MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Przewidywane kierunki badań rolnych i ich finansowanie w UE w latach Andrzej Babuchowski Radca Minister SP RP UE

2 Priorytety Strategii UE Europa 2020 rozwój inteligentny: rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji; rozwój zrównoważony: wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej; rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu: wspieranie gospodarki o wysokim poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną.

3 Priorytety przewodnie Unia innowacji projekt na rzecz poprawy warunków ramowych i dostępu do finansowania badań i innowacji, tak by innowacyjne pomysły przeradzały się w nowe produkty i usługi, które z kolei przyczynią się do wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy; Europejska agenda cyfrowa projekt na rzecz upowszechnienia szybkiego Internetu i umożliwienia gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom czerpania korzyści z jednolitego rynku cyfrowego; Europa efektywnie korzystająca z zasobów projekt na rzecz uniezależnienia wzrostu gospodarczego od wykorzystania zasobów, przejścia na gospodarkę niskoemisyjną, większego wykorzystania odnawialnych źródeł energii, modernizacji transportu oraz propagowania efektywności energetycznej;

4 Główne filary przyszłego finansowania badań Doskonałość w prowadzeniu badań, Rozwiązywanie problemów społecznych, Przewodnia rola przemysłu i zwiększanie konkurencyjności.

5 Wspólne Strategiczne Ramy Badao i Innowacji Obejmują one: 7 Program Ramowy, Część innowacyjną Programu Ramowego Konkurencyjności i Innowacji (Competitiveness and Innovation Framework Programme CIP), Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT).

6 Wspólne Strategiczne Ramy Badao i Innowacji (CSFRI) Powinny one: wyeliminować fragmentację badań zapewnić większą spójność programów krajowych i unijnych być powiązane z kluczowymi elementami polityk sektorowych, takimi jak: zdrowie, bezpieczeństwo żywnościowe, bio-gospodarka, energia, zmiany klimatyczne

7 Wspólne Strategiczne Ramy Badao i Innowacji (CSFRI) Oczekiwane efekty: CSFRI powinny spowodować wzrost wartości dodanej wsparcia unijnego poprzez wygenerowanie krytycznego poziomu zasobów, ekspertyz i doskonałości w badaniach i innowacjach, które nie mogą być osiągnięte wyłącznie na poziomie krajowym.

8 Finansowanie badań Finansowanie badań w mld Programy Ramowe 50,52 80,00 W tym badania w obszarze: Żywność, rolnictwo, rybołówstwo i biotechnologia Bezpieczeństwo (Dział 3) żywności 1,94 4,5-2,2 Fundusze Strukturalne 60,00 60,00 Razem 110,52 142,2

9 Wspólne Strategiczne Ramy Badao i Innowacji (CSFRI) Sposób finansowania: temat badawczy z udziałem jednostki naukowo-nadawczej będzie finansowany z pieniędzy CSFRI, infrastruktura związana z badaniami będzie finansowana z pieniędzy na programy badawcze znajdujące się w funduszach strukturalnych.

10 Obszar Konkurencyjnośd i Obywatelstwo Uwzględnia następujące działania: Połączenie Programu Ramowego, innowacyjnej części Programu na rzecz Konkurencyjności i Innowacyjności (Competitiveness and Innovation Framework Programme - CIP) oraz Środków na Europejski Instytut Innowacji i Technologii (European Institute of Innovation and Technology - EIT), we Wspólne Strategiczne Ramy Badań i Innowacji (CSFRI). Program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz MŚP (druga z części dotychczasowego programu CIP).

11 Obszar Konkurencyjnośd i Obywatelstwo c.d. Połączenie Programu Kształcenia Ustawicznego, Erasmus Mundus oraz Młodzież w Działaniu, w program Education Europe. Połączenie programów Kultura, Media oraz Media Mundus, w program Creative Europe

12 Europejski Instytut innowacji i Technologii (European Institute of Innovation and Technology EIT) Europejski Instytut Technologiczny będzie częścią programu CSFRI i będzie odgrywał kluczową rolę w koordynacji współpracy trzech elementów trójkąta wiedzy : edukacji, innowacji i badań, poprzez Wspólnoty Wiedzy i Innowacji (Knowledge and Innovation Communities KIC). Jedną z cech nowego podejścia do badań będzie stopniowy wzrost stosowania innowacyjnych instrumentów finansowych, naśladujących skutecznie funkcjonujący Instrument Finansowy Podziału Ryzyka (RSFF Risk Sharing Finance Facility).

13 Europejski Instytut innowacji i Technologii (European Institute of Innovation and Technology EIT) EIT wskazał na potrzebę powołania większej liczby KIC. Zaproponowano powołanie 3 KIC, kolejno w latach 2014, 2017 i Uważa się, że jeden z planowanych KIC powinien dotyczyć rolnictwa. Zidentyfikowano również 6 możliwych tematów, którymi potencjalnie mogą zająć się KIC.

14 Centrum Wiedzy i Innowacji (Knowledge and Innovation Centre KIC) KIC są organizowane wokół tzw. centrów kolokacji (Co-location Centres - CLCs) i obejmują osoby z wielu obszarów działalności wliczając w to pracowników lub członków: uczelni, jednostek naukowo-badawczych, dużych firm, organizacji naukowo-badawczych i MŚP. Jakkolwiek, w zasadzie brak jest sformalizowanych kryteriów wyboru KIC, to na ogół tworzy się KIC na bazie istniejących struktur badawczych. Można jednak tworzyć również KIC tam gdzie nie ma istniejących struktur.

15 Europejskie Partnerstwa Innowacyjne (European Innovation Partnership - EIP) EIP powołano w celu szybszego opracowywania i wykorzystywania rozwiązań i technologii stanowiących odpowiedź na globalne wyzwania, takie jak: zmiany klimatyczne, zmiany demograficzne, niedobór surowców, potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa, lepszej ochrony zdrowia, między podmiotami działającymi na poziomie UE i Państw Członkowskich.

16 Europejskie Partnerstwa Innowacyjne (European Innovation Partnership - EIP) Celem EIP jest: zapewnienie większej synergii i lepszego wykorzystania doświadczeń i zasobów UE w obszarze badań, rozwoju i innowacji, zwiększenie współpracy międzynarodowej między podmiotami z różnych Państw Członkowskich, możliwie najszersze wykorzystanie różnych instrumentów wspierających działalność badawczo-rozwojową oraz komercjalizacja wyników badań zarówno na poziomie unijnym, jak i krajowym.

17 Europejskie Partnerstwa Innowacyjne (European Innovation Partnership - EIP) Pierwszy pilotażowy projekt EIP dotyczy aktywnego starzenia się w dobrym zdrowiu (Active and healthy ageing). Głównym jego celem jest zwiększenie o 2 lata, do 2020 r, średniej liczby lat niezależnego życia w dobrym zdrowiu. Przez osiągnięcie tego celu, projektodawcy przedsięwzięcia chcą poprawić również stabilność i skuteczność systemów opieki społecznej i zdrowotnej, a także stworzyć unijny i globalny rynek dla innowacyjnych produktów i usług, dający nowe możliwości przedsiębiorstwom w całej UE.

18 Europejskie Partnerstwa Innowacyjne (European Innovation Partnership - EIP) Projektem kieruje Grupa Sterująca (Steering Groups, SG) składająca się z wysokich rangą przedstawicieli rządów (ministrowie), Parlamentu Europejskiego, biznesu i nauki z krajów zaangażowanych w projekt. Przewodniczy im Komisarz KE odpowiedzialny merytorycznie za dany obszar. Horyzontalna koordynacja nad EIP spoczywa w gestii DG Research and Innovation. Prace SG wspierają grupy operacyjne (robocze) składające się z ekspertów z danej dziedziny z sektora publicznego i prywatnego. W prace włączona jest ponadto tzw. grupa Szerpów, czyli osób wspomagających prace SG.

19 Europejskie Partnerstwa Innowacyjne (European Innovation Partnership - EIP) Głównym zadaniem SG jest opracowanie Strategicznego Planu Wdrażania (Strategic Implementation Plan - SIP) przedstawiającego kluczowe bariery do przezwyciężenia w danym obszarze, konkretne cele do osiągnięcia, zakres odpowiedzialności i kluczowe etapy realizacji projektu tzw. kamienie milowe, w celu monitorowania postępów w realizacji działań. W październiku KE zamierza opublikować Komunikaty dotyczące kolejnych EIP. Proponowane obecnie obszary dotyczą m.in.: surowców naturalnych i zrównoważonej produkcji produktów rolnych.

20 Partnerstwa w Zakresie Badań i Innowacji W III kwartale 2011 r. planowana jest także publikacja komunikatu KE na temat Partnerstw w Zakresie Badań i Innowacji Communication on Partnering. Dotyczyć one będą różnych typów partnerstw np. publiczno-prywatnych, publiczno-publicznych. Powyższy dokument wykraczał będzie poza tematykę EIP, chociaż można oczekiwać, iż będzie do niej nawiązywał.

21 Tematy proponowane przez Platformę Technologiczną Food for Life do programu prac na rok 2013, w temacie 2 żywnośd, rolnictwo, rybołówstwo i biotechnologia. Konsumenci Akceptacja ze strony konsumentów żywności o zmienionym składzie. Ocena wpływu procedur, materiałów i metod stosowanych do przechowywania i przygotowania produktów wytwarzanych w małej skali, wliczając w to również te przygotowywane przez laboratoria kuchenne w których bada się różne sposoby wytwarzania, integrując i weryfikując naukowo zwyczaje i tradycje różnych kultur regionalnych i etnicznych.

22 Tematy proponowane przez Platformę Technologiczną Food for Life do programu prac na rok 2013, w temacie 2 żywnośd, rolnictwo, rybołówstwo i biotechnologia. Odżywianie Wpływ składników diety na zapobieganie utracie funkcji poznawczych w czasie starzenia się. Określenie potrzeb żywieniowych, smakowych i odnoszących się do tekstury żywności oraz rozwój strategii dla odpowiedniego żywienia osób starszych oraz pacjentów geriatrycznych.

23 Tematy proponowane przez Platformę Technologiczną Food for Life do programu prac na rok 2013, w temacie 2 żywnośd, rolnictwo, rybołówstwo i biotechnologia. Przetwórstwo spożywcze Wykorzystanie obszernego zakresu potencjału innowacyjnego opakowań poprzez powiązanie racjonalnych obaw odnośnie środowiska i zdrowia z zaawansowanymi technologiami. Poszukiwanie tradycyjnych technologii i technik stosowanych w przetwórstwie na mała skalę (zarówno w UE, jak i poza nią) w celu uchronienia ich przed zapomnieniem. Dostosowanie technologii przemysłowych o dużej skali do wielkości mogących mieć zastosowanie w MŚP i gospodarstwach domowych.

24 Tematy proponowane przez Platformę Technologiczną Food for Life do programu prac na rok 2013, w temacie 2 żywnośd, rolnictwo, rybołówstwo i biotechnologia. Bezpieczeństwo i jakość żywności Badania nad wpływem różnych struktur organizacyjnych łańcucha żywnościowego (krótkie/długie łańcuchy, niezlokalizowane łańcuchy żywnościowe, łańcuchy odnoszące się do produktów lokalnych i/lub PDO, PGI) i przepływu informacji o ryzyku i korzyściach związanych z żywnością na postrzeganie i zaufanie do żywności przez konsumentów. Analiza ryzyka oraz korzyści wynikające z podejścia holistycznego, w celu określenia rzeczywistego, ogólnego wpływu żywności i/lub modelu żywności, na samopoczucie ludzi.

25 Tematy proponowane przez Platformę Technologiczną Food for Life do programu prac na rok 2013, w temacie 2 żywnośd, rolnictwo, rybołówstwo i biotechnologia. Wpływ na środowisko i całkowity łańcuch żywnościowy Metody i technologie optymalnego wykorzystania wody we wszystkich etapach łańcucha żywnościowego, uwzględniając zmienność w czasie i przestrzeni. Rozwój zintegrowanego podejścia do prawidłowej oceny zrównoważonego rozwoju systemów dystrybucji określonych produktów rolno-spożywczych. Utworzenie europejskiej sieci, obok już istniejących, w celu poprawy dostępu do wiedzy fachowej, zarówno na poziomie lokalnych (Europejskiej Platformy Technologicznej Żywność dla Życia i sieci krajowych platform, ISEKI, Akademii Żywności), jak i krajowym, czy europejskim. Pokonywanie prawnych i finansowych barier przeszkadzających innowacji, tworzenie białej księgi w sprawie potrzeb zgodności prawnej i narzędzi finansowych koniecznych do promocji innowacji i konkurencyjności naszych systemów żywnościowych.

26 Dziękuję Państwu za Uwagę

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Programowanie perspektywy finansowej na lata 2014-2020 październik 2013 r. Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 - Załączniki do Umowy Partnerstwa - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji

HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji 1. Słowo wstępne - Krystyna Łybacka 2. Przedmowa - Máire Geoghegan-Quinn

Bardziej szczegółowo

Interreg Europa Podręcznik programu

Interreg Europa Podręcznik programu European Union European Regional Development Fund Sharing solutions for better regional policies UWAGA: DOKUMENT O CHARAKTERZE POMOCNICZYM. OBOWIĄZUJE WERSJA ANGIELSKA, OPUBLIKOWANA NA STRONIE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Wrocław, 8 kwietnia 2014 r. 1 Spis treści Wstęp... 4 WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ W OSIĄGNIĘCIE

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek dotyczący DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek dotyczący DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 6.4.2005 KOM(2005) 121 końcowy 2005/0050 (COD) Wniosek dotyczący DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiającej program ramowy na rzecz konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa programowo - finansowa UE 2014 2020 - najważniejsze zmiany. [Wpisz podtytuł dokumentu]

Nowa perspektywa programowo - finansowa UE 2014 2020 - najważniejsze zmiany. [Wpisz podtytuł dokumentu] Nowa perspektywa programowo - finansowa UE 2014 2020 - najważniejsze zmiany [Wpisz podtytuł dokumentu] Opracowano w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie Kraków; 2013 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Programowanie perspektywy finansowej na lata 2014-2020 23 maja 2014 r. Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 - Umowa Partnerstwa - Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Projekt Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Lublin, 8 kwietnia 2014 r. 1 Spis treści: SPIS SKRÓTÓW... 4 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

EWOLUCJA POLITYKI INNOWACYJNEJ UNII EUROPEJSKIEJ. STRATEGIA ORAZ INSTRUMENTARIUM WSPARCIA INNOWACYJNOŚCI W KONTEKŚCIE INTEGRACJI Z UE

EWOLUCJA POLITYKI INNOWACYJNEJ UNII EUROPEJSKIEJ. STRATEGIA ORAZ INSTRUMENTARIUM WSPARCIA INNOWACYJNOŚCI W KONTEKŚCIE INTEGRACJI Z UE EWOLUCJA POLITYKI INNOWACYJNEJ UNII EUROPEJSKIEJ. STRATEGIA ORAZ INSTRUMENTARIUM WSPARCIA INNOWACYJNOŚCI W KONTEKŚCIE INTEGRACJI Z UE Ewa Romanowska 1 Streszczenie Celem artykułu jest analiza polityki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 73

Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 73 Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 73 UCHWAŁA Nr 7 RADY MINISTRÓW z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki Dynamiczna Polska 2020 Na podstawie art. 14

Bardziej szczegółowo

20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/487

20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/487 20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/487 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 20 maja 2010 r. Druk nr 879

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 20 maja 2010 r. Druk nr 879 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 20 maja 2010 r. Druk nr 879 MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH SEKRETARZ STANU SEKRETARZ DO SPRAW EUROPEJSKICH Mikołaj DOWGIELEWICZ Pan Bogdan

Bardziej szczegółowo

7PR. jutrzejsze odpowiedzi mają swój początek dziś SIODMY PROGRAM RAMOWY

7PR. jutrzejsze odpowiedzi mają swój początek dziś SIODMY PROGRAM RAMOWY 7PR jutrzejsze odpowiedzi mają swój początek dziś SIODMY PROGRAM RAMOWY 7PR W SKRÓCIE 7PR jest skrótem od Siódmego programu ramowego w zakresie badań i rozwoju technologicznego. Jest to główny mechanizm

Bardziej szczegółowo

Finansowe instrumenty stymulowanie efektywnej gospodarki energią

Finansowe instrumenty stymulowanie efektywnej gospodarki energią Finansowe instrumenty stymulowanie efektywnej gospodarki energią Pomoc w zakresie stymulowania efektywnej gospodarki energią (audyty, szkolenia, kampanie edukacyjne) Prof. dr hab. inż. Tadeusz Skoczkowski

Bardziej szczegółowo

Jak wykorzystywać. strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości. Seria przewodników

Jak wykorzystywać. strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości. Seria przewodników Seria przewodników Jak wspierać politykę w zakresie MŚP wykorzystując fundusze strukturalne. Jak wykorzystywać fundusze strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

SEKTOR ICT W PROCESIE ROZWOJU

SEKTOR ICT W PROCESIE ROZWOJU SEKTOR ICT W PROCESIE ROZWOJU REGIONALNYCH I INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI W WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIM Opracowanie wykonano na zlecenie Wydziału Zarządzania Strategicznego Urzędu Marszałkowskiego Woj. Zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I WARUNKÓW PRACY II etap

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I WARUNKÓW PRACY II etap Załącznik nr 1 do uchwały Nr. Rady Ministrów z dnia Program wieloletni POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I WARUNKÓW PRACY II etap Okres realizacji: lata 2011 2013 Wnioskodawca: Minister Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Programy pomocowe Unii Europejskiej jako źródło finansowania rozwoju i konkurencyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw

Programy pomocowe Unii Europejskiej jako źródło finansowania rozwoju i konkurencyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw 51 Barometr Regionalny Nr 2(20) 2010 Programy pomocowe Unii Europejskiej jako źródło finansowania rozwoju i konkurencyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw Alfreda Kamińska Wyższa Szkoła Menedżerska

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 /Projekt/ Kraków, lipiec 2014

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE BDKM Grupa Doradcza Warszawa, czerwiec 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Współpracy Transgranicznej

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 821/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 lipca 2014 r. Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Śląskiego. Program Wykonawczy 2005-2008 dla Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013

Zarząd Województwa Śląskiego. Program Wykonawczy 2005-2008 dla Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013 Zarząd Województwa Śląskiego Program Wykonawczy 2005-2008 Wyobrażenia tworzą rzeczywistość Katowice, wrzesień 2005r. Strona 2 Spis Treści Spis Treści...2 Wstęp...3 Śląska Deklaracja na rzecz rozwoju Kreatywnego

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego o Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. Wersja wstępna Warszawa, 28 maja 2014 r Autorzy: Zespół Sektora Publicznego Deloitte Business Consulting

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla Polski ze środków unijnych dotacje 2014-2020

Wsparcie dla Polski ze środków unijnych dotacje 2014-2020 Wsparcie dla Polski ze środków unijnych dotacje 2014-2020 Agenda O nas Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Przegląd potencjalnych źródeł finansowania Programy już lub wkrótce dostępne Doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882. UCHWAŁA Nr 157 RADY MINISTRÓW. z dnia 25 września 2012 r.

Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882. UCHWAŁA Nr 157 RADY MINISTRÓW. z dnia 25 września 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2012.11.22 14:25:07 +01'00' MONITOR POLSKI v.p l DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882 UCHWAŁA

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Konin, 2 grudnia 2014 r. Beata Frontczak Konferencja organizowana przez Miasto Konin w ramach

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 1 Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 2 Spis treści 1. WPROWADZENIE DO FUNDUSZY NA LATA 2014-2020... 3 2. WSPÓŁPRACA NAUKA - BIZNES...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 1 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo