Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Podyplomowe Studia Dziennikarstwo Online. Informacje o studiach udostępnia Instytut Dziennikarstwa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Podyplomowe Studia Dziennikarstwo Online. Informacje o studiach udostępnia Instytut Dziennikarstwa"

Transkrypt

1

2 Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Podyplomowe Studia Dziennikarstwo Online Wydział Nazwa studiów Tryb studiów Opłata Jednostka prowadząca studia Materiały dostępne w sekretariacie Kryteria kwalifikacji Limit przyjęć Liczba semestrów Język wykładowy Termin składania dokumentów Przewidywany termin rozpoczęcia zajęć Kierownik studiów Szczegółowe warunki rekrutacji na studia Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW Podyplomowe Studia Dziennikarstwo Online (Postgraduate Studies Journalism Online) Niestacjonarne zaoczne 5800 zł./ 2900 za 1 semestr Instytut Dziennikarstwa Informacje o studiach udostępnia Instytut Dziennikarstwa Na podstawie złożonych przez kandydata dokumentów 30 osób 190 godz. (2 semestry) Polski Do 20 września 2010 r. Październik 2010 r. Prof. Włodzimierz Gogołek Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają w sekretariacie Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Nowy Świat 69, następujące dokumenty: a) podanie o przyjęcie na studia; b) życiorys; c) 1 zdjęcie; d) odpis dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich; e) zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia; f) adres do korespondencji. O przyjęciu kandydatów na studia decyduje wynik postępowania kwalifikacyjnego, przeprowadzanego przez kierownika studiów podyplomowych na podstawie pełnomocnictwa dyrektora ID. Przyjęcie na studia następuje na podstawie złożonych przez kandydata dokumentów. Decyzję o przyjęciu albo nie przyjęciu na studia podyplomowe podejmuje kierownik studiów podyplomowych na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez dyrektora ID. W przypadku nie przyjęcia na studia dokumenty zwraca się kandydatowi. Decyzje o przyjęciu albo nie przyjęciu na studia podyplomowe doręcza się niezwłocznie kandydatowi w formie pisemnej na adres wskazany do korespondencji. Od decyzji, przysługuje odwołanie do Rektora UW w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem dziekana

3 WDiNP albo kierownika studiów podyplomowych, który wydał decyzję. Wymagania stawiane kandydatom na studia Sylwetka absolwenta Zakres tematyczny studiów Cel studiów Uzyskanie świadectwa ukończenia studiów Sposób oceniania efektów uczenia się Kryteria zaliczenia Sposób oceny zajęć przez słuchaczy Imienny wykaz pracowników wybranych do realizacji programu O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów magisterskich (studiów II stopnia) lub równoważnym, lub (w szczególnych przypadkach) dyplomem licencjata (studiów I stopnia) lub równoważnym. W przypadku osób z dyplomem licencjata lub równoważnym kandydaci mogą być przyjęcie tylko za zgodą Rady Wydziału. W przypadku cudzoziemców wymagany jest dyplom ukończenia studiów wyższych w Polsce albo dyplom ukończenia studiów wyższych za granicą, uznany lub nostryfikowany na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Kierownik studiów podyplomowych ogłasza: zasady rekrutacji na studia, limit miejsc, termin i miejsce składania dokumentów, co najmniej na 1 miesiąc przed terminem rozpoczęcia zajęć. Absolwenci studiów będą dysponowali umiejętnościami niezbędnymi w każdej pracy dziennikarskiej związanej lub wykorzystującej technologie informacyjne (informatyka, multimedia, Internet, serwisy informacyjne). Dzięki zajęciom praktycznym absolwenci zdobędą podstawową wiedzę do samodzielnej konstrukcji usług sieciowych niezbędnych do onlinowej dystrybucji multimedialnych materiałów dziennikarskich oraz dostatecznej wiedzy do eksperckich uzgodnień merytorycznych w tym zakresie. Absolwent uzyska wiedzę i umiejętności dotyczące obecności w Internecie zarówno mediów tradycyjnych (radio, telewizja), jak i szerzej dziennikarstwa online z wykorzystaniem specjalistycznych narzędzi informatycznych i graficznych. Kształcenie w ramach studiów miałoby charakter interdyscyplinarny. Studia w wyniku połączenia wiedzy teoretycznej z zajęciami warsztatowymi w formie ćwiczeń i zajęciami w formie konwersatorium, zapewnią słuchaczom zdobycie nowej i udoskonalenie posiadanej wiedzy. Nowoczesne technologie informacyjne w pracy dziennikarza: narzędzia, metody. Celem studiów jest specjalistyczne przygotowanie kadry dziennikarskiej w zakresie kompleksowego wykorzystania potencjału technologii informacyjnych, a szczególnie Internetu w pracy dziennikarza. Absolwent studiów podyplomowych otrzymuje świadectwo ukończenia studiów. Prace semestralne, projekt przejściowy, zaliczenia i egzaminy Uzyskanie pozytywnej oceny ze wszystkich zajęć programu Ankieta Pracownicy Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW oraz zaproszeni eksperci 1. prof. dr hab. Włodzimierz Gogołek 2. dr Agnieszka Starewicz-Jaworska 3. dr Przemysław Barbrich 4. dr inż. Zbigniew Pruchnik

4 5. dr Michał Pręgowski 6. mgr Adam Dyba 7. mgr Dariusz Jaruga 8. mgr Grzegorz Ludorowski 9. mgr Marcin Roguski 10. mgr Piotr Waglowski 12. mgr Piotr Celiński

5 Obsada kadrowa zajęć Lp. Nazwa przedmiotu Prowadzący Semestr I Technologie informacyjne mediów prof. dr hab. Włodzimierz Gogołek Marketing online mgr Adam Dyba Praca semestralna prof. dr hab. Włodzimierz Gogołek Projekt przejściowy (budowa strony, zaliczenie) prof. dr hab. Włodzimierz Gogołek Zasady korzystania z serwera mgr Marcin Roguski Dziennikarskie materiały online. Zasoby informacyjne i prof. dr hab. Włodzimierz Gogołek usługowe Internetu cz. I Składanie dokumentów i edytory obrazu dr inż. Zbigniew Pruchnik Radio i TV online mgr Marcin Roguski/dr Przemysław Barbrich Semestr II Dziennikarskie materiały online. Zasoby informacyjne i usługowe Internetu cz. II Social Networking (Web 2.0) CMS i nawigacja stron Zarządzanie projektami internetowymi MySQL Ajax i HTML Fotografia online Psychologiczne i socjologiczne aspekty Internetu Google Analytic Praca semestralna Projekt przejściowy prof. dr hab. Włodzimierz Gogołek dr Michał Pręgowski mgr Piotr Waglowski/mgr Grzegorz Ludorowski dr Agnieszka Starewicz-Jaworska mgr Dariusz Jaruga mgr Dariusz Jaruga mgr Piotr Celiński dr Michał Pręgowski mgr Adam Dyba prof. dr hab. Włodzimierz Gogołek prof. dr hab. Włodzimierz Gogołek

6 Program studiów Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin Rodzaj zajęć Lba grup Forma zalicze nia Semestr I 1. Technologie informacyjne mediów 18 wykład 1 egz 2. Marketing online 12 konwer. 2 zal/oc 3. Praca semestralna 8 konwer. 1 zal/oc 4. Projekt przejściowy (budowa strony, zaliczenie) 8 konwer. 1 zal/oc 5. Zasady korzystania z serwera 4 ćw. 2 zal 6. Dziennikarskie materiały online. Zasoby informacyjne i usługowe Internetu cz. I 10 wykład 7. Składanie dokumentów i edytory obrazu 18 2 wykład ćw. (6/12) zal/oc 8. Radio i TV online 12 (6/6) wykład ćw. 2 zal/oc Semestr II 9. Dziennikarskie materiały online. Zasoby 1 18 wykład informacyjne i usługowe Internetu cz. II egz 10. Social Networking (Web 2.0) 10 (5/5) wykład ćw. 1 1 i 2 Po 5h zal zal/oc 11. CMS i Nawigacja stron 16 konwer. 2 zal/oc 12. Zarządzanie projektami internetowymi 6 wykład 1 zal/oc 13. MySQL 6 ćw. 2 zal/oc 14. Ajax i HTML 10 ćw. 2 zal/oc 15. Fotografia online 8 ćw. 2 zal/oc 16. Psychologiczne i socjologiczne aspekty Internetu 6 konwer. 1 zal/oc 17. Google Analytic 6 konwer. 1 zal/oc 18. Praca semestralna 8 konwer. 1 zal/oc 19. Projekt przejściowy 6 konwer. 1 zal/oc 20. razem 190 Uwaga: Ćwiczenia i konwersatoria odbywają się grupach po 15 osób.

7 Treści programowe 1. Technologie informacyjne mediów (W. Gogołek) Podczas wykładu studenci zostaną zapoznani ze stanem i uwarunkowaniami rozwoju IT w odniesieniu do mediów, formami zapisu informacji w komputerze (tekst, obraz, wideo i dźwięk). Omawiane są podstawowe narzędzia programowe i sprzętowe służące gromadzeniu, przetwarzaniu i transmisji cyfrowych informacji. Podkreślana jest istota programów własnych, systemowych, standardowych i zaawansowanych narzędzi IT. Wyróżniona jest problematyka różnej skali sieci komputerowych (LAN, MAN, WAN) oraz bezpieczeństwa teleinformatycznego. Sygnalizowane są także przyszłościowe zastosowania komputerów. 2. Marketing online (A. Dyba) Marketing online to przedmiot, na którym studenci poznają mechanizmy, jakimi rządzi się reklama internetowa. Na czym polega, jak się ją mierzy i ocenia skuteczność, Wprowadzenie do marketingu online, Zasada 4P w marketingu online (produkt, cena, miejsce, ludzie). Modele biznesowe realizowane w Internecie, zasady ich działania. Wydatki na reklamę internetową. Organizacja rynku reklamy internetowej w Polsce (portale, sieci reklamowe, sieci afiliacyjne, inni gracze). Badania użytkowników, rodzaje badań, site-centric, user-centric, ad-centric. Co badamy, jak badamy, po co badamy? Kim są polscy użytkownicy Internetu, trendy w korzystaniu z sieci. Badania dla reklamodawców, pomoc w budowie media planu. Reklama w wyszukiwarkach. Czym są wyszukiwarki, jak działa mechanizm licytacji słów kluczowych, Jak się reklamować, jak zarobić na reklamach od Google. Reklama ingowa. Reklamy graficzne i ich nazewnictwo. Pomiar skuteczności działań w Internecie. Na stronie internetowej pomiar skuteczności prowadzonych działań promocyjnych, modele wyceny kampanii internetowych za co się płaci Podstawowe wskaźniki oceny i ich interpretacja. Temat do wyboru przez studentów. Studenci określają o czym jeszcze chcą porozmawiać, co ich najbardziej interesuje. Na podstawie ich sugestii przygotowuję zajęcia i rozwijam oczekiwane tematy. AdServer PHPAdsNew 2.0 Definiowanie kampanii Definiowanie kreacji i wkładanie kodu kreacji na stronę Wkładanie kreacji do adserwera (billboard, banner, skyscraper).zarządzanie kampaniami, ustawianie priorytetów, raportowanie. 3. Praca semestralna (W. Gogołek) Praca semestralna, poza zaliczeniami cząstkowymi tematów objętych programem studiów, stanowi podstawę zaliczenia każdego semestru studiów. Studenci są zobowiązani przygotować prezentację na wybrany temat i przedstawić ją pozostałym studentom. Tematy prac semestralnych obejmują zagadnienia stanowiące zakres studiów i dotyczą wyłącznie tematyki online. Są to: Analiza medialnych stron; Wyszukiwarki, mega szperacze; Serwisy informacyjne, Web 2.0 (fora, blogosfera, social networking, itp.); RSS, Przykłady personalizacji; Zasoby informacyjne, Statystyki; Bezpieczeństwo Sieci; Komercja online. 4. Projekt przejściowy (W. Gogołek) Projekt przejściowy jest formą pracy dyplomowej dokumentującej zdobytą wiedzę każdego studenta z zakresu będącego przedmiotem studiów. Projektem jest samodzielnie opracowana strona zawierająca: multmedia: tekst, grafika, obraz, dźwięk, wideo waga strony, stronic - czas ładowania wstawki falsh'a RSS Podcast/Webcast płatności pozyskanie danych o odwiedzających personalizacja strony dostosowanie formatów do przeglądarek data aktualizacji kontakt FAQ SSL - opcjonalnie linki do podobnych Stron

8 widgety - stale/gotowe wstawki np. pogoda, zegar drzewo/mapa strony wyszukiwarka wewnętrzna newsletter licznik meta tags, tytuły, słowa kluczowe wersje językowe - stworzenie automatu opcjonalnie wstawki php 5. Zasady korzystania z serwera (M. Roguski) Studenci zapoznają się z funkcjonowaniem serwera specjalizacji i swoich kont. Poznają podstawowe zasady korzystania z narzędzi wiersza poleceń powłoki (shell), podstawowe narzędzia do pracy z serwerem i przygotowywani są do radzenia sobie w wyszczególnionych przypadkach. 6. Dziennikarskie materiały online. Zasoby informacyjne i usługowe Internetu część I (W. Gogołek) Przedmiotem wykładu jest stan i uwarunkowania (infrastruktura, demografia) Internetu (sieci, www) w Polsce i na świecie. Wykład przedstawia istotę Internetu jego historię, stan obecny i perspektywy, a w szczególności formy obecności Web 2.0 w wirtualnym świecie i ich powiązania ze światem realnym. Podkreślono uwarunkowania techniczne funkcjonowania Sieci (dostęp do Internetu), usługi w sieci, narzędzia do wyszukiwania zasobów i usług oraz wybrane aspekty komercji (handel, giełdy, płatności) w Internecie. Istotną częścią wykładu jest prezentacja zasobów informacyjnych i usługowych sieci oraz podstaw konstrukcji komercyjnych stron www. Szczególnie zaznaczone zostały formy obecności mediów w Internecie prasy, radia i telewizji oraz przykładowych form social networkingu, dziennikarstwa obywatelskiego. 7. Składanie dokumentów i edytory obrazu (Z. Pruchnik) Tworzenie projektów w grafice wektorowej z wykorzystaniem programu CorelDraw: Tworzenie kształtów podstawowych. Cięcie, kształtowanie i przekształcanie obiektów. Wypełnienia kolorem, tonalne teksturą, deseniem, postsciptrowe i siatkowe. Pojęcie koloru. Modele, miksery, gotowe palety kolorów. Konwersja modeli kolorów. Deformowanie obiektów. Metamorfozy i obrysy. Soczewki i przezroczystości, cienie. Tworzenie iluzji głębi, modele trójwymiarowe. Modelowanie oświetlenia. Obrazy cyfrowe. Tekst ozdobny i artystyczny. Drukowanie obrazów. Grafika rastrowa - Photoshop: Zaznaczenia, maski i filtry. Przenoszenie i kopiowanie, edycja wewnątrz zaznaczeń. Korekcja z wykorzystaniem filtrów. Definiowanie kolorów. Modele kolorów RGB, HSB, CMYK, CIE Lab, indeksowany. Pędzle, wypełnienia i kontury. Praca z warstwami. Maska. Tryby mieszania warstw. Kształty i tekst. Dobór najlepszej przestrzeni kolorów, ustawienia monitora. Przygotowanie do druku i dla sieci. Składanie dokumentów QuarkXPress. Menu, narzędzia, palety. Edycja tekstu, style tekstu, obrazu, linii. Modyfikacje elementów dokumentu: obramowania, obrazu, tekstu, ramka, siatka, ścieżka tekstowa, tabela. Manipulowanie stronami. Tabele. Narzędzia sprawdzania pisowni, menedżery plików, indeksy, Bering. Interaktywne layouty QuarkInteractiwe Designer. 8. Radio online. TV online (M. Roguski i P. Barbrich) Zakres przedmiotowy, który studenci powinni opanować: zagadnienia teoretyczne: podział radiofonii online, zasady funkcjonowania radia online, zasady funkcjonowania sieci zamkniętej, charakterystykę oprogramowania służącego do obróbki dźwięku, dobór narzędzi i dobór oprogramowania, zagadnienia praktyczne: przenoszenie dźwięku z nośnika DAT do komputera, ocena jakości dźwięku, korekta, obróbka montażowa dźwięku, kompresja i zapis materiału, przesył materiałów dźwiękowych.

9 Radio i telewizja internetowa: Wykład i dyskusja Zasady funkcjonowania, prezentacja zasobów internetowych, Przyszłość radia tradycyjnego w kontekście rozwoju radiofonii online. Czy kryzys rynku internetowego zatrzyma rozwój radiofonii online? Dlaczego portale zatrzymały rozwój informacyjnych programów online? Czy TVN24 w sieci jest skazany na sukces? Modelowanie radia internetowego - jak to powinno działać. Prezentacja możliwości obróbki dźwięku: portale zasady tworzenia serwisów video portale zasady tworzenia relacji - live współpraca i wykorzystanie sieci zamkniętych i otwartych Jak Polskie Radio wykorzystuje Internet do swoich potrzeb? jak wygląda proces cyfryzacji Polskiego Radia? jak stworzyć system zamknięty, który będzie w pełni współpracował z siecią otwartą? zasady cyfrowej obróbki dźwięku w Polskim Radiu od nagrania do emisji dlaczego za chwilę wszyscy dziennikarze będą korzystać z Internetu? porównanie możliwości przesyłu danych wczoraj i dziś przyszłość przekazów audio i wideo Dobór urządzeń i oprogramowania niezbędnego każdemu dziennikarzowi z jakich programów korzystać? jak przesyłać dane? jak radzić sobie w warunkach ekstremalnych, gdy nikt nie potrafi pomóc? analiza porównawcza dostępnego oprogramowania służącego do obróbki, kompresji dźwięku. omówienie zalet i wad poszczególnych programów Ćwiczenia Przeniesienie dźwięku z nośnika standard DAT do komputera Jak zapisać dźwięk i w jakim formacie? Podstawy oceny jakościowej Obróbka i korekta dźwięku Podstawy obróbki dźwięku (co ważne w nagraniu) Podstawy korekty dźwięku (jak poprawić jakość nagrania) Prezentacja (od nagrania do publikacji materiału) - nagranie wywiadu, ocena jakości, obróbka i korekta nagrania, ustawienie podkładu, zapis w odpowiednim formacie, transfer pliku dźwiękowego na serwer, przygotowanie strony do obsługi nagrania, prezentacja efektu końcowego. Ćwiczenia montażowe (studenci sami przygotowują prezentację) Nagranie przykładowego wywiadu na minidisk (praca w grupach). Wskazówki jak nagrać, aby materiał był już wysokiej jakości Ocena jakości nagrania Obróbka nagrania. Wycięcie mało ważnych faktów. Ustawienie kolejności pytań+odpowiedzi. Korekta jakości. Usunięcie pomyłek językowych, szumów. Ustawienie podkładu. Ustawienie głośności materiału i podkładu Mix-down (połączenie nagrania i podkładu). Zapis pliku w pożądanym formacie. Transfer pliku na serwer. Przygotowanie strony w html do obsługi pliku dźwiękowego. Ocena prac. 9. Dziennikarskie materiały online. Zasoby informacyjne i usługowe Internetu część II (W. Gogołek) opis jak wyżej w części I 10. Social Networking (Web 2.0) (M. Pręgowski)

10 Blogi, blogosfera i dziennikarstwo obywatelskie. Perspektywy, szanse. Czym są blogi i dlaczego są ważne? Stereotyp blogaska kontra blogi tematyczne i eksperckie. Blog jako nowe medium społeczne i platforma dziennikarstwa obywatelskiego. Koncepcja grassroots journalism. Prezentacja serwisów oferujących założenie i prowadzenie blogów: Blogger, Blog.pl, Blox.pl, Bloog.pl, Salon24.pl. Rodzaje blogów. Stereotypy a rzeczywistość. Geneza i historia blogów. Medialny stereotyp bloga jako sieciowego pamiętnika dla introwertyków. Wielość funkcji blogów pamiętnikarska, artystyczna, komercyjna (blogi korporacyjne), informacyjna (blog jako medium), perswazyjna (blog polityczny), edukacyjna. Renesans dziennikarstwa obywatelskiego na świecie, szansa dla blogerów w Polsce. Blog a dziennikarstwo obywatelskie. Czym jest dziennikarstwo obywatelskie? Etyka dziennikarstwa obywatelskiego, etyka blogerska. Jednostka kontra instytucja: blog kontra portal. Cechy dobrego bloga informacyjnego. Powierzchowność informacji a zagrożenia manipulacją. Blog jako źródło informacji dziennikarskiej, blog jako miejsce pracy dziennikarza Jak dziennikarze korzystają z blogów Polska a praktyka zachodnia. Prezentacja wybranych serwisów branżowych lub uznanych blogów dziennikarskich: Cyberjournalist.net, Poynter.org, Smartmobs.com, Wired.com, Slashdot.org, Ourmedia.org, Themediadrop.com, Editorsweblog.org, Ojr.org, itp. Dan Gillmor, Jason Kottke, John Battelle, Mark Cuban, Lawrence Lessig, Noam Chomsky, Robin Good i inne. Zagadnienia prawno autorskie. Co wolno, a czego nie wolno blogerowi (prawa autorskie w Internecie; prawa blogera a prawa dziennikarza). Licencje Creative Commons. 11. CMS. Nawigacja stron (P. Waglowski i G. Ludorowski) 1. Budowa systemów zarządzania treścią (content management systems) Przegląd dostępnych na rynku rozwiązań; Narzędzia przydatne w pracy webmastera (narzędzia komunikacyjne, dodatki do przeglądarek, wspierające prace projektanta, narzędzia graficzne oraz multimedialne; Architektura informacji w serwisie internetowym: taksonomie, rodzaje treści; Kompozytowość mediów elektronicznych i jej praktyczne zastosowania; Współpraca serwera webowego, bazy danych oraz oprogramowania prezentującego treści. 2. Zajęcia praktyczne - przygotowanie własnego serwisu internetowego Przygotowanie środowiska serwerowego, sprawdzenie uprawnień, omówienie problemów adresacji zasobów internetowych; Instalacja systemu zarządzania treścią, współpraca z bazą danych, CMS a języki opisu dokumentów i języki skryptowe; Wzbogacanie "silnika" w oparciu o dostępne moduły: wybór modułu w zależności od potrzeb twórcy serwisu, kompatybilność, instalacja modułów; Edycja treść: formatowanie tekstów, publikacja multimediów, agregacja dostępnych treści; Dostępność serwisu dla osób niepełnosprawnych (web accessibility). 3. CMS - System zarządzania treścią serwisu internetowego z wykorzystaniem oprogramowania Wordpress Pojęcie systemu zarządzania treścią i idea pracy z oprogramowaniem CMS Porównanie systemu Wordpress z innymi pakietami tego typu Instalacja systemu: konfiguracja bazy danych haseł, użytkownika i nazwy bazy Konfiguracja systemu na serwerze: modyfikacja praw plików w systemie Unix, korzystanie z programu FTP Omówienie pojęć: plugin (wtyczka), post (wpis), page (strona), template (makieta) Kwestie bezpieczeństwa danych w systemach CMS hasła, zabezpieczenia, wtyczki podnoszące bezpieczeństwo, walka ze spamem, odzyskiwanie haseł, prefixy tabel w bazie danych Integracja z systemami statystycznymi na przykładzie Google Analytics

11 Omówienie sposobu pracy z systemami CMS rozdzielenie warstwy treściowej od wizualnej Omówienie pojęć: dashboard (pulpit), tagi (znaczniki), kategorie wpisów, front end (widoczny serwis) i back end (interfejs administracyjny) Zaawansowana konfiguracja systemu Wordpress Omówienie interfejsu systemu Wordpress: pulpitu, edytora treści, biblioteki multimediów Zmiana makiety graficznej serwisu Tworzenie wpisów, przyporządkowywanie ich do kategorii oraz znacznikowanie (tagowanie) wpisów Omówienie widgetów, ustawień komentarzy Eksport i import wpisów z bazy danych Edycja wpisów i stron: wklejanie filmów video z Youtube, formatowanie treści (wyliczenia, pogrubianie i pochylanie tekstu itp.), wklejanie obrazów i dźwięków mp3 Omówienie konstrukcji makiet. Modyfikacja makiet serwisu Instalowanie spolszczenia systemu Instalacja pluginów: galeria, licznik odwiedzin. 12. Zarządzanie projektami internetowymi (A. Starewicz-Jaworska) Wykład przybliża słuchaczom wiedzę z zakresu procesów tworzenia i zarządzania projektami, również startupami, zespołami projektowymi, sposobami finansowania projektów. Zakres tematyczny zajęć obejmuje m.in. modele obecności w sieci tradycyjnych wydawców, praktyczne zagadnienia związane z wprowadzeniem i realizacją istniejących projektów internetowych (case), prezentuje poszukiwania synergii i współpracy mediów prowadzących odmienny profil działalności, reakcje wydawców na zmiany w zakresie konsumpcji mediów, sposoby poszukiwania alternatywnych przychodów związanych z działalnością wydawniczą w obrębie istniejących projektów jak i w obrębie startupów. Wykład przybliża doświadczenia w zakresie zmiany modeli biznesowych, nabywania nowych kompetencji przez media tradycyjne, konwergencji różnych typów treści, uwalniania czy redukcji granic klasycznej działalności wydawniczej, tworzenie nowych kanałów dystrybucji treści. Charakter praktyczny wykładu uzupełnia studium przypadków związanych z planowaniem, realizacją, eliminowaniem ryzyka, optymalizacją zasobów, kontrolą osiągniętych celów wybranych projektów. 13. MySQL (D. Jaruga) Podczas zajęć o charakterze warsztatów praktycznych studenci zostaną zapoznani z technologiami magazynowania, przetwarzania i wyszukiwania danych w oparciu o serwery baz danych. Zajęcia poruszają problematykę doboru właściwej struktury danych do określonego problemu. Każdy ze studentów otrzymuje w czasie zajęć własną bazę danych, na której w sposób praktyczny realizuje zlecone przez prowadzącego zadania. Elementem kończącym zajęcia jest realizacja przez studenta nieskomplikowanego dynamicznego serwisu internetowego www w oparciu o serwer baz danych i skrypty CGI. W trakcie zajęć studenci zostaną zapoznani z podstawowymi pojęciami związanymi z bazami danych, poznają język zapytań do baz danych SQL, zaawansowane operacje na bazie danych, indeksy, funkcje, procedury składowane, agregacja danych, wykonywanie obliczeń, wykonywanie kopii bezpieczeństwa i odtwarzanie bazy danych. 14. Ajax. HTML (D. Jaruga) Program zajęć obejmuje zasady tworzenia stron internetowych i ich publikacji za pośrednictwem serwera www w sieci Internet. Studenci zostaną zapoznani z warsztatem pracy webmastera, programisty i administratora serwisu internetowego. W trakcie zajęć omawiane są języki i technologie tworzenia stron internetowych w tym m.in. HTML/XHTML, CSS, JavaScript, PHP. Zajęcia swoim zakresem obejmują również tworzenie serwisów internetowych dla urządzeń mobilnych - palmtopy, telefony komórkowe. Studenci mają sposobność zapoznania się z obsługą serwisu internetowego od strony administratora systemu komputerowego. Zajęcia mają charakter warsztatów praktycznych, w których studenci realizują projekt własnej strony internetowej na dowolny temat z zastosowaniem bazy danych i skryptów CGI. Ponadto

12 zajęcia obejmują zapoznanie studentów z techniką AJAX, która jest powszechnie wykorzystywaną przez duże portale internetowe, wyszukiwarki, banki w interaktywnych aplikacjach webowych dostępnych z poziomu przeglądarki internetowej. W ramach zajęć praktycznych (warsztatów) studenci samodzielnie przygotowują stronę internetową zawierającą wbudowany mechanizm interaktywny zrealizowany w oparciu o AJAX. 15. Fotografia online (P.Celiński). Metadane we współczesnym dziennikarstwie, pojęcie metadanych, rola metadanych, możliwe zastosowania, przykładowe zestawy metadanych, standardy IPTC. Opis rzeczywistości we współczesnym dziennikarstwie dotychczasowy sposób opisu rzeczywistości model bazujący na wydarzeniach złożone obiekty multimedialne jako opis wydarzeń prezentacja multimediów a urządzenia odbiorcze Obraz w publikacjach on-line źródła obrazu optymalizacja rozmiarów obrazu optymalizacja kompresji obrazu dobór i konwersja przestrzeni barwnej zaawansowane sposoby prezentacji obrazu w CMS Wordpress 16. Psychologiczne i socjologiczne aspekty Internetu (M. Pręgowski) Technologia, społeczeństwo i zmiana społeczna. Wstęp do tematyki zajęć. Internet przewodowy i bezprzewodowy jako immanentny element ludzkiego życia w XXI wieku. Społeczeństwo informacyjne, społeczeństwo sieciowe. Początki Internetu - historia, kultura i zasady etyczne wczesnej Sieci. Technoelity, hakerzy i ich wpływ na kształt dzisiejszego Internetu. Stare media, nowe media, media mieszane. Kultura konwergencji i jej konsekwencje dla tradycyjnych nadawców i całej kultury masowej. Partycypacja 2.0. Koncepcja bystrego tłumu, aktywność fanowska, dziennikarstwo obywatelskie. Dziennikarstwo w XXI wieku i jego ewolucja. Kontrola odbiorcy nad procesem komunikowania. Normy społeczne związane z Internetem ich znaczenie i przestrzeganie. Wartości propagowane i akceptowane. Wzór osobowy dobrego internauty. Specyfika komunikacji internetowej. Komunikacja synchroniczna i asynchroniczna - perspektywa funkcjonalna. Psychologiczne uwarunkowania i społeczne konsekwencje komunikacji prowadzonej przez Internet. Socjalizacyjna i demoralizująca funkcja Sieci. Tożsamość jednostki w Internecie perspektywa dramaturgiczna. Nieakceptowane zachowania w Sieci a mechanizmy obronne społeczności. Konformizm, sankcje, piętno. Konflikt w Sieci. Rozwiązywanie sporów internetowych, zażegnywanie sytuacji konfliktowych. Ciemna strona Internetu spamowanie, cenzurowanie treści. Uzależnienia, trolling. Kreowanie dobrego wrażenia w Sieci. Zarządzanie własnym wizerunkiem online. Perspektywy rozwoju nowych mediów. Wszędobylska sieć bezprzewodowa. Cyborgizacja. Technosceptycyzm i nowe ruchy społeczne. 17. Google Analytic (A. Dyba) Google Analytics to przedmiot, na którym studenci poznają narzędzie do analizy ruchu na serwisie internetowym. Jak zainstalować go na swoim serwisie, jak interpretować informacje, dane statystyczne podawane w tym narzędziu.

13 Instalacja GA na serwisie www. Tworzenie konta GA, obsługa konta, opcje eksportu danych, porównywanie charakterystyk, opcje wykresów. Pulpit nawigacyjny, omówienie zakładek użytkownicy, Źródła odwiedzin, Treść, Cele, itd. Cele witryny. Określanie celów witryny i pomiar konwersji. Współczynniki konwersji. Zaawansowane użycie celów konwersji. Liczenie konwersji w sklepie internetowym. Połączenie Google AdWords z Google Analytics. Poprawne połączenie danych. Analiza informacji z Adwords w GA. Raporty niestandardowe w Google Analytics. Wymiary i charakterystyki. Filtry danych. Google Analytics i inne kampanie reklamowe. Parametry śledzenia kampanii reklamowych. Zastosowanie i konfiguracja modułu e-commerce. Imienny wykaz pracowników: dr Agnieszka Starewicz-Jaworska Absolwentka Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Instytutu Dziennikarstwa WDiNP UW. Ukończyła specjalizację w zakresie marketingu medialnego i public relations. Odbyła studia doktoranckie w Zakładzie Teorii Komunikacji Społecznej Instytutu Dziennikarstwa WDiNP UW. Tytuł obronionej pracy doktorskiej Komunikowanie polityczne w świetle tradycyjnych i nowych środków przekazu. Uzyskany tytuł doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce. Autorka publikacji wydawniczych i prasowych z zakresu szczególnie nowych mediów, również komunikowania politycznego. Prowadzący zajęcia dydaktyczne ID WDiNP. W latach sekretarz Konkursu Akademickiego im. Biskupa J. Chrapka oraz sekretarz konkursu o staż w mediach im. Biskupa J. Chrapka. Dr Agnieszka Starewicz-Jaworska posiada wieloletnie doświadczenie w tworzeniu, wprowadzaniu na rynek produktu, jakim jest portal internetowy. Od 1999 roku aktywnie uczestniczy rozwijaniu portali internetowych koordynując ich działalność, zarządzając zasobami redakcyjnymi oraz tworząc, z dużymi sukcesami, ich koncepcje rozwoju zarówno pod względem merytorycznym, promocyjnym i finansowym (dochodowość). Autorka koncepcji nowych produktów internetowych i multimedialnych Wydawnictwa Murator. Odpowiada za strategię, walidację rynkową produktów, utrzymywanie funkcjonalności witryn internetowych, realizację polityki programowej serwisów internetowych oraz przedsięwzięć merytorycznych i multimedialnych. Doświadczony menadżer w zakresie podejmowania działań umacniających pozycję serwisów internetowych; przekształcenie witryny dziennika w platformę o charakterze informacyjno-rozrywkowym (Redaktor Naczelny portalu Se.pl), rozwój i nowa kreacja największego forum budowlanego Murator w Polsce Także wprowadzanie produktów elektronicznych i poszerzanie kanałów dystrybucji treści wydawnictw elektronicznych Grupy Wydawniczej Infor w tworzenie od podstaw Serwisu Wiadomości Wirtualnej Polski. dr Michał Piotr Pręgowski Socjolog i medioznawcza (Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej), członek Association of Internet Researchers (AOIR). Specjalizuje się w badaniu społecznych aspektów nowych technologii. Do jego zainteresowań naukowych należą: uczestnictwo w kulturze, twórczość fanowska, dziennikarstwo obywatelskie, normy i wartości charakterystyczne dla społeczności internetowych. Publikował m.in. w Studiach Socjologicznych, Studiach Medioznawczych, Kulturze Popularnej. dr inż. Zbigniew Pruchnik

14 Adiunkt naukowo-dydaktyczny Wojskowej Akademii Technicznej na emeryturze. Od 1998 roku zatrudniony na umowę o dzieło dydaktyczne w ID UW na specjalizacjach MMiPR oraz Dziennikarstwo Online. Prowadzone przedmioty to: zaawansowane funkcje edytorów tekstu, grafiki prezentacyjnej, arkuszy kalkulacyjnych, baz danych oraz grafika wektorowa, grafika rastrowa i multimedia. Przedmioty te prowadzę również na innych uczelniach wyższych prywatnych. Zainteresowania: nauki matematyczno-przyrodnicze, fotografia, grafika. mgr Marcin Roguski (pracownik etatowy Instytutu Dziennikarstwa) Pracownik Instytutu Dziennikarstwa. Samouk - muzyk, informatyk, fotograf. Administrator serwerów Instytutu, komputerami i informatyką interesował się od najmłodszych lat. Jego praca magisterska "Model internetowej obsługi ubezpieczeń na życie" zyskał wyróżnienie w konkursie Rzecznika Ubezpieczonych na najlepszą pracę magisterską z dziedziny ubezpieczeń. Mgr. Grzegorz Ludorowski Konsultant e-marketingu, specjalizuje się w zagadnieniach marketingu w wyszukiwarkach, funkcjonalności serwisów internetowych (usability), systemów zarządzania treścią oraz advergamingu. Od lat współpracuje z wieloma najlepszymi agencjami interaktywnymi i reklamowymi w Polsce (BBDO Warszawa, K2, e-point, OS3, Supermedia, Fabryka Gier, Point of View). Autor wielu publikacji o tematyce e-marketingowej dla szeregu pism branżowych, współpracuje z Uniwersytetem Warszawskim (Instytut Dziennikarstwa) oraz SGH (Studia Podyplomowe Marketing Internetowy). Absolwent Wydziału Zarządzania i Marketingu UMCS. mgr inż. Dariusz Jaruga Absolwent Politechniki Warszawskiej. Aktualnie pracuję w Centrum Informatycznym Szkoły Głównej Handlowej. Zawodowo zajmuję się zagadnieniami z zakresu administracji systemami IT, programowaniem oraz prowadzeniem projektów informatycznych. Do moich ulubionych tematów należą m.in. bazy danych oraz konstruowanie serwisów internetowych. Prywatnie interesuję się fotografią, filmowaniem, nieliniowym montażem wideo. Mgr Adam Dyba Absolwent Wydziału Zarządzania i Marketingu Politechniki Lubelskiej, członek IAB Polska. Na rynku reklamy internetowej od 1997 roku, czyli od samego komercyjnego początku. Twórca i założyciel IDMnet pierwszej w Polsce agencji mediowej zajmującej się tylko reklamą internetową, która przekształciła się w internetową sieć reklamową. Autor wielu publikacji na temat reklamy webowej. Budował strategię promowania się w Internecie dla takich klientów jak Jobpilot.pl, Trader.pl, LUKAS Bank. Obecnie prezes dwóch spółek Afilo, która zajmuje się marketingiem afiliacyjnym oraz AdAction, pioniera na rynku reklamy w grach komputerowych i aplikacjach mobilnych. Dr Przemysław Barbrich Urodził się w roku 1970 w Wałbrzychu. Ukończył studia wyższe na Politechnice Warszawskiej uzyskując tytuł magistra inżyniera ochrony środowiska ze specjalnością meteorologia techniczna. Przemysław Barbrich jest absolwentem studiów doktoranckich

15 w SGH w Katedrze Ubezpieczenia Społecznego. Jest doktorem nauk ekonomicznych. Przygotował rozprawę doktorską zatytułowaną: Uwarunkowania i konsekwencje społeczne nowego systemu emerytalnego w Polsce. Pracę zawodową Przemysław Barbrich rozpoczął jeszcze w czasie studiów, najpierw jako reporter Programu III Polskiego Radia, a następnie jako dziennikarz informacyjny i publicysta. W Polskim Radiu był m.in. autorem takich audycji jak Puls Trójki i Salon Polityczny Trójki. W swojej pracy dziennikarskiej od początku zajmował się tematyką społecznoekonomiczną. Kolejnymi etapami pracy dziennikarskiej Przemysława Barbricha były redakcje Teleexpresu i telewizyjnych Wiadomości. Następnie podjął pracę w telewizji TVN w programie Fakty. Równolegle współtworzył programy ekonomiczne przygotowywane przez TVN m.in. Fakty Ludzie Pieniądze. Jest autorem kilkuset audycji publicystycznych i programów informacyjnych dotyczących zagadnień społeczno-ekonomicznych, w tym reformy systemu emerytalnego. Obok publikacji w mediach elektronicznych publikował również w czasopismach branżowych m.in. w miesięczniku Bank. Od 2004 roku Przemysław Barbrich pracuje w Związku Banków Polskich na stanowisku doradcy Prezesa kierującego zespołem PR. Jest sekretarzem kapituły Klubu Polska Klub ten jest miejscem spotkań środowiska naukowego z przedstawicielami sektora bankowego gdzie omawiane są zagadnienia ekonomiczno-społeczne. Prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet, Członek Zarządu Stowarzyszenia Internet Society Poland, Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, Członek Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji oraz Członek Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Mgr inż. Piotr Celiński Analityk w PAP, właściciel firmy doradczej w zakresie zarządzania informacją, fotograf. Osiągnięcia zawodowe związane z mediami: Uruchomienie pierwszej w Polsce satelitarnej transmisji zdjęć dla odbiorców medialnych (PAP, 1995) Uruchomienie pierwszej w Polsce internetowej bazy zdjęć (PAP, 1996) Opracowanie struktury repozytorium multimedialnego dla potrzeb PAP (2001, projekt nie został wdrożony) Wdrożenie standardu IIM w fotografii prasowej w PAP (PAP, 2004) Projekt i wdrożenie systemu digitalizacji i oznaczania metadanymi zdjęć archiwalnych (PAP, 2005) Wdrożenia systemów sprzedaży zdjęć pojedynczych (PAP, 2006, 2008) Zainteresowania zawodowe: Klasyfikacja i selekcja obiektów medialnych. Nowe media. Organizacja informacji w mediach. Pozostałe: Członek European Pressphoto Agency Technical Committee, członek Metadata Working Group w obrębie komitetu. Mgr Piotr Waglowski Prawnik, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet (www.vagla.pl). Członek Zarządu Stowarzyszenia Internet Society Poland, Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna

16 Polska, Członek Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji oraz Członek Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Ukończył studia doktoranckie prowadzone w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Otrzymał tytuł Internetowego Obywatela Roku 2001, przyznany przez Komitet Organizacyjny Internetu Obywatelskiego za istotny wkład w budowanie podstaw społeczeństwa informacyjnego w Polsce, w listopadzie 2005 roku został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi nadanym przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej za zasługi dla rozwoju informatyzacji w Polsce. Wszedł w skład Komitetu Organizacyjnego obchodów Światowego Dnia Telekomunikacji w roku 2002 oraz 2003, w roku 2007 wszedł w skład Komitetu Organizacyjnego obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego. Członek Założyciel, a następnie (w latach ) członek zarządu stowarzyszenia Internet Society Poland (http://www.isoc.org.pl). W latach członek Rady Informatyzacji pierwszej kadencji - organu opiniodawczo-doradczego ministra właściwego do spraw informatyzacji, następnie członek rady programowej dwumiesięcznika "elektroniczna Administracja" oraz kwartalnika "Prawo Nowych Technologii". Autor książki Prawo w sieci. Zarys regulacji internetu, Gliwice Prof. UW dr. hab. inż. Włodzimierz Gogołek (pracownik etatowy Instytutu Dziennikarstwa) Absolwent Wydziału Cybernetyki WAT, obecnie profesor Uniwersytetu Warszawskiego w Instytucie Dziennikarstwa. Od lat siedemdziesiątych zajmował się problematyką komputerowego wspomagania nauczania, a od 1991 roku wykorzystaniem technologii informacyjnych jako przedmiotu i narzędzia w edukacji i dziennikarstwie. Od 1990 roku przez pięć lat prowadził własną, pierwszą w Polsce, firmę brokera informacji (Centrum Wyszukiwania Informacji Profesjonalnej). Od 1994 do 1996 był redaktorem naczelnym i prezesem Polskiej Agencji Prasowej gdzie zaprojektował i wdrożył (pierwszy w agencji narodowej) system gromadzenia i dystrybucji multimedialnych zasobów informacyjnych za pośrednictwem Internetu. W 1998 roku, jako członek zarządu, zajmował się wdrażaniem dużych systemów teleinformatycznych w TP S.A., a w szczególności powszechnym dostępem do Internetu w Polsce. Wygłosił na krajowych i zagranicznych konferencjach kilkaset referatów. Napisał sześć książek (m.in.: ABC Internetu, Technologie Informacyjne Mediów (dwa wydania) i Wprowadzenie do informatyki dla humanistów, Komunikacja sieciowa, kategorie, uwarunkowania, paradoksy). Opublikował łącznie kilkaset materiałów naukowych i popularno-naukowych w zakresie informatyki, przemysłu informacyjnego, Internetu i WWW. (www.gogolek.com)

17 PODYPLOMOWE ZAOCZNE STUDIA DZIENNIKARSTWA ONLINE 2010/2011 Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW PRZYCHODY minimalna liczba uczestników, która warunkuje samofinansowanie się studiów (liczba uczestników x stawka) w złotych , ,00 KOSZTY odpis na rzecz Uczelni 30% ,00 narzut Wydziału 30% ,00 wynagrodzenia za zajęcia dydaktyczne wraz z pochodnymi , ,00 (liczba godzin x stawka) kierownik studium wraz z pochodnymi (liczba miesięcy x stawka) , ,00 sekretariat wraz z pochodnymi (liczba miesięcy x stawka) , ,00 trzynaste wynagrodzenie kierownika studium i sekretariatu , ,00 materiały (np. papier, tonery, koperty, znaczki) 4 500,00 promocja studiów 4 100,00 koszt rekrutacji (np. spotkania informacyjne) 3 000,00 zakup sprzętu (rzutnik+laptop) dla wykładowców 4 600,00 inne koszty (np. zakup książek do biblioteki, powielanie materiałów dydaktycznych) , ,00 RAZEM koszty ,00 WYNIK BRUTTO przy mninimalnej liczbie uczestników ,00

Technologie Informacyjne Mediów - składowa tożsamości Nauk o Mediach. Włodzimierz Gogołek Instytut Dziennikarstwa UW www.gogolek.

Technologie Informacyjne Mediów - składowa tożsamości Nauk o Mediach. Włodzimierz Gogołek Instytut Dziennikarstwa UW www.gogolek. Technologie Informacyjne Mediów - składowa tożsamości Nauk o Mediach Włodzimierz Gogołek Instytut Dziennikarstwa UW www.gogolek.pl Zmiany liczby odbieranych umownych słów http://hmi.ucsd.edu/pdf/hmi_2009_consumerreport_dec9_2009.pdf

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 59/2016/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 15 grudnia 2016 r.

Uchwała Nr 59/2016/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 15 grudnia 2016 r. Uchwała Nr 59/2016/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Grafika komputerowa w technice i reklamie prowadzonych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2010 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: PUBLIC RELATIONS SPECJALIZACJA:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE Nr Kod Nazwa przedmiotu Liczba godzin ECTS Uwagi 1. MK1 Systemy medialne w Polsce i na świecie

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE Nr Kod Nazwa przedmiotu Liczba godzin ECTS Uwagi 1. MK1 Systemy medialne w Polsce i na świecie PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: dziennikarstwo sportowe FORMA STUDIÓW : niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA : I stopnia PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

Internet PR w praktyce Urszula Kandefer Łukasz Zawadowski Internet + PR = Internet PR Znaczenie Internetu do kreowania wizerunku Internet podstawowe źródło informacji Wzrost znaczenia internetu rozwój

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE Nr Kod Nazwa przedmiotu Liczba godzin ECTS Uwagi 1. MK1 Systemy medialne w Polsce i na świecie

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE Nr Kod Nazwa przedmiotu Liczba godzin ECTS Uwagi 1. MK1 Systemy medialne w Polsce i na świecie PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: dziennikarstwo sportowe FORMA STUDIÓW : stacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA : I stopnia PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

Moduł SEM/SEO. Generowanie ruchu narzędzia marketingu on-line, kampanie SEO/SEM Jak skutecznie promować firmę w sieci?

Moduł SEM/SEO. Generowanie ruchu narzędzia marketingu on-line, kampanie SEO/SEM Jak skutecznie promować firmę w sieci? Generowanie ruchu narzędzia marketingu on-line, kampanie SEO/SEM Jak skutecznie promować firmę w sieci? Trenerzy: Adam Dyba/Piotr Poznański Terminy: 21 i 22 marca 11 i 12 kwietnia 22 i 23 kwietnia Konsorcjum

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: SPECJALIZACJA: DZIENNIKARSTWO SPOROTWE

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: SPECJALIZACJA: DZIENNIKARSTWO SPOROTWE Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2010 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: SPECJALIZACJA: DZIENNIKARSTWO

Bardziej szczegółowo

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA WSPA

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA WSPA DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA WSPA CO NAS WYRÓŻNIA? KADRA, EKSPERCI, ATMOSFERA ŚRODOWISKOWA WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI BRANŻOWYMI NIESTANDARDOWE ZAJĘCIA PRAKTYCZNE I PRAKTYKI ZAWODOWE DOSTĘP DO NARZĘDZI

Bardziej szczegółowo

Oferta szkolenia trenerskiego Train-the Trainer

Oferta szkolenia trenerskiego Train-the Trainer Oferta szkolenia trenerskiego Train-the Trainer O IAB Polska Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska: funkcjonuje od 2000 roku zrzesza około 200 najważniejszych firm polskiego rynku internetowego:

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Rok akademicki: 2013/2014 Kod: HKL-1-204-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Humanistyczny Kierunek: Kulturoznawstwo Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Język wykładowy:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Nazwa modułu/przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin

PLAN STUDIÓW. Nazwa modułu/przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin PLAN STUDIÓW Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Specjalność: semestrów: 6 : 180

Bardziej szczegółowo

Reklama cyfrowa z elementami technik multimedialnych i fotopoligraficznych

Reklama cyfrowa z elementami technik multimedialnych i fotopoligraficznych Reklama cyfrowa z elementami technik multimedialnych i fotopoligraficznych WSB Opole - Studia podyplomowe Opis kierunku,,reklama cyfrowa z elementami technik multimedialnych i foto-poligraficznych'' -

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ Systemy baz danych 1. 2 Wstęp do baz danych 2. 2 Relacyjny model baz danych. 3. 2 Normalizacja baz danych. 4. 2 Cechy

Bardziej szczegółowo

Absolwenci specjalności Public Relations pracować w następujących obszarach:

Absolwenci specjalności Public Relations pracować w następujących obszarach: PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) Studia niestacjonarne I stopnia (licencjackie) SPECJALNOŚĆ: public relations PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy

Bardziej szczegółowo

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy z zakresu matematyki, fizyki, elektroniki i metrologii, teorii informacji, języka angielskiego oraz wybranych zagadnień

Bardziej szczegółowo

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. (projekt programu modułowego)

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. (projekt programu modułowego) Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Wydział Zamiejscowy w Poznaniu Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (projekt programu modułowego) Na studiach stacjonarnych należy zrealizować 2100 godzin zajęć uzyskując

Bardziej szczegółowo

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. (projekt programu modułowego)

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. (projekt programu modułowego) Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Wydział Zamiejscowy w Poznaniu Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (projekt programu modułowego) Na studiach niestacjonarnych należy zrealizować 1260 godzin zajęć

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 data zatwierdzenia przez Radę ydziału w SID pieczęć i podpis dziekana ydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia wyższe prowadzone

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Podstawy Informatyki Basic Informatics Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: ogólny Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia stacjonarne Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych

Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych Zwięzły opis Studia są odpowiedzią na zapotrzebowanie istniejące na rynku pracowników sektora administracyjnego na poszerzanie

Bardziej szczegółowo

Oferta szkolenia trenerskiego Train-the-Trainer

Oferta szkolenia trenerskiego Train-the-Trainer Oferta szkolenia trenerskiego Train-the-Trainer DIMAQ to pierwszy w Polsce program standaryzacji i weryfikacji kompetencji digital marketingowych. Definiuje niezbędny poziom wiedzy i kwalifikacji specjalistów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 data zatwierdzenia przez Radę ydziału w SID pieczęć i podpis dziekana ydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia wyższe prowadzone

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku DZIENNIKARSTWO i KOMUNIKACJA SPOŁECZNA (tryb stacjonarny, nabór 2010/2011)

Plan studiów na kierunku DZIENNIKARSTWO i KOMUNIKACJA SPOŁECZNA (tryb stacjonarny, nabór 2010/2011) Plan studiów na kierunku DZIENNIKARSTWO i KOMUNIKACJA SPOŁECZNA (tryb stacjonarny, nabór 2010/2011) Studia I stopnia Czas trwania studiów: 3 lata, 6 semestrów Lp. 1. Wstęp do filozofii 2. Historia Polski

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: KULTUROZNAWSTWO SPECJALNOŚĆ: ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE INFORMACJI STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: KULTUROZNAWSTWO SPECJALNOŚĆ: ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE INFORMACJI STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: KULTUROZNAWSTWO SPECJALNOŚĆ: ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE INFORMACJI STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA (obowiązuje od roku akad. 2007/2008; ostatnia aktualizacja:

Bardziej szczegółowo

edycja 1 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012

edycja 1 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012 Wrocław, 18.05.2015 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Android i ios nowoczesne aplikacje mobilne edycja 1 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obszary, jakie wchodzą w zakres kształcenia, są następujące:

Podstawowe obszary, jakie wchodzą w zakres kształcenia, są następujące: PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) SPECJALNOŚĆ: public relations FORMA STUDIÓW : niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA : II stopnia PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności informatyka medyczna Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium PROGRAMOWANIE INTERNETOWE Internet Programming

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Nazwa modułu/przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin

PLAN STUDIÓW. Nazwa modułu/przedmiotu Forma zajęć Liczba godzin PLAN STUDIÓW Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: studiów: Specjalność: semestrów: 6 : 180 Łączna

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe klasa 2iA. tworzenia stron. animację - multimedia

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe klasa 2iA. tworzenia stron. animację - multimedia Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe klasa 2iA Dział Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą lub dostateczną, jeśli potrafi: wymienić narzędzia do tworzenia strony Zainstalować

Bardziej szczegółowo

Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online.

Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online. skdyronl Autorzy: Małgorzata Rostkowska Przeznaczenie Szkolenie jest przeznaczone dla: Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online. Dyrektorów placówek oświatowych i ich zastępców, pracowników wydziałów

Bardziej szczegółowo

Aplikacje internetowe - opis przedmiotu

Aplikacje internetowe - opis przedmiotu Aplikacje internetowe - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Aplikacje internetowe Kod przedmiotu 11.3-WE-INFP-AI Wydział Kierunek Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Informatyka

Bardziej szczegółowo

Program studiów studia stacjonarne II stopnia na kierunek logistyka i administrowanie w mediach dla rozpoczynających w roku 2015/2016

Program studiów studia stacjonarne II stopnia na kierunek logistyka i administrowanie w mediach dla rozpoczynających w roku 2015/2016 l.p. Program studiów studia stacjonarne II stopnia na kierunek logistyka i administrowanie w mediach dla rozpoczynających w roku 2015/2016 Rok studiów: I Nazwa przedmiotu I semestr Forma zajęć- liczba

Bardziej szczegółowo

Sylwetki absolwenta kierunku Informatyka dla poszczególnych specjalności :

Sylwetki absolwenta kierunku Informatyka dla poszczególnych specjalności : INFORMATYKA Studia I stopnia Celem kształcenia na I stopniu studiów kierunku Informatyka jest odpowiednie przygotowanie absolwenta z zakresu ogólnych zagadnień informatyki. Absolwent powinien dobrze rozumieć

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Języki hipertekstowe i tworzenie stron WWW. Opis kursu (cele kształcenia) Warunki wstępne. Efekty kształcenia. Nazwa

KARTA KURSU. Języki hipertekstowe i tworzenie stron WWW. Opis kursu (cele kształcenia) Warunki wstępne. Efekty kształcenia. Nazwa KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Języki hipertekstowe i tworzenie stron WWW Hypertext languages and web page design Kod Punktacja ECTS* 4 Koordynator dr inż. Marcin Piekarczyk Zespół dydaktyczny: dr inż.

Bardziej szczegółowo

ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ ZAKRESY ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN LICENCJACKI OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ A. DLA KIERUNKU DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA I. Wiedza o mediach 1. Funkcje mediów.

Bardziej szczegółowo

"Administrowanie Sieciami Komputerowymi"

Administrowanie Sieciami Komputerowymi Wrocław, 18.09.2016 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych "Administrowanie Sieciami Komputerowymi" edycja 13 organizowanych przez Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Łódzki. Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny. Instytut Finansów PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH FINANSE W PRAKTYCE

Uniwersytet Łódzki. Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny. Instytut Finansów PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH FINANSE W PRAKTYCE Uniwersytet Łódzki Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Instytut Finansów PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH FINANSE W PRAKTYCE 1. Nazwa studiów podyplomowych: Finanse w praktyce 2. Zwięzły opis studiów:

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 014/015 Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

IMiR - Inżynieria Akustyczna - opis kierunku 1 / 5

IMiR - Inżynieria Akustyczna - opis kierunku 1 / 5 IMiR Inżynieria Akustyczna opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Warunkiem przystąpienia do rekrutacji na studia pierwszego stopnia jest posiadanie świadectwa

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM ZAJĘĆ IV GRUPA

HARMONOGRAM ZAJĘĆ IV GRUPA BYDGOSKI DOM TECHNIKA NOT SP. z o.o. Ośrodek Informacji Technicznej i Promocji 85-030 Bydgoszcz, ul. B. Rumińskiego 6 tel./fax (052) 33-92-304, tel. kom. 0 604 40 40 48 e-mail: inte@not.com.pl Projekt:

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE: METODYKA E-LEARNINGU (50h) Tematyka zajęć: PROGRAM EXE NARZĘDZIE DO TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (10h)

SZKOLENIE: METODYKA E-LEARNINGU (50h) Tematyka zajęć: PROGRAM EXE NARZĘDZIE DO TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (10h) Program szkolenia realizowanego w ramach Projektu BELFER ONLINE + przygotowanie nauczycieli z obszarów wiejskich do kształcenia kompetencji kluczowych uczniów i dorosłych przy wykorzystaniu platform e-learningowych

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: KULTUROZNAWSTWO SPECJALNOŚĆ: ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE INFORMACJI STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: KULTUROZNAWSTWO SPECJALNOŚĆ: ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE INFORMACJI STUDIA STACJONARNE I STOPNIA PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: KULTUROZNAWSTWO SPECJALNOŚĆ: ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE INFORMACJI STUDIA STACJONARNE I STOPNIA (obowiązuje od roku akad. 2007/2008; ostatnia aktualizacja:

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA Rozkład materiału nauczania z przedmiotu TECHNOLOGIA INFORMACYJNA dla liceum ogólnokształcącego (wykonany w oparciu o program nauczania nr DKOS 05-99/03) Ilość godzin: 72 jednostki lekcyjne w dwuletnim

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA OFERTA MARKETINGOWA

KOMPLEKSOWA OFERTA MARKETINGOWA KOMPLEKSOWA OFERTA MARKETINGOWA Octarius Group - Agencja Marketingu Zintegrowanego www.octarius.com.pl, tel. +48 530 903 500 A G E N C J A M A R K E T I N G U Z I N T E G R O WA N E G O Agencja Marketingu

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do:

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do: Akademia Sztuki w Szczecinie ogłasza nabór na drugą edycję dwusemestralnych studiów podyplomowych: Zarządzanie kulturą z wybranymi aspektami zarządzania szkolnictwem artystycznym 219 godzin zajęć zostanie

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów. Przeznaczenie. Wymagania wstępne. Cele kształcenia. Cele operacyjne

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów. Przeznaczenie. Wymagania wstępne. Cele kształcenia. Cele operacyjne Zastosowanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w promocji osiągnięć własnych oraz szkoły na forum internetowym. Tworzenie prezentacji multimedialnych, stron internetowych oraz pomocy dydaktycznych.

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO NETPR.PL. Systemy Biur Prasowych Wspomagające Komunikację z Mediami. Marek Woźniak m.wozniak@netpr.pl

DLACZEGO NETPR.PL. Systemy Biur Prasowych Wspomagające Komunikację z Mediami. Marek Woźniak m.wozniak@netpr.pl DLACZEGO NETPR.PL Systemy Biur Prasowych Wspomagające Komunikację z Mediami Marek Woźniak m.wozniak@netpr.pl O netpr.pl od 2001 roku na rynku ponad 400 komunikujących się z mediami firm specjalistyczna

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

ŚLĄSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA HARMONOGRAM SZKOLEŃ BLOK I 13-14 WRZEŚNIA 2010 R. HOTEL OLIMPIA W RYBNIKU PROWADZĄCY: AGENCJA PLANET PR TEMATYKA ZAJĘĆ MEDIA RELATIONS 9:00- rejestracja uczestników 9:30-11:30 - szkolenie - co to jest

Bardziej szczegółowo

Moduł Przedmiot Status modułu Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Konwersatorium ECTS

Moduł Przedmiot Status modułu Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Konwersatorium ECTS Rok I Program studiów stacjonarnych I stopnia dla kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo, specjalność public relations i marketing medialny dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs programowania sterowników PLC dla uczniów grupy I w ZSP nr 2 w Brzesku.

Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs programowania sterowników PLC dla uczniów grupy I w ZSP nr 2 w Brzesku. Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs programowania sterowników PLC dla uczniów grupy I w ZSP nr 2 w Brzesku. 1. Liczba uczestników zajęć 10 uczniów 2. Czas trwania kursu wynosi: 60 godzin 3. Kurs odbywać się

Bardziej szczegółowo

Moduły specjalnościowe na studiach I stopnia na kierunku: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Dziennikarstwo prasowe

Moduły specjalnościowe na studiach I stopnia na kierunku: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Dziennikarstwo prasowe Moduły specjalnościowe na studiach I stopnia na kierunku: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Dziennikarstwo prasowe 1. Dziennikarstwo prasowe 3 30 O K 2. Warsztat dziennikarza prasowego 6 60 O Pw 3.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne: Statyczne witryny internetowe (na podstawie programu nr 351203)

Wymagania edukacyjne: Statyczne witryny internetowe (na podstawie programu nr 351203) Wymagania edukacyjne: Statyczne witryny internetowe (na podstawie programu nr 351203) Technikum - kl. 3 Td, semestr 5 i 6 Ocena niedostateczna dopuszczająca Wymagania edukacyjne wobec ucznia: Uczeń nie

Bardziej szczegółowo

Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający- D Uczeń:

Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający- D Uczeń: WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT: Witryny i aplikacje internetowe NUMER PROGRAMU NAUCZANIA (ZAKRES): 351203 Lp 1. Dział programu Podstawy HTML Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający-

Bardziej szczegółowo

1. SEMESTR ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ + CZAS TRWANIA Okres trwania studiów: październik 2017 czerwiec 2018 (dwa semestry).

1. SEMESTR ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ + CZAS TRWANIA Okres trwania studiów: październik 2017 czerwiec 2018 (dwa semestry). INFORMACJE O KIERUNKU (DŁUŻSZY OPIS KIERUNKU) MS EXCEL I VBA W BIZNESIE POZIOM ZAAWANSOWANY 1. SEMESTR ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ + CZAS TRWANIA Okres trwania studiów: październik 2017 czerwiec 2018 (dwa semestry).

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIA INFORMACYJNA 2. Kod przedmiotu: Ot 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka 5. Specjalność: Elektroautomatyka

Bardziej szczegółowo

Case study strona firmowa

Case study strona firmowa Case study strona firmowa Klient Cele Zespół Projektowanie Funkcje UI, UX, AI Podsumowanie Zaufali nam Referencje Klient Luqam - firma konsultingowa działająca w trybie projektowo-szkoleniowym: 12 lat

Bardziej szczegółowo

Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki. Tematyka lekcji. Rok I. Liczba godzin. Blok

Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki. Tematyka lekcji. Rok I. Liczba godzin. Blok Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki Blok Liczba godzin I rok II rok Na dobry początek 7 Internet i gromadzenie danych 6 2 Multimedia 5 3 Edytory tekstu i grafiki 6 4 Arkusz kalkulacyjny 7 4

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/01 Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: dziennikarstwo i komunikacja społeczna. SPECJALNOŚĆ: Fotografia i film. FORMA STUDIÓW: niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA: II

PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: dziennikarstwo i komunikacja społeczna. SPECJALNOŚĆ: Fotografia i film. FORMA STUDIÓW: niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA: II PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: dziennikarstwo i komunikacja społeczna SPECJALNOŚĆ: Fotografia i film FORMA STUDIÓW: niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA: II PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017

Bardziej szczegółowo

Ogólna informacja. O firmie e-direct sp. z o.o. Marcin Marchewicz

Ogólna informacja. O firmie e-direct sp. z o.o. Marcin Marchewicz Ogólna informacja O firmie e-direct sp. z o.o. Marcin Marchewicz Spis treści O nas... 3 Historia firmy... 3 e-direct... 4 Struktura firmy... 4 Nasza oferta... 5 Strategia... 5 Promocja... 5 Kreacja...

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne / 3 semestry/ 180 godzin

Studia stacjonarne / 3 semestry/ 180 godzin Program specjalizacji Dziennikarstwo Multimedialne w roku akademickim 2011/12: PRZEDMIOTY: 1. PRACA ZE ŹRÓDŁAMI DOKUMENTACJI MULTIMEDIALNEJ prof. Marek Jabłonowski/ mgr Beata Bereza 2. DZIENNIKARSTWO W

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU. NAZWA PRZEDMIOTU Metody przetwarzania danych graficznych. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT Instytut Politechniczny. STUDIA kierunek

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Grafika komputerowa

KARTA KURSU. Grafika komputerowa KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Grafika komputerowa Computer graphics Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator dr inż. Krzysztof Wójcik Zespół dydaktyczny: dr inż. Krzysztof Wójcik dr inż. Mateusz Muchacki

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING E-MARKETING Skuteczny marketing = skuteczna sprzedaż. Nasi klienci coraz więcej czasu spędzają w internecie i to tu szukają produktów i usług. Siła oddziaływania informacji umieszczonej w sieci jest ogromna.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM

PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki Blok Liczba godzin I rok II rok Na dobry początek 7 Internet i gromadzenie danych 6 2 Multimedia 5 3 Edytory

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIA INFORMACYJNA 2. Kod przedmiotu: Ot 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka 5. Specjalność: Informatyka

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II. Uczeń umie: Świadomie stosować się do zasad regulaminów (P).

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II. Uczeń umie: Świadomie stosować się do zasad regulaminów (P). PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II DZIAŁ I: KOMPUTER W ŻYCIU CZŁOWIEKA. 1. Lekcja organizacyjna. Zapoznanie uczniów z wymaganiami edukacyjnymi i PSP. 2. Przykłady zastosowań komputerów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA. SPECJALNOŚĆ: fotografia dziennikarska, reklamowa i artystyczna

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA. SPECJALNOŚĆ: fotografia dziennikarska, reklamowa i artystyczna PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: fotografia dziennikarska, reklamowa i artystyczna FORMA STUDIÓW : niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA : I stopnia PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Sposoby wyszukiwania multimedialnych zasobów w Internecie

Sposoby wyszukiwania multimedialnych zasobów w Internecie Sposoby wyszukiwania multimedialnych zasobów w Internecie Lidia Derfert-Wolf Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy e-mail: lidka@utp.edu.pl III seminarium z cyklu INFOBROKER:

Bardziej szczegółowo

5-6. Struktura dokumentu html. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów

5-6. Struktura dokumentu html. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów Aplikacje internetowe KL. III Rok szkolny: 013/01 Nr programu: 31[01]/T,SP/MENIS/00.06.1 Okres kształcenia: łącznie ok. 170 godz. lekcyjne Moduł Bok wprowadzający 1. Zapoznanie z programem nauczania i

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Podejście iteracyjne - jak z humanistów zrobić specjalistów od internetu. Dr Marek Robak

Podejście iteracyjne - jak z humanistów zrobić specjalistów od internetu. Dr Marek Robak Podejście iteracyjne - jak z humanistów zrobić specjalistów od internetu Dr Marek Robak Realizowane projekty Szkolnictwo wyższe Adiunkt, twórca/koordynator specjalizacji internetowej Katedra Internetu

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ M TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ Autor: Zespół nauczycieli konsultantów Ośrodka Przeznaczenie Szkolenie jest przeznaczone dla nauczycieli różnych przedmiotów, którzy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SPECJALIZACJI ZAWODOWYCH

PROGRAM SPECJALIZACJI ZAWODOWYCH PROGRAM SPECJALIACJI AWODOWYCH Po zaliczeniu I roku studiów pierwszego stopnia student ma obowiązek wyboru specjalizacji zawodowej (rejestracja przez USOS). Specjalizacja w ramach realizowanego toku studiów

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA realizacja w roku akademickim 2016/2017

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA realizacja w roku akademickim 2016/2017 Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2016-2020 realizacja w roku akademickim 2016/2017 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Tytuł zamówienia: Organizacja szkoleń specjalistycznych i kursów doszkalających na potrzeby realizacji projektu Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UWM

Bardziej szczegółowo

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Ubezpieczeń Gospodarczych,

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Ubezpieczeń Gospodarczych, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza zapisy na Studia Podyplomowe Ubezpieczeń Gospodarczych w roku akademickim 2013/2014 Wrocław, dnia 30 czerwca 2013 r. Nazwa studiów

Bardziej szczegółowo

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru: 6 Portale społecznościowe jako narzędzie pracy grupowej. Temat szkolenia:

Numer i nazwa obszaru: 6 Portale społecznościowe jako narzędzie pracy grupowej. Temat szkolenia: Numer i nazwa obszaru: 6 Portale społecznościowe jako narzędzie pracy grupowej Temat szkolenia: Edukacyjne aspekty korzystania z portali społecznościowych SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2013 Wydanie

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Zastosowanie informatyki w finansach publicznych Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Mgr Edward Czarnecki Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk

Bardziej szczegółowo

edycja 16 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012

edycja 16 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012 Wrocław, 16.05.2015 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Technologie internetowe edycja 16 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012 organizowanego

Bardziej szczegółowo

GRAFIKA 2D z elementami kreacji artystycznej

GRAFIKA 2D z elementami kreacji artystycznej GRAFIKA 2D z elementami kreacji artystycznej Ogólna prezentacja kierunku PJWSTK - Wydział Zamiejscowy Informatyki w Bytomiu - http://bytom.pjwstk.edu.pl 1 Kogo chcemy uczyć? Studia adresowane są do osób

Bardziej szczegółowo

Kompetencje akademickie Wprowadzenie do komunikacji naukowej

Kompetencje akademickie Wprowadzenie do komunikacji naukowej WYKŁAD OGÓLNOUNIWERSYTECKI DLA DOKTORANTÓW 2015/2016 Kompetencje akademickie Wprowadzenie do komunikacji naukowej Rok akademicki: 2015/2016 Semestr zimowy: 30 h Limit miejsc: 100 Prowadzący: dr Emanuel

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr./2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 29 czerwca 2012 r.

Uchwała Nr./2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 29 czerwca 2012 r. PSP.40-17/12 (projekt) Uchwała Nr./2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia programu kształcenia dla studiów podyplomowych Grafika inżynierska

Bardziej szczegółowo

Aplikacje internetowe i mobilne w zarządzaniu

Aplikacje internetowe i mobilne w zarządzaniu Aplikacje internetowe i mobilne w zarządzaniu WSB Bydgoszcz - Studia podyplomowe Opis kierunku Aplikacje Mobilne w Zarządzaniu- Studia w WSB w Bydgoszczy Rozwój Internetu, a zarazem technologii wspierających

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław)

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław) STUDIA PODYPLOMOWE Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Celem studiów jest przygotowanie specjalistów z zakresu administrowania kadrami i płacami. Studia mają pogłębić wiedzę z dziedziny

Bardziej szczegółowo

Strona wizytówka od 400 zł

Strona wizytówka od 400 zł Strona wizytówka od 400 zł Oferta z dnia 21.01.2010 Prosta strona zawierająca podstawowe informacje o firmie oraz jej ofercie. Pozwala ona klientom na odnalezienie firmy w sieci, zapoznanie się z jej ofertą,

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Programowanie aplikacji internetowych

KARTA PRZEDMIOTU. Programowanie aplikacji internetowych KARTA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu/modułu: Nazwa angielska: Kierunek studiów: Poziom studiów: Profil studiów Jednostka prowadząca: Programowanie aplikacji internetowych Web application development edukacja

Bardziej szczegółowo

Program studiów studia niestacjonarne (zaoczne) I stopnia na kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo dla rozpoczynających studia

Program studiów studia niestacjonarne (zaoczne) I stopnia na kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo dla rozpoczynających studia Rok studiów: I Nazwa przedmiotu rogram studiów studia niestacjonarne (zaoczne) I stopnia na kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo dla rozpoczynających studia Forma zajęć- liczba godzin W K S Ć L Wr r

Bardziej szczegółowo

Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów. w nauczaniu wczesnoszkolnym

Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów. w nauczaniu wczesnoszkolnym Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów Temat szkolenia: Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu wczesnoszkolnym

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści kierunkowych Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium BAZY DANYCH I SYSTEMY EKSPERTOWE Database and expert systems Forma

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe dla nauczycieli Przyroda

Studia Podyplomowe dla nauczycieli Przyroda Uniwersytet Łódzki Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Program kształcenia Studia Podyplomowe dla nauczycieli Przyroda Łódź, 2012 1. Nazwa: Studia Podyplomowe dla Nauczycieli Przyroda 2. Opis: Studium

Bardziej szczegółowo

Aplikacje internetowe i mobilne (studia tradycyjne)

Aplikacje internetowe i mobilne (studia tradycyjne) Aplikacje internetowe i mobilne (studia tradycyjne) Informacje o usłudze Numer usługi 2016/03/12/7405/5969 Cena netto 4 200,00 zł Cena brutto 4 200,00 zł Cena netto za godzinę 22,34 zł Cena brutto za godzinę

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Dr Adam Naumowicz

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Dr Adam Naumowicz SYLLABUS na rok akademicki 01/013 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Informatyka Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr II/4 Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

1. Kierunek: Podyplomowe Studia Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

1. Kierunek: Podyplomowe Studia Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej 1. Kierunek: Podyplomowe Studia Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej 2. Cel studiów: przekazanie uczestnikom współczesnej wiedzy z bibliotekoznawstwa, bibliotekarstwa i informacji naukowej. Podczas

Bardziej szczegółowo

Wirtualne Biuro. Nowoczesne technologie w budowaniu relacji z mediami. Prosta i skuteczna komunikacja www.newslink.pl. Dystrybutor systemu:

Wirtualne Biuro. Nowoczesne technologie w budowaniu relacji z mediami. Prosta i skuteczna komunikacja www.newslink.pl. Dystrybutor systemu: Dystrybutor systemu: ul. Siemieńskiego 20, lok. 38 35-234 Rzeszów tel.: +48 692 079 870 fax.: +48 22 244 22 46 e-mail: www.altimedia.pl Nowoczesne technologie w budowaniu relacji z mediami Wirtualne Biuro

Bardziej szczegółowo