REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG ELEKTRONICZNYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ POCZTYLION-ARKA POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE S.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG ELEKTRONICZNYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ POCZTYLION-ARKA POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE S.A."

Transkrypt

1 REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG ELEKTRONICZNYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ POCZTYLION-ARKA POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE S.A. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Definicje pojęć użytych w Regulaminie: a. Towarzystwo Pocztylion-Arka Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie przy Pl. Piłsudskiego 3, Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , o numerze NIP , REGON , o kapitale zakładowym w pełni opłaconym, w wysokości złotych, b. OFE Pocztylion Otwarty Fundusz Emerytalny Pocztylion, utworzony i zarządzany przez Pocztylion-Arka Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., wpisany do rejestru otwartych funduszy emerytalnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod nr RFe 14, c. DFE Pocztylion Plus Dobrowolny Fundusz Emerytalny Pocztylion Plus utworzony i zarządzany przez Pocztylion-Arka Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., wpisany do rejestru otwartych funduszy emerytalnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod nr RFe 35, d. Użytkownik każdy podmiot prawa (osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej), który w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu internetowego, przy czym wszelkie czynności, w ramach Serwisu internetowego o charakterze czynności prawnych, przeznaczone są dla podmiotów prawa, uprawnionych na mocy właściwych przepisów prawa do zawarcia umowy o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego i/lub przystąpienia do otwartego funduszu emerytalnego, e. Serwis internetowy systemem stron www posadowionych na serwerze internetowym Towarzystwa lub podmiotu, z którym Towarzystwo zawarło umowę o korzystanie z serwera, znajdujących się pod adresem internetowym www. pocztylion-arka.pl, umożliwiający Użytkownikowi korzystanie z Usług, f. Infolinia system komunikacji telefonicznej świadczący usługi na rzecz Członków OFE, Członków DFE oraz innych osób pod numerami telefonów: (i) oraz (ii) dla dzwoniących z telefonów komórkowych (22) , g. Członek OFE osoba fizyczna posiadająca rachunek w OFE Pocztylion, której członkostwo w OFE Pocztylion zostało potwierdzone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, h. Członek DFE osoba fizyczna posiadająca Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego w DFE Pocztylion Plus,

2 i. Formularze OFE formularz wniosku o przyjęcie i umowy o członkostwo w OFE Pocztylion (i) dla osób przystępujących po raz pierwszy do otwartego funduszu emerytalnego, (ii) dla osób zmieniających otwarty fundusz emerytalny, oraz (iii) formularz dla Członków OFE zmieniających dane związane z wykonywaniem umowy o członkostwo, a także inne jeżeli są zamieszczone w Systemie internetowym, j. Formularz DFE formularz umowy o prowadzenie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego IKZE w DFE Pocztylion Plus lub formularz zmiany danych, a także inne jeżeli są zamieszczone w Systemie internetowym, k. Usługi usługi świadczone drogą elektroniczną przez Towarzystwo określone w Regulaminie, l. Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. 2. Regulamin określa zasady i warunki techniczne korzystania z Serwisu internetowego oraz świadczenia Usług drogą elektroniczną za jego pośrednictwem, warunki postępowania reklamacyjnego oraz warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną. 3. Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz ze zm.). 4. Regulamin udostępniony jest nieodpłatnie w Serwisie internetowym, w formie, która umożliwia jego uzyskanie, utrwalenie, odtwarzanie i wydrukowanie za pomocą systemu teleinformatycznego. 5. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu internetowego przez Użytkownika powoduje zawarcie umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną na warunkach określonych Regulaminem, chyba że Regulamin stanowi inaczej. 6. Użytkownik może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdej chwili, opuszczając Serwis internetowy, w takim przypadku umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń, chyba że Regulamin stanowi inaczej. 7. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem do świadczenia przez Towarzystwo usług drogą elektroniczną zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz ze zm.), Kodeks cywilny, ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 j.t.) ze zm.), ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz.U ze zm.), ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U j.t. ze zm.). 2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. Regulamin obejmuje następujące usługi świadczone drogą elektroniczną przez Towarzystwo za pośrednictwem Serwisu internetowego: 2/12

3 a. udostępnienie informacji o oferowanych przez Towarzystwo w tym DFE Pocztylion Plus oraz OFE Pocztylion produktach, b. udostępnianie do pobrania i wydrukowania Formularzy OFE, Formularza DFE, oraz innych dokumentów związanych z członkostwem w OFE Pocztylion i/lub posiadaniem Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego IKZE w DFE Pocztylion Plus, c. korzystanie z aplikacji Kalkulator emerytalny OFE pozwalającej na szacunkowe wyliczenie przyszłej emerytury z II filaru, d. korzystanie z aplikacji Kalkulator emerytalny IKZE pozwalającej na szacunkowe wyliczenie wypłaty z IKZE w DFE Pocztylion Plus, e. korzystanie z aplikacji Przystąp on-line do OFE Pocztylion umożliwiającej złożenie przez Użytkownika elektronicznego wniosku o przystąpienie do OFE Pocztylion, w celu korespondencyjnego zawarcia umowy, f. korzystanie z aplikacji Przystąp on-line do IKZE Pocztylion Plus umożliwiającej złożenie przez Użytkownika elektronicznego wniosku o przystąpienie do IKZE w Pocztylion Plus, w celu korespondencyjnego zawarcia umowy, g. korzystanie z aplikacji Formularz kontaktowy. 2. Usługi wskazane w ust. 1 świadczone są bezpłatnie, przez całą dobę 7 dni w tygodniu. 3. Towarzystwo zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia Serwisu internetowego lub poszczególnych Usług celem przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub dokonania zmian w Serwisie internetowym lub poszczególnych usługach. 3. WYMAGANIA TECHNICZNE KORZYSTANIA Z USŁUG 1. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające prawidłowe korzystanie z Serwisu internetowego obejmują: a. komputer osobisty lub inne kompatybilne urządzenie; b. dostęp do sieci internet; c. dostęp do witryn www poprawnie skonfigurowana przeglądarka stron www. 2. W przypadku korzystania przez Użytkownika ze sprzętu i oprogramowania, niespełniających wymagań technicznych określonych w ust. 1 wyżej, Towarzystwo nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Serwisu internetowego. 3. W odniesieniu do Usług wskazanych w ust 2 ust. 1 lit. e-f Towarzystwo zastrzega sobie prawo przerwania połączenia z Użytkownikiem po upływie 15 minut od chwili dokonania przez Użytkownika ostatniej czynności. 4. Transfer danych osobowych przy użyciu aplikacji Przystąp on-line do OFE Pocztylion oraz Przystąp on-line do IKZE Pocztylion Plus są chronione poprzez zastosowanie bezpiecznego 128-bitowego protokołu SSL Secure Socket Layer (SSL) lub innego, o co najmniej równym poziomie zabezpieczenia. 3/12

4 4. UDOSTĘPNIANE DOKUMENTY 1. Formularze OFE, Formularz DFE, Ogólne Warunki Umowy o prowadzenie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego w DFE Pocztylion Plus, oraz inne dokumenty umożliwiające przystąpienie do OFE Pocztylion i/lub DFE Pocztylion Plus, bądź składające się na treść umowy o członkostwo w OFE Pocztylion i/lub umowy o prowadzenie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego IKZE w DFE Pocztylion Plus, bądź umożliwiające składanie przez Członków DFE oraz Członków OFE dyspozycji w ramach zwartych umów, są udostępnione nieodpłatnie w Serwisie internetowym, w formie umożliwiającej ich pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. 2. Każdy może zapoznać się z treścią formularzy wskazanych w ust Użytkownik może także żądać od Towarzystwa przesłania Formularza/y OFE i/lub Formularza DFE, kontaktując się z Infolinią lub na adres elektroniczny względnie pod adresem siedziby Towarzystwa. 5. KALKULATOR EMERYTALNY OFE 1. W ramach aplikacji Kalkulator emerytalny OFE Towarzystwo umożliwia Użytkownikowi przybliżone wyliczenie przyszłej emerytury z II filaru. Przybliżenie wynika z hipotetyczności niektórych składowych branych pod uwagę przy wyliczeniu. 2. Kalkulator oparty jest na modelu przewidującym wzrosty wartości środków pieniężnych w ujęciu realnym, tj. przy założeniu braku inflacji. Dla podanych parametrów kalkulator wylicza sumę wpłaconych składek, zysk wypracowany przez otwarty fundusz emerytalny oraz kapitał końcowy (wartość środków, jakie zostaną zgromadzone w funduszu w momencie przejścia na emeryturę). Jako wynik końcowy kalkulator podaje emeryturę z II filaru, podaną w wartościach brutto (wraz z podatkiem dochodowym). W parametrach kalkulatora uwzględniono opłaty pobierane przez Towarzystwo. 3. Obliczenia dokonane przy użyciu kalkulatora stanowią jedynie symulację i nie mogą stanowić podstawy do zgłaszania roszczeń co do wysokości wypłat środków zgromadzonych w OFE Pocztylion. 6. KALKULATOR EMERYTALNY IKZE 1. W ramach aplikacji Kalkulator emerytalny IKZE Towarzystwo umożliwia Użytkownikowi szacunkowe wyliczenie wypłaty z IKZE w DFE Pocztylion Plus. 2. Kalkulator oparty jest na modelu przewidującym wzrosty wartości środków pieniężnych w ujęciu realnym, tj. przy założeniu braku inflacji. Dla podanych przez Użytkownika parametrów kalkulator wylicza szacowaną wysokość kapitału zgromadzonego na koncie IKZE po upływie wskazanego przez Użytkownika okresu dokonywania wpłat, indywidualny limit wpłat na IKZE dla podanej wysokości wynagrodzenia brutto za rok poprzedni, łączną korzyść podatkową w okresie oszczędzania, korzyść podatkową dla podanej wysokości wynagrodzenia brutto za rok poprzedni oraz szacowaną miesięczną ratę brutto do wypłaty z IZKE po zakończeniu oszczędzania. Przez korzyść podatkową należy rozumieć odliczenie kwot wpłaconych na IKZE od podstawy obliczenia podatku 4/12

5 (dochodu) zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych przy uwzględnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego. 3. Dla potrzeb symulacji Użytkownik prognozuje dynamikę zmian wprowadzonych wartości w szczególności zakłada stopę wzrostu wynagrodzenia, która w symulacji przekłada się na stopę wzrostu rocznej składki a także prognozuje potencjalną roczną stopę zwrotu z inwestycji w okresie wpłat na IKZE. Symulacja umożliwia jedynie zastosowanie stałej stropy zwrotu z inwestycji w okresie wpłat na IKZE. W parametrach kalkulatora uwzględniono opłaty pobierane przez Towarzystwo. Kalkulator nie uwzględnia należnego podatku dochodowego od środków wypłacanych z IKZE. 4. Obliczenia dokonane przy użyciu kalkulatora stanowią jedynie symulację i nie mogą stanowić podstawy do zgłaszania roszczeń co do wysokości wypłat środków zgromadzonych w DFE Pocztylion Plus. 7. APLIKACJA PRZYSTĄP ON-LINE DO OFE POCZTYLION 1. W ramach aplikacji Przystąp on-line do OFE Pocztylion Towarzystwo umożliwia Użytkownikowi złożenie elektronicznego wniosku o przystąpienie do OFE Pocztylion, w celu korespondencyjnego zawarcia umowy o członkostwo w OFE Pocztylion. 2. Korzystanie z usług, o których mowa w niniejszym paragrafie wymaga uprzedniej akceptacji niniejszego Regulaminu przez Użytkownika, wyrażanej poprzez zaznaczenie pola check box przy komunikacie Przeczytałem i akceptuję Regulamin korzystania z usług elektronicznych świadczonych przez Pocztylion-Arka Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.. Moment zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje w chwili wykonania czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim. 3. Złożenie elektronicznego wniosku o przystąpienie do OFE Pocztylion odbywa się poprzez: a. wybranie przez użytkownika opcji przystępuję po raz pierwszy do funduszu emerytalnego albo chcę zmienić mój fundusz emerytalny, b. wypełnienie przez Użytkownika wszystkich wymaganych pól. 4. Wraz z wnioskiem Użytkownik składa oświadczenia dotyczące: a. zapoznania się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji, b. zapoznania się z Prospektem Informacyjnym OFE Pocztylion i jego akceptacji, c. zapoznania się z informacją dotyczącą otwartych funduszy emerytalnych i ich akceptacji, d. stosunków majątkowych między Użytkownikiem a jego małżonkiem, bądź ich braku, 5/12

6 e. formy przekazywania informacji wskazanych w art. 191 ust. 1 i 192 ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, f. o przyjęciu do wiadomości informacji wskazanych w treści art. 82 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, w szczególności o konsekwencjach niewskazania osoby uposażonej, g. zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika dla celów wynikających z uczestnictwa w OFE Pocztylion, h. zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych oraz wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną przy czym zgoda ta nie jest obowiązkowa, jak również w każdym czasie może być cofnięta. 5. Przed wysłaniem wniosku Użytkownikowi przedstawione zostaje podsumowanie umożliwiające weryfikację wszystkich wprowadzonych danych. Proces składania wniosku kończy kliknięcie przez Użytkownika przycisku Koniec zamieszczonego na dole strony podsumowania, do tego czasu Użytkownik może zrezygnować z wypełniania wniosku opuszczając aplikację. 6. Poprawność uzupełnienia wybranych pól jest weryfikowana w toku uzupełniania wniosku. W przypadku wprowadzenia nieprawidłowych danych Użytkownik zostaje poinformowany o błędzie. Niewypełnienie wszystkich wymaganych pól bądź nieprawidłowe ich wypełnienie uniemożliwia przejście do następnego kroku. 7. Ze względów bezpieczeństwa wyświetlenie poprzedniego/kolejnego okna możliwe jest tylko przy użyciu przycisków funkcyjnych aplikacji. W przypadku próby wyświetlenia poprzedniego/kolejnego okna przy pomocy funkcji przeglądarki internetowej nastąpi automatyczne wygaśniecie sesji. 8. Otrzymany przez Towarzystwo elektroniczny wniosek jest drukowany i przesyłany w trzech egzemplarzach listem na adres Użytkownika podany we wniosku elektronicznym. 9. Celem zawarcia umowy o członkostwo w OFE Pocztylion Użytkownik winien złożyć własnoręczny podpis na dwóch egzemplarzach Formularza OFE wypełnionego przez Towarzystwo na podstawie wniosku elektronicznego Użytkownika i odesłać na adres Pocztylion-Arka Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. Pl. Piłsudskiego 3, Warszawa. Jeden podpisany przez siebie egzemplarz umowy Towarzystwo przesyła niezwłocznie Użytkownikowi. 8. APLIKACJA PRZYSTĄP ON-LINE DO IKZE POCZTYLION PLUS 1. W ramach aplikacji Przystąp on-line do IKZE Pocztylion Plus Towarzystwo umożliwia Użytkownikowi złożenie elektronicznego wniosku o przystąpienie do IKZE Pocztylion Plus, w celu korespondencyjnego zawarcia umowy o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego w DFE Pocztylion Plus. 6/12

7 2. Korzystanie z usług, o których mowa w niniejszym paragrafie wymaga uprzedniej akceptacji niniejszego Regulaminu przez Użytkownika, wyrażanej poprzez zaznaczenie pola check box przy komunikacie Przeczytałem i akceptuję Regulamin korzystania z usług elektronicznych świadczonych przez Pocztylion-Arka Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. Moment zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje w chwili wykonania czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim. 3. Złożenie elektronicznego wniosku o przystąpienie do IKZE Poczytlion Plus odbywa się poprzez wypełnienie przez Użytkownika wszystkich wymaganych pól. 4. Złożenia przez Użytkownika oświadczeń dotyczących: a. zapoznania się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji, b. zapoznania się z Prospektem Informacyjnym DFE Pocztylion Plus i jego akceptacji, c. zapoznania się z Ogólnymi warunkami umowy o prowadzenie IKZE w DFE Pocztylion Plus i ich akceptacji, d. pouczenia przez Towarzystwo o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia dotyczącego gromadzenia/niegromadzenia środków na IKZE w innej instytucji finansowej, e. gromadzenia/niegromadzenia środków na IKZE w innej instytucji finansowej, f. formy przekazywania informacji rocznych i na żądanie, o środkach zgromadzonych na IKZE oraz inne wymagane przepisami ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, g. świadomości, iż oszczędzający na IKZE ma prawo do odliczenia od dochodu wpłat na IKZE na zasadach i w trybie określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli na podstawie umowy o prowadzenie IKZE gromadzi oszczędności tylko w jednym IKZE, z zastrzeżeniem art. 14 i 23 Ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, h. zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w celach związanych z prowadzeniem Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego i uczestnictwa w DFE Pocztylion Plus oraz zgody na podmiot administrujący danymi, i. świadomości ryzyka inwestycyjnego związanego z inwestowaniem przez DFE Pocztylion Plus środków zgromadzonych na IKZE, j. zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w celach marketingowych oraz wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną przy czym zgoda ta nie jest obowiązkowa i może być w każdym czasie cofnięta. Nadto, Użytkownik może złożyć oświadczenie o woli przeniesienia środków zgromadzonych na Indywidualnym Koncie Emerytalnym na IKZE w DFE Pocztylion Plus przy czym podanie nazwy instytucji finansowej jest równoznaczne z zadeklarowaniem 7/12

8 przeniesienia środków z IKE we wskazanej instytucji finansowej na Rachunek IKZE w DFE Pocztylion Plus. 5. Przed wysłaniem wniosku Użytkownikowi przedstawione zostaje podsumowanie umożliwiające weryfikację wszystkich wprowadzonych danych. Proces składania wniosku kończy kliknięcie przez Użytkownika przycisku Koniec zamieszczonego na dole strony podsumowania, do tego czasu Użytkownik może zrezygnować z wypełniania wniosku opuszczając aplikację. 6. Poprawność uzupełnienia wybranych pól jest weryfikowana w toku uzupełniania wniosku. W przypadku wprowadzenia nieprawidłowych danych Użytkownik zostaje poinformowany o błędzie. Niewypełnienie wszystkich wymaganych pól bądź nieprawidłowe ich wypełnienie uniemożliwia przejście do następnego kroku. 7. Ze względów bezpieczeństwa wyświetlenie poprzedniego/kolejnego okna możliwe jest tylko przy użyciu przycisków funkcyjnych aplikacji. W przypadku próby wyświetlenia poprzedniego/kolejnego okna przy pomocy funkcji przeglądarki internetowej nastąpi automatyczne wygaśniecie sesji. 8. Otrzymany przez Towarzystwo elektroniczny wniosek jest drukowany i przesyłany w trzech egzemplarzach listem na adres Użytkownika podany we wniosku elektronicznym. 9. Celem zawarcia umowy o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego w DFE Pocztylion Plus Użytkownik winien złożyć własnoręczny podpis na dwóch egzemplarzach Formularza DFE wypełnionego przez Towarzystwo na podstawie wniosku elektronicznego Użytkownika i odesłać na adres Pocztylion-Arka Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. Pl. Piłsudskiego 3, Warszawa. Jeden podpisany przez siebie egzemplarz umowy Towarzystwo przesyła niezwłocznie Użytkownikowi. 9. APLIKACJA FORMULARZ KONTAKTOWY 1. W ramach aplikacji Formularz kontaktowy Towarzystwo umożliwia Użytkownikowi: a. Przekazywanie przez Użytkownika do Towarzystwa zapytań związanych z ofertą Towarzystwa, przy czym wysłanie zapytania jest równoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na kontakt pracownika Towarzystwa z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty , bądź na kontakt telefoniczny w przypadku złożenia przez Użytkownika takiej dyspozycji i wskazania kontaktowego numeru telefonu. b. Zamówienie przez Użytkownika rozmowy z konsultantem Infolinii, przy czym takie zamówienie jest równoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na telefoniczny kontakt konsultanta Infolinii z Użytkownikiem. 10. KORZYSTANIE Z SERWISU INTERNETOWEGO. 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu internetowego oraz z oferowanych Usług w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i specyfikacją danej Usługi oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. 8/12

9 2. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prawo, dobre obyczaje lub dobra majątkowe lub osobiste osób trzecich, a w szczególności posługiwanie się danymi innych osób jak własnymi danymi osobowymi. 3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu internetowego treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, informacji mogących wprowadzić w błąd, a także treści mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów informatycznych. 11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Towarzystwo oraz odpowiednio OFE Pocztylion lub DFE Pocztylion Plus. 2. Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe Użytkowników, wyłącznie na potrzeby związane ze świadczeniem wybranych Usług, w tym w szczególności: a. w celu zawarcia i wykonania umowy o członkostwo w OFE Pocztylion i/lub umowy o prowadzenie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego w DFE Pocztylion Plus, b. w celu przedstawienia Użytkownikom informacji marketingowej, dotyczącej produktów Towarzystwa, DFE Pocztylion Plus, OFE Pocztylion, c. w celu korzystania z Serwisu Internetowego, w szczególności w celu nawiązania kontaktu z Użytkownikiem wysyłającym zapytanie za pośrednictwem aplikacji Formularz kontaktowy, 3. Podanie danych osobowych wymaganych przez poszczególne Usługi ma charakter dobrowolny, ale niezbędny dla świadczenia danej Usługi. 4. Administrator zobowiązuje się zachować najwyższe standardy bezpieczeństwa w odniesieniu do przetwarzanych danych osobowych. Jedynymi osobami uprawnionymi do korzystania z tych danych są pracownicy i współpracownicy Towarzystwa, przeszkoleni w zakresie ochrony danych osobowych i posiadający wydane przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji Towarzystwa upoważnienie do przetwarzania danych osobowych. 5. Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu i aktualizacji swoich danych osobowych. 6. Dane osobowe dotyczące Użytkowników są przechowywane przez okres nie dłuższy niż to jest konieczne, wynikający z celu w związku z którym zostały zgromadzone. 7. Usługobiorca może wyrazić zgodę na otrzymywanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej od Towarzystwa i jego akcjonariuszy, DFE Pocztylion Plus, OFE Pocztylion, informacji o charakterze reklamowym i handlowym. Zgoda ta jest udzielana przez Użytkownika poprzez odznaczanie odpowiedniej opcji zgody przy korzystaniu z Usługi. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z opcji otrzymywania powyższych informacji handlowych poprzez wysłanie wiadomości na następujący adres 9/12

10 8. Towarzystwo może wykorzystywać w Serwisie internetowym narzędzia informatyczne (np. tzw. cookies, web beacons) służące budowaniu statystyk odwiedzin Serwisu internetowego i śledzeniu ruchu Użytkowników, a także przekazywać dane niezbędne do budowania takich statystyk na rzecz podmiotów trzecich zwłaszcza na rzecz Google Inc. 9. Serwis internetowy może zapisywać i odczytywać Cookies, który to mechanizm pozwala na identyfikację Użytkownika w sposób potrzebny do uproszczenia wykonywanych operacji w serwisie. Korzystanie z mechanizmu cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych Użytkownika 12. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA 1. Wszelkie informacje, dane i materiały udostępniane w Serwisie internetowym (w tym m.in. nazwy, logotypy, kolorystyka, układ witryny) oraz wszelkie inne prawa własności niematerialnej związane z treścią Serwisu internetowego przysługują Towarzystwu lub podmiotom, z którymi Towarzystwo zawarło stosowne umowy i są chronione prawami autorskimi, prawami do znaków towarowych lub innymi prawami własności intelektualnej lub przemysłowej. 2. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu internetowego wyłącznie na własny użytek osobisty. W szczególności bez upoważnienia udzielonego przez Towarzystwo w formie pisemnej niedopuszczalne jest rozprowadzanie, przesyłanie, modyfikowanie, zamieszczanie na innych stronach, linkowanie ani wykorzystywanie stron www lub fragmentów Serwisu internetowego dla celów komercyjnych lub publicznych. 13. ZASTRZEŻENIA. ODPOWIEDZIALNOŚĆ TOWARZYSTWA. 1. Treści zawarte w Serwisie internetowym, z zastrzeżeniem wyjątków na tych stronach wyraźnie wskazanych, służą jedynie celom informacyjnym i nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. 2. Towarzystwo zastrzega sobie prawo dokonywania zmian/edytowania informacji, danych i materiałów udostępnianych w Serwisie internetowym oraz ich części bez uprzedniego powiadamiania. 3. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za treści, oraz bezpieczeństwo stron należących do innych podmiotów, do których linki zamieszczono w Serwisie internetowym. 4. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za: a. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkownika Serwisu internetowego lub poszczególnych Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, b. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, będące następstwem podania przez Użytkownika nieprawdziwych, niedokładnych, niekompletnych lub wprowadzających w błąd danych, 10/12

11 c. szkody powstałe w przypadku wystąpienia istotnych błędów w skonfigurowaniu urządzenia odbiorczego Użytkownika. 14. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 1. Składanie reklamacji dotyczących Usług odbywa sie poprzez przesłanie przez Użytkownika stosownej informacji: drogą listowną, za pomocą poczty elektronicznej wysyłając korespondencję na lub telefonicznie dzwoniąc na Infolinię. 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres jeżeli Użytkownik go posiada) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. 3. Towarzystwo udziela odpowiedzi na reklamacje w terminie 21 dni od ich doręczenia Towarzystwu. W przypadkach szczególnie zawiłych powyższy termin może ulec wydłużeniu, w takim przypadku osoba składająca reklamację zostanie poinformowana o przedłużeniu terminu oraz o nowym terminie rozpatrzenia reklamacji. 4. Reklamacje, wynikające z nieznajomości Regulaminu i/lub przepisów prawa, jak również zawierające nieprawidłowe lub niepełne dane wskazane w ust. 2, mogą nie być rozpatrywane. 5. O sposobie rozpatrzenia reklamacji osoba składająca reklamację poinformowana zostanie w sposób, w jaki została zgłoszona reklamacja lub w inny, z nią ustalony. 15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Towarzystwo ma prawo do dokonania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uznaje się: wprowadzenie zmian w powszechnie obowiązujących przepisach prawa dotyczących Towarzystwa, DFE Pocztylion Plus lub OFE Pocztylion bądź indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego, zmianę interpretacji przepisów regulujących działalność OFE Pocztylion, DFE Pocztylion Plus lub Towarzystwa, bądź indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego, rozszerzenie zakresu usług oferowanych przez Serwis internetowy, zmianę oferty produktowej OFE Pocztylion, DFE Pocztylion Plus lub Towarzystwa. 2. Zmiany Regulaminu będą publikowane w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu w Serwisie internetowym oraz komunikowane na stronie głównej Serwisu internetowego z 3-dniowym uprzedzeniem w odpowiedni, umożliwiający analizę wspomnianych zmian, sposób. 3. Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami gdyż rozpoczęcie korzystania z Serwisu internetowego lub poszczególnych Usług z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego paragrafu, po wejściu w życie zmian Regulaminu, stanowi akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika. W braku akceptacji Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Serwisu internetowego. 11/12

12 4. Do Usług wskazanych w 7 i 8 Regulaminu, których świadczenie rozpoczęte zostało przed wejściem w życie nowego Regulaminu, zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu zaakceptowanego przez Użytkownika w sposób wskazany w 7 ust. 2 oraz 8 ust. 2 Regulaminu. 5. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory są rozstrzygane przez polskie sądy powszechne. 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem r. 12/12

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin stosuje się do usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej oraz Sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie www.ubezpieczenia.med.pl

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie www.ubezpieczenia.med.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie www.ubezpieczenia.med.pl Dane podmiotu prowadzącego serwis: Firma: Młynarski Rafał RAFF Adres siedziby: Krężnica Jara 442, 20-515 Lublin Podstawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin )

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) Postanowienia ogólne 1. Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Postanowienia ogólne 1. Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Aviva Spółka z o.o. Postanowienia ogólne i odpowiedzialność

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Aviva Spółka z o.o. Postanowienia ogólne i odpowiedzialność Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Aviva Spółka z o.o. 1 Postanowienia ogólne i odpowiedzialność 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Sprzedaż ubezpieczeń przez telefon Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne i odpowiedzialność

1 Postanowienia ogólne i odpowiedzialność Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA w zakresie zawierania umów ubezpieczenia kosztów odtworzenia danych 1 Postanowienia ogólne i odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl S.A. 1. Postanowienia wstępne

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl S.A. 1. Postanowienia wstępne Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl S.A. 1. Postanowienia wstępne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl 2012-05-22 TAURON Obsługa Klienta Strona 2 z 10 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin (dalej zwany Regulaminem)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1.1 Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2013 r. o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Aviva Spółka z o.o. Postanowienia ogólne i odpowiedzialność

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Aviva Spółka z o.o. Postanowienia ogólne i odpowiedzialność Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Aviva Spółka z o.o. Regulamin obowiązuje od dnia 22-03-2013 r. 1 Postanowienia ogólne i odpowiedzialność 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez NDE sp. z o.o

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez NDE sp. z o.o Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez NDE sp. z o.o Spis treści 1. Postanowienia ogólne 2. Definicje 3. Rodzaje i zakres świadczonych usług objętych regulaminem 4. Warunki świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 j.t.), określa zasady świadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ MAŁA POŻYCZKA SP. Z O.O. z siedzibą w Białymstoku

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ MAŁA POŻYCZKA SP. Z O.O. z siedzibą w Białymstoku REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ MAŁA POŻYCZKA SP. Z O.O. z siedzibą w Białymstoku 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin został wprowadzony w oparciu o zapisy ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Serwisu internetowego Twoja Nordea On-line

Regulamin korzystania z Serwisu internetowego Twoja Nordea On-line Regulamin korzystania z Serwisu internetowego Twoja Nordea On-line Celem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad dostępu i korzystania z Serwisu internetowego przez obecnych członków Nordea Otwartego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa www.kredytinkaso.pl REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Warszawa, grudzień 2015r. Preambuła I. Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Spis treści

MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Spis treści Poznań, 6 listopada 2015 roku. MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Spis treści 1. Definicje i akty prawne... 1 2. Postanowienia ogólne... 2 3. Prawa autorskie... 3 4. Polityka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O. Spis Treści I. Cel Regulaminu... 2 II. Postanowienia Ogólne... 2 III. Definicje... 2 IV. Zakres Usług... 3 V. Elementy bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną I (Postanowienia wstępne) 1. Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A. z siedzibą w Sopocie przy ul. Hestii 1, wpisane do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o.

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. 1 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) wprowadzony został przez INKANE Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bukowińska

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego List w przyszłość

Regulamin serwisu internetowego List w przyszłość Regulamin serwisu internetowego List w przyszłość I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Serwis Internetowy List w przyszłość udostępniany jest Użytkownikom przez Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. (zwana

Bardziej szczegółowo

Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl

Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl Definicje 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z internetowej aplikacji pracagłuchych.pl, w szczególności prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Ennergy GmbH

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Ennergy GmbH Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Ennergy GmbH Spis treści 1. Postanowienia ogólne 3 2. Definicje 3 3. Rodzaje i zakres świadczonych usług objętych regulaminem 4 4. Warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLATFORMY EMERALD

REGULAMIN PLATFORMY EMERALD REGULAMIN PLATFORMY EMERALD Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z platformy internetowej znajdującej się pod adresem www.emeraldair.co, której administratorem i właścicielem jest Usługodawca.

Bardziej szczegółowo

3.3 Używanie logo Kindii przez osoby trzecie bez zgody Zarządu Harper Hygienics S.A. jest zabronione.

3.3 Używanie logo Kindii przez osoby trzecie bez zgody Zarządu Harper Hygienics S.A. jest zabronione. Regulamin serwisu internetowego I Definicje Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady korzystania przez użytkowników (dalej jako użytkownicy ) z serwisu internetowego dostępnego pod adresem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r.

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Spis treści Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 3 1. Postanowienia ogólne 3 2. Dane Prudential 3 3. Definicje 3 4. Rodzaje i zakres Usług 3 5.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1 Cel Regulaminu 1. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną przez Spółkę, za pośrednictwem strony internetowej

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne i odpowiedzialność

1. Postanowienia ogólne i odpowiedzialność Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez BZ WBK Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. oraz Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. w zakresie zawierania umów ubezpieczenia Na Podróż

Bardziej szczegółowo

Regulamin II edycji Konkursu Wygraj i jedź, gdzie chcesz!

Regulamin II edycji Konkursu Wygraj i jedź, gdzie chcesz! Regulamin II edycji Konkursu Wygraj i jedź, gdzie chcesz! I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki II edycji Konkursu Wygraj i jedź, gdzie chcesz!. 2. Organizatorem Konkursu jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY I. Definicje 1. Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usług, na odległość,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Aviva Spółka z o.o.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Aviva Spółka z o.o. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Aviva Spółka z o.o. 1 Postanowienia ogólne i odpowiedzialność 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela

REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela I. Definicje 1. Konto Nauczyciela indywidualna witryna zawierająca dane Użytkownika, utworzona przez Użytkownika w trakcie procesu rejestracji. 2. Plik treść

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usług świadczonych przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU Spółka Akcyjna. 1 Definicje

Regulamin korzystania z usług świadczonych przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU Spółka Akcyjna. 1 Definicje Regulamin korzystania z usług świadczonych przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU Spółka Akcyjna 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia oznaczają: 1. PTE PZU Powszechne Towarzystwo Emerytalne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG POŚREDNICTWA UBEZPIECZENIOWEGO W IMIENIU PZU SA DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ ING BANK ŚLĄSKI S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG POŚREDNICTWA UBEZPIECZENIOWEGO W IMIENIU PZU SA DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ ING BANK ŚLĄSKI S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG POŚREDNICTWA UBEZPIECZENIOWEGO W IMIENIU PZU SA DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ ING BANK ŚLĄSKI S.A. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ DZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: a. Administrator (również jako Instytut ) Instytut Książki z siedzibą w Krakowie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. Postanowienia Ogólne. 1. Niniejszym, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3x więcej w RTV EURO AGD. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3x więcej w RTV EURO AGD. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3x więcej w RTV EURO AGD 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Rankomat Sp. z o.o. Sp. k.

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. 1. Postanowienia wstępne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Wygraj i jedź, gdzie chcesz. Konkursu, w skład której wchodzą wyznaczeni pracownicy Organizatora;

Regulamin Konkursu Wygraj i jedź, gdzie chcesz. Konkursu, w skład której wchodzą wyznaczeni pracownicy Organizatora; Regulamin Konkursu Wygraj i jedź, gdzie chcesz I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki Konkursu Wygraj i jedź, gdzie chcesz. 2. Organizatorem Konkursu jest Pocztylion Arka Powszechne

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Serwisie Internetowym GSDirect.pl

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Serwisie Internetowym GSDirect.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Serwisie Internetowym GSDirect.pl Rozdział 1. Przepisy ogólne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ PLATFORMA FILTROWENTYLACYJNA SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ PLATFORMA FILTROWENTYLACYJNA SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ PLATFORMA FILTROWENTYLACYJNA SP. Z O.O. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla Użytkowników aplikacji BRE Ubezpieczenia na urządzenia mobilne.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla Użytkowników aplikacji BRE Ubezpieczenia na urządzenia mobilne. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla Użytkowników aplikacji BRE Ubezpieczenia na urządzenia mobilne. 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin niniejszy określa rodzaje i zakres usług świadczonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nearshoring Mecuro sp. z o. o. w ramach Serwisu www.top3.pl

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nearshoring Mecuro sp. z o. o. w ramach Serwisu www.top3.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nearshoring Mecuro sp. z o. o. w ramach Serwisu www.top3.pl Serwis www.top3.pl stanowi internetową platformę informacyjną stworzoną przez multiagencję

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl Spółka Akcyjna Sp. J. (dawniej: insu Sp. z o.o.)

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl Spółka Akcyjna Sp. J. (dawniej: insu Sp. z o.o.) Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl Spółka Akcyjna Sp. J. (dawniej: insu Sp. z o.o.) 1. Postanowienia wstępne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI 1. Postanowienia ogólne. Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie, adres: ul. Puławska 40A (kod pocztowy: 05-500),

Bardziej szczegółowo

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Regulamin 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1. KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO z dnia 11 lutego 2017

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  z dnia 11 lutego 2017 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.medikononline.pl z dnia 11 lutego 2017 Celem sklepu internetowego jest umożliwienie dostępu do szybkich i zgodnych z aktualnym stanem faktycznym informacji na temat udzielania

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Postanowienia ogólne: 1. Ride Warsaw Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-994) przy ul. Wał Miedzeszyński 604E, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy "Regulamin korzystania z serwisu internetowego Lloyd Properties sp. z o.o." (zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu AVG Internet Security 2013

Regulamin konkursu AVG Internet Security 2013 Regulamin konkursu AVG Internet Security 2013 Słownik użytych w Regulaminie pojęć: Dane Konkursowe - dane podane przez Uczestnika w edytowalnych polach na stronach internetowych Serwisu oraz czas podania

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Polityka Prywatności 1. Postanowienia ogólne 1. Administrator danych - NetShock.pl sp.j. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny 14, 50 062 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy!

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! 1 Definicje 1. Akcja marketingowa - Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! (dalej Akcja marketingowa ) jest sprzedażą premiową przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Regulamin Internetowego Biura Obsługi Klienta(IBOK) Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Chrzanowie.

Regulamin Internetowego Biura Obsługi Klienta(IBOK) Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Chrzanowie. Regulamin Internetowego Biura Obsługi Klienta(IBOK) Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Chrzanowie. Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez Anettę Soczewkę-Szaniawską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Anetta

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości

Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w Promocji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Chorzów, dnia 16.03.2012 r. Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Dworcowa 3/3 41-500 Chorzów REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ SPIS TREŚCI: I. Postanowienia wstępne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY PROACTIVE. 1 Definicje. Terminom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się poniższe znaczenie:

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY PROACTIVE. 1 Definicje. Terminom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się poniższe znaczenie: REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY PROACTIVE 1 Definicje Terminom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się poniższe znaczenie: Administrator/Usługodawca: ALD Automotive Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu. (Zalecenia aktualizacji do nowych przepisów obowiązujących od 25 grudnia 2014 r.) Postanowienia Ogólne

Regulamin Sklepu. (Zalecenia aktualizacji do nowych przepisów obowiązujących od 25 grudnia 2014 r.) Postanowienia Ogólne Regulamin Sklepu (Zalecenia aktualizacji do nowych przepisów obowiązujących od 25 grudnia 2014 r.) Postanowienia Ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego www.mercant.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ MONSANTO EDUBOX ("Regulamin")

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ MONSANTO EDUBOX (Regulamin) REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ MONSANTO EDUBOX ("Regulamin") I. Postanowienia ogólne 1. Definicje pojęć użytych w Regulaminie: (d) (e) (f) (g) (h) "Platforma e-learningowa" platforma

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NEWSLETTERA WYSYŁANEGO PRZEZ GREMI BUSINESS COMMUNICATION SP. Z O.O.

REGULAMIN NEWSLETTERA WYSYŁANEGO PRZEZ GREMI BUSINESS COMMUNICATION SP. Z O.O. REGULAMIN NEWSLETTERA WYSYŁANEGO PRZEZ GREMI BUSINESS COMMUNICATION SP. Z O.O. 1 1. Serwis - serwis internetowy w domenie www.konferencje.rp.pl do którego prawa przysługują Usługodawcy; 2. Usługodawca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkursu Bądź jak Ewa Chodakowska

REGULAMIN Konkursu Bądź jak Ewa Chodakowska REGULAMIN Konkursu Bądź jak Ewa Chodakowska 1. Konkurs i Organizator 1. Konkurs Bądź jak Ewa Chodakowska ( Konkurs ) rozpoczyna się w dniu 9 października 2013 roku o godzinie 17:00 i trwa do 31 października

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Darmowa wpłata w Placówkach Sygma Bank Polska. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Darmowa wpłata w Placówkach Sygma Bank Polska. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Darmowa wpłata w Placówkach Sygma Bank Polska 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w promocji pod nazwą Darmowa wpłata

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie

REGULAMIN SERWISU  1. Definicje pojęć użytych w regulaminie REGULAMIN SERWISU WWW.ESKK.PL 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej książki pt. Jak być szczęśliwym (albo chociaż mniej smutnym) (zwany dalej Regulaminem)

REGULAMIN akcji promocyjnej książki pt. Jak być szczęśliwym (albo chociaż mniej smutnym) (zwany dalej Regulaminem) REGULAMIN akcji promocyjnej książki pt. Jak być szczęśliwym (albo chociaż mniej smutnym) (zwany dalej Regulaminem) I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w akcji promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Aumenta S.A.

Regulamin Serwisu Aumenta S.A. Regulamin Serwisu Aumenta S.A. Rozdział I Definicje Rozdział II Wprowadzenie Rozdział III Zakres i forma oferty Rozdział IV Zasady świadczenia usług Rozdział V Korzystanie z Serwisu Rozdział VI Ochrona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. 1 DEFINICJE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. 1 DEFINICJE REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. Spis Treści: 1 Definicje 2 Warunki uczestnictwa w usługach świadczonych w serwisie UASure.pl 3 Korzystanie z usług serwisu

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 zwanej dalej Akcją oraz fundatorem premii

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. przez Brass

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. przez Brass Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Spis treści: przez Brass Dział I: Postanowienia ogólne Dział II: Rodzaje i zakres świadczonych usług objętych regulaminem Dział III: Warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W VIVUS FINANCE SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W VIVUS FINANCE SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W VIVUS FINANCE SP. Z O.O. Spis Treści I. Cel Regulaminu... 2 II. Postanowienia Ogólne... 2 III. Definicje... 2 IV. Zakres Usług... 3 V. Elementy bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2x więcej punktów w RTV EURO AGD. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2x więcej punktów w RTV EURO AGD. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2x więcej punktów w RTV EURO AGD 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin, określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług szkoleniowych przez INPROGRESS, warunki zawierania umów o świadczenie takich usług,

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usług Laboratorium Pomiarów Metrologicznych Długości i Kąta-Sekcja BHP dotyczących szkoleń na odległość (e-learning) 1

Regulamin korzystania z usług Laboratorium Pomiarów Metrologicznych Długości i Kąta-Sekcja BHP dotyczących szkoleń na odległość (e-learning) 1 Regulamin korzystania z usług Laboratorium Pomiarów Metrologicznych Długości i Kąta-Sekcja BHP dotyczących szkoleń na odległość (e-learning) 1 Postanowienia ogólne Regulaminu 1. Niniejszy Regulamin, zwany

Bardziej szczegółowo

Po naciśnięciu na button KUP BILET zostaniesz przekierowany do serwisu Sprzedaży Internetowej Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie.

Po naciśnięciu na button KUP BILET zostaniesz przekierowany do serwisu Sprzedaży Internetowej Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie. Po naciśnięciu na button KUP BILET zostaniesz przekierowany do serwisu Sprzedaży Internetowej Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie. Po wybraniu miejsc na sali system poprosi o podanie kilku danych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Gotówka na różne potrzeby

Regulamin Promocji. Gotówka na różne potrzeby Regulamin Promocji Gotówka na różne potrzeby 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Promocji. 2. Organizatorem Promocji jest Bank. 3. Promocja kierowana jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług przez Medicover Sp. z o.o. za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin świadczenia usług przez Medicover Sp. z o.o. za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia usług przez Medicover Sp. z o.o. za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin świadczenia usług przez Medicover Sp. z o.o. za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Świętuj 65 lat Radia Opole z TVP3 Opole organizowanych na fanpage-u Organizatora w portalu społecznościowym Facebook

Regulamin Konkursu Świętuj 65 lat Radia Opole z TVP3 Opole organizowanych na fanpage-u Organizatora w portalu społecznościowym Facebook Regulamin Konkursu Świętuj 65 lat Radia Opole z TVP3 Opole organizowanych na fanpage-u Organizatora w portalu społecznościowym Facebook 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego Tandem Media

Regulamin serwisu internetowego Tandem Media Regulamin serwisu internetowego Tandem Media 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady korzystania z serwisu internetowego zarządzanego przez Usługodawcę (zwanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Muzodajnia Open. (wersja z dnia r.)

Regulamin usługi Muzodajnia Open. (wersja z dnia r.) Regulamin usługi Open (wersja z dnia 04.08.2016 r.) 1. Open (dalej Usługa ) polega na dostarczaniu treści cyfrowych i świadczona jest przez e-muzyka S.A. z siedzibą w (03-941) Warszawie przy ul. Zwycięzców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ - BEZŁATNY NEWSLETTER 4hrsolutions.pl

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ - BEZŁATNY NEWSLETTER 4hrsolutions.pl REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ - BEZŁATNY NEWSLETTER 4hrsolutions.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW UBEZPIECZENIA PODRÓŻNEGO PRZEZ INTERNET

REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW UBEZPIECZENIA PODRÓŻNEGO PRZEZ INTERNET REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW UBEZPIECZENIA PODRÓŻNEGO PRZEZ INTERNET Niniejszy regulamin zawierania umów ubezpieczenia podróżnego przez Internet (zwany dalej Regulaminem), stosuje się do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY http://duzyben.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy dokument określa zasady korzystania ze strony internetowej prowadzonej pod adresem http://duzyben.pl/, w tym z udostępnianych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO BIZONCAPITAL.PL (STAN NA DZIEŃ 12 CZERWCA 2015)

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO BIZONCAPITAL.PL (STAN NA DZIEŃ 12 CZERWCA 2015) REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO BIZONCAPITAL.PL (STAN NA DZIEŃ 12 CZERWCA 2015) 1 Postanowienia ogólne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej

Regulamin akcji promocyjnej Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 zwanej dalej Akcją oraz fundatorem premii

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET zwanej dalej Akcją oraz fundatorem premii gwarantowanej jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU STUDENTDEPOT.PL

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU STUDENTDEPOT.PL REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU STUDENTDEPOT.PL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa sposób, zakres i ogólne zasady korzystania z serwisu http://www.studentdepot.pl/. 2. Serwis internetowy http://www.studentdepot.pl/

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Serwisu internetowego Twoja Nordea On-line Nordea Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. z siedzibą w Warszawie

Regulamin korzystania z Serwisu internetowego Twoja Nordea On-line Nordea Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. z siedzibą w Warszawie Regulamin korzystania z Serwisu internetowego Twoja Nordea On-line Nordea Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 15 czerwca 2015 roku Celem niniejszego Regulaminu jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Męski pocałunek

Regulamin konkursu. Męski pocałunek Regulamin konkursu Męski pocałunek 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ ELEPHANT"

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ ELEPHANT 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ ELEPHANT" 1.1 Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady, warunki i zakres korzystania z aplikacji mobilnej Elephant przeznaczonej na urządzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI POLEĆ KLIENTA. 1 Definicje:

REGULAMIN PROMOCJI POLEĆ KLIENTA. 1 Definicje: REGULAMIN PROMOCJI POLEĆ KLIENTA 1 Definicje: Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1) Regulamin oznacza niniejszy regulamin, w którym zostały określone warunki promocji; 2) Organizator Promocji -

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N PROMOCJI DODATKOWE AKTYWA JUBILEUSZOWE POSTANOWIENIA OGÓLNE

R E G U L A M I N PROMOCJI DODATKOWE AKTYWA JUBILEUSZOWE POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N PROMOCJI DODATKOWE AKTYWA JUBILEUSZOWE POSTANOWIENIA OGÓLNE Promocja została zorganizowana z okazji 20-lecia działalności Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. i dedykowana jest dla

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu www.bonusagencja.pl

Regulamin serwisu www.bonusagencja.pl Regulamin serwisu www.bonusagencja.pl I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu www.bonusagencja.pl (dalej: Serwis), którego właścicielem jest Biuro Planowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sprzedaży biletów do Kina Stacja Falenica za pomocą Internetowego Systemu Sprzedaży Biletów.

REGULAMIN sprzedaży biletów do Kina Stacja Falenica za pomocą Internetowego Systemu Sprzedaży Biletów. REGULAMIN sprzedaży biletów do Kina Stacja Falenica za pomocą Internetowego Systemu Sprzedaży Biletów. 1.Definicje 1.1 "Regulamin" oznacza niniejszy regulamin zakupu biletów do kina Stacja Falenica za

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI PROMOCJA BGŻOPTIMA 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin promocji (zwany dalej Regulaminem ) określa mechanizm, zakres i warunki uczestnictwa w promocji Promocja BGŻOptima (zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRENUMERATY CZASOPISM W SIECI i W SIECI HISTORII WYDAWANYCH PRZEZ FRATRIA SP. Z O.O. 1. Informacje ogólne

REGULAMIN PRENUMERATY CZASOPISM W SIECI i W SIECI HISTORII WYDAWANYCH PRZEZ FRATRIA SP. Z O.O. 1. Informacje ogólne REGULAMIN PRENUMERATY CZASOPISM W SIECI i W SIECI HISTORII WYDAWANYCH PRZEZ FRATRIA SP. Z O.O. 1. Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zamawiania, zakupu oraz realizowania prenumeraty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FIRMOWI.PL

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FIRMOWI.PL !1 REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FIRMOWI.PL 1. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady funkcjonowania i korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo