SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Nr sprawy: ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Oddział w Radomiu ul. Czachowskiego 21A, Radom SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA TRYB POSTĘPOWANIA: PRZETARG NIOGRANICZONY POSTĘPOWANIE O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY EURO Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych (elektronicznych kart podarunkowych) dla pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu ul. Czachowskiego 21A finansowanych z Funduszu Świadczeń Socjalnych Radom, dnia 5 listopada 2012 roku

2 Strona 2 z 25 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I INFORMACJE OGÓLNE... 3 I. INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM... 3 II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA I WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA... 3 III. OFERTY CZĘŚCIOWE I WARIANTOWE... 3 IV. FORMA PRZEKAZYWANIA INFORMACJI, OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW W POSTĘPOWANIU... 3 V. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI... 4 VI. ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE... 4 VII. PODWYKONAWCY... 4 VIII. INFORMACJE DODATKOWE... 4 ROZDZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 4 ROZDZIAŁ III TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA... 5 ROZDZIAŁ IV WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OFERTA ORAZ DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCY... 5 I. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW... 5 II. WYMAGANE DOKUMENTY... 6 III. FORMA DOKUMENTÓW... 8 IV. ZASADY UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WYKONAWCÓW WYSTĘPUJĄCYCH WSPÓLNIE... 8 V. WYMOGI FORMALNE OFERTY... 8 ROZDZIAŁ V OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY... 9 ROZDZIAŁ VI INFORMACJE O MIEJSCU I TERMINIE SKADANIA I OTWARCIA OFERT... 9 I. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT... 9 II. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT III. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ IV. ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY ROZDZIAŁ VII KRYTERIA I ZASADY OCENY OFERT I. TRYB OCENY OFERT II. KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY III. ZASADY OCENY OFERT WEDŁUG USTALONYCH KRYTERIÓW ROZDZIAŁ VIII POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ ROZDZIAŁ IX FORMALNOŚCI PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY I. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY II. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO SPECYFIKACJI ZAŁ 1 WZÓR FORMULARZA OFERTY ZAŁ 2 WZÓR OŚWIADCZENIA WYKONAWCY O SPEŁNIENIU WARUNKÓW OKREŚLONYCH W ART. 22 UST. 1 USTAWY ZAŁ 3 WZÓR OŚWIADCZENIA WYKONAWCY BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY ZAŁ 3A WZÓR OŚWIADCZENIA WYKONAWCY BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 PKT 2 USTAWY DLA OSÓB FIZYCZNYCH ZAŁ 4 WZÓR WYKAZU SKLEPÓW WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH REALIZUJĄCYCH OFEROWANE ELEKTRONICZNE KARTY PRZEDPŁACONE ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE NASTĘPUJĄCYCH MIAST: RADOM, GRÓJEC, SZYDŁOWIEC, PRZYSUCHA, ZWOLEŃ, KOZIENICE, LIPSKO, PIONKI ZAŁ 5 WZÓR WYKAZU SKLEPÓW BRANŻY SPOŻYWCZEJ REALIZUJĄCYCH OFEROWANE ELEKTRONICZNE KARTY PRZEDPŁACONE ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE NASTĘPUJĄCYCH MIAST: RADOM, GRÓJEC, SZYDŁOWIEC, PRZYSUCHA, ZWOLEŃ, KOZIENICE, LIPSKO, PIONKI ZAŁ 6 WZÓR OŚWIADCZENIA O PODWYKONAWCACH ZAŁ 7 WZÓR UMOWY... 22

3 Strona 3 z 25 Rozdział I INFORMACJE OGÓLNE I. INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM Zamawiającym jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu z siedzibą przy ul. Czachowskiego 21A, Radom; telefon (048) ; fax (048) ; Zamawiający zaprasza do składania ofert w postępowaniu pod nazwą Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych (elektronicznych kart podarunkowych) dla pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu ul. Czachowskiego 21A finansowanych z Funduszu Świadczeń Socjalnych. II. III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA I WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). Wartość zamówienia: Wartość zamówienia (bez podatku VAT) ustalona została na kwotę ,00 zł, co stanowi równowartość ,97 euro. OFERTY CZĘŚCIOWE, WARIANTOWE 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia wskazanego w Rozdziale II niniejszej SIWZ. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 2. Każdy wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę z jedną ostateczną ceną. 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. IV. FORMA PRZEKAZYWANIA INFORMACJI, OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW W POSTĘPOWANIU 1. Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji w formie pisemnej, faksem pod numer (48) lub drogą elektroniczną na adres: z zastrzeżeniem, iż forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami (dotyczy również uzupełnienia oferty art. 26 ust. 3 ustawy), w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez zamawiającego pełnomocnictwa, a także zmiany lub wycofania oferty. 2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania poprzez podpisanie pierwszej strony dokumentu i jej odesłanie na faks Zamawiającego lub Wykonawcy. 3. Jeżeli Wykonawca przekaże oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem i pisemnie za datę ich złożenia przyjmuje się datę wpływu pierwszego dokumentu dokument uważa się za złożony w terminie jeżeli jego treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu. 4. Korespondencja przesłana za pomocą faksu lub elektronicznie po godzinach urzędowania zostanie zarejestrowana w następnym dniu pracy Zamawiającego i uznana za wniesioną z datą tego dnia. 5. Korespondencję w sprawach dotyczących niniejszego postępowania należy kierować na adres: ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ W RADOMIU Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych, Radom, ul. Czachowskiego 21A.

4 Strona 4 z 25 V. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są: w sprawach formalnych mgr Rozanna Jaśkiewicz Starszy Specjalista Wieloosobowego Stanowiska Zamówień Publicznych tel. (048) w godz mgr Grzegorz Kozicki Specjalista Wieloosobowego Stanowiska Zamówień Publicznych tel./fax (48) w godz w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia mgr Ewa Bąk Naczelnik Wydziału Spraw Pracowniczych tel. (48) w godz VI. ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających na przedmiot zamówienia określony w Rozdziale II niniejszej specyfikacji w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). VII. PODWYKONAWCY Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom. W przypadku zlecenia wykonania całości lub części zamówienia podwykonawcom, część zamówienia zlecaną podwykonawcy należy wskazać w załączniku nr 6 do przedmiotowej SIWZ. VIII. INFORMACJE DODATKOWE 1. Ilekroć w niniejszej SIWZ użyte jest pojęcie ustawa, bez bliższego określenia o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). 2. Zamawiający zaleca wykorzystanie załączonych wzorów dokumentów i załączników zawartych w niniejszej SIWZ. Dopuszcza się złożenie w ofercie dokumentów sporządzonych przez wykonawcę z tym, że treść dokumentów musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Istnieje możliwość uzyskania formularza oferty oraz załączników, które musi sporządzić wykonawca w wersji elektronicznej, pod warunkiem przekazania zamawiającemu prośby wraz z podaniem adresu poczty elektronicznej ( ) wykonawcy. 4. Złożenie przez wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub nierzetelnych oświadczeń mających istotne znaczenie dla prowadzonego postępowania spowoduje wykluczenie wykonawcy z dalszego postępowania. Rozdział II / załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 883 szt. elektronicznych kart przedpłaconych (elektronicznych kart podarunkowych) dla pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu ul. Czachowskiego 21A finansowanych z Funduszu Świadczeń Socjalnych według poniższej specyfikacji: Lp. Wartość zasilenia Ilość sztuk ,00 zł 630 szt ,00 zł 138 szt ,00 zł 115 szt. RAZEM: 883 szt.

5 Strona 5 z 25 Łączna wartość zasilenia elektronicznych kart przedpłaconych wynosi ,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych). Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): karty płatnicze 2. Elektroniczne karty przedpłacone będące przedmiotem zamówienia nie będą posiadały numeru PIN. 3. Nie dopuszcza się żadnej opłaty transakcyjnej za każdą dokonaną zapłatę przy użyciu karty, obniżającej indywidualny limit elektronicznej karty przedpłaconej. 4. Aktywacja elektronicznych kart przedpłaconych jest bezpłatna. 5. Wymagana jest realizacja elektronicznych kart przedpłaconych na terenie miast: Radomia, Grójca, Kozienic, Przysuchy, Szydłowca, Zwolenia, Pionek i Lipska. 6. Elektroniczne karty przedpłacone muszą posiadać okres ważności (możliwość realizacji) co najmniej do dnia r. 7. Elektroniczne karty przedpłacone winny być dostarczone w opakowaniach zbiorczych, posegregowanych przez Wykonawcę zgodnie z pkt. 1 niniejszego Rozdziału. 8. Aktywacja elektronicznych kart przedpłaconych powinna się odbyć najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych po otrzymaniu od ZUS Oddział w Radomiu informacji o ich odbiorze. 9. Wykonawca zapewnia możliwość wykonania dowolnej liczby transakcji do wysokości dostępnych środków na elektronicznej karcie przedpłaconej. 10. Wykonawca zapewnia możliwość bezpłatnego sprawdzenia ilości dostępnych środków na karcie przedpłaconej. 11. Elektroniczne karty przedpłacone będą posiadały możliwość ich zastrzeżenia na wypadek zagubienia lub kradzieży. Rozdział III TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin dostawy elektronicznych kart przedpłaconych będących przedmiotem niniejszego zamówienia wynosi 3 dni robocze licząc od daty zawarcia umowy. Rozdział IV WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OFERTA ORAZ DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCY I. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1.1. spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, dotyczące: 1.1.a. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; powyższy warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca złoży wraz z ofertą oświadczenie (wskazane w Rozdziale IV podrozdział II pkt 1.1. ppkt 1.1.a. przedmiotowej SIWZ) potwierdzające spełnianie warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy PZP w zakresie pkt 1; Uwaga: W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (w szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) warunek może być spełniony zarówno łącznie jak również samodzielnie przez każdego z wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.

6 Strona 6 z b. posiadania wiedzy i doświadczenia; powyższy warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca złoży wraz z ofertą oświadczenie (wskazane w Rozdziale IV podrozdział II pkt 1.1. ppkt 1.1.a. przedmiotowej SIWZ) potwierdzające spełnianie warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy PZP w zakresie pkt 2; Uwaga: W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (w szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) warunek może być spełniony zarówno łącznie jak również samodzielnie przez każdego z wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. 1.1.c. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 1.1.d. powyższy warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca złoży wraz z ofertą oświadczenie (wskazane w Rozdziale IV podrozdział II pkt 1.1. ppkt 1.1.a. przedmiotowej SIWZ) potwierdzające spełnianie warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy PZP w zakresie pkt 3; Uwaga: W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (w szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) warunek może być spełniony zarówno łącznie jak również samodzielnie przez każdego z wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. sytuacji ekonomicznej i finansowej. powyższy warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca złoży wraz z ofertą oświadczenie (wskazane w Rozdziale IV podrozdział II pkt 1.1. ppkt 1.1.a. przedmiotowej SIWZ) potwierdzające spełnianie warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy PZP w zakresie pkt 4; Uwaga: W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (w szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) warunek może być spełniony zarówno łącznie jak również samodzielnie przez każdego z wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia spełniają warunek dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych: powyższy warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca złoży wraz z ofertą: 1.2.a. 1.2.b. oświadczenie (wskazane w Rozdziale IV podrozdział II pkt 1.2. ppkt 1.2.a. przedmiotowej SIWZ) o braku podstaw do wykluczenia; Uwaga: W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (w szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) warunek musi spełniać samodzielnie każdy z wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. aktualny dokument lub oświadczenie (wskazane w Rozdziale IV podrozdział II pkt 1.2. ppkt 1.2.b. przedmiotowej SIWZ) potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Uwaga: W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (w szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) warunek musi spełniać samodzielnie każdy z wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. 2. Wykonawcy mogą polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 3. Ocena spełnienia wyżej wymienionych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia nie spełnia w oparciu o analizę informacji zawartych w oświadczeniach i dokumentach złożonych przez Wykonawcę, a wyszczególnionych w Rozdziale IV podrozdział II pkt 1 przedmiotowej SIWZ. 4. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 5. Niespełnienie chociażby jednego z warunków wymienionych w Rozdziale IV podrozdział I pkt 1 przedmiotowej SIWZ skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. II. WYMAGANE DOKUMENTY 1. Na potwierdzenie spełniania opisanych warunków udziału w postępowaniu Wykonawca biorący udział w postępowaniu zobowiązany jest dołączyć do oferty niżej wymienione oświadczenia i dokumenty (zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane Dz. U. z 2009 r. nr 226, poz.1817): 1.1. wykazujące spełnienie warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych: 1.1.a. oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnianie warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy PZP sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do przedmiotowej SIWZ;

7 Strona 7 z b. Uwaga: W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (w szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) oświadczenie o spełnieniu każdego warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 składa co najmniej jeden z tych wykonawców w imieniu swoim i pozostałych wykonawców lub wszyscy wykonawcy łącznie, spełniający razem warunki udziału w postępowaniu. pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia dotyczy sytuacji opisanych w Rozdziale IV podrozdział I pkt 2 przedmiotowej SIWZ wykazujące spełnienie warunków dotyczących braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych: 1.2.a. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do przedmiotowej SIWZ; 1.2.b. Uwaga: W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (w szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 musi złożyć każdy z wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, Uwaga: W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (w szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 musi złożyć każdy z wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. a w stosunku do osób fizycznych (nie posiadających odpisu z właściwego rejestru): oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3a do przedmiotowej SIWZ; Uwaga: W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (w szczególności wspólnicy spółki cywilnej) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 musi złożyć każdy z wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. 2. Inne wymagane oświadczenia i dokumenty: 2.1. formularz oferty sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do przedmiotowej SIWZ; 2.2. pełnomocnictwo w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy; 2.3. pełnomocnictwo w przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia określające zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy PZP; 2.4. wykaz sklepów wielkopowierzchniowych realizujących oferowane elektroniczne karty przedpłacone znajdujących się na terenie następujących miast: Radom, Grójec, Szydłowiec, Przysucha, Zwoleń, Kozienice, Lipsko, Pionki, aktualny na dzień składania ofert sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ; 2.5. wykaz sklepów branży spożywczej realizujących oferowane elektroniczne karty przedpłacone znajdujących się na terenie następujących miast: Radom, Grójec, Szydłowiec, Przysucha, Zwoleń, Kozienice, Lipsko, Pionki, aktualny na dzień składania ofert sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ. 3. Wykonawcy zagraniczni 3.1. Wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale IV podrozdział II pkt 1.2.b przedmiotowej SIWZ, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 3.1.a. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3.2. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w Rozdziale IV podrozdział II pkt przedmiotowej SIWZ, Wykonawca składa dokument zawierający oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów.

8 Strona 8 z 25 III. FORMA DOKUMENTÓW 1. Wymagane dokumenty wyszczególnione w podrozdziale II niniejszego Rozdziału, powinny być złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. 2. Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy uznaje się osoby upoważnione do reprezentowania firmy, wskazane we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej bądź w stosownym pełnomocnictwie, które należy załączyć do oferty w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę udzielającą pełnomocnictwa lub poświadczone notarialnie. 3. Ilekroć w niniejszej specyfikacji jest mowa o dokumencie składanym w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem zamawiający rozumie przez to kserokopię oryginalnego dokumentu. Zgodnie z art. 9 ust. 1 w zw. z art. 82 ust. 2 ustawy oraz zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817) nie jest dopuszczalne złożenie w ofercie kserokopii faxu i potwierdzenie jej za zgodność z oryginałem, gdyż złożenie dokumentu zarówno w formie faxu, jak i jego kserokopii nie może być uznane za złożenie dokumentu w formie pisemnej. 4. W przypadku, gdy załączone do oferty dokumenty zostały sporządzone w języku obcym (w tym dokumenty składane przez wykonawcę zagranicznego) niezbędne jest przedstawienie ich tłumaczenia na język polski, poświadczone przez wykonawcę tj. osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy określone w pkt 2 niniejszego podrozdziału. 5. Jeżeli złożone kserokopie dokumentów będą nieczytelne lub będą budzić wątpliwości co do ich prawdziwości, zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu. 6. Przy potwierdzaniu dokumentów za zgodność z oryginałem pieczątka nie jest wymagana, jeżeli podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy jest czytelny i zawiera pełne nazwisko. IV. ZASADY UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WYKONAWCÓW WYSTĘPUJĄCYCH WSPÓLNIE 1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie do którego się odnosi, precyzować zakres umocowania i wskazywać pełnomocnika. Musi też wyliczać wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie i każdy z nich powinien podpisać się pod tym dokumentem. Musi być dołączone do oferty zgodnie z wymogami określonymi w podrozdziale III pkt. 2 niniejszego Rozdziału. 3. W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie formularz oferty musi być podpisany przez ustanowionego pełnomocnika. 4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w 1 ust. 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. V. WYMOGI FORMALNE OFERTY 1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie, komputerze lub inną czytelną i trwałą techniką oraz pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci faksu lub w formie elektronicznej. 2. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz z póź. zm.), wykonawca może zastrzec w ofercie te informacje, których zamawiający nie może ujawnić innym uczestnikom postępowania. 3. W przypadku, o którym mowa w pkt. 2 niniejszego podrozdziału wykonawca zobowiązany jest wyodrębnić tę część informacji z oferty. Informacje zastrzeżone powinny być zszyte i opatrzone klauzulą informacje zastrzeżone.

9 Strona 9 z Wszelkie powstałe błędy w dokumentach składających się na ofertę mogą być poprawione jedynie przez skreślenie błędnej treści z utrzymaniem czytelności skreślanych wyrażeń, wpisanie treści poprawnej oraz złożenie podpisu osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Nie można poprawiać pojedynczych liter lub cyfr (np. wymazywanie korektorem). 5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Rozdział V OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1. Cenę oferty Wykonawca zobowiązany jest podać w sposób określony w pkt 1 formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. 2. Ceny podane przez Wykonawcę w formularzu oferty muszą uwzględniać wszelkie rabaty, upusty, bonifikaty, koszty transportu, ubezpieczeń, opłaty celne i podatkowe oraz wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotowego zamówienia, które wykonawca winien uwzględnić w trakcie kalkulacji ceny oferty. 3. Wykonawca wypełni formularz oferty określając wartości przedmiotu zamówienia w złotych polskich. 4. Kwoty przedstawione w poszczególnych pozycjach formularza oferty należy wyliczyć z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (tzn. zaokrąglając do pełnych groszy w ten sposób, że końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza). 5. W przypadku składania oferty przez wykonawcę zagranicznego (podmiot zagraniczny) do kosztu jednostkowego należy doliczyć podatek od towarów i usług VAT oraz podatek akcyzowy. 6. Rozliczenia między zamawiającym, a wykonawcą w przedmiotowym zamówieniu odbywać się będą w złotych polskich (PLN). Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Rozdział VI INFORMACJE O MIEJSCU I TERMINIE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT I. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 2. Koperta zawierająca ofertę powinna posiadać nazwę i adres wykonawcy i powinna być oznakowana w następujący sposób: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych Oferta: Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych (elektronicznych kart podarunkowych) dla pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu ul. Czachowskiego 21A finansowanych z Funduszu Świadczeń Socjalnych 3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji np. omyłkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

10 Strona 10 z Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ZUS Oddział w Radomiu, ul. Czachowskiego 21A w Wieloosobowym Stanowisku Zamówień Publicznych, w pokoju nr 218 (II piętro wejście B), w terminie do dnia 15 listopada 2011 r. do godz Za oferty złożone w terminie uznaje się oferty, które znajdą się w siedzibie zamawiającego w Wieloosobowym Stanowisku ds. Zamówień Publicznych, w pokoju nr 218 (II piętro wejście B), w terminie określonym w pkt. 4 niniejszego podrozdziału. 6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w złożeniu oferty spowodowane przyczynami leżącymi po stronie Poczty Polskiej, innego operatora publicznego lub poczty kurierskiej; ponadto zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w złożeniu oferty spowodowane dostarczeniem oferty do siedziby zamawiającego, ale nie do miejsca określonego w pkt 4 niniejszego podrozdziału. 7. Oferty, które wpłyną do zamawiającego po terminie wyznaczonym w pkt 4 niniejszego podrozdziału będą odsyłane niezwłocznie bez otwierania. II. III. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT 1. Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 listopada 2011 r. o godz w siedzibie zamawiającego ZUS Oddział w Radomiu, ul. Czachowskiego 21A (sala konferencyjna III piętro wejście B). 2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 3. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 4. W przypadku, gdy wykonawca nie był obecny przy otwarciu ofert, na jego wniosek zamawiający niezwłocznie przekaże mu informację o której mowa w pkt 2 i 3 niniejszego podrozdziału. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. IV. ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY 1. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert. 2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian winno zostać złożone w sposób i formie przewidzianej w niniejszej specyfikacji dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że koperta będzie zawierała dodatkowe oznaczenie ZMIANA. Rozdział VII KRYTERIA I ZASADY OCENY OFERT I. TRYB OCENY OFERT 1. Zamawiający poprawia w ofercie: 1.1. oczywiste omyłki pisarskie, 1.2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 1.3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 2. Oferta Wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w pkt 1 ppkt 1.3. niniejszego podrozdziału będzie podlegała odrzuceniu.

11 Strona 11 z 25 II. KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: Kryterium wyboru Znaczenie Cena brutto oferty 30% Ilość sklepów wielkopowierzchniowych realizujących oferowane elektroniczne karty przedpłacone Ilość sklepów branży spożywczej realizujących oferowane elektroniczne karty przedpłacone 35% 35% III. ZASADY OCENY OFERT WEDŁUG USTALONYCH KRYTERIÓW 1. Ocena ofert będzie dokonywana według następującej zasady. Kc = najniższa cena brutto spośród wszystkich zakwalifikowanych ofert cena brutto badanej oferty x 100 x 30% Uwaga: Zamawiający do powyższego wzoru będzie przyjmował cenę brutto wynikającą z formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. Ks w = ilość sklepów wielkopowierzchniowych realizujących oferowane karty przedpłacone badanej oferty największa zaoferowana ilość sklepów wielkopowierzchniowych realizujących karty przedpłacone x 100 x 35% Uwaga: Zamawiający do powyższego wzoru będzie przyjmował ilość sklepów wielkopowierzchniowych realizujących oferowane karty przedpłacone znajdujących się na terenie następujących miast: Radom, Grójec, Szydłowiec, Przysucha, Zwoleń, Kozienice, Lipsko, Pionki wyszczególnionych w załączniku nr 4 do niniejszej SIWZ. Ks s = ilość sklepów branży spożywczej realizujących oferowane karty przedpłacone badanej oferty największa zaoferowana ilość sklepów branży spożywczej realizujących karty przedpłacone x 100 x 35% Uwaga: Zamawiający do powyższego wzoru będzie przyjmował ilość sklepów branży spożywczej realizujących oferowane karty przedpłacone znajdujących się na terenie następujących miast: Radom, Grójec, Szydłowiec, Przysucha, Zwoleń, Kozienice, Lipsko, Pionki wyszczególnionych w załączniku nr 5 do niniejszej SIWZ. 2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najkorzystniejszy bilans przyjętych kryteriów obliczony według niżej podanego wzoru: Ocena oferty = Kc + Ks w + Ks s Rozdział VIII POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej szczegółowo uregulowane w Dziale VI Rozdział 2 i 3 ustawy. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

12 Strona 12 z 25 Rozdział IX FORMALNOŚCI PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY I. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 1.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertą w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 1.2. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 1.3. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. II. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY 1. Z wykonawcą który złożył najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ. 2. Przed datą wyznaczoną do zawarcia umowy Wykonawca, o którym mowa w ust. 1 zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu: 2.1. wykaz wszystkich placówek realizujących zaoferowane elektroniczne karty przedpłacone; 2.2. aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej dostarczyć tylko w przypadku jeżeli wykonawca, o którym mowa w ust 1 prowadzi działalność gospodarczą na podstawie ww. wpisu. 3. Umowa zostanie zawarta w terminie ustalonym zgodnie z art. 94 ustawy. 4. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wykonawcy zobowiązani są dostarczyć zamawiającemu w terminie przez niego wyznaczonym umowę regulującą ich współpracę. 5. Umowa regulująca współpracę wykonawców składających wspólnie ofertę powinna określać m.in.: 5.1. podmioty składające ofertę; 5.2. cel gospodarczy, dla którego została zawarta umowa; 5.3. zasady reprezentacji i prowadzenia spraw; 5.4. oznaczenie czasu trwania umowy (wymaga się, aby czas trwania umowy był nie krótszy niż okres realizacji zamówienia oraz okres gwarancji i/lub rękojmi). 6. Umowa nie może być umową przedwstępną ani umową zawartą pod warunkiem zawieszającym. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO SPECYFIKACJI: Wymienione niżej załączniki stanowią integralną część niniejszej specyfikacji: 1. Wzór formularza oferty; 2. Wzór oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy; 3. Wzór oświadczenia wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy; 3A. Wzór oświadczenia wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy dla osób fizycznych;

13 Strona 13 z Wykaz sklepów wielkopowierzchniowych realizujących oferowane elektroniczne karty przedpłacone znajdujących się na terenie następujących miast: Radom, Grójec, Szydłowiec, Przysucha, Zwoleń, Kozienice, Lipsko, Pionki; 5. Wykaz sklepów branży spożywczej realizujących oferowane elektroniczne karty przedpłacone znajdujących się na terenie następujących miast: Radom, Grójec, Szydłowiec, Przysucha, Zwoleń, Kozienice, Lipsko, Pionki; 6. Wzór oświadczenia o podwykonawcach; 7. Wzór umowy.

14 Strona 14 z 25 Załącznik nr 1 do SIWZ / Załącznik nr 2 do umowy... nazwa wykonawcy (pieczęć) telefon:... fax: NIP:... REGON:... adres do korespondencji: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu ul. Czachowskiego 21A RADOM (zamawiający) OFERTA Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym pn. 1. OFERUJEMY: Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych (elektronicznych kart podarunkowych) dla pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu ul. Czachowskiego 21A finansowanych z Funduszu Świadczeń Socjalnych 1.1. dostawę 883 szt. elektronicznych kart przedpłaconych (elektronicznych kart podarunkowych) dla pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu ul. Czachowskiego 21A finansowanych z Funduszu Świadczeń Socjalnych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w rozdziale II przedmiotowej specyfikacji niżej wymienioną cenę brutto:... zł (słownie: zł) Uwaga: Powyższą kwotę należy wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku tzn. zaokrąglając do pełnych groszy w ten sposób, że końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza. 2. DEKLARUJEMY następujące warunki realizacji zamówienia: 2.1. oferowana dostawa przedmiotowego zamówienia spełniać będzie wszystkie wymagania zamawiającego określone w opisie przedmiotu zamówienia zawarte w rozdziale II przedmiotowej specyfikacji; 2.2. elektroniczne karty przedpłacone będą posiadały okres ważności (możliwość realizacji) co najmniej do dnia r przedmiotowe zamówienie wykonamy w terminie określonym we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 przedmiotowej SIWZ; 2.4. wyrażamy zgodę na termin płatności za wykonany przedmiot zamówienia, który nastąpi przelewem w ciągu 30 dni od daty doręczenia faktury VAT do siedziby zamawiającego; 3. OŚWIADCZAMY, że: 3.1. zaoferowana cena przedmiotowych elektronicznych kart przedpłaconych uwzględnia wszystkie koszty wykonania przedmiotowego zamówienia jak również wszelkie rabaty, upusty, bonifikaty, koszty transportu, ubezpieczeń, opłaty celne i podatkowe oraz wszelkie inne koszty wykonawcy; 3.2. zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i zobowiązujemy się do stosowania i ścisłego przestrzegania warunków w niej zawartych; 3.3. uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres wskazany w SIWZ tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert;

15 Strona 15 z zawarty w przedmiotowej SIWZ wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w niej zawartych oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. Załącznikami do niniejszego formularza oferty są: 1. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu: 1.1. wykazujące spełnienie warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych: 1.1.a. oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnianie warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy załącznik nr 2 do przedmiotowej SIWZ; 1.1.b. pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia dotyczy sytuacji opisanych w Rozdziale IV podrozdział I pkt 3 przedmiotowej SIWZ załączyć jeżeli dotyczy; 1.2. wykazujące spełnienie warunków dotyczących braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 1.2.a. oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ; 1.2.b. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3a do niniejszej SIWZ; 2. Inne wymagane oświadczenia i dokumenty: 2.1. pełnomocnictwo w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy załączyć jeżeli dotyczy; 2.2. pełnomocnictwo w przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia określające zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy załączyć jeżeli dotyczy; 2.3. wykaz sklepów wielkopowierzchniowych realizujących oferowane elektroniczne karty przedpłacone znajdujących się na terenie następujących miast: Radom, Grójec, Szydłowiec, Przysucha, Zwoleń, Kozienice, Lipsko, Pionki, aktualny na dzień składania ofert załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ; 2.4. wykaz sklepów branży spożywczej realizujących oferowane elektroniczne karty przedpłacone znajdujących się na terenie następujących miast: Radom, Grójec, Szydłowiec, Przysucha, Zwoleń, Kozienice, Lipsko, Pionki, aktualny na dzień składania ofert załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ (miejscowość, data) pieczątka imienna i podpis przedstawiciela (lub przedstawicieli) upoważnionego do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

16 Strona 16 z 25 Załącznik nr 2 do SIWZ Zakład Ubezpieczeń Społecznych... Oddział w Radomiu nazwa wykonawcy (pieczęć) ul. Czachowskiego 21A RADOM Oświadczenie (zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych) Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę elektronicznych kart przedpłaconych (elektronicznych kart podarunkowych) dla pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu ul. Czachowskiego 21A finansowanych z Funduszu Świadczeń Socjalnych Oświadczam (y), że Wykonawca, którego reprezentuję(emy) spełnia warunki dotyczące: 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (art. 22 ust. 1 pkt. 1) ww. ustawy); 2. posiadania wiedzy i doświadczenia (art. 22 ust. 1 pkt. 2) ww. ustawy); 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt. 3) ww. ustawy); 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt. 4) ww. ustawy) (miejscowość, data) pieczątka imienna i podpis przedstawiciela (lub przedstawicieli) upoważnionego do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

17 Strona 17 z 25 Załącznik nr 3 do SIWZ Zakład Ubezpieczeń Społecznych... Oddział w Radomiu nazwa wykonawcy (pieczęć) ul. Czachowskiego 21A RADOM Oświadczenie (o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych) Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę elektronicznych kart przedpłaconych (elektronicznych kart podarunkowych) dla pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu ul. Czachowskiego 21A finansowanych z Funduszu Świadczeń Socjalnych Oświadczam (y), że Wykonawca którego reprezentuję(emy): Nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (miejscowość, data) pieczątka imienna i podpis przedstawiciela (lub przedstawicieli) upoważnionego do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

18 Strona 18 z 25 Załącznik nr 3a do SIWZ Zakład Ubezpieczeń Społecznych... Oddział w Radomiu nazwa wykonawcy (pieczęć) ul. Czachowskiego 21A RADOM Oświadczenie DLA OSÓB FIZYCZNYCH (o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych) Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę elektronicznych kart przedpłaconych (elektronicznych kart podarunkowych) dla pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu ul. Czachowskiego 21A finansowanych z Funduszu Świadczeń Socjalnych Oświadczam (y), że Wykonawca którego reprezentuję(emy): Nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo zamówień publicznych, Art. 24. ust.1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych, cyt.: 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 1).. 2) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; (miejscowość, data) pieczątka imienna i podpis przedstawiciela (lub przedstawicieli) upoważnionego do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

19 Strona 19 z 25 Załącznik nr 4 do SIWZ Zakład Ubezpieczeń Społecznych... Oddział w Radomiu nazwa wykonawcy (pieczęć) ul. Czachowskiego 21A RADOM Wykaz sklepów wielkopowierzchniowych realizujących oferowane elektroniczne karty przedpłacone znajdujących się na terenie następujących miast: Radom, Grójec, Szydłowiec, Przysucha, Zwoleń, Kozienice, Lipsko, Pionki Lp. Nazwa placówki Adres placówki (miejscowość, ulica, nr) Sklepy wielkopowierzchniowe powyżej 400 m 2 (markety, supermarkety i hipermarkety) Uwaga: W przypadku umieszczenia w wykazie w jednej pozycji Centrum Handlowego, a poniżej w drugiej pozycji znajdującego się w tym Centrum Handlowym Supermarketu do oceny zostanie przyjęty tylko Supermarket (np. w wykazie umieszczono Galeria Słoneczna Radom, ul. Chrobrego 1 oraz Supermarket Marcpol Radom, ul Chrobrego 1 znajdujący się na terenie Galerii). Uwaga: W przypadku umieszczenia w wykazie dwóch lub więcej placówek tej samej sieci, ale posiadających różne adresy do oceny zostaną przyjęte wszystkie placówki (np. w wykazie umieszczono LIDL Radom, ul Roku 1 oraz LIDL Radom, ul. Wierzbicka 90) Uwaga: W przypadku umieszczenia w wykazie w dwóch pozycjach tego samego Hipermarketu ale pod inną nazwą do oceny zostanie przyjęty tylko jedna pozycja (np. w wykazie umieszczono E.Leclerc Radom, ul. Toruńska 1 oraz Hipermarket Leclerc Radom, ul Toruńska 1). Uwaga: W przypadku umieszczenia tego samego sklepu w załączniku nr 4 i w załączniku nr 5 do SIWZ do oceny zostanie przyjęty tylko jeden prawidłowo umieszczony sklep (miejscowość, data) pieczątka imienna i podpis przedstawiciela (lub przedstawicieli) upoważnionego do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

20 Strona 20 z 25 Załącznik nr 5 do SIWZ Zakład Ubezpieczeń Społecznych... Oddział w Radomiu nazwa wykonawcy (pieczęć) ul. Czachowskiego 21A RADOM Wykaz sklepów branży spożywczej realizujących oferowane elektroniczne karty przedpłacone znajdujących się na terenie następujących miast: Radom, Grójec, Szydłowiec, Przysucha, Zwoleń, Kozienice, Lipsko, Pionki Lp. Nazwa placówki Adres placówki (miejscowość, ulica, nr) Sklepy branży spożywczej poniżej 400 m 2 (sklepy spożywcze, ogólnospożywcze, spożywczo-przemysłowe, mięsno-wędliniarskie, delikatesy) Uwaga: W przypadku umieszczenia w wykazie dwóch lub więcej placówek tej samej sieci, ale posiadających różne adresy do oceny zostaną przyjęte wszystkie placówki (np. w wykazie umieszczono ŻABKA Radom, ul. Wośnicka 28, ŻABKA Radom, ul. Kusocińskiego 16 oraz ŻABKA Radom, ul. Królowej Jadwigi 1) Uwaga: W przypadku umieszczenia tego samego sklepu w załączniku nr 4 i w załączniku nr 5 do SIWZ do oceny zostanie przyjęty tylko jeden prawidłowo umieszczony sklep (miejscowość, data) pieczątka imienna i podpis przedstawiciela (lub przedstawicieli) upoważnionego do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 310000/370/009/2011/ADR ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Oddział w Radomiu ul. Czachowskiego 21A, 26-600 Radom SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA TRYB POSTĘPOWANIA: PRZETARG NIEOGRANICZONY

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU W RYKACH

ZARZĄD POWIATU W RYKACH ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA: OKREŚLANIE WARTOŚCI POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DRÓG W TRYBIE ART. 130A USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM- ZNAK SPRAWY: RM.272.5.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO POWIAT RYCKI

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj. Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl/zamowienia_publiczne,1869,1869,1.html Warszawa: Drukowanie plakatów i

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-10-09 12:14 Częstochowa: Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja kanałów instalacji wentylacji i klimatyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

ZP MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

ZP MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM ZP.271.31.11.MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Przetarg nieograniczony na wycenę nieruchomości zabudowanej położonej w Słubicach przy ul. Konstytucji 3 Maja (dz.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa Projekt nr WND-RPLD.03.06.00-00-766/11, pn. "Podniesienie konkurencyjności firmy i zwiększenie dostępności usług medycznych" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 7 Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

ZRZ 23/2011 Jasionka, dn. 09.06.2011 r. OGŁOSZENIE

ZRZ 23/2011 Jasionka, dn. 09.06.2011 r. OGŁOSZENIE ZRZ 23/2011 Jasionka, dn. 09.06.2011 r. OGŁOSZENIE PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 36-002 Jasionka 942 Tel. 17/ 852 00 81 fax 17/ 852 07 09 www.rzeszowairport.pl ogłasza przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r.

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Sprawa: ZP.3/2013 Zielona Góra, 4 września 2013 r. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej euro)

Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej euro) Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro) Łódź, dnia 5 grudnia 2016 r. 1. Zamawiający: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze

Bardziej szczegółowo

Wartość oferty netto w okresie trwania umowy:... PLN. Cena jednostkowa netto

Wartość oferty netto w okresie trwania umowy:... PLN. Cena jednostkowa netto 23 Załącznik nr FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca. Nazwa i adres Wykonawcy:...... REGON... NIP:... Telefon..., fax:...

Bardziej szczegółowo

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV Jelenia Góra 25.07.2008 r Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oznaczenie postępowania: ZP IVG.230/96/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro .271..2015 Mielec, 06.02.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro 1. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW. Załącznik Nr 2. 1. Oferta Wykonawcy (wzór) Załącznik Nr 1

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW. Załącznik Nr 2. 1. Oferta Wykonawcy (wzór) Załącznik Nr 1 WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 1. Oferta Wykonawcy (wzór) Załącznik Nr 1 2. Wymagany przez zamawiającego sposób obliczenia ceny ofertowej wycena ofertowa /wzór/ - Załącznik Nr 2 3. Wymagane oświadczenia - (wzór) Załącznik

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015 Nysa, 25.02.2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015 na Dostawę 2 sztuk fabrycznie nowych telewizorów Samsung RM48D. 1. Zamawiający. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nr postępowania: CAZ.9800/01/MF/2011 1.Nazwa i adres Zamawiającego. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP BIUREK - WYPOSAŻENIA BIUROWEGO Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Adres: ul. 1-go Maja 2,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2016-04-15 15:42 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa pasków do glukometrów na okres 24 miesięcy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy:

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: Załącznik nr 8 do siwz projekt umowy Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, NIP:

Bardziej szczegółowo

L.p. Opis Ilość sztuk

L.p. Opis Ilość sztuk ODDZIAŁ REGIONALNY W KRAKOWIE ul. Montelupich 3, 30-90 Kraków Znak sprawy: OKDO.776.4.205 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego) ISTOTNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez: Strona1 Załącznik Nr 2 BOE/01/2013 Wzór umowy UMOWA Nr... zawarta w dniu.... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a... z siedzibą w:... reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam: Chocianów 14.01.2010r. Nr sprawy: 3410-1/2010 Franciszek Skibicki Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy 59-140

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się. Numer sprawy: ZPpp-13A/2013 1 ZAMAWIAJĄCY: MIEJSKI ZAKŁAD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH Spółka z o.o., siedziba: 42-500 Będzin, ul. Krakowska 16, tel.: (32) 729-52-21; (32) 729-51-62; faks: (32) 729-57-74 Regon:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl Kraków: Dostawa ręczników papierowych Numer ogłoszenia: 24753-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

I. Opis przedmiotu zamówienia

I. Opis przedmiotu zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH PRZY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PN BUDOWA WĘZŁA SANITARNEGO NA TERENIE OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO BACHMATY W DUBICZACH CERKIEWNYCH Symbol CPV: - 45111200-0

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH I. Informacje o zamawiającym CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiającym jest Zarząd Transportu Miejskiego z Warszawie - działający

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego: Zamawiającym jest: Teatr Narodowy, 00-077 Warszawa, PI. Teatralny 3 tel. (022) 69 20 609, fax. (022) 69 20 741 strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Przewóz wraz z opieką dzieci i młodzieży szkolnej z miejsca zamieszkania do szkół w roku szkolnym 2015/2016

O F E R T A. Przewóz wraz z opieką dzieci i młodzieży szkolnej z miejsca zamieszkania do szkół w roku szkolnym 2015/2016 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY pełna nazwa Wykonawcy...... adres siedziby Wykonawcy ulica... miasto... województwo. Nr NIP... / pieczęć firmowa / Nr REGON... nr telefonu... nr faksu... adres e-mail. GMINA

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO Oddział Regionalny w Krakowie 31-155 Kraków ul. Montelupich 3 OKDGMR.776.1.2015/1 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Institute of Mother and Child L Institut de la Mère et de l Enfant Znak sprawy: A/ZP/SZP.251-1/15 Warszawa, 14 stycznia 2015 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nazwa i adres zamawiającego: Instytut Matki i Dziecka

Bardziej szczegółowo

ZGM/OZ /2015. FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy Dane dotyczące Zamawiającego: Zobowiązania Wykonawcy:

ZGM/OZ /2015. FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy Dane dotyczące Zamawiającego: Zobowiązania Wykonawcy: Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:... Numer REGON:... Numer NIP:...

Bardziej szczegółowo

O F E R T A W Y K O N A W C Y

O F E R T A W Y K O N A W C Y O F E R T A W Y K O N A W C Y Do Burmistrza Krotoszyna Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: 1. Oferujemy realizację w/w zamówienia za wynagrodzeniem kosztorysowym w kwocie... zł /bez

Bardziej szczegółowo

Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o Kozienice ul. Przemysłowa 15 NIP ; REGON

Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o Kozienice ul. Przemysłowa 15 NIP ; REGON ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY nr TI.280.30.2017.ZDZO Kozienice dnia 20.09.2017 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dokumentację

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę wody mineralnej dla potrzeb Delegatury UMŁ Łódź-Polesie ul. Krzemieniecka

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ORAZ SFINANSOWANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKUPU KOPARKO-ŁADOWARKI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W PRZEMYŚLU Ul. Lwowska 7a 37 700 Przemyśl tel/fax 6784259, tel. centr. 6768360, 6785310 Nr sprawy: PIW.ZP.3.2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-08-28 11:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa pieluchomajtek dla noworodków, dzieci, dorosłych.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl Łomża: UBEZPIECZENIE GRUPOWE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-11-24 11:53 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Usługa wykonania i dostawy druków medycznych, etykiet

Bardziej szczegółowo

Przetarg pisemny na zakup strojów sportowych dla zawodników. Polskiego Związku Zapaśniczego

Przetarg pisemny na zakup strojów sportowych dla zawodników. Polskiego Związku Zapaśniczego Przetarg pisemny na zakup strojów sportowych dla zawodników Polskiego Związku Zapaśniczego I. Opis przedmiotu przetargu. Polski Związek Zapaśniczy - Organizator przetargu ogłasza pisemny przetarg na zakup

Bardziej szczegółowo

Dostawa węgla i miału węglowego

Dostawa węgla i miału węglowego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO Dostawa węgla i miału węglowego I. Zamawiający: Gmina Rogowo tel. /054/ 280 16 22 fax /054/

Bardziej szczegółowo

Żłobek Miejski w Mikołowie im. Tadeusza Więcka w Mikołowie

Żłobek Miejski w Mikołowie im. Tadeusza Więcka w Mikołowie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Telefon: 32 327 30 27 www.zlobek.mikolow.eu 2. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony prowadzony zgodnie z ustawą Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTEPOWANIU O WARTOSCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 200 000 euro (po modyfikacji)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTEPOWANIU O WARTOSCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 200 000 euro (po modyfikacji) Oznaczenie sprawy: 5/ZP/2012 Gliwice, 12-12-2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTEPOWANIU O WARTOSCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 200 000 euro (po modyfikacji) Nazwa nadana zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego Zatwierdzam: Kielce, dnia 10 listopada 2014 r. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach w/z Zastępca Komendanta Miejskiego st.bryg. Robert Sabat SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Dostawa systemu do rejestracji pola stanu odkształcenia/naprężenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dostawę mikrociągnika wraz z urządzeniami współpracującymi do prac komunalnych

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dostawę mikrociągnika wraz z urządzeniami współpracującymi do prac komunalnych Nr zamówienia: 2/2015 Zatwierdzam: SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w oparciu o Regulamin udzielania zamówień podprogowych o wartości do 30000 euro na

Bardziej szczegółowo

b) oferujemy okres gwarancji w miesiącach..od daty odbioru robót

b) oferujemy okres gwarancji w miesiącach..od daty odbioru robót Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY pełna nazwa Wykonawcy...... adres siedziby Wykonawcy ulica... miasto... województwo.. / pieczęć firmowa / Nr NIP... Nr REGON... nr telefonu... nr faksu... adres e-mail..

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający - nazwa i adres. 2. Tryb udzielenia zamówienia

1. Zamawiający - nazwa i adres. 2. Tryb udzielenia zamówienia Gliwice, 30-04-2013 r. Oznaczenie sprawy: 2/PN/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 200 000 euro Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY OŚRODEK KULTURY W OLECKU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ

REGIONALNY OŚRODEK KULTURY W OLECKU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ REGIONALNY OŚRODEK KULTURY W OLECKU MAZURY GARBATE 19-400 Olecko, Plac Wolności 22 Tel./fax (087) 520 20 59; (087) 520 25 16 www.przystanek.pl rok@przystanek.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Opracowanie projektu graficznego namiotu wraz z wyposażeniem, wykonanie namiotu i wyposażenia, przechowywanie namiotu wraz z wyposażeniem,

Opracowanie projektu graficznego namiotu wraz z wyposażeniem, wykonanie namiotu i wyposażenia, przechowywanie namiotu wraz z wyposażeniem, Opracowanie projektu graficznego namiotu wraz z wyposażeniem, wykonanie namiotu i wyposażenia, przechowywanie namiotu wraz z wyposażeniem, każdorazowy montaż, demontaż, mycie, serwisowanie oraz transport

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW. 1. Oferta cenowa Wykonawcy /wzór/ Załącznik Nr 1

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW. 1. Oferta cenowa Wykonawcy /wzór/ Załącznik Nr 1 WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 1. Oferta cenowa Wykonawcy /wzór/ Załącznik Nr 1 2. Lokalizacja placówek realizujących bony na terenie miasta Katowice - Załącznik Nr 2 3. Umowa (projekt) - Załącznik Nr 3 4. Wymagane

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o..

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o.. Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA Nazwa firmy (Wykonawcy):... Adres wykonawcy:...... NIP:... Regon:...... numer rachunku bankowego...... numer telefonu numer faksu Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez

Bardziej szczegółowo

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. +4822 3451200, fax: +4822 836 6363 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586, KRS 0000088963 Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca.

FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca. FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca. Załącznik nr 1 Nazwa i adres Wykonawcy:...... REGON... NIP:... Telefon...,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie : r.

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie  : r. Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie www.sar.gov.pl : 09.03.2011 r. Gdynia: Dostawa samochodu osobowego dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dom Dziecka w Pawłówce 16-427 Przerośl Pawłówka Nowa 1. Dostawa oleju opałowego do Dom Dziecka w Pawłówce.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dom Dziecka w Pawłówce 16-427 Przerośl Pawłówka Nowa 1. Dostawa oleju opałowego do Dom Dziecka w Pawłówce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Dom Dziecka w Pawłówce 16-427 Przerośl Pawłówka Nowa 1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa oleju opałowego do Dom Dziecka w Pawłówce. CPV: 09135100 5 TRYB

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:54150-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam: Chocianów 08.07.2010 r. Franciszek Skibicki Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów Nr sprawy: 3410 11/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa oraz adres zamawiającego Gmina Chocianów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=87828&rok= Page 1 of 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY Rawa Mazowiecka, ul. 1-go Maja 1A tel./fax. (0-46) , , , praca.gov.

POWIATOWY URZĄD PRACY Rawa Mazowiecka, ul. 1-go Maja 1A tel./fax. (0-46) , , , praca.gov. POWIATOWY URZĄD PRACY 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. 1-go Maja 1A tel./fax. (0-46) 8144051, 8144518, 8143534, 8144577 e-mail: lorm@ praca.gov.pl ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Dotyczy: Postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do 30.000 euro. Zaprasza do złożenia oferty na dostawę filtrów do central klimatyzacyjnych kod CPV : 42514310-8

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do 30.000 euro. Zaprasza do złożenia oferty na dostawę filtrów do central klimatyzacyjnych kod CPV : 42514310-8 Zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. ks. B. Markiewicza ul. ks. J. Bielawskiego 1 36-200 Brzozów tel. 13 30957 fax. 13 30957 email. zampub@szpital-brzozow.pl

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, woj. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msw.gov.pl. lub bip.msw.gov.pl (link: zamówienia publiczne) Warszawa: Hosting dedykowany oraz

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Warszawa, dnia 30-05-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5718/JP/12 na opracowanie scenariuszy i produkcję trzech spotów reklamowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 6643751, faks 0-42 6643750.

I. 1) NAZWA I ADRES: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 6643751, faks 0-42 6643750. Łódź: Kompleksowe wykonanie i demontaż stoiska targowego na targach Expo Real w Monachium, w dniach 6-8 października 2014 r., wraz z transportem materiałów na podstawie załączonego opisu technicznego warunków

Bardziej szczegółowo

STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/04/15

STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/04/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro na zadanie pod nazwą:

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro na zadanie pod nazwą: GGŚ-II.7031.0000017.2015 Siewierz, dnia 02.12.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Gmina Siewierz ul. Żwirki i Wigury 16 42-470 Siewierz REGON: 276258227 NIP: 649-000-65-55 tel. 32 64 99 400 fax 32

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Warszawa: dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych Numer

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Dostawa defibrylatora dwufazowego Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: Dostawa defibrylatora dwufazowego Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 6 2016-04-14 12:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa defibrylatora dwufazowego Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Żywiec, dnia 3 października 2014r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o., ul. Kabaty 2, 34-300 Żywiec ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawę soli drogowej do zimowego utrzymania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO Na wykonanie pomiarów ochrony katodowej 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego Zamawiającym jest: 1.1. Adres korespondencyjny Nazwa: 32 Baza Lotnictwa

Bardziej szczegółowo

STRONA INTERNETOWA ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ NR PO-II-370/ZZP-3/27/14

STRONA INTERNETOWA ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ NR PO-II-370/ZZP-3/27/14 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 09.08.2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo