SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Nr sprawy: ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Oddział w Radomiu ul. Czachowskiego 21A, Radom SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA TRYB POSTĘPOWANIA: PRZETARG NIOGRANICZONY POSTĘPOWANIE O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY EURO Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych (elektronicznych kart podarunkowych) dla pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu ul. Czachowskiego 21A finansowanych z Funduszu Świadczeń Socjalnych Radom, dnia 5 listopada 2012 roku

2 Strona 2 z 25 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I INFORMACJE OGÓLNE... 3 I. INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM... 3 II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA I WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA... 3 III. OFERTY CZĘŚCIOWE I WARIANTOWE... 3 IV. FORMA PRZEKAZYWANIA INFORMACJI, OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW W POSTĘPOWANIU... 3 V. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI... 4 VI. ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE... 4 VII. PODWYKONAWCY... 4 VIII. INFORMACJE DODATKOWE... 4 ROZDZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 4 ROZDZIAŁ III TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA... 5 ROZDZIAŁ IV WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OFERTA ORAZ DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCY... 5 I. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW... 5 II. WYMAGANE DOKUMENTY... 6 III. FORMA DOKUMENTÓW... 8 IV. ZASADY UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WYKONAWCÓW WYSTĘPUJĄCYCH WSPÓLNIE... 8 V. WYMOGI FORMALNE OFERTY... 8 ROZDZIAŁ V OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY... 9 ROZDZIAŁ VI INFORMACJE O MIEJSCU I TERMINIE SKADANIA I OTWARCIA OFERT... 9 I. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT... 9 II. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT III. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ IV. ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY ROZDZIAŁ VII KRYTERIA I ZASADY OCENY OFERT I. TRYB OCENY OFERT II. KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY III. ZASADY OCENY OFERT WEDŁUG USTALONYCH KRYTERIÓW ROZDZIAŁ VIII POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ ROZDZIAŁ IX FORMALNOŚCI PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY I. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY II. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO SPECYFIKACJI ZAŁ 1 WZÓR FORMULARZA OFERTY ZAŁ 2 WZÓR OŚWIADCZENIA WYKONAWCY O SPEŁNIENIU WARUNKÓW OKREŚLONYCH W ART. 22 UST. 1 USTAWY ZAŁ 3 WZÓR OŚWIADCZENIA WYKONAWCY BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY ZAŁ 3A WZÓR OŚWIADCZENIA WYKONAWCY BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 PKT 2 USTAWY DLA OSÓB FIZYCZNYCH ZAŁ 4 WZÓR WYKAZU SKLEPÓW WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH REALIZUJĄCYCH OFEROWANE ELEKTRONICZNE KARTY PRZEDPŁACONE ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE NASTĘPUJĄCYCH MIAST: RADOM, GRÓJEC, SZYDŁOWIEC, PRZYSUCHA, ZWOLEŃ, KOZIENICE, LIPSKO, PIONKI ZAŁ 5 WZÓR WYKAZU SKLEPÓW BRANŻY SPOŻYWCZEJ REALIZUJĄCYCH OFEROWANE ELEKTRONICZNE KARTY PRZEDPŁACONE ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE NASTĘPUJĄCYCH MIAST: RADOM, GRÓJEC, SZYDŁOWIEC, PRZYSUCHA, ZWOLEŃ, KOZIENICE, LIPSKO, PIONKI ZAŁ 6 WZÓR OŚWIADCZENIA O PODWYKONAWCACH ZAŁ 7 WZÓR UMOWY... 22

3 Strona 3 z 25 Rozdział I INFORMACJE OGÓLNE I. INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM Zamawiającym jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu z siedzibą przy ul. Czachowskiego 21A, Radom; telefon (048) ; fax (048) ; Zamawiający zaprasza do składania ofert w postępowaniu pod nazwą Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych (elektronicznych kart podarunkowych) dla pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu ul. Czachowskiego 21A finansowanych z Funduszu Świadczeń Socjalnych. II. III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA I WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). Wartość zamówienia: Wartość zamówienia (bez podatku VAT) ustalona została na kwotę ,00 zł, co stanowi równowartość ,97 euro. OFERTY CZĘŚCIOWE, WARIANTOWE 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia wskazanego w Rozdziale II niniejszej SIWZ. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 2. Każdy wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę z jedną ostateczną ceną. 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. IV. FORMA PRZEKAZYWANIA INFORMACJI, OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW W POSTĘPOWANIU 1. Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji w formie pisemnej, faksem pod numer (48) lub drogą elektroniczną na adres: z zastrzeżeniem, iż forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami (dotyczy również uzupełnienia oferty art. 26 ust. 3 ustawy), w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez zamawiającego pełnomocnictwa, a także zmiany lub wycofania oferty. 2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania poprzez podpisanie pierwszej strony dokumentu i jej odesłanie na faks Zamawiającego lub Wykonawcy. 3. Jeżeli Wykonawca przekaże oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem i pisemnie za datę ich złożenia przyjmuje się datę wpływu pierwszego dokumentu dokument uważa się za złożony w terminie jeżeli jego treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu. 4. Korespondencja przesłana za pomocą faksu lub elektronicznie po godzinach urzędowania zostanie zarejestrowana w następnym dniu pracy Zamawiającego i uznana za wniesioną z datą tego dnia. 5. Korespondencję w sprawach dotyczących niniejszego postępowania należy kierować na adres: ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ W RADOMIU Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych, Radom, ul. Czachowskiego 21A.

4 Strona 4 z 25 V. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są: w sprawach formalnych mgr Rozanna Jaśkiewicz Starszy Specjalista Wieloosobowego Stanowiska Zamówień Publicznych tel. (048) w godz mgr Grzegorz Kozicki Specjalista Wieloosobowego Stanowiska Zamówień Publicznych tel./fax (48) w godz w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia mgr Ewa Bąk Naczelnik Wydziału Spraw Pracowniczych tel. (48) w godz VI. ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających na przedmiot zamówienia określony w Rozdziale II niniejszej specyfikacji w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). VII. PODWYKONAWCY Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom. W przypadku zlecenia wykonania całości lub części zamówienia podwykonawcom, część zamówienia zlecaną podwykonawcy należy wskazać w załączniku nr 6 do przedmiotowej SIWZ. VIII. INFORMACJE DODATKOWE 1. Ilekroć w niniejszej SIWZ użyte jest pojęcie ustawa, bez bliższego określenia o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). 2. Zamawiający zaleca wykorzystanie załączonych wzorów dokumentów i załączników zawartych w niniejszej SIWZ. Dopuszcza się złożenie w ofercie dokumentów sporządzonych przez wykonawcę z tym, że treść dokumentów musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Istnieje możliwość uzyskania formularza oferty oraz załączników, które musi sporządzić wykonawca w wersji elektronicznej, pod warunkiem przekazania zamawiającemu prośby wraz z podaniem adresu poczty elektronicznej ( ) wykonawcy. 4. Złożenie przez wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub nierzetelnych oświadczeń mających istotne znaczenie dla prowadzonego postępowania spowoduje wykluczenie wykonawcy z dalszego postępowania. Rozdział II / załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 883 szt. elektronicznych kart przedpłaconych (elektronicznych kart podarunkowych) dla pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu ul. Czachowskiego 21A finansowanych z Funduszu Świadczeń Socjalnych według poniższej specyfikacji: Lp. Wartość zasilenia Ilość sztuk ,00 zł 630 szt ,00 zł 138 szt ,00 zł 115 szt. RAZEM: 883 szt.

5 Strona 5 z 25 Łączna wartość zasilenia elektronicznych kart przedpłaconych wynosi ,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych). Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): karty płatnicze 2. Elektroniczne karty przedpłacone będące przedmiotem zamówienia nie będą posiadały numeru PIN. 3. Nie dopuszcza się żadnej opłaty transakcyjnej za każdą dokonaną zapłatę przy użyciu karty, obniżającej indywidualny limit elektronicznej karty przedpłaconej. 4. Aktywacja elektronicznych kart przedpłaconych jest bezpłatna. 5. Wymagana jest realizacja elektronicznych kart przedpłaconych na terenie miast: Radomia, Grójca, Kozienic, Przysuchy, Szydłowca, Zwolenia, Pionek i Lipska. 6. Elektroniczne karty przedpłacone muszą posiadać okres ważności (możliwość realizacji) co najmniej do dnia r. 7. Elektroniczne karty przedpłacone winny być dostarczone w opakowaniach zbiorczych, posegregowanych przez Wykonawcę zgodnie z pkt. 1 niniejszego Rozdziału. 8. Aktywacja elektronicznych kart przedpłaconych powinna się odbyć najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych po otrzymaniu od ZUS Oddział w Radomiu informacji o ich odbiorze. 9. Wykonawca zapewnia możliwość wykonania dowolnej liczby transakcji do wysokości dostępnych środków na elektronicznej karcie przedpłaconej. 10. Wykonawca zapewnia możliwość bezpłatnego sprawdzenia ilości dostępnych środków na karcie przedpłaconej. 11. Elektroniczne karty przedpłacone będą posiadały możliwość ich zastrzeżenia na wypadek zagubienia lub kradzieży. Rozdział III TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin dostawy elektronicznych kart przedpłaconych będących przedmiotem niniejszego zamówienia wynosi 3 dni robocze licząc od daty zawarcia umowy. Rozdział IV WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OFERTA ORAZ DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCY I. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1.1. spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, dotyczące: 1.1.a. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; powyższy warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca złoży wraz z ofertą oświadczenie (wskazane w Rozdziale IV podrozdział II pkt 1.1. ppkt 1.1.a. przedmiotowej SIWZ) potwierdzające spełnianie warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy PZP w zakresie pkt 1; Uwaga: W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (w szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) warunek może być spełniony zarówno łącznie jak również samodzielnie przez każdego z wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.

6 Strona 6 z b. posiadania wiedzy i doświadczenia; powyższy warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca złoży wraz z ofertą oświadczenie (wskazane w Rozdziale IV podrozdział II pkt 1.1. ppkt 1.1.a. przedmiotowej SIWZ) potwierdzające spełnianie warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy PZP w zakresie pkt 2; Uwaga: W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (w szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) warunek może być spełniony zarówno łącznie jak również samodzielnie przez każdego z wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. 1.1.c. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 1.1.d. powyższy warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca złoży wraz z ofertą oświadczenie (wskazane w Rozdziale IV podrozdział II pkt 1.1. ppkt 1.1.a. przedmiotowej SIWZ) potwierdzające spełnianie warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy PZP w zakresie pkt 3; Uwaga: W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (w szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) warunek może być spełniony zarówno łącznie jak również samodzielnie przez każdego z wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. sytuacji ekonomicznej i finansowej. powyższy warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca złoży wraz z ofertą oświadczenie (wskazane w Rozdziale IV podrozdział II pkt 1.1. ppkt 1.1.a. przedmiotowej SIWZ) potwierdzające spełnianie warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy PZP w zakresie pkt 4; Uwaga: W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (w szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) warunek może być spełniony zarówno łącznie jak również samodzielnie przez każdego z wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia spełniają warunek dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych: powyższy warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca złoży wraz z ofertą: 1.2.a. 1.2.b. oświadczenie (wskazane w Rozdziale IV podrozdział II pkt 1.2. ppkt 1.2.a. przedmiotowej SIWZ) o braku podstaw do wykluczenia; Uwaga: W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (w szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) warunek musi spełniać samodzielnie każdy z wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. aktualny dokument lub oświadczenie (wskazane w Rozdziale IV podrozdział II pkt 1.2. ppkt 1.2.b. przedmiotowej SIWZ) potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Uwaga: W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (w szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) warunek musi spełniać samodzielnie każdy z wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. 2. Wykonawcy mogą polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 3. Ocena spełnienia wyżej wymienionych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia nie spełnia w oparciu o analizę informacji zawartych w oświadczeniach i dokumentach złożonych przez Wykonawcę, a wyszczególnionych w Rozdziale IV podrozdział II pkt 1 przedmiotowej SIWZ. 4. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 5. Niespełnienie chociażby jednego z warunków wymienionych w Rozdziale IV podrozdział I pkt 1 przedmiotowej SIWZ skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. II. WYMAGANE DOKUMENTY 1. Na potwierdzenie spełniania opisanych warunków udziału w postępowaniu Wykonawca biorący udział w postępowaniu zobowiązany jest dołączyć do oferty niżej wymienione oświadczenia i dokumenty (zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane Dz. U. z 2009 r. nr 226, poz.1817): 1.1. wykazujące spełnienie warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych: 1.1.a. oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnianie warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy PZP sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do przedmiotowej SIWZ;

7 Strona 7 z b. Uwaga: W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (w szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) oświadczenie o spełnieniu każdego warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 składa co najmniej jeden z tych wykonawców w imieniu swoim i pozostałych wykonawców lub wszyscy wykonawcy łącznie, spełniający razem warunki udziału w postępowaniu. pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia dotyczy sytuacji opisanych w Rozdziale IV podrozdział I pkt 2 przedmiotowej SIWZ wykazujące spełnienie warunków dotyczących braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych: 1.2.a. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do przedmiotowej SIWZ; 1.2.b. Uwaga: W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (w szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 musi złożyć każdy z wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, Uwaga: W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (w szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 musi złożyć każdy z wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. a w stosunku do osób fizycznych (nie posiadających odpisu z właściwego rejestru): oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3a do przedmiotowej SIWZ; Uwaga: W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (w szczególności wspólnicy spółki cywilnej) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 musi złożyć każdy z wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. 2. Inne wymagane oświadczenia i dokumenty: 2.1. formularz oferty sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do przedmiotowej SIWZ; 2.2. pełnomocnictwo w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy; 2.3. pełnomocnictwo w przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia określające zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy PZP; 2.4. wykaz sklepów wielkopowierzchniowych realizujących oferowane elektroniczne karty przedpłacone znajdujących się na terenie następujących miast: Radom, Grójec, Szydłowiec, Przysucha, Zwoleń, Kozienice, Lipsko, Pionki, aktualny na dzień składania ofert sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ; 2.5. wykaz sklepów branży spożywczej realizujących oferowane elektroniczne karty przedpłacone znajdujących się na terenie następujących miast: Radom, Grójec, Szydłowiec, Przysucha, Zwoleń, Kozienice, Lipsko, Pionki, aktualny na dzień składania ofert sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ. 3. Wykonawcy zagraniczni 3.1. Wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale IV podrozdział II pkt 1.2.b przedmiotowej SIWZ, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 3.1.a. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3.2. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w Rozdziale IV podrozdział II pkt przedmiotowej SIWZ, Wykonawca składa dokument zawierający oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów.

8 Strona 8 z 25 III. FORMA DOKUMENTÓW 1. Wymagane dokumenty wyszczególnione w podrozdziale II niniejszego Rozdziału, powinny być złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. 2. Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy uznaje się osoby upoważnione do reprezentowania firmy, wskazane we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej bądź w stosownym pełnomocnictwie, które należy załączyć do oferty w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę udzielającą pełnomocnictwa lub poświadczone notarialnie. 3. Ilekroć w niniejszej specyfikacji jest mowa o dokumencie składanym w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem zamawiający rozumie przez to kserokopię oryginalnego dokumentu. Zgodnie z art. 9 ust. 1 w zw. z art. 82 ust. 2 ustawy oraz zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817) nie jest dopuszczalne złożenie w ofercie kserokopii faxu i potwierdzenie jej za zgodność z oryginałem, gdyż złożenie dokumentu zarówno w formie faxu, jak i jego kserokopii nie może być uznane za złożenie dokumentu w formie pisemnej. 4. W przypadku, gdy załączone do oferty dokumenty zostały sporządzone w języku obcym (w tym dokumenty składane przez wykonawcę zagranicznego) niezbędne jest przedstawienie ich tłumaczenia na język polski, poświadczone przez wykonawcę tj. osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy określone w pkt 2 niniejszego podrozdziału. 5. Jeżeli złożone kserokopie dokumentów będą nieczytelne lub będą budzić wątpliwości co do ich prawdziwości, zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu. 6. Przy potwierdzaniu dokumentów za zgodność z oryginałem pieczątka nie jest wymagana, jeżeli podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy jest czytelny i zawiera pełne nazwisko. IV. ZASADY UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WYKONAWCÓW WYSTĘPUJĄCYCH WSPÓLNIE 1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie do którego się odnosi, precyzować zakres umocowania i wskazywać pełnomocnika. Musi też wyliczać wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie i każdy z nich powinien podpisać się pod tym dokumentem. Musi być dołączone do oferty zgodnie z wymogami określonymi w podrozdziale III pkt. 2 niniejszego Rozdziału. 3. W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie formularz oferty musi być podpisany przez ustanowionego pełnomocnika. 4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w 1 ust. 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. V. WYMOGI FORMALNE OFERTY 1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie, komputerze lub inną czytelną i trwałą techniką oraz pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci faksu lub w formie elektronicznej. 2. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz z póź. zm.), wykonawca może zastrzec w ofercie te informacje, których zamawiający nie może ujawnić innym uczestnikom postępowania. 3. W przypadku, o którym mowa w pkt. 2 niniejszego podrozdziału wykonawca zobowiązany jest wyodrębnić tę część informacji z oferty. Informacje zastrzeżone powinny być zszyte i opatrzone klauzulą informacje zastrzeżone.

9 Strona 9 z Wszelkie powstałe błędy w dokumentach składających się na ofertę mogą być poprawione jedynie przez skreślenie błędnej treści z utrzymaniem czytelności skreślanych wyrażeń, wpisanie treści poprawnej oraz złożenie podpisu osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Nie można poprawiać pojedynczych liter lub cyfr (np. wymazywanie korektorem). 5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Rozdział V OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1. Cenę oferty Wykonawca zobowiązany jest podać w sposób określony w pkt 1 formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. 2. Ceny podane przez Wykonawcę w formularzu oferty muszą uwzględniać wszelkie rabaty, upusty, bonifikaty, koszty transportu, ubezpieczeń, opłaty celne i podatkowe oraz wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotowego zamówienia, które wykonawca winien uwzględnić w trakcie kalkulacji ceny oferty. 3. Wykonawca wypełni formularz oferty określając wartości przedmiotu zamówienia w złotych polskich. 4. Kwoty przedstawione w poszczególnych pozycjach formularza oferty należy wyliczyć z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (tzn. zaokrąglając do pełnych groszy w ten sposób, że końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza). 5. W przypadku składania oferty przez wykonawcę zagranicznego (podmiot zagraniczny) do kosztu jednostkowego należy doliczyć podatek od towarów i usług VAT oraz podatek akcyzowy. 6. Rozliczenia między zamawiającym, a wykonawcą w przedmiotowym zamówieniu odbywać się będą w złotych polskich (PLN). Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Rozdział VI INFORMACJE O MIEJSCU I TERMINIE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT I. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 2. Koperta zawierająca ofertę powinna posiadać nazwę i adres wykonawcy i powinna być oznakowana w następujący sposób: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych Oferta: Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych (elektronicznych kart podarunkowych) dla pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu ul. Czachowskiego 21A finansowanych z Funduszu Świadczeń Socjalnych 3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji np. omyłkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

10 Strona 10 z Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego ZUS Oddział w Radomiu, ul. Czachowskiego 21A w Wieloosobowym Stanowisku Zamówień Publicznych, w pokoju nr 218 (II piętro wejście B), w terminie do dnia 15 listopada 2011 r. do godz Za oferty złożone w terminie uznaje się oferty, które znajdą się w siedzibie zamawiającego w Wieloosobowym Stanowisku ds. Zamówień Publicznych, w pokoju nr 218 (II piętro wejście B), w terminie określonym w pkt. 4 niniejszego podrozdziału. 6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w złożeniu oferty spowodowane przyczynami leżącymi po stronie Poczty Polskiej, innego operatora publicznego lub poczty kurierskiej; ponadto zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w złożeniu oferty spowodowane dostarczeniem oferty do siedziby zamawiającego, ale nie do miejsca określonego w pkt 4 niniejszego podrozdziału. 7. Oferty, które wpłyną do zamawiającego po terminie wyznaczonym w pkt 4 niniejszego podrozdziału będą odsyłane niezwłocznie bez otwierania. II. III. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT 1. Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 listopada 2011 r. o godz w siedzibie zamawiającego ZUS Oddział w Radomiu, ul. Czachowskiego 21A (sala konferencyjna III piętro wejście B). 2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 3. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 4. W przypadku, gdy wykonawca nie był obecny przy otwarciu ofert, na jego wniosek zamawiający niezwłocznie przekaże mu informację o której mowa w pkt 2 i 3 niniejszego podrozdziału. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. IV. ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY 1. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert. 2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian winno zostać złożone w sposób i formie przewidzianej w niniejszej specyfikacji dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że koperta będzie zawierała dodatkowe oznaczenie ZMIANA. Rozdział VII KRYTERIA I ZASADY OCENY OFERT I. TRYB OCENY OFERT 1. Zamawiający poprawia w ofercie: 1.1. oczywiste omyłki pisarskie, 1.2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 1.3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 2. Oferta Wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w pkt 1 ppkt 1.3. niniejszego podrozdziału będzie podlegała odrzuceniu.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu Ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Znak sprawy : 540000 ZAP 370-39/11 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Zakup i dostawa kopert

Bardziej szczegółowo

Zakup szkoleń w zakresie CISCO

Zakup szkoleń w zakresie CISCO Znak sprawy: TZ/271/8/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup szkoleń w zakresie CISCO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4, 00-013 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA TZ/370/76/13 Zatwierdzam:... data... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług serwisu

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Zakup bonów żywieniowych posiłki profilaktyczne dla pracowników SKM

Zakup bonów żywieniowych posiłki profilaktyczne dla pracowników SKM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 03/2013 Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych 1 Zamawiający Służby Komunalne Miasta w Wodzisławiu Śl. ul. Marklowicka 21, 44-300

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 16/dost./2011 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu, ul. Czachowskiego 21A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu, ul. Czachowskiego 21A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu, ul. Czachowskiego 21A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia: Sprzątanie pomieszczeń biurowych oraz utrzymanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usługi wsparcia systemu

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy: 1/ZAP/2012 Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wsparcie analityczne i merytoryczne w ramach podnoszenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie II Oddział w Poznaniu ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Numer sprawy: 540000/271/10/2015- CZP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

zakup szkoleń w zakresie SAP

zakup szkoleń w zakresie SAP TZ/271/12/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup szkoleń w zakresie SAP Wartość zamówienia

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk

Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Nr zamówienia w ewidencji zamówień publicznych: ZP/497/004/D/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania

Bardziej szczegółowo

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS Tekst jednolity SIWZ, załącznik do pisma z dnia 16.04.2014 znak 993200/271/IN-210 /14 znak sprawy: TZ/370/75/13; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Postępowanie nr PT.2370.1.2013 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w WOŁOWIE ul. Wojska Polskiego 38, 56-100 Wołów Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Postępowanie prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS znak sprawy: TZ/370/75/13; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji wraz z opieką

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 10 października 2014 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM. Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka. Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZATWIERDZAM. Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka. Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Szkolenie oraz egzamin z metodyki PRINCE2 Foundation Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/271/107/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Otwarcie i prowadzenie skonsolidowanych

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Znak sprawy: ZTM.EZ.3310.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy GM.I.271.15.2011 ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

Nr sprawy GM.I.271.15.2011 ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy GM.I.271.15.2011 S P E C Y F I KACJA ISTOTNYC H WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa wyposażenia: hala namiotowa, komplety rekreacyjne (stół + 2 ławki) oraz parasole do obsługi

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Dostawa materiałów promocyjnych z nadrukiem dla uczniów 16 szkół podstawowych w ramach projektu Matematyka nic trudnego!, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Powiat Radziejowski Ul. Kościuszki 17 88-200 Radziejów NIP: 889-14-91-327 REGON: 910866608

Zamawiający: Powiat Radziejowski Ul. Kościuszki 17 88-200 Radziejów NIP: 889-14-91-327 REGON: 910866608 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo