Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Podyplomowe Studia Dziennikarstwo Online. Informacje o studiach udostępnia Instytut Dziennikarstwa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Podyplomowe Studia Dziennikarstwo Online. Informacje o studiach udostępnia Instytut Dziennikarstwa"

Transkrypt

1

2 Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Podyplomowe Studia Dziennikarstwo Online Wydział Nazwa studiów Tryb studiów Opłata Jednostka prowadząca studia Materiały dostępne w sekretariacie Kryteria kwalifikacji Limit przyjęć Liczba semestrów Język wykładowy Termin składania dokumentów Przewidywany termin rozpoczęcia zajęć Kierownik studiów Szczegółowe warunki rekrutacji na studia Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW Podyplomowe Studia Dziennikarstwo Online (Postgraduate Studies Journalism Online) Niestacjonarne zaoczne 5800 zł./ 2900 za 1 semestr Instytut Dziennikarstwa Informacje o studiach udostępnia Instytut Dziennikarstwa Na podstawie złożonych przez kandydata dokumentów 30 osób 190 godz. (2 semestry) Polski Do 20 września 2010 r. Październik 2010 r. Prof. Włodzimierz Gogołek Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają w sekretariacie Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Nowy Świat 69, następujące dokumenty: a) podanie o przyjęcie na studia; b) życiorys; c) 1 zdjęcie; d) odpis dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich; e) zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia; f) adres do korespondencji. O przyjęciu kandydatów na studia decyduje wynik postępowania kwalifikacyjnego, przeprowadzanego przez kierownika studiów podyplomowych na podstawie pełnomocnictwa dyrektora ID. Przyjęcie na studia następuje na podstawie złożonych przez kandydata dokumentów. Decyzję o przyjęciu albo nie przyjęciu na studia podyplomowe podejmuje kierownik studiów podyplomowych na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez dyrektora ID. W przypadku nie przyjęcia na studia dokumenty zwraca się kandydatowi. Decyzje o przyjęciu albo nie przyjęciu na studia podyplomowe doręcza się niezwłocznie kandydatowi w formie pisemnej na adres wskazany do korespondencji. Od decyzji, przysługuje odwołanie do Rektora UW w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem dziekana

3 WDiNP albo kierownika studiów podyplomowych, który wydał decyzję. Wymagania stawiane kandydatom na studia Sylwetka absolwenta Zakres tematyczny studiów Cel studiów Uzyskanie świadectwa ukończenia studiów Sposób oceniania efektów uczenia się Kryteria zaliczenia Sposób oceny zajęć przez słuchaczy Imienny wykaz pracowników wybranych do realizacji programu O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów magisterskich (studiów II stopnia) lub równoważnym, lub (w szczególnych przypadkach) dyplomem licencjata (studiów I stopnia) lub równoważnym. W przypadku osób z dyplomem licencjata lub równoważnym kandydaci mogą być przyjęcie tylko za zgodą Rady Wydziału. W przypadku cudzoziemców wymagany jest dyplom ukończenia studiów wyższych w Polsce albo dyplom ukończenia studiów wyższych za granicą, uznany lub nostryfikowany na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Kierownik studiów podyplomowych ogłasza: zasady rekrutacji na studia, limit miejsc, termin i miejsce składania dokumentów, co najmniej na 1 miesiąc przed terminem rozpoczęcia zajęć. Absolwenci studiów będą dysponowali umiejętnościami niezbędnymi w każdej pracy dziennikarskiej związanej lub wykorzystującej technologie informacyjne (informatyka, multimedia, Internet, serwisy informacyjne). Dzięki zajęciom praktycznym absolwenci zdobędą podstawową wiedzę do samodzielnej konstrukcji usług sieciowych niezbędnych do onlinowej dystrybucji multimedialnych materiałów dziennikarskich oraz dostatecznej wiedzy do eksperckich uzgodnień merytorycznych w tym zakresie. Absolwent uzyska wiedzę i umiejętności dotyczące obecności w Internecie zarówno mediów tradycyjnych (radio, telewizja), jak i szerzej dziennikarstwa online z wykorzystaniem specjalistycznych narzędzi informatycznych i graficznych. Kształcenie w ramach studiów miałoby charakter interdyscyplinarny. Studia w wyniku połączenia wiedzy teoretycznej z zajęciami warsztatowymi w formie ćwiczeń i zajęciami w formie konwersatorium, zapewnią słuchaczom zdobycie nowej i udoskonalenie posiadanej wiedzy. Nowoczesne technologie informacyjne w pracy dziennikarza: narzędzia, metody. Celem studiów jest specjalistyczne przygotowanie kadry dziennikarskiej w zakresie kompleksowego wykorzystania potencjału technologii informacyjnych, a szczególnie Internetu w pracy dziennikarza. Absolwent studiów podyplomowych otrzymuje świadectwo ukończenia studiów. Prace semestralne, projekt przejściowy, zaliczenia i egzaminy Uzyskanie pozytywnej oceny ze wszystkich zajęć programu Ankieta Pracownicy Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW oraz zaproszeni eksperci 1. prof. dr hab. Włodzimierz Gogołek 2. dr Agnieszka Starewicz-Jaworska 3. dr Przemysław Barbrich 4. dr inż. Zbigniew Pruchnik

4 5. dr Michał Pręgowski 6. mgr Adam Dyba 7. mgr Dariusz Jaruga 8. mgr Grzegorz Ludorowski 9. mgr Marcin Roguski 10. mgr Piotr Waglowski 12. mgr Piotr Celiński

5 Obsada kadrowa zajęć Lp. Nazwa przedmiotu Prowadzący Semestr I Technologie informacyjne mediów prof. dr hab. Włodzimierz Gogołek Marketing online mgr Adam Dyba Praca semestralna prof. dr hab. Włodzimierz Gogołek Projekt przejściowy (budowa strony, zaliczenie) prof. dr hab. Włodzimierz Gogołek Zasady korzystania z serwera mgr Marcin Roguski Dziennikarskie materiały online. Zasoby informacyjne i prof. dr hab. Włodzimierz Gogołek usługowe Internetu cz. I Składanie dokumentów i edytory obrazu dr inż. Zbigniew Pruchnik Radio i TV online mgr Marcin Roguski/dr Przemysław Barbrich Semestr II Dziennikarskie materiały online. Zasoby informacyjne i usługowe Internetu cz. II Social Networking (Web 2.0) CMS i nawigacja stron Zarządzanie projektami internetowymi MySQL Ajax i HTML Fotografia online Psychologiczne i socjologiczne aspekty Internetu Google Analytic Praca semestralna Projekt przejściowy prof. dr hab. Włodzimierz Gogołek dr Michał Pręgowski mgr Piotr Waglowski/mgr Grzegorz Ludorowski dr Agnieszka Starewicz-Jaworska mgr Dariusz Jaruga mgr Dariusz Jaruga mgr Piotr Celiński dr Michał Pręgowski mgr Adam Dyba prof. dr hab. Włodzimierz Gogołek prof. dr hab. Włodzimierz Gogołek

6 Program studiów Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin Rodzaj zajęć Lba grup Forma zalicze nia Semestr I 1. Technologie informacyjne mediów 18 wykład 1 egz 2. Marketing online 12 konwer. 2 zal/oc 3. Praca semestralna 8 konwer. 1 zal/oc 4. Projekt przejściowy (budowa strony, zaliczenie) 8 konwer. 1 zal/oc 5. Zasady korzystania z serwera 4 ćw. 2 zal 6. Dziennikarskie materiały online. Zasoby informacyjne i usługowe Internetu cz. I 10 wykład 7. Składanie dokumentów i edytory obrazu 18 2 wykład ćw. (6/12) zal/oc 8. Radio i TV online 12 (6/6) wykład ćw. 2 zal/oc Semestr II 9. Dziennikarskie materiały online. Zasoby 1 18 wykład informacyjne i usługowe Internetu cz. II egz 10. Social Networking (Web 2.0) 10 (5/5) wykład ćw. 1 1 i 2 Po 5h zal zal/oc 11. CMS i Nawigacja stron 16 konwer. 2 zal/oc 12. Zarządzanie projektami internetowymi 6 wykład 1 zal/oc 13. MySQL 6 ćw. 2 zal/oc 14. Ajax i HTML 10 ćw. 2 zal/oc 15. Fotografia online 8 ćw. 2 zal/oc 16. Psychologiczne i socjologiczne aspekty Internetu 6 konwer. 1 zal/oc 17. Google Analytic 6 konwer. 1 zal/oc 18. Praca semestralna 8 konwer. 1 zal/oc 19. Projekt przejściowy 6 konwer. 1 zal/oc 20. razem 190 Uwaga: Ćwiczenia i konwersatoria odbywają się grupach po 15 osób.

7 Treści programowe 1. Technologie informacyjne mediów (W. Gogołek) Podczas wykładu studenci zostaną zapoznani ze stanem i uwarunkowaniami rozwoju IT w odniesieniu do mediów, formami zapisu informacji w komputerze (tekst, obraz, wideo i dźwięk). Omawiane są podstawowe narzędzia programowe i sprzętowe służące gromadzeniu, przetwarzaniu i transmisji cyfrowych informacji. Podkreślana jest istota programów własnych, systemowych, standardowych i zaawansowanych narzędzi IT. Wyróżniona jest problematyka różnej skali sieci komputerowych (LAN, MAN, WAN) oraz bezpieczeństwa teleinformatycznego. Sygnalizowane są także przyszłościowe zastosowania komputerów. 2. Marketing online (A. Dyba) Marketing online to przedmiot, na którym studenci poznają mechanizmy, jakimi rządzi się reklama internetowa. Na czym polega, jak się ją mierzy i ocenia skuteczność, Wprowadzenie do marketingu online, Zasada 4P w marketingu online (produkt, cena, miejsce, ludzie). Modele biznesowe realizowane w Internecie, zasady ich działania. Wydatki na reklamę internetową. Organizacja rynku reklamy internetowej w Polsce (portale, sieci reklamowe, sieci afiliacyjne, inni gracze). Badania użytkowników, rodzaje badań, site-centric, user-centric, ad-centric. Co badamy, jak badamy, po co badamy? Kim są polscy użytkownicy Internetu, trendy w korzystaniu z sieci. Badania dla reklamodawców, pomoc w budowie media planu. Reklama w wyszukiwarkach. Czym są wyszukiwarki, jak działa mechanizm licytacji słów kluczowych, Jak się reklamować, jak zarobić na reklamach od Google. Reklama ingowa. Reklamy graficzne i ich nazewnictwo. Pomiar skuteczności działań w Internecie. Na stronie internetowej pomiar skuteczności prowadzonych działań promocyjnych, modele wyceny kampanii internetowych za co się płaci Podstawowe wskaźniki oceny i ich interpretacja. Temat do wyboru przez studentów. Studenci określają o czym jeszcze chcą porozmawiać, co ich najbardziej interesuje. Na podstawie ich sugestii przygotowuję zajęcia i rozwijam oczekiwane tematy. AdServer PHPAdsNew 2.0 Definiowanie kampanii Definiowanie kreacji i wkładanie kodu kreacji na stronę Wkładanie kreacji do adserwera (billboard, banner, skyscraper).zarządzanie kampaniami, ustawianie priorytetów, raportowanie. 3. Praca semestralna (W. Gogołek) Praca semestralna, poza zaliczeniami cząstkowymi tematów objętych programem studiów, stanowi podstawę zaliczenia każdego semestru studiów. Studenci są zobowiązani przygotować prezentację na wybrany temat i przedstawić ją pozostałym studentom. Tematy prac semestralnych obejmują zagadnienia stanowiące zakres studiów i dotyczą wyłącznie tematyki online. Są to: Analiza medialnych stron; Wyszukiwarki, mega szperacze; Serwisy informacyjne, Web 2.0 (fora, blogosfera, social networking, itp.); RSS, Przykłady personalizacji; Zasoby informacyjne, Statystyki; Bezpieczeństwo Sieci; Komercja online. 4. Projekt przejściowy (W. Gogołek) Projekt przejściowy jest formą pracy dyplomowej dokumentującej zdobytą wiedzę każdego studenta z zakresu będącego przedmiotem studiów. Projektem jest samodzielnie opracowana strona zawierająca: multmedia: tekst, grafika, obraz, dźwięk, wideo waga strony, stronic - czas ładowania wstawki falsh'a RSS Podcast/Webcast płatności pozyskanie danych o odwiedzających personalizacja strony dostosowanie formatów do przeglądarek data aktualizacji kontakt FAQ SSL - opcjonalnie linki do podobnych Stron

8 widgety - stale/gotowe wstawki np. pogoda, zegar drzewo/mapa strony wyszukiwarka wewnętrzna newsletter licznik meta tags, tytuły, słowa kluczowe wersje językowe - stworzenie automatu opcjonalnie wstawki php 5. Zasady korzystania z serwera (M. Roguski) Studenci zapoznają się z funkcjonowaniem serwera specjalizacji i swoich kont. Poznają podstawowe zasady korzystania z narzędzi wiersza poleceń powłoki (shell), podstawowe narzędzia do pracy z serwerem i przygotowywani są do radzenia sobie w wyszczególnionych przypadkach. 6. Dziennikarskie materiały online. Zasoby informacyjne i usługowe Internetu część I (W. Gogołek) Przedmiotem wykładu jest stan i uwarunkowania (infrastruktura, demografia) Internetu (sieci, www) w Polsce i na świecie. Wykład przedstawia istotę Internetu jego historię, stan obecny i perspektywy, a w szczególności formy obecności Web 2.0 w wirtualnym świecie i ich powiązania ze światem realnym. Podkreślono uwarunkowania techniczne funkcjonowania Sieci (dostęp do Internetu), usługi w sieci, narzędzia do wyszukiwania zasobów i usług oraz wybrane aspekty komercji (handel, giełdy, płatności) w Internecie. Istotną częścią wykładu jest prezentacja zasobów informacyjnych i usługowych sieci oraz podstaw konstrukcji komercyjnych stron www. Szczególnie zaznaczone zostały formy obecności mediów w Internecie prasy, radia i telewizji oraz przykładowych form social networkingu, dziennikarstwa obywatelskiego. 7. Składanie dokumentów i edytory obrazu (Z. Pruchnik) Tworzenie projektów w grafice wektorowej z wykorzystaniem programu CorelDraw: Tworzenie kształtów podstawowych. Cięcie, kształtowanie i przekształcanie obiektów. Wypełnienia kolorem, tonalne teksturą, deseniem, postsciptrowe i siatkowe. Pojęcie koloru. Modele, miksery, gotowe palety kolorów. Konwersja modeli kolorów. Deformowanie obiektów. Metamorfozy i obrysy. Soczewki i przezroczystości, cienie. Tworzenie iluzji głębi, modele trójwymiarowe. Modelowanie oświetlenia. Obrazy cyfrowe. Tekst ozdobny i artystyczny. Drukowanie obrazów. Grafika rastrowa - Photoshop: Zaznaczenia, maski i filtry. Przenoszenie i kopiowanie, edycja wewnątrz zaznaczeń. Korekcja z wykorzystaniem filtrów. Definiowanie kolorów. Modele kolorów RGB, HSB, CMYK, CIE Lab, indeksowany. Pędzle, wypełnienia i kontury. Praca z warstwami. Maska. Tryby mieszania warstw. Kształty i tekst. Dobór najlepszej przestrzeni kolorów, ustawienia monitora. Przygotowanie do druku i dla sieci. Składanie dokumentów QuarkXPress. Menu, narzędzia, palety. Edycja tekstu, style tekstu, obrazu, linii. Modyfikacje elementów dokumentu: obramowania, obrazu, tekstu, ramka, siatka, ścieżka tekstowa, tabela. Manipulowanie stronami. Tabele. Narzędzia sprawdzania pisowni, menedżery plików, indeksy, Bering. Interaktywne layouty QuarkInteractiwe Designer. 8. Radio online. TV online (M. Roguski i P. Barbrich) Zakres przedmiotowy, który studenci powinni opanować: zagadnienia teoretyczne: podział radiofonii online, zasady funkcjonowania radia online, zasady funkcjonowania sieci zamkniętej, charakterystykę oprogramowania służącego do obróbki dźwięku, dobór narzędzi i dobór oprogramowania, zagadnienia praktyczne: przenoszenie dźwięku z nośnika DAT do komputera, ocena jakości dźwięku, korekta, obróbka montażowa dźwięku, kompresja i zapis materiału, przesył materiałów dźwiękowych.

9 Radio i telewizja internetowa: Wykład i dyskusja Zasady funkcjonowania, prezentacja zasobów internetowych, Przyszłość radia tradycyjnego w kontekście rozwoju radiofonii online. Czy kryzys rynku internetowego zatrzyma rozwój radiofonii online? Dlaczego portale zatrzymały rozwój informacyjnych programów online? Czy TVN24 w sieci jest skazany na sukces? Modelowanie radia internetowego - jak to powinno działać. Prezentacja możliwości obróbki dźwięku: portale zasady tworzenia serwisów video portale zasady tworzenia relacji - live współpraca i wykorzystanie sieci zamkniętych i otwartych Jak Polskie Radio wykorzystuje Internet do swoich potrzeb? jak wygląda proces cyfryzacji Polskiego Radia? jak stworzyć system zamknięty, który będzie w pełni współpracował z siecią otwartą? zasady cyfrowej obróbki dźwięku w Polskim Radiu od nagrania do emisji dlaczego za chwilę wszyscy dziennikarze będą korzystać z Internetu? porównanie możliwości przesyłu danych wczoraj i dziś przyszłość przekazów audio i wideo Dobór urządzeń i oprogramowania niezbędnego każdemu dziennikarzowi z jakich programów korzystać? jak przesyłać dane? jak radzić sobie w warunkach ekstremalnych, gdy nikt nie potrafi pomóc? analiza porównawcza dostępnego oprogramowania służącego do obróbki, kompresji dźwięku. omówienie zalet i wad poszczególnych programów Ćwiczenia Przeniesienie dźwięku z nośnika standard DAT do komputera Jak zapisać dźwięk i w jakim formacie? Podstawy oceny jakościowej Obróbka i korekta dźwięku Podstawy obróbki dźwięku (co ważne w nagraniu) Podstawy korekty dźwięku (jak poprawić jakość nagrania) Prezentacja (od nagrania do publikacji materiału) - nagranie wywiadu, ocena jakości, obróbka i korekta nagrania, ustawienie podkładu, zapis w odpowiednim formacie, transfer pliku dźwiękowego na serwer, przygotowanie strony do obsługi nagrania, prezentacja efektu końcowego. Ćwiczenia montażowe (studenci sami przygotowują prezentację) Nagranie przykładowego wywiadu na minidisk (praca w grupach). Wskazówki jak nagrać, aby materiał był już wysokiej jakości Ocena jakości nagrania Obróbka nagrania. Wycięcie mało ważnych faktów. Ustawienie kolejności pytań+odpowiedzi. Korekta jakości. Usunięcie pomyłek językowych, szumów. Ustawienie podkładu. Ustawienie głośności materiału i podkładu Mix-down (połączenie nagrania i podkładu). Zapis pliku w pożądanym formacie. Transfer pliku na serwer. Przygotowanie strony w html do obsługi pliku dźwiękowego. Ocena prac. 9. Dziennikarskie materiały online. Zasoby informacyjne i usługowe Internetu część II (W. Gogołek) opis jak wyżej w części I 10. Social Networking (Web 2.0) (M. Pręgowski)

10 Blogi, blogosfera i dziennikarstwo obywatelskie. Perspektywy, szanse. Czym są blogi i dlaczego są ważne? Stereotyp blogaska kontra blogi tematyczne i eksperckie. Blog jako nowe medium społeczne i platforma dziennikarstwa obywatelskiego. Koncepcja grassroots journalism. Prezentacja serwisów oferujących założenie i prowadzenie blogów: Blogger, Blog.pl, Blox.pl, Bloog.pl, Salon24.pl. Rodzaje blogów. Stereotypy a rzeczywistość. Geneza i historia blogów. Medialny stereotyp bloga jako sieciowego pamiętnika dla introwertyków. Wielość funkcji blogów pamiętnikarska, artystyczna, komercyjna (blogi korporacyjne), informacyjna (blog jako medium), perswazyjna (blog polityczny), edukacyjna. Renesans dziennikarstwa obywatelskiego na świecie, szansa dla blogerów w Polsce. Blog a dziennikarstwo obywatelskie. Czym jest dziennikarstwo obywatelskie? Etyka dziennikarstwa obywatelskiego, etyka blogerska. Jednostka kontra instytucja: blog kontra portal. Cechy dobrego bloga informacyjnego. Powierzchowność informacji a zagrożenia manipulacją. Blog jako źródło informacji dziennikarskiej, blog jako miejsce pracy dziennikarza Jak dziennikarze korzystają z blogów Polska a praktyka zachodnia. Prezentacja wybranych serwisów branżowych lub uznanych blogów dziennikarskich: Cyberjournalist.net, Poynter.org, Smartmobs.com, Wired.com, Slashdot.org, Ourmedia.org, Themediadrop.com, Editorsweblog.org, Ojr.org, itp. Dan Gillmor, Jason Kottke, John Battelle, Mark Cuban, Lawrence Lessig, Noam Chomsky, Robin Good i inne. Zagadnienia prawno autorskie. Co wolno, a czego nie wolno blogerowi (prawa autorskie w Internecie; prawa blogera a prawa dziennikarza). Licencje Creative Commons. 11. CMS. Nawigacja stron (P. Waglowski i G. Ludorowski) 1. Budowa systemów zarządzania treścią (content management systems) Przegląd dostępnych na rynku rozwiązań; Narzędzia przydatne w pracy webmastera (narzędzia komunikacyjne, dodatki do przeglądarek, wspierające prace projektanta, narzędzia graficzne oraz multimedialne; Architektura informacji w serwisie internetowym: taksonomie, rodzaje treści; Kompozytowość mediów elektronicznych i jej praktyczne zastosowania; Współpraca serwera webowego, bazy danych oraz oprogramowania prezentującego treści. 2. Zajęcia praktyczne - przygotowanie własnego serwisu internetowego Przygotowanie środowiska serwerowego, sprawdzenie uprawnień, omówienie problemów adresacji zasobów internetowych; Instalacja systemu zarządzania treścią, współpraca z bazą danych, CMS a języki opisu dokumentów i języki skryptowe; Wzbogacanie "silnika" w oparciu o dostępne moduły: wybór modułu w zależności od potrzeb twórcy serwisu, kompatybilność, instalacja modułów; Edycja treść: formatowanie tekstów, publikacja multimediów, agregacja dostępnych treści; Dostępność serwisu dla osób niepełnosprawnych (web accessibility). 3. CMS - System zarządzania treścią serwisu internetowego z wykorzystaniem oprogramowania Wordpress Pojęcie systemu zarządzania treścią i idea pracy z oprogramowaniem CMS Porównanie systemu Wordpress z innymi pakietami tego typu Instalacja systemu: konfiguracja bazy danych haseł, użytkownika i nazwy bazy Konfiguracja systemu na serwerze: modyfikacja praw plików w systemie Unix, korzystanie z programu FTP Omówienie pojęć: plugin (wtyczka), post (wpis), page (strona), template (makieta) Kwestie bezpieczeństwa danych w systemach CMS hasła, zabezpieczenia, wtyczki podnoszące bezpieczeństwo, walka ze spamem, odzyskiwanie haseł, prefixy tabel w bazie danych Integracja z systemami statystycznymi na przykładzie Google Analytics

11 Omówienie sposobu pracy z systemami CMS rozdzielenie warstwy treściowej od wizualnej Omówienie pojęć: dashboard (pulpit), tagi (znaczniki), kategorie wpisów, front end (widoczny serwis) i back end (interfejs administracyjny) Zaawansowana konfiguracja systemu Wordpress Omówienie interfejsu systemu Wordpress: pulpitu, edytora treści, biblioteki multimediów Zmiana makiety graficznej serwisu Tworzenie wpisów, przyporządkowywanie ich do kategorii oraz znacznikowanie (tagowanie) wpisów Omówienie widgetów, ustawień komentarzy Eksport i import wpisów z bazy danych Edycja wpisów i stron: wklejanie filmów video z Youtube, formatowanie treści (wyliczenia, pogrubianie i pochylanie tekstu itp.), wklejanie obrazów i dźwięków mp3 Omówienie konstrukcji makiet. Modyfikacja makiet serwisu Instalowanie spolszczenia systemu Instalacja pluginów: galeria, licznik odwiedzin. 12. Zarządzanie projektami internetowymi (A. Starewicz-Jaworska) Wykład przybliża słuchaczom wiedzę z zakresu procesów tworzenia i zarządzania projektami, również startupami, zespołami projektowymi, sposobami finansowania projektów. Zakres tematyczny zajęć obejmuje m.in. modele obecności w sieci tradycyjnych wydawców, praktyczne zagadnienia związane z wprowadzeniem i realizacją istniejących projektów internetowych (case), prezentuje poszukiwania synergii i współpracy mediów prowadzących odmienny profil działalności, reakcje wydawców na zmiany w zakresie konsumpcji mediów, sposoby poszukiwania alternatywnych przychodów związanych z działalnością wydawniczą w obrębie istniejących projektów jak i w obrębie startupów. Wykład przybliża doświadczenia w zakresie zmiany modeli biznesowych, nabywania nowych kompetencji przez media tradycyjne, konwergencji różnych typów treści, uwalniania czy redukcji granic klasycznej działalności wydawniczej, tworzenie nowych kanałów dystrybucji treści. Charakter praktyczny wykładu uzupełnia studium przypadków związanych z planowaniem, realizacją, eliminowaniem ryzyka, optymalizacją zasobów, kontrolą osiągniętych celów wybranych projektów. 13. MySQL (D. Jaruga) Podczas zajęć o charakterze warsztatów praktycznych studenci zostaną zapoznani z technologiami magazynowania, przetwarzania i wyszukiwania danych w oparciu o serwery baz danych. Zajęcia poruszają problematykę doboru właściwej struktury danych do określonego problemu. Każdy ze studentów otrzymuje w czasie zajęć własną bazę danych, na której w sposób praktyczny realizuje zlecone przez prowadzącego zadania. Elementem kończącym zajęcia jest realizacja przez studenta nieskomplikowanego dynamicznego serwisu internetowego www w oparciu o serwer baz danych i skrypty CGI. W trakcie zajęć studenci zostaną zapoznani z podstawowymi pojęciami związanymi z bazami danych, poznają język zapytań do baz danych SQL, zaawansowane operacje na bazie danych, indeksy, funkcje, procedury składowane, agregacja danych, wykonywanie obliczeń, wykonywanie kopii bezpieczeństwa i odtwarzanie bazy danych. 14. Ajax. HTML (D. Jaruga) Program zajęć obejmuje zasady tworzenia stron internetowych i ich publikacji za pośrednictwem serwera www w sieci Internet. Studenci zostaną zapoznani z warsztatem pracy webmastera, programisty i administratora serwisu internetowego. W trakcie zajęć omawiane są języki i technologie tworzenia stron internetowych w tym m.in. HTML/XHTML, CSS, JavaScript, PHP. Zajęcia swoim zakresem obejmują również tworzenie serwisów internetowych dla urządzeń mobilnych - palmtopy, telefony komórkowe. Studenci mają sposobność zapoznania się z obsługą serwisu internetowego od strony administratora systemu komputerowego. Zajęcia mają charakter warsztatów praktycznych, w których studenci realizują projekt własnej strony internetowej na dowolny temat z zastosowaniem bazy danych i skryptów CGI. Ponadto

12 zajęcia obejmują zapoznanie studentów z techniką AJAX, która jest powszechnie wykorzystywaną przez duże portale internetowe, wyszukiwarki, banki w interaktywnych aplikacjach webowych dostępnych z poziomu przeglądarki internetowej. W ramach zajęć praktycznych (warsztatów) studenci samodzielnie przygotowują stronę internetową zawierającą wbudowany mechanizm interaktywny zrealizowany w oparciu o AJAX. 15. Fotografia online (P.Celiński). Metadane we współczesnym dziennikarstwie, pojęcie metadanych, rola metadanych, możliwe zastosowania, przykładowe zestawy metadanych, standardy IPTC. Opis rzeczywistości we współczesnym dziennikarstwie dotychczasowy sposób opisu rzeczywistości model bazujący na wydarzeniach złożone obiekty multimedialne jako opis wydarzeń prezentacja multimediów a urządzenia odbiorcze Obraz w publikacjach on-line źródła obrazu optymalizacja rozmiarów obrazu optymalizacja kompresji obrazu dobór i konwersja przestrzeni barwnej zaawansowane sposoby prezentacji obrazu w CMS Wordpress 16. Psychologiczne i socjologiczne aspekty Internetu (M. Pręgowski) Technologia, społeczeństwo i zmiana społeczna. Wstęp do tematyki zajęć. Internet przewodowy i bezprzewodowy jako immanentny element ludzkiego życia w XXI wieku. Społeczeństwo informacyjne, społeczeństwo sieciowe. Początki Internetu - historia, kultura i zasady etyczne wczesnej Sieci. Technoelity, hakerzy i ich wpływ na kształt dzisiejszego Internetu. Stare media, nowe media, media mieszane. Kultura konwergencji i jej konsekwencje dla tradycyjnych nadawców i całej kultury masowej. Partycypacja 2.0. Koncepcja bystrego tłumu, aktywność fanowska, dziennikarstwo obywatelskie. Dziennikarstwo w XXI wieku i jego ewolucja. Kontrola odbiorcy nad procesem komunikowania. Normy społeczne związane z Internetem ich znaczenie i przestrzeganie. Wartości propagowane i akceptowane. Wzór osobowy dobrego internauty. Specyfika komunikacji internetowej. Komunikacja synchroniczna i asynchroniczna - perspektywa funkcjonalna. Psychologiczne uwarunkowania i społeczne konsekwencje komunikacji prowadzonej przez Internet. Socjalizacyjna i demoralizująca funkcja Sieci. Tożsamość jednostki w Internecie perspektywa dramaturgiczna. Nieakceptowane zachowania w Sieci a mechanizmy obronne społeczności. Konformizm, sankcje, piętno. Konflikt w Sieci. Rozwiązywanie sporów internetowych, zażegnywanie sytuacji konfliktowych. Ciemna strona Internetu spamowanie, cenzurowanie treści. Uzależnienia, trolling. Kreowanie dobrego wrażenia w Sieci. Zarządzanie własnym wizerunkiem online. Perspektywy rozwoju nowych mediów. Wszędobylska sieć bezprzewodowa. Cyborgizacja. Technosceptycyzm i nowe ruchy społeczne. 17. Google Analytic (A. Dyba) Google Analytics to przedmiot, na którym studenci poznają narzędzie do analizy ruchu na serwisie internetowym. Jak zainstalować go na swoim serwisie, jak interpretować informacje, dane statystyczne podawane w tym narzędziu.

13 Instalacja GA na serwisie www. Tworzenie konta GA, obsługa konta, opcje eksportu danych, porównywanie charakterystyk, opcje wykresów. Pulpit nawigacyjny, omówienie zakładek użytkownicy, Źródła odwiedzin, Treść, Cele, itd. Cele witryny. Określanie celów witryny i pomiar konwersji. Współczynniki konwersji. Zaawansowane użycie celów konwersji. Liczenie konwersji w sklepie internetowym. Połączenie Google AdWords z Google Analytics. Poprawne połączenie danych. Analiza informacji z Adwords w GA. Raporty niestandardowe w Google Analytics. Wymiary i charakterystyki. Filtry danych. Google Analytics i inne kampanie reklamowe. Parametry śledzenia kampanii reklamowych. Zastosowanie i konfiguracja modułu e-commerce. Imienny wykaz pracowników: dr Agnieszka Starewicz-Jaworska Absolwentka Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Instytutu Dziennikarstwa WDiNP UW. Ukończyła specjalizację w zakresie marketingu medialnego i public relations. Odbyła studia doktoranckie w Zakładzie Teorii Komunikacji Społecznej Instytutu Dziennikarstwa WDiNP UW. Tytuł obronionej pracy doktorskiej Komunikowanie polityczne w świetle tradycyjnych i nowych środków przekazu. Uzyskany tytuł doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce. Autorka publikacji wydawniczych i prasowych z zakresu szczególnie nowych mediów, również komunikowania politycznego. Prowadzący zajęcia dydaktyczne ID WDiNP. W latach sekretarz Konkursu Akademickiego im. Biskupa J. Chrapka oraz sekretarz konkursu o staż w mediach im. Biskupa J. Chrapka. Dr Agnieszka Starewicz-Jaworska posiada wieloletnie doświadczenie w tworzeniu, wprowadzaniu na rynek produktu, jakim jest portal internetowy. Od 1999 roku aktywnie uczestniczy rozwijaniu portali internetowych koordynując ich działalność, zarządzając zasobami redakcyjnymi oraz tworząc, z dużymi sukcesami, ich koncepcje rozwoju zarówno pod względem merytorycznym, promocyjnym i finansowym (dochodowość). Autorka koncepcji nowych produktów internetowych i multimedialnych Wydawnictwa Murator. Odpowiada za strategię, walidację rynkową produktów, utrzymywanie funkcjonalności witryn internetowych, realizację polityki programowej serwisów internetowych oraz przedsięwzięć merytorycznych i multimedialnych. Doświadczony menadżer w zakresie podejmowania działań umacniających pozycję serwisów internetowych; przekształcenie witryny dziennika w platformę o charakterze informacyjno-rozrywkowym (Redaktor Naczelny portalu Se.pl), rozwój i nowa kreacja największego forum budowlanego Murator w Polsce Także wprowadzanie produktów elektronicznych i poszerzanie kanałów dystrybucji treści wydawnictw elektronicznych Grupy Wydawniczej Infor w tworzenie od podstaw Serwisu Wiadomości Wirtualnej Polski. dr Michał Piotr Pręgowski Socjolog i medioznawcza (Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej), członek Association of Internet Researchers (AOIR). Specjalizuje się w badaniu społecznych aspektów nowych technologii. Do jego zainteresowań naukowych należą: uczestnictwo w kulturze, twórczość fanowska, dziennikarstwo obywatelskie, normy i wartości charakterystyczne dla społeczności internetowych. Publikował m.in. w Studiach Socjologicznych, Studiach Medioznawczych, Kulturze Popularnej. dr inż. Zbigniew Pruchnik

14 Adiunkt naukowo-dydaktyczny Wojskowej Akademii Technicznej na emeryturze. Od 1998 roku zatrudniony na umowę o dzieło dydaktyczne w ID UW na specjalizacjach MMiPR oraz Dziennikarstwo Online. Prowadzone przedmioty to: zaawansowane funkcje edytorów tekstu, grafiki prezentacyjnej, arkuszy kalkulacyjnych, baz danych oraz grafika wektorowa, grafika rastrowa i multimedia. Przedmioty te prowadzę również na innych uczelniach wyższych prywatnych. Zainteresowania: nauki matematyczno-przyrodnicze, fotografia, grafika. mgr Marcin Roguski (pracownik etatowy Instytutu Dziennikarstwa) Pracownik Instytutu Dziennikarstwa. Samouk - muzyk, informatyk, fotograf. Administrator serwerów Instytutu, komputerami i informatyką interesował się od najmłodszych lat. Jego praca magisterska "Model internetowej obsługi ubezpieczeń na życie" zyskał wyróżnienie w konkursie Rzecznika Ubezpieczonych na najlepszą pracę magisterską z dziedziny ubezpieczeń. Mgr. Grzegorz Ludorowski Konsultant e-marketingu, specjalizuje się w zagadnieniach marketingu w wyszukiwarkach, funkcjonalności serwisów internetowych (usability), systemów zarządzania treścią oraz advergamingu. Od lat współpracuje z wieloma najlepszymi agencjami interaktywnymi i reklamowymi w Polsce (BBDO Warszawa, K2, e-point, OS3, Supermedia, Fabryka Gier, Point of View). Autor wielu publikacji o tematyce e-marketingowej dla szeregu pism branżowych, współpracuje z Uniwersytetem Warszawskim (Instytut Dziennikarstwa) oraz SGH (Studia Podyplomowe Marketing Internetowy). Absolwent Wydziału Zarządzania i Marketingu UMCS. mgr inż. Dariusz Jaruga Absolwent Politechniki Warszawskiej. Aktualnie pracuję w Centrum Informatycznym Szkoły Głównej Handlowej. Zawodowo zajmuję się zagadnieniami z zakresu administracji systemami IT, programowaniem oraz prowadzeniem projektów informatycznych. Do moich ulubionych tematów należą m.in. bazy danych oraz konstruowanie serwisów internetowych. Prywatnie interesuję się fotografią, filmowaniem, nieliniowym montażem wideo. Mgr Adam Dyba Absolwent Wydziału Zarządzania i Marketingu Politechniki Lubelskiej, członek IAB Polska. Na rynku reklamy internetowej od 1997 roku, czyli od samego komercyjnego początku. Twórca i założyciel IDMnet pierwszej w Polsce agencji mediowej zajmującej się tylko reklamą internetową, która przekształciła się w internetową sieć reklamową. Autor wielu publikacji na temat reklamy webowej. Budował strategię promowania się w Internecie dla takich klientów jak Jobpilot.pl, Trader.pl, LUKAS Bank. Obecnie prezes dwóch spółek Afilo, która zajmuje się marketingiem afiliacyjnym oraz AdAction, pioniera na rynku reklamy w grach komputerowych i aplikacjach mobilnych. Dr Przemysław Barbrich Urodził się w roku 1970 w Wałbrzychu. Ukończył studia wyższe na Politechnice Warszawskiej uzyskując tytuł magistra inżyniera ochrony środowiska ze specjalnością meteorologia techniczna. Przemysław Barbrich jest absolwentem studiów doktoranckich

15 w SGH w Katedrze Ubezpieczenia Społecznego. Jest doktorem nauk ekonomicznych. Przygotował rozprawę doktorską zatytułowaną: Uwarunkowania i konsekwencje społeczne nowego systemu emerytalnego w Polsce. Pracę zawodową Przemysław Barbrich rozpoczął jeszcze w czasie studiów, najpierw jako reporter Programu III Polskiego Radia, a następnie jako dziennikarz informacyjny i publicysta. W Polskim Radiu był m.in. autorem takich audycji jak Puls Trójki i Salon Polityczny Trójki. W swojej pracy dziennikarskiej od początku zajmował się tematyką społecznoekonomiczną. Kolejnymi etapami pracy dziennikarskiej Przemysława Barbricha były redakcje Teleexpresu i telewizyjnych Wiadomości. Następnie podjął pracę w telewizji TVN w programie Fakty. Równolegle współtworzył programy ekonomiczne przygotowywane przez TVN m.in. Fakty Ludzie Pieniądze. Jest autorem kilkuset audycji publicystycznych i programów informacyjnych dotyczących zagadnień społeczno-ekonomicznych, w tym reformy systemu emerytalnego. Obok publikacji w mediach elektronicznych publikował również w czasopismach branżowych m.in. w miesięczniku Bank. Od 2004 roku Przemysław Barbrich pracuje w Związku Banków Polskich na stanowisku doradcy Prezesa kierującego zespołem PR. Jest sekretarzem kapituły Klubu Polska Klub ten jest miejscem spotkań środowiska naukowego z przedstawicielami sektora bankowego gdzie omawiane są zagadnienia ekonomiczno-społeczne. Prawnik, publicysta i webmaster, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet, Członek Zarządu Stowarzyszenia Internet Society Poland, Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna Polska, Członek Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji oraz Członek Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Mgr inż. Piotr Celiński Analityk w PAP, właściciel firmy doradczej w zakresie zarządzania informacją, fotograf. Osiągnięcia zawodowe związane z mediami: Uruchomienie pierwszej w Polsce satelitarnej transmisji zdjęć dla odbiorców medialnych (PAP, 1995) Uruchomienie pierwszej w Polsce internetowej bazy zdjęć (PAP, 1996) Opracowanie struktury repozytorium multimedialnego dla potrzeb PAP (2001, projekt nie został wdrożony) Wdrożenie standardu IIM w fotografii prasowej w PAP (PAP, 2004) Projekt i wdrożenie systemu digitalizacji i oznaczania metadanymi zdjęć archiwalnych (PAP, 2005) Wdrożenia systemów sprzedaży zdjęć pojedynczych (PAP, 2006, 2008) Zainteresowania zawodowe: Klasyfikacja i selekcja obiektów medialnych. Nowe media. Organizacja informacji w mediach. Pozostałe: Członek European Pressphoto Agency Technical Committee, członek Metadata Working Group w obrębie komitetu. Mgr Piotr Waglowski Prawnik, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet (www.vagla.pl). Członek Zarządu Stowarzyszenia Internet Society Poland, Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Nowoczesna

16 Polska, Członek Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji oraz Członek Rady Programowej Fundacji Panoptykon. Ukończył studia doktoranckie prowadzone w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Otrzymał tytuł Internetowego Obywatela Roku 2001, przyznany przez Komitet Organizacyjny Internetu Obywatelskiego za istotny wkład w budowanie podstaw społeczeństwa informacyjnego w Polsce, w listopadzie 2005 roku został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi nadanym przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej za zasługi dla rozwoju informatyzacji w Polsce. Wszedł w skład Komitetu Organizacyjnego obchodów Światowego Dnia Telekomunikacji w roku 2002 oraz 2003, w roku 2007 wszedł w skład Komitetu Organizacyjnego obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego. Członek Założyciel, a następnie (w latach ) członek zarządu stowarzyszenia Internet Society Poland (http://www.isoc.org.pl). W latach członek Rady Informatyzacji pierwszej kadencji - organu opiniodawczo-doradczego ministra właściwego do spraw informatyzacji, następnie członek rady programowej dwumiesięcznika "elektroniczna Administracja" oraz kwartalnika "Prawo Nowych Technologii". Autor książki Prawo w sieci. Zarys regulacji internetu, Gliwice Prof. UW dr. hab. inż. Włodzimierz Gogołek (pracownik etatowy Instytutu Dziennikarstwa) Absolwent Wydziału Cybernetyki WAT, obecnie profesor Uniwersytetu Warszawskiego w Instytucie Dziennikarstwa. Od lat siedemdziesiątych zajmował się problematyką komputerowego wspomagania nauczania, a od 1991 roku wykorzystaniem technologii informacyjnych jako przedmiotu i narzędzia w edukacji i dziennikarstwie. Od 1990 roku przez pięć lat prowadził własną, pierwszą w Polsce, firmę brokera informacji (Centrum Wyszukiwania Informacji Profesjonalnej). Od 1994 do 1996 był redaktorem naczelnym i prezesem Polskiej Agencji Prasowej gdzie zaprojektował i wdrożył (pierwszy w agencji narodowej) system gromadzenia i dystrybucji multimedialnych zasobów informacyjnych za pośrednictwem Internetu. W 1998 roku, jako członek zarządu, zajmował się wdrażaniem dużych systemów teleinformatycznych w TP S.A., a w szczególności powszechnym dostępem do Internetu w Polsce. Wygłosił na krajowych i zagranicznych konferencjach kilkaset referatów. Napisał sześć książek (m.in.: ABC Internetu, Technologie Informacyjne Mediów (dwa wydania) i Wprowadzenie do informatyki dla humanistów, Komunikacja sieciowa, kategorie, uwarunkowania, paradoksy). Opublikował łącznie kilkaset materiałów naukowych i popularno-naukowych w zakresie informatyki, przemysłu informacyjnego, Internetu i WWW. (www.gogolek.com)

17 PODYPLOMOWE ZAOCZNE STUDIA DZIENNIKARSTWA ONLINE 2010/2011 Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW PRZYCHODY minimalna liczba uczestników, która warunkuje samofinansowanie się studiów (liczba uczestników x stawka) w złotych , ,00 KOSZTY odpis na rzecz Uczelni 30% ,00 narzut Wydziału 30% ,00 wynagrodzenia za zajęcia dydaktyczne wraz z pochodnymi , ,00 (liczba godzin x stawka) kierownik studium wraz z pochodnymi (liczba miesięcy x stawka) , ,00 sekretariat wraz z pochodnymi (liczba miesięcy x stawka) , ,00 trzynaste wynagrodzenie kierownika studium i sekretariatu , ,00 materiały (np. papier, tonery, koperty, znaczki) 4 500,00 promocja studiów 4 100,00 koszt rekrutacji (np. spotkania informacyjne) 3 000,00 zakup sprzętu (rzutnik+laptop) dla wykładowców 4 600,00 inne koszty (np. zakup książek do biblioteki, powielanie materiałów dydaktycznych) , ,00 RAZEM koszty ,00 WYNIK BRUTTO przy mninimalnej liczbie uczestników ,00

MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY 342[01]

MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY 342[01] MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI 342[01]/SP-2, SP-1/MEiN/2006. MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY 342[01] Zatwierdzam Minister Edukacji i Nauki Warszawa 2006

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl NOWA LOKALIZACJA, SZERSZA OFERTA STUDIA PODYPLOMOWE TERAZ TAKŻE W ŁODZI! INTERAKTYWNA FORMA ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty PROGRAM FIRMA Kompleksowa

Bardziej szczegółowo

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości Pomyśl o studiach podyplomowych Studia podyplomowe 2012/2013 Studia podyplomowe w WSE Dlaczego my? Na pierwszym miejscu stawiamy jakość dydaktyki oraz

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość Praca powinna byc cytowana jako: Lenkiewicz, P., 2011. Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość. Rozprawa doktorska. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik

Bardziej szczegółowo

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Jesteśmy już 15 lat na rynku edukacyjnym Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT powstała w 1996 roku z inicjatywy Prezesa Polskiej Akademii Nauk. Uczelnia jest członkiem KRASP (Konferencji

Bardziej szczegółowo

Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski

Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Podyplomowe Studia Menedżerskie Zarządzanie Wdrożeniami Zintegrowanych Systemów Informatycznych ang. Integrated Information Systems Implementation Management Kierownik Studiów Podyplomowych: Dr Tomasz

Bardziej szczegółowo

Wniosek o utworzenie studiów podyplomowych w Katedrze Europeistyki WDiNP MARKETING EUROPEJSKI

Wniosek o utworzenie studiów podyplomowych w Katedrze Europeistyki WDiNP MARKETING EUROPEJSKI Wniosek o utworzenie studiów podyplomowych w Katedrze Europeistyki WDiNP MARKETING EUROPEJSKI 1. Uchwała Rady Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Marketing

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie uzupełniające)

Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie uzupełniające) Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie uzupełniające) kierunek Informatyka specjalności: Systemy i Sieci Komputerowe Zastosowania

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z OBSZARÓW: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA PRAKTYKÓW. Oferta kursów

AKADEMIA PRAKTYKÓW. Oferta kursów AKADEMIA PRAKTYKÓW Oferta kursów POZNAŃ, 2010 Spis treści O UCZELNI... 4 WPROWADZENIE... 5 PREZENTACJA I HARMONOGRAM KURSÓW... 6 KURSY BIZNESOWE... 9 KONSTRUOWANIE STRATEGII DLA PRZEDSIĘBIORSTWA... 9 EFEKTYWNA

Bardziej szczegółowo

1 INFORMACJE O UCZELNI... 3 2 STUDIA W PJWSTK... 11 3. Zasady rekrutacji... 14 Program nauczania... 16 Specjalizacje... 21 Opis specjalizacji...

1 INFORMACJE O UCZELNI... 3 2 STUDIA W PJWSTK... 11 3. Zasady rekrutacji... 14 Program nauczania... 16 Specjalizacje... 21 Opis specjalizacji... SPIS TREŚCI 1 INFORMACJE O UCZELNI... 3 2 STUDIA W PJWSTK... 11 3 INFORMATYKA STUDIA INŻYNIERSKIE... 12 Zasady rekrutacji... 14 Program nauczania... 16 Specjalizacje... 21 Opis specjalizacji... 22 4 INFORMATYKA

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia Spis treści Część I Studia podyplomowe w

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych. Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych. Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych Uczelnia Wydział Zarządzania Kierunek Zarządzanie i Marketing Specjalizacje Negocjator, Menedżer Mediów, Menedżer Kultury,

Bardziej szczegółowo

MODELOWY OŚRODEK NIEFORMALNEGO KSZTAŁCENIA SPECJALISTÓW W DZIEDZINIE E LEARNINGU

MODELOWY OŚRODEK NIEFORMALNEGO KSZTAŁCENIA SPECJALISTÓW W DZIEDZINIE E LEARNINGU INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH BOŻENA PRZYBOROWSKA MAŁGORZATA RUBIN WOJCIECH KUBERA MODELOWY OŚRODEK NIEFORMALNEGO KSZTAŁCENIA SPECJALISTÓW W DZIEDZINIE E LEARNINGU MONOGRAFIA Warszawa 2008 MODELOWY OŚRODEK

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR STUDIA PODYPLOMOWE

INFORMATOR STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATOR STUDIA PODYPLOMOWE 2015/2016 Informator Studia Podyplomowe 2015/2016 Warszawa 2015 Szanowni Państwo, Drodzy Kandydaci We współczesnym świecie wiedza jest siłą napędową rozwoju społeczeństw.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja XXIII

PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja XXIII INSTYTUT INFORMATYKI I GOSPODARKI CYFROWEJ SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE ORAZ STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA STRATEGIA, PROJEKTOWANIE, INTEGRACJA PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji

Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji Dariusz Nojszewski Copyright by Instytut Badań nad Demokracją 1 Instytut Badań nad Demokracją i Studium Prawa Europejskiego w Warszawie Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów ZARZĄDZANIE 1.2. Poziom kształcenia Studia I stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ w postępowaniu K/DZP-362-1-068/13 Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Usługę zaprojektowania

Bardziej szczegółowo

II część produktu finalnego. Poradnik metodyczny. dla nauczycieli i nauczycielek

II część produktu finalnego. Poradnik metodyczny. dla nauczycieli i nauczycielek II część produktu finalnego Poradnik metodyczny dla nauczycieli i nauczycielek Warszawa 2012 Opracowanie autorskie Wioletta Kilar Tomasz Rachwał Maria Zając W poradniku wykorzystano tekst opracowania:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Nowoczesnej Firmy S.A. z działalności za rok 2012

Sprawozdanie Zarządu Nowoczesnej Firmy S.A. z działalności za rok 2012 Sprawozdanie Zarządu Nowoczesnej Firmy S.A. z działalności za rok 2012 Strona 1 I INFORMACJE OGÓLNE Nowoczesna Firma S.A.. została zarejestrowana w Sądzie Rejowym dla m. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych

Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych e-podręcznik Autor: Strona 1 Spis treści Wstęp... 4 Metody tworzenia materiałów dydaktycznych... 7 Podejście indywidualne i zespołowe... 7 Indywidualnie

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY ECTS

PAKIET INFORMACYJNY ECTS Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania (WSKiZ) ul. Różana 17a 61-577 Poznań tel. (48) (061) 834 59 00 uczelnia@wskiz.poznan.pl www.wskiz.edu PAKIET INFORMACYJNY ECTS Wiadomości ogólne Poznań, rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie mediów społecznościowych przez firmy w celach marketingowych i wizerunkowych

Wykorzystanie mediów społecznościowych przez firmy w celach marketingowych i wizerunkowych UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH Monika Tomkiewicz Nr albumu: 248760 Wykorzystanie mediów społecznościowych przez firmy w celach marketingowych i wizerunkowych Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku

Program studiów dla kierunku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. JAKUBA Z PARADYŻA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM WYDZIAŁ TECHNICZNY Program studiów dla kierunku Informatyka na poziomie studiów pierwszego stopnia, o profilu praktycznym

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2014/2015

studia podyplomowe 2014/2015 studia podyplomowe 2014/2015 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo systemów informacyjnych wraz z technikami biometrycznymi (edycja: jesień 2013)

Bezpieczeństwo systemów informacyjnych wraz z technikami biometrycznymi (edycja: jesień 2013) Bezpieczeństwo systemów informacyjnych wraz z technikami biometrycznymi (edycja: jesień 2013) Folder informacyjny studiów podyplomowych. Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Wydział Elektroniki

Bardziej szczegółowo

Informatyka + ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych

Informatyka + ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych Informatyka + ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych Człowiek najlepsza inwestycja Informatyka + ponadregionalny

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie Wstęp................................................................................. 3 Harmonogram szkoleń na rok szkolny 2012/2013 (semestr zimowy)............................ 5 Platforma obsługi szkoleń................................................................

Bardziej szczegółowo