ZESPOŁU KLASZTORNEGO W CHEŁMNIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZESPOŁU KLASZTORNEGO W CHEŁMNIE"

Transkrypt

1 ZESPOŁU KLASZTORNEGO W CHEŁMNIE 1. LOKALIZACJA Dawny klasztor cysterek wraz kościołem, obecnie Klasztor Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo o powierzchni użytkowej 2,32 ha, malowniczo położony w najwyższym, północno-zachodnim punkcie Starego Miasta, urzeka swoim niepowtarzalnym pięknem połączenia średniowiecznej, krzyżackiej spuścizny i bogactwa wyposażenia wnętrz z późniejszych okresów. Od strony północnej i zachodniej otoczony średniowiecznymi murami, a od strony południowej i wschodniej XIX wiecznym ogrodzeniem ceglanym, dla dzisiejszego Chełmna stanowi najcenniejszy zabytek architektury i sztuki sakralnej. Po stronie północnej zespołu klasztornego, na stromej skarpie znajdują się ogrody i sady klasztoru, jak również w jego południowo zachodnim narożu. Pierwotne zabudowania klasztoru wznoszą się na skraju wysokiego brzegu pradoliny Wisły, grupują się wokół dwóch dziedzioców, z których wschodni przylega do kościoła i otoczony jest od wschodu i zachodu dwoma krótkimi skrzydłami o rodowodzie średniowiecznym oraz XIX- wiecznym skrzydłem południowym, nowsze obiekty usytuowane są od południa, wzdłuż zakola ulicy Dominikaoskiej i Klasztornej oraz w większej części przy zachodnim odcinku średniowiecznych murów obronnych. Dziedziniec zachodni otacza od północy skrzydło północne, od wschodu skrzydło zachodnie, od południa budynek mieszczący archiwum i mieszkania oraz od zachodu Dom św. Wincentego. Skrzydło południowe, połączone ze skrzydłem wschodnim i zachodnim, usytuowane jest wzdłuż ul. Dominikaoskiej, w miejscu pierwotnego skrzydła średniowiecznego. Budynek Oddziału Chłopców / Konwikt / znajduje się przy ul. Dominikaoskiej, na wschód od skrzydła południowego. Budynek z archiwum wraz z częścią mieszkalną przylega do południowo zachodniego naroża skrzydła zachodniego. Dom św. Wincentego, połączony ze skrzydłem północnym, jest usytuowany przy zachodnim boku dziedzioca zachodniego. Budynek pralni znajduje się przy głównej bramie wjazdowej, szczytem do ul. Klasztornej. Budynek klasztorny Ora et Labora usytuowany jest w północnej części ogrodu przyklasztornego. Budynek ogrodowy /dawny budynek izolacyjny/ znajduje się przy ul. Klasztornej. Budynek kostnicy usytuowany jest na terenie ogrodu w południowo zachodnim narożu zespołu klasztornego. Stodoła usytuowana jest przy zachodnim odcinku murów obronnych, zaś chlewnia po południowej stronie Domu św. Wincentego. Zespół pomocniczych budynków gospodarczych jest rozrzucony na terenie klasztoru. 3

2 Współczesne budynki pralni, kotłowni, suszarni i magazyny usytuowane są po zachodniej stronie Domu św. Wincentego oraz w północno zachodnim narożu zespołu klasztornego, przy wieży Mestwina i zachodniej części skrzydła północnego. 2. ZARYS HISTORYCZNY Kompleks klasztorny jest wpisany do rejestru zabytków pod numerem A/11/10 z r. W stanie pierwotnym zachowały się budynki z XIX w. Obiekty o rodowodzie średniowiecznym są przekształcone zarówno na elewacjach, jak i w wewnętrznym układzie. Najlepiej jest zachowana Wieża Mestwina. Początki klasztoru chełmioskiego nie są znane. Dokumenty dotyczące budowy kościoła i klasztoru nie zachowały się, ale architektura i styl zespołu klasztornego świadczą o wysokim poziomie kultury w zgromadzeniu chełmioskim. Według XIX- wiecznej teorii, nie popartej dowodami, jeszcze przed 1230 r. misyjny biskup pruski Chrystian sprowadził cysterki do Chełmna z pierwszego klasztoru na ziemiach polskich, powstałego w Trzebnicy w 1203 r. W dokumencie wystawionym przez biskupa chełmioskiego w 1285 r. potwierdzono nadanie dla cysterek w 1266 r. wszystkich swoich dóbr ruchomych i nieruchomych przez Bertolda z Czystego i jego żony Krystyny. Prawdopodobnie cysterki przybyły do Chełmna z inicjatywy biskupa chełmioskiego Fryderyka von Hausena i mistrza krajowego Ludwika von Baldensheima. Dokument z 1267 r. informuje o przejęciu przez zakonnice czterech działek budowlanych i bramy miejskiej, nadanych przez burmistrza i Radę Miejską, na prośbę biskupa chełmioskiego Fryderyka von Hausena i krzyżackiego mistrza krajowego Ludwika von Baldensheima, w zamian za utrzymanie straży w tej części miasta oraz ponoszenie kosztów napraw drewnianej konstrukcji obronnej i kosztów wzniesienia murów ceglanych. W dokumencie z 1272 r. wspomniany wyżej biskup chełmioski udzielił odpustu cysterkom z Himmelpforte nad Menem. Architektura kościoła klasztornego wskazuje na związki z tamtymi terenami. Z treści dokumentu księcia pomorskiego Sambora II z 1272 r. można przypuszczad, że w tym okresie istniały już jakieś budowle konwentu. W 1275 r. książę Sambor II nadał zakonnicom chełmioskim kościół parafialny św. Krzyża, cztery wioski, strugę i młyn. W 1282 r. papież Marcin IV objął pod swoją szczególną protekcję klasztor, jego dobra i dochody. W 1312 r. mistrz krzyżacki Karol z Trewiru obdarzył klasztor wsią Grabowo koło Świecia. Z 1388 r. pochodzi dokument o ustanowieniu wspólnoty klasztorów w Chełmnie i w Toruniu. W 1417 r. wielki mistrz Michał Kuchmeister nadał obu klasztorom częśd dochodów z kaplicy pielgrzymkowej w Zamartem koło Chojnic. 4

3 W ostatnim dokumencie z 1429 r., określającym zakonnice jako cysterki, kaplica przeszła na własnośd obu klasztorów. List z 1461 r. opatki Barbary do biskupa informuje o stratach, jakie poniósł klasztor podczas wojny trzynastoletniej / /. W dokumencie z 1480 r. odnotowano pierwszą wzmiankę o kościele klasztornym. Z 1483 r. pochodzi dokument, w którym benedyktynki są właścicielkami klasztoru. Przypuszcza się, że zmiana reguły z cysterskiej na benedyktyoską nastąpiła jeszcze przed 1439 r r. wystąpienie Marcina Lutra, szybki rozwój reformacji. W klasztorze chełmioskim pozostały tylko dwie zakonnice. Okres kryzysu dawnych wartości, opuszczanie klasztorów, zahamowanie powołao, upadek życia zakonnego, rozdawanie majątku kościelnego, niszczenie budynków, epidemia zarazy. Po 1574 r. biskup Piotr Kostka chciał przekazad klasztor jezuitom. W 1578 r. zmarła ostatnia tutejsza benedyktynka r. wstąpienie Magdaleny Mortęskiej do podupadłego klasztoru, nowej ksieni zgromadzenia. Dzięki jej wysiłkom, reformie reguły św. Benedykta, otwartości na sprawy kultury i sztuki, pokrewieostwu z wieloma rodzinami pomorskimi, nastąpiło odrodzenie konwentu. Przy klasztorze utworzono szkołę dla dziewcząt, w której uczono czytania, pisania, rachunków, śpiewu i haftowania. W kościele powstały nowe ołtarze, zakupiono obrazy, organy i sprzęty liturgiczne. Za życia Magdaleny Mortęskiej powstało 20 nowych klasztorów. W 1616 r. założyła w Poznaniu seminarium dla kształcenia kapelanów zakonnych. W r. dobra klasztorne uległy spustoszeniu podczas wojny ze Szwecją. Po śmierci w 1631 r. Magdaleny Mortęskiej znaczenie klasztoru zmalało. W 1772 r., w wyniku I rozbioru Polski, Chełmno wraz z dobrami klasztornymi przeszło pod panowanie pruskie. Zabór pruski i wojny napoleooskie przyczyniły się do znacznego zubożenia klasztoru. Zakonnice były zmuszone do wyprzedaży majątku kościelnego w postaci wielu sreber i wotów. 4.VI.1821 r. władze pruskie wydały dekret o kasacie klasztoru. 24.VI.1821 r. król pruski Fryderyk Wilhelm III darował opustoszały kościół i klasztor wraz z częścią gruntów Zgromadzeniu Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo. 3. GENEZA POWSTANIA ZGROMADZENIA SIÓSTR MIŁOSIERDZIA ŚW. WINCENTEGO À PAULO W POLSCE 5

4 Od początków swojej działalności Siostry Miłosierdzia służyły najbiedniejszym, upośledzonym, cierpiącym i nieszczęśliwym ludziom dorosłym oraz potrzebującym wsparcia, ciepła i miłosierdzia opuszczonym dzieciom, podrzutkom i sierotom. Misję swoją wykonywały i wykonują nadal z pełnym poświęceniem i ogromnym heroizmem r. założenie przez ks. Wincentego Depaul w Chatillon we Francji pierwszego Bractwa Miłosierdzia i Stowarzyszenia Pao r. skupienie się zgromadzenia żeoskiego wokół Ludwiki de Marillac w Paryżu, który pozostał do dnia dzisiejszego siedzibą Domu Generalnego Sióstr Miłosierdzia r. sprowadzenie szarytek z Francji do Polski przez królową Marię Ludwikę. Szarytki po przyjeździe do Polski stanowiły filię prowincji paryskiej, zależnej od przełożonych generalnych w Paryżu aż do 1711 r r. zatwierdzenie przez konstytucje sejmowe fundacji szarytek, nadanych przez królową Marię Ludwikę /między innymi fundacji na Tamce w Warszawie/ r. na mocy kontraktu z kapitułą warszawską, szarytki objęły zarząd szpitalem św. Marcina przy ul. Piwnej r. biskup Kazimierz Szczuka sprowadził poznane w Warszawie szarytki do Chełmna, przeznaczając częśd swojego majątku na szpital Sióstr Miłosierdzia. Siostry osiedliły się pierwotnie przy kościele farnym. Początkowo dom chełmioski liczył 4-6 sióstr r. szarytki przeniosły się do nowego klasztoru przy ul. Sukienniczej r. w tym okresie wszystkie siostry chełmioskie dwie Polki i dwie Francuski padły ofiarą zarazy r. przybycie na ich miejsce trzech szarytek z Warszawy. Powstanie polskiej prowincji Sióstr Miłosierdzia. Siostra de Bay objęła ster nowej prowincji jako pierwsza wizytatorka r. władze pruskie wydały dekret, zabraniający porozumiewania się ze Stolicą Apostolską i przełożonymi zagranicznymi. Zakony w Prusach otrzymały nakaz wyboru własnych przełożonych r. - modyfikacja wcześniejszego dekretu, pozwalająca zgromadzeniom nie posiadającym większej ilości domów zakonnych w zaborze pruskim na podleganie przełożonym za granicą r. - przystąpienie władz pruskich do kasaty niektórych klasztorów 1806 r. - kasata klasztoru oo. Franciszkanów r. szarytki otrzymały od króla pruskiego Fryderyka Wilhelma III klasztor po skasowanym zakonie franciszkaoskim r. - kasata benedyktynek chełmioskich r. ten sam król pruski darował im kościół i klasztor należący wcześniej do benedyktynek. Przy klasztorze siostry utworzyły lecznicę, przekształconą później w szpital dla miasta i powiatu chełmioskiego, dom sierot, ochronka dla ubogiej dziatwy r. przeniesienie do klasztoru szkoły elementarnej dla dziewcząt r. uruchomienie w klasztorze wyższego zakładu dla panien wraz z internatem, liczącego około 200 uczennic i kształcącego dziewczęta na nauczycielki. 6

5 Przeprowadzenie większych prac remontowo adaptacyjnych r. - przeniesienie domu centralnego prowincji poznaoskiej do Chełmna nad Wisłą r. - objęcie przez s. Marię Balbinę Hanke stanowiska wizytatorki prowincji. Na okres jej rządów, aż do wybuchu Kulturkampfu, przypada wspaniały rozwój prowincji chełmioskiej r. - w obręb klasztoru włączono 3 działki przy ul. Dominikaoskiej r. - założenie nowicjatu w Chełmnie r. w następstwie Kulturkampf w domu centralnym w Chełmnie rząd pruski zniósł szkołę powszechną żeoską, a w trzy lata później selektę wraz z pensjonatem. Ponad 450 dziewcząt musiało opuścid zakład szarytek r. - włączenie zachodniego odcinka ul. Dominikaoskiej, niegdyś dzielącego klasztor od ogrodu r. - objęcie po śmierci s. Hanke dwudziestopięcioletnich rządów w prowincji chełmioskiej przez s. Bronisławę Giersberg r. - cały teren klasztoru otoczono murami r. kilka sióstr wyjechało do pracy w Bazylii r. s. Bronisława wystarała się u rządu pruskiego o prawa korporacyjne dla Zgromadzenia, dzięki którym Zgromadzenie mogło wobec prawa byd właścicielem poszczególnych placówek. Dom centralny z ogrodami i zabudowaniami zawdzięcza dzisiejszy wygląd s. Giersberg. Od r. Dom Prowincjalny Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo dla prowincji chełmiosko poznaoskiej. W zespole klasztornym znajduje się Dom Prowincjalny z władzami prowincji oraz Dom Zakonny. Siostry prowadzą Zakład Opiekuoczo Leczniczy dla Dzieci i Dorosłych, Infirmerię oraz Stowarzyszenie św. Wincentego à Paulo. W Domu św. Wincentego à Paulo siostry prowadzą Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci oraz Punkt Samarytaoski dla ubogich. 7

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 grudnia 2014 r. Poz. 4530 UCHWAŁA NR XLVIII/843/14 RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO z dnia 29 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego

Bardziej szczegółowo

Organmistrzostwo jest rzemiosłem

Organmistrzostwo jest rzemiosłem SCHLAG UND SÖHNE fabryka organów Organmistrzostwo jest rzemiosłem wymagającym wiedzy i umiejętności w wielu dziedzinach. Świdnica miała to szczęście, że prawie od początku rozwoju tego rzemiosła na Śląsku

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD ZACHODNIOPOMORSKI

PRZEGLĄD ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET SZCZECIŃ SKI PRZEGLĄD ZACHODNIOPOMORSKI K W A R T A L N I K SZCZECIN 2011 ROCZNIK XXVI (LV) ZESZYT 2 Komitet Redakcyjny Tadeusz Białecki (Szczecin, redaktor naczelny) Roman Drozd (Słupsk),

Bardziej szczegółowo

ODKRYJ JAK TO BLISKO. e-przewodnik warmińsko-mazurskie

ODKRYJ JAK TO BLISKO. e-przewodnik warmińsko-mazurskie ODKRYJ JAK TO BLISKO e-przewodnik warmińsko-mazurskie w w w.piek ny wschod.pl warmińsko-mazurskie Braniewo Frombork Węgorzewo Gołdap Stańczyki Elbląg Lidzbark Warmiński Kętrzyn Święta Lipka Wilczy Szaniec

Bardziej szczegółowo

Założenie i rozwój miasta

Założenie i rozwój miasta OLSZTYN Jerzy SIKORSKI Miasto i zamek dwa zespoły obronne: 1 zespół zamkowy, 2 kościół, 3 ratusz, 4 Górne Przedmieście, 5 Dolne Przedmieście. Założenie i rozwój miasta 660. rocznica założenia Olsztyna

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA WNĘTRZA I UMEBLOWANIE BIBLIOTEKI OPACTWA CYSTERSÓW W KRZESZOWIE W ŚWIETLE WYDARZEŃ HISTORYCZNYCH

ARCHITEKTURA WNĘTRZA I UMEBLOWANIE BIBLIOTEKI OPACTWA CYSTERSÓW W KRZESZOWIE W ŚWIETLE WYDARZEŃ HISTORYCZNYCH Architektura wnętrza i umeblowanie biblioteki opactwa 229 PERSPECTIVA Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne Rok VIII 2009 Nr 1 (14) Rafał Werszler ARCHITEKTURA WNĘTRZA I UMEBLOWANIE BIBLIOTEKI OPACTWA

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Redaguje zespół

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Redaguje zespół Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Wydział NAUK HISTORYCZNYCH I SPOŁECZNYCH Redaguje zespół Redaktor naczelny: Ks. Józef Mandziuk Zastępca redaktora: Ks. Henryk Skorowski Sekretarze: Ks. Jerzy

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Redakcja: Małgorzata Mierzwińska Opracowanie merytoryczne treści: Karolina Manikowska, Tomasz Wąsik Tekst o zamku malborskim: Mariusz Mierzwiński Fotografie: Lech i Bożena Okońscy Opracowanie tras turystycznych:

Bardziej szczegółowo

ORZESZKOWA W KRĘGU BLISKICH I ZNAJOMYCH NR 6 (114) CZERWIEC 2015 NA WAKACJE!

ORZESZKOWA W KRĘGU BLISKICH I ZNAJOMYCH NR 6 (114) CZERWIEC 2015 NA WAKACJE! NAPOLEON W WILNIE ORZESZKOWA W KRĘGU BLISKICH I ZNAJOMYCH NR 6 (114) CZERWIEC 2015 NA WAKACJE! NR 6 (114) CZERWIEC 2015 Dobroczynne inicjatywy szlachty, filantropów, darczyńców Na przełomie XIX- XX w.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO MIASTA ŚWIEBODZICE NA LATA 2012-2020

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO MIASTA ŚWIEBODZICE NA LATA 2012-2020 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO MIASTA ŚWIEBODZICE NA LATA 2012-2020 Urząd Miejski w Świebodzicach ul. Rynek 1 58-160 Świebodzice www.swiebodzice.pl Świebodzice, 2012 Opracowanie: Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA TURYSTYCZNA MIASTA KOSZALIN

DIAGNOZA TURYSTYCZNA MIASTA KOSZALIN DIAGNOZA TURYSTYCZNA MIASTA KOSZALIN Stan na 31 grudnia 2011r. Urząd Miejski w Koszalinie Koszalin 2012 Wstęp... 3 1. Ogólna charakterystyka obszaru objętego diagnozą... 3 1.1. Miasto Koszalin... 3 1.1.2.

Bardziej szczegółowo

Gmina Fabianki. Fabianki

Gmina Fabianki. Fabianki 66 Fabianki 67 Fabianki Gmina Fabianki Gmina Fabianki to wymarzone miejsce dla tych, którzy cenią sobie bogactwo flory i fauny. Miłośnicy koni znajdą tutaj idealne miejsca do nauki jeździectwa, zaś zwolennicy

Bardziej szczegółowo

Położenie i walory geograficzne. Środowisko przyrodnicze

Położenie i walory geograficzne. Środowisko przyrodnicze Położenie i walory geograficzne Gmina Dźwierzuty położona jest w północnej części powiatu szczycieńskiego, województwa warmińsko - mazurskiego, przy drodze krajowej nr 57 łączącej Warszawę z Obwodem Kaliningradzkim,

Bardziej szczegółowo

Cysterski Szlak Rowerowy

Cysterski Szlak Rowerowy 1 2 Cysterski Szlak Rowerowy Cysterski Szlak Rowerowy Murowana Goślina, 2008 Wydanie dofinansowane ze środków Powiatu Poznańskiego 3 Tekst: Andrzej Kaleniewicz Zdjęcia w przewodniku: Andrzej Kaleniewicz

Bardziej szczegółowo

Maria Niełaczna Zmiany za murami? Stosowanie standardów postępowania z więźniami w Polsce

Maria Niełaczna Zmiany za murami? Stosowanie standardów postępowania z więźniami w Polsce Maria Niełaczna Zmiany za murami? Stosowanie standardów postępowania z więźniami w Polsce Profesorowi Andrzejowi Rzeplińskiemu Warszawa 2011 Redakcja naukowa i recenzja: Witold Klaus Redakcja językowa:

Bardziej szczegółowo

historia historia IŁAWA

historia historia IŁAWA historia historia IŁAWA założona została w 1305 r. Jednakże osadnictwo tak w okolicy miasta, jak i w jego obecnych granicach sięga o wiele dalej w przeszłość. Najstarsze ślady obecności człowieka w okolicy

Bardziej szczegółowo

AŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU. Instytut Ekonomiczny Specjalność: Ekonomika Turystyki. Anna Chochorowska

AŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU. Instytut Ekonomiczny Specjalność: Ekonomika Turystyki. Anna Chochorowska AŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU Instytut Ekonomiczny Specjalność: Ekonomika Turystyki Anna Chochorowska CENTRUM PIELGRZYMOWANIA IM. JANA PAWŁA II W STARYM SĄCZU (PRACA DYPLOMOWA) Opiekun

Bardziej szczegółowo

Muzea. Powiat Brzeski

Muzea. Powiat Brzeski Muzea 1 Wprowadzenie Trzymacie Państwo w rękach folder powiatu brzeskiego. Mamy nadzieję, że wszystko to, co jest w nim zawarte nakłoni Państwa do odwiedzenia pięknego regionu, jakim jest Ziemia Brzeska.

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości Blizocin

Plan Odnowy Miejscowości Blizocin Załącznik do Uchwały nr.../.../09 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia... 2009 roku Gmina Trzebnica Plan Odnowy Miejscowości Blizocin Wrocław, luty 2008r. 2 Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Krótka charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Zespół autorski WYG International Sp. z o.o. Małgorzata Grochalska. Aneta Duda. Konrad Filipiuk. Marcin Mrugała. Łukasz Wypych

Zespół autorski WYG International Sp. z o.o. Małgorzata Grochalska. Aneta Duda. Konrad Filipiuk. Marcin Mrugała. Łukasz Wypych Zespół autorski WYG International Sp. z o.o. Małgorzata Grochalska Aneta Duda Konrad Filipiuk Marcin Mrugała Łukasz Wypych 1 Program Rozwoju Turystyki dla Miasta Płocka do 2019 roku SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Zarys historii Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie na tle miejscowości

Zarys historii Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie na tle miejscowości Zarys historii Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie na tle miejscowości Historia biblioteki publicznej w Rzgowie jest nierozerwalnie związana z dziejami miejscowości, jednak początki istnienia książnicy

Bardziej szczegółowo

Nasz Powiat BUDŻET POWIATU KOZIENICKIEGO NA 2012 ROK. Biuletyn Informacyjny Starostwa Powiatowego w Kozienicach. Nr 1/2012 (styczeń)

Nasz Powiat BUDŻET POWIATU KOZIENICKIEGO NA 2012 ROK. Biuletyn Informacyjny Starostwa Powiatowego w Kozienicach. Nr 1/2012 (styczeń) ISSN 1731-3325 Biuletyn Informacyjny Starostwa Powiatowego w Kozienicach Nasz Powiat Ekologia * Aktualności * Informacje gminne * Zdrowie * Finanse * Działalność placówek * Ochrona środowiska BUDŻET POWIATU

Bardziej szczegółowo

DOBRY KLIMAT DLA BIZNESU

DOBRY KLIMAT DLA BIZNESU Zainwestuj i zamieszkaj w Raciborzu! DOBRY KLIMAT DLA BIZNESU www.raciborz.pl Projekt nr PL 3.22/3.3.04/13.03604 Odnawialne źródła energii szansą rozwoju gospodarczego pogranicza PL-CZ Międzynarodowa Konferencja

Bardziej szczegółowo

1 Wprowadzenie... 6. 1.2 Metodologia opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji... 8

1 Wprowadzenie... 6. 1.2 Metodologia opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji... 8 Spis treści Spis treści... 2 1 Wprowadzenie... 6 1.1 Podstawowe pojęcia dotyczące programu rewitalizacji... 6 1.2 Metodologia opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji... 8 1.3 Dokumenty źródłowe wykorzystane

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO- GOSPODARCZEGO GMINY WIELUŃ NA LATA 2004-2013

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO- GOSPODARCZEGO GMINY WIELUŃ NA LATA 2004-2013 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO- GOSPODARCZEGO GMINY WIELUŃ NA LATA 2004-2013 Wieluń, marzec 2004 1 SPIS TREŚCI I. Wstęp 3 II. Diagnoza 5 III. Analiza SWOT 119 IV. Obszary strategiczne rozwoju, cele strategiczne,

Bardziej szczegółowo

TOWARZYSTWO Przytułku św. Franciszka Salezego w Warszawie JEST TAKI DOM W WARSZAWIE. - historia Przytułku im. św. Franciszka Salezego

TOWARZYSTWO Przytułku św. Franciszka Salezego w Warszawie JEST TAKI DOM W WARSZAWIE. - historia Przytułku im. św. Franciszka Salezego TOWARZYSTWO Przytułku św. Franciszka Salezego w Warszawie JEST TAKI DOM W WARSZAWIE - historia Przytułku im. św. Franciszka Salezego 35 Towarzystwo Przytułku św. Franciszka Salezego JEST TAKI DOM W WARSZAWIE

Bardziej szczegółowo

Teren, na którym rozwinęło się miasto, charakteryzuje się znacznymi różnicami poziomów wynoszą one ok. 50 m. Deniwelacje lokalne sięgają 15 20 m.

Teren, na którym rozwinęło się miasto, charakteryzuje się znacznymi różnicami poziomów wynoszą one ok. 50 m. Deniwelacje lokalne sięgają 15 20 m. PRZEWODNIK Ulicami Lublina jest nieco odmienną formą informatora turystycznego. Odmienność tę określa przede wszystkim przyjęty opis miasta prowadzony dzielnicami i ulicami. Intencją autorów było przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Kazimierz Matysek DZIEJE KOSTRZYNA. Fakty i wydarzenia z 750-letnich dziejów Kostrzyna

Kazimierz Matysek DZIEJE KOSTRZYNA. Fakty i wydarzenia z 750-letnich dziejów Kostrzyna Kazimierz Matysek DZIEJE KOSTRZYNA Fakty i wydarzenia z 750-letnich dziejów Kostrzyna Kostrzyn 2012 Tekst: Kazimierz Matysek Korekta: Magdalena Nowaczyk Projekt i opracowanie graficzne okładki: Roman Malczewski

Bardziej szczegółowo

OD OLECHOWA NA CHOJNY

OD OLECHOWA NA CHOJNY S P A C E R O W N I K OD OLECHOWA NA CHOJNY CZWARTEK 6 PAŹDZIERNIKA 2008 r. CZĘŚĆ 3 TEKST: RYSZARD BONISŁAWSKI JOANNA PODOLSKA REDAKCJA: JOANNA PODOLSKA FOTOEDYTORZY: DARIUSZ KULESZA TOMASZ STAŃCZAK PROJEKT

Bardziej szczegółowo

KRZESZOWICE, zespół pałacowo-parkowy Potockich

KRZESZOWICE, zespół pałacowo-parkowy Potockich Park o powierzchni ponad 12 ha założono w poł. XIX w. Ma ona charakter krajobrazowego ogrodu angielskiego. W pałacu znajduje się 228 różnych pomieszczeń, z czego ok. 100 było używanych przez właścicieli.

Bardziej szczegółowo