BETON I KRUSZYWA. Podstawowych. Zasad. w Produkcji Kruszyw

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BETON I KRUSZYWA. Podstawowych. Zasad. w Produkcji Kruszyw"

Transkrypt

1 20 Podstawowych Zasad w Produkcji Kruszyw BETON I KRUSZYWA

2 spis treści contents BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK / SAFETY AND HOUSEKEEPING 1 - Uczyń bezpieczeństwo priorytetem wszystkich 4 Make safety everyone s priority 2- Zapewnij skuteczne oznakowanie 5 Ensure effective signage 3- Utrzymuj czystość i porządek w miejscu pracy 6 Keep the site clean and tidy ZARZĄDZANIE / MANAGEMENT 4 - Organizuj codzienne spotkania z załogą 16 Hold your daily meeting 5 - Wykonuj codzienny obchód swojego zakładu 16 Walk your site daily 6 - Poznaj swoich pracowników 17 Know your people 7 - Bilansuj sprzedaż i produkcję 18 Balance Sales & Production 8 - Znaj swoje koszty, czasy przestojówi kluczowe wskaźniki efektywności 19 Know your costs, downtime & KPIs OPTYMALIZACJA KOPALŃ / QUARRY OPTIMIZATION 9 - Poznaj swoje złoże 20 Know your deposit 10 - Dbaj o właściwe utrzymanie ścian i ociosów oraz dróg transportowych 22 Maintain quarry faces & haul roads 11 - Doskonal roboty wiertnicze i roboty strzałowe 26 Master drilling and blasting 12 - Monitoruj efektywność pracy swojego sprzętu ciężkiego 30 Monitor your mobile equipment efficiency OPTYMALIZACJA ZAKŁADÓW PRZERÓBCZYCH / PLANT OPTIMIZATION 13 - Zapewnij wykonywanie inspekcji w ramach prac utrzymania ruchu 32 Ensure maintenance inspections 14 - Poznaj wąskie gardła oraz prowadź swój zakład z optymalną wydajnością 34 Know your bottleneck and operate at optimum capacity 15 - Zapewnij wypełnianie kruszarek materiałem podczas pracy (kruszarki szczękowe i stożkowe) 36 Ensure crushers are choke fed 16 - Dbaj o wszystkie kruszarki 38 Protect all crushers 17 - Maksymalizuj efektywność przesiewania 42 Maximize screening efficiency 18 - Dbaj o prawidłową pracę przenośników taśmowych 44 Run conveyors correctly 19 - Zapewnij drożność i efektywność przesypów 46 Ensure efficient transfer points 20 - Zapewnij efektywność składowisk i załadunków 48 Ensure stockpiling and loading efficiency

3 Szanowni Państwo! Doskonalenie naszej działalności operacyjnej ma kluczowe znaczenie dla kontynuacji sukcesu biznesowego Lafarge Kruszywa. Jestem dumny z kultury redukcji kosztów, która została zbudowana w Waszych zakładach; obecnie wyzwaniem jest utrzymanie tego trendu. Bazując na takich fundamentach możemy pójść dalej w doskonaleniu podstaw naszej całej działalności operacyjnej. Z tego względu oraz dla wsparcia naszego modelu operacyjnego Rock, stworzyliśmy broszurę 20 Podstawowych Zasad w Produkcji Kruszyw, która pomoże Wam skoncentrować się na sprawach niezbędnych dla naszego sposobu działania. Przedstawiamy ją Państwu jako wspólną, ogólnoświatową wizję. Zdjęcia zamieszczone w broszurze pokazujące dobre praktyki w zastosowaniu Podstawowych Zasad kontrastują ze zdjęciami przypadków nie do zaakceptowania takie zestawienie zdjęć służy ilustracji tego, co jest poprawne w działalności Lafarge. Posługując się tą broszurą jak przewodnikiem, sami możecie zidentyfikować obszary do poprawy, oraz zaangażować swoje zespoły do określenia i wdrożenia planów działania. Możecie liczyć na pomoc całej naszej organizacji i dzielić się najlepszymi praktykami. Proszę Was osobiście o pełne wdrożenie tych Podstawowych Zasad w Waszych miejscach pracy. To pomoże nam jeszcze wzmocnić nasze czołowe miejsce wśród innych firm. Dear Colleagues, Mastering our manufacturing operations is critical to the continued success of the Lafarge aggregates business. I am proud of the cost reduction culture that you have been building at your sites; our challenge now is to maintain the momentum. Using this foundation we have the opportunity to go further in perfecting the basics in all our operations. In that spirit and in support of our ROCK operating model, we have compiled the booklet 20 Manufacturing Basics for Aggregates to help you focus on and visualize the essentials of our way of working. The manufacturing community brings these to you as a worldwide common vision. The booklet s photos - showing the well applied Basics contrasted with unacceptable cases - serve as illustrations of what is expected at Lafarge aggregates operations. With this text as a guide, it is up to you to recognize the improvements needed, engage your teams and begin action plans. You can count on support from the manufacturing network to help and share best practices. I ask that you personally commit to reaching full alignment with the Basics at your sites. The reinforcement of our worldwide leadership lies right here, in the 20 Basics. Tom Farrell Dyrektor Generalny, Dywizji Kruszyw i Betonu

4 BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK 1 UCZYŃ BEZPIECZEŃSTWO PRIORYTETEM WSZYSTKICH Organizuj codzienne spotkania poświęcone bezpieczeństwu. Zadbaj, aby pracownicy i podwykonawcy zapoznali się z ryzykiem w miejscu pracy. Pozwól na wzajemną obserwację dla zapewnienia zrozumienia i stosowania Standardów Bezpieczeństwa Grupy oraz Poradników MAKE SAFETY EVERYONE S PRIORITY Hold your safety daily meetings, ensure employees and contractors know the risks. Let s all watch out for each other, understand and comply with Group Safety Standards and Advisories S T R O N A P O D S T A W O W Y C H Z A S A D P R O D U K C J I W Y Ł Ą C Z N I E D O U Ż Y T K U W E W N Ę T R Z N E G O

5 SAFETY AND HOUSEKEEPING 2 ZAPEWNIJ SKUTECZNE OZNAKOWANIE Zadbaj o jasne i zrozumiałe wskazówki dotyczące układu dróg, składowisk oraz obszarów, gdzie nie jest wymagane używanie środków ochrony indywidualnej ENSURE EFFECTIVE SIGNAGE Clear & understandable directions for road circulation, stockpiling areas, and PPE free areas F O R I N T E R N A L U S E O N L Y 2 0 P O D S T A W O W Y C H Z A S A D P R O D U K C J I S T R O N A 5

6 BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK 3 TAK UTRZYMUJ CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK W MIEJSCU PRACY Żadnych zanieczyszczeń drobnym materiałem S T R O N A P O D S T A W O W Y C H Z A S A D P R O D U K C J I W Y Ł Ą C Z N I E D O U Ż Y T K U W E W N Ę T R Z N E G O

7 NIE SAFETY AND HOUSEKEEPING 3 KEEP THE SITE CLEAN AND TIDY No spillage F O R I N T E R N A L U S E O N L Y 2 0 P O D S T A W O W Y C H Z A S A D P R O D U K C J I S T R O N A 7

8 BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK 3 UTRZYMUJ CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK W MIEJSCU PRACY Żadnych śmieci NIE S T R O N A P O D S T A W O W Y C H Z A S A D P R O D U K C J I W Y Ł Ą C Z N I E D O U Ż Y T K U W E W N Ę T R Z N E G O

9 NIE SAFETY AND HOUSEKEEPING 3 KEEP THE SITE CLEAN AND TIDY No garbage F O R I N T E R N A L U S E O N L Y 2 0 P O D S T A W O W Y C H Z A S A D P R O D U K C J I S T R O N A 9

10 BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK NIE 3UTRZYMUJ CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK W MIEJSCU PRACY Żadnych zanieczyszczeń olejowych S T R O N A P O D S T A W O W Y C H Z A S A D P R O D U K C J I W Y Ł Ą C Z N I E D O U Ż Y T K U W E W N Ę T R Z N E G O

11 NIE SAFETY AND HOUSEKEEPING 3 KEEP THE SITE CLEAN AND TIDY No oil contaminats F O R I N T E R N A L U S E O N L Y 2 0 P O D S T A W O W Y C H Z A S A D P R O D U K C J I S T R O N A 1 1

12 BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK TAK 3UTRZYMUJ CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK W MIEJSCU PRACY Żadnych rozlewisk wody S T R O N A P O D S T A W O W Y C H Z A S A D P R O D U K C J I W Y Ł Ą C Z N I E D O U Ż Y T K U W E W N Ę T R Z N E G O

13 NIE SAFETY AND HOUSEKEEPING 3 KEEP THE SITE CLEAN AND TIDY No water pools F O R I N T E R N A L U S E O N L Y 2 0 P O D S T A W O W Y C H Z A S A D P R O D U K C J I S T R O N A 1 3

14 BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK TAK 3UTRZYMUJ CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK W MIEJSCU PRACY Żadnej emisji pyłów poza zakład S T R O N A P O D S T A W O W Y C H Z A S A D P R O D U K C J I W Y Ł Ą C Z N I E D O U Ż Y T K U W E W N Ę T R Z N E G O

15 NIE SAFETY AND HOUSEKEEPING 3 KEEP THE SITE CLEAN AND TIDY No dust escaping the property F O R I N T E R N A L U S E O N L Y 2 0 P O D S T A W O W Y C H Z A S A D P R O D U K C J I S T R O N A 1 5

16 ZARZĄDZANIE 4 REALIZUJ CODZIENNE SPOTKANIE Aby przekazać priorytety danego dnia 5 WYKONUJ CODZIENNY OBCHÓD SWOJEGO ZAKŁADU Zwracaj uwagę na elementy dotyczące bezpiecznej jazdy, utrzymania porządku oraz zadbaj o wdrożenie podstawowych zasad produkcji MANAGEMENT 4 HOLD YOUR DAILY MEETING To address priorities for the day 5 WALK YOUR SITE DAILY Pay attention to details relative to driving safety, housekeeping and ensure implementation of manufacturing basics S T R O N A P O D S T A W O W Y C H Z A S A D P R O D U K C J I W Y Ł Ą C Z N I E D O U Ż Y T K U W E W N Ę T R Z N E G O

17 ZARZĄDZANIE 6ZNAJ SWOICH PRACOWNIKÓW Znaj ich silne i słabe strony. Upewnij się, czy spełniają oczekiwania oraz udzielaj im informacji zwrotnej odnośnie ich efektywności MANAGEMENT 6 KNOW YOUR PEOPLE Understand their strengths and weaknesses. Make sure they are aware of the expectations and provide feedback so they know how they are performing F O R I N T E R N A L U S E O N L Y 2 0 P O D S T A W O W Y C H Z A S A D P R O D U K C J I S T R O N A 1 7

18 ZARZĄDZANIE 7 NIE BILANSUJ SPRZEDAŻ I PROUKCJĘ Zadbaj aby zapasy wynikające z bilansu sprzedaż/produkcja były na zakładanym poziomie: nie za duże i nie za małe BALANCE SALES & PRODUCTION Meet sales/production balance inventory target level: no more, no less S T R O N A P O D S T A W O W Y C H Z A S A D P R O D U K C J I W Y Ł Ą C Z N I E D O U Ż Y T K U W E W N Ę T R Z N E G O

19 MANAGEMENT 8 ZNAJ SWOJE KOSZTY, CZASY PRZESTOJÓW I KLUCZOWE WSKAŻNIKI EFEKTYWNOŚCI To są podstawy do zdefiniowania i analizy podstawowych przyczyn problemów KNOW YOUR COSTS, DOWNTIME & KPIs These are the basics for identifying and fixing the root causes of problems F O R I N T E R N A L U S E O N L Y 2 0 P O D S T A W O W Y C H Z A S A D P R O D U K C J I S T R O N A 1 9

20 OPTYMALIZACJA KOPALŃ 9 TAK POZNAJ SWOJE ZŁOŻE Powinieneś posiadać Plan Górniczy pokazujący kolejność eksploatacji oraz ilość i jakość surowca przeznaczonego do wydobycia S T R O N A P O D S T A W O W Y C H Z A S A D P R O D U K C J I W Y Ł Ą C Z N I E D O U Ż Y T K U W E W N Ę T R Z N E G O

21 NIE QUARRY OPTIMIZATION 9 MAINTAIN QUARRY FACES Need to have a mining plan showing the mining sequence and the quality and quantity of material to be moped F O R I N T E R N A L U S E O N L Y 2 0 P O D S T A W O W Y C H Z A S A D P R O D U K C J I S T R O N A 2 1

22 OPTYMALIZACJA KOPALŃ 10 TAK DBAJ O WŁAŚCIWE UTRZYMANIE ŚCIAN I OCIOSÓW ORAZ DRÓG TRANSPORTOWYCH Poznaj geotechniczne warunki stabilności Twojej kopalni. Zadbaj o właściwe parametry ścian eksploatacyjnych S T R O N A P O D S T A W O W Y C H Z A S A D P R O D U K C J I W Y Ł Ą C Z N I E D O U Ż Y T K U W E W N Ę T R Z N E G O

23 QUARRY OPTIMIZATION NIE 10 MAINTAIN QUARRY FACES & HAUL ROADS Understand geotechnical stability of your quarry. Ensure scaling of active faces F O R I N T E R N A L U S E O N L Y 2 0 P O D S T A W O W Y C H Z A S A D P R O D U K C J I S T R O N A 2 3

24 OPTYMALIZACJA KOPALŃ 10 TAK DBAJ O WŁAŚCIWE UTRZYMANIE ŚCIAN I OCIOSÓW ORAZ DRÓG TRANSPORTOWYCH Zadbaj, aby pochylnie udostępniające i drogi transportowe miały właściwe zabezpieczenie krawędzi, adekwatną szerokość, odwodnienie, nachylenie oraz wyprofilowanie S T R O N A P O D S T A W O W Y C H Z A S A D P R O D U K C J I W Y Ł Ą C Z N I E D O U Ż Y T K U W E W N Ę T R Z N E G O

25 QUARRY OPTIMIZATION NIE 10 MAINTAIN QUARRY FACES & HAUL ROADS Ensure access ramps and haul roads are with proper edge protection, appropriate width, drainage, slope and smoothness F O R I N T E R N A L U S E O N L Y 2 0 P O D S T A W O W Y C H Z A S A D P R O D U K C J I S T R O N A 2 5

26 OPTYMALIZACJA KOPALŃ 11 TAK DOSKONAL ROBOTY WIERTNICZE I ROBOTY STRZAŁOWE Zadbaj o wyłagodzenie i wypoziomowanie spągu wyrobiska Zadbaj aby nie było progów przyspągowych oraz spękań ścian eksploatacyjnych S T R O N A P O D S T A W O W Y C H Z A S A D P R O D U K C J I W Y Ł Ą C Z N I E D O U Ż Y T K U W E W N Ę T R Z N E G O

27 QUARRY OPTIMIZATION NIE 11 MASTER DRILLING AND BLASTING Ensure horizontal and smooth quarry floors, ensure benches are without toes or back break F O R I N T E R N A L U S E O N L Y 2 0 P O D S T A W O W Y C H Z A S A D P R O D U K C J I S T R O N A 2 7

28 OPTYMALIZACJA KOPALŃ 11 TAK DOSKONAL ROBOTY WIERTNICZE I ROBOTY STRZAŁOWE Ogranicz do minimum powstawanie nadgabarytów S T R O N A P O D S T A W O W Y C H Z A S A D P R O D U K C J I W Y Ł Ą C Z N I E D O U Ż Y T K U W E W N Ę T R Z N E G O

29 QUARRY OPTIMIZATION NIE 11 MASTER DRILLING AND BLASTING Ensure minimum oversize is produced F O R I N T E R N A L U S E O N L Y 2 0 P O D S T A W O W Y C H Z A S A D P R O D U K C J I S T R O N A 2 9

30 OPTYMALIZACJA KOPALŃ 12 TAK MONITORUJ EFEKTYWNOŚĆ PRACY SWOJEGO SPRZĘTU CIĘŻKIEGO Dopasuj flotę sprzętu i urobek do wydajności i do rozmiarów wlotu do kruszarki wstępnej. Monitoruj puste przebiegi i eliminuj bieg jałowy S T R O N A P O D S T A W O W Y C H Z A S A D P R O D U K C J I W Y Ł Ą C Z N I E D O U Ż Y T K U W E W N Ę T R Z N E G O

31 QUARRY OPTIMIZATION NIE 12 MONITOR YOUR MOBILE EQUIPMENT EFFICIENCY Match the fleet with the primary crusher feed requirements in quantity and size. Monitor empty running and eliminate idling F O R I N T E R N A L U S E O N L Y 2 0 P O D S T A W O W Y C H Z A S A D P R O D U K C J I S T R O N A 3 1

32 OPTYMALIZACJA ZAKŁADÓW PRZERÓBCZYCH 13 TAK ZAPEWNIJ WYKONYWANIE INSPEKCJI W RAMACH UTRZYMANIA RUCHU Zgodnie z harmonogramami i planami. Wykonane inspekcje umożliwiają wskazanie i wyegzekwowanie napraw najważniejszych dla bezpieczeństwa i niezawodności S T R O N A P O D S T A W O W Y C H Z A S A D P R O D U K C J I W Y Ł Ą C Z N I E D O U Ż Y T K U W E W N Ę T R Z N E G O

33 PLANT OPTIMIZATION NIE 13 ENSURE MAINTENANCE INSPECTIONS Followed by scheduling and planning. These must trigger the execution of critical repairs for safety and reliability F O R I N T E R N A L U S E O N L Y 2 0 P O D S T A W O W Y C H Z A S A D P R O D U K C J I S T R O N A 3 3

34 OPTYMALIZACJA ZAKŁADÓW PRZERÓBCZYCH 14 TAK ROZPOZNAJ WĄSKIE GARDŁA ORAZ PROWADŹ SWÓJ ZAKŁAD Z OPTYMALNĄ WYDAJNOŚCIĄ S T R O N A P O D S T A W O W Y C H Z A S A D P R O D U K C J I W Y Ł Ą C Z N I E D O U Ż Y T K U W E W N Ę T R Z N E G O

35 PLANT OPTIMIZATION NIE 14 KNOW YOUR BOTTLENECK AND OPERATE AT OPTIMUM CAPACITY F O R I N T E R N A L U S E O N L Y 2 0 P O D S T A W O W Y C H Z A S A D P R O D U K C J I S T R O N A 3 5

36 OPTYMALIZACJA ZAKŁADÓW PRZERÓBCZYCH 15 TAK ZAPEWNIJ WYPEŁNIANIE KRUSZAREK MATERIAŁEM PODCZAS PRACY (Kruszarki szczękowe i stożkowe) z właściwie dobranymi wykładzinami oraz szczeliną wylotową dla kruszenia nadawy do oczekiwanych rozmiarów. Zastosowanie zbiorników retencyjnych przed kruszarkami stożkowymi jest najlepszą praktyką S T R O N A P O D S T A W O W Y C H Z A S A D P R O D U K C J I W Y Ł Ą C Z N I E D O U Ż Y T K U W E W N Ę T R Z N E G O

37 NIE PLANT OPTIMIZATION 15 ENSURE CRUSHERS ARE CHOKE FED (Jaw and cones) with close side settings for right reduction and correct liner wear. Best practice is to use surge bins before cone crushers F O R I N T E R N A L U S E O N L Y 2 0 P O D S T A W O W Y C H Z A S A D P R O D U K C J I S T R O N A 3 7

38 OPTYMALIZACJA ZAKŁADÓW PRZERÓBCZYCH 16 TAK DBAJ O WSZYSTKIE KRUSZARKI Zapewnij zainstalowanie przed kruszarkami drugiego i trzeciego stopnia zarówno wykrywacza metalu jak i separatora metalu S T R O N A P O D S T A W O W Y C H Z A S A D P R O D U K C J I W Y Ł Ą C Z N I E D O U Ż Y T K U W E W N Ę T R Z N E G O

39 TAK PLANT OPTIMIZATION 16 PROTECT ALL CRUSHERS Ensure both metal detectors and magnets are installed before secondary and tertiary crushers F O R I N T E R N A L U S E O N L Y 2 0 P O D S T A W O W Y C H Z A S A D P R O D U K C J I S T R O N A 3 9

40 OPTYMALIZACJA ZAKŁADÓW PRZERÓBCZYCH 16 TAK DBAJ O WSZYSTKIE KRUSZARKI Zapewnij monitorowanie przepływu,temperatury i ciśnienia środka smarnego oraz zapewnij właściwe działania na podstawie tych danych S T R O N A P O D S T A W O W Y C H Z A S A D P R O D U K C J I W Y Ł Ą C Z N I E D O U Ż Y T K U W E W N Ę T R Z N E G O

41 NIE PLANT OPTIMIZATION 16 PROTECT ALL CRUSHERS Ensure lubrication, flow, temperature and pressure are monitored and acted upon F O R I N T E R N A L U S E O N L Y 2 0 P O D S T A W O W Y C H Z A S A D P R O D U K C J I S T R O N A 4 1

42 OPTYMALIZACJA ZAKŁADÓW PRZERÓBCZYCH 17 TAK MAKSYMALIZUJ EFEKTYWNOŚĆ PRZESIEWANIA Weryfikuj stałość i rozkład nadawy z właściwym ustawieniem prędkości, skoku, obrotów oraz doborem sit przesiewaczy S T R O N A P O D S T A W O W Y C H Z A S A D P R O D U K C J I W Y Ł Ą C Z N I E D O U Ż Y T K U W E W N Ę T R Z N E G O

43 NIE PLANT OPTIMIZATION 17 MAXIMIZE SCREENING EFFICIENCY Verify constant and even feed along with correct speed, stroke, rotation and screen media wear F O R I N T E R N A L U S E O N L Y 2 0 P O D S T A W O W Y C H Z A S A D P R O D U K C J I S T R O N A 4 3

44 OPTYMALIZACJA ZAKŁADÓW PRZERÓBCZYCH 18 TAK DBAJ O PRAWIDŁOWĄ PRACĘ PRZENOŚNIKÓW TAŚMOWYCH Muszą być właściwie zamontowane osłony, bieg taśmy wyosiowany, rolki w pełni sprawne (obracające się) oraz zgarniacze wyregulowane S T R O N A P O D S T A W O W Y C H Z A S A D P R O D U K C J I W Y Ł Ą C Z N I E D O U Ż Y T K U W E W N Ę T R Z N E G O

45 NIE PLANT OPTIMIZATION 18 RUN CONVEYORS CORRECTLY Guarding must be in place, belts aligned, rollers moving and belt scrapers adjusted F O R I N T E R N A L U S E O N L Y 2 0 P O D S T A W O W Y C H Z A S A D P R O D U K C J I S T R O N A 4 5

46 OPTYMALIZACJA ZAKŁADÓW PRZERÓBCZYCH 19 TAK ZAPEWNIJ DROŻNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ PRZESYPÓW Konstrukcja przesypów musi zapewniać ruch materiału tzw kamień po kamieniu bez możliwości blokowania się, musi przeciwdziałać przedwczesnemu zużywaniu się wykładzin oraz zapewniać możliwość korygowania ustawienia oraz regulację uszczelnień pod przesypami S T R O N A P O D S T A W O W Y C H Z A S A D P R O D U K C J I W Y Ł Ą C Z N I E D O U Ż Y T K U W E W N Ę T R Z N E G O

47 NIE PLANT OPTIMIZATION 19 ENSURE EFFICIENT TRANSFER POINTS Ensure they operate with rock boxes and without blockage, premature wear and spillage due to correct design, positioning and adjustment of skirting and sealing F O R I N T E R N A L U S E O N L Y 2 0 P O D S T A W O W Y C H Z A S A D P R O D U K C J I S T R O N A 4 7

48 OPTYMALIZACJA ZAKŁADÓW PRZERÓBCZYCH 20 TAK ZAPEWNIJ EFEKTYWNOŚĆ SKŁADOWISK I ZAŁADUNKÓW Dla uniknięcia problemów z jakością wywołanych rozwarstwianiem, zanieczyszczeniem i degradacją produktów na składowiskach S T R O N A P O D S T A W O W Y C H Z A S A D P R O D U K C J I W Y Ł Ą C Z N I E D O U Ż Y T K U W E W N Ę T R Z N E G O

49 NIE PLANT OPTIMIZATION 20 ENSURE STOCKPILING AND LOADING EFFICIENCY To avoid quality issues of segregation, contamination and degradation F O R I N T E R N A L U S E O N L Y 2 0 P O D S T A W O W Y C H Z A S A D P R O D U K C J I S T R O N A 4 9

50 OPTYMALIZACJA ZAKŁADÓW PRZERÓBCZYCH 20 TAK ZAPEWNIJ EFEKTYWNOŚĆ SKŁADOWISK I ZAŁADUNKÓW Oznakuj produkty na składowiskach S T R O N A P O D S T A W O W Y C H Z A S A D P R O D U K C J I W Y Ł Ą C Z N I E D O U Ż Y T K U W E W N Ę T R Z N E G O

51 NIE PLANT OPTIMIZATION 20 ENSURE STOCKPILING AND LOADING EFFICIENCY Specify product type on stockpiles F O R I N T E R N A L U S E O N L Y 2 0 P O D S T A W O W Y C H Z A S A D P R O D U K C J I S T R O N A 5 1

52 Luty 2011 r. For more information and Best Practices, please visit our portal at: LAFARGE KRUSZYWA I BETON SP. Z O.O. ul. Iłżecka 24F Warszawa tel.: fax:

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 2013 1 SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 4 Słowo wstępne Zarządu A Message from Our Management Board INNOWACYJNOŚĆ INNOVATION

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI - CONTENTS

SPIS TREŚCI - CONTENTS SPIS TREŚCI - CONTENTS Nauka i Technika Wei PENG, Hong-Zhong HUANG, Xiaoling ZHANG, Yu LIU, Yanfeng LI Reliability Based Optimal Preventive Maintenance Policy of Series-parallel systems...4 Stanisław LEGUTKO

Bardziej szczegółowo

RAPORT BIZNESU RESPONSIBLE BUSINESS REPORT

RAPORT BIZNESU RESPONSIBLE BUSINESS REPORT RAPORT ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU 2012 2013 RESPONSIBLE BUSINESS REPORT G R U PA K A P I TA Ł O WA L U B E L S K I W Ę G I E L B O G D A N K A S. A. Social Responsibility Report GK LW Bogdanka for 2013 I

Bardziej szczegółowo

Deklaracja środowiskowa

Deklaracja środowiskowa Deklaracja środowiskowa Environmental Statement OSI Food Solutions Poland 2014 Efektywne zarządzanie środowiskiem stanowi podstawę zrównoważonego rozwoju OSI Europe. Effective environmental management

Bardziej szczegółowo

Safety & Operation Manual Instrukcja bezpieczeństwa i obsługi

Safety & Operation Manual Instrukcja bezpieczeństwa i obsługi 4189624-Rev.A-PL Safety & Operation Manual Instrukcja bezpieczeństwa i obsługi Tri King Triplex Mower with ROPS Kosiarka Tri King z trzema bębnami i pałąkiem ROPS 67069 Kubota D722-E3B Engine 67069 Silnik

Bardziej szczegółowo

MSP 2011 Glossary of Terms Polish & English. risk appetite. programme office. proximity (of risk) MSP 2011 Glossary of Terms (Polish/English)

MSP 2011 Glossary of Terms Polish & English. risk appetite. programme office. proximity (of risk) MSP 2011 Glossary of Terms (Polish/English) The following is an explanation of common terms used in the guide. It is drawn from the OGC PPM Common Glossary and includes terms that are relevant to MSP. Document titles are not included within the

Bardziej szczegółowo

French pastry shop & Mediterranean restaurant in the centre of Warsaw. Amazing place created by Sandra Massoud page: 52

French pastry shop & Mediterranean restaurant in the centre of Warsaw. Amazing place created by Sandra Massoud page: 52 4 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) French pastry shop & Mediterranean restaurant in the centre of Warsaw Amazing place created by Sandra Massoud page: 52 La Maison Restaurant Chłodna 15, Warsaw

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Standardy Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego Tłumaczenie na język polski

Międzynarodowe Standardy Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego Tłumaczenie na język polski Międzynarodowe Standardy Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego Tłumaczenie na język polski Polish language translation THE INSTITUTE OF INTERNAL AUDITORS 247 Maitland Avenue Altamonte Springs, Florida

Bardziej szczegółowo

We make your production efficient

We make your production efficient We make your production efficient Twinings of London Twinings of London is a global brand of high quality teas, selling its products in over 115 countries. The company has a 300-year tradition, which makes

Bardziej szczegółowo

Raport społecznej odpowiedzialności biznesu. Corporate Social

Raport społecznej odpowiedzialności biznesu. Corporate Social Raport społecznej odpowiedzialności biznesu Corporate Social Responsibility REPORT List Prezesa zarządu // PRESIDENT's letter to shareholders Zmiany kreują nowe możliwości Changes are creating new possibilities

Bardziej szczegółowo

PRINCE2 Glossary of Terms Polish

PRINCE2 Glossary of Terms Polish Term Definition Translated Term Translated Definition accept (risk response) A risk response to a threat where a conscious and deliberate decision is taken to retain the threat, having discerned that that

Bardziej szczegółowo

14:00 Wykorzystanie bezpo rednie gazu składowiskowego kotły gazowe. 15:00 Przerwa / kawa

14:00 Wykorzystanie bezpo rednie gazu składowiskowego kotły gazowe. 15:00 Przerwa / kawa Technologie energetycznego wykorzystania gazu składowiskowego Warszawa, Polska 18 listopada 2010 Warsztaty zorganizowane w ramach projektu pt: Najbardziej efektywne technologie wykorzystania gazu składowiskowego:

Bardziej szczegółowo

Projektowanie skutecznych usług. publicznych: praktyczny podręcznik dla kadry instytucji publicznych

Projektowanie skutecznych usług. publicznych: praktyczny podręcznik dla kadry instytucji publicznych Design at your Service Od roku 2011 Urząd Marszałkowski Województwa ŚląDesign Silesia project initially in partnership with the początkowo z Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach Academy of Fine Arts in

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja ex-ante Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. raport końcowy

Ewaluacja ex-ante Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. raport końcowy Ewaluacja ex-ante Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 raport końcowy Instytut Badań Strukturalnych ul. Rejtana 15 lok. 28 02-516 Warszawa, Polska e-mail: ibs@ibs.org.pl

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Annual report

Raport roczny Annual report Raport roczny Annual report Spis treści Contents List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Letter from the Chairman of the Supervisory Board............. 02 List Prezesa Zarządu Letter from the President

Bardziej szczegółowo

700,000 cubic yards. Steel recycling. Education is key. Sitelink3D in Charge Główny dowodzący Sitelink3D

700,000 cubic yards. Steel recycling. Education is key. Sitelink3D in Charge Główny dowodzący Sitelink3D MAGAZINE FOR POSITIONING PROFESSIONALS No. 07 700,000 cubic yards Sitelink3D in Charge Główny dowodzący Sitelink3D Steel recycling Robotic productivity Produktywność dzięki robotyce Education is key Myanmar

Bardziej szczegółowo

CO NAPĘDZA, A CO HAMUJE INNOWACJE? INNOVATION DRIVERS AND BARRIERS OD INSPIRACJI DO INNOWACJI FROM INSPIRATION TO INNOVATION

CO NAPĘDZA, A CO HAMUJE INNOWACJE? INNOVATION DRIVERS AND BARRIERS OD INSPIRACJI DO INNOWACJI FROM INSPIRATION TO INNOVATION NR / N O 1 (19) 2011 www.inqbator.pl CO NAPĘDZA, A CO HAMUJE INNOWACJE? INNOVATION DRIVERS AND BARRIERS OD INSPIRACJI DO INNOWACJI FROM INSPIRATION TO INNOVATION WIZERUNEK OŚRODKA INNOWACJI IMAGE OF INNOVATION

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: CONTENT: Józef MATUSZEK TRENDY I KIERUNKI ROZWOJU INŻYNIERII PRODUKCJI... 2

SPIS TREŚCI: CONTENT: Józef MATUSZEK TRENDY I KIERUNKI ROZWOJU INŻYNIERII PRODUKCJI... 2 SPIS TREŚCI: CONTENT: Józef MATUSZEK TRENDY I KIERUNKI ROZWOJU INŻYNIERII PRODUKCJI... 2 Milan GREGOR, Dariusz PLINTA LEAN ENTERPRISE KONCEPCJA WYSZCZUPLANIA PRZEDSIĘBIORSTW... 8 Aleksander MOCZAŁA SYSTEM

Bardziej szczegółowo

ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT SUSTAINABLE TRANSPORT Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. w ADAMPOL SA Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA

ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT SUSTAINABLE TRANSPORT Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. w ADAMPOL SA Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT SUSTAINABLE TRANSPORT Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w ADAMPOL SA Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA 2012 Przed Państwem 3. edycja Raportu Społecznej Odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Annex 1 of Aircom Automotive Global Terms and Condition of Purchase Quality Requirements for Production Material Version 1. Dated December 02, 2014

Annex 1 of Aircom Automotive Global Terms and Condition of Purchase Quality Requirements for Production Material Version 1. Dated December 02, 2014 Aneks nr 1 do Ogólnych Warunków Zakupów Aircom Automotive Wymagania jakościowe dla materiałów produkcyjnych Wersja 1. stan na 2 grudnia 2014 Annex 1 of Aircom Automotive Global Terms and Condition of Purchase

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 2013 Annual report 2013. Fundacja PlasticsEurope Polska

Raport roczny 2013 Annual report 2013. Fundacja PlasticsEurope Polska Raport roczny 2013 Annual report 2013 Fundacja PlasticsEurope Polska Spis treści Contents Nasze priorytety Our priorities... 3 Z perspektywy Regionu Europy Centralnej From Central Region... 4 Przemysł

Bardziej szczegółowo

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej:

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej: 323 Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej Partnership at all stages of sustainable building life cycle Projekt Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia

Bardziej szczegółowo

2012 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

2012 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2012 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2012 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT SPIS TREŚCI INDEX 05 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej / Letter from the Chairman of the Supervisory Board 07 List Prezesa Zarządu

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility 2 01 1 Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w Corporate Social Responsibility APORT 2011 R 0 1 1REPORT 2 Pytania, sugestie oraz propozycje współpracy związane ze Społeczną Odpowiedzialnością należy kierować

Bardziej szczegółowo

A guide to improving energy efficiency in the social housing stock, organisations

A guide to improving energy efficiency in the social housing stock, organisations Ciepło Affordable w przystępnych Warmth for cenach all Podręcznik poprawy efektywności energetycznej w zasobach budownictwa socjalnego, przeznaczony dla zarządców A guide to improving energy efficiency

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE SCIENTIFIC JOURNALS. Akademia Morska w Szczecinie. Maritime University of Szczecin

ZESZYTY NAUKOWE SCIENTIFIC JOURNALS. Akademia Morska w Szczecinie. Maritime University of Szczecin Wydawnictwo Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie ZESZYTY NAUKOWE Akademia Morska w Szczecinie SCIENTIFIC JOURNALS Maritime University of Szczecin Szczecin 2009 Redaktor Naczelny dr hab. inż. Zbigniew

Bardziej szczegółowo

Marcin KACPRZAK Piotr KULINOWSKI Dariusz WĘDRYCHOWICZ. 1. Wstęp. 1. Introduction

Marcin KACPRZAK Piotr KULINOWSKI Dariusz WĘDRYCHOWICZ. 1. Wstęp. 1. Introduction Marcin KACPRZAK Piotr KULINOWSKI Dariusz WĘDRYCHOWICZ Informatyczny system zarządzania procesem eksploatacji górniczych przenośników taśmowych Computerized information system used for management of mining

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo żywności

Bezpieczeństwo żywności Klaster Innowacji w Agrobiznesie: Bezpieczeństwo żywności najnowsze światowe standardy bezpieczeństwa w produkcji, przetwórstwie, pakowaniu oraz logistyce. Wyzwania związane z eksportem. Cluster of Innovation

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Dear Sirs,

Szanowni Państwo, Dear Sirs, Szanowni Państwo, sektor MŚP stanowi istotne ogniwo każdej nowoczesnej gospodarki. Dzięki swojej elastyczności oraz otwartości na innowacje w szybki sposób reaguje na bieżące potrzeby rynku, stymulując

Bardziej szczegółowo