REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Wygraj z Luksją

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Wygraj z Luksją"

Transkrypt

1 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj z Luksją I. Zasady ogólne loterii promocyjnej 1.1. Loteria pod nazwą Wygraj z Luksją, zwana dalej również Loterią jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. Nr 201, poz z późn. zm.), prowadzoną zgodnie z przepisami tej ustawy, na podstawie zezwolenia właściwego organu Organem administracji publicznej wydającym zezwolenie na prowadzenie Loterii jest Dyrektor Izby Celnej w Warszawie Podmiotem urządzającym Loterię jest i360 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Sarmackiej 12/2, kod pocztowy Warszawa, wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , o kapitale zakładowym w wysokości ,00 zł, opłaconym w całości, posługującą się numerem statystycznym REGON i numerem identyfikacji podatkowej NIP , zwana dalej Organizatorem Nad prawidłowością urządzania Loterii czuwa Komisja Nadzoru powołana przez Organizatora Loterii, działająca na podstawie regulaminu Komisji Nadzoru wydanego przez Organizatora, w skład której wchodzi osoba posiadająca stosowne świadectwo zawodowe wydane przez Ministra Finansów Loteria prowadzona jest na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej Towarami promowanymi w ramach Loterii są następujące produkty marki Luksja: a) żele pod prysznic Luksja b) płyny do kąpieli Luksja, c) mydła w płynie Luksja d) mydła w kostce Luksja, e) mleczko pod prysznic Luksja dostępne w sklepach sprzedaży detalicznej na terenie całego kraju, zwane dalej łącznie Produktami Luksja.

2 1.7. Sprzedaż Produktów Luksja prowadzona jest w okresie od dnia 1 sierpnia 2013 r. do dnia 30 listopada 2013 r Czas trwania Loterii obejmuje okres od dnia 1 sierpnia 2013 r. do dnia 28 marca 2014 r. Datą zakończenia Loterii jest data zakończenia postępowania reklamacyjnego Roszczenia Uczestników z tytułu sposobu urządzenia Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Bieg przedawnienia roszczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację. Przez datę wymagalności należy - w przypadku braku możliwości innego określenia daty wymagalności roszczenia - rozumieć datę zakończenia postępowania reklamacyjnego, co oznacza, że roszczenia Uczestników Loterii przedawniają się najpóźniej z dniem 28 września 2014 r Loteria przeznaczona jest wyłącznie dla zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pełnoletnich osób fizycznych nabywających Produkty Luksja, o których mowa w pkt.1.6, jako konsumenci, w rozumieniu art Kodeksu Cywilnego W Loterii nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz PZ Cussons Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. W Loterii nie mogą brać udziału również członkowie rodzin osób powyżej wymienionych. Przez członków rodziny, o których mowa powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia Loteria polega na tym, że osoba o której mowa w pkt. 1.10, dokonująca zakupu w sklepie sprzedaży detalicznej Produktów Luksja, może wziąć jednocześnie nieodpłatnie udział w Loterii, w której oferowane są wygrane rzeczowe i pieniężne, wg zasad określonych w niniejszym Regulaminie Celem Loterii jest promocja Produktów Luksja, a w konsekwencji zwiększenie zainteresowania odbiorców ostatecznych nabywaniem Produktów Luksja i zwiększenie ich sprzedaży w sklepach detalicznych Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie w siedzibie Organizatora, tj. pod adresem ul. Sarmacka 12/2, Warszawa, a także na stronie internetowej oraz Na żądanie Uczestnika lub potencjalnego Uczestnika Loterii, Organizator wyśle mu pocztą kopię Regulaminu, pod warunkiem otrzymania zaadresowanej zwrotnie koperty wraz ze znaczkiem Osoby, o których mowa w pkt 1.10 powyżej, przystępując do udziału w Loterii powinny zapoznać się z treścią Regulaminu i stosować się do zasad w nim określonych. 2

3 1.16. Infolinia Loterii prowadzona jest przez Organizatora pod numerem (22) , w dni powszednie w godzinach od 9:00 do 17:00. II. Warunki uczestnictwa w Loterii promocyjnej 2.1. Uczestnikiem Loterii jest każda osoba, o której mowa w pkt. 1.10, która w sklepie sprzedaży detalicznej dokonała zakupu dowolnych Produktów Luksja, w tym obligatoryjnie mleczka pod prysznic Luksja Care Pro, za minimum 15 zł brutto, zwana dalej Uczestnikiem. Zakup Produktów Luksja powinien być udokumentowany paragonem lub fakturą zakupu Następnie w okresie wskazanym w pkt Uczestnik powinien zgłosić swój udział w Loterii wypełniając formularz na stronie internetowej podając: swoje imię i nazwisko, swój numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego, potwierdzenie zapoznania się z regulaminem, adres (opcjonalnie) oraz wpisując w odpowiednie pola na formularzu rejestracyjnym następujące dane z paragonu lub faktury potwierdzających zakup Produktów Luksja: numer paragonu lub faktury, datę zakupu Za prawidłowe pierwsze zgłoszenie do Loterii uważa się pierwszą zgodną z powyższymi zasadami rejestrację paragonu lub faktury, którego numer oraz data wystawienia są zgodne z oryginałem i poprawnie podane O czasie zgłoszenia decyduje chwila rejestracji zgłoszenia dokonanego za pośrednictwem strony internetowej w systemie komputerowym Organizatora Uczestnik zobowiązany jest do zachowania oryginalnego paragonu lub faktury potwierdzającego zakup Produktów Luksja, za minimum 15 zł brutto, w tym mleczka pod prysznic Luksja Care Pro z czytelnym numerem oraz dokładną datą wystawienia paragonu fiskalnego lub faktury zakupu, z którego dane wpisał na formularzu rejestracyjnym w celu zgłoszenia udziału w Loterii dla każdego zgłoszenia do Loterii Paragon lub faktura zgłaszany do Loterii musi dokumentować zakup Produktów Luksja za minimum 15 zł brutto w tym mleczka pod prysznic Luksja Care Pro. Nabycie Produktów Luksja za minimum 15 zł brutto upoważnia tylko do jednego zgłoszenia, co nie wyklucza możliwości dokonania przez tego samego Uczestnika kolejnego zgłoszenia w razie udokumentowanego odrębnym paragonem lub fakturą nabycia kolejnych Produktów Luksja za minimum 15 zł brutto w tym mleczka pod prysznic Luksja Care Pro Nabycie Produktów Luksja za wielokrotność kwoty 15 zł brutto udokumentowane jednym paragonem lub fakturą jest traktowane jako jedno zgłoszenie do udziału w Loterii. Jeżeli Uczestnik chce dokonać 3

4 wielokrotnego zgłoszenia do Loterii powinien dokumentować odrębnym paragonem lub fakturą każdy zakup Produktów Luksja za minimum 15 zł brutto w tym każdorazowo mleczka pod prysznic Luksja Care Pro Za pomocą jednego zgłoszenia wysłanego przez stronę internetową można dokonać tylko jednego zgłoszenia (wysłać tylko jeden zestaw informacji o danych z paragonu lub faktury) Wysłane dane dotyczące jednego paragonu lub faktury (numer paragonu lub faktury) nie mogą być przesłane ponownie przez tego samego Uczestnika w celu wzięcia udziału w Loterii. Ponowne zgłoszenie tych samych danych do Loterii nie jest brane pod uwagę Zgłoszenia mogą być przesyłane tylko z terytorium Polski. Uczestnik zobowiązany jest podać w zgłoszeniu numer telefonu operatora działającego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej Dokonanie prawidłowego zgłoszenia udziału w Loterii jest potwierdzane w stosunku do zgłoszeń dokonanych w sposób przewidziany w pkt generowanym automatycznie komunikatem zwrotnym wyświetlanym na stronie internetowej Organizator zastrzega sobie prawo komunikowania się za pośrednictwem wiadomości SMS z Uczestnikami Loterii pod numerem telefonu wskazanym przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym W związku z powyższym mechanizmem Organizator ma możliwość wysłania dwóch dodatkowych bezpłatnych wiadomości SMS do każdego zgłoszenia udziału w Loterii lub wiadomości do każdego z Uczestników Loterii, lub do niektórych z Uczestników, którzy zgłosili się po raz pierwszy do Loterii, w celu przypomnienia o możliwości uzyskania dodatkowych szans w Loterii w związku z kolejnymi zgłoszeniami. Przypomnienie o możliwości uzyskania dodatkowych szans w Loterii może zostać przesłane po poprawnej rejestracji pierwszego zgłoszenia danego Uczestnika w systemie Organizatora. III. Nagrody w loterii promocyjnej 3.1. Nagrodami, które stanowią wygrane w Loterii są: Dla zgłoszeń otrzymanych od 1 sierpnia 2013 r. od godz. 00:00:00 do 31 sierpnia 2013 r. do godz. 23:59:59 a) 1 nagroda I stopnia w postaci voucheru uprawniającego do udziału w imprezie turystycznej obejmującej 7 (siedmio) dniowy rejs wycieczkowcem po Morzu Śródziemnym dla dwóch osób w terminie od 20 października 2013 r. do 27 października 2013 r. o wartości ,00 zł brutto wraz z kwotą pieniężną w wysokości 3 411,00 zł. Łączna wartość nagrody I stopnia wynosi ,00 zł brutto. 4

5 b) 31 nagród II stopnia w postaci karty przedpłaconej do transakcji bezgotówkowych o wartości 250,00 zł brutto każda. Karta przedpłacona to karta płatnicza akceptowana we wszystkich punktach obsługujących płatności kartami Mastercard. Termin ważności karty przedpłaconej określony jest na karcie. Łączna wartość nagród II stopnia wynosi 7 750,00 zł brutto. c) 31 nagród III stopnia w postaci zestawu Produktów Luksja, w skład których wchodzi: Mleczko pod prysznic Luksja Care Pro 500ml, mleczko pod prysznic Luksja Care Pro 250ml, nektar pod prysznic Luksja Active Vitamins 500 ml, płyn do kąpieli Luksja 1000ml, mydło w płynie Luksja 450ml, mydło w płynie Luksja opakowanie uzupełniające 400ml o wartości 50,00 zł brutto każdy (każda nagroda III stopnia). Łączna wartość nagród III stopnia wynosi 1 550,00 zł brutto Dla zgłoszeń otrzymanych od 1 września 2013 r. od godz. 00:00:00 do 30 września 2013 r. do godz. 23:59:59 a) 1 nagroda I stopnia w postaci voucheru uprawniającego do udziału w imprezie turystycznej w postaci 4 (cztero) dniowego pobytu w Paryżu dla dwóch osób, voucher ważny w okresie od 15 października 2013 r. do 30 listopada 2013 r. wraz z kwotą pieniężną ,00 zł, o wartości ,00 zł brutto. Kwota pieniężna przekazana jest Laureatowi w zależności od wyboru Laureata w postaci przelewu na rachunek wskazany przez Laureata bądź w postaci przekazu pocztowego na adres wskazany przez Laureata lub karty przedpłaconej akceptowanej we wszystkich punktach obsługujących płatności kartami Mastercard. Dodatkowo nagroda I stopnia jest powiększona o kwotę pieniężną w wysokości 3 600,00 zł. Łączna wartość nagrody I stopnia wynosi ,00 zł brutto. b) 30 nagród II stopnia w postaci karty przedpłaconej do transakcji bezgotówkowych o wartości 250,00 zł brutto każda. Karta przedpłacona to karta płatnicza akceptowana we wszystkich punktach obsługujących płatności kartami Mastercard. Termin ważności karty przedpłaconej określony jest na karcie. Łączna wartość nagród II stopnia wynosi 7 500,00 zł brutto. c) 30 nagród III stopnia w postaci zestawu Produktów Luksja, w skład których wchodzi Mleczko pod prysznic Luksja Care Pro 500ml, mleczko pod prysznic Luksja Care Pro 250ml, nektar pod prysznic Luksja Active Vitamins 500 ml, płyn do kąpieli Luksja 1000ml, mydło w płynie Luksja 450ml, mydło w płynie Luksja opakowanie uzupełniające 400ml o wartości 50,00 zł brutto każdy (każda nagroda III stopnia). Łączna wartość nagród III stopnia wynosi 1 500,00 zł brutto. 5

6 Dla zgłoszeń otrzymanych od 1 października 2013 r. od godz. 00:00:00 do 31 października 2013 r. do godz. 23:59:59 a) 1 nagroda I stopnia w postaci voucheru uprawniającego do udziału w imprezie turystycznej w postaci 5 (pięcio) dniowego pobytu w Londynie dla dwóch osób, w terminie od 29 grudnia 2013 r. do 2 stycznia 2014 r. o wartości ,00 zł brutto wraz z kwotą pieniężną w wysokości 3 307,00 zł. Łączna wartość nagrody I stopnia wynosi ,00 zł brutto. b) 31 nagród II stopnia w postaci karty przedpłaconej do transakcji bezgotówkowych o wartości 250,00 zł brutto każda. Karta przedpłacona to karta płatnicza akceptowana we wszystkich punktach obsługujących płatności kartami Mastercard. Termin ważności karty przedpłaconej określony jest na karcie. Łączna wartość nagród II stopnia wynosi 7 750,00 zł brutto. c) 31 nagród III stopnia w postaci zestawu Produktów Luksja, w skład których wchodzi Mleczko pod prysznic Luksja Care Pro 500ml, mleczko pod prysznic Luksja Care Pro 250ml, nektar pod prysznic Luksja Active Vitamins 500 ml, płyn do kąpieli Luksja 1000ml, mydło w płynie Luksja 450ml, mydło w płynie Luksja opakowanie uzupełniające 400ml o wartości 50,00 zł brutto każdy (każda nagroda III stopnia). Łączna wartość nagród III stopnia wynosi 1 550,00 zł brutto Dla zgłoszeń otrzymanych od 1 listopada 2013 r. od godz. 00:00:00 do 30 listopada 2013 r. do godz. 23:59:59 a) 1 nagroda I stopnia w postaci voucheru uprawniającego do udziału w imprezie turystycznej w postaci 7 (siedmio) dniowego pobytu karnawałowego w Wenecji dla dwóch osób w terminie od 27 lutego 2014 r. do 5 marca 2014 r. o wartości ,00 zł brutto wraz z kwotą pieniężną w wysokości 3 478,00 zł. Łączna wartość nagrody I stopnia wynosi ,00 zł brutto. b) 30 nagród II stopnia w postaci karty przedpłaconej do transakcji bezgotówkowych o wartości 250,00 zł brutto każda. Karta przedpłacona to karta płatnicza akceptowana we wszystkich punktach obsługujących płatności kartami Mastercard. Termin ważności karty przedpłaconej określony jest na karcie. Łączna wartość nagród II stopnia wynosi 7 500,00 zł brutto. c) 30 nagród III stopnia w postaci zestawu Produktów Luksja w skład których wchodzi Mleczko pod prysznic Luksja Care Pro 500ml, mleczko pod prysznic Luksja Care Pro 250ml, nektar pod prysznic Luksja Active Vitamins 500 ml, płyn do kąpieli Luksja 1000ml, mydło w płynie Luksja 450ml, mydło w płynie Luksja opakowanie 6

7 uzupełniające 400ml o wartości 50,00 zł brutto każdy (każda nagroda III stopnia). Łączna wartość Nagród III stopnia wynosi 1 500,00 zł brutto Zwycięzcom Loterii nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród, ani (w przypadku nagród rzeczowych) otrzymania ich ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego Uczestnicy Loterii nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie Łączna wartość nagród w Loterii wynosi ,00 zł brutto Opodatkowanie wygranych w Loterii nagród odbywa się na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów prawa podatkowego. W szczególności, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 6a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. Nr poz. 361) wygrane w loteriach promocyjnych urządzanych i prowadzonych przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach hazardowych są zwolnione od podatku dochodowego, jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych nie przekracza 2 280,00 zł. W związku z powyższym Organizator uiszcza na rachunek Urzędu Skarbowego właściwego dla jego siedziby zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10 % wartości wygranych, których wartość przewyższa kwotę zwolnienia, o której mowa w zdaniu poprzedzającym Warunkiem skorzystania z nagrody, o której mowa w pkt lit. a) jest posiadanie paszportu ważnego do 28 kwietnia 2014 r. IV. Sposób urządzenia loterii promocyjnej 4.1. Łącznie w Loterii przewidziano W ramach loterii odbywają się 4 losowania nagród I stopnia. Losowania nagród I stopnia odbywają się w siedzibie Organizatora, tj. przy ulicy Sarmackiej 12/2 w Warszawie, kod pocztowy w następujących terminach: W dniu 3 września 2013 r. spośród zgłoszeń nadesłanych w dniach od 1 sierpnia 2013 r. od godz. 00:00:00 do 31 sierpnia 2013 r. do godz. 23:59: W dniu 2 października 2013 r. spośród zgłoszeń nadesłanych w dniach od 1 września 2013 r. od godz. 00:00:00 do 30 września 2013 r. do godz. 23:59: W dniu 5 listopada 2013 r. spośród zgłoszeń nadesłanych w dniach od 1 października 2013 r. od godz. 00:00:00 do 31 października 2013 r. do godz. 23:59: W dniu 3 grudnia 2013 r. spośród zgłoszeń nadesłanych w dniach od 1 listopada 2013 r. od godz. 00:00:00 do dnia 30 listopada 2013 r. do godz. 23:59:59. 7

8 4.3. Wszystkie losowania nagród I stopnia odbywają się przy użyciu programu komputerowego zapewniającego należyte bezpieczeństwo przetwarzania danych, za pomocą którego w poszczególnych losowaniach, spośród Zgłoszeń przesłanych w danym okresie trwania Loterii, zgodnie z punktem 4.1 niniejszego pkt. Regulaminu, losowany jest: najpierw jeden Laureat nagrody I stopnia, następnie 2 Uczestników, którzy znajdą się na liście rezerwowej do nagrody I stopnia W ramach loterii odbywają się 122 losowania nagród II stopnia. Losowania nagród II stopnia odbywają się w siedzibie Organizatora tj. przy ulicy Sarmackiej 12/2 w Warszawie, kod pocztowy w następujących terminach: W dniu 13 sierpnia 2013 r. spośród zgłoszeń nadesłanych w dniach od 1 sierpnia 2013 r. od godz. 00:00:00 do 11 sierpnia 2013 r. do godz. 23:59:59 przy czym Zgłoszenia nadesłane każdego dnia podlegają odrębnemu losowaniu, łącznie we wskazanym dniu odbywa się się 11 losowań W dniu 20 sierpnia 2013 r. spośród zgłoszeń nadesłanych w dniach od 12 sierpnia 2013 r. od godz. 00:00:00 do 18 sierpnia 2013 r. do godz. 23:59:59 przy czym Zgłoszenia nadesłane W dniu 27 sierpnia 2013 r. spośród zgłoszeń nadesłanych w dniach od 19 sierpnia 2013 r. od godz. 00:00:00 do 25 sierpnia 2013 r. do godz. 23:59:59 przy czym Zgłoszenia nadesłane W dniu 3 września 2013 r. spośród zgłoszeń nadesłanych w dniach od 26 sierpnia 2013 r. od godz. 00:00:00 do 31 sierpnia 2013 r. do godz. 23:59:59 przy czym Zgłoszenia nadesłane każdego dnia podlegają odrębnemu losowaniu, łącznie we wskazanym dniu odbywa się W dniu 10 września 2013 r. spośród zgłoszeń nadesłanych w dniach od 1 września 2013 r. od godz. 00:00:00 do 8 września 2013 r. do godz. 23:59:59 przy czym Zgłoszenia nadesłane każdego dnia podlegają odrębnemu losowaniu, łącznie we wskazanym dniu odbywa się W dniu 17 września 2013 r. spośród zgłoszeń nadesłanych w dniach od 9 września 2013 r. od godz. 00:00:00 do 15 września 2013 r. do godz. 23:59:59 przy czym Zgłoszenia nadesłane W dniu 24 września 2013 r. spośród zgłoszeń nadesłanych w dniach od 16 września 2013 r. od godz. 00:00:00 do 22 września 2013 r. do godz. 23:59:59 przy czym Zgłoszenia nadesłane 8

9 W dniu 2 października 2013 r. spośród zgłoszeń nadesłanych w dniach od 23 września 2013 r. od godz. 00:00:00 do 30 września 2013 r. do godz. 23:59:59 przy czym Zgłoszenia odbywa się W dniu 8 października 2013 r. spośród zgłoszeń nadesłanych w dniach od 1 października 2013 r. od godz. 00:00:00 do 6 października 2013 r. do godz. 23:59:59 przy czym Zgłoszenia odbywa się W dniu 15 października 2013 r. spośród zgłoszeń nadesłanych w dniach od 7 października 2013 r. od godz. 00:00:00 do 13 października 2013 r. do godz. 23:59:59 przy czym Zgłoszenia nadesłane każdego dnia podlegają odrębnemu losowaniu, łącznie we wskazanym dniu odbywa się 7 losowań W dniu 22 października 2013 r. spośród zgłoszeń nadesłanych w dniach 14 października 2013 r. od godz. 00:00:00 do 20 października 2013 r. do godz. 23:59:59 przy czym Zgłoszenia nadesłane każdego dnia podlegają odrębnemu losowaniu, łącznie we wskazanym dniu odbywa się W dniu 29 października 2013 r. spośród zgłoszeń nadesłanych w dniach od 21 października 2013 r. od godz. 00:00:00 do 27 października 2013 r. do godz. 23:59:59 przy czym Zgłoszenia odbywa się W dniu 5 listopada 2013 r. spośród zgłoszeń nadesłanych w dniach od 28 października 2013 r. od godz. 00:00:00 do 31 października 2013 r. do godz. 23:59:59 przy czym Zgłoszenia odbywa się 4 losowania W dniu 12 listopada 2013 r. spośród zgłoszeń nadesłanych w dniach od 1 listopada 2013 r. od godz. 00:00:00 do 10 listopada 2013 r. do godz. 23:59:59 przy czym Zgłoszenia nadesłane każdego dnia podlegają odrębnemu losowaniu, łącznie we wskazanym dniu odbywa się W dniu 19 listopada 2013 r. spośród zgłoszeń nadesłanych w dniach od 11 listopada 2013 r. od godz. 00:00:00 do 17 listopada 2013 r. do godz. 23:59:59 przy czym Zgłoszenia nadesłane W dniu 26 listopada 2013 r. spośród zgłoszeń nadesłanych w dniach od 18 listopada 2013 r. od godz. 00:00:00 do 24 listopada 2013 r. do godz. 23:59:59 przy czym Zgłoszenia nadesłane W dniu 3 grudnia 2013 r. spośród zgłoszeń nadesłanych w dniach od 25 listopada 2013 r. od godz. 00:00:00 do 30 listopada 2013 r. do godz. 23:59:59 przy czym Zgłoszenia nadesłane każdego dnia podlegają odrębnemu losowaniu, łącznie we wskazanym dniu odbywa się 6 9

10 4.5. Wszystkie losowania nagród II stopnia odbywają się przy użyciu programu komputerowego zapewniającego należyte bezpieczeństwo przetwarzania danych, za pomocą którego w poszczególnych losowaniach, spośród Zgłoszeń przesłanych w danym okresie trwania Loterii, zgodnie z punktem 4.3 niniejszego pkt. Regulaminu, losowany jest: najpierw jeden Laureat nagrody II stopnia w każdym losowaniu następnie 4 Uczestników, którzy znajdą się na liście rezerwowej do nagród II stopnia W ramach loterii odbywa się 122 losowania nagród III stopnia. Losowania nagród III stopnia odbywają się w siedzibie Organizatora tj. przy ulicy Sarmackiej 12/2 w Warszawie, kod pocztowy w następujących terminach: W dniu 13 sierpnia 2013 r. spośród zgłoszeń nadesłanych w dniach od 1 sierpnia 2013 r. od godz. 00:00:00 do 11 sierpnia 2013 r. do godz. 23:59:59 przy czym Zgłoszenia nadesłane każdego dnia podlegają odrębnemu losowaniu, łącznie we wskazanym dniu odbywa się W dniu 20 sierpnia 2013 r. spośród zgłoszeń nadesłanych w dniach od 12 sierpnia 2013 r. od godz. 00:00:00 do 18 sierpnia 2013 r. do godz. 23:59:59 przy czym Zgłoszenia nadesłane W dniu 27 sierpnia 2013 r. spośród zgłoszeń nadesłanych w dniach od 19 sierpnia 2013 r. od godz. 00:00:00 do 25 sierpnia 2013 r. do godz. 23:59:59 przy czym Zgłoszenia nadesłane W dniu 3 września 2013 r. spośród zgłoszeń nadesłanych w dniach od 26 sierpnia 2013 r. od godz. 00:00:00 do 31 sierpnia 2013 r. do godz. 23:59:59 przy czym Zgłoszenia nadesłane każdego dnia podlegają odrębnemu losowaniu, łącznie we wskazanym dniu odbywa się W dniu 10 września 2013 r. spośród zgłoszeń nadesłanych w dniach od 1 września 2013 r. od godz. 00:00:00 do 8 września 2013 r. do godz. 23:59:59 przy czym Zgłoszenia nadesłane każdego dnia podlegają odrębnemu losowaniu, łącznie we wskazanym dniu odbbywa się W dniu 17 września 2013 r. spośród zgłoszeń nadesłanych w dniach od 9 września 2013 r. od godz. 00:00:00 do 15 września 2013 r. do godz. 23:59:59 przy czym Zgłoszenia nadesłane W dniu 24 września 2013 r. spośród zgłoszeń nadesłanych w dniach od 16 września 2013 r. od godz. 00:00:00 do 22 września 2013 r. do godz. 23:59:59 przy czym Zgłoszenia nadesłane 10

11 W dniu 2 października 2013 r. spośród zgłoszeń nadesłanych w dniach od 23 września 2013 r. od godz. 00:00:00 do 30 września 2013 r. do godz. 23:59:59 przy czym Zgłoszenia odbywa się W dniu 8 października 2013 r. spośród zgłoszeń nadesłanych w dniach od 1 października 2013 r. od godz. 00:00:00 do 6 października 2013 r. do godz. 23:59:59 przy czym Zgłoszenia odbywa się W dniu 15 października 2013 r. spośród zgłoszeń nadesłanych w dniach od 7 października 2013 r. od godz. 00:00:00 do 13 października 2013 r. do godz. 23:59:59 przy czym Zgłoszenia odbywa się W dniu 22 października 2013 r. spośród zgłoszeń nadesłanych w dniach 14 października 2013 r. od godz. 00:00:00 do 20 października 2013 r. do godz. 23:59:59 przy czym Zgłoszenia odbywa się W dniu 29 października 2013 r. spośród zgłoszeń nadesłanych w dniach od 21 października 2013 r. od godz. 00:00:00 do 27 października 2013 r. do godz. 23:59:59 przy czym Zgłoszenia odbywa się W dniu 5 listopada 2013 r. spośród zgłoszeń nadesłanych w dniach od 28 października 2013 r. od godz. 00:00:00 do 31 października 2013 r. do godz. 23:59:59 przy czym Zgłoszenia odbywa się 4 losowania W dniu 12 listopada 2013 r. spośród zgłoszeń nadesłanych w dniach od 1 listopada 2013 r. od godz. 00:00:00 do 10 listopada 2013 r. do godz. 23:59:59 przy czym Zgłoszenia nadesłane każdego dnia podlegają odrębnemu losowaniu, łącznie we wskazanym dniu odbywa się W dniu 19 listopada 2013 r. spośród zgłoszeń nadesłanych w dniach od 11 listopada 2013 r. od godz. 00:00:00 do 17 listopada 2013 r. do godz. 23:59:59 przy czym Zgłoszenia nadesłane W dniu 26 listopada 2013 r. spośród zgłoszeń nadesłanych w dniach od 18 listopada 2013 r. od godz. 00:00:00 do 24 listopada 2013 r. do godz. 23:59:59 przy czym Zgłoszenia nadesłane W dniu 3 grudnia 2013 r. spośród zgłoszeń nadesłanych w dniach od 25 listopada 2013 r. od godz. 00:00:00 do 30 listopada 2013 r. do godz. 23:59:59 przy czym Zgłoszenia nadesłane 11

12 każdego dnia podlegają odrębnemu losowaniu, łącznie we wskazanym dniu odbywa się Wszystkie losowania nagród III stopnia odbywają się przy użyciu programu komputerowego zapewniającego należyte bezpieczeństwo przetwarzania danych, za pomocą którego w poszczególnych losowaniach, spośród Zgłoszeń przesłanych w danym okresie trwania Loterii, zgodnie z punktem 4.6 niniejszego pkt. Regulaminu, losowany jest: najpierw jeden Laureat nagrody III stopnia w każdym losowaniu następnie 2 Uczestników, którzy znajdą się na liście rezerwowej do nagród III stopnia W losowaniu nagród w Loterii biorą udział wszystkie Zgłoszenia spełniające warunki określone w niniejszym regulaminie Jeden Uczestnik Loterii może wygrać tylko jedną nagrodę I stopnia lub jedna nagrodę II stopnia lub jedną nagrodę III stopnia w związku z jednym poprawnym zgłoszeniem do Loterii udokumentowanym jednym poprawnym paragonem lub fakturą, który wskazany jest w zgłoszeniu do Loterii dokonanym zgodnie z pkt 2.2 powyżej Nad prawidłowością przebiegu losowania czuwa Komisja Nadzoru, o której mowa w pkt powyżej W sytuacji, gdy z przyczyn określonych w niniejszym regulaminie konkretny Laureat danej nagrody utraci prawo do otrzymania nagrody, prawo to przechodzi na Uczestnika znajdującego się na pierwszym miejscu na liście rezerwowej do danej nagrody (o kolejności na liście rezerwowej decyduje kolejność wylosowania). V. Wydanie nagród 5.1. Laureat nagrody I stopnia, II stopnia oraz III stopnia w Loterii, jest powiadamiany o wygranej w trakcie rozmowy telefonicznej na numer, który został podany w Zgłoszeniu w terminie do 72 godzin od dnia danego losowania. Organizator podejmuje w sumie sześć prób połączenia telefonicznego z Laureatem Przez nieudaną próbę połączenia z Laureatem rozumie się: nieodebranie połączenia przez co najmniej 6 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny). W przypadku, gdy w powyższym terminie nie uda się połączyć z Laureatem wówczas Laureat traci prawo do nagrody a jego miejsce zajmuje Uczestnik znajdujący się na pierwszym miejscu listy rezerwowej do danej nagrody. 12

13 5.3. Laureat traci również prawo do nagrody jeżeli w trakcie rozmowy telefonicznej, o której mowa w punkcie poprzedzającym stwierdzi, że nie jest zainteresowany odbiorem nagrody lub że nie posiada paragonu fiskalnego lub faktury zakupu dokumentującego zakup Produktów Luksja, w szczególności tego paragonu fiskalnego lub faktury zakupu, który wskazany był w wylosowanym Zgłoszeniu Powiadamiając o wygranej Organizator zażąda od Laureata: oświadczenia, że Laureat należy do osób uprawnionych do wzięcia udziału w Loterii zgodnie z pkt oryginalnego paragonu fiskalnego lub faktury zakupu z czytelnym numerem oraz datą wystawienia paragonu zgodnych z danymi z paragonu lub faktury podanymi w wylosowanym Zgłoszeniu Laureat uprawniony do odbioru nagrody zobowiązuje się do niezwłocznego przesłania Pocztą Polską albo kurierem przesyłki zawierającej oświadczenie określone w pkt oraz oryginalny paragon lub fakturę potwierdzający poprawność wylosowanego zgłoszenia. Przesyłka powinna zostać nadana pocztą na adres Organizatora: i360sp. z o.o., ul. Sarmacka 12/2, Warszawa w terminie 72 godzin od otrzymania przez Laureata informacji o prawie do nagrody z dopiskiem Wygraj z Luksją. Laureat Loterii traci uprawnienie do nagrody, jeżeli w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia przekazania Laureatowi informacji o prawie do odbioru nagrody Organizator nie otrzyma wskazanych w regulaminie prawidłowo złożonych oświadczeń i dowodów potwierdzających nabycie towarów (paragon lub faktura wskazane w Zgłoszeniu) lub dowody lub oświadczenia te będą nieoryginalne bądź nieprawidłowe Laureat losowania zobowiązany jest przekazać Organizatorowi podczas powiadomienia o wygranej następujące dane osobowe: imię i nazwisko, nr telefonu, dokładny adres pocztowy, datę urodzenia oraz zobowiązany jest do wyrażenia zgody na publikację na stronie internetowej oraz na portalu społecznościowym facebook.pl/markaluksja swojego imienia, nazwiska i nazwy miejscowości, w której mieszka, a w przypadku Laureatów nagród I rzędu również dokumentacji zdjęciowej z odbytej imprezy turystycznej ze swoim wizerunkiem Laureat, który nie spełnia warunków uzyskania nagrody określonych w punkcie poprzedzającym traci prawo do nagrody. 13

14 5.8. Jeżeli Laureat nagrody straci prawo do nagrody zgodnie z punktami poprzedzającymi, to jego miejsce zajmuje Uczestnik znajdujący się na pierwszym miejscu listy rezerwowej do danej nagrody. Do Uczestnika, który uzyskał prawo do nagrody z listy rezerwowej postanowienia punktów poprzedzających mają odpowiednie zastosowanie, przy czym jeżeli również Uczestnik, który uzyskał prawo do nagrody z listy rezerwowej do danej nagrody utracił prawo do nagrody, to prawo do nagrody uzyskuje kolejny Uczestnik z listy rezerwowej do danej nagrody, do którego postanowienia punktów poprzedzających mają również odpowiednie zastosowanie. Tak przebiegający proces weryfikacji Laureatów odbywa się aż do wyłonienia Uczestnika, który spełnia warunki opisane w punktach poprzedzających niniejszego punktu Regulaminu, lub do wyczerpania Uczestników z listy rezerwowej do danej nagrody, nie później jednak niż do dnia 15 stycznia 2014 r. Ostatni Uczestnik z listy rezerwowej do danej nagrody może zostać poinformowany o wygranej nie później niż dnia 2 stycznia 2014 r. a ostateczny termin dostarczenia na adres i360 Sp. z o.o. ul. Sarmacka 12/ Warszawa, przesyłki, o której mowa w punkcie 5.5 niniejszego Regulaminu to dzień 15 stycznia 2014 r., jeżeli w tym terminie nie uda się wyłonić Laureata, który spełnił warunki do uzyskania danej nagrody w Loterii, wówczas nagroda przepada i pozostaje do dyspozycji Organizatora Lista osób nagrodzonych w Loterii jest opublikowana na stronie i znajduje się na niej od dnia 26 sierpnia 2013 r. do dnia 28 lutego 2014 r. Dodatkowo informacje o Laureatach mogą być publikowane na portalu społecznościowym facebook.pl/markaluksja. W momencie wygrania w loterii Laureat wyraża zgodę na publikacje, o których mowa powyżej oraz zgodę na wykorzystanie wizerunku utrwalonego na materiałach wizualnych np. zdjęcia, filmiki z relacji wydania nagrody czy też relacji z realizacji samej nagrody (podróży)w mediach typu: strona facebook, prezentacjach PZ Cussons itp. relacjonujących wydarzenia związane z marką Luksja Nagrody są przesłane Laureatom przesyłką kurierską w terminie do trzydziestu dni od dnia otrzymania przez Organizatora poprawnych paragonów i oświadczeń określonych w pkt W razie niemożliwości doręczenia nagrody w tym terminie z przyczyn dotyczących Laureata, Organizator podejmuje próbę kontaktu z Laureatem i ponownego przesłania nagrody w terminie najpóźniej do dnia 31 stycznia 2014 r. W razie niemożliwości doręczenia nagrody w tym ostatnim terminie z przyczyn dotyczących Laureata, traci on prawo do nagrody, a nagroda zostaje własnością Organizatora. VI. Postępowanie reklamacyjne i przedawnienie roszczeń Uczestnicy, którzy chcą złożyć reklamację dotyczącą sposobu przeprowadzenia Loterii powinni zgłosić swoje roszczenie na piśmie na adres Organizatora wskazany w pkt 1.3 powyżej, ze wskazaniem, że roszczenie dotyczy loterii promocyjnej oraz podaniem: a) swojego imienia i nazwiska; b) adresu; 14

15 c) daty i miejsca zdarzenia, którego dotyczy roszczenie; d) treści żądania; e) dokładnego opisu i powodu reklamacji Reklamacje można zgłaszać na piśmie nie później niż w terminie do dnia 28 lutego 2014 r. za pośrednictwem poczty, kurierów lub osobiście. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji w przypadku doręczenia pocztą lub kurierem decyduje data stempla pocztowego lub data nadania przesyłki kurierskiej, z zastrzeżeniem, że reklamacje doręczone później niż dnia 14 marca 2014 r. nie są rozpatrywane. W przypadku doręczenia osobistego data wpływu reklamacji do siedziby Organizatora nie może być późniejsza niż 28 lutego 2014 r., pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania Reklamacje rozpatruje Komisja Nadzoru, o której mowa w pkt 1.4 powyżej, w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora, nie później jednak niż do dnia 21 marca 2014 r O decyzji Komisji Nadzoru w sprawie reklamacji Uczestnik jest powiadamiany listem poleconym wysłanym na adres podany w piśmie zawierającym reklamację w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji, nie później jednak niż do dnia 28 marca 2014 r Od decyzji Komisji Nadzoru w przedmiocie reklamacji nie przysługuje odwołanie do Organizatora. Nie pozbawia to jednak Uczestników prawa do dochodzenia roszeń mogących wyniknąć w związku z urządzeniem Loterii przed właściwym sądem powszechnym. VII. Postanowienia końcowe Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Loterii następuje zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) Zasady Loterii reguluje niniejszy Regulamin. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz z późn. zm.). Wszelkie materiały, ulotki, broszury i inne tego rodzaju informacje mają charakter pomocniczy. 15

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj

Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj 1. Nazwa loterii promocyjnej Loteria promocyjna nosi nazwę: Płać kartą i wygrywaj. 2. Nazwa podmiotu organizującego loterię promocyjną Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja

Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja 1 Nazwa loterii promocyjnej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii promocyjnej, pod nazwą: Urodzinowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem

Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w Loterii Promocyjnej pod nazwą: Czy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards

Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej pod nazwą: Eska Music

Bardziej szczegółowo

18 Urodziny Castoramy

18 Urodziny Castoramy R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J 18 Urodziny Castoramy 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą 18 Urodziny Castoramy", zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie. I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest urządzana pod nazwą Uśmiech wygrywa 4 x dziennie.. II. Nazwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Promocja Lubella 2014. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Promocja Lubella 2014. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Promocja Lubella 2014 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem loterii promocyjnej Promocja Lubella 2014, zwanej dalej Loterią, jest MGD GMW Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. 1000 Walut w Radiu ESKA

Regulamin Loterii Audioteksowej. 1000 Walut w Radiu ESKA Regulamin Loterii Audioteksowej 1000 Walut w Radiu ESKA 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej, pod nazwą: 1000

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Kolorowa loteria

Regulamin loterii promocyjnej Kolorowa loteria Regulamin loterii promocyjnej Kolorowa loteria 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem loterii promocyjnej pod nazwą Kolorowa loteria (dalej: Loteria ) jest CITY SERVICE Stopa, Wróblewski, Zamorski -

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja

Regulamin Loterii Audioteksowej. Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja 1 Nazwa loterii audioteksowej Regulamin Loterii Audioteksowej Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej

Bardziej szczegółowo

1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria

1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Płać kartą Visa loteria wiosenna I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria wiosenna. II.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulamin, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie urządzanym pod nazwą Pokochaj lato

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria Agil-S 100 EC, Pyrinex 480 EC I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej Loterią jest Adama Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNA

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNA REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNA 1. NAZWA I RODZAJ LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, urządzana jest pod nazwą Loteria Świąteczno-Noworoczna 2. NAZWA

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wygrywaj z Podravką. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Wygrywaj z Podravką. 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Wygrywaj z Podravką 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu prowadzonego pod nazwą Wygrywaj z Podravką (dalej Konkurs ) jest Podravka Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik

Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 18 lat Selgros w Polsce

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 18 lat Selgros w Polsce REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 18 lat Selgros w Polsce 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą " 18 lat Selgros w Polsce", zwanej dalej "Loterią"

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu SMS. Real - Wycieczka. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

Regulamin Konkursu SMS. Real - Wycieczka. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Konkursu SMS Real - Wycieczka 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2 punkt 2.1

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Samsung Wyskocz do Soczi

Regulamin konkursu Samsung Wyskocz do Soczi Regulamin konkursu Samsung Wyskocz do Soczi 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla konsumentów dokonujących zakupu fabrycznie nowych Produktów oznaczonych

Bardziej szczegółowo

3.1. Zezwolenie na urządzenie loterii promocyjnej prowadzonej pod nazwą Płać kartą Visa loteria zimowa wydał Dyrektor Izby Celnej w Warszawie.

3.1. Zezwolenie na urządzenie loterii promocyjnej prowadzonej pod nazwą Płać kartą Visa loteria zimowa wydał Dyrektor Izby Celnej w Warszawie. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Płać kartą Visa loteria zimowa I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria zimowa. II. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje Regulamin konkursu Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or

Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Francuskie wakacje z Carte d Or zwanym dalej Konkursem jest Advalue Sp. z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów")

Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów) Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów") Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1. Regulamin określa zasady,

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015)

Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015) Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015) SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród... 4 Rozdział 3 Prawidłowość urządzania

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Lato pełne witalności!

Regulamin konkursu Lato pełne witalności! Regulamin konkursu Lato pełne witalności! 1. Definicje Zawarte w punkcie 1. wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć sposób jak zostały opisane: 1.1 Organizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Kuchnia lepiej wygląda w całości zwanej dalej: Promocją, jest Stokrotka S.C.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA AQUAREA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA AQUAREA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA AQUAREA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin (dalej zwany: "Regulaminem") określa warunki przeprowadzenia akcji promocyjnej pomp ciepła Aquarea, marki Panasonic

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ: Gillette Blue3

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ: Gillette Blue3 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ: Gillette Blue3 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa loterii promocyjnej 2. Nazwa organizatora loterii promocyjnej. Organizatorem loterii podmiotem urządzającym loterię

Bardziej szczegółowo