SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Narodowe Centrum Sportu sp. z o.o. Warszawa, 30 listopada 2009 r. Al. Ks. Józefa Poniatowskiego Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług polegających na rezerwacji, wystawianiu, oraz sprzedaży krajowych i międzynarodowych biletów lotniczych oraz rezerwacji pokoi hotelowych. 1. Opracowała komisja przetargowa Zatwierdził: /-/ Narodowego Centrum Sportu sp. z o.o. /-/ Narodowego Centrum Sportu sp. z o.o.

2 1. Informacja o Zamawiającym. Narodowe Centrum Sportu sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. ks. J. Poniatowskiego 1, Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , REGON , NIP , o kapitale zakładowym zł, działając w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (Dz. U. Nr 173, poz. 1219) oraz na podstawie umowy z dnia 23 grudnia 2008 roku zawartej pomiędzy Spółką a Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Sportu i Turystyki o powierzeniu spółce celowej zadań związanych z przygotowaniem i wykonaniem przedsięwzięć Euro 2012, zwana dalej Zamawiającym 2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Pani Alicja Iwanicka tel Tryb udzielenia zamówienia. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz ze zm.), zwanej dalej ustawą, w trybie przetargu nieograniczonego. 4. Generalne zasady uczestnictwa w postępowaniu Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie o ile spełniają warunki określone w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej specyfikacją lub w skrócie SIWZ Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 5. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 5.1. Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres: Narodowe Centrum Sportu sp. z o.o. Al. ks. J. Poniatowskiego Warszawa fax.: (+48) Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania przez Wykonawcę powyższego wymogu Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia, wnioski oraz informacje przekazywane są w formie pisemnej. Zamawiający dopuszcza przesyłanie oświadczeń, zawiadomień, wniosków oraz informacji za pomocą faksu, przy spełnieniu wymogów określonych w pkt Oświadczenia, zawiadomienia, wnioski przekazane do Zamawiającego za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do Zamawiającego na adres podany w 2

3 pkt niniejszej specyfikacji przed upływem terminu i zostanie niezwłocznie potwierdzona na piśmie przez przekazującego Oferty oraz protesty wnoszone są wyłącznie w formie pisemnej Postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego prowadzone jest w języku polskim Strony obowiązane są informować siebie nawzajem o każdej zmianie adresów. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje wysłane na ostatnio podany adres Wykonawcy uznawane będą za skutecznie złożone temu Wykonawcy. 6. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: a) usługa polegająca na rezerwacji, wystawianiu, sprzedaży oraz dostarczaniu na potrzeby Zamawiającego krajowych i międzynarodowych biletów lotniczych, b) usługa polegająca na rezerwacji, wystawianiu, sprzedaży oraz dostarczaniu na potrzeby Zamawiającego krajowych biletów kolejowych c) usługa polegająca na rezerwacji na potrzeby Zamawiającego pokoi hotelowych w kraju i zagranicą. d) usługa polegająca na ubezpieczeniu NNW, KL, ubezpieczeniu bagażu osób wskazanych przez zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego realizacji zawiera wzór umowy (Załącznik nr 3 do Siwz) oraz zasady i warunki świadczenia usług (Załącznik nr 4 do Siwz i jednocześnie załącznik nr 1 do wzoru umowy) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 6.3.Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert wariantowych. 6.4.Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 6.5.CPV: , , , 7. Termin realizacji zamówienia Wykonawca będzie realizował sukcesywnie zamówienie od dnia 01 stycznia 2010 do dnia 31 grudnia 2012 r. lub do wyczerpania środków, o których mowa w 4 ust. 1 wzoru umowy. 8. Opis sposobu obliczenia ceny 8.1.Cena ofertowa musi być wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2002 r. Nr 97, poz z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. z 1994 r. Nr 84, poz. 386 z późn. zm.). 8.2.Wysokość stawki podatku od towarów i usług VAT wynika z przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. 8.3.Ceny podane przez Wykonawcę w ofercie, obliczone zgodnie z tabelą zawartą w formularzu ofertowym, posłużą Zamawiającemu jedynie do porównania i oceny złożonych ofert. W tym celu Zamawiający podał przykładowe ceny netto poszczególnych rodzajów biletów oraz wysokości 3

4 opłat lotniskowych dla tych biletów. Wykonawca oferuje dla poszczególnych rodzajów biletów wysokość rabatu (w ujęciu procentowym) od ceny netto biletu bez opłat lotniskowych oraz wysokość opłaty transakcyjnej (w PLN) od jednego biletu. Udzielenie rabatu jest dobrowolne. Łączna cena brutto danego rodzaju biletu wynikać będzie z podanych przez Zamawiającego: ceny netto biletu i opłat lotniskowych oraz oferowanych przez Wykonawcę: rabatu (o ile oferuje rabat) i opłaty transakcyjnej oraz właściwych stawek podatku od towarów i usług wynikających z przepisów ustawy o podatku od towarów i usług Jednostkowe elementy cenotwórcze podane w ofercie (rabaty, opłaty transakcyjne) winny obejmować wszystkie koszty i składniki wraz z narzutami niezbędnymi do wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie ujętym oraz na zasadach określonych we wzorze umowy Składniki cenotwórcze podane przez Wykonawcę w ofercie tj. rabaty, opłaty transakcyjne i opłata za rezerwację hotelu będą stałe przez cały okres realizacji zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Wykonawca podaje jedynie wartość netto a Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionych w niej cen podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczenia z Wykonawcą w innej walucie niż złoty polski. 9. Opis warunków udziału w postępowaniu W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy: wykażą, iż w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zrealizowali bądź realizują z należytą starannością co najmniej 2 usługi odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości brutto każdej z tych usług nie mniejszej niż zł. Za odpowiadające swoim rodzajem Zamawiający uzna usługi polegające na rezerwacji, wystawianiu i sprzedaży biletów lotniczych. W przypadku usług, których realizacja się nie zakończyła, wartość dotychczas zrealizowanej usługi nie może być mniejsza niż zł. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia na podstawie informacji zawartych w złożonych dokumentach i oświadczeniach wymaganych Specyfikacją. 10. Wadium W niniejszym przetargu wadium nie jest wymagane. 11. Przygotowanie oferty wymogi formalne Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i być sporządzona zgodnie z niniejszym Siwz i treścią określoną w Załączniku Nr 1 do Siwz Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub oferty wariantowej, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę Oferta oraz wszelkie dokumenty wymagane w Siwz muszą spełniać następujące wymogi: 4

5 11.3.1) oferta i wszystkie załączane dokumenty sporządzane przez Wykonawcę (również te złożone na załączonych do Siwz wzorach) muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji bądź umocowane przez te osoby do reprezentowania Wykonawcy na podstawie odrębnego pełnomocnictwa, ) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo, w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub wystawcę pełnomocnictwa, określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, ) pozostałe oświadczenia i dokumenty należy załączyć w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub właściwą osobę upoważnioną do reprezentowania danego Wykonawcy lub poświadczone notarialnie Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany powinny być podpisane przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy Dokumenty sporządzone w języku obcym, muszą być składane wraz z ich tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę lub z tłumaczeniem sporządzonym przez tłumacza przysięgłego Zaleca się, aby dokumenty składające się na ofertę były złożone w kolejności wskazanej w pkt 12 SIWZ, strony ponumerowane oraz połączone w sposób trwały We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci, np.: nazwa firmy, siedziba lub czytelny podpis w przypadku pieczęci imiennej. 12. Oferta oraz dokumenty i oświadczenia wymagane w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć: ) formularz ofertowy zgodny w treści z Załącznikiem nr 1 do Siwz, ) pełnomocnictwo, w oryginale bądź kopii poświadczonej notarialnie lub przez wystawcę pełnomocnictwa, w przypadku, gdy ofertę lub załączone do niej dokumenty podpisuje osoba nieujawniona we właściwym rejestrze lub ewidencji do reprezentowania Wykonawcy lub w przypadku składania oferty wspólnej, ) informację o części / częściach zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, o ile Wykonawca będzie realizował zamówienie z udziałem podwykonawców Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 9 Siwz, Wykonawca zobowiązany jest załączyć: ) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru określonego w Załączniku nr 2 do SIWZ, ) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, ) wykaz usług, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w pkt 9 Siwz zgodny w treści z Załącznikiem nr 5 do Siwz oraz dokumenty potwierdzające, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane z należytą starannością (np. referencje). 5

6 13. Oferta wspólna Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców (w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 23 ustawy) pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania: 13.1.Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego Pełnomocnictwo lub inny dokument (np. umowa konsorcjum, spółki cywilnej) z którego wynika takie pełnomocnictwo, powinno być załączone do oferty i zawierać w szczególności wskazanie: ) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy, ) ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w formularzu oferty. 14. Wykonawca zagraniczny Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokumenty zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006r. Nr 87 poz. 605 z późn. zm.). 15. Termin związania ofertą Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 16. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 16.1.Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (np. kopercie), uniemożliwiającym bezśladowe otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu otwarcia ofert Opakowanie powinno być oznakowane jako "OFERTA" oraz opatrzone nazwą przedmiotu zamówienia oraz co najmniej nazwą i adresem Wykonawcy Opakowanie należy zaadresować i opisać według wzoru: Narodowe Centrum Sportu sp. z o.o. Al. ks. J. Poniatowskiego Warszawa OFERTA PRZETARGOWA NA Rezerwacja i zakup biletów lotniczych Nie otwierać przed godz dniu 11 grudnia 2009r, 16.4.Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy Al. ks. J. Poniatowskiego 1 w sekretariacie Spółki, do dnia 11 grudnia 2009r. do godziny Dla ofert przesłanych pocztą liczy się data i godzina dostarczenia oferty pod wskazany adres Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 6

7 16.6. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert. Oferta ze zmianami oprócz oznaczeń, jak w pkt 16.3 Siwz, będzie dodatkowo oznaczona określeniami Zmiana. Wykonawca wycofując ofertę zobowiązany jest przedłożyć stosowne oświadczenie podpisane przez osobę upoważnioną do jego reprezentacji Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 grudnia 2009 r. o godzinie w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy Al. ks. J. Poniatowskiego 1 w Sali konferencyjnej Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 17. Kryteria oraz sposób oceny ofert 17.1.Ocenie będą podlegały oferty ważne tj. oferty nie podlegające odrzuceniu Oferty oceniane będą na podstawie kryterium: - cena - waga 100% Ocena ofert zostanie dokonana zgodnie z poniższymi założeniami: a) cena każdej oferty stanowić będzie ważoną cenę przeliczoną dla podanej przez Zamawiającego przykładowej wartości biletów i opłat lotniskowych wg wzoru: C = Ck x 0,15 + Ce x 0,70 + Cp x 0,10 + Crh x 0,025 + Cru x 0,025 gdzie: C cena ważona brutto oferty podlegająca badaniu, Ck cena brutto biletu lotniczego na terenie Polski obliczona przez Wykonawcę zgodnie z tabelą w formularzu ofertowym, Ce cena brutto biletu lotniczego na terenie Europy obliczona przez Wykonawcę zgodnie z tabelą w formularzu ofertowym, Cp cena brutto biletu kolejowego obliczona przez Wykonawcę zgodnie z tabelą w formularzu ofertowym Crh cena brutto za rezerwację pokoju hotelowego Cru cena brutto za ubezpieczenie NNW, KL, ubezpieczenie bagażu b) punkty w kryterium ceny brutto biletów obliczone zostaną wg wzoru: Pc = (Cn : Cb) x 100 pkt gdzie: Cn cena ważona najniższa spośród wszystkich ofert podlegających ocenie, Cb cena ważona oferty badanej Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych zgodnie z kryteriami określonymi w pkt 17.2 Siwz Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 18. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przedmiotowym postępowaniu. 7

8 19. Formalności konieczne do zawarcia umowy 19.1.O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana, zostanie poinformowany przez Zamawiającego po upływie terminu do wnoszenia protestów lub ich ostatecznego rozstrzygnięcia W przypadku, gdy oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców Zamawiający wymaga by przed zawarciem umowy Wykonawca okazał aktualną polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Kserokopia tego dokumentu zostanie załączona do umowy. Wykonawca będzie zobowiązany do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej przez cały okres realizacji zamówienia zgodnie z postanowieniami 3 ust. 4 wzoru umowy. 20. Umowa Umowa zostanie zawarta według wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 3 do Siwz wraz z załącznikiem nr 1 (jednocześnie załącznik nr 4 do Siwz) Wykonawca akceptuje treść wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik nr 3 do Siwz, oświadczeniem zawartym w treści formularza ofertowego. Postanowienia umowy ustalone we wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień wzoru umowy stanowi jeden z wymogów ważności oferty W przypadku złożenia oferty wspólnej, do umowy Zamawiający wprowadzi zapis o odpowiedzialności solidarnej podmiotów składających ofertę wspólną Na podstawie art. 144 ust. 1 Ustawy, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych w 12 ust. 3 wzoru umowy. 21. Środki ochrony prawnej Wykonawcom, a także innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych, na zasadach i w terminach określonych dla wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy. 22. Wykaz załączników: Integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowią załączniki: 1) załącznik nr 1 wzór formularza Oferta, 2) załącznik nr 2 wzór oświadczenia Wykonawcy wynikającego z postanowień art. 22 Ustawy prawo zamówień publicznych, 3) załącznik nr 3 wzór umowy, 4) załącznik nr 4 zasady i warunki świadczenia usług (jednocześnie załącznik nr 1 do wzoru umowy), 5) załącznik nr 5 formularz wykaz usług. 8

9 Załącznik nr 1 do Siwz Formularz Oferty pieczęć Wykonawcy / Wykonawcy Pełnomocnika Nazwa i adres Wykonawcy: (w przypadku oferty wspólnej należy podać nazwy i adresy wszystkich wykonawców wskazując również Pełnomocnika) Adres korespondencyjny: * Nr telefonu:... Nr faksu:... * w przypadku wykonawców zagranicznych należy podać również kraj OFERTA Dla: Narodowe Centrum Sportu sp. z o.o. Al. ks. J. Poniatowskiego Warszawa W odpowiedzi na ogłoszenie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług polegających na rezerwacji, wystawianiu, oraz sprzedaży krajowych i międzynarodowych biletów lotniczych oraz rezerwacji pokoi hotelowych składamy ofertę oświadczając, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (Siwz). 1. Oferujemy wykonanie całego zamówienia zgodnie z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedmiotowego postępowania zgodnie z kalkulacją przedstawioną w tabeli poniżej: 9

10 Bilety Cena jednostkowa netto biletu (bez opłat lotniskowych) w PLN * Rabat od ceny netto biletu (w %) Cena jednostko wa netto biletu po rabacie (w PLN) Opłaty lotnisko we netto (w PLN) * Łączna wartość biletu netto (w PLN) Łączna wartość biletu brutto (w PLN) Wysokość opłaty transakcyj nej netto (w PLN) Wysokość opłaty transakcyj nej brutto (w PLN) Łączna cena biletu brutto (w PLN) kol. 2 kol. 4 + kol. 6 + kol. 8 + kol. 7 + kol. 2 x kol. 5 VAT VAT kol. 9 kol. 3 Polska Europa RAZEM * BILETY KOLEJOWE Cena jednostkowa netto biletu kolejowego Rabat od ceny netto biletu kolejowego (w %) Cena jednostkowa netto biletu kolejowego po rabacie (w PLN) Cena jednostkowa brutto biletu po rabacie (w PLN) Bilety kolejowe krajowe 100 Rezerwacja pokoi hotelowych oraz ubezpieczenie: NNW, KL, bagażu Cena w PLN Rezerwacja pokoju hotelowego w kraju lub za granicą Opłata za wykupienie w imieniu zamawiającego ubezpieczenia NNW, KL, bagażu. *) wartości biletów i opłat lotniskowych odpowiednio w kolumnach 2 i 5 przyjęte do kalkulacji wyłącznie na potrzeby niniejszego postępowania dla porównania ofert podobnie jak cenę jednostkową biletu kolejowego. Instrukcja wypełnienia tabeli i obliczenia ceny poszczególnych biletów: 1) wszystkie wartości podane w tabeli są wartościami jednostkowymi, 2) w kolumnie nr 3 Wykonawca podaje oferowany rabat w % dla poszczególnych rodzajów biletów stały w okresie realizacji zamówienia, o ile Wykonawca oferuje rabat, 10

11 3) w kolumnie nr 4 Wykonawca oblicza cenę netto biletu po uwzględnieniu rabatu poprzez odjęcie rabatu od ceny netto (bez opłat lotniskowych) biletu podanej w kolumnie nr 2, 4) w kolumnie nr 6 Wykonawca oblicza łączną wartość biletu netto poprzez zsumowanie ceny biletu netto po uwzględnieniu rabatu (kolumna nr 4) i podanej przez Zamawiającego wartości opłat lotniskowych netto (kolumna nr 5), 5) w kolumnie nr 7 Wykonawca oblicza łączną wartość biletu brutto poprzez dodanie do łącznej wartości biletu netto (kolumna nr 6) kwoty podatku VAT wg obowiązującej wysokości stawki tego podatku dla danego rodzaju biletu (zgodnie z wiedzą Zamawiającego, w przypadku biletów krajowych 7% VAT, a w przypadku biletów zagranicznych 0% VAT), 6) w kolumnie nr 8 Wykonawca podaje wysokość oferowanej opłaty transakcyjnej netto od jednego biletu stałą w okresie realizacji zamówienia, 7) w kolumnie nr 9 Wykonawca oblicza wysokość oferowanej opłaty transakcyjnej brutto od jednego biletu poprzez dodanie do wysokości opłaty transakcyjnej netto (kolumna nr 8) kwoty podatku VAT wg obowiązującej wysokości stawki tego podatku dla danego rodzaju biletu (zgodnie z wiedzą Zamawiającego, w przypadku biletów krajowych 22% VAT, a w przypadku biletów zagranicznych 0% VAT), 8) w kolumnie nr 10 Wykonawca oblicza łączną cenę biletu brutto poprzez zsumowanie łącznej wartości biletu brutto (kolumna nr 7) i wysokości opłaty transakcyjnej brutto (kolumna nr 9). 9) W zakresie biletów kolejowych i rezerwacji pokoi hotelowych wykonawca zobowiązany jest do podania właściwych wartości przy odpowiednim zastosowaniu wyżej wskazanych zasad 2. Oświadczamy, że jednostkowe elementy cenotwórcze podane powyżej w tabeli (rabaty, opłaty transakcyjne, ceny za rezerwację pokoi hotelowych) zawierają wszystkie koszty i składniki wraz z narzutami niezbędnymi do wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie ujętym oraz na zasadach określonych we wzorze umowy. 3. Oświadczamy, że składniki cenotwórcze podane powyżej w tabeli tj. rabaty, opłaty transakcyjne oraz cena za rezerwację pokoi hotelowych będą stałe przez cały okres realizacji zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji. 4. Oświadczamy, że będziemy realizowali zamówienie od dnia 01 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. lub do wyczerpania środków, o których mowa w 4 ust. 1 wzoru umowy. 5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy, który jest integralną częścią Siwz i akceptujemy go bez zastrzeżeń oraz zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w nim przez Zamawiającego warunkach, w miejscu i terminie przez niego wyznaczonym. 6. Oświadczamy, że oferta jest dla nas wiążąca przez okres 30 dni od daty ustalonej na złożenie oferty.. (miejscowość i data) (podpis i imienna pieczątka uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)** ** w przypadku Wykonawców występujących wspólnie podpisuje Pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy 11

12 Załącznik nr 2 do Siwz Nazwa i adres Wykonawcy*: OŚWIADCZENIE Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu na Świadczenie usług polegających na rezerwacji, wystawianiu, oraz sprzedaży krajowych i międzynarodowych biletów lotniczych oraz rezerwacji pokoi hotelowych, oświadczamy, że: 1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; ** 3. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4. nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.. (miejscowość i data) (podpis i imienna pieczątka uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)* * w przypadku oferty wspólnej należy wypełnić zgodnie z pkt 11.4 Siwz ** w przypadku Wykonawców, którzy będą dysponować potencjałem technicznym lub osobami udostępnionymi przez inne podmioty, należy przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia 12

13 Załącznik nr 3 do Siwz Wzór umowy W dniu... w Warszawie pomiędzy: Narodowe Centrum Sportu Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Al. ks. Józefa Poniatowskiego 1, Warszawa, Polska, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , REGON , NIP , o kapitale zakładowym ,00 PLN, działającą w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (Dz. U. Nr 173, poz. 1219, ze zmianą) oraz na podstawie umowy o powierzeniu spółce celowej zadań związanych z przygotowaniem i wykonaniem przedsięwzięć Euro 2012 zawartej w dniu 23 grudnia 2008 roku pomiędzy powyższą spółką a Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Sportu i Turystyki, reprezentowaną przez: 1) [ ], działającego jako [ ]; 2) [ ], działającego jako [ ]; zwaną dalej Zamawiającym, a...zwany m dalej Wykonawcą z siedzibą w... Nr regon..., Nr NIP..., działającym na podstawie wpisu do rejestru / ewidencji... reprezentowanym przez: na podstawie oferty Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 1 do umowy, wybranej w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, została zawarta umowa następującej treści: Zamawiający i Wykonawca zwani są w dalej łącznie Stronami 1. Przedmiot umowy Przedmiotem niniejszej Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług: a) polegających na rezerwacji, wystawianiu, sprzedaży oraz dostarczaniu na potrzeby Zamawiającego krajowych i międzynarodowych biletów lotniczych, z możliwością odbioru biletu za granicą, w tym tzw. tanich linii lotniczych, b) polegających na rezerwacji, wystawianiu, sprzedaży oraz dostarczaniu na potrzeby Zamawiającego krajowych biletów kolejowych, c) polegających na rezerwacji na potrzeby Zamawiającego pokoi hotelowych w kraju i zagranicą, d) polegających na ubezpieczeniu w imieniu Zamawiającego wskazanych osób w zakresie NNW, KL oraz bagażu. 13

14 2. Czas trwania umowy Niniejsza Umowa będzie realizowana od dnia 01 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2012r. lub do wcześniejszego wyczerpania środków, o których mowa w 4 ust Sposób wykonania 1. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Zamawiającego usług, o których mowa w 1 w sposób i na zasadach określonych w Umowie oraz w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy, zgodnie z bieżącymi potrzebami Zamawiającego. 2. Wykonawca zapewni właściwy standard świadczonych usług, a w szczególności oświadcza, że dysponuje systemem informatycznym dedykowanym do dokonywania rezerwacji i wystawiania biletów lotniczych. 3. W ramach realizacji niniejszej umowy Wykonawca zapewnia, co najmniej 2 stacjonarne łącza telefoniczne z obsługą w języku polskim jednocześnie dostępne w godz od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni świątecznych) zaczynające się od numerów Wykonawca oświadcza, że posiada polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej przez cały okres realizacji zamówienia, przy zachowaniu ciągłości ubezpieczenia. Wykonawca każdorazowo przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię polisy lub innego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie, o których mowa wyżej. 5. Zakres usług świadczonych przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego zawarty jest w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy. 4.Warunki finansowe 1. Łączna wartość usług świadczonych przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy (koszt biletów lotniczych z uwzględnieniem tax lotniczych oraz kosztów opłat transakcyjnych za wystawianie biletów lotniczych, koszt biletów kolejowych oraz koszt rezerwacji pokoi hotelowych) zlecanych w ramach niniejszej umowy nie przekroczy kwoty. PLN netto, PLN brutto. 2. W przypadku gdy wartość usług świadczonych przez Wykonawcę w ramach niniejszej Umowy osiągnie kwotę wskazaną w ust. 1 umowa ulega rozwiązaniu bez potrzeby składania odrębnych oświadczeń przez Strony. 3. W ramach usług świadczonych przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego, o których mowa w 1 Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania wszelkich czynności określonych w niniejszej Umowie bez pobierania dodatkowych opłat. 5. Płatności za usługi Płatności z tytułu realizacji Umowy dokonywane będą przez Zamawiającego przelewem bankowym na konto Wykonawcy na podstawie prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT. 14

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4, 00-013 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy 3/2014. do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego na:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy 3/2014. do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego na: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy 3/2014 do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego na: zapewnienie świadczenia usług dla potrzeb Ośrodka Studiów Wschodnich im.

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 16/dost./2011 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy: 1/ZAP/2012 Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr zamówienia: 24/usł./2011 Zatwierdzam: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 10 października 2014 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gdańsk, dnia 29 sierpnia 2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (AG - 230 /04/14) ZAMAWIAJĄCY: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku Al. Zwycięstwa 16/17 80-219 Gdańsk tel. 58 / 52 44 360

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk

Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Nr zamówienia w ewidencji zamówień publicznych: ZP/497/004/D/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GMINA LIPOWIEC KOŚCIELNY Znak sprawy: FSG.271.6.2012 Lipowiec Kościelny, dn. 19.07.2012 r.. przetarg nieograniczony o wartości podprogowej zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty 200.000,- Euro

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

Znak postępowania BHSI3-020-04/2014. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Znak postępowania BHSI3-020-04/2014. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy BHSI3-020-04/2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na obsługę i rozliczanie płatności bezgotówkowych, dokonywanych przy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego ul. 3-go Maja 7 98-200 Sieradz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny ul. M. Skłodowskiej-Curie 3A 80-210 Gdańsk www.gumed.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Przedmiot zamówienia: Dostawa wraz z transportem

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015 ZATWIERDZAM Małgorzata Filipek Zastępca Dyrektora 03.02.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015 Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Zapewnienie

Bardziej szczegółowo

Dostawy chlorku cynku

Dostawy chlorku cynku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: Dostawy chlorku cynku TC/02/2015 /sygnatura/ Wartość szacunkowa

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ul. Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51; e-mail: bzp@adm.uj.edu.pl www.uj.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM. Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka. Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZATWIERDZAM. Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka. Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Szkolenie oraz egzamin z metodyki PRINCE2 Foundation Postępowanie

Bardziej szczegółowo