biuro Administracji FON i Darów oraz Komisja Kontroli Majątku FON, na czele których stał do 1942 roku gen. Mieczysław Norwid-Neugebauer, a później gen. Marian Kukiel, który do współpracy w tej sprawie powołał, w maju 1944 roku, gen. Stanisława Tatara. Komisja ta w 1942 roku sporządziła raport dotyczący stanu uratowanego złotego FON, z którego wynikało, że skrzynki nr 1 8 oraz nr 9 o łącznej wadze netto 213 kg 813 gr znajdowały się w Afryce, natomiast pozostałe skrzynki, tj. nr 10, 29, s W. J ę d r z e j e w i c z, op. cit., s Informacja..., Warszawa 1990, s. 6; Wojenna Odyseja złotego FON-u, Kurier Polski 1991, nr 17 W. J ę d r z e j e w i c z, op. cit., s. 177.

8 11, 12, 14 oraz zostały przewiezione do Anglii z Bukaresztu na początku 1940 roku 18. Zgodnie z ustaleniami, w siedzibie Ambasady RP w Bukareszcie, z dnia 3 października 1939 roku, po segregacji srebra Funduszu Obrony Narodowej majątek ten miał zostać spieniężony po znalezieniu nabywcy. Jednak kwoty uzyskane za srebro, traktowane przez potencjalnych nabywców jako złom, byłyby bardzo małe i nieadekwatne do rzeczywistej wartości tych dóbr oraz znaczenia tych darów w wymiarze moralnym i patriotycznym dlatego też podczas narady w siedzibie ambasady, w dniu 28 października 1939 roku, z udziałem m.in. min. Arciszewskiego, podjęta została decyzja o wysłaniu do Francji około kg srebra FON znajdującego się w piwnicach ambasady. Srebrne walory zostały posegregowane, przedmioty nieużyteczne i małowartościowe miały zostać sprzedane, a pozostałości protokolarnie zniszczone. Pracami tymi kierowała ta sama ekipa, która segregowała zloty FON, uzupełniona przez rzeczoznawcę Zdzisława Hempla. 14 grudnia ukończono wszystkie czynności związane z segregacją i pakowaniem zawartości tego skarbu, który znajdował się w 61 skrzyniach o łącznej wadze netto kg 540 gr 19. Srebro miało być przetransportowane do Francji drogą morską za wiedzą władz rumuńskich przez francuską firmę przewozową de Brousse, mającą swoją filię w Bukareszcie. 20 grudnia 1939 roku zawartość srebrnego FON, w skrzyniach, została komisyjnie przekazana tej firmie w celu przewiezienia ładunku z Constancy do Konsulatu Generalnego RP w Marsylii. Ładunek Funduszu Narodowej przewieziono 21 grudnia do magazynów urzędu celnego, gdzie znajdował się aż do 5 stycznia 1940 roku pod ochroną żandarmów rumuńskich i polskich, a następnie przewieziony został, pod strażą, 18 W. J ę d r z e j e w i c z, op. cit., s W. J ę d r z e j e w i c z, op. cit., s ; Ewakuacja walorów FON, jej efekty i skutki, Informacja..., Warszawa 1990, s ; R. S t e r c z y ń s k i, Co zrobić z FON?, Sztandar Młodych 1981, nr 183/184, s. 5.

9 transportem kolejowym z Bukaresztu do Constancy i złożony w magazynach tamtejszego urzędu celnego. Dzięki staraniom Ambasady Polskiej w Bukareszcie transport tych dóbr został zwolniony od rumuńskiego cła. 8 stycznia 1940 roku srebrne dobra FON zostały załadowane na rumuński statek Suceava i przykryte innymi towarami w obecności polskich żandarmów odpowiedzialnych za pilnowanie tego cennego ładunku. Statek ten pierwotnie miał wyruszyć w drogę morską już 24 grudnia 1939 roku, ale ostatecznie wypłynął dopiero 13 stycznia 1940, przez Morze Śródziemne, do Marsylii. Za bezpieczne dotarcie ładunku do Marsylii i przekazanie go przedstawicielom Rządu Emigracyjnego odpowiedzialność ponosili: Henryk Floyar Rajchman i Wacław Jędrzejewicz, natomiast pilnowanie zawartości skrzyń powierzone zostało zawodowym żandarmom: wachmistrzowi Leonowi Bielaszewskiemu i plutonowemu Zygmuntowi Pawłowskiemu, jednakże kuriozalnym w tej sprawie był fakt, iż ani Rajchman ani Jędrzejewicz nie posiadali francuskich wiz wjazdowych, mimo swych starań u władz polskich o zgodę na ich wydanie przez ambasadę Francji w Bukareszcie 20. Pierwszym etapem rejsu był Konstantynopol, a 17 stycznia 1940 Suceava przypłynęła do portu w greckim Pireusie, gdzie wyładowano pozostałą część ładunku zostawiając tylko skrzynie z zawartością FON, przy stałym nadzorze polskich wartowników. Tam też Rajchman i Jędrzejewicz otrzymali wizy francuskie, a pierwszy z nich postanowił, w celu szybszego dostania się do Francji, drogą lotniczą udać się do Paryża. Tymczasem rejs, z przerwami na postój, trwał bez większych przeszkód, dalej, przez port w Smyrnie i Salerno, aż do Marsylii, gdzie Suceava zawinęła dopiero 5 lutego 1940 roku. 20 W. J ę d r z e j e w i c z, op. cit., s

10 W Marsylii, po odbiór srebra Funduszu Obrony Narodowej, zgłosił się urzędnik Konsulatu RP Władysław Radziwanowski, upoważniony przez rząd Rzeczypospolitej do odebrania dóbr FON, wraz z konsulem Władysławem Sidorowiczem, ale z powodu braku zgody władz francuskich na bezcłowy wwóz srebra Funduszu do Francji, nie można było wyładować przywiezionego ładunku i do czasu wyjaśnienia tej sprawy pozostał on na statku, pod kontrolą obu polskich żandarmów. Dary te, za zgodą miejscowych władz celnych, dopiero 13 lutego 1940 roku zostały wyładowane i złożone w skarbcu oddziału Banku Francji w Marsylii, kończąc w ten sposób dramatyczną, wojenną wędrówkę 21. Zasoby srebrnego Funduszu Obrony Narodowej przeleżały w bankach francuskich aż do 1976 roku, kiedy to na mocy porozumienia zawartego między Polską i Francją walory te powróciły do kraju w grudniu tegoż roku. Łączna waga przywiezionego skarbu wyniosła kg, zawartych w 51 pojemnikach 22. Odzyskane zasoby srebrnego FON można było oglądać na wystawie zorganizowanej w Zamku Królewskim w Warszawie, w latach Pozostałe skrzynie z dobrami Funduszu takimi jak wyroby ze złota, srebra, numizmaty, przedmioty o charakterze muzealnym, insygnia władzy, ważące razem ponad 350 kg, wysłane zostały z Bukaresztu do Anglii w 1940 roku 23. Zupełnie inaczej potoczyły się losy złotego Funduszu Obrony Narodowej. 22 maja 1945 roku na mocy decyzji ówczesnego Ministra Obrony Narodowej w rządzie emigracyjnym gen. Mariana Kukiela, Komisja Kontroli Majątku FON i Darów, po inwentaryzacji, przekazała tzw. Komitetowi Trzech, tzn. gen. Stanisławowi Tatarowi, płk. dypl. Stanisławowi Nowickiemu i płk. Marianowi Utnikowi 208 kg 294 gr przedmiotów ze złota o wartości funtów Tamże, s A. N o w a k, Inwentaryzacja srebrnego skarbu FON, Życie Warszawy, 1981, nr 197, s. 4; R. S t e r c z y ń s k i, op. cit., s. 5; H. R e t k o w s k a, Symbol, który dzieli. Srebra FON w Zamku Królewskim, Dziennik Polski, 1989, nr 230, s. 3; Według informacji Naczelnej Izby Kontroli srebro FON leżące w bankach francuskich, w 61 skrzyniach ważyło łącznie kg. Informacja..., Warszawa 1990, s Informacja..., Warszawa 1990, s Inwentaryzacja i przekazanie zasobu afrykańskiego FON w gestię Komitetu Trzech. Informacja..., Warszawa 1990, rozdział 4, s. 13.

11 Kosztowności te zostały przepakowane do 10 skrzynek i odpowiednio zabezpieczone. Generał Stanisław Tatar zdecydował się przekazać władzom PRL zasoby Funduszu Obrony Narodowej, będące pod opieką Komitetu Trzech. Nastąpiło to 19 czerwca 1947 roku w Ambasadzie Polskiej w Londynie. Protokół zdawczo-odbiorczy o przekazaniu 77 woreczków w 10, zamykanych, metalowych skrzyniach, o łącznej wadze 208 kg 294 gr 25, podpisali płk dypl. Stanisław Nowicki, płk dypl. Marian Utnik oraz przedstawiciele II Oddziału Sztabu Generalnego Wojska Polskiego pik Maksymilian Chojecki i por. Leon Szwajcar, pracownicy polskiego Attachatu Wojskowego 26. Zawartość tych skrzynek została przewieziona drogą lotniczą przez kurierów II Oddziału Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w dwóch rzutach. Dwie z nich dostarczył do kraju, 2 lipca 1947 roku, por. Leon Szwajcer, a pozostałe 8 skrzyń przewiozła, 13 lipca tego roku, por. Pola Landau. Operacja przerzutu tych darów okryta była ścisłą tajemnicą, dobrze zakamuflowaną, a nosiła kryptonim Brzoza. Całą przesyłkę dostarczono gen. Władysławowi Komarowi. Przez kolejnych 8 miesięcy złoto przechowywane było w II Oddziale Sztabu Generalnego WP, a 8 marca 1948 roku zostało protokolarnie przekazane do Narodowego Banku Polskiego i przyjęte na ewidencję. Na powyższą okoliczność spisany został protokół zdawczo-odbiorczy w Ekspozyturze Skarbca Emisyjnego Narodowego Banku Polskiego w Warszawie między przedstawicielami II Oddziału Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, w osobach kpt. Leonarda Białozierskiego i kpt. Henryka Dodina, przedstawicielami Komisji dla segregacji depozytów Ministerstwa Skarbu, w osobach: p.p. Stanisława 25 J. O., Losy złotego FON. Pierwsze ustalenia, Rzeczpospolita 1990 nr 131, s. 3; Istnieją, przypuszczenia, że łączna waga złotego FON, będącego w Wielkiej Brytanii, wynosiła 350 kg i związku z tym część, tj. ok. 140 kg nadal tam pozostała, patrz J. P o k s i ń s k i, Bez sensacji. O powrocie do kraju złotego FON raz jeszcze, Polityka 1989, nr 40,. s. 14; Prokurator Rafałko o zlocie FON-u, Życie Warszawy 1990, nr 131, s Przekazanie zasobu afrykańskiego FON do Ambasady RP oraz operacja przerzutu złota do kraju. Informacja..., Warszawa 1990, rozdział 6, s. 17; Protokoły w sprawie przekazania majątku FON i darów, 1945, 1947 Akta Oddziału VI Sztabu Głównego Naczelnego Wodza, teczka nr [X/16], s. 2, Centralne Archiwum Wojskowe, sygn. 295; T. M i t e k, Dokumenty o roli wojska w sprowadzeniu do kraju złotego skarbu, Żołnierz Wolności 1989, nr 90, s. 3; Wojenna Odyseja złotego FON-u, Kurier Polski 1991, nr 29, s. 3.

12 Adamskiego, Romana Gifrafta, Br. Braulińskiego i skarbnikami NBP p.p. Nowakiem i Ilką. Oficerowie przywieźli 10 opieczętowanych kaset metalowych w celu ustalenia ich zawartości, ale wobec braku szczegółowego spisu zawartości i stwierdzeniu, że zawierają one znaczą ilość worków zawierających różnego rodzaju łom złoty, srebrny, wyroby ze złota i srebra, monety itp., ustalono, że tymczasowo przejęcie nastąpi na podstawie chorągiewek dołączonych do każdego poszczególnego worka. Każdy worek został zważony, jedynie monety złote, znajdujące się w kasecie Nr 10 zostały dokładnie przeliczone. Do protokołu zdawczo-odbiorczego dołączona została specyfikacja, zawierająca wykaz poszczególnych worków, z oznaczeniem: numeru porządkowego, zawartości, komisyjnie ustalonej wagi brutto i wagi netto zgodnie z zapisem na chorągiewce. Po przeważeniu i ustaleniu zawartości woreczków, zostały one ponownie zapakowane do metalowych kaset, które, po zamknięciu, opatrzone zostały pieczęcią łąkową Ministerstwa Skarbu oraz plombą Narodowego Banku Polskiego i złożone do depozytu zastrzeżonego Ministerstwa Skarbu na numerze depozytowym 43. Decyzje co do dalszych dyspozycji wobec depozytu miały zostać przekazane ze Sztabu Generalnego Wojska Polskiego do Ministerstwa Skarbu na piśmie. Władze polskie, na mocy ustawy z 7 kwietnia 1949 roku o zniesieniu Funduszu Obrony Narodowej, postanowiły zlikwidować zasoby FON będące w Narodowym Banku Polskim, w depozycie Nr Likwidację dóbr Funduszu Obrony Narodowej rozpoczęto w 1951 roku 28. Przeprowadzona ona została przez Ministra Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministrem Skarbu. W 1956 roku decyzją Prezesa Narodowego Banku Polskiego ostatecznie zlikwidowano złoty zasób FON. Część z tych dóbr przetopiono, część odsprzedano, a łączna kwota uzyskana z tytułu likwidacji tych walorów wyniosła zł Ustawa z dnia roku o zniesieniu FON. Dziennik Ustaw RP, 1949, nr 25, poz J. S m o c z y ń s k i, Co się stało ze złotem FON? Kilka kwestii nierozstrzygniętych, Kurier Polski 1991, nr 34, s. 3.

13 Z likwidacją złotego FON związanych jest wiele niejasności, niedopowiedzeń i zafałszowań dokonanych przez ówczesne władze PRL, m.in. nie wiadomo co się stało z wieloma drogocennymi darami i dlaczego losy Funduszu Obrony Narodowej otoczone były tak wielką tajemnicą przed społeczeństwem, które przecież było ofiarodawcą tych dóbr. Dok. Nr 1 Akt przekazania przez Ministra Finansów, Ministrowi Kultury i Sztuki, sreber FON, które w 1976 roku powróciły do Polski SREBRO Funduszu Obrony Narodowej złożone w darze przez społeczeństwo polskie w przeddzień hitlerowskiej napaści na Polskę, uratowane przed grabieżą okupanta i zdeponowane w Banku Francji w Marsylii, po 37 latach odzyskane przez Rząd Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, stanowi pamiątkę narodową, świadectwo patriotyzmu i ofiarności społeczeństwa polskiego i jego woli walki z hitlerowską agresją. ZWAŻYWSZY, że złożone na Fundusz Obrony Narodowej dary w srebrze stanowią zarazem wartości kulturalną, Minister Finansów na podstawie decyzji Prezesa Rady Ministrów przekazuje w całości odzyskany depozyt w postaci wyrobów artystycznych, numizmatów przedmiotów użytkowych i kruszcu o łącznej wadze kg Ministrowi Kultury i Sztuki na użytek ogólnonarodowy. MINISTER Kultury i Sztuki przyjmuje przekazany mu dar w celu włączenia go do państwowych zbiorów muzealnych, aby świadczył wobec przeszłych pokoleń o kulturze Narodu i jego umiłowaniu Ojczyzny. 29 Więcej informacji o likwidacji złotego FON zawierają artykuły: Co się stało ze złotem FON? Depozyt Nr 47, Kurier Polski 1991, nr 31, s. 3; Bajka o złotym FON-ie, Gazeta Wyborcza 1990, nr 131, s. 2; St. M a j e w s k i, Fonodrama(4). Śladami skarbu, Stolica 1981, nr 23, s. 1.

14 NA DOWÓD powyższego sporządzono niniejszy Akt, podpisany w 38 rocznicę hitlerowskiej napaści na Polskę. MINISTER KULTURY I SZTUKI MINISTER FINANSÓW

Złoty Polski po I Wojnie Światowej.

Złoty Polski po I Wojnie Światowej. Złoty (skrót zł, lub aktualny kod ISO 4217 PLN), to podstawowa jednostka monetarna w Polsce, która dzieli się na 100 groszy. Nazwę polskiej jednostki monetarnej wprowadzono w 1919 roku, parytet złota określono

Bardziej szczegółowo

70. ROCZNICA ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ

70. ROCZNICA ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ 70. ROCZNICA ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ Wojna 1939-1945 była konfliktem globalnym prowadzonym na terytoriach: Europy, http://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/galeria/402834,5,niemcy-atakuja-polske-ii-wojna-swiatowa-na-zdjeciach-koszmar-ii-wojny-swiatowej-zobacz-zdjecia.html

Bardziej szczegółowo

URATOWAĆ ZŁOTO - tekst Krzysztofa Kopcia

URATOWAĆ ZŁOTO - tekst Krzysztofa Kopcia Pamięć.pl - portal edukacyjny IPN Źródło: http://pamiec.pl/pa/tylko-u-nas/15259,uratowac-zloto-tekst-krzysztofa-kopcia.html Wygenerowano: Piątek, 5 lutego 2016, 10:02 URATOWAĆ ZŁOTO - tekst Krzysztofa

Bardziej szczegółowo

POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE

POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE "PRZED 75 LATY, 27 WRZEŚNIA 1939 R., ROZPOCZĘTO TWORZENIE STRUKTUR POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO. BYŁO ONO FENOMENEM NA SKALĘ ŚWIATOWĄ. TAJNE STRUKTURY PAŃSTWA POLSKIEGO, PODLEGŁE

Bardziej szczegółowo

Obrona lotniska. CAW, kol. 60/14

Obrona lotniska. CAW, kol. 60/14 Janusz Gzyl KOLEKCJA FOTOGRAFII PRZEWRÓT MAJOWY 1926 R. Jedną z kolekcji wyodrębnionych z zasobu ikonograficznego Pracowni Zbiorów Specjalnych Centralnego Archiwum Wojskowego, jest kolekcja Nr 60 Przewrót

Bardziej szczegółowo

WERYFIKACJA KLAUZUL TAJNOŚCI DOKUMENTÓW ARCHIWALNYCH WOJSKA POLSKIEGO WYTWORZONYCH PRZED DNIEM 10 MAJA 1990 ROKU

WERYFIKACJA KLAUZUL TAJNOŚCI DOKUMENTÓW ARCHIWALNYCH WOJSKA POLSKIEGO WYTWORZONYCH PRZED DNIEM 10 MAJA 1990 ROKU Bogusław Stachula WERYFIKACJA KLAUZUL TAJNOŚCI DOKUMENTÓW ARCHIWALNYCH WOJSKA POLSKIEGO WYTWORZONYCH PRZED DNIEM 10 MAJA 1990 ROKU Art. 21 ust. 1 oraz art. 86 ust. 2 ustawy z 22 stycznia 1999 roku o ochronie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 grudnia 2013 r. Poz. 1488 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 13 listopada 2013 r.

Warszawa, dnia 10 grudnia 2013 r. Poz. 1488 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 13 listopada 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 grudnia 2013 r. Poz. 1488 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie sposobu przekazywania,

Bardziej szczegółowo

Płk L. Okulicki z Bronisławą Wysłouchową na tarasie budynku Dowództwa Armii Polskiej w ZSRR (wrzesień 1941 r.)

Płk L. Okulicki z Bronisławą Wysłouchową na tarasie budynku Dowództwa Armii Polskiej w ZSRR (wrzesień 1941 r.) Rozkaz gen. W. Andersa do wstępowania w szeregi Armii Polskiej Wyżsi oficerowie Armii Polskiej w ZSRR. W pierwszym rzędzie siedzą gen.m. Tokarzewski-Karaszewicz (pierwszy z lewej), gen. W. Anders, gen.m.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 lipca 2012 r. Poz. 284. DECYZJA Nr 217 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 23 lipca 2012 r.

Warszawa, dnia 24 lipca 2012 r. Poz. 284. DECYZJA Nr 217 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 23 lipca 2012 r. Warszawa, dnia 24 lipca 2012 r. Poz. 284 Dowództwo Sił Powietrznych DECYZJA Nr 217 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 23 lipca 2012 r. w sprawie trybu wykorzystania wojskowych statków powietrznych przez

Bardziej szczegółowo

Chcesz pracować w wojsku?

Chcesz pracować w wojsku? Praca w wojsku Chcesz pracować w wojsku? Marzysz o pracy w służbie mundurowej, ale nie wiesz, jak się do niej dostać? Przeczytaj nasz poradnik! str. 1 Charakterystyka Sił Zbrojnych RP Siły Zbrojne Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA RZECZY ZNALEZIONYCH

REGULAMIN BIURA RZECZY ZNALEZIONYCH REGULAMIN BIURA RZECZY ZNALEZIONYCH 1 Na podstawie Zarządzenia Nr 30/96 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 08 lipca 1996r. - Biuro Rzeczy Znalezionych prowadzi Straż Miejska w Gdańsku ul. Elbląska 54/60

Bardziej szczegółowo

FORMACJE LOTNICZE BŁĘKITNEJ ARMII GEN. J.HALLERA W DOKUMENTACJI POCZTOWEJ

FORMACJE LOTNICZE BŁĘKITNEJ ARMII GEN. J.HALLERA W DOKUMENTACJI POCZTOWEJ FORMACJE LOTNICZE BŁĘKITNEJ ARMII GEN. J.HALLERA W DOKUMENTACJI POCZTOWEJ POLSKA AKADEMIA FILATELISTYKI CIECHOCINEK 28 MAJ 2011 JACEK KOSMALA 1 TŁO HISTORYCZNE 22.01.1917 - Orędzie Prezydenta USA W. Wilsona

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO

PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO PROGRAM PRZYSPOSOBIENIA OBRONNEGO Cel kształcenia Opanowanie przez studentów i studentki podstawowej wiedzy o bezpieczeństwie narodowym, w szczególności o organizacji obrony narodowej oraz poznanie zadań

Bardziej szczegółowo

Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego.

Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego. BIBLIOGRAFIA WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI OGŁOSZONYCH DRUKIEM PRZEZ PRACOWNIKÓW WOJSKOWEJ SŁUŻBY ARCHIWALNEJ Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego. [W:] Wybrane

Bardziej szczegółowo

POLSKA W LATACH 1944-1947 WALKA O WŁADZĘ. Łukasz Leśniak IVti

POLSKA W LATACH 1944-1947 WALKA O WŁADZĘ. Łukasz Leśniak IVti POLSKA W LATACH 1944-1947 WALKA O WŁADZĘ Łukasz Leśniak IVti W początkowej fazie drugiej wojny światowej rząd polski w skutek działań wojennych musiał ewakuować się poza granice kraju. Po agresji sowieckiej

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 10 czerwca 2002 r. DECYZJE:

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 10 czerwca 2002 r. DECYZJE: WD A W Dziennik Urzędowy DZIENNIK 1 URZĘDOWY Warszawa, dnia 10 czerwca 2002 r. Nr 9 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 82 Nr 17/MON w sprawie likwidacji Przedszkola Nr 161 w Białymstoku przy Jednostce Wojskowej

Bardziej szczegółowo

Polska po II wojnie światowej

Polska po II wojnie światowej Polska po II wojnie światowej w latach 1945-1947 Rafał Nowicki źródła - Internet, (http://historia-polski.klp.pl/a-6269.html) obrazki - Wikipedia TERYTORIUM GRANICE - LUDNOŚĆ Obszar Polski po II wojnie

Bardziej szczegółowo

www.krzysztofkopec.pl

www.krzysztofkopec.pl Strona 1 z 6 11/2010 Fundusz Obrony Narodowej FON Utworzony na mocy dekretu Prezydenta RP z 9 kwietnia 1936 w celu uzyskania dodatkowych środków na dozbrojenie armii i wojskowy program inwestycyjny. Gromadził

Bardziej szczegółowo

KOMENDANT NACZELNIK MARSZAŁEK

KOMENDANT NACZELNIK MARSZAŁEK Dał Polsce wolność, granice, moc i szacunek. Warsztaty historyczne KOMENDANT NACZELNIK MARSZAŁEK Śladami Józefa Piłsudskiego Część 2: DAŁ POLSCE WOLNOŚĆ, GRANICE, MOC SZACUNEK Podczas studiów Józef zaangażował

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu

Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu Źródło: http://www.oss.strazgraniczna.pl/oss/osrodek/historia-osrodka/historia-otps/4057,historia-osrodka-tresury-psowsluzbowych-sg.html Wygenerowano:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Mienia Wojskowego

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Mienia Wojskowego ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Mienia Wojskowego (Dz.U. Nr 21, poz. 172) Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Prezydent RP w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu

Prezydent RP w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu Strona znajduje się w archiwum. Prezydent RP w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu We wtorek, 24 lutego br., Prezydent RP, Zwierzchnik Sił Zbrojnych Lech Kaczyński złożył wizytę w Wyżej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura Rzeczy Znalezionych w Starostwie Powiatowym w Nisku

Regulamin Biura Rzeczy Znalezionych w Starostwie Powiatowym w Nisku Załącznik do zarządzenia Starosty Niżańskiego Nr 47 z dnia 14 października 2015 r. Regulamin Biura Rzeczy Znalezionych w Starostwie Powiatowym w Nisku 1 1. Biuro Rzeczy Znalezionych w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 czerwca 2012 r. Poz. 724 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 14 czerwca 2012 r.

Warszawa, dnia 27 czerwca 2012 r. Poz. 724 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 14 czerwca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 czerwca 2012 r. Poz. 724 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji oraz działania Komisji Badania

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o fundacji - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich.

- o zmianie ustawy o fundacji - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-33-07 Druk nr 1624 Warszawa, 6 kwietnia 2007 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 lutego 2016 r. Poz. 147 USTAWA z dnia 15 stycznia 2016 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 6

Bardziej szczegółowo

Fond 280 Opis 1 Dyrekcja Okręgu Pocztowo-Telegraficznego we Lwowie 1919 1942 Akta osobowe pracowników z lat 1904-1942

Fond 280 Opis 1 Dyrekcja Okręgu Pocztowo-Telegraficznego we Lwowie 1919 1942 Akta osobowe pracowników z lat 1904-1942 1 Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie Fond 280 Opis 1 Dyrekcja Okręgu Pocztowo-Telegraficznego we Lwowie 1919 1942 Akta osobowe pracowników z lat 1904-1942 Opis dokumentów: 1. Materiały

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp...

Spis treści. Wstęp... Wstęp... Dokument 1 1920 listopad 13, Warszawa Fragment protokółu z konferencji naczelników wydziałów politycznych MSZ z wypowiedzią naczelnika w Wydziale Środkowo-Europejskim Jerzego Dzieduszyckiego na

Bardziej szczegółowo

Joanna Wójcikiewicz, nauczycielka języka polskiego i historii

Joanna Wójcikiewicz, nauczycielka języka polskiego i historii Joanna Wójcikiewicz, nauczycielka języka polskiego i historii Chodź, poprowadzę Cię po mojej Polsce. Podaj mi rękę. Nie bój się. Milcz i nadsłuchuj, bo tu wszystko mówi( ) Scenariusz projektu edukacyjnego

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 10 czerwca 2010 r.

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 10 czerwca 2010 r. Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających

Bardziej szczegółowo

POCHOWANI NA CMENTARZU STARE POWĄZKI ALFONS KÜHN ( 1878-1944)

POCHOWANI NA CMENTARZU STARE POWĄZKI ALFONS KÜHN ( 1878-1944) POCHOWANI NA CMENTARZU STARE POWĄZKI ALFONS KÜHN ( 1878-1944) Prezes Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża ( 26.05.1936 11.05.1937 ) Inżynier, działacz państwowy II Rzeczypospolitej, poseł na Sejm

Bardziej szczegółowo

Lp. ODBIORCA KOD ADRES. 5 Dyrektor Generalny MON 00-909 Warszawa ul. Klonowa 1 1 1. 2 Dyrektor Sekretariatu MON 00-909 Warszawa ul.

Lp. ODBIORCA KOD ADRES. 5 Dyrektor Generalny MON 00-909 Warszawa ul. Klonowa 1 1 1. 2 Dyrektor Sekretariatu MON 00-909 Warszawa ul. Dostawa dzienników dla wszystkich odbiorców do godz. 7.00! ROZDZIELNIK na prasę krajową dla komórek organizacyjnych w okresie od 1 lutego 2007 r. do 31 stycznia 2008 r. Załącznik nr 1 do SIWZ Ilość egzemplarzy

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E. 1. Potrzeba i cel związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową międzynarodową

U Z A S A D N I E N I E. 1. Potrzeba i cel związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową międzynarodową U Z A S A D N I E N I E 1. Potrzeba i cel związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową międzynarodową W dniu 22 marca 1990 r. została zawarta Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów

Bardziej szczegółowo

II ETAP KONKURSU O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM

II ETAP KONKURSU O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM II ETAP KONKURSU O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM Imię i nazwisko Szkoła.. 1. W którym roku uchwalono konstytucję kwietniową?... 2. Podaj lata, w jakich Piłsudski był Naczelnikiem Państwa?... 3. W jakiej tradycji

Bardziej szczegółowo

Formowanie Armii Andersa

Formowanie Armii Andersa Michał Bronowicki Formowanie Armii Andersa Gdy 1 września 1939 roku wojska niemieckie i słowackie rozpoczęły inwazję na Polskę, atak ten przyniósł śmierć tysięcy niewinnych ludzi, a dla wielu innych rozpoczął

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXIV/451/2014 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 30 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LXIV/451/2014 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 30 października 2014 r. UCHWAŁA NR LXIV/451/2014 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 30 października 2014 r. w sprawie upamiętnienia postaci gen. Kazimierza Sosnkowskiego poprzez wzniesienie poświęconego mu pomnika popiersia Na podstawie

Bardziej szczegółowo

90. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

90. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI "Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości, ani nie ma prawa do przyszłości". Józef Piłsudski Po 123 latach zaborów Polacy doczekali się odzyskania niepodległości.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 stycznia 2012 r. Pozycja 32 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2011 r.

Warszawa, dnia 12 stycznia 2012 r. Pozycja 32 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2011 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 stycznia 2012 r. Pozycja 32 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów

Bardziej szczegółowo

Prawo tworzenia stowarzyszeń, członkowstwo, władze.

Prawo tworzenia stowarzyszeń, członkowstwo, władze. Prawo tworzenia stowarzyszeń, członkowstwo, władze. 1. Komu przysługuje prawo tworzenia. Prawo tworzenia stowarzyszeń przysługuje: obywatelom polskim, mającym pełną zdolność do czynności prawnych, którzy

Bardziej szczegółowo

10 Karta depozytowa zawiera w szczególności: 1) kolejny numer karty, 2) numer księgi głównej Szpitala, 3) oznaczenie Szpitala, 4) dane osobowe

10 Karta depozytowa zawiera w szczególności: 1) kolejny numer karty, 2) numer księgi głównej Szpitala, 3) oznaczenie Szpitala, 4) dane osobowe 3 Na mocy art. 39 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008r. (Dz. U. z 2012r., poz. 159), Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie prowadzenia depozytu w stacjonarnym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 marca 2015 r. Poz. 307 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 5 marca 2015 r. Poz. 307 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 marca 2015 r. Poz. 307 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Wstęp ROZDZIAŁ I KLASYFIKOWANIE INFORMACJI NIEJAWNYCH

Wstęp ROZDZIAŁ I KLASYFIKOWANIE INFORMACJI NIEJAWNYCH Załącznik do Zarządzenia Nr 19/2016 Burmistrza Miłakowa z dnia 1 kwietnia 2016r. Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeżone oraz zakresu i

Bardziej szczegółowo

Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego z dnia 24 marca 2014 r.

Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego z dnia 24 marca 2014 r. Warszawa, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 110 Służba Kontrwywiadu Wojskowego ZARZĄDZENIE Nr 14/14 Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego z dnia 24 marca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczególnego

Bardziej szczegółowo

MINISTER OBRONY NARODOWEJ

MINISTER OBRONY NARODOWEJ MINISTER OBRONY NARODOWEJ DECYZJA Nr 146 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 kwietnia 2011 r. zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

5 października (poniedziałek) 6 października (wtorek)

5 października (poniedziałek) 6 października (wtorek) 1. do 17.00 Przyjazd grupy nauczycieli z Ukrainy 2. 18.00-20.00 5 października (poniedziałek) Zakwaterowanie i obiadokolacja grupy nauczycieli z Ukrainy 1. 8.00-9.00 Śniadanie dla grupy nauczycieli z Ukrainy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie należności żołnierzy niezawodowych za podróże służbowe

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie należności żołnierzy niezawodowych za podróże służbowe Dz.U.2004.135.1448 zmiany: 2011-04-21 Dz.U.2011.73.393 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie należności żołnierzy niezawodowych za podróże służbowe Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski. Wykład nr 5

Narodowy Bank Polski. Wykład nr 5 Narodowy Bank Polski Wykład nr 5 NBP podstawy prawne NBP reguluje ustawa z dn.29.08.1997 roku o Narodowym Banku Polskim (Dz.U nr 140 z późn.zm). Cel działalności NBP Podstawowym celem działalności NBP

Bardziej szczegółowo

Administracja obrony kraju Służba wojskowa Obrona cywilna oprac. Tomasz A. Winiarczyk

Administracja obrony kraju Służba wojskowa Obrona cywilna oprac. Tomasz A. Winiarczyk Administracja obrony kraju Służba wojskowa Obrona cywilna oprac. Tomasz A. Winiarczyk Administracja obrony kraju Na straży suwerenności i niepodległości Narodu Polskiego oraz jego bezpieczeństwa i pokoju

Bardziej szczegółowo

Wrzesień. Październik

Wrzesień. Październik Kalendarz historyczny rok szkolny 2010/2011 Wrzesień 1 września 1939 r. - agresja Niemiec na Polskę 1-7 września 1939 r. - obrona Westerplatte 11 września 1932 r. - Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 lipca 2013 r. Poz. 196

Warszawa, dnia 24 lipca 2013 r. Poz. 196 Warszawa, dnia 24 lipca 2013 r. Poz. 196 Departament Administracyjny DECYZJA Nr 214/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej Dziennik Ustaw Nr 45 4044 Poz. 265 265 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 11 września

Bardziej szczegółowo

TEMAT LEKCJI: Obrona cywilna oraz powszechna samoobrona ludności. System zarządzania kryzysowego.

TEMAT LEKCJI: Obrona cywilna oraz powszechna samoobrona ludności. System zarządzania kryzysowego. ZNAK OBRONY CYWILNEJ Składa się z: Niebieskiego trójkąta na pomarańczowym tle Kierowania ewakuacją Przygotowania zbiorowych schronów Organizowania ratownictwa Likwidowania pożarów Wykrywania i oznaczania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 października 2014 r. Pozycja 35. ZARZĄDZENIE Nr 49 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 7 października 2014 r.

Warszawa, dnia 8 października 2014 r. Pozycja 35. ZARZĄDZENIE Nr 49 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 7 października 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA skarbu państwa Warszawa, dnia 8 października 2014 r. Pozycja 35 ZARZĄDZENIE Nr 49 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 7 października 2014 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY ZAWODÓW WOJSKA POLSKIEGO W PÓŁMARATONIE

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY ZAWODÓW WOJSKA POLSKIEGO W PÓŁMARATONIE ZATWIERDZAM INSPEKTOR SZKOLENIA DG RSZ gen. bryg. Andrzej DANIELEWSKI Warszawa, dn...2015 r. KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY ZAWODÓW WOJSKA POLSKIEGO W PÓŁMARATONIE SZEF ODDZIAŁU WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU

Bardziej szczegółowo

Ulica majora pilota Jana Michałowskiego

Ulica majora pilota Jana Michałowskiego Ulica majora pilota Jana Michałowskiego Uchwałą Rady Miejskiej w Białymstoku z dnia 26 listopada 2001 r. nadano imieniem majora pilota Jana Michałowskiego nazwę ulicy w Białymstoku. Jest to odcinek drogi

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 225/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 sierpnia 2013 r.

DECYZJA Nr 225/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 sierpnia 2013 r. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2013 r. Poz. 206 Zarząd Organizacji i Uzupełnień P1 DECYZJA Nr 225/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia kompetencji i trybu postępowania

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 2015 ROKU

HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 2015 ROKU HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 05 ROKU STYCZEŃ 70 rocznica wyzwolenia hitlerowskiego obozu w Płaszowie 5.0 teren byłego obozu w Płaszowie Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT KADR SYSTEM UPOSAŻEŃ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT KADR SYSTEM UPOSAŻEŃ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT KADR SYSTEM UPOSAŻEŃ ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH 2014 r. ŻOŁNIERZE ZAWODOWI OTRZYMUJĄ: UPOSAŻENIE: NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNE: UPOSAŻENIE ZASADNICZE DODATKI: - ZA DŁUGOLETNIĄ

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Londyn, dnia 3 lutego 1967r. CZĘSC I.

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Londyn, dnia 3 lutego 1967r. CZĘSC I. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Londyn, dnia 3 lutego 1967r. Nr*! poz. 1. poz. 2. CZĘSC I. R0ZP0RZ4DZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 stycznia 196?r. o sposobie przekazywania zebranych kwot przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DEPOZYTU WARTOŚCIOWYCH RZECZY PACJENTÓW ORAZ MAGAZYNU RZECZY CHORYCH W SPSW W SUWAŁKACH

REGULAMIN DEPOZYTU WARTOŚCIOWYCH RZECZY PACJENTÓW ORAZ MAGAZYNU RZECZY CHORYCH W SPSW W SUWAŁKACH REGULAMIN DEPOZYTU WARTOŚCIOWYCH RZECZY PACJENTÓW ORAZ MAGAZYNU RZECZY CHORYCH W SPSW W SUWAŁKACH Podstawy prawne niniejszego Regulaminu: 1) Ustawa z dn. 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 842 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego pracodawcom

Bardziej szczegółowo

KOLEKCJA FOTOGRAFII JÓZEF PIŁSUDSKI

KOLEKCJA FOTOGRAFII JÓZEF PIŁSUDSKI Janusz Gzyl KOLEKCJA FOTOGRAFII JÓZEF PIŁSUDSKI Jedną z kolekcji fotografii przechowywanych w Centralnym Archiwum Wojskowym jest kolekcja Józef Piłsudski (CAW, kol. 66). Początków jej gromadzenia należy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 października 2014 r. Poz. 1357 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 3 października 2014 r.

Warszawa, dnia 8 października 2014 r. Poz. 1357 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 3 października 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 października 2014 r. Poz. 1357 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 3 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 407/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

DECYZJA Nr 407/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 19 grudnia 2013 r. Poz. 362 Biuro Ewidencji Osobowej WP DECYZJA Nr 407/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 grudnia 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie kart i tabliczek tożsamości żołnierzy

Bardziej szczegółowo

Departament Mienia Skarbu Państwa

Departament Mienia Skarbu Państwa Departament Mienia Skarbu Państwa Dyrektor Zastępca dyrektora Adres email Józef Głowacki Leszek Podosek - Przygoda dmsp@msp.gov.pl Telefon /+48 22/ 695 87 72, 695 81 28 Fax /+48 22/ 628 32 99 Zadania 1.

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Projekt; Moja firma własna praca Nr umowy UDA-POKL.06.02.00-20-131/13-00 Realizowanego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 listopada 2014 r. Poz. 1626 USTAWA z dnia 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 12 poz. 103 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

Dz.U. 1999 Nr 12 poz. 103 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 12 poz. 103 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 2 lutego 1999 r. w sprawie zakwaterowania tymczasowego oraz hoteli garnizonowych. Na podstawie art. 53

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw. Warszawa, dnia 21 października 2004 r. Nr 229, Poz. 2307 ROZPORZĄDZENIE. z dnia 5 października 2004 r.

Dziennik Ustaw. Warszawa, dnia 21 października 2004 r. Nr 229, Poz. 2307 ROZPORZĄDZENIE. z dnia 5 października 2004 r. Dziennik Ustaw Warszawa, dnia 21 października 2004 r. Nr 229, Poz. 2307 ROZPORZĄDZENIE z dnia 5 października 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju Na podstawie art. 207

Bardziej szczegółowo

ZASADY LIKWIDACJI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH W NARODOWYM FUNDUSZU ZDROWIA. 1 Postanowienia ogólne

ZASADY LIKWIDACJI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH W NARODOWYM FUNDUSZU ZDROWIA. 1 Postanowienia ogólne Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 31/2007 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 maja 2007 r. ZASADY LIKWIDACJI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH W NARODOWYM FUNDUSZU ZDROWIA 1 Postanowienia ogólne 1. Likwidacji

Bardziej szczegółowo

Andrzej Jezierski. Cecylia Leszczyńska HISTORIA

Andrzej Jezierski. Cecylia Leszczyńska HISTORIA Andrzej Jezierski Cecylia Leszczyńska HISTORIA Wydawnictwo Key Text Warszawa 2003 Spis treści Od autorów 13 Rozdział 1 Polska w średniowieczu 1.1. Państwo 15 1.2. Ludność 19 1.2.1. Zaludnienie 19 1.2.2.

Bardziej szczegółowo

Protokóły posiedzeń plenum 1 R.N. Protokóły posiedzeń plenum 2 R.N. Protokóły posiedzeń Prezydium R.N.

Protokóły posiedzeń plenum 1 R.N. Protokóły posiedzeń plenum 2 R.N. Protokóły posiedzeń Prezydium R.N. A. 5 1 2 3 4 5 6 6a 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Protokóły posiedzeń plenum 1 R.N. Protokóły posiedzeń plenum 2 R.N. Protokóły posiedzeń plenum 2 R.N. Protokóły posiedzeń plenum 2 R.N. Protokóły

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 136/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 17 maja 2013 r.

DECYZJA Nr 136/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 17 maja 2013 r. Warszawa, dnia 20 maja 2013 r. Poz. 132 Departament Wychowania i Promocji Obronności DECYZJA Nr 136/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie przeprowadzenia w 2013 r. centralnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 149/XXXIV/2014 RADY DZIELNICY URSUS M.ST. WARSZAWY z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr 149/XXXIV/2014 RADY DZIELNICY URSUS M.ST. WARSZAWY z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr 149/XXXIV/2014 RADY DZIELNICY URSUS M.ST. WARSZAWY w sprawie wystąpienia do Rady m.st. Warszawy o nadanie nazwy ulicy w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawa Na podstawie art. 13 ust. 2 Statutu Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 457/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 listopada 2015 r.

DECYZJA Nr 457/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 listopada 2015 r. Warszawa, dnia 7 listopada 05 r. Poz. 6 Departament Kadr DECYZJA Nr 457/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 listopada 05 r. w sprawie osób właściwych do opracowania modeli przebiegu służby wojskowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 14 marca 2011 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 14 marca 2011 r. UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych i osobom powołanym w skład inspekcji w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 marca 2014 r. Poz. 96. DECYZJA Nr 94/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 21 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 24 marca 2014 r. Poz. 96. DECYZJA Nr 94/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 21 marca 2014 r. Warszawa, dnia 24 marca 2014 r. Poz. 96 Departament Budżetowy DECYZJA Nr 94/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TEMATÓW OBLIGATORYJNYCH DO SZKOLENIA ŻOŁNIERZY W PODODDZIAŁACH ZAWODOWYCH /szkolenie programowe w JW 3 lata/

WYKAZ TEMATÓW OBLIGATORYJNYCH DO SZKOLENIA ŻOŁNIERZY W PODODDZIAŁACH ZAWODOWYCH /szkolenie programowe w JW 3 lata/ MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ WYKAZ TEMATÓW OBLIGATORYJNYCH DO SZKOLENIA ŻOŁNIERZY W PODODDZIAŁACH ZAWODOWYCH /szkolenie programowe w JW 3 lata/ ORAZ PODZIAŁ GODZIN NA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2010 r. i Administracji

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2010 r. i Administracji ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2010 r. w sprawie nadania statutu Zarządowi Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie 2012 roku. działalności Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Poznaniu.

Podsumowanie 2012 roku. działalności Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Poznaniu. Podsumowanie 2012 roku działalności Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Poznaniu. Misja Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Rzetelnie i sprawnie realizować wszystkie przysługujące żołnierzom

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne Kielce, dnia 22.10.2008 r. Znak: WK 60/29/3923/2008 Pan Roman Wojcieszek Prezydent Miasta Skarżysko-Kamienna Wystąpienie pokontrolne Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kenii o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kenii o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kenii o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Kenii, zwane dalej Umawiającymi się

Bardziej szczegółowo

MARIAN BEŁC MIESZKANIEC WSI PAPLIN BOHATER BITWY O ANGLIĘ

MARIAN BEŁC MIESZKANIEC WSI PAPLIN BOHATER BITWY O ANGLIĘ MARIAN BEŁC MIESZKANIEC WSI PAPLIN BOHATER BITWY O ANGLIĘ BIOGRAFIA MARIANA BEŁCA Marian Bełc urodził się 27 stycznia 1914 r. w Paplinie, zginął 27 sierpnia 1942 r., miał 28 lat. Rodzicami jego byli Jan

Bardziej szczegółowo

CZTERDZIEŚCI LAT CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO

CZTERDZIEŚCI LAT CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO Zygmunt Baranowski CZTERDZIEŚCI LAT CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO Już po raz czterdziesty drugi ludowe Wojsko Polskie obchodzi swoje święto. 12 października 1943 roku żołnierze 1 Dywizji Piechoty im.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WARUNKACH REJESTRACJI POJAZDÓW

INFORMACJA O WARUNKACH REJESTRACJI POJAZDÓW INFORMACJA O WARUNKACH REJESTRACJI POJAZDÓW ORGANY WŁAŚCIWE DO REJESTRACJI POJAZDÓW Rejestracji pojazdu na wniosek właściciela dokonuje starosta właściwy ze względu na miejsce jego zamieszkania lub siedzibę

Bardziej szczegółowo

WŁASNOŚĆ, POSIADANIE, WYKORZYSTANIE - problemy muzeów polskich. w związku z implementacją dyrektywy 2013/37/EU

WŁASNOŚĆ, POSIADANIE, WYKORZYSTANIE - problemy muzeów polskich. w związku z implementacją dyrektywy 2013/37/EU WŁASNOŚĆ, POSIADANIE, WYKORZYSTANIE - problemy muzeów polskich w związku z implementacją dyrektywy 2013/37/EU Dorota Folga Januszewska Polski Komitet Narodowy ICOM PONOWNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW KULTURY

Bardziej szczegółowo

UKŁAD. o tranzycie międzynarodowych służb powietrznych, podpisany w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

UKŁAD. o tranzycie międzynarodowych służb powietrznych, podpisany w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. Dz.U. 1959 Nr 35, poz. 213 UKŁAD o tranzycie międzynarodowych służb powietrznych, podpisany w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. Przekład. W imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej RADA PAŃSTWA POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Cennik Usług. Obsługa Przesyłek Towarowych. Cennik Usług WELCOME Airport Services Sp. z o.o. Oddział Kraków

Cennik Usług. Obsługa Przesyłek Towarowych. Cennik Usług WELCOME Airport Services Sp. z o.o. Oddział Kraków Strona: 1 Stron: 10 Cennik Usług WELCOME Airport Services Sp. z o.o. Oddział Kraków Strona: 2 Stron: 10 Przesyłki zagraniczne. I. IMPORT: 1.1 Opłata Terminalowa - Przyjęcie przesyłki do magazynu, sprawdzenie

Bardziej szczegółowo

OPŁATY KONSULARNE. I. Czynności paszportowe

OPŁATY KONSULARNE. I. Czynności paszportowe OPŁATY KONSULARNE Poz. Rodzaj czynności Wysokość opłaty w 1 2 3 I. Czynności paszportowe 1 Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku oraz potwierdzenie danych osobowych w sprawie o wydanie paszportu lub paszportu

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA ORAZ ZADANIA ODDZIAŁU IV I WOJSKOWEJ SŁUŻBY KOMUNIKACYJNEJ SZTABU GŁÓWNEGO (GENERALNEGO) WP W LATACH 1921 1939

ORGANIZACJA ORAZ ZADANIA ODDZIAŁU IV I WOJSKOWEJ SŁUŻBY KOMUNIKACYJNEJ SZTABU GŁÓWNEGO (GENERALNEGO) WP W LATACH 1921 1939 Regina Czarnecka ORGANIZACJA ORAZ ZADANIA ODDZIAŁU IV I WOJSKOWEJ SŁUŻBY KOMUNIKACYJNEJ SZTABU GŁÓWNEGO (GENERALNEGO) WP W LATACH 1921 1939 Ukazanie się dekretu Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego 7 stycznia

Bardziej szczegółowo

Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego

Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Statut określa cele i zasady funkcjonowania Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego, zwanego dalej Funduszem.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 616/2011. z dnia 26 maja 2011 roku

UCHWAŁA NR 616/2011. z dnia 26 maja 2011 roku UCHWAŁA NR 616/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z likwidacji zakładu budżetowego Wojewódzkiej Dyrekcji Inwestycji w Koninie w likwidacji.

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Ujednolicony tekst wystąpienia uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą Komisji Odwoławczej z dnia 17.11.2011 r. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 19 października 2011 r. Pan Edmund

Bardziej szczegółowo

OFERTA LIKWIDACYJNA Z DNIA 25.04.2014 r.

OFERTA LIKWIDACYJNA Z DNIA 25.04.2014 r. Izba Celna w Szczecinie Wydział Egzekucji 420000-IEWG-314-349/14-9/C.Ż. OFERTA LIKWIDACYJNA Z DNIA 25.04.2014 r. Dyrektor Izby Celnej w Szczecinie działając na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IX KADENCJA

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IX KADENCJA SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IX KADENCJA Warszawa, dnia 3 czerwca 2016 r. Druk nr 206 MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Pan Stanisław KARCZEWSKI MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 256 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz. 347. DECYZJA Nr 396/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz. 347. DECYZJA Nr 396/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz. 347 Departament Wychowania i Promocji Obronności DECYZJA Nr 396/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

LKR.410.001.06.2015 P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR.410.001.06.2015 P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR.410.001.06.2015 P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P15/001 - Wykonanie budżetu państwa w 2014 r. 1 Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler

Bardziej szczegółowo