Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego"

Transkrypt

1 Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy : Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie , przy Al. Jerozolimskich 7, działającym na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz.U. Nr 65, poz. 594, z póżn. zm.) oraz Statutu Banku Gospodarstwa Krajowego, stanowiącego załącznik do rozporządzenia ministra Skarbu Państwa z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. Nr 81, poz. 535, z późn. zm.), NIP , Regon: , reprezentowanym przez:.... zwanym dalej Zamawiającym lub Stroną a z siedzibą w, kod.., NIP., Regon, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem.. w Sądzie Rejonowym,.Wydział Gospodarczy, o kapitale zakładowym. zł, reprezentowaną przez: zwaną w dalszej treści Umowy Wykonawcą lub Stroną. Umowa zostaje zawarta z Wykonawcą wybranym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm), sygnatura postępowania: BZP/./DI/

2 1. DEFINICJE Umowa oznacza niniejszy dokument (umowa w sprawie zamówienia publicznego) ze wszystkimi Załącznikami oraz wszelkimi zmianami Umowy sporządzonymi w formie Aneksu. Miejsce Lokalizacji oznacza lokalizację i pomieszczenia Zamawiającego, w których zgodnie z Umową ma być udostępniona Usługa. Protokół Zdawczo - Odbiorczy oznacza protokół podpisywany przez Strony, zgodnie z warunkami określonymi w 7 ust 1. Usługa oznacza zapewnienie przez Wykonawcę usług dzierżawy łączy światłowodowych wraz z gwarantowanym poziomem świadczenia usługi (SLA) i utrzymaniem w sprawności infrastruktury sieci łączy światłowodowych zgodnie z warunkami określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy. OPZ Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący Załącznik nr 1 do Umowy. Opcja - usługa, jako opcjonalna do spełnienia przez Wykonawcę (zależnie od decyzji Zamawiającego), nie powodująca żadnych roszczeń względem Zamawiającego w przypadku braku jej zlecenia. Dokumentacja - dokument zawierający m.in. numery i pomiary udostępnianych przez Wykonawcę włókien światłowodowych, zgodnie z wymaganiami odnośnie dokumentacji zawartymi w pkt 2.8 OPZ 2. ZAKRES UMOWY 1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę usług dzierżawy jednomodowych łączy światłowodowych zapewniające transmisję danych na poziomie minimum 10,3125 Gbps wraz z gwarantowanym poziomem świadczenia usługi (SLA) i utrzymaniem w sprawności infrastruktury sieci łączy światłowodowych przez okres 24 miesięcy liczonych od daty podpisania bez uwag Protokołu Zdawczo - Odbiorczego wraz z możliwością przedłużenia okresu świadczenia usługi o kolejne 12 miesięcy w ramach realizacji prawa Opcji oraz opracowanie i dostarczenie Dokumentacji dla udostępnionych łączy w zakresie: a. łącze światłowodowe podstawowe i zapasowe Centrala BGK Warszawa, Al. Jerozolimskie 7, I piętro Warszawa, ul. Ludna 2, IV piętro, b. łącze światłowodowe podstawowe Centrala BGK Warszawa, Al. Jerozolimskie 7, I piętro Warszawa, ul. Warecka 11a, c. łącze światłowodowe podstawowe i zapasowe Centrala BGK Warszawa, Al. Jerozolimskie 7, I piętro Warszawa, ul. Nowy Świat 6/12, 2. Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia oraz charakterystyka usług będących przedmiotem Umowy zawarte są w OPZ Załączniku nr 1 do Umowy. 3. Wykonawca oświadcza, iż posiada tytuł prawny do swobodnego dysponowania przedmiotem dzierżawy. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot dzierżawy nie został oddany do korzystania osobie trzeciej. 4. Wykonawca oświadcza, iż posiada odpowiednie możliwości techniczne oraz dysponuje wszelkimi niezbędnymi zgodami do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy i zobowiązuje się do realizacji umowy z należytą starannością. 2

3 3. CENA 1. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Umowy Formularz cenowy, z tytułu wykonania Przedmiotu Umowy, określonego w 2 ust. 1, w tym wynagrodzenie za wykorzystanie Opcji, wynosi: a. Za usługi określone w 2 ust. 1 lit a.. PLN netto (słownie:.. PLN netto), tj...pln brutto (słownie:. PLN brutto), w tym wynagrodzenie za wykorzystanie Opcji.. PLN netto (słownie:.. PLN netto), tj...pln brutto (słownie:. PLN brutto).. b. Za usługi określone w 2 ust. 1 lit b.. PLN netto (słownie:.. PLN netto), tj...pln brutto (słownie:. PLN brutto), w tym wynagrodzenie za wykorzystanie Opcji.. PLN netto (słownie:.. PLN netto), tj...pln brutto (słownie:. PLN c. Za usługi określone w 2 ust. 1 lit c.. PLN netto (słownie:.. PLN netto), tj...pln brutto (słownie:. PLN brutto), w tym wynagrodzenie za wykorzystanie Opcji.. PLN netto (słownie:.. PLN netto), tj...pln brutto (słownie:. PLN. 2. Kwota wymieniona w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty, w tym wszelkie wydatki inwestycyjne poniesione przez Wykonawcę związane z realizacją przedmiotu umowy opisanego w 2 3. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) w czasie trwania Umowy, do każdej fakturowanej kwoty netto zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia faktury. 4. Łączna wartość wynagrodzenia Wykonawcy w okresie obowiązywania Umowy (39 miesięcy od daty podpisania Umowy), nie może przekroczyć PLN netto (słownie.. PLN netto). 4. WARUNKI PŁATNOŚCI 1. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu Umowy określonego w 2, płatne będzie z dołu za okresy miesięczne. 2. Zamawiający będzie dokonywał płatności za należycie wykonane Usługi na podstawie faktur VAT wystawianych każdorazowo przez Wykonawcę, nie później niż do 7 dnia po zakończeniu danego miesiąca. 3. Pierwsza faktura za Usługę zostanie wystawiona za okres od dnia podpisania przez Strony bez uwag Protokołu Zdawczo Odbiorczego do ostatniego dnia miesiąca, w którym nastąpiło świadczenie Usługi. 4. Następne faktury będą wystawione w kolejnych miesiącach kalendarzowych, przy czym ostatnia faktura zostanie wystawiona za okres od dnia rozpoczęcia miesiąca do dnia zakończenia świadczenia Usługi. 3

4 5. Wykonawca na fakturze lub w piśmie do faktury załączy informację o osobie upoważnionej przez Wykonawcę do kontaktów w sprawach związanych z rozliczeniami finansowymi po stronie Wykonawcy. 6. Płatności będą realizowane przez Zamawiającego przelewem, w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Bank poprawnie wystawionej faktury VAT, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. Wykonawca dostarczy faktury VAT do Centrali Zamawiającego w terminie do pięciu (5) dni roboczych od daty jej wystawienia. 7. W razie niezgodności danych na fakturze z Umową, Zamawiający w ciągu 7 dni roboczych zgłosić zastrzeżenia i wstrzymać płatność do czasu dostarczenia przez Wykonawcę poprawnej faktury VAT. Wykonawca musi dostarczyć poprawną fakturę w ciągu 5 dni roboczych. 8. Terminem dokonania płatności będzie data złożenia dyspozycji przelewu bankowego przez BGK. 9. Zamawiający oświadcza, iż jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT oraz otrzymał numer identyfikacyjny NIP , oraz wyraża zgodę na wystawianie faktur VAT bez podpisu odbiorcy. 10. Wykonawca oświadcza, iż jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT i otrzymał numer identyfikacyjny NIP Wykonawcy nie przysługuje prawo do dokonywania cesji wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 5. CZAS I SPOSÓB REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY DOSTAWA, INSTALACJA, KONFIGURACJA USŁUGI 1. Wykonawca zobowiązuje się do: 1) udostępnienia Usługi w terminie nie później niż 90 dni od daty podpisania Umowy, 2) świadczenie Usługi - w okresie 24 miesięcy od daty podpisania Protokołu Zdawczo - Odbiorczego na zasadach opisanych w Załączniku nr 1 do Umowy, 3) w przypadku skorzystania z prawa Opcji świadczenie Usługi przez okres kolejnych 12-miesięcy na podstawie zamówienia podpisanego przez osoby umocowane ze strony Zamawiającego 2. Strony dopuszczają częściowe dostarczanie i odbiór poszczególnych Usług opisanych w 2 ust Termin odbioru poszczególnych Usług zostanie ustalony pomiędzy Stronami i będzie potwierdzany przez Strony z wyprzedzeniem co najmniej pięciu (5) dni roboczych. 4. Wszelkie Usługi nabywane przez Zamawiającego w ramach realizacji niniejszej Umowy, powinny być dostarczane do Zamawiającego do Miejsc Lokalizacji określonych w OPZ. 5. Strony wyznaczają swoich przedstawicieli, jako osoby upoważnione do kontaktów i ustaleń roboczych w zakresie realizacji przedmiotu Umowy oraz do podpisania odpowiednich protokołów odbioru: 1) ze strony Zamawiającego:.. 2) ze strony Wykonawcy:., tel., kom.., .. 4

5 Dodanie nowej lub zmiana osoby wyznaczonej do podpisania protokołu odbioru wymaga natychmiastowego powiadomienia drugiej Strony w formie pisemnej lub z wykorzystaniem poczty elektronicznej, bez konieczności zmiany Umowy. 6. Do składania zamówień na Opcje lub zmiany przedstawicieli określonych w ust. 5 upoważnione będą osoby, posiadające niezbędne umocowanie do reprezentowania danej Strony. 6 ODBIÓR 1. Tryb odbioru Usług: 1) po zrealizowaniu przez Wykonawcę prac niezbędnych do realizacji Usługi, o której mowa w 2 ust. 1 Przedmiotu Umowy, Strony podpiszą Protokół Zdawczo - Odbiorczy. W razie stwierdzenia zastrzeżeń, Zamawiający określi listę zastrzeżeń wobec przedmiotu odbioru w terminie do pięciu (5) dni roboczych. 2) Wykonawca w terminie do pięciu (5) dni roboczych po otrzymaniu listy zastrzeżeń usunie je i zgłosi gotowość do ponownego odbioru; Od tego momentu rozpoczyna się procedura określona powyżej, przy czym procedurze ponownego Odbioru podlegają jedynie elementy, wobec których zgłoszono zastrzeżenia wyszczególnione na liście przekazanej przez Zamawiającego po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do dokonania Odbioru. Procedura ponownego Odbioru może zostać powtórzona nie więcej niż dwa razy. 3) Wzór Protokołu Zdawczo Odbiorczego stanowi Załącznik Nr 3 do Umowy. 4) Za datę rozpoczęcia świadczenia Usługi przyjmuje się datę podpisania bez uwag, przez Strony Umowy, Protokołu Zdawczo Odbiorczego. 2. Protokoły odbioru wystawione i podpisane będą w 3 egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Wykonawcy i 1 egzemplarz dla Zamawiającego, przy czy jeden egzemplarz protokołu, będzie dołączony przez Wykonawcę do faktury. 7. RĘKOJMIA ZA WADY FIZYCZNE I PRAWNE 1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne Usług. 2. Przez wadę fizyczną rozumie się, w szczególności jakąkolwiek niezgodność Usług z OPZ. 3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne Usług, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzeniem Usług do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 4. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za to, że jest uprawniony do wprowadzenia do obrotu Usług. 5. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zwolni Zamawiającego od ewentualnych roszczeń osób trzecich wynikających z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe 5

6 oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzeniem Usług do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 8. GWARANCJA I GWARANTOWANY POZIOM USŁUGI 1. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że Usługi dostarczone w ramach realizacji Umowy będą dostarczone zgodnie z zasadami i na gwarantowanym poziomie określonym w OPZ 2. W przypadku awarii Wykonawca zgodnie z zasadami określonymi w OPZ, dedykuje dla Zamawiającego poniższe kanały zgłoszeń, z podaniem wszystkich wymaganych informacji 1) Nr telefonu.. 2) Nr faxu 3) Adres 3. Ze strony Zamawiającego osobami upoważnionymi do zgłaszania awarii są: OPÓŹNIENIE WYKONAWCY, KARY UMOWNE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY 1. Jeśli w toku wykonywania Umowy Wykonawca stwierdzi zaistnienie okoliczności, które dają podstawę do oceny, że jakiekolwiek jego świadczenie nie zostanie wykonane w terminach określonych Umową, Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego na piśmie o niebezpieczeństwie wystąpienia opóźnienia. Zawiadomienie określi prawdopodobny czas opóźnienia i jego przyczynę. 2. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w udostępnieniu Usług w całości lub w części, zgodnie z terminami określonymi w 5 ust. 1 pkt 1, Zamawiający może zażądać za każdy dzień opóźnienia kary umownej w wysokości 1 % wartości brutto Usługi określonych w 3 ust. 1 Umowy, której dotyczy opóźnienie. 3. W przypadku gdy opóźnienie w terminowym uruchomieniu usługi skutkujące brakiem podpisania protokołu odbioru poprawnie działającej usługi wynosi co najmniej 30 dni, Zamawiający może odstąpić od Umowy, zachowując roszczenie o zapłatę kar umownych należnych mu za okres od dnia powstania opóźnienia do dnia odstąpienia od Umowy. 4. W przypadku, gdy opóźnienie Wykonawcy w spełnieniu świadczenia w całości lub w części wynosi co najmniej 30 dni, Zamawiający może odstąpić od Umowy, zachowując roszczenie o zapłatę kar umownych należnych mu za okres od dnia powstania opóźnienia do dnia odstąpienia od Umowy. 5. Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym jeżeli: 1) w stosunku do Wykonawcy zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub wniosek o wszczęcie postępowania naprawczego lub rozpocznie się likwidacja Wykonawcy, 2) w wyniku wszczęcia postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części. 6. Umowne prawo odstąpienia Zamawiający może wykonać w terminie do 39 miesięcy licząc od dnia zawarcia przez Strony Umowy, z zastrzeżeniem ust. 7. 6

7 7. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu zrealizowania przedmiotu Umowy do dnia odstąpienia od Umowy. 8. Zamawiający zachowuje prawo dochodzenia odszkodowania ponad zastrzeżone kary umowne. 9. Wykonawca wyraża zgodę, by kary umowne były potrącane bezpośrednio z wierzytelności Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia lub z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 10. ZMIANA STRON UMOWY I KORZYSTANIE Z PODWYKONAWCÓW 1. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z Umowy, w całości lub w części. 2. Wykonawca może dokonać cesji wierzytelności wynikających z Umowy jedynie za pisemną zgodą Zamawiającego. 3. Wykonawca może powierzyć podwykonawcom wykonanie części przedmiotu Umowy zgodnie ze złożoną w postępowaniu przetargowym ofertą. W przypadku, gdy powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie było przewidziane przez Wykonawcę w ofercie, a potrzeba taka wynikła w trakcie jej realizacji, Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia części zamówienia podwykonawcy, za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie. 4. Wykonawca zapewnia, że podwykonawcy będą przestrzegać postanowień Umowy. 5. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie działania lub zaniechania swoich podwykonawców jak za swoje działania lub zaniechania. 11. SIŁA WYŻSZA 1. Terminy realizacji ustalone w Umowie mogą zostać przedłużone o uzasadniony okres bez dodatkowych opłat, jeżeli realizacja zobowiązań Wykonawcy lub Zamawiającego wynikających z Umowy zostanie opóźniona z przyczyny zaistnienia siły wyższej. W przypadku zaistnienia siły wyższej Strony bezzwłocznie przekażą sobie na piśmie związane z tym informacje. 2. Pod pojęciem siły wyższej rozumie się wszelkie zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia, a w szczególności: katastrofalne działanie sił przyrody, wojny, mobilizacje, zamknięcie granic, strajki generalne oraz akty władzy państwowej. 3. Jeżeli realizacja Umowy jest niemożliwa z powodu wystąpienia siły wyższej przez okres przekraczający piętnaście (15) dni roboczych, Strony Umowy dołożą wszelkich starań w celu ustalenia nowych terminów jej realizacji. 4. Jeżeli Strony nie będą mogły dojść do porozumienia w powyższej kwestii, powinny zgodzić się na rozwiązanie Umowy ze względu na niemożność wypełnienia swoich zobowiązań. 7

8 5. Okoliczności siły wyższej wyłączają odpowiedzialność każdej ze Stron za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy. 12. POUFNOŚĆ 1. Umowa jest jawna i podlega udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej. Niemniej jednak Wykonawcy nie wolno bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego ujawnić jakiejkolwiek specyfikacji, planu, rysunku, wzoru lub informacji dostarczonej przez Zamawiającego lub na jego rzecz w związku z niniejszą Umową, jakiejkolwiek osobie trzeciej. 2. Strony ustalają, że wszelkie informacje uzyskane w związku z realizacją Umowy traktować będą jako poufne i żadna ze Stron nie będzie ich ujawniać osobom trzecim bez pisemnej zgody drugiej Strony Umowy oraz, że będzie wykorzystywać je jedynie do realizacji zobowiązań wynikających z Umowy. 3. W szczególności Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, udostępniać osobom trzecim dokumentacji dotyczącej posiadanych przez Zamawiającego systemów teleinformatycznych. 4. Zobowiązanie powyższe nie dotyczy sytuacji udostępnienia informacji poufnych upoważnionym władzom lub organom administracyjnym na ich prawnie uzasadnione żądanie. 5. Postanowienia niniejszego paragrafu obowiązują również po wygaśnięciu lub rozwiązaniu przedmiotowej Umowy. 13. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 1. Wykonawca oświadcza, że wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zgodnie z art. 147 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych, w wysokości odpowiadającej 8 % łącznego wynagrodzenia brutto określonego w 3 ust. 5 Umowy, tj... zł (słownie: zł) w formie. 2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w postaci poręczenia bankowego, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej musi być ustanowione zgodnie z prawem polskim i podlegać prawu polskiemu. 3. W przypadku gdy dokumenty potwierdzające wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy wystawi bank zagraniczny lub zagraniczny zakład ubezpieczeń, oprócz wymagań zawartych w niniejszym paragrafie, dokumenty te winny zawierać klauzulę, iż wszelkie prawa i obowiązki wynikające z wystawionych dokumentów podlegają ustawodawstwu polskiemu oraz dodatkowo należy do nich załączyć tłumaczenie przysięgłe na język polski. 4. W przypadku, gdy okres ważności zabezpieczenia w postaci gwarancji lub poręczenia upływa w okresie obowiązywania Umowy, a brak jest podstaw do zwrotu zabezpieczenia, Wykonawca zobowiązany jest, na (trzydzieści) 30 dni przed upływem okresu ważności zabezpieczenia, do przedłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia na dalszy okres obowiązywania Umowy. W razie opóźnienia w wykonaniu tego obowiązku Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000 zł za każdy dzień opóźnienia w zapewnieniu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy przez cały okres jej obowiązywania. 8

9 5. Zamawiający jest upoważniony do potrącania wierzytelności o zapłatę kar umownych z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, jak również innych kwot określonych w Umowie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonywania Umowy przez Wykonawcę. 6. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w terminie i na warunkach określonych w art. 151 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z zastrzeżeniem ust Zamawiający zatrzyma na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady kwotę stanowiącą równowartość 30% wysokości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 1. Niżej wymienione Załączniki do Umowy w liczbie 5 stanowią jej integralną część: Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia, Załącznik nr 2 Formularz cenowy, Załącznik nr 3 Wzór Protokołu Zdawczo Odbiorczego, 2. Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z poniższych okoliczności: 1) w zakresie zmiany (w tym przedłużenia) terminów realizacji Umowy lub zasad współpracy, w przypadku, gdy będzie to uzasadnione warunkami organizacyjnymi leżącymi po stronie Zamawiającego; 2) w zakresie zmiany (w tym przedłużenia) terminu realizacji Umowy, nawet jeśli opóźnienie będzie następstwem okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, jeżeli łącznie zostaną spełnione poniższe warunki: Wykonawca powiadomi Zamawiającego najpóźniej na siedem (7) dni przed upływem terminu wykonania Umowy, o niemożliwości jej wykonania w terminie przewidzianym; Wykonawca zaproponuje Zamawiającemu zrekompensowanie powstałego opóźnienia, w tym np. przez przedłużenie okresu gwarancji jakości. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia Wykonawcy może zostać obniżona o kwotę nie większą niż wysokość kar umownych, które Wykonawca byłby zobowiązany zapłacić Zamawiającemu za takie opóźnienie, lecz nie niższą niż równowartość połowy tych kar. 3) w przypadku zmiany danych podmiotowych Wykonawcy (np. w wyniku przekształcenia, przejęcia itp.); 4) w zakresie podwykonawstwa, jeżeli Zamawiający zaakceptuje taką zmianę; 5) w zakresie obniżenia wynagrodzenia wynikającego ze zmian cen usług zewnętrznych wpływających na koszty realizacji zamówionych Usług po stronie Wykonawcy. 6) konieczność zmiany postanowień Umowy, w szczególności w zakresie zmiany terminów realizacji Umowy oraz/lub zasad współpracy, w przypadku wystąpienia siły wyższej lub innych nadzwyczajnych okoliczności (nie będących siłą wyższą), grożących rażącą stratą, których Strony nie przewidziały przy zawarciu Umowy. 9

10 3. Wszystkie powyższe postanowienia opisane w ustępie poprzedzającym stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Warunkiem dokonania zmian postanowień zawartej Umowy jest zgoda obu Stron wyrażona na piśmie w formie aneksu do Umowy pod rygorem nieważności. 4. Zmiany, o których mowa w niniejszym paragrafie nie mogą w żadnym przypadku stanowić podstawy do zwiększenia wysokości wynagrodzenia Wykonawcy. Każda ze zmian, o których mowa w niniejszym paragrafie może natomiast skutkować obniżeniem wysokości wynagrodzenia Wykonawcy. 5. Nie stanowi w szczególności zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: 1) zmiana postanowień niniejszej Umowy na skutek zmiany powszechnie obowiązującego prawa, 2) zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT) w tej sytuacji do kwoty netto zostanie doliczony należny podatek VAT w wysokości wynikającej z przepisów obowiązujących w dniu wystawienia faktury, 3) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego), 4) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami, w szczególności członków struktur organizacyjnych Wdrożenia, 5) zmiana pozostałych postanowień Umowy, nie stanowiących treści oferty Wykonawcy. 6. Niniejsza Umowa została zawarta na okres 39 miesięcy od dnia podpisania Umowy. Umowa niniejsza wygasa: 1) po upływie 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru usługi, bez względu na wartość zrealizowanych w jej ramach usług, lub 2) po zrealizowaniu usług objętych przedmiotem Umowy o maksymalnej wartości netto określonej w 3 ust. 5 Umowy. - w zależności od tego, które z powyższych zdarzeń nastąpi wcześniej. 7. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową obowiązują przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz kodeksu cywilnego. 8. Ewentualne spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji Umowy, Strony poddają rozstrzygnięciu właściwym dla siedziby Zamawiającego sądom powszechnym. 9. Niniejsza Umowa wchodzi w życie z chwilą jej podpisania przez obydwie Strony. 10. Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 10

11 (Wykonawca) (Zamawiający) 11

12 Załącznik nr 1 do Umowy Opis Przedmiotu Zamówienia

13 Załącznik nr 2 Formularz cenowy

14 Załącznik nr 3 WZÓR PROTOKÓŁ ZDAWCZO - ODBIORCZY PRZEKAZUJĄCY: ODBIERAJĄCY: BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa Al. Jerozolimskie 7 W dniu... ZAMAWIAJĄCY przyjął, a WYKONAWCA rozpoczął świadczenie Usługi i przekazał sprzęt/łącze/ oprogramowanie/usługę (zakreślić właściwe), zgodnie z poniższym wykazem: Lp. Symbol Nazwa Ilość Nr seryjny (jeśli dotyczy) Uwagi: Za ZAMAWIAJĄCEGO Za WYKONAWCĘ

Istotne postanowienia umowy. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM).

Istotne postanowienia umowy. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM). Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM). zawarta w dniu... w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr _/2014. na migrację i przyłączenie do Interfejsu ZSD3 w SAP-ZSRK zawarta w Warszawie, w dniu.., pomiędzy:

Umowa nr _/2014. na migrację i przyłączenie do Interfejsu ZSD3 w SAP-ZSRK zawarta w Warszawie, w dniu.., pomiędzy: Umowa nr _/2014 na migrację i przyłączenie do Interfejsu ZSD3 w SAP-ZSRK zawarta w Warszawie, w dniu.., pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy:

Umowa nr.. zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy: Załącznik nr 1 do SIWZ Istotne postanowienia umowy które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Zakup usług profesjonalnego wsparcia użytkowników interfejsu ZSD3, będącego interfejsem

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy. zawarta w Warszawie dnia...2013 roku, zwana dalej Umową, pomiędzy:

Istotne Postanowienia Umowy. zawarta w Warszawie dnia...2013 roku, zwana dalej Umową, pomiędzy: Załącznik nr 1 do SIWZ Istotne Postanowienia Umowy zawarta w Warszawie dnia...2013 roku, zwana dalej Umową, pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego działającym na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PROMOCJI I REKLAMY. Park Kulturowo - Przyrodniczy Twierdzy Nysa etap I

REALIZACJA PROMOCJI I REKLAMY. Park Kulturowo - Przyrodniczy Twierdzy Nysa etap I Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura) Działanie nr 6.4 Turystyka kulturowa

Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura) Działanie nr 6.4 Turystyka kulturowa Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura) Działanie nr 6.4 Turystyka kulturowa Umowa Nr zawarta w dniu we Wrocławiu w wyniku wyboru

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 16/dost./2011 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane (wzór) Umowa o roboty budowlane zawarta w dniu 2014 r. w Łodzi pomiędzy: Skarbem Państwa - Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI NR...

UMOWA NA USŁUGI NR... UMOWA NA USŁUGI NR... Zawarta w dniu... pomiędzy: TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Jasnogórskiej 11, 31-358 Kraków, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowe Centrum Sportu sp. z o.o. Warszawa, 30 listopada 2009 r. Al. Ks. Józefa Poniatowskiego 1 03-901 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY. Przedmiot umowy zawarta w dniu. 2014 r. pomiędzy: WZÓR UMOWY Załącznik nr 2 do SIWZ Skarbem Państwa Najwyższą Izbą Kontroli z siedzibą w: 02-056 Warszawa, ul. Filtrowa 57, reprezentowaną przez: Dorotę Gawot Dyrektora

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

2. Przedmiotem umowy jest w szczególności:

2. Przedmiotem umowy jest w szczególności: Załącznik nr 7 do SIWZ (Wzór umowy) (WZÓR) UMOWA nr zawarta w Dębe Wielkie, dnia pomiędzy: Gminą Dębe Wielkie z siedzibą przy ulicy Strażackiej 3, 05-311 Dębe Wielkie, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu... 2012 roku w Rudzie Śląskiej, pomiędzy

UMOWA. zawarta w dniu... 2012 roku w Rudzie Śląskiej, pomiędzy UMOWA Załącznik nr 8a zawarta w dniu... 2012 roku w Rudzie Śląskiej, pomiędzy Parkiem Wodny w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kłodnickiej 97/4, 41-706 Ruda Śląska, zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI Część II WZÓR UMOWY (WU) Strona 1 z 19 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnymi w Połańcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Krakowska 11, 28-230 Połaniec Tel. : (15) 8650 540 Fax.: (15) 8650 540

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../2015 ... ... ...

Umowa nr../2015 ... ... ... Załącznik nr 9 do SWIZ zawarta w dniu... pomiędzy Umowa nr../2015 WZÓR Łódzką Spółką Infrastrukturalną sp. z o. o. w Łodzi, ul. Piotrkowska 190, NIP 725-19-06-517, wysokość kapitału zakładowego 940 480

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy na wynajem krótkoterminowy samochodów osobowych (zwana dalej umową)

Istotne postanowienia umowy na wynajem krótkoterminowy samochodów osobowych (zwana dalej umową) Załącznik nr 1 do SIWZ Istotne postanowienia umowy na wynajem krótkoterminowy samochodów osobowych (zwana dalej umową) zawarta w Warszawie w dniu... roku pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym w Niepołomicach marzec 2014 r. 1 1. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611-30/10 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ), ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego ZNAK: BI.271.1.5.2012 Lędziny 2.05.2012r. S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.

Bardziej szczegółowo

Druk naklejek promocyjnych

Druk naklejek promocyjnych Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Druk naklejek promocyjnych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) POSTĘPOWANIE PROWADZONE

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../...

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../... Załącznik nr 8 do siwz UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr CRU/../... zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Przedszkolem Publicznym nr 32 ul. Farna 2 w Szczecinie, którą reprezentują:

Bardziej szczegółowo