Prof. dr hab. inż. Grażyna Bartelmus Instytut Inżynierii Chemicznej PAN ul. Bałtycka Gliwice

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prof. dr hab. inż. Grażyna Bartelmus Instytut Inżynierii Chemicznej PAN ul. Bałtycka 5 44-100 Gliwice bartel@iich.gliwice.pl"

Transkrypt

1 Prof. dr hab. inż. Grażyna Bartelmus Instytut Inżynierii Chemicznej PAN ul. Bałtycka Gliwice Recenzja osiągnięć naukowo badawczych dra inż. Roberta GRZYWACZA w związku z postępowaniem o nadanie stopnia doktora habilitowanego, na zlecenie Rady Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej z dnia r. 1. Charakterystyka Kandydata. Dr inż. Robert Grzywacz ukończył w 1988 roku studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Krakowskiej, uzyskując tytuł magistra inżyniera chemika o specjalności inżynieria chemiczna. W tym samym roku rozpoczyna pracę jako asystent stażysta w Instytucie Inżynierii Chemicznej i Chemii Fizycznej, w Zakładzie Inżynierii Chemicznej i Procesowej, na Wydziale Chemicznym Politechniki Krakowskiej. Po dwóch latach przeniesiony zostaje na stanowisko asystenta naukowo-dydaktycznego i pracuje na tym stanowisku do połowy 1996 roku. W tym czasie dr Robert Grzywacz doskonali swoje umiejętności w dziedzinie modelowania reaktorów chemicznych i analizy ich właściwości stacjonarnych i dynamicznych, a w szczególności reaktorów kontaktowych ze złożem fluidalnym. Znalazło to wyraz w jego rozprawie doktorskiej, zatytułowanej Studia nad dynamiką węzła krakingu katalitycznego, której promotorem był prof. dr hab. inż. Bolesław Tabiś. Recenzentami pracy byli: prof. dr hab. inż. Józef Szarawara i dr hab. inż. Marek Berezowski. Rozprawa ta obroniona została w lutym 1996 roku na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej i decyzją Rady Wydziału tej uczelni Pan Robert Grzywacz uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych. W czerwcu 1996 roku Kandydat zostaje zatrudniony na stanowisku adiunkta w Instytucie Inżynierii Chemicznej i Procesowej, w Katedrze Reaktorów Chemicznych i Kinetyki Ruchu Masy Politechniki Krakowskiej, gdzie pracuje do chwili obecnej. Po uzyskaniu stopnia doktora Kandydat zajmował się różnorodną tematyką badawczą, zogniskowaną na zagadnieniach modelowania reaktorów biochemicznych i analizie ich właściwości stacjonarnych i dynamicznych, a w szczególności reaktorów typu airlift. Inspiracją do tego było z jednej strony rosnące zainteresowanie zastosowaniem aparatów tego typu w procesach z udziałem mikroorganizmów, z drugiej zaś dość skromnym i raczej fragmentarycznym stanem wiedzy odnośnie modelowania procesów zachodzących w bioreaktorach typu airlift, nie dającym spójnego, całościowego opisu problemu. Tak więc chęć poszerzenia tego obszaru wiedzy oraz weryfikacji opracowanych modeli procesu w oparciu o wyniki własnych badań eksperymentalnych procesu aerobowej biodegradacji wybranego substratu węglowego (fenol) w reaktorze airlift z wewnętrzną rurą cyrkulacyjną były inspiracją do dalszych prac Kandydata, publikowanych w latach Ich podsumowaniem jest monografia Właściwości stacjonarne bioreaktorów barbotażowych typu airlift, wydana przez Politechnikę Krakowską w 2012 roku, przedstawiona przez Kandydata do oceny jako rozprawa habilitacyjna. 2. Dorobek naukowy oraz działalność dydaktyczna i organizacyjna Kandydata. Zgodnie z przedstawionym Wykazem dorobek publikacyjny dra Roberta Grzywacza obejmuje: 10 publikacji wymienionych w punkcie I B wykazu publikacji, wchodzących w skład głównego osiągnięcia naukowego, z czego 6 (5 po uzyskaniu stopnia doktora) to publikacje z listy filadelfijskiej (5 publikacji w Inżynierii Chemicznej i Procesowej/ Chemical and Process Engineering, w tym dwie współautorstwa Kandydata (1x40%, 1

2 1x80%), 1 publikacja w Przemyśle Chemicznym), 3 publikacje w czasopismach nie będących na liście filadelfijskiej (Inż. Ap. Chem., Prace Naukowe IICh PAN, Czasopismo Techniczne Mechanika Wyd. Pol. Krakowska), jeden rozdział w monografii i jedna monografia, wydana przez PK, zatytułowana Airlift bioreactor. 7 publikacji w czasopismach z listy filadelfijskiej, wymienionych w punkcie II A wykazu, współautorstwa Kandydata, opublikowane po uzyskaniu stopnia doktora. W dwóch autor deklaruje swój wkład w ich opracowanie na 25%, 1x40%, 3x50% i 1x70%. w punkcie E wykazu zestawiono 8 publikacji, z czego 4 publikacje, zamieszczone w czasopiśmie Inżynieria i Aparatura Chemiczna, opublikowane zostały po uzyskaniu stopnia doktora. Trzy z nich są współautorstwa Kandydata ( 1x60%, 2x50%) Sumaryczny Impact Factor wg listy Journal Citation Reports (JCR), zgodnie z rokiem opublikowania, wynosi 5,204, a liczba cytowań publikacji, wg bazy Web of Science (WoS) : 11. Indeks Hirscha wg bazy Web of Science (WoS) wynosi 2. Ponadto Kandydat wykazywał swoją aktywność naukową w pozostałej działalności: wygłosił 7 (5 po doktoracie) referatów na Ogólnopolskich i 2 (po doktoracie) na Międzynarodowych Konferencjach, oraz aktywnie uczestniczył (10 posterów) w siedmiu konferencjach w kraju i za granicą. aktywnie uczestniczy w modyfikacji programów kształcenia i przygotowaniu oferty kształcenia w języku angielskim. Są to działania realizowane w ramach Programu Operacyjnego UE ( ), Kapitał Ludzki, Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka uczestniczył w komitetach organizacyjnych 2 Ogólnopolskich i 1 Międzynarodowej Konferencji Naukowych. był wykonawcą dwóch projektów badawczych (własnego i zamawianego), jednego grantu inwestycyjnego oraz kierownikiem i wykonawcą jednego grantu własnego. Realizacja dwóch ostatnich projektów umożliwiła uruchomienie wyposażonego w nowoczesną aparaturę pomiarową laboratorium bioprocesowego, w którym możliwa była realizacja części eksperymentalnej przedstawionej do oceny rozprawy habilitacyjnej. Publikacje Kandydata spoza obszaru wskazanego jako główne osiągnięcia naukowe są pracami teoretycznymi i dotyczą głównie zagadnień związanych z : analizą właściwości stacjonarnych i dynamicznych kaskady reaktorów zbiornikowych, początkowo dla klasycznych procesów chemicznych, a w późniejszych latach dla procesów z udziałem mikroorganizmów (II A.1-4). modelowaniem wieżowych reaktorów barbotażowych, w których prowadzone są procesy aerobowej biodegradacji substratu węglowego, pracujących przy współ- i przeciwprądowym przepływie fazy ciekłej i gazowej, z recyrkulacją biomasy. Porównano oba sposoby prowadzenia procesu, oceniono efektywność ich pracy oraz określono obszary ich zastosowania w zależności od warunków operacyjnych (II.A.5-6). symulacją numeryczną aerobowego procesu mikrobiologicznego, zachodzącego w biofilmie tworzącym się na powierzchni kulistego nośnika, w trójfazowym bioreaktorze ze złożem fluidalnym. Proces w biofilmie opisano 2 nieliniowymi równaniami różniczkowymi, w których szybkość zużywania substratu i tlenu przyjęto jak dla reakcji utleniania fenolu. Porównano 3 metody rozwiązania zagadnienia: metodę kolokacji ortogonalnej, metodę różnic skończonych i metodę wstrzeliwania. 2

3 Biorąc od uwagę czas obliczeń, wskazano najskuteczniejszy sposób rozwiązania problemu (II.A-7). Analizując dorobek publikacyjny dra Roberta Grzywacza należy zauważyć, że dopiero po doktoracie Kandydat zaczął aktywniej publikować w czasopismach z listy filadelfijskiej, głównie w Inżynierii Chemicznej i Procesowej/ Chemical and Process Engineering (9 publikacji z 12 z listy filadelfijskiej, z czego 7 ukazało się w ostatnich sześciu latach). Stąd zapewne nie najwyższa liczba cytowań prac Autora. W sumie Jego dorobek publikacyjny należy jednak uznać za zadowalający i spełniający zwyczajowe warunki stawiane kandydatom do stopnia naukowego doktora habilitowanego. 3. Charakterystyka dorobku dydaktycznego i popularyzatorskiego Kandydata oraz działalności na rzecz uczelni. Kandydat jest współautorem (z prof. Bolesławem Tabisiem) skryptu Politechniki Krakowskiej, zatytułowanego Procesy i reaktory biochemiczne. był promotorem 4 prac inżynierskich i 26 magisterskich, wykonywanych w Instytucie Inżynierii Chemicznej i Procesowej. w minionym roku recenzował 2 artykuły dla Chem. Eng. Sci. and Chem. Eng. Techn. przygotował i wygłosił 6 wykładów autorskich na studiach I stopnia, kierunek Inżynieria Chemiczna i Procesowa i Biotechnologia, przygotował i wygłosił 3 wykłady autorskie na studiach II stopnia, kierunek Inżynieria Chemiczna i Procesowa przygotował i wygłosił 1 wykład autorski na studiach III stopnia, kierunek Inżynieria Chemiczna i Procesowa zaprojektował, nadzorował budowę i wyposażenie laboratorium bioprocesowego. Moja opinia na temat aktywności Pana dra inż. Roberta Grzywacza w obszarze powyżej opisanych działań jest bardzo pozytywna. 4.1.Ocena prac wchodzących w skład osiągnięcia habilitacyjnego ( Wykaz I.B). Kandydat stwierdza, że w przedstawionej do oceny monografii zebrał i rozszerzył wyniki badań opublikowanych w artykułach zestawionych w Wykazie pod numerami I.B Artykuły te należy podzielić na dwie grupy: dotyczące hydrodynamiki reaktora airlift (I.B.1, I.B.5-8) oraz grupę publikacji w których prezentowano modele procesu aerobowej biodegradacji substratu węglowego w tego typu aparacie ( I.B.2 4, I.B.10 11). Praca I.B.1 została opublikowana przed uzyskaniem przez Kandydata stopnia doktora, a przedmiotem analizy jest w niej hydrodynamika reaktora barbotażowego z rurą centralną. Stosując model kaskady zastępczej dla strefy wznoszenia i opadania reaktora oraz idealne wymieszanie w strefach odgazowania i przydennej sformułowano model hydrodynamiki, który poddano weryfikacji w oparciu o wyznaczone eksperymentalnie wartości stopnia zatrzymania gazu i krzywe rozkładu czasu przebywania znacznika (KCl) w aparacie. Dla najmniejszej średnicy rury wewnętrznej, w całym zakresie zmian prędkości gazu, uzyskiwano idealne wymieszanie cieczy w strefie wznoszenia, natomiast w strefie pierścieniowej przepływ cieczy był raczej tłokowy bądź dyspersyjny. Zmiana wartości stosunku d r /D wykazała, że w zależności od prędkości fazy gazowej- w strefie wznoszenia charakter przepływu cieczy może zmieniać się od tłokowego do całkowitego wymieszania. Hydrodynamika reaktora airlift była również przedmiotem analizy w pracy I.B.6. Do opisu hydrodynamiki zaproponowano model oparty na globalnym bilansie pędu. Sformułowano równania modelu dla trzech podstawowych reżimów pracy aparatu. Obliczenia symulacyjne 3

4 przeprowadzono dla jednej wartości d r /D =0,8 bowiem w takim aparacie przeprowadzono badania, których celem było wyznaczenie zatrzymania gazu, prędkości przepływu cieczy przez strefę wznoszenia i opadania (opisana powyżej metoda impuls-odpowiedź) oraz prędkości przepływu gazu przez strefę wznoszenia (znacznik gazowy-metan). Autor stwierdza, że pomimo znacznych różnic wyników symulacji i doświadczeń, zaproponowany model opisuje prawidłowo jakościowe cechy hydrodynamiki płynów w reaktorze airlift, a źródłem rozbieżności jest mało precyzyjna metoda wyznaczania ilości gazu zatrzymanego w reaktorze. Zmiana metody wyznaczania wartości stopnia zatrzymania gazu w strefie opadania na tzw. metodę manometryczną pozwoliła uzyskać, dla rur cyrkulacyjnych o stosunkowo dużych średnicach, wartości mierzonego parametru zgodne z obliczonymi z modelu. Wyniki tych badań, dla szerokiego zakresu zmian średnic rury cyrkulacyjnej przedstawiono w pracy I.B.7. Opisana w pracach I.B.6 i I.B.7 hydrodynamika reaktora airlift powtórzona została w pracy B.I.8, w której Autor podkreśla, iż jednym z najważniejszych parametrów konstrukcyjnych reaktora airlift, mającym wpływ na jego właściwości hydrodynamiczne, jest stosunek objętości strefy wznoszenia do całej objętości reaktora (tzw. współczynnik podziału objętości).hydrodynamika reaktora airlift była również przedmiotem analizy w pracy I.B.5, w której przedstawiono metodę wyznaczania strefowych współczynników dyspersji cieczy. W wyniku doświadczeń uzyskano wartości liczb Peceta dla strefy wznoszenia i opadania badanego reaktora, których wartości maleją ze wzrostem prędkości gazu. Przedstawione w pracy wykresy wskazują, że w strefie wznoszenia wartości liczby Peceta są około dwa razy wyższe niż w strefie opadania, co jest wynikiem dość zaskakującym. Przedstawione w powyższych publikacjach modele hydrodynamiczne i ich weryfikacja były również prezentowane na kilku konferencjach naukowych (II.L.6 8, III.B.8) Kolejny cykl publikacji prezentuje modele matematyczne bioreaktora airlift, w którym prowadzone są procesy aerobowe (I.B.2 4, I.B.10 11). Pierwsza grupa tych modeli to modele pseudohomogniczne jednosubstratowe. Jest to równoznaczne z założeniem dobrego natlenienia środowiska reakcji. W pracy I.B.3 zaprezentowano 2 graniczne modele; zakładający idealne wymieszanie w strefie wznoszenia i opadania i model, w którym założono przepływ tłokowy w obu strefach aparatu. Przedstawiono również sposób konstruowania równań modelu matematycznego reaktora dla przepływu dyspersyjnego w obu strefach i sposób rozwiązania tego zagadnienia brzegowego poprzez dyskretyzację. W pracy wybrano metodę kaskady zastępczej. Omówiono sposób wyznaczania pętli histerezy stanów stacjonarnych i,stosując metodę kontynuacyjną, wykonano obliczenia testowe dla trzech wybranych parametrów bifurkacyjnych (stężenie substratu w strumieniu zasilającym, średni czas przebywania, współczynnik rozdziału objętości). Praca I.B.2 jest chyba skrótem większej całości bowiem, pomimo stwierdzenia autora, że w pracy przedstawiono modele dla wszystkich czterech struktur hydrodynamicznych w opracowaniu tych modeli nie ma, są tylko diagramy bifurkacyjne stanów stacjonarnych dla różnych stężeń początkowych substratu (zwracam uwagę na wartość stężenia substratu w strumieniu doprowadzanym do reaktora, zmienianego w obliczeniach aż do 8 kg/m 3 ). W pracy I.B.10 rozszerzono analizę o modele dyspersyjne i z przepływem tłokowym dla reżimu hydrodynamicznego C i ujęcie w modelu strefy odgazowania z idealnym wymieszaniem. Druga grupa modeli to modele heterogeniczne z dwusubstratową kinetyką reakcji mikrobiologicznej (I.B.4, I.B.8). Zmiana równania opisującego kinetykę reakcji sprawia, że konieczne staje się sformułowanie równań bilansujących tlen zarówno w fazie gazowej jak i ciekłej. W pracy I.B.4 zastosowano kinetykę dwusubstratową w modelu kaskady zastępczej. Określone zostały zakresy zmian wartości parametrów (wlotowe stężenie fenolu, czas przebywania, współczynnik recyrkulacji i podziału objętości), dla których otrzymywano stabilne stany stacjonarne i stopień konwersji fenolu zbliżony do jedności. W pracy I.B.8, w oparciu o model dyspersyjny (błędnie podane r-nie 6c), przedstawiono analizę wpływu 4

5 wybranych parametrów konstrukcyjnych i procesowych na powstające w reaktorze warunki napowietrzania. Sformułowano zalecenia odnośnie sposobu prowadzenia procesu, pozwalającego uniknąć niedoboru tlenu w środowisku reakcji Rozprawa habilitacyjna. W przedstawionej do oceny monografii Właściwości stacjonarne bioreaktorów barbotażowych typu airlift zostały zebrane i rozszerzone treści przedstawione w powyższych artykułach. Umożliwiło to również usystematyzowanie badań, wykonanie pewnych porównań i sformułowanie ostatecznych wniosków dotyczących zarówno wyboru modelu opisującego proces w reaktorze airlift jak i sposobu jego prowadzenia. Dlatego uważam, że celowe było jej opracowanie. Rozdział 2 rozprawy to charakterystyka hydrodynamiczna reaktorów airlift. W rozdziale tym Autor, modyfikującując dostępny w literaturze model globalnego bilansu pędu, formułuje równania bilansowe dla trzech, wyróżnionych obszarów hydrodynamicznych. Równania te znane są z publikacji B.I.6. W stosunku do danych przedstawionych w tym opracowaniu, Autor rozszerza zakres badań: przeprowadza badania dla 5 średnic rury cyrkulacyjnej, dwukrotnie zwiększa prędkość podawanego gazu oraz zmienia sposób pomiaru średniego stopnia zatrzymania gazu w strefie opadania. W wyniku tych działań uzyskano dobrą zgodność wyznaczonych eksperymentalnie i obliczonych wartości zatrzymania gazu w strefie wznoszenia i opadania. Następnie Autor przedstawia badania znacznikowe, prowadzone metodą opisaną szczegółowo w pracy B.I.6, w wyniku których wyznaczone zostają wartości liczb Peceta w strefie wznoszenia i opadania reaktora, w zależności od prędkości obu faz, ciekłej i gazowej. Badana te potwierdziły znacznie większą intensywność mieszania cieczy w strefie wznoszenia niż opadania (dwukrotna różnica w wartościach liczb Peceta). Szkoda, że Autor nie podjął próby ujęcia wyników tych pomiarów w formę równania korelacyjnego; wartości liczb Peceta będą mu potrzebne w dalszych etapach badań, przy rozwiązywaniu równań modeli dyspersyjnych reaktora. W rozdziale 4 monografii Autor oblicza wartości liczb Peceta cieczy z danych dostępnych w literaturze. Rozdział 3 pracy to rozważania na temat kinetyki mikrobiologicznej reakcji utleniania fenolu. Autor zestawił i porównał dostępne w literaturze zależności, opisujące właściwą szybkość wzrostu mikroorganizmów przy założeniu jedno- i dwusubstratowej kinetyki procesu. Przedstawione w tym rozdziale sprawdzenie eksperymentalne, która z zależności powinna być wybrana dla stosowanych mikroorganizmów jest mało przekonywujące. W rozdziale 4, po bardzo zwięzłym przedstawieniu stanu wiedzy dotyczącej modelowania procesów prowadzonych w reaktorze airlift, Autor przestąpił do formułowania opisów matematycznych prowadzonych w nim bioprocesów aerobowych, uwzględniających różne modele przepływu obu faz, różne reżimy hydrodynamiczne pracy aparatu (w rozważaniach pominięto reżim przejściowy B), jedno- bądź dwusubstratową kinetykę reakcji mikrobiologicznej i wreszcie uwzględniające lub nie obecność strefy odgazowania. W ten sposób zaprezentowano w sumie 24 modele. Wyczerpują one wszystkie możliwe do zaakceptowania struktury strumieni i reżimy pracy reaktora airlift. W rozdziale 5 Autor przedstawia sposoby rozwiązania równań modeli. Stwierdza, że z ich użyciem można przeprowadzić dwa rodzaje obliczeń symulacyjnych; obliczenia polegające na określeniu gałęzi stanów stacjonarnych, w których pracuje reaktor oraz wyznaczeniu profili stężeń reagentów względem długości reaktora. Efektywną metodą jest wówczas metoda kontynuacji rozwiązań stacjonarnych względem wybranego parametru. Spośród znanych metod Autor wybiera metodę parametryzacji lokalnej, wyjaśnia sposób tworzenia układu równań określających i ich rozwiązania dla przedstawionych w rozdziale 3 modeli. Autor przedstawił trudności na jakie napotkał przy rozwiązywaniu równań modeli dla pewnych zakresów parametrów procesowych i sposoby ich rozwiązywania. Jednym z nich jest zastosowanie metod aproksymacyjnych do rozwiązywania zagadnień brzegowych. W 5

6 monografii przedstawiono metodę kaskady zastępczej, prezentowaną już w publikacjach I.B.3 i 4, różnic skończonych i kolokacji ortogonalnej. Metody te zastosowano do rozwiązania równań modelu z przepływem dyspersyjnym w obu strefach, reżimu C i dwusubstratowej kinetyki procesu. Do wykonania analizy nieliniowej stanów stacjonarnych, przedstawionej w rozdziale 7, Autor wybrał model z dyspersyjnym przepływem mediów, dwusubstratowy i przeanalizował pracę reaktora airlift w dwóch, ważnych technologicznie reżimach pracy aparatu, A i C. Wykazano, że dla reżimu hydrodynamicznego A, w zakresie zmian przebadanych parametrów, kształtuje się bardziej złożona struktura stanów stacjonarnych niż w reżimie C i decydujący wpływ na ukształtowanie się tej struktury wywierają wszystkie analizowane parametry. W wyniku przeprowadzonej analizy sformułowano cały szereg wniosków mających istotne znaczenie przy projektowaniu procesu w reaktorze airlift. Analizując wyniki symulacji, przedstawione w tym rozdziale, zauważyłam znaczny zakres zmian stężenia substratu węglowego w symulacjach numerycznych. Mamy do czynienia z kinetyką procesu mikrobiologicznego, dla którego istnieje toksyczna dawka substratu, powyżej której nie ma reakcji. W symulacjach Autora ta dawka była wielokrotnie przekraczana. Dla weryfikacji przeprowadzonych obliczeń, a tym samym sprawdzenia, czy zaproponowany model dobrze odzwierciedla analizowany proces, przeprowadzono serię eksperymentów, w których po osiągnięciu stanu ustalonego- mierzono stężenie fenolu w cieczy opuszczającej reaktor i tlenu na końcu strefy opadania, gdzie jego stężenie jest najmniejsze. Uzyskano zadziwiającą zgodność zmierzonych i obliczonych wartości stopnia przemiany substratu węglowego. Podsumowując można więc stwierdzić, że przeprowadzona analiza nieliniowa stanów stacjonarnych bioreaktora airlift dobrze odzwierciedla jego cechy jakościowe i ilościowe. Interesująca jest końcowa część pracy, w której Autor analizuje wpływ wybranego typu modelu reaktora i wybranej kinetyki procesu na wyniki symulacji. W wyniku tych porównań Autor stwierdza, że dla reżimu hydrodynamicznego A nie powinno się stosować prostych w aplikacji typów modeli, natomiast w reżimie hydrodynamicznym C można stosować zarówno modele dyspersyjne jak i z przepływem tłokowym faz (na rys.9.10 i 9.11 stężenie fenolu przekracza dawkę toksyczną!). Jeśli chodzi o wpływ wybranej kinetyki procesu to dla niskich stężeń substratu węglowego gałęzie stanów stacjonarnych obliczone dla jedno- i dwusubstratowej kinetyki pokrywają się. Chcę zauważyć, że terminem niskich Autor określa stężenia do ~1 kg/m 3, a więc realnych z punktu widzenia reakcji biochemicznej. Stąd należy sądzić, że poprawne jest użycie jednosubstratowej kinetyki. Przedstawione porównanie wykazało również, że można w obliczeniach nie uwzględniać obecności strefy odgazowania w reaktorze, a zjawisko niedotlenienia wystąpić może w reżimie hydrodynamicznym A, zwłaszcza przy małym natężeniu przepływu powietrza i małym współczynniku podziału objętości. W reżimie hydrodynamicznym C praktycznie zjawisko to nie występuje. Ważnym osiągnięciem naukowym, przedstawionym w artykułach zestawionych w części I.B wykazu i monografii, jest: - opracowanie modelu hydrodynamicznego reaktora airlift dla wszystkich reżimów pracy aparatu, - opracowanie i usystematyzowanie modeli matematycznych opisujących proces aerobowej biodegradacji substratu węglowego, uwzględniających wszystkie akceptowalne struktury strumieni, złożoną kinetykę procesu i ważne technologicznie reżimy pracy aparatu, - przeprowadzenie, w oparciu o wybrany model, analizy stanów stacjonarnych reaktora i weryfikacja doświadczalna opracowanego modelu, - wykonanie, dla wybranego modelu matematycznego, analizy nieliniowej stanów stacjonarnych dla szerokiego zakresu zmian najważniejszych parametrów procesowych. 6

7 Z praktycznego punktu widzenia, cenne jest sformułowanie ogólnych wskazówek dotyczących modelowania oraz bezpiecznego prowadzenia procesu aerobowego w reaktorze airlift. Podsumowując, mogę stwierdzić, że Pan dr inż. Robert Grzywacz wniósł istotny wkład w poznanie skomplikowanej natury badanego bioreaktora, a zrealizowany przez niego program badawczy jest istotnym uzupełnieniem stanu wiedzy o właściwościach reaktorów typu airlift. Na podstawie przedstawionej oceny monografii habilitacyjnej, dorobku naukowego, dydaktycznego, działalności popularyzatorskiej i organizacyjnej stwierdzam, że dr inż. Robert Grzywacz spełnia kryteria oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z r.). Biorąc powyższe pod uwagę wnioskuję o nadanie Kandydatowi stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria chemiczna. Gliwice, dnia 7 listopada 2013 r. 7

Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Helena Tendera-Właszczuk Kraków, 15.04.2013 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Helena Tendera-Właszczuk Kraków, 15.04.2013 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Helena Tendera-Właszczuk Kraków, 15.04.2013 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Recenzja dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr Krzysztofa Wacha w postępowaniu habilitacyjnym w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH REGULAMIN KONKURSU na finansowanie w ramach celowej części dotacji na działalność statutową działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących

Bardziej szczegółowo

TRYB PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO W WOJSKOWYM INSTYTUCIE MEDYCZNYM

TRYB PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO W WOJSKOWYM INSTYTUCIE MEDYCZNYM TRYB PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO W WOJSKOWYM INSTYTUCIE MEDYCZNYM 1. Rada Naukowa posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie: nauk medycznych

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Wydział: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Kierunek: OCHRONA ŚRODOWISKA (OS) Stopień studiów: I Efekty kształcenia na I stopniu dla kierunku OS K1OS_W01 K1OS_W02 K1OS_W03 OPIS KIERUNKOWYCH

Bardziej szczegółowo

ZASADY I WYTYCZNE OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

ZASADY I WYTYCZNE OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ ZASADY I WYTYCZNE OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ (zatwierdzone przez Radę Wydziału Elektrycznego w dn. 22.02.2010r.) Oceny nauczycieli akademickich Wydziału

Bardziej szczegółowo

Katedra Chemii i Ochrony Środowiska

Katedra Chemii i Ochrony Środowiska Katedra Chemii i Ochrony Środowiska Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej UTP B y d g oszcz 85-326 Bydgoszcz; ul Seminaryjna 3 ; t e!: 052 374 9041 łub 052 374 9075, fax 052 374 9005 ; e -mail: gaca@utp.

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PODSTAW BUDOWY URZĄDZEŃ DLA PROCESÓW MECHANICZNYCH

LABORATORIUM PODSTAW BUDOWY URZĄDZEŃ DLA PROCESÓW MECHANICZNYCH LABORATORIUM PODSTAW BUDOWY URZĄDZEŃ DLA PROCESÓW MECHANICZNYCH Temat: Badanie cyklonu ZAKŁAD APARATURY PRZEMYSŁOWEJ POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ BMiP 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania stawiane pracom dyplomowym na Wydziale Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej

Wymagania stawiane pracom dyplomowym na Wydziale Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej Wymagania stawiane pracom dyplomowym na Wydziale Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej Uchwała Nr 356/96 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z 28 listopada 1996 r. dotycząca nadawania tytułów

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZEPROWADZANIA OKRESOWEJ OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM WE WROCŁAWIU I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

ZASADY PRZEPROWADZANIA OKRESOWEJ OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM WE WROCŁAWIU I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 49/2011 z dnia 26 października 2011 r. ZASADY PRZEPROWADZANIA OKRESOWEJ OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM WE WROCŁAWIU I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

kierownictwa jednostki i Wydziału dodatkowe:

kierownictwa jednostki i Wydziału dodatkowe: Regulamin Oceny Okresowej Nauczycieli Akademickich Wydziału Pedagogicznego UW 1. KRYTERIA OCENY DOKTORÓW PO 2 LATACH ZATRUDNIENIA NA STANOWISKU ASYSTENTA I ADIUNKTA podstawowe ( których niespełnienie powoduje

Bardziej szczegółowo

TRYB PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA O NADANIE TYTUŁU PROFESORA W WOJSKOWYM INSTYTUCIE MEDYCZNYM

TRYB PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA O NADANIE TYTUŁU PROFESORA W WOJSKOWYM INSTYTUCIE MEDYCZNYM TRYB PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA O NADANIE TYTUŁU PROFESORA W WOJSKOWYM INSTYTUCIE MEDYCZNYM 1. Rada Naukowa WIM posiada uprawnienia do przeprowadzania postępowania o nadanie tytułu profesora w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

2. Autor/autorzy, data wydania, tytuł, wydawca lub czasopismo, tom, strony. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na Mój udział procentowy szacuję

2. Autor/autorzy, data wydania, tytuł, wydawca lub czasopismo, tom, strony. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na Mój udział procentowy szacuję WZÓR OBSZAR NAUK SPOŁECZNYCH Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki I. Wykaz publikacji

Bardziej szczegółowo

OBSZARY NAUK: PRZYRODNICZYCH, ROLNICZYCH, LEŚLNYCH I WETERYNARYJNYCH ORAZ MEDYCZNYCH, NAUK O ZDROWIU, NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ

OBSZARY NAUK: PRZYRODNICZYCH, ROLNICZYCH, LEŚLNYCH I WETERYNARYJNYCH ORAZ MEDYCZNYCH, NAUK O ZDROWIU, NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ WZÓR OBSZARY NAUK: PRZYRODNICZYCH, ROLNICZYCH, LEŚLNYCH I WETERYNARYJNYCH ORAZ MEDYCZNYCH, NAUK O ZDROWIU, NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Badany obszar FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Procedura Metoda i kryteria Częstotliwość badania Dokumentacja monitorujące Załącznik

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Nazwa kierunku studiów: FIZYKA Poziom kształcenia: II stopień (magisterski) Profil kształcenia: ogólnoakademicki Symbol

Załącznik 1. Nazwa kierunku studiów: FIZYKA Poziom kształcenia: II stopień (magisterski) Profil kształcenia: ogólnoakademicki Symbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów FIZYKA TECHNICZNA - studia II stopnia, profil ogólnoakademicki - i ich odniesienia do efektów kształcenia w obszarze nauk ścisłych Kierunek studiów fizyka techniczna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach

REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach 1 1. Na podstawie art. 155 ust. l w zw. z ust. 4 i 6 Ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

2 Wszczęcie przewodu doktorskiego

2 Wszczęcie przewodu doktorskiego Regulamin przeprowadzania postępowań o nadanie stopnia doktora nauk prawnych w zakresie prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego Na podstawie art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

c) prace konstrukcyjne, technologiczne i projektowe charakteryzujące się nowatorskim, naukowym podejściem do problemu, zwieńczone uzyskaniem patentu

c) prace konstrukcyjne, technologiczne i projektowe charakteryzujące się nowatorskim, naukowym podejściem do problemu, zwieńczone uzyskaniem patentu Regulamin Dziekańskiej Komisji ds. Nagród i Odznaczeń Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej dotyczący kryteriów kwalifikacji wniosków o nagrodę Rektora Podstawą niniejszego regulaminu jest

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja dorobku artystycznego oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki

Dokumentacja dorobku artystycznego oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki WZÓR OBSZAR SZTUKI Dokumentacja dorobku artystycznego oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki I. Wykaz dorobku stanowiącego osiągnięcie naukowe lub artystyczne,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Poznań, 16.05.2012r. Raport z promocji projektu Nowa generacja energooszczędnych

Bardziej szczegółowo

Recenzja Pracy Doktorskiej

Recenzja Pracy Doktorskiej Politechnika Częstochowska Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Instytut Inżynierii Materiałowej Dr hab. inż. Michał Szota, Prof. P.Cz. Częstochowa, 15.10.2014 roku Recenzja Pracy Doktorskiej

Bardziej szczegółowo

1. Oceny dorobku naukowego i technicznego pracowników naukowych i badawczotechnicznych. Zasady ogólne 1.

1. Oceny dorobku naukowego i technicznego pracowników naukowych i badawczotechnicznych. Zasady ogólne 1. załącznik do zarządzenia nr 11 dyrektora CLKP z dnia 31 października 2013 r. Regulamin okresowej oceny dorobku naukowego i technicznego pracowników naukowych i badawczo-technicznych Centralnego Laboratorium

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Efekty dla programu : Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji Specjalności: Inżynieria produkcji surowcowej, Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Ocena dorobku naukowego do stopnia dra hab. i tytułu profesora stanowisko Komisji ds. Nauki i Rozwoju Naukowego WEAIiIB, AGH w świetle obowiązujących

Ocena dorobku naukowego do stopnia dra hab. i tytułu profesora stanowisko Komisji ds. Nauki i Rozwoju Naukowego WEAIiIB, AGH w świetle obowiązujących Ocena dorobku naukowego do stopnia dra hab. i tytułu profesora stanowisko Komisji ds. Nauki i Rozwoju Naukowego WEAIiIB, AGH w świetle obowiązujących przepisów i komentarzy CK oraz wybranych statystyk

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: NAPĘDY I STEROWANIE ELEKTROHYDRAULICZNE MASZYN DRIVES AND ELEKTRO-HYDRAULIC MACHINERY CONTROL SYSTEMS Kierunek: Mechatronika Forma studiów: STACJONARNE Kod przedmiotu: S1_07 Rodzaj przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

RECENZJA rozprawy doktorskiej

RECENZJA rozprawy doktorskiej Prof. dr hab. inż. Andrzej Ambrozik Kielce, dn. 05.05.2015 r. Politechnika Świętokrzyska w Kielcach Katedra Pojazdów Samochodowych i Transportu RECENZJA rozprawy doktorskiej mgr inż. Sebastiana Szwedkowicza

Bardziej szczegółowo

2 Złożenie rozprawy doktorskiej 3 Egzamin doktorski

2 Złożenie rozprawy doktorskiej 3 Egzamin doktorski Uchwała nr 1/2012 Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie prowadzenia postępowań o nadanie stopnia doktora nauk prawnych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii

Bardziej szczegółowo

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Słownik mierników Strategii Wydziału

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Słownik mierników Strategii Wydziału Strategia Wydziału Technologii Drewna do 2022 roku Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ANEKS: B Data aktualizacji: 2015-04-14 Słownik mierników Strategii Wydziału Słownik mierników Strategii

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 55 Rady Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmiosko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 stycznia 2013 roku

Uchwała Nr 55 Rady Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmiosko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 stycznia 2013 roku Uchwała Nr 55 Rady Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmiosko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 stycznia 2013 roku W sprawie: szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w postępowaniach habilitacyjnych

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W)

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W) EFEKTY KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU "MECHATRONIKA" nazwa kierunku studiów: Mechatronika poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil kształcenia: ogólnoakademicki symbol kierunkowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KNO-4101-08-08/2011 P/11/070 Warszawa, dnia 19 kwietnia 2012 r. Pan Prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak Rektor Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. inż. Jacek Rynkowski Łódź, 2014.07.30 Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej Politechniki Łódzkiej OCENA

Prof. dr hab. inż. Jacek Rynkowski Łódź, 2014.07.30 Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej Politechniki Łódzkiej OCENA Prof. dr hab. inż. Jacek Rynkowski Łódź, 2014.07.30 Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej Politechniki Łódzkiej OCENA dorobku naukowego dr inż. Dariusza Moszyńskiego oraz Jego rozprawy habilitacyjnej

Bardziej szczegółowo

Co się liczy w nauce czyli o zasadach ewaluacji nauki

Co się liczy w nauce czyli o zasadach ewaluacji nauki Wiosenne Warsztaty dla Badaczy Co się liczy w nauce czyli o zasadach ewaluacji nauki Ewa A. Rozkosz Dolnośląska Szkoła Wyższa Czemu służy ocena! 1. jednostek naukowych wysokość finansowania działalności

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO UN IWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU za okres

ARKUSZ OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO UN IWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU za okres załącznik do uchwały nr /0 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia lutego 0 roku ARKUSZ OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO UN IWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU za okres Imię Nazwisko Tytuł,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 31/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr 31/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr 31/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie utworzenia kierunku genetyka i biologia eksperymentalna - studia pierwszego stopnia oraz zmieniająca uchwałę w sprawie

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Punktacja ECTS* Prof. dr hab. inż. Jerzy Jura

KARTA KURSU. Punktacja ECTS* Prof. dr hab. inż. Jerzy Jura KARTA KURSU Nazwa Inżynieria Procesowa 1 Nazwa w j. ang. Process Engineering 1. Kod Punktacja ECTS* Koordynator Prof. dr hab. inż. Jerzy Jura Zespół dydaktyczny Prof. dr hab. inż. Jerzy Jura Opis kursu

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie

Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie Opracowano na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ SAMODZIELNYCH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH ZATRUDNIONYCH W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNYM W SIEDLCACH (okres oceny: 1.01 2014 r. - 31.12.2015 r.) I. DANE OSOBOWE 1. Imię i

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie IX KATALITYCZNY ROZKŁAD WODY UTLENIONEJ

Ćwiczenie IX KATALITYCZNY ROZKŁAD WODY UTLENIONEJ Wprowadzenie Ćwiczenie IX KATALITYCZNY ROZKŁAD WODY UTLENIONEJ opracowanie: Barbara Stypuła Celem ćwiczenia jest poznanie roli katalizatora w procesach chemicznych oraz prostego sposobu wyznaczenia wpływu

Bardziej szczegółowo

KATEDRA APARATURY I MASZYNOZNAWSTWA CHEMICZNEGO Wydział Chemiczny POLITECHNIKA GDAŃSKA ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 GDAŃSK

KATEDRA APARATURY I MASZYNOZNAWSTWA CHEMICZNEGO Wydział Chemiczny POLITECHNIKA GDAŃSKA ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 GDAŃSK KATEDRA APARATURY I MASZYNOZNAWSTWA CHEMICZNEGO Wydział Chemiczny POLITECHNIKA GDAŃSKA ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 GDAŃSK LABORATORIUM Z PROEKOLOGICZNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ODNAWIALNEJ 6. WYMIENNIK CIEPŁA

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 32 Poz. 877. KARTA KOMPLEKSOWEJ OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ dla grupy nauk ścisłych i inżynierskich 1)

Dziennik Ustaw 32 Poz. 877. KARTA KOMPLEKSOWEJ OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ dla grupy nauk ścisłych i inżynierskich 1) Dziennik Ustaw Poz. 877 Załącznik nr 5 KARTA KOMPLEKSOWEJ OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ dla grupy nauk ścisłych i inżynierskich ) Komisja do spraw Grupy Nauk Ścisłych i Inżynierskich Zespół ewaluacji.. NAZWA

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OTWIERANIA PRZEWODÓW I NADAWANIA STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA NA WYDZIALE EKONOMICZNO-SPOŁECZNYM UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU

PROCEDURA OTWIERANIA PRZEWODÓW I NADAWANIA STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA NA WYDZIALE EKONOMICZNO-SPOŁECZNYM UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU PROCEDURA OTWIERANIA PRZEWODÓW I NADAWANIA STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA NA WYDZIALE EKONOMICZNO-SPOŁECZNYM UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU Obowiązujące przepisy: Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o

Bardziej szczegółowo

DR HAB. AGNIESZKA PAWŁOWSKA, PROF. NADZW.

DR HAB. AGNIESZKA PAWŁOWSKA, PROF. NADZW. DR HAB. AGNIESZKA PAWŁOWSKA, PROF. NADZW. AUTOREFERAT O PRZEBIEGU PRACY ZAWODOWEJ, OSIĄGNIĘCIACH NAUKOWO-BADAWCZYCH, DYDAKTYCZNYCH, W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA KADR I ORGANIZACYJNYCH Przebieg pracy zawodowej

Bardziej szczegółowo

Zasady przeprowadzania pisemnego egzaminu dyplomowego na studiach I stopnia na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej

Zasady przeprowadzania pisemnego egzaminu dyplomowego na studiach I stopnia na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej Załącznik do Uchwały RWCh Nr 36/2015 z dnia 18.11.2015 r. Zasady przeprowadzania pisemnego egzaminu dyplomowego na studiach I stopnia na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej Tekst jednolity obejmuje

Bardziej szczegółowo

Procedury w przewodach doktorskich przeprowadzanych w Instytucie Sztuki PAN

Procedury w przewodach doktorskich przeprowadzanych w Instytucie Sztuki PAN Procedury w przewodach doktorskich przeprowadzanych w Instytucie Sztuki PAN zgodnie z Ustawą z dnia 18 marca 2011 r o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Wydział: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA (IS) Stopień studiów: I Efekty na I stopniu dla kierunku IS K1IS_W01 K1IS_W02 K1IS_W03 OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania stypendium doktoranckiego

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania stypendium doktoranckiego Załącznik do zarządzenia nr R/0210/64/13 Regulamin ustalania wysokości, przyznawania stypendium doktoranckiego Regulamin został opracowany na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH 1. 1. Na stanowisku profesora zwyczajnego może zostać zatrudniona osoba posiadająca: 1) tytuł naukowy

Bardziej szczegółowo

AUTOREFERAT. Załącznik 3

AUTOREFERAT. Załącznik 3 AUTOREFERAT Załącznik 3 Niniejszy autoreferat powstał w ramach procedury postępowania habilitacyjnego zgodnie z Ustawą z dnia 14 marca 2003 o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule

Bardziej szczegółowo

Projekty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Nauki

Projekty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Nauki Projekty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Nauki TYPY KONKURSÓW Konkursy na finansowanie projektów badawczych Konkursy na finansowanie projektów badawczych dla osób nieposiadających stopnia doktora

Bardziej szczegółowo

1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia

1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia Załącznik nr 3. Liczba punktów za poszczególne elementy postępowania kwalifikacyjnego: 1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia 1. Rozmowa kwalifikacyjna 50 punktów

Bardziej szczegółowo

E W A M E N D E C K A T A R Z Y N A D U D E K BIURO OBSŁUGI PROJEKTÓW KRAJOWYCH

E W A M E N D E C K A T A R Z Y N A D U D E K BIURO OBSŁUGI PROJEKTÓW KRAJOWYCH 2 E W A M E N D E C K A T A R Z Y N A D U D E K BIURO OBSŁUGI PROJEKTÓW KRAJOWYCH KIM JEST MŁODY NAUKOWIEC? Zgodnie z aktualnymi uregulowaniami prawnymi, do tej kategorii zalicza się osoby prowadzące działalność

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I OGRODNICTWA

UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I OGRODNICTWA UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I OGRODNICTWA Uchwała Rady Wydziału Ogrodniczego nr 130/2013/14 z dnia 19 maja 2014 r. oraz nr 89/2014/15 z dnia 13 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia oznaczeń w symbolach K przed podkreślnikiem kierunkowe efekty kształcenia W kategoria wiedzy

Objaśnienia oznaczeń w symbolach K przed podkreślnikiem kierunkowe efekty kształcenia W kategoria wiedzy Efekty kształcenia dla kierunku studiów FIZYKA - studia II stopnia, profil ogólnoakademicki - i ich odniesienia do efektów kształcenia w obszarze nauk ścisłych Kierunek studiów fizyka należy do obszaru

Bardziej szczegółowo

Fragmenty. Załącznik Nr 20 DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

Fragmenty. Załącznik Nr 20 DODATKOWE WYMAGANIA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB ZATRUDNIANYCH NA STANOWISKACH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 18/2015 Senatu WUM z dnia 23 lutego 2015 r. S T A T U T WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO Przyjęty uchwałą Nr 15/2012 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki dla doktorantów rozpoczynających studia w roku akad. 2014/2015 1. Studia doktoranckie na Wydziale Fizyki prowadzone są w formie indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Kierunek: ELEKTROTECHNIKA Profil: ogólnoakademicki Studia: 2 stopnia

Kierunek: ELEKTROTECHNIKA Profil: ogólnoakademicki Studia: 2 stopnia Kierunek: ELEKTROTECHNIKA Profil: ogólnoakademicki Studia: 2 stopnia Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek Elektrotechnika należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk technicznych i

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PODSTAWY MODELOWANIA PROCESÓW WYTWARZANIA Fundamentals of manufacturing processes modeling Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Procedury w przewodach doktorskich

Procedury w przewodach doktorskich Procedury w przewodach doktorskich Przeprowadzanych w Instytucie Sztuki PAN zgodnie z Ustawą z 18 marca 2011 r o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA NAUKOWA JEDNOSTKI NAUKOWEJ. WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE mł.insp. dr Danuta Bukowiecka Przemysław Sawicz

KATEGORIA NAUKOWA JEDNOSTKI NAUKOWEJ. WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE mł.insp. dr Danuta Bukowiecka Przemysław Sawicz KATEGORIA NAUKOWA JEDNOSTKI NAUKOWEJ WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE mł.insp. dr Danuta Bukowiecka Przemysław Sawicz SZCZYTNO, 2013 Przy przyznawaniu środków finansowych jednostkom naukowym na działalność

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN podziału dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na Wydziale

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW. TRANSPORT studia stacjonarne i niestacjonarne

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW. TRANSPORT studia stacjonarne i niestacjonarne Załącznik do uchwały Nr 000-8/4/2012 Senatu PRad. z dnia 28.06.2012r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TRANSPORT studia stacjonarne i niestacjonarne Nazwa wydziału: Wydział Transportu i Elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP2-119z Inżynieria Jakości Quality Engineering

Z-ZIP2-119z Inżynieria Jakości Quality Engineering KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-ZIP2-119z Inżynieria Jakości Quality Engineering Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 28/2013 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 24 czerwca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 28/2013 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 24 czerwca 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 28/2013 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH. Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. w odniesieniu do poszczególnych stanowisk

KRYTERIA OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH. Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. w odniesieniu do poszczególnych stanowisk Załącznik nr 1 do Regulaminu okresowej oceny nauczycieli akademickich Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku KRYTERIA OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH Akademii Muzycznej im. Stanisława

Bardziej szczegółowo

Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lata 2012-2020

Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lata 2012-2020 Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Lata 2012-2020 1 Spis treści 1. Misja WNP. 3 2. Cele strategiczne.. 4 3. Operacjonalizacja celów strategicznych..5 4. Cel

Bardziej szczegółowo

I. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA I ZASTOSOWANIA PRAKTYCZNE

I. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA I ZASTOSOWANIA PRAKTYCZNE ARKUSZ OCENY PRACOWNIKA NAUKOWEGO IICh PAN W GLIWICACH za okres: 011, 01, 01, 014 Imię Nazwisko Tytuł, stopień naukowy Stanowisko I. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA I ZASTOSOWANIA PRAKTYCZNE L.p. Charakter dorobku

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: GBG-1-309-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: GBG-1-309-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Hydraulika i hydrologia Rok akademicki: 2013/2014 Kod: GBG-1-309-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Budownictwo Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

I. PROCEDURA DYPLOMOWA DLA STUDIÓW I stopnia na kierunkach: ekonomia, zarządzanie, informatyka

I. PROCEDURA DYPLOMOWA DLA STUDIÓW I stopnia na kierunkach: ekonomia, zarządzanie, informatyka ZARZĄDZENIE REKTORA ZACHODNIOPOMORSKIEJ SZKOŁY BIZNESU W SZCZECINIE 1/2015 28 lutego 2015 r. W sprawie: korekty do Regulaminu procedur dyplomowych dla I i II stopnia studiów na Wydziale Ekonomii i Informatyki

Bardziej szczegółowo

ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM

ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM Załącznik Nr 9 ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM 1. 1. Okresowa ocena pracy nauczyciela akademickiego obejmuje ocenę wykonywania obowiązków

Bardziej szczegółowo

Kinetyka procesu suszenia w suszarce fontannowej

Kinetyka procesu suszenia w suszarce fontannowej Kinetyka procesu suszenia w suszarce fontannowej 1. Wstęp 1 Aparaty fluidyzacyjne o stałym przekroju, ze względu na: niemożliwość pracy w zakresie wyższych prędkości przepływu gazu, trudność suszenia materiałów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. WNIOSEK 1 Nr../ 2011

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. WNIOSEK 1 Nr../ 2011 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet IV: Działanie 4.1: Szkolnictwo wyższe i nauka Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

Bardziej szczegółowo

5-15 pkt. 5-15 pkt. 24-30 pkt. Monografia: współautorstwo Należy podać autora/redaktora, wydawcę, numer ISBN, nakład, rok wydania, objętość. 70% pkt.

5-15 pkt. 5-15 pkt. 24-30 pkt. Monografia: współautorstwo Należy podać autora/redaktora, wydawcę, numer ISBN, nakład, rok wydania, objętość. 70% pkt. Szczegółowe kryteria punktacji postępów w nauce doktorantów Studiów Doktoranckich z zakresu sztuk plastycznych w dyscyplinie Konserwacja Dzieł Sztuki Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Bardziej szczegółowo

Wydział Inżynierii Wytwarzania AGH w Mielcu

Wydział Inżynierii Wytwarzania AGH w Mielcu Wydział Inżynierii Wytwarzania AGH w Mielcu Dr hab. inż. Bolesław Karwat prof. nadzwyczajny Pełnomocnik Rektora AGH ds. Tworzenia Wydziału Inżynierii Wytwarzania Sekretarz Kolegium Dziekanów Wydziałów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH Z ZAKRESU LITERATUROZNAWSTWA

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH Z ZAKRESU LITERATUROZNAWSTWA PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH Z ZAKRESU LITERATUROZNAWSTWA 1. Poziom kształcenia Studia III stopnia 2. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 3. Forma studiów Studia stacjonarne 4. Tytuł uzyskiwany

Bardziej szczegółowo

MAESTRO 7 załącznik nr 6

MAESTRO 7 załącznik nr 6 MAESTRO 7 załącznik nr 6 Zasady oceny wniosków w konkursie na finansowanie projektów badawczych realizowanych przez doświadczonych naukowców mających na celu realizację pionierskich badań naukowych, w

Bardziej szczegółowo

Projekt 17.06.2013 r.

Projekt 17.06.2013 r. Zasady oceny okresowej nauczycieli akademickich w Politechnice Warszawskiej Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Wszyscy nauczyciele akademiccy podlegają okresowej ocenie stosownie do zakresu swoich obowiązków.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI KANDYDATÓW ORAZ FORMY STUDIÓW DOKTORANCKICH NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI KANDYDATÓW ORAZ FORMY STUDIÓW DOKTORANCKICH NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 Załącznik do Uchwały Nr XXVII/221/14/15 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI KANDYDATÓW ORAZ FORMY STUDIÓW DOKTORANCKICH NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 1 1. Na studia doktoranckie może być

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN postępowania w przewodach doktorskich prowadzonych na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej

REGULAMIN postępowania w przewodach doktorskich prowadzonych na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 32/2013 RWCh z dnia 18.12.2013 r. REGULAMIN postępowania w przewodach doktorskich prowadzonych na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej Podstawą niniejszego postępowania

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PRAC INŻYNIERSKICH Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Komputerowe projektowanie maszyn i urządzeń Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

Kategoria wydziału w ocenie parametrycznej a indywidualny dorobek pracownika

Kategoria wydziału w ocenie parametrycznej a indywidualny dorobek pracownika Kategoria wydziału w ocenie parametrycznej a indywidualny dorobek pracownika Zenon FOLTYNOWICZ pierwsza uczelniana konferencja Badania naukowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu Poznań, 11 marca

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: GBG-1-707-n Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: GBG-1-707-n Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Hydraulika i hydrologia Rok akademicki: 2012/2013 Kod: GBG-1-707-n Punkty ECTS: 3 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Budownictwo Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

ZB nr 5 Nowoczesna obróbka mechaniczna stopów magnezu i aluminium

ZB nr 5 Nowoczesna obróbka mechaniczna stopów magnezu i aluminium ZB nr 5 Nowoczesna obróbka mechaniczna stopów magnezu i aluminium Prof. dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski CZ 5.1 opracowanie zaawansowanych metod obróbki skrawaniem stopów lekkich stosowanych na elementy

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESU PROJEKTOWANIA ODSTOJNIKA

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESU PROJEKTOWANIA ODSTOJNIKA Piotr KOWALIK Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Studenckie Koło Naukowe Informatyków KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESU PROJEKTOWANIA ODSTOJNIKA 1. Ciekłe układy niejednorodne Ciekły układ niejednorodny

Bardziej szczegółowo

Planowanie infrastruktury technicznej. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 18

Planowanie infrastruktury technicznej. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Planowanie infrastruktury technicznej Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE REKTORA ZACHODNIOPOMORSKIEJ SZKOŁY BIZNESU W SZCZECINIE 4/2013. 30 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE REKTORA ZACHODNIOPOMORSKIEJ SZKOŁY BIZNESU W SZCZECINIE 4/2013. 30 kwietnia 2013 r. ZARZĄDZENIE REKTORA ZACHODNIOPOMORSKIEJ SZKOŁY BIZNESU W SZCZECINIE 4/2013 30 kwietnia 2013 r. W sprawie: korekty do Regulaminu procedur dyplomowych dla I i II stopnia studiów na Wydziale Ekonomii i Informatyki,

Bardziej szczegółowo

Tryb przeprowadzenia czynności w przewodach doktorskich na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego

Tryb przeprowadzenia czynności w przewodach doktorskich na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego Tryb przeprowadzenia czynności w przewodach doktorskich na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego W okresie dwóch lat od dnia wejścia w życie Ustawy (Dz. U. z 2011 r. Nr 84, poz. 455), na wniosek

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Efekty dla programu : Kierunek: Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami Specjalności: Stopień : studia II stopnia Profil

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. Egzamin, kolokwium, projekt, aktywność na zajęciach.

PROGRAM STUDIÓW. Egzamin, kolokwium, projekt, aktywność na zajęciach. PROGRAM STUDIÓW I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: W y d z i a ł M a t e m a t y k i i I n f o r m a t y k i 2. Nazwa kierunku: I n f o r m a t y k a 3. Oferowane specjalności:

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Energetyka

Efekty kształcenia dla kierunku Energetyka Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

(kierunek ekonomia) oraz nauk o administracji i nauk prawnych (kierunek administracja),

(kierunek ekonomia) oraz nauk o administracji i nauk prawnych (kierunek administracja), Załącznik do uchwały nr 25/2013/RW z dnia 18.04.2013 zmienionej uchwałami nr 62/2013/RW z dnia 07.11.2013 26/2014/RW z dnia 24.04.2014 r. Zasady dyplomowania, realizacji prac dyplomowych i przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Środowiska II stopnia (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) dr hab. Lidia Dąbek, prof. PŚk.

Inżynieria Środowiska II stopnia (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) dr hab. Lidia Dąbek, prof. PŚk. Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin okresowych ocen pracowników naukowych Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk I CZĘŚĆ OGÓLNA

Regulamin okresowych ocen pracowników naukowych Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk I CZĘŚĆ OGÓLNA Regulamin okresowych ocen pracowników naukowych Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk I CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Zgodnie z art. 96 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 26 Poz. 877. KARTA KOMPLEKSOWEJ OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ dla grupy nauk humanistycznych i społecznych 1)

Dziennik Ustaw 26 Poz. 877. KARTA KOMPLEKSOWEJ OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ dla grupy nauk humanistycznych i społecznych 1) Dziennik Ustaw 6 Poz. 877 Załącznik nr KARTA KOMPLEKSOWEJ OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ dla grupy nauk humanistycznych i społecznych ) Komisja do spraw Grupy Nauk Humanistycznych i Społecznych Zespół ewaluacji..

Bardziej szczegółowo

Materiały do laboratorium Przygotowanie Nowego Wyrobu dotyczące metody elementów skończonych (MES) Opracowała: dr inŝ.

Materiały do laboratorium Przygotowanie Nowego Wyrobu dotyczące metody elementów skończonych (MES) Opracowała: dr inŝ. Materiały do laboratorium Przygotowanie Nowego Wyrobu dotyczące metody elementów skończonych (MES) Opracowała: dr inŝ. Jolanta Zimmerman 1. Wprowadzenie do metody elementów skończonych Działanie rzeczywistych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO W POLITECHNICE BIAŁOSTOCKIEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO W POLITECHNICE BIAŁOSTOCKIEJ Załącznik do Zarządzenia Nr 406/2015 Rektora Politechniki Białostockiej REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO W POLITECHNICE BIAŁOSTOCKIEJ 1 Postanowienia ogólne 1. Stypendia doktoranckie finansowane

Bardziej szczegółowo

OFERTA TEMATÓW PROJEKTÓW DYPLOMOWYCH (MAGISTERSKICH) do zrealizowania w Katedrze INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ

OFERTA TEMATÓW PROJEKTÓW DYPLOMOWYCH (MAGISTERSKICH) do zrealizowania w Katedrze INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ OFERTA TEMATÓW PROJEKTÓW DYPLOMOWYCH (MAGISTERSKICH) do zrealizowania w Katedrze INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ Badania kinetyki utleniania wybranych grup związków organicznych podczas procesów oczyszczania

Bardziej szczegółowo