Scania w Polsce MAGAZYN NR 3/2007 (40) MAGAZYN NR 3/2007 (40)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Scania w Polsce MAGAZYN NR 3/2007 (40) MAGAZYN NR 3/2007 (40)"

Transkrypt

1 Scania w Polsce MAGAZYN NR 3/2007 (40) MAGAZYN NR 3/2007 (40) Fina³ konkursu Top Team 2007

2 OD WYDAWCY w numerze: Str. 3 Aktualnoœci Rekordowy rok Str. 4-9 Aktualnoœci Najlepsi na œwiecie Str Aktualnoœci Inicjatywa Klimatyczna Fundacji Clintona wybiera autobusy Scania Najlepszy na œwiecie serwis Pracownicy i partnerzy Scania na ca³ym œwiecie zgodnie twierdz¹, e perfekcyjny serwis oraz bezawaryjny pojazd to podstawa sukcesu w bran y transportowej. Doskonale rozumiemy jak wa ne jest to dla kierowców i firm transportowych i dlatego podejmujemy wszelkie niezbêdne dzia³ania, by naszym klientom zaoferowaæ mo liwie najlepszy serwis. W tym celu Scania Polska zapewnia wszystkim pracownikom obs³ugi klienta specjalistyczne szkolenia, których celem jest sta³e podnoszenie kwalifikacji. Zadowolenie klienta jest dla nas najwiêksz¹ nagrod¹. Od wielu lat pracownicy œwiatowej sieci serwisów Scania uczestnicz¹ w konkursie na najlepszy zespó³ - Top Team. Konkurs ma na celu podniesienie wiedzy na temat obs³ugi pojazdów, umiejêtnoœci pracy zespo³owej oraz motywacji wœród pracowników serwisów. W roku 2007 fina³owe zmagania œwiatowego konkursu Top Team z udzia³em 10 najlepszych zespo³ów po raz pierwszy odby³y siê w Polsce. Z wielk¹ przyjemnoœci¹ i satysfakcj¹ pragnê poinformowaæ, e pierwsze miejsce i tytu³ Top Team najlepszego na œwiecie zespo³u pracowników serwisu Scania - zdoby³ polski zespó³. To wielki sukces, ale te zobowi¹zanie. Tytu³ Top Team 2007 jest dla u ytkowników pojazdów Scania w Polsce najlepsz¹ gwarancj¹ us³ug serwisowych na najwy szym œwiatowym poziomie. Z okazji Nowego Roku 2008 proszê naszych Klientów i Partnerów o przyjêcie yczeñ pomyœlnoœci i sukcesu. Thomas Bertilsson Dyrektor Generalny Scania Polska S.A. Str. 13 Aktualnoœci Zielony œwiat Str Aktualnoœci Autobusowe nowoœci Str. 16 Prezentacje Specjalnie dla pañ Str. 17 Aktualnoœci Warto mieæ tak¹ kartê Str. 18 Aktualnoœci Nowy pomys³ na flotê Str. 19 Nasi Klienci Mocna pozycja na rynku Str Nasi Klienci Zielona przystañ Str Nasi Klienci Stawiamy na rozwój Str. 27 Aktualnoœci Konkurs fotograficzny Ja i Moja Scania Magazyn Scania w Polsce wydawany jest przez Scania Polska S.A. Stara Wieœ, gm. Nadarzyn Al. Katowicka 316, Nadarzyn tel. (022) , fax (022) Magazyn dostêpny jest bezp³atnie w sieci sprzeda y Scania Polska S.A. Wszystkich zainteresowanych regularnym otrzymywaniem Magazynu Scania w Polsce prosimy o zg³oszenia listowne do Scania Polska S.A., podaj¹c nastêpuj¹ce dane: imiê i nazwisko, dok³adny adres z kodem pocztowym, nazwê firmy, markê u ytkowanego samochodu ciê arowego. Druk: ELRO-DRUK, Otwock tel.: Scania w Polsce 3/2007

3 Rynek Rekordowy rok Rynek pojazdów u ytkowych w 2007 roku To by³ wyj¹tkowo trudny, ale te interesuj¹cy rok dla producentów i dystrybutorów pojazdów ciê arowych o ca³kowitej masie powy ej 16 DMC. Mimo wielu sygna³ów o nadchodz¹cej koniunkturze w gospodarce niemal wszyscy europejscy producenci pojazdów u ytkowych nie byli w stanie sprostaæ zapotrzebowaniu. W rezultacie czêœæ klientów, którzy spóÿnili siê z podjêciem decyzji o zakupie pojazdów i nie z³o yli zamówieñ na pocz¹tku tego roku, ustawi³a siê w d³ugiej kolejce. Z takim fenomenem Europa nie mia³a do czynienia od wielu lat. Sytuacja na rynku w Polsce nie ró ni siê niczym od tego, co dzia³o siê na ca³ym kontynencie (do ) Scania Polska ju w IV kwartale 2007 portfel zamówieñ mia³a praktycznie zamkniêty. Dysponowaliœmy jedynie pojedynczymi egzemplarzami pojazdów, które natychmiast znajdowa³y nabywców. Oceniaj¹c rynek z perspektywy ca³ego roku nale y stwierdziæ, e zapotrzebowanie europejskiego i polskiego rynku na pojazdy ciê arowe o ca³kowitej masie powy ej 16 DMC przekroczy³o mo liwoœci produkcyjne wszystkich uczestników rynku. Przewiduj¹c znacz¹cy wzrost przewozów, Scania ju kilka lat temu podjê³a dzia³ania zmierzaj¹ce do podniesienia zdolnoœci produkcyjnych. Obecnie wszystkie zak³ady Scania s¹ w stanie dostarczyæ na rynek ok pojazdów (wraz z autobusami), co oznacza wzrost o 23% procent w stosunku do roku poprzedniego Polski rynek pojazdów ciê arowych o ca³kowitej masie powy ej 16 DMC w latach 1998 paÿdziernik 2007 Dla Scania najwa niejsza jest przede wszystkim jakoœæ. Zarówno pojazdu jak te obs³ugi serwisowej. Za tak dynamicznym wzrostem sprzeda y musi iœæ rozbudowa sieci serwisowej i podniesienie jakoœci us³ug na najwy szy poziom. W tym przypadku nie godzimy siê na adne kompromisy. U ytkownicy pojazdów ciê arowych dobrze wiedz¹, czym koñczy siê gwa³towny wzrost produkcji przy jednoczesnym zaniedbaniu rozwoju sieci obs³ugi. Do koñca paÿdziernika 2007 roku Scania dostarczy³a polskim klientom pojazdy, znacznie wiêcej ni w tym samym okresie roku Najwiêksz¹ popularnoœci¹ w segmencie ci¹gników siod³owych ciesz¹ siê pojazdy 4x2 z wysokimi, sypialnymi kabinami Highline i Topline oraz silnikami 420 KM, które s¹ wykorzystywane g³ównie w transporcie miêdzynarodowym. W segmencie pojazdów budowlanych najlepiej sprzedaj¹cym siê modelem jest wywrotka 8x (do ) Sprzeda pojazdów Scania w Polsce w latach 1998 paÿdziernik 2007 Scania w Polsce 3/2007 3

4 Serwis na najwy szym poziomie U ytkownicy pojazdów ciê arowych doskonale wiedz¹, e podstaw¹ ich sukcesu w biznesie jest bezb³êdnie dzia³aj¹cy serwis. Ka dy, nawet najlepszy pojazd wymaga okresowej obs³ugi serwisowej. Postêp techniki i stosowanie nowoczesnych technologii we wspó³czesnych pojazdach u ytkowych wymuszaj¹ na obs³udze serwisowej poziom wyj¹tkowo szerokiej wiedzy oraz stosowania skomplikowanych procedur i narzêdzi serwisowych. Serwisy, których podstawowym wyposa eniem jest komplet kluczy i z³ote rêce mechanika to ju historia. Dziœ nawet podstawowy przegl¹d pojazdu wymaga zastosowania komputera, specjalistycznego oprogramowania i dedykowanych narzêdzi. Najlepsi na Z doœwiadczeñ Scania na ca³ym œwiecie wynika, e dla jakoœci obs³ugi serwisowej decyduj¹ce znaczenia ma cz³owiek. To od jego umiejêtnoœci, doœwiadczenia i znajomoœci procedur zale y, czy obs³uga serwisowa zostanie wykonana poprawnie, a co za tym idzie, czy pojazd bêdzie pracowa³ bezawaryjnie. Coraz bardziej konkurencyjny rynek wymaga od nas pracy najwy szej jakoœci. Aby sprostaæ stale rosn¹cym wymaganiom klientów, wprowadziliœmy system obowi¹zkowych, regularnych szkoleñ wszystkich pracowników naszych warsztatów i biur obs³ugi klienta na ca³ym œwiecie, jak równie zachêcamy do podnoszenia kwalifikacji przez organizacjê atrakcyjnych konkursów. Triumfuj¹cy zespó³ G-H Pó³noc (Polska) Jednym z bardzo wa nych elementów szkolenia, który s³u y jednoczeœnie integracji, wymianie informacji oraz porównaniu zdobytych umiejêtnoœci jest organizowany od wielu lat konkurs Scania Top Team. W konkursie uczestnicz¹ pracownicy niemal wszystkich serwisów Scania na ca³ym œwiecie. W listopadzie 2007, w wielkim miêdzynarodowym finale, 10 najlepszych zespo³ów pracowników obs³ugi klienta i serwisu spotka³o siê w Warszawie, aby walczyæ o tytu³ Scania Top Team Polacy pokazali najwy sz¹ klasê. Mechanicy i pracownicy serwisów Scania z W³oc³awka, Bydgoszczy i P³ocka prowadzonych przez dealera Scania, firmê Granosik- Ho³owiñski, zajêli pierwsze miejsce, pokonuj¹c zespo³y z Holandii, W³och, Finlandii, Niemiec, Austrii, Nowej Zelandii, S³owacji, Wêgier i Belgii. Nie by³ to pierwszy ani te przypadkowy sukces pracowników serwisów Scania w Polsce. W poprzedniej edycji œwiatowego konkursu Top Team rozgrywanego w roku 2005 pracownicy serwisu Scania w Nadarzynie zajêli 2 miejsce, ulegaj¹c tylko dru ynie ze Szwecji. 4 Scania w Polsce 3/2007

5 Top Team 2007 œwiecie Sukces zespo³u Stopieñ zaawansowania wspó³czesnego pojazdu wymaga rzetelnej wiedzy z wielu dziedzin. Dlatego te obs³ug¹ pojazdu zajmuje siê zespó³, w sk³ad którego wchodz¹ specjaliœci z ró nych dziedzin. Koñcowy efekt w znacznej mierze zale y od umiejêtnoœci pracy w grupie, w³aœciwej organizacji, zaufania i podzia³u obowi¹zków. Wa ne doœwiadczenie Leszek Czapski, kieruj¹cy Dzia³em Szkoleñ Scania Polska, który obserwowa³ zmagania wszystkich finalistów, podkreœla³ znaczenie pracy grupowej. Obs³uga klienta to dziœ skomplikowany i z³o ony proces wymagaj¹cy wspó³pracy specjalistów kilku dziedzin. Dlatego obecnie wszystkie zajêcia szkoleniowe musz¹ zawieraæ elementy doskonal¹ce pracê grupow¹ i umiejêtnoœæ porozumiewania siê wszystkich uczestników procesu obs³ugi pojazdu. Wa na jest równie mo liwoœæ wymiany doœwiadczeñ z kolegami z innych krajów. Miêdzynarodowy fina³ Scania Top Team 2007 Miêdzynarodowy fina³ konkursu Scania Top Team odby³ siê w tym roku ju po raz szósty. Tegoroczne pó³fina³y odby³y siê w maju w Södertälje w Szwecji, a fina³ 10 listopada 2007 w Warszawie. Konkurs Top Team przeznaczony jest dla pracowników obs³ugi ca³ej globalnej sieci serwisowej Scania. Jego koncepcja narodzi³a siê w Szwecji w póÿnych latach 80. Pocz¹tkowo konkurs obejmowa³ serwisy Scania w ca³ej Skandynawii. Obecnie ma zasiêg œwiatowy i stanowi wa ny element szkoleñ pracowników. Najwa niejsze cele konkursu to: zachêcanie pracowników serwisów Scania do sta³ego podnoszenia kwalifikacji podniesienie i wzmocnienie statusu pracowników obs³ugi poprawa przep³ywu informacji pomiêdzy poszczególnymi dzia³ami wewn¹trz serwisu i podkreœlenie znaczenia pracy zespo³owej. Zdobywcy 2 miejsca, dru yna z Holandii Zawodnicy z dalekiej Nowej Zelandii Scania w Polsce 3/2007 5

6 usterek oraz przygotowanie pe³nej dokumentacji tych napraw. Uczestnicy konkursu musz¹ siê wykazaæ znajomoœci¹ i umiejêtnoœci¹ zastosowania wszystkich procedur serwisowych, umiejêtnoœci¹ korzystania z aplikacji komputerowych, doskona³¹ znajomoœci¹ specjalistycznych narzêdzi. Oczywiœcie podczas zmagañ konkursowych liczy siê te czas wykonania ka dego zadania. Konkurencje odbywaj¹ siê równolegle na wszystkich stanowiskach, a zawodnicy poszczególnych zespo³ów nie maj¹ mo liwoœci porozumiewania siê ze sob¹. W oczekiwaniu na kolejne zadanie zawodnicy nie tracili czasu. Wykorzystywali go na konsultacje z przebywaj¹cymi w Polsce przedstawicielami Scania Academy, którzy s³u yli wszystkim uczestnikom konkursu swoj¹ Tegoroczna edycja Top Team podzielona by³a na dwie czêœci: jedna obejmowa³a zagadnienia dotycz¹ce pojazdów serii P i R, w której bra³y udzia³ dru yny z 26 krajów (gospodarzem jest Scania Polska S.A. we wspó³pracy z dzia³em sprzeda y i obs³ugi Scania CV AB i Scania Academy), natomiast druga obejmowa³a zagadnienia dotycz¹ce pojazdów serii 4 i przeznaczona by³a dla 5 krajów Azji (gospodarzem jest Scania Malezja we wspó³pracy ze Scania Academy). Piêæ najlepszych zespo³ów wy³onionych z dwóch pó³fina³ów, które odby³y siê w maju w Szwecji, spotka³o siê 10 listopada na miêdzynarodowym finale Top Team w Warszawie. Azjatycki fina³ dla piêciu dru yn, które rywalizowa³y w zakresie wiedzy o serii 4 mia³ miejsce we wrzeœniu br. w Kuala Lumpur w Malezji. Zwyciêzc¹ zosta³ zespó³ pracowników serwisu z Tajwanu. Kilka s³ów o zasadach Konkurs Top Team odbywa siê w dwóch etapach: krajowym oraz miêdzynarodowym. Fina³y krajowe organizowane s¹ co dwa lata w latach parzystych przez regionalnych dystrybutorów. Fina³y miêdzynarodowe, organizowane przez Dzia³ Sprzeda y i Us³ug Scania CV AB i Scania Academy odbywaj¹ siê co dwa lata w latach nieparzystych. Zwyciêzcy fina³ów krajowych zostaj¹ automatycznie zakwalifikowani do udzia³u w fina³ach miêdzynarodowych. W tym roku o tytu³ najlepszych pracowników serwisu œwiata Scania walczy³y zespo³y: Vasco (W³ochy) From Dutch (Holandia) Eteläkaaren Jurtaanit (Finlandia) Team New Zealand (Nowa Zelandia) Kühlborn (Niemcy) Slovenské Orly (Republika S³owacji) Csapágyasok (Wêgry) G-H Pó³noc (Polska) Austrian Power (Austria) Top Team Belgium (Belgia). Ka dy zespó³ musia³ przejœæ testy na specjalnie przygotowanych stanowiskach. Jeden z testów obejmuje wiedzê teoretyczn¹, pozosta³e to zadania polegaj¹ce na wykrywaniu i naprawie specjalnie spreparowanych 6 Scania w Polsce 3/2007

7 Top Team 2007 fachow¹ wiedz¹ i doœwiadczeniem z zakresu funkcjonowania oragnizacji serwisowej Scania na œwiecie, wyjaœniali te najwa niejsze szczegó³y techniczne najnowszego silnika Scania XPI. Droga do œwiatowego fina³u W poprzedniej edycji miêdzynarodowego fina³u Top Team 2005 zespó³ polskich pracowników serwisu Waw-Team z Nadarzyna zaj¹³ drugie miejsce. W tegorocznych eliminacjach konkursu uczestniczy³o 120 polskich mechaników reprezentuj¹cych 27 serwisów. Pierwszy etap zmagañ konkursowych odbywa³ siê za poœrednictwem unikalnego internetowego systemu zarz¹dzania szkoleniami Scania Training Management System. Do polskiego fina³u zakwalifikowa³o siê 5 zespo³ów. Najwiêksz¹ wiedz¹ z zakresu obs³ugi klienta, diagnostyki, bie ¹cej obs³ugi pojazdów, budowy pojazdu, prowadzenia dokumentacji warsztatowej oraz przeprowadzania napraw wykaza³ siê zespó³ G-H Pó³noc reprezentuj¹cy serwisy dealera Scania, firmy Granosik- Ho³owiñski z W³oc³awka, Bydgoszczy i P³ocka. Podczas miêdzynarodowego pó³fina³u zorganizowanego w Södertälje w po³owie maja 2007 r., gdzie spotka³o siê 26 ekip z ca³ego œwiata, zespó³ G-H Pó³noc spisa³ siê doskonale i zaj¹³ 4 miejsce w swojej grupie (13 zespo³ów). W rezultacie nasi zawodnicy znaleÿli siê w grupie 10 najlepszych zespo³ów œwiata i uzyskali prawo rywalizacji o tytu³ Top Team Scania w Polsce 3/2007 7

8 Sêdziowe przy pracy Szwedzcy instruktorzy: Anders Lindblad i Magnus Karlsson Jan Gustavsson prezentuje technikê Scania XPI Peter Janssens, dyrektor Scania Academy Wielki fina³ w Polsce i z Polakami w roli g³ównej Po raz pierwszy miêdzynarodowy fina³ Top Team odbywa³ siê w Polsce, w siedzibie Scania Polska w Nadarzynie. Organizacja tak presti owych w œwiecie Scania zawodów w³aœnie w Polsce jest dowodem uznania dla polskich mechaników i pracowników serwisów za ich doskona³¹ znajomoœæ pojazdów, profesjonalizm, najwy szy poziom obs³ugi klientów, u ytkowników pojazdów Scania. Scania i Top Team 2007 w liczbach Obecnie Scania dzia³a na 116 rynkach œwiata poprzez sieæ 48 w³asnych i 68 niezale nych dystrybutorów. ¹cznie na œwiecie Scania posiada ponad 1400 stacji obs³ugi pojazdów. W zmaganiach o tytu³ najlepszego zespo³u na ca³ym œwiecie uczestniczy- ³o mechaników i pracowników obs³ugi klienta, którzy utworzyli 800 piêcioosobowych dru yn. Najlepszych mechaników i najlepsz¹ obs³ugê znajdziesz w Polsce W miêdzynarodowym finale konkursu Scania Top Team 2007, który odby³ siê 10 listopada 2007 w Warszawie zwyciê y³ polski zespó³ w sk³adzie: Piotr Janas, Grzegorz Taglewski, Janusz Paziewski, Krzysztof Marachowski, Zbigniew Taglewski, Wojciech Sawoni. Nasi zawodnicy zdobyli 223,5 pkt na 250 mo liwych. By³ to najlepszy wynik w historii konkursu Top Team. Finaliœci Top Team 2007 Jestem z was dumny. Pokazaliœcie mistrzowsk¹ klasê i udowodniliœcie, e podstaw¹ sukcesu jest zespo³owa praca oraz zapa³ poparty wszechstronn¹ wiedz¹. Pragnê podziêkowaæ naszym goœciom, uczestnikom konkursu z ca³ego Leszek Czapski, szef Dzia³u Szkoleñ Scania Polska Wyniki: 1. Polska 223,5 pkt 2. Holandia 198,0 3. W³ochy 188,5 4. Finlandia 183,0 5. Niemcy 179,0 6. Austria 176,5 7. Nowa Zelandia 166,5 8. S³owacja 142,5 9. Wêgry 128,0 10. Belgia 93,5 8 Scania w Polsce 3/2007

9 Top Team 2007 œwiata i wszystkim, którzy pracowali przy organizacji konkursu. Daliœcie znakomity przyk³ad, jak nale y rozumieæ i tworzyæ wartoœci Scania powiedzia³ na zakoñczenie konkursu dyrektor generalny Scania Polska, Thomas Bertilsson. Nagroda Scania Top Team 2007 to zobowi¹zanie wobec naszych klientów utrzymania najwy szego poziomu us³ug. Dla wszystkich ludzi Scania na ca³ym œwiecie najwiêksz¹ nagrod¹ jest satysfakcja klienta i to, e zawsze z dum¹ mówi¹ o swojej rodzinie Scania. Kiedy po godzinie nerwowego czekania na og³oszenie wyników trzech najlepszych zespo³ów dotar³o do mnie, e nasza praca nie posz³a na marne, pomyœla³em: warto by³o powalczyæ. Dziœ wiem, e jeœli tylko chcemy, potrafimy pokonaæ najwiêksze trudnoœci, mo emy prze³amaæ bariery i udowodniæ, e zas³ugujemy na miejsce wœród najlepszych. Grzegorz Taglewski W³oc³awek Nie wygraliœmy przypadkiem. Przede wszystkim nasz sukces zawdziêczamy wieloletniej praktyce. Chcieliœmy te pokazaæ wszystkim, e potrafimy byæ lepsi, udowodniæ przede wszystkim sobie, e praca, jak¹ wk³adamy w doskonalenie naszych umiejêtnoœci, to dobra inwestycja. Janusz Paziewski Bydgoszcz Jestem bardzo zadowolony. To wielka nagroda. Oczywiœcie teraz zdajê sobie sprawê z odpowiedzialnoœci. Mam nadziejê, e sukces nie zmieni zbyt wiele w moim yciu. Bêdê robi³ to samo, co dotychczas i to, co lubiê i sprawia mi wielk¹ przyjemnoœæ. Wojciech Sawoni W³oc³awek Jak siê przygotowywaliœmy do konkursu? Przede wszystkim praktyka. Du e znaczenie mia³ te trening i umiejêtnoœæ pracy i podzia³u zadañ w zespole. No i oczywiœcie dobrze jest mieæ trochê szczêœcia. Piotr Janas Bydgoszcz Chcia³bym pogratulowaæ i podziêkowaæ moim pracownikom za tak wspania³y rezultat dodaje Jan Ho³owiñski. Przy okazji przypomnê, e czêœæ osób ze zwyciêskiego zespo³u zaczyna³a swoj¹ pracê w latach , pod yczliw¹ opiek¹ Gerarda Ambauma, naszego przyjaciela z Holandii, który cierpliwie uczy³ nas, na czym polega obs³uga klienta, szczególnie tak wymagaj¹cego, jakim s¹ u ytkownicy pojazdów Scania. Jego autorytet, wiedza i doœwiadczenie ci¹gle s¹ obecne w naszej firmie, chocia sam Gerard z racji wieku nieczêsto nas odwiedza. Gerard Ambaum zawsze stawia³ nam za wzór pracowników serwisów Scania w Holandii. Dziœ mogê powiedzieæ, e jego yczliwe uwagi traktowaliœmy zawsze bardzo powa nie. Œwiadczy o tym wynik. Tym razem nasi koledzy z Holandii, których Gerard stawia³ nam za przyk³ad, zajêli drugie miejsce. Jan Ho³owiñski Scania w Polsce 3/2007 9

10 Inicjatywa Klimatyczna Scania zdoby³a tytu³ preferowanego dostawcy Inicjatywy Klimatycznej Fundacji Clintona. Produkowane przez koncern autobusy zasilane etanolem zosta³y uznane za jedno z najlepszych rozwi¹zañ umo liwiaj¹cych ograniczenie emisji dwutlenku wêgla przez pojazdy samochodowe w miastach. To presti owe wyró nienie otwiera dla Scania nowy rynek w 40 aglomeracjach œwiata, które bior¹ udzia³ w projekcie. Inicjatywa Klimatyczna Clintona zosta³a zainaugurowana przez by³ego prezydenta USA, Billa Clintona, w 2006 r. Jej celem jest stworzenie bodÿców dla biznesu, które stymulowa³yby rozwój technologii pomagaj¹cych ograniczaæ zmiany klimatyczne. Wspó³praca z Grup¹ C40 (stowarzyszenie du ych metropolii przoduj¹cych we wdra aniu rozwi¹zañ zmniejszaj¹cych niekorzystne zmiany klimatu. Jednym z jego cz³onków jest Warszawa) ma na celu generowanie wiêkszego zainteresowania tzw. ekologicznie czystymi technologiami. Decyzja o wskazaniu Scania jako preferowanego dostawcy autobusów poprzedzona zosta³a dok³adn¹ analiz¹ przeprowadzon¹ przez autorytety w dziedzinie ochrony œrodowiska. Scania ma ju ponad 20 lat doœwiadczeñ w produkcji ekologicznych autobusów napêdzanych silnikami na etanol. Przyk³ad Sztokholmu, gdzie linie œródmiejskie w wiêkszoœci obs³ugiwane s¹ w³aœnie przez autobusy Scania zasilane etanolem pokazuje, e obs³uga du ego natê enia ruchu miejskiego przez pojazdy napêdzane tym paliwem jest mo liwa i op³acalna. W najbli szym czasie na centralne ulice Sztokholmu wyjedzie 10 najnowszych autobusów wyposa- onych w zasilane etanolem silniki trzeciej generacji. W porównaniu z tradycyjnym silnikiem Diesla silnik na etanol emituje do 90% mniej 10 Scania w Polsce 3/2007

11 Autobusy Scania dwutlenku wêgla. Komunikacja Miejska Sztokholmu (SL) kontynuuje pioniersk¹ strategiê wprowadzania do aglomeracji miejskiej taboru zasilanego paliwami odnawialnymi, której pocz¹tki siêgaj¹ koñca lat 80. Od kilku lat komunikacja miejska w centrum Sztokholmu obs³ugiwana jest wy³¹cznie przez autobusy napêdzanym etanolem lub biogazem. Wiêkszoœæ z nich, podobnie jak znaczna czêœæ pojazdów obs³uguj¹cych komunikacjê w strefie podmiejskiej stolicy Szwecji, to w³aœnie autobusy Scania napêdzane etanolem (ok. 400 pojazdów). SL podjê³o decyzjê o zakupie od 2010 r. tylko pojazdów zasilanych paliwami odnawialnymi. Autobusy Scania zasilane etanolem s¹ obecnie testowane w kilku miastach nale ¹cych do Grupy C40, m. in. w Madrycie, Melbourne, Pekinie i Sao Paulo. Do Grupy C40 nale ¹ miasta takie jak: Addis Abeba, Bangkok, Pekin, Berlin, Bogota, Buenos Aires, Kair, Caracas, Chicago, Delhi, Dhaka, Hanoi, Hong Kong, Houston, Istambu³, D akarta, Johannesburg, Karaczi, Lagos, Lima, Londyn, Los Angeles, Madryt, Manila, Melbourne, miasto Meksyk, Moskwa, Mumbai, Nowy York, Pary, Filadelfia, Rio de Janeiro, Rzym, Sao Paulo, Seul, Szanghaj, Sydney, Toronto, Tokio i Warszawa. Fundacji Clintona wybiera autobusy Scania Scania w Polsce 3/

12

13 ERTS 2007 Zielony œwiat Targi The European Road Transport Show odbywaj¹ce siê w Amsterdamie co dwa lata (w latach nieparzystych) s¹ najwa niejsz¹ i najwiêksz¹ wystaw¹ bran y transportowej w Europie. W tym roku odwiedzi³o je a osób, najwiêcej w historii tych targów. Tematem wiod¹cym by³y najnowsze rozwi¹zania s³u ¹ce ochronie œrodowiska. Na stoisku Scania królowa³y najnowsze silniki Scania Euro 5 wykorzystuj¹ce technikê Scania EGR, która umo liwia spe³nienie najnowszej normy emisji spalin bez stosowania adnych dodatków, oraz Scania XPI nowy, wysokociœnieniowy uk³ad wtryskowy. Dwa spoœród nowej gamy silników, przeznaczone do zastosowañ w transporcie miejskim, spe³niaj¹ równie najsurowsz¹ normê emisji spalin EEV. Zaprezentowano równie pojazdy nowej serii G, uzupe³niaj¹ce ofertê Scania w segmencie samochodów ciê arowych plasuj¹cych siê pomiêdzy seriami P i R, a tak e now¹ kabinê sypialn¹ Highline z serii P. Oczywiœcie nie mog³o te zabrakn¹æ stanowisk prezentuj¹cych bogaty wachlarz us³ug Scania, m. in. oferty szkoleñ kierowców ciê arówek i autobusów. Scania w Polsce 3/

14 Scania OmniExpress Scania Irizar i4 Autobusow 14 Scania w Polsce 3/2007

15 Busworld Kortrijk 2007 Podczas tegorocznych targów autobusowych Busworld w Kortrijk w Belgii Scania zaprezentowa³a kompletn¹ ofertê autobusów, jak równie najnowsze silniki Scania Euro 5 wykorzystuj¹ce technikê Scania EGR, która umo liwia spe³nienie najnowszej normy emisji spalin bez stosowania adnych uci¹ liwych dla kierowcy i przewoÿnika dodatków. Trzy z prezentowanych jednostek napêdowych przeznaczonych do pojazdów komunikacji miejskiej spe³niaj¹ najostrzejsze aktualnie normy Euro 5 i EEV. Scania OmniExpress e nowoœci Na swoim stoisku Scania przedstawi³a 6 modeli reprezentuj¹cych kompletn¹ ofertê autobusów przeznaczonych do obs³ugi transportu miejskiego, miêdzymiastowego i turystycznego. W segmencie przewozów miêdzymiastowych pojawi³y siê dwa premierowe pojazdy: Scania Irizar i4 oraz Scania OmniExpress (aktualnie dostêpne tylko na rynku skandynawskim). Oba modele dostêpne s¹ zarówno w wersji przeznaczonej do regularnej komunikacji lokalnej, jak i w odmianie kombi, przystosowanej do obs³ugi regularnych po³¹czeñ, ale daj¹cej tak e mo liwoœæ okazjonalnego wykorzystania jako autobus turystyczny. Scania w Polsce 3/

16 PREZENTACJE Scania Truck Gear Specjalnie dla pañ Blisko 2 lata temu Scania wprowadzi³a na rynek specjaln¹ kolekcjê odzie y przeznaczon¹ dla kierowców pojazdów ciê arowych, któr¹ ³¹czy logo Scania oraz has³o "Power Passion". Sk³adaj¹ siê na ni¹ estetyczne i wygodne, najwy szej jakoœci ubrania do pracy, które jednoczeœnie nie sprawiaj¹ wra enia ubioru roboczego. Te komfortowe stroje zaprojektowano tak, aby u³atwiæ ycie w kabinie samochodu ciê arowego oraz poza ni¹. U ytkownicy docenili oryginalnoœæ, trwa³oœæ i unikalnoœæ nowych ubrañ, a tak e przemyœlany dobór materia³ów oraz dopracowane szczegó³y. Np. tkaniny dobrano pod k¹tem warunków pogodowych, z jakimi czêsto ma do czynienia kierowca. Wielkoœæ kieszeni dostosowano do rozmiaru dokumentów przewozowych, o bezpieczeñstwo u ytkowników dbaj¹ elementy odblaskowe, a ochronê termiczn¹ i wygodê zapewniaj¹ podwójne zamki b³yskawiczne. Oferta odzie y jest bardzo szeroka: kurtki, koszule, podkoszulki, spodnie, w tym jeansy i szorty, kombinezony, buty oraz dodatki takie jak okulary przeciws³oneczne, czapki czy rêkawiczki. Nie zapomniano te o kobietach pracuj¹cych za kierownic¹ ciê arówki. Z myœl¹ o nich linia odzie y Scania Truck Gear zosta³a w ostatnim czasie wzbogacona o specjaln¹ kolekcjê dla pañ, oferuj¹c¹ m. in. t-shirty, spodnie, kurtki i pulowery. Kierowca Scania oczekuje atrakcyjnej odzie y, która œwietnie sprawdzi siê w pracy, ale równie mo na w niej zajrzeæ np. do kawiarni. Chce byæ dobrze ubrany, a jednoczeœnie w modny sposób komunikowaæ kim jest i jakiej marki pojazd prowadzi. Scania Truck Gear jest kolekcj¹ estetycznych ubrañ, które ³¹cz¹ jakoœæ i komfort z atrakcyjnym wzornictwem oraz funkcjonalnoœci¹, a przy tym otrzyma³y jednoznaczn¹, ekskluzywn¹ to samoœæ Scania. 16 Scania w Polsce 3/2007

17 Program Scania Griffin Program lojalnoœciowy Scania Griffin, nowa propozycja sieci serwisowej Scania Polska, cieszy siê coraz wiêksz¹ popularnoœci¹ wœród naszych klientów. Przyst¹pienie do programu polega na wype³nieniu krótkiego formularza. Potem kilkanaœcie dni oczekiwania na kartê i ju mo na korzystaæ ze wszystkich jego profitów. W katalogu programu ka dy znajdzie coœ dla siebie - breloczki, akcesoria przydatne w podró y, zabawki, odzie, wyposa enie specjalne pojazdu, a nawet wycieczkê do fabryki Scania w Szwecji. A co o programie s¹dz¹ nasi klienci? Pan Marek Tuszyñski z firmy Breviter z Grodziska Mazowieckiego jeÿdzi ciê arówk¹ od 30 lat, od 23 lat na trasach miêdzynarodowych po ca³ej Europie i dalej. Pan Marek na co dzieñ pracuje za kó³kiem 3-letniego ci¹gnika Scania R420, którym do tej pory przejecha³ ju km. W swoim drugim domu, jak nazywa ciê arówkê, pokonuje rocznie œrednio km. Od wielu lat jestem czêstym goœciem serwisu Scania w Nadarzynie. Wykonujê tu wszystkie przegl¹dy i bardzo sobie ceniê ten punkt serwisowy. Podczas jednej z ostatnich wizyt pracownik Biura Obs³ugi Klienta poinformowa³ mnie o nowym programie lojalnoœciowym skierowanym do u ytkowników pojazdów Scania. Pomys³ spodoba³ mi siê i od razu na miejscu wype³ni³em formularz zg³oszeniowy. Na kartê czeka- ³em nieca³e dwa tygodnie. Program jest jeszcze dla mnie czymœ nowym, wiêc zbyt wczeœnie mówiæ o tym, czy spe³nia moje oczekiwania, ale przyj¹³em go z du ym zainteresowaniem. To ciekawa inicjatywa. Podoba mi siê, e przy okazji niezbêdnych przegl¹dów otrzymujemy coœ ekstra. Wymiana punktów na konkretne produkty na pewno jest bardzo dobrym pomys³em. Bardzo ciekawa jest gama dostêpnych w katalogu prezentów, szczególnie podobaj¹ mi siê kurtki i bezrêkawniki, a wiêc akcesoria niezbêdne dla ka dego kierowcy. Punkty bêdê sukcesywnie przelicza³ i wymienia³ na prezenty. Moim kolegom równie spodoba³ siê pomys³ programu skierowanego w³aœnie do nas, kierowców ciê arówek Scania. Sukcesywnie wype³niaj¹ swoje formularze, gdy równie chc¹ otrzymywaæ gad ety dostêpne w katalogu. Podoba mi siê te kolorystyka i format karty idealnie mieœci siê w portfelu. Sam katalog te jest atrakcyjnie wydany. Jest czytelny i przejrzysty, i nie zajmuje du o miejsca. To dobrze, e Scania jest aktywna i proponuje nam, kierowcom, ró ne nowoœci. Wiadomo, e tego typu akcesoria s¹ bardzo przydatne, a kurtki, bezrêkawniki czy czapeczki, oprócz tego, e s³u ¹ nam na co dzieñ, dodatkowo przyci¹gaj¹ wzrok potencjalnych klientów mówi pan Marek. Pan Tomasz Niedzia³ek jest zawodowym kierowc¹ od dwóch lat. Od sierpnia tego roku pracuje w firmie Mur-Beton z Warszawy, gdzie obs³uguje now¹, tegoroczn¹ wywrotkê Scania P380. Przeje d a ni¹, bardzo wygodnie, jak mówi, oko³o Pan Marek Tuszyñski sukcesywnie zbiera punkty, przelicza i wymienia na prezenty Warto mieæ tak¹ kartê km miesiêcznie. Pierwsza wizyta w serwisie i od razu decyzja o przyst¹pieniu do programu Scania Griffin. Nie ukrywa, e skusi³a go mo liwoœæ zdobycia ciekawych akcesoriów. Podczas pierwszej wizyty w serwisie zainteresowa³a mnie witryna z akcesoriami i gad etami z logo Scania. Zapyta³em o nie pracowników Biura Obs³ugi Klienta, którzy poinformowali mnie o nowym programie Scania Griffin. Od razu wype³ni³em formularz uczestnika programu, bo w katalogu prezentów znalaz³em sporo ciekawych rzeczy. Bardzo podoba mi siê odzie, zw³aszcza kurtki i bezrêkawniki, ale równie torba podró na, czyli to, co ka demu kierowcy s³u y w codziennej pracy. Zamierzam te zbieraæ punkty na zegarek i odtwarzacz MP3. Na razie gama prezentów jest wystarczaj¹ca, ale w przysz³oœci mo na by pomyœleæ o rozszerzeniu oferty o podrêczne zestawy narzêdzi i inne gad ety elektroniczne. Scania w Polsce 3/

18 Wynajem d³ugoterminowy Nowy pomys³ na flotê Na ca³ym œwiecie coraz czêœciej stosowany jest outsourcing, polegaj¹cy na powierzaniu przez przedsiêbiorstwa mo liwie wielu zadañ operacyjnych, które nie maj¹ zwi¹zku z ich g³ówn¹ dzia³alnoœci¹, innym podmiotom - wyspecjalizowanym firmom. Firmy wykorzystuj¹ce park samochodowy czêsto poœwiêcaj¹ wiele œrodków i anga uj¹ wielu pracowników do administrowania w³asn¹, nieraz bardzo rozbudowan¹ flot¹. Nowym sposobem na minimalizacjê tych kosztów w firmie jest outsourcing floty, czyli wynajem d³ugoterminowy. Taka oferta skierowana jest przede wszystkim do firm traktuj¹cych samochody jako narzêdzie pracy podlegaj¹ce okresowej wymianie. Œrodki finansowe firmy mog¹ byæ przeznaczone na inwestycje w podstawow¹ dzia³alnoœæ, stwarzaj¹c mo - liwoœæ osi¹gniêcia dodatkowych zysków. Roz³o one w czasie koszty w przeciwieñstwie do jednorazowych du ych wydatków zwi¹zanych z zakupem korzystnie wp³ywaj¹ na zachowanie p³ynnoœci finansowej. Natomiast problemy zwi¹zane z utrzymaniem samochodów w firmie zostaj¹ powierzone specjalistom. Wynajem d³ugoterminowy jest nowym produktem na polskim rynku. ¹czy w sobie finansow¹ czêœæ zwi¹zan¹ z pozyskaniem samochodu z kompleksowym pakietem obs³ugi serwisowej. Kontrakt wynajmu przyjmuje formê umowy leasingu wzbogaconej o umowê obs³ugowonaprawcz¹. Klient op³aca tylko jedn¹, sta³¹, miesiêczn¹ ratê obejmuj¹c¹ finansowanie, ubezpieczenie, podatek drogowy oraz koszty przegl¹dów i napraw. Ca³kowita wartoœæ umowy wynajmu zale y od czasu jej trwania, specyfikacji i ceny pojazdu oraz przewidywanego rocznego przebiegu. Po zakoñczeniu kontraktu klient nie musi siê te martwiæ problemem sprzeda y samochodów, gdy trafiaj¹ one do dealerów Scania, wzbogacaj¹c ich ofertê pojazdów u ywanych. 18 Scania w Polsce 3/2007

19 NASI KLIENCI PPKS Warszawa Mocna pozycja na rynku W komunikacji dalekobie nej bardzo wa n¹ rolê odgrywa komfort podró y. Jest to stwierdzenie oczywiste, niemniej warte podkreœlenia i uœwiadomienia. PPKS Warszawa obs³uguje dziennie ponad 40 tras. S¹ to trasy o d³ugoœci kilkuset kilometrów i wiêcej, dlatego dba³oœæ o komfort jazdy podró nych jest tak istotna, zw³aszcza, e wiele linii kursuje noc¹. Dyrekcja Przedsiêbiorstwa PKS w Warszawie ma tego œwiadomoœæ i traktuje sta³e podnoszenie jakoœci œwiadczonych us³ug jako jeden z priorytetów. Rynek przewozów autobusowych staje siê coraz bardziej wymagaj¹cy. Konkurencja ze strony firm prywatnych, jak równie sprywatyzowanych PKS-ów wymusza zdecydowane dzia³ania marketingowe i inwestycyjne. Jeszcze przed rokiem linie PPKS Warszawa obs³ugiwane by³y w wiêkszoœci przez kilku-, a nawet kilkunastoletnie autobusy marki Jelcz, Autosan, a nawet bardzo wiekowe ju jednostki marki Dab. Pod koniec ub. r. zapad³a decyzja, e PPKS w Warszawie bêdzie systematycznie odm³adza³ tabor i jednoczeœnie podnosi³ jego jakoœæ. W tym celu zakupiono kilka autobusów polskiej produkcji do obs³ugi tras do 300 km oraz zaczêto rozmowy z przedstawicielami Scania Polska w kwestii zakupu kolejnych autobusów tej marki. We flocie PPKS Warszawa jeÿdzi³o do tej pory 13 pojazdów Scania. By³y one przeznaczone przede wszystkim do obs³ugi tras miêdzynarodowych oraz wybranych tras krajowych. Sporadycznie pojazdy te by³y te wynajmowane firmom zewnêtrznym w celach turystycznych. Okaza³o siê, e wynajem autobusów do celów turystycznych rozwija siê bardzo szybko i dynamicznie. Dlatego w 2007 roku zapad³a decyzja o zakupie kolejnych autobusów Scania. Dziêki temu PPKS w Warszawie podniós³ standard niektórych po³¹czeñ krajowych. Oczywiœcie Dyrektor Piotr Grzegorczyk po³¹czenia miêdzynarodowe równie s¹ realizowane przez najlepsze i najbardziej komfortowe jednostki. Dziêki nowym zakupom, a co za tym idzie bogatym mo liwoœciom taborowym, PPKS w Warszawie wzi¹³ udzia³ w kilku przetargach na obs³ugê du ych i presti owych imprez. Pozwoli³y one równie na wiêksze zaanga owanie w dzia³alnoœæ turystyczn¹ w sezonie letnim. Np. kilka warszawskich biur podró y ca³¹ swoj¹ ofertê transportow¹ przy organizacji obozów i kolonii opiera na taborze PKS Warszawa, a w szczególnoœci autobusach Scania. Zleceñ na realizacjê obs³ugi transportowej wci¹ przybywa. Jednym z ciekawszych projektów jest m. in. umowa na sponsoring II-ligowej dru yny Polonia Warszawa. Na jej podstawie dru yna jeÿdzi na wszystkie mecze najnowszymi autobusami Scania. Nowy tabor doskonale sprawdza siê równie przy obs³udze linii Warszawa Wilno realizowanej w ramach po³¹czenia PKP Intercity. Nikt nie ma w¹tpliwoœci, e flota 16 komfortowych i reprezentacyjnych autobusów Scania zapewnia firmie mocn¹ pozycjê na rynku, a tak e presti i pozytywny wizerunek. Scania w Polsce 3/

20

Scania w Polsce NR 3-4/2005 (33-34) 10 lat Scania w Polsce!

Scania w Polsce NR 3-4/2005 (33-34) 10 lat Scania w Polsce! Scania w Polsce MAGAZYN NR 3-4/2005 (33-34) 10 lat Scania w Polsce! OD WYDAWCY Byæ blisko, by poznaæ oczekiwania klientów Drodzy Czytelnicy, Nie mamy w¹tpliwoœci, e aby spe³niaæ oczekiwania klientów, u

Bardziej szczegółowo

Troskliwi. dystrybutorzy [str. 6] Partner Handlowy Microsoft = Microsoft Small Business Specialist [str. 9] Windows przechodzi na 64 bity [str.

Troskliwi. dystrybutorzy [str. 6] Partner Handlowy Microsoft = Microsoft Small Business Specialist [str. 9] Windows przechodzi na 64 bity [str. ISSN 1730-6884 Dwumiesiêcznik dla Partnerów Microsoft nr 3 (5) wrzesieñ 2005 Troskliwi dystrybutorzy [str. 6] Partner Handlowy Microsoft = Microsoft Small Business Specialist [str. 9] Windows przechodzi

Bardziej szczegółowo

Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT

Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Inter Cars Wiadomoœci Bez kompleksów do Unii Europejskiej Tomasz Piluch Kierownik Sprzedaży Części do Samochodów Osobowych Inter Cars S.A. Zbliża się koniec

Bardziej szczegółowo

Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT

Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT TRW - Original Equipment. Global Service. Produkty TRW dostępne w ofercie Inter Cars S.A. Robert Kierzek - Dyrektor Pionu Marketingu, Członek Zarządu Inter

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office. to standard [str. 8] Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25]

Microsoft Office. to standard [str. 8] Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25] ISSN 1730-6884 Dwumiesiêcznik dla Partnerów Microsoft nr 1 (3) marzec 2005 Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25] Microsoft Office to standard [str. 8] Poznajemy fachowców z kompetencj¹

Bardziej szczegółowo

Nr 7. Maj 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT

Nr 7. Maj 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Nr 7. Maj 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Wiadomoœci Krzysztof Oleksowicz Prezes Zarządu Inter Cars S.A. Inter Cars S.A. dzisiaj Konkurujmy po europejsku. Przez 45 lat socjalizmu przyzwyczailiśmy się

Bardziej szczegółowo

CRD4/CRR nowe wymogi ostro noœciowe dla banków str. 27-28 Smok grasuje na wolnoœci - art. Micha³a Jurka str. 33-34. www.sgb.pl

CRD4/CRR nowe wymogi ostro noœciowe dla banków str. 27-28 Smok grasuje na wolnoœci - art. Micha³a Jurka str. 33-34. www.sgb.pl Poznan, marzec - kwiecien 2012 nr 2/163 ISSN 1429-902X www.sgb.pl Rok Spó³dzielczoœci. Dla m³odych. Ryszard Lorek Wiceprezes Zarz¹du SGB-Banku S.A. str. 3 Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-12

Bardziej szczegółowo

Poznan, listopad-grudzien 2013 nr 6/173. Lokalnie czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14 Z wizyt¹ u... Bank Spó³dzielczy w Goleniowie str.

Poznan, listopad-grudzien 2013 nr 6/173. Lokalnie czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14 Z wizyt¹ u... Bank Spó³dzielczy w Goleniowie str. Poznan, listopad-grudzien 2013 nr 6/173 Lokalnie czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14 Z wizyt¹ u... Bank Spó³dzielczy w Goleniowie str. 15-18 2 A K T U A L N O S C I W wirze pracy i obowi¹zków mo na

Bardziej szczegółowo

raport rekrutacja w internecie

raport rekrutacja w internecie raport rekrutacja w internecie Sponsorzy Partnerzy maj 2010 spis treœci 4 Jeœli ³owiæ pracownika, to w sieci Pierwsze skojarzenie do has³a rekrutacja w sieci to serwisy rekrutacyjne. Trudno siê jednak

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ, e... 4 5 TARGI, WYSTAWY, KONFERENCJE

Warto wiedzieæ, e... 4 5 TARGI, WYSTAWY, KONFERENCJE Rada programowa Przewodnicz¹cy: prof. dr hab. in. Ryszard S. Choraœ Akademia Techniczno-Rolnicza Bydgoszcz INDEKS 345237 numer 3 (91), rok dziesi¹ty lipiec-wrzesieñ 2006 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w

Bardziej szczegółowo

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy nr 05 (43) Maj 2013 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Nowy zak³ad nowe miejsca pracy Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 6 9. Telekomunikacja

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 6 9. Telekomunikacja SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e...... 6 9 INDEKS 345237 numer 1 (105), rok dziesi¹ty styczeñ/marzec 2010 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telekomunikacja. Grzegorz Kantowicz Dogoniæ Europê... 8 12 VIII Kongres INFOTELA

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telekomunikacja. Grzegorz Kantowicz Dogoniæ Europê... 8 12 VIII Kongres INFOTELA SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e...... 4 7 Telekomunikacja INDEKS 345237 numer 3 (103), rok dziesi¹ty lipiec/wrzesieñ 2009 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA

Bardziej szczegółowo

M³odzie owa Gazeta Ekonomiczna P R O C E N T

M³odzie owa Gazeta Ekonomiczna P R O C E N T M³odzie owa Gazeta Ekonomiczna P R O C E N T Samorz¹dowy Zespó³ Szkó³ w Kostkowie - 15 kwietnia 2013 r. Dru yna musi mieæ cel GMINA TO FIRMA Wywiad z wójtem gminy Gniewino panem Zbigniewem Walczakiem przeprowadziliœmy

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ 4 5 TARGI, WYSTAWY, KONFERENCJE

Warto wiedzieæ 4 5 TARGI, WYSTAWY, KONFERENCJE Rada programowa Przewodnicz¹cy: prof. dr hab. in. Ryszard S. Choraœ Akademia Techniczno-Rolnicza Bydgoszcz INDEKS 345237 numer 2 (90), rok dziesi¹ty kwiecieñ-czerwiec 2006 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³

Bardziej szczegółowo

Wizja rozwoju portu morskiego w Gdañsku wed³ug Doroty Raben

Wizja rozwoju portu morskiego w Gdañsku wed³ug Doroty Raben 1 PRZEGLĄD TYGODNIOWY AKTUALNOŚCI INFORMACJE WYDARZENIA piątek 25 października 2013 Nr 15 (53) Wizja rozwoju portu morskiego w Gdañsku wed³ug Doroty Raben Rozmowa z Dorotą Raben, prezesem Zarządu Morskiego

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Kantowicz. Mieczys³aw Borkowski. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz

Grzegorz Kantowicz. Mieczys³aw Borkowski. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz INDEKS 345237 numer 1 (101), rok dziesi¹ty styczeñ/marzec 2009 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. M. Kantowicz, G. Kantowicz ul. Stawowa 110,

Bardziej szczegółowo

JAK PROMOWAÆ NGO PRAKTYCZNY PORADNIK PROMOCJI DLA MA YCH ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH

JAK PROMOWAÆ NGO PRAKTYCZNY PORADNIK PROMOCJI DLA MA YCH ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH JAK PROMOWAÆ NGO PRAKTYCZNY PORADNIK PROMOCJI DLA MA YCH ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH Poradnik powsta³ w ramach projektu AKADEMIA PROMOCJI NGO, który zosta³ zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandiê,

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer dwunasty, luty 2006. nr ISSN 1644-2881

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer dwunasty, luty 2006. nr ISSN 1644-2881 numer dwunasty, luty 2006 AKADEMIA pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej nr ISSN 1644-2881 Jan Pawe³ II S³owa pozostan¹ 17 paÿdziernika 2005 r. w budynku Rektoratu ATH odby³a siê uroczystoœæ

Bardziej szczegółowo

INFO. najnowsze produkty ISSN 1730-2609. LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y LED. we Frankfurcie Targi AMPER 2004 Ø124

INFO. najnowsze produkty ISSN 1730-2609. LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y LED. we Frankfurcie Targi AMPER 2004 Ø124 najnowsze produkty ISSN 1730-2609 03 Oœwietlenie Nr 3(7) LIPIEC - WRZESIEÑ 2004 INFO Ø124 227 Targi Light+Building we Frankfurcie Targi AMPER 2004 LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y

Bardziej szczegółowo

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ ROZDZIA I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA ROZDZIA I Podsumowanie i czynniki ryzyka 1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ 1.1 Opis Spó³ki i Grupy Kapita³owej

Bardziej szczegółowo

Kiedy outsourcing procesów HR obni a koszty zarz¹dzania kadrami?

Kiedy outsourcing procesów HR obni a koszty zarz¹dzania kadrami? 1 Kobiety w œwiecie logistyki relacje a biznes 16 maja 2013 r. Warszawa PRZEGLĄD TYGODNIOWY AKTUALNOŚCI INFORMACJE WYDARZENIA piątek 12 kwietnia 2013 Nr 07 (45) Kiedy outsourcing procesów HR obni a koszty

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e...2 5. Telekomunikacja

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e...2 5. Telekomunikacja SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e......2 5 INDEKS 345237 numer 3 (107), rok dziesi¹ty lipiec/wrzesieñ 2010 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c.

Bardziej szczegółowo

Przegl¹d wynagrodzeñ 2008-2009. Banking & Financial Services

Przegl¹d wynagrodzeñ 2008-2009. Banking & Financial Services Przegl¹d wynagrodzeñ 2008-2009 Banking & Financial Services Spis treœci 1. WSTÊP Strona 3 1. Michael Page International Strona 3 2. Nasza wiedza z zakresu Bankowoœci i Us³ug Finansowych Strona 4 3. Metodologia

Bardziej szczegółowo

Skracać dystans. Prof. dr hab. Piotr A. Wrzecioniarz: miesięcznik samorządność / gospodarka / integracja europejska

Skracać dystans. Prof. dr hab. Piotr A. Wrzecioniarz: miesięcznik samorządność / gospodarka / integracja europejska miesięcznik samorządność / gospodarka / integracja europejska rok IV, nr 34 czerwiec 2004 cena: 10 zł Prof. dr hab. Piotr A. Wrzecioniarz: Skracać dystans nr 34 2 OD REDAKCJI nr 34 Europejskie koalicje

Bardziej szczegółowo

WARTO WIEDZIEÆ, E... INFOTEL 1/2007

WARTO WIEDZIEÆ, E... INFOTEL 1/2007 WARTO WIEDZIEÆ, E......B³yskawiczna ekspansja wideo w internecie zmienia oblicze portali. Wydawcy internetowi coraz wiêcej inwestuj¹ w multimedia i coraz chêtniej mówi¹ o swoich us³ugach telewizja. Teledyski,

Bardziej szczegółowo

W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3. Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego. Urz¹d Miejski informuje

W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3. Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego. Urz¹d Miejski informuje ISSN 1508-7298 W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3 Styczeñ 26 Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego Pismo Samorz¹du Terytorialnego zdobywaliœmy z Unii

Bardziej szczegółowo

reklama 16-17. 07. 2014 r. NR 11 REGIONALNA Bezp³atnie ISSN 1425-1876 Rok XXIII NOWE MIASTO URSUS - JEST PLAN 3 lipca 2014 w Pa³acu Kultury i Nauki odby³a siê ostatnia sesja przed wakacyjna Rady m. st.

Bardziej szczegółowo

Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP. Sposób na ograniczenie kosztów dla firm i instytucji

Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP. Sposób na ograniczenie kosztów dla firm i instytucji 2 VoIP SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP 4 5 ISBN 978-83-60516-33-1 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Telefonia internetowa: gdzie jesteœmy? 6 10 Wydawca:

Bardziej szczegółowo

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3 BAROMETR REGIONALNY 59 DOŒWIADCZENIA W WYKORZYSTANIU NARZÊDZI MARKETINGU W PRZEDSIÊBIORSTWACH W PROGRAMIE EQUAL SYSTEM PRZECIWDZIA ANIA POWSTAWANIU BEZROBOCIA NA TERENACH S ABO ZURBANIZOWANYCH mgr Agnieszka

Bardziej szczegółowo