I. INFORMACJE OGÓLNE II. ORGANIZACJA GRUPY ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE... 10

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. INFORMACJE OGÓLNE... 10 II. ORGANIZACJA GRUPY ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE... 10"

Transkrypt

1 RAPORT ROCZNY GRUPY ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA ROKU SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Rzeszów, dnia 18 lutego 2015 roku

2 dnia roku SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA ROKU Spis treści Strona WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE... 5 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT... 6 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 6 SKONSOLIDOWANY BILANS... 7 SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM... 8 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH... 9 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I. INFORMACJE OGÓLNE II. ORGANIZACJA GRUPY ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE III. SKŁAD ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ ASEE S.A. ORAZ ICH KOMITETÓW IV. ZASADY RACHUNKOWOŚCI ZASTOSOWANE PRZY SPORZĄDZANIU SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Podstawa sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Oświadczenie o zgodności Waluta funkcjonalna i waluta sprawozdań finansowych Zmiana szacunków Profesjonalny osąd Nowe standardy i interpretacje, które zostały opublikowane, a nie weszły jeszcze w życie Istotne zasady rachunkowości i. Zasady konsolidacji ii. Połączenia jednostek gospodarczych znajdujących się pod wspólną kontrolą iii. Wartość firmy iv. Przeliczanie pozycji wyrażonej w walucie obcej v. Opcje put dla akcjonariuszy niekontrolujących vi. Rzeczowe aktywa trwałe vii. Nieruchomości inwestycyjne viii. Wartości niematerialne ix. Leasing x. Koszty finansowania zewnętrznego xi. Instrumenty finansowe xii. Pochodne instrumenty finansowe i zabezpieczenia xiii. Utrata wartości aktywów finansowych xiv. Zapasy xv. Rozliczenia międzyokresowe xvi. Należności z tytułu dostaw i usług xvii. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych, środki pieniężne zastrzeżone xviii. Oprocentowane kredyty bankowe i pożyczki xix. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług xx. Rezerwy xxi. Przychody xxii. Podatki Sezonowość działalności Zmiany stosowanych zasad rachunkowości Zmiany stosowanych zasad prezentacji Zmiana danych porównywalnych VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE SEGMENTÓW DZIAŁALNOŚCI VII. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Struktura przychodów ze sprzedaży Struktura kosztów działalności Pozostałe przychody i koszty operacyjne Wszystkie kwoty wyrażono w tysiącach złotych (PLN), chyba że stwierdzono inaczej 2

3 dnia roku 4. Przychody i koszty finansowe Podatek dochodowy Zysk przypadający na jedną akcję Informacje dotyczące wypłaconej/ zadeklarowanej dywidendy Rzeczowe aktywa trwałe Wartości niematerialne Wartość firmy z konsolidacji Zapasy Należności krótkoterminowe Aktywa finansowe Środki pieniężne i depozyty krótkoterminowe Czynne rozliczenia międzyokresowe Kapitał podstawowy Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Udziały niekontrolujące Rezerwy Długoterminowe i krótkoterminowe zobowiązania finansowe Oprocentowane kredyty bankowe i pożyczki Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych tytułów Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, rozliczenia międzyokresowe przychodów Kontrakty wdrożeniowe Leasing finansowy Informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych Zobowiązania i należności warunkowe Informacje o podmiotach powiązanych Zatrudnienie Wynagrodzenie członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej oraz jednostek zależnych Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Zarządzanie kapitałem Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym Instrumenty finansowe Znaczące zdarzenia po dniu bilansowym Znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych Wszystkie kwoty wyrażono w tysiącach złotych (PLN), chyba że stwierdzono inaczej 3

4 dnia roku SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA ROKU Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Asseco South Eastern Europe S.A. Zarząd Asseco South Eastern Europe S.A.: Wszystkie kwoty wyrażono w tysiącach złotych (PLN), chyba że stwierdzono inaczej 4

5 dnia roku WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE tys. PLN tys. PLN tys. EUR tys. EUR I. Przychody ze sprzedaży II. Zysk z działalności operacyjnej III. Zysk brutto IV. Zysk za okres sprawozdawczy Zysk za okres sprawozdawczy przypadający Akcjonariuszom V. Jednostki Dominującej VI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej VII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (59 049) (25 574) (14 096) (6 073) VIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (29 604) (7 030) IX. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu X. Zysk za okres sprawozdawczy na jedną akcję zwykłą przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej 0,75 0,69 0,18 0,16 (w PLN/EUR) XI. Rozwodniony zysk za okres sprawozdawczy na jedną akcję zwykłą przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej (w PLN/EUR) 0,75 0,69 0,18 0,16 Wybrane dane finansowe prezentowane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym przeliczono na walutę EUR w następujący sposób: pozycje dotyczące skonsolidowanego rachunku zysków i strat oraz skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca. Kurs ten wyniósł: o w okresie od 1 stycznia roku do roku 1 EUR = 4,1892 PLN o w okresie od 1 stycznia roku do roku 1 EUR = 4,2110 PLN stan środków pieniężnych Grupy na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego i analogicznego w okresie poprzednim przeliczono według średnich kursów ogłoszonych przez NBP. Kurs ten wyniósł: o kurs obowiązujący w dniu roku 1 EUR = 4,2623 PLN o kurs obowiązujący w dniu roku 1 EUR = 4,1472 PLN Wszystkie kwoty wyrażono w tysiącach złotych (PLN), chyba że stwierdzono inaczej 5

6 dnia roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW Nota Przychody ze sprzedaży Koszt własny sprzedaży (-) 2 ( ) ( ) Zysk brutto ze sprzedaży Koszty sprzedaży (-) 2 (36 460) (35 520) Koszty ogólnego zarządu (-) 2 (35 156) (35 271) Zysk netto ze sprzedaży Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne (-) 3 (1 695) (1 344) Zysk za okres sprawozdawczy Pozostałe dochody całkowite, w tym: (11 081) Mogące podlegać przeklasyfikowaniu na zyski lub straty (11 081) Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zależnych (11 081) SUMA DOCHODÓW CAŁKOWITYCH ZA OKRES Przypadająca: Akcjonariuszom Jednostki Dominującej Akcjonariuszom niekontrolującym (9) (42) Udział w wynikach jednostek stowarzyszonych Zysk z działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe (-) 4 (3 197) (1 225) Zysk brutto Podatek dochodowy (bieżące i odroczone obciążenie podatkowe) 5 (7 177) (7 402) Zysk za okres sprawozdawczy Przypadający: Akcjonariuszom Jednostki Dominującej Akcjonariuszom niekontrolującym 5 18 Skonsolidowany zysk za okres sprawozdawczy (w złotych) przypisany Akcjonariuszom ASEE S.A. przypadający na jedną akcję Podstawowy ze skonsolidowanego zysku z działalności kontynuowanej za okres sprawozdawczy Rozwodniony ze skonsolidowanego zysku z działalności kontynuowanej za okres sprawozdawczy 6 0,75 0,69 6 0,75 0,69 Wszystkie kwoty wyrażono w tysiącach złotych (PLN), chyba że stwierdzono inaczej 6 Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 51 stanowią jego integralną część

7 dnia roku SKONSOLIDOWANY BILANS SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA Nota roku roku PASYWA Nota roku roku Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości inwestycyjne Wartości niematerialne Wartość firmy z konsolidacji Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych Akcje i udziały w jednostkach zależnych - 11 Długoterminowe aktywa finansowe Należności długoterminowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa obrotowe Zapasy Rozliczenia międzyokresowe Należności z tytułu dostaw i usług Należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawych Pozostałe należności budżetowe Należności z tytułu wyceny kontraktów IT Inne należności Krótkoterminowe aktywa finansowe Środki pieniężne i depozyty krótkoterminowe SUMA AKTYWÓW Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej) Kapitał podstawowy Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zależnych (66 555) (74 879) Zyski (straty) z lat ubiegłych i wynik okresu bieżącego Udziały niekontrolujące Kapitał własny ogółem Zobowiązania długoterminowe Oprocentowane kredyty bankowe i pożyczki Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego Długoterminowe rezerwy Długoterminowe zobowiązania finansowe Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów Zobowiązania krótkoterminowe Oprocentowane kredyty bankowe i pożyczki Zobowiązania z tytułu dostaw i usług Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych Pozostałe zobowiązania budżetowe Zobowiązania finansowe Zobowiązania i rezerwy z tytułu wyceny kontraktów IT Pozostałe zobowiązania Krótkoterminowe rezerwy Rozliczenia międzyokresowe przychodów Rozliczenia międzyokresowe kosztów SUMA ZOBOWIĄZAŃ SUMA PASYWÓW Wszystkie kwoty wyrażono w tysiącach złotych (PLN), chyba że stwierdzono inaczej 7 Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 51 stanowią jego integralną część

8 dnia roku SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM dnia roku Kapitał podstawowy Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zależnych Zyski (straty) z lat ubiegłych i wynik okresu bieżącego Kapitał własny dla Akcjonariuszy Jednostki Dominującej Udziały niekontro lujące Kapitał własny ogółem Na dzień 1 stycznia roku (74 879) Zysk (strata) za okres sprawozdawczy Pozostałe dochody całkowite (14) Suma dochodów całkowitych za okres sprawozdawczy (9) Dywidenda (16 606) (16 606) - (16 606) Na dzień roku (66 555) dnia roku Kapitał podstawowy Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zależnych Zyski (straty) z lat ubiegłych i wynik okresu bieżącego Kapitał własny dla Akcjonariuszy Jednostki Dominującej Udziały niekontro lujące Kapitał własny ogółem Na dzień 1 stycznia roku (63 856) Zysk (strata) za okres sprawozdawczy Pozostałe dochody całkowite - - (11 021) - (11 021) (60) (11 081) Suma dochodów całkowitych za okres sprawozdawczy - - (11 021) (42) Zmiany w składzie Grupy, w tym: (53) 33 Nabycie udziałów w spółce zależnej Nabycie udziałów niekontrolujących (86) - Zmiana wyceny zobowiązania z tytułu opcji put wobec udziałowców niekontrolujących Rozliczenie wyniku przypadającego na udziały niekontrolujące (2) (83) (85) 85 - Dywidenda (42 034) (42 034) - (42 034) Na dzień roku (74 879) Wszystkie kwoty wyrażono w tysiącach złotych (PLN), chyba że stwierdzono inaczej 8 Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 51 stanowią jego integralną część

9 dnia roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Nota Nota Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Zysk brutto Korekty o pozycje: Amortyzacja Zmiana stanu zapasów (1 413) (1 166) Zmiana stanu należności (27 066) Zmiana stanu zobowiązań (1 715) Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (2 912) 884 Zmiana stanu rezerw (160) (1 065) Przychody i koszty odsetkowe 905 (1 348) Zyski / Straty z różnic kursowych (743) 438 Zyski / Straty z działalności inwestycyjnej (366) (440) Inne 19 6 Środki pieniężne netto wygenerowane z działalności operacyjnej Zapłacony podatek dochodowy (3 973) (8 133) Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych 8,9 (52 330) (23 547) Wydatki z tytułu projektów rozwojowych 9 (8 073) (12 502) Wydatki z tytułu nabycia jednostek zależnych i stowarzyszonych 26 (69) (10 363) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w nabytych jednostkach zależnych Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych w wartości godziwej przez wynik finansowy Nabycie aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy 13 (422) (9 500) Wpływy ze sprzedaży obligacji skarbowych Wpływy ze zwolnienia lokat Wydatki z tytułu założenia lokat 13 (5 208) (4 798) Wydatki z tytułu nabycia udziałów - (1 703) Pożyczki spłacone (udzielone) 13 (4) (80) Otrzymane odsetki Dywidendy otrzymane Pozostałe (48) 1 Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (59 049) (25 574) Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Wpływy (spłata) pożyczek/kredytów krótkoterminowych (223) Wpływy z pozostałych pożyczek/kredytów Spłata pozostałych pożyczek/kredytów 21 (10 105) - Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego (383) (417) Dywidendy wypłacone akcjonariuszom jednostki dominującej 7 (16 606) (42 034) Wydatki na nabycie udziałów niekontrolujących 26 - (210) Zapłacone odsetki (1 772) (220) Pozostałe (78) 53 Środki pieniężne netto z działalności finansowej (29 604) Zwiększenie/(Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (14 640) Różnice kursowe netto (16) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na dzień 1 stycznia Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na dzień Wszystkie kwoty wyrażono w tysiącach złotych (PLN), chyba że stwierdzono inaczej 9 Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego załączone na stronach od 10 do 51 stanowią jego integralną część

10 dnia roku DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I. INFORMACJE OGÓLNE Grupa Asseco South Eastern Europe ( Grupa, Grupa ASEE, ASEE ) to grupa kapitałowa, której Jednostką Dominującą jest Asseco South Eastern Europe Spółka Akcyjna ( Jednostka Dominująca, Spółka, Emitent, ASEE S.A. ) z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Olchowej 14. Jednostka Dominująca Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Olchowej 14 została utworzona 10 kwietnia 2007 roku. Od dnia 28 października 2009 roku Spółka jest notowana na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ASEE S.A. jest Jednostką Dominującą Grupy Asseco South Eastern Europe. Jednostka Dominująca może działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. Czas trwania Jednostki Dominującej oraz jednostek wchodzących w skład Grupy jest nieograniczony. Grupa Asseco South Eastern Europe prowadzi działalność w zakresie sprzedaży oprogramowania własnego i obcego, jak również świadczenia usług wdrożeniowych, integracyjnych i outsourcingowych. Grupa dostarcza rozwiązania IT, rozwiązania z obszaru uwierzytelniania, systemy do rozliczania płatności internetowych, jak również prowadzi sprzedaż i obsługę bankomatów i terminali płatniczych oraz świadczy usługi integracyjne i wdrożeniowe systemów i sprzętu informatycznego. Grupa prowadzi działalność na terenie Polski, krajów Europy Południowo-Wschodniej oraz Turcji. Zakres podstawowej działalności Grupy Asseco South Eastern Europe w podziale na odpowiednie segmenty został opisany w punkcie VI niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje rok zakończony dnia roku oraz zawiera dane porównywalne za rok zakończony dnia roku. Grupa sporządza sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską (MSSF) dla okresu bieżącego i porównywalnego. Dnia 18 lutego 2015 roku skonsolidowane sprawozdanie finansowe dnia roku zostało przez Zarząd zatwierdzone do publikacji. II. ORGANIZACJA GRUPY ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE Struktura Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe Asseco Poland S.A. 51,06/51,06 (51,06/51,06) Udziałowcy niekontrolujący 48,94/48,94 (48,94/48,94) Asseco South Eastern Europe S.A. Polska Asseco SEE d.o.o, Beograd Asseco SEE Sh.p.k. Asseco SEE d.o.o., (Sarajevo) Serbia Kosowo Bośnia i Hercegowina 100/100 (100/100) 100/100 (100/100) 100/100 (100/100) E-Mon d.o.o., Podgorica Czarnogóra 50/50 (50/50) Asseco SEE Sh.p.k., Tirana Asseco SEE o.o.d, Sofia Albania Bułgaria 100/100 (100/100) 100/100 (100/100) EMS d o.o., Beograd Asseco SEE s.r.l., (Bukareszt) Asseco SEE d.o.o., (Zagrzeb) Serbia Rumunia Chorwacja 100/100 (100/100) 100/100 (100/100) 100/100 (100/100) Uni4Gold d.o.o., Nis Asseco s.r.l. MOLDOVA Asseco SEE d.o.o., Podgorica Serbia Mołdawia Czarnogóra 70/70 (70/70) 100/100 (100/100) 100/100 (100/100) Multicard d.o.o., Beograd Serbia 45/45 (45/45) Asseco SEE Teknoloji A.Ş. ASSECO SEE DOOEL, Skopje Turcja Macedonia 100/100 (100/100) 100/100 (100/100) NestPay Asseco SEE d.o.o., (Lublana) Turcja Słowenia jednostka zależna 100/100 (00/00) 100/100 (100/100) jednostka współzależna 100/100 udział w głosach/udział w kapitale na dzień roku (w %) jednostka stowarzyszona (100/100) udział w głosach/udział w kapitale na dzień roku (w %) Wszystkie kwoty wyrażono w tysiącach złotych (PLN), chyba że stwierdzono inaczej 10

11 dnia roku Powyżej przedstawiono strukturę Grupy ASEE wraz z udziałem procentowym w kapitale i głosach na zgromadzeniach na dzień roku. akcjonariuszy/wspólników Na dzień roku oraz na dzień roku udział w ogólnej liczbie głosów posiadanych przez Grupę w podmiotach wchodzących w skład Grupy ASEE jest równy udziałowi Grupy w kapitałach tych jednostek. III. SKŁAD ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ ASEE S.A. ORAZ ICH KOMITETÓW Na dzień roku oraz na dzień publikacji niniejszego sprawozdania tj. 18 lutego 2015 roku skład Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki oraz Komitetu Audytu przedstawiał się następująco: Rada Nadzorcza Zarząd Komitet Audytu Adam Góral Piotr Jeleński Andrzej Mauberg Jacek Duch Miljan Mališ Jacek Duch Jan Dauman Miodrag Mirčetić Gabriela Żukowicz Andrzej Mauberg Marcin Rulnicki Mihail Petreski Przemysław Sęczkowski Gabriela Żukowicz W dniu 30 grudnia roku wpłynęła do Spółki rezygnacja Pana Călina Bârseti z pełnienia funkcji Członka Zarządu z dniem roku. W okresie od dnia roku do dnia publikacji niniejszego sprawozdania tj. 18 lutego 2015 roku nie wystąpiły zmiany w składzie Zarządu, Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu. Na dzień roku skład Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki oraz Komitetu Audytu przedstawiał się następująco: Rada Nadzorcza Zarząd Komitet Audytu Adam Góral Piotr Jeleński Andrzej Mauberg Jacek Duch Călin Bârseti Jacek Duch Jan Dauman Miljan Mališ Gabriela Żukowicz Andrzej Mauberg Miodrag Mirčetić Mihail Petreski Marcin Rulnicki Przemysław Sęczkowski Gabriela Żukowicz IV. ZASADY RACHUNKOWOŚCI ZASTOSOWANE PRZY SPORZĄDZANIU SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Podstawa sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadą kosztu historycznego, z wyjątkiem instrumentów pochodnych i aktywów wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest prezentowane w złotych ( PLN ), a wszystkie wartości, o ile nie wskazano inaczej, podane są w tysiącach PLN. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć przyszłości przez Grupę, jak również przez Jednostkę Dominującą oraz jednostki podporządkowane. Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania nie stwierdza się okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółkę oraz spółki Grupy w okresie co najmniej 12 miesięcy po dacie bilansowej. 2. Oświadczenie o zgodności Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez UE. Niektóre jednostki Grupy prowadzą swoje księgi rachunkowe zgodnie z polityką (zasadami) rachunkowości określonymi przez przepisy lokalne. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera korekty niezawarte w księgach rachunkowych jednostek Grupy, wprowadzone w celu doprowadzenia sprawozdań finansowych tych jednostek do zgodności z MSSF. 3. Waluta funkcjonalna i waluta sprawozdań finansowych Walutą funkcjonalną Jednostki Dominującej oraz walutą sprawozdawczą skonsolidowanego sprawozdania finansowego jest złoty polski (PLN). Jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania spółek z Grupy sporządzane są w walutach podstawowych środowisk gospodarczych, w których działają (w walutach funkcjonalnych). Walutami funkcjonalnymi jednostek bezpośrednio zależnych od ASEE S.A. są lej rumuński, kuna chorwacka, dinar serbski, denar macedoński, euro, lira turecka, lewa bułgarska, wymienialna marka (Bośnia i Hercegowina). 4. Zmiana szacunków Od dnia 1 stycznia roku została wprowadzona zmiana w sposobie dokonywania odpisów na zapasy. Do dnia roku odpisy aktualizujące wartość towarów tworzone były według zasady: 100% na towary składowane powyżej 2 lat, 50% na towary składowane powyżej roku, a poniżej 2 lat. Zgodnie z nowymi zasadami od dnia 1 stycznia roku odpisy na towary tworzone są w następujący sposób: 100% na towary składowane powyżej 2 lat, Wszystkie kwoty wyrażono w tysiącach złotych (PLN), chyba że stwierdzono inaczej 11

12 dnia roku 75% na towary składowane dłużej niż 1,5 roku, a poniżej 2 lat, 50% na towary składowane powyżej roku, a poniżej 1,5 roku, 25% na towary składowane dłużej niż pół roku, a poniżej roku. Kwota odpisów na zapasy wzrosła o tys. PLN na dzień roku w porównaniu ze stanem na dzień roku, w tym w związku ze zmianą w sposobie dokonywania szacunków (zwiększenie wartości odpisów o 700 tys. PLN). W okresie 12 miesięcy zakończonym dnia roku nie wystąpiły inne istotne zmiany w sposobie dokonywania szacunków. 5. Profesjonalny osąd Sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF wymaga dokonania szacunków i założeń, które wpływają na wielkości wykazane w sprawozdaniu finansowym. Mimo, że przyjęte założenia i szacunki opierają się na najlepszej wiedzy kierownictwa Grupy na temat bieżących działań i zdarzeń, rzeczywiste wyniki mogą się różnić od przewidywanych. Poniżej przedstawiono główne obszary, w których w procesie stosowania zasad (polityki) rachunkowości, oprócz szacunków księgowych, miał duże znaczenie profesjonalny osąd kierownictwa i co do których zmiana szacunków może mieć istotny wpływ na wyniki Grupy w przyszłości. i. Przyjęte przepływy operacyjne do wyceny kontraktów IT oraz pomiar stopnia zaawansowania Grupa realizuje szereg kontraktów na budowę oraz wdrożenia systemów informatycznych. Wycena kontraktów IT wymaga ustalenia przyszłych przepływów operacyjnych w celu ustalenia wartości godziwej przychodów i kosztów oraz dokonania pomiaru stopnia zaawansowania prac na projekcie. Stopień zaawansowania prac ustala się jako stosunek poniesionych kosztów (zwiększających postęp realizacji prac) do kosztów planowanych lub stosunkiem przepracowanych roboczodni w stosunku do całkowitego czasu pracy. Na dzień roku wartość należności z tytułu wyceny kontraktów IT wynosiła tys. PLN, zobowiązania z tego tytułu wynosiły tys. PLN. ii. Stawki amortyzacyjne Wysokość stawek amortyzacyjnych ustalana jest na podstawie przewidywanego okresu ekonomicznej użyteczności składników rzeczowego majątku trwałego oraz wartości niematerialnych. Grupa corocznie dokonuje weryfikacji przyjętych okresów ekonomicznej użyteczności na podstawie bieżących szacunków. iii. Wartość firmy test na utratę wartości Zarząd Jednostki Dominującej na dzień roku przeprowadził test na utratę wartości firmy, powstałej w wyniku nabycia jednostek zależnych. Wymagało to oszacowania wartości odzyskiwalnej wartości firmy, alokowanej do poszczególnych segmentów operacyjnych. Oszacowanie wartości odzyskiwalnej polega na ustaleniu przyszłych przepływów pieniężnych generowanych przez ośrodek wypracowujący środki pieniężne i ustalenia stopy dyskontowej, która jest następnie wykorzystywana do obliczenia wartości bieżącej tych przepływów. Wartość firmy powstała na nabyciu jednostek zależnych na dzień roku wyniosła tys. PLN, natomiast na dzień roku tys. PLN. iv. Zobowiązanie z tytułu zapłaty za pozostałe udziały spółek zależnych Na dzień roku oraz na dzień roku Grupa ujęła zobowiązanie warunkowe z tytułu przyszłej płatności za udziały w spółce EŽR Chorwacja. Ustalenie wartości zobowiązania wymagało oszacowania wartości wyniku finansowego spółki. Wartość zobowiązania na dzień roku wyniosła tys. PLN (na dzień roku wyniosła tys. PLN). v. Wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego Na dzień roku Grupa rozpoznała aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego w kwocie tys. PLN oraz rezerwę na podatek odroczony w kwocie tys. PLN. Zmiana aktywa i rezerwy na podatek odroczony w okresie 12 miesięcy zakończonym dnia roku wyniosła łącznie 38 tys. PLN w analogicznym okresie roku (1 095) tys. PLN. Kierownictwo Grupy uważa, że realizacja rozpoznanego w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy aktywa w kwocie tys. PLN jest bardzo prawdopodobna w oparciu o aktualny plan finansowy oraz obowiązujące obecnie przepisy podatkowe. Strata podatkowa w Jednostce, nieobjęta aktywem z tytułu podatku odroczonego, wynosiła na dzień roku tys. PLN, a na dzień roku tys. PLN. Zmiana szacunków w zakresie straty objętej aktywem w okresie 12 miesięcy zakończonym dnia Wszystkie kwoty wyrażono w tysiącach złotych (PLN), chyba że stwierdzono inaczej 12

13 dnia roku roku uległa zwiększeniu i wyniosła tys. PLN. Aktywo z tytułu odroczonego podatku na nierozliczoną stratę podatkową zostało ujęte na dzień roku w kwocie 693 tys. PLN, (na dzień roku w kwocie tys. PLN), tj. w zakresie, w którym prawdopodobne jest, że będzie dostępny przyszły zysk do opodatkowania, od którego można odpisać nierozliczone straty. Wykorzystanie straty podatkowej możliwe jest do końca 2015 roku. 6. Nowe standardy i interpretacje, które zostały opublikowane, a nie weszły jeszcze w życie Następujące standardy i interpretacje zostały wydane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości lub Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej, a nie weszły jeszcze w życie: MSSF 9 Instrumenty Finansowe (opublikowano dnia 24 lipca ) mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2018 roku lub później do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez UE, KIMSF 21 Opłaty publiczne (opublikowano dnia 20 maja ) mająca zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia roku lub później, w UE mający zastosowanie najpóźniej dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 17 czerwca roku lub późnej, Zmiany do MSR 19 Programy określonych świadczeń: Składki pracownicze (opublikowano dnia 21 listopada ) mająca zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 lipca roku lub później, w UE mające zastosowanie najpóźniej dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 lutego 2015 roku lub później, Zmiany wynikające z przeglądu MSSF (opublikowano dnia 12 grudnia ) niektóre ze zmian mają zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 lipca roku lub później, a niektóre prospektywnie dla transakcji mających miejsce dnia 1 lipca roku lub później, w UE mające zastosowanie najpóźniej dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 lutego 2015 roku lub później, Zmiany wynikające z przeglądu MSSF (opublikowano dnia 12 grudnia ) mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 lipca roku lub później, w UE mające zastosowanie najpóźniej dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2015 roku lub później, MSSF 14 Regulacyjne rozliczenia międzyokresowe (opublikowano dnia 30 stycznia ) mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2016 roku lub później nie podjęto decyzji odnośnie terminu, w którym EFRAG przeprowadzi poszczególne etapy prac prowadzących do zatwierdzenia niniejszego standardu - do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez UE, Zmiany do MSSF 11 Rozliczenie nabycia udziału we wspólnej działalności (opublikowano dnia 6 maja ) - mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2016 roku lub później - do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE, Zmiany do MSR 16 oraz MSR 38 Wyjaśnienie dopuszczalnych metod amortyzacji (opublikowano dnia 12 maja ) mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2016 roku lub później do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez UE, MSSF 15 Przychody z tytułu umów z klientami (opublikowano dnia 28 maja ) mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2017 roku lub później do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez UE, Zmiany do MSR 16 i MSR 41 Rolnictwo: rośliny produkcyjne (opublikowano dnia 30 czerwca ) mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2016 roku lub później do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez UE, Zmiany do MSR 27 Metoda praw własności w jednostkowym sprawozdaniu finansowym (opublikowano dnia 12 sierpnia ) mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2016 roku lub później do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez UE, Zmiany do MSSF 10 i MSR 28 Transakcje sprzedaży lub wniesienia aktywów pomiędzy inwestorem a jego jednostką stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem (opublikowano dnia 11 września ) - mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia Wszystkie kwoty wyrażono w tysiącach złotych (PLN), chyba że stwierdzono inaczej 13

WYBRANE DANE FINANSOWE ASEE S.A... 5 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ASEE S.A... 6 SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ASEE S.A... 6 BILANS ASEE S.A...

WYBRANE DANE FINANSOWE ASEE S.A... 5 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ASEE S.A... 6 SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ASEE S.A... 6 BILANS ASEE S.A... RAPORT ROCZNY ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU SPRAWOZDANIE FINANSOWE ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ

Bardziej szczegółowo

GRUPA ASSECO Raport roczny za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku

GRUPA ASSECO Raport roczny za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku GRUPA ASSECO Raport roczny za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY ASSECO sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej

Bardziej szczegółowo

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Bilans... 5 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ABC DATA S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA ABC DATA S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA ABC Data S.A. GRUPA KAPITAŁOWA ABC DATA S.A. Skonsolidowane Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

ABC DATA S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

ABC DATA S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA ABC DATA S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Bilans... 5 Rachunek przepływów pieniężnych...

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA W GDAŃSKU

GRUPA KAPITAŁOWA ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA W GDAŃSKU GRUPA KAPITAŁOWA ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA W GDAŃSKU Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 30.04.2015 GDAŃSK miejscowość data 1 Spis treści 1 Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY PKM DUDA S.A.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY PKM DUDA S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY PKM DUDA S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Zatwierdzono na dzień 20 marca 2013 roku Rachunek zysków

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R. Sporządzone według MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ( MSSF ) ZATWIERDZONYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. (do 01.05.2011 SOLAR COMPANY Ltd. Sp. z o.o.)

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA PMPG POLSKIE MEDIA

GRUPA KAPITAŁOWA PMPG POLSKIE MEDIA GRUPA KAPITAŁOWA PMPG POLSKIE MEDIA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ROCZNY OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU ZAWIERAJĄCE: I. SKONSOLIDOWANE WYBRANE DANE FINANSOWE II. SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia SA

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia SA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2014 Sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez UE Gdynia, 20 marca 2015 roku

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2014 rok

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2014 rok JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2014 rok -Kraków, 19 marca 2015 roku- SPIS TREŚCI: JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 4 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GETIN HOLDING S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31.12.2011 WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GETIN HOLDING S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31.12.2011 WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA SPRAWOZDANIE FINANSOWE GETIN HOLDING S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31.12.2011 WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA GETIN HOLDING S.A. Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2011

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Skarbiec Holding Spółka Akcyjna

Grupa Kapitałowa Skarbiec Holding Spółka Akcyjna ZA ROK OBROTOWY OBEJMUJĄCY OKRES 18 MIESIĘCY OD DNIA 1 STYCZNIA 2014 R. DO DNIA 30 CZERWCA 2015 R. Grupa Kapitałowa Skarbiec Holding Spółka Akcyjna Spis treści I. List Prezesa Zarządu II. Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Indeks do sprawozdania finansowego SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ... 6 SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW...

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 zakończony dnia roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia 31 marca 2014 roku zgodne z MSSF (w tysiącach

Bardziej szczegółowo

Open Finance S.A. Sprawozdanie finansowe. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku. sporządzone zgodnie

Open Finance S.A. Sprawozdanie finansowe. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku. sporządzone zgodnie Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej SPIS TREŚCI: I. SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ZA

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa ABC Data S.A. (poprzednio ABC Data Holding S.A.)

Grupa Kapitałowa ABC Data S.A. (poprzednio ABC Data Holding S.A.) Grupa Kapitałowa ABC Data S.A. (poprzednio ABC Data Holding S.A.) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 roku sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2013 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. 4 kwietnia 2014 r.

GRUPA AGORA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2013 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. 4 kwietnia 2014 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2013 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. 4 kwietnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 SPIS TREŚCI Skonsolidowany bilans 3 Skonsolidowany rachunek

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Magellan sporządzone za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku wraz z opinią niezależnego

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Magellan sporządzone za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku wraz z opinią niezależnego Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Magellan sporządzone za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

raport finansowy R-2014 Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe 1 Nazwa jednostki: Apator SA Strona 1 Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe 2 Spis treści 1. Informacje ogólne... 4 1.1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Raport roczny. Zawierający:

Raport roczny. Zawierający: Raport roczny Zawierający: Wybrane dane finansowe Pismo Prezesa Zarządu Oświadczenia Zarządu Opinię z badania sprawozdania finansowego Raport z badania sprawozdania finansowego Sprawozdanie finansowe na

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku.

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku. Jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku. SPIS TREŚCI SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 3 SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ... 4 SPRAWOZDANIE Z

Bardziej szczegółowo

GRUPA ASSECO Raport kwartalny za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2013 roku

GRUPA ASSECO Raport kwartalny za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2013 roku GRUPA ASSECO Raport kwartalny za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2013 roku Obecność w ponad 30 krajach Uzyskana sprzedaż 4 188 mln 16 940 osób pracujących na uzyskane wyniki Wypracowany wynik

Bardziej szczegółowo

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police Spółka Akcyjna

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police Spółka Akcyjna Jednostkowe sprawozdanie finansowe 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2013 roku przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Atende S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2013 r.

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Atende S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Atende S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. Spis treści 1. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej... 4 2. Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów...

Bardziej szczegółowo

List Prezesa Zarządu Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze Z przyjemnością przekazuję Państwu, w imieniu własnym i Zarządu Apator S.A., Raport za 2013 rok. Rok bogaty w wydarzenia, które - w mojej ocenie

Bardziej szczegółowo

Raport finansowy. NEUCA sa Raport roczny 2014 77

Raport finansowy. NEUCA sa Raport roczny 2014 77 Raport finansowy NEUCA sa Raport roczny 2014 77 RAPORT FINANSOWY 0. Wybrane dane finansowe...82 0.1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej...84 0.2 Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa TOYA S.A.

Grupa Kapitałowa TOYA S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej AKTYWA Nota 31 grudnia 2013 31 grudnia 2012 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 3 241 151 556 II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 11 937 108 072

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 3 241 151 556 II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 11 937 108 072 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz dodatkowe informacje i objaśnienia za rok zakończony 31 grudnia 29 roku wg. MSR oraz za rok zakończony 31 grudnia 28 roku wg MSR Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo