ZOLiRM.IV/381-4/14 załącznik nr 5

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZOLiRM.IV/381-4/14 załącznik nr 5"

Transkrypt

1 Zakres czynności na pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji roboty budowlanej polegającej na rozbudowie i przebudowie istniejącego budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej Filia w Owińskach. Ogólne obowiązki Inwestora Zastępczego Do zakresu obowiązków Inwestora Zastępczego w ujęciu ogólnym wchodzi zarządzanie procesem inwestycyjnym realizowanym w ramach w/w kontraktów, które będzie obejmowało w szczególności: 1. organizację, koordynację oraz nadzór nad robotami budowlanymi i rozliczenie całej inwestycji, 2. monitoring, raportowanie i sprawozdawczość w zakresie rzeczowym i finansowym (dla Zamawiającego), 3. wykonywanie obowiązków inspektorów nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w Polsce, w szczególności z ustawą z dnia 2 października 2013r. (Dz. U. z 2013r., poz z późn. zm.) 4. koordynację czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego, 5. rozliczenia finansowe z uwzględnieniem kwalifikowalności kosztów, zgodnie z wymaganiami Operatora Programu PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, 6. końcowe rozliczenie finansowe kontraktu zgodnie z wymaganiami: j.w. 7. mediacje i rozjemstwo w sporach, oraz wspieranie działań Zamawiającego związane z realizacją projektu. I etap Na etapie poprzedzającym rozpoczęcie nadzorowania robót budowlanych Inwestor Zastępczy zobowiązany jest w szczególności: 1. szczegółowe zapoznanie się (należycie) z dokumentacja projektowo-wykonawczą, wzorem umowy z Wykonawcą robót budowlanych oraz z harmonogramem rzeczowo-finansowy robót przedstawionym przez Wykonawcę na rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej Filia w Owińskach; 2. dokonać aktualizacji kosztorysów inwestorskich dokumentacji projektowo-wykonawczej w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy; 3. zawrzeć umowę z wyznaczonym, uprawnionym archeologiem przy pracach budowlanych w trakcie realizacji projektu oraz współpraca z nim w czasie trwania umowy (koszty wynagrodzenia archeologa ponosi Zamawiający); 4. należycie zapoznać się z uzbrojeniem terenu i istniejącymi obiektami; 5. zawrzeć umowy z właściwymi instytucjami w sprawie przyłączeń poszczególnych mediów (koszt zawarcia umów ponosi Inwestor Zastępczy); 6. dokonać wszelkich koniecznych uzgodnień, ich aktualizacji (koszt zawarcia umów ponosi Inwestor Zastępczy); 7. dokonać zgłoszenia o rozpoczęciu robót do odpowiedniego organu nadzoru budowlanego, Konserwatora Zabytków i innych instytucji; 8. brać udział w procesie tworzenia SIWZ oraz uczestnictwo w komisji przetargowej na wyłonienie Wykonawcy Generalnego robót budowlanych; 9. przygotować niezbędne dokumenty do przekazania placu budowy i przekazanie go Wykonawcy przy udziale Zamawiającego, udzielić protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawcy robót budowlanych oraz przekazać dziennik budowy; Strona 1 z 10

2 10. zaznajomić zespół wyznaczonych inspektorów z poszczególnych branż z dokumentacją projektową, terenem budowy, jego uzbrojeniem i przebiegiem instalacji, warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę oraz warunkami technicznymi przyłączenia poszczególnych mediów; 11. przedłożyć w dniu podpisania umowy oświadczenia inspektorów nadzoru wchodzących w skład zespołu, stwierdzających przyjęcie obowiązków inspektorów nadzoru nad inwestycją oraz przedłożyć kopie dokumentów uprawnień i potwierdzających aktualną przynależność do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa. II i III etap Po rozpoczęciu robót budowlanych Inwestor Zastępczy zobowiązany jest świadczyć kompleksowy nadzór inwestorski we wszystkich branżach wynikających z zadania inwestycyjnego zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz ze zm.), dokumentacja techniczna, stanowiąca załącznik nr 2 do umowy na Nadzór Inwestorski, oraz czynności związane z rozliczeniem rzeczowym i finansowym zadania inwestycyjnego, a w szczególności: 1. kontrolować proces rozpoczęcia budowy oraz zapisów w dzienniku budowy w zakresie wytyczenia geodezyjnego oraz oświadczeń uprawnionych osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne. 2. wykonywać wszystkie obowiązki, jakie obciążają Zamawiającego z tytułu umów zawartych w związku z realizacją roboty budowlanej, z uwzględnieniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (ustawa Pzp), oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa w związku z realizacją roboty budowlanej, a w szczególności z prawa budowlanego. 3. zobowiązany jest do podejmowania wszelkich czynności mających na celu zabezpieczenie praw i interesów Zamawiającego. 4. sprawować nadzór inwestorski w branżach: konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, informatycznych, przeciwpożarowej, ścisłe współpracować z Zamawiającym oraz osobami pełniącymi Nadzór autorski (koszty wynagrodzenia osoby pełniącej Nadzór autorski ponosi Zamawiający) i archeologiczny, 5. sprawować nadzór techniczny i finansowy nad realizacją inwestycji zgodnie z dokumentacją projektową, techniczną, warunkami technicznymi wykonania robót, obowiązującymi przepisami, aktualną wiedzą techniczną, prawem budowlanym oraz umową o realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego. 6. dostosować czas pracy do czasu pracy Wykonawcy robót budowlanych i wymagań Zamawiającego 7. w przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnej, stawić się na placu budowy niezwłocznie 8. sprawdzać jakości wykonywanych robót i wbudowywanych materiałów, kontrola i archiwizacja dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych materiałów do obrotu i stosowania w budownictwie; 9. egzekwować od projektantów pełnienia obowiązku nadzoru autorskiego, a w razie potrzeby wzywanie projektanta na budowę, kierowanie do projektanta uwag i zastrzeżeń do projektu, zgłoszonych przez wykonawców lub Zamawiającego w toku realizacji inwestycji (nie możliwych do ustalenia na etapie projektowania) i dokonywanie z nim stosowanych zmian, uzgodnień lub wyjaśnień, 10. sprawdzać i dokonywać odbiorów robót zanikających i (lub) ulegających zakryciu; 11. sprawdzać protokoły elementów robót i akceptowanie ich w zakresie rzeczowym i rachunkowym, Strona 2 z 10

3 12. kontrolować zgodności realizacji z zapisami umowy, w szczególności z harmonogramem rzeczowo-finansowym, 13. kwalifikować zasadności wykonania ewentualnych robót dodatkowych w uzgodnieniu z Zamawiającym, 14. Pozyskać inwentaryzację powykonawczą uzbrojenia terenu i usytuowania obiektów kubaturowych oraz dokumentacji powykonawczej, 15. sprawdzać, czy stosowane przez wykonawców wyroby są dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z prawem budowlanym, 16. żądać od kierownika budowy lub kierownika robót, dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, 17. wstrzymać roboty budowlane w przypadku gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę i niezwłocznie w sposób pisemny zawiadomić Zamawiającego o zaistniałym stanie rzeczy 18. potwierdzać faktycznie wykonanych robót, bądź ich elementów podlegających odbiorowi częściowemu, przygotowanie dokumentów do odbioru końcowego i ewentualnego rozruchu, 19. doprowadzić do odbioru końcowego inwestycji, udział w komisjach odbiorowych i przekazaniu inwestycji do eksploatacji przy założeniu, że odbierającym jest Zamawiający, 20. egzekwować usunięcie przez projektanta i wykonawcę robót usterek oraz niedoróbek stwierdzonych komisyjnie w trakcie odbiorów częściowych i odbioru końcowego, 21. kontrolować prawidłowość oraz dokonywać poprzez poszczególnych inspektorów nadzoru zapisów w dzienniku budowy w zakresie powierzonych im czynności nadzoru, stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonywania robót budowlanych oraz innych dokumentów budowy; 22. zorganizować nadzór w sposób zapewniający terminowość odbioru robót i prób technicznych, eliminując możliwość powstawania opóźnień w ich realizacji; 23. dążyć do oszczędnej i ekologicznej realizacji inwestycji, zapobiegać stratom i marnotrawstwu; należy zwrócić szczególną uwagę, by wszelkie działania podejmowane w ramach realizacji inwestycji były proekoliczne. 24. kontrolować przestrzegania na budowie zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymywania porządku; 25. Zamawiający ma prawo zgłaszać w każdym czasie uwagi i zastrzeżenia dotyczące procesu inwestycyjnego, które Inwestor zastępczy winien niezwłocznie przeanalizować i uwzględnić, zawiadamiając Zamawiającego o podjętych działaniach 26. kontrolować rozliczenia finansowe, w tym: a) Kontrola prawidłowości wystawiania faktur, zakresów prac i kwot; w zakresie zgodności z umową zawartą z Wykonawcą, b) Sprawdzanie faktur przejściowych i końcowych przedkładanych przez wykonawcę, kwalifikowanie ich do zapłaty i przekazywanie ich Zamawiającemu do zapłaty, c) Sprawdzanie kalkulacji (kosztorysów np. zamiennych) robót, d) Przygotowanie materiałów związanych z naliczaniem kar umownych oraz odszkodowań uzupełniających Wykonawcy za nienależyte lub nieterminowe wykonanie przez nich zobowiązań umownych, których obowiązek zapłaty musi być zastrzeżony w zawartej z wykonawcą umowie. e) Dopilnowanie by koszty umowne inwestycji nie zostały przekroczone; f) Rozliczenie końcowe inwestycji pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. 27. reprezentować Zamawiającego, na jego wniosek, w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach związanych z realizacja inwestycji; 28. egzekwować od wykonawcy robót budowlanych pełen dostęp do terenu budowy, wszelkich miejsc pozyskiwania, wytwarzania, wmontowania, składania lub przygotowywania materiałów i urządzeń do wbudowania; Strona 3 z 10

4 29. zatwierdzać materiały, wyroby i urządzenia przewidziane przez Wykonawcę robót budowlanych do zastosowania, ocenić ich zgodność z dokumentacja projektowa; 30. kontrolować sposób składowania i przechowywania materiałów, wyrobów oraz urządzeń; 31. nadzorować badania wbudowywanych materiałów, wyrobów i urządzeń wykonywanych przez Wykonawcę robót budowlanych, a w razie wątpliwości, co do ich, jakości - nakazywać Wykonawcy robót budowlanych wykonania dodatkowych badan, po uprzedniej akceptacji Zamawiającego; 32. kontrolować dokumenty, jakości, aprobaty, deklaracje zgodności, atesty, instrukcje obsługi i inne dokumenty związane z wbudowywanymi materiałami, wyrobami i urządzeniami w celu niedopuszczenia do zastosowania materiałów, wyrobów i urządzeń wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w budownictwie na terenie Polski; 33. informować Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji robót oraz podejmowanych działaniach zapobiegawczych i naprawczych; 34. organizować i przewodniczyć nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc (a w przypadku wystąpienia potrzeby częściej) naradom technicznym, w których udział biorą przedstawiciele wszystkich zaangażowanych w realizacje zadania inwestycyjnego stron (w szczególności z udziałem Zamawiającego) oraz sporządzać protokoły z tych narad, a następnie przekazywać je Zamawiającemu i Wykonawcy robót budowlanych w terminie 3 dni od dnia narady; 35. na bieżąco egzekwować ustalenia z narad technicznych, 36. monitorować postęp robót pod względem technicznym, finansowym, organizacyjnym i czasowym oraz sprawdzać ich stan realizacji z obowiązującym harmonogramem rzeczowofinansowym; zatwierdzać rysunki wykonawcze i warsztatowe sporządzone przez Wykonawcę robót budowlanych; 37. Inwestor Zastępczy zobowiązany jest do składania Zamawiającemu pisemnych miesięcznych sprawozdań i raportów rozliczeniowych w wersji papierowej i elektronicznej (dokumenty programy MS Office), a także w jednym egzemplarzu w wersji papierowej dla Nadzoru autorskiego, zawierających informacje o stanie zaawansowania zadania, analizę zgodności terminów wykonywania robót z przyjętym harmonogramem rzeczowo- finansowym, informacje o kosztach w zakresie zgodności z przyjętymi założeniami oraz harmonogramem rzeczowofinansowym, ocenę, jakości wykonywanych robót i występujących głównych problemów; raporty/sprawozdania te należy złożyć Zamawiającemu w terminie do 7 dni po upływie każdego miesiąca kalendarzowego. 38. Zamawiający może odmówić zatwierdzenia raportu/sprawozdania - o którym mowa wyżej - w terminie 7 dni od dnia jego złożenia wraz z podaniem pisemnego uzasadnienia. 39. w sytuacji określonej jak wyżej, Inwestor Zastępczy winien ustosunkować się do pisemnego uzasadnienia Zamawiającego w terminie 3 dni od jego otrzymania. Niezachowanie tego terminu stanowi podstawę do naliczenia kar umownych w wysokości wskazanej w 11, ust. 2, pkt c wzoru umowy na nadzór inwestorski. 40. w przypadku nie złożenia raportu/sprawozdania - o którym mowa lub odmowy jego zatwierdzenia przez Zamawiającego Inwestor Zastępczy nie jest upoważniony do wystawienia faktury. 41. trzykrotne następujące po sobie zaistnienie opisanej wyżej sytuacji może stanowić podstawę do wypowiedzenia umowy z winy Inwestora Zastępczego. 42. poza raportami/sprawozdaniami, Inwestor Zastępczy niezwłocznie przekazuje pisemnie wszelkie informacje i opinie mające znaczenie dla prawidłowej realizacji zadania. 43. każdorazowo opiniować harmonogram rzeczowo-finansowy przedłożony przez Wykonawcę robót budowlanych w terminie 3 dni od jego przekazania; 44. sprawdzać i potwierdzać zestawienia ilości i wartości faktycznie wykonanych robót w okresie rozliczeniowym, będących podstawa do rozliczeń finansowych Zamawiającego z Wykonawca robót budowlanych, na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego, oraz kosztorysu Strona 4 z 10

5 Wykonawcy. Przeprowadzać w ramach posiadanych przez Zmawiającego środków - odbiory robót wykonanych w okresie rozliczeniowym do 5 dni od daty zgłoszenia odbioru robót przez Wykonawcę robót budowlanych 45. udzielać wszystkich niezbędnych informacji na potrzeby sprawozdawczości z realizacji projektu w całym okresie jego realizacji; 46. kontrolować i weryfikować przedkładane kosztorysy; 47. kontrolować prawidłowość zafakturowanych robót; 48. zatwierdzać przedstawione metody wykonania robót budowlanych, włączając w to roboty tymczasowe i zabezpieczające zaproponowane przez Wykonawcę robót budowlanych; 49. nadzorować przeprowadzanie prób i rozruchów; 50. sprawdzać wykonane roboty i powiadamiać Wykonawcę robót budowlanych, nadzór autorski oraz Zamawiającego o wykrytych wadach, określając zakres koniecznych do wykonania robót poprawkowych; 51. egzekwować terminowe usuniecie wad; 52. sporządzać pisemne poświadczenia o usunięciu wad przez Wykonawcę robót budowlanych; 53. nadzorować roboty budowlane i instalacyjne oraz wyposażenie budynku w sprzęt i urządzenia w zakresie zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej; 54. dokonywać odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu oraz dokumentować te czynności w terminie do 3 dni roboczych od daty zawiadomienia; 55. zorganizować i brać udział wraz z Zamawiającym w odbiorze częściowym robót w sytuacji, gdy Zamawiający wystąpi do Wykonawcy robót budowlanych z wnioskiem o przekazanie części przedmiotu umowy o roboty budowlane - do 7 dni od daty zgłoszenia odbioru robót przez Wykonawcę robót budowlanych, ustalenie ewentualnych wad, usterek w toku odbioru oraz egzekwowanie ich usunięcia przez Wykonawcę robót budowlanych (w odbiorze biorą udział wszyscy inspektorzy nadzoru) 56. zorganizować i brać udział wraz z przedstawicielami Zamawiającego w odbiorze końcowym robót budowlanych w terminie do 14 dni od zgłoszenia gotowości przez Wykonawcę robót budowlanych (w odbiorze końcowym biorą udział wszyscy inspektorzy nadzoru oraz przedstawiciele Zamawiającego należycie umocowani), a w szczególności: - potwierdzać zgodność wpisu do dziennika budowy potwierdzającego zakończenie wszystkich robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prób i sprawdzeń, - brać udział w przeprowadzeniu prób i sprawdzeń, - zweryfikować, sprawdzić kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę robót budowlanych dokumentów wymaganych do odbioru końcowego przedłożonych przez Wykonawcę i zawiadomienie o ich kompletności Zamawiającego w terminie do 10 dni od dnia ich otrzymania, - zorganizować odbiór końcowy i zawiadomić wszystkich uczestników, - brać udział wraz z przedstawicielami Zamawiającego w czynnościach odbioru, ustalenie ewentualnych wad, czy usterek i egzekwowanie ich usunięcia przez Wykonawcę robót budowlanych, - sporządzać i podpisywać wraz z przedstawicielami Zamawiającego bezusterkowy odbiór końcowy (inwestor zastępczy nie jest uprawniony do samodzielnego dokonania odbioru robót) - sprawdzić pod względem kompletności przekazane przez Wykonawcę robót budowlanych instrukcje użytkowania i konserwacji maszyn i urządzeń, kodów i innym dokumentów niezbędnych do prawidłowego użytkowania obiektu. - sprawdzać rozliczenie prac wykonanych przez Wykonawcę robót budowlanych, 57. poświadczyć termin zakończenia robót budowlanych; 58. sprawdzać wszelkie dokumenty przygotowane przez Wykonawcę robót budowlanych po zakończeniu robót budowlanych; Strona 5 z 10

6 59. doradzać Zamawiającemu w przypadku zaistnienia roszczeń i sporów z Wykonawca robót budowlanych oraz w przypadku zaistnienia problemów na etapie prowadzenia robót budowlanych; 60. powiadamiać Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy robót budowlanych oraz rozbieżnościach miedzy dokumentacja Zamawiającego, a stanem faktycznym na terenie budowy; 61. w przypadku kontroli przebiegu realizacji zadania współdziałać z Zamawiającym poprzez przedłożenie stosownych dokumentów dotyczących realizacji zadania; 62. przygotować dane rzeczowe i finansowe niezbędne do końcowego rozliczenia inwestycji oraz do sporządzenia dokumentów przekazania - przejęcia PT i OT w terminie 14 od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego; 63. potwierdzić aktualny stan robót w razie przerwy w robotach oraz w innych wypadkach, gdy zajdzie potrzeba ustalenia ilości, jakości i wartości w zakresie niezbędnym do rozliczeń z Wykonawcą robót budowlanych; 64. zweryfikować i zatwierdzić instrukcje użytkowania budynku oraz instrukcje bezpieczeństwa pożarowego z planem ewakuacji, o którym mowa w 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719) oraz kompletna dokumentacje powykonawcza, a następnie dostarczyć ja do Zamawiającego wraz z dokumentacja związana z nadzorowana budowa (łącznie z inwentaryzacja geodezyjna) w formie ustalonej z Zamawiającym; 65. przygotować wszystkie niezbędne dokumenty i współdziałać z Wykonawcą robót budowlanych i Zamawiającym w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie; 66. opiniować i wskazywać sposoby załatwienia wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacja zadania; 67. prowadzić dokumentacje fotograficzna budowy w formie cyfrowej i załączyć ja do sporządzanych przez Inwestora Zastępczego miesięcznych raportów/sprawozdań o stanie zaawansowania robót składanych Zamawiającemu; 68. sporządzać protokoły konieczności i przedkładać je Zamawiającemu do akceptacji; 69. opiniować wszelkie propozycje wykonania robót uzupełniających, zamiennych i zamówień dodatkowych, zmian w zakresie technologii wykonania robót, zmian w zakresie dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej, zmniejszenia zakresu prac budowlanych, rezygnacji z wykonania części prac, zmian parametrów urządzeń lub wyposażenia i przedstawiać je Zamawiającemu do akceptacji wraz z propozycja rozliczenia w/w robót zgodnie z postanowieniami umowy z Wykonawcą robót budowlanych. Konsultować się i współdziałać z architektem pełniącym funkcję nadzoru autorskiego nad projektem. Zgłaszać i konsultować z Zamawiającym propozycje zmian projektowych. 70. informować Zamawiającego o wszelkich opóźnieniach lub nieuzasadnionym przerwaniu robót budowlanych, lub nienależytym wykonywaniu obowiązków, czy wykonywaniu ich w sposób sprzeczny, w szczególności o w/w zdarzeniach uprawniających zamawiającego do naliczenia kar umownych Wykonawcy robót budowlanych. 71. nadzorować w w/w zakresie również ewentualne roboty dodatkowe, uzupełniające związane z realizacja zadania inwestycyjnego 72. wykonywanie przewidzianych przepisami prawa obowiązków Zamawiającego wobec podwykonawców, a w szczególności kontrolowanie na bieżąco realizacji obowiązku wykonawcy robót w zakresie zgłoszeń i rozliczeń podwykonawców (robót budowlanych oraz usług i dostaw o wartości powyżej ,00 zł) oraz przedstawianie Zamawiającemu zaopiniowanych zgłoszeń podwykonawców; 73. przygotować rozliczenia rzeczowe i końcowe z realizacji umowy na roboty budowlane w terminie 14 dni od podpisania protokołu bezusterkowego odbioru końcowego robót budowlanych; Strona 6 z 10

7 74. przygotować wszystkie niezbędne dokumenty do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, w tym opracowanie na swój koszt świadectwa charakterystyki energetycznej dla obiektów wchodzących w skład roboty budowlanej; 75. sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu harmonogramu przeglądów wynikających z: uzyskanej od wykonawcy roboty budowlanej karty gwarancyjnej i instrukcji użytkowania i eksploatacji wybudowanych/ adoptowanych obiektów/budowli, udzielonych przez producentów gwarancji na zabudowane materiały i urządzenia, rękojmi na wybudowane/adoptowane obiekty/budowle, 76. przekazanie Zamawiającemu obiektu, którego dotyczy robota budowlana, wraz z kompletem niezbędnych dokumentów umożliwiających natychmiastowe rozpoczęcie użytkowania; 77. prowadzenie i archiwizacja korespondencji dotyczącej roboty budowlanej (w formie papierowej i elektronicznej) oraz przekazanie jej Zamawiającemu w stanie kompletnym po jej zakończeniu, 78. Po dokonaniu odbioru końcowego roboty budowlanej, powiadomieniu organów nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy i uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu oraz rozliczeniu końcowym roboty budowlanej, zostanie sporządzony protokół wykonywania przez Inwestora Zastępczego czynności związanych z pełnieniem funkcji Inwestora Zastępczego Zamawiający przy podpisaniu umowy - będzie wymagał ustanowienia Kierownika zespołu inspektorów nadzoru posiadającego uprawnienia wymagane w pkt lit. a) - który będzie odpowiadał również za koordynacje pracy całego zespołu. Zamawiający zobowiązuje się do udzielania Inwestorowi Zastępczemu pełnomocnictw niezbędnych do właściwego wykonania przedmiotu umowy. Inwestor Zastępczy złoży na piśmie potrzebę uzyskania stosownego pełnomocnictwa wraz z uzasadnieniem. Zamawiający odmówi udzielenia pełnomocnictwa, jeżeli nie jest ono związane z realizacją roboty budowlanej lub nie jest wymagane obowiązującymi przepisami. Inwestor Zastępczy zobowiązuje się udzielone pełnomocnictwa przyjąć i wypełniać z należytą starannością i w sposób zabezpieczający ochronę interesów Zamawiającego. Kierownik zespołu będzie prowadził narady robocze na budowie, co najmniej 1 x w tygodniu i w dniu tym będzie on przebywał na budowie przez cały dzień (informację przekaże Zamawiającemu pisemnie 2 dni wcześniej). Inwestor Zastępczy nie jest upoważniony do udzielania zamówień w imieniu Zamawiającego, czy dokonywania jakichkolwiek zmian w umowie z Wykonawcą robót budowlanych. Inwestor Zastępczy nadzoruje dostawę oraz montaż sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego i wyposażenia (meble, sprzęt elektroniczny, techniczny itp.) dla tytułowej inwestycji. Po dokonaniu odbioru i sprawdzeniu właściwego ich funkcjonowania oraz dokonaniu odbioru końcowego i otrzymaniu od Wykonawcy atestów, certyfikatów i gwarancji przekaże pełen komplet Zamawiającemu (przetarg na zakup, dostawę i montaż sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego i wyposażenia wykona Zamawiający oraz dokona zapłaty za to zadanie po spisaniu protokołu końcowego bez uwag). Wszystkie powstałe koszty związane z pełnieniem obowiązków funkcji Inwestora Zastępczego podczas realizacji inwestycji muszą być zawarte w kwocie ryczałtowej oferty Inwestora Zastępczego. np. kompletne wynagrodzenie całego zespołu oraz wszelkie koszty związane z obsługą, koszty związane z zawarciem umów z mediami, opłaty wymagane przez instytucje, z którymi niezbędna będzie współpraca (zgłoszenia, odbiory), zlecenie wykonania świadectwa charakterystyki energetycznej, koszty dojazdów inspektorów itp. Inwestor Zastępczy nie ponosi kosztów wynagrodzenia osoby pełniącej Nadzór autorski i archeologiczny oraz kosztów związanych z przeprowadzeniem i realizacją przetargów na zakup, dostawę i montaż sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego i wyposażenia. Zamawiający przekaże Inwestorowi Zastępczemu kompletną dokumentację projektowo-wykonawczą (1 egz.) wraz z pozwoleniem na budowę (kopię), kopie umów zawartych pomiędzy Zamawiającym, a Strona 7 z 10

8 Wykonawcami oraz inne dokumenty będące w posiadaniu Zamawiającego niezbędne lub pomocne przy realizacji roboty budowlanej. Inwestor Zastępczy uwzględni w ofercie każdą konieczność uzupełnienia zespołu specjalistów wynikającą z przepisów prawa, decyzji, uzgodnień i porozumień, które są niezbędne do kompleksowej realizacji Projektu. Podczas nieobecności jakiegokolwiek Kluczowego Specjalisty, wynikającej z choroby lub żądania urlopu, Inwestor Zastępczy ma obowiązek zapewnić natychmiastowe zastępstwo krótkoterminowe, na okres założonej nieobecności specjalisty, dla uniknięcia opóźnień w realizacji robót. Takie zastępstwo będzie każdorazowo zaproponowane na piśmie do akceptacji przez Zamawiającego. Inwestor Zastępczy przez cały okres realizacji umowy, zobowiązany będzie do posiadania polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności i związanej z realizacją przedmiotu zamówienia - pełnieniem funkcji Inwestora Zastępczego. Wyszczególnione obowiązki Inwestora Zastępczego maja jedynie charakter przykładowy i nie wyczerpują całego zakresu zobowiązania Inwestora Zastępczego wynikającego z umowy, a także nie stanowią podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawcę jakichkolwiek czynności niewymienionych wprost w umowie a potrzebnych do należytego wykonania przedmiotu umowy. Wymagania odnośnie raportów i sprawozdawczości: Inwestor Zastępczy będzie sporządzał i składał Zamawiającemu niżej wymienione rodzaje dokumentów i raportów według zasad i wzorów określonych w obowiązujących procedurach, wytycznych oraz instrukcjach Operatora Programu, dotyczących realizacji, kwalifikowalności kosztów, monitorowania i raportowania oraz kontroli projektów. Raport wstępny w ciągu 3 tygodni od daty podpisania kontraktu na Inwestora Zastępczego, który powinien być swoistego rodzaju raportem otwarcia". Powinien on składać się z czterech części: a) Części pierwszej zawierającej ogólne informacje o Projekcie, w szczególności: - skład zespołu z określeniem stanowiska, zadań i funkcji - opinię o kluczowych problemach związanych z osiągnięciem celów i oczekiwanych wyników Projektu, - oszacowanie ryzyka i zagrożeń mających wpływ na wykonanie Projektu i oraz sposoby reakcji na ryzyko - ogólny zarys sposobu realizacji Projektu, - listę proponowanych działań uznanych za niezbędne dla osiągnięcia celów Projektu, - rozkład w czasie, kolejność i czas trwania proponowanych działań, - wzory dokumentów, które będą obowiązywały w trakcie realizacji robót oraz w okresie zgłaszania wad, procedury i zasady BHP. b) Części drugiej (umowa z Inwestorem Zastępczym), będącej sprawozdaniem Inwestora Zastępczego z własnej działalności, z opisem zakresu robót Inwestora Zastępczego, metodyką wykonania usług, pracami wstępnymi wykonanymi przez Inwestora Zastępczego, informacjami o stanie zorganizowania Zespołu Inwestora Zastępczego (mobilizacja) oraz opisem zadań na najbliższy okres działalności. c) Części trzeciej (Zarządzanie i nadzór nad kontraktem z Wykonawcą), która byłaby sprawozdaniem z usług Inwestora Zastępczego bezpośrednio związanych z nadzorem nad realizacją i zarządzaniem kontraktu z Wykonawcą. Powinna ona zawierać analizę: dokumentacji i załączników do kontraktu z Wykonawcą, harmonogramu rzeczowo-finansowego przygotowanego przez Wykonawcę, polis ubezpieczeniowych i gwarancji oraz dodatkowo byłaby w niej możliwość dokonania analizy i akceptacji podwykonawców zaprezentowanych przez Wykonawcę. d) Części czwartej (Podsumowanie i załączniki), w której powinna być zaprezentowana ocena stanu prac realizowanych w ramach umowy z Inwestorem zastępczym oraz Wykonawcą. Strona 8 z 10

9 Raporty Miesięczne z postępu prac prowadzonej inwestycji i stanu finansowego kontraktu, składane do 10-tego dnia kalendarzowego miesiąca następującego po miesiącu sprawozdawczym, poczynając od dnia przekazania raportu wstępnego. Raporty Miesięczne winny zawierać sprawozdanie z działalności Wykonawcy Robót na budowie, Wykonawcy dokumentacji projektowej, a tylko pośrednio odnosząc się do działalności Inwestora Zastępczego. Podstawę sporządzenia stanowią zweryfikowane raporty Wykonawcy. Raport obejmuje zakres prac zrealizowanych w okresie sprawozdawczym tj. od chwili sporządzenia poprzedniego raportu miesięcznego. W raporcie należy uwzględnić prace zakończone i rozpoczęte w okresie sprawozdawczym, roboty planowane, podwykonawstwo, zasoby ludzkie, zaangażowany sprzęt. Powinny być uwzględnione zagadnienia, które bezpośrednio dotyczą budowy kontrolowanej przez Inwestora Zastępczego, jak problemy BHP, kontrola jakości, analiza zgodności postępu robót z harmonogramem rzeczowo-finansowym, napotkane trudności i środki zaradcze, zmiany i roszczenia. Zakres prac należy określić także jako procentowy udział. Raport powinien bezwzględnie zawierać: a) opis działań zrealizowanych przez Wykonawcę na budowie (krótkie podsumowanie), b) pokazanie stanu zaawansowania zarówno rzeczowego jak i finansowego inwestycji, c) syntetyczny opis zagrożeń powstałych na budowie, opis działań podjętych w celu ich wyeliminowania oraz opis sposobu zapobiegania tym zagrożeniom w dalszej realizacji. Raport Końcowy składany w terminie do 20 dni od daty przekazania inwestycji Zamawiającemu, który powinien zawierać m.in.: a) opis wszelkich wykonanych robót ze wskaźnikami rzeczowymi i finansowymi, wysokością poniesionych nakładów według kategorii robót, opis i argumentacja dokonanych zmian do kontraktu, podsumowanie działań podjętych podczas realizacji. b) krytyczną analizę głównych problemów, które wystąpiły w trakcie realizacji robót, proponowane zalecenia dla przyszłych działań o podobnym charakterze, c) rozliczenie finansowe całości Projektu d) ocenę stopnia osiągnięcia założonych rezultatów, e) wszelkie informacje zgodne z wymaganiami Instytucji Zarządzających Programem f) inne, niezbędne do odpowiedniej prezentacji zrealizowanych robót. Przedkładanie i zatwierdzanie raportów: Raporty będą opracowywane w jednym egzemplarzu papierowym (1 szt) w języku polskim oraz w formie elektronicznej (skan podpisanego, opieczętowanego dokumentu i dokumenty w formie edytowalnej MS Office lub innym programie zgodnym z ww., gdzie można edytować dokumenty bez straty ich zawartości). Raporty jak wyżej przedkładane będą Zamawiającemu. Szczegółowa zawartość, forma, okresy przedkładania i terminy, do których należy dostarczyć raporty i inne związane z tym dokumenty określi Zamawiający, zgodnie z kontraktem, obowiązującymi procedurami i wytycznymi Operatora Programu PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Monitoring i działania informacyjne. Wskaźniki Celem Umowy dla Inwestora Zastępczego jest realizacja zadań inwestycyjnych i osiągnięcie następujących wyników: a) rzeczowy i finansowy postęp prac zawartych w kontrakcie na prace projektowe i roboty budowlane, b) zakończenie kontraktów na roboty budowlane w odpowiednim czasie z odpowiednim skutkiem, c) zakończenie wszelkich prac ze spełnieniem założeń technicznych, Strona 9 z 10

10 d) nie przekroczenie budżetu. Działania informacyjne. Inwestor Zastępczy będzie odpowiedzialny za informowanie wszystkich zaangażowanych stron o tym, że wszystkie działania podjęte w ramach Projektu powinny nosić wyraźną informację o jego współfinansowaniu ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego i powinny posiadać oznaczenia zgodnie z wytycznymi Operatora Programu. Oznaczenia i informacje należy stosować we wszystkich publikacjach, dokumentach Inwestor Zastępczy. Personel Inwestora Zastępczego Inwestor Zastępczy dla wypełnienia swoich zobowiązań winien zapewnić doświadczonych, wysoko wykwalifikowanych specjalistów - inżynierów branżowych zdolnych do prowadzenia wszelkich powierzonych zadań, uprawnionych do prowadzenia nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego Prawa budowlanego i w zgodzie z postanowieniami decyzji o pozwoleniu na budowę oraz uzgodnieniami, opiniami, postanowieniami i decyzjami warunkującymi prawidłową realizację zamierzenia. Wymienieni Kluczowi Specjaliści nie wyczerpują wymagań dla rzetelnego wypełniania zobowiązań Inwestor Zastępczego i winni być traktowani jako minimalne wymogi Zamawiającego stawiane w trakcie realizacji umowy. Inżynier powinien dostarczyć swoim specjalistom niezbędne wsparcie i pomoc techniczną ze strony innych specjalistów, która może być niezbędna do właściwego wdrożenia umowy i wykonania kontraktu na roboty budowlane (np. dodatkowi inspektorzy danej lub w innych branżach, uprawniony geodeta, specjalista z zamówień publicznych, hydrogeolog, geolog, specjalista d/s zieleni, ekspert ppoż., itp.). Doświadczony Inżynier uwzględni w ofercie każdą konieczność uzupełnienia zespołu specjalistów wynikającą z przepisów prawa, decyzji, uzgodnień i porozumień, które są niezbędne do kompleksowej realizacji Projektu. Kompletne wynagrodzenie całego personelu oraz wszelkie koszty związane z obsługą muszą być zawarte w kwocie ryczałtowej oferty Inwestora Zastępczego. Podczas nieobecności jakiegokolwiek Kluczowego Specjalisty, wynikającej z choroby lub żądania urlopu, Inwestor Zastępczy ma obowiązek zapewnić natychmiastowe zastępstwo krótkoterminowe, na okres założonej nieobecności specjalisty, dla uniknięcia opóźnień w realizacji robót. Takie zastępstwo będzie każdorazowo zaproponowane na piśmie do akceptacji przez Zamawiającego. Inwestor Zastępczy przez cały okres realizacji umowy, zobowiązany będzie do posiadania polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności i związanej z realizacją przedmiotu zamówienia - pełnieniem funkcji Inwestora Zastępczego. Zrównoważony rozwój aspekt środowiskowy Forma dokumentów - wszelka korespondencja, oferty, raporty, sprawozdania, atesty, certyfikaty, gwarancje i inne dokumenty, które będą musiały mieć formę papierową, należy drukować dwustronnie z opcją oszczędności tonera, bez użycia koloru (wszędzie tam gdzie jest to możliwe). Segregacja odpadów i utylizacja należy zwrócić szczególną uwagę by zarówno na terenie budowy jaki i w miejscu pracy Inwestora Zastępczego na bieżąco była dokonywana segregacja odpadów i ich odpowiednia utylizacja. Bieżąca korespondencja zalecanym sposobem korespondowania jest korespondencja elektroniczna Strona 10 z 10

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI INŻYNIERA KONTRAKTU

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI INŻYNIERA KONTRAKTU Załącznik nr 7 do WZ PODSTAWOWE OBOWIĄZKI INŻYNIERA KONTRAKTU Inżynier Kontraktu w ramach obowiązującej ceny ryczałtowej, zobowiązuje się do działania z najwyższą starannością, zgodnie z zapisami umowy,

Bardziej szczegółowo

Obowiązki Inwestora zastępczego: Etap I weryfikacja dokumentacji projektowej najpóźniej do czasu ogłoszenia przetargów

Obowiązki Inwestora zastępczego: Etap I weryfikacja dokumentacji projektowej najpóźniej do czasu ogłoszenia przetargów Załącznik nr 1 ZAKRES OBOWIĄZKÓW INWESTORA ZASTĘPCZEGO DLA PROJEKTU PN. OCHRONA WÓD ZBIORNIKA WODY PITNEJ DLA AGLOMERACJI GÓRNEGO ŚLĄSKA POPRZEZ BUDOWĘ SYSTEMU OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW ETAP I ZADANIE 2 Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NA RZECZ FUNDACJI KRZYŻOWA DLA POROZUMIENIA EUROPEJSKIEGO NALEŻY:

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NA RZECZ FUNDACJI KRZYŻOWA DLA POROZUMIENIA EUROPEJSKIEGO NALEŻY: Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NA RZECZ FUNDACJI KRZYŻOWA DLA POROZUMIENIA EUROPEJSKIEGO NALEŻY: 1. W okresie poprzedzającym realizację budowy należy: -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Kraków, dnia 19 lutego 2015 r. SPECYFIKACJA DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: robota budowlana usługa dostawa Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest pełnienie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

UMOWA O PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO UMOWA O PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO zawarta dnia... roku..., zwana dalej Umową, pomiędzy: Parafią Rzymsko-Katolicką pw.... z siedzibą i adresem w miejscowości.-..., ul.... NIP...,

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZKI INŻYNIERA KONTRAKTU

OBOWIĄZKI INŻYNIERA KONTRAKTU Załącznik nr 7 do specyfikacji Miasto Żywiec 34-300 Żywiec, Rynek 2 tel.: (33) 475-42-00, fax.:(33) 475-42-02 strona internetowa: www.zywiec.pl Regon - 072182539 NIP : 553-25-10-885 OBOWIĄZKI INŻYNIERA

Bardziej szczegółowo

Część III SIWZ w postępowaniu nr Ba/3/2011 Opis przedmiotu zamówienia

Część III SIWZ w postępowaniu nr Ba/3/2011 Opis przedmiotu zamówienia Część III SIWZ w postępowaniu nr Ba/3/2011 Opis przedmiotu zamówienia Definicje 1) Obiekt obiekt budowlany w rozumieniu Prawa Budowlanego oraz wszelkie urządzenia lub instalacje mu towarzyszące, do wykonania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY O PEŁNIENIE CZYNNOŚCI NADZORU INWESTORSKIEGO

PROJEKT UMOWY O PEŁNIENIE CZYNNOŚCI NADZORU INWESTORSKIEGO PROJEKT UMOWY O PEŁNIENIE CZYNNOŚCI NADZORU INWESTORSKIEGO zawartej w dniu.......................... w Seceminie pomiędzy: Gminą Secemin z siedzibą 29-145 Secemin, ul. Struga 2, zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. UMOWA (wzór)

Strona 1 z 5. UMOWA (wzór) Strona 1 z 5 Załącznik nr4 do zapytania ofertowego UMOWA (wzór) zawarta w dniu.. roku w Gorzowie Śląskim pomiędzy: Gminą Gorzów Śląski, 46-310 Gorzów Śląski, ul. Wojska Polskiego 15 NIP: 576-15-50-857

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres obowiązków Inżyniera Kontraktu (załącznik nr 1 do umowy)

Szczegółowy zakres obowiązków Inżyniera Kontraktu (załącznik nr 1 do umowy) Załącznik nr 4a do SIWZ Szczegółowy zakres obowiązków Inżyniera Kontraktu (załącznik nr 1 do umowy) 1. Inżynier Kontraktu będzie pełnić swe obowiązki w oparciu o umowę zawartą z Zamawiającym, oraz polskim

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR / 2015. zawarta w dniu r. w Pszczynie pomiędzy:

UMOWA NR / 2015. zawarta w dniu r. w Pszczynie pomiędzy: Załącznik nr 5 UMOWA NR / 2015 zawarta w dniu r. w Pszczynie pomiędzy: Polskim Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Pszczynie z siedzibą w Pszczynie, przy ul. Antesa 1 zwanym

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy. a firmą:. NIP.. z siedzibą:..., wpisaną do rejestru... pod nr..., prowadzonego przez..., reprezentowaną przez: 1. p..., 2. p...

Projekt umowy. a firmą:. NIP.. z siedzibą:..., wpisaną do rejestru... pod nr..., prowadzonego przez..., reprezentowaną przez: 1. p..., 2. p... Załącznik nr 5 do siwz Projekt umowy Nr 2012 W dniu... 2012r. w Białobrzegach, pomiędzy: Gminą Białobrzegi, NIP 798-14-58-304 z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy w Białobrzegach, 26-800 Białobrzegi ul.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres obowiązków WYKONAWCY - inspektora nadzoru.

Szczegółowy zakres obowiązków WYKONAWCY - inspektora nadzoru. Załącznik nr 1 do Umowy Nr. z dnia na wykonywanie usługi kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego: Budowa kompleksu szkolnego na potrzeby nauczania podstawowego i gimnazjalnego na

Bardziej szczegółowo

4 Płatności 5 Obowiązki Zleceniobiorcy - - - h) j)

4 Płatności 5 Obowiązki Zleceniobiorcy - - - h) j) U M O W A Nr 2015/IZP.KIR.R/ WZÓR zawarta w Nysie w dniu.r. pomiędzy Gminą Nysa, w imieniu której działa Burmistrz Nysy - Kordian Kolbiarz zwaną dalej Zleceniodawcą a /zapis w zależności od formy prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Umowa Nr - projekt

Załącznik nr 6. Umowa Nr - projekt Załącznik nr 6 Umowa Nr - projekt Zawarta w dniu...2011 r. w Strzyżowie pomiędzy: Powiatem Strzyżowskim z siedzibą przy ul. Przecławczyka 15, 38 100 Strzyżów, telefaks (017) 27 65000, REGON 690581399,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku.

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku. Załącznik Nr 6 do SIWZ Wzór umowy UMOWA Nr Zawarta w dniu pomiędzy Szkołą Podstawową Nr...,...-... Łódź, ul...., NIP..., regon... reprezentowaną przez:... Dyrektora Szkoły... Głównego księgowego Szkoły

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta w dniu... umowa pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem

Bardziej szczegółowo

W Z Ó R. ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ nr PT-2370/5-4/2010 UMOWA Nr.. O PEŁNIENIE CZYNNOŚCI NADZORU INWESTORSKIEGO

W Z Ó R. ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ nr PT-2370/5-4/2010 UMOWA Nr.. O PEŁNIENIE CZYNNOŚCI NADZORU INWESTORSKIEGO W Z Ó R ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ nr PT-2370/5-4/2010 UMOWA Nr.. O PEŁNIENIE CZYNNOŚCI NADZORU INWESTORSKIEGO zawarta w dniu... w Turku, pomiędzy Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Turku, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2015. Strona 1 z 5

UMOWA NR /2015. Strona 1 z 5 UMOWA NR /2015 W dniu.r. w Dąbrowie k/bartoszyc, pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/bartoszyc z siedzibą w Dąbrowie 56A, 11 200 Bartoszyce NIP 7431646963, REGON 510750580 zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują:

W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują: Załącznik nr 6 UMOWA Nr. Projekt W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują: mgr inż. Jerzy Treffon - WÓJT GMINY a.. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. /../2015/WAG

UMOWA NR.. /../2015/WAG UMOWA NR.. /../2015/WAG W dniu... 2015 r. w Warszawie, w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego nr CIS-WAG.2720.84.2015 Część.. z dnia..2015 r. pomiędzy Centrum Informatyki Statystycznej, al. Niepodległości

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. - projekt-

UMOWA Nr.. - projekt- Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr.. - projekt- Zawarta w dniu... w Łęcznej pomiędzy Gminą Łęczna Przedszkolem Publicznym nr 4, ul. Obrońców Pokoju 13, 21-010 Łęczna reprezentowanym przez: Panią Elżbietę

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 6 wzór umowy U M O W A NR./2009

Załącznik Nr 6 wzór umowy U M O W A NR./2009 U M O W A NR./2009 Załącznik Nr 6 wzór umowy na : pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji Budowa budynku gospodarczego z pomieszczeniami biurowymi przy Urzędzie Miasta

Bardziej szczegółowo

Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. 26-900 Kozienice ul. Przemysłowa 15 NIP 812-18-78-705; REGON 141511694

Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. 26-900 Kozienice ul. Przemysłowa 15 NIP 812-18-78-705; REGON 141511694 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (39/2015/ZDZO) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kozienice, 27.10.2015 r. Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na pełnienie funkcji

Bardziej szczegółowo

Dyrektora - Janusza Marciniaka przy kontrasygnacie Głównego Księgowego - Stanisława Suchowackiego

Dyrektora - Janusza Marciniaka przy kontrasygnacie Głównego Księgowego - Stanisława Suchowackiego Zał. nr 3 UMOWA NR Mp /.. /. zawarta w dniu... w Zielonej Górze w trybie art.4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. nr 113 poz. 759 z 2010 r. z późn. zm.) na

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY o PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO

WZÓR UMOWY o PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY o PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO zawarta w dniu.w Słubicach po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 6 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1.1. Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sprawowaniu nadzoru autorskiego przy realizacji zadania Budowa nowoczesnej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr. a.., REGON.. Zaświadczenie o dokonaniu wpisu do pod numerem..

WZÓR UMOWY nr. a.., REGON.. Zaświadczenie o dokonaniu wpisu do pod numerem.. Znak sprawy: PWSZ/ZP/1/02/2013 Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY nr Zawarta w dniu.2013 roku w Suwałkach, pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. prof. Edwarda F. Szczepanik w Suwałkach, 16-400 Suwałki,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia 1. Informacje ogólne. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług Inżyniera Kontraktu (nazwa zastępcza - Nadzór Inwestorski) polegających na kompleksowej obsłudze inwestycji

Bardziej szczegółowo

Przemysłowym Dolina Strugu, 36-030 Błażowa ul. Myśliwska 16, NIP 813-11-01-243

Przemysłowym Dolina Strugu, 36-030 Błażowa ul. Myśliwska 16, NIP 813-11-01-243 Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt umowy UMOWA NR.../2015 W dniu...2015 roku w Błażowej pomiędzy Regionalnym Towarzystwem Rolno Przemysłowym Dolina Strugu, 36-030 Błażowa ul. Myśliwska 16, NIP 813-11-01-243

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (projekt) zawarta w Chorzowie w dniu. roku. pomiędzy:

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (projekt) zawarta w Chorzowie w dniu. roku. pomiędzy: Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (projekt) zawarta w Chorzowie w dniu. roku pomiędzy: Polskim Związkiem Niewidomych Okręg Śląski Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym dla Młodzieży Niewidomej

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowne (wzór)

Istotne postanowienia umowne (wzór) Istotne postanowienia umowne (wzór) Załącznik nr 6 zawarta w dniu r. w Katowicach pomiędzy: Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach z siedzibą

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 8 do SIWZ Dotyczy części I 1 1. Zamawiający zleca w trybie przetargu nieograniczonego, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na wykonaniu

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca zamówienia o wartości netto poniżej 30 000.

Informacja dotycząca zamówienia o wartości netto poniżej 30 000. Zwoleń 04.05.2015r. I. Zamawiający: Gmina Zwoleń Adres: Urząd Miejski w Zwoleniu Plac Kochanowskiego 1 26-700 Zwoleń www.zwolen.pl e mail: przetargi@zwolen.pl tel. 048 676 22 10, fax 048 676 24 18 Informacja

Bardziej szczegółowo

14 Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron Umowy.

14 Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron Umowy. UMOWA O PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NR../IN/2011 Zawarta w Sulikowie w dniu.. pomiędzy: Gminą Sulików z siedzibą w Sulikowie przy ul. Dworcowej 5, reprezentowaną przez: Roberta

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy:

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Załącznik nr 2 Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Wspólnotą Mieszkaniową ul. Żymierskiego 81 w Jastrowiu z siedzibą: 64-915 Jastrowie, ul. Kieniewicza 9 NIP: 767-165-33-59,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do umowy. Załącznik nr 1 do umowy

Załącznik nr 1 do umowy. Załącznik nr 1 do umowy Załącznik nr 1 do umowy Załącznik nr 1 do umowy Celem, do osiągnięcia przez Inżyniera Kontraktu w ramach umowy jest wypełnienie roli Inżyniera dla kontraktu na roboty Budowa Centrum Wystawienniczo-Kongresowego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II UMOWA. pn. Budowa chodnika w miejscowości Brożec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 396. Gmina Strzelin. Zamawiający:

CZĘŚĆ II UMOWA. pn. Budowa chodnika w miejscowości Brożec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 396. Gmina Strzelin. Zamawiający: Gmina Strzelin Zamawiający: tel. +48 71 39 21 971 Gmina Strzelin faks +48 71 39 21 303 ul. Ząbkowicka 11 stronainternetowa: 57-100 Strzelin http://bip.gmstrzelin.finn.pl/ Polska Nr referencyjny nadany

Bardziej szczegółowo

6. Zleceniobiorca oświadcza, że w jego imieniu nadzór inwestorski w branży instalacji

6. Zleceniobiorca oświadcza, że w jego imieniu nadzór inwestorski w branży instalacji UMOWA NR. O pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego, zawarta w dniu Pomiędzy: Instytutem Zarządzania i Samorządności Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Baczyńskiego 13; Biuro Zarządu: ul. Armii

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY NR. zawarta w dnia roku pomiędzy:

PROJEKT UMOWY NR. zawarta w dnia roku pomiędzy: PROJEKT UMOWY NR. zawarta w dnia roku pomiędzy: Zamojską Dyrekcja Inwestycji ZDI Sp. z o.o., ul. Jana Kiepury 6, 22-400 Zamość, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr (4) DO WZORU UMOWY WZÓR UMOWY Z PODWYKONAWCĄ. UMOWA o wykonanie robót budowlanych

ZAŁĄCZNIK Nr (4) DO WZORU UMOWY WZÓR UMOWY Z PODWYKONAWCĄ. UMOWA o wykonanie robót budowlanych ZAŁĄCZNIK Nr (4) DO WZORU UMOWY WZÓR UMOWY Z PODWYKONAWCĄ UMOWA o wykonanie robót budowlanych zawarta w Gdyni w dniu... roku pomiędzy:...wpisaną pod numerem... do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. zwanym dalej Zamawiającym, a.. zwanym dalej Inspektorem nadzoru.

UMOWA NR.. zwanym dalej Zamawiającym, a.. zwanym dalej Inspektorem nadzoru. UMOWA NR.. Zawarta w dniu.. r. zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ Umowa

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ Umowa Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Część II SIWZ Umowa Wzór zawarta w Gdańsku dnia..

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY

Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY W dniu... roku w Warszawie pomiędzy: Biurem Ochrony Rządu z siedzibą w Warszawie przy ul. Podchorążych 38, reprezentowanym przez: zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM a reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu 2008r. w Lublinie, pomiędzy Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie ul. Poturzyńska 2 20-853 Lublin, reprezentowaną przez:

zawarta w dniu 2008r. w Lublinie, pomiędzy Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie ul. Poturzyńska 2 20-853 Lublin, reprezentowaną przez: Załącznik nr 2 UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr... zawarta w dniu 2008r. w Lublinie, pomiędzy Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie ul. Poturzyńska 2 20-853 Lublin, reprezentowaną przez: 1... zwaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE IZP/80/2015/KK 1 PRZEDMIOT UMOWY

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE IZP/80/2015/KK 1 PRZEDMIOT UMOWY UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE IZP/80/2015/KK zawarta w dniu r. Prabutach pomiędzy: Miastem i Gminą Prabuty, z siedzibą przy ul. Kwidzyńskiej 2, 82-550 Prabuty (NIP: 581-14-90-029; REGON 000529315), reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... 2013

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... 2013 UMOWA NR... 2013 Zawarta w dniu... 2013 r. pomiędzy: MARENGO IT sp. z o.o., ul. Wagonowa 5-7, 53-609 Wrocław, NIP: 8961515962, REGON: 021474635 Zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez:.. a.........

Bardziej szczegółowo

(Wzór)UMOWA NR. 2 Termin realizacji robót Wykonawca zakończy roboty budowlane w terminie do 28.11.2014 roku. 3 Obowiązki stron

(Wzór)UMOWA NR. 2 Termin realizacji robót Wykonawca zakończy roboty budowlane w terminie do 28.11.2014 roku. 3 Obowiązki stron (Wzór)UMOWA NR. W dniu r. pomiędzy: Skarbem Państwa - Nadleśnictwem Miłomłyn z siedzibą ul. Nadleśna 9, 14-140 Miłomłyn, NIP 741-000-65-20 zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez Nadleśniczego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO Nr /.../2012

UMOWA O DZIEŁO Nr /.../2012 załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA O DZIEŁO Nr /.../2012 zawarta w dniu...2012 roku pomiędzy: Muzeum Etnograficznym im. Marii Znamierowskiej-Prufferowej w Toruniu, reprezentowanym przez: dr Huberta Czachowskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy:

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: Załącznik Nr 2 UMOWA NR /2015 zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: 1. Zakładem Poprawczym, ul. Polanki 122, 80 308 Gdańsk, NIP 584-27-02-751, REGON- 221075350 reprezentowanym przez mgr Janusza

Bardziej szczegółowo

Nadzór Inwestorski Jezioro Rąpino mała retencja UMOWA NR:.

Nadzór Inwestorski Jezioro Rąpino mała retencja UMOWA NR:. Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR:. zawarta w dniu... 2013r. w Zielonej Górze pomiędzy: Województwem Lubuskim reprezentowanym przez Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze, ul. Ptasia

Bardziej szczegółowo

O D P O W I E D Z I NR 12 z dnia 23.06.2015 roku

O D P O W I E D Z I NR 12 z dnia 23.06.2015 roku O D P O W I E D Z I NR 12 z dnia 23.06.2015 roku PYTANIE NR 1 Jeżeli w trakcie realizacji okaże się, że założenia przyjęte w dokumentacji są nieprawidłowe i do wykonania jest większa ilość robót, niż wynikająca

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 WZÓR U M O W A o roboty budowlane

Załącznik nr 5 WZÓR U M O W A o roboty budowlane Załącznik nr 5 WZÓR U M O W A o roboty budowlane Nr zawarta w dniu... roku pomiędzy Podkarpacką Agencją Konsultingowo Doradczą sp. z o.o. 38-200 Jasło ul. 17 Stycznia 18, NIP reprezentowanym przez: 1)...

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr.../ri/ugb/2010

U M O W A nr.../ri/ugb/2010 U M O W A nr.../ri/ugb/2010 Gminą Biskupice zawarta w dniu...2010 r. w Tomaszkowicach pomiędzy: Tomaszkowice 455, 32-020 Wieliczka, NIP 683-15-73-055 reprezentowaną przez:... zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.../2008/WZÓR. zawarta w dniu:...2008r.pomiędzy Gminą Koniusza, Koniusza 55, 32-104 Koniusza zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez :

UMOWA Nr.../2008/WZÓR. zawarta w dniu:...2008r.pomiędzy Gminą Koniusza, Koniusza 55, 32-104 Koniusza zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez : UMOWA Nr.../2008/WZÓR zawarta w dniu:...2008r.pomiędzy Gminą Koniusza, Koniusza 55, 32-104 Koniusza zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez : Załącznik Nr 4 -Wójta Gminy :...przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

inwestycji pn. ROZBUDOWA OPERY WROCŁAWSKIEJ WRAZ Z BUDOWĄ SCENY

inwestycji pn. ROZBUDOWA OPERY WROCŁAWSKIEJ WRAZ Z BUDOWĄ SCENY Załącznik Nr 4 do Regulaminu Konkursu PROJEKT UMOWY O SPRAWOWANIE NADZORU AUTORSKIEGO Zawarta dnia... pomiędzy: Operą Wrocławską, 50 066 Wrocław, ul. Świdnicka 35, NIP:...., REGON:..... reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o pełnienie funkcji Inwestora zastępczego

Umowa Nr... o pełnienie funkcji Inwestora zastępczego Umowa Nr... o pełnienie funkcji Inwestora zastępczego Załącznik nr 7 zawarta w dniu w Chybiu pomiędzy: Gminą Chybie z siedzibą ul. Bielska 78, 43-520 Chybie (NIP 548-261-43-34) zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA NR: PLRz/./ZRZ

WZÓR UMOWY. UMOWA NR: PLRz/./ZRZ Załącznik nr 2 do SIWZ z dnia.. r. w Jasionce pomiędzy : WZÓR UMOWY UMOWA NR: PLRz/./ZRZ PORTEM LOTNICZYM RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 36-002 JASIONKA 942 NIP :... KRS :......, kapitał zakładowy w wysokości

Bardziej szczegółowo

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../..

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Znak sprawy: GKB.7332-7/2010 WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Zawarta w dniu... 2010 roku w..pomiędzy.zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, NIP:... reprezentowaną przez.,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 Wzór umowy. UMOWA nr... (wzór)

Załącznik nr 4 Wzór umowy. UMOWA nr... (wzór) UMOWA nr... (wzór) Załącznik nr 4 Wzór umowy zawarta w dniu... w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne pomiędzy: Centralnym Ośrodkiem Szkolenia Służby Więziennej 62-800 Kalisz, ul.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2 SCHODY

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2 SCHODY SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2 SCHODY Obiekt: Budynek B Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Gdańsk ul. Narutowicza 11/12 Inwestor: Politechnika Gdańska

Bardziej szczegółowo

Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18. w Warszawie przy ul. Angorskiej 2.

Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18. w Warszawie przy ul. Angorskiej 2. 1 Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18 w Warszawie przy ul. Angorskiej 2. Branża : ogólnobudowlana Inwestor i Zleceniodawca: Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP.BU.1.2014 Kunów 25.11.2014

Znak sprawy: ZP.BU.1.2014 Kunów 25.11.2014 Znak sprawy: ZP.BU.1.2014 Kunów 25.11.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Zakład Gospodarki Komunalno Mieszkaniowej w Kunowie, ul. Partyzantów 47, 27-415 Kunów działając jako Zamawiający zaprasza do składania ofert

Bardziej szczegółowo

Warunki zgody i procedury wykonania robót budowlanych wraz z oświadczeniem i zobowiązaniem Najemcy

Warunki zgody i procedury wykonania robót budowlanych wraz z oświadczeniem i zobowiązaniem Najemcy Załącznik nr 4 do SIWZ Warunki zgody i procedury wykonania robót budowlanych wraz z oświadczeniem i zobowiązaniem Najemcy 1. Wstęp. Wszystkie roboty budowlane określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Umowa nr 2310/23/14. zwanym w umowie Wykonawcą o następującej treści:

Umowa nr 2310/23/14. zwanym w umowie Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr 2310/23/14 zawarta w dniu r. w Bydgoszczy, pomiędzy: Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddziałem Regionalnym w Bydgoszczy ul. Wyczółkowskiego 22, 85-092 Bydgoszcz, NIP 526-00-13-054, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY ... ... 1 Przedmiot umowy

PROJEKT UMOWY ... ... 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 7 Pomiędzy: PROJEKT UMOWY Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy im. hm Zygmunta Imbierowicza, 62-270 Kłecko, ul. Gnieźnieńska 7 REGON 630256364 NIP 784-16-75-289 zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY

Załącznik nr 4 ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY Załącznik nr 4 ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY W dniu... roku w Warszawie pomiędzy: Biurem Ochrony Rządu z siedzibą w Warszawie przy ul. Podchorążych 38, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWA nr. ...

PROJEKT UMOWA nr. ... PROJEKT UMOWA nr. W dniu...2012r. w Strzelinie pomiędzy:.. zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowaną przez:. a. działającym na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ. Wzór Umowa

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ. Wzór Umowa Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Wzór Umowa Część II SIWZ zawarta w Gdańsku dnia.. po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Modernizacja systemu zasilania i sterowania w ZUW Ropica Polska

Modernizacja systemu zasilania i sterowania w ZUW Ropica Polska DZS / 30 / 2013 Załącznik nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWA NR DZS / 30 / 2013 Zawarta w dniu. w Gorlicach, pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Gorlicach, ul. 11-go Listopada 54a,

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) ... 2. ... ...

UMOWA (wzór) ... 2. ... ... Załącznik nr 5 do SIWZ Nr: MOS - 1/2011. UMOWA (wzór) na wykonanie zadania pn.: MODERNIZACJA KOTŁOWNI GAZOWEJ W SANDOMIERSKIM ZAMKU zawarta w dniu... r.w Sandomierzu pomiędzy Muzeum Okręgowym w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim ul. Słowackiego 8, 87-700 Aleksandrów Kujawski tel. (054) 2824855

Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim ul. Słowackiego 8, 87-700 Aleksandrów Kujawski tel. (054) 2824855 Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim ul. Słowackiego 8, 87-700 Aleksandrów Kujawski tel. (054) 2824855 GKM.7031.16.2014 Aleksandrów Kujawski, 22.10.2014 r. Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr zawarta w Żytkiejmach dnia.

UMOWA nr zawarta w Żytkiejmach dnia. UMOWA nr zawarta w Żytkiejmach dnia. pomiędzy: Fundacją Puszczy Rominckiej z siedzibą w Żytkiejmach - Żytkiejmy, ul. Szkolna 1, 19-504 Dubeninki, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez Pana Jaromira

Bardziej szczegółowo

Umowa - projekt. Załącznik nr 6 do SIWZ

Umowa - projekt. Załącznik nr 6 do SIWZ Umowa - projekt zawarta w dniu.. roku w Rząśni w trybie przetargu nieograniczonego pomiędzy Gminą Rząśnia w imieniu, której działa Zakład Gospodarki Komunalnej w Rząśni, ul. 1 Maja 18, 98-332 Rząśnia reprezentowany

Bardziej szczegółowo

(wzór) UMOWA nr /2014

(wzór) UMOWA nr /2014 (wzór) UMOWA nr /2014 zawarta dnia... 2014 r. w Sierpcu, pomiędzy:... ; zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez. a 1) (dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)... zamieszkałą/ym...,

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ ZP.271.10.27.2013 Kalisz, dnia 22.08.2013r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu, zaprasza do złożenia oferty cenowej na pełnienie nadzoru inwestorskiego związanego z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Chałubińskiego 36 w Kielcach. Wzór umowy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Chałubińskiego 36 w Kielcach. Wzór umowy Wzór umowy Druk nr 5 Zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentuje: Dyrektor mgr inŝ.

Bardziej szczegółowo

1 Przedmiot umowy. 2 Terminy realizacji umowy

1 Przedmiot umowy. 2 Terminy realizacji umowy (WZÓR UMOWY) UMOWA NR. /2014 zawarta w dniu...2014 r. w Poznaniu pomiędzy: Miastem Poznań - Liceum Ogólnokształcącym św. Marii Magdaleny 61-867 Poznań ul. Garbary 24 NIP 209-00-01-440 reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy nr../2014

Projekt umowy nr../2014 Projekt umowy nr../2014 zawarta w Łodzi w dniu.... 2014 r. pomiędzy następującymi Stronami: Łódzką Spółką Infrastrukturalną sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 190, 90-368 Łódź, NIP 725-19-06-517,

Bardziej szczegółowo

Adres inwestycji: SP nr 94 ul. Cietrzewia 22 Warszawa woj. mazowieckie

Adres inwestycji: SP nr 94 ul. Cietrzewia 22 Warszawa woj. mazowieckie Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Modernizowanej Instalacji Teletechnicznej w Budynku Szkoły Podstawowej nr 94 przy ul. Cietrzewia 22 w Warszawie Adres inwestycji: SP nr 94 ul. Cietrzewia 22

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. W dniu.. w Kętach pomiędzy Gminą Kęty zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym z siedzibą: Kęty, Rynek 7, reprezentowaną przez:

WZÓR UMOWY. W dniu.. w Kętach pomiędzy Gminą Kęty zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym z siedzibą: Kęty, Rynek 7, reprezentowaną przez: WZÓR UMOWY W dniu.. w Kętach pomiędzy Gminą Kęty zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym z siedzibą: 32-650 Kęty, Rynek 7, reprezentowaną przez: 1. 2. a zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr./2014 zawarta w dniu

UMOWA Nr./2014 zawarta w dniu UMOWA Nr./2014 zawarta w dniu Załącznik Nr 6 wzór umowy pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Komunalnym w Gostyninie Sp. z o.o., ul. Polna 2, reprezentowanym przez: mgr Dariusza Lewandowskiego - Prezesa

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

-WZÓR- UMOWA Nr... została zawarta umowa następującej treści:.

-WZÓR- UMOWA Nr... została zawarta umowa następującej treści:. -WZÓR- UMOWA Nr... Załącznik nr 7 W dniu... pomiędzy Gmina Gnojno zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:... z kontrasygnatą skarbnika Gminy... a......... zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowana

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE UMOWA O ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE Załącznik nr 9 do SIWZ zawarta dnia... 2010 r. w Lublinie, pomiędzy Wojewódzką Biblioteką Publiczną im. H. Łopacińskiego w Lublinie 20-950 Lublin, NIP: 712-010-36-28

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr IMP.272.31.2015

Umowa Nr IMP.272.31.2015 Załącznik nr 3 Wzór umowy Umowa Nr IMP.272.31.2015 W dniu... 2015 roku w Stalowej Woli pomiędzy: Powiatem Stalowowolskim z siedzibą Starostwa Powiatowego, ul. Podleśna 15, 37 450 Stalowa Wola, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

PN/12/09 Ogólne Warunki Umowy Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA Nr.

PN/12/09 Ogólne Warunki Umowy Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA Nr. PN/12/09 Ogólne Warunki Umowy Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA Nr. Zawarta w dniu. r. w Bytomiu pomiędzy : Zamawiającym : Gmina Bytom - Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Parkowa 1 41 902 Bytom Nr identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sadkowice, Sadkowice 129A, 96-206 Sadkowice, woj. łódzkie, tel. 46 8156191, faks 46 8156191.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sadkowice, Sadkowice 129A, 96-206 Sadkowice, woj. łódzkie, tel. 46 8156191, faks 46 8156191. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.gminasadkowice.pl Sadkowice: Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania - budowa stacji

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr ZDM/./2016. a z siedzibą.., wpisanym do rejestru., zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:.., wspólnie zwane Stronami,

UMOWA nr ZDM/./2016. a z siedzibą.., wpisanym do rejestru., zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:.., wspólnie zwane Stronami, Załącznik nr 4 UMOWA nr ZDM/./2016 zawarta w dniu... w Gliwicach pomiędzy: Gminą Gliwice - Zarządem Dróg Miejskich w Gliwicach, ul. Płowiecka 31 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez :. a z

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące pełnienia nadzoru inwestorskiego nad wymianą instalacji odgromowej w ramach termomodernizacji budynku Zespołu Szkół

Zapytanie ofertowe dotyczące pełnienia nadzoru inwestorskiego nad wymianą instalacji odgromowej w ramach termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Zapytanie ofertowe dotyczące pełnienia nadzoru inwestorskiego nad wymianą instalacji odgromowej w ramach termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łowiczu. 1 I. Zamawiający Powiat

Bardziej szczegółowo

U M O W A. W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują:

U M O W A. W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują: Załącznik nr 2 Draft/Wzór U M O W A W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują: 1... - Z-ca Prezesa ds. Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA. zwanym dalej Wykonawcą. UMOWA. zawarta w dniu.. roku w Tłuszczu pomiędzy: Gminą Tłuszcz, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10, NIP: 125-133-48-45, REGON: 550668166, reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza Pawła Marcina Bednarczyka,

Bardziej szczegółowo

Załącznik 11. UMOWA Nr...

Załącznik 11. UMOWA Nr... Załącznik 11 UMOWA Nr... zawarta w dniu... roku w... pomiędzy Zespołem Szkół Medycznych w Koninie, ul Przemysłowa 4, 62-510 Konin, reprezentowanym przez... zwanym dalej "Zamawiającym" a firmą..., zwaną

Bardziej szczegółowo