Scania w Polsce MAGAZYN NR 3/2007 (40) MAGAZYN NR 3/2007 (40)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Scania w Polsce MAGAZYN NR 3/2007 (40) MAGAZYN NR 3/2007 (40)"

Transkrypt

1 Scania w Polsce MAGAZYN NR 3/2007 (40) MAGAZYN NR 3/2007 (40) Fina³ konkursu Top Team 2007

2 OD WYDAWCY w numerze: Str. 3 Aktualnoœci Rekordowy rok Str. 4-9 Aktualnoœci Najlepsi na œwiecie Str Aktualnoœci Inicjatywa Klimatyczna Fundacji Clintona wybiera autobusy Scania Najlepszy na œwiecie serwis Pracownicy i partnerzy Scania na ca³ym œwiecie zgodnie twierdz¹, e perfekcyjny serwis oraz bezawaryjny pojazd to podstawa sukcesu w bran y transportowej. Doskonale rozumiemy jak wa ne jest to dla kierowców i firm transportowych i dlatego podejmujemy wszelkie niezbêdne dzia³ania, by naszym klientom zaoferowaæ mo liwie najlepszy serwis. W tym celu Scania Polska zapewnia wszystkim pracownikom obs³ugi klienta specjalistyczne szkolenia, których celem jest sta³e podnoszenie kwalifikacji. Zadowolenie klienta jest dla nas najwiêksz¹ nagrod¹. Od wielu lat pracownicy œwiatowej sieci serwisów Scania uczestnicz¹ w konkursie na najlepszy zespó³ - Top Team. Konkurs ma na celu podniesienie wiedzy na temat obs³ugi pojazdów, umiejêtnoœci pracy zespo³owej oraz motywacji wœród pracowników serwisów. W roku 2007 fina³owe zmagania œwiatowego konkursu Top Team z udzia³em 10 najlepszych zespo³ów po raz pierwszy odby³y siê w Polsce. Z wielk¹ przyjemnoœci¹ i satysfakcj¹ pragnê poinformowaæ, e pierwsze miejsce i tytu³ Top Team najlepszego na œwiecie zespo³u pracowników serwisu Scania - zdoby³ polski zespó³. To wielki sukces, ale te zobowi¹zanie. Tytu³ Top Team 2007 jest dla u ytkowników pojazdów Scania w Polsce najlepsz¹ gwarancj¹ us³ug serwisowych na najwy szym œwiatowym poziomie. Z okazji Nowego Roku 2008 proszê naszych Klientów i Partnerów o przyjêcie yczeñ pomyœlnoœci i sukcesu. Thomas Bertilsson Dyrektor Generalny Scania Polska S.A. Str. 13 Aktualnoœci Zielony œwiat Str Aktualnoœci Autobusowe nowoœci Str. 16 Prezentacje Specjalnie dla pañ Str. 17 Aktualnoœci Warto mieæ tak¹ kartê Str. 18 Aktualnoœci Nowy pomys³ na flotê Str. 19 Nasi Klienci Mocna pozycja na rynku Str Nasi Klienci Zielona przystañ Str Nasi Klienci Stawiamy na rozwój Str. 27 Aktualnoœci Konkurs fotograficzny Ja i Moja Scania Magazyn Scania w Polsce wydawany jest przez Scania Polska S.A. Stara Wieœ, gm. Nadarzyn Al. Katowicka 316, Nadarzyn tel. (022) , fax (022) Magazyn dostêpny jest bezp³atnie w sieci sprzeda y Scania Polska S.A. Wszystkich zainteresowanych regularnym otrzymywaniem Magazynu Scania w Polsce prosimy o zg³oszenia listowne do Scania Polska S.A., podaj¹c nastêpuj¹ce dane: imiê i nazwisko, dok³adny adres z kodem pocztowym, nazwê firmy, markê u ytkowanego samochodu ciê arowego. Druk: ELRO-DRUK, Otwock tel.: Scania w Polsce 3/2007

3 Rynek Rekordowy rok Rynek pojazdów u ytkowych w 2007 roku To by³ wyj¹tkowo trudny, ale te interesuj¹cy rok dla producentów i dystrybutorów pojazdów ciê arowych o ca³kowitej masie powy ej 16 DMC. Mimo wielu sygna³ów o nadchodz¹cej koniunkturze w gospodarce niemal wszyscy europejscy producenci pojazdów u ytkowych nie byli w stanie sprostaæ zapotrzebowaniu. W rezultacie czêœæ klientów, którzy spóÿnili siê z podjêciem decyzji o zakupie pojazdów i nie z³o yli zamówieñ na pocz¹tku tego roku, ustawi³a siê w d³ugiej kolejce. Z takim fenomenem Europa nie mia³a do czynienia od wielu lat. Sytuacja na rynku w Polsce nie ró ni siê niczym od tego, co dzia³o siê na ca³ym kontynencie (do ) Scania Polska ju w IV kwartale 2007 portfel zamówieñ mia³a praktycznie zamkniêty. Dysponowaliœmy jedynie pojedynczymi egzemplarzami pojazdów, które natychmiast znajdowa³y nabywców. Oceniaj¹c rynek z perspektywy ca³ego roku nale y stwierdziæ, e zapotrzebowanie europejskiego i polskiego rynku na pojazdy ciê arowe o ca³kowitej masie powy ej 16 DMC przekroczy³o mo liwoœci produkcyjne wszystkich uczestników rynku. Przewiduj¹c znacz¹cy wzrost przewozów, Scania ju kilka lat temu podjê³a dzia³ania zmierzaj¹ce do podniesienia zdolnoœci produkcyjnych. Obecnie wszystkie zak³ady Scania s¹ w stanie dostarczyæ na rynek ok pojazdów (wraz z autobusami), co oznacza wzrost o 23% procent w stosunku do roku poprzedniego Polski rynek pojazdów ciê arowych o ca³kowitej masie powy ej 16 DMC w latach 1998 paÿdziernik 2007 Dla Scania najwa niejsza jest przede wszystkim jakoœæ. Zarówno pojazdu jak te obs³ugi serwisowej. Za tak dynamicznym wzrostem sprzeda y musi iœæ rozbudowa sieci serwisowej i podniesienie jakoœci us³ug na najwy szy poziom. W tym przypadku nie godzimy siê na adne kompromisy. U ytkownicy pojazdów ciê arowych dobrze wiedz¹, czym koñczy siê gwa³towny wzrost produkcji przy jednoczesnym zaniedbaniu rozwoju sieci obs³ugi. Do koñca paÿdziernika 2007 roku Scania dostarczy³a polskim klientom pojazdy, znacznie wiêcej ni w tym samym okresie roku Najwiêksz¹ popularnoœci¹ w segmencie ci¹gników siod³owych ciesz¹ siê pojazdy 4x2 z wysokimi, sypialnymi kabinami Highline i Topline oraz silnikami 420 KM, które s¹ wykorzystywane g³ównie w transporcie miêdzynarodowym. W segmencie pojazdów budowlanych najlepiej sprzedaj¹cym siê modelem jest wywrotka 8x (do ) Sprzeda pojazdów Scania w Polsce w latach 1998 paÿdziernik 2007 Scania w Polsce 3/2007 3

4 Serwis na najwy szym poziomie U ytkownicy pojazdów ciê arowych doskonale wiedz¹, e podstaw¹ ich sukcesu w biznesie jest bezb³êdnie dzia³aj¹cy serwis. Ka dy, nawet najlepszy pojazd wymaga okresowej obs³ugi serwisowej. Postêp techniki i stosowanie nowoczesnych technologii we wspó³czesnych pojazdach u ytkowych wymuszaj¹ na obs³udze serwisowej poziom wyj¹tkowo szerokiej wiedzy oraz stosowania skomplikowanych procedur i narzêdzi serwisowych. Serwisy, których podstawowym wyposa eniem jest komplet kluczy i z³ote rêce mechanika to ju historia. Dziœ nawet podstawowy przegl¹d pojazdu wymaga zastosowania komputera, specjalistycznego oprogramowania i dedykowanych narzêdzi. Najlepsi na Z doœwiadczeñ Scania na ca³ym œwiecie wynika, e dla jakoœci obs³ugi serwisowej decyduj¹ce znaczenia ma cz³owiek. To od jego umiejêtnoœci, doœwiadczenia i znajomoœci procedur zale y, czy obs³uga serwisowa zostanie wykonana poprawnie, a co za tym idzie, czy pojazd bêdzie pracowa³ bezawaryjnie. Coraz bardziej konkurencyjny rynek wymaga od nas pracy najwy szej jakoœci. Aby sprostaæ stale rosn¹cym wymaganiom klientów, wprowadziliœmy system obowi¹zkowych, regularnych szkoleñ wszystkich pracowników naszych warsztatów i biur obs³ugi klienta na ca³ym œwiecie, jak równie zachêcamy do podnoszenia kwalifikacji przez organizacjê atrakcyjnych konkursów. Triumfuj¹cy zespó³ G-H Pó³noc (Polska) Jednym z bardzo wa nych elementów szkolenia, który s³u y jednoczeœnie integracji, wymianie informacji oraz porównaniu zdobytych umiejêtnoœci jest organizowany od wielu lat konkurs Scania Top Team. W konkursie uczestnicz¹ pracownicy niemal wszystkich serwisów Scania na ca³ym œwiecie. W listopadzie 2007, w wielkim miêdzynarodowym finale, 10 najlepszych zespo³ów pracowników obs³ugi klienta i serwisu spotka³o siê w Warszawie, aby walczyæ o tytu³ Scania Top Team Polacy pokazali najwy sz¹ klasê. Mechanicy i pracownicy serwisów Scania z W³oc³awka, Bydgoszczy i P³ocka prowadzonych przez dealera Scania, firmê Granosik- Ho³owiñski, zajêli pierwsze miejsce, pokonuj¹c zespo³y z Holandii, W³och, Finlandii, Niemiec, Austrii, Nowej Zelandii, S³owacji, Wêgier i Belgii. Nie by³ to pierwszy ani te przypadkowy sukces pracowników serwisów Scania w Polsce. W poprzedniej edycji œwiatowego konkursu Top Team rozgrywanego w roku 2005 pracownicy serwisu Scania w Nadarzynie zajêli 2 miejsce, ulegaj¹c tylko dru ynie ze Szwecji. 4 Scania w Polsce 3/2007

5 Top Team 2007 œwiecie Sukces zespo³u Stopieñ zaawansowania wspó³czesnego pojazdu wymaga rzetelnej wiedzy z wielu dziedzin. Dlatego te obs³ug¹ pojazdu zajmuje siê zespó³, w sk³ad którego wchodz¹ specjaliœci z ró nych dziedzin. Koñcowy efekt w znacznej mierze zale y od umiejêtnoœci pracy w grupie, w³aœciwej organizacji, zaufania i podzia³u obowi¹zków. Wa ne doœwiadczenie Leszek Czapski, kieruj¹cy Dzia³em Szkoleñ Scania Polska, który obserwowa³ zmagania wszystkich finalistów, podkreœla³ znaczenie pracy grupowej. Obs³uga klienta to dziœ skomplikowany i z³o ony proces wymagaj¹cy wspó³pracy specjalistów kilku dziedzin. Dlatego obecnie wszystkie zajêcia szkoleniowe musz¹ zawieraæ elementy doskonal¹ce pracê grupow¹ i umiejêtnoœæ porozumiewania siê wszystkich uczestników procesu obs³ugi pojazdu. Wa na jest równie mo liwoœæ wymiany doœwiadczeñ z kolegami z innych krajów. Miêdzynarodowy fina³ Scania Top Team 2007 Miêdzynarodowy fina³ konkursu Scania Top Team odby³ siê w tym roku ju po raz szósty. Tegoroczne pó³fina³y odby³y siê w maju w Södertälje w Szwecji, a fina³ 10 listopada 2007 w Warszawie. Konkurs Top Team przeznaczony jest dla pracowników obs³ugi ca³ej globalnej sieci serwisowej Scania. Jego koncepcja narodzi³a siê w Szwecji w póÿnych latach 80. Pocz¹tkowo konkurs obejmowa³ serwisy Scania w ca³ej Skandynawii. Obecnie ma zasiêg œwiatowy i stanowi wa ny element szkoleñ pracowników. Najwa niejsze cele konkursu to: zachêcanie pracowników serwisów Scania do sta³ego podnoszenia kwalifikacji podniesienie i wzmocnienie statusu pracowników obs³ugi poprawa przep³ywu informacji pomiêdzy poszczególnymi dzia³ami wewn¹trz serwisu i podkreœlenie znaczenia pracy zespo³owej. Zdobywcy 2 miejsca, dru yna z Holandii Zawodnicy z dalekiej Nowej Zelandii Scania w Polsce 3/2007 5

6 usterek oraz przygotowanie pe³nej dokumentacji tych napraw. Uczestnicy konkursu musz¹ siê wykazaæ znajomoœci¹ i umiejêtnoœci¹ zastosowania wszystkich procedur serwisowych, umiejêtnoœci¹ korzystania z aplikacji komputerowych, doskona³¹ znajomoœci¹ specjalistycznych narzêdzi. Oczywiœcie podczas zmagañ konkursowych liczy siê te czas wykonania ka dego zadania. Konkurencje odbywaj¹ siê równolegle na wszystkich stanowiskach, a zawodnicy poszczególnych zespo³ów nie maj¹ mo liwoœci porozumiewania siê ze sob¹. W oczekiwaniu na kolejne zadanie zawodnicy nie tracili czasu. Wykorzystywali go na konsultacje z przebywaj¹cymi w Polsce przedstawicielami Scania Academy, którzy s³u yli wszystkim uczestnikom konkursu swoj¹ Tegoroczna edycja Top Team podzielona by³a na dwie czêœci: jedna obejmowa³a zagadnienia dotycz¹ce pojazdów serii P i R, w której bra³y udzia³ dru yny z 26 krajów (gospodarzem jest Scania Polska S.A. we wspó³pracy z dzia³em sprzeda y i obs³ugi Scania CV AB i Scania Academy), natomiast druga obejmowa³a zagadnienia dotycz¹ce pojazdów serii 4 i przeznaczona by³a dla 5 krajów Azji (gospodarzem jest Scania Malezja we wspó³pracy ze Scania Academy). Piêæ najlepszych zespo³ów wy³onionych z dwóch pó³fina³ów, które odby³y siê w maju w Szwecji, spotka³o siê 10 listopada na miêdzynarodowym finale Top Team w Warszawie. Azjatycki fina³ dla piêciu dru yn, które rywalizowa³y w zakresie wiedzy o serii 4 mia³ miejsce we wrzeœniu br. w Kuala Lumpur w Malezji. Zwyciêzc¹ zosta³ zespó³ pracowników serwisu z Tajwanu. Kilka s³ów o zasadach Konkurs Top Team odbywa siê w dwóch etapach: krajowym oraz miêdzynarodowym. Fina³y krajowe organizowane s¹ co dwa lata w latach parzystych przez regionalnych dystrybutorów. Fina³y miêdzynarodowe, organizowane przez Dzia³ Sprzeda y i Us³ug Scania CV AB i Scania Academy odbywaj¹ siê co dwa lata w latach nieparzystych. Zwyciêzcy fina³ów krajowych zostaj¹ automatycznie zakwalifikowani do udzia³u w fina³ach miêdzynarodowych. W tym roku o tytu³ najlepszych pracowników serwisu œwiata Scania walczy³y zespo³y: Vasco (W³ochy) From Dutch (Holandia) Eteläkaaren Jurtaanit (Finlandia) Team New Zealand (Nowa Zelandia) Kühlborn (Niemcy) Slovenské Orly (Republika S³owacji) Csapágyasok (Wêgry) G-H Pó³noc (Polska) Austrian Power (Austria) Top Team Belgium (Belgia). Ka dy zespó³ musia³ przejœæ testy na specjalnie przygotowanych stanowiskach. Jeden z testów obejmuje wiedzê teoretyczn¹, pozosta³e to zadania polegaj¹ce na wykrywaniu i naprawie specjalnie spreparowanych 6 Scania w Polsce 3/2007

7 Top Team 2007 fachow¹ wiedz¹ i doœwiadczeniem z zakresu funkcjonowania oragnizacji serwisowej Scania na œwiecie, wyjaœniali te najwa niejsze szczegó³y techniczne najnowszego silnika Scania XPI. Droga do œwiatowego fina³u W poprzedniej edycji miêdzynarodowego fina³u Top Team 2005 zespó³ polskich pracowników serwisu Waw-Team z Nadarzyna zaj¹³ drugie miejsce. W tegorocznych eliminacjach konkursu uczestniczy³o 120 polskich mechaników reprezentuj¹cych 27 serwisów. Pierwszy etap zmagañ konkursowych odbywa³ siê za poœrednictwem unikalnego internetowego systemu zarz¹dzania szkoleniami Scania Training Management System. Do polskiego fina³u zakwalifikowa³o siê 5 zespo³ów. Najwiêksz¹ wiedz¹ z zakresu obs³ugi klienta, diagnostyki, bie ¹cej obs³ugi pojazdów, budowy pojazdu, prowadzenia dokumentacji warsztatowej oraz przeprowadzania napraw wykaza³ siê zespó³ G-H Pó³noc reprezentuj¹cy serwisy dealera Scania, firmy Granosik- Ho³owiñski z W³oc³awka, Bydgoszczy i P³ocka. Podczas miêdzynarodowego pó³fina³u zorganizowanego w Södertälje w po³owie maja 2007 r., gdzie spotka³o siê 26 ekip z ca³ego œwiata, zespó³ G-H Pó³noc spisa³ siê doskonale i zaj¹³ 4 miejsce w swojej grupie (13 zespo³ów). W rezultacie nasi zawodnicy znaleÿli siê w grupie 10 najlepszych zespo³ów œwiata i uzyskali prawo rywalizacji o tytu³ Top Team Scania w Polsce 3/2007 7

8 Sêdziowe przy pracy Szwedzcy instruktorzy: Anders Lindblad i Magnus Karlsson Jan Gustavsson prezentuje technikê Scania XPI Peter Janssens, dyrektor Scania Academy Wielki fina³ w Polsce i z Polakami w roli g³ównej Po raz pierwszy miêdzynarodowy fina³ Top Team odbywa³ siê w Polsce, w siedzibie Scania Polska w Nadarzynie. Organizacja tak presti owych w œwiecie Scania zawodów w³aœnie w Polsce jest dowodem uznania dla polskich mechaników i pracowników serwisów za ich doskona³¹ znajomoœæ pojazdów, profesjonalizm, najwy szy poziom obs³ugi klientów, u ytkowników pojazdów Scania. Scania i Top Team 2007 w liczbach Obecnie Scania dzia³a na 116 rynkach œwiata poprzez sieæ 48 w³asnych i 68 niezale nych dystrybutorów. ¹cznie na œwiecie Scania posiada ponad 1400 stacji obs³ugi pojazdów. W zmaganiach o tytu³ najlepszego zespo³u na ca³ym œwiecie uczestniczy- ³o mechaników i pracowników obs³ugi klienta, którzy utworzyli 800 piêcioosobowych dru yn. Najlepszych mechaników i najlepsz¹ obs³ugê znajdziesz w Polsce W miêdzynarodowym finale konkursu Scania Top Team 2007, który odby³ siê 10 listopada 2007 w Warszawie zwyciê y³ polski zespó³ w sk³adzie: Piotr Janas, Grzegorz Taglewski, Janusz Paziewski, Krzysztof Marachowski, Zbigniew Taglewski, Wojciech Sawoni. Nasi zawodnicy zdobyli 223,5 pkt na 250 mo liwych. By³ to najlepszy wynik w historii konkursu Top Team. Finaliœci Top Team 2007 Jestem z was dumny. Pokazaliœcie mistrzowsk¹ klasê i udowodniliœcie, e podstaw¹ sukcesu jest zespo³owa praca oraz zapa³ poparty wszechstronn¹ wiedz¹. Pragnê podziêkowaæ naszym goœciom, uczestnikom konkursu z ca³ego Leszek Czapski, szef Dzia³u Szkoleñ Scania Polska Wyniki: 1. Polska 223,5 pkt 2. Holandia 198,0 3. W³ochy 188,5 4. Finlandia 183,0 5. Niemcy 179,0 6. Austria 176,5 7. Nowa Zelandia 166,5 8. S³owacja 142,5 9. Wêgry 128,0 10. Belgia 93,5 8 Scania w Polsce 3/2007

9 Top Team 2007 œwiata i wszystkim, którzy pracowali przy organizacji konkursu. Daliœcie znakomity przyk³ad, jak nale y rozumieæ i tworzyæ wartoœci Scania powiedzia³ na zakoñczenie konkursu dyrektor generalny Scania Polska, Thomas Bertilsson. Nagroda Scania Top Team 2007 to zobowi¹zanie wobec naszych klientów utrzymania najwy szego poziomu us³ug. Dla wszystkich ludzi Scania na ca³ym œwiecie najwiêksz¹ nagrod¹ jest satysfakcja klienta i to, e zawsze z dum¹ mówi¹ o swojej rodzinie Scania. Kiedy po godzinie nerwowego czekania na og³oszenie wyników trzech najlepszych zespo³ów dotar³o do mnie, e nasza praca nie posz³a na marne, pomyœla³em: warto by³o powalczyæ. Dziœ wiem, e jeœli tylko chcemy, potrafimy pokonaæ najwiêksze trudnoœci, mo emy prze³amaæ bariery i udowodniæ, e zas³ugujemy na miejsce wœród najlepszych. Grzegorz Taglewski W³oc³awek Nie wygraliœmy przypadkiem. Przede wszystkim nasz sukces zawdziêczamy wieloletniej praktyce. Chcieliœmy te pokazaæ wszystkim, e potrafimy byæ lepsi, udowodniæ przede wszystkim sobie, e praca, jak¹ wk³adamy w doskonalenie naszych umiejêtnoœci, to dobra inwestycja. Janusz Paziewski Bydgoszcz Jestem bardzo zadowolony. To wielka nagroda. Oczywiœcie teraz zdajê sobie sprawê z odpowiedzialnoœci. Mam nadziejê, e sukces nie zmieni zbyt wiele w moim yciu. Bêdê robi³ to samo, co dotychczas i to, co lubiê i sprawia mi wielk¹ przyjemnoœæ. Wojciech Sawoni W³oc³awek Jak siê przygotowywaliœmy do konkursu? Przede wszystkim praktyka. Du e znaczenie mia³ te trening i umiejêtnoœæ pracy i podzia³u zadañ w zespole. No i oczywiœcie dobrze jest mieæ trochê szczêœcia. Piotr Janas Bydgoszcz Chcia³bym pogratulowaæ i podziêkowaæ moim pracownikom za tak wspania³y rezultat dodaje Jan Ho³owiñski. Przy okazji przypomnê, e czêœæ osób ze zwyciêskiego zespo³u zaczyna³a swoj¹ pracê w latach , pod yczliw¹ opiek¹ Gerarda Ambauma, naszego przyjaciela z Holandii, który cierpliwie uczy³ nas, na czym polega obs³uga klienta, szczególnie tak wymagaj¹cego, jakim s¹ u ytkownicy pojazdów Scania. Jego autorytet, wiedza i doœwiadczenie ci¹gle s¹ obecne w naszej firmie, chocia sam Gerard z racji wieku nieczêsto nas odwiedza. Gerard Ambaum zawsze stawia³ nam za wzór pracowników serwisów Scania w Holandii. Dziœ mogê powiedzieæ, e jego yczliwe uwagi traktowaliœmy zawsze bardzo powa nie. Œwiadczy o tym wynik. Tym razem nasi koledzy z Holandii, których Gerard stawia³ nam za przyk³ad, zajêli drugie miejsce. Jan Ho³owiñski Scania w Polsce 3/2007 9

10 Inicjatywa Klimatyczna Scania zdoby³a tytu³ preferowanego dostawcy Inicjatywy Klimatycznej Fundacji Clintona. Produkowane przez koncern autobusy zasilane etanolem zosta³y uznane za jedno z najlepszych rozwi¹zañ umo liwiaj¹cych ograniczenie emisji dwutlenku wêgla przez pojazdy samochodowe w miastach. To presti owe wyró nienie otwiera dla Scania nowy rynek w 40 aglomeracjach œwiata, które bior¹ udzia³ w projekcie. Inicjatywa Klimatyczna Clintona zosta³a zainaugurowana przez by³ego prezydenta USA, Billa Clintona, w 2006 r. Jej celem jest stworzenie bodÿców dla biznesu, które stymulowa³yby rozwój technologii pomagaj¹cych ograniczaæ zmiany klimatyczne. Wspó³praca z Grup¹ C40 (stowarzyszenie du ych metropolii przoduj¹cych we wdra aniu rozwi¹zañ zmniejszaj¹cych niekorzystne zmiany klimatu. Jednym z jego cz³onków jest Warszawa) ma na celu generowanie wiêkszego zainteresowania tzw. ekologicznie czystymi technologiami. Decyzja o wskazaniu Scania jako preferowanego dostawcy autobusów poprzedzona zosta³a dok³adn¹ analiz¹ przeprowadzon¹ przez autorytety w dziedzinie ochrony œrodowiska. Scania ma ju ponad 20 lat doœwiadczeñ w produkcji ekologicznych autobusów napêdzanych silnikami na etanol. Przyk³ad Sztokholmu, gdzie linie œródmiejskie w wiêkszoœci obs³ugiwane s¹ w³aœnie przez autobusy Scania zasilane etanolem pokazuje, e obs³uga du ego natê enia ruchu miejskiego przez pojazdy napêdzane tym paliwem jest mo liwa i op³acalna. W najbli szym czasie na centralne ulice Sztokholmu wyjedzie 10 najnowszych autobusów wyposa- onych w zasilane etanolem silniki trzeciej generacji. W porównaniu z tradycyjnym silnikiem Diesla silnik na etanol emituje do 90% mniej 10 Scania w Polsce 3/2007

11 Autobusy Scania dwutlenku wêgla. Komunikacja Miejska Sztokholmu (SL) kontynuuje pioniersk¹ strategiê wprowadzania do aglomeracji miejskiej taboru zasilanego paliwami odnawialnymi, której pocz¹tki siêgaj¹ koñca lat 80. Od kilku lat komunikacja miejska w centrum Sztokholmu obs³ugiwana jest wy³¹cznie przez autobusy napêdzanym etanolem lub biogazem. Wiêkszoœæ z nich, podobnie jak znaczna czêœæ pojazdów obs³uguj¹cych komunikacjê w strefie podmiejskiej stolicy Szwecji, to w³aœnie autobusy Scania napêdzane etanolem (ok. 400 pojazdów). SL podjê³o decyzjê o zakupie od 2010 r. tylko pojazdów zasilanych paliwami odnawialnymi. Autobusy Scania zasilane etanolem s¹ obecnie testowane w kilku miastach nale ¹cych do Grupy C40, m. in. w Madrycie, Melbourne, Pekinie i Sao Paulo. Do Grupy C40 nale ¹ miasta takie jak: Addis Abeba, Bangkok, Pekin, Berlin, Bogota, Buenos Aires, Kair, Caracas, Chicago, Delhi, Dhaka, Hanoi, Hong Kong, Houston, Istambu³, D akarta, Johannesburg, Karaczi, Lagos, Lima, Londyn, Los Angeles, Madryt, Manila, Melbourne, miasto Meksyk, Moskwa, Mumbai, Nowy York, Pary, Filadelfia, Rio de Janeiro, Rzym, Sao Paulo, Seul, Szanghaj, Sydney, Toronto, Tokio i Warszawa. Fundacji Clintona wybiera autobusy Scania Scania w Polsce 3/

12

13 ERTS 2007 Zielony œwiat Targi The European Road Transport Show odbywaj¹ce siê w Amsterdamie co dwa lata (w latach nieparzystych) s¹ najwa niejsz¹ i najwiêksz¹ wystaw¹ bran y transportowej w Europie. W tym roku odwiedzi³o je a osób, najwiêcej w historii tych targów. Tematem wiod¹cym by³y najnowsze rozwi¹zania s³u ¹ce ochronie œrodowiska. Na stoisku Scania królowa³y najnowsze silniki Scania Euro 5 wykorzystuj¹ce technikê Scania EGR, która umo liwia spe³nienie najnowszej normy emisji spalin bez stosowania adnych dodatków, oraz Scania XPI nowy, wysokociœnieniowy uk³ad wtryskowy. Dwa spoœród nowej gamy silników, przeznaczone do zastosowañ w transporcie miejskim, spe³niaj¹ równie najsurowsz¹ normê emisji spalin EEV. Zaprezentowano równie pojazdy nowej serii G, uzupe³niaj¹ce ofertê Scania w segmencie samochodów ciê arowych plasuj¹cych siê pomiêdzy seriami P i R, a tak e now¹ kabinê sypialn¹ Highline z serii P. Oczywiœcie nie mog³o te zabrakn¹æ stanowisk prezentuj¹cych bogaty wachlarz us³ug Scania, m. in. oferty szkoleñ kierowców ciê arówek i autobusów. Scania w Polsce 3/

14 Scania OmniExpress Scania Irizar i4 Autobusow 14 Scania w Polsce 3/2007

15 Busworld Kortrijk 2007 Podczas tegorocznych targów autobusowych Busworld w Kortrijk w Belgii Scania zaprezentowa³a kompletn¹ ofertê autobusów, jak równie najnowsze silniki Scania Euro 5 wykorzystuj¹ce technikê Scania EGR, która umo liwia spe³nienie najnowszej normy emisji spalin bez stosowania adnych uci¹ liwych dla kierowcy i przewoÿnika dodatków. Trzy z prezentowanych jednostek napêdowych przeznaczonych do pojazdów komunikacji miejskiej spe³niaj¹ najostrzejsze aktualnie normy Euro 5 i EEV. Scania OmniExpress e nowoœci Na swoim stoisku Scania przedstawi³a 6 modeli reprezentuj¹cych kompletn¹ ofertê autobusów przeznaczonych do obs³ugi transportu miejskiego, miêdzymiastowego i turystycznego. W segmencie przewozów miêdzymiastowych pojawi³y siê dwa premierowe pojazdy: Scania Irizar i4 oraz Scania OmniExpress (aktualnie dostêpne tylko na rynku skandynawskim). Oba modele dostêpne s¹ zarówno w wersji przeznaczonej do regularnej komunikacji lokalnej, jak i w odmianie kombi, przystosowanej do obs³ugi regularnych po³¹czeñ, ale daj¹cej tak e mo liwoœæ okazjonalnego wykorzystania jako autobus turystyczny. Scania w Polsce 3/

16 PREZENTACJE Scania Truck Gear Specjalnie dla pañ Blisko 2 lata temu Scania wprowadzi³a na rynek specjaln¹ kolekcjê odzie y przeznaczon¹ dla kierowców pojazdów ciê arowych, któr¹ ³¹czy logo Scania oraz has³o "Power Passion". Sk³adaj¹ siê na ni¹ estetyczne i wygodne, najwy szej jakoœci ubrania do pracy, które jednoczeœnie nie sprawiaj¹ wra enia ubioru roboczego. Te komfortowe stroje zaprojektowano tak, aby u³atwiæ ycie w kabinie samochodu ciê arowego oraz poza ni¹. U ytkownicy docenili oryginalnoœæ, trwa³oœæ i unikalnoœæ nowych ubrañ, a tak e przemyœlany dobór materia³ów oraz dopracowane szczegó³y. Np. tkaniny dobrano pod k¹tem warunków pogodowych, z jakimi czêsto ma do czynienia kierowca. Wielkoœæ kieszeni dostosowano do rozmiaru dokumentów przewozowych, o bezpieczeñstwo u ytkowników dbaj¹ elementy odblaskowe, a ochronê termiczn¹ i wygodê zapewniaj¹ podwójne zamki b³yskawiczne. Oferta odzie y jest bardzo szeroka: kurtki, koszule, podkoszulki, spodnie, w tym jeansy i szorty, kombinezony, buty oraz dodatki takie jak okulary przeciws³oneczne, czapki czy rêkawiczki. Nie zapomniano te o kobietach pracuj¹cych za kierownic¹ ciê arówki. Z myœl¹ o nich linia odzie y Scania Truck Gear zosta³a w ostatnim czasie wzbogacona o specjaln¹ kolekcjê dla pañ, oferuj¹c¹ m. in. t-shirty, spodnie, kurtki i pulowery. Kierowca Scania oczekuje atrakcyjnej odzie y, która œwietnie sprawdzi siê w pracy, ale równie mo na w niej zajrzeæ np. do kawiarni. Chce byæ dobrze ubrany, a jednoczeœnie w modny sposób komunikowaæ kim jest i jakiej marki pojazd prowadzi. Scania Truck Gear jest kolekcj¹ estetycznych ubrañ, które ³¹cz¹ jakoœæ i komfort z atrakcyjnym wzornictwem oraz funkcjonalnoœci¹, a przy tym otrzyma³y jednoznaczn¹, ekskluzywn¹ to samoœæ Scania. 16 Scania w Polsce 3/2007

17 Program Scania Griffin Program lojalnoœciowy Scania Griffin, nowa propozycja sieci serwisowej Scania Polska, cieszy siê coraz wiêksz¹ popularnoœci¹ wœród naszych klientów. Przyst¹pienie do programu polega na wype³nieniu krótkiego formularza. Potem kilkanaœcie dni oczekiwania na kartê i ju mo na korzystaæ ze wszystkich jego profitów. W katalogu programu ka dy znajdzie coœ dla siebie - breloczki, akcesoria przydatne w podró y, zabawki, odzie, wyposa enie specjalne pojazdu, a nawet wycieczkê do fabryki Scania w Szwecji. A co o programie s¹dz¹ nasi klienci? Pan Marek Tuszyñski z firmy Breviter z Grodziska Mazowieckiego jeÿdzi ciê arówk¹ od 30 lat, od 23 lat na trasach miêdzynarodowych po ca³ej Europie i dalej. Pan Marek na co dzieñ pracuje za kó³kiem 3-letniego ci¹gnika Scania R420, którym do tej pory przejecha³ ju km. W swoim drugim domu, jak nazywa ciê arówkê, pokonuje rocznie œrednio km. Od wielu lat jestem czêstym goœciem serwisu Scania w Nadarzynie. Wykonujê tu wszystkie przegl¹dy i bardzo sobie ceniê ten punkt serwisowy. Podczas jednej z ostatnich wizyt pracownik Biura Obs³ugi Klienta poinformowa³ mnie o nowym programie lojalnoœciowym skierowanym do u ytkowników pojazdów Scania. Pomys³ spodoba³ mi siê i od razu na miejscu wype³ni³em formularz zg³oszeniowy. Na kartê czeka- ³em nieca³e dwa tygodnie. Program jest jeszcze dla mnie czymœ nowym, wiêc zbyt wczeœnie mówiæ o tym, czy spe³nia moje oczekiwania, ale przyj¹³em go z du ym zainteresowaniem. To ciekawa inicjatywa. Podoba mi siê, e przy okazji niezbêdnych przegl¹dów otrzymujemy coœ ekstra. Wymiana punktów na konkretne produkty na pewno jest bardzo dobrym pomys³em. Bardzo ciekawa jest gama dostêpnych w katalogu prezentów, szczególnie podobaj¹ mi siê kurtki i bezrêkawniki, a wiêc akcesoria niezbêdne dla ka dego kierowcy. Punkty bêdê sukcesywnie przelicza³ i wymienia³ na prezenty. Moim kolegom równie spodoba³ siê pomys³ programu skierowanego w³aœnie do nas, kierowców ciê arówek Scania. Sukcesywnie wype³niaj¹ swoje formularze, gdy równie chc¹ otrzymywaæ gad ety dostêpne w katalogu. Podoba mi siê te kolorystyka i format karty idealnie mieœci siê w portfelu. Sam katalog te jest atrakcyjnie wydany. Jest czytelny i przejrzysty, i nie zajmuje du o miejsca. To dobrze, e Scania jest aktywna i proponuje nam, kierowcom, ró ne nowoœci. Wiadomo, e tego typu akcesoria s¹ bardzo przydatne, a kurtki, bezrêkawniki czy czapeczki, oprócz tego, e s³u ¹ nam na co dzieñ, dodatkowo przyci¹gaj¹ wzrok potencjalnych klientów mówi pan Marek. Pan Tomasz Niedzia³ek jest zawodowym kierowc¹ od dwóch lat. Od sierpnia tego roku pracuje w firmie Mur-Beton z Warszawy, gdzie obs³uguje now¹, tegoroczn¹ wywrotkê Scania P380. Przeje d a ni¹, bardzo wygodnie, jak mówi, oko³o Pan Marek Tuszyñski sukcesywnie zbiera punkty, przelicza i wymienia na prezenty Warto mieæ tak¹ kartê km miesiêcznie. Pierwsza wizyta w serwisie i od razu decyzja o przyst¹pieniu do programu Scania Griffin. Nie ukrywa, e skusi³a go mo liwoœæ zdobycia ciekawych akcesoriów. Podczas pierwszej wizyty w serwisie zainteresowa³a mnie witryna z akcesoriami i gad etami z logo Scania. Zapyta³em o nie pracowników Biura Obs³ugi Klienta, którzy poinformowali mnie o nowym programie Scania Griffin. Od razu wype³ni³em formularz uczestnika programu, bo w katalogu prezentów znalaz³em sporo ciekawych rzeczy. Bardzo podoba mi siê odzie, zw³aszcza kurtki i bezrêkawniki, ale równie torba podró na, czyli to, co ka demu kierowcy s³u y w codziennej pracy. Zamierzam te zbieraæ punkty na zegarek i odtwarzacz MP3. Na razie gama prezentów jest wystarczaj¹ca, ale w przysz³oœci mo na by pomyœleæ o rozszerzeniu oferty o podrêczne zestawy narzêdzi i inne gad ety elektroniczne. Scania w Polsce 3/

18 Wynajem d³ugoterminowy Nowy pomys³ na flotê Na ca³ym œwiecie coraz czêœciej stosowany jest outsourcing, polegaj¹cy na powierzaniu przez przedsiêbiorstwa mo liwie wielu zadañ operacyjnych, które nie maj¹ zwi¹zku z ich g³ówn¹ dzia³alnoœci¹, innym podmiotom - wyspecjalizowanym firmom. Firmy wykorzystuj¹ce park samochodowy czêsto poœwiêcaj¹ wiele œrodków i anga uj¹ wielu pracowników do administrowania w³asn¹, nieraz bardzo rozbudowan¹ flot¹. Nowym sposobem na minimalizacjê tych kosztów w firmie jest outsourcing floty, czyli wynajem d³ugoterminowy. Taka oferta skierowana jest przede wszystkim do firm traktuj¹cych samochody jako narzêdzie pracy podlegaj¹ce okresowej wymianie. Œrodki finansowe firmy mog¹ byæ przeznaczone na inwestycje w podstawow¹ dzia³alnoœæ, stwarzaj¹c mo - liwoœæ osi¹gniêcia dodatkowych zysków. Roz³o one w czasie koszty w przeciwieñstwie do jednorazowych du ych wydatków zwi¹zanych z zakupem korzystnie wp³ywaj¹ na zachowanie p³ynnoœci finansowej. Natomiast problemy zwi¹zane z utrzymaniem samochodów w firmie zostaj¹ powierzone specjalistom. Wynajem d³ugoterminowy jest nowym produktem na polskim rynku. ¹czy w sobie finansow¹ czêœæ zwi¹zan¹ z pozyskaniem samochodu z kompleksowym pakietem obs³ugi serwisowej. Kontrakt wynajmu przyjmuje formê umowy leasingu wzbogaconej o umowê obs³ugowonaprawcz¹. Klient op³aca tylko jedn¹, sta³¹, miesiêczn¹ ratê obejmuj¹c¹ finansowanie, ubezpieczenie, podatek drogowy oraz koszty przegl¹dów i napraw. Ca³kowita wartoœæ umowy wynajmu zale y od czasu jej trwania, specyfikacji i ceny pojazdu oraz przewidywanego rocznego przebiegu. Po zakoñczeniu kontraktu klient nie musi siê te martwiæ problemem sprzeda y samochodów, gdy trafiaj¹ one do dealerów Scania, wzbogacaj¹c ich ofertê pojazdów u ywanych. 18 Scania w Polsce 3/2007

19 NASI KLIENCI PPKS Warszawa Mocna pozycja na rynku W komunikacji dalekobie nej bardzo wa n¹ rolê odgrywa komfort podró y. Jest to stwierdzenie oczywiste, niemniej warte podkreœlenia i uœwiadomienia. PPKS Warszawa obs³uguje dziennie ponad 40 tras. S¹ to trasy o d³ugoœci kilkuset kilometrów i wiêcej, dlatego dba³oœæ o komfort jazdy podró nych jest tak istotna, zw³aszcza, e wiele linii kursuje noc¹. Dyrekcja Przedsiêbiorstwa PKS w Warszawie ma tego œwiadomoœæ i traktuje sta³e podnoszenie jakoœci œwiadczonych us³ug jako jeden z priorytetów. Rynek przewozów autobusowych staje siê coraz bardziej wymagaj¹cy. Konkurencja ze strony firm prywatnych, jak równie sprywatyzowanych PKS-ów wymusza zdecydowane dzia³ania marketingowe i inwestycyjne. Jeszcze przed rokiem linie PPKS Warszawa obs³ugiwane by³y w wiêkszoœci przez kilku-, a nawet kilkunastoletnie autobusy marki Jelcz, Autosan, a nawet bardzo wiekowe ju jednostki marki Dab. Pod koniec ub. r. zapad³a decyzja, e PPKS w Warszawie bêdzie systematycznie odm³adza³ tabor i jednoczeœnie podnosi³ jego jakoœæ. W tym celu zakupiono kilka autobusów polskiej produkcji do obs³ugi tras do 300 km oraz zaczêto rozmowy z przedstawicielami Scania Polska w kwestii zakupu kolejnych autobusów tej marki. We flocie PPKS Warszawa jeÿdzi³o do tej pory 13 pojazdów Scania. By³y one przeznaczone przede wszystkim do obs³ugi tras miêdzynarodowych oraz wybranych tras krajowych. Sporadycznie pojazdy te by³y te wynajmowane firmom zewnêtrznym w celach turystycznych. Okaza³o siê, e wynajem autobusów do celów turystycznych rozwija siê bardzo szybko i dynamicznie. Dlatego w 2007 roku zapad³a decyzja o zakupie kolejnych autobusów Scania. Dziêki temu PPKS w Warszawie podniós³ standard niektórych po³¹czeñ krajowych. Oczywiœcie Dyrektor Piotr Grzegorczyk po³¹czenia miêdzynarodowe równie s¹ realizowane przez najlepsze i najbardziej komfortowe jednostki. Dziêki nowym zakupom, a co za tym idzie bogatym mo liwoœciom taborowym, PPKS w Warszawie wzi¹³ udzia³ w kilku przetargach na obs³ugê du ych i presti owych imprez. Pozwoli³y one równie na wiêksze zaanga owanie w dzia³alnoœæ turystyczn¹ w sezonie letnim. Np. kilka warszawskich biur podró y ca³¹ swoj¹ ofertê transportow¹ przy organizacji obozów i kolonii opiera na taborze PKS Warszawa, a w szczególnoœci autobusach Scania. Zleceñ na realizacjê obs³ugi transportowej wci¹ przybywa. Jednym z ciekawszych projektów jest m. in. umowa na sponsoring II-ligowej dru yny Polonia Warszawa. Na jej podstawie dru yna jeÿdzi na wszystkie mecze najnowszymi autobusami Scania. Nowy tabor doskonale sprawdza siê równie przy obs³udze linii Warszawa Wilno realizowanej w ramach po³¹czenia PKP Intercity. Nikt nie ma w¹tpliwoœci, e flota 16 komfortowych i reprezentacyjnych autobusów Scania zapewnia firmie mocn¹ pozycjê na rynku, a tak e presti i pozytywny wizerunek. Scania w Polsce 3/

20

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Ethernet VPN tp 19330 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Efektywna komunikacja biznesowa pozwala na bardzo szybkie i bezpieczne po³¹czenie poszczególnych oddzia³ów firmy przez wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Projekt: wersja β do konsultacji społecznych Opracowanie: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź Spis treści

Bardziej szczegółowo

BMW Financial Services Ubezpieczenia. Ubezpieczenie pojazdu. RadoϾ z jazdy

BMW Financial Services Ubezpieczenia. Ubezpieczenie pojazdu. Radoœæ z jazdy BMW Financial Services Ubezpieczenia Ubezpieczenie pojazdu Radoœæ z jazdy Rozwi¹zania dopasowane do Ciebie. Informacje o BMW Financial Services. Jako firma bêd¹ca integraln¹ czêœci¹ BMW Polska Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady"

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady" 1 Postanowienia ogólne ORGANIZATORZY Organizatorem konkursu jest Miejski Zak³ad Oczyszczania Wysypisko z siedzib¹ w Pile, ul. Kusociñskiego

Bardziej szczegółowo

Skuteczne Zarządzanie Zespołem i motywacja pracowników

Skuteczne Zarządzanie Zespołem i motywacja pracowników Skuteczne Zarządzanie Zespołem i motywacja pracowników Opinie o naszych szkoleniach: Agnieszka Sz. Wrocław: Ciekawie ujęty temat, świetna atmosfera, dużo praktycznych ćwiczeń, otwartość trenera, super

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

a) Serwis BMW i MINI - Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech

a) Serwis BMW i MINI - Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech REGULAMIN USŁUGI DOOR TO DOOR Usługa realizowana jest przez Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech Smorawiński i Andrzej Smorawiński spółkę jawną z siedzibą w Poznaniu, ul. Obornicka 235,

Bardziej szczegółowo

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy biuro@omegasystem.pl STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy 2 3 4 5 6 biuro@omegasystem.pl STOISKA Œwiadczymy kompleksowe us³ugi

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła I Organizator konkursu: Stowarzyszenie Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła, z siedzibą w Jaworze, ul. Wrocławska 30 a, 59-400 Jawor.

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku.

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. Regulamin I edycji Konkursu Teatralnego Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. 1. Organizator Organizatorami Festiwalu są: A) Stowarzyszenie Scena Kultury B) Miasto Gdynia 2. Miejsce oraz

Bardziej szczegółowo

Europejska Akredytacja Indywidualna v2 (European Individual Accreditation)

Europejska Akredytacja Indywidualna v2 (European Individual Accreditation) Europejska Akredytacja Indywidualna v2 (European Individual Accreditation) Formularz Zgłoszeniowy EIA v2 dla kandydatów nie posiadających certyfikatu EQA (lub dla kandydatów posiadających certyfikat EQA

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I. Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I 1. 2. 3. 1. 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I, zwane dalej OWU, stosuje siê w umowach ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I zawieranych przez

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

T.C. DĘBICA S.A. (1) Firma Oponiarska DĘBICA S.A. Wyniki finansowe 2007 r. i perspektywy 2008 r. Warszawa, 15 lutego 2008 r. T.C. DĘBICA S.A. (2) Executive summary Przychody ze sprzedaży w 2007 r. wyniosły

Bardziej szczegółowo

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Usługa e-tranzyt System NCTS 2 Aktualny stan wdrożenia Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach Podatkowy zawrót głowy 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs przeprowadzony zostanie pod nazwą Podatkowy zawrót głowy (dalej: Konkurs). 2. Współorganizatorami Konkursu

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNA JAZDA, SPORT, INTEGRACJA...

BEZPIECZNA JAZDA, SPORT, INTEGRACJA... BEZPIECZNA JAZDA, SPORT, INTEGRACJA... MISJA Misja to du e s³owo, jednak w przypadku naszej dzia³alnoœci trudno go unikn¹æ. Oto czym m. in. zajmujemy siê: MISJA Szkolenia w zakresie doskonalenia techniki

Bardziej szczegółowo

Nieruchomości Komercyjne

Nieruchomości Komercyjne Nieruchomości Komercyjne To takie proste z Ober-Haus! Wiemy, że każdy klient jest inny, niezależnie od tego, czy jest to firma lokalna czy międzynarodowy koncern. Specjaliści Ober-Haus, w ponad 30 biurach

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO DZIENNIK URZÊDOWY WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 TREŒÆ: Poz.: ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO 81 nr 6 z dnia 29 sierpnia 2006 r. zmieniaj¹ce zarz¹dzenie

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku Projekt Uchwała Nr / / Rady Miasta Nowego Sącza z dnia listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art 18 ust 2 pkt 8 i art 40 ust 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta Stowarzyszenie Artystyczne Lustra z siedzibą w Gdyni zwane dalej Organizatorem, ogłasza otwarty Konkurs na utwór muzyczny, który będzie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 25 stycznia 2002 r. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 25 stycznia 2002 r. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie badań technicznych pojazdów. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.) Na podstawie art. 84a ust. 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO I. Organizator konkursu Organizatorem konkursu jest Zarząd Powiatu w Środzie Śląskiej, zwany dalej Organizatorem. Koordynatorem konkursu z ramienia Organizatora

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

INSPIRUJEMY DO WIELKOŚCI SZKOŁA TUTORÓW X EDYCJA: GDAŃSK, GORZÓW WLKP., KATOWICE, LUBLIN, ŁÓDŹ, OLSZTYN, POZNAŃ, RZESZÓW, TORUŃ, WARSZAWA, WROCŁAW

INSPIRUJEMY DO WIELKOŚCI SZKOŁA TUTORÓW X EDYCJA: GDAŃSK, GORZÓW WLKP., KATOWICE, LUBLIN, ŁÓDŹ, OLSZTYN, POZNAŃ, RZESZÓW, TORUŃ, WARSZAWA, WROCŁAW INSPIRUJEMY DO WIELKOŚCI SZKOŁA TUTORÓW X EDYCJA: GDAŃSK, GORZÓW WLKP., KATOWICE, LUBLIN, ŁÓDŹ, OLSZTYN, POZNAŃ, RZESZÓW, TORUŃ, WARSZAWA, WROCŁAW CO PROPONUJEMY? Szkoła Tutorów to nowatorski, 64-godzinny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Publicznych 33-270 Wietrzychowice tel.: (014) 641-80-15 NIP: 871-13-91-921 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Świadczenie usług transportowych autobusami

Bardziej szczegółowo

PROGRAMU PARTNERSKIEGO BERG SYSTEM

PROGRAMU PARTNERSKIEGO BERG SYSTEM Regulamin PROGRAMU PARTNERSKIEGO BERG SYSTEM 1. Organizatorem Programu Partnerskiego BERG SYSTEM" jest KONEKT Sp. z o.o. z siedzibą w: 15-532 Białystok, ul. Wiewiórcza 111; NIP 966 210 20 23; REGON 363632084;

Bardziej szczegółowo

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006 Turniej Piłkarski Regulamin Turnieju Piłkarskiego 1. Organizator, Termin, Miejsce 1. Głównym Organizatorem Turnieju Piłkarskiego Copa Manufaktura (zwanego dalej Turniejem) jest: 03-111 Warszawa, ul.podróŝnicza

Bardziej szczegółowo

CMSE Certified Machinery Safety Expert

CMSE Certified Machinery Safety Expert CMSE Certified Machinery Safety Expert Warunki Warunki 1. ZGŁOSZENIE Na szkolenie CMSE (Certified Machinery Safety Expert) można się zapisać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego CMSE, który można

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez Departament Pielęgniarek i Położnych wśród absolwentów studiów pomostowych, którzy zakończyli udział w projekcie systemowym pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE Oferujemy kompleksowe wsparcie w prowadzeniu własnego biznesu.

Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE Oferujemy kompleksowe wsparcie w prowadzeniu własnego biznesu. Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE jest dynamicznie rozwijającą się instytucją finansową z wieloletnim doświadczeniem. Firma powstała w 1999 roku i posiada ponad 100 oddziałów pod marką KredytOK na terenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7. Warszawa: Organizacja cyklu wyjazdów informacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) w roku 2010 Numer ogłoszenia: 34595-2010; data zamieszczenia: 19.02.2010

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Katalog elementów 2010 2010

Katalog elementów 2010 2010 Katalog elementów 2010 2010 Firma GET jest firm¹ dostarczaj¹c¹ profesjonalny sprzêt budowlany najwy szej jakoœci. Dzia³amy na rynku europejskim od 2004. W tym czasie nie tylko stworzyliœmy trzy linie rusztowañ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU I. Organizatorzy konkursu 1. Szkolny Konkurs z zakresu rachunkowości

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Torunia i Starosta Toruński

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Torunia i Starosta Toruński Toruń, 30.01.2008 r. OGŁOSZENIE działając na podstawie art. 130a ust. 5c i 5e ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz U. z 2005 r. Nr 108, Poz 908 z pózn. zm.) oraz porozumienia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w usłudze szkoleniowodoradczej z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP, realizowanej

Bardziej szczegółowo

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej PROJEKT INWESTYCYJNY Nazwa projektu: Forma projektu: TEVOR 1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej 2. wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect Podmiot: PL Consulting sp.

Bardziej szczegółowo

Oferta dla zawodników Gumy

Oferta dla zawodników Gumy Oferta dla zawodników Gumy Ballistic Flower Power Speed Ballistic A Ballistic B Ballistic D Ballistic G Ballistic H Flower Power A Flower Power B Flower Power C Flower Power D U ywamy najwy szej jakoœci

Bardziej szczegółowo

Nazywam się Marcin Stencel, rocznik 96, uczęszczam do Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy.

Nazywam się Marcin Stencel, rocznik 96, uczęszczam do Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy. Nazywam się Marcin Stencel, rocznik 96, uczęszczam do Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy. Jestem młodym kierowcą rajdowym startującym w Rajdach Okręgowych tzw. RO. Startuje samochodem rajdowym Citroen

Bardziej szczegółowo

Osoby, do których skierowany jest powyższy projekt opisane zostały w zakładce Beneficjenci.

Osoby, do których skierowany jest powyższy projekt opisane zostały w zakładce Beneficjenci. O projekcie Fundacja Ekspert-Kujawy, w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Inowrocławiu, rozpoczyna realizację projektu Wsparcie dla zwalnianych pracowników przedsiębiorstwa Poczta Polska. Celem

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

Województwo Lubuskie, 2016 r.

Województwo Lubuskie, 2016 r. Województwo Lubuskie, 2016 r. Kursy kwalifikacyjne, szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem. Studia podyplomowe itp. Np. uczelnie wyższe w przypadku szkoleń

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 lutego 2016 r. Poz. 251 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1) z dnia 10 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Międzynarodowych Mistrzostw Gołębi Pocztowych Wspólnego Gołębnika Polska

Regulamin Międzynarodowych Mistrzostw Gołębi Pocztowych Wspólnego Gołębnika Polska Regulamin Międzynarodowych Mistrzostw Gołębi Pocztowych Wspólnego Gołębnika Polska Zapraszamy wszystkich hodowców gołębi pocztowych do wzięcia udziału w Mistrzostwach Wspólnego Gołębnika Polska. Udział

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Program aktywizacji społeczno zawodowej osób bezrobotnych w gminie Naruszewo

ZAPYTANIE OFERTOWE Program aktywizacji społeczno zawodowej osób bezrobotnych w gminie Naruszewo ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z przystąpieniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Naruszewie do realizacji projektu systemowego Program aktywizacji społeczno zawodowej osób bezrobotnych w gminie Naruszewo

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie REFA Wielkopolska Poznań, 2011-11-07. ul. Rubież 46 C3, 61-612 Poznań

Stowarzyszenie REFA Wielkopolska Poznań, 2011-11-07. ul. Rubież 46 C3, 61-612 Poznań Stowarzyszenie REFA Wielkopolska Poznań, 2011-11-07 ul. Rubież 46 C3 tel. 0048 61 8279410 fax 0048 61 8279411 email: biuro@refa.poznan.pl ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: postępowania opartego na zasadzie efektywnego

Bardziej szczegółowo

Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o.

Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. Kim jesteśmy? IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. wchodzi w skład międzynarodowej grupy finansowej IMPULS-LEASING International. Poza Polską do Holdingu

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska ogłasza konkurs na logo. Regulamin konkursu: I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie,

Bardziej szczegółowo

Korzyści sklepu mobilnego. Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży. Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu. Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1

Korzyści sklepu mobilnego. Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży. Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu. Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1 Lambox Food Truck Korzyści sklepu mobilnego Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu firmy Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1 1 Zabudowa LAMBox LAMBox to jeden

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014. Opracowanie wyników

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014. Opracowanie wyników OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014 Opracowanie wyników 21753 Warszawa; 1 grudnia 2014 r. Szanowna Dyrekcjo oraz Szanowni Nauczyciele, Serdecznie dziêkujemy wszystkim zaanga owanym w organizacjê Ogólnopolskiego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1469/2012

Zarządzenie Nr 1469/2012 Zarządzenie Nr 1469/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 01 marca 2012 w sprawie przyjęcia Regulaminu Płockiej Karty Familijnej 3+ w ramach Programu Płocka Karta Familijna 3+ Na podstawie art. 7 ust 1

Bardziej szczegółowo

Przyjeżdża klient do serwisu i Podsumowanie badania TNS Garage Quality Check 2013

Przyjeżdża klient do serwisu i Podsumowanie badania TNS Garage Quality Check 2013 Przyjeżdża klient do serwisu i Podsumowanie badania TNS Garage Quality Check 2013 Karolina Wetoszka, Michał Roszkowski, TNS Polska Przyjeżdża klient do serwisu i co zrobić by do niego wrócił?* * i to nie

Bardziej szczegółowo

KONKURS NOWY SĄCZ NOWE TECHNOLOGIE

KONKURS NOWY SĄCZ NOWE TECHNOLOGIE KONKURS NOWY SĄCZ NOWE TECHNOLOGIE MARZEC-KWIECIEŃ 2016 1 Regulamin 1 Organizatorzy: Warsztaty Robotów- Nowoczesny Wymiar Edukacji Społeczno- Kulturalne Towarzystwo Sądeczanin Fundacja Sądecka 2 Patronat

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG LP Działanie Poprzednie brzmienie Aktualne brzmienie 1. 1.4-4.1 Projekt obejmuje badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe oraz zakłada wdroŝenie

Bardziej szczegółowo

Od fartucha ochronnego dla spawacza po jedwabny szal - nowy katalog World Wide Work by MEWA już dostępny

Od fartucha ochronnego dla spawacza po jedwabny szal - nowy katalog World Wide Work by MEWA już dostępny Od fartucha ochronnego dla spawacza po jedwabny szal - nowy katalog World Wide Work by MEWA już dostępny W nowym katalogu World Wide Work by MEWA kobiety znajdą to, czego z pewnością oczekują. Mężczyźni

Bardziej szczegółowo

Finansowy Barometr ING

Finansowy Barometr ING Finansowy Barometr ING Międzynarodowe badanie ING na temat postaw i zachowań konsumentów wobec bankowości mobilnej Wybrane wyniki badania przeprowadzonego dla Grupy ING przez IPSOS O badaniu Finansowy

Bardziej szczegółowo

POLITYKA JAKOŚCI. Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyka

POLITYKA JAKOŚCI. Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyka POLITYKA JAKOŚCI Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyka System Zarządzania Jakością został zbudowany w oparciu o faktycznie realizowane procesy. Podstawowym zadaniem podczas budowy Systemu

Bardziej szczegółowo

CENNIK US UG Detaliczny

CENNIK US UG Detaliczny CENNIK US UG Detaliczny Warszawa & (48 22) 334 64 64 607 07 47 47 Kraków Katowice & (48 12) 410 20 40 605 192 102 Poznaƒ & (48 61) 8 265 000 605 192 100 ódê & 605 192 107 Wroc aw & 605 192 101 Gdaƒsk Sopot

Bardziej szczegółowo

XIII FORUM MŁODEJ LOGISTYKI: zaskakujące zwroty akcji!

XIII FORUM MŁODEJ LOGISTYKI: zaskakujące zwroty akcji! XIII FORUM MŁODEJ LOGISTYKI: zaskakujące zwroty akcji! Minął pierwszy dzień konferencji pt.: Forum Młodej Logistyki i Logistyczne Targi Pracy. 13 edycja wydarzenia organizowanego przez studentów Koła Logistyki

Bardziej szczegółowo

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia {

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia { { Ubezpieczenia Klienci InterRisk SA Vienna Insurance Group to zarówno osoby fizyczne, jak firmy, przedsiębiorstwa i szkoły. Oferujemy im ponad 150 produktów ubezpieczeniowych. Nasze ubezpieczenia zapewniają

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Usługi hotelarskie 2011/S 117-193543

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Usługi hotelarskie 2011/S 117-193543 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:193543-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi hotelarskie 2011/S 117-193543 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim K o n k u r s WYDAJEMY WŁASNĄ KSIĄŻKĘ I GAZETĘ O Baśce Murmańskiej ó s m a e d y c j a 2012/2013 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

Katalog elementów 2010 2010

Katalog elementów 2010 2010 Katalog elementów 2010 2010 Firma GET jest firm¹ GET Sp. z o.o. dostarczaj¹c¹ profesjonalny sprzêt budowlany najwy szej jakoœci. Dzia³amy na rynku europejskim od 2004. W tym czasie nie tylko stworzyliœmy

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Listopad 2012 Organizacja funkcjonalna Dotychczas na organizację patrzono z perspektywy realizowanych funkcji. Zarząd

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy. 1) stypendium stypendium, o którym mowa w niniejszej

Dziennik Urzêdowy. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy. 1) stypendium stypendium, o którym mowa w niniejszej Województwa Wielkopolskiego Nr 81 6898 1140 UCHWA A Nr LI/687/V/2009 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania stypendiów dla studentów uczelni wy szych,

Bardziej szczegółowo

(KOD CPV: 80511000-9 - Usługi szkolenia personelu)

(KOD CPV: 80511000-9 - Usługi szkolenia personelu) Fortress Poland Spółka z o.o. Korpele 27/7 12-100 Szczytno Korpele, dnia 21.12.2012 e- mail: anna@eufunds.pl Tel.: 502 207 430 Nr sprawy: WNEFS.042-7/2012 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją przez

Bardziej szczegółowo

SPIS TRESCI WSTEP CENNIK KONTAKT KAMPANIA MOBILNA Z EKRANEM LED. Kamelot radzi:

SPIS TRESCI WSTEP CENNIK KONTAKT KAMPANIA MOBILNA Z EKRANEM LED. Kamelot radzi: www.kamelot.pl 2012 , SPIS TRESCI KAMPANIA MOBILNA Z EKRANEM LED, WSTEP CENNIK KONTAKT Kamelot radzi: Dziêki naszej przyczepie reklamowej dotrzesz w ka de miejsce!!! Nasze przyczepy reklamowe wykonane

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie nowego pracownika. wydanie 1. ISBN 978-83-255-0049-8. Autor: Justyna Tyborowska. Redakcja: Joanna Tyszkiewicz

Wprowadzenie nowego pracownika. wydanie 1. ISBN 978-83-255-0049-8. Autor: Justyna Tyborowska. Redakcja: Joanna Tyszkiewicz Wprowadzenie nowego pracownika wydanie 1. ISBN 978-83-255-0049-8 Autor: Justyna Tyborowska Redakcja: Joanna Tyszkiewicz Wydawnictwo C.H. Beck Ul. Gen. Zajączka 9, 01-518 Warszawa Tel. (022) 311 22 22 Faks

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016

KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016 Łódź, dnia 23 września 2015r. KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016 Treść: I. Rozgrywki wojewódzkie JUNIORÓW II. Sprawy regulaminowe i organizacyjne I Rozgrywki wojewódzkie JUNIORÓW a/ System

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl 1 z 5 2014-12-09 12:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl Tychy: Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ - nietypowe uzale nienia NIETYPOWE UZALE NIENIA - uzale nienie od facebooka narkotyków czy leków. Czêœæ odciêtych od niego osób wykazuje objawy zespo³u abstynenckiego. Czuj¹ niepokój, gorzej

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM PLANOWANIE DZIAŁAŃ Określanie drogi zawodowej to szereg różnych decyzji. Dobrze zaplanowana droga pozwala dojechać do określonego miejsca w sposób, który Ci

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY. Prezentacja firmy Apetito

OFERTA WSPÓŁPRACY. Prezentacja firmy Apetito OFERTA WSPÓŁPRACY Prezentacja firmy Apetito o nas... BON Apetito Sp. z o.o. powstała w 2009 roku i konsekwentnie tworzy sieć restauracji pod nazwą BONapetito, w których klienci mogą kupować pyszne jedzenie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Rada Nadzorcza zgodnie z treścią Statutu Spółki składa się od 5 do 9 Członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI stosowanie do przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH. IM. GEN. STEFANA ROWECKIEGO "GROTA" W GLIWICACH, na rok szkolny 2015/2016

ZASADY REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH. IM. GEN. STEFANA ROWECKIEGO GROTA W GLIWICACH, na rok szkolny 2015/2016 REKRUTACJA 2015/2016 ZASADY REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. GEN. STEFANA ROWECKIEGO "GROTA" W GLIWICACH, na rok szkolny 2015/2016 Oferta edukacyjna w roku 2015: Dla absolwentów Technikum

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 13 września 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 13 września 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC w sprawie ustalenia regulaminu VI Edycji Konkursu Zbieramy baterie i butelki z tworzyw sztucznych oraz makulaturę i opakowania tetra pak w przedszkolach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE PILOTAŻOWY PROGRAM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT Strona1 Nie trzeba nikogo przekonywać, jak ważną role w każdej firmie odgrywa prawidłowy, bezawaryjny system informatyczny.

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY Opracowanie wyników

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY Opracowanie wyników OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014 Opracowanie wyników 18055 Warszawa; 1 grudnia 2014 r. Szanowna Dyrekcjo oraz Szanowni Nauczyciele, Serdecznie dziêkujemy wszystkim zaanga owanym w organizacjê Ogólnopolskiego

Bardziej szczegółowo

VENDING. Oferta handlowo - usługowa. Tel.: +48 602 74 37 74 Fax: +48 12 444 15 19. ul. Strażacka 39, 30-737 Kraków NIP: 679 299 98 37

VENDING. Oferta handlowo - usługowa. Tel.: +48 602 74 37 74 Fax: +48 12 444 15 19. ul. Strażacka 39, 30-737 Kraków NIP: 679 299 98 37 VENDING Oferta handlowo - usługowa Vendeo - Vending Solutions Grupa Clean24.pl ul. Strażacka 39, 30-737 Kraków NIP: 679 299 98 37 Tel.: +48 602 74 37 74 Fax: +48 12 444 15 19 E-mail: info@vendeo.pl Web:

Bardziej szczegółowo