Prof. dr hab. inż. Grażyna Bartelmus Instytut Inżynierii Chemicznej PAN ul. Bałtycka Gliwice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prof. dr hab. inż. Grażyna Bartelmus Instytut Inżynierii Chemicznej PAN ul. Bałtycka 5 44-100 Gliwice bartel@iich.gliwice.pl"

Transkrypt

1 Prof. dr hab. inż. Grażyna Bartelmus Instytut Inżynierii Chemicznej PAN ul. Bałtycka Gliwice Recenzja osiągnięć naukowo badawczych dra inż. Roberta GRZYWACZA w związku z postępowaniem o nadanie stopnia doktora habilitowanego, na zlecenie Rady Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej z dnia r. 1. Charakterystyka Kandydata. Dr inż. Robert Grzywacz ukończył w 1988 roku studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Krakowskiej, uzyskując tytuł magistra inżyniera chemika o specjalności inżynieria chemiczna. W tym samym roku rozpoczyna pracę jako asystent stażysta w Instytucie Inżynierii Chemicznej i Chemii Fizycznej, w Zakładzie Inżynierii Chemicznej i Procesowej, na Wydziale Chemicznym Politechniki Krakowskiej. Po dwóch latach przeniesiony zostaje na stanowisko asystenta naukowo-dydaktycznego i pracuje na tym stanowisku do połowy 1996 roku. W tym czasie dr Robert Grzywacz doskonali swoje umiejętności w dziedzinie modelowania reaktorów chemicznych i analizy ich właściwości stacjonarnych i dynamicznych, a w szczególności reaktorów kontaktowych ze złożem fluidalnym. Znalazło to wyraz w jego rozprawie doktorskiej, zatytułowanej Studia nad dynamiką węzła krakingu katalitycznego, której promotorem był prof. dr hab. inż. Bolesław Tabiś. Recenzentami pracy byli: prof. dr hab. inż. Józef Szarawara i dr hab. inż. Marek Berezowski. Rozprawa ta obroniona została w lutym 1996 roku na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej i decyzją Rady Wydziału tej uczelni Pan Robert Grzywacz uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych. W czerwcu 1996 roku Kandydat zostaje zatrudniony na stanowisku adiunkta w Instytucie Inżynierii Chemicznej i Procesowej, w Katedrze Reaktorów Chemicznych i Kinetyki Ruchu Masy Politechniki Krakowskiej, gdzie pracuje do chwili obecnej. Po uzyskaniu stopnia doktora Kandydat zajmował się różnorodną tematyką badawczą, zogniskowaną na zagadnieniach modelowania reaktorów biochemicznych i analizie ich właściwości stacjonarnych i dynamicznych, a w szczególności reaktorów typu airlift. Inspiracją do tego było z jednej strony rosnące zainteresowanie zastosowaniem aparatów tego typu w procesach z udziałem mikroorganizmów, z drugiej zaś dość skromnym i raczej fragmentarycznym stanem wiedzy odnośnie modelowania procesów zachodzących w bioreaktorach typu airlift, nie dającym spójnego, całościowego opisu problemu. Tak więc chęć poszerzenia tego obszaru wiedzy oraz weryfikacji opracowanych modeli procesu w oparciu o wyniki własnych badań eksperymentalnych procesu aerobowej biodegradacji wybranego substratu węglowego (fenol) w reaktorze airlift z wewnętrzną rurą cyrkulacyjną były inspiracją do dalszych prac Kandydata, publikowanych w latach Ich podsumowaniem jest monografia Właściwości stacjonarne bioreaktorów barbotażowych typu airlift, wydana przez Politechnikę Krakowską w 2012 roku, przedstawiona przez Kandydata do oceny jako rozprawa habilitacyjna. 2. Dorobek naukowy oraz działalność dydaktyczna i organizacyjna Kandydata. Zgodnie z przedstawionym Wykazem dorobek publikacyjny dra Roberta Grzywacza obejmuje: 10 publikacji wymienionych w punkcie I B wykazu publikacji, wchodzących w skład głównego osiągnięcia naukowego, z czego 6 (5 po uzyskaniu stopnia doktora) to publikacje z listy filadelfijskiej (5 publikacji w Inżynierii Chemicznej i Procesowej/ Chemical and Process Engineering, w tym dwie współautorstwa Kandydata (1x40%, 1

2 1x80%), 1 publikacja w Przemyśle Chemicznym), 3 publikacje w czasopismach nie będących na liście filadelfijskiej (Inż. Ap. Chem., Prace Naukowe IICh PAN, Czasopismo Techniczne Mechanika Wyd. Pol. Krakowska), jeden rozdział w monografii i jedna monografia, wydana przez PK, zatytułowana Airlift bioreactor. 7 publikacji w czasopismach z listy filadelfijskiej, wymienionych w punkcie II A wykazu, współautorstwa Kandydata, opublikowane po uzyskaniu stopnia doktora. W dwóch autor deklaruje swój wkład w ich opracowanie na 25%, 1x40%, 3x50% i 1x70%. w punkcie E wykazu zestawiono 8 publikacji, z czego 4 publikacje, zamieszczone w czasopiśmie Inżynieria i Aparatura Chemiczna, opublikowane zostały po uzyskaniu stopnia doktora. Trzy z nich są współautorstwa Kandydata ( 1x60%, 2x50%) Sumaryczny Impact Factor wg listy Journal Citation Reports (JCR), zgodnie z rokiem opublikowania, wynosi 5,204, a liczba cytowań publikacji, wg bazy Web of Science (WoS) : 11. Indeks Hirscha wg bazy Web of Science (WoS) wynosi 2. Ponadto Kandydat wykazywał swoją aktywność naukową w pozostałej działalności: wygłosił 7 (5 po doktoracie) referatów na Ogólnopolskich i 2 (po doktoracie) na Międzynarodowych Konferencjach, oraz aktywnie uczestniczył (10 posterów) w siedmiu konferencjach w kraju i za granicą. aktywnie uczestniczy w modyfikacji programów kształcenia i przygotowaniu oferty kształcenia w języku angielskim. Są to działania realizowane w ramach Programu Operacyjnego UE ( ), Kapitał Ludzki, Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka uczestniczył w komitetach organizacyjnych 2 Ogólnopolskich i 1 Międzynarodowej Konferencji Naukowych. był wykonawcą dwóch projektów badawczych (własnego i zamawianego), jednego grantu inwestycyjnego oraz kierownikiem i wykonawcą jednego grantu własnego. Realizacja dwóch ostatnich projektów umożliwiła uruchomienie wyposażonego w nowoczesną aparaturę pomiarową laboratorium bioprocesowego, w którym możliwa była realizacja części eksperymentalnej przedstawionej do oceny rozprawy habilitacyjnej. Publikacje Kandydata spoza obszaru wskazanego jako główne osiągnięcia naukowe są pracami teoretycznymi i dotyczą głównie zagadnień związanych z : analizą właściwości stacjonarnych i dynamicznych kaskady reaktorów zbiornikowych, początkowo dla klasycznych procesów chemicznych, a w późniejszych latach dla procesów z udziałem mikroorganizmów (II A.1-4). modelowaniem wieżowych reaktorów barbotażowych, w których prowadzone są procesy aerobowej biodegradacji substratu węglowego, pracujących przy współ- i przeciwprądowym przepływie fazy ciekłej i gazowej, z recyrkulacją biomasy. Porównano oba sposoby prowadzenia procesu, oceniono efektywność ich pracy oraz określono obszary ich zastosowania w zależności od warunków operacyjnych (II.A.5-6). symulacją numeryczną aerobowego procesu mikrobiologicznego, zachodzącego w biofilmie tworzącym się na powierzchni kulistego nośnika, w trójfazowym bioreaktorze ze złożem fluidalnym. Proces w biofilmie opisano 2 nieliniowymi równaniami różniczkowymi, w których szybkość zużywania substratu i tlenu przyjęto jak dla reakcji utleniania fenolu. Porównano 3 metody rozwiązania zagadnienia: metodę kolokacji ortogonalnej, metodę różnic skończonych i metodę wstrzeliwania. 2

3 Biorąc od uwagę czas obliczeń, wskazano najskuteczniejszy sposób rozwiązania problemu (II.A-7). Analizując dorobek publikacyjny dra Roberta Grzywacza należy zauważyć, że dopiero po doktoracie Kandydat zaczął aktywniej publikować w czasopismach z listy filadelfijskiej, głównie w Inżynierii Chemicznej i Procesowej/ Chemical and Process Engineering (9 publikacji z 12 z listy filadelfijskiej, z czego 7 ukazało się w ostatnich sześciu latach). Stąd zapewne nie najwyższa liczba cytowań prac Autora. W sumie Jego dorobek publikacyjny należy jednak uznać za zadowalający i spełniający zwyczajowe warunki stawiane kandydatom do stopnia naukowego doktora habilitowanego. 3. Charakterystyka dorobku dydaktycznego i popularyzatorskiego Kandydata oraz działalności na rzecz uczelni. Kandydat jest współautorem (z prof. Bolesławem Tabisiem) skryptu Politechniki Krakowskiej, zatytułowanego Procesy i reaktory biochemiczne. był promotorem 4 prac inżynierskich i 26 magisterskich, wykonywanych w Instytucie Inżynierii Chemicznej i Procesowej. w minionym roku recenzował 2 artykuły dla Chem. Eng. Sci. and Chem. Eng. Techn. przygotował i wygłosił 6 wykładów autorskich na studiach I stopnia, kierunek Inżynieria Chemiczna i Procesowa i Biotechnologia, przygotował i wygłosił 3 wykłady autorskie na studiach II stopnia, kierunek Inżynieria Chemiczna i Procesowa przygotował i wygłosił 1 wykład autorski na studiach III stopnia, kierunek Inżynieria Chemiczna i Procesowa zaprojektował, nadzorował budowę i wyposażenie laboratorium bioprocesowego. Moja opinia na temat aktywności Pana dra inż. Roberta Grzywacza w obszarze powyżej opisanych działań jest bardzo pozytywna. 4.1.Ocena prac wchodzących w skład osiągnięcia habilitacyjnego ( Wykaz I.B). Kandydat stwierdza, że w przedstawionej do oceny monografii zebrał i rozszerzył wyniki badań opublikowanych w artykułach zestawionych w Wykazie pod numerami I.B Artykuły te należy podzielić na dwie grupy: dotyczące hydrodynamiki reaktora airlift (I.B.1, I.B.5-8) oraz grupę publikacji w których prezentowano modele procesu aerobowej biodegradacji substratu węglowego w tego typu aparacie ( I.B.2 4, I.B.10 11). Praca I.B.1 została opublikowana przed uzyskaniem przez Kandydata stopnia doktora, a przedmiotem analizy jest w niej hydrodynamika reaktora barbotażowego z rurą centralną. Stosując model kaskady zastępczej dla strefy wznoszenia i opadania reaktora oraz idealne wymieszanie w strefach odgazowania i przydennej sformułowano model hydrodynamiki, który poddano weryfikacji w oparciu o wyznaczone eksperymentalnie wartości stopnia zatrzymania gazu i krzywe rozkładu czasu przebywania znacznika (KCl) w aparacie. Dla najmniejszej średnicy rury wewnętrznej, w całym zakresie zmian prędkości gazu, uzyskiwano idealne wymieszanie cieczy w strefie wznoszenia, natomiast w strefie pierścieniowej przepływ cieczy był raczej tłokowy bądź dyspersyjny. Zmiana wartości stosunku d r /D wykazała, że w zależności od prędkości fazy gazowej- w strefie wznoszenia charakter przepływu cieczy może zmieniać się od tłokowego do całkowitego wymieszania. Hydrodynamika reaktora airlift była również przedmiotem analizy w pracy I.B.6. Do opisu hydrodynamiki zaproponowano model oparty na globalnym bilansie pędu. Sformułowano równania modelu dla trzech podstawowych reżimów pracy aparatu. Obliczenia symulacyjne 3

4 przeprowadzono dla jednej wartości d r /D =0,8 bowiem w takim aparacie przeprowadzono badania, których celem było wyznaczenie zatrzymania gazu, prędkości przepływu cieczy przez strefę wznoszenia i opadania (opisana powyżej metoda impuls-odpowiedź) oraz prędkości przepływu gazu przez strefę wznoszenia (znacznik gazowy-metan). Autor stwierdza, że pomimo znacznych różnic wyników symulacji i doświadczeń, zaproponowany model opisuje prawidłowo jakościowe cechy hydrodynamiki płynów w reaktorze airlift, a źródłem rozbieżności jest mało precyzyjna metoda wyznaczania ilości gazu zatrzymanego w reaktorze. Zmiana metody wyznaczania wartości stopnia zatrzymania gazu w strefie opadania na tzw. metodę manometryczną pozwoliła uzyskać, dla rur cyrkulacyjnych o stosunkowo dużych średnicach, wartości mierzonego parametru zgodne z obliczonymi z modelu. Wyniki tych badań, dla szerokiego zakresu zmian średnic rury cyrkulacyjnej przedstawiono w pracy I.B.7. Opisana w pracach I.B.6 i I.B.7 hydrodynamika reaktora airlift powtórzona została w pracy B.I.8, w której Autor podkreśla, iż jednym z najważniejszych parametrów konstrukcyjnych reaktora airlift, mającym wpływ na jego właściwości hydrodynamiczne, jest stosunek objętości strefy wznoszenia do całej objętości reaktora (tzw. współczynnik podziału objętości).hydrodynamika reaktora airlift była również przedmiotem analizy w pracy I.B.5, w której przedstawiono metodę wyznaczania strefowych współczynników dyspersji cieczy. W wyniku doświadczeń uzyskano wartości liczb Peceta dla strefy wznoszenia i opadania badanego reaktora, których wartości maleją ze wzrostem prędkości gazu. Przedstawione w pracy wykresy wskazują, że w strefie wznoszenia wartości liczby Peceta są około dwa razy wyższe niż w strefie opadania, co jest wynikiem dość zaskakującym. Przedstawione w powyższych publikacjach modele hydrodynamiczne i ich weryfikacja były również prezentowane na kilku konferencjach naukowych (II.L.6 8, III.B.8) Kolejny cykl publikacji prezentuje modele matematyczne bioreaktora airlift, w którym prowadzone są procesy aerobowe (I.B.2 4, I.B.10 11). Pierwsza grupa tych modeli to modele pseudohomogniczne jednosubstratowe. Jest to równoznaczne z założeniem dobrego natlenienia środowiska reakcji. W pracy I.B.3 zaprezentowano 2 graniczne modele; zakładający idealne wymieszanie w strefie wznoszenia i opadania i model, w którym założono przepływ tłokowy w obu strefach aparatu. Przedstawiono również sposób konstruowania równań modelu matematycznego reaktora dla przepływu dyspersyjnego w obu strefach i sposób rozwiązania tego zagadnienia brzegowego poprzez dyskretyzację. W pracy wybrano metodę kaskady zastępczej. Omówiono sposób wyznaczania pętli histerezy stanów stacjonarnych i,stosując metodę kontynuacyjną, wykonano obliczenia testowe dla trzech wybranych parametrów bifurkacyjnych (stężenie substratu w strumieniu zasilającym, średni czas przebywania, współczynnik rozdziału objętości). Praca I.B.2 jest chyba skrótem większej całości bowiem, pomimo stwierdzenia autora, że w pracy przedstawiono modele dla wszystkich czterech struktur hydrodynamicznych w opracowaniu tych modeli nie ma, są tylko diagramy bifurkacyjne stanów stacjonarnych dla różnych stężeń początkowych substratu (zwracam uwagę na wartość stężenia substratu w strumieniu doprowadzanym do reaktora, zmienianego w obliczeniach aż do 8 kg/m 3 ). W pracy I.B.10 rozszerzono analizę o modele dyspersyjne i z przepływem tłokowym dla reżimu hydrodynamicznego C i ujęcie w modelu strefy odgazowania z idealnym wymieszaniem. Druga grupa modeli to modele heterogeniczne z dwusubstratową kinetyką reakcji mikrobiologicznej (I.B.4, I.B.8). Zmiana równania opisującego kinetykę reakcji sprawia, że konieczne staje się sformułowanie równań bilansujących tlen zarówno w fazie gazowej jak i ciekłej. W pracy I.B.4 zastosowano kinetykę dwusubstratową w modelu kaskady zastępczej. Określone zostały zakresy zmian wartości parametrów (wlotowe stężenie fenolu, czas przebywania, współczynnik recyrkulacji i podziału objętości), dla których otrzymywano stabilne stany stacjonarne i stopień konwersji fenolu zbliżony do jedności. W pracy I.B.8, w oparciu o model dyspersyjny (błędnie podane r-nie 6c), przedstawiono analizę wpływu 4

5 wybranych parametrów konstrukcyjnych i procesowych na powstające w reaktorze warunki napowietrzania. Sformułowano zalecenia odnośnie sposobu prowadzenia procesu, pozwalającego uniknąć niedoboru tlenu w środowisku reakcji Rozprawa habilitacyjna. W przedstawionej do oceny monografii Właściwości stacjonarne bioreaktorów barbotażowych typu airlift zostały zebrane i rozszerzone treści przedstawione w powyższych artykułach. Umożliwiło to również usystematyzowanie badań, wykonanie pewnych porównań i sformułowanie ostatecznych wniosków dotyczących zarówno wyboru modelu opisującego proces w reaktorze airlift jak i sposobu jego prowadzenia. Dlatego uważam, że celowe było jej opracowanie. Rozdział 2 rozprawy to charakterystyka hydrodynamiczna reaktorów airlift. W rozdziale tym Autor, modyfikującując dostępny w literaturze model globalnego bilansu pędu, formułuje równania bilansowe dla trzech, wyróżnionych obszarów hydrodynamicznych. Równania te znane są z publikacji B.I.6. W stosunku do danych przedstawionych w tym opracowaniu, Autor rozszerza zakres badań: przeprowadza badania dla 5 średnic rury cyrkulacyjnej, dwukrotnie zwiększa prędkość podawanego gazu oraz zmienia sposób pomiaru średniego stopnia zatrzymania gazu w strefie opadania. W wyniku tych działań uzyskano dobrą zgodność wyznaczonych eksperymentalnie i obliczonych wartości zatrzymania gazu w strefie wznoszenia i opadania. Następnie Autor przedstawia badania znacznikowe, prowadzone metodą opisaną szczegółowo w pracy B.I.6, w wyniku których wyznaczone zostają wartości liczb Peceta w strefie wznoszenia i opadania reaktora, w zależności od prędkości obu faz, ciekłej i gazowej. Badana te potwierdziły znacznie większą intensywność mieszania cieczy w strefie wznoszenia niż opadania (dwukrotna różnica w wartościach liczb Peceta). Szkoda, że Autor nie podjął próby ujęcia wyników tych pomiarów w formę równania korelacyjnego; wartości liczb Peceta będą mu potrzebne w dalszych etapach badań, przy rozwiązywaniu równań modeli dyspersyjnych reaktora. W rozdziale 4 monografii Autor oblicza wartości liczb Peceta cieczy z danych dostępnych w literaturze. Rozdział 3 pracy to rozważania na temat kinetyki mikrobiologicznej reakcji utleniania fenolu. Autor zestawił i porównał dostępne w literaturze zależności, opisujące właściwą szybkość wzrostu mikroorganizmów przy założeniu jedno- i dwusubstratowej kinetyki procesu. Przedstawione w tym rozdziale sprawdzenie eksperymentalne, która z zależności powinna być wybrana dla stosowanych mikroorganizmów jest mało przekonywujące. W rozdziale 4, po bardzo zwięzłym przedstawieniu stanu wiedzy dotyczącej modelowania procesów prowadzonych w reaktorze airlift, Autor przestąpił do formułowania opisów matematycznych prowadzonych w nim bioprocesów aerobowych, uwzględniających różne modele przepływu obu faz, różne reżimy hydrodynamiczne pracy aparatu (w rozważaniach pominięto reżim przejściowy B), jedno- bądź dwusubstratową kinetykę reakcji mikrobiologicznej i wreszcie uwzględniające lub nie obecność strefy odgazowania. W ten sposób zaprezentowano w sumie 24 modele. Wyczerpują one wszystkie możliwe do zaakceptowania struktury strumieni i reżimy pracy reaktora airlift. W rozdziale 5 Autor przedstawia sposoby rozwiązania równań modeli. Stwierdza, że z ich użyciem można przeprowadzić dwa rodzaje obliczeń symulacyjnych; obliczenia polegające na określeniu gałęzi stanów stacjonarnych, w których pracuje reaktor oraz wyznaczeniu profili stężeń reagentów względem długości reaktora. Efektywną metodą jest wówczas metoda kontynuacji rozwiązań stacjonarnych względem wybranego parametru. Spośród znanych metod Autor wybiera metodę parametryzacji lokalnej, wyjaśnia sposób tworzenia układu równań określających i ich rozwiązania dla przedstawionych w rozdziale 3 modeli. Autor przedstawił trudności na jakie napotkał przy rozwiązywaniu równań modeli dla pewnych zakresów parametrów procesowych i sposoby ich rozwiązywania. Jednym z nich jest zastosowanie metod aproksymacyjnych do rozwiązywania zagadnień brzegowych. W 5

6 monografii przedstawiono metodę kaskady zastępczej, prezentowaną już w publikacjach I.B.3 i 4, różnic skończonych i kolokacji ortogonalnej. Metody te zastosowano do rozwiązania równań modelu z przepływem dyspersyjnym w obu strefach, reżimu C i dwusubstratowej kinetyki procesu. Do wykonania analizy nieliniowej stanów stacjonarnych, przedstawionej w rozdziale 7, Autor wybrał model z dyspersyjnym przepływem mediów, dwusubstratowy i przeanalizował pracę reaktora airlift w dwóch, ważnych technologicznie reżimach pracy aparatu, A i C. Wykazano, że dla reżimu hydrodynamicznego A, w zakresie zmian przebadanych parametrów, kształtuje się bardziej złożona struktura stanów stacjonarnych niż w reżimie C i decydujący wpływ na ukształtowanie się tej struktury wywierają wszystkie analizowane parametry. W wyniku przeprowadzonej analizy sformułowano cały szereg wniosków mających istotne znaczenie przy projektowaniu procesu w reaktorze airlift. Analizując wyniki symulacji, przedstawione w tym rozdziale, zauważyłam znaczny zakres zmian stężenia substratu węglowego w symulacjach numerycznych. Mamy do czynienia z kinetyką procesu mikrobiologicznego, dla którego istnieje toksyczna dawka substratu, powyżej której nie ma reakcji. W symulacjach Autora ta dawka była wielokrotnie przekraczana. Dla weryfikacji przeprowadzonych obliczeń, a tym samym sprawdzenia, czy zaproponowany model dobrze odzwierciedla analizowany proces, przeprowadzono serię eksperymentów, w których po osiągnięciu stanu ustalonego- mierzono stężenie fenolu w cieczy opuszczającej reaktor i tlenu na końcu strefy opadania, gdzie jego stężenie jest najmniejsze. Uzyskano zadziwiającą zgodność zmierzonych i obliczonych wartości stopnia przemiany substratu węglowego. Podsumowując można więc stwierdzić, że przeprowadzona analiza nieliniowa stanów stacjonarnych bioreaktora airlift dobrze odzwierciedla jego cechy jakościowe i ilościowe. Interesująca jest końcowa część pracy, w której Autor analizuje wpływ wybranego typu modelu reaktora i wybranej kinetyki procesu na wyniki symulacji. W wyniku tych porównań Autor stwierdza, że dla reżimu hydrodynamicznego A nie powinno się stosować prostych w aplikacji typów modeli, natomiast w reżimie hydrodynamicznym C można stosować zarówno modele dyspersyjne jak i z przepływem tłokowym faz (na rys.9.10 i 9.11 stężenie fenolu przekracza dawkę toksyczną!). Jeśli chodzi o wpływ wybranej kinetyki procesu to dla niskich stężeń substratu węglowego gałęzie stanów stacjonarnych obliczone dla jedno- i dwusubstratowej kinetyki pokrywają się. Chcę zauważyć, że terminem niskich Autor określa stężenia do ~1 kg/m 3, a więc realnych z punktu widzenia reakcji biochemicznej. Stąd należy sądzić, że poprawne jest użycie jednosubstratowej kinetyki. Przedstawione porównanie wykazało również, że można w obliczeniach nie uwzględniać obecności strefy odgazowania w reaktorze, a zjawisko niedotlenienia wystąpić może w reżimie hydrodynamicznym A, zwłaszcza przy małym natężeniu przepływu powietrza i małym współczynniku podziału objętości. W reżimie hydrodynamicznym C praktycznie zjawisko to nie występuje. Ważnym osiągnięciem naukowym, przedstawionym w artykułach zestawionych w części I.B wykazu i monografii, jest: - opracowanie modelu hydrodynamicznego reaktora airlift dla wszystkich reżimów pracy aparatu, - opracowanie i usystematyzowanie modeli matematycznych opisujących proces aerobowej biodegradacji substratu węglowego, uwzględniających wszystkie akceptowalne struktury strumieni, złożoną kinetykę procesu i ważne technologicznie reżimy pracy aparatu, - przeprowadzenie, w oparciu o wybrany model, analizy stanów stacjonarnych reaktora i weryfikacja doświadczalna opracowanego modelu, - wykonanie, dla wybranego modelu matematycznego, analizy nieliniowej stanów stacjonarnych dla szerokiego zakresu zmian najważniejszych parametrów procesowych. 6

7 Z praktycznego punktu widzenia, cenne jest sformułowanie ogólnych wskazówek dotyczących modelowania oraz bezpiecznego prowadzenia procesu aerobowego w reaktorze airlift. Podsumowując, mogę stwierdzić, że Pan dr inż. Robert Grzywacz wniósł istotny wkład w poznanie skomplikowanej natury badanego bioreaktora, a zrealizowany przez niego program badawczy jest istotnym uzupełnieniem stanu wiedzy o właściwościach reaktorów typu airlift. Na podstawie przedstawionej oceny monografii habilitacyjnej, dorobku naukowego, dydaktycznego, działalności popularyzatorskiej i organizacyjnej stwierdzam, że dr inż. Robert Grzywacz spełnia kryteria oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z r.). Biorąc powyższe pod uwagę wnioskuję o nadanie Kandydatowi stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria chemiczna. Gliwice, dnia 7 listopada 2013 r. 7

Prof. dr hab. inż. Jerzy Bałdyga Warszawa, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej

Prof. dr hab. inż. Jerzy Bałdyga Warszawa, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej Prof. dr hab. inż. Jerzy Bałdyga Warszawa, 08.11.2013 Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej OCENA całokształtu dorobku dr inż. Roberta Grzywacza w związku z postępowaniem

Bardziej szczegółowo

AUTOREFERAT. A. Dane Podstawowe. 1. Imię i Nazwisko Robert Grzywacz

AUTOREFERAT. A. Dane Podstawowe. 1. Imię i Nazwisko Robert Grzywacz AUTOREFERAT A. Dane Podstawowe 1. Imię i Nazwisko Robert Grzywacz 2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe z podaniem nazwy, miejsca i roku ich uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej 1. Magister inżynier

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego

UCHWAŁA. Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego UCHWAŁA 30 czerwiec 2011 r. Uchwała określa minimalne wymagania do wszczęcia przewodu doktorskiego i przewodu habilitacyjnego jakimi powinny kierować się Komisje Rady Naukowej IPPT PAN przy ocenie składanych

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Dynamika bioreaktorów czas przebywania / dyspersja masy -

Dynamika bioreaktorów czas przebywania / dyspersja masy - BIOREAKTORY W - 4 Dynamika bioreaktorów czas przebywania / dyspersja masy - - Zbiornikowych z mieszaniem okresowych - Zbiornikowych z mieszaniem półciągłych - Rurowych / komorowych przepływowych - Przepływowych

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, 27 listopada, 2012 r.

Rzeszów, 27 listopada, 2012 r. Rzeszów, 27 listopada, 2012 r. OPINIA o całokształcie dorobku naukowego dr inż. Marii MADEJ- LACHOWSKIEJ ze szczególnym uwzględnieniem rozprawy habilitacyjnej pt. Reforming metanolu parą wodną termodynamika,

Bardziej szczegółowo

Helena Tendera-Właszczuk Kraków, 15.04.2013 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Helena Tendera-Właszczuk Kraków, 15.04.2013 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Helena Tendera-Właszczuk Kraków, 15.04.2013 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Recenzja dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr Krzysztofa Wacha w postępowaniu habilitacyjnym w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Rada Wydziału Filozofii KUL posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii.

Rada Wydziału Filozofii KUL posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii. POSTĘPOWANIE HABILITACYJNE NA WYDZIALE FILOZOFII KUL Podstawa prawna: ustawa z 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki; ustawa z 27 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH REGULAMIN KONKURSU na finansowanie w ramach celowej części dotacji na działalność statutową działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących

Bardziej szczegółowo

ZASADY I WYTYCZNE OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

ZASADY I WYTYCZNE OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ ZASADY I WYTYCZNE OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ (zatwierdzone przez Radę Wydziału Elektrycznego w dn. 22.02.2010r.) Oceny nauczycieli akademickich Wydziału

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. inż. Jerzy Bałdyga Warszawa, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej

Prof. dr hab. inż. Jerzy Bałdyga Warszawa, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej Prof. dr hab. inż. Jerzy Bałdyga Warszawa, 03.06.2013 Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej OCENA całokształtu dorobku dr inż. Jacka Andrzeja BANASZAKA w związku z postępowaniem

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Wydział: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Kierunek: OCHRONA ŚRODOWISKA (OS) Stopień studiów: I Efekty kształcenia na I stopniu dla kierunku OS K1OS_W01 K1OS_W02 K1OS_W03 OPIS KIERUNKOWYCH

Bardziej szczegółowo

TRYB PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO W WOJSKOWYM INSTYTUCIE MEDYCZNYM

TRYB PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO W WOJSKOWYM INSTYTUCIE MEDYCZNYM TRYB PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO W WOJSKOWYM INSTYTUCIE MEDYCZNYM 1. Rada Naukowa posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie: nauk medycznych

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ENERGETYKA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ENERGETYKA Załącznik do uchwały Nr 000-8/4/2012 Senatu PRad. z dnia 28.06.2012r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ENERGETYKA Nazwa wydziału: Mechaniczny Obszar kształcenia w zakresie: Nauk technicznych Dziedzina

Bardziej szczegółowo

Ocena dorobku naukowego i dydaktycznego Dr hab. Eligiusza Wajnryba, Prof. IPPT PAN, dotycząca wniosku o nadanie tytułu naukowego profesora

Ocena dorobku naukowego i dydaktycznego Dr hab. Eligiusza Wajnryba, Prof. IPPT PAN, dotycząca wniosku o nadanie tytułu naukowego profesora Prof. dr hab.inż. Stanisław DROBNIAK Politechnika Częstochowska Instytut Maszyn Cieplnych Al. Armii Krajowej 21, 42-200 Częstochowa tel: (0-34)-3250-531, fax: (0-34)-3250-507 e-mail: drobniak@imc.pcz.czest.pl

Bardziej szczegółowo

Recenzja. dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej. dr. inż. Agnieszki Dołhańczuk - Śródka

Recenzja. dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej. dr. inż. Agnieszki Dołhańczuk - Śródka Prof. dr hab. Maria Mucha Łódź, dn. 15.03.2016 Politechnika Łódzka Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska ul. Wólczańska 213/215 90-924 Łódź Recenzja dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej

Bardziej szczegółowo

1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia

1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia Załącznik nr. Liczba punktów przyznawanych za poszczególne elementy postępowania rekrutacyjnego: 1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia Tematem pierwszej części rozmowy

Bardziej szczegółowo

Kierunek Inżynieria Chemiczna i Procesowa

Kierunek Inżynieria Chemiczna i Procesowa Politechnika Krakowska Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej Kierunek Inżynieria Chemiczna i Procesowa Inżynieria chemiczna i procesowa jest dyscypliną naukową, należąca do dziedziny nauk technicznych,

Bardziej szczegółowo

Katedra Chemii i Ochrony Środowiska

Katedra Chemii i Ochrony Środowiska Katedra Chemii i Ochrony Środowiska Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej UTP B y d g oszcz 85-326 Bydgoszcz; ul Seminaryjna 3 ; t e!: 052 374 9041 łub 052 374 9075, fax 052 374 9005 ; e -mail: gaca@utp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin w sprawie trybu i warunków przeprowadzania czynności w postępowaniu habilitacyjnym

Regulamin w sprawie trybu i warunków przeprowadzania czynności w postępowaniu habilitacyjnym Wydział Informatyki,PJATK Regulamin w sprawie trybu i warunków przeprowadzania czynności w postępowaniu habilitacyjnym (z dnia 14/01/2015) Definicje Ustawa - Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PODSTAW BUDOWY URZĄDZEŃ DLA PROCESÓW MECHANICZNYCH

LABORATORIUM PODSTAW BUDOWY URZĄDZEŃ DLA PROCESÓW MECHANICZNYCH LABORATORIUM PODSTAW BUDOWY URZĄDZEŃ DLA PROCESÓW MECHANICZNYCH Temat: Badanie cyklonu ZAKŁAD APARATURY PRZEMYSŁOWEJ POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ BMiP 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach

REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach 1 1. Na podstawie art. 155 ust. 1 w zw. z ust. 4 i 6 Ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Doktorant składa wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego do kierownika studiów doktoranckich. RODZAJ OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH

Doktorant składa wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego do kierownika studiów doktoranckich. RODZAJ OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH Szczegółowe kryteria i zasady oceny merytorycznej wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego na Studiach Doktoranckich w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki /opracowane w oparciu o Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

01, 02, 03 i kolejne numer efektu kształcenia. Załącznik 1 i 2

01, 02, 03 i kolejne numer efektu kształcenia. Załącznik 1 i 2 Efekty kształcenia dla kierunku studiów Studia Przyrodnicze i Technologiczne (z językiem wykładowym angielskim) - studia I stopnia, stacjonarne, profil ogólnoakademicki - i ich odniesienia do efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Podstawy teoretyczne technologii chemicznej / Józef Szarawara, Jerzy Piotrowski. Warszawa, Spis treści. Przedmowa 13

Podstawy teoretyczne technologii chemicznej / Józef Szarawara, Jerzy Piotrowski. Warszawa, Spis treści. Przedmowa 13 Podstawy teoretyczne technologii chemicznej / Józef Szarawara, Jerzy Piotrowski. Warszawa, 2010 Spis treści Przedmowa 13 Wykaz waŝniejszych oznaczeń 16 1. Projektowanie i realizacja procesu technologicznego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK GŁÓWNY (wykaz dokumentów) o mianowanie / zatrudnienie na stanowisko profesora na PP

WNIOSEK GŁÓWNY (wykaz dokumentów) o mianowanie / zatrudnienie na stanowisko profesora na PP I. Podanie kandydata WNIOSEK GŁÓWNY (wykaz dokumentów) o mianowanie / zatrudnienie na stanowisko profesora na PP II. Dane kandydata 1. Imię i nazwisko. 2. Miejsce pracy, stanowisko. 3. Data i miejsce urodzenia.

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Ocena dorobku Doktora Jana Chadama na potrzeby postępowania habilitacyjnego

Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Ocena dorobku Doktora Jana Chadama na potrzeby postępowania habilitacyjnego Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Ocena dorobku Doktora Jana Chadama na potrzeby postępowania habilitacyjnego Kryteria oceny dorobku w postępowaniu habilitacyjnym wynikają

Bardziej szczegółowo

Recenzja rozprawy doktorskiej mgra inż. Roberta Szymczyka. Analiza numeryczna zjawisk hartowania stali narzędziowych do pracy na gorąco

Recenzja rozprawy doktorskiej mgra inż. Roberta Szymczyka. Analiza numeryczna zjawisk hartowania stali narzędziowych do pracy na gorąco Prof. dr hab. inż. Tadeusz BURCZYŃSKI, czł. koresp. PAN Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN ul. A. Pawińskiego 5B 02-106 Warszawa e-mail: tburczynski@ippt.pan.pl Warszawa, 20.09.2016 Recenzja

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZEPROWADZANIA OKRESOWEJ OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM WE WROCŁAWIU I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

ZASADY PRZEPROWADZANIA OKRESOWEJ OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM WE WROCŁAWIU I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 49/2011 z dnia 26 października 2011 r. ZASADY PRZEPROWADZANIA OKRESOWEJ OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM WE WROCŁAWIU I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODZIE DOKTORSKIM NA WYDZIALE BIOCHEMII, BIOFIZYKI I BIOTECHNOLOGII UJ

PROCEDURA PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODZIE DOKTORSKIM NA WYDZIALE BIOCHEMII, BIOFIZYKI I BIOTECHNOLOGII UJ PROCEDURA PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODZIE DOKTORSKIM NA WYDZIALE BIOCHEMII, BIOFIZYKI I BIOTECHNOLOGII UJ UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE 1. Warunki do otwarcia przewodu doktorskiego Przy otwarciu

Bardziej szczegółowo

Wymagania stawiane pracom dyplomowym na Wydziale Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej

Wymagania stawiane pracom dyplomowym na Wydziale Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej Wymagania stawiane pracom dyplomowym na Wydziale Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej Uchwała Nr 356/96 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z 28 listopada 1996 r. dotycząca nadawania tytułów

Bardziej szczegółowo

2. Autor/autorzy, data wydania, tytuł, wydawca lub czasopismo, tom, strony. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na Mój udział procentowy szacuję

2. Autor/autorzy, data wydania, tytuł, wydawca lub czasopismo, tom, strony. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na Mój udział procentowy szacuję WZÓR OBSZAR NAUK SPOŁECZNYCH Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki I. Wykaz publikacji

Bardziej szczegółowo

OBSZARY NAUK: PRZYRODNICZYCH, ROLNICZYCH, LEŚLNYCH I WETERYNARYJNYCH ORAZ MEDYCZNYCH, NAUK O ZDROWIU, NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ

OBSZARY NAUK: PRZYRODNICZYCH, ROLNICZYCH, LEŚLNYCH I WETERYNARYJNYCH ORAZ MEDYCZNYCH, NAUK O ZDROWIU, NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ WZÓR OBSZARY NAUK: PRZYRODNICZYCH, ROLNICZYCH, LEŚLNYCH I WETERYNARYJNYCH ORAZ MEDYCZNYCH, NAUK O ZDROWIU, NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 33/2016/2017 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 21 marca 2017 roku

Uchwała Nr 33/2016/2017 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 21 marca 2017 roku Uchwała Nr 33/2016/2017 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie: kierunków i zasad polityki zatrudniania w grupie nauczycieli akademickich

Bardziej szczegółowo

kierownictwa jednostki i Wydziału dodatkowe:

kierownictwa jednostki i Wydziału dodatkowe: Regulamin Oceny Okresowej Nauczycieli Akademickich Wydziału Pedagogicznego UW 1. KRYTERIA OCENY DOKTORÓW PO 2 LATACH ZATRUDNIENIA NA STANOWISKU ASYSTENTA I ADIUNKTA podstawowe ( których niespełnienie powoduje

Bardziej szczegółowo

Łódź, r. Prof. dr hab. inż. Władysław Kamiński Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechnika Łódzka

Łódź, r. Prof. dr hab. inż. Władysław Kamiński Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechnika Łódzka Łódź, 6.05.2014 r. Prof. dr hab. inż. Władysław Kamiński Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechnika Łódzka OCENA dorobku i rozprawy habilitacyjnej dr inż. Jarosława Gawdzika p.t. "Mobilność

Bardziej szczegółowo

Inżynieria procesów przetwórstwa węgla, zima 15/16

Inżynieria procesów przetwórstwa węgla, zima 15/16 Inżynieria procesów przetwórstwa węgla, zima 15/16 Ćwiczenia 1 7.10.2015 1. Załóżmy, że balon ma kształt sfery o promieniu 3m. a. Jaka ilość wodoru potrzebna jest do jego wypełnienia, aby na poziomie morza

Bardziej szczegółowo

2 Wszczęcie przewodu doktorskiego

2 Wszczęcie przewodu doktorskiego Regulamin przeprowadzania postępowań o nadanie stopnia doktora nauk prawnych w zakresie prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego Na podstawie art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Wydziałowa Komisja Stypendialna Doktorantów (WKSD) Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydziałowa Komisja Stypendialna Doktorantów (WKSD) Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydziałowa Komisja Stypendialna Doktorantów (WKSD) Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Część A Kryteria tworzenia listy rankingowej doktorantów I roku studiów,

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Inżynieria Biomedyczna

PLANOWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Inżynieria Biomedyczna PLANOWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Jednostka prowadząca kierunek studiów Nazwa kierunku studiów Specjalności Obszar kształcenia Profil kształcenia Poziom kształcenia Forma kształcenia Tytuł zawodowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich w IPPT PAN przyjęty Uchwałą Rady Naukowej IPPT PAN w dniu 24 maja 2013 r.

Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich w IPPT PAN przyjęty Uchwałą Rady Naukowej IPPT PAN w dniu 24 maja 2013 r. Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich w IPPT PAN przyjęty Uchwałą Rady Naukowej IPPT PAN w dniu 24 maja 2013 r. Etap I. Wszczęcie przewodu doktorskiego 1) Kandydat zwany dalej doktorantem składa

Bardziej szczegółowo

Recenzja dorobku naukowego, dydaktycznego, organizacyjnego i pracy habilitacyjnej dr inż. Katarzyny Bernat

Recenzja dorobku naukowego, dydaktycznego, organizacyjnego i pracy habilitacyjnej dr inż. Katarzyny Bernat Łódź, dn. 6. 08. 2015 r. Prof. dr hab. inż. Liliana Krzystek Katedra Inżynierii Bioprocesowej Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechnika Łódzka Recenzja dorobku naukowego, dydaktycznego,

Bardziej szczegółowo

TRYB PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA O NADANIE TYTUŁU PROFESORA W WOJSKOWYM INSTYTUCIE MEDYCZNYM

TRYB PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA O NADANIE TYTUŁU PROFESORA W WOJSKOWYM INSTYTUCIE MEDYCZNYM TRYB PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA O NADANIE TYTUŁU PROFESORA W WOJSKOWYM INSTYTUCIE MEDYCZNYM 1. Rada Naukowa WIM posiada uprawnienia do przeprowadzania postępowania o nadanie tytułu profesora w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Efekty dla programu : Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji Specjalności: Inżynieria produkcji surowcowej, Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Recenzja Pracy Doktorskiej

Recenzja Pracy Doktorskiej Politechnika Częstochowska Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Instytut Inżynierii Materiałowej Dr hab. inż. Michał Szota, Prof. P.Cz. Częstochowa, 15.10.2014 roku Recenzja Pracy Doktorskiej

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Badany obszar FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Procedura Metoda i kryteria Częstotliwość badania Dokumentacja monitorujące Załącznik

Bardziej szczegółowo

OPINIA o dorobku naukowym i monotematycznym cyklu publikacji dr Hanny Kierzkowskiej-Pawlak

OPINIA o dorobku naukowym i monotematycznym cyklu publikacji dr Hanny Kierzkowskiej-Pawlak Prof. dr hab. Krzysztof Warmuziński Instytut Inżynierii Chemicznej PAN ul. Bałtycka 5, 44-100 Gliwice 21 sierpnia 2012 OPINIA o dorobku naukowym i monotematycznym cyklu publikacji dr Hanny Kierzkowskiej-Pawlak

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Nazwa kierunku studiów: FIZYKA Poziom kształcenia: II stopień (magisterski) Profil kształcenia: ogólnoakademicki Symbol

Załącznik 1. Nazwa kierunku studiów: FIZYKA Poziom kształcenia: II stopień (magisterski) Profil kształcenia: ogólnoakademicki Symbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów FIZYKA TECHNICZNA - studia II stopnia, profil ogólnoakademicki - i ich odniesienia do efektów kształcenia w obszarze nauk ścisłych Kierunek studiów fizyka techniczna

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W)

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W) EFEKTY KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU "MECHATRONIKA" nazwa kierunku studiów: Mechatronika poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil kształcenia: ogólnoakademicki symbol kierunkowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych (tabele odniesień efektów kształcenia)

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych (tabele odniesień efektów kształcenia) Załącznik nr 7 do uchwały nr 514 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Punktacja publikacji naukowych

Punktacja publikacji naukowych Punktacja publikacji naukowych Uwagi ogólne Przedstawiona punktacja dotyczy nauk humanistycznych i społecznych. Informacje przygotowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Poznań, 16.05.2012r. Raport z promocji projektu Nowa generacja energooszczędnych

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Załącznik nr 1 do uchwały nr 102 Senatu UZ z dn. 18.04.2013 r. Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Studia doktoranckie na Wydziale Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW DOKTORANCKICH NA POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW DOKTORANCKICH NA POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ Załącznik do Zarządzenia nr 49 Rektora PK z dnia 6 grudnia 2011 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW DOKTORANCKICH NA POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ 1 1. Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich dla uczestników

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja dorobku artystycznego oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki

Dokumentacja dorobku artystycznego oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki WZÓR OBSZAR SZTUKI Dokumentacja dorobku artystycznego oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki I. Wykaz dorobku stanowiącego osiągnięcie naukowe lub artystyczne,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 53/2006 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia

ZARZĄDZENIE NR 53/2006 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia R /DOP-014/53/06 REKTOR ZARZĄDZENIE NR 53/2006 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia zasad okresowej oceny nauczycieli akademickich

Bardziej szczegółowo

4 W danym roku nauczyciel akademicki moŝe otrzymać tylko jedną nagrodę Rektora - indywidualną lub zespołową.

4 W danym roku nauczyciel akademicki moŝe otrzymać tylko jedną nagrodę Rektora - indywidualną lub zespołową. Regulamin przyznawania nagród rektorskich nauczycielom akademickim zatrudnionym w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach /wprowadzony Uchwałą Senatu AE nr 27/2009/2010/ Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

1. Oceny dorobku naukowego i technicznego pracowników naukowych i badawczotechnicznych. Zasady ogólne 1.

1. Oceny dorobku naukowego i technicznego pracowników naukowych i badawczotechnicznych. Zasady ogólne 1. załącznik do zarządzenia nr 11 dyrektora CLKP z dnia 31 października 2013 r. Regulamin okresowej oceny dorobku naukowego i technicznego pracowników naukowych i badawczo-technicznych Centralnego Laboratorium

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: NAPĘDY I STEROWANIE ELEKTROHYDRAULICZNE MASZYN DRIVES AND ELEKTRO-HYDRAULIC MACHINERY CONTROL SYSTEMS Kierunek: Mechatronika Forma studiów: STACJONARNE Kod przedmiotu: S1_07 Rodzaj przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

DROGA DO HABILITACJI REGULACJE PRAWNE

DROGA DO HABILITACJI REGULACJE PRAWNE DROGA DO HABILITACJI REGULACJE PRAWNE prof. dr hab. 14 stycznia 2015r. Cel czyli po co to zawracanie głowy Celem prezentacji jest zachęcenie potencjalnych habilitantów do właściwego zaprogramowania dokonań

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: STC AP-s Punkty ECTS: 2. Kierunek: Technologia Chemiczna Specjalność: Analityka przemysłowa i środowiskowa

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: STC AP-s Punkty ECTS: 2. Kierunek: Technologia Chemiczna Specjalność: Analityka przemysłowa i środowiskowa Nazwa modułu: Podstawy biotechnologii Rok akademicki: 2012/2013 Kod: STC-2-103-AP-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Energetyki i Paliw Kierunek: Technologia Chemiczna Specjalność: Analityka przemysłowa i środowiskowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 6 1. Nazwa przedmiotu: SEMINARIUM DYPLOMOWE 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego:2012/2013

Bardziej szczegółowo

c) prace konstrukcyjne, technologiczne i projektowe charakteryzujące się nowatorskim, naukowym podejściem do problemu, zwieńczone uzyskaniem patentu

c) prace konstrukcyjne, technologiczne i projektowe charakteryzujące się nowatorskim, naukowym podejściem do problemu, zwieńczone uzyskaniem patentu Regulamin Dziekańskiej Komisji ds. Nagród i Odznaczeń Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej dotyczący kryteriów kwalifikacji wniosków o nagrodę Rektora Podstawą niniejszego regulaminu jest

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 03/2015/2016 Rady Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 20 października 2015 r.

UCHWAŁA nr 03/2015/2016 Rady Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 20 października 2015 r. UCHWAŁA nr 03/2015/2016 Rady Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 20 października 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zasad procesu dyplomowania realizowanego

Bardziej szczegółowo

RECENZJA rozprawy doktorskiej

RECENZJA rozprawy doktorskiej Prof. dr hab. inż. Andrzej Ambrozik Kielce, dn. 05.05.2015 r. Politechnika Świętokrzyska w Kielcach Katedra Pojazdów Samochodowych i Transportu RECENZJA rozprawy doktorskiej mgr inż. Sebastiana Szwedkowicza

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Krzysztof Dems Łódź, dn. 24 maja 2015 r. ul. Dywizjonu 303 nr Łódź

Prof. dr hab. Krzysztof Dems Łódź, dn. 24 maja 2015 r. ul. Dywizjonu 303 nr Łódź Prof. dr hab. Krzysztof Dems Łódź, dn. 24 maja 2015 r. ul. Dywizjonu 303 nr 9 94-237 Łódź R E C E N Z J A osiągnięć naukowo-badawczych, dorobku dydaktycznego i popularyzatorskiego oraz współpracy międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach

REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach 1 1. Na podstawie art. 155 ust. l w zw. z ust. 4 i 6 Ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 29/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Uchwała nr 29/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku Uchwała nr 29/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych w dyscyplinie pedagogika

Bardziej szczegółowo

Ocena dorobku naukowego do stopnia dra hab. i tytułu profesora stanowisko Komisji ds. Nauki i Rozwoju Naukowego WEAIiIB, AGH w świetle obowiązujących

Ocena dorobku naukowego do stopnia dra hab. i tytułu profesora stanowisko Komisji ds. Nauki i Rozwoju Naukowego WEAIiIB, AGH w świetle obowiązujących Ocena dorobku naukowego do stopnia dra hab. i tytułu profesora stanowisko Komisji ds. Nauki i Rozwoju Naukowego WEAIiIB, AGH w świetle obowiązujących przepisów i komentarzy CK oraz wybranych statystyk

Bardziej szczegółowo

Seminarium Rankingowe. Sesja I. Jak mierzyć potencjał naukowy, efektywność naukową i innowacyjność

Seminarium Rankingowe. Sesja I. Jak mierzyć potencjał naukowy, efektywność naukową i innowacyjność Seminarium Rankingowe Sesja I Jak mierzyć potencjał naukowy, efektywność naukową i innowacyjność Jak czytać Ranking? 100 punktów oznacza najlepszy wynik w ramach danego kryterium Wyniki pozostałych uczelni

Bardziej szczegółowo

I. Plan studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty:

I. Plan studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty: Uchwała o zmianach w programie studiów doktoranckich na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji z siedzibą w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych oraz Międzywydziałowych Środowiskowych

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 33/2010 Rady Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt

Uchwała nr 33/2010 Rady Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Uchwała nr 33/2010 Rady Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie: przyjęcia na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt Zasad finansowania badań promocyjnych dla młodych naukowców

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI i TECHNIK INFORMACYJNYCH

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI i TECHNIK INFORMACYJNYCH załącznik do Systemu oceny pracowników w Politechnice Warszawskiej, uszczegółowiony zgodnie z Uchwałą Rady Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie oceny nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Regulamin wysuwania kandydatur do nagród na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Regulamin wysuwania kandydatur do nagród na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Regulamin wysuwania kandydatur do nagród na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią: Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dn. 27

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN postępowania habilitacyjnego na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej

REGULAMIN postępowania habilitacyjnego na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej REGULAMIN postępowania habilitacyjnego na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej PODSTAWY PRAWNE Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym

Bardziej szczegółowo

2 Złożenie rozprawy doktorskiej 3 Egzamin doktorski

2 Złożenie rozprawy doktorskiej 3 Egzamin doktorski Uchwała nr 1/2012 Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie prowadzenia postępowań o nadanie stopnia doktora nauk prawnych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 55 Rady Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmiosko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 stycznia 2013 roku

Uchwała Nr 55 Rady Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmiosko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 stycznia 2013 roku Uchwała Nr 55 Rady Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmiosko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 stycznia 2013 roku W sprawie: szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w postępowaniach habilitacyjnych

Bardziej szczegółowo

Publikacja w czasopiśmie naukowym nieposiadającym współczynnika wpływu Impact Factor(IF) - lista B wykazu czasopism MNiSW

Publikacja w czasopiśmie naukowym nieposiadającym współczynnika wpływu Impact Factor(IF) - lista B wykazu czasopism MNiSW Załącznik nr 1 WYKAZ PUNKTOWANYCH OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH do Ankiety Okresowej Oceny Nauczyciela Akademickiego PK (w opracowaniach współautorskich liczbę punktów należy dzielić przez liczbę autorów z wydziału

Bardziej szczegółowo

Co się liczy w nauce czyli o zasadach ewaluacji nauki

Co się liczy w nauce czyli o zasadach ewaluacji nauki Wiosenne Warsztaty dla Badaczy Co się liczy w nauce czyli o zasadach ewaluacji nauki Ewa A. Rozkosz Dolnośląska Szkoła Wyższa Czemu służy ocena! 1. jednostek naukowych wysokość finansowania działalności

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI POLITYKI KADROWEJ W UMK

KIERUNKI POLITYKI KADROWEJ W UMK Załącznik nr 1 do uchwały Nr 13 Senatu UMK z dnia 27 lutego 2007 r. KIERUNKI POLITYKI KADROWEJ W UMK 1 Do zajmowania stanowisk naukowo-dydaktycznych w Uniwersytecie niezbędne są udokumentowane osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Słownik mierników Strategii Wydziału

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Słownik mierników Strategii Wydziału Strategia Wydziału Technologii Drewna do 2022 roku Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ANEKS: B Data aktualizacji: 2015-04-14 Słownik mierników Strategii Wydziału Słownik mierników Strategii

Bardziej szczegółowo

Karta modułu/przedmiotu

Karta modułu/przedmiotu Karta modułu/przedmiotu Informacje ogólne o module/przedmiocie 1. Kierunek studiów: Analityka Medyczna 2. Poziom kształcenia: jednolite studia magisterskie 3. Forma studiów: stacjonarne 4. Rok: II 5. Semestr:

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 32 Poz. 877. KARTA KOMPLEKSOWEJ OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ dla grupy nauk ścisłych i inżynierskich 1)

Dziennik Ustaw 32 Poz. 877. KARTA KOMPLEKSOWEJ OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ dla grupy nauk ścisłych i inżynierskich 1) Dziennik Ustaw Poz. 877 Załącznik nr 5 KARTA KOMPLEKSOWEJ OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ dla grupy nauk ścisłych i inżynierskich ) Komisja do spraw Grupy Nauk Ścisłych i Inżynierskich Zespół ewaluacji.. NAZWA

Bardziej szczegółowo

Uchwała o zmianach w programie studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty:

Uchwała o zmianach w programie studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty: Uchwała o zmianach w programie studiów doktoranckich 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty: a) Konwersatorium I 30 godzin 3 ECTS b) Konwersatorium II 30 godzin 3 ECTS c)

Bardziej szczegółowo

Fizyka - opis przedmiotu

Fizyka - opis przedmiotu Fizyka - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Fizyka Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-P-09_15gen Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika i budowa maszyn / Automatyzacja i organizacja procesów

Bardziej szczegółowo

F O R M U L A R Z nr 1 oceny okresowej nauczyciela akademickiego AGH

F O R M U L A R Z nr 1 oceny okresowej nauczyciela akademickiego AGH F O R M U L A R Z nr 1 oceny okresowej nauczyciela akademickiego AGH I. Dane osobowe: 1. Imię i nazwisko............................................................ 2. Data urodzenia.............................................................

Bardziej szczegółowo

Jan A. Szantyr tel

Jan A. Szantyr tel Katedra Energetyki i Aparatury Przemysłowej Zakład Mechaniki Płynów, Turbin Wodnych i Pomp J. Szantyr Wykład 1 Rozrywkowe wprowadzenie do Mechaniki Płynów Jan A. Szantyr jas@pg.gda.pl tel. 58-347-2507

Bardziej szczegółowo

ZASADY I WYTYCZNE OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

ZASADY I WYTYCZNE OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ ZASADY I WYTYCZNE OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ (zatwierdzone na Radzie Wydziału Elektrycznego w dn.19 listopada 2012) Oceny nauczycieli akademickich Wydziału

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 183/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2014 r.

Uchwała nr 183/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2014 r. Uchwała nr 183/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie: utworzenia kierunku ekoenergetyka na poziomie studiów drugiego stopnia, prowadzonego na Wydziale Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Wydział: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA (IS) Stopień studiów: I Efekty na I stopniu dla kierunku IS K1IS_W01 K1IS_W02 K1IS_W03 OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW

Bardziej szczegółowo

Matryca weryfikacji efektów kształcenia - studia III stopnia

Matryca weryfikacji efektów kształcenia - studia III stopnia Ocena publicznej obrony pracy doktorskiej Ocena rozprawy doktorskiej Ocena opublikowanych prac naukowych Ocena uzyskanych projektów badawczych Ocena przygotowania referatu na konferencję Ocena wystąpienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 31/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr 31/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr 31/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie utworzenia kierunku genetyka i biologia eksperymentalna - studia pierwszego stopnia oraz zmieniająca uchwałę w sprawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania premii i nagród na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ od roku 2016

Regulamin przyznawania premii i nagród na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ od roku 2016 Regulamin przyznawania premii i nagród na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ od roku 2016 I. Wprowadzenie 1. Regulamin przyznawania premii i nagród na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ jest jednym

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie

Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie Opracowano na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO UN IWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU za okres

ARKUSZ OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO UN IWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU za okres załącznik do uchwały nr /0 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia lutego 0 roku ARKUSZ OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO UN IWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU za okres Imię Nazwisko Tytuł,

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Transport studia II stopnia profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku Transport studia II stopnia profil ogólnoakademicki Efekty kształcenia dla kierunku Transport studia II stopnia profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) Kierunek Transport należy do obszaru studiów technicznych i jest powiązany

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Inżynieria Cieplna i Samochodowa Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest porównanie na drodze obserwacji wizualnej przepływu laminarnego i turbulentnego, oraz wyznaczenie krytycznej licz

. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest porównanie na drodze obserwacji wizualnej przepływu laminarnego i turbulentnego, oraz wyznaczenie krytycznej licz ZAKŁAD MECHANIKI PŁYNÓW I AERODYNAMIKI ABORATORIUM MECHANIKI PŁYNÓW ĆWICZENIE NR DOŚWIADCZENIE REYNODSA: WYZNACZANIE KRYTYCZNEJ ICZBY REYNODSA opracował: Piotr Strzelczyk Rzeszów 997 . Cel ćwiczenia Celem

Bardziej szczegółowo

Procedury w przewodach doktorskich przeprowadzanych w Instytucie Sztuki PAN

Procedury w przewodach doktorskich przeprowadzanych w Instytucie Sztuki PAN Procedury w przewodach doktorskich przeprowadzanych w Instytucie Sztuki PAN zgodnie z Ustawą z dnia 18 marca 2011 r o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule

Bardziej szczegółowo

LAUDACJA. WIELCE SZANOWNY JUBILACIE! Dostojni Goście i Uczestnicy Pokampanijnej konferencji surowcowo-technicznej, Koledzy i Przyjaciele Jubilata!

LAUDACJA. WIELCE SZANOWNY JUBILACIE! Dostojni Goście i Uczestnicy Pokampanijnej konferencji surowcowo-technicznej, Koledzy i Przyjaciele Jubilata! LAUDACJA WIELCE SZANOWNY JUBILACIE! Dostojni Goście i Uczestnicy Pokampanijnej konferencji surowcowo-technicznej, Koledzy i Przyjaciele Jubilata! Mam zaszczyt przedstawić Państwu sylwetkę i osiągnięcia

Bardziej szczegółowo