Tworząc aplikacje internetowe przy użyciu Visual

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tworząc aplikacje internetowe przy użyciu Visual"

Transkrypt

1 ASP.NET Starter Kit Maja Ciemienga Strony wzorcowe i motywy graficzne w ASP.NET 2.0 Tworząc aplikacje internetowe przy użyciu Visual Studio.NET 2003 po pewnym czasie pojawia się potrzeba dodania własnych komponentów w celu spełnienia wymogów projektowych. Użytkownikowi nie wystarczają jedynie wbudowane funkcjonalności. Kolokwialnie rzecz ujmując apetyt rośnie w miarę jedzenia. Możliwość skorzystania z gotowych rozwiązań wbudowanych w środowisko programistyczne (j.ang. IDE Integrated Development Environment) bardzo często oznacza oszczędność czasu i środków finansowych przeznaczonych na realizację zamierzeń produkcyjnych. ASP.NET 2.0 przychodzi w sukurs zapotrzebowaniu rynkowemu i dostarcza wiele pożytecznych, elastycznych w modyfikacji rozwiązań. Dwa z nich, będące motywem przewodnim niniejszego artykułu, to strony wzorcowe (j.ang. Master Pages) oraz motywy graficzne (j.ang. themes). Przyczyną takiego zestawienia jest istnienie pomiędzy nimi silnego powiązania. Obydwa poruszają aspekt estetyczny interfejsu użytkownika, pozwalają zadbać o zachowanie spójności wizualnej aplikacji, kształtować odpowiedni wygląd i odczucie (j.ang. look and feel) witryny. Strony wzorcowe Konieczność powielania pewnych części strony WWW, definiowania obszarów takich jak nagłówek, menu, stopka wymogła zapotrzebowanie na proste rozwiązanie zapewniające tą funkcjonalność. W ASP.NET 1.1 dominowała żmudna technika kopiuj-wklej kodu, tekstu, kontrolek użytkownika. Jakże to pracochłonne i nieoptymalne! Najkorzystniej na tym tle przedstawia się możliwość dodania w kodzie HTML odsyłacza do oddzielnego pliku skupiającego wszystkie wspólne elementy. Tak jak postępuje się w przypadku styli kaskadowych i skryptów JavaScript. Spełnienie marzeń to opcja podglądu efektu końcowego podczas edycji strony w widoku projektowym (j.ang. design view) IDE. Oczekiwania te w ASP.NET 2.0 spełnia magiczny termin - strony wzorcowe (j.ang. Master Pages). Udogodnienie to wprowadzono dopiero w.net Framework 2.0 w związku z równoczesnym pojawieniem się klas cząstkowych (j.ang. Autorka pracuje na stanowisku głównego programisty ASP modelu w firmie Eracent Inc, gdzie zajmuje się tworzeniem aplikacji i usług sieciowych opartych na ASP.NET. Posiada tytuł MVP w kategorii Visual Developer ASP/ASP.NET. Ponadto bierze aktywny udział w społeczności skupiającej pasjonatów Microsoft.NET jako redaktor developers.pl, założyciel Warszawskiej Grupy.NET oraz przedstawiciel INETA w Polsce. Kontakt z autorką: Wszystkie przykłady zaczerpnięto ze strony Warszawskiej Grupy.NET mojego autorstwa. partial classes). Strona wzorcowa umożliwia zgromadzenie w jednym miejscu elementów takich jak tekst, menu, kontrolki HTML, kontrolki serwerowe ASP.NET oraz kod obsługujący zdarzenia wywoływane przez użytkownika. Mogą z niej korzystać zarówno pojedyncze strony w aplikacji ASP.NET, jak i ich grupy. Reprezentuje ją plik z rozszerzeniem.master z opcjonalnie dołączonym plikiem z kodem (j.ang. code-behind). Główna różnica pomiędzy Master Page a standardową stroną ASP.NET to zamiana przyjmującą postać wg. wzoru: Master atrybut="wartość" [atrybut =" wartość "...] %> W.NET Framework 2.0 Master Page to klasa w przestrzeni nazw System.Web.UI dziedzicząca klasę UserControl. Dzięki temu w stosuje się większość atrybutów Klasa MasterPage nie implementuje interfejsu IHttpHandler, a zatem próba jej bezpośredniego wywołania, spowoduje wystąpienie błędu. Stworzenie strony wzorcowej w środowisku programistycznym Visual Studio.NET 2005 to prozaiczna czynność. W tym celu należy wybrać z menu Website-> Dodaj Nowy Element (j.ang. Add New Item) lub skorzystać ze skrótu Ctrl+Shift+A, a następnie wskazać Master Page (patrz Rysunek 1). Aby dodać dodatkowy plik z kodem do obsługi zdarzeń, należy zaznaczyć opcję: Umieść kod w oddzielnym pliku (j.ang. Place code in separate file). Przykład widoku projektowego strony wzorcowej site.master ilustruje Rysunek 2, zaś definiujący towarzyszący jej kod HTML przedstawiono w Listingu 1. Należy zwrócić uwagę na oraz część środkową reprezentowaną przez tzw. ContentPlaceHolder. Jak widać na Rysunku 2, wzorzec zawiera między innymi nagłówek z menu oraz stopkę. Polecane artykuły A Sneak Peak at MasterPages in ASP.NET 2.0 Scott Mitchell Build Web Sites Using Master Pages, Dino Esposito magazine/columns/aspnet/ Dokmentacja dla produktów Visual Studio 2005 i SQL Server default.aspx 20 Software Developer s Journal Extra! 20

2 w tym zdarzeniu w cyklu życia strony następuje łączenie Content Page z Master Page. Przeważnie dynamiczne wskazanie strony wzorcowej następuje w metodzie Page_PreInit: void Page_PreInit(Object sender, EventArgs e){ this.masterpagefile = "~/site.master"; Rysunek 1. Dodawanie Master Page w Visual Studio.NET 2005 ContentPlaceHolder W Listingu 1 pojawił się jeden z bardzo istotnych elementów powiązanych ze stronami wzorcowymi ContentPlaceHolder. Jest to jedna z serwerowych kontrolek w ASP.NET służąca do przechowywania treści, definiowania obszarów na stronie wzorcowej mogących ulec nadpisaniu przez strony z niej korzystające. Pojedyncza strona wzorcowa może zawierać dowolną ilość kontrolek tego typu. Oznacza to, że możemy podzielić wzorzec na wiele ruchomych, wymienialnych części. Content Page Każdą stronę ASP.NET czyli klasę System.Web.UI.Page korzystającą ze strony wzorcowej określa się terminem Content Page. Content Page to strona z zawartością, strona definiująca treść, która zostanie umieszczona w odpowiednich pojemnikach na treść w stronie wzorcowej. Gdzie następuje odpowiednie powiązanie pomiędzy poszczególnymi kontrolkami ContentPlaceHolder w MasterPage, a tą treścią? W Content Page wykorzystuje się kolejną serwerową kontrolkę Content. Jedną z jej właściwości jest ContentPlaceHolderID informujący o identyfikatorze kontrolki ContentPlaceHolder, której zawartość będzie podmieniona. Content Page z Master Page Powiązanie Content Page z Master Page można dokonać korzystając z jednego z trzech sposobów. Przede wszystkim w powinno się dodać atrybut MasterPageFile wskazujący na fizyczne umiejscowienie strony wzorcowej, z której zamierzamy skorzystać, np.: Page MasterPageFile="~/site.master" %> Kolejna deklaratywna metoda dodania strony wzorcowej do wielu stron.aspx w obrębie całej aplikacji lub konkretnego katalogu to umieszczenie w podsekcji system.web w web.config, w ramach znacznika pages, atrybutu master przyjmującego jako wartość nazwę odpowiedniej strony wzorcowej, np.: <configuration><system.web> <pages master="site.master" /> </system.web></configuration> Należy zauważyć, że lokalnie dodana strona wzorcowa przesłania globalnie zdefiniowaną. Istnieje również opcja powiązania Master Page z Content Page w sposób dynamiczny w kodzie. Służy do tego właściwość strony MasterPageFile nazwa pliku definiującego stronę wzorcową. Jej użycie jest możliwe jedynie przed wystąpieniem etapu inicjalizacji strony z zawartością, gdyż W Visual Studio.NET 2005 przy dodawaniu nowej strony (j.ang. Web Form) można zaznaczyć opcję Wybierz stronę wzorcową (j.ang. Select Master Page), co pokazuje Rysunek 3. Po naciśnięciu przycisku OK. należy wybrać Master Page (patrz Rysunek 4) i ponownie zatwierdzić przyciskiem OK. Używając najnowszej wersji środowiska programistycznego Visual Studio przy tworzeniu ContentPage, poszczególne (nieedytowalne) elementy Master Page są widoczne w widoku projektowym (patrz Rysunek 5). Kod HTML reprezentujący tą stronę zajmuje zaledwie dwie linijki: Page Language="C#" MasterPageFile="~/site.master" Title="Untitled Page" %> <asp:content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="ContentPlaceHolder1" Runat="Server"> </asp:content> Zagnieżdżanie stron wzorcowych W przypadku zaawansowanych, skategoryzowanych portali zwykle zachodzi potrzeba zagnieżdżania stron wzorcowych. Jest to możliwe dzięki temu, że klasa MasterPage posiada także właściwość MasterPageFile. Deklaratywne dodanie nadrzędnej strony wzorcowej wygląda następująco: Master MasterPageFile="~/site2.master" %> W zagnieżdżonych stronach wzorcowych można definiować kontrolki Content. Podrzędna strona wzorcowa staje się stroną z zawartością (Content Page) w stosunku do nadrzędnej. Kompatybilność z przeglądarkami Aby zapewnić kompatybilność z różnymi rodzajami przeglądarek, zwykle tworzy się oddzielnie kilka stron wzorcowych dla Internet Explorer a, Mozilli i Opery. W jaki sposób poinformować ContentPage, którą wersje ma wybrać w czasie generowania HTML? Dzięki możliwości zastosowania deklaratywnej składni w ASP.NET 2.0 wystarczy atrybut master poprzedzić nazwą przeglądarki i przypisać do niego odpowiednią Master Page np: Page ie:master="site.master mozilla:master="mozilla.master" opera:master= opera.master... %> Dostęp do elementów Master Page z poziomu Content Page Czasami istnieje potrzeba modyfikacji elementów zdefiniowanych w stronie wzorcowej z poziomu strony z niej korzystającej. Aby dotrzeć do składników klasy MasterPage, można użyć właściwości Master w Content Page zwracającej referencję do odpowiedniego obiektu. Innym sposobem uzyskania dostępu do publicznych właściwości, metod czy kontrolek konkretnej strony wzorcowej jest dodanie MasterType w stronie podrzędnej, np: MasterType virtualpath="~/ site.master"%> MasterType, podobnie jak może zawierać jeden Software Developer s Journal Extra!

3 ASP.NET Starter Kit Listing 1. Kod HTML przykładowej strony wzorcowej Master Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="site.master.cs" Inherits="site" %> Register Src="controls/top.ascx" TagName="top" TagPrefix="uc1" %> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" > <head id="head1" runat="server"> <title>warszawska Grupa.NET</title> <link href="default.css" type="text/css" rel="stylesheet" /> </head> <body> <form id="form1" runat="server"> <table class="maintbl" cellspacing="0" style="height: 473px" > <td class="a1" colspan="2"></td> <td class="a2" align="right" style="width: 39%"> <asp:image runat="server" ID="imgA2" ImageUrl="~/images/logo.gif" /></td > <td align="right"> </td> <td class="a3" rowspan="2" style="width: 39%" > <asp:imagebutton CssClass="imgbtnA3" CausesValidation="false" runat=server ID="imgbtnA3" ImageUrl="~/images/photo.gif" /> </td> <td class="a4" ><div class="a4div" id="a4div" runat=server style="text-align: justify"> Witamy serdecznie wszystkich zainteresowanych na stronie Warszawskiej Grupy.NET. Naszym celem jest zgromadzenie wysoko wyspecjalizowanej grupy zawodowej doskonalącej wiedzę w Microsoft.NET. Zapraszamy do przyłączenia się i wzięcia udziału w najbliższym spotkaniu. </div></td> <td class="a5" align="left" > <uc1:top ID="Top1" runat="server" /></td> <td class="a1" colspan="2" rowspan="" ></td> <td colspan="2" rowspan="" > <asp:contentplaceholder id="contentplaceholder1" runat="server"> </asp:contentplaceholder> </td> <td colspan="2" > <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="c1" <td align="center"> 2006 WGdotNET - Warszawska Grupa.NET<br/> powered by <a class="white" </a> / designed by Robson </td> </table> </td> </table> </form> </body></html> z dwóch atrybutów: TypeName lub VirtualPath. TypeName wskazuje nazwę klasy, do której aktywna strona będzie się odwoływać, natomiast VirtualPath przypisuje się fizyczną lokalizację strony wzorcowej. W celu znalezienia konkretnej kontrolki w stronie wzorcowej używa się publicznej funkcji FindControl klasy MasterPage. W Content Page uzyskuje się do niej referencję poprzez właściwość Master. Przykładowo, aby z poziomu klasy podrzędnej w stosunku do strony wzorcowej znaleźć kontrolkę ContentPlaceHolder o identyfikatorze ContentPlaceHolder1 z klasy nadrzędnej, korzysta się z funkcji FindControl: ContentPlaceHolder mpcontentplaceholder = (ContentPlaceHolder) Master.FindControl("ContentPlaceHolder1"); Kolejny przykład dotyczy zmiany tekstu z poziomu Content- Page etykiety lblmaster znajdującej się w stronie wzorcowej. Standardowy wartość własności Text wspomnianej etykiety to Zmień mnie: <asp:label runat=server Text= Zmień mnie id= lblmaster /> Najpierw w MasterPage należy zdefiniować właściwość tylko do zapisu ZmienTekst: public partial class site : System.Web.UI.MasterPage {... public string ZmienTekst{... set{ lblmaster.text = value; a następnie do ContentPage np. o nazwie Default.aspx dodać dyrektywy MasterType oraz Page: Page Language="C#" AutoEventWireup="true" MasterPageFile="~/site.master" CodeFile="Default.aspx.cs" Inherits="_Default" %> MasterType VirtualPath="~/site.master" %> Etykiecie lblmaster np. w zdarzeniu Page_Load można przypisać 22 Software Developer s Journal Extra! 20

4

5 ASP.NET Starter Kit Rysunek 2. Widok projektowy strony wzorcowej dowolną wartość: protected void Page_Load(object sender, System.EventArgs e){ Master.ZmienTekst = "Jestem w Content Page"; Zastosowanie stron wzorcowych nie jest skomplikowane, a ich nieoceniona użyteczność w zakresie zapewnienia przejrzystości wizualnej sprawia, że należy się zapoznać z tym zagadnieniem przy tworzeniu aplikacji webowych w ASP.NET. Kolejnym nowym rozwiązaniem w.net Framework 2.0 są motywy graficzne. Motywy graficzne Z reguły w aplikacji webowej ASP.NET używa się na każdej stronie podobnych czcionek, krojów pisma, kolorów czy styli zdefiniowanych dla poszczególnych kontrolek. Wobec tego można wyodrębnić wspólne elementy szaty graficznej. ASP.NET 2.0 poprzez tzw. motywy graficzne (j.ang. themes) udostępnia nowy sposób definicji styli dostępnych dla wszystkich stron i ich elementów. W porównaniu z kaskadowymi arkuszami styli motywy posiadają dużo więcej możliwości. Są swoistymi paczkami pozwalającymi na dodanie na poziomie aplikacji, strony czy kontrolki serwerowej odpowiedniego stylu CSS, obrazków i skórek (j.ang.skins). Tworzenie własnego motywu Aby utworzyć własny motyw, należy stworzyć katalog App_ Themes w katalogu głównym aplikacji. W tym celu w Visual Studio.NET 2005 należy nacisnąć prawym przyciskiem myszy na projekcie i wybrać opcję Dodaj Folder (j.ang.add Folder) ->Motyw,co zilustrowano na Rysunku 6. Dla każdego z motywów należy dodać oddzielny katalog w folderze App_Themes. Zazwyczaj definiuje się kilka motywów. Jest Rysunek 4. Wybieranie strony wzorcowej to związane z występowaniem różnych kategorii użytkowników, ich preferencji, zmian pór roku itp. Każdy motyw może zawierać: skórki, pliki css, obrazki. Karnacja w motywie Skórka, inaczej karnacja (z j.ang. skin) jest to, w terminologii.net, definicja styli stosowanych do kontrolek serwerowych na stronie ASP.NET. Aby zdefiniować karnację, należy przede wszystkim dodać plik z rozszerzeniem.skin do odpowiedniego katalogu z motywem. Co w takim pliku może się znaleźć? Style wszystkich kontrolek serwerowych, których wygląd ma ulec zmianie. Styl dla kontrolki przypomina jej zdefiniowanie w kodzie HTML. Różnica polega na tym, że używa się jedynie właściwości odpowiedzialnych za wizualny wygląd. Na przykład karnacja dla wszystkich kontrolek LinkButton ustawiająca pogrubioną i podkreśloną czcionką koloru niebieskiego ma postać: <asp:linkbutton Font-Bold=true ForeColor="blue" Font- Underline=true runat="server" /> Style dla elementów w kodzie HTML, które nie posiadają atrybutu runat=server, można umieścić w pliku css. Definiując karnacje, wygodnie jest odwoływać się do obrazków także zdefiniowanych w ramach konkretnego motywu. Przypuśćmy, że w folderze danego motywu stworzono katalog z plikami graficznymi o nazwie obrazki z plikiem przycisk.jpg. Definiując wówczas skórkę dla kontrolki ImageButton, jako wartość ImageUrl można podać obrazki/przycisk.jpg: <asp:imagebutton ImageUrl="obrazki/przycisk.jpg" runat="server" /> Tej samej kontrolce może przypisać różne skórki z jednego motywu. Aby odróżnić kilka różnych definicji wyglądu określonych obiektów w ramach tego samego motywu, wykorzystuje się atrybut SkinID. Na stronie korzystającej z motywu, w którym zdefiniowano poniższe karnacje, każda kontrolka LinkButton będzie miała tekst w kolorze niebieskim. <asp:linkbutton Font-Bold=true ForeColor="blue" Font- Underline=true runat="server" /> <asp:linkbutton Font-Bold=true ForeColor="yellow" SkinID= YellowLink Font-Underline=true runat="server" /> <asp:linkbutton Font-Bold=true ForeColor="red" SkinID= RedLink Font-Underline=true runat="server" /> Rysunek 3. Dodawanie nowej strony z opcją wyboru strony wzorcowej Natomiast, jeśli dodamy do kontrolki SkinID= YellowLink, to kolor jej tekstu zostanie zmieniony na żółty. 24 Software Developer s Journal Extra! 20

6 Rysunek 5. Widok projektowy Content Page Deklaratywne dodanie motywu Dodanie motywu do jednej strony ASP.NET odbywa się dzięki atrybutowi Theme w dyrektywie Page, np. Page Language= VB Theme= SDJ %> Powoduje to zmianę wyglądu wszystkich elementów na stronie, które zdefiniowano w motywie SDJ. Innym sposobem powiązania motywu ze stronami jest dodanie w podsekcji system.web w web.config w ramach znacznika pages atrybutu theme. <configuration> <system.web> <pages theme= SDJ /> </system.web> </configuration> Ciekawą właściwością każdej kontrolki dziedziczącej po klasie System.Web.UI.Control jest EnableTheming. Chcąc uniknąć zastosowania karnacji do pewnej konkretnej kontrolki serwerowej, należy przypisać powiazanej z nią właściwości EnableTheming wartość fałsz. Ponieważ System.Web.UI.Page również dziedziczy klasę Control, to ustawiając EnableTheming =false w wygląd elementów na stronie nie zostanie zmieniony wskutek globalnego zdefiniowania motywu. Sekwencja zdarzeń Programowanie aplikacji internetowych w ASP.NET to głównie definiowanie procedur obsługujących zdarzenia, dlatego istotna jest znajomość kolejności ich wywoływania. W przypadku stron wzorcowych i Content Pages cykl życia przedstawia się następująco (przyjmując skróty MP Master Page, CP Content Page): Inicjalizowanie kontrolek zdefiniowanych w MP. Inicjalizowanie kontrolek zdefiniowanych w CP. Inicjalizowanie MP Inicjalizowanie CP Ładowanie CP Ładowanie MP Ładowanie kontrolek zdefiniowanych w MP. Ładowanie kontrolek zdefiniowanych w CP. Rysunek 6. Dodawanie folderu motywu w Visual Studio.NET 2005 StylesheetTheme vs Theme zawiera między innymi dwie właściwości StylesheetTheme oraz Theme. Jaka różnica istnieje pomiędzy nimi? Jeśli do różnych kontrolek w obrębie danej strony z właściwością Theme dodamy lokalnie wizualne atrybuty, to zostaną one napisane przez motyw. Unika się takiej sytuacji poprzez użycie StylesheetTheme. Dodanie motywu i karnacji Podobnie jak w przypadku MasterPage motyw można dodać z poziomu code-behind przed wywołaniem zdarzenia Init, korzystając z własności Theme np.: protected void Page_PreInit(object sender, System.EventArgs e){ Page.Theme = MojMotyw ; SkinID dla konkretnej kontrolki może także zostać programistycznie dodany w Page _ Init np. id _ kontrolki. SkinID= MojaSkora ; Klasy dziedziczące po Control lub WebControl maja standardowo uaktywnione wsparcie dla motywów. Można je usunąć za pomocą właściwości [Themeable(false)]. Motywy graficzne dają ogromne możliwości, jeśli chodzi o personalizacje stron ASP.NET. W.NET Framework 2.0 istnieje pomiędzy tymi dwoma zagadnieniami bardzo silna integracja. I po co to wszystko? Środowisko programistyczne Visual Studio.NET 2005 udostępnia wachlarz nowych funkcjonalności. Widoczny jest silny nacisk na redukcję nakładu pracy programisty do minimum. Umiejętne zastosowanie np. motywów graficznych i stron wzorcowych może przysłużyć się do powstania bardziej przejrzystych wizualnie aplikacji, łatwiejszego graficznego przyozdobienia interfejsu użytkownika. Master pages znakomicie sprawdzają się we wszelkiego rodzaju portalach korporacyjnych: intra- i extranetowych, w przedsiębiorstwach o rozbudowanej strukturze organizacyjnej, wspierając kształtowanie ich marketingowego wizerunku w wirtualnym świecie (j.ang. branding). Motywy natomiast ułatwiają dostosowanie wyglądu witryny internetowej do potrzeb poszczególnych użytkowników, co bywa czynnikiem decydującym, jeśli chodzi o zapewnienie ich lojalności. Bezpośrednio przekłada się to na sukces przedsięwzięcia internetowego. Projektując serwis, należy dołożyć wszelkich starań, by osiągnąć pożądany efekt look and feel". Niewątpliwie wygląd musi pozytywnie oddziaływać na użyteczność i dostępność aplikacji. Internet jest medium o ogromnym potencjale, ma też swoje ograniczenia, których nie można zmienić; można się jedynie do nich dostosować. Spróbujcie wykorzystać opisane rozwiązania. Na pewno ułatwi to stworzenie aplikacji z charakterem. Software Developer s Journal Extra!

Tworzenie i wykorzystanie usług sieciowych

Tworzenie i wykorzystanie usług sieciowych Ćwiczenie 14 Temat: Tworzenie i wykorzystanie usług sieciowych Cel ćwiczenia: W trakcie ćwiczenia student zapozna się z procedurą tworzenia usługi sieciowej w technologii ASP.NET oraz nauczy się tworzyć

Bardziej szczegółowo

Microsoft.NET: LINQ to SQL, ASP.NET AJAX

Microsoft.NET: LINQ to SQL, ASP.NET AJAX Microsoft.NET: LINQ to SQL, ASP.NET AJAX Do realizacji projektu potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2008 oraz serwer bazy danych SQL Server Express 2005 (lub

Bardziej szczegółowo

ASP.NET MVC. Podstawy. Zaawansowane programowanie internetowe Instrukcja nr 3

ASP.NET MVC. Podstawy. Zaawansowane programowanie internetowe Instrukcja nr 3 3 ASP.NET MVC Podstawy 1 1. Cel zajęć Celem zajęć jest zapoznanie się z podstawami ASP.NET MVC 2.0 Framework. 2. Zadanie Proszę zbudować prostą aplikację WWW przy zastosowaniu framework a ASP.NET MVC 2.0

Bardziej szczegółowo

Microsoft.NET: ASP.NET MVC + Entity Framework (Code First)

Microsoft.NET: ASP.NET MVC + Entity Framework (Code First) Microsoft.NET: ASP.NET MVC + Entity Framework (Code First) Do realizacji projektu potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2012. W ramach projektu budowana jest prosta

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium

Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium Web Services (część 3). Do wykonania ćwiczeń potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2005. Ponadto wymagany jest

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura aplikacji WWW

Infrastruktura aplikacji WWW ASP.NET WebForms Infrastruktura aplikacji WWW Gotowe rozwiązania architektoniczne i szkielety aplikacji zwalniają twórców aplikacji z implementacji infrastruktury, zwiększając ich produktywność Stanowy,

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Laboratorium z przedmiotu Programowanie obiektowe - zestaw 07 Cel zajęć. Celem zajęć jest zapoznanie z praktycznymi aspektami tworzenia aplikacji okienkowych w C#. Wprowadzenie teoretyczne. Rozważana w

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Tworzenie nowej "strony sieci WEB". Będziemy korzystad ze stron w technologii ASP.NET.

Zadanie 1. Tworzenie nowej strony sieci WEB. Będziemy korzystad ze stron w technologii ASP.NET. Zadanie 1. Tworzenie nowej "strony sieci WEB". Będziemy korzystad ze stron w technologii ASP.NET. Ważne! Przy pierwszym uruchomieniu Visual Studio zostaniemy zapytani, jaki ma byd podstawowy język programowania

Bardziej szczegółowo

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i budowa systemu zarządzania treścią opartego na własnej bibliotece MVC Autor: Kamil Kowalski W dzisiejszych czasach posiadanie strony internetowej to norma,

Bardziej szczegółowo

Asynchroniczne interfejsy

Asynchroniczne interfejsy Asynchroniczne interfejsy MVC (Model View Controller) WWW mgr inż. Rafał Grycuk mgr inż. Patryk Najgebauer Strona służbowa: http://iisi.pcz.pl/~rgrycuk/ Kontakt: rafal.grycuk@iisi.pcz.pl Konsultacje: Środa,

Bardziej szczegółowo

I. Dlaczego standardy kodowania mailingów są istotne?

I. Dlaczego standardy kodowania mailingów są istotne? 1 Tabela zawartości: I. Dlaczego standardy kodowania mailingów są istotne? 3 II. Budowa nagłówka wiadomości. 4 III. Style kaskadowe CSS. 4 IV. Elementarna budowa szablonu. 6 V. Podsumowanie. 9 2 I. Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Danuta ROZPŁOCH-NOWAKOWSKA Strona 1 2007-11-06. Moduł 4. Przykład 1. Przykład 2. HTML 4.01 Transitional).

Danuta ROZPŁOCH-NOWAKOWSKA Strona 1 2007-11-06. Moduł 4. Przykład 1. Przykład 2. HTML 4.01 Transitional). Danuta ROZPŁOCH-NOWAKOWSKA Strona 1 2007-11-06 Moduł 4. Style Zajęcia poświęcone będą kaskadowym arkuszom stylów (por. slajdy 18.-27. z wykładu 2.) Wiele uwagi poświęcaliśmy do tej pory planowaniu szkieletu

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW. Laboratorium z przedmiotu Aplikacje WWW - zestaw 01

Aplikacje WWW. Laboratorium z przedmiotu Aplikacje WWW - zestaw 01 Laboratorium z przedmiotu Aplikacje WWW - zestaw 01 Cel zajęć. Celem zajęć jest zapoznanie z technologią ASP.NET Web Forms. Wprowadzenie teoretyczne. 1. Komunikacja klient-serwer poprzez połączenie internetowe

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 8. Kontrolki serwerowe

Ćwiczenie 8. Kontrolki serwerowe Ćwiczenie 8 Temat: Kontrolki serwerowe ASP.NET cz.2 Cel ćwiczenia: W ramach tego ćwiczenie student zapozna się z kolejnymi kontrolkami serwerowymi oraz z metodami ich walidacji, a także z kontrolkami umożliwiającymi

Bardziej szczegółowo

Projektowanie serwisów internetowych

Projektowanie serwisów internetowych Piotr Bubacz Moduł 6 Wersja 1 Spis treści Projektowanie serwisów internetowych... 1 Informacje o module... 2 Przygotowanie teoretyczne... 3 Przykładowy problem... 3 Podstawy teoretyczne... 3 Przykładowe

Bardziej szczegółowo

1 LINQ. Zaawansowane programowanie internetowe Instrukcja nr 1

1 LINQ. Zaawansowane programowanie internetowe Instrukcja nr 1 1 LINQ 1 1. Cel zajęć Celem zajęć jest zapoznanie się z technologią LINQ oraz tworzeniem trójwarstwowej aplikacji internetowej. 2. Zadanie Proszę przygotować aplikację WWW, która: będzie pozwalała na generowanie

Bardziej szczegółowo

Widżety KIWIPortal. tworzenie umieszczanie na stronach internetowych opcje zaawansowane. Autor: Damian Rebuś Data: 29.06.2015 Wersja: 1.

Widżety KIWIPortal. tworzenie umieszczanie na stronach internetowych opcje zaawansowane. Autor: Damian Rebuś Data: 29.06.2015 Wersja: 1. Widżety KIWIPortal tworzenie umieszczanie na stronach internetowych opcje zaawansowane Autor: Damian Rebuś Data: 29.06.2015 Wersja: 1.3 Strona 1 z 17 1 SPIS TREŚCI 2 Metody osadzania widżetów... 3 2.1

Bardziej szczegółowo

Aplikacje Internetowe

Aplikacje Internetowe Aplikacje Internetowe ITA-103 Wersja 1 Warszawa, październik 2008 Spis treści Wprowadzenie i-4 Moduł 1 Podstawy HTML 1-1 Moduł 2 Kaskadowe Arkusze Stylów CSS 2-1 Moduł 3 Podstawy JavaScript 3-1 Moduł 4

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW - laboratorium

Aplikacje WWW - laboratorium Aplikacje WWW - laboratorium HTML + CSS Celem ćwiczenia jest przygotowanie prostej aplikacji internetowej składającej się z zestawu stron w języku HTML. Ćwiczenia można wykonać na dowolnym komputerze,

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 7 Blog: dodawanie i edycja wpisów

Laboratorium 7 Blog: dodawanie i edycja wpisów Laboratorium 7 Blog: dodawanie i edycja wpisów Dodawanie nowych wpisów Tworzenie formularza Za obsługę formularzy odpowiada klasa Zend_Form. Dla każdego formularza w projekcie tworzymy klasę dziedziczącą

Bardziej szczegółowo

Dodanie nowej formy do projektu polega na:

Dodanie nowej formy do projektu polega na: 7 Tworzenie formy Forma jest podstawowym elementem dla tworzenia interfejsu użytkownika aplikacji systemu Windows. Umożliwia uruchomienie aplikacji, oraz komunikację z użytkownikiem aplikacji. W trakcie

Bardziej szczegółowo

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i realizacja elektronicznego dziennika ocen ucznia Autor: Grzegorz Dudek wykonanego w technologii ASP.NET We współczesnym modelu edukacji, coraz powszechniejsze

Bardziej szczegółowo

16) Wprowadzenie do raportowania Rave

16) Wprowadzenie do raportowania Rave 16) Wprowadzenie do raportowania Rave Tematyka rozdziału: Przegląd wszystkich komponentów Rave Tworzenie nowego raportu przy użyciu formatki w środowisku Delphi Aktywacja środowiska Report Authoring Visual

Bardziej szczegółowo

Aplikacje internetowe

Aplikacje internetowe Temat: Język HTML i style CSS Aplikacje internetowe Pracownia specjalistyczna, studia podyplomowe, rok 2011/2012 1. Stwórz formularz HTML pozwalający na rejestrację użytkownika w aplikacji internetowej.

Bardziej szczegółowo

ASP.NET MVC. Grzegorz Caban grzegorz.caban@gmail.com. 20 stycznia 2009

ASP.NET MVC. Grzegorz Caban grzegorz.caban@gmail.com. 20 stycznia 2009 ASP.NET MVC Grzegorz Caban grzegorz.caban@gmail.com 20 stycznia 2009 Agenda Przyczyna powstania Co to jest ASP.NET MVC Architektura Hello World w ASP.NET MVC ASP.NET MVC vs ASP.NET WebForm Przyszłość framework'a

Bardziej szczegółowo

ABC języka HTML i XHTML / Maria Sokół. wyd. 2. Gliwice, cop Spis treści

ABC języka HTML i XHTML / Maria Sokół. wyd. 2. Gliwice, cop Spis treści ABC języka HTML i XHTML / Maria Sokół. wyd. 2. Gliwice, cop. 2012 Spis treści Wstęp 9 1 HTML 5 i XHTML w pytaniach i odpowiedziach 13 Co to jest HTML 5? 13 Co to jest XHTML? 15 Czy strony utworzone w HTML

Bardziej szczegółowo

HTML (HyperText Markup Language) hipertekstowy język znaczników

HTML (HyperText Markup Language) hipertekstowy język znaczników HTML (HyperText Markup Language) hipertekstowy język znaczników Struktura dokumentu tytuł strony

Bardziej szczegółowo

Programowanie WEB PODSTAWY HTML

Programowanie WEB PODSTAWY HTML Programowanie WEB PODSTAWY HTML Najprostsza strona HTML tytuł strony To jest moja pierwsza strona WWW. tytuł strony

Bardziej szczegółowo

Przykładowa dostępna aplikacja w Visual Studio - krok po kroku

Przykładowa dostępna aplikacja w Visual Studio - krok po kroku Przykładowa dostępna aplikacja w Visual Studio - krok po kroku Zadaniem poniższego opisu jest pokazanie, jak stworzyć aplikację z dostępnym interfejsem. Sama aplikacja nie ma konkretnego zastosowania i

Bardziej szczegółowo

xmlns:prism=http://www.codeplex.com/prism c.

xmlns:prism=http://www.codeplex.com/prism c. <ContentControl prism:regionmanager.regionname=mainregion /> 1 Tworzenie Shella a. W pierwszej kolejności tworzymy nowy projekt: WPF Application. Name: Shell SolutionName: PrismApp b. Dodajemy bibliotekę PRISM za pomocą NuGet Managera (dla.net Framework 4.5 Prism

Bardziej szczegółowo

Wirtualizacja panelu HMI w systemie LOGO!

Wirtualizacja panelu HMI w systemie LOGO! Wirtualizacja panelu HMI w systemie LOGO! Przy okazji prezentacji sieciowych możliwości LOGO! 8 (co robimy od EP9/2016) przedstawimy drobną sztuczkę, dzięki której będzie można korzystać z możliwości panelu

Bardziej szczegółowo

Programowanie Obiektowe GUI

Programowanie Obiektowe GUI Programowanie Obiektowe GUI Swing Celem ćwiczenia jest ilustracja wizualnego tworzenia graficznego interfejsu użytkownika opartego o bibliotekę Swing w środowisku NetBeans. Ponadto, ćwiczenie ma na celu

Bardziej szczegółowo

5. Mechanizm szablonów.

5. Mechanizm szablonów. 5. Mechanizm szablonów. Moduł szablonów daje możliwość definicji dowolnej ilości szablonów strony publicznej serwisu. W połączeniu z modułami Marketing MIX oraz Wzorców Elementów został opracowany tak

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Dzięki arkuszom zewnętrznym uzyskujemy centralne sterowanie wyglądem serwisu. Zewnętrzny arkusz stylów to plik tekstowy z rozszerzeniem css.

Dzięki arkuszom zewnętrznym uzyskujemy centralne sterowanie wyglądem serwisu. Zewnętrzny arkusz stylów to plik tekstowy z rozszerzeniem css. Kaskadowe arkusze stylów CSS Geneza - oddzielenie struktury dokumentu HTML od reguł prezentacji - poszerzenie samego HTML Korzyści - przejrzystość dokumentów - łatwe zarządzanie stylem (wyglądem) serwisu

Bardziej szczegółowo

Adobe InDesign lab.1 Jacek Wiślicki, Paweł Kośla. Spis treści: 1 Podstawy pracy z aplikacją Układ strony... 2.

Adobe InDesign lab.1 Jacek Wiślicki, Paweł Kośla. Spis treści: 1 Podstawy pracy z aplikacją Układ strony... 2. Spis treści: 1 Podstawy pracy z aplikacją... 2 1.1 Układ strony... 2 strona 1 z 7 1 Podstawy pracy z aplikacją InDesign jest następcą starzejącego się PageMakera. Pod wieloma względami jest do niego bardzo

Bardziej szczegółowo

Tworzenie stron internetowych w kodzie HTML Cz 5

Tworzenie stron internetowych w kodzie HTML Cz 5 Tworzenie stron internetowych w kodzie HTML Cz 5 5. Tabele 5.1. Struktura tabeli 5.1.1 Odcięcia Microsoft Internet Explorer 7.0 niepoprawnie interpretuje białe znaki w komórkach tabeli w przypadku tworzenia

Bardziej szczegółowo

Aplikacje Internetowe

Aplikacje Internetowe Aplikacje Internetowe ITA-103 Wersja 1 Warszawa, październik 2008 2008 Piotr Bubacz. Autor udziela prawa do bezpłatnego kopiowania i dystrybuowania wśród pracowników uczelni oraz studentów objętych programem

Bardziej szczegółowo

MasterPagePracownicy.aspx

MasterPagePracownicy.aspx Zadanie 1. Utworzyd witrynę internetową według schematu opis pod schematem: MasterPage.aspx Strona główna (Default.aspx) Strona O firmie (Firmia.aspx) Strona Historia (Historia.aspx) Strona Kontakt (Kontakt.aspx)

Bardziej szczegółowo

Aplikacje klient-serwer

Aplikacje klient-serwer Laboratorium z przedmiotu Aplikacje klient-serwer - zestaw 06 Cel zajęć. Celem zajęć jest zapoznanie się z stronami wzorcowymi i kontrolkami własnymi aplikacjach. Wprowadzenie teoretyczne. Rozważana w

Bardziej szczegółowo

Tomasz Grześ. Systemy zarządzania treścią, cz. II

Tomasz Grześ. Systemy zarządzania treścią, cz. II Tomasz Grześ Systemy zarządzania treścią, cz. II Panel administracyjny Panel administracyjny pozwala na zarządzanie wszystkimi elementami pakietu, m.in. zarządzanie użytkownikami, edycję stron, instalowanie

Bardziej szczegółowo

2. Podstawy narzędzia Application Builder, budowa strony, kreatory aplikacji

2. Podstawy narzędzia Application Builder, budowa strony, kreatory aplikacji 2. Podstawy narzędzia Application Builder, budowa strony, kreatory aplikacji 1. Utwórz aplikację ze skoroszytu emp_prac.csv. W tym celu wykonaj poniższe czynności: a. Zaloguj się do systemu APEX jako użytkownik

Bardziej szczegółowo

XHTML - Extensible Hypertext Markup Language, czyli Rozszerzalny Hipertekstowy Język Oznaczania.

XHTML - Extensible Hypertext Markup Language, czyli Rozszerzalny Hipertekstowy Język Oznaczania. XHTML - Extensible Hypertext Markup Language, czyli Rozszerzalny Hipertekstowy Język Oznaczania. Reformuje on znane zasady języka HTML 4 w taki sposób, aby były zgodne z XML (HTML przetłumaczony na XML).

Bardziej szczegółowo

Facelets ViewHandler

Facelets ViewHandler JSF i Facelets Wprowadzenie JSP (JavaServer Pages) są natywną i najczęściej używaną technologią do tworzenia warstwy prezentacyjnej dla JSF (JavaServer Faces) Istnieją alternatywne technologie opisu wyglądu

Bardziej szczegółowo

Leszek Stasiak Zastosowanie technologii LINQ w

Leszek Stasiak Zastosowanie technologii LINQ w Leszek Stasiak Zastosowanie technologii LINQ w C# 1. Wstęp - połączenie Do naszych zadań będziemy używać Microsoft Visual Studio 2010. Stwórzmy nowy projekt Windows Form Application. Mając do dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 6 Tworzenie bloga w Zend Framework

Laboratorium 6 Tworzenie bloga w Zend Framework Laboratorium 6 Tworzenie bloga w Zend Framework Przygotowanie bazy danych 1. Wykonaj skrypt blog.sql, który założy w bazie danych dwie tabele oraz wpisze do nich przykładowe dane. Tabela blog_uzytkownicy

Bardziej szczegółowo

Platformy Programowania

Platformy Programowania Platformy Programowania Ćwiczenie 1 4 x Hello World! Środowisko programistyczne, w którym będziemy pracować do wakacji: Microsoft Visual Studio 2010 Profesional 1. Utwórz aplikację konsolową. Po uruchomieniu

Bardziej szczegółowo

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30 MS Word 2010 Długi dokument Praca z długim dokumentem Kinga Sorkowska 2011-12-30 Dodawanie strony tytułowej 1 W programie Microsoft Word udostępniono wygodną galerię wstępnie zdefiniowanych stron tytułowych.

Bardziej szczegółowo

Kaskadowe arkusze stylów (CSS)

Kaskadowe arkusze stylów (CSS) Kaskadowe arkusze stylów (CSS) CSS (Cascading Style Sheets) jest to język opisujący sposób, w jaki przeglądarki mają wyświetlać zawartość odpowiednich elementów HTML. Kaskadowe arkusze stylów służą do

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia:

Szczegółowy opis zamówienia: Szczegółowy opis zamówienia: Rok 2016 budowa stron w html5 (8h v + 4h ćw) 8 szt. html5 - zaawans. (7h v + 5h ćw) 8 szt. programowania w java script (9h v + 7h ćw) 8 szt. java script zaawans (8h v + 4h

Bardziej szczegółowo

ASP.NET Web Parts Krzysztof Jeliński Dawid Gawroński Toruń 2011/2012

ASP.NET Web Parts Krzysztof Jeliński Dawid Gawroński Toruń 2011/2012 ASP.NET Web Parts Krzysztof Jeliński Dawid Gawroński Toruń 2011/2012 ASP.NET Web Parts ASP.NET Web Parts jest zintegrowanym zbiorem kontrolek do tworzenia stron Web, które pozwalają użytkownikom końcowym

Bardziej szczegółowo

Nowy szablon stron pracowników ZUT

Nowy szablon stron pracowników ZUT Nowy szablon stron pracowników ZUT Uczelniane Centrum Informatyki ZUT przygotowało nowy szablon stron pracowników, zunifikowany z obecnymi stronami ZUT. Serdecznie zachęcamy Państwa do migracji na nowy

Bardziej szczegółowo

WebAii Automation Framework

WebAii Automation Framework Wojciech Pająk Konferencja TESTWAREZ 2008 16-17 października 2008 testerzy.pl Agenda 1. WebAii - wprowadzenie 2. Metodyka automatyzacji 3. Budowa biblioteki 4. Integracja 5. Podsumowanie Co to jest, do

Bardziej szczegółowo

Bootstrap. Tworzenie serwisów Web 2.0. dr inż. Robert Perliński rperlinski@icis.pcz.pl

Bootstrap. Tworzenie serwisów Web 2.0. dr inż. Robert Perliński rperlinski@icis.pcz.pl ootstrap 1/15 Bootstrap Tworzenie serwisów Web 2.0 dr inż. Robert Perliński rperlinski@icis.pcz.pl Politechnika Częstochowska Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej 11 kwietnia 2015 Bootstrap 2/15

Bardziej szczegółowo

Dostęp do baz danych w ASP.NET.

Dostęp do baz danych w ASP.NET. Ćwiczenie 12 Temat: Dostęp do baz danych w ASP.NET. Kontrolki źródeł danych i wizualizacyjne. Wyświetlanie i edycja danych. Cel ćwiczenia: W ramach ćwiczenie student zapozna się z kontrolkami umożliwiającymi

Bardziej szczegółowo

7. Formularze master-detail

7. Formularze master-detail 7. Formularze master-detail 1. Utworzymy teraz jeden z bardziej złożonych formularzy dostępnych z kreatora formularz master-detail. Będzie on swoją strukturą przypominał utworzony wcześniej formularz dotyczący

Bardziej szczegółowo

Odsyłacze. Style nagłówkowe

Odsyłacze. Style nagłówkowe Odsyłacze ... polecenie odsyłcza do dokumentu wskazywanego przez url. Dodatkowym parametrem jest opcja TARGET="...", która wskazuje na miejsce otwarcia wskazywanego dokumentu, a jej parametrami

Bardziej szczegółowo

WORDPRESS INSTRUKCJA OBSŁUGI

WORDPRESS INSTRUKCJA OBSŁUGI WORDPRESS INSTRUKCJA OBSŁUGI Zapraszamy do zapoznania się z Instrukcją obsługi panelu CMS Wordpress, która w krótkim czasie i bez większego kłopotu pozwoli na edycję treści i zawartości strony, w tym:

Bardziej szczegółowo

TemplaVoilà alternatywne podejście do szablonów. TemplaVoilà. alternatywne podejście do szablonów

TemplaVoilà alternatywne podejście do szablonów. TemplaVoilà. alternatywne podejście do szablonów 1 Dla kogo jest ta prezentacja? Niniejsza prezentacja omawia w ogólnym zakresie i przeznaczona jest dla osób rozpoczynających pracę z tym systemem szablonowania TYPO3 W prezentacji omówione zostaną zalety

Bardziej szczegółowo

Tworzenie Stron Internetowych. odcinek 9

Tworzenie Stron Internetowych. odcinek 9 Tworzenie Stron Internetowych odcinek 9 Prosta galeria oparta na HTML Najprostszym sposobem zbudowania galerii zdjęć jest wykorzystanie tylko HTML i CSS. Strona główna galerii składa się miniatur zdjęć,

Bardziej szczegółowo

za pomocą: definiujemy:

za pomocą: definiujemy: HTML CSS za pomocą: języka HTML arkusza CSS definiujemy: szkielet strony wygląd strony Struktura dokumentu html - znaczniki Znaczniki wyznaczają rodzaj zawartości. element strony

Bardziej szczegółowo

asix Autoryzacja dostępu do zasobów WWW systemu asix (na przykładzie systemu operacyjnego Windows 2008)

asix Autoryzacja dostępu do zasobów WWW systemu asix (na przykładzie systemu operacyjnego Windows 2008) NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI asix (na przykładzie systemu operacyjnego Windows 2008) Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0018 Wersja: 2011-08-26 ASKOM i asix to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp. z

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla systemu WordPress

Pomoc dla systemu WordPress Pomoc dla systemu WordPress Ten plik pomocy przeznaczony jest dla pluginu stat24 w wersji 0.2. W tym pluginie porzucono wsparcie dla starszych wersji WordPress (niższych niż 1.5) oraz zrezygnowano z opcji

Bardziej szczegółowo

Temat: Ułatwienia wynikające z zastosowania Frameworku CakePHP podczas budowania stron internetowych

Temat: Ułatwienia wynikające z zastosowania Frameworku CakePHP podczas budowania stron internetowych PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLĄGU INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ Sprawozdanie z Seminarium Dyplomowego Temat: Ułatwienia wynikające z zastosowania Frameworku CakePHP podczas budowania stron internetowych

Bardziej szczegółowo

Przewodnik... Tworzenie Landing Page

Przewodnik... Tworzenie Landing Page Przewodnik... Tworzenie Landing Page Spis treści Kreator strony landing page Stwórz stronę Zarządzaj stronami 2 Kreator strony landing page Kreator pozwala stworzyć własną stronę internetową z unikalnym

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 050. Crystal Reports. Ćwiczenie 1. Otwarte pozycje

Laboratorium 050. Crystal Reports. Ćwiczenie 1. Otwarte pozycje Laboratorium 050 Crystal Reports Ćwiczenie 1 Otwarte pozycje 1. Uruchomić Microsoft.NET 2. Wybrać New Project, preferowany język (np. VB), Reporting, Crystal Reports Application i w polu Name (nazwa projektu)

Bardziej szczegółowo

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do przeprowadzania ankiet internetowych

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do przeprowadzania ankiet internetowych Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do przeprowadzania ankiet internetowych widok ankiety w przeglądarce Rozpoczniemy od zaprojektowania bazy danych w programie SYBASE/PowerDesigner umieszczamy

Bardziej szczegółowo

MS Visual Studio Express 2012 for Web instalacja i konfiguracja

MS Visual Studio Express 2012 for Web instalacja i konfiguracja MS Visual Studio Express 2012 for Web instalacja i konfiguracja Strona 1 z 10 Spis treści 1. Instalacja Visual Studio for Web....3 2. Przygotowanie projektu....5 3. Otwarcie projektu przy pomocy VSW....6

Bardziej szczegółowo

Zdarzenia Zdarzenia onload i onunload

Zdarzenia Zdarzenia onload i onunload Zdarzenia Zdarzenia onload i onunload Ćwiczenie 1. Rysunek 1. Okno powitalne wykorzystujące zdarzenie onload Na stronie mogą zachodzić różne zdarzenia, np. użytkownik kliknie myszą lub zacznie wprowadzać

Bardziej szczegółowo

Pomoc. BIP strona portalu

Pomoc. BIP strona portalu Pomoc BIP strona portalu Biuletyn Informacji Publicznej powstał w celu powszechnego udostępnienia informacji publicznej w postaci elektronicznej. Głównym zadaniem portalu jest przekazywanie informacji

Bardziej szczegółowo

VBA w Excel Lekcja ta ma przybliżyć pojęcia związane z programowaniem w pakiecie Office. Poniższe przykłady związane są z wersją Office2007.

VBA w Excel Lekcja ta ma przybliżyć pojęcia związane z programowaniem w pakiecie Office. Poniższe przykłady związane są z wersją Office2007. VBA w Excel Lekcja ta ma przybliżyć pojęcia związane z programowaniem w pakiecie Office. Poniższe przykłady związane są z wersją Office2007. VBA To odmiana języka Basic przystosowany do programowania w

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM. NetBeans. Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem.

WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM. NetBeans. Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem. WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM NetBeans Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem. VI 1. Uruchamiamy program NetBeans (tu wersja 6.8 ) 2. Tworzymy

Bardziej szczegółowo

Niezwykle trudno jest stworzyć artykuł omawiający

Niezwykle trudno jest stworzyć artykuł omawiający ASP.NET Starter Kit Stefan Turalski Podstawy ASP.NET 2.0 tworzenie aplikacji internetowych Niezwykle trudno jest stworzyć artykuł omawiający wszystkie aspekty zastosowania najnowszej platformy programistycznej

Bardziej szczegółowo

Język JAVA podstawy. wykład 2, część 2. Jacek Rumiński. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna

Język JAVA podstawy. wykład 2, część 2. Jacek Rumiński. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna Język JAVA podstawy wykład 2, część 2 Jacek Rumiński 1 Język JAVA podstawy Plan wykładu: 1. Rodzaje programów w Javie 2. Tworzenie aplikacji 3. Tworzenie apletów 4. Obsługa archiwów 5. Wyjątki 6. Klasa

Bardziej szczegółowo

Zakres treści Czas. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów

Zakres treści Czas. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów Aplikacje internetowe KL. III Rok szkolny: 011/01 Nr programu: 31[01]/T,SP/MENIS/004.06.14 Okres kształcenia: łącznie ok. 180 godz. lekcyjne Wojciech Borzyszkowski Zenon Kreft Moduł Bok wprowadzający Podstawy

Bardziej szczegółowo

4. Zintegrowane mechanizmy bezpieczeństwa ASP.NET

4. Zintegrowane mechanizmy bezpieczeństwa ASP.NET 4. Zintegrowane mechanizmy bezpieczeństwa ASP.NET W ASP.NET zintegrowane mechanizmy bezpieczeństwa oparte są głównie (choć nie tylko) na plikach konfiguracyjnych web.config i machine.config. Ich pełny

Bardziej szczegółowo

Swing Application Framework czyli tam i z powrotem. Copyright Piotr Kochański & Erudis, www.erudis.pl

Swing Application Framework czyli tam i z powrotem. Copyright Piotr Kochański & Erudis, www.erudis.pl Swing Application Framework czyli tam i z powrotem Informacje o mnie Imię: Piotr Nazwisko: Kochański Praca: programista Java, PHP + kilka egzotycznych wynalazków Miejsce pracy: firma Erudis (prawdopodobnie

Bardziej szczegółowo

RESTful WCF Services. Autor ćwiczenia: Piotr Ostrowski. Kroki ćwiczenia : 1. Utworzenie nowego projektu RESTful WCF.

RESTful WCF Services. Autor ćwiczenia: Piotr Ostrowski. Kroki ćwiczenia : 1. Utworzenie nowego projektu RESTful WCF. RESTful WCF Services Do realizacji ćwiczenia potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2010 oraz serwer bazy danych SQL Server Express 2005 lub nowszy. Celem ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Ekran główny lista formularzy

Ekran główny lista formularzy Administracja modułem formularzy dynamicznych Konfigurator formularzy dynamicznych Funkcjonalność konfiguratora formularzy dynamicznych pozwala administratorowi systemu na stworzenie formularza, w którym

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE INTERNETOWE WYKŁAD 6. JavaScript Funkcje i obiekty

TECHNOLOGIE INTERNETOWE WYKŁAD 6. JavaScript Funkcje i obiekty 1. Co to jest funkcja? Funkcja jest oddzielnym blokiem kodu, który może być wielokrotnie wykonywany w danym programie, poprzez jej wielokrotne wywoływanie. Do funkcji przekazujemy przeważnie jakieś argumenty,

Bardziej szczegółowo

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Na stronie http://www.cba.pl/ zarejestruj nowe konto klikając na przycisk:, następnie wybierz nazwę domeny (Rys. 1a) oraz wypełnij obowiązkowe pola

Bardziej szczegółowo

Aplikacja webowa w Javie szybkie programowanie biznesowych aplikacji Spring Boot + Vaadin

Aplikacja webowa w Javie szybkie programowanie biznesowych aplikacji Spring Boot + Vaadin Aplikacja webowa w Javie szybkie programowanie biznesowych aplikacji Spring Boot + Vaadin Czym jest Spring Boot? Spring Boot jest szkieletem aplikacji, opiera się o Spring Framework czyli Framework szeroko

Bardziej szczegółowo

5.4. Tworzymy formularze

5.4. Tworzymy formularze 5.4. Tworzymy formularze Zastosowanie formularzy Formularz to obiekt bazy danych, który daje możliwość tworzenia i modyfikacji danych w tabeli lub kwerendzie. Jego wielką zaletą jest umiejętność zautomatyzowania

Bardziej szczegółowo

Zasady tworzenia podstron

Zasady tworzenia podstron Zasady tworzenia podstron Jeśli tworzysz rozbudowaną witrynę internetową z wieloma podstronami, za chwilę dowiesz się, jak dodawać nowe podstrony w kreatorze Click Web, czym kierować się przy projektowaniu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja tworzenia aplikacji bazodanowej opartej o technologię Oracle i platformę.net

Instrukcja tworzenia aplikacji bazodanowej opartej o technologię Oracle i platformę.net Instrukcja tworzenia aplikacji bazodanowej opartej o technologię Oracle i platformę.net Aby móc uzyskaćdostęp do bazy danych z zewnętrznych aplikacji, w tym wypadku aplikacji.net, niezbędne jest wykonanie

Bardziej szczegółowo

1. Dockbar, CMS + wyszukiwarka aplikacji Dodawanie portletów Widok zawartości stron... 3

1. Dockbar, CMS + wyszukiwarka aplikacji Dodawanie portletów Widok zawartości stron... 3 DODAJEMY TREŚĆ DO STRONY 1. Dockbar, CMS + wyszukiwarka aplikacji... 2 2. Dodawanie portletów... 3 Widok zawartości stron... 3 Omówienie zawartości portletu (usunięcie ramki itd.)... 4 3. Ikonki wybierz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja laboratoryjna cz.2

Instrukcja laboratoryjna cz.2 Synteza aplikacji biznesowych 2013/2014 Instrukcja laboratoryjna cz.2 Administracja serwisów Microsoft SharePoint Prowadzący: Tomasz Goluch Wersja: 4.1 I. Diagnostyka przy użyciu mechanizmu Developer Dashboard.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Specyfikacja. Do tworzenia Mapy Kompetencji

Załącznik nr 1. Specyfikacja. Do tworzenia Mapy Kompetencji Załącznik nr 1 Specyfikacja Do tworzenia Mapy Kompetencji 1. Cel projektu Celem projektu jest utworzenie Mapy kompetencji. Ma ona zawierać informacje o kompetencjach, celach kształcenia, umożliwiać ich

Bardziej szczegółowo

Front-end: solidne podstawy. Wszystko, co warto wiedzieć o HTML, CSS, JavaScript i Bootstrap.

Front-end: solidne podstawy. Wszystko, co warto wiedzieć o HTML, CSS, JavaScript i Bootstrap. Kod szkolenia: Tytuł szkolenia: FRONT-END Front-end: solidne podstawy. Wszystko, co warto wiedzieć o HTML, CSS, JavaScript i Bootstrap. Dni: 5 Opis: Adresaci szkolenia Kurs przeznaczony jest zarówno dla

Bardziej szczegółowo

Microsoft.NET: Warstwa dostępu do danych (DAL) w aplikacjach ASP.NET Web Forms

Microsoft.NET: Warstwa dostępu do danych (DAL) w aplikacjach ASP.NET Web Forms Microsoft.NET: Warstwa dostępu do danych (DAL) w aplikacjach ASP.NET Web Forms Do realizacji projektu potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2008 oraz serwer bazy

Bardziej szczegółowo

ACT (AJAX Control Toolkit)

ACT (AJAX Control Toolkit) Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Toruń, 23.05.2011r. Kierunek : Zarządzanie Specjalność : Informatyka w zarządzaniu ACT (AJAX Control Toolkit) Przedmiot : Technologie Internetowe II Prowadzący

Bardziej szczegółowo

System zarządzania zleceniami

System zarządzania zleceniami Verlogic Systemy Komputerowe 2013 Wstęp Jednym z ważniejszych procesów występujących w większości przedsiębiorstw jest sprawna obsługa zamówień klientów. Na wspomniany kontekst składa się: przyjęcie zlecenia,

Bardziej szczegółowo

Pliki zorganizowano w strukturze drzewiastej odzwierciedlając strukturę logiczną aplikacji:

Pliki zorganizowano w strukturze drzewiastej odzwierciedlając strukturę logiczną aplikacji: Technologia wykonania projektu: HTML5 Javascript: o jquery (1.9.1), o CreateJS (0.6.1): EaselJS, TweenJS, PreloadJS. Części funkcjonalne projektu: Strona internetowa pliki strony internetowej zlokalizowane

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW - laboratorium

Aplikacje WWW - laboratorium Aplikacje WWW - laboratorium JavaServer Faces Celem ćwiczenia jest przygotowanie aplikacji internetowej z wykorzystaniem technologii JSF. Prezentowane ćwiczenia zostały wykonane w środowisku Oracle JDeveloper

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Technologii Informacyjnych. Projektowanie Baz Danych

Laboratorium Technologii Informacyjnych. Projektowanie Baz Danych Laboratorium Technologii Informacyjnych Projektowanie Baz Danych Komputerowe bazy danych są obecne podstawowym narzędziem służącym przechowywaniu, przetwarzaniu i analizie danych. Gromadzone są dane w

Bardziej szczegółowo

REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ

REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i implementacja środowiska do automatyzacji przeprowadzania testów aplikacji internetowych w oparciu o metodykę Behavior Driven Development. Autor: Stepowany

Bardziej szczegółowo

Obiektowy PHP. Czym jest obiekt? Definicja klasy. Składowe klasy pola i metody

Obiektowy PHP. Czym jest obiekt? Definicja klasy. Składowe klasy pola i metody Obiektowy PHP Czym jest obiekt? W programowaniu obiektem można nazwać każdy abstrakcyjny byt, który programista utworzy w pamięci komputera. Jeszcze bardziej upraszczając to zagadnienie, można powiedzieć,

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo