REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG ELEKTRONICZNYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ POCZTYLION-ARKA POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG ELEKTRONICZNYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ POCZTYLION-ARKA POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE S.A."

Transkrypt

1 REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG ELEKTRONICZNYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ POCZTYLION-ARKA POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE S.A. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Definicje pojęć użytych w Regulaminie: a. Towarzystwo Pocztylion-Arka Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie przy Pl. Piłsudskiego 3, Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , o numerze NIP , REGON , o kapitale zakładowym w pełni opłaconym, w wysokości złotych, b. OFE Pocztylion Otwarty Fundusz Emerytalny Pocztylion, utworzony i zarządzany przez Pocztylion-Arka Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., wpisany do rejestru otwartych funduszy emerytalnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod nr RFe 14, c. DFE Pocztylion Plus Dobrowolny Fundusz Emerytalny Pocztylion Plus utworzony i zarządzany przez Pocztylion-Arka Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., wpisany do rejestru otwartych funduszy emerytalnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod nr RFe 35, d. Użytkownik każdy podmiot prawa (osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej), który w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu internetowego, przy czym wszelkie czynności, w ramach Serwisu internetowego o charakterze czynności prawnych, przeznaczone są dla podmiotów prawa, uprawnionych na mocy właściwych przepisów prawa do zawarcia umowy o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego i/lub przystąpienia do otwartego funduszu emerytalnego, e. Serwis internetowy systemem stron www posadowionych na serwerze internetowym Towarzystwa lub podmiotu, z którym Towarzystwo zawarło umowę o korzystanie z serwera, znajdujących się pod adresem internetowym www. pocztylion-arka.pl, umożliwiający Użytkownikowi korzystanie z Usług, f. Infolinia system komunikacji telefonicznej świadczący usługi na rzecz Członków OFE, Członków DFE oraz innych osób pod numerami telefonów: (i) oraz (ii) dla dzwoniących z telefonów komórkowych (22) , g. Członek OFE osoba fizyczna posiadająca rachunek w OFE Pocztylion, której członkostwo w OFE Pocztylion zostało potwierdzone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, h. Członek DFE osoba fizyczna posiadająca Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego w DFE Pocztylion Plus,

2 i. Formularze OFE formularz wniosku o przyjęcie i umowy o członkostwo w OFE Pocztylion (i) dla osób przystępujących po raz pierwszy do otwartego funduszu emerytalnego, (ii) dla osób zmieniających otwarty fundusz emerytalny, oraz (iii) formularz dla Członków OFE zmieniających dane związane z wykonywaniem umowy o członkostwo, a także inne jeżeli są zamieszczone w Systemie internetowym, j. Formularz DFE formularz umowy o prowadzenie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego IKZE w DFE Pocztylion Plus lub formularz zmiany danych, a także inne jeżeli są zamieszczone w Systemie internetowym, k. Usługi usługi świadczone drogą elektroniczną przez Towarzystwo określone w Regulaminie, l. Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. 2. Regulamin określa zasady i warunki techniczne korzystania z Serwisu internetowego oraz świadczenia Usług drogą elektroniczną za jego pośrednictwem, warunki postępowania reklamacyjnego oraz warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną. 3. Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz ze zm.). 4. Regulamin udostępniony jest nieodpłatnie w Serwisie internetowym, w formie, która umożliwia jego uzyskanie, utrwalenie, odtwarzanie i wydrukowanie za pomocą systemu teleinformatycznego. 5. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu internetowego przez Użytkownika powoduje zawarcie umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną na warunkach określonych Regulaminem, chyba że Regulamin stanowi inaczej. 6. Użytkownik może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdej chwili, opuszczając Serwis internetowy, w takim przypadku umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń, chyba że Regulamin stanowi inaczej. 7. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem do świadczenia przez Towarzystwo usług drogą elektroniczną zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz ze zm.), Kodeks cywilny, ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 j.t.) ze zm.), ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz.U ze zm.), ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U j.t. ze zm.). 2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. Regulamin obejmuje następujące usługi świadczone drogą elektroniczną przez Towarzystwo za pośrednictwem Serwisu internetowego: 2/12

3 a. udostępnienie informacji o oferowanych przez Towarzystwo w tym DFE Pocztylion Plus oraz OFE Pocztylion produktach, b. udostępnianie do pobrania i wydrukowania Formularzy OFE, Formularza DFE, oraz innych dokumentów związanych z członkostwem w OFE Pocztylion i/lub posiadaniem Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego IKZE w DFE Pocztylion Plus, c. korzystanie z aplikacji Kalkulator emerytalny OFE pozwalającej na szacunkowe wyliczenie przyszłej emerytury z II filaru, d. korzystanie z aplikacji Kalkulator emerytalny IKZE pozwalającej na szacunkowe wyliczenie wypłaty z IKZE w DFE Pocztylion Plus, e. korzystanie z aplikacji Przystąp on-line do OFE Pocztylion umożliwiającej złożenie przez Użytkownika elektronicznego wniosku o przystąpienie do OFE Pocztylion, w celu korespondencyjnego zawarcia umowy, f. korzystanie z aplikacji Przystąp on-line do IKZE Pocztylion Plus umożliwiającej złożenie przez Użytkownika elektronicznego wniosku o przystąpienie do IKZE w Pocztylion Plus, w celu korespondencyjnego zawarcia umowy, g. korzystanie z aplikacji Formularz kontaktowy. 2. Usługi wskazane w ust. 1 świadczone są bezpłatnie, przez całą dobę 7 dni w tygodniu. 3. Towarzystwo zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia Serwisu internetowego lub poszczególnych Usług celem przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub dokonania zmian w Serwisie internetowym lub poszczególnych usługach. 3. WYMAGANIA TECHNICZNE KORZYSTANIA Z USŁUG 1. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające prawidłowe korzystanie z Serwisu internetowego obejmują: a. komputer osobisty lub inne kompatybilne urządzenie; b. dostęp do sieci internet; c. dostęp do witryn www poprawnie skonfigurowana przeglądarka stron www. 2. W przypadku korzystania przez Użytkownika ze sprzętu i oprogramowania, niespełniających wymagań technicznych określonych w ust. 1 wyżej, Towarzystwo nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Serwisu internetowego. 3. W odniesieniu do Usług wskazanych w ust 2 ust. 1 lit. e-f Towarzystwo zastrzega sobie prawo przerwania połączenia z Użytkownikiem po upływie 15 minut od chwili dokonania przez Użytkownika ostatniej czynności. 4. Transfer danych osobowych przy użyciu aplikacji Przystąp on-line do OFE Pocztylion oraz Przystąp on-line do IKZE Pocztylion Plus są chronione poprzez zastosowanie bezpiecznego 128-bitowego protokołu SSL Secure Socket Layer (SSL) lub innego, o co najmniej równym poziomie zabezpieczenia. 3/12

4 4. UDOSTĘPNIANE DOKUMENTY 1. Formularze OFE, Formularz DFE, Ogólne Warunki Umowy o prowadzenie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego w DFE Pocztylion Plus, oraz inne dokumenty umożliwiające przystąpienie do OFE Pocztylion i/lub DFE Pocztylion Plus, bądź składające się na treść umowy o członkostwo w OFE Pocztylion i/lub umowy o prowadzenie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego IKZE w DFE Pocztylion Plus, bądź umożliwiające składanie przez Członków DFE oraz Członków OFE dyspozycji w ramach zwartych umów, są udostępnione nieodpłatnie w Serwisie internetowym, w formie umożliwiającej ich pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. 2. Każdy może zapoznać się z treścią formularzy wskazanych w ust Użytkownik może także żądać od Towarzystwa przesłania Formularza/y OFE i/lub Formularza DFE, kontaktując się z Infolinią lub na adres elektroniczny względnie pod adresem siedziby Towarzystwa. 5. KALKULATOR EMERYTALNY OFE 1. W ramach aplikacji Kalkulator emerytalny OFE Towarzystwo umożliwia Użytkownikowi przybliżone wyliczenie przyszłej emerytury z II filaru. Przybliżenie wynika z hipotetyczności niektórych składowych branych pod uwagę przy wyliczeniu. 2. Kalkulator oparty jest na modelu przewidującym wzrosty wartości środków pieniężnych w ujęciu realnym, tj. przy założeniu braku inflacji. Dla podanych parametrów kalkulator wylicza sumę wpłaconych składek, zysk wypracowany przez otwarty fundusz emerytalny oraz kapitał końcowy (wartość środków, jakie zostaną zgromadzone w funduszu w momencie przejścia na emeryturę). Jako wynik końcowy kalkulator podaje emeryturę z II filaru, podaną w wartościach brutto (wraz z podatkiem dochodowym). W parametrach kalkulatora uwzględniono opłaty pobierane przez Towarzystwo. 3. Obliczenia dokonane przy użyciu kalkulatora stanowią jedynie symulację i nie mogą stanowić podstawy do zgłaszania roszczeń co do wysokości wypłat środków zgromadzonych w OFE Pocztylion. 6. KALKULATOR EMERYTALNY IKZE 1. W ramach aplikacji Kalkulator emerytalny IKZE Towarzystwo umożliwia Użytkownikowi szacunkowe wyliczenie wypłaty z IKZE w DFE Pocztylion Plus. 2. Kalkulator oparty jest na modelu przewidującym wzrosty wartości środków pieniężnych w ujęciu realnym, tj. przy założeniu braku inflacji. Dla podanych przez Użytkownika parametrów kalkulator wylicza szacowaną wysokość kapitału zgromadzonego na koncie IKZE po upływie wskazanego przez Użytkownika okresu dokonywania wpłat, indywidualny limit wpłat na IKZE dla podanej wysokości wynagrodzenia brutto za rok poprzedni, łączną korzyść podatkową w okresie oszczędzania, korzyść podatkową dla podanej wysokości wynagrodzenia brutto za rok poprzedni oraz szacowaną miesięczną ratę brutto do wypłaty z IZKE po zakończeniu oszczędzania. Przez korzyść podatkową należy rozumieć odliczenie kwot wpłaconych na IKZE od podstawy obliczenia podatku 4/12

5 (dochodu) zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych przy uwzględnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego. 3. Dla potrzeb symulacji Użytkownik prognozuje dynamikę zmian wprowadzonych wartości w szczególności zakłada stopę wzrostu wynagrodzenia, która w symulacji przekłada się na stopę wzrostu rocznej składki a także prognozuje potencjalną roczną stopę zwrotu z inwestycji w okresie wpłat na IKZE. Symulacja umożliwia jedynie zastosowanie stałej stropy zwrotu z inwestycji w okresie wpłat na IKZE. W parametrach kalkulatora uwzględniono opłaty pobierane przez Towarzystwo. Kalkulator nie uwzględnia należnego podatku dochodowego od środków wypłacanych z IKZE. 4. Obliczenia dokonane przy użyciu kalkulatora stanowią jedynie symulację i nie mogą stanowić podstawy do zgłaszania roszczeń co do wysokości wypłat środków zgromadzonych w DFE Pocztylion Plus. 7. APLIKACJA PRZYSTĄP ON-LINE DO OFE POCZTYLION 1. W ramach aplikacji Przystąp on-line do OFE Pocztylion Towarzystwo umożliwia Użytkownikowi złożenie elektronicznego wniosku o przystąpienie do OFE Pocztylion, w celu korespondencyjnego zawarcia umowy o członkostwo w OFE Pocztylion. 2. Korzystanie z usług, o których mowa w niniejszym paragrafie wymaga uprzedniej akceptacji niniejszego Regulaminu przez Użytkownika, wyrażanej poprzez zaznaczenie pola check box przy komunikacie Przeczytałem i akceptuję Regulamin korzystania z usług elektronicznych świadczonych przez Pocztylion-Arka Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.. Moment zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje w chwili wykonania czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim. 3. Złożenie elektronicznego wniosku o przystąpienie do OFE Pocztylion odbywa się poprzez: a. wybranie przez użytkownika opcji przystępuję po raz pierwszy do funduszu emerytalnego albo chcę zmienić mój fundusz emerytalny, b. wypełnienie przez Użytkownika wszystkich wymaganych pól. 4. Wraz z wnioskiem Użytkownik składa oświadczenia dotyczące: a. zapoznania się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji, b. zapoznania się z Prospektem Informacyjnym OFE Pocztylion i jego akceptacji, c. zapoznania się z informacją dotyczącą otwartych funduszy emerytalnych i ich akceptacji, d. stosunków majątkowych między Użytkownikiem a jego małżonkiem, bądź ich braku, 5/12

6 e. formy przekazywania informacji wskazanych w art. 191 ust. 1 i 192 ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, f. o przyjęciu do wiadomości informacji wskazanych w treści art. 82 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, w szczególności o konsekwencjach niewskazania osoby uposażonej, g. zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika dla celów wynikających z uczestnictwa w OFE Pocztylion, h. zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych oraz wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną przy czym zgoda ta nie jest obowiązkowa, jak również w każdym czasie może być cofnięta. 5. Przed wysłaniem wniosku Użytkownikowi przedstawione zostaje podsumowanie umożliwiające weryfikację wszystkich wprowadzonych danych. Proces składania wniosku kończy kliknięcie przez Użytkownika przycisku Koniec zamieszczonego na dole strony podsumowania, do tego czasu Użytkownik może zrezygnować z wypełniania wniosku opuszczając aplikację. 6. Poprawność uzupełnienia wybranych pól jest weryfikowana w toku uzupełniania wniosku. W przypadku wprowadzenia nieprawidłowych danych Użytkownik zostaje poinformowany o błędzie. Niewypełnienie wszystkich wymaganych pól bądź nieprawidłowe ich wypełnienie uniemożliwia przejście do następnego kroku. 7. Ze względów bezpieczeństwa wyświetlenie poprzedniego/kolejnego okna możliwe jest tylko przy użyciu przycisków funkcyjnych aplikacji. W przypadku próby wyświetlenia poprzedniego/kolejnego okna przy pomocy funkcji przeglądarki internetowej nastąpi automatyczne wygaśniecie sesji. 8. Otrzymany przez Towarzystwo elektroniczny wniosek jest drukowany i przesyłany w trzech egzemplarzach listem na adres Użytkownika podany we wniosku elektronicznym. 9. Celem zawarcia umowy o członkostwo w OFE Pocztylion Użytkownik winien złożyć własnoręczny podpis na dwóch egzemplarzach Formularza OFE wypełnionego przez Towarzystwo na podstawie wniosku elektronicznego Użytkownika i odesłać na adres Pocztylion-Arka Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. Pl. Piłsudskiego 3, Warszawa. Jeden podpisany przez siebie egzemplarz umowy Towarzystwo przesyła niezwłocznie Użytkownikowi. 8. APLIKACJA PRZYSTĄP ON-LINE DO IKZE POCZTYLION PLUS 1. W ramach aplikacji Przystąp on-line do IKZE Pocztylion Plus Towarzystwo umożliwia Użytkownikowi złożenie elektronicznego wniosku o przystąpienie do IKZE Pocztylion Plus, w celu korespondencyjnego zawarcia umowy o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego w DFE Pocztylion Plus. 6/12

7 2. Korzystanie z usług, o których mowa w niniejszym paragrafie wymaga uprzedniej akceptacji niniejszego Regulaminu przez Użytkownika, wyrażanej poprzez zaznaczenie pola check box przy komunikacie Przeczytałem i akceptuję Regulamin korzystania z usług elektronicznych świadczonych przez Pocztylion-Arka Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. Moment zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje w chwili wykonania czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim. 3. Złożenie elektronicznego wniosku o przystąpienie do IKZE Poczytlion Plus odbywa się poprzez wypełnienie przez Użytkownika wszystkich wymaganych pól. 4. Złożenia przez Użytkownika oświadczeń dotyczących: a. zapoznania się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji, b. zapoznania się z Prospektem Informacyjnym DFE Pocztylion Plus i jego akceptacji, c. zapoznania się z Ogólnymi warunkami umowy o prowadzenie IKZE w DFE Pocztylion Plus i ich akceptacji, d. pouczenia przez Towarzystwo o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia dotyczącego gromadzenia/niegromadzenia środków na IKZE w innej instytucji finansowej, e. gromadzenia/niegromadzenia środków na IKZE w innej instytucji finansowej, f. formy przekazywania informacji rocznych i na żądanie, o środkach zgromadzonych na IKZE oraz inne wymagane przepisami ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, g. świadomości, iż oszczędzający na IKZE ma prawo do odliczenia od dochodu wpłat na IKZE na zasadach i w trybie określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli na podstawie umowy o prowadzenie IKZE gromadzi oszczędności tylko w jednym IKZE, z zastrzeżeniem art. 14 i 23 Ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, h. zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w celach związanych z prowadzeniem Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego i uczestnictwa w DFE Pocztylion Plus oraz zgody na podmiot administrujący danymi, i. świadomości ryzyka inwestycyjnego związanego z inwestowaniem przez DFE Pocztylion Plus środków zgromadzonych na IKZE, j. zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w celach marketingowych oraz wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną przy czym zgoda ta nie jest obowiązkowa i może być w każdym czasie cofnięta. Nadto, Użytkownik może złożyć oświadczenie o woli przeniesienia środków zgromadzonych na Indywidualnym Koncie Emerytalnym na IKZE w DFE Pocztylion Plus przy czym podanie nazwy instytucji finansowej jest równoznaczne z zadeklarowaniem 7/12

8 przeniesienia środków z IKE we wskazanej instytucji finansowej na Rachunek IKZE w DFE Pocztylion Plus. 5. Przed wysłaniem wniosku Użytkownikowi przedstawione zostaje podsumowanie umożliwiające weryfikację wszystkich wprowadzonych danych. Proces składania wniosku kończy kliknięcie przez Użytkownika przycisku Koniec zamieszczonego na dole strony podsumowania, do tego czasu Użytkownik może zrezygnować z wypełniania wniosku opuszczając aplikację. 6. Poprawność uzupełnienia wybranych pól jest weryfikowana w toku uzupełniania wniosku. W przypadku wprowadzenia nieprawidłowych danych Użytkownik zostaje poinformowany o błędzie. Niewypełnienie wszystkich wymaganych pól bądź nieprawidłowe ich wypełnienie uniemożliwia przejście do następnego kroku. 7. Ze względów bezpieczeństwa wyświetlenie poprzedniego/kolejnego okna możliwe jest tylko przy użyciu przycisków funkcyjnych aplikacji. W przypadku próby wyświetlenia poprzedniego/kolejnego okna przy pomocy funkcji przeglądarki internetowej nastąpi automatyczne wygaśniecie sesji. 8. Otrzymany przez Towarzystwo elektroniczny wniosek jest drukowany i przesyłany w trzech egzemplarzach listem na adres Użytkownika podany we wniosku elektronicznym. 9. Celem zawarcia umowy o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego w DFE Pocztylion Plus Użytkownik winien złożyć własnoręczny podpis na dwóch egzemplarzach Formularza DFE wypełnionego przez Towarzystwo na podstawie wniosku elektronicznego Użytkownika i odesłać na adres Pocztylion-Arka Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. Pl. Piłsudskiego 3, Warszawa. Jeden podpisany przez siebie egzemplarz umowy Towarzystwo przesyła niezwłocznie Użytkownikowi. 9. APLIKACJA FORMULARZ KONTAKTOWY 1. W ramach aplikacji Formularz kontaktowy Towarzystwo umożliwia Użytkownikowi: a. Przekazywanie przez Użytkownika do Towarzystwa zapytań związanych z ofertą Towarzystwa, przy czym wysłanie zapytania jest równoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na kontakt pracownika Towarzystwa z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty , bądź na kontakt telefoniczny w przypadku złożenia przez Użytkownika takiej dyspozycji i wskazania kontaktowego numeru telefonu. b. Zamówienie przez Użytkownika rozmowy z konsultantem Infolinii, przy czym takie zamówienie jest równoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na telefoniczny kontakt konsultanta Infolinii z Użytkownikiem. 10. KORZYSTANIE Z SERWISU INTERNETOWEGO. 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu internetowego oraz z oferowanych Usług w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i specyfikacją danej Usługi oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. 8/12

9 2. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prawo, dobre obyczaje lub dobra majątkowe lub osobiste osób trzecich, a w szczególności posługiwanie się danymi innych osób jak własnymi danymi osobowymi. 3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu internetowego treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, informacji mogących wprowadzić w błąd, a także treści mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów informatycznych. 11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Towarzystwo oraz odpowiednio OFE Pocztylion lub DFE Pocztylion Plus. 2. Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe Użytkowników, wyłącznie na potrzeby związane ze świadczeniem wybranych Usług, w tym w szczególności: a. w celu zawarcia i wykonania umowy o członkostwo w OFE Pocztylion i/lub umowy o prowadzenie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego w DFE Pocztylion Plus, b. w celu przedstawienia Użytkownikom informacji marketingowej, dotyczącej produktów Towarzystwa, DFE Pocztylion Plus, OFE Pocztylion, c. w celu korzystania z Serwisu Internetowego, w szczególności w celu nawiązania kontaktu z Użytkownikiem wysyłającym zapytanie za pośrednictwem aplikacji Formularz kontaktowy, 3. Podanie danych osobowych wymaganych przez poszczególne Usługi ma charakter dobrowolny, ale niezbędny dla świadczenia danej Usługi. 4. Administrator zobowiązuje się zachować najwyższe standardy bezpieczeństwa w odniesieniu do przetwarzanych danych osobowych. Jedynymi osobami uprawnionymi do korzystania z tych danych są pracownicy i współpracownicy Towarzystwa, przeszkoleni w zakresie ochrony danych osobowych i posiadający wydane przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji Towarzystwa upoważnienie do przetwarzania danych osobowych. 5. Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu i aktualizacji swoich danych osobowych. 6. Dane osobowe dotyczące Użytkowników są przechowywane przez okres nie dłuższy niż to jest konieczne, wynikający z celu w związku z którym zostały zgromadzone. 7. Usługobiorca może wyrazić zgodę na otrzymywanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej od Towarzystwa i jego akcjonariuszy, DFE Pocztylion Plus, OFE Pocztylion, informacji o charakterze reklamowym i handlowym. Zgoda ta jest udzielana przez Użytkownika poprzez odznaczanie odpowiedniej opcji zgody przy korzystaniu z Usługi. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z opcji otrzymywania powyższych informacji handlowych poprzez wysłanie wiadomości na następujący adres 9/12

10 8. Towarzystwo może wykorzystywać w Serwisie internetowym narzędzia informatyczne (np. tzw. cookies, web beacons) służące budowaniu statystyk odwiedzin Serwisu internetowego i śledzeniu ruchu Użytkowników, a także przekazywać dane niezbędne do budowania takich statystyk na rzecz podmiotów trzecich zwłaszcza na rzecz Google Inc. 9. Serwis internetowy może zapisywać i odczytywać Cookies, który to mechanizm pozwala na identyfikację Użytkownika w sposób potrzebny do uproszczenia wykonywanych operacji w serwisie. Korzystanie z mechanizmu cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych Użytkownika 12. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA 1. Wszelkie informacje, dane i materiały udostępniane w Serwisie internetowym (w tym m.in. nazwy, logotypy, kolorystyka, układ witryny) oraz wszelkie inne prawa własności niematerialnej związane z treścią Serwisu internetowego przysługują Towarzystwu lub podmiotom, z którymi Towarzystwo zawarło stosowne umowy i są chronione prawami autorskimi, prawami do znaków towarowych lub innymi prawami własności intelektualnej lub przemysłowej. 2. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu internetowego wyłącznie na własny użytek osobisty. W szczególności bez upoważnienia udzielonego przez Towarzystwo w formie pisemnej niedopuszczalne jest rozprowadzanie, przesyłanie, modyfikowanie, zamieszczanie na innych stronach, linkowanie ani wykorzystywanie stron www lub fragmentów Serwisu internetowego dla celów komercyjnych lub publicznych. 13. ZASTRZEŻENIA. ODPOWIEDZIALNOŚĆ TOWARZYSTWA. 1. Treści zawarte w Serwisie internetowym, z zastrzeżeniem wyjątków na tych stronach wyraźnie wskazanych, służą jedynie celom informacyjnym i nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. 2. Towarzystwo zastrzega sobie prawo dokonywania zmian/edytowania informacji, danych i materiałów udostępnianych w Serwisie internetowym oraz ich części bez uprzedniego powiadamiania. 3. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za treści, oraz bezpieczeństwo stron należących do innych podmiotów, do których linki zamieszczono w Serwisie internetowym. 4. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za: a. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkownika Serwisu internetowego lub poszczególnych Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, b. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, będące następstwem podania przez Użytkownika nieprawdziwych, niedokładnych, niekompletnych lub wprowadzających w błąd danych, 10/12

11 c. szkody powstałe w przypadku wystąpienia istotnych błędów w skonfigurowaniu urządzenia odbiorczego Użytkownika. 14. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 1. Składanie reklamacji dotyczących Usług odbywa sie poprzez przesłanie przez Użytkownika stosownej informacji: drogą listowną, za pomocą poczty elektronicznej wysyłając korespondencję na lub telefonicznie dzwoniąc na Infolinię. 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres jeżeli Użytkownik go posiada) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. 3. Towarzystwo udziela odpowiedzi na reklamacje w terminie 21 dni od ich doręczenia Towarzystwu. W przypadkach szczególnie zawiłych powyższy termin może ulec wydłużeniu, w takim przypadku osoba składająca reklamację zostanie poinformowana o przedłużeniu terminu oraz o nowym terminie rozpatrzenia reklamacji. 4. Reklamacje, wynikające z nieznajomości Regulaminu i/lub przepisów prawa, jak również zawierające nieprawidłowe lub niepełne dane wskazane w ust. 2, mogą nie być rozpatrywane. 5. O sposobie rozpatrzenia reklamacji osoba składająca reklamację poinformowana zostanie w sposób, w jaki została zgłoszona reklamacja lub w inny, z nią ustalony. 15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Towarzystwo ma prawo do dokonania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uznaje się: wprowadzenie zmian w powszechnie obowiązujących przepisach prawa dotyczących Towarzystwa, DFE Pocztylion Plus lub OFE Pocztylion bądź indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego, zmianę interpretacji przepisów regulujących działalność OFE Pocztylion, DFE Pocztylion Plus lub Towarzystwa, bądź indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego, rozszerzenie zakresu usług oferowanych przez Serwis internetowy, zmianę oferty produktowej OFE Pocztylion, DFE Pocztylion Plus lub Towarzystwa. 2. Zmiany Regulaminu będą publikowane w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu w Serwisie internetowym oraz komunikowane na stronie głównej Serwisu internetowego z 3-dniowym uprzedzeniem w odpowiedni, umożliwiający analizę wspomnianych zmian, sposób. 3. Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami gdyż rozpoczęcie korzystania z Serwisu internetowego lub poszczególnych Usług z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego paragrafu, po wejściu w życie zmian Regulaminu, stanowi akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika. W braku akceptacji Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Serwisu internetowego. 11/12

12 4. Do Usług wskazanych w 7 i 8 Regulaminu, których świadczenie rozpoczęte zostało przed wejściem w życie nowego Regulaminu, zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu zaakceptowanego przez Użytkownika w sposób wskazany w 7 ust. 2 oraz 8 ust. 2 Regulaminu. 5. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory są rozstrzygane przez polskie sądy powszechne. 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem r. 12/12

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Portalu Ubezpieczeń www.sygmadirect.pl

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Portalu Ubezpieczeń www.sygmadirect.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Portalu Ubezpieczeń www.sygmadirect.pl Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez NEARSHORING MECURO Sp. z o.o. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez NEARSHORING MECURO Sp. z o.o. 1 Postanowienia wstępne 1 Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Nearshoring Mecuro Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 58/2014 z dnia 29.12.2014 r. REGULAMIN ZAWIERANIA NA ODLEGŁOŚĆ UMÓW O PROWADZENIE INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH I INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO PRZEZ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ PZU CENTRUM OPERACJI SA

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ PZU CENTRUM OPERACJI SA REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ PZU CENTRUM OPERACJI SA Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Rozdział I. Postanowienia wstępne 1. Wstęp Regulamin został ustalony przez Proama, która zgodnie z nim świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Serwisie Internetowym GSDirect.pl

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Serwisie Internetowym GSDirect.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Serwisie Internetowym GSDirect.pl Rozdział 1. Przepisy ogólne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. za pośrednictwem Serwisu Internetowego Grupy Europa

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. za pośrednictwem Serwisu Internetowego Grupy Europa Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. za pośrednictwem Serwisu Internetowego Grupy Europa (zwany dalej Regulaminem) I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin niniejszy określa rodzaje i zakres usług świadczonych przez Towarzystwo drogą elektroniczną, zasady świadczenia tych

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Link4 TU S.A.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Link4 TU S.A. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Link4 TU S.A. 1. Postanowienia Ogólne 1.1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usługdrogą elektroniczną (Dz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nearshoring Mecuro sp. z o. o. w ramach Serwisu TOP3.pl

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nearshoring Mecuro sp. z o. o. w ramach Serwisu TOP3.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nearshoring Mecuro sp. z o. o. w ramach Serwisu TOP3.pl Serwis TOP3.pl stanowi internetową platformę informacyjną stworzoną przez multiagencję ubezpieczeniową

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez CUK Ubezpieczenia Sp. z o.o. Sp.k. 1. Definicje

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez CUK Ubezpieczenia Sp. z o.o. Sp.k. 1. Definicje Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez CUK Ubezpieczenia Sp. z o.o. Sp.k. 1. Definicje Pojęcia użyte w Regulaminie mają poniżej podane znaczenie: 1. CUK Ubezpieczenia CUK Ubezpieczenia spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Symposion sp. z o.o. sp. k.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Symposion sp. z o.o. sp. k. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Symposion sp. z o.o. sp. k. 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu Usług drogą

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia Usługi epioneer

Warunki świadczenia Usługi epioneer Warunki świadczenia Usługi epioneer I. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze warunki określają zasady świadczenia Usługi epioneer dla uczestników funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE REGULAMIN Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo 1 DEFINICJE BOK PPUC: Biuro Obsługi Klientów Usługodawcy z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 C, 02-593 w Warszawie. Kontakt z BOK PPUC

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PHINANCE S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PHINANCE S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PHINANCE S.A. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin dotyczy zasad funkcjonowania i korzystania z Serwisu Internetowego (zwanego dalej Portalem ),

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Certyfikaty SSL

Regulamin usługi Certyfikaty SSL Regulamin usługi Certyfikaty SSL świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług stanowi podstawę świadczenia usług drogą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin bezpieczeństwa danych

Regulamin bezpieczeństwa danych Regulamin bezpieczeństwa danych Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia przez Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. usług drogą elektroniczną,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Valuto.com. Wersja 1.0 obowiązuje od 2015 07 20

Regulamin Valuto.com. Wersja 1.0 obowiązuje od 2015 07 20 Regulamin Valuto.com Postanowienia ogólne 1 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Currency One

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów należących do Grupa Pracuj S.A. DEFINICJE Usługodawca Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną przez Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros S.A.

Regulamin świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną przez Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros S.A. Regulamin świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną przez Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros S.A., Oddział w Polsce (Regulamin zaktualizowano dnia 26.09.2014 r., zmieniając

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi MyDysk

Regulamin usługi MyDysk Regulamin usługi MyDysk świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1 Definicje. Użyte w Regulaminie sformułowania oznaczają:

Regulamin. 1 Definicje. Użyte w Regulaminie sformułowania oznaczają: Regulamin 1 Definicje Użyte w Regulaminie sformułowania oznaczają: 1. Operator - właściciel Serwisu ekantoreuropa.pl - Kantor Wymiany Walut Europa Patryk Rybak, z siedzibą w Katowicach ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CDP.PL ( Regulamin )

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CDP.PL ( Regulamin ) REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CDP.PL ( Regulamin ) 1. DEFINICJE Następujące terminy rozpoczynające się od wielkich liter użyte w treści Regulaminu mają znaczenie przypisane im poniżej: 1.1. CDP.PL oznacza

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl Spółka Akcyjna Sp. J. (dawniej: insu Sp. z o.o.)

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl Spółka Akcyjna Sp. J. (dawniej: insu Sp. z o.o.) Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl Spółka Akcyjna Sp. J. (dawniej: insu Sp. z o.o.) 1. Postanowienia wstępne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu internetowego aoze.pl i aplikacji pod nazwą Analiza alternatywnych i odnawialnych źródeł energii

Regulamin korzystania z serwisu internetowego aoze.pl i aplikacji pod nazwą Analiza alternatywnych i odnawialnych źródeł energii Regulamin korzystania z serwisu internetowego aoze.pl i aplikacji pod nazwą Analiza alternatywnych i odnawialnych źródeł energii Wersja obowiązująca od dnia 15.04.2015 1. Definicje Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPROGRAMOWANIA INPRO Badania

REGULAMIN OPROGRAMOWANIA INPRO Badania REGULAMIN OPROGRAMOWANIA INPRO Badania I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy Regulamin określa w szczególności rodzaje i zakres usług świadczonych przez IPMS na rzecz Klienta, warunki i zasady korzystania

Bardziej szczegółowo