REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Wygraj z Luksją

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Wygraj z Luksją"

Transkrypt

1 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj z Luksją I. Zasady ogólne loterii promocyjnej 1.1. Loteria pod nazwą Wygraj z Luksją, zwana dalej również Loterią jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. Nr 201, poz z późn. zm.), prowadzoną zgodnie z przepisami tej ustawy, na podstawie zezwolenia właściwego organu Organem administracji publicznej wydającym zezwolenie na prowadzenie Loterii jest Dyrektor Izby Celnej w Warszawie Podmiotem urządzającym Loterię jest i360 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Sarmackiej 12/2, kod pocztowy Warszawa, wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , o kapitale zakładowym w wysokości ,00 zł, opłaconym w całości, posługującą się numerem statystycznym REGON i numerem identyfikacji podatkowej NIP , zwana dalej Organizatorem Nad prawidłowością urządzania Loterii czuwa Komisja Nadzoru powołana przez Organizatora Loterii, działająca na podstawie regulaminu Komisji Nadzoru wydanego przez Organizatora, w skład której wchodzi osoba posiadająca stosowne świadectwo zawodowe wydane przez Ministra Finansów Loteria prowadzona jest na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej Towarami promowanymi w ramach Loterii są następujące produkty marki Luksja: a) żele pod prysznic Luksja b) płyny do kąpieli Luksja, c) mydła w płynie Luksja d) mydła w kostce Luksja, e) mleczko pod prysznic Luksja dostępne w sklepach sprzedaży detalicznej na terenie całego kraju, zwane dalej łącznie Produktami Luksja.

2 1.7. Sprzedaż Produktów Luksja prowadzona jest w okresie od dnia 1 sierpnia 2013 r. do dnia 30 listopada 2013 r Czas trwania Loterii obejmuje okres od dnia 1 sierpnia 2013 r. do dnia 28 marca 2014 r. Datą zakończenia Loterii jest data zakończenia postępowania reklamacyjnego Roszczenia Uczestników z tytułu sposobu urządzenia Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Bieg przedawnienia roszczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację. Przez datę wymagalności należy - w przypadku braku możliwości innego określenia daty wymagalności roszczenia - rozumieć datę zakończenia postępowania reklamacyjnego, co oznacza, że roszczenia Uczestników Loterii przedawniają się najpóźniej z dniem 28 września 2014 r Loteria przeznaczona jest wyłącznie dla zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pełnoletnich osób fizycznych nabywających Produkty Luksja, o których mowa w pkt.1.6, jako konsumenci, w rozumieniu art Kodeksu Cywilnego W Loterii nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz PZ Cussons Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. W Loterii nie mogą brać udziału również członkowie rodzin osób powyżej wymienionych. Przez członków rodziny, o których mowa powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia Loteria polega na tym, że osoba o której mowa w pkt. 1.10, dokonująca zakupu w sklepie sprzedaży detalicznej Produktów Luksja, może wziąć jednocześnie nieodpłatnie udział w Loterii, w której oferowane są wygrane rzeczowe i pieniężne, wg zasad określonych w niniejszym Regulaminie Celem Loterii jest promocja Produktów Luksja, a w konsekwencji zwiększenie zainteresowania odbiorców ostatecznych nabywaniem Produktów Luksja i zwiększenie ich sprzedaży w sklepach detalicznych Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie w siedzibie Organizatora, tj. pod adresem ul. Sarmacka 12/2, Warszawa, a także na stronie internetowej oraz Na żądanie Uczestnika lub potencjalnego Uczestnika Loterii, Organizator wyśle mu pocztą kopię Regulaminu, pod warunkiem otrzymania zaadresowanej zwrotnie koperty wraz ze znaczkiem Osoby, o których mowa w pkt 1.10 powyżej, przystępując do udziału w Loterii powinny zapoznać się z treścią Regulaminu i stosować się do zasad w nim określonych. 2

3 1.16. Infolinia Loterii prowadzona jest przez Organizatora pod numerem (22) , w dni powszednie w godzinach od 9:00 do 17:00. II. Warunki uczestnictwa w Loterii promocyjnej 2.1. Uczestnikiem Loterii jest każda osoba, o której mowa w pkt. 1.10, która w sklepie sprzedaży detalicznej dokonała zakupu dowolnych Produktów Luksja, w tym obligatoryjnie mleczka pod prysznic Luksja Care Pro, za minimum 15 zł brutto, zwana dalej Uczestnikiem. Zakup Produktów Luksja powinien być udokumentowany paragonem lub fakturą zakupu Następnie w okresie wskazanym w pkt Uczestnik powinien zgłosić swój udział w Loterii wypełniając formularz na stronie internetowej podając: swoje imię i nazwisko, swój numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego, potwierdzenie zapoznania się z regulaminem, adres (opcjonalnie) oraz wpisując w odpowiednie pola na formularzu rejestracyjnym następujące dane z paragonu lub faktury potwierdzających zakup Produktów Luksja: numer paragonu lub faktury, datę zakupu Za prawidłowe pierwsze zgłoszenie do Loterii uważa się pierwszą zgodną z powyższymi zasadami rejestrację paragonu lub faktury, którego numer oraz data wystawienia są zgodne z oryginałem i poprawnie podane O czasie zgłoszenia decyduje chwila rejestracji zgłoszenia dokonanego za pośrednictwem strony internetowej w systemie komputerowym Organizatora Uczestnik zobowiązany jest do zachowania oryginalnego paragonu lub faktury potwierdzającego zakup Produktów Luksja, za minimum 15 zł brutto, w tym mleczka pod prysznic Luksja Care Pro z czytelnym numerem oraz dokładną datą wystawienia paragonu fiskalnego lub faktury zakupu, z którego dane wpisał na formularzu rejestracyjnym w celu zgłoszenia udziału w Loterii dla każdego zgłoszenia do Loterii Paragon lub faktura zgłaszany do Loterii musi dokumentować zakup Produktów Luksja za minimum 15 zł brutto w tym mleczka pod prysznic Luksja Care Pro. Nabycie Produktów Luksja za minimum 15 zł brutto upoważnia tylko do jednego zgłoszenia, co nie wyklucza możliwości dokonania przez tego samego Uczestnika kolejnego zgłoszenia w razie udokumentowanego odrębnym paragonem lub fakturą nabycia kolejnych Produktów Luksja za minimum 15 zł brutto w tym mleczka pod prysznic Luksja Care Pro Nabycie Produktów Luksja za wielokrotność kwoty 15 zł brutto udokumentowane jednym paragonem lub fakturą jest traktowane jako jedno zgłoszenie do udziału w Loterii. Jeżeli Uczestnik chce dokonać 3

4 wielokrotnego zgłoszenia do Loterii powinien dokumentować odrębnym paragonem lub fakturą każdy zakup Produktów Luksja za minimum 15 zł brutto w tym każdorazowo mleczka pod prysznic Luksja Care Pro Za pomocą jednego zgłoszenia wysłanego przez stronę internetową można dokonać tylko jednego zgłoszenia (wysłać tylko jeden zestaw informacji o danych z paragonu lub faktury) Wysłane dane dotyczące jednego paragonu lub faktury (numer paragonu lub faktury) nie mogą być przesłane ponownie przez tego samego Uczestnika w celu wzięcia udziału w Loterii. Ponowne zgłoszenie tych samych danych do Loterii nie jest brane pod uwagę Zgłoszenia mogą być przesyłane tylko z terytorium Polski. Uczestnik zobowiązany jest podać w zgłoszeniu numer telefonu operatora działającego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej Dokonanie prawidłowego zgłoszenia udziału w Loterii jest potwierdzane w stosunku do zgłoszeń dokonanych w sposób przewidziany w pkt generowanym automatycznie komunikatem zwrotnym wyświetlanym na stronie internetowej Organizator zastrzega sobie prawo komunikowania się za pośrednictwem wiadomości SMS z Uczestnikami Loterii pod numerem telefonu wskazanym przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym W związku z powyższym mechanizmem Organizator ma możliwość wysłania dwóch dodatkowych bezpłatnych wiadomości SMS do każdego zgłoszenia udziału w Loterii lub wiadomości do każdego z Uczestników Loterii, lub do niektórych z Uczestników, którzy zgłosili się po raz pierwszy do Loterii, w celu przypomnienia o możliwości uzyskania dodatkowych szans w Loterii w związku z kolejnymi zgłoszeniami. Przypomnienie o możliwości uzyskania dodatkowych szans w Loterii może zostać przesłane po poprawnej rejestracji pierwszego zgłoszenia danego Uczestnika w systemie Organizatora. III. Nagrody w loterii promocyjnej 3.1. Nagrodami, które stanowią wygrane w Loterii są: Dla zgłoszeń otrzymanych od 1 sierpnia 2013 r. od godz. 00:00:00 do 31 sierpnia 2013 r. do godz. 23:59:59 a) 1 nagroda I stopnia w postaci voucheru uprawniającego do udziału w imprezie turystycznej obejmującej 7 (siedmio) dniowy rejs wycieczkowcem po Morzu Śródziemnym dla dwóch osób w terminie od 20 października 2013 r. do 27 października 2013 r. o wartości ,00 zł brutto wraz z kwotą pieniężną w wysokości 3 411,00 zł. Łączna wartość nagrody I stopnia wynosi ,00 zł brutto. 4

5 b) 31 nagród II stopnia w postaci karty przedpłaconej do transakcji bezgotówkowych o wartości 250,00 zł brutto każda. Karta przedpłacona to karta płatnicza akceptowana we wszystkich punktach obsługujących płatności kartami Mastercard. Termin ważności karty przedpłaconej określony jest na karcie. Łączna wartość nagród II stopnia wynosi 7 750,00 zł brutto. c) 31 nagród III stopnia w postaci zestawu Produktów Luksja, w skład których wchodzi: Mleczko pod prysznic Luksja Care Pro 500ml, mleczko pod prysznic Luksja Care Pro 250ml, nektar pod prysznic Luksja Active Vitamins 500 ml, płyn do kąpieli Luksja 1000ml, mydło w płynie Luksja 450ml, mydło w płynie Luksja opakowanie uzupełniające 400ml o wartości 50,00 zł brutto każdy (każda nagroda III stopnia). Łączna wartość nagród III stopnia wynosi 1 550,00 zł brutto Dla zgłoszeń otrzymanych od 1 września 2013 r. od godz. 00:00:00 do 30 września 2013 r. do godz. 23:59:59 a) 1 nagroda I stopnia w postaci voucheru uprawniającego do udziału w imprezie turystycznej w postaci 4 (cztero) dniowego pobytu w Paryżu dla dwóch osób, voucher ważny w okresie od 15 października 2013 r. do 30 listopada 2013 r. wraz z kwotą pieniężną ,00 zł, o wartości ,00 zł brutto. Kwota pieniężna przekazana jest Laureatowi w zależności od wyboru Laureata w postaci przelewu na rachunek wskazany przez Laureata bądź w postaci przekazu pocztowego na adres wskazany przez Laureata lub karty przedpłaconej akceptowanej we wszystkich punktach obsługujących płatności kartami Mastercard. Dodatkowo nagroda I stopnia jest powiększona o kwotę pieniężną w wysokości 3 600,00 zł. Łączna wartość nagrody I stopnia wynosi ,00 zł brutto. b) 30 nagród II stopnia w postaci karty przedpłaconej do transakcji bezgotówkowych o wartości 250,00 zł brutto każda. Karta przedpłacona to karta płatnicza akceptowana we wszystkich punktach obsługujących płatności kartami Mastercard. Termin ważności karty przedpłaconej określony jest na karcie. Łączna wartość nagród II stopnia wynosi 7 500,00 zł brutto. c) 30 nagród III stopnia w postaci zestawu Produktów Luksja, w skład których wchodzi Mleczko pod prysznic Luksja Care Pro 500ml, mleczko pod prysznic Luksja Care Pro 250ml, nektar pod prysznic Luksja Active Vitamins 500 ml, płyn do kąpieli Luksja 1000ml, mydło w płynie Luksja 450ml, mydło w płynie Luksja opakowanie uzupełniające 400ml o wartości 50,00 zł brutto każdy (każda nagroda III stopnia). Łączna wartość nagród III stopnia wynosi 1 500,00 zł brutto. 5

6 Dla zgłoszeń otrzymanych od 1 października 2013 r. od godz. 00:00:00 do 31 października 2013 r. do godz. 23:59:59 a) 1 nagroda I stopnia w postaci voucheru uprawniającego do udziału w imprezie turystycznej w postaci 5 (pięcio) dniowego pobytu w Londynie dla dwóch osób, w terminie od 29 grudnia 2013 r. do 2 stycznia 2014 r. o wartości ,00 zł brutto wraz z kwotą pieniężną w wysokości 3 307,00 zł. Łączna wartość nagrody I stopnia wynosi ,00 zł brutto. b) 31 nagród II stopnia w postaci karty przedpłaconej do transakcji bezgotówkowych o wartości 250,00 zł brutto każda. Karta przedpłacona to karta płatnicza akceptowana we wszystkich punktach obsługujących płatności kartami Mastercard. Termin ważności karty przedpłaconej określony jest na karcie. Łączna wartość nagród II stopnia wynosi 7 750,00 zł brutto. c) 31 nagród III stopnia w postaci zestawu Produktów Luksja, w skład których wchodzi Mleczko pod prysznic Luksja Care Pro 500ml, mleczko pod prysznic Luksja Care Pro 250ml, nektar pod prysznic Luksja Active Vitamins 500 ml, płyn do kąpieli Luksja 1000ml, mydło w płynie Luksja 450ml, mydło w płynie Luksja opakowanie uzupełniające 400ml o wartości 50,00 zł brutto każdy (każda nagroda III stopnia). Łączna wartość nagród III stopnia wynosi 1 550,00 zł brutto Dla zgłoszeń otrzymanych od 1 listopada 2013 r. od godz. 00:00:00 do 30 listopada 2013 r. do godz. 23:59:59 a) 1 nagroda I stopnia w postaci voucheru uprawniającego do udziału w imprezie turystycznej w postaci 7 (siedmio) dniowego pobytu karnawałowego w Wenecji dla dwóch osób w terminie od 27 lutego 2014 r. do 5 marca 2014 r. o wartości ,00 zł brutto wraz z kwotą pieniężną w wysokości 3 478,00 zł. Łączna wartość nagrody I stopnia wynosi ,00 zł brutto. b) 30 nagród II stopnia w postaci karty przedpłaconej do transakcji bezgotówkowych o wartości 250,00 zł brutto każda. Karta przedpłacona to karta płatnicza akceptowana we wszystkich punktach obsługujących płatności kartami Mastercard. Termin ważności karty przedpłaconej określony jest na karcie. Łączna wartość nagród II stopnia wynosi 7 500,00 zł brutto. c) 30 nagród III stopnia w postaci zestawu Produktów Luksja w skład których wchodzi Mleczko pod prysznic Luksja Care Pro 500ml, mleczko pod prysznic Luksja Care Pro 250ml, nektar pod prysznic Luksja Active Vitamins 500 ml, płyn do kąpieli Luksja 1000ml, mydło w płynie Luksja 450ml, mydło w płynie Luksja opakowanie 6

7 uzupełniające 400ml o wartości 50,00 zł brutto każdy (każda nagroda III stopnia). Łączna wartość Nagród III stopnia wynosi 1 500,00 zł brutto Zwycięzcom Loterii nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród, ani (w przypadku nagród rzeczowych) otrzymania ich ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego Uczestnicy Loterii nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie Łączna wartość nagród w Loterii wynosi ,00 zł brutto Opodatkowanie wygranych w Loterii nagród odbywa się na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów prawa podatkowego. W szczególności, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 6a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. Nr poz. 361) wygrane w loteriach promocyjnych urządzanych i prowadzonych przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach hazardowych są zwolnione od podatku dochodowego, jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych nie przekracza 2 280,00 zł. W związku z powyższym Organizator uiszcza na rachunek Urzędu Skarbowego właściwego dla jego siedziby zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10 % wartości wygranych, których wartość przewyższa kwotę zwolnienia, o której mowa w zdaniu poprzedzającym Warunkiem skorzystania z nagrody, o której mowa w pkt lit. a) jest posiadanie paszportu ważnego do 28 kwietnia 2014 r. IV. Sposób urządzenia loterii promocyjnej 4.1. Łącznie w Loterii przewidziano W ramach loterii odbywają się 4 losowania nagród I stopnia. Losowania nagród I stopnia odbywają się w siedzibie Organizatora, tj. przy ulicy Sarmackiej 12/2 w Warszawie, kod pocztowy w następujących terminach: W dniu 3 września 2013 r. spośród zgłoszeń nadesłanych w dniach od 1 sierpnia 2013 r. od godz. 00:00:00 do 31 sierpnia 2013 r. do godz. 23:59: W dniu 2 października 2013 r. spośród zgłoszeń nadesłanych w dniach od 1 września 2013 r. od godz. 00:00:00 do 30 września 2013 r. do godz. 23:59: W dniu 5 listopada 2013 r. spośród zgłoszeń nadesłanych w dniach od 1 października 2013 r. od godz. 00:00:00 do 31 października 2013 r. do godz. 23:59: W dniu 3 grudnia 2013 r. spośród zgłoszeń nadesłanych w dniach od 1 listopada 2013 r. od godz. 00:00:00 do dnia 30 listopada 2013 r. do godz. 23:59:59. 7

8 4.3. Wszystkie losowania nagród I stopnia odbywają się przy użyciu programu komputerowego zapewniającego należyte bezpieczeństwo przetwarzania danych, za pomocą którego w poszczególnych losowaniach, spośród Zgłoszeń przesłanych w danym okresie trwania Loterii, zgodnie z punktem 4.1 niniejszego pkt. Regulaminu, losowany jest: najpierw jeden Laureat nagrody I stopnia, następnie 2 Uczestników, którzy znajdą się na liście rezerwowej do nagrody I stopnia W ramach loterii odbywają się 122 losowania nagród II stopnia. Losowania nagród II stopnia odbywają się w siedzibie Organizatora tj. przy ulicy Sarmackiej 12/2 w Warszawie, kod pocztowy w następujących terminach: W dniu 13 sierpnia 2013 r. spośród zgłoszeń nadesłanych w dniach od 1 sierpnia 2013 r. od godz. 00:00:00 do 11 sierpnia 2013 r. do godz. 23:59:59 przy czym Zgłoszenia nadesłane każdego dnia podlegają odrębnemu losowaniu, łącznie we wskazanym dniu odbywa się się 11 losowań W dniu 20 sierpnia 2013 r. spośród zgłoszeń nadesłanych w dniach od 12 sierpnia 2013 r. od godz. 00:00:00 do 18 sierpnia 2013 r. do godz. 23:59:59 przy czym Zgłoszenia nadesłane W dniu 27 sierpnia 2013 r. spośród zgłoszeń nadesłanych w dniach od 19 sierpnia 2013 r. od godz. 00:00:00 do 25 sierpnia 2013 r. do godz. 23:59:59 przy czym Zgłoszenia nadesłane W dniu 3 września 2013 r. spośród zgłoszeń nadesłanych w dniach od 26 sierpnia 2013 r. od godz. 00:00:00 do 31 sierpnia 2013 r. do godz. 23:59:59 przy czym Zgłoszenia nadesłane każdego dnia podlegają odrębnemu losowaniu, łącznie we wskazanym dniu odbywa się W dniu 10 września 2013 r. spośród zgłoszeń nadesłanych w dniach od 1 września 2013 r. od godz. 00:00:00 do 8 września 2013 r. do godz. 23:59:59 przy czym Zgłoszenia nadesłane każdego dnia podlegają odrębnemu losowaniu, łącznie we wskazanym dniu odbywa się W dniu 17 września 2013 r. spośród zgłoszeń nadesłanych w dniach od 9 września 2013 r. od godz. 00:00:00 do 15 września 2013 r. do godz. 23:59:59 przy czym Zgłoszenia nadesłane W dniu 24 września 2013 r. spośród zgłoszeń nadesłanych w dniach od 16 września 2013 r. od godz. 00:00:00 do 22 września 2013 r. do godz. 23:59:59 przy czym Zgłoszenia nadesłane 8

9 W dniu 2 października 2013 r. spośród zgłoszeń nadesłanych w dniach od 23 września 2013 r. od godz. 00:00:00 do 30 września 2013 r. do godz. 23:59:59 przy czym Zgłoszenia odbywa się W dniu 8 października 2013 r. spośród zgłoszeń nadesłanych w dniach od 1 października 2013 r. od godz. 00:00:00 do 6 października 2013 r. do godz. 23:59:59 przy czym Zgłoszenia odbywa się W dniu 15 października 2013 r. spośród zgłoszeń nadesłanych w dniach od 7 października 2013 r. od godz. 00:00:00 do 13 października 2013 r. do godz. 23:59:59 przy czym Zgłoszenia nadesłane każdego dnia podlegają odrębnemu losowaniu, łącznie we wskazanym dniu odbywa się 7 losowań W dniu 22 października 2013 r. spośród zgłoszeń nadesłanych w dniach 14 października 2013 r. od godz. 00:00:00 do 20 października 2013 r. do godz. 23:59:59 przy czym Zgłoszenia nadesłane każdego dnia podlegają odrębnemu losowaniu, łącznie we wskazanym dniu odbywa się W dniu 29 października 2013 r. spośród zgłoszeń nadesłanych w dniach od 21 października 2013 r. od godz. 00:00:00 do 27 października 2013 r. do godz. 23:59:59 przy czym Zgłoszenia odbywa się W dniu 5 listopada 2013 r. spośród zgłoszeń nadesłanych w dniach od 28 października 2013 r. od godz. 00:00:00 do 31 października 2013 r. do godz. 23:59:59 przy czym Zgłoszenia odbywa się 4 losowania W dniu 12 listopada 2013 r. spośród zgłoszeń nadesłanych w dniach od 1 listopada 2013 r. od godz. 00:00:00 do 10 listopada 2013 r. do godz. 23:59:59 przy czym Zgłoszenia nadesłane każdego dnia podlegają odrębnemu losowaniu, łącznie we wskazanym dniu odbywa się W dniu 19 listopada 2013 r. spośród zgłoszeń nadesłanych w dniach od 11 listopada 2013 r. od godz. 00:00:00 do 17 listopada 2013 r. do godz. 23:59:59 przy czym Zgłoszenia nadesłane W dniu 26 listopada 2013 r. spośród zgłoszeń nadesłanych w dniach od 18 listopada 2013 r. od godz. 00:00:00 do 24 listopada 2013 r. do godz. 23:59:59 przy czym Zgłoszenia nadesłane W dniu 3 grudnia 2013 r. spośród zgłoszeń nadesłanych w dniach od 25 listopada 2013 r. od godz. 00:00:00 do 30 listopada 2013 r. do godz. 23:59:59 przy czym Zgłoszenia nadesłane każdego dnia podlegają odrębnemu losowaniu, łącznie we wskazanym dniu odbywa się 6 9

10 4.5. Wszystkie losowania nagród II stopnia odbywają się przy użyciu programu komputerowego zapewniającego należyte bezpieczeństwo przetwarzania danych, za pomocą którego w poszczególnych losowaniach, spośród Zgłoszeń przesłanych w danym okresie trwania Loterii, zgodnie z punktem 4.3 niniejszego pkt. Regulaminu, losowany jest: najpierw jeden Laureat nagrody II stopnia w każdym losowaniu następnie 4 Uczestników, którzy znajdą się na liście rezerwowej do nagród II stopnia W ramach loterii odbywa się 122 losowania nagród III stopnia. Losowania nagród III stopnia odbywają się w siedzibie Organizatora tj. przy ulicy Sarmackiej 12/2 w Warszawie, kod pocztowy w następujących terminach: W dniu 13 sierpnia 2013 r. spośród zgłoszeń nadesłanych w dniach od 1 sierpnia 2013 r. od godz. 00:00:00 do 11 sierpnia 2013 r. do godz. 23:59:59 przy czym Zgłoszenia nadesłane każdego dnia podlegają odrębnemu losowaniu, łącznie we wskazanym dniu odbywa się W dniu 20 sierpnia 2013 r. spośród zgłoszeń nadesłanych w dniach od 12 sierpnia 2013 r. od godz. 00:00:00 do 18 sierpnia 2013 r. do godz. 23:59:59 przy czym Zgłoszenia nadesłane W dniu 27 sierpnia 2013 r. spośród zgłoszeń nadesłanych w dniach od 19 sierpnia 2013 r. od godz. 00:00:00 do 25 sierpnia 2013 r. do godz. 23:59:59 przy czym Zgłoszenia nadesłane W dniu 3 września 2013 r. spośród zgłoszeń nadesłanych w dniach od 26 sierpnia 2013 r. od godz. 00:00:00 do 31 sierpnia 2013 r. do godz. 23:59:59 przy czym Zgłoszenia nadesłane każdego dnia podlegają odrębnemu losowaniu, łącznie we wskazanym dniu odbywa się W dniu 10 września 2013 r. spośród zgłoszeń nadesłanych w dniach od 1 września 2013 r. od godz. 00:00:00 do 8 września 2013 r. do godz. 23:59:59 przy czym Zgłoszenia nadesłane każdego dnia podlegają odrębnemu losowaniu, łącznie we wskazanym dniu odbbywa się W dniu 17 września 2013 r. spośród zgłoszeń nadesłanych w dniach od 9 września 2013 r. od godz. 00:00:00 do 15 września 2013 r. do godz. 23:59:59 przy czym Zgłoszenia nadesłane W dniu 24 września 2013 r. spośród zgłoszeń nadesłanych w dniach od 16 września 2013 r. od godz. 00:00:00 do 22 września 2013 r. do godz. 23:59:59 przy czym Zgłoszenia nadesłane 10

11 W dniu 2 października 2013 r. spośród zgłoszeń nadesłanych w dniach od 23 września 2013 r. od godz. 00:00:00 do 30 września 2013 r. do godz. 23:59:59 przy czym Zgłoszenia odbywa się W dniu 8 października 2013 r. spośród zgłoszeń nadesłanych w dniach od 1 października 2013 r. od godz. 00:00:00 do 6 października 2013 r. do godz. 23:59:59 przy czym Zgłoszenia odbywa się W dniu 15 października 2013 r. spośród zgłoszeń nadesłanych w dniach od 7 października 2013 r. od godz. 00:00:00 do 13 października 2013 r. do godz. 23:59:59 przy czym Zgłoszenia odbywa się W dniu 22 października 2013 r. spośród zgłoszeń nadesłanych w dniach 14 października 2013 r. od godz. 00:00:00 do 20 października 2013 r. do godz. 23:59:59 przy czym Zgłoszenia odbywa się W dniu 29 października 2013 r. spośród zgłoszeń nadesłanych w dniach od 21 października 2013 r. od godz. 00:00:00 do 27 października 2013 r. do godz. 23:59:59 przy czym Zgłoszenia odbywa się W dniu 5 listopada 2013 r. spośród zgłoszeń nadesłanych w dniach od 28 października 2013 r. od godz. 00:00:00 do 31 października 2013 r. do godz. 23:59:59 przy czym Zgłoszenia odbywa się 4 losowania W dniu 12 listopada 2013 r. spośród zgłoszeń nadesłanych w dniach od 1 listopada 2013 r. od godz. 00:00:00 do 10 listopada 2013 r. do godz. 23:59:59 przy czym Zgłoszenia nadesłane każdego dnia podlegają odrębnemu losowaniu, łącznie we wskazanym dniu odbywa się W dniu 19 listopada 2013 r. spośród zgłoszeń nadesłanych w dniach od 11 listopada 2013 r. od godz. 00:00:00 do 17 listopada 2013 r. do godz. 23:59:59 przy czym Zgłoszenia nadesłane W dniu 26 listopada 2013 r. spośród zgłoszeń nadesłanych w dniach od 18 listopada 2013 r. od godz. 00:00:00 do 24 listopada 2013 r. do godz. 23:59:59 przy czym Zgłoszenia nadesłane W dniu 3 grudnia 2013 r. spośród zgłoszeń nadesłanych w dniach od 25 listopada 2013 r. od godz. 00:00:00 do 30 listopada 2013 r. do godz. 23:59:59 przy czym Zgłoszenia nadesłane 11

12 każdego dnia podlegają odrębnemu losowaniu, łącznie we wskazanym dniu odbywa się Wszystkie losowania nagród III stopnia odbywają się przy użyciu programu komputerowego zapewniającego należyte bezpieczeństwo przetwarzania danych, za pomocą którego w poszczególnych losowaniach, spośród Zgłoszeń przesłanych w danym okresie trwania Loterii, zgodnie z punktem 4.6 niniejszego pkt. Regulaminu, losowany jest: najpierw jeden Laureat nagrody III stopnia w każdym losowaniu następnie 2 Uczestników, którzy znajdą się na liście rezerwowej do nagród III stopnia W losowaniu nagród w Loterii biorą udział wszystkie Zgłoszenia spełniające warunki określone w niniejszym regulaminie Jeden Uczestnik Loterii może wygrać tylko jedną nagrodę I stopnia lub jedna nagrodę II stopnia lub jedną nagrodę III stopnia w związku z jednym poprawnym zgłoszeniem do Loterii udokumentowanym jednym poprawnym paragonem lub fakturą, który wskazany jest w zgłoszeniu do Loterii dokonanym zgodnie z pkt 2.2 powyżej Nad prawidłowością przebiegu losowania czuwa Komisja Nadzoru, o której mowa w pkt powyżej W sytuacji, gdy z przyczyn określonych w niniejszym regulaminie konkretny Laureat danej nagrody utraci prawo do otrzymania nagrody, prawo to przechodzi na Uczestnika znajdującego się na pierwszym miejscu na liście rezerwowej do danej nagrody (o kolejności na liście rezerwowej decyduje kolejność wylosowania). V. Wydanie nagród 5.1. Laureat nagrody I stopnia, II stopnia oraz III stopnia w Loterii, jest powiadamiany o wygranej w trakcie rozmowy telefonicznej na numer, który został podany w Zgłoszeniu w terminie do 72 godzin od dnia danego losowania. Organizator podejmuje w sumie sześć prób połączenia telefonicznego z Laureatem Przez nieudaną próbę połączenia z Laureatem rozumie się: nieodebranie połączenia przez co najmniej 6 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny). W przypadku, gdy w powyższym terminie nie uda się połączyć z Laureatem wówczas Laureat traci prawo do nagrody a jego miejsce zajmuje Uczestnik znajdujący się na pierwszym miejscu listy rezerwowej do danej nagrody. 12

13 5.3. Laureat traci również prawo do nagrody jeżeli w trakcie rozmowy telefonicznej, o której mowa w punkcie poprzedzającym stwierdzi, że nie jest zainteresowany odbiorem nagrody lub że nie posiada paragonu fiskalnego lub faktury zakupu dokumentującego zakup Produktów Luksja, w szczególności tego paragonu fiskalnego lub faktury zakupu, który wskazany był w wylosowanym Zgłoszeniu Powiadamiając o wygranej Organizator zażąda od Laureata: oświadczenia, że Laureat należy do osób uprawnionych do wzięcia udziału w Loterii zgodnie z pkt oryginalnego paragonu fiskalnego lub faktury zakupu z czytelnym numerem oraz datą wystawienia paragonu zgodnych z danymi z paragonu lub faktury podanymi w wylosowanym Zgłoszeniu Laureat uprawniony do odbioru nagrody zobowiązuje się do niezwłocznego przesłania Pocztą Polską albo kurierem przesyłki zawierającej oświadczenie określone w pkt oraz oryginalny paragon lub fakturę potwierdzający poprawność wylosowanego zgłoszenia. Przesyłka powinna zostać nadana pocztą na adres Organizatora: i360sp. z o.o., ul. Sarmacka 12/2, Warszawa w terminie 72 godzin od otrzymania przez Laureata informacji o prawie do nagrody z dopiskiem Wygraj z Luksją. Laureat Loterii traci uprawnienie do nagrody, jeżeli w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia przekazania Laureatowi informacji o prawie do odbioru nagrody Organizator nie otrzyma wskazanych w regulaminie prawidłowo złożonych oświadczeń i dowodów potwierdzających nabycie towarów (paragon lub faktura wskazane w Zgłoszeniu) lub dowody lub oświadczenia te będą nieoryginalne bądź nieprawidłowe Laureat losowania zobowiązany jest przekazać Organizatorowi podczas powiadomienia o wygranej następujące dane osobowe: imię i nazwisko, nr telefonu, dokładny adres pocztowy, datę urodzenia oraz zobowiązany jest do wyrażenia zgody na publikację na stronie internetowej oraz na portalu społecznościowym facebook.pl/markaluksja swojego imienia, nazwiska i nazwy miejscowości, w której mieszka, a w przypadku Laureatów nagród I rzędu również dokumentacji zdjęciowej z odbytej imprezy turystycznej ze swoim wizerunkiem Laureat, który nie spełnia warunków uzyskania nagrody określonych w punkcie poprzedzającym traci prawo do nagrody. 13

14 5.8. Jeżeli Laureat nagrody straci prawo do nagrody zgodnie z punktami poprzedzającymi, to jego miejsce zajmuje Uczestnik znajdujący się na pierwszym miejscu listy rezerwowej do danej nagrody. Do Uczestnika, który uzyskał prawo do nagrody z listy rezerwowej postanowienia punktów poprzedzających mają odpowiednie zastosowanie, przy czym jeżeli również Uczestnik, który uzyskał prawo do nagrody z listy rezerwowej do danej nagrody utracił prawo do nagrody, to prawo do nagrody uzyskuje kolejny Uczestnik z listy rezerwowej do danej nagrody, do którego postanowienia punktów poprzedzających mają również odpowiednie zastosowanie. Tak przebiegający proces weryfikacji Laureatów odbywa się aż do wyłonienia Uczestnika, który spełnia warunki opisane w punktach poprzedzających niniejszego punktu Regulaminu, lub do wyczerpania Uczestników z listy rezerwowej do danej nagrody, nie później jednak niż do dnia 15 stycznia 2014 r. Ostatni Uczestnik z listy rezerwowej do danej nagrody może zostać poinformowany o wygranej nie później niż dnia 2 stycznia 2014 r. a ostateczny termin dostarczenia na adres i360 Sp. z o.o. ul. Sarmacka 12/ Warszawa, przesyłki, o której mowa w punkcie 5.5 niniejszego Regulaminu to dzień 15 stycznia 2014 r., jeżeli w tym terminie nie uda się wyłonić Laureata, który spełnił warunki do uzyskania danej nagrody w Loterii, wówczas nagroda przepada i pozostaje do dyspozycji Organizatora Lista osób nagrodzonych w Loterii jest opublikowana na stronie i znajduje się na niej od dnia 26 sierpnia 2013 r. do dnia 28 lutego 2014 r. Dodatkowo informacje o Laureatach mogą być publikowane na portalu społecznościowym facebook.pl/markaluksja. W momencie wygrania w loterii Laureat wyraża zgodę na publikacje, o których mowa powyżej oraz zgodę na wykorzystanie wizerunku utrwalonego na materiałach wizualnych np. zdjęcia, filmiki z relacji wydania nagrody czy też relacji z realizacji samej nagrody (podróży)w mediach typu: strona facebook, prezentacjach PZ Cussons itp. relacjonujących wydarzenia związane z marką Luksja Nagrody są przesłane Laureatom przesyłką kurierską w terminie do trzydziestu dni od dnia otrzymania przez Organizatora poprawnych paragonów i oświadczeń określonych w pkt W razie niemożliwości doręczenia nagrody w tym terminie z przyczyn dotyczących Laureata, Organizator podejmuje próbę kontaktu z Laureatem i ponownego przesłania nagrody w terminie najpóźniej do dnia 31 stycznia 2014 r. W razie niemożliwości doręczenia nagrody w tym ostatnim terminie z przyczyn dotyczących Laureata, traci on prawo do nagrody, a nagroda zostaje własnością Organizatora. VI. Postępowanie reklamacyjne i przedawnienie roszczeń Uczestnicy, którzy chcą złożyć reklamację dotyczącą sposobu przeprowadzenia Loterii powinni zgłosić swoje roszczenie na piśmie na adres Organizatora wskazany w pkt 1.3 powyżej, ze wskazaniem, że roszczenie dotyczy loterii promocyjnej oraz podaniem: a) swojego imienia i nazwiska; b) adresu; 14

15 c) daty i miejsca zdarzenia, którego dotyczy roszczenie; d) treści żądania; e) dokładnego opisu i powodu reklamacji Reklamacje można zgłaszać na piśmie nie później niż w terminie do dnia 28 lutego 2014 r. za pośrednictwem poczty, kurierów lub osobiście. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji w przypadku doręczenia pocztą lub kurierem decyduje data stempla pocztowego lub data nadania przesyłki kurierskiej, z zastrzeżeniem, że reklamacje doręczone później niż dnia 14 marca 2014 r. nie są rozpatrywane. W przypadku doręczenia osobistego data wpływu reklamacji do siedziby Organizatora nie może być późniejsza niż 28 lutego 2014 r., pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania Reklamacje rozpatruje Komisja Nadzoru, o której mowa w pkt 1.4 powyżej, w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora, nie później jednak niż do dnia 21 marca 2014 r O decyzji Komisji Nadzoru w sprawie reklamacji Uczestnik jest powiadamiany listem poleconym wysłanym na adres podany w piśmie zawierającym reklamację w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji, nie później jednak niż do dnia 28 marca 2014 r Od decyzji Komisji Nadzoru w przedmiocie reklamacji nie przysługuje odwołanie do Organizatora. Nie pozbawia to jednak Uczestników prawa do dochodzenia roszeń mogących wyniknąć w związku z urządzeniem Loterii przed właściwym sądem powszechnym. VII. Postanowienia końcowe Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Loterii następuje zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) Zasady Loterii reguluje niniejszy Regulamin. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz z późn. zm.). Wszelkie materiały, ulotki, broszury i inne tego rodzaju informacje mają charakter pomocniczy. 15

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ TWÓJ SZCZĘŚLIWY PROSZEK

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ TWÓJ SZCZĘŚLIWY PROSZEK REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ TWÓJ SZCZĘŚLIWY PROSZEK I. Zasady ogólne loterii promocyjnej 1.1. Loteria pod nazwą Twój Szczęśliwy Proszek, zwana dalej również Loterią jest loterią promocyjną w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Mistrzowska Loteria w Galerii Askana

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Mistrzowska Loteria w Galerii Askana REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Mistrzowska Loteria w Galerii Askana I. Zasady ogólne loterii promocyjnej 1.1. Loteria pod nazwą Mistrzowska Loteria w Galerii Askana, zwana dalej również Loterią jest loterią

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Orlen Warsaw Marathon i Bieg na 10 kilometrów

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Orlen Warsaw Marathon i Bieg na 10 kilometrów REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Orlen Warsaw Marathon i Bieg na 10 kilometrów I. Zasady ogólne loterii promocyjnej 1.1. Loteria pod nazwą Orlen Warsaw Marathon i Bieg na 10 kilometrów, zwana dalej również

Bardziej szczegółowo

SEPOS. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 23 lutego 2011r. i trwać będzie do dnia 20 czerwca 2011r.

SEPOS. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 23 lutego 2011r. i trwać będzie do dnia 20 czerwca 2011r. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J SEPOS 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Payback. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 17 czerwca 2010r. i trwać będzie do dnia 10 sierpnia 2010r.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Payback. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 17 czerwca 2010r. i trwać będzie do dnia 10 sierpnia 2010r. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Payback 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

1. Organizator i czas trwania loterii

1. Organizator i czas trwania loterii 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej Loterią jest Fortuna PS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Leonarda 6/8

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Buduj z SOLBETEM to się opłaca

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Buduj z SOLBETEM to się opłaca REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Buduj z SOLBETEM to się opłaca I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą Buduj z SOLBETEM to się opłaca. 1.2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ PODWOIMY TWOJE OSZCZĘDNOŚCI

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ PODWOIMY TWOJE OSZCZĘDNOŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ PODWOIMY TWOJE OSZCZĘDNOŚCI 1. Organizatorem loterii promocyjnej o nazwie PODWOIMY TWOJE OSZCZĘDNOŚCI ( Loteria ) jest Credit Agricole Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Odjazdowa Loteria. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2010r. i trwać będzie do dnia 7 marca 2011r.

Odjazdowa Loteria. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2010r. i trwać będzie do dnia 7 marca 2011r. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J Odjazdowa Loteria 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ. Szczoteczka Colgate Slim Soft. promocyjna pod nazwą Szczoteczka Colgate Slim Soft ( Promocja ).

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ. Szczoteczka Colgate Slim Soft. promocyjna pod nazwą Szczoteczka Colgate Slim Soft ( Promocja ). REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ Szczoteczka Colgate Slim Soft POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki, na jakich przeprowadzana jest akcja promocyjna pod nazwą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej WYGRAJ BILETY DO KINA zwanej dalej Promocją, jest Spółka Alcon Polska Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ WAKACYJNA POSTANOWIENIA OGÓLNE. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą WAKACYJNA ( Loteria ).

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ WAKACYJNA POSTANOWIENIA OGÓLNE. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą WAKACYJNA ( Loteria ). REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ WAKACYJNA POSTANOWIENIA OGÓLNE Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą WAKACYJNA ( Loteria ). Podmiotem urządzającym Loterię jest Grymark Sp. z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. Loteria Monopoly

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. Loteria Monopoly R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ Loteria Monopoly 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, pod nazwą Loteria Monopoly zwanej dalej "Loterią" jest Agencja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE: LOTERIA URODZINOWA

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE: LOTERIA URODZINOWA REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE: LOTERIA URODZINOWA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą Loteria urodzinowa (zwana dalej Loterią ). 2. Organizatorem loterii jest,,real,-

Bardziej szczegółowo

RE G U L A MI N LOT ERII PROMOCYJNEJ. Wygraj podróż do świata Gwiazd

RE G U L A MI N LOT ERII PROMOCYJNEJ. Wygraj podróż do świata Gwiazd RE G U L A MI N LOT ERII PROMOCYJNEJ Wygraj podróż do świata Gwiazd 1. Organizator i czas trwania loterii. 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą "Wygraj podróż do świata Gwiazd",

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ZANURZ I WYGRAJ

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ZANURZ I WYGRAJ REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ZANURZ I WYGRAJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą ZANURZ I WYGRAJ ( Loteria ). 2. Podmiotem urządzającym Loterię jest Red 8 Digital

Bardziej szczegółowo

Pełna wersja Regulaminu Loterii do wglądu w siedzibie organizatora. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUBSTRAL DŁUGO DZIAŁA

Pełna wersja Regulaminu Loterii do wglądu w siedzibie organizatora. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUBSTRAL DŁUGO DZIAŁA Pełna wersja Regulaminu Loterii do wglądu w siedzibie organizatora. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUBSTRAL DŁUGO DZIAŁA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa Loterii Loteria promocyjna jest organizowana pod nazwą

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. 17 lat Selgros w Polsce

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. 17 lat Selgros w Polsce R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ 17 lat Selgros w Polsce 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą " 17 lat Selgros w Polsce", zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KWITNĄCA MADERA. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KWITNĄCA MADERA ( Loteria ).

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KWITNĄCA MADERA. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KWITNĄCA MADERA ( Loteria ). REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KWITNĄCA MADERA I. Postanowienia ogólne 1 Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KWITNĄCA MADERA ( Loteria ). 2 Organizatorem Loterii jest Playprint Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Loteria jubileuszowa EFL - zwrot równowartości raty

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Loteria jubileuszowa EFL - zwrot równowartości raty Strona1 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Loteria jubileuszowa EFL - zwrot równowartości raty POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą Loteria jubileuszowa EFL - zwrot

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Kasa Romana

Regulamin Loterii Kasa Romana Regulamin Loterii Kasa Romana POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą KASA ROMANA ( Loteria ). 2.Organizatorem Loterii jest spółka Grymark Sp. z o.o., ul. Janka Wiśniewskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ NAGRODA BŁYSKAWICZNA"

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ NAGRODA BŁYSKAWICZNA REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ NAGRODA BŁYSKAWICZNA" POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą NAGRODA BŁYSKAWICZNA. 2. Organizatorem Loterii jest Tarsago Polska Sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI

INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ: INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Oferty specjalnej pod nazwą Inteligentny piekarnik w sercu kuchni zwanej dalej: Ofertą specjalną,

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. 20-te Urodziny E.Leclerc Ursynów

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. 20-te Urodziny E.Leclerc Ursynów R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ 20-te Urodziny E.Leclerc Ursynów 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą "Urodziny E.Leclerc Ursynów",

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej. Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3. Definicje

Regulamin Sprzedaży Premiowej. Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3. Definicje Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu lodówki lub pralki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3

Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu lodówki lub pralki

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. Kobiety kochają diamenty

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. Kobiety kochają diamenty R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ Kobiety kochają diamenty 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą "Kobiety kochają diamenty", zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LEGENDARNA LOTERIA SPECJAL 2017

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LEGENDARNA LOTERIA SPECJAL 2017 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LEGENDARNA LOTERIA SPECJAL 2017 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą LEGENDARNA LOTERIA SPECJAL 2017. 1.2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA odbiór nagrody w sklepie. (dalej: Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA odbiór nagrody w sklepie. (dalej: Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA odbiór nagrody w sklepie (dalej: Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej w formie sprzedaży premiowej o nazwie Ostra Promocja odbiór

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE JYSK Favourites. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą JYSK Favourites ( Loteria ).

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE JYSK Favourites. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą JYSK Favourites ( Loteria ). I. Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE JYSK Favourites Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą JYSK Favourites ( Loteria ). 1 2 Organizatorem Loterii jest Grzegrzółka &Ko Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ CZYSTA KASA OD CAREX

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ CZYSTA KASA OD CAREX REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ CZYSTA KASA OD CAREX I. Zasady ogólne loterii promocyjnej 1.1. Loteria pod nazwą CZYSTA KASA OD CAREX, zwana dalej również Loterią, jest loterią promocyjną w rozumieniu art.

Bardziej szczegółowo

Leibniz Wygrywaj i podróżuj ze smakiem

Leibniz Wygrywaj i podróżuj ze smakiem R E G U L A M I N L O T E R I I A U D I O T E K S O W E J Leibniz Wygrywaj i podróżuj ze smakiem 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii audioteksowej organizowanej pod nazwą "Leibniz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO ( Konkurs ), na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I AUDIO T E K S O W E J. Nerfmania/Ponymania

R E G U L A M I N L O T ER I I AUDIO T E K S O W E J. Nerfmania/Ponymania R E G U L A M I N L O T ER I I AUDIO T E K S O W E J Nerfmania/Ponymania 1. Organizator i czas trwania loterii. 1.1. Organizatorem loterii audioteksowej organizowanej pod nazwą "Nerfmania/Ponymania", zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Wakacyjni zdobywcy II I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Loterii Promocyjnej Wakacyjni zdobywcy II I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Loterii Promocyjnej Wakacyjni zdobywcy II I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. [Określenie podmiotu organizującego i finansującego loterię] 1. Podmiotem organizującym loterię promocyjną pod nazwą Wakacyjni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs z okazji Dnia Kobiet

REGULAMIN KONKURSU Konkurs z okazji Dnia Kobiet REGULAMIN KONKURSU Konkurs z okazji Dnia Kobiet I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Konkurs z okazji Dnia Kobiet, zwanego dalej: Konkursem, jest Eurocash Franczyza Sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ. Darmowe zakupy na urodziny Auchan

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ. Darmowe zakupy na urodziny Auchan REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Darmowe zakupy na urodziny Auchan POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą Darmowe zakupy na urodziny Auchan ( Loteria ). 2. Podmiotem

Bardziej szczegółowo

Zdrapka. 1. Organizator i czas trwania loterii

Zdrapka. 1. Organizator i czas trwania loterii R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J Zdrapka 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, pod nazwą ''Zdrapka'' zwanej dalej "Loterią" jest FORTIS KOBYLIŃSKI,

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą Milion batonów do wygrania. 1 Nazwa Loterii

Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą Milion batonów do wygrania. 1 Nazwa Loterii Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą Milion batonów do wygrania 1 Nazwa Loterii Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się loteria promocyjna pod nazwą Milion batonów do wygrania, zwana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Milka w LIDL

REGULAMIN KONKURSU Milka w LIDL REGULAMIN KONKURSU Milka w LIDL 1. Niniejszy regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Milka w LIDL (dalej zwany Konkursem ). 2. Organizatorem Konkursu jest IQFM Sp. z o.o., z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ KRÓLEWSKIE MILIONY 2017

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ KRÓLEWSKIE MILIONY 2017 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ KRÓLEWSKIE MILIONY 2017 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą KRÓLEWSKIE MILIONY 2017. 1.2. Organizatorem loterii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "29. WIELKA LOTERIA TARSAGO"

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 29. WIELKA LOTERIA TARSAGO POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "29. WIELKA LOTERIA TARSAGO" 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą "29. WIELKA LOTERIA TARSAGO". 2. Organizatorem Loterii jest Tarsago Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Actimel zwycięskie śniadania (dalej zwany Regulaminem )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Actimel zwycięskie śniadania (dalej zwany Regulaminem ) REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Actimel zwycięskie śniadania (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Actimel zwycięskie śniadania, zwanej dalej Loterią, jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY (dalej Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej w formie sprzedaży premiowej o nazwie Ostra Promocja - 20 Urodziny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą Kup Lumia, odbierz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO ( Konkurs ), na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ ECO LOGICZNA

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ ECO LOGICZNA REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ ECO LOGICZNA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą ECO LOGICZNA ( Loteria ). 2. Organizatorem Loterii jest Przeagencja Sp. z o. o., ul. Rzymowskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ KUPONY RABATOWE DAILIES

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ KUPONY RABATOWE DAILIES REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ KUPONY RABATOWE DAILIES I. Zasady ogólne 1.1. Podmiotem urządzającym akcję promocyjną Kupony rabatowe Dailies (dalej zwana: Promocją ) jest i360 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej SELEKCJONER I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Loterii Promocyjnej SELEKCJONER I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Loterii Promocyjnej SELEKCJONER I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulaminem Loterii ) określa zasady i warunki uczestnictwa w Loterii Promocyjnej: SELEKCJONER (zwany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU TESCO RADOŚĆ PUPILA

REGULAMIN KONKURSU TESCO RADOŚĆ PUPILA REGULAMIN KONKURSU TESCO RADOŚĆ PUPILA 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 1.1. Konkurs dalej zwany Konkursem prowadzony jest pod nazwą Radość Pupila. 1.2. Organizatorem Konkursu jest: Loyalty Point

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 18 lat Selgros w Polsce

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 18 lat Selgros w Polsce REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 18 lat Selgros w Polsce 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą " 18 lat Selgros w Polsce", zwanej dalej "Loterią"

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Dobry Kredyt (Jesień 2014)

Regulamin loterii promocyjnej Dobry Kredyt (Jesień 2014) Regulamin loterii promocyjnej Dobry Kredyt (Jesień 2014) SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród... 4 Rozdział 3 Prawidłowość urządzania

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu pralek i suszarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Męski pocałunek

Regulamin konkursu. Męski pocałunek Regulamin konkursu Męski pocałunek 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KALENDARZ ADWENTOWY 2014. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KALENDARZ ADWENTOWY 2014 ( Loteria ).

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KALENDARZ ADWENTOWY 2014. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KALENDARZ ADWENTOWY 2014 ( Loteria ). I. Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KALENDARZ ADWENTOWY 2014 1 Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KALENDARZ ADWENTOWY 2014 ( Loteria ). Organizatorem Loterii jest Grymark

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Miliony piw od Specjala

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Miliony piw od Specjala REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Miliony piw od Specjala I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą Miliony piw od Specjala. 1.2. Organizatorem Loterii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Red Bull Kiwi-Jabłko Konkurs dalej zwany Konkursem prowadzony jest pod nazwą Konkurs Red Bull Kiwi- Jabłko.

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Red Bull Kiwi-Jabłko Konkurs dalej zwany Konkursem prowadzony jest pod nazwą Konkurs Red Bull Kiwi- Jabłko. REGULAMIN KONKURSU Konkurs Red Bull Kiwi-Jabłko 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 1.1. Konkurs dalej zwany Konkursem prowadzony jest pod nazwą Konkurs Red Bull Kiwi- Jabłko. 1.2. Organizatorem Konkursu

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Skomentuj i wygraj limitowaną edycję

Regulamin konkursu. Skomentuj i wygraj limitowaną edycję Regulamin konkursu Skomentuj i wygraj limitowaną edycję 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk Promocja przedłużona 1 Definicje 1. Promocja dla konsumentów dokonujących zakupu microwież oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygrywaj Cash w SkyCash los za grosz

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygrywaj Cash w SkyCash los za grosz REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygrywaj Cash w SkyCash los za grosz POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa loterii promocyjnej Loteria promocyjna zwana dalej loterią prowadzona jest pod nazwą Wygrywaj Cash w SkyCash

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ PODWAJAMY TWOJE WYNAGRODZENIE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ PODWAJAMY TWOJE WYNAGRODZENIE POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ PODWAJAMY TWOJE WYNAGRODZENIE 1. Organizatorem loterii promocyjnej o nazwie PODWAJAMY TWOJE WYNAGRODZENIE ( Loteria ) jest Credit Agricole Bank Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE MOCNA PREMIA. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą MOCNA PREMIA ( Loteria ).

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE MOCNA PREMIA. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą MOCNA PREMIA ( Loteria ). I. Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE MOCNA PREMIA Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą MOCNA PREMIA ( Loteria ). Organizatorem Loterii jest Grymark Sp. z o.o., ul. Janka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 20 lat Selgros w Polsce

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 20 lat Selgros w Polsce REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 20 lat Selgros w Polsce 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą "20 lat Selgros w Polsce", zwanej dalej "Loterią"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ. POD NAZWĄ Nocne Promocje. Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ. POD NAZWĄ Nocne Promocje. Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Nocne Promocje 1 Postanowienia ogólne a. Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą Nocne Promocje, b. Nazwa Organizatora Promocji - Organizatorem Promocji

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung: Space Max&DUKA. 1 Definicje

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung: Space Max&DUKA. 1 Definicje Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung: Space Max&DUKA 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa w rozumieniu niniejszego regulaminu oznacza sprzedaż konsumentom dokonującym zakupu lodówek z technologia

Bardziej szczegółowo

Słoneczna Loteria. 1. Organizator i czas trwania loterii.

Słoneczna Loteria. 1. Organizator i czas trwania loterii. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J Słoneczna Loteria 1. Organizator i czas trwania loterii. 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, organizowanej pod nazwą: Słoneczna Loteria, zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Królewskie rozdanie

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Królewskie rozdanie REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Królewskie rozdanie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą Królewskie rozdanie. 1.2. Organizatorem Loterii są: Wojciech

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady przeprowadzania Konkursu pod nazwą Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Najbardziej MRRRR w Gliwicach (dalej jako REGULAMIN ) I. Postanowienia wstępne.

REGULAMIN KONKURSU Najbardziej MRRRR w Gliwicach (dalej jako REGULAMIN ) I. Postanowienia wstępne. REGULAMIN KONKURSU Najbardziej MRRRR w Gliwicach (dalej jako REGULAMIN ) I. Postanowienia wstępne. 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa, zasady organizacji oraz nagrody w konkursie Najbardziej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 19 lat Selgros w Polsce

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 19 lat Selgros w Polsce REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 19 lat Selgros w Polsce 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą "19 lat Selgros w Polsce", zwanej dalej "Loterią"

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Promocja konsumencka

Regulamin Konkursu. Promocja konsumencka Regulamin Konkursu Promocja konsumencka 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Promocja Konsumencka 2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ AMICA W SKLEPACH STACJONARNYCH I SKLEPIE INTERNETOWYM Neonet.pl CHŁODNA KALKULACJA

REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ AMICA W SKLEPACH STACJONARNYCH I SKLEPIE INTERNETOWYM Neonet.pl CHŁODNA KALKULACJA REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ AMICA W SKLEPACH STACJONARNYCH I SKLEPIE INTERNETOWYM Neonet.pl CHŁODNA KALKULACJA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Oferty specjalnej Chłodna kalkulacja dla kupujących

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ pt. Kamisiowa Kuchnia (zwany dalej: Regulaminem)

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ pt. Kamisiowa Kuchnia (zwany dalej: Regulaminem) REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ pt. Kamisiowa Kuchnia (zwany dalej: Regulaminem) 1. Organizatorem sprzedaży premiowej pt. Kamisiowa Kuchnia (zwanej dalej: Promocją) jest Albedo Marketing sp. o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy!

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! 1 Definicje 1. Akcja marketingowa - Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! (dalej Akcja marketingowa ) jest sprzedażą premiową przeznaczona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. "Warka rozdaje paczki Lay s"

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Warka rozdaje paczki Lay s REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "Warka rozdaje paczki Lay s" I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą "Warka rozdaje paczki Lay s. 1.2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Promocji Promocja Joyride

REGULAMIN Promocji Promocja Joyride REGULAMIN Promocji Promocja Joyride I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Organizatorem promocji Joyride, zwanej dalej Promocją, jest Sony Europe Limited Sp. z o.o oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ogrodowej

Bardziej szczegółowo

2 Postanowienia ogólne

2 Postanowienia ogólne Regulamin promocji dla konsumentów Promocja Eco Bubble z Rossmann 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu promocyjnego pod nazwą Satysfakcja Gwarantowana Lumea MM Q4 2015 "

Regulamin programu promocyjnego pod nazwą Satysfakcja Gwarantowana Lumea MM Q4 2015 Regulamin programu promocyjnego pod nazwą Satysfakcja Gwarantowana Lumea MM Q4 2015 " 1. Określenie Organizatora 1. Organizatorem programu promocyjnego Satysfakcja Gwarantowana Lumea MM Q4 2015 ("Promocja"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ PRALEK INDESIT INNEX I ARIEL NA 6 MIESIĘCY

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ PRALEK INDESIT INNEX I ARIEL NA 6 MIESIĘCY REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ PRALEK INDESIT INNEX I ARIEL NA 6 MIESIĘCY 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem sprzedaży promocyjnej pod nazwą Promocja Innex i Ariel na 6 miesięcy zwanej dalej:

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Baw się z nami! W instagramy!

Regulamin konkursu Baw się z nami! W instagramy! Regulamin konkursu Baw się z nami! W instagramy! I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Określenie organizatora Konkursu Organizatorem konkursu pod nazwą Baw się z nami! W instagramy!, zwanego dalej Konkursem, jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej sprzedaży premiowej automatycznych ekspresów do kawy KRUPS ( Promocja ) jest spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII DESPERADOS 1000 ZŁOTY NA GŁUPOTY

REGULAMIN LOTERII DESPERADOS 1000 ZŁOTY NA GŁUPOTY REGULAMIN LOTERII DESPERADOS 1000 ZŁOTY NA GŁUPOTY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria jest prowadzona pod nazwą DESPERADOS 1000 ZŁOTY NA GŁUPOTY ( Loteria ). 2. Organizatorem Loterii (podmiotem urządzającym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA ZWROT NA KONTO

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA ZWROT NA KONTO REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA ZWROT NA KONTO 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki przeprowadzenia akcji promocyjnej pod nazwą Promocja Zwrot na konto (dalej zwanej Promocją

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów pralek Samsung AddWash

Regulamin promocji dla konsumentów pralek Samsung AddWash Regulamin promocji dla konsumentów pralek Samsung AddWash 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek z serii AddWash oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

[Organ wydający zezwolenie]

[Organ wydający zezwolenie] Regulamin loterii promocyjnej Nagradzamy Rozsądnych Kierowców I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. [Określenie podmiotu organizującego i finansującego loterię, nazwa loterii] 1. Podmiotem organizującym loterię promocyjną

Bardziej szczegółowo

1.3. Organizator jest podmiotem przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego.

1.3. Organizator jest podmiotem przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego. REGULAMIN PROMOCJI KUBEK MIEJSKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem sprzedaży premiowej pt. Kubek miejski (dalej: Promocja ) jest Royal Canin Dystrybucja Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Grabskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu pralek i suszarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Lato w akcji z Viscoplast

Regulamin Konkursu Lato w akcji z Viscoplast Regulamin Konkursu Lato w akcji z Viscoplast 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Lato w akcji z Viscoplast zwanym dalej Konkursem jest Albedo Marketing sp. o.o. z siedzibą w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich przeprowadzana jest loteria promocyjna pod nazwą MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria Perła. 1.1 Nazwa loterii loteria będzie prowadzona pod nazwą Loteria Perła.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria Perła. 1.1 Nazwa loterii loteria będzie prowadzona pod nazwą Loteria Perła. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria Perła 1.1 Nazwa loterii loteria będzie prowadzona pod nazwą Loteria Perła. 1.2 Nazwa organizatora loterii Underground Media Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ POD NAZWĄ IMPREGNAT NR1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ POD NAZWĄ IMPREGNAT NR1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ POD NAZWĄ IMPREGNAT NR1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria audioteksowa jest prowadzona pod nazwą IMPREGNAT NR1 ( Loteria ). 2. Podmiotem urządzającym Loterię jest Playprint

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ NOC ZAKUPÓW Z FOODTRUCK AMI. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ NOC ZAKUPÓW Z FOODTRUCK AMI. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ NOC ZAKUPÓW Z FOODTRUCK AMI 1 Postanowienia ogólne 1. Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą Noc zakupów z Foodtruck ami, 2. Nazwa Organizatora Promocji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą Promocja jak burza

REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą Promocja jak burza REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą Promocja jak burza I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6. I.7. Niniejszy dokument zwany dalej Regulaminem określa zasady prowadzenia i udziału w promocji pod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Loteria jubileuszowa EFL karta na paliwo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Loteria jubileuszowa EFL karta na paliwo Strona1 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Loteria jubileuszowa EFL karta na paliwo POSTANOWIENIA OGÓLNE 1) Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą Loteria jubileuszowa EFL karta na paliwo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Testowanie z CCC Konkurs dalej zwany Konkursem prowadzony jest pod nazwą Testowanie z CCC.

REGULAMIN KONKURSU Testowanie z CCC Konkurs dalej zwany Konkursem prowadzony jest pod nazwą Testowanie z CCC. REGULAMIN KONKURSU Testowanie z CCC 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 1.1. Konkurs dalej zwany Konkursem prowadzony jest pod nazwą Testowanie z CCC. 1.2. Organizatorem Konkursu jest: CCC.EU. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N KONKURSU Konkurs L Oreal Paris i Super-Pharm

R E G U L A M I N KONKURSU Konkurs L Oreal Paris i Super-Pharm R E G U L A M I N KONKURSU Konkurs L Oreal Paris i Super-Pharm 1. Zasady ogólne 1.1. Organizatorem konkursu ( Konkurs ) jest Blueberry Group Sp. z o.o. S.K.A z siedzibą w Warszawie, przy ul. Szpitalnej

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. Coca-Cola. Do wygrania 8 samochodów!

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. Coca-Cola. Do wygrania 8 samochodów! R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ Coca-Cola. Do wygrania 8 samochodów! 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, organizowanej pod nazwą: Coca-Cola. Do wygrania

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Małe kroki dla umysłu

Regulamin konkursu. Małe kroki dla umysłu Regulamin konkursu Małe kroki dla umysłu 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Dajemy Ci więcej niż tylko doskonałe opony. Postanowienia ogólne

Regulamin promocji dla konsumentów Dajemy Ci więcej niż tylko doskonałe opony. Postanowienia ogólne Regulamin promocji dla konsumentów Dajemy Ci więcej niż tylko doskonałe opony 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji dla konsumentów, prowadzonej pod nazwą Dajemy Ci więcej niż tylko doskonałe

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji konsumenckiej. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy

Regulamin promocji konsumenckiej. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy Regulamin promocji konsumenckiej Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady urządzania i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą

Bardziej szczegółowo