Instrukcja do sporz dzania zał

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja do sporz dzania zał"

Transkrypt

1 Instrukcja do sporządzania załączników do wniosku o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.4 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata Spis treści: str Uwagi ogólne...2 ETAP I Załącznik 1. Analiza Oddziaływania na Środowisko (część F wniosku o dofinansowanie) 2 Załącznik 2. Studium Wykonalności, a w tym aktualna analiza kosztów i korzyści oraz harmonogram Gantt a.. 2 Załącznik 3. Oświadczenie beneficjenta w związku z ubieganiem się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.3 Załącznik 4. Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego i Ewidencji Działalności Gospodarczej oraz aktualny statut jednostki..5 Załącznik 5. Mapy....5 ETAP II Załącznik 1. Dokumenty wskazane w części F wniosku o dofinansowanie (decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, opinie, uzgodnienia, dokumentacja z konsultacji społecznych)..5 Załącznik 2. Deklaracja instytucji odpowiedzialnej za monitorowanie obszarów NATURA 200 Załącznik 3. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 6 Załącznik 4. Prawomocna decyzja administracyjna o pozwoleniu na budowę/program funkcjonalno użytkowy/ SIWZ 6 Załącznik 5. Uaktualnione oświadczenie beneficjenta w związku z ubieganiem się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 7 Załącznik 6. Dokumenty uwierzytelniające oświadczenie wnioskodawcy o zabezpieczeniu środków na realizację projektu 7 Załącznik 7. Dokumenty potwierdzające kondycję finansową wnioskodawcy...7 Załącznik 8. Umowa, porozumienie lub inny dokument określający role w realizacji projektu, wzajemne zobowiązania, odpowiedzialność wobec dysponenta środków unijnych...7 Załącznik 9. Upoważnienie / porozumienie / oświadczenie w związku z upoważnieniem innego podmiotu do ponoszenia wydatków kwalifikowanych 8 Załącznik 10. Harmonogram zrealizowanych (jeśli dotyczy) oraz planowanych zamówień publicznych..8 Załącznik 11. Opis procedur zawierania umów dla zadań objętych projektem.8 1

2 Uwagi ogólne Wszystkie dokumenty nie będące oświadczeniem beneficjenta należy załączać jako kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby reprezentującą/reprezentujące beneficjenta. Istnieje możliwość przedstawienia załączników wymaganych na etapie oceny merytorycznej II stopnia już na I etapie składania wniosku. Uwaga! W przypadku projektów infrastrukturalnych, jeżeli Beneficjent wykazuje we wniosku o dofinansowanie posiadanie pozwolenia na budowę, w celu otrzymania dodatkowych punktów przy ocenie kryterium merytorycznego I stopnia Przygotowanie projektu do realizacji zobowiązany jest do złożenia kompletu dokumentów środowiskowych niezbędnych do uzyskania tego pozwolenia, a więc: (dla pozwoleń na budowę wydanych przed 2005r) pozwolenie na budowę, decyzję o ustaleniu lokalizacji i raporty OOŚ opracowywane na etapie uzyskiwania obu decyzji, uzgodnienia i dokumentacja z konsultacji społecznych prowadzonych przy obu postępowaniach; (dla pozwoleń na budowę wydanych po 2005) pozwolenie na budowę, decyzję o ustaleniu lokalizacji, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, raport OOŚ, uzgodnienia, dokumentacja z konsultacji społecznych; (dla pozwoleń na budowę wydanych po 15 listopada 2008) decyzję o ustaleniu lokalizacji, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, raport OOŚ, pozwolenie na budowę i II raport OOŚ wraz z uzgodnieniami i dokumentacją z konsultacji społecznych (w przypadku, gdy przeprowadzono drugi raz postępowanie w sprawie OOŚ). ETAP I Załącznik. Analiza Oddziaływania na Środowisko (część F wniosku o dofinansowanie) Część F wniosku należy wypełnić oddzielnie dla każdego przeprowadzonego w ramach projektu postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W przypadku, gdy w danym projekcie będą np. trzy postępowania w sprawie OOŚ we wniosku o dofinansowanie należy opisać jedno, a pozostałe dwie wypełnione części F wniosku załączyć do wniosku w formie załączników. W przypadku, gdy dla projektu będzie przewidziane jedno postępowanie w sprawie OOŚ wnioskodawca powinien wypełnić jedynie część F wniosku o dofinansowanie, natomiast w załączniku nr 1.1. zawrzeć krótką informację na ten temat i nie powielać dokumentów. Część F wniosku należy wypełnić zgodnie z Instrukcją stanowiącą załącznik nr 1 II do Wytycznych w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych. Załącznik 2. Studium Wykonalności, a w tym aktualna analiza kosztów i korzyści oraz harmonogram Gantt a Przy opracowywaniu studium wykonalności (wraz z analizą kosztów i korzyści) sugeruje się wykorzystanie następujących opracowania: 2

3 Przewodnik do Analizy Kosztów i Korzyści projektów inwestycyjnych. Fundusze strukturalne, Fundusz Spójności oraz Instrument Przedakcesyjny z dnia 16 czerwca 2008 r. rekomendowany przez Komisję Europejską: ty_inwestycyjne.aspx (występuje w dwóch wersjach: polskiej i angielskiej) Dokument roboczy nr 4 - Wytyczne dotyczące metodologii przeprowadzania analizy kosztów i korzyści z sierpnia 2006, wydany przez Komisję Europejską: Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (w tym m.in. Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód) dostępne na stronie: alne%20obowiazujace.aspx Beneficjent, opracowując zakres SW może skorzystać z wzoru przygotowanej przez Inicjatywę JASPERS Niebieskiej Księgi dostosowując go do specyfiki projektu i samego sektora Harmonogram realizacji projektu w postaci wykresu Gantt a - Wykres powinien zostać sporządzony w sposób ukazujący harmonogram realizacji poszczególnych zadań w projekcie (ilustracja graficzna harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu). Załącznik 3. Oświadczenie beneficjenta w związku z ubieganiem się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Wnioskodawca składa oświadczenia o treści zawartej we wzorze załączonym do wniosku o dofinansowanie, zawartym na stronie internetowej CUPT, pod adresem: Na etapie preselekcji Wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia oświadczeń zawartych w części obowiązkowej oraz fakultatywnej (tj. w zależności od specyfiki projektu) Oświadczenia Beneficjenta w związku z ubieganiem się o dofinansowanie z PO IiŚ za wyjątkiem następujących oświadczeń, których złożenie na I etapie nie jest obowiązkowe, natomiast na II etapie jest obligatoryjne: Oświadczenie w sprawie posiadania odrębnego systemu księgowego lub stosowania odrębnego kodu księgowego dla operacji związanych z projektem (oświadczenie nr 3) Oświadczenie w sprawie stosowania PZP (oświadczenie nr 4) Oświadczenie w sprawie posiadania udokumentowanej struktury organizacyjnej uwzględniającej zarządzanie projektem wraz z opisem zadań każdej komórki organizacyjnej(oświadczenie nr 5) Oświadczenie w sprawie posiadania udokumentowanej struktury organizacyjnej uwzględniającej zarządzanie projektem (oświadczenie nr 7) 3

4 Złożenie oświadczeń w sprawie: posiadania projektu budowlanego - w przypadku projektów infrastrukturalnych (oświadczenie nr 11) 1 ; posiadania prawa do dysponowania gruntem - w przypadku projektów infrastrukturalnych (oświadczenie nr 12) 2 ; posiadania specyfikacji technicznej obejmującej zakresem cały projekt tj. opis przedmiotu zamówienia w przypadku projektów nie infrastrukturalnych (oświadczenie nr 13) 3 ; posiadania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia obejmującej zakres całego projektu (dla przeprowadzenia konkretnych postępowań) - w przypadku projektów nie infrastrukturalnych (oświadczenie nr 14) 4 ; posiadania pełnej dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego w przypadku projektów nie infrastrukturalnych,(oświadczenie nr 15) 5 1 Oświadczenie w sprawie posiadania projektu budowlanego jest możliwe jedynie w przypadku: posiadania przez Beneficjenta projektu budowlanego opracowanego zgodnie: z zapisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z późn. zm.) art oraz z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego wraz z poźn. zm posiadania niezbędnych uzgodnień projektu z odpowiednimi organami wraz z opinią Zakładu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej. posiadania decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, poprzedzającej wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Posiadanie pozwolenia na budowę zwalnia Wnioskodawcę od posiadania decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego. 2 Złożenie przez Wnioskodawcę oświadczenia w sprawie posiadania prawa do dysponowania gruntem jest możliwe jedynie w przypadku, gdy Beneficjent posiada udokumentowane prawo do jednego w poniżej wymienionych tytułów prawnych: prawo własności, współwłasności, użytkowania przez okres co najmniej 5 lat lub dzierżawy przez co najmniej 5 lat. 3 Opis przedmiotu zamówienia. Opis Przedmiotu Zamówienia zawarty w SIWZ dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla przedmiotowego projektu powinien być zgodny z zapisem art. 29 do 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 oraz z 2008 r. Nr 171 poz. 1058). Powinien być zatwierdzony przez osobę lub organ, który zgodnie z obowiązującymi przepisami, statutem, umową, pełnomocnictwem, upoważnieniem jest uprawniony do reprezentacji beneficjenta. 4 SIWZ- Specyfikacja Istotnych warunków Zamówienia, opracowana zgodnie z przepisami art. 36 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, odpowiadająca trybowi w jakim zostanie przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dla przedmiotowego projektu. SIWZ powinien być zatwierdzony przez osobę lub organ, który zgodnie z obowiązującymi przepisami, statutem, umową, pełnomocnictwem, upoważnieniem jest uprawniony do reprezentacji beneficjenta. 5 Pełna dokumentacja niezbędna do wszczęcia postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego -to całość dokumentacji dotycząca danego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, składająca się w szczególności: z ogłoszenia o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, kosztorysów, wszelkich informacji: o oświadczeniach i dokumentach, które zobowiązani są złożyć oferenci, a jeżeli postępowanie jest zaawansowanepodpisaną przez zamawiającego i oferenta umowę o udzielenie zamówienia publicznego. 4

5 jest fakultatywne na I etapie oceny merytorycznej, dodatkowo punktowane. Niezłożenie tych oświadczeń nie wyklucza projektu z dalszej oceny. Posiadanie przez Beneficjenta pozwolenia na budowę, wydanego zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności środowiskowymi, powoduje automatyczne przyznanie Wnioskodawcy dodatkowych punktów podczas oceny merytorycznej I stopnia za posiadanie projektu budowlanego i prawa dysponowania gruntem. Jeżeli Wnioskodawca nie jest w stanie złożyć następujących oświadczeń: 3,4,5,7,11,12,13,14,15 na etapie preselekcji Wnioskodawca powinien przekreślić te oświadczenia (nie należy ich usuwać). Wnioskodawca przekreśla również oświadczenia, które nie dotyczą danej specyfiki projektu, tzn. w przypadku projektów infrastrukturalnych przekreśla oświadczenia: 17 i 18 w przypadku projektów, których realizacja nie rozpoczęła się przed złożeniem wniosku o dofinansowanie: 19 w przypadku projektów dla których VAT nie został uznany za kwalifikowany: 20 jeżeli nie występuje sytuacja, w której inny niż Beneficjent podmiot poniósł część wydatków (które Beneficjent planuje zadeklarować jako kwalifikowalne) związanych z realizacją projektu przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, a jednocześnie Beneficjent nie wskazuje tego podmiotu jako upoważnionego do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych.: 21 Za każdym razem Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie projektów w ramach działania 8.4 PO IiŚ powinien przekreślić oświadczenie nr 16 w sprawie przygotowania Analizy Kosztów i Korzyści zgodnie z wytycznymi wskazanymi w Niebieskiej Księdze, gdyż dla ww. działania nie został przygotowany taki dokument. Załącznik 4. Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego i Ewidencji Działalności Gospodarczej oraz aktualny statut jednostki Zaświadczenia o wpisie do KRS / EDG, wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie projektu ze środków UE w ramach PO IiŚ. Załącznik 5. Mapy Wyłącznie w przypadku projektów infrastrukturalnych, Wnioskodawca powinien przedłożyć dwie mapy: Mapę lokalizująca projekt w mieście - (mapa/szkic o dowolnej skali obrazująca miejsce projektu w granicach administracyjnych miasta lub danego regionu, na mapie mogą zostać wskazane połączenia drogowe albo kolejowe lotniska/obiektu z miastem) Mapa lokalizująca projekt w najbliższym otoczeniu - powinna być identyczna z mapą służącą ustaleniu lokalizacji inwestycji dla potrzeb decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz powinna obejmować teren, którego wniosek dotyczy zgodnie z przepisami polskiego prawa. Mapa powinna być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie standardów technicznych 5

6 dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie. (Dz.U ) ETAP II Załącznik 1. Dokumenty wskazane w części F wniosku o dofinansowanie (decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, opinie, uzgodnienia, dokumentacja z konsultacji społecznych). Wnioskodawca powinien załączyć wszystkie posiadane dokumenty uzyskane w toku prowadzenia procedury oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, czyli: decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach; stanowiska właściwych organów w przedmiocie uzgodnienia środowiskowych warunków realizacji przedsięwzięcia (w tym w zakresie dotyczącym obszarów Natura 2000); postanowienie w sprawie obowiązku sporządzenia raportu OOŚ (i ustalenia jego zakresu) lub braku takiego obowiązku, wraz z opiniami właściwych organów; postanowienie ustalające zakres raportu w przypadku wystąpienia o jego ustalenie; dokumenty potwierdzające przeprowadzenie konsultacji społecznych (np. obwieszczenia, zawiadomienia, protokoły ze spotkań uzgodnieniowych itd.); dokumenty potwierdzające przeprowadzenie postępowania trans-granicznego (postanowienie o potrzebie jego przeprowadzenia, uwagi wnioski złożone przez strony postępowania, wyniki konsultacji społecznych itd.) Załącznik 2. Deklaracja instytucji odpowiedzialnej za monitorowanie obszarów NATURA W przypadku braku prawdopodobieństwa istotnego negatywnego oddziaływania na obszary objęte lub które mają być objęte siecią Natura 2000, Wnioskodawca jest zobowiązany do przedłożenia Deklaracji instytucji odpowiedzialnej za monitorowanie obszarów NATURA Wzór deklaracji stanowi załącznik Ib do Wytycznych w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych. Załącznik 3. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Dokument załączany, w przypadku jego opracowania, w toku prowadzenia procedury oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Załącznik 4. Prawomocna decyzja administracyjna o pozwoleniu na budowę/program funkcjonalno użytkowy/ SIWZ. Prawomocna decyzja administracyjna o pozwoleniu na budowę Obowiązek złożenia tego dokumentu ciąży na Wnioskodawcy, którego projekt ma charakter infrastrukturalny. Wnioskodawca powinien złożyć kopie pozwolenia/pozwoleń dla całego zakresu projektu, objętego wnioskiem o dofinansowanie. Decyzja administracyjna w sprawie wydania decyzji zezwalającej na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót 6

7 budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego (art.3 pkt 12 ustawy Prawo budowlane) musi być prawomocna i ostateczna. Program funkcjonalno użytkowy Obowiązek złożenia programu funkcjonalno- użytkowego obejmującego swoim zakresem całość inwestycji ciąży na Wnioskodawcy realizującym projekt w formule Projektuj i Buduj. Wnioskodawca powinien załączyć cały dokument wraz z załącznikami przygotowany w formie opisanej w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. SIWZ Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia powinien złożyć Wnioskodawca, jeżeli projekt, o którego dofinansowanie ze środków UE się ubiega, ma charakter nie infrastrukturalny. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, opracowana zgodnie z przepisami art. 36 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, odpowiadająca trybowi w jakim zostanie przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dla przedmiotowego projektu. SIWZ powinien być zatwierdzony przez osobę lub organ, który zgodnie z obowiązującymi przepisami, statutem, umową, pełnomocnictwem, upoważnieniem jest uprawniony do reprezentacji beneficjenta. Załącznik 5. Uaktualnione oświadczenie beneficjenta w związku z ubieganiem się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko W przypadku Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w ramach działania 8.4 PO IiŚ na II etapie powinny zostać podpisane następujące oświadczenia: z części obowiązkowej oświadczenia o nr 1-10 oraz z części fakultatywnej te które mają zastosowanie dla danego rodzaju projektu. Załącznik 6. Dokumenty uwierzytelniające oświadczenie wnioskodawcy o zabezpieczeniu środków na realizację projektu Wnioskodawcy ubiegający się o dofinansowanie w ramach działania 8.4 PO IiŚ zobowiązani są do przedłożenia uchwały właściwego organu określającej zadanie, na które przeznaczone są środki finansowe, a także wysokość wkładu własnego na realizację danego zadania wraz z planem inwestycyjnym obejmującym co najmniej okres realizacji projektu (ale nie krótszy niż 3 lata), zatwierdzony przez właściwy organ oraz (jeśli wnioskodawca posiada) inne dokumenty potwierdzające dysponowanie środkami na współfinansowanie np. promesa kredytowa. Wnioskodawcy powinni złożyć kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem całej uchwały budżetowej na rok rozpoczęcia inwestycji oraz załącznik planu inwestycyjnego w części dotyczącej projektu, obejmujący co najmniej okres realizacji projektu (ale nie krótszy niż 3 lata). W uchwale/planie inwestycyjnym kwoty planowane do wydatkowania na realizację projektu powinny być przedstawione w podziale na środki własne i środki UE. Załącznik 7. Dokumenty potwierdzające kondycję finansową wnioskodawcy za ostatnie 3 lata 7

8 Wnioskodawcy ubiegający się o dofinansowanie w ramach działania 8.4 PO IiŚ zobowiązani są do przedłożenia sprawozdania finansowego (bilans, rachunek zysków i strat) sporządzonych zgodnie z ustawą o rachunkowości wraz z opinią i raportem z badania sprawozdania przez biegłego rewidenta. Powinna być to kopia całego dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem Załącznik 8. Umowa, porozumienie lub inny dokument określający role w realizacji projektu, wzajemne zobowiązania, odpowiedzialność wobec dysponenta środków unijnych (dokumenty te powinny być załączone w przypadku realizacji projektu przez więcej niż jeden podmiot). Wnioskodawcy ubiegający się o dofinansowanie w ramach działania 8.4 PO IiŚ zobowiązani są do przedłożenia kopii umowy, porozumienia lub innego dokumentu określającego role w realizacji projektu, wzajemne zobowiązania, odpowiedzialność wobec beneficjenta środków unijnych, potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez upoważnioną do tego osobę. Załącznik 9. Upoważnienie / porozumienie / oświadczenie w związku z upoważnieniem innego podmiotu do ponoszenia wydatków kwalifikowanych (dokumenty te powinny być załączone w przypadku realizacji projektu przez więcej niż jeden podmiot). Kopia dokumentu poświadczonego za zgodność z oryginałem. Upoważnienie /porozumienie / oświadczenie powinno być zawarte pomiędzy Wnioskodawcą, a innym podmiotem wskazanym przez Wnioskodawcę do ponoszenia wydatków kwalifikowanych i powinno zawierać: upoważnienie dla danego podmiotu do ponoszenia wydatków kwalifikowanych w ramach danego projektu, procedurę zawierania umów przez podmiot upoważniony przez Wnioskodawcę, sposób dokumentowania i rozliczania wydatków. Upoważnienie / porozumienie / oświadczenie powinno być dołączone do wniosku o dofinansowanie w formie kopii poświadczonej przez Wnioskodawcę za zgodność z oryginałem. Na upoważnieniu / porozumieniu / oświadczeniu powinny znaleźć się podpisy zarówno Wnioskodawcy, jak i podmiotu przez niego upoważnionego. Załącznik 10. Harmonogram zrealizowanych (jeśli dotyczy) oraz planowanych zamówień publicznych. Spis zrealizowanych (jeśli dotyczy) oraz planowanych zamówień publicznych dokonanych w ramach projektu wraz z oznaczeniem początku i końca realizacji zamówienia. Załącznik 11. Opis procedur zawierania umów dla zadań objętych projektem Opis procedur zawierania umów powinien być opracowany zgodnie z Zaleceniami do sporządzania opisu procedur zawierania umów dla zadań objętych projektem zawartymi na stronie internetowej CUPT: 20zadan%20objetych%20projektem.pdf 8

Lista załączników do wniosku o dofinansowanie (do wyboru w zakresie w jakim dotyczą poszczególnego projektu):

Lista załączników do wniosku o dofinansowanie (do wyboru w zakresie w jakim dotyczą poszczególnego projektu): Załącznik nr 1 do Szczegółowych zasad stanowiących załącznik do Uchwały Nr 74/927/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia24 września 2008 roku Lista załączników do wniosku o dofinansowanie (do

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu nr POIS.1.3.2/1/2016 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 ZAŁĄCZNIKI WYMAGANE DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE DO OCENY NA PODSTAWIE KRYTERIÓW: FORMALNYACH,

Bardziej szczegółowo

Zalecenia dot. dokumentów i załączników potrzebnych w trakcie składania wniosku, podpisywania umowy o dofinansowanie oraz częściowo raportowania

Zalecenia dot. dokumentów i załączników potrzebnych w trakcie składania wniosku, podpisywania umowy o dofinansowanie oraz częściowo raportowania Zalecenia dot. dokumentów i załączników potrzebnych w trakcie składania wniosku, podpisywania umowy o dofinansowanie oraz częściowo raportowania Etap: składanie wniosku o dofinansowanie Dokument Wskazówki

Bardziej szczegółowo

OBLIGATORYJNE DLA WSZYSTKICH:

OBLIGATORYJNE DLA WSZYSTKICH: LISTA ZAŁĄCZNIKÓW wymaganych do Formularza Aplikacyjnego dla priorytetu OPIEKA ZDROWOTNA I OPIEKA NAD DZIECKIEM Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego OBLIGATORYJNE DLA WSZYSTKICH:

Bardziej szczegółowo

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa, tel. (0-22) 5422000, fax (0-22) 6983144 www.mazowia.eu, e-mail: mjwpu@mazowia.eu Informacje o załącznikach składanych

Bardziej szczegółowo

OBLIGATORYJNE DLA WSZYSTKICH:

OBLIGATORYJNE DLA WSZYSTKICH: Lista załączników wymaganych do formularza aplikacyjnego dla priorytetu OPIEKA ZDROWOTNA I OPIEKA NAD DZIECKIEM Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Bardziej szczegółowo

! Właściwość miejscowa

! Właściwość miejscowa Wniosek o dofinansowanie w ramach środka 4.1. a-d Wniosek oceniany jest w zakresie: poprawności sporządzenia i złożenia, zgodności planowanej operacji z celami środka, celowości udzielania pomocy na realizację

Bardziej szczegółowo

Informacje o załącznikach składanych do wniosków w ramach RPO WM

Informacje o załącznikach składanych do wniosków w ramach RPO WM Informacje o załącznikach składanych do wniosków w ramach RPO WM Informacje o załącznikach składanych do wniosków w ramach RPO WM: 1. Wyciąg z dokumentacji technicznej, mapy, szkice lokalizacyjne/specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Dokumenty wymagane w ramach II konkursu dla Działania 2.3 POIG

Dokumenty wymagane w ramach II konkursu dla Działania 2.3 POIG Dokumenty wymagane w ramach II konkursu dla Działania 2.3 POIG Mateusz Składanowski Departament Systemów Informatycznych, MNiSzW 1 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Lista wymaganych dokumentów

Bardziej szczegółowo

Załączniki bez pomocy publicznej

Załączniki bez pomocy publicznej Załącznik nr 3 Załączniki bez pomocy publicznej Wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu wnioskodawca jest zobowiązany dołączyć załączniki ogólne: 1. Studium wykonalności z analizą finansową w wersji

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II, Administracja Samorządowa w ramach IV osi priorytetowej RPO

Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II, Administracja Samorządowa w ramach IV osi priorytetowej RPO Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II, Administracja Samorządowa w ramach IV osi priorytetowej RPO Województwa Podlaskiego na lata 2007 2013: Społeczeństwo SMWI,

Bardziej szczegółowo

Wykaz załączników koniecznych do złożenia wraz z Wnioskiem o dofinansowanie Mikroprojektu (Typ A, B, C)

Wykaz załączników koniecznych do złożenia wraz z Wnioskiem o dofinansowanie Mikroprojektu (Typ A, B, C) Wykaz załączników koniecznych do złożenia wraz z Wnioskiem o dofinansowanie Mikroprojektu (Typ A, B, C) Niniejszy wykaz ma charakter roboczy, nie przewidujemy wprowadzania w nim istotnych modyfikacji;

Bardziej szczegółowo

Zestawienie dokumentacji wymaganej w procesie wyboru i oceny projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Zestawienie dokumentacji wymaganej w procesie wyboru i oceny projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Zestawienie dokumentacji wymaganej w procesie wyboru i oceny projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Oś priorytetowa IV Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja przygotowania załączników

Instrukcja przygotowania załączników Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o konkursie nr 1.4_3 RPO WP Instrukcja przygotowania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Fakty i mity procesu oceny oddziaływania na środowisko w projektach drogowych. Analiza wybranych zagadnień prowadząca do wypracowania dobrych praktyk

Fakty i mity procesu oceny oddziaływania na środowisko w projektach drogowych. Analiza wybranych zagadnień prowadząca do wypracowania dobrych praktyk Fakty i mity procesu oceny oddziaływania na środowisko w projektach drogowych. Analiza wybranych zagadnień prowadząca do wypracowania dobrych praktyk 2-dniowe warsztaty dla beneficjentów projektów drogowych

Bardziej szczegółowo

PO IG 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP. 1. Instytucja Wdrażająca

PO IG 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP. 1. Instytucja Wdrażająca PO IG 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP 1. Instytucja Wdrażająca Ponieważ Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP jest działaniem wdrażanym centralnie, wybrano

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU Umowa o dofinansowanie Warunki podpisania umowy o dofinansowanie: potwierdzenie przyznania dofinansowania w formie Promesy premii technologicznej, podpisanie/wejście w życie

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMALNO-PRAWNEJ

KARTA OCENY FORMALNO-PRAWNEJ ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI KARTA OCENY FORMALNO-PRAWNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO CELU 3 "EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA" - "WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA'' KRAJÓW

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu ze

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu ze WZÓR Załącznik nr 2 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 3 Rozwój lokalny Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata KARTA OCENY FORMALNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH OSI PRIORYTETOWYCH 1-7 REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020 KONKURS JEDNOETAPOWY

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMALNEJ [wypełniają osoby dokonujące oceny formalnej]

KARTA OCENY FORMALNEJ [wypełniają osoby dokonujące oceny formalnej] ZAŁĄCZNIK C Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Program Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim KARTA OCENY FORMALNEJ [wypełniają osoby dokonujące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania załączników do wniosku

Instrukcja wypełniania załączników do wniosku załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu w ramach I osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

Miejskie projekty transportowe realizowane w ramach POIiŚ problemy na etapie aplikowania i podczas realizacji

Miejskie projekty transportowe realizowane w ramach POIiŚ problemy na etapie aplikowania i podczas realizacji Miejskie projekty transportowe realizowane w ramach POIiŚ problemy na etapie aplikowania i podczas realizacji Centrum Unijnych Projektów Transportowych Legionowo, 16 lutego 2012 r. UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kozieglowy.bip.net.pl Koziegłowy: Opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu pn. Uporządkowanie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny PL04 pn.:

Program Operacyjny PL04 pn.: WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO WNIOSKU APLIKACYJNEGO Program Operacyjny PL04 pn.: Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Dokumenty i wytyczne IZ RPO-L2020 służące przygotowaniu wniosku o dofinansowanie projektu dla konkursu Nr RPLB IZ.

Dokumenty i wytyczne IZ RPO-L2020 służące przygotowaniu wniosku o dofinansowanie projektu dla konkursu Nr RPLB IZ. Dokumenty i wytyczne IZ RPO-L2020 służące przygotowaniu wniosku o dofinansowanie projektu dla konkursu Nr RPLB.09.01.02-IZ.00-08-K01/15 I. Załączniki do Regulaminu konkursu 1. Lista sprawdzająca do weryfikacji

Bardziej szczegółowo

reprezentowania Beneficjenta kopie faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej, kopię ewidencji środków trwałych;

reprezentowania Beneficjenta kopie faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej, kopię ewidencji środków trwałych; Informacja dla Beneficjentów nt. dokumentowania wydatków dotyczących realizacji projektów dofinansowanych w ramach projektu: Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem współfinansowanego ze Szwajcarsko- Polskiego

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Projekt; Moja firma własna praca Nr umowy UDA-POKL.06.02.00-20-131/13-00 Realizowanego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA standardowego wniosku o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekt realizowany w ramach Programu INTERREG III A Polska- Republika

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców Funduszu Mikroprojektów POWT EWT 2007-2013 W EUROREGIONIE GLACENSIS

Szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców Funduszu Mikroprojektów POWT EWT 2007-2013 W EUROREGIONIE GLACENSIS Szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców Funduszu Mikroprojektów POWT EWT 2007-2013 W EUROREGIONIE GLACENSIS Szkolenie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy oraz Miasto Jelenia Góra pełniące rolę lidera ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy oraz Miasto Jelenia Góra pełniące rolę lidera ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy oraz Miasto Jelenia Góra pełniące rolę lidera ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej Informacja o zmianach w Regulaminie konkursu Zmiana I Regionalny Program Operacyjny Województwa

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu w ramach I

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K * KOREKTA WNIOSKU *

W N I O S E K * KOREKTA WNIOSKU * Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 384/9140/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 19 sierpnia 2014r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie Nr ewidencyjny wniosku: Pieczątka Wnioskodawcy Pieczątka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania załączników do wniosku

Instrukcja wypełniania załączników do wniosku WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu w ramach I

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 22/2008. ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH W BODZENTYNIE Z DNIA 15 GRUDNIA 2008 r.

UCHWAŁA Nr 22/2008. ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH W BODZENTYNIE Z DNIA 15 GRUDNIA 2008 r. UCHWAŁA Nr 22/2008 ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH W BODZENTYNIE Z DNIA 15 GRUDNIA 2008 r. w sprawie procedur związanych z realizacją projektów finansowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata KARTA OCENY FORMALNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH OSI PRIORYTETOWYCH 1-7 REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020 KONKURS JEDNOETAPOWY

Bardziej szczegółowo

Refundacja środków z EFRR Przygotowanie wniosku o płatność

Refundacja środków z EFRR Przygotowanie wniosku o płatność Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki Refundacja środków z EFRR Przygotowanie wniosku o płatność Wniosek o płatność Wniosek o płatność dostarczany jest do Instytucji Pośredniczącej (UW): raz na kwartał w

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA ZAŁĄCZNIKÓW W RAMACH XIII OSI PRIORYTETOWEJ PO IiŚ

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA ZAŁĄCZNIKÓW W RAMACH XIII OSI PRIORYTETOWEJ PO IiŚ 18.08.2008 r. INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA ZAŁĄCZNIKÓW W RAMACH XIII OSI PRIORYTETOWEJ PO IiŚ 1. lp NAZWA ZAŁĄCZNIKA SPOSÓB PRZYGOTOWANIA Studium Wykonalności (SW) oraz niezbędne uaktualnienie w formie wyciągu

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu w ramach I

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH im. Roberta Szewalskiego POLSKIEJ AKADEMII NAUK 80-231 Gdańsk ul. J. Fiszera 14

INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH im. Roberta Szewalskiego POLSKIEJ AKADEMII NAUK 80-231 Gdańsk ul. J. Fiszera 14 Gdańsk, 22.06.2015r. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia do zapytania nr 54/PN/U/2015 I. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Warunki i tryb wypłaty pomocy na operacje typu: Gospodarka wodno - ściekowa w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11. Wytyczne IZ RPO WSL dla Beneficjentów, których projekty realizowane są przez kilka podmiotów

Załącznik nr 11. Wytyczne IZ RPO WSL dla Beneficjentów, których projekty realizowane są przez kilka podmiotów Załącznik nr 11 Wytyczne IZ RPO WSL dla Beneficjentów, Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 2013 Katowice, wrzesień 2015 r. 1. W przypadku

Bardziej szczegółowo

Wykaz załączników koniecznych do złożenia wraz z Wnioskiem o dofinansowanie Mikroprojektu (Typ A, B, C)

Wykaz załączników koniecznych do złożenia wraz z Wnioskiem o dofinansowanie Mikroprojektu (Typ A, B, C) Wykaz załączników koniecznych do złożenia wraz z Wnioskiem o dofinansowanie Mikroprojektu (Typ A, B, C) Wraz z Wnioskiem o dofinansowanie mikroprojektu należy złożyć wszystkie wymagane załączniki. W przypadku,

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE ZASAD PROWADZENIA WYODRĘBNIONEJ EWIDENCJI KSIĘGOWEJ DLA OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH

WYTYCZNE DOTYCZĄCE ZASAD PROWADZENIA WYODRĘBNIONEJ EWIDENCJI KSIĘGOWEJ DLA OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH WYTYCZNE DOTYCZĄCE ZASAD PROWADZENIA WYODRĘBNIONEJ EWIDENCJI KSIĘGOWEJ DLA OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH

Bardziej szczegółowo

OBSZARY NATURA 2000 PROCEDURA OOŚ. Departament Regionalnego Programu Operacyjnego

OBSZARY NATURA 2000 PROCEDURA OOŚ. Departament Regionalnego Programu Operacyjnego PROCEDURA OOŚ PROCEDURA OOŚ PROCEDURA OOŚ: Brak spójności dokumentów: wniosek, załączniki, studium wykonalności. Zakres oraz warianty przedsięwzięcia w dokumentacji OOŚ nie są spójne z zakresem i wariantami

Bardziej szczegółowo

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE PO IR UMOWA O DOFINANSOWANIE Krzysztof Hoffman Bank Gospodarstwa Krajowego

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE PO IR UMOWA O DOFINANSOWANIE Krzysztof Hoffman Bank Gospodarstwa Krajowego KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE PO IR 2014-2020 UMOWA O DOFINANSOWANIE Krzysztof Hoffman Bank Gospodarstwa Krajowego Kredyt na innowacje technologiczne instrument wsparcia w perspektywie 2014-2020 Rola

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu W ramach Poddziałania 2.1.1. audyt zewnętrzny jest obowiązkowy w każdym projekcie. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji projektu. Raport z audytu

Bardziej szczegółowo

II. Instytucja upoważniona lub departament wiodący dla programu operacyjnego lub priorytetu:

II. Instytucja upoważniona lub departament wiodący dla programu operacyjnego lub priorytetu: Wypełnia Ministerstwo Kultury Numer rejestru Ministerstwa Kultury:... Program operacyjny:... Decyzja Ministra Kultury: Kwota:..., data:... (pieczęć wnioskodawcy) miejscowość, dnia... 200.. r. Wniosek o

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAWARCIA UMOWY, KTÓRE WNIOSKODAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DOSTARCZYĆ DO DIP LP. NAZWA DOKUMENTU WZÓR FORMULARZA TYP DOKUMENTU

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAWARCIA UMOWY, KTÓRE WNIOSKODAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DOSTARCZYĆ DO DIP LP. NAZWA DOKUMENTU WZÓR FORMULARZA TYP DOKUMENTU Załącznik nr 6 do Regulaminu Konkursu Wykaz niezbędnych dokumentów do podpisania umowy o dofinansowanie Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie DIP będzie wymagać złożenia załączników wymienionych we

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W PROGRAMIE WSPÓŁPRACY INTERREG POLSKA SAKSONIA 2014-2020 07.12.2015

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W PROGRAMIE WSPÓŁPRACY INTERREG POLSKA SAKSONIA 2014-2020 07.12.2015 Oświadczenia i załączniki składane są w jednej wersji językowej w języku partnera, którego dotyczą (odpowiednio j. polski lub j. niemiecki). Dokumenty składane w językach innych niż j. polski lub j. niemiecki

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu W ramach Poddziałania 2.1.1. audyt zewnętrzny jest obowiązkowy w każdym projekcie. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji projektu. Raport z audytu

Bardziej szczegółowo

z dnia r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

z dnia r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej projekt z dnia 4 sierpnia 2017 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P O R T U I T U R Y S T Y K I 1) z dnia.. 2017 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Na

Bardziej szczegółowo

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kontroli realizacji

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia treści SIWZ. dotyczy: przetargu nieograniczonego: na udzielenie kredytu bankowego długoterminowego (Identyfikator sprawy U/3/2012)

Wyjaśnienia treści SIWZ. dotyczy: przetargu nieograniczonego: na udzielenie kredytu bankowego długoterminowego (Identyfikator sprawy U/3/2012) Wyjaśnienia treści SIWZ dotyczy: przetargu nieograniczonego: na udzielenie kredytu bankowego długoterminowego (Identyfikator sprawy U/3/2012) Na podstawie art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 PROJEKT PARP MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 UWAGA! PRZED ROZPOCZĘCIEM WYPEŁNIANIA WNIOSKU NALEśY ZAPOZNAĆ

Bardziej szczegółowo

Info Solutions. Biuro Funduszy Unijnych.

Info Solutions. Biuro Funduszy Unijnych. Info Solutions Biuro Funduszy Unijnych Propozycja dotycząca zaangażowania Info Solutions w opracowanie projektów współfinansowanych z Programu Szwajcarskiego oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

ROZLICZANIE PROJEKTÓW ORAZ PRZYGOTOWYWANIE WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PROJEKTÓW INTERREG III A

ROZLICZANIE PROJEKTÓW ORAZ PRZYGOTOWYWANIE WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PROJEKTÓW INTERREG III A ROZLICZANIE PROJEKTÓW ORAZ PRZYGOTOWYWANIE WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PROJEKTÓW INTERREG III A BIELSKO - BIAŁA 4 sierpnia 2006r. PODSTAWY PRAWNE ROZLICZANIA

Bardziej szczegółowo

OBIEG DOKUMENTÓW. dla projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych

OBIEG DOKUMENTÓW. dla projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych POLITECHNIKA ŚLĄSKA Załącznik do Zarządzenia Nr 91/08/09 z dnia 30 lipca 2009 r. OBIEG DOKUMENTÓW dla projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ROZLICZENIE GRANTU

WNIOSEK O ROZLICZENIE GRANTU Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie WNIOSEK O ROZLICZENIE GRANTU W ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii

Bardziej szczegółowo

PROW WNIOSEK O PŁATNOŚĆ NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

PROW WNIOSEK O PŁATNOŚĆ NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE PROW 2014-2020 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DZIAŁANIE 19 WSPARCIE DLA ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH INICJATYWY LEADER Poddziałanie19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju

Bardziej szczegółowo

Konkurs 2/PO IiŚ/ 9.3/ 2013 Plany gospodarki niskoemisyjnej w gminach

Konkurs 2/PO IiŚ/ 9.3/ 2013 Plany gospodarki niskoemisyjnej w gminach FUNDUSZ UNIA EUROPEJSKA SPÓJNOŚCI Konkurs 2/PO IiŚ/ 9.3/ 2013 Plany gospodarki niskoemisyjnej w gminach Podtytuł prezentacji Ewa Ucinek Departamentu Ochrony Klimatu NFOŚiGW 15 października 2013 r. Narodowy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XV/62/15 RADY GMINY KAMIENNIK z dnia 29 grudnia 2015 roku

UCHWAŁA Nr XV/62/15 RADY GMINY KAMIENNIK z dnia 29 grudnia 2015 roku UCHWAŁA Nr XV/62/15 RADY GMINY KAMIENNIK z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES INFORMACJI ZAWARTYCH WE WNIOSKU

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES INFORMACJI ZAWARTYCH WE WNIOSKU Załączniki do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia... (poz....) Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY ZAKRES INFORMACJI ZAWARTYCH WE WNIOSKU o przyznanie środków finansowych na inwestycję budowlaną

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków Ministra Kultury 1

Wniosek o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków Ministra Kultury 1 Wypełnia Ministerstwo Kultury Numer rejestru Ministerstwa Kultury:... Program operacyjny: Instytucja zarządzająca:.. Decyzja Ministra Kultury: Kwota:..., data:... (pieczęć wnioskodawcy) miejscowość, dnia...200..

Bardziej szczegółowo

LISTA DOKUMENTÓW, KTÓRYCH DOSTARCZENIE JEST NIEZBĘDNE DO PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU

LISTA DOKUMENTÓW, KTÓRYCH DOSTARCZENIE JEST NIEZBĘDNE DO PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU LISTA DOKUMENTÓW, KTÓRYCH DOSTARCZENIE JEST NIEZBĘDNE DO PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU Lp. NAZWA ZAŁĄCZNIKA Wzór formularza Typ dokumentu Dokumenty wymagane od 1. Oświadczenie (łączne) o:

Bardziej szczegółowo

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Załącznikiem do oświadczeń / deklaracji poniesionych wydatków / wniosków o płatność są potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zapłaconych

Bardziej szczegółowo

Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania

Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię

Bardziej szczegółowo

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Załącznikiem do oświadczeń / deklaracji poniesionych wydatków / wniosków o płatność są potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zapłaconych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 marca 2016 r. Poz. 1595 UCHWAŁA NR XVIII/348/16 RADY MIASTA CHORZÓW z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/474/08 z dnia 25 września

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie PO RYBY 2007-2013 Omówienie wybranych paragrafów umowy o dofinansowanie

Wdrażanie PO RYBY 2007-2013 Omówienie wybranych paragrafów umowy o dofinansowanie Wdrażanie PO RYBY 2007-2013 Omówienie wybranych paragrafów umowy o dofinansowanie 3 ust. 3 Realizacja operacji lub jej etapu obejmuje: 2) poniesienie przez Beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do dokumentacji konkursowej- konkurs Z/II/2.6/2/2006

Załącznik nr 3 do dokumentacji konkursowej- konkurs Z/II/2.6/2/2006 Wymogi dotyczące załączników dołączanych do wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy ZPORR Każdy załącznik musi być poprzedzony kartą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporz dzania Harmonogramu Realizacji Projektu dla przedsi wzi w ramach projektów dofinansowywanych ze

Instrukcja sporz dzania Harmonogramu Realizacji Projektu dla przedsi wzi w ramach projektów dofinansowywanych ze Instrukcja sporządzania Harmonogramu Realizacji Projektu dla przedsięwzięć w ramach projektów dofinansowywanych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytetowa IV I. W zależności

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć

Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć Toruń, 24 lipca 2014 r. Projektjest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Priorytet IV Działanie 4.1 WNIOSEK PRESELEKCYJNY PROCEDURA KONKURSOWA W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA

Priorytet IV Działanie 4.1 WNIOSEK PRESELEKCYJNY PROCEDURA KONKURSOWA W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA Priorytet IV Działanie 4.1 WNIOSEK PRESELEKCYJNY PROCEDURA KONKURSOWA W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013 UWAGA: WNIOSKODAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO WYPEŁNIENIA WSZYSTKICH

Bardziej szczegółowo

1.1 Ogólne Parametry określające wielkość obiektu lub zakresu robót budowlanych

1.1 Ogólne Parametry określające wielkość obiektu lub zakresu robót budowlanych Elementy PFU PFU powinno naszym zdaniem zawierać następujące elementy: Część Opisowa 1 Opis Ogólny Przedmiotu Zamówienia 1.1 Ogólne Parametry określające wielkość obiektu lub zakresu robót budowlanych

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu w ramach I

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 221/2016 BURMISTRZA WOŁCZYNA. z dnia 11 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 221/2016 BURMISTRZA WOŁCZYNA. z dnia 11 stycznia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 221/2016 BURMISTRZA WOŁCZYNA z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o udzielenie dotacji oraz wzoru sprawozdania z wykonania prac lub robót przy zabytku wpisanym do

Bardziej szczegółowo

Wsparcie działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw

Wsparcie działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ZAŁĄCZNIKÓW do Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. KARTA OCENY FORMALNEJ

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. KARTA OCENY FORMALNEJ Strona1 Załącznik nr 9: Karty oceny formalnej KARTA OCENY FORMALNEJ oraz zgodności z zasadami Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie dotyczy: wniosku o przyznanie

Bardziej szczegółowo

ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki projektów w ramach Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki projektów w ramach Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ZAŁĄCZNIKÓW do Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Instytucji Zarządzającej MRPO w zakresie zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej.

Wytyczne Instytucji Zarządzającej MRPO w zakresie zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej. Załącznik do Uchwały nr 733/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13.06.2013 r. Wytyczne Instytucji Zarządzającej MRPO w zakresie zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej. Dotyczy Osi

Bardziej szczegółowo

Data i godzina wpływu wniosku Numer KSI (SIMIK ) Numer kancelaryjny Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek

Data i godzina wpływu wniosku Numer KSI (SIMIK ) Numer kancelaryjny Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 Wzór WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA*

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA* ... imię i nazwisko / nazwa inwestora Psary, dnia... adres nr telefonu kontaktowego... imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie +opłata skarbowa) adres nr telefonu kontaktowego... Wójt Gminy Psary ul.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cupt.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cupt.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cupt.gov.pl Warszawa: Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych oraz Systemu Wydruku Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do Uchwały nr 1728/212/V/ 2017 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia roku

Załącznik nr 7 do Uchwały nr 1728/212/V/ 2017 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia roku Załącznik nr 7 do Uchwały nr 1728/212/V/ 2017 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 22.08.2017 roku Zestawienie dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie ze środków EFRR (nie dotyczy działań

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE ZASAD PROWADZENIA WYODRĘBNIONEJ EWIDENCJI KSIĘGOWEJ DLA OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH 4 OSI PRIORYTETOWEJ

WYTYCZNE DOTYCZĄCE ZASAD PROWADZENIA WYODRĘBNIONEJ EWIDENCJI KSIĘGOWEJ DLA OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH 4 OSI PRIORYTETOWEJ WYTYCZNE DOTYCZĄCE ZASAD PROWADZENIA WYODRĘBNIONEJ EWIDENCJI KSIĘGOWEJ DLA OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH 4 OSI PRIORYTETOWEJ PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH

Bardziej szczegółowo

BENEFICJENT INFORMACJA. Tak. Nie

BENEFICJENT INFORMACJA. Tak. Nie Sprawozdanie roczne/ankieta dotycząca zabezpieczenia trwałości projektu zrealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 007-03 * Ankieta dotyczy zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZASAD PROWADZENIA WYODRĘBNIONEJ EWIDENCJI KSIĘGOWEJ DLA OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZASAD PROWADZENIA WYODRĘBNIONEJ EWIDENCJI KSIĘGOWEJ DLA OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH INFORMACJA DOTYCZĄCA ZASAD PROWADZENIA WYODRĘBNIONEJ EWIDENCJI KSIĘGOWEJ DLA OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH

Bardziej szczegółowo

I. IDENTYFIKACJA WNIOSKODAWCY

I. IDENTYFIKACJA WNIOSKODAWCY WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY* w ramach działania 15 "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów" /pieczęć/ W-115-I Potwierdzenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznania dotacji celowej z budżetu gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Niechlów

Regulamin przyznania dotacji celowej z budżetu gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Niechlów Załącznik do Uchwały nr XXVI/170/2013 Rady Gminy Niechlów z dnia 23 maja 2013 r. Regulamin przyznania dotacji celowej z budżetu gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Niechlów

Bardziej szczegółowo

Umowa o dofinansowanie projektu systemowego. realizowanego w ramach. Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 PO KL

Umowa o dofinansowanie projektu systemowego. realizowanego w ramach. Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 PO KL Umowa o dofinansowanie projektu systemowego realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 PO KL Gdańsk, styczeń 2009r. Załączniki do umowy o dofinansowanie Do sporządzenia umowy ramowej niezbędne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ZAŁĄCZNIKÓW

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ZAŁĄCZNIKÓW INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ZAŁĄCZNIKÓW do Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Zamawiający: Gmina Miasto Boguszów-Gorce, Pl. Odrodzenia 1, Boguszów-Gorce NIP: REGON:

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Zamawiający: Gmina Miasto Boguszów-Gorce, Pl. Odrodzenia 1, Boguszów-Gorce NIP: REGON: Boguszów-Gorce, dnia 26.08.2016 WIM.062.02.2016.ZO ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu przez Biegłego Rewidenta badania sprawozdań finansowych z realizacji projektu pn.:

Bardziej szczegółowo

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Załącznikiem do oświadczeń / deklaracji poniesionych wydatków / wniosków o płatność są potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zapłaconych

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do...

WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do... WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) 1) )Niepotrzebne skreślić. Wszędzie tam gdzie występuje 1) ) należy odnieść się do polecenia Niepotrzebne skreślić. 2) Sprawozdanie częściowe i końcowe sporządzać

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o płatność

Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o płatność Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o płatność 1. Faktury lub dokumenty o równoważnej wartości dowodowej kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pracownika 2. Dowody zapłaty kopie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 sierpnia 2016 r. Poz UCHWAŁA RADY POWIATU W SIEDLCACH. z dnia 12 sierpnia 2016 r.

Warszawa, dnia 23 sierpnia 2016 r. Poz UCHWAŁA RADY POWIATU W SIEDLCACH. z dnia 12 sierpnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 23 sierpnia 2016 r. Poz. 7621 UCHWAŁA RADY POWIATU W SIEDLCACH z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY MIASTA ZAKOPANE. z dnia r.

UCHWAŁA RADY MIASTA ZAKOPANE. z dnia r. Projekt z dnia 9 grudnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na

Bardziej szczegółowo