Istotne Postanowienia Umowy. zawarta w Warszawie dnia roku, zwana dalej Umową, pomiędzy:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Istotne Postanowienia Umowy. zawarta w Warszawie dnia...2013 roku, zwana dalej Umową, pomiędzy:"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do SIWZ Istotne Postanowienia Umowy zawarta w Warszawie dnia roku, zwana dalej Umową, pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego działającym na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. Nr 65, poz. 594, z późn. zm.) oraz Statutu Banku Gospodarstwa Krajowego, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. Nr 81, poz. 535, z późn. zm.), z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, Warszawa, NIP: , REGON: , reprezentowanym przez: zwanym dalej Zamawiającym lub Bankiem, a.. reprezentowaną/ym przez: zwaną/ym dalej Wykonawcą, łącznie zwani dalej Stronami, o treści następującej: Umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759, ze zm.), sygnatura postępowania BZP/41/DZK/ Bank powierza Wykonawcy a Wykonawca przyjmuje przeprowadzenie szkoleń zamkniętych wraz z egzaminami, zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy, tj.: szkolenia nt. Zarzadzanie Projektem PRINCE Foundation (zwanego dalej Szkoleniem PRINCE ) oraz szkolenia nt. SP Foundation (zwanego dalej Szkoleniem MSP ). Szkolenie PRINCE oraz Szkolenie MSP zwane dalej łącznie Szkoleniami lub osobno Szkoleniem.

2 2. Wykonawca zobowiązuje się, iż Szkolenie PRINCE przeprowadzi/ą trener/rzy, tj.., zaś Szkolenie MSP przeprowadzi/ą trener/rzy, tj.., zgodnie z Ofertą Wykonawcy, stanowiącą Załącznik nr 2 do Umowy. 3. Ewentualna zmiana trenera, o którym mowa w ust. 2, może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego, o ile Wykonawca zapewni osobę o kwalifikacjach i doświadczeniu nie niższych niż odpowiednie wymagania określone w SIWZ oraz pod warunkiem, że zagwarantowane zostanie przeprowadzenie Szkolenia na poziomie nie niższym niż przez trenera wskazanego w ust Szkolenie PRINCE odbędzie się w trzech turach, zaś Szkolenie MSP w jednej turze. Każda tura Szkolenia PRINCE i Szkolenia MSP będzie obejmować 27 jednostek dydaktycznych (każda jednostka dydaktyczna po 45 minut) i odbędzie się w ciągu trzech następujących po sobie dni roboczych. W każdej turze weźmie udział grupa szkoleniowa licząca maksymalnie 15 osób. Po zakończeniu każdej tury zostanie przeprowadzony egzamin w kolejnym dniu roboczym przypadającym bezpośrednio po trzecim dniu szkoleniowym. 5. Bezpośrednio przed podpisaniem Umowy Strony uzgodnią w trybie roboczym szczegółowy harmonogram realizacji przedmiotu Umowy wraz z podaniem terminów rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych tur Szkolenia oraz egzaminów (zwany dalej Harmonogramem ). Uzgodniony Harmonogram zostanie zatwierdzony na piśmie przez osoby wskazane w 7 lub osoby przez nich upoważnione. Wzór Harmonogramu stanowi Załącznik nr Wykonawca zobowiązuje się zorganizować Szkolenia w Warszawie. Wszelkie koszty związane z zapewnieniem sali szkoleniowej ponosi Wykonawca. Wraz z Harmonogramem Wykonawca poda adresy miejsc, w których będą odbywać się Szkolenia. 7. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego, na 10 dni przed terminem rozpoczęcia pierwszej tury Szkolenia, materiały szkoleniowe w formie papierowej, zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia, będącego Załącznikiem nr 1, w ilości odpowiadającej przewidywanej liczbie uczestników. 8. Egzemplarze materiałów szkoleniowych po zakończeniu Szkolenia zostają u jego uczestników, stając się własnością Banku. Dotyczy to także materiałów niewykorzystanych przez uczestników Szkolenia. 9. Wykonawca zobowiązuje się do sprawdzania w każdym dniu Szkolenia listy obecności i przekazania Bankowi jej oryginału z podpisami wszystkich uczestników, najpóźniej w ciągu 7 dni od zakończenia każdej tury Szkolenia. 10. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania i wydania uczestnikom w trzecim dniu każdej tury Szkolenia zaświadczeń potwierdzających ukończenie Szkolenia. Kopie zaświadczeń Wykonawca przekaże Bankowi najpóźniej w ciągu 7 dni od zakończenia każdej tury Szkolenia. 11. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia wśród uczestników Szkoleń ankiety oceniającej, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do Umowy oraz przekazania Bankowi jej wyników w formie raportu zbiorczego. Raport zbiorczy będzie zawierać: średnie wyniki oceny Szkolenia w poszczególnych pytaniach ankiety, średnią ocenę całego Szkolenia (liczona jako średnia z pytań nr 1-9 oraz nr 11 ankiety) oraz liczbowe zestawienie odpowiedzi na pyt. nr 10 ankiety. Ankieta powinna zostać przeprowadzona bezpośrednio po zakończeniu drugiego dnia każdej tury Szkolenia, a jej wyniki przekazane Bankowi nie później niż w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia. 12. Udostępnione przez Bank dane osobowe uczestników Szkoleń (imię i nazwisko) Wykonawca będzie przetwarzał jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania

3 przedmiotu Umowy, przy czym Bank w tym celu udostępnia Wykonawcy w/w dane osobowe Wykonawca oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do materiałów szkoleniowych stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j.: Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykonawca zapewnia, iż przekazanie uczestnikom materiałów szkoleniowych nie narusza majątkowych i osobistych praw autorskich oraz dóbr osobistych osób trzecich. 2. Materiały szkoleniowe dostarczone przez Wykonawcę mogą być wykorzystywane przez uczestników Szkoleń do użytku wewnętrznego i nie mogą być rozpowszechnianie poza Bankiem Za prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy określonego w 1 Bank zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości zł (słownie: złotych) brutto zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 2, na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT, z zastrzeżeniem poniższych ustępów. Powyższe wynagrodzenie zawiera w sobie podatek VAT. 2. Wykonawca po zakończeniu każdej tury Szkolenia wystawi fakturę VAT na kwotę równą 1/4 wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 z zastrzeżeniem ust.2. Zapłata wynagrodzenia będzie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w treści faktury w terminie 14 dni od dostarczenia do Banku prawidłowo wystawionej faktury VAT. W przypadku opisanym w ust.3 Zapłata wynagrodzenia nastąpi po odbyciu szkolenia uzupełniającego i egzaminie końcowym. 3. W przypadku, gdy co najmniej 50% wszystkich uczestników danej tury Szkolenia przedstawi niezadowalające wyniki ankiety, o której mowa w 1 ust. 10, Wykonawca zobowiązuje się na żądanie Banku do przeprowadzenia, w ramach wynagrodzenia określonego w ust. 1, szkolenia uzupełniającego w wymiarze 8 jednostek dydaktycznych (każda jednostka dydaktyczna po 45 minut), w terminie i miejscu uzgodnionym z Bankiem. Za wynik niezadowalający Strony Umowy uznają sytuację, gdy uczestnik udzieli odpowiedzi na poziomie poniżej 3 na pytanie nr 11 ankiety, o której mowa w 1 ust Za dzień zapłaty Strony przyjmują dzień złożenia polecenia przelewu przez Bank W przypadku niedotrzymania któregokolwiek terminu wynikającego z Harmonogramu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo żądać kary umownej w wysokości 30% wynagrodzenia określonego w ust. 1 za każdorazowe niedotrzymanie któregokolwiek terminu. Zapłata przez Wykonawcę kar umownych nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 2. W przypadku opisanym w ust. 1 Zamawiający może także od Umowy odstąpić w trybie natychmiastowym, bez wyznaczania dodatkowego terminu, zachowując roszczenie o zapłatę kar umownych i odszkodowanie. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Zamawiający złoży w formie pisemnej w terminie 3 tygodni od daty zakończenia poszczególnej tury Szkolenia, wynikającej z Harmonogramu.

4 3. W przypadku niedotrzymania któregokolwiek terminu wynikającego z Harmonogramu z przyczyn niedotyczących Wykonawcy, Strony Umowy uzgodnią inny termin w ciągu 14 dni od dnia niedotrzymania terminu. W razie nie ustalenia nowego terminu Zmawiający ma prawo od Umowy odstąpić w trybie natychmiastowym, bez potrzeby wyznaczania dodatkowego terminu. 4. W sytuacji opisanej w ust. 2 oraz ust. 3 zd. 2 Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie proporcjonalnie do zrealizowanej części Szkolenia Wykonawca nie może bez zgody Banku przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z Umowy, w całości lub w części. 2. Wykonawca może powierzyć podwykonawcom wykonanie części przedmiotu Umowy zgodnie ze złożoną w postępowaniu przetargowym ofertą. W przypadku, gdy powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie było przewidziane przez Wykonawcę w ofercie, a taka potrzeba wynikła w trakcie realizacji Umowy, Bank dopuszcza możliwość powierzenia części zamówienia podwykonawcy za zgodą Banku wyrażoną na piśmie. 3. Wykonawca zapewnia, że podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień Umowy. 4. Wykonawca odpowiada wobec Banku za wszelkie działania lub zaniechania swoich podwykonawców jak za swoje działania lub zaniechania Umowa zawarta jest na czas oznaczony, tj. od dnia r. do dnia 30 listopada 2013 r. 2. Terminy realizacji ustalone w Umowie mogą zostać przedłużone o uzasadniony okres bez dodatkowych opłat, jeżeli realizacja zobowiązań Wykonawcy lub Banku wynikających z Umowy zostanie opóźniona z przyczyny zaistnienia Siły Wyższej. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej strony bezzwłocznie przekażą sobie na piśmie związane z tym informacje. 3. Pod pojęciem Siły Wyższej rozumie się wszelkie zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia, a w szczególności: katastrofalne działanie sił przyrody, wojny, mobilizacje, zamknięcie granic, strajki generalne oraz akty władzy państwowej. 4. Jeżeli realizacja Umowy jest niemożliwa z powodu wystąpienia Siły Wyższej przez okres przekraczający 15 dni roboczych, strony Umowy dołożą wszelkich starań w celu ustalenia nowych terminów jej realizacji. 5. Jeżeli Strony nie będą mogły dojść do porozumienia w powyższej kwestii, powinny zgodzić się na rozwiązanie Umowy ze względu na niemożność wypełnienia swoich zobowiązań. 6. Okoliczności Siły Wyższej wyłączają odpowiedzialność każdej ze Stron za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy. 7 Zamawiający i Wykonawca wyznaczają następujące osoby upoważnione do kontaktów i współpracy przy realizacji przedmiotu Umowy:

5 1) ze strony Zamawiającego:, tel.:., .. 2) ze strony Wykonawcy:., tel.:., Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do Umowy pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień Umowy po jej zawarciu z Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystąpienia jednej z poniższych okoliczności: 1) w przypadku zmiany danych podmiotowych Wykonawcy (np. w wyniku przekształcenia, przejęcia itp.); 2) w zakresie podwykonawców, jeżeli Zamawiający zaakceptuje taką zmianę; 3) w zakresie zmiany terminów realizacji Umowy oraz/lub zasad współpracy, w przypadku wystąpienia Siły Wyższej lub innych nadzwyczajnych okoliczności (nie będących Siłą Wyższą), grożących rażącą stratą, których strony nie przewidziały przy zawarciu Umowy; 4) zmiany powszechnie obowiązującego prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia; 5) wynikną rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony; 6) nastąpi zmiana (w tym przedłużenie) końcowego terminu realizacji Umowy oraz/lub zasad współpracy w przypadku, gdy będzie to uzasadnione warunkami organizacyjnymi leżącymi po stronie Zamawiającego, 7) zaistnieją zmiany w strukturze i organizacji Zamawiającego, które mają wpływ na zakres i termin prac Wykonawcy lub termin odbioru prac; 8) zaistnieją zmiany obowiązującej stawki VAT, w takim przypadku do kwot netto zostanie doliczony należny podatek VAT, w wysokości wynikającej z przepisów podatkowych, obowiązujących w dniu wystawienia danej faktury. 3. Wszystkie postanowienia opisane w ustępie poprzedzającym stanowią katalog zmian, na które Bank może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 4. Zmiany, o których mowa w niniejszym paragrafie, nie mogą w żadnym przypadku stanowić podstawy do zwiększenia wysokości wynagrodzenia Wykonawcy. 5. Nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych zmiana osób, o których mowa w 7 i ich dane teleadresowe, a także zmiana postanowień Umowy nie stanowiących treści oferty. 1. W sprawach nie unormowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Spory mogące wyniknąć ze stosunku objętego Umową, Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu miejscowo właściwego dla siedziby Banku. 3. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 4. Umowa zawiera następujące załączniki, które stanowią jej integralną część: 9

6 1) Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia 2) Załącznik nr 2 Oferta Wykonawcy 3) Załącznik nr 3 Wzór ankiety oceniającej 4) Załącznik nr 4 Harmonogram - Wzór Bank Wykonawca

7 Załącznik nr 3 Wzór ankiety oceniającej Temat szkolenia: Firma/Wykonawca:..... Termin szkolenia:..... Trener:..... Szanowni Państwo, Uprzejmie prosimy o wypełnienie poniższej, anonimowej, ankiety dotyczącej jakości przeprowadzonego szkolenia. W przypadku pytań zamkniętych, o skali pięciostopniowej, 1 oznacza ocenę najniższą, 5 - najwyższą. 1. W jakim stopniu szkolenie pozwoliło Pani/Panu zrealizować założone cele szkoleniowe 2. Czy program szkolenia był ułożony w sposób logiczny i spójny 3. Jak ocenia Pani/Pan proporcję między wkładem a zajęciami praktycznymi/analizą przypadków 4. Jak ocenia Pani/Pan skuteczność i przydatność ćwiczeń praktycznych 5. Jak ocenia Pani/Pan wiedzę prowadzącego w zakresie przedmiotu szkolenia 6. Jak ocenia Pani/Pan umiejętności dydaktyczne prowadzącego 7. Jak ocenia Pani/Pan otwartość prowadzącego na dyskusję i pytania zadawane przez uczestników szkolenia

8 8. Jak ocenia Pani/Pan użyteczność materiałów szkoleniowych 9. Jak ocenia Pani/Pan formę i jakość materiałów szkoleniowych 10. Poziom szkolenia był w Pani/Pana odczuciu Łatwy odpowiedni trudny 11. Proszę ocenić szkolenie jako całość w skali pięciostopniowej Uwagi:.. Dziękujemy za poświęcony czas.

9 Załącznik nr 4 Harmonogram - Wzór Szkolenie "Zarzadzanie Projektami PRINCE Foundation" Tura nr Temat szkolenia (grupa) Propozycja terminu (Wykonawca) Akceptacja terminu (Bank) Liczba osób w grupie (max. 15 osób) Miejsce szkolenia/egzaminu (adres) Uwagi/Informacje dodatkowe 1. PRINCE Foundation grupa I/ Egzamin grupa I 2. PRINCE Foundation grupa II Egzamin grupa II 3. PRINCE Foundation grupa III Egzamin grupa III Szkolenie "MSP Foundation" Tura nr Temat szkolenia (grupa) Propozycja terminu (Wykonawca) Akceptacja terminu (Bank) Liczba osób w grupie (max. 10 osób) Miejsce szkolenia/egzaminu (adres) Uwagi/Informacje dodatkowe 1. MSP Foundation grupa I Egzamin grupa I

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 2 do SIWZ Istotne postanowienia umowy zawarta w Warszawie dnia roku pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, 00 955 Warszawa, NIP 525-00-12-372, REGON: 000017319

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Przygotowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej w zakresie metodyki zarządzania projektami PRINCE2 wraz z egzaminem PRINCE2 Foundation W Z Ó R UMOWA Nr... zawarta w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

które znajdą się w umowie zawieranej w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pomiędzy

które znajdą się w umowie zawieranej w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pomiędzy Istotne postanowienia umowy na świadczenie usług hotelowych, gastronomicznych oraz innych związanych z organizacją przez BGK Konferencji (dalej zwanej Konferencją ) które znajdą się w umowie zawieranej

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM. Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka. Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZATWIERDZAM. Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka. Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Szkolenie oraz egzamin z metodyki PRINCE2 Foundation Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy na wynajem krótkoterminowy samochodów osobowych (zwana dalej umową)

Istotne postanowienia umowy na wynajem krótkoterminowy samochodów osobowych (zwana dalej umową) Załącznik nr 1 do SIWZ Istotne postanowienia umowy na wynajem krótkoterminowy samochodów osobowych (zwana dalej umową) zawarta w Warszawie w dniu... roku pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane (wzór) Umowa o roboty budowlane zawarta w dniu 2014 r. w Łodzi pomiędzy: Skarbem Państwa - Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: Oznaczenie sprawy: ZP/2/GDB/2014 Wzór umowy Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Nr W dniu roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Biurem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z siedzibą w Warszawie (01-015)

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010 dotyczy: Projekt nr UDA-POKL.02.01.01-00-126/08 Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010......... Gdańsk, dnia 25 lutego 2010 r. W imieniu Zamawiającego - Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem, na terenie województwa mazowieckiego, w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych zawarta w dniu :... w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółką

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../...

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../... Załącznik nr 8 do siwz UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr CRU/../... zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Przedszkolem Publicznym nr 32 ul. Farna 2 w Szczecinie, którą reprezentują:

Bardziej szczegółowo

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok Strona1 ZAMAWIAJĄCY: Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zawarta w dniu. w Opinogórze

UMOWA. Zawarta w dniu. w Opinogórze UMOWA Nr. Zawarta w dniu. w Opinogórze Pomiędzy: Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, z siedzibą w Opinogórze (06-406) przy ul. Zygmunta Krasińskiego 9, NIP 566-10-81-268, REGON 130451680, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na zakup usług

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY

CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY Część IV SIWZ Wzór umowy - Wdrożenie oraz wsparcie przy certyfikacji Systemu Zarządzania Energią zgodnie z UMOWA na Wdrażanie oraz wsparcie przy certyfikacji Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). Wzór umowy Część II SIWZ U M O W A NR... zawarta w dniu.. r. w Gdańsku pomiędzy: Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gdańsku ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80 804 Gdańsk, NIP 957 00 27 503, REGON

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI Część II WZÓR UMOWY (WU) Strona 1 z 19 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnymi w Połańcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Krakowska 11, 28-230 Połaniec Tel. : (15) 8650 540 Fax.: (15) 8650 540

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

2. Przedmiotem umowy jest w szczególności:

2. Przedmiotem umowy jest w szczególności: Załącznik nr 7 do SIWZ (Wzór umowy) (WZÓR) UMOWA nr zawarta w Dębe Wielkie, dnia pomiędzy: Gminą Dębe Wielkie z siedzibą przy ulicy Strażackiej 3, 05-311 Dębe Wielkie, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION (pieczęć nagłówkowa Zamawiającego) Stróże, 17. 02. 2014r.. (miejscowość i data) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/AFE/2014 z dnia 17. 02. 2014r. upublicznione dnia 17. 02. 2014r. na stronach internetowych: www.fpon.com.pl,

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Oznaczenie sprawy IPS.4011-1-10/13 Załącznik do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA nr / /. zawarta w Opolu, w dniu r. pomiędzy: Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu, ul. Głogowska 25 c,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy):

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy): Załącznik nr 1. (miejscowość, data) Powiat Lęborski ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork woj. Pomorskie FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014 WYKONAWCA:.... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:...... E-mail:..

Bardziej szczegółowo

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego ZNAK: BI.271.1.5.2012 Lędziny 2.05.2012r. S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo