Istotne postanowienia umowy. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Istotne postanowienia umowy. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM)."

Transkrypt

1 Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM). zawarta w dniu... w Warszawie, pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskie 7, Warszawa, działającym na podstawie Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. Nr 65, poz. 594, z późn. zm.) oraz Statutu Banku Gospodarstwa Krajowego, nadanego rozporządzeniem Ministra Skarbu Państwa z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie nadania Statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. Nr 81, poz. 535, z późn. zm.), zwanym w dalszej treści Umowy Zamawiającym lub Stroną, który reprezentują : a,. z siedzibą w, wpisaną do, pod numerem KRS.., NIP:.., Regon:., z kapitałem zakładowym w wysokości. wpłaconym w całości, zwanym w dalszej treści Umowy Wykonawcą lub Stroną, którą reprezentują: Niniejsza umowa (zwana dalej Umową ) została zawarta po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759, z późn. zm.), sygn. postępowania BZP/19/DI/2013 1

2 1. DEFINICJE. Umowa oznacza niniejszą umowę (umowa w sprawie zamówienia publicznego) ze wszystkimi Załącznikami oraz wszelkimi zmianami Umowy sporządzonymi w formie Aneksu. System system teleinformatyczny typu Mobile Device Management (MDM), wspierający zarządzanie urządzeń mobilnych, realizujący funkcje opisane w Umowie, OPZ oraz FOT. Środowisko część infrastruktury teleinformatycznej Zamawiającego, z niezbędnymi do uruchomienia i działania Systemu elementami dostarczonymi przez Wykonawcę, szczegółowo opisana w OPZ. Produkty oznacza dostarczony System, tj. oprogramowanie oraz elementy Środowiska niezbędne do jego poprawnego działania, dostarczone przez Wykonawcę wraz z dokumentacją Systemu. Szczegółową specyfikację wymagań dla dostarczonego Systemu zawiera Załącznik nr 1 do Umowy. Protokół Odbioru Opcji oznacza protokół podpisywany przez Strony, zgodnie z warunkami określonymi w 6 ust. 2, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Umowy. Protokół Odbioru Końcowego oznacza protokół podpisywany przez Strony, zgodnie z warunkami określonymi w 6 ust. 1, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do umowy. Serwis usługi serwisowe określone w OPZ oraz FOT. FOT oznacza Formularz Oferty Technicznej, stanowiący Załącznik nr 6 do Umowy. OPZ oznacza Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący Załącznik nr 1 do Umowy. Opcja usługa, której przedmiotem jest rozszerzenie zakresu posiadanych licencji dla obsługi dodatkowych urządzeń mobilnych albo użytkowników (ostateczny zapis uzależniony od sposobu licencjonowania wybranego systemu) Systemu wraz z gwarancją producenta, prawem do nowych wersji Systemu oraz Serwisem, mająca na celu realizację wymagań Zamawiającego określonych w OPZ, jako opcjonalna do spełnienia (zależnie od decyzji Zamawiającego). Oferta oferta złożona przez Wykonawcę w postępowaniu o zamówienie publiczne o sygn. BZP/19/DI/2013, stanowiąca Załącznik nr 2 do Umowy. 2. ZAKRES UMOWY. 1. Przedmiotem Umowy jest: a) wdrożenie Systemu do obsługi 200 urządzeń mobilnych albo 200 użytkowników posiadających urządzenia mobilne (ostateczny zapis uzależniony od sposobu licencjonowania wybranego systemu), polegające na wykonaniu wszelkich niezbędnych i koniecznych czynności w celu jego dostarczenia, instalacji, zintegrowania oraz utrzymania na zasadach określonych w Umowie, OPZ oraz FOT. b) świadczenie usług gwarancyjnych i Serwisu, w tym prawa do nowych wersji Systemu, na warunkach określonych w OPZ i FOT przez okres 48 miesięcy dla określonego Systemu lub określonych licencji (ostateczny zapis uzależniony od sposobu licencjonowania wybranego systemu); c) W przypadku realizacji przez Zamawiającego prawa Opcji, umożliwienie obsługi przez System dodatkowych urządzeń mobilnych albo użytkowników (ostateczny zapis uzależniony od sposobu licencjonowania wybranego systemu), zgodnie z OPZ wraz ze 2

3 świadczeniem usług gwarancyjnych i Serwisu, w tym prawa do nowych wersji Systemu, na warunkach określonych w OPZ przez okres pozostający do końca trwania Umowy liczony od terminu dostawy. d) Przeprowadzenie warsztatów, w ramach których nastąpi transfer wiedzy w zakresie niezbędnym do budowy, utrzymania, obsługi i rozwoju Systemu przez Zamawiającego lub inny podmiot trzeci, zgodnie z OPZ; e) Opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji Systemu umożliwiającej transfer wiedzy w zakresie niezbędnym do budowy, utrzymania, obsługi i rozwoju Systemu przez Zamawiającego lub inny podmiot trzeci, zgodnie z wytycznymi opisanymi w OPZ; 2. Wykonawca w okresie 48 (czterdzieści osiem) miesięcy od daty zawarcia Umowy zobowiązuje się, na żądanie Zamawiającego, do dostawy dodatkowych licencji do liczby maksymalnie 500 użytkowników lub urządzeń (ostateczny zapis uzależniony od sposobu licencjonowania wybranego systemu) wraz z Serwisem i gwarancją, stanowiących prawo Opcji Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do zwiększenia liczby licencji lub zwiększenia liczby urządzeń mobilnych albo użytkowników (ostateczny zapis uzależniony od sposobu licencjonowania wybranego systemu) za dodatkową opłatą, jednak nie większą niż określoną w Ofercie. 3. Zamawiający zobowiązuje się każdorazowo poinformować Wykonawcę o zamiarze skorzystania z Opcji z co najmniej 1- miesięcznym wyprzedzeniem. 4. Niewykorzystanie limitu Opcji określonego w ust. 2 w całości przez Zamawiającego nie uprawnia Wykonawcy do żądania świadczeń ze strony Zamawiającego. 3. WYNAGRODZENIE. 1. Za należyte wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie określonym w 2 ust. 1 Umowy z wyłączeniem świadczeń, o których mowa w 2 ust. 1 lit. c, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie, wynikające z Oferty Wykonawcy (w tym Formularza cenowego), które wynosi łącznie.. zł (słownie:. złotych) brutto, zł (słownie: złotych) netto. 2. Powyższe Wynagrodzenie obejmuje pełną należność za realizację przedmiotu Umowy, określonego w 2 ust. 1 lit. a, b, d, e w tym udzielenie stosownych licencji, świadczenie usług gwarancji i usług Serwisu oraz wszelkie koszty wynikające z realizacji Umowy oraz wszystkie podatki obowiązujące w Polsce, w tym podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury. 3. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy łączną kwotę PLN netto (słownie:. złotych), PLN brutto (słownie:.. złotych) za świadczenie przez okres 48 miesięcy usług gwarancji i Serwisu. Przedmiotowe wynagrodzenie, nie obejmuje usług gwarancyjnych oraz Serwisu wynikających z realizacji Opcji. Płatności z tytułu Serwisu i gwarancji będą uiszczane kwartalnie z dołu, na podstawie poprawnie wystawionej przez Wykonawcę faktury. 4. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa realizacji Opcji, Wykonawca otrzyma dodatkowe wynagrodzenie, które wynika z Oferty (w tym Formularza cenowego) w wysokości nieprzekraczającej. zł (słownie: 3

4 złotych) brutto. Przedmiotowe wynagrodzenie obejmuje obowiązujące do końca trwania Umowy usługi gwarancyjne oraz Serwis. 5. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa Opcji opłata za usługi gwarancyjne oraz Serwis będzie uiszczana kwartalnie z dołu, na podstawie poprawnie wystawionej przez Wykonawcę faktury. 6. Opcja obejmować będzie rozszerzenie licencji o co najmniej 20 użytkowników/urządzeń (pakiet minimalny) (ostateczny zapis uzależniony od sposobu licencjonowania wybranego systemu). Wysokość wynagrodzenia za pakiet minimalny wynosić będzie zł brutto (słownie:. złotych), zł netto (słownie:. złotych). 7. Maksymalne wynagrodzenie brutto wynikające z Umowy nie może przekroczyć. zł (słownie:. złotych) brutto. 4. WARUNKI PŁATNOŚCI. 1. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury jest podpisany przez Strony, bez uwag odpowiedni Protokół Odbioru. Płatność może być dokonana na podstawie prawidłowo wystawionej i dostarczonej do siedziby Zamawiającego faktury. 2. Wynagrodzenie będzie płatne w terminach i wysokości określonej w Harmonogramie płatności stanowiącym załącznik nr 5 do Umowy. 3. Wynagrodzenie oraz ceny jednostkowe wyszczególnione w Formularzu cenowym zawartym w Ofercie w okresie obowiązywania Umowy nie podlegają zmianie i waloryzacji, za wyjątkiem zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), o której mowa w 14 ust. 6 pkt BGK wyraża zgodę na wystawianie faktur VAT bez jego podpisu. Upoważnienie ważne jest przez czas trwania Umowy. 5. Płatności będą dokonywane przelewem w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury przez BGK na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. 6. Terminem dokonania płatności będzie data złożenia dyspozycji przelewu bankowego przez BGK. 7. Zamawiający dokona płatności za dostarczone Produkty i wykonane usługi na podstawie faktury VAT wystawianej przez Wykonawcę po podpisaniu przez Strony bez uwag Protokołu Odbioru Końcowego z zastrzeżeniem sposobu płatności za Serwis i gwarancję oraz Opcję. 8. W przypadku skorzystania z Opcji Zamawiający dokona płatności na podstawie faktury VAT wystawianej przez Wykonawcę po podpisaniu przez Strony bez uwag Protokołu Odbioru Opcji, z zastrzeżeniem sposobu płatności za Serwis i gwarancję. 9. Faktury za usługi Serwisowe i gwarancyjne będą wystawiane przez Wykonawcę z końcem danego kwartału świadczenia Serwisu i gwarancji, jednak nie później niż do 7 dnia po zakończeniu kwartału. 10. Wynagrodzenie za niepełne okresy świadczenia usług gwarancyjnych i Serwisu będzie naliczane proporcjonalnie. 11. Wykonawca do pierwszej faktury załączy pismo, wskazujące osobę upoważnioną przez Wykonawcę do kontaktów w sprawach związanych z rozliczeniami finansowymi po stronie Wykonawcy. W zakresie zmiany osoby, o której mowa powyżej, mają 4

5 zastosowanie zapisy określone w 5 ust. 4 dotyczące zmiany przedstawicieli. 5. CZAS I SPOSÓB REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY. 1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu Umowy w następujących terminach: 1) Wdrożenie Systemu, o którym mowa w 2 ust. 1 lit. a) zostanie wykonane nie później niż 1 miesiąc od daty podpisania przez Strony Umowy, 2) Opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji Systemu, o której mowa w 2 ust. 1 lit e), a także przeprowadzenie warsztatów, o których mowa w 2 ust. 1 lit d), nastąpią nie później niż 2 miesiące od daty podpisania przez Strony Umowy, 3) Realizacja prawa Opcji, o której mowa w 2 ust. 1 lit c) zostanie wykonana nie później niż 1 miesiąc od daty złożenia zamówienia w zakresie skorzystania przez Zamawiającego z prawa Opcji. 2. Zamawiający wymaga, by w trakcie trwania Umowy System był dostosowany do obsługi nowych wersji systemów operacyjnych urządzeń mobilnych wymienionych w OPZ, w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od wydania ww. systemów operacyjnych. 3. Miejscem wykonywania niniejszej Umowy jest siedziba Centrali Zamawiającego w Warszawie, Aleje Jerozolimskie Strony wyznaczają swoich przedstawicieli, jako osoby upoważnione do kontaktów i ustaleń roboczych w zakresie realizacji przedmiotu Umowy oraz do podpisania odpowiednich protokołów odbioru: a) ze strony Zamawiającego:, tel., kom., b) ze strony Wykonawcy:, tel., kom., Dodanie nowej lub zmiana osoby wyznaczonej do podpisania protokołu odbioru wymaga natychmiastowego powiadomienia drugiej Strony w formie pisemnej lub z wykorzystaniem poczty elektronicznej bez konieczności zmiany Umowy. 5. Do składania zamówień na Opcje lub zmiany przedstawicieli określonych w ust. 4 upoważnione będą osoby, posiadające niezbędne umocowanie do reprezentowania danej Strony. 6. ODBIÓR. 1. Tryb odbioru usług, o których mowa w 2 ust. 1 lit. a), d) - e) Umowy (Odbiór Końcowy): a) Po wykonaniu przez Wykonawcę usług o których mowa w 2 ust. 1 lit. a), d) - e) Przedmiotu Umowy, Strony podpiszą Protokół Odbioru Końcowego. W razie stwierdzenia zastrzeżeń do realizacji usług, Zamawiający określi listę zastrzeżeń do przedmiotu odbioru w ciągu pięciu (5) dni roboczych. b) Wykonawca w ciągu pięciu (5) dni roboczych po otrzymaniu listy zastrzeżeń usunie je i zgłosi gotowość do ponownego odbioru; rozpoczyna się procedura określona wyżej, przy czym procedurze ponownego Odbioru Końcowego podlegają jedynie zastrzeżenia wyszczególnione na liście przekazanej przez Zamawiającego po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do dokonania Odbioru Końcowego. Procedura ponownego odbioru może zostać powtórzona nie więcej niż dwa razy. 5

6 c) Data podpisania Protokołu Odbioru Końcowego oznacza datę realizacji przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem realizacji przez Zamawiającego prawa Opcji oraz gwarancji i Serwisu. 2. Tryb odbioru usług, o których mowa w 2 ust. 1 lit. c) Umowy: a) Wykonawca zgodnie z 5 ust. 1 pkt 3 dokona realizacji usług określonych w 2 ust. 1 lit. c), a następnie, po ich wykonaniu, z zastrzeżeniem okresu trwania Serwisu oraz usług gwarancji, przedłoży do podpisania Protokół Odbioru Opcji, co jest równoznaczne ze zgłoszeniem wykonanych usług do odbioru. b) Zamawiający w ciągu trzech (3) dni roboczych od zgłoszenia do odbioru zrealizowanej Opcji, określonej w 2 ust. 1 lit. c) winien podpisać Protokół Odbioru Opcji lub określić listę ewentualnych zastrzeżeń jakościowych lub ilościowych do wykonanych usług. c) Wykonawca w ciągu pięciu (5) dni roboczych od otrzymania listy zastrzeżeń usunie je i ponownie zgłosi gotowość do dokonania odbioru, przedkładając do podpisania Protokół Odbioru Opcji; po stwierdzeniu usunięcia zastrzeżeń Strony podpiszą Protokół Odbioru Opcji. d) W przypadku wystąpienia kolejnych zastrzeżeń, procedura określona w lit. c) powyżej zostanie powtórzona, nie więcej niż dwukrotnie. e) Ostateczny termin odbioru nie powinien być dłuższy niż pięć (5) dni roboczych od daty usunięcia wszelkich zastrzeżeń zgłoszonych przez Zamawiającego. f) Za datę dostarczenia usług określonych w niniejszym ustępie przyjmuje się datę podpisania bez uwag przez Strony Umowy, Protokołu Odbioru Opcji. 3. Protokoły Odbioru wystawiane i podpisane będą w 3 egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Wykonawcy i 1 egzemplarz dla Zamawiającego, przy czym jeden egzemplarz protokołu będzie dołączony przez Wykonawcę do faktury. 7. Prawa własności intelektualnej. 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu, a Zamawiający nabywa od Wykonawcy, na czas nieoznaczony, licencję niewyłączną na korzystanie z Systemu, obsługującego 200 urządzeń mobilnych albo 200 użytkowników posiadających urządzenia mobilne (ostateczny zapis uzależniony od sposobu licencjonowania wybranego systemu) na Środowisku produkcyjnym Zamawiającego, zgodnie z jego funkcją i przeznaczeniem. 2. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa Opcji Wykonawca udzieli Zamawiającemu, a Zamawiający nabędzie od Wykonawcy, na czas nieoznaczony, licencję niewyłączną na korzystanie z Systemu, obsługującego dodatkowo do 500 urządzeń mobilnych albo 500 użytkowników posiadających urządzenia mobilne (ostateczny zapis uzależniony od sposobu licencjonowania wybranego systemu) na Środowisku produkcyjnym Zamawiającego, zgodnie z jego funkcją i przeznaczeniem. Zakres ilościowy licencji będzie uzależniony od zrealizowania przez Zamawiającego prawa Opcji. 3. Wykonawca udziela Zamawiającemu, a Zamawiający nabywa od Wykonawcy, na czas nieoznaczony, licencję na korzystanie z Systemu, obsługującego 10 urządzeń mobilnych lub 10 pracowników posiadających urządzenia mobilne (ostateczny zapis uzależniony od sposobu licencjonowania wybranego systemu) na Środowisku testowym Zamawiającego, 6

7 zgodnie z jego funkcją i przeznaczeniem jednak z zapewnieniem pełnej funkcjonalności, jak przy Środowisku produkcyjnym. 4. Wykonawca zapewnia, że: a. licencjonowane prawa nie są i nie będą obciążone prawami osób trzecich, które uniemożliwiałyby korzystanie z udzielonej licencji, w szczególności, że Wykonawca nie zobowiązał się do przeniesienia tych praw w całości lub części na osobę trzecią, jeśli miałoby to skutkować utratą bądź ograniczeniem uprawnień licencyjnych Zamawiającego, b. osoby uprawnione z tytułu osobistych praw autorskich do licencjonowanego oprogramowania nie będą wykonywać takich praw w stosunku do Zamawiającego, c. licencje uprawniać będą Zamawiającego do korzystania z oprogramowania i jego poszczególnych elementów, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami, d. licencje nie mogą zawierać ograniczeń w zakresie możliwości swobodnego administrowania oprogramowaniem, jego konfigurowania, strojenia oraz parametryzacji przez Zamawiającego, 5. Udzielone licencje winny obejmować, wszystkie pola eksploatacji wskazane w art. 74 Prawa autorskiego, w tym w szczególności: a. trwałe lub czasowe zwielokrotnienia oprogramowania w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w szczególności w celu jego wprowadzania, wyświetlania, stosowania i przechowywania, b. prawo do korzystania z oprogramowania w ramach bieżącej działalności Zamawiającego, w szczególności do jego uruchamiania, instalacji, wyświetlania, uzyskania dostępu oraz zapewnienia zgodności z innymi systemami informatycznymi Zamawiającego, c. tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu lub jakiekolwiek inne zmiany w oprogramowaniu, w tym zmiany w celu dostosowania do zmieniającej się infrastruktury, w zakresie niezbędnym do jego prawidłowego korzystania przez Zamawiającego. 6. Wykonawca zobowiązuje się, iż licencje udzielone na podstawie niniejszej Umowy nie zostaną wypowiedziane przez okres 10 lat od daty ich udzielenia. 7. Z dniem podpisania bez uwag Protokołu Odbioru Końcowego Wykonawca przeniesie na Zamawiającego, zaś Zamawiający nabędzie od Wykonawcy prawa autorskie do dokumentacji eksploatacji w zakresie niezbędnym do działania Systemu, przekazanej przez Wykonawcę, o której mowa w 2, w tym do: a) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia tej dokumentacji w całości lub części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie (kopia elektroniczna, wydruk, prezentacja); b) przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w tej dokumentacji, z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała; c) rozpowszechniania tej dokumentacji na potrzeby Zamawiającego. 8. RĘKOJMIA ZA WADY FIZYCZNE I PRAWNE. 7

8 1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady Systemu. 2. Przez wadę rozumie się w szczególności usterki oraz jakąkolwiek niezgodność Systemu z OPZ i FOT. 3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne Produktów, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzeniem Produktów do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a także poza jej granicami. 4. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zwolni Zamawiającego od ewentualnych roszczeń osób trzecich wynikających z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzeniem Produktów do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 9. GWARANCJA JAKOŚCI, WARUNKI GWARANCJI. 1. Wykonawca udziela gwarancji jakości na okres trwania umowy określony w 14 ust Wykonawca udziela gwarancji jakości Zamawiającemu na System oraz usługi dostarczone w ramach realizacji Umowy, iż są wolne od wad fizycznych, rozumianych w szczególności jako niezgodność Produktów i/lub usług z OPZ. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktów. 3. Jeżeli po Odbiorze Końcowym Przedmiotu Umowy, w okresie obowiązywania Umowy, wyjdą na jaw wady dotyczące Przedmiotu Umowy określonego w 2 ust. 1 lit. a) - c i e), wyłączające lub ograniczające działanie lub w inny sposób wyłączające lub ograniczające jego przydatność, Wykonawca dokona na swój koszt usunięcia ujawnionych wad. 4. Wykonawca zobowiązuje się do skutecznego usunięcia zgłoszonych przez Zamawiającego wad w terminach określonych w FOT. 5. Ze strony Zamawiającego osobami upoważnionymi do zgłaszania wad są: Numery do składania zgłoszeń wad: Telefon:.. Faks: Numer telefonu, faksu oraz adres może ulec zmianie. O powyższych zmianach Wykonawca zawiadomi Zamawiającego natychmiast po ich zaistnieniu. Zmiana powyższych danych nie stanowi zmiany Umowy. 10. OPÓŹNIENIE WYKONAWCY, KARY UMOWNE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY. 1. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w spełnieniu świadczenia wynikającego z Umowy w całości lub w części, zgodnie z terminami określonymi w 5 ust. 1 pkt 1-3, 8

9 Zamawiający może zażądać za każdy dzień opóźnienia kary umownej w wysokości wyrażonej w procencie wartości przedmiotu Umowy wynoszącym: - 1 % wartości brutto Umowy. Jako wartość brutto Umowy rozumiana jest kwota podana w 3 ust W przypadku opóźnienia w świadczeniu Serwisu, o którym mowa w 2 ust. 1 lit. b) - c) Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną, za każdą godzinę opóźnienia dla czasu naprawy zgłoszeń krytycznych określonego w OPZ, w wysokości: - 0,05 % wartości brutto Umowy. Jako wartość brutto Umowy rozumiana jest kwota podana w 3 ust W przypadku nie przesłania pisma z informacją o osobie, o której mowa w 4 ust. 11 Zamawiający może zażądać kary umownej w wysokości 100 zł brutto. 4. W przypadku, gdy opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu Umowy w całości lub w części wynosi co najmniej 30 dni, Zamawiający może odstąpić od całości Umowy lub jej niezrealizowanej części ze skutkiem natychmiastowym w terminie jednego miesiąca od upływu ww. 30 dni opóźnienia, zachowując roszczenie o zapłatę kar umownych. 5. Zamawiający będzie uprawniony do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: (i) złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub (ii) rozpoczęcia likwidacji Wykonawcy. 6. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu zrealizowania przedmiotu Umowy do dnia odstąpienia od Umowy. 7. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania ponad kary umowne na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym, z wyłączeniem prawa do dochodzenia odszkodowania za utracone korzyści. 8. Wykonawca wyraża zgodę, by kary umowne były potrącane bezpośrednio z wynagrodzenia Wykonawcy. 9. Umowne prawo odstąpienia Strony mogą wykonać w terminie do 48 miesięcy licząc od dnia zawarcia przez Strony Umowy. 11. ZMIANA STRON UMOWY I KORZYSTANIE Z PODWYKONAWCÓW. 1. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią całości lub części praw i obowiązków wynikających z Umowy. 2. Wykonawca może dokonać cesji wierzytelności wynikających z Umowy jedynie za pisemną zgodą Zamawiającego. 3. Wykonawca może powierzyć podwykonawcom wykonanie części przedmiotu Umowy zgodnie ze złożoną w postępowaniu przetargowym Ofertą. W przypadku, gdy powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie było przewidziane przez Wykonawcę w Ofercie, a taka potrzeba wynikła w trakcie jej realizacji, Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia części zamówienia podwykonawcy, za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie. 9

10 4. Wykonawca zapewnia, że podwykonawcy będą przestrzegać postanowień Umowy. 5. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie działania lub zaniechania swoich podwykonawców jak za swoje działania lub zaniechania. 12. SIŁA WYŻSZA. 1. Terminy realizacji ustalone w Umowie mogą zostać przedłużone o uzasadniony okres bez dodatkowych opłat, jeżeli realizacja zobowiązań Wykonawcy lub Zamawiającego wynikających z Umowy zostanie opóźniona z przyczyny zaistnienia siły wyższej. W przypadku zaistnienia siły wyższej Strony bezzwłocznie przekażą sobie na piśmie związane z tym informacje. 2. Pod pojęciem siły wyższej rozumie się wszelkie zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia, a w szczególności: katastrofalne działanie sił przyrody, wojny, mobilizacje, zamknięcie granic, strajki generalne oraz akty władzy państwowej. 3. Jeżeli realizacja Umowy jest niemożliwa z powodu wystąpienia siły wyższej przez okres przekraczający piętnaście (15) dni roboczych, strony Umowy dołożą wszelkich starań w celu ustalenia nowych terminów jej realizacji. 4. Jeżeli Strony nie będą mogły dojść do porozumienia w powyższej kwestii, powinny zgodzić się na rozwiązanie Umowy ze względu na niemożność wypełnienia swoich zobowiązań. 5. Okoliczności siły wyższej wyłączają odpowiedzialność każdej ze Stron za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy. 13. POUFNOŚĆ. 1. Umowa jest jawna i podlega udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej. Niemniej, Wykonawcy nie wolno bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego ujawnić jakiejkolwiek specyfikacji, planu, rysunku, wzoru lub informacji dostarczonej przez Zamawiającego lub na jego rzecz w związku z niniejszą Umową, jakiejkolwiek osobie trzeciej. 2. Strony ustalają, że wszelkie informacje uzyskane w związku z realizacją Umowy traktować będą jako poufne i żadna ze Stron nie będzie ich ujawniać osobom trzecim bez pisemnej zgody drugiej Strony Umowy oraz, że będzie wykorzystywać je jedynie do realizacji zobowiązań wynikających z Umowy. 3. W szczególności Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, udostępniać osobom trzecim dokumentacji dotyczącej posiadanych przez Zamawiającego systemów teleinformatycznych. 4. Zobowiązanie powyższe nie dotyczy sytuacji udostępnienia informacji poufnych upoważnionym władzom lub organom administracyjnym, na ich prawnie uzasadniony wniosek. 5. Postanowienia niniejszego paragrafu obowiązują również po wygaśnięciu lub rozwiązaniu przedmiotowej Umowy. 14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 10

11 1. Umowa jest zawarta na okres 48 miesięcy od dnia jej podpisania. Oznacza to, że w tym terminie wszelkie dostawy zostaną wykonane i wszelkie usługi, włączając w to usługi gwarancyjne i Serwisowe zostaną zakończone. 2. Niżej wymienione Załączniki do Umowy w liczbie 6 stanowią jej integralną część: Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2 Oferta Wykonawcy z dnia. Załącznik nr 3 Wzór Protokołu Odbioru Opcji Załącznik nr 4 Wzór Protokołu Odbioru Końcowego Załącznik nr 5 - Harmonogram płatności Załącznik nr 6 Formularz Oferty Technicznej, stanowiący część oferty Wykonawcy z dnia.. 3. Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z poniższych okoliczności: 1) w zakresie zmiany (w tym przedłużenia) terminów realizacji Umowy (za wyjątkiem terminu obowiązywania niniejszej Umowy) lub zasad współpracy, w przypadku, gdy będzie to uzasadnione warunkami organizacyjnymi leżącymi po stronie Zamawiającego; 2) w zakresie zmiany (w tym przedłużenia) terminu realizacji Umowy (za wyjątkiem terminu obowiązywania niniejszej Umowy), nawet jeśli opóźnienie będzie następstwem okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, jeżeli łącznie zostaną spełnione poniższe warunki: Wykonawca powiadomi Zamawiającego najpóźniej na siedem (7) dni przed upływem terminu wykonania Umowy, o niemożliwości jej wykonania w terminie przewidzianym; Wykonawca zaproponuje Zamawiającemu zrekompensowanie powstałego opóźnienia, w tym np. przez przedłużenie okresu gwarancji jakości. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia Wykonawcy może zostać obniżona o kwotę nie większą niż wysokość kar umownych, które Wykonawca byłby zobowiązany zapłacić Zamawiającemu za takie opóźnienie, lecz nie niższą niż równowartość połowy tych kar; 3) w przypadku wydłużenia okresu gwarancji lub rękojmi o dowolny okres; 4) w przypadku zmiany danych podmiotowych Wykonawcy (np. w wyniku przekształcenia, przejęcia itp.); 5) w zakresie podwykonawstwa, jeżeli Zamawiający zaakceptuje taką zmianę; 6) konieczność zmiany postanowień Umowy, w szczególności w zakresie zmiany terminów realizacji Umowy oraz/lub zasad współpracy, w przypadku wystąpienia siły wyższej lub innych nadzwyczajnych okoliczności (nie będących siłą wyższą), grożących rażącą stratą, których Strony nie przewidziały przy zawarciu Umowy. 4. Wszystkie powyższe postanowienia opisane w ustępie poprzedzającym stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Warunkiem dokonania zmian postanowień zawartej Umowy jest zgoda obu Stron wyrażona na piśmie w formie aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności. 11

12 5. Zmiany, o których mowa w niniejszym paragrafie nie mogą w żadnym przypadku stanowić podstawy do zwiększenia wysokości wynagrodzenia Wykonawcy. Każda ze zmian, o których mowa w niniejszym paragrafie, może natomiast skutkować obniżeniem wysokości wynagrodzenia Wykonawcy. 6. Nie stanowi w szczególności zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: 1) zmiana postanowień niniejszej Umowy na skutek zmiany powszechnie obowiązującego prawa, 2) zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT) w tej sytuacji do kwoty netto zostanie doliczony należny podatek VAT, w wysokości wynikającej z przepisów obowiązujących w dniu wystawienia faktury, 3) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego), 4) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami, w szczególności członków struktur organizacyjnych Wdrożenia, 5) zmiana pozostałych postanowień Umowy, nie stanowiących treści Oferty Wykonawcy. 7. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową obowiązują przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz kodeksu cywilnego. 8. Ewentualne spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji Umowy, Strony poddają rozstrzygnięciu właściwym dla siedziby Zamawiającego sądom powszechnym. 9. Niniejsza Umowa wchodzi w życie z chwilą jej podpisania przez obydwie Strony. 10. Umowa sporządzona została w trzech (3.) jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. Wykonawca Zamawiający 12

Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy : Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie 00-955, przy Al.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy:

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: P.W. Structum Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, 20-246, ul. Niepodległości 30/59, NIP 712-015-64-12, REGON 004164804 w imieniu którego działa: Marek Szczepaniak - wiceprezes,

Bardziej szczegółowo

Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition

Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition Załącznik nr 5 Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition Zawarta w dniu pomiędzy TECNA Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, Kasprowicza 103A/9, 01-823 zarejestrowaną w

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w...

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... pomiędzy: Wojskowym Instytutem Wydawniczym w Warszawie, Al. Jerozolimskie 97, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury RIK MON 4/2010, NIP

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA

Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Zawarta w dniu.014 roku w Suwałkach, pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. prof. Edwarda F. Szczepanik w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Teofila

Bardziej szczegółowo

Umowa nr /2015 (wzór)

Umowa nr /2015 (wzór) Załącznik 2 do SIWZ Umowa nr /2015 (wzór) w dniu r. w Warszawie pomiędzy Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 2, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy ZAŁĄ CZNIK NR 5 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631-23-96-695, w imieniu którego łącznie działają:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy:

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: Załącznik nr 8 do siwz projekt umowy Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, NIP:

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Załącznik nr 3 do specyfikacji (wzór) UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Zawarta w dniu.. 2013 r. pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą w Krakowie, 30-224

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:..,

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:.., UMOWA Nr (WZÓR) Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, w imieniu którego, na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy Wzór umowy umowa zawarta w Poznaniu dnia... r. pomiędzy: Załącznik nr 5 do SIWZ Wielkopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu przy ul. Piekary 17 (61-823 Poznań) zwanym dalej w tekście

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

UMOWA BPM.ZZP

UMOWA BPM.ZZP UMOWA BPM.ZZP.272.561.2015 Wzór umowy Zawarta w dniu... 2015 roku, w Nowym Sączu pomiędzy: Miastem Nowy Sącz, z siedzibą 33-300 Nowy Sącz, ul. Rynek 1 NIP: 734-350-70-21, REGON: 491893167, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR WZP/WO/D /13 PROJEKT

UMOWA NR WZP/WO/D /13 PROJEKT UMOWA NR WZP/WO/D-332-58.3/13 PROJEKT Zawarta w dniu.. pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych, NIP 1132669019, REGON 140944971, z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011

Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011 Załącznik nr 5a Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011 Zawarta w dniu... 2011 r. we Wrocławiu pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław NIP: 896-000-53-54

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy:

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Załącznik nr 3 do SIWZ (Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Szpitalem Uniwersyteckim nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Kornela Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1 Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11 UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres:, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.) Zawarta w dniu...2015 r. w Kielcach pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym a (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS), zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR WZP/WO/D /15

UMOWA NR WZP/WO/D /15 Zawarta w dniu.... pomiędzy UMOWA NR WZP/WO/D-332-29/15 Województwem Mazowieckim Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych, NIP: 1132669019, Regon: 140944971, z siedzibą w Warszawie (03-301 Warszawa)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA NR PR.272..2013 zawarta w dniu... w Lesznie pomiędzy: - Miastem Leszno reprezentowanym przez: Tomasza Malepszego Prezydenta Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie, ul. Kazimierza

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP/2/12/2014 Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY

Nr sprawy: ZP/2/12/2014 Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY Nr sprawy: ZP/2/12/2014 Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA Nr zawarta w dniu r. w Krakowie pomiędzy: Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej MANGGHA w Krakowie, ul. Konopnickiej 26, 30-302 Kraków, RNIK

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 WZÓR UMOWY UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: Skarbem Państwa -, z siedzibą w Warszawie (kod:00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5 A, posiadającym Regon 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. ... zwanym dalej Wykonawcą, a łącznie zwanych Stronami. 1. Podstawa umowy

PROJEKT UMOWY. ... zwanym dalej Wykonawcą, a łącznie zwanych Stronami. 1. Podstawa umowy Załącznik nr 4 PROJEKT UMOWY Zawarta w dniu... 2015 r. w Władysławowie, pomiędzy Zespołem Szkół Nr1 im. Jana Pawła II we Władysławowie przy ulicy Morskiej 1, 84-120 Władysławowo, będący płatnikiem podatku

Bardziej szczegółowo

do przetargu nr 41/PN/SKO/2013 na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania

do przetargu nr 41/PN/SKO/2013 na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania Załącznik nr 4 Wzór Umowy do przetargu nr 41/PN/SKO/2013 na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania Zawarta w dniu... 2013 roku w Gdańsku pomiędzy: Instytutem Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

(Wzór Umowy) UMOWA. z siedzibą...zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

(Wzór Umowy) UMOWA. z siedzibą...zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego (Wzór Umowy) UMOWA Nr CSIOZ/.. /2014 zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - z siedzibą w Warszawie,, posiadającym REGON: 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

... reprezentowanym przez:...

... reprezentowanym przez:... WZÓR UMOWY CZĘŚĆ II Załącznik nr 5b do SIWZ Umowa zawarta w dniu... 2015 roku w Poznaniu pomiędzy: Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy UMOWA NR zawarta w dniu.. w Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Kamieniu pomiędzy:

Wzór umowy UMOWA NR zawarta w dniu.. w Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Kamieniu pomiędzy: Wzór umowy UMOWA NR.... 2016 Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego zawarta w dniu.. w Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Kamieniu pomiędzy: Publiczną Szkołą Podstawową im. ks.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: NIP:, zwanym dalej (pełna nazwa jednostki z siedzibą), Zamawiającym, reprezentowanym przez (imię

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy nr BPM.ZZP.272.806.2011/I

Projekt umowy nr BPM.ZZP.272.806.2011/I Strona: 1 z 6 Projekt umowy nr BPM.ZZP.272.806.2011/I Zawarta w dniu. 2011 roku, w Nowym Sączu pomiędzy: Miasto Nowy Sącz, z siedzibą 33-300 Nowy Sącz, ul. Rynek 1, NIP: 734-350-70-21, REGON:., reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Załącznik numer 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 1 UMOWA

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści :

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści : Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. W dniu.. Lesznie pomiędzy Szkołą Podstawową nr 5 im. Henryka Sienkiewicz, mającym siedzibę przy ul. Łowieckiej 50 c; 64-100 Leszno, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /2016/ZDW Wzór

UMOWA Nr /2016/ZDW Wzór UMOWA Nr /2016/ZDW Wzór Z a ł ą c z n i k n r 8 S p r a w a n r Z D W - DN- 4-2 7 1-62/16 zawarta w dniu.. 2016r. pomiędzy Zarz ądem Dróg Wojew ódzkich, 30-085 Kraków ul. Głowackiego 56, zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY NR... PRZEDMIOT UMOWY

PROJEKT UMOWY NR... PRZEDMIOT UMOWY PROJEKT UMOWY NR... Załącznik nr 4 do SIWZ Nr spr. 20/ZP/CBA/2007 W dniu... 2007r. w Warszawie, pomiędzy: Centralnym Biurem Antykorupcyjnym reprezentującym Skarb Państwa, z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zawarta w dniu. Zamawiającym Wykonawcą 1 2

UMOWA NR. zawarta w dniu. Zamawiającym Wykonawcą 1 2 UMOWA NR. zawarta w dniu. w Warszawie, pomiędzy Skarbem Państwa, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa z upoważnienia którego działa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: UMOWA Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: Miejskim Zarządem Oświaty w Tychach, al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, NIP: 646-10-33-710, REGON 272068487 reprezentowanym przez: Dorotę Gnacik Dyrektora

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR CSIOZ/../2016

UMOWA NR CSIOZ/../2016 UMOWA NR CSIOZ/../2016 Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego zawarta w dniu.. 2016 r., pomiędzy: Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie (00-184) przy ul. Stanisława

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY dot. postępowania FK.2301.02.2015.AL

Załącznik nr 5. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY dot. postępowania FK.2301.02.2015.AL Załącznik nr 5 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY dot. postępowania FK.2301.02.2015.AL UMOWA NR..AG/2015 zawarta w dniu...2015 r. pomiędzy: Zachodniopomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach, 73-134

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. ... z siedzibą w. (kod...) przy ul..zarejestrowaną w.. pod numerem NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez :.

UMOWA NR. ... z siedzibą w. (kod...) przy ul..zarejestrowaną w.. pod numerem NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez :. UMOWA NR. Zawarta w dniu.. w Warszawie, pomiędzy: Zespołem Szkół nr 68, 00-528 Warszawa, ul. Hoża 11/15 REGON: 016159509 NIP: 526 2382 867, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora -

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY PRZEDMIOT DOSTAWY

UMOWA DOSTAWY PRZEDMIOT DOSTAWY UMOWA DOSTAWY Wzór umowy Załącznik nr 5 Umowa zostaje zawarta dnia... w... pomiędzy:...z siedzibą... reprezentowaną przez:......... zwanym dalej Zamawiającym a.......z siedzibą w...,... przy ulicy... wpisaną

Bardziej szczegółowo

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu:

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: U M O W A Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: Dać Radę w Polsce.. pozycja budżetowa F Podwykonawstwo została zawarta. w Warszawie pomiędzy: Helsińską Fundacją Praw Człowieka, ul.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

Dostawę nowego samochodu typu mikrobus

Dostawę nowego samochodu typu mikrobus ROZDZIAŁ II ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W dniu grudnia 2010 r. w Mińsku Mazowieckim została zawarta Umowa pomiędzy: 1. Ośrodkiem Centralnego Szkolenia Maszynistów w Mińsku Mazowieckim w likwidacji, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

U M O W A. a)..działającą (-ym) na podstawie wpisu do.. pod numerem., zwaną (-ym) w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowaną (-ym) przez:

U M O W A. a)..działającą (-ym) na podstawie wpisu do.. pod numerem., zwaną (-ym) w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowaną (-ym) przez: U M O W A Zawarta w dniu r. pomiędzy Domem Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie Juchacz w Gorzowie Wlkp. ul. Podmiejska Boczna 10 zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1... - Dyrektora

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu

UMOWA. zawarta w dniu OA.OD.272.27.13/ZP/PN UMOWA zawarta w dniu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, posiadającym NIP 896-10-03-245, REGON 000514377, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. UMOWA nr..

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. UMOWA nr.. UMOWA nr.. Załącznik 7. zawarta w dniu w Janowie Podlaskim pomiędzy: Zespołem Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim, ul. Siedlecka 1, 21-505 Janów Podlaski reprezentowanym przez: Dyrektora szkoły

Bardziej szczegółowo

Wzór UMOWA. dostarczony i zamontowany przedmiot umowy Zamawiający zapłaci kwotę:

Wzór UMOWA. dostarczony i zamontowany przedmiot umowy Zamawiający zapłaci kwotę: UMOWA zawarta w dniu... 2008 roku w Katowicach pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR..

WZÓR UMOWY UMOWA NR.. WZÓR UMOWY UMOWA NR.. zawarta w dniu. 2015 r. pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP 209-00-01-440, REGON

Bardziej szczegółowo

UMOWA KUPNA nr./d/2016

UMOWA KUPNA nr./d/2016 UMOWA KUPNA nr./d/2016 W dniu..pomiędzy: Miastem stołecznym Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22- 48-481 w imieniu którego działa Prezydent m.st. Warszawy reprezentowany przez Sławomira

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: KZp Załącznik nr 1 do SIWZ. Umowa Nr /KZp/2016

Numer sprawy: KZp Załącznik nr 1 do SIWZ. Umowa Nr /KZp/2016 Numer sprawy: KZp.2730.8.16 Umowa Nr /KZp/2016 Załącznik nr 1 do SIWZ W dniu... w Łomży po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (KZp.2730.8.16) w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr ---/2016

U M O W A nr ---/2016 zawarta w Katowicach w dniu. 2016r pomiędzy: U M O W A nr ---/2016 Gminą Miastem Katowice Katowickimi Cmentarzami Komunalnymi z siedzibą w Katowicach, 40-266 ul. Murckowska 9, NIP 634-02-57-646, zwanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a...

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a... WZÓR Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Zawarta w dniu...2014 r. w Krakowie pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, 30-224 Kraków, Al.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych

UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych zawarta w dniu. pomiędzy: Pocztą Polską Spółką Akcyjną, z siedzibą w Warszawie, Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa wpisaną

Bardziej szczegółowo

zawarta w Chojnicach w dniu r. pomiędzy: Powiatem Chojnickim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają:

zawarta w Chojnicach w dniu r. pomiędzy: Powiatem Chojnickim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają: Załącznik nr 8 do siwz ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Chojnicach w dniu r. pomiędzy: Powiatem Chojnickim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają: 1. Starosta 2. Wicestarosta

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA nr.../2016

WZÓR UMOWA nr.../2016 WZÓR UMOWA nr.../2016 Załącznik nr 4a do SIWZ zawarta w Wałbrzychu w dniu.2016 roku pomiędzy: Miejskim Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kolejowej 4, 58-300 Wałbrzych wpisanym do

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku WZÓR UMOWY UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIE PUBLICZNEGO NA WYKONANIE, DOSTAWĘ I MONTAŻ MEBLI BIUROWYCH NA POTRZEBY OKREGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W KIELCACH, MAJACEGO SIEDZIBĘ W KIELCACH PRZY ALEI TYSIĄCLECIA

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) .z siedzibą w... zarejestrowana w...,pod numerem... reprezentowanym przez:

UMOWA (wzór) .z siedzibą w... zarejestrowana w...,pod numerem... reprezentowanym przez: UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Wydział

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODOWEJ DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, CIĄGNIKÓW ORAZ MASZYN

SAMOCHODOWEJ DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, CIĄGNIKÓW ORAZ MASZYN Załącznik nr 1 Projekt umowy UMOWA NR. na DOSTAWĘ CZĘŚCI, FILTRÓW, AKCESORIÓW ORAZ PRODUKTÓW CHEMII SAMOCHODOWEJ DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, CIĄGNIKÓW ORAZ MASZYN Zawarta w dniu w Świdwinie, pomiędzy: JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ -WZÓR- UMOWA NR

Załącznik nr 6 do SIWZ -WZÓR- UMOWA NR -WZÓR- UMOWA NR Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w Krakowie w dniu... pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zespołem Szkół Nr 2 w Krakowie z siedzibą w Krakowie przy ul. Grochowej 23 zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH im. Roberta Szewalskiego POLSKIEJ AKADEMII NAUK Gdańsk ul. J. Fiszera 14

INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH im. Roberta Szewalskiego POLSKIEJ AKADEMII NAUK Gdańsk ul. J. Fiszera 14 Załącznik nr 4 do SIWZ 16/PN/D/2015 Wzór Umowy do przetargu nr 16/PN/D/2015 na dostawę zewnętrznej obudowy dla konstrukcji nośnej z zamontowanym robotem przemysłowym wykorzystywanym do laserowej obróbki

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy:

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Umowa nr ZTM.EE. /14 zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Zamawiającym a..., NIP:, REGON:.. reprezentowanym przez: 1 Przedmiot umowy oraz miejsce dostawy

zwanym dalej Zamawiającym a..., NIP:, REGON:.. reprezentowanym przez: 1 Przedmiot umowy oraz miejsce dostawy Załącznik nr 6 Nr sprawy: 29/2010 UMOWA Nr..... Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:.. zwanym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. zwaną w dalszej części umowy Sprzedającym reprezentowanym przez:

PROJEKT UMOWY. zwaną w dalszej części umowy Sprzedającym reprezentowanym przez: PROJEKT UMOWY Załącznik nr 2 zawarta w dniu.. roku w Katowicach pomiędzy: Skarbem Państwa Wojewódzką Stacją Sanitarno Epidemiologiczną w Katowicach; 40 074 Katowice, ul. Raciborska 39 ; wpisaną do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr 2/2013. Miejskim Domem Kultury z siedzibą przy ul. 3 Maja 50, O7-300 Ostrów Mazowiecka

Umowa Nr 2/2013. Miejskim Domem Kultury z siedzibą przy ul. 3 Maja 50, O7-300 Ostrów Mazowiecka Wzór umowy Załącznik Nr 6 Umowa Nr 2/2013 zawarta w Ostrowi Mazowieckiej w dniu.. 2013 roku pomiędzy: Miejskim Domem Kultury z siedzibą przy ul. 3 Maja 50, O7-300 Ostrów Mazowiecka NIP: 759-120-46-71,

Bardziej szczegółowo

do przetargu nr 19/PN/ApBad/2011 na dostawę dwóch układów chłodnic wentylatorowych.

do przetargu nr 19/PN/ApBad/2011 na dostawę dwóch układów chłodnic wentylatorowych. Załącznik nr 4 Wzór Umowy do przetargu nr 19/PN/ApBad/2011 na dostawę dwóch układów chłodnic wentylatorowych. Zawarta w dniu... 2011 roku w Gdańsku pomiędzy: Instytutem Maszyn Przepływowych im. Roberta

Bardziej szczegółowo

Umowa SR-Siedlce /wzór/

Umowa SR-Siedlce /wzór/ Sygn. Sprawy: (ZW/36/2013) Załącznik Nr 2 (do zaproszenia do złożenia oferty) Umowa SR-Siedlce /wzór/ Zakup 12 sztuk licencji Microsoft Office 2010 oraz 7 sztuk licencji Windows 7 Pro dla Sądu Rejonowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy :

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Załącznik Nr 3 UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Strażą Miejską w Białymstoku z siedzibą 15-399 Białystok, ul. Składowa 11, NIP 542-305-98-42, REGON 200175012, którą reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy ... z siedzibą w... zarejestrowanym w... nr rej..., nr NIP

Wzór Umowy ... z siedzibą w... zarejestrowanym w... nr rej..., nr NIP Załącznik nr 2 do zapytania 7/D/ApBad/PBS/2015 Wzór Umowy na dostawa napędu elektrycznego wysokoobrotowego z chłodzeniem własnym wg specyfikacji Zawarta w dniu... 2015 roku w Gdańsku pomiędzy: Instytutem

Bardziej szczegółowo

II. Cena i warunki płatności

II. Cena i warunki płatności Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór warunków umowy UMOWA nr W dniu 2015r. w Oleśnicy, pomiędzy Ochotnicza Straż Pożarna w Ligocie Małej NIP: REGON:, zwanym dalej Kupującym, reprezentowanym przez: Tadeusza Goli

Bardziej szczegółowo

Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk Konwersja Energii i Źródła Odnawialne w Gminie Jabłonna. Wzór Umowy

Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk Konwersja Energii i Źródła Odnawialne w Gminie Jabłonna. Wzór Umowy Załącznik nr 2 do zapytania 65/D/ApBad/Jab/2015 Wzór Umowy na dostawę oprogramowania do CB PAN w Jabłonnie Zawarta w dniu... 2015 roku w Gdańsku pomiędzy: Instytutem Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. NIP.. Regon zwanym w dalszej treści Wykonawcą.

WZÓR UMOWY. NIP.. Regon zwanym w dalszej treści Wykonawcą. Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2014 r. pomiędzy: Zespołem Obsługi Szkół z siedzibą w Harasiukach, 37 413 Harasiuki, Harasiuki 112 A, NIP 865 206 39 53, REGON 830229740, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa nr. Załącznik nr 3 do SIWZ Zawarta w dniu.. w..pomiędzy:., reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, a.. z siedzibą w.., przy ul..., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową pomiędzy: Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Załącznik nr 2 do SIWZ Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... / WM / 2012

UMOWA NR... / WM / 2012 ZAŁĄCZNIK NR 1 UMOWA NR... / WM / 2012 zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, 71-682 Szczecin, ul. M. Golisza 10, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy - część I

Istotne postanowienia umowy - część I Projekt częściowo współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH ZWANA W DALSZEJ CZĘŚCI "UMOWĄ"

UMOWA O WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH ZWANA W DALSZEJ CZĘŚCI UMOWĄ UMOWA O WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH ZWANA W DALSZEJ CZĘŚCI "UMOWĄ" - WZÓR - zawarta w Opolu, dnia... pomiędzy Powiatem Opolskim, ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy

Istotne Postanowienia Umowy Istotne Postanowienia Umowy 1 Cel umowy Celem umowy jest zapewnienie Zamawiającemu wsparcia do oprogramowania VMware vsphere i vcenter (zwanego dalej oprogramowaniem). 2 Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do ogłoszenia. WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/

Załącznik nr 4 do ogłoszenia. WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ CIP-1/2014 WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ Załącznik nr 4 do ogłoszenia zawarta w wyniku zamówienia publicznego przeprowadzonego w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Towarzystwa Przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL Projekt UMOWA Umowa zawarta w dniu 2013 roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie reprezentowanym przez: 1. -.., 2. -... zwanym w dalszej części Umowy Zamawiającym a... z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zawarta w dniu... r. w Rzeszowie pomiędzy:, zwaną dalej "Zamawiającym", którą reprezentują:

UMOWA NR... zawarta w dniu... r. w Rzeszowie pomiędzy:, zwaną dalej Zamawiającym, którą reprezentują: Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego UMOWA NR... zawarta w dniu... r. w Rzeszowie pomiędzy:, zwaną dalej "Zamawiającym", którą reprezentują: 1. 2. a... działającym na podstawie (KRS, lub inne dokumenty)

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY DOSTAWY zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim pomiędzy: Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych STARKOM Sp.

Bardziej szczegółowo

UMOWA zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy:

UMOWA zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy: Załącznik nr 7 do SIWZ wzór umowy UMOWA zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy: Szczecińskim Parkiem Naukowo Technologicznym Sp. z o.o., wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... w Moczarach pomiędzy: UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych DOMEM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH z siedzibą w Moczarach, Moczary 41, 38-700 Ustrzyki Dolne,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Murowanej Goślinie pomiędzy: Stowarzyszenie DZIEJE z siedzibą przy ulicy Jagodowej 36A/7, Murowana Goślina,

UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Murowanej Goślinie pomiędzy: Stowarzyszenie DZIEJE z siedzibą przy ulicy Jagodowej 36A/7, Murowana Goślina, Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Murowanej Goślinie pomiędzy: Stowarzyszenie DZIEJE z siedzibą przy ulicy Jagodowej 36A/7, 62-095 Murowana Goślina, NIP 777-322-03-74,

Bardziej szczegółowo

UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową

UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową zawarta w Warszawie dnia. roku pomiędzy: spółką pod firmą LUX MED spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... z siedzibą w Urzędzie Miejskim W Polanicy-Zdroju, przy ulicy Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój; NIP 883-10-11-938 Regon 890717941

UMOWA Nr... z siedzibą w Urzędzie Miejskim W Polanicy-Zdroju, przy ulicy Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój; NIP 883-10-11-938 Regon 890717941 Załącznik nr 6 UMOWA Nr... UMOWA zostaje zawarty dnia... r. POMIĘDZY: Gminą Miejską Polanica-Zdrój z siedzibą w Urzędzie Miejskim W Polanicy-Zdroju, przy ulicy Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój; NIP

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA DOSTAWĘ FANTOMÓW

UMOWA NA DOSTAWĘ FANTOMÓW UMOWA NA DOSTAWĘ FANTOMÓW zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy: spółką pod firmą LUX MED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Postępu 21c; 02-676 Warszawa), wpisaną

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY)

WZÓR UMOWY (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY) WZÓR UMOWY (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY) UMOWA nr... Zawarta w dniu 2010 roku w Brzesku pomiędzy: Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Brzesku ul. Piastowska 2 NIP 869-10-35-783 reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ projekt umowy

Załącznik nr 6 do SIWZ projekt umowy Załącznik nr 6 do SIWZ projekt umowy UMOWA na sprzedaż i dostawę bonów towarowych zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153

Bardziej szczegółowo

Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017

Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017 Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017 WZÓR W dniu r. w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie (00-927), przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. W dniu r. w Zamyślinie pomiędzy: Domem Pomocy Społecznej Piłka Zamyślin, Międzychód reprezentowanym przez :

UMOWA. W dniu r. w Zamyślinie pomiędzy: Domem Pomocy Społecznej Piłka Zamyślin, Międzychód reprezentowanym przez : Załącznik nr 12 do SIWZ UMOWA W dniu..2016 r. w Zamyślinie pomiędzy: Domem Pomocy Społecznej Piłka Zamyślin, 64 400 Międzychód reprezentowanym przez : Dyrektora Mieczysławę Pakuła Pięta Główną Księgową

Bardziej szczegółowo

BO-ZP.2610.64.2015.KN

BO-ZP.2610.64.2015.KN Załącznik nr 2 do SIWZ Umowa- (WZÓR) zawarta dnia... 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii w Warszawie, ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa, zwanym dalej Zleceniodawcą,

Bardziej szczegółowo

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE MLB MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE Numer sprawy: DGA/07/11 Załącznik nr 4 do formularza oferty Zamówienie w ramach Projektu Mobilne laboratorium badania funkcjonalności i jakości usług komunikacji elektronicznej

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T U M O W Y UMOWA zawarta w Poznaniu w dniu 2014 r. roku pomiędzy:

P R O J E K T U M O W Y UMOWA zawarta w Poznaniu w dniu 2014 r. roku pomiędzy: Załącznik nr 6... pieczątka wykonawcy P R O J E K T U M O W Y UMOWA zawarta w Poznaniu w dniu 2014 r. roku pomiędzy: Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu przy al. Niepodległości 10 reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo