MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, r. ul. Wspólna 30, Warszawa Dyrektor Generalny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 08.04.2013 r. ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Dyrektor Generalny"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, r. ul. Wspólna 30, Warszawa Dyrektor Generalny BDGzp-2120B-10/13 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy nr BDGzp-2120B-10/13 na wykonanie zabudowy wspólnego stoiska dla MRiRW, ARR, ARiMR, ANR i KRUS z możliwością składania ofert częściowych. Uprzejmie informuję, iż w trakcie trwania przedmiotowego postępowania do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ, które przedstawiam poniżej wraz z odpowiedziami. Pytanie 1: W związku ogłoszonym przetargiem na wykonanie zabudowy wspólnego stoiska dla MRiRW, ARR, ARiMR, ANR i KRUS, zwracam się z prośbą o wyjaśnienie następującej kwestii dotyczącej wniesienia wadium w formie pieniężnej na cały okres związania z ofertą, czy oznacza to, że wadium jest wnoszone na okres 60 dni (SIWZ, Rozdział IX. Termin związania z ofertą), czy też cały okres realizacji do czasu całkowitego wykonania zamówienia i dostarczenia Zamawiającemu ostatniej faktury? Zgodnie z ust. 1 Rozdziału IX SIWZ Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert. Wadium musi zostać wniesione na cały okres związania ofertą, tj. na 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert, chyba, że termin związania oferta zostanie przedłużony (ust. 2 i 3 Rozdziału IX SIWZ), wtedy wadium musi być wniesione również na okres tego przedłużenia. Pytanie 2: Czy stoisko będzie stawiane w namiocie organizatora? Stoisko będzie stawiane na wolnym powietrzu i powinno być zadaszone, nie będzie stawiane w namiocie organizatora. Pytanie 3: Czy wspólne stoisko będące przedmiotem zamówienia podczas poszczególnych imprez będzie na terenie otwartym i należy przewidzieć zabezpieczenie go przed złymi warunkami pogodowymi, czy też będzie ono pod namiotem, w hali itp.? Stoisko podczas wszystkich targów będących przedmiotem zamówienia, będzie na terenie otwartym i należy przewidzieć zabezpieczenie go przed złymi warunkami pogodowymi. Pytanie 4: Jeżeli stoisko będzie w namiocie organizatora, to jaka będzie w nim podłoga?

2 W ust. 1 pkt 6 załącznika do projektu umowy zamieszczono informację, że Wykonawca zapewni podłogę lub podłogę i wykładzinę na stoisku. Podłoga powinna być wykonana z materiału, który umożliwi korzystanie ze stoiska w przypadku zmiennych warunków atmosferycznych tj.: deszczu, słońca, wiatru, itp. Wskazane jest żeby była to podłoga wykonana powyżej poziomu gruntu, na którym będzie stało stoisko, gdyż sama wykładzina położona na gruncie (ziemi) w razie opadów atmosferycznych nasiąknie wodą. Pytanie 5: Czy stoisko ma być w formie oddzielnego pawilonu? Tak, stoisko powinno być w formie pawilonu. Pytanie 6: Jaki ma być format stoiska (długość, szerokość)? Stoisko powinno mieć kształt kwadratu lub prostokąta o łącznej powierzchni 100 m². Pytanie 7: Proszę także o potwierdzenie, że koncepcje i projekt należy złożyć dopiero po podpisaniu umowy zatem nie należy go dołączyć do oferty? Zgodnie z 2 ust. 1 umowy, stanowiącej załącznik do SIWZ, Wykonawca przedstawi minimum dwa projekty zabudowy stoiska w terminie 1 dnia od zawarcia umowy. Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty ani projektów, ani koncepcji zabudowy stoiska. W związku z udzielonymi powyżej odpowiedziami, Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) dokonał zmiany treści projektu załącznika do umowy (załącznik nr 1 do SIWZ). Zmieniona treść projektu załącznika do umowy stanowi załącznik do niniejszego pisma.

3 Projekt Załącznik nr 1 UMOWA NR BDGzp-2120B-17/13 zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy 1) Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ul. Wspólna 30, Warszawa, NIP , Regon , zwanym dalej MRIRW ; 2) Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ul. Poleczki 33, Warszawa, NIP , Regon , zwaną dalej ARiMR ; 3) Agencją Nieruchomości Rolnych, ul. Dolańskiego 2, Warszawa, NIP , Regon , zwaną dalej ANR ; 4) Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, al. Niepodległości 190, Warszawa, NIP , Regon , zwaną dalej KRUS ; 5) Agencją Rynku Rolnego, ul. Nowy Świat 6/12, Warszawa, NIP , REGON , zwaną dalej ARR, zwanymi dalej Zamawiającym, w imieniu których działa, na podstawie porozumienia z dnia 25 stycznia 2013 r. MRiRW, reprezentowane przez Pana Wojciecha Wojtyrę Dyrektora Generalnego MRiRW, a.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez., o następującej treści: 1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do: 1) wykonania zabudowy wspólnego stoiska MRiRW, ARiMR, ANR, KRUS i ARR o powierzchni 100 m² na 1, odbywających się w dniach roku w.; 2) wykonania usług technicznych; 3) zapewnienia wyposażenia stoiska; 4) demontażu stoiska niezwłocznie po zakończeniu imprezy, - zwanych dalej przedmiotem umowy. 2. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy został określony w załączniku do umowy. 1 W umowie z wybranym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcą zostaną wskazane targi zgodnie ze złożoną przez tego wykonawcę ofertą 1

4 2. 1. Wykonawca przedstawi MRIRW minimum dwa projekty zabudowy stoiska, o którym mowa w 1 pkt 1, w terminie 1 dnia od dnia zawarcia umowy. 2. Wykonawca przekaże MRIRW projekty zabudowy stoiska, o których mowa w ust. 1, w wersji elektronicznej na adres poczty elektronicznej, ustalony przez strony. 3. MRIRW dokona wyboru jednego projektu zabudowy stoiska, do którego następnie zastrzega sobie prawo zgłoszenia uwag, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej, ustalony przez strony, w terminie 1 dnia od dnia otrzymania projektów w wersji elektronicznej od Wykonawcy. 4. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania ewentualnych poprawek i uzupełnień wybranego przez MRIRW projektu zabudowy stoiska, zgodnie z uwagami, bez dodatkowego wynagrodzenia w terminie 1 dnia od ich zgłoszenia przez Zamawiającego. 3. Do wykonania zabudowy stoiska Wykonawca użyje materiałów własnych. 4. Wykonawca wykona przedmiot umowy do dnia r., przy czym Wykonawca zobowiązuje się wykonać zabudowę stoiska do dnia r. do godziny 18ºº Zamawiający dokona odbioru zabudowy stoiska niezwłocznie po zgłoszeniu przez Wykonawcę zabudowy stoiska do odbioru. 2. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do wykonania zabudowy stoiska, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie dokonać uzupełnienia zabudowy zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego, bez dodatkowego wynagrodzenia Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli realizacji przedmiotu umowy. 2. Wykonawca, w terminie 7 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w 1 pkt 2 4 jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu pisemnego sprawozdania z wykonania przedmiotu umowy. 3. Strony zobowiązują się do wzajemnej współpracy podczas wykonywania przedmiotu umowy. 2 W umowie z wybranym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcą zostaną wskazane terminy zgodnie ze złożoną przez tego wykonawcę ofertą. W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część zamówienia, w postanowieniu tym wskazane zostaną terminy dla każdej części 2

5 7. 1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie brutto w wysokości 3 (słownie:..), w tym należny podatek VAT w wysokości (słownie:..), z czego: 1) MRiRW zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie brutto w wysokości (słownie:..); 2) ARiMR zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie brutto w wysokości (słownie:..); 3) ANR zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie brutto w wysokości (słownie:..); 4) KRUS zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie brutto w wysokości (słownie:..); 5) ARR zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie brutto w wysokości (słownie:..). 2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie pięciu faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę na wskazany przez niego rachunek bankowy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktur przez Zamawiającego. Dane do faktury VAT dla KRUS zostaną przekazane Wykonawcy w dniu odbioru stoiska. 3. Warunkiem wystawienia faktur VAT przez Wykonawcę jest akceptacja przez Zamawiającego pisemnego sprawozdania z wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w 6 ust. 2 oraz odbiór zabudowy stoiska, o którym mowa w 5 ust. 1, stwierdzony protokolarnie Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w przypadku: 1) niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy lub jej części, w wysokości 20% wartości całkowitego wynagrodzenia określonego w 7 ust. 1; 2) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy lub jej części w wysokości 20% wartości całkowitego wynagrodzenia określonego w 7 ust W przypadku, gdy wysokość poniesionej przez Zamawiającego szkody przewyższa wysokość zastrzeżonej kary umownej, Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody w pełnej wysokości. 3. W przypadku niewykonania zabudowy stoiska w terminie, o którym mowa w 4 umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy. 4. Odstąpienie od umowy nie powoduje utraty prawa dochodzenia przez Zamawiającego kary umownej. 3 W umowie z wybranym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcą zostanie wskazana kwota zgodnie ze złożoną przez tego wykonawcę ofertą. W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedna część zamówienia, w postanowieniu tym wskazane zostaną kwoty dla każdej części 3

6 9. Prawa i obowiązki stron umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie. 10. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 11. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają do niej zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz z późn. zm.). 12. Spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby MRiRW. 13. Umowę sporządzono w dwunastu jednobrzmiących egzemplarzach, z których jedenaście egzemplarzy otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 4

7 Załącznik do umowy nr BDGzp-2120B-17/13 z dnia... SZCZEGÓŁOWY ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU UMOWY 1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zabudowy stoiska na powierzchni 100 m 2 zgodnie z wybranym przez MRIRW projektem zabudowy stoiska. Wykonawca zapewni: 1) w części ekspozycyjnej stoiska: lady informacyjno - promocyjne z zamykanymi drzwiami 5 szt., hokery 10 szt., stojaki na foldery reklamowe - 5 szt., krzesła 20 szt., stoliki okrągłe 5 szt., kosze na śmieci - 5 szt.; 2) w magazynie: regał z trzema półkami 5 szt.; 3) zaplecze kuchenne: lodówka 1 szt., czajnik elektryczny 2 szt., szafki kuchenne 3 szt., zastawa dla 20 osób (składająca się z: talerzy małych i dużych, widelców małych i dużych, łyżek małych i dużych, noży, filiżanek do kawy, filiżanek do herbaty, szklanek do napojów), dystrybutor do wody - 1 szt., zapasowe butle z wodą po 1 sztuce na każdy dzień trwania wystawy, kosz na śmieci 2 szt.; 4) w sali konferencyjnej (sali spotkań) na zapleczu stoiska: kanapa 2 szt., stolik prostokątny niski kawowy 1 szt., krzesła 24 szt., stoliki 6 szt., stół cateringowy 1 szt., wieszaki listwowe; 5) zabudowę ścian oraz podział zaplecza: płyta MDF laminowana; 6) podłogę lub podłogę i wykładzinę na stoisku; 6a) zadaszenie stoiska; 7) dekorację ścian stoiska: druki wielkoformatowe PCV z nadrukiem; 8) elementy dekoracji: kompozycje roślinne; 9) instalację elektryczną: gniazdo główne T 380/230, tablicę bezpieczników, gniazda wtykowe i przedłużacze; 10) uiszczenie opłaty za koszty przyłącza elektrycznego, wywozu odpadów, sprzątania stoiska, serwisu dyżurnego; 11) obsługę techniczną stoiska w trakcie trwania wystawy, obejmującą: a) obsługę porządkową stoiska przed rozpoczęciem każdego dnia wystawy (opróżnienie koszy na śmieci, wytarcie stołów, wyczyszczenie podłóg odkurzaczem), b) techniczny nadzór nad zabudową i urządzeniami elektrycznymi znajdującymi się na stoisku; 5

8 12) transport, montaż oraz demontaż stoiska niezwłocznie po zakończeniu wystawy. 2. Wykonawca umieści nad stoiskiem i na ladach informacyjno-promocyjnych logotypy, które zostaną dostarczone Wykonawcy na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej: 1) dla MRiRW: UE, MRiRW, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata ; 2) dla ARiMR: UE, ARiMR, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata ; 3) dla KRUS: logo KRUS; 4) dla ANR: logo ANR; 5) dla ARR: logo ARR. 6

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov.pl Na podstawie Porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Umowa o wykonanie zabudowy, montaż, demontaż, pomoc techniczną oraz transport i magazynowanie stoisk targowych.

Umowa o wykonanie zabudowy, montaż, demontaż, pomoc techniczną oraz transport i magazynowanie stoisk targowych. Załącznik nr 6 do SIWZ Umowa o wykonanie zabudowy, montaż, demontaż, pomoc techniczną oraz transport i magazynowanie stoisk targowych. zawarta w dniu..2010 roku, pomiędzy: Wielkopolską Organizacją Turystyczną

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov.pl Warszawa, 18.06.2015 r. Przetarg nieograniczony, znak:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov.pl Warszawa, 12.09.2013 r. Przetarg nieograniczony, znak:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PROJEKT ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

REGULAMIN PRZETARGU: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PROJEKT ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ C Z Ę Ś Ć I I I REGULAMINU PRZETARGU NA: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLASKIEGO w ramach realizacji projektu : ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ WZÓR KONTRAKTU

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././...

Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... GCI. 400-4/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... pomiędzy: Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... Gdyńskim Centrum Jednostką Budżetową, z siedzibą przy al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy na przygotowanie ofert inwestycyjnych (tereny oraz hale przemysłowe), pozyskanych z terenu województwa lubelskiego, w ramach projektu Tworzenie i rozwój sieci współpracy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/20/KR/14

Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/20/KR/14 Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/20/KR/14 Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na świadczenie bieżącej usługi przeprowadzki obejmującej

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

(Wzór)UMOWA NR. 2 Termin realizacji robót Wykonawca zakończy roboty budowlane w terminie do 28.11.2014 roku. 3 Obowiązki stron

(Wzór)UMOWA NR. 2 Termin realizacji robót Wykonawca zakończy roboty budowlane w terminie do 28.11.2014 roku. 3 Obowiązki stron (Wzór)UMOWA NR. W dniu r. pomiędzy: Skarbem Państwa - Nadleśnictwem Miłomłyn z siedzibą ul. Nadleśna 9, 14-140 Miłomłyn, NIP 741-000-65-20 zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez Nadleśniczego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr PR-9321-23/9/MK/2013. na zakup i dostawę materiałów promocyjnych w ramach projektu Laboratorium edukacji.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr PR-9321-23/9/MK/2013. na zakup i dostawę materiałów promocyjnych w ramach projektu Laboratorium edukacji. ZAPYTANIE OFERTOWE nr PR-9321-23/9/MK/2013 Gdynia, dnia 14.06.2013r. na zakup i dostawę materiałów promocyjnych w ramach projektu Laboratorium edukacji. I. Nazwa i adres Zamawiającego: Miasto Gdynia Powiatowy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: ZP.272.10.2012 ZAMAWIAJĄCY: Gmina Bodzechów ul. Mikołaja Reja 10 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski tel. (041) 265-38-38 fax. (41) 265-54-40 www.ugb.pl

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ. nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013

Załącznik nr 9 do SIWZ. nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013 WZOR U M O W Y nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013 zamówienie publiczne dokonywane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU

ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU ZAPYTANIE OFERTOWE DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI 14 000 EURO NA DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej Nr sprawy DRP/2/TKIS/2011 Tłuszcz, dnia 14.06.2011 r. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej Na podstawie art.4 ust. 8 z dnia 29 stycznia 2004. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów Warszawa, dnia 06.05.2009 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ AG 06/23/06 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ Modernizacja i remont budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku przy Alei Zwycięstwa 21 Zamawiający: Wojewódzki Sąd Administracyjny

Bardziej szczegółowo

Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór)

Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór) Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór) Zawarta w dniu...... zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov.

Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov. Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov.pl Warszawa, 17.03.2014 r. Przetarg nieograniczony, znak:

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015 Postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych zawarta w dniu :... w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółką

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA Nr.. o świadczenie usługi połączeń głosowych w technologii VoIP wraz z dostawą oraz modernizacją niezbędnej infrastruktury telefonicznej W dniu roku w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Przetarg nieograniczony, znak: CPE-II-261-27/KB/14 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. zawarta w dniu... 2014 roku w Warszawie, pomiędzy:

UMOWA nr. zawarta w dniu... 2014 roku w Warszawie, pomiędzy: UMOWA nr zawarta w dniu... 2014 roku w Warszawie, pomiędzy: Białołęckim Ośrodkiem Sportu w Warszawie, ul. Światowida 56, 03-185 Warszawa, NIP 524-25-28-517, REGON 013160067, reprezentowanym na podstawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 16/dost./2011 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1.Przedmiot umowy

UMOWA. 1.Przedmiot umowy Załącznik nr 5 UMOWA Zawarta w dniu...... w Warszawie pomiędzy: Polską Akademią Nauk z siedzibą w Warszawie 00-091 przy Placu Defilad 1, posiadającą REGON: 000325713 oraz NIP: 525-15-75-083, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

(słownie zł) Podatek VAT w wysokości:.%, tj. zł

(słownie zł) Podatek VAT w wysokości:.%, tj. zł Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa i adres firmy (wykonawcy) Formularz O F E R T A Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym dotyczącym Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i

Bardziej szczegółowo