SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )"

Transkrypt

1 Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP ; REGON Na podstawie Porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia i udzielenia zamówienia publicznego zawartego w dniu r. pomiędzy Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW), Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), Agencją Nieruchomości Rolnych (ANR), Agencją Rynku Rolnego (ARR) oraz Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego w imieniu stron porozumienia zostało upoważnione Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przetarg nieograniczony, znak: BDGzp-2120B-62/NS/15 Warszawa, r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Zamawiającego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zabudowy wspólnego stoiska dla MRiRW, ARiMR, ANR, KRUS i ARR na Międzynarodowej Wystawie Rolniczej AGRO SHOW. Kody i nazwy ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) opisujące przedmiot zamówienia: Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw Usługi w zakresie promocji 1

2 ROZDZIAŁ I. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie zabudowy wspólnego stoiska o powierzchni 100 m 2 dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Nieruchomości Rolnych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Agencji Rynku Rolnego (dla każdej z ww. jednostek 20 m 2 ) na Międzynarodowej Wystawie Rolniczej AGRO SHOW, odbywającej się w dniach września 2015 r. w Bednarach. 2. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia znajduje się w załączonym projekcie umowy (załączniki nr 1 do SIWZ). 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, nie dopuszcza składania ofert wariantowych, nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej oraz nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 4. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy pomocy podwykonawców. Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Zamawiający żąda, aby Wykonawca wskazał w ofercie część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. ROZDZIAŁ II. Opis sposobu przygotowania oferty 1. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 2. Oferta zostanie sporządzona w języku polskim, zgodnie z treścią formularza oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. 3. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. 4. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, osobę/y reprezentującą/e Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze, osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy albo osobę/y działającą/e na podstawie pełnomocnictwa, przy czym pełnomocnictwo to musi być załączone do oferty jako oryginał albo kopia poświadczona notarialnie. 5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku, wraz z ofertą należy złożyć stosowne pełnomocnictwo określające sposób współdziałania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (oryginał albo kopia poświadczona notarialnie). 6. Oświadczenia oraz zobowiązania należy składać w oryginale, natomiast pozostałe dokumenty są składane w oryginale lub jako kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dotyczy to również dokumentów składanych przez Wykonawcę na skutek wezwania przez Zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy. 7. Ilekroć w SIWZ, a także w załącznikach do SIWZ występuje wymóg podpisywania oświadczeń lub dokumentów lub też potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, należy przez to rozumieć, że oświadczenia i dokumenty te powinny być opatrzone podpisem/ podpisami osoby/osób wskazanych w ust W przypadku składania oświadczeń lub dokumentów przez Wykonawców, o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy, kopie tych dokumentów poświadcza za zgodność z oryginałem Wykonawca lub pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 9. Dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. 10. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty mają być parafowane własnoręcznie przez osobę/y podpisujące ofertę. 2

3 11. Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć w miejscu wskazanym w SIWZ, w zamkniętym opakowaniu / kopercie, w sposób zabezpieczający nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 12. Dokumenty w ofercie, stanowiące informację zastrzeżoną dla innych uczestników postępowania, tj. stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.), powinny znajdować się w oddzielnej zamkniętej kopercie opatrzonej napisem DOKUMENTY ZASTRZEŻONE. 13. Praktyczne zalecenia (nie obligatoryjne) dotyczące ułożenia dokumentów w ofercie: 1) dokumenty ułożyć w trzech grupach, wg kolejności: a) formularz oferty + załączniki do oferty (np. ewentualne pełnomocnictwa), b) oświadczenia i dokumenty wymienione w Rozdziale V SIWZ, c) oświadczenia i dokumenty wymienione w Rozdziale VI SIWZ; 2) wszystkie kartki ponumerować i spiąć/zszyć/zbindować itp., za wyjątkiem: ewentualnych dokumentów zastrzeżonych przez Wykonawcę na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy. 14. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. ROZDZIAŁ III. Termin wykonania zamówienia Zamówienie zostanie wykonane w terminie do dnia 21 września 2015 r., przy czym zabudowa stoiska do dnia 17 września 2015 r. do godziny 16ºº. ROZDZIAŁ IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, w tym dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, należycie zrealizował co najmniej 3 usługi o wartości minimum ,00 zł brutto każda, gdzie każda usługa obejmowała swoim zakresem co najmniej wykonanie zabudowy stoiska. Przez jedną usługę rozumie się wykonanie zabudowy jednego stoiska. W przypadku gdy wartość usługi była wyrażona w walucie obcej równowartość w złotych ustala się wg średniego kursu NBP z dnia zawarcia umowy o wykonanie usługi. 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy. 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w ust. 1 musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy łącznie, natomiast warunek z ust. 2 musi spełniać każdy Wykonawca z osobna. 4. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów wskazanych w Rozdziale V i VI SIWZ. 5. Wykonawca może polegać na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając zobowiązanie, o którym mowa w Rozdziale V ust. 2. 3

4 ROZDZIAŁ V. Wykaz oświadczeń i dokumentów wymaganych dla wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu 1. Wykonawca wraz z ofertą złoży niżej wymienione oświadczenia i dokumenty wykazujące (potwierdzające) spełnianie warunków udziału w postępowaniu, podpisane przez osobę/y/ upoważnione do reprezentowania Wykonawcy: 1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; przykładowy wzór formularza oświadczenia podany jest w załączniku nr 3 do SIWZ; 2) wykaz wykonanych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały one wykonane należycie. Przykładowy wzór formularza dokumentu podany jest w załączniku nr 4 do SIWZ. Dowodami potwierdzającymi czy usługi zostały wykonane należycie, są dowody wymienione w 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231), tj.: a) poświadczenie należytego wykonania usługi; b) jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze, Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w lit. a, może złożyć oświadczenie Wykonawcy, przy czym w przypadku gdy Wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania poświadczenia. W przypadku gdy Wykonawca w wykazie wykonanych usług (załącznik nr 4) zawarł usługi, które były wykonane rzecz Zamawiającego, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów potwierdzających wykonanie tych usług. 2. Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, to zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Przykładowy wzór zobowiązania podmiotu podany jest w załączniku nr 4 do SIWZ. Zobowiązanie należy złożyć w oryginale. ROZDZIAŁ VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów wymaganych dla wykazania spełniania warunku braku podstaw do wykluczenia 1. Wykonawca wraz z ofertą złoży oświadczenia i dokumenty wykazujące (potwierdzające) brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy, to jest: 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, podpisane przez osobę/y upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, którego wzór określony jest w załączniku nr 5 do SIWZ; 2) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184) albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej. Wzór dokumentu określony jest w załączniku nr 6 do SIWZ. 4

5 2. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty wymienione w ust. 1 składa każdy z Wykonawców oddzielnie. ROZDZIAŁ VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów 1. W postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w języku polskim, w formie pisemnej bądź za pomocą faksu lub drogą elektroniczną. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 2. Zamawiający na swojej stronie internetowej opublikował ogłoszenie o zamówieniu oraz niniejszą SIWZ. Na stronie tej Zamawiający będzie także publikował: 1) zawiadomienia oraz informacje związane z prowadzonym postępowaniem, w tym zwłaszcza: zapytania Wykonawców o wyjaśnienie treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego do tych zapytań; zawiadomienia o zmianie treści SIWZ; zawiadomienia o przedłużeniu terminu składania ofert; zawiadomienie o wyborze oferty, o którym mowa w art. 92 ust. 2 ustawy; 2) treści odwołań dotyczących treści ogłoszenia o zamówieniu lub treści SIWZ wraz z wezwaniem Wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia odwołania; rozstrzygnięcia odwołań dotyczących treści ogłoszenia o zamówieniu lub treści SIWZ. 3. Porozumiewanie się z Zamawiającym w związku z prowadzonym postępowaniem: - osoba/y/ uprawnione do kontaktów z Wykonawcami: Nina Stajniak, - faks do korespondencji: (22) , - do korespondencji: - korespondencja pisemna za pośrednictwem poczty, kuriera lub składana w Biurze Podawczym MRiRW, Warszawa, ul. Wspólna 30, Wydział Zamówień Publicznych, pok. 124, lub osobiście w pok. 124, od poniedziałku do piątku w godz Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. ROZDZIAŁ VIII. Wadium ROZDZIAŁ IX. Termin związania ofertą 1. Składający ofertę jest nią związany przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą. 3. Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 5

6 ROZDZIAŁ X. Składanie ofert 1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. 3. Ofertę należy złożyć w miejscu wskazanym w SIWZ, w zamkniętym opakowaniu / kopercie, w sposób zabezpieczający nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta / opakowanie z ofertą ma posiadać następujące oznaczenie: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wydział Zamówień Publicznych, pok. 122 ul. Wspólna 30, Warszawa Oferta w postępowaniu znak: BDGzp-2120B-62/NS/15 na wykonanie zabudowy stoiska dla MRiRW, ARiMR, ANR, KRUS i ARR 4. Ofertę należy przesłać pocztą lub złożyć w Biurze Podawczym w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Wspólnej 30, lub w Wydziale Zamówień Publicznych w pok. 122, w terminie do dnia r. do godz Decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego. 5. W przypadku składania oferty osobiście w Wydziale Zamówień Publicznych należy uwzględnić czas konieczny do uzyskania przepustki (niezbędne jest posiadanie dowodu tożsamości np. dowodu osobistego). 6. Dodatkowo na kopercie / opakowaniu należy podać: nazwę i adres siedziby Wykonawcy. 7. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona, na zasadach określonych w art. 84 ustawy. ROZDZIAŁ XI. Zmiana i wycofanie ofert 1. Przed upływem terminu do składania ofert, Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę. 2. Żadna z ofert nie może być zmieniona ani wycofana po upływie wyznaczonego terminu składania ofert. 3. Zmiana oferty może nastąpić tylko poprzez złożenie zmienionej, pisemnej oferty według takich samych zasad jak wcześniej składana oferta. Oferta zmieniająca wcześniej złożoną ofertę musi jednoznacznie wskazywać, które postanowienia oferty są zmieniane. 4. Wykonawca może wycofać już złożoną ofertę, tylko przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający może wydać ofertę Wykonawcy tylko na podstawie pisemnego żądania zwrotu oferty, złożonego przez osobę upoważnioną ze strony Wykonawcy do wykonania tej czynności. Upoważnienie do wycofania oferty musi być załączone do żądania zwrotu oferty. ROZDZIAŁ XII. Otwarcie ofert 1. Otwarcie ofert nastąpi publicznie w dniu r. o godz w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Wspólnej 30, pok Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 3. Otwarcie ofert jest jawne. Osoby zainteresowane udziałem w jawnym otwarciu ofert proszone są o przybycie 15 minut przed wyznaczonym czasem w celu uzyskania przepustek (niezbędne jest posiadanie dowodu tożsamości np. dowodu osobistego). 4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny. 6

7 5. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle na wniosek Wykonawcy, informację dotyczącą kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz informacje podane podczas otwarcia ofert. 6. Na podstawie art. 96 ust. 3 ustawy oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. ROZDZIAŁ XIII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty oraz informacje w sprawie walut obcych 1. W formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do SIWZ) Wykonawca poda cenę brutto oferty w złotych polskich, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2. W cenie oferty Wykonawca zobowiązany jest ująć wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 2. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (podatek VAT) w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 3. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia między Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich. 4. Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania zamówienia. ROZDZIAŁ XIV Kryteria oceny ofert 1. Oceniane będą wyłącznie oferty nie odrzucone. 2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie: Lp. Nazwa kryterium Znaczenie (%) Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w danym kryterium 1. Cena 60% Funkcjonalność projektu zabudowy powierzchni wystawienniczej Estetyka i walory wizualne zabudowy 25% 25 15% 15 1) CENA - 60% Kryterium to (KC) będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto podanej przez Wykonawcę na formularzu ofertowym. Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru: Najniższa oferowana cena brutto spośród rozpatrywanych ofert KC = x 60 Cena brutto ocenianej oferty Punktacja zostanie zaokrąglana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 2) FUNKCJONALNOŚĆ PROJEKTU ZABUDOWY POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ - 25% 7

8 Kryterium to (KF) będzie oceniane w oparciu o dołączony do oferty projekt stoiska wykonany techniką komputerową w kolorze wraz z wizualizacją w formacie A4 lub A3. Projekt należy przedstawić w wersji papierowej. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić takie rzuty stoiska, które umożliwią Zamawiającemu ocenę projektu zgodnie z poniższymi punktami wymienionymi w tym kryterium, w tym co najmniej rzuty stoiska z góry oraz z jednego z boków. Wskazane jest, aby co najmniej na jednym rzucie stoiska podana została nazwa zamieszczonych na nim elementów wyposażenia oraz aby co najmniej jeden z rzutów (preferowany rzut z góry) był wykonany w skali. Zamawiający wymaga, aby projekt stoiska zawierał co najmniej następujące elementy wyposażenia: w przypadku zaplecza technicznego: 5 regałów, 5 szafek, 1 lodówkę; w przypadku przestrzeni do spotkań: 2 jednakowe kanapy dwuosobowe, 1 stolik kawowy szklany, 5 stolików czteroosobowych, 20 krzeseł z oparciem, 2 stoły cateringowe, 2 wieszaki stojące, 1 regał, 1 szafka; w przypadku przestrzeni do ekspozycji i udzielania informacji: 1 telewizor plazmowy, 5 lad informacyjnych, 10 hokerów, 10 stołów czteroosobowych, 40 krzeseł z oparciem, 10 stojaków na foldery i broszury informacyjne, 20 kwiatów doniczkowych nie mniejszych niż 120 cm wysokości. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamieści na projekcie jakiegokolwiek z ww. elementów wyposażenia, jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy jako niezgodna z treścią SIWZ. W tym kryterium Wykonawcy może zostać przyznanych 25 punktów. Kryterium będzie rozpatrywane na podstawie merytorycznej oceny punktowej funkcjonalności zabudowy powierzchni wystawienniczej, w ramach której oceniane będą obszary takie jak: przestrzeń zapewniająca bezkolizyjną obsługę odwiedzających stoisko Komisja przetargowa oceni aranżację przestrzeni w sposób umożliwiający swobodne i niezakłócone prowadzenie spotkań od 0 do 5 punktów, rozmieszczenie i rozplanowanie obszaru informacyjnego - Komisja przetargowa oceni aranżację przestrzeni w zakresie umożliwiającym udzielanie informacji odwiedzającym stoisko od 0 do 5 punktów, rozmieszczenie i rozplanowanie obszaru ekspozycyjnego Komisja przetargowa oceni aranżację przestrzeni w zakresie dotyczącym eksponowania materiałów promocyjno informacyjnych od 0 do 5 punktów, rozmieszczenie i rozplanowanie przestrzeni do spotkań Komisja przetargowa oceni aranżację przestrzeni zarezerwowanej do odbywania spotkań od 0 do 5 punktów, 8

9 rozmieszczenie i rozplanowanie zaplecza technicznego Komisja przetargowa oceni aranżację przestrzeni przeznaczonej do pozostawienia przedmiotów osobistych, magazynowania materiałów promocyjno informacyjnych od 0 do 5 punktów. 3) ESTETYKA I WALORY WIZUALNE ZABUDOWY - 15% Kryterium to (KE) będzie oceniane w oparciu o dołączony do oferty projekt stoiska wykonany techniką komputerową w kolorze wraz z wizualizacją w formacie A4 lub A3. Projekt należy przedstawić w wersji papierowej. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić takie rzuty stoiska, które umożliwią Zamawiającemu ocenę projektu zgodnie z poniższymi punktami wymienionymi w tym kryterium. W tym kryterium Wykonawcy może zostać przyznanych 15 punktów. Kryterium będzie rozpatrywane na podstawie merytorycznej oceny punktowej estetyki i walorów wizualnych projektu zabudowy powierzchni, w ramach której oceniane będą: kolorystyka i grafika Komisja przetargowa oceni dopasowanie kolorystyki, wielkości oraz ilości elementów graficznych (wydruków, napisów, zdobień) do kolorystyki poszczególnych elementów stoiska, tj. ścian, podłogi, mebli od 0 do 10 punktów, logotypy Komisja przetargowa oceni czytelność logotypów i dobrą ich widoczność dla zwiedzających, w tym zgodność z przepisami w zakresie promocji projektów unijnych od 0 do 5 punktów. Wszystkie niezbędne logotypy wymagane przez Zamawiającego do wykorzystania w przedmiotowym projekcie stanowią załącznik nr 7 do SIWZ. Ogólna ocena danej oferty zostanie obliczona wg następującego wzoru: W= KC + KF + KE W przypadku przyznania wykonawcy 0 punktów w kryterium nr 2 lub nr 3, jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy treść oferty nie odpowiada treści SIWZ. ROZDZIAŁ XV. Wybór najkorzystniejszej oferty 1. Najkorzystniejszą spośród złożonych ważnych i niepodlegających odrzuceniu ofert będzie oferta z największą ilością punktów (łączną punktacją) przyznaną w ramach kryteriów, o których mowa w Rozdziale XIV SIWZ. 2. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. 3. W toku oceny ofert Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Jeżeli Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie omyłki polegającej na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty, Zamawiający odrzuci ofertę tego Wykonawcy. 4. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną. 9

10 ROZDZIAŁ XVI. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. ROZDZIAŁ XVII. Informacja o formalnościach jakie winny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy o zamówienie publiczne 1. Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania zgodnie z przepisami ustawy. 2. Z wybranym Wykonawcą Zamawiający podpisze umowę o wykonanie zamówienia, nie wcześniej niż po upływie terminu określonego w art. 94 ustawy. 3. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy. 4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki określone w art. 93 ust. 1 ustawy. 5. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, przed podpisaniem umowy Zamawiający może zażądać, a Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia umowy regulującej ich współpracę w zakresie obejmującym wykonanie zamówienia. Z treści powyższej umowy powinno w szczególności wynikać: zasady współdziałania, zakres współuczestnictwa oraz podział obowiązków Wykonawców w wykonaniu przedmiotu zamówienia. 6. Przed podpisaniem umowy, wybrany Wykonawca: przekaże Zamawiającemu informacje niezbędne do wpisania do treści umowy, np. imiona i nazwiska uprawnionych osób, które będą reprezentować Wykonawcę przy podpisaniu umowy. Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. ROZDZIAŁ XVIII. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania Środki ochrony prawnej, określone w Dziale VI ustawy, przysługują Wykonawcy i innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. ROZDZIAŁ XIX. Informacja o możliwości i warunkach zmiany zawartej umowy 1. Niedopuszczalne są zmiany istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem przewidzianych przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ możliwości dokonania takich zmian. 2. Oprócz możliwości dokonania zmian do umowy, przewidzianych w postanowieniach załączonego projektu umowy, nie wymagających sporządzenia aneksu do umowy, Zamawiający przewiduje także możliwości zmiany postanowień umowy w przypadku gdy: 1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym istotny wpływ na realizację przedmiotu umowy, 10

11 2) nastąpi potrzeba zmiany terminu realizacji zamówienia z przyczyn obiektywnych, niezależnych od Wykonawcy. ROZDZIAŁ XX. Postanowienia końcowe 1. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa stanowią załączniki do protokołu postępowania. 2. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty mogą zostać udostępnione po upływie terminu ich otwarcia. 3. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 4. Ujawnianie treści protokołu, załączników do protokołu, w tym ofert, odbywać się będzie na wniosek, według następujących zasad: 1) udostępnienie protokołu lub załączników może nastąpić poprzez: a) wgląd w miejscu i czasie wyznaczonym przez Zamawiającego, b) przesłanie kopii pocztą, faksem lub drogą elektroniczną, zgodnie z wyborem wskazanym we wniosku; 2) bez zgody Zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników, nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać treści złożonych ofert, za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących utrwalaniu obrazu; 3) Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia o tajemnicy przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być udostępnione; 4) Zamawiający wyznaczy czas, miejsce i osobę, w obecności której dokonana zostanie czynność udostępnienia dokumentów; 5) udostępnienie nastąpi w siedzibie Zamawiającego i może mieć miejsce wyłącznie w dni robocze, w godzinach od 9.00 do 15.00; 6) jeżeli przesłanie kopii załączników, w tym ofert, zgodnie z wyborem Wykonawcy będzie znacząco utrudnione z przyczyn technicznych, w szczególności ze względu na ilość dokumentów żądanych do przesłania, Zamawiający poinformuje o tym wnioskodawcę i wskaże sposób ich udostępnienia. 5. Przywołane w SIWZ załączniki stanowią jej integralną część, tj.: załączniki nr 1 projekt umowy; załącznik nr 2 formularz oferty; załącznik nr 3 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; załącznik nr 4 wykaz usług wraz z zobowiązaniem podmiotu; załącznik nr 5 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; załącznik nr 6 oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej; załącznik nr 7 logotypy. 11

12 Załącznik nr 1 do SIWZ PROJEKT UMOWA NR BDGzp-2120B-62/NS/15 zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy 1) Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ul. Wspólna 30, Warszawa, NIP , Regon , zwanym dalej MRIRW ; 2) Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ul. Poleczki 33, Warszawa, NIP , Regon , zwaną dalej ARiMR; 3) Agencją Nieruchomości Rolnych, ul. Inflancka 4, Warszawa, NIP , Regon , zwaną dalej ANR; 4) Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, al. Niepodległości 190, Warszawa, NIP , Regon , zwaną dalej KRUS; 5) Agencją Rynku Rolnego, ul. Nowy Świat 6/12, Warszawa, NIP , REGON , zwaną dalej ARR; - zwanymi dalej Zamawiającym, w imieniu których, na podstawie porozumienia z dnia 12 stycznia 2015 r., działa Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, reprezentowane przez pana Wojciecha Wojtyrę, Dyrektora Generalnego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,, zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez, a o następującej treści: Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do: 12

13 1) wykonania zabudowy wspólnego stoiska MRiRW, ARiMR, ANR, KRUS, ARR o powierzchni 100 m² na Międzynarodowej Wystawie Rolniczej AGRO SHOW odbywającej się w dniach września 2015 r. w Bednarach, zwanych dalej targami, zgodnie z projektem załączonym do oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, 2) zapewnienia wyposażenia stoiska, 3) zapewnienia kart wstępu i kart wjazdowych na targi, 4) wykonania usług technicznych, 5) demontażu stoiska niezwłocznie po zakończeniu targów, 6) zapewnieniu ubezpieczenia OC stoiska od dnia poprzedzającego rozpoczęcie targów do dnia zakończenia targów, na sumę nie mniejszą niż zł (słownie: sto tysięcy złotych) - zwanych dalej przedmiotem umowy. 2. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy został określony w załączniku nr 2 do umowy. 2. Do wykonania zabudowy stoiska Wykonawca użyje materiałów własnych. 3. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie do dnia 21 września 2015 r., przy czym zabudowę stoiska do dnia 17 września 2015 r. do godziny 16ºº Zamawiający przystąpi do odbioru zabudowy stoiska niezwłocznie po zgłoszeniu przez Wykonawcę zabudowy stoiska do odbioru. 2. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do wykonania zabudowy stoiska, Wykonawca zobowiązuje się dokonać, bez dodatkowego wynagrodzenia, uzupełnienia zabudowy zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego, w terminie przez niego wyznaczonym. 3. Odbiór zabudowy stoiska przez Zamawiającego zostanie potwierdzony protokołem odbioru, sporządzonym według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do umowy. 13

14 5. 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli realizacji przedmiotu umowy, przy czym poinformuje Wykonawcę o terminie kontroli. 2. Wykonawca, w terminie 7 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy w zakresie, o którym mowa w 1 ust. 1 pkt 2 6, jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu pisemnego sprawozdania wraz z dokumentacją fotograficzną z wykonania przedmiotu umowy w tym zakresie Wykonawca oświadcza, że przenosi na Zamawiającego, na zasadzie wyłączności, nieodpłatnie, autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania projektem, o którym mowa w 1 ust. 1 pkt 1, w kraju i za granicą, zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) oraz zezwala Zamawiającemu na korzystanie i rozporządzanie opracowaniami projektu. Ponadto, Wykonawca wyraża zgodę na zezwalanie przez Zamawiającego podmiotom trzecim na wykonywanie przez te podmioty praw zależnych w powyższym zakresie. 2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do projektu, o którym mowa w ust. 1, obejmuje następujące pola eksploatacji: 1) utrwalenie; 2) zwielokrotnienie przy zastosowaniu technik drukarskich i cyfrowych; 3) wprowadzenie do obrotu; 4) wprowadzenie do pamięci komputera; 5) publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie brutto w wysokości zł (słownie:.. zł), w tym należny podatek VAT w wysokości zł (słownie:.. zł). 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, płatne będzie w następujący sposób: 1) MRiRW zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie brutto w wysokości zł (słownie:.. zł), w tym należny podatek VAT w wysokości zł (słownie:.. zł); 14

15 2) ARiMR zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie brutto w wysokości zł (słownie:.. zł), w tym należny podatek VAT w wysokości zł (słownie:.. zł); 3) ANR zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie brutto w wysokości zł (słownie:.. zł), w tym należny podatek VAT w wysokości zł (słownie:.. zł); 4) KRUS zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie brutto w wysokości zł (słownie:.. zł), w tym należny podatek VAT w wysokości zł (słownie:.. zł); 5) ARR zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie brutto w wysokości zł (słownie:.. zł), w tym należny podatek VAT w wysokości zł (słownie:.. zł). 3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie pięciu faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę na wskazany przez niego rachunek bankowy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktur VAT przez Zamawiającego. Dane do wystawienia faktur VAT zostaną przekazane Wykonawcy w dniu odbioru stoiska. 4. Warunkiem wystawienia faktur VAT przez Wykonawcę jest odbiór zabudowy stoiska, o którym mowa w 4 ust. 3, oraz akceptacja przez Zamawiającego pisemnego sprawozdania z wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w 5 ust Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w przypadku: 1) nienależytego wykonania przedmiotu umowy lub jego części, w wysokości 20% wartości całkowitego wynagrodzenia określonego w 7 ust. 1; 2) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy lub jego części, w wysokości 20% wartości całkowitego wynagrodzenia określonego w 7 ust W przypadku niewykonania zabudowy stoiska w terminie, o którym mowa w 3, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części. 3. Odstąpienie od umowy lub jej części nie powoduje utraty prawa dochodzenia przez Zamawiającego kary umownej. 4. W przypadku, gdy wysokość poniesionej przez Zamawiającego szkody przewyższa wysokość zastrzeżonej kary umownej, Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody w pełnej wysokości

16 Prawa i obowiązki stron umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie. 10. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 11. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają do niej zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.). 12. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby MRiRW. 13. Umowę sporządzono w ośmiu jednobrzmiących egzemplarzach, z których siedem egzemplarzy otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 16

17 Załącznik nr 2 do umowy nr BDGzp-2120B-62/NS/15 z dnia... Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy 1. Wykonawca zobowiązany jest do: 1) wykonania konstrukcji stoiska w oparciu o elementy stalowe. Konstrukcja musi być przygotowana wg przepisów i norm dotyczących zewnętrznych konstrukcji tymczasowych, zapewniająca właściwą odporność na warunki atmosferyczne, szczególnie wiatr i deszcz. Konstrukcja powinna zakładać posadowienie bez konieczności kotwienia do podłoża; 2) wykonania zewnętrznych i wewnętrznych ścian stoiska z płyt wiórowych o grubości 16mm laminowanych lub malowanych, montowanych na właściwej, stabilnej konstrukcji wsporczej. W przypadku ścian laminowanych krawędzie płyt powinny być bez widocznych ubytków w warstwie laminowanej. Łączenie na styk z zastosowaniem pióra klejonego. Widoczne krawędzie płyt wykończone obrzeżem w kolorze płyty. W przypadku ścian malowanych powierzchnię łączeń należy zaszpachlować i wyszlifować. Pomalowana powierzchnia nie może ujawniać miejsc łączeń płyty oraz musi być równomiernie pokryta farbą. Nie dopuszcza się stosowania wypełnień typu plandeka, baner, brezent itp. Materiał, z którego będą wykonane ściany stoiska powinien być odporny na wilgoć; 3) wykonania dachu opartego na konstrukcji stalowej stoiska. Należy przewidzieć system odprowadzania wody. Nie dopuszcza się stosowania wypełnień typu plandeka, baner, brezent itp. Zadaszenie powinno wystawać poza obrys podłogi, na bokach dostępnych dla zwiedzających, o minimum 50cm. Na krawędzi dachu powinna być przewidziana przestrzeń na graficzne oznakowanie stoiska; 4) wyposażenia stoiska w meble i rekwizyty wskazane w ust. 2, w sposób określony w tym ustępie; 5) zapewnienia 100 kart wstępu na czas trwania targów i 20 kart wjazdowych dla samochodów osobowych na teren targów (o ile organizator będzie wymagał ich posiadania); 6) uzbrojenia stoiska w przyłącza prądu zgodnie ze standardami targów wynikającym z projektu stoiska. W przypadku braku możliwości uzyskania przyłącza prądu od organizatora targów należy przewidzieć zainstalowanie agregatu prądotwórczego o odpowiedniej mocy; 17

18 7) pokrycia wszelkich kosztów związanych z przyłączeniem i zużyciem mediów na stoisku (w tym kosztów paliwa do agregatu prądotwórczego, wywozu śmieci); 8) obsługi technicznej stoiska obejmującej codzienne opróżnienie koszy na śmieci, wytarcie stołów, wyczyszczenie podłóg odkurzaczem; 9) całodziennej obecności osoby do technicznego nadzoru nad stoiskiem i urządzeniami elektrycznymi znajdującymi się na stoisku, posiadającej stosowne uprawnienia do obsługi wszystkich urządzeń znajdujących się na stoisku; 10) demontażu stoiska niezwłocznie po zakończeniu targów; 11) zapewnieniu ubezpieczenia OC stoiska od dnia poprzedzającego rozpoczęcie targów do dnia zakończenia targów, na sumę nie mniejszą niż zł (słownie: sto tysięcy złotych). 2. Wykaz wyposażenia stoiska oraz sposób jego zestawienia: 1) całe stoisko ma być przestronne i otwarte na odwiedzających, z wydzieleniem przestrzeni dla MRiRW, ARiMR, ANR, KRUS, ARR; 2) na każdej ladzie informacyjnej należy umieścić po jednym logu wystawiającej się instytucji, stoisko MRiRW zostanie ologowane zgodnie z księgą wizualizacji znaku PROW ; 3) stoisko należy wewnątrz oświetlić lampami podwieszanymi do konstrukcji dachu; 4) nad stoiskiem należy umieścić nazwy wystawiających się instytucji; 5) na ścianach stoiska należy umieścić poniższe grafiki zaproponowane przez Zamawiającego; 18

19 19

20 6) podłoga stoiska musi być podniesiona na 15 cm od poziomu gruntu, wypoziomowana i obejmować całą powierzchnię stoiska. Powinna pozwalać na swobodne przeprowadzenie pod nią instalacji elektrycznej i uniemożliwiać przedostawanie się wilgoci od podłoża. Pokrycie podłogi powinno być wykonane z paneli lub desek drewnianych zabezpieczonych przeciw wilgoci. Wszystkie boki podłogi powinny być wykończone estetycznie materiałem maskującym jej konstrukcję oraz elementy użyte do poziomowania. W miejscach gdzie podłoga, ze względu na poziomowanie, będzie wyższa niż 15 cm należy przygotować stopnie pozwalające na swobodny dostęp do stoiska. Krawędź podłogi powinna być wykończona kątownikiem aluminiowym; 7) wyposażenie stoiska powinno obejmować co najmniej: 1 telewizor plazmowy nie mniejszy niż 46 cali, 5 lad informacyjnych nie mniejszych niż 150 cm dł., 70 cm wys., 60 cm szer., 5 napisów z logami na fryzach lad informacyjnych, 10 hokerów, 10 białych stołów czteroosobowych, 40 krzeseł z oparciem w kolorze białym, 10 stojaków na foldery i broszury informacyjne, 20 kwiatów doniczkowych nie mniejszych niż 120 cm wysokości, 5 koszy na śmieci około 30 litrów pojemności, 2 kosze około 60 litrów pojemności wraz z workami na cały okres trwania targów; 8) wyposażenie pomieszczenia do spotkań: sala nie mniejsza niż 30 m² z wydzieleniem miejsca do rozmów wyposażonego w 2 jednakowe kanapy dwuosobowe (nie mniejsze niż 120 cm) i szklany stolik kawowy, 5 białych stolików czteroosobowych, 20 krzeseł z oparciem w kolorze białym, 2 stoły cateringowe nie mniejsze niż 150/80/60 cm, pomieszczenie oświetlone lampami, 2 wieszaki stojące na garderobę, 1 regał wykonany z systemów targowych Octanorm, 1 szafka o wymiarach 80/60/40, 2 czajniki elektryczne, zastawa szklana dla 25 osób, 20 rolek ręczników papierowych, 50 serwetek w kolorze białym o wymiarach 33x33 cm, 50 serwetek w kolorze czerwonym o wymiarach 33x33 cm, elektryczny ekspres do parzenia kawy wraz z zapasem kawy na cały okres trwania targów, dystrybutor do wody nie mniejszy niż 15 litrów pojemności wraz z zapasem wody na cały okres trwania targów; 9) wyposażenie zaplecza technicznego: wewnętrzna zabudowa ma być wykonana z systemów targowych Octanorm, 5 regałów wyposażonych w co najmniej 4 półki każdy, 5 szafek zamykanych na klucz o wymiarach 120/80/60 cm, 5 wieszaków na garderobę umieszczonych na ścianach wewnętrznych zaplecza, lodówka o pojemności 200 litrów; 10) sprzęt przeciwpożarowy i instalacja odgromowa stoiska. 20

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov.pl Warszawa, 18.06.2015 r. Przetarg nieograniczony, znak:

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov.

Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov. Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov.pl Warszawa, 17.03.2014 r. Przetarg nieograniczony, znak:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov.pl Przetarg nieograniczony, znak: BDGzp-2120A-71/12 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov.pl Warszawa, 08.08.2014 r. Przetarg nieograniczony, znak:

Bardziej szczegółowo

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Przetarg nieograniczony, znak: CPE-II-261-27/KB/14 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Przetarg nieograniczony, znak: CPE-II-261-65/AR/13 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Przetarg nieograniczony, znak: CPE-II-261-73/AR/13 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov.pl Przetarg nieograniczony, znak: BDGzp-2120B-58/AW/15

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Znak sprawy: ZTM.EZ.3310.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie II Oddział w Poznaniu ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Numer sprawy: 540000/271/10/2015- CZP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk

Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Nr zamówienia w ewidencji zamówień publicznych: ZP/497/004/D/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie 20-950 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 76 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GK.270. 02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY Gmina Miasto Szczecin Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych ul. Mariacka 25 70-546 Szczecin ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM

Bardziej szczegółowo

Fax. 48 3627683 e-mail: muzyczna.warynskiego@neostrada.pl

Fax. 48 3627683 e-mail: muzyczna.warynskiego@neostrada.pl Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej siwz ) o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w zł równowartości kwoty 93.000 euro przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam. Płock, dnia 13 grudnia 2013 r.

Zatwierdzam. Płock, dnia 13 grudnia 2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę oleju opałowego dla domów pomocy społecznej i środowiskowego domu samopomocy powiatu płockiego na 2014 rok. Znak sprawy: RI. 473.2.2013 Zatwierdzam

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Numer sprawy: 6/PN/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY Zamojski

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 10 października 2014 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA URE BDG 260/02/2014 Al. Jerozolimskie 181 02 222 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, ZGODNIE Z PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM. Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka. Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZATWIERDZAM. Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka. Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Szkolenie oraz egzamin z metodyki PRINCE2 Foundation Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Wrocław, dnia 07.07.2015 r. Numer referencyjny postępowania: ZP/PN/15/2015 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych Nr sprawy 060000/271/17/2014-ADG Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 45 41-500 Chorzów Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan. Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-3/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo