SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Narodowe Centrum Sportu sp. z o.o. Warszawa, 30 listopada 2009 r. Al. Ks. Józefa Poniatowskiego Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług polegających na rezerwacji, wystawianiu, oraz sprzedaży krajowych i międzynarodowych biletów lotniczych oraz rezerwacji pokoi hotelowych. 1. Opracowała komisja przetargowa Zatwierdził: /-/ Narodowego Centrum Sportu sp. z o.o. /-/ Narodowego Centrum Sportu sp. z o.o.

2 1. Informacja o Zamawiającym. Narodowe Centrum Sportu sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. ks. J. Poniatowskiego 1, Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , REGON , NIP , o kapitale zakładowym zł, działając w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (Dz. U. Nr 173, poz. 1219) oraz na podstawie umowy z dnia 23 grudnia 2008 roku zawartej pomiędzy Spółką a Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Sportu i Turystyki o powierzeniu spółce celowej zadań związanych z przygotowaniem i wykonaniem przedsięwzięć Euro 2012, zwana dalej Zamawiającym 2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Pani Alicja Iwanicka tel Tryb udzielenia zamówienia. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz ze zm.), zwanej dalej ustawą, w trybie przetargu nieograniczonego. 4. Generalne zasady uczestnictwa w postępowaniu Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie o ile spełniają warunki określone w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej specyfikacją lub w skrócie SIWZ Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 5. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 5.1. Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres: Narodowe Centrum Sportu sp. z o.o. Al. ks. J. Poniatowskiego Warszawa fax.: (+48) Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania przez Wykonawcę powyższego wymogu Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia, wnioski oraz informacje przekazywane są w formie pisemnej. Zamawiający dopuszcza przesyłanie oświadczeń, zawiadomień, wniosków oraz informacji za pomocą faksu, przy spełnieniu wymogów określonych w pkt Oświadczenia, zawiadomienia, wnioski przekazane do Zamawiającego za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do Zamawiającego na adres podany w 2

3 pkt niniejszej specyfikacji przed upływem terminu i zostanie niezwłocznie potwierdzona na piśmie przez przekazującego Oferty oraz protesty wnoszone są wyłącznie w formie pisemnej Postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego prowadzone jest w języku polskim Strony obowiązane są informować siebie nawzajem o każdej zmianie adresów. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje wysłane na ostatnio podany adres Wykonawcy uznawane będą za skutecznie złożone temu Wykonawcy. 6. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: a) usługa polegająca na rezerwacji, wystawianiu, sprzedaży oraz dostarczaniu na potrzeby Zamawiającego krajowych i międzynarodowych biletów lotniczych, b) usługa polegająca na rezerwacji, wystawianiu, sprzedaży oraz dostarczaniu na potrzeby Zamawiającego krajowych biletów kolejowych c) usługa polegająca na rezerwacji na potrzeby Zamawiającego pokoi hotelowych w kraju i zagranicą. d) usługa polegająca na ubezpieczeniu NNW, KL, ubezpieczeniu bagażu osób wskazanych przez zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego realizacji zawiera wzór umowy (Załącznik nr 3 do Siwz) oraz zasady i warunki świadczenia usług (Załącznik nr 4 do Siwz i jednocześnie załącznik nr 1 do wzoru umowy) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 6.3.Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert wariantowych. 6.4.Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 6.5.CPV: , , , 7. Termin realizacji zamówienia Wykonawca będzie realizował sukcesywnie zamówienie od dnia 01 stycznia 2010 do dnia 31 grudnia 2012 r. lub do wyczerpania środków, o których mowa w 4 ust. 1 wzoru umowy. 8. Opis sposobu obliczenia ceny 8.1.Cena ofertowa musi być wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2002 r. Nr 97, poz z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. z 1994 r. Nr 84, poz. 386 z późn. zm.). 8.2.Wysokość stawki podatku od towarów i usług VAT wynika z przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. 8.3.Ceny podane przez Wykonawcę w ofercie, obliczone zgodnie z tabelą zawartą w formularzu ofertowym, posłużą Zamawiającemu jedynie do porównania i oceny złożonych ofert. W tym celu Zamawiający podał przykładowe ceny netto poszczególnych rodzajów biletów oraz wysokości 3

4 opłat lotniskowych dla tych biletów. Wykonawca oferuje dla poszczególnych rodzajów biletów wysokość rabatu (w ujęciu procentowym) od ceny netto biletu bez opłat lotniskowych oraz wysokość opłaty transakcyjnej (w PLN) od jednego biletu. Udzielenie rabatu jest dobrowolne. Łączna cena brutto danego rodzaju biletu wynikać będzie z podanych przez Zamawiającego: ceny netto biletu i opłat lotniskowych oraz oferowanych przez Wykonawcę: rabatu (o ile oferuje rabat) i opłaty transakcyjnej oraz właściwych stawek podatku od towarów i usług wynikających z przepisów ustawy o podatku od towarów i usług Jednostkowe elementy cenotwórcze podane w ofercie (rabaty, opłaty transakcyjne) winny obejmować wszystkie koszty i składniki wraz z narzutami niezbędnymi do wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie ujętym oraz na zasadach określonych we wzorze umowy Składniki cenotwórcze podane przez Wykonawcę w ofercie tj. rabaty, opłaty transakcyjne i opłata za rezerwację hotelu będą stałe przez cały okres realizacji zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Wykonawca podaje jedynie wartość netto a Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionych w niej cen podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczenia z Wykonawcą w innej walucie niż złoty polski. 9. Opis warunków udziału w postępowaniu W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy: wykażą, iż w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zrealizowali bądź realizują z należytą starannością co najmniej 2 usługi odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości brutto każdej z tych usług nie mniejszej niż zł. Za odpowiadające swoim rodzajem Zamawiający uzna usługi polegające na rezerwacji, wystawianiu i sprzedaży biletów lotniczych. W przypadku usług, których realizacja się nie zakończyła, wartość dotychczas zrealizowanej usługi nie może być mniejsza niż zł. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia na podstawie informacji zawartych w złożonych dokumentach i oświadczeniach wymaganych Specyfikacją. 10. Wadium W niniejszym przetargu wadium nie jest wymagane. 11. Przygotowanie oferty wymogi formalne Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i być sporządzona zgodnie z niniejszym Siwz i treścią określoną w Załączniku Nr 1 do Siwz Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub oferty wariantowej, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę Oferta oraz wszelkie dokumenty wymagane w Siwz muszą spełniać następujące wymogi: 4

5 11.3.1) oferta i wszystkie załączane dokumenty sporządzane przez Wykonawcę (również te złożone na załączonych do Siwz wzorach) muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji bądź umocowane przez te osoby do reprezentowania Wykonawcy na podstawie odrębnego pełnomocnictwa, ) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo, w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub wystawcę pełnomocnictwa, określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, ) pozostałe oświadczenia i dokumenty należy załączyć w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub właściwą osobę upoważnioną do reprezentowania danego Wykonawcy lub poświadczone notarialnie Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany powinny być podpisane przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy Dokumenty sporządzone w języku obcym, muszą być składane wraz z ich tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę lub z tłumaczeniem sporządzonym przez tłumacza przysięgłego Zaleca się, aby dokumenty składające się na ofertę były złożone w kolejności wskazanej w pkt 12 SIWZ, strony ponumerowane oraz połączone w sposób trwały We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci, np.: nazwa firmy, siedziba lub czytelny podpis w przypadku pieczęci imiennej. 12. Oferta oraz dokumenty i oświadczenia wymagane w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć: ) formularz ofertowy zgodny w treści z Załącznikiem nr 1 do Siwz, ) pełnomocnictwo, w oryginale bądź kopii poświadczonej notarialnie lub przez wystawcę pełnomocnictwa, w przypadku, gdy ofertę lub załączone do niej dokumenty podpisuje osoba nieujawniona we właściwym rejestrze lub ewidencji do reprezentowania Wykonawcy lub w przypadku składania oferty wspólnej, ) informację o części / częściach zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, o ile Wykonawca będzie realizował zamówienie z udziałem podwykonawców Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 9 Siwz, Wykonawca zobowiązany jest załączyć: ) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru określonego w Załączniku nr 2 do SIWZ, ) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, ) wykaz usług, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w pkt 9 Siwz zgodny w treści z Załącznikiem nr 5 do Siwz oraz dokumenty potwierdzające, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane z należytą starannością (np. referencje). 5

6 13. Oferta wspólna Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców (w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 23 ustawy) pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania: 13.1.Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego Pełnomocnictwo lub inny dokument (np. umowa konsorcjum, spółki cywilnej) z którego wynika takie pełnomocnictwo, powinno być załączone do oferty i zawierać w szczególności wskazanie: ) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy, ) ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w formularzu oferty. 14. Wykonawca zagraniczny Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokumenty zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006r. Nr 87 poz. 605 z późn. zm.). 15. Termin związania ofertą Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 16. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 16.1.Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (np. kopercie), uniemożliwiającym bezśladowe otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu otwarcia ofert Opakowanie powinno być oznakowane jako "OFERTA" oraz opatrzone nazwą przedmiotu zamówienia oraz co najmniej nazwą i adresem Wykonawcy Opakowanie należy zaadresować i opisać według wzoru: Narodowe Centrum Sportu sp. z o.o. Al. ks. J. Poniatowskiego Warszawa OFERTA PRZETARGOWA NA Rezerwacja i zakup biletów lotniczych Nie otwierać przed godz dniu 11 grudnia 2009r, 16.4.Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy Al. ks. J. Poniatowskiego 1 w sekretariacie Spółki, do dnia 11 grudnia 2009r. do godziny Dla ofert przesłanych pocztą liczy się data i godzina dostarczenia oferty pod wskazany adres Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 6

7 16.6. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert. Oferta ze zmianami oprócz oznaczeń, jak w pkt 16.3 Siwz, będzie dodatkowo oznaczona określeniami Zmiana. Wykonawca wycofując ofertę zobowiązany jest przedłożyć stosowne oświadczenie podpisane przez osobę upoważnioną do jego reprezentacji Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 grudnia 2009 r. o godzinie w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy Al. ks. J. Poniatowskiego 1 w Sali konferencyjnej Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 17. Kryteria oraz sposób oceny ofert 17.1.Ocenie będą podlegały oferty ważne tj. oferty nie podlegające odrzuceniu Oferty oceniane będą na podstawie kryterium: - cena - waga 100% Ocena ofert zostanie dokonana zgodnie z poniższymi założeniami: a) cena każdej oferty stanowić będzie ważoną cenę przeliczoną dla podanej przez Zamawiającego przykładowej wartości biletów i opłat lotniskowych wg wzoru: C = Ck x 0,15 + Ce x 0,70 + Cp x 0,10 + Crh x 0,025 + Cru x 0,025 gdzie: C cena ważona brutto oferty podlegająca badaniu, Ck cena brutto biletu lotniczego na terenie Polski obliczona przez Wykonawcę zgodnie z tabelą w formularzu ofertowym, Ce cena brutto biletu lotniczego na terenie Europy obliczona przez Wykonawcę zgodnie z tabelą w formularzu ofertowym, Cp cena brutto biletu kolejowego obliczona przez Wykonawcę zgodnie z tabelą w formularzu ofertowym Crh cena brutto za rezerwację pokoju hotelowego Cru cena brutto za ubezpieczenie NNW, KL, ubezpieczenie bagażu b) punkty w kryterium ceny brutto biletów obliczone zostaną wg wzoru: Pc = (Cn : Cb) x 100 pkt gdzie: Cn cena ważona najniższa spośród wszystkich ofert podlegających ocenie, Cb cena ważona oferty badanej Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych zgodnie z kryteriami określonymi w pkt 17.2 Siwz Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 18. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przedmiotowym postępowaniu. 7

8 19. Formalności konieczne do zawarcia umowy 19.1.O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana, zostanie poinformowany przez Zamawiającego po upływie terminu do wnoszenia protestów lub ich ostatecznego rozstrzygnięcia W przypadku, gdy oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców Zamawiający wymaga by przed zawarciem umowy Wykonawca okazał aktualną polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Kserokopia tego dokumentu zostanie załączona do umowy. Wykonawca będzie zobowiązany do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej przez cały okres realizacji zamówienia zgodnie z postanowieniami 3 ust. 4 wzoru umowy. 20. Umowa Umowa zostanie zawarta według wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 3 do Siwz wraz z załącznikiem nr 1 (jednocześnie załącznik nr 4 do Siwz) Wykonawca akceptuje treść wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik nr 3 do Siwz, oświadczeniem zawartym w treści formularza ofertowego. Postanowienia umowy ustalone we wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień wzoru umowy stanowi jeden z wymogów ważności oferty W przypadku złożenia oferty wspólnej, do umowy Zamawiający wprowadzi zapis o odpowiedzialności solidarnej podmiotów składających ofertę wspólną Na podstawie art. 144 ust. 1 Ustawy, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych w 12 ust. 3 wzoru umowy. 21. Środki ochrony prawnej Wykonawcom, a także innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych, na zasadach i w terminach określonych dla wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy. 22. Wykaz załączników: Integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowią załączniki: 1) załącznik nr 1 wzór formularza Oferta, 2) załącznik nr 2 wzór oświadczenia Wykonawcy wynikającego z postanowień art. 22 Ustawy prawo zamówień publicznych, 3) załącznik nr 3 wzór umowy, 4) załącznik nr 4 zasady i warunki świadczenia usług (jednocześnie załącznik nr 1 do wzoru umowy), 5) załącznik nr 5 formularz wykaz usług. 8

9 Załącznik nr 1 do Siwz Formularz Oferty pieczęć Wykonawcy / Wykonawcy Pełnomocnika Nazwa i adres Wykonawcy: (w przypadku oferty wspólnej należy podać nazwy i adresy wszystkich wykonawców wskazując również Pełnomocnika) Adres korespondencyjny: * Nr telefonu:... Nr faksu:... * w przypadku wykonawców zagranicznych należy podać również kraj OFERTA Dla: Narodowe Centrum Sportu sp. z o.o. Al. ks. J. Poniatowskiego Warszawa W odpowiedzi na ogłoszenie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług polegających na rezerwacji, wystawianiu, oraz sprzedaży krajowych i międzynarodowych biletów lotniczych oraz rezerwacji pokoi hotelowych składamy ofertę oświadczając, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (Siwz). 1. Oferujemy wykonanie całego zamówienia zgodnie z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedmiotowego postępowania zgodnie z kalkulacją przedstawioną w tabeli poniżej: 9

10 Bilety Cena jednostkowa netto biletu (bez opłat lotniskowych) w PLN * Rabat od ceny netto biletu (w %) Cena jednostko wa netto biletu po rabacie (w PLN) Opłaty lotnisko we netto (w PLN) * Łączna wartość biletu netto (w PLN) Łączna wartość biletu brutto (w PLN) Wysokość opłaty transakcyj nej netto (w PLN) Wysokość opłaty transakcyj nej brutto (w PLN) Łączna cena biletu brutto (w PLN) kol. 2 kol. 4 + kol. 6 + kol. 8 + kol. 7 + kol. 2 x kol. 5 VAT VAT kol. 9 kol. 3 Polska Europa RAZEM * BILETY KOLEJOWE Cena jednostkowa netto biletu kolejowego Rabat od ceny netto biletu kolejowego (w %) Cena jednostkowa netto biletu kolejowego po rabacie (w PLN) Cena jednostkowa brutto biletu po rabacie (w PLN) Bilety kolejowe krajowe 100 Rezerwacja pokoi hotelowych oraz ubezpieczenie: NNW, KL, bagażu Cena w PLN Rezerwacja pokoju hotelowego w kraju lub za granicą Opłata za wykupienie w imieniu zamawiającego ubezpieczenia NNW, KL, bagażu. *) wartości biletów i opłat lotniskowych odpowiednio w kolumnach 2 i 5 przyjęte do kalkulacji wyłącznie na potrzeby niniejszego postępowania dla porównania ofert podobnie jak cenę jednostkową biletu kolejowego. Instrukcja wypełnienia tabeli i obliczenia ceny poszczególnych biletów: 1) wszystkie wartości podane w tabeli są wartościami jednostkowymi, 2) w kolumnie nr 3 Wykonawca podaje oferowany rabat w % dla poszczególnych rodzajów biletów stały w okresie realizacji zamówienia, o ile Wykonawca oferuje rabat, 10

11 3) w kolumnie nr 4 Wykonawca oblicza cenę netto biletu po uwzględnieniu rabatu poprzez odjęcie rabatu od ceny netto (bez opłat lotniskowych) biletu podanej w kolumnie nr 2, 4) w kolumnie nr 6 Wykonawca oblicza łączną wartość biletu netto poprzez zsumowanie ceny biletu netto po uwzględnieniu rabatu (kolumna nr 4) i podanej przez Zamawiającego wartości opłat lotniskowych netto (kolumna nr 5), 5) w kolumnie nr 7 Wykonawca oblicza łączną wartość biletu brutto poprzez dodanie do łącznej wartości biletu netto (kolumna nr 6) kwoty podatku VAT wg obowiązującej wysokości stawki tego podatku dla danego rodzaju biletu (zgodnie z wiedzą Zamawiającego, w przypadku biletów krajowych 7% VAT, a w przypadku biletów zagranicznych 0% VAT), 6) w kolumnie nr 8 Wykonawca podaje wysokość oferowanej opłaty transakcyjnej netto od jednego biletu stałą w okresie realizacji zamówienia, 7) w kolumnie nr 9 Wykonawca oblicza wysokość oferowanej opłaty transakcyjnej brutto od jednego biletu poprzez dodanie do wysokości opłaty transakcyjnej netto (kolumna nr 8) kwoty podatku VAT wg obowiązującej wysokości stawki tego podatku dla danego rodzaju biletu (zgodnie z wiedzą Zamawiającego, w przypadku biletów krajowych 22% VAT, a w przypadku biletów zagranicznych 0% VAT), 8) w kolumnie nr 10 Wykonawca oblicza łączną cenę biletu brutto poprzez zsumowanie łącznej wartości biletu brutto (kolumna nr 7) i wysokości opłaty transakcyjnej brutto (kolumna nr 9). 9) W zakresie biletów kolejowych i rezerwacji pokoi hotelowych wykonawca zobowiązany jest do podania właściwych wartości przy odpowiednim zastosowaniu wyżej wskazanych zasad 2. Oświadczamy, że jednostkowe elementy cenotwórcze podane powyżej w tabeli (rabaty, opłaty transakcyjne, ceny za rezerwację pokoi hotelowych) zawierają wszystkie koszty i składniki wraz z narzutami niezbędnymi do wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie ujętym oraz na zasadach określonych we wzorze umowy. 3. Oświadczamy, że składniki cenotwórcze podane powyżej w tabeli tj. rabaty, opłaty transakcyjne oraz cena za rezerwację pokoi hotelowych będą stałe przez cały okres realizacji zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji. 4. Oświadczamy, że będziemy realizowali zamówienie od dnia 01 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. lub do wyczerpania środków, o których mowa w 4 ust. 1 wzoru umowy. 5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy, który jest integralną częścią Siwz i akceptujemy go bez zastrzeżeń oraz zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w nim przez Zamawiającego warunkach, w miejscu i terminie przez niego wyznaczonym. 6. Oświadczamy, że oferta jest dla nas wiążąca przez okres 30 dni od daty ustalonej na złożenie oferty.. (miejscowość i data) (podpis i imienna pieczątka uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)** ** w przypadku Wykonawców występujących wspólnie podpisuje Pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy 11

12 Załącznik nr 2 do Siwz Nazwa i adres Wykonawcy*: OŚWIADCZENIE Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu na Świadczenie usług polegających na rezerwacji, wystawianiu, oraz sprzedaży krajowych i międzynarodowych biletów lotniczych oraz rezerwacji pokoi hotelowych, oświadczamy, że: 1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; ** 3. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4. nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.. (miejscowość i data) (podpis i imienna pieczątka uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)* * w przypadku oferty wspólnej należy wypełnić zgodnie z pkt 11.4 Siwz ** w przypadku Wykonawców, którzy będą dysponować potencjałem technicznym lub osobami udostępnionymi przez inne podmioty, należy przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia 12

13 Załącznik nr 3 do Siwz Wzór umowy W dniu... w Warszawie pomiędzy: Narodowe Centrum Sportu Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Al. ks. Józefa Poniatowskiego 1, Warszawa, Polska, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , REGON , NIP , o kapitale zakładowym ,00 PLN, działającą w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (Dz. U. Nr 173, poz. 1219, ze zmianą) oraz na podstawie umowy o powierzeniu spółce celowej zadań związanych z przygotowaniem i wykonaniem przedsięwzięć Euro 2012 zawartej w dniu 23 grudnia 2008 roku pomiędzy powyższą spółką a Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Sportu i Turystyki, reprezentowaną przez: 1) [ ], działającego jako [ ]; 2) [ ], działającego jako [ ]; zwaną dalej Zamawiającym, a...zwany m dalej Wykonawcą z siedzibą w... Nr regon..., Nr NIP..., działającym na podstawie wpisu do rejestru / ewidencji... reprezentowanym przez: na podstawie oferty Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 1 do umowy, wybranej w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, została zawarta umowa następującej treści: Zamawiający i Wykonawca zwani są w dalej łącznie Stronami 1. Przedmiot umowy Przedmiotem niniejszej Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług: a) polegających na rezerwacji, wystawianiu, sprzedaży oraz dostarczaniu na potrzeby Zamawiającego krajowych i międzynarodowych biletów lotniczych, z możliwością odbioru biletu za granicą, w tym tzw. tanich linii lotniczych, b) polegających na rezerwacji, wystawianiu, sprzedaży oraz dostarczaniu na potrzeby Zamawiającego krajowych biletów kolejowych, c) polegających na rezerwacji na potrzeby Zamawiającego pokoi hotelowych w kraju i zagranicą, d) polegających na ubezpieczeniu w imieniu Zamawiającego wskazanych osób w zakresie NNW, KL oraz bagażu. 13

14 2. Czas trwania umowy Niniejsza Umowa będzie realizowana od dnia 01 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2012r. lub do wcześniejszego wyczerpania środków, o których mowa w 4 ust Sposób wykonania 1. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Zamawiającego usług, o których mowa w 1 w sposób i na zasadach określonych w Umowie oraz w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy, zgodnie z bieżącymi potrzebami Zamawiającego. 2. Wykonawca zapewni właściwy standard świadczonych usług, a w szczególności oświadcza, że dysponuje systemem informatycznym dedykowanym do dokonywania rezerwacji i wystawiania biletów lotniczych. 3. W ramach realizacji niniejszej umowy Wykonawca zapewnia, co najmniej 2 stacjonarne łącza telefoniczne z obsługą w języku polskim jednocześnie dostępne w godz od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni świątecznych) zaczynające się od numerów Wykonawca oświadcza, że posiada polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej przez cały okres realizacji zamówienia, przy zachowaniu ciągłości ubezpieczenia. Wykonawca każdorazowo przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię polisy lub innego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie, o których mowa wyżej. 5. Zakres usług świadczonych przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego zawarty jest w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy. 4.Warunki finansowe 1. Łączna wartość usług świadczonych przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy (koszt biletów lotniczych z uwzględnieniem tax lotniczych oraz kosztów opłat transakcyjnych za wystawianie biletów lotniczych, koszt biletów kolejowych oraz koszt rezerwacji pokoi hotelowych) zlecanych w ramach niniejszej umowy nie przekroczy kwoty. PLN netto, PLN brutto. 2. W przypadku gdy wartość usług świadczonych przez Wykonawcę w ramach niniejszej Umowy osiągnie kwotę wskazaną w ust. 1 umowa ulega rozwiązaniu bez potrzeby składania odrębnych oświadczeń przez Strony. 3. W ramach usług świadczonych przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego, o których mowa w 1 Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania wszelkich czynności określonych w niniejszej Umowie bez pobierania dodatkowych opłat. 5. Płatności za usługi Płatności z tytułu realizacji Umowy dokonywane będą przez Zamawiającego przelewem bankowym na konto Wykonawcy na podstawie prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT. 14

15 6. Wystawianie faktur VAT za usługi świadczone na rzecz Zamawiającego 1. Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej Umowy przysługuje wynagrodzenie za usługi faktycznie zlecone przez Zamawiającego, a wykonane przez Wykonawcę. 2. Wartość każdego biletu lotniczego obliczana będzie przez Wykonawcę po odjęciu zaoferowanego rabatu i dodaniu opłaty transakcyjnej podanych w tabeli poniżej w zależności od trasy przelotu, z zastrzeżeniem zapisów ust. 5 i ust. 6. Wykonawca wylicza wartość biletu lotniczego zgodnie z zasadami przyjętymi w tabeli zamieszczonej w Formularzu Oferty stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy. Wartość biletu oblicza się w sposób następujący: cena jednostkowa biletu lotniczego netto ustalona przez Przewoźnika danych linii lotniczych dla wszystkich kupujących, rabat od ceny jednostkowej netto, opłaty lotniskowe, opłata transakcyjna netto oraz podatki VAT wg właściwych stawek tego podatku. Pokonywana trasa przelotu Bilety krajowe Europa Rabat od ceny netto biletu lotniczego (bez opłat lotniskowych) w % Wysokość opłaty transakcyjnej netto od jednego biletu w PLN Wartość każdego biletu kolejowego obliczana będzie przez Wykonawcę po odjęciu zaoferowanego rabatu od ceny biletu zawartego w poniższej tabeli: Rabat od ceny netto biletu Pokonywana trasa kolejowego na trasie krajowej liczony w % 1 2 Bilety krajowe kolejowe 4. Opłata z tytułu rezerwacji pokoi hotelowych obliczana będzie zgodnie z danymi podanymi w poniższej tabeli: Przedmiot usługi Wysokość opłaty w PLN 1 2 Rezerwacja jednego pokoju hotelowego w kraju bądź za granicą Ubezpieczenie NNW, KL, bagażu 5. Z uwzględnieniem zasad określonych w 6 niniejszej Umowy, Wykonawca za zrealizowane usługi wystawiać będzie prawidłowe pod względem merytorycznym i formalnym faktury VAT. 6. Wykonawca zobowiązany jest do: a. wystawiania faktur w formie wydruku z systemów informatycznych, b. przekazywania faktur na adres Zamawiającego. 7. Faktury będą wystawiane przez Wykonawcę po wykonaniu danej usługi. 8. Należność Wykonawcy za świadczenia będące przedmiotem Umowy zrealizowane na podstawie zlecenia będzie płatna każdorazowo w terminie do 14 dni od dnia przyjęcia przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej pod względem merytorycznym i formalnym faktury przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. 9. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem VAT i posiada numer NIP.. 15

16 10. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem VAT i posiada numer NIP. 7. Sposób rozpatrywania reklamacji Sposób rozpatrywania ewentualnych reklamacji dotyczących wykonania Umowy zawarty jest w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy. 8. Poufność i bezpieczeństwo danych 1. Strony Umowy zobowiązują się wzajemnie, że w czasie obowiązywania Umowy, ani po zakończeniu tego okresu nie ujawnią nikomu bezpośrednio ani pośrednio: 1.1. jakichkolwiek informacji, materiałów i/lub dokumentów przekazanych sobie wzajemnie w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy, 1.2. jakichkolwiek informacji, materiałów i/lub dokumentów uzyskanych od osób trzecich w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy, 1.3. jakichkolwiek wyników prac uzyskanych w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy oraz wszelkich związanych z tym informacji, materiałów i dokumentów. 2. Postanowienia ust.1 nie dotyczą informacji, materiałów i/lub dokumentów, które: 2.1. są powszechnie dostępne, 2.2. muszą być ujawnione z mocy prawa, jednakże pod warunkiem zabezpieczenia ich poufności oraz natychmiastowego powiadomienia o takim fakcie drugiej Strony. 3. Strony Umowy zobowiązują się do dołożenia najwyższej staranności w zabezpieczeniu wyników prac, informacji, materiałów i/lub dokumentów, o których mowa w ust.1 przed nieuprawnionym dostępem do nich przez osoby trzecie, w tym w szczególności do ich należytego zabezpieczenia w posiadanych systemach informatycznych. 4. W przypadku powzięcia przez którąkolwiek ze Stron uzasadnionego podejrzenia, że jakakolwiek osoba trzecia weszła w nieuprawnione posiadanie pozostających w jej dyspozycji wyników prac, informacji, materiałów i/lub dokumentów, o których mowa w ust.1, w tym w szczególności iż doszło do bezprawnego naruszenia zabezpieczeń używanych przez daną Stronę systemów informatycznych, Strona taka zobowiązana jest do natychmiastowego powiadomienia drugiej Strony o takim fakcie oraz do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności zabezpieczających. 5. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia niniejszej Umowy każda ze Stron zobowiązuje się na pierwsze pisemne żądanie drugiej Strony do zwrotu w terminie 7 dni od dnia otrzymania takiego wezwania wszelkich materiałów zawierających wyniki prac, informacji, materiałów i/lub dokumentów, o których mowa w ust Postanowienia ust.1-5 nie wyłączają i nie ograniczają w jakikolwiek sposób postanowień art.11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz z późniejszymi zmianami). 7. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdym przypadku naruszenia bezpieczeństwa przetwarzania udostępnionych danych osobowych. 8. Po wygaśnięciu niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązuje się, do ochrony informacji stanowiących dane osobowe, z którymi zapoznał się w trakcie wykonywania przedmiotu umowy oraz do zwrócenia, bądź zniszczenia udostępnionych danych osobowych. 9. Dane osobowe, o których mowa w ust. 8 będą udostępniane wyznaczonemu pracownikowi Wykonawcy stosownie do zapotrzebowania drogą ową lub faksem. 12. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia na każde żądanie Zamawiającego przeprowadzenia przezeń kontroli realizacji postanowień umowy w zakresie prawidłowości przetwarzania udostępnionych danych osobowych. 16

17 13. Wykonawca oświadcza, że posiada i zastosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające bezpieczeństwo przetwarzania udostępnionych danych osobowych zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa i niniejszej umowie. 14. Niedopełnienie przez Wykonawcę wymagań wynikających z przepisów niniejszego paragrafu stanowi rażące naruszenie postanowień umowy. 9. Sposób rozwiązania umowy 1. Zamawiający może wypowiedzieć umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia jeżeli Wykonawca nienależycie lub nieterminowo wykonuje niniejszą Umowę w sposób określony w ust. 3 i pomimo wezwania go do zmiany sposobu wykonywania i wyznaczenia mu w tym celu dodatkowego terminu, sposób wykonywania przez niego umowy nie ulega zmianie. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym jeżeli: Wykonawca nie zrealizował trzech kolejnych zleceń złożonych przez Zamawiającego, lub Wykonawca nie zrealizował sześciu zleceń złożonych przez Zamawiającego w okresie realizacji umowy bez względu na kolejność tych zleceń, lub po raz drugi Zamawiający stwierdził zaistnienie choćby jednej z okoliczności określonych w ust Przez nienależyte wykonanie umowy strony rozumieją niezgodne z zamówieniem, nieterminowe, niedbałe, niskiej jakości wykonanie usług w stosunku do określonych w umowie i dokumentach z nią związanych zasad, warunków i sposobu spełniania świadczeń będących przedmiotem umowy, w szczególności: a) przekroczenie przez Wykonawcę czasu realizacji zlecenia bez uprzedniego poinformowania o problemach z jego realizacją, b) odmowa zarezerwowania pokoi hotelowych w miastach do których zostały zakupione bilety lotnicze, 4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 5. W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn określonych w ust. 1 i 2 Wykonawca zobowiązany jest zrealizować i zakończyć wszystkie wcześniej przyjęte zlecenia, chyba że Zamawiający postanowi inaczej. 6. Naliczenie Wykonawcy kar umownych, o których mowa w 10 nie zwalnia Wykonawcy z wykonywania zobowiązań wynikających z tytułu niniejszej Umowy. 7. Jeżeli wartość usług Wykonawcy osiągnie kwotę określoną w 4 ust. 1 umowa ulega rozwiązaniu na zasadach określonych w 4 ust Zakres odpowiedzialności i kary umowne 1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za realizację zleceń na rzecz Zamawiającego w zakresie usług związanych z obsługą podróży służbowych w przedmiocie, o którym mowa w 1, zgodnie z zapisami niniejszej umowy, z wyłączeniem odpowiedzialności za: 17

18 1.1. niewykonanie usługi, nieterminowość bądź wadliwość wykonania usługi powstałą w wyniku działania siły wyższej, 1.2. niewykonanie usługi, nieterminowość bądź wadliwość wykonania usługi powstałą w wyniku umyślnego bądź nieumyślnego działania pracowników Zamawiającego powodującego niemożność prawidłowego wywiązania się z przyjętych zobowiązań, oraz z powodu odmowy przekazania bądź przekazania wadliwych informacji koniecznych Wykonawcy do zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia procesu rezerwacyjnego i dostarczenia zamówionych usług. 2. W przypadku gdy Wykonawca realizuje zamówienie z udziałem podwykonawców, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania podwykonawców jak za działania własne, w tym w szczególności odpowiedzialność za należyte i terminowe wykonanie zamówienia. 3. Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych: a) w przypadku niewykonania zlecenia Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu tytułem kary umownej kwoty stanowiącej 150% wartości danego zlecenia za każdy stwierdzony przypadek, b) w przypadku nienależytego lub nieterminowego wykonywania zlecenia Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu tytułem kary umownej kwoty stanowiącej 100% wartości danego zlecenia za każdy stwierdzony przypadek, c) w przypadku nieprzewidzianego w umowie odstąpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % kwoty określonej 4 ust.1, 4. Zapłata naliczonych kar umownych, o których mowa w ust.3 nastąpi na podstawie wystawionych not księgowych. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych, o których mowa w ust. 3 z wierzytelności Zamawiającego z tytułu wystawionej przez Wykonawcę faktury za wykonanie usługi lub kolejnych faktur do osiągnięcia pełnej wysokości naliczonych kar. 5. W przypadkach, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający każdorazowo poinformuje Wykonawcę o naliczeniu kary umownej. 6. Zapłata kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa do dochodzenia, na zasadach ogólnych, odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej. 7. Pozostałe warunki, dotyczące odpowiedzialności Wykonawcy w ramach niniejszej Umowy są zgodne z zasadami określonymi w kodeksie cywilnym i ustawie Pzp. 11. Rozstrzyganie sporów 1. Wszelkie niezgodności i wątpliwości wynikające z niniejszej Umowy będą, jeśli to możliwe, rozstrzygane polubownie przez strony umowy. 2. W przypadku niemożności rozstrzygnięcia polubownego, wszelkie niezgodności i wątpliwości wynikające z niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 12. Postanowienia końcowe 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 2. Wszelkie zmiany umowy winny być dokonane w formie pisemnego aneksu, podpisanego przez należycie umocowanych przedstawicieli stron, pod rygorem nieważności. 3. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość zmiany, za zgodą obu Stron, postanowień zawartej umowy pod warunkiem zajścia co najmniej jednej z poniższych okoliczności: 18

19 a) w przypadku zmiany danin o charakterze publicznoprawnym, w tym podatku VAT, Strony zawrą aneks do niniejszej umowy uwzględniający powstałe zmiany, b) w przypadku konieczności wprowadzenia zmian z uwagi na zmianę obowiązujących przepisów prawa, c) w przypadku, gdy zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego bez zwiększenia ustalonego wynagrodzenia, d) w przypadku obniżenia opłaty transakcyjnej, o której mowa w tabeli w 6 ust. 2, e) w przypadku zwiększenia rabatu, o którym mowa w tabeli w 6 ust. 2, i ust. 3, f) w przypadku poszerzenia zakresu czynności wykonywanych w ramach świadczonych usług lub podniesienia standardów świadczonych usług bez podwyższania jakiegokolwiek elementu cenotwórczego. 4. Do przeniesienia przez Wykonawcę wierzytelności z tytułu niniejszej Umowy wymagana jest pisemna zgoda Zamawiającego wyrażona przed dokonaniem cesji pod rygorem nieważności. 5. Niniejsza Umowa wraz z załącznikami stanowi pełne oświadczenie o jej warunkach, na które przystały obydwie Strony. 6. Niniejsza Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. W imieniu Zamawiającego W imieniu Wykonawcy 19

20 Załącznik nr 4 do Siwz (jednocześnie Załącznik nr 1 do wzoru umowy) Załącznik nr 1 do Umowy../2009 określający zasady i warunki świadczenia usług 1.Zakres i konfiguracja obsługi 1. Zakres obsługi 1.1. W ramach świadczonych przez Wykonawcę usług określonych w 1 Umowy dotyczących biletów lotniczych Wykonawca dokona: aranżacji trasy przelotu przy wykorzystaniu najkorzystniejszych taryf publikowanych, specjalnych oraz promocyjnych, rezerwacji, sprzedaży i wystawienia biletu lotniczego, 1.2. W ramach świadczonych przez Wykonawcę usług określonych w 1 Umowy dotyczących biletów kolejowych Wykonawca dokona: rezerwacji, sprzedaży i wystawienia biletu kolejowego na trasie oraz w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 1.3. W ramach świadczonych przez Wykonawcę usług określonych w 1 Umowy dotyczących rezerwacji pokoi hotelowych Wykonawca dokona: przedstawienia możliwych rezerwacji wskazanej przez Zamawiającego ilości pokoi hotelowych we wskazanych przez Zamawiającego miastach przy uwzględnieniu klasy hotelu (ilość gwiazdek, odległość od lotniska/centrum miasta) wskazanego przez Zamawiającego, i dokona jego rezerwacji, 1.4. W ramach świadczenia usługi ubezpieczenia NNW, KL, bagażu, wykonawca w imieniu Zamawiającego dokona stosownego ubezpieczenia przekazując dokument ubezpieczenia Zamawiającemu, 2. Konfiguracja obsługi 2.1. Wykonawca wyznaczy do obsługi Zamawiającego minimum dwie osoby Wyznaczone osoby mają za zadanie przyjmować wszelkie zlecenia składane przez pracowników Zamawiającego, udzielać wszelkich niezbędnych informacji oraz wystawiać i dostarczać dokumenty podróży zgodnie z procedurami opisanymi w dalszej części niniejszego Załącznika Dokładne informacje dotyczące osób wyznaczonych do obsługi Zamawiającego oraz pozostałe dane kontaktowe przekazane zostaną w dniu podpisania niniejszej Umowy Godziny pracy Wykonawca zapewnia obsługę Zamawiającego w dni powszednie, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 08:00-18:00 oraz w soboty w godzinach 10:00-14:00, zwanych dalej godzinami pracy W pozostałym czasie, poza godzinami pracy, w szczególności w przypadkach nagłych, Wykonawca zapewni obsługę pod numerem telefonu Zakres świadczonych usług Rezerwacja biletów lotniczych Wystawianie i sprzedaż biletów lotniczych na przeloty krajowe i międzynarodowe Wystawianie i sprzedaż biletów lotniczych na połączenia tanich linii lotniczych. 20

1.Zakres i konfiguracja obsługi

1.Zakres i konfiguracja obsługi Załącznik nr 1 do wzoru umowy Załącznik nr 1 do Umowy../2012 określający zasady i warunki świadczenia usług 1.Zakres i konfiguracja obsługi 1. Zakres obsługi 1.1. W ramach świadczonych przez Wykonawcę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... w Moczarach pomiędzy: UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych DOMEM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH z siedzibą w Moczarach, Moczary 41, 38-700 Ustrzyki Dolne,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 CPV 62110000-6, Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie, samolotami rejsowymi, usługi przewozów pasażerskich lotniczych zagranicznych. Przewidywana liczba zakupu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. 2. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z kosztorysem ofertowym za cenę: Netto... Podatek VAT... Cena brutto... Słownie brutto...

FORMULARZ OFERTY. 2. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z kosztorysem ofertowym za cenę: Netto... Podatek VAT... Cena brutto... Słownie brutto... Załącznik nr 1 Pełna nazwa Wykonawcy Adres siedziby Wykonawcy Ulica Miejscowość, kod pocztowy Województwo Adres do korespondencji NIP REGON / KRS Nr telefonu do kontaktu Nr faksu do kontaktu Adres e-mail

Bardziej szczegółowo

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r.

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8

Bardziej szczegółowo

- CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO UMOWA NR MZSO.. zawarta w Sosnowcu w dniu.. na usługę odbioru i zagospodarowania komponentów do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) z Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ. UMOWA nr...

Załącznik nr 7 do SIWZ. UMOWA nr... UMOWA nr... Załącznik nr 7 do SIWZ zawarta w dniu... w Warszawie, pomiędzy: I. Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika PAN z siedzibą w Warszawie, ul. Bartycka 18, wpisanym do rejestru instytutów

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. "Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku Zamawiający: Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku ul. Szkolna 2 tel. (23)6715468 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Grudusk, 20 września

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez:

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez: Nr sprawy OR.251-8/JF/13 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY NR... PRZEDMIOT UMOWY

PROJEKT UMOWY NR... PRZEDMIOT UMOWY PROJEKT UMOWY NR... Załącznik nr 4 do SIWZ Nr spr. 20/ZP/CBA/2007 W dniu... 2007r. w Warszawie, pomiędzy: Centralnym Biurem Antykorupcyjnym reprezentującym Skarb Państwa, z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Załącznik nr 3 do specyfikacji (wzór) UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Zawarta w dniu.. 2013 r. pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą w Krakowie, 30-224

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się. Numer sprawy: ZPpp-13A/2013 1 ZAMAWIAJĄCY: MIEJSKI ZAKŁAD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH Spółka z o.o., siedziba: 42-500 Będzin, ul. Krakowska 16, tel.: (32) 729-52-21; (32) 729-51-62; faks: (32) 729-57-74 Regon:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy:

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: Załącznik nr 8 do siwz projekt umowy Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, NIP:

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy Nr sprawy OR.251-31/JF/12 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

P O L S K A A K A D E M I A N A U K INSTYTUT DENDROLOGII W KÓRNIKU

P O L S K A A K A D E M I A N A U K INSTYTUT DENDROLOGII W KÓRNIKU P O L S K A A K A D E M I A N A U K INSTYTUT DENDROLOGII W KÓRNIKU 62-035 KÓRNIK, ul. Parkowa 5, tel. 61-8170-033; fax. 61-8170-166; www.idpan.poznan.pl e-mail: idkornik@man.poznan.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej euro)

Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej euro) Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro) Łódź, dnia 5 grudnia 2016 r. 1. Zamawiający: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych

UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych zawarta w dniu. pomiędzy: Pocztą Polską Spółką Akcyjną, z siedzibą w Warszawie, Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa wpisaną

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR 76/ZP/2012

U M O W A NR 76/ZP/2012 Wzór umowy - Załącznik do siwz U M O W A NR 76/ZP/2012 zawarta w dniu... 2012 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Ogrodnictwa z/s 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam: Chocianów 14.01.2010r. Nr sprawy: 3410-1/2010 Franciszek Skibicki Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy 59-140

Bardziej szczegółowo

Umowa. 1 Przedmiot umowy

Umowa. 1 Przedmiot umowy Umowa Załącznik nr 7 do SIWZ W dniu... r. pomiędzy Gminą Lublin, Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, NIP: 946-25-75-811, REGON 431019514, reprezentowaną przez...... zwaną w dalszym ciągu umowy

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a...

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a... WZÓR Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Zawarta w dniu...2014 r. w Krakowie pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, 30-224 Kraków, Al.

Bardziej szczegółowo

ZGM/OZ /2015. FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy Dane dotyczące Zamawiającego: Zobowiązania Wykonawcy:

ZGM/OZ /2015. FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy Dane dotyczące Zamawiającego: Zobowiązania Wykonawcy: Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:... Numer REGON:... Numer NIP:...

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego: Zamawiającym jest: Teatr Narodowy, 00-077 Warszawa, PI. Teatralny 3 tel. (022) 69 20 609, fax. (022) 69 20 741 strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

(PROJEKT) UMOWA RAMOWA NR.

(PROJEKT) UMOWA RAMOWA NR. Załącznik nr 4 do SIWZ (PROJEKT) UMOWA RAMOWA NR. zawarta dnia r. w Gliwicach pomiędzy : Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z o.o. ul. Królewskiej Tamy 135 44-100 Gliwice, wpisanym do

Bardziej szczegółowo

UMOWA UB/ /2014. a firmą.. zarejestrowana.. w dniu. REGON.

UMOWA UB/ /2014. a firmą.. zarejestrowana.. w dniu. REGON. załącznik nr 7 UMOWA UB/ /2014 zawarta w dniu.2014r.w Iłży pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży ul. Bodzentyńska 17, 27-100 Iłża, zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Zakup w raz z dostawą oleju opałowego lekkiego Ekoterm

Bardziej szczegółowo

2 1. Zapotrzebowanie na bilety lotnicze Zamawiający będzie zgłaszał faxem/emailem na numer/adres /

2 1. Zapotrzebowanie na bilety lotnicze Zamawiający będzie zgłaszał faxem/emailem na numer/adres / UMOWA wzór W dniu roku w Warszawie została zawarta umowa pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 38/42, zwanym dalej "Zamawiającym,, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 2 Umowa zostaje zawarta na okres od daty podpisania umowy do 23 grudnia 2016 r.

UMOWA. 2 Umowa zostaje zawarta na okres od daty podpisania umowy do 23 grudnia 2016 r. UMOWA zawarta w Warszawie w dniu... r. w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego nr.w trybie przetargu nieograniczonego - podstawa prawna: Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: NIP:, zwanym dalej (pełna nazwa jednostki z siedzibą), Zamawiającym, reprezentowanym przez (imię

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW. Załącznik Nr 2. 1. Oferta Wykonawcy (wzór) Załącznik Nr 1

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW. Załącznik Nr 2. 1. Oferta Wykonawcy (wzór) Załącznik Nr 1 WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 1. Oferta Wykonawcy (wzór) Załącznik Nr 1 2. Wymagany przez zamawiającego sposób obliczenia ceny ofertowej wycena ofertowa /wzór/ - Załącznik Nr 2 3. Wymagane oświadczenia - (wzór) Załącznik

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV Jelenia Góra 25.07.2008 r Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oznaczenie postępowania: ZP IVG.230/96/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR)

Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR) Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR) Zawarta w dniu..r., pomiędzy: Łódzkim Domem Kultury, ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź, NIP 724-10-00-092, REGON: 000278273, reprezentowanym przez: Zastępcę Dyrektora Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../NS/2015. Załącznik nr 3 Wzór umowy

UMOWA NR.../NS/2015. Załącznik nr 3 Wzór umowy UMOWA NR.../NS/2015 Załącznik nr 3 Wzór umowy zawarta 2015 r. w Kraśniku w wyniku wyboru oferty wyłonionej w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę materiałów sypkich na potrzeby KPWiK Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. +4822 3451200, fax: +4822 836 6363 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586, KRS 0000088963 Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ORAZ SFINANSOWANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKUPU KOPARKO-ŁADOWARKI

Bardziej szczegółowo

UMOWA. z siedzibą., posiadającą wpis w.., prowadzonym przez., pod numerem. NIP:., REGON:. reprezentowaną przez:

UMOWA. z siedzibą., posiadającą wpis w.., prowadzonym przez., pod numerem. NIP:., REGON:. reprezentowaną przez: Załącznik nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zawarta w dniu..2014 r. między: UMOWA Gdańskim Teatrem Szekspirowskim, z siedzibą przy ul. Ogarnej 101, 80-826 Gdańsk, wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy - UMOWA Nr S-2710-3/2011

Wzór umowy - UMOWA Nr S-2710-3/2011 zawarta w dniu...2011 r. pomiędzy: Wzór umowy - UMOWA Nr S-2710-3/2011 Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Zdrojowa Góra z siedzibą w Pile, Aleja Poznańska 126, 64-920 Piła, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI Gdańsk, dnia 26.06.2015r. Zamawiający: Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki, ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk tel.: (58) 300-92-12, tel. komórkowy:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY.. Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne

WZÓR UMOWY.. Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne 1 Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne Podzamcze 45 26-060 Chęciny tel. (41) 343 40 50 faks (41) 307 44 76 www.rcnt.pl sekretariat@rcnt.pl Załącznik nr 8 do SIWZ dot.: postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do siwz GCI. 400-2/2013 UMOWA NR..

Załącznik nr 5 do siwz GCI. 400-2/2013 UMOWA NR.. GCI. 400-2/2013 Załącznik nr 5 do siwz UMOWA NR.. zawarta w dniu.. pomiędzy Gminą Miasta Gdynia -, z siedzibą w Gdyni, przy, posiadającym NIP 5862138302, REGON 193112730, reprezentowaną przez:... Gdyńskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dostawę urządzeń i licencji w ramach modernizacji platform informatycznych

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dostawę urządzeń i licencji w ramach modernizacji platform informatycznych Oznaczenie sprawy: ZP/TITT/96/2016 TELEWIZJA POLSKA S.A. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę urządzeń i licencji w ramach modernizacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. zwaną w dalszej części umowy Sprzedającym reprezentowanym przez:

PROJEKT UMOWY. zwaną w dalszej części umowy Sprzedającym reprezentowanym przez: PROJEKT UMOWY Załącznik nr 2 zawarta w dniu.. roku w Katowicach pomiędzy: Skarbem Państwa Wojewódzką Stacją Sanitarno Epidemiologiczną w Katowicach; 40 074 Katowice, ul. Raciborska 39 ; wpisaną do Rejestru

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH I. Informacje o zamawiającym CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiającym jest Zarząd Transportu Miejskiego z Warszawie - działający

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 7.O (imię nazwisko / nazwa firmy) reprezentowaną przez: zwana dalej Dostawcą

UMOWA nr 7.O (imię nazwisko / nazwa firmy) reprezentowaną przez: zwana dalej Dostawcą Wzór umowy UMOWA nr 7.O.2016 załącznik nr 6 do SIWZ Zawarta w dniu października 2016 r. pomiędzy Gminą Nowa Sucha, 96-513 Nowa Sucha reprezentowaną przez: Maciej Mońka Wójt Gminy Nowa Sucha przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2009 (PROJEKT)

UMOWA NR /2009 (PROJEKT) UMOWA NR /2009 (PROJEKT) zawarta w dniu roku w Radomiu pomiędzy Radomskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Administrator Sp. z o.o. ul. Waryńskiego 16 A 26-600 Radom NIP 796 00 24 084, KRS 0000119241,

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do 30.000 euro. Zaprasza do złożenia oferty na dostawę filtrów do central klimatyzacyjnych kod CPV : 42514310-8

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do 30.000 euro. Zaprasza do złożenia oferty na dostawę filtrów do central klimatyzacyjnych kod CPV : 42514310-8 Zamawiający: Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. ks. B. Markiewicza ul. ks. J. Bielawskiego 1 36-200 Brzozów tel. 13 30957 fax. 13 30957 email. zampub@szpital-brzozow.pl

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR A.RZP.../2011

UMOWA NR A.RZP.../2011 UMOWA NR A.RZP..../2011 Załącznik Nr 4 zawarta w dniu... września 2011 roku w Słupsku pomiędzy Miastem Słupsk z siedzibą w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Słupska, w

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o..

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o.. Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA Nazwa firmy (Wykonawcy):... Adres wykonawcy:...... NIP:... Regon:...... numer rachunku bankowego...... numer telefonu numer faksu Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia Zamawiający: Zespół Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku ul. Jana III Sobieskiego 23 38-500 Sanok ZS1-0120/49/09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przedmiot Zamówienia Wymiana okien w budynku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY zawarta w dniu.. roku w Warszawie pomiędzy: Miastem stołecznym Warszawa Białołęckim Ośrodkiem Sportu z siedzibą ul. Światowida 56, 03-144 Warszawa, NIP

Bardziej szczegółowo

reprezentowanym przez:

reprezentowanym przez: Załącznik Nr 8 do SIWZ PROJEKT UMOWA Zawarta w dniu. w Bochni pomiędzy: Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Budowy Urządzeń Chemicznych Zakład Produkcji Doświadczalnej 32-700 Bochnia ul. Krasińskiego 29 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015 Nysa, 25.02.2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015 na Dostawę 2 sztuk fabrycznie nowych telewizorów Samsung RM48D. 1. Zamawiający. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Muzeum Historii Polski w Warszawie ul. Senatorska 35 00-099 Warszawa Znak sprawy: 05/PN/U/12 Warszawa, 06-03-2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwota

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... BDG-V-281-77-Tka/14. Załącznik nr 2 do SIWZ

Umowa nr... BDG-V-281-77-Tka/14. Załącznik nr 2 do SIWZ Umowa nr... Załącznik nr 2 do SIWZ zawarta w Warszawie, dniu..., pomiędzy: Skarbem Państwa Ministrem Infrastruktury i Rozwoju z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2/4, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 UMOWA wzór

Załącznik nr 3 UMOWA wzór Załącznik nr 3 UMOWA wzór 1 zawarta w dniu.2008 roku w Busku Zdroju, pomiędzy: Zespołem Opieki Zdrowotnej, 28-100 Busko Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 67 Numer KRS 0000005019 zwanym dalej Zamawiającym",

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Instytucją

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W PRZEMYŚLU Ul. Lwowska 7a 37 700 Przemyśl tel/fax 6784259, tel. centr. 6768360, 6785310 Nr sprawy: PIW.ZP.3.2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo

U M O W A. a)..działającą (-ym) na podstawie wpisu do.. pod numerem., zwaną (-ym) w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowaną (-ym) przez:

U M O W A. a)..działającą (-ym) na podstawie wpisu do.. pod numerem., zwaną (-ym) w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowaną (-ym) przez: U M O W A Zawarta w dniu r. pomiędzy Domem Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie Juchacz w Gorzowie Wlkp. ul. Podmiejska Boczna 10 zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1... - Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na odbieranie odpadów komunalnych powstałych w związku z działalnością Delegatury

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy:

Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy: Oznaczenie sprawy: ZP/4/GDB/2014 Załącznik nr 5 do Siwz UMOWA Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Biurem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Z siedzibą w Warszawie (01-015), Skwer

Bardziej szczegółowo

UMOWA. na wykonywanie podziałów geodezyjnych dla potrzeb Miasta i Gminy Połaniec w 2013r.

UMOWA. na wykonywanie podziałów geodezyjnych dla potrzeb Miasta i Gminy Połaniec w 2013r. UMOWA na wykonywanie podziałów geodezyjnych dla potrzeb Miasta i Gminy Połaniec w 2013r. zawarta w dniu..-2013 r. pomiędzy Zastępcę Burmistrza Jarosława Kądzielę NIP. zwanego w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM

Bardziej szczegółowo

Umowa Ramowa Nr 2011/CPI/ /

Umowa Ramowa Nr 2011/CPI/ / Załącznik nr 7 do SIWZ wzór umowy ramowej Umowa Ramowa Nr 2011/CPI/ / Zawarta w dniu 2011 r. w Warszawie, pomiędzy: Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Dostawa okien PCV wraz z montażem i wymianą parapetów zewnętrznych

Dostawa okien PCV wraz z montażem i wymianą parapetów zewnętrznych Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Węgrowie ul. Gdańska 69, 07-00 Węgrów Telefon: (05) 79-3- Faks: (05) 79-3- Strona internetowa: www.pgk.wegrow.pl e-mail: pgkwegrow@home.pl zaprasza do

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot Umowy

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot Umowy Zadanie jest realizowane w ramach projektu POPT.03.01.00-00-0001/15 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Załącznik nr 5 do zapytania

Bardziej szczegółowo

... reprezentowanym przez:...

... reprezentowanym przez:... WZÓR UMOWY CZĘŚĆ II Załącznik nr 5b do SIWZ Umowa zawarta w dniu... 2015 roku w Poznaniu pomiędzy: Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr : 340000 -ILGW-253-05/2012

Umowa Nr : 340000 -ILGW-253-05/2012 Umowa Nr : 340000 -ILGW-253-05/2012 zawarta w dniu... w Kielcach, pomiędzy: Izbą Celną w Kielcach z siedzibą przy ul. Wesołej 56, NIP: 657-265-21-32, Regon: 260036440, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

5.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy przekazany w materiałach przetargowych, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji.

5.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy przekazany w materiałach przetargowych, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę artykułów tekstylnych Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 11 czerwca 2007r Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 Załącznik nr 2 UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 j.t.)

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr zawarta w dniu... w Lublinie

UMOWA nr zawarta w dniu... w Lublinie pomiędzy: UMOWA nr zawarta w dniu... w Lublinie Zarządem Transportu Miejskiego w Lublinie, z siedzibą: al. Kraśnicka 25, 20-718 Lublin, NIP 712-314-94-01; REGON 060433560, reprezentowanym przez:. zwanym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. a:... z siedzibą w... ul... reprezentowanym przez:...

UMOWA NR. a:... z siedzibą w... ul... reprezentowanym przez:... Załącznik Nr 2 UMOWA NR zawarta w Kołaczkowie w dniu...... 2013 roku pomiędzy Gminą Kołaczkowo Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo, NIP 789-170-73-30 reprezentowaną przez: Wójta Gminy Kołaczkowo Wojciecha

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług polegających na rezerwacji, wystawianiu

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usługi cyfrowej emisji programu TVP Polonia na Litwie w standardzie DVB-T przez okres 15 miesięcy

Świadczenie usługi cyfrowej emisji programu TVP Polonia na Litwie w standardzie DVB-T przez okres 15 miesięcy Oznaczenie sprawy: ZP/TITT/32/2017 TELEWIZJA POLSKA S.A. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Świadczenie usługi cyfrowej emisji programu TVP

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH

WZÓR UMOWY NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH Znak sprawy MOPS / 341 / 4/ 2010 Załącznik nr... do oferty UWAGA: PO PODPISANIU NALEŻY D O Ł Ą C Z Y Ć D O O F E R T Y! WZÓR UMOWY NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH Zawarta w dniu...r

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nr postępowania: CAZ.9800/01/MF/2011 1.Nazwa i adres Zamawiającego. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP BIUREK - WYPOSAŻENIA BIUROWEGO Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Adres: ul. 1-go Maja 2,

Bardziej szczegółowo

UMOWA 33/./2008. Zespołem Opieki Zdrowotnej, Busko Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 67

UMOWA 33/./2008. Zespołem Opieki Zdrowotnej, Busko Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 67 Załącznik nr 2 wzór umowy. UMOWA 33/./2008 zawarta w dniu... 2008 roku w Busku Zdroju, pomiędzy: Zespołem Opieki Zdrowotnej, 28 100 Busko Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 67 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 47/SPPW/2015

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 47/SPPW/2015 Załącznik nr 1. Wzór Formularza Oferty (Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy) OF ERTA Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej pl. Ks. J. Poniatowskiego 2 27-600 Sandomierz NIP: 864-00-07-587,

Bardziej szczegółowo