Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego na dzień 31 grudnia 2006 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego na dzień 31 grudnia 2006 roku"

Transkrypt

1 AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego z dnia 8 grudnia 2003 roku i obejmuje informacje dotyczące następujących funduszy: 1. Fundusz Stabilny str Fundusz Zrównoważonego Wzrostu str Fundusz Dynamiczny str PPE - Fundusz Obligacji str PPE - Fundusz Zrównoważony str PPE - Fundusz Akcji str Fundusz AFK Obligacji str Fundusz AFK Zagranicznych Obligacji str Fundusz AFK Stabilnego Wzrostu str Fundusz AFK Akcji str Fundusz AFK Rynku Pieniężnego str Fundusz AFK Nowa Europa str Fundusz LOKATA str Fundusz NESTOR str Fundusz NESTOR - Bank Handlowy str Prezes Zarządu Jacek Pastuszka Członek Zarządu Toby Srihiran Brown Członek Zarządu Mirosław Kisyk Członek Zarządu Iwona Ochocka Członek Zarządu Lidia Fido Członek Zarządu Jacek Skowroński Główny Księgowy Tomasz Kostrzycki Warszawa, dnia 9 lutego 2007 roku

2 Fundusz Stabilny I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa , ,79 1. Lokaty , ,45 2. Środki pieniężne 3 805, ,45 3. Należności, w tym: 2 975, , Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 0,00 0, Pozostałe należności 2 975, ,89 4. Pozostałe aktywa 0,00 0,00 II. Zobowiązania , ,22 1. Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego 0,00 0,00 2. Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia 0,00 0,00 3. Pozostałe zobowiązania , ,22 III. Aktywa netto (I-II) , ,57 2

3 Fundusz Stabilny II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU A. Aktywa netto funduszu na początek okresu , ,47 B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) , ,13 I. Zwiększenia funduszu , ,29 1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu , ,18 2. Tytułem udzielonych gwarancji 0,00 0,00 3. Pozostałe zwiększenia , ,11 II. Zmniejszenia funduszu , ,42 1. Tytułem wykupu , ,61 2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych , ,65 3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu , ,63 4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 0,00 0,00 5. Tytułem prowizji od składek 0,00 0,00 6. Tytułem pozostałych prowizji 0,00 0,00 7. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem , ,46 8. Tytułem udzielonych gwarancji 0,00 9. Pozostałe zmniejszenia , ,07 C. Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów) , ,23 1. z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska , ,92 2. z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0,00 3. z listów zastawnych 0,00 0,00 4. z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu 0, ,41 5. z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu 0,00 0,00 6. z akcji 0,00 0,00 7. z udziałów 0,00 0,00 8. z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych 0,00 0,00 9. z instrumentów pochodnych, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 0,00 0, z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu 0,00 0, z pożyczek 0,00 0, z nieruchomości 0,00 0, z depozytów bankowych , , z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00 D. Pozostałe zwiększenia 0,00 0,00 E. Pozostałe zmniejszenia 0,00 0,00 F. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego , ,57 DODATKOWE INFORMACJE O SKŁADCE PRZYPISANEJ BRUTTO I POTRĄCENIACH ZE SKŁADKI PRZED PRZEKAZANIEM NA FUNDUSZ 1. Składka przypisana brutto , ,58 2. Opłaty za ryzyko potrącane ze składki przypisanej brutto 0,00 0,00 3. Prowizje potrącane ze składek , ,40 4. Inne koszty potrącane ze składek 0,00 0,00 5. Składka netto po potrąceniu kosztów w pkt 1-4 zwiększająca wartość funduszu , ,18 3

4 Fundusz Stabilny III. KOSZTY FUNDUSZU Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych 0,00 0,00 2. Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych 0,00 0,00 3. Koszty przechowywania aktywów funduszu 4 161, ,68 4. Koszty transakcyjne 2 904, ,98 5. Koszty zarządzania i administrowania funduszem , ,46 6. Pozostałe koszty 759, ,38 7. RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6): , ,50 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego Fundusz Stabilny IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH JEDNOSTKA PODSTAWOWA Pozycja Liczba jednostek rozrachunkowych 1.1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego , , liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego , , Wartość jednostki rozrachunkowej : 2.1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 17,84 19, minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 17,74 19, maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 19,63 20, wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 19,63 20,72 JEDNOSTKA TYP A (brak danych porównywalnych - typ jednostki A nie występował w okresie od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005) Pozycja Liczba jednostek rozrachunkowych 1.1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego n/d 0, liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego n/d 6 979, Wartość jednostki rozrachunkowej : 2.1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego n/d n/d 2.2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym n/d 19, maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym n/d 20, wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego n/d 20,47 4

5 Fundusz Stabilny V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU Lokaty Wartość bilansowa Udział w aktywach na funduszu (w%) Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: ,00 92,15% 1.1. Obligacje ,00 92,15% 1.2. Bony skarbowe 0,00 0,00% 1.3. Inne 0,00 0,00% 2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0,00% 3. Listy zastawne 0,00 0,00% 3.1. Dopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00% Notowane na rynku regulowanym 0,00 0,00% Pozostałe 0,00 0,00% 3.2. Niedopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00% 4. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu ,45 3,20% 4.1. Notowane na rynku regulowanym ,45 3,20% 4.2. Pozostałe 0,00 0,00% 5. Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 0,00 0,00% 5.1. Dopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00% Notowane na rynku regulowanym 0,00 0,00% Pozostałe 0,00 0,00% 5.2. Niedopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00% 6. Akcje 0,00 0,00% 6.1. Dopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00% Notowane na rynku regulowanym 0,00 0,00% Pozostałe 0,00 0,00% 6.2. Niedopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00% 7. Udziały 0,00 0,00% 8. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 0,00 0,00% 8.1. Jednostki uczestnictwa 0,00 0,00% 8.2. Certyfikaty inwestycyjne 0,00 0,00% Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości 0,00 0,00% Certyfikaty inwestycyjne innych funduszyinwestycyjnych 0,00 0,00% 9. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 0,00 0,00% 9.1. Opcje 0,00 0,00% 9.2. Kontrakty terminowe 0,00 0,00% 9.3. Swapy walutowe 0,00 0,00% 9.4. Swapy procentowe 0,00 0,00% 9.5. Prawa poboru 0,00 0,00% 9.6. Inne instrumenty pochodne 0,00 0,00% 10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 0,00 0,00% 11. Pożyczki 0,00 0,00% Zabezpieczone hipotecznie 0,00 0,00% Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej 0,00 0,00% Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie 0,00 0,00% Inne pożyczki 0,00 0,00% 12. Nieruchomości 0,00 0,00% 13. Depozyty bankowe ,00 4,65% 14. Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00% 15. RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: ,45 100,00% Ulokowane na terenie RP ,00 82,92% Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE ,00 13,88% Ulokowane poza terenem RP i UE, ale na terenie krajów członkowskich OECD 0,00 0,00% Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD ,45 3,20% 5

6 AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A Fundusz Zrównoważonego Wzrostu I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa , ,12 1. Lokaty , ,36 2. Środki pieniężne 1 643, ,79 3. Należności, w tym: , , Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego ,06 0, Pozostałe należności , ,97 4. Pozostałe aktywa 0,00 0,00 II. Zobowiązania , ,02 1. Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego 0, ,70 2. Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia 0,00 0,00 3. Pozostałe zobowiązania , ,32 III. Aktywa netto (I-II) , ,10 6

7 Fundusz Zrównoważonego Wzrostu II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU A. Aktywa netto funduszu na początek okresu , ,87 B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) , ,79 I. Zwiększenia funduszu , ,44 1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu , ,34 2. Tytułem udzielonych gwarancji 0,00 0,00 3. Pozostałe zwiększenia , ,10 II. Zmniejszenia funduszu , ,65 1. Tytułem wykupu , ,27 2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych , ,06 3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu , ,65 4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 0,00 0,00 5. Tytułem prowizji od składek 0,00 0,00 6. Tytułem pozostałych prowizji 0,00 0,00 7. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem , ,80 8. Tytułem udzielonych gwarancji 0,00 9. Pozostałe zmniejszenia , ,87 C. Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów) , ,44 1. z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska , ,05 2. z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0,00 3. z listów zastawnych 0,00 0,00 4. z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu , ,03 5. z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu 0,00 6. z akcji , ,73 7. z udziałów 0,00 0,00 8. z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych 0,00 0,00 9. z instrumentów pochodnych, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 0,00 0, z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu 0,00 0, z pożyczek 0,00 0, z nieruchomości 0,00 0, z depozytów bankowych , , z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00 D. Pozostałe zwiększenia 0,00 0,00 E. Pozostałe zmniejszenia 0,00 0,00 F. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego , ,10 DODATKOWE INFORMACJE O SKŁADCE PRZYPISANEJ BRUTTO I POTRĄCENIACH ZE SKŁADKI PRZED PRZEKAZANIEM NA FUNDUSZ 1. Składka przypisana brutto , ,33 2. Opłaty za ryzyko potrącane ze składki przypisanej brutto 0,00 0,00 3. Prowizje potrącane ze składek , ,99 4. Inne koszty potrącane ze składek 0,00 0,00 5. Składka netto po potrąceniu kosztów w pkt 1-4 zwiększająca wartość funduszu , ,34 7

8 Fundusz Zrównoważonego Wzrostu III. KOSZTY FUNDUSZU Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych 0,00 0,00 2. Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych 0,00 0,00 3. Koszty przechowywania aktywów funduszu , ,71 4. Koszty transakcyjne 3 870, ,73 5. Koszty zarządzania i administrowania funduszem , ,80 6. Pozostałe koszty 3 335, ,37 7. RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6): , ,61 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego Fundusz Zrównoważonego Wzrostu IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH JEDNOSTKA PODSTAWOWA Pozycja Liczba jednostek rozrachunkowych 1.1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego , , liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego , , Wartość jednostki rozrachunkowej : 2.1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 16,99 19, minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 16,61 19, maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 19,75 23, wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 19,67 23,11 JEDNOSTKA TYP A (brak danych porównywalnych - typ jednostki A nie występował w okresie od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005) Pozycja Liczba jednostek rozrachunkowych 1.1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego n/d 0, liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego n/d , Wartość jednostki rozrachunkowej : 2.1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego n/d n/d 2.2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym n/d 19, maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym n/d 22, wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego n/d 22,76 8

9 Fundusz Zrównoważonego Wzrostu V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU Lokaty Wartość bilansowa Udział w aktywach na funduszu (w%) Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: ,00 45,64% 1.1. Obligacje ,00 45,64% 1.2. Bony skarbowe 0,00 0,00% 1.3. Inne 0,00 0,00% 2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0,00% 3. Listy zastawne 0,00 0,00% 3.1. Dopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00% Notowane na rynku regulowanym 0,00 0,00% Pozostałe 0,00 0,00% 3.2. Niedopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00% 4. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu ,27 4,67% 4.1. Notowane na rynku regulowanym 0,00 0,00% 4.2. Pozostałe ,27 4,67% 5. Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 0,00 0,00% 5.1. Dopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00% Notowane na rynku regulowanym 0,00 0,00% Pozostałe 0,00 0,00% 5.2. Niedopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00% 6. Akcje ,09 33,91% 6.1. Dopuszczone do publicznego obrotu ,09 33,91% Notowane na rynku regulowanym ,09 33,91% Pozostałe 0,00 0,00% 6.2. Niedopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00% 7. Udziały 0,00 0,00% 8. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 0,00 0,00% 8.1. Jednostki uczestnictwa 0,00 0,00% 8.2. Certyfikaty inwestycyjne 0,00 0,00% Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości 0,00 0,00% Certyfikaty inwestycyjne innych funduszyinwestycyjnych 0,00 0,00% 9. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 0,00 0,00% 9.1. Opcje 0,00 0,00% 9.2. Kontrakty terminowe 0,00 0,00% 9.3. Swapy walutowe 0,00 0,00% 9.4. Swapy procentowe 0,00 0,00% 9.5. Prawa poboru 0,00 0,00% 9.6. Inne instrumenty pochodne 0,00 0,00% 10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 0,00 0,00% 11. Pożyczki 0,00 0,00% Zabezpieczone hipotecznie 0,00 0,00% Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej 0,00 0,00% Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie 0,00 0,00% Inne pożyczki 0,00 0,00% 12. Nieruchomości 0,00 0,00% 13. Depozyty bankowe ,00 15,78% 14. Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00% 15. RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: ,36 100,00% Ulokowane na terenie RP ,36 100,00% Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE 0,00 0,00% Ulokowane poza terenem RP i UE, ale na terenie krajów członkowskich OECD 0,00 0,00% Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD 0,00 0,00% 9

10 Fundusz Dynamiczny I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa , ,01 1. Lokaty , ,14 2. Środki pieniężne 1 745, ,07 3. Należności, w tym: , , Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego ,90 0, Pozostałe należności , ,80 4. Pozostałe aktywa 0,00 0,00 II. Zobowiązania , ,70 1. Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego , ,90 2. Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia 0,00 0,00 3. Pozostałe zobowiązania , ,80 III. Aktywa netto (I-II) , ,31 10

11 Fundusz Dynamiczny II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU A. Aktywa netto funduszu na początek okresu , ,74 B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) , ,47 I. Zwiększenia funduszu , ,67 1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu , ,45 2. Tytułem udzielonych gwarancji 0,00 0,00 3. Pozostałe zwiększenia , ,22 II. Zmniejszenia funduszu , ,20 1. Tytułem wykupu , ,41 2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych , ,02 3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu , ,54 4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 0,00 0,00 5. Tytułem prowizji od składek 0,00 0,00 6. Tytułem pozostałych prowizji 0,00 0,00 7. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem , ,94 8. Tytułem udzielonych gwarancji 0,00 0,00 9. Pozostałe zmniejszenia , ,29 C. Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów) , ,10 1. z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska , ,48 2. z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0,00 3. z listów zastawnych 0,00 0,00 4. z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu , ,86 5. z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu 0,00 0,00 6. z akcji , ,45 7. z udziałów 0,00 0,00 8. z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych 0,00 0,00 9. z instrumentów pochodnych, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 0,00 0, z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu 0,00 0, z pożyczek 0,00 0, z nieruchomości 0,00 0, z depozytów bankowych , , z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00 D. Pozostałe zwiększenia 0,00 0,00 E. Pozostałe zmniejszenia 0,00 0,00 F. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego , ,31 DODATKOWE INFORMACJE O SKŁADCE PRZYPISANEJ BRUTTO I POTRĄCENIACH ZE SKŁADKI PRZED PRZEKAZANIEM NA FUNDUSZ 1. Składka przypisana brutto , ,96 2. Opłaty za ryzyko potrącane ze składki przypisanej brutto 0,00 0,00 3. Prowizje potrącane ze składek , ,51 4. Inne koszty potrącane ze składek 0,00 0,00 5. Składka netto po potrąceniu kosztów w pkt 1-4 zwiększająca wartość funduszu , ,45 11

12 Fundusz Dynamiczny III. KOSZTY FUNDUSZU Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych 0,00 0,00 2. Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych 0,00 0,00 3. Koszty przechowywania aktywów funduszu , ,33 4. Koszty transakcyjne 5 902, ,57 5. Koszty zarządzania i administrowania funduszem , ,94 6. Pozostałe koszty 3 757, ,19 7. RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6): , ,03 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego Fundusz Dynamiczny IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH JEDNOSTKA PODSTAWOWA Pozycja Liczba jednostek rozrachunkowych 1.1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego , , liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego , , Wartość jednostki rozrachunkowej : 2.1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 17,30 21, minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 16,46 21, maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 21,88 29, wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 21,66 29,30 JEDNOSTKA TYP A (brak danych porównywalnych - typ jednostki A nie występował w okresie od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005) Pozycja Liczba jednostek rozrachunkowych 1.1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego n/d 0, liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego n/d , Wartość jednostki rozrachunkowej : 2.1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego n/d n/d 2.2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym n/d 22, maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym n/d 28, wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego n/d 27,71 12

13 Fundusz Dynamiczny V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU Lokaty Wartość bilansowa Udział w aktywach na funduszu (w%) Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: ,40 3,89% 1.1. Obligacje ,00 2,01% 1.2. Bony skarbowe ,40 1,89% 1.3. Inne 0,00 0,00% 2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0,00% 3. Listy zastawne 0,00 0,00% 3.1. Dopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00% Notowane na rynku regulowanym 0,00 0,00% Pozostałe 0,00 0,00% 3.2. Niedopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00% 4. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu ,67 8,35% 4.1. Notowane na rynku regulowanym 0,00 0,00% 4.2. Pozostałe ,67 8,35% 5. Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 0,00 0,00% 5.1. Dopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00% Notowane na rynku regulowanym 0,00 0,00% Pozostałe 0,00 0,00% 5.2. Niedopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00% 6. Akcje ,07 78,17% 6.1. Dopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00% Notowane na rynku regulowanym ,07 78,17% Pozostałe 0,00 0,00% 6.2. Niedopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00% 7. Udziały 0,00 0,00% 8. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 0,00 0,00% 8.1. Jednostki uczestnictwa 0,00 0,00% 8.2. Certyfikaty inwestycyjne 0,00 0,00% Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości 0,00 0,00% Certyfikaty inwestycyjne innych funduszyinwestycyjnych 0,00 0,00% 9. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 0,00 0,00% 9.1. Opcje 0,00 0,00% 9.2. Kontrakty terminowe 0,00 0,00% 9.3. Swapy walutowe 0,00 0,00% 9.4. Swapy procentowe 0,00 0,00% 9.5. Prawa poboru 0,00 0,00% 9.6. Inne instrumenty pochodne 0,00 0,00% 10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 0,00 0,00% 11. Pożyczki 0,00 0,00% Zabezpieczone hipotecznie 0,00 0,00% Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej 0,00 0,00% Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie 0,00 0,00% Inne pożyczki 0,00 0,00% 12. Nieruchomości 0,00 0,00% 13. Depozyty bankowe ,00 9,58% 14. Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00% 15. RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: ,14 100,00% Ulokowane na terenie RP ,14 100,00% Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE 0,00 0,00% Ulokowane poza terenem RP i UE, ale na terenie krajów członkowskich OECD 0,00 0,00% Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD 0,00 0,00% 13

14 PPE - Fundusz Obligacji I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa , ,18 1. Lokaty , ,12 2. Środki pieniężne 1 414, ,11 3. Należności, w tym: , , Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 0,00 0, Pozostałe należności , ,95 4. Pozostałe aktywa 0,00 0,00 II. Zobowiązania 946, ,36 1. Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego 0,00 0,00 2. Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia 0,00 0,00 3. Pozostałe zobowiązania 946, ,36 III. Aktywa netto (I-II) , ,82 14

15 PPE - Fundusz Obligacji II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU A. Aktywa netto funduszu na początek okresu , ,79 B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) , ,42 I. Zwiększenia funduszu , ,69 1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu , ,25 2. Tytułem udzielonych gwarancji 0,00 0,00 3. Pozostałe zwiększenia , ,44 II. Zmniejszenia funduszu , ,27 1. Tytułem wykupu , ,34 2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych 0,00 0,00 3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu 0,00 0,00 4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 0,00 0,00 5. Tytułem prowizji od składek 0,00 0,00 6. Tytułem pozostałych prowizji 0,00 0,00 7. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem , ,38 8. Tytułem udzielonych gwarancji 0,00 0,00 9. Pozostałe zmniejszenia 2 441, ,55 C. Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów) , ,61 1. z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska , ,23 2. z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0,00 3. z listów zastawnych 0,00 0,00 4. z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu 0,00 0,00 5. z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu 0,00 0,00 6. z akcji 0,00 0,00 7. z udziałów 0,00 0,00 8. z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych 0,00 0,00 9. z instrumentów pochodnych, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 0,00 0, z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu 0,00 0, z pożyczek 0,00 0, z nieruchomości 0,00 0, z depozytów bankowych , , z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00 D. Pozostałe zwiększenia 0,00 0,00 E. Pozostałe zmniejszenia 0,00 0,00 F. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego , ,82 DODATKOWE INFORMACJE O SKŁADCE PRZYPISANEJ BRUTTO I POTRĄCENIACH ZE SKŁADKI PRZED PRZEKAZANIEM NA FUNDUSZ 1. Składka przypisana brutto , ,29 2. Opłaty za ryzyko potrącane ze składki przypisanej brutto 0,00 0,00 3. Prowizje potrącane ze składek , ,04 4. Inne koszty potrącane ze składek 0,00 0,00 5. Składka netto po potrąceniu kosztów w pkt 1-4 zwiększająca wartość funduszu , ,25 15

16 PPE - Fundusz Obligacji III. KOSZTY FUNDUSZU Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych 0,00 0,00 2. Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych 0,00 0,00 3. Koszty przechowywania aktywów funduszu 0,00 0,00 4. Koszty transakcyjne 0,00 0,00 5. Koszty zarządzania i administrowania funduszem , ,38 6. Pozostałe koszty 3,87 897,40 7. RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6): , ,78 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego PPE - Fundusz Obligacji IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH JEDNOSTKA PODSTAWOWA Pozycja Liczba jednostek rozrachunkowych 1.1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego , , liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego , , Wartość jednostki rozrachunkowej : 2.1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 12,64 13, minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 12,55 13, maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 13,56 13, wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 13,53 13,89 16

17 PPE - Fundusz Obligacji IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH - c.d. JEDNOSTKA TYP A Pozycja Liczba jednostek rozrachunkowych 1.1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego 0, , liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego , , Wartość jednostki rozrachunkowej : 2.1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego n/d 13, minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 13,23 13, maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 13,49 13, wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 13,48 13,89 JEDNOSTKA TYP F Pozycja Liczba jednostek rozrachunkowych 1.1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego 0, , liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego , , Wartość jednostki rozrachunkowej : 2.1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego n/d 13, minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 13,24 13, maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 13,54 14, wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 13,54 14,02 17

18 PPE - Fundusz Obligacji V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU Lokaty Wartość bilansowa na Udział w aktywach funduszu (w%) Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: ,12 85,05% 1.1. Obligacje ,12 85,05% 1.2. Bony skarbowe 0,00 0,00% 1.3. Inne 0,00 0,00% 2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0,00% 3. Listy zastawne 0,00 0,00% 3.1. Dopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00% Notowane na rynku regulowanym 0,00 0,00% Pozostałe 0,00 0,00% 3.2. Niedopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00% 4. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 0,00 0,00% 4.1. Notowane na rynku regulowanym 0,00 0,00% 4.2. Pozostałe 0,00 0,00% 5. Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 0,00 0,00% 5.1. Dopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00% Notowane na rynku regulowanym 0,00 0,00% Pozostałe 0,00 0,00% 5.2. Niedopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00% 6. Akcje 0,00 0,00% 6.1. Dopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00% Notowane na rynku regulowanym 0,00 0,00% Pozostałe 0,00 0,00% 6.2. Niedopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00% 7. Udziały 0,00 0,00% 8. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 0,00 0,00% 8.1. Jednostki uczestnictwa 0,00 0,00% 8.2. Certyfikaty inwestycyjne 0,00 0,00% Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości 0,00 0,00% Certyfikaty inwestycyjne innych funduszyinwestycyjnych 0,00 0,00% 9. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 0,00 0,00% 9.1. Opcje 0,00 0,00% 9.2. Kontrakty terminowe 0,00 0,00% 9.3. Swapy walutowe 0,00 0,00% 9.4. Swapy procentowe 0,00 0,00% 9.5. Prawa poboru 0,00 0,00% 9.6. Inne instrumenty pochodne 0,00 0,00% 10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 0,00 0,00% 11. Pożyczki 0,00 0,00% Zabezpieczone hipotecznie 0,00 0,00% Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej 0,00 0,00% Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie 0,00 0,00% Inne pożyczki 0,00 0,00% 12. Nieruchomości 0,00 0,00% 13. Depozyty bankowe ,00 14,95% 14. Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00% 15. RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: ,12 100,00% Ulokowane na terenie RP ,12 100,00% Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE 0,00 0,00% Ulokowane poza terenem RP i UE, ale na terenie krajów członkowskich OECD 0,00 0,00% Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD 0,00 0,00% 18

19 PPE - Fundusz Zrównoważony I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa , ,67 1. Lokaty , ,56 2. Środki pieniężne 2 574, ,59 3. Należności, w tym: , , Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 0,00 0, Pozostałe należności , ,52 4. Pozostałe aktywa 0,00 0,00 II. Zobowiązania , ,56 1. Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego , ,56 2. Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia 0,00 0,00 3. Pozostałe zobowiązania 1 698,14 0,00 III. Aktywa netto (I-II) , ,11 19

20 PPE - Fundusz Zrównoważony II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU A. Aktywa netto funduszu na początek okresu , ,45 B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) , ,54 I. Zwiększenia funduszu , ,11 1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu , ,72 2. Tytułem udzielonych gwarancji 0,00 0,00 3. Pozostałe zwiększenia 579, ,39 II. Zmniejszenia funduszu , ,57 1. Tytułem wykupu , ,80 2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych 0,00 0,00 3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu 0,00 0,00 4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 0,00 0,00 5. Tytułem prowizji od składek 0,00 0,00 6. Tytułem pozostałych prowizji 0,00 0,00 7. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem , ,24 8. Tytułem udzielonych gwarancji 0,00 0,00 9. Pozostałe zmniejszenia , ,53 C. Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów) , ,12 1. z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska , ,60 2. z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0,00 3. z listów zastawnych 0,00 0,00 4. z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu 0,00 0,00 5. z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu 0,00 0,00 6. z akcji , ,91 7. z udziałów 0,00 0,00 8. z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych 0,00 0,00 9. z instrumentów pochodnych, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 0,00 0, z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu 0,00 0, z pożyczek 0,00 0, z nieruchomości 0,00 0, z depozytów bankowych , , z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00 D. Pozostałe zwiększenia 0,00 0,00 E. Pozostałe zmniejszenia 0,00 0,00 F. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego , ,11 DODATKOWE INFORMACJE O SKŁADCE PRZYPISANEJ BRUTTO I POTRĄCENIACH ZE SKŁADKI PRZED PRZEKAZANIEM NA FUNDUSZ 1. Składka przypisana brutto , ,60 2. Opłaty za ryzyko potrącane ze składki przypisanej brutto 0,00 0,00 3. Prowizje potrącane ze składek , ,88 4. Inne koszty potrącane ze składek 0,00 0,00 5. Składka netto po potrąceniu kosztów w pkt 1-4 zwiększająca wartość funduszu , ,72 20

21 PPE - Fundusz Zrównoważony III. KOSZTY FUNDUSZU Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych 0,00 0,00 2. Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych 0,00 0,00 3. Koszty przechowywania aktywów funduszu 0,00 0,00 4. Koszty transakcyjne 0,00 0,00 5. Koszty zarządzania i administrowania funduszem , ,24 6. Pozostałe koszty 221, ,66 7. RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6): , ,90 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego PPE - Fundusz Zrównoważony IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH JEDNOSTKA PODSTAWOWA Pozycja Liczba jednostek rozrachunkowych 1.1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego , , liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego , , Wartość jednostki rozrachunkowej : 2.1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 13,02 14, minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 12,66 14, maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 14,69 17, wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 14,63 17,08 21

22 PPE - Fundusz Zrównoważony IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH - c.d. JEDNOSTKA TYP A Pozycja Liczba jednostek rozrachunkowych 1.1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego 0, , liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego , , Wartość jednostki rozrachunkowej : 2.1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego n/d 14, minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 14,10 14, maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 14,64 17, wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 14,58 17,04 JEDNOSTKA TYP E Pozycja Liczba jednostek rozrachunkowych 1.1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego 0, , liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego , , Wartość jednostki rozrachunkowej : 2.1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego n/d 14, minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 14,10 14, maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 14,67 17, wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 14,62 17,12 JEDNOSTKA TYP F Pozycja Liczba jednostek rozrachunkowych 1.1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego 0, , liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego , , Wartość jednostki rozrachunkowej : 2.1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego n/d 14, minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 14,10 14, maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 14,66 17, wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 14,60 17,11 22

23 PPE - Fundusz Zrównoważony V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU - POPRAWIONE (*) Lokaty Wartość bilansowa na Udział w aktywach funduszu (w%) Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: ,00 58,40% 1.1. Obligacje ,00 58,40% 1.2. Bony skarbowe 0,00 0,00% 1.3. Inne 0,00 0,00% 2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0,00% 3. Listy zastawne 0,00 0,00% 3.1. Dopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00% Notowane na rynku regulowanym 0,00 0,00% Pozostałe 0,00 0,00% 3.2. Niedopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00% 4. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 0,00 0,00% 4.1. Notowane na rynku regulowanym 0,00 0,00% 4.2. Pozostałe 0,00 0,00% 5. Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 0,00 0,00% 5.1. Dopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00% Notowane na rynku regulowanym 0,00 0,00% Pozostałe 0,00 0,00% 5.2. Niedopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00% 6. Akcje ,56 34,24% 6.1. Dopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00% Notowane na rynku regulowanym ,56 34,24% Pozostałe 0,00 0,00% 6.2. Niedopuszczone do publicznego obrotu 0,00 0,00% 7. Udziały 0,00 0,00% 8. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 0,00 0,00% 8.1. Jednostki uczestnictwa 0,00 0,00% 8.2. Certyfikaty inwestycyjne 0,00 0,00% Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości 0,00 0,00% Certyfikaty inwestycyjne innych funduszyinwestycyjnych 0,00 0,00% 9. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 0,00 0,00% 9.1. Opcje 0,00 0,00% 9.2. Kontrakty terminowe 0,00 0,00% 9.3. Swapy walutowe 0,00 0,00% 9.4. Swapy procentowe 0,00 0,00% 9.5. Prawa poboru 0,00 0,00% 9.6. Inne instrumenty pochodne 0,00 0,00% 10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 0,00 0,00% 11. Pożyczki 0,00 0,00% Zabezpieczone hipotecznie 0,00 0,00% Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej 0,00 0,00% Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie 0,00 0,00% Inne pożyczki 0,00 0,00% 12. Nieruchomości 0,00 0,00% 13. Depozyty bankowe ,00 7,36% 14. Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00% 15. RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: ,56 100,00% Ulokowane na terenie RP ,56 100,00% Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE 0,00 0,00% Ulokowane poza terenem RP i UE, ale na terenie krajów członkowskich OECD 0,00 0,00% Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD 0,00 0,00% (*) W stosunku do wersji sprawozdania umieszczonej pierwotnie na stronie internetowej w dniu 16 lutego 2007 uległa zmianie wartość bilansowa obligacji i akcji, która wynosiła w tamtym sprawozdaniu odpowiednio ,56 złotych i ,00 złotych. 23

24 PPE - Fundusz Akcji I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa , ,57 1. Lokaty , ,02 2. Środki pieniężne 1 217, ,47 3. Należności, w tym: , , Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 0,00 0, Pozostałe należności , ,08 4. Pozostałe aktywa 0,00 II. Zobowiązania , ,86 1. Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego ,86 0,00 2. Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia 0,00 0,00 3. Pozostałe zobowiązania 110, ,86 III. Aktywa netto (I-II) , ,71 24

25 PPE - Fundusz Akcji II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU A. Aktywa netto funduszu na początek okresu , ,28 B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II) , ,64 I. Zwiększenia funduszu , ,25 1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu , ,41 2. Tytułem udzielonych gwarancji 0,00 0,00 3. Pozostałe zwiększenia , ,84 II. Zmniejszenia funduszu , ,61 1. Tytułem wykupu , ,71 2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych 0,00 0,00 3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu 0,00 0,00 4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 0,00 0,00 5. Tytułem prowizji od składek 0,00 0,00 6. Tytułem pozostałych prowizji 0,00 0,00 7. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem 2 302, ,80 8. Tytułem udzielonych gwarancji 0,00 0,00 9. Pozostałe zmniejszenia , ,10 C. Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów) , ,79 1. z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska 859, ,18 2. z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0,00 3. z listów zastawnych 0,00 0,00 4. z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu 0,00 0,00 5. z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu 0,00 0,00 6. z akcji , ,37 7. z udziałów 0,00 0,00 8. z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych 0,00 0,00 9. z instrumentów pochodnych, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 0,00 0, z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu 0,00 0, z pożyczek 0,00 0, z nieruchomości 0,00 0, z depozytów bankowych 337, , z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej 0,00 0,00 D. Pozostałe zwiększenia 0,00 0,00 E. Pozostałe zmniejszenia 0,00 0,00 F. sprawozdawczego , ,71 DODATKOWE INFORMACJE O SKŁADCE PRZYPISANEJ BRUTTO I POTRĄCENIACH ZE SKŁADKI PRZED PRZEKAZANIEM NA FUNDUSZ 1. Składka przypisana brutto , ,95 2. Opłaty za ryzyko potrącane ze składki przypisanej brutto 0,00 0,00 3. Prowizje potrącane ze składek 980, ,54 4. Inne koszty potrącane ze składek 0,00 0,00 5. Składka netto po potrąceniu kosztów w pkt 1-4 zwiększająca wartość funduszu , ,41 25

26 PPE - Fundusz Akcji III. KOSZTY FUNDUSZU Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych 0,00 0,00 2. Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych 0,00 0,00 3. Koszty przechowywania aktywów funduszu 0,00 0,00 4. Koszty transakcyjne 0,00 0,00 5. Koszty zarządzania i administrowania funduszem 2 302, ,80 6. Pozostałe koszty 71,87 498,82 7. RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6): 2 374, ,62 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego PPE - Fundusz Akcji IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH JEDNOSTKA PODSTAWOWA Pozycja Liczba jednostek rozrachunkowych 1.1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego 4 607, , liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego 5 563, , Wartość jednostki rozrachunkowej : 2.1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 16,22 19, minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 15,36 19, maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 19,42 25, wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 19,25 25,33 26

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Fundusz Akcji PPE I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 6 742 199 14 525 205 1. Lokaty 6 708 559 14 374 814 2. Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 6 179,79 2 228,13 1. Lokaty 6 179,79 2 228,13 2. Środki pieniężne 3. Należności, w

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r.

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2007 r. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: PKO Stabilnego Wzrostu

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 749,82 768,72 Lokaty 749,82 768,72 Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3. Z tytułu

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r..

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r.. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3. Z tytułu zbycia składników portfela

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 20,931.18 12,745.44 1. Lokaty 20,931.18 12,745.44 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1 887,81 2 180,53 1. Lokaty 1 887,81 2 180,53 2. Środki pieniężne 3. Należności, w

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1 110 309,66 1 963 784,71 1. Lokaty 1 096 982,70 1 958 361,30 2. Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2006

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2006 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Fundusz IKE Stabilnego Wzrostu I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1 117 464 1 645 365 1. Lokaty 1 117 464 1 644 473 2.

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 768,72 770,64 1. Lokaty 768,72 770,64 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1.

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2010 r. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 6 182,86 6 179,79 1. Lokaty 6 182,86 6 179,79 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 504 178,49 797 234,27 1. Lokaty 502

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0.00 1,888,503.89 1. Lokaty 0.00 1,888,401.35 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0.00 102.54 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0.00 50,912.64 1. Lokaty 0.00 50,912.64 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności 4.

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 160,736.92 604,653.41 1. Lokaty 160,736.86 604,650.98 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0.06 2.43 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2.

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 6,769,240.74 16,132,197.39 1. Lokaty 6,769,240.74 15,848,659.45 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0.00 283,537.94 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 26,470,809.34 35,630,648.62 1. Lokaty 26,245,660.60 35,630,648.62 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 225,148.74 0.00 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 138,887,330.31 165,149,377.65 1. Lokaty 138,815,305.53 165,148,571.69 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 72,024.78 805.96 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2005 r. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: PKO/CREDIT SUISSE

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r.

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: Arka Akcji I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r ,00 1. Lokaty

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r ,00 1. Lokaty Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0,00 18 711 837,00 1. Lokaty 18 711 837,00 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 478,457.49 633,176.99 1. Lokaty 478,457.49 608,741.96 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0.00 24,435.03 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1,465,443.22 2,016,467.71 1. Lokaty 1,465,443.22 2,016,467.71 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 10 154 373,85 11 574 115,34 1. Lokaty 10 154 373,85 11 574 115,34 2. Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2008

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2008 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0 1,612 1. Lokaty 0 241 Środki pieniężne 0 1,371 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3. Pozostałe należności 4. Pozostałe aktywa

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2008

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2008 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0 1,612 1. Lokaty 0 241 Środki pieniężne 0 1,371 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3. Pozostałe należności 4. Pozostałe aktywa

Bardziej szczegółowo

ZmianyAktywNettoFund Liczba i WartJR 79,766, ,766, ,427, ,427,

ZmianyAktywNettoFund Liczba i WartJR 79,766, ,766, ,427, ,427, wartość netto na 31.12.2002 wartość netto na 31.12.2003 wartość netto na 31.12.2003 wartość netto na 31.12.2004 wartość netto na 31.12.2003 wartość netto na 31.12.2004 ZmianyAktywNettoFund Liczba i WartJR

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2010 "UFK Legg Mason Akcji"

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2010 UFK Legg Mason Akcji Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2010 "UFK Legg Mason Akcji" I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 8 528 969,27 14 828 919,89 1. Lokaty 8 528 969,27 14

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 16 726,85 19 210,08 1. Lokaty 16 726,85 19 210,08 2. Środki pieniężne 3. Należności,

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2009 r. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: PKO/CREDIT SUISSE Akcje I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU (w zł)

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2010

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2010 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 12 398 39 213 1. Lokaty 12 361 38 868 Środki pieniężne 38 345 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3. Pozostałe należności 4.

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 15 309 500,41 16 048 400,88 1. Lokaty 15 309 500,41 16 048 400,88 2. Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2010

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2010 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 17 432 1498 1. Lokaty 17 337 135 452 Środki pieniężne 94 4 646 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3. Pozostałe należności 4.

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r.

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 6 182,86 2 228,13 1. Lokaty 6 182,86 2

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0.00 217,819.81 1. Lokaty 0.00 217,819.81 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności 4.

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 15 589,63 9 119,05 1. Lokaty 15 589,63 9 119,05 2. Środki pieniężne 3. Należności,

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1,617,436.85 4,468,227.91 1. Lokaty 1,617,436.85 4,468,227.91 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0.00 537,398.03 1. Lokaty 0.00 537,398.03 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności 4.

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 15,099,473.67 19,440,030.52 1. Lokaty 14,974,462.91 19,439,017.46 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 125,010.76 1,013.06 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 184,718.40 834,755.25 1. Lokaty 184,718.40 834,755.25 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 71,539.23 3,960,594.22 1. Lokaty 71,539.23 3,960,594.22 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY CONCORDIA ZRÓWNOWAŻONY. (w zł)

UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY CONCORDIA ZRÓWNOWAŻONY. (w zł) I. Aktywa 313 475 334 849 1. Lokaty 313 475 334 849 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0 0 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności 4. Pozostałe aktywa II.

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) I. Aktywa 11 544 192 11 985 666 1. Lokaty 11 544 192 11 985 666 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 0 0 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Półoczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półoczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1,144,454.28 1,846,027.47 1. Lokaty 1,144,316.13 1,846,027.47 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 138.15 0.00 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa ,58

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa ,58 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 468 135,58 1. Lokaty 468 135,58 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności 4. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2006 roku

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2006 roku I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 13 712 208 19 0956 1. Lokaty 13 712 208 19 090 118 2. Środki pieniężne 0-62 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0.00 40,229.93 1. Lokaty 0.00 40,229.93 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności 4.

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0,00 0,00

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0,00 0,00 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. 1. 2. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 40 229,93 40 229,93 0,00 468 135,58 468 135,58 0,00 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 119 699 374,24 56 340 526,88 1. Lokaty

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2007

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2007 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0.00 4,972.64 1. Lokaty 0.00 4,972.64 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności 4. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 620,756.32 994,777.54 1. Lokaty 620,756.32 994,777.54 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1,110,221.29 1,287,011.20 1. Lokaty 1,110,221.29 1,287,011.20 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący

( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 20 872 113 27 652 011 1. Lokaty 20 872 113 27 651 644 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 0 0 3.1. Z tytułu zbycia składników

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0.00 3,426,430.89 1. Lokaty 0.00 3,426,430.89 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1,268,965.21 11,703,401.11 1. Lokaty 1,268,965.21 11,703,401.11 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2.

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1.

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. 1. 2. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 3 751 037,87 3 751 037,87 0,00 8 220 589,83 8 220 589,83 0,00 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 3,426,430.89 4,058,402.35 1. Lokaty 3,426,430.89 4,058,402.35 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1.

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. 1. 2. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 22 912 555,40 22 912 555,40 0,00 35 441 505,06 35 441 505,06 0,00 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący I Aktywa , ,66 1. Lokaty

I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący I Aktywa , ,66 1. Lokaty I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 30.06.2008 I Aktywa 1. Lokaty 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

, ,86

, ,86 I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2004 I Aktywa 1. Lokaty 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 490,586.25 764,023.39 1. Lokaty 490,527.03 764,023.39

Bardziej szczegółowo

I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący I Aktywa , ,55 1. Lokaty

I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący I Aktywa , ,55 1. Lokaty I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2009 I Aktywa 1. Lokaty 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007 Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Fundusz Obligacji PPE I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 11 097 285 5 055 814 1. Lokaty 11 097 285 5 055 814 2. Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 3,804,332.18 6,556,407.27 1. Lokaty 3,804,332.18 6,556,407.27 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

, ,28

, ,28 I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 30.06.2008 I Aktywa 1. Lokaty 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący I Aktywa , ,89 1. Lokaty

I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący I Aktywa , ,89 1. Lokaty I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 30.06.2008 I Aktywa 114 215,31 136 587,89 1. Lokaty 114 215,31 136 587,89 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY CONCORDIA AKCJI. I. Aktywa netto funduszu (w zł)

UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY CONCORDIA AKCJI. I. Aktywa netto funduszu (w zł) I. Aktywa netto funduszu (w zł) I. Aktywa 126 808 161 363 1. Lokaty 126 808 161 363 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0 0 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Fundusz IKE Dynamiczny I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 7 392 353 4 587 194 1. Lokaty 7 314 046 4 587 194 2. Środki

Bardziej szczegółowo

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2007 Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 606,326.99 845,531.62 1. Lokaty 606,326.99 845,531.62 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2008 31.12.2009. 2. Środki pieniężne 0,00 0,00 3. Należności, w tym 0,00 0,00

I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2008 31.12.2009. 2. Środki pieniężne 0,00 0,00 3. Należności, w tym 0,00 0,00 I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2008 I Aktywa 0,00 64 661,87 1. Lokaty 0,00 64 661,87 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela

Bardziej szczegółowo

15 829 224,25 23 264 890,45

15 829 224,25 23 264 890,45 I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2003 I Aktywa 15 829 224,25 23 264 890,45 1. Lokaty 15 829 224,25 23 264 890,45 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym Z tytułu zbycia

Bardziej szczegółowo

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31-12-2006 Nazwa zakładu ubezpieczeń: SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

Bardziej szczegółowo

I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2003 31.12.2004 I Aktywa. 12 365,59 25 839,36 1. Lokaty

I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2003 31.12.2004 I Aktywa. 12 365,59 25 839,36 1. Lokaty I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2003 I Aktywa 12 365,59 25 839,36 1. Lokaty 12 365,59 25 839,36 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym Z tytułu zbycia składników portfela

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1.

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. 1. 2. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 2 502 288,90 2 502 288,90 0,00 2 606 386,23 2 606 386,23 0,00 3. Należności, w tym 0,00 0,00 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30/06/2010

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30/06/2010 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 8 645 113 9 171 182 1. Lokaty 8 645 113 9 171 182 Środki pienięŝne 3. NaleŜności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3. Pozostałe naleŝności

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Fundusz Agresywnego Inwestowania IKE I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieŝący 2006-06-30 I Aktywa

Bardziej szczegółowo

33 604 482,35 44 822 009,57

33 604 482,35 44 822 009,57 I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2003 I Aktywa 33 604 482,35 44 822 009,57 1. Lokaty 33 604 482,35 44 822 009,57 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym Z tytułu zbycia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie okresowe Funduszu Zrównoważonego BPH za I półrocze 2005 roku

Sprawozdanie okresowe Funduszu Zrównoważonego BPH za I półrocze 2005 roku I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa - 10 150,21 1. Lokaty 5 150,21 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1 Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2 Pozostałe należności 4. Pozostałe aktywa

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE SPORZĄDZONE NA DZIEŃ ROKU DLA AKTYWA NETTO FUNDUSZU Aktywa netto funduszu (w zł) I. Aktywa 0,00 12 722,55 1. Lokaty 0,00 12 722,55 Środki pieniężne 0,00 0,00 3. Należności, w tym

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SPRAOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO. Sporządzone na dzień: 31 grudnia 2004 roku

PÓŁROCZNE SPRAOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO. Sporządzone na dzień: 31 grudnia 2004 roku PÓŁROCZNE SPRAOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO Sporządzone na dzień: 31 grudnia 2004 roku WIELKOPOLSKIEGI TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ ŻYCIOWYCH I RENTOWYCH CONCORDIA CAPITAL SA UBEZPIECZENIOWY

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SPRAOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO. Sporządzone na dzień: 31 grudnia 2004 roku

PÓŁROCZNE SPRAOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO. Sporządzone na dzień: 31 grudnia 2004 roku PÓŁROCZNE SPRAOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO Sporządzone na dzień: 31 grudnia 2004 roku WIELKOPOLSKIEGI TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ ŻYCIOWYCH I RENTOWYCH CONCORDIA CAPITAL SA UBEZPIECZENIOWY

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 1 522 011,27 1. Lokaty 0,00 1 388 035,37 2. Środki pieniężne

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 1 522 011,27 1. Lokaty 0,00 1 388 035,37 2. Środki pieniężne I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0,00 1 522 011,27 1. Lokaty 0,00 1 388 035,37 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0,00 133 975,90 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. Środki pieniężne 0,00 0,00

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. Środki pieniężne 0,00 0,00 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. 1. 2. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 178 518,97 178 518,97 1 195 393,48 1 191 084,21 3. Należności, w tym 4 309,27 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie okresowe Funduszu Dynamicznego BPH za rok 2006

Sprawozdanie okresowe Funduszu Dynamicznego BPH za rok 2006 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 5 936,34-1. Lokaty 5 931,34-2. Środki pieniężne 5,00 3. Należności, w tym 3.1 Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2 Pozostałe należności 4. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I.

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. 1. Aktywa Lokaty 12 553 836,38 12 553 836,38 20 138 293,96 19 805 604,05 2. Środki pieniężne 0,00 0,00 3. Należności, w tym 0,00 332 689,91 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0,00 0,00

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0,00 0,00 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. 1. 2. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 8 787 714,82 8 787 714,82 12 553 836,38 12 553 836,38 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2.

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. 1 943 005,50 1. Lokaty

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. 1 943 005,50 1. Lokaty Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: Pareto Millennium 2 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0,00 1 943 005,50

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1.

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. 1. 2. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 6 678 195,87 6 678 195,87 0,00 6 921 418,59 6 887 178,16 0,00 3. Należności, w tym 0,00 34 240,43 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2010 Fundusz " UFK Zrównoważony"

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2010 Fundusz  UFK Zrównoważony Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2010 Fundusz " UFK Zrównoważony" I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 59 705 578,27 51 084 957,16 1. Lokaty 59 705 578,27

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: Pareto Millennium 1 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1 605 596,95 1

Bardziej szczegółowo

1. inwestycyjnego. 3.2. Pozostałe należności 0,00 0,00 4. Pozostałe aktywa 0,00 0,00 II Zobowiązania 0,00 0,00 Z tytułu nabycia składników portfela

1. inwestycyjnego. 3.2. Pozostałe należności 0,00 0,00 4. Pozostałe aktywa 0,00 0,00 II Zobowiązania 0,00 0,00 Z tytułu nabycia składników portfela I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2003 I Aktywa 0,00 423,48 1. Lokaty 0,00 423,48 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym Z tytułu zbycia składników portfela 3.1. inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Koniec okresu bieżącego I. Aktywa Lokaty Środki pieniężne Należności

Koniec okresu bieżącego I. Aktywa Lokaty Środki pieniężne Należności WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Koniec okresu poprzedniego Koniec okresu bieżącego I. Aktywa 0 2 282 720 Lokaty 0 2 282 720 2. Środki pieniężne Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust.

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 1 204 321,72 1. Lokaty 0,00 1 204 321,72 2. środki pieniężne 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 75 486 027,02 85 169 769,29 1. Lokaty 75 486 027,02 85 169 769,29 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 342 996,58 523 509,78 1. Lokaty 342 996,58 523 509,78 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru,

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 13 521 783,47 10 776 958,11 1. Lokaty 11 014 601,89 9 862 238,31 środki pieniężne 124 567,07 128 853,30 aktywa za zezwoleniem

Bardziej szczegółowo

( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący

( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 51 830 132 17 796 934 1. Lokaty 51 830 132 17 757 855 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 0 38 825 3.1. Z tytułu zbycia

Bardziej szczegółowo

( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący

( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0 24 946 694 1. Lokaty 0 24 946 694 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 0 0 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) poprzedni bieżący I. Aktywa 0,00 113 104,18 1. Lokaty 0,00 113 104,18 2. środki pieniężne 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy

Bardziej szczegółowo