Absolwenci akredytowanych szkó³ zdrowia publicznego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Absolwenci akredytowanych szkó³ zdrowia publicznego"

Transkrypt

1 24 Probl Hig Epidemiol 2007, 88(1): Absolwenci akredytowanych szkó³ zdrowia publicznego w USA The graduates of accredited schools of public health in The United States of America MAREK BRY A, IRENA MANIECKA-BRY A Katedra Medycyny Spo³ecznej i Zapobiegawczej Uniwersytetu Medycznego w odzi Introduction. In August 2006, there were 37 schools of public health accredited by the Council of Education for Public Health in the USA. Aim. This paper aims to characterise the graduates of accredited schools of public health in the USA by diplomas, sex and core courses. Material and methods. On the basis of materials provided by the Association of Schools of Public Health and regular post exchanges with all the schools, we obtained data on their graduates during 15 years ( ). In this period, the number of accredited schools has increased from 25 to 37. Results. The collected data show that together with the growth of the school network, the number of students and graduates augmented as well. In 1991, there were students in the schools under study, whereas in 2005 their number rose to The number of graduates grew from 3994 (including 3553 masters diplomas and 441 Ph.D.) in 1991 to 6656 (including 5895 masters diplomas and 761 Ph.D.) in In the entire period , people graduated from the accredited schools of public health in the USA, obtained their M.P.H. or other master diplomas, whereas 8289 got their Ph.D. degrees. Detailed results of our study are presented in a table concerning the basic data on the graduates of all schools under study in 2004 (by core areas). Conclusions. In the period , the accredited schools of public health educated several thousand professionals, who had been adequately prepared to put the acquired knowledge and skills into practice. there is a need to perform research well grounded on literature and oriented at a critical analysis of the curricula, forms and methods of delivering courses in the leading schools of public health in the world. Key words: schools of public health, graduates, USA Probl Hig Epidemiol 2007, 88(1): Nades³ano: Zakwalifikowano do druku: Wprowadzenie. W sierpniu 2006 roku w Stanach Zjednoczonych funkcjonowa³o 37 szkó³ zdrowia publicznego, posiadaj¹cych akredytacjê Rady Edukacji Zdrowia Publicznego. Cel pracy. Charakterystyka absolwentów akredytowanych szkó³ zdrowia publicznego w USA wed³ug uzyskanego dyplomu, p³ci i najwa niejszych kierunków kszta³cenia. Materia³ i metody. Na podstawie materia³ów Stowarzyszenia Szkó³ Zdrowia Publicznego i korespondencji z poszczególnymi szko³ami, poddano analizie dane o absolwentach tych szkó³ w ci¹gu 15 lat ( ). W tym okresie liczba szkó³ akredytowanych wzros³a z 25 do 37. Wyniki. W œwietle zgromadzonych danych okaza³o siê, e wraz z poszerzaniem sieci szkó³, wzrasta³a tak e liczba s³uchaczy i absolwentów. W 1991 r. s³uchaczami szkó³ poddanych analizie by³o osób, a w koñcowym roku analizy (2005) ich liczba wzros³a do Liczba absolwentów zwiêkszy³a siê z 3994 (w tym 3553 magistrów i 441 doktorów) w 1991 r. do 6656 (w tym 5895 magistrów i 761 doktorów) w 2005 r. W latach akredytowane szko³y zdrowia publicznego w USA ukoñczy³o absolwentów, w tym dyplomy magisterskie otrzyma³o s³uchaczy, a dyplomy doktorskie 8289 osób. Wnioski. W latach akredytowane szko³y zdrowia publicznego przygotowa³y kilkadziesi¹t tysiêcy profesjonalistów, nale ycie przystosowanych do praktycznego wykorzystywania zdobytej wiedzy i umiejêtnoœci. Nale y prowadziæ badania, poparte rzetelnymi studiami literaturowymi, ukierunkowane na krytyczn¹ analizê programów nauczania, form i metod prowadzenia zajêæ dydaktycznych w wiod¹cych szko³ach zdrowia publicznego na œwiecie. S³owa kluczowe: szko³y zdrowia publicznego, absolwenci, USA Adres do korespondencji / Address for correspondence Dr n. ekon. Marek Bry³a Zak³ad Medycyny Spo³ecznej, Katedra Medycyny Spo³ecznej i Zapobiegawczej Uniwersytetu Medycznego w odzi ul. eligowskiego 7/9, ódÿ, Wprowadzenie W sierpniu 2006 r. w USA funkcjonowa³o 37 szkó³ zdrowia publicznego, posiadaj¹cych akredytacjê Rady Edukacji Zdrowia Publicznego (Council of Education for Public Health). Funkcjonowanie tych szkó³ jest œciœle okreœlone licznymi kryteriami. Zgodnie z nimi szko³a, aby uzyskaæ status szko³y akredytowanej, powinna m.in. przedstawiæ program na- uczania, zgodny z misj¹ i zadaniami uczelni, prowadz¹cy do uzyskania przez s³uchaczy dyplomu magistra zdrowia publicznego lub równowa nego innego dyplomu magistra przynajmniej w piêciu podstawowych dziedzinach nauczania zdrowia publicznego. Szko³a powinna zapewniaæ tak e uzyskanie dyplomu doktorskiego w co najmniej trzech spoœród tych piêciu najwa niejszych dziedzin [1].

2 Bry³a M, Maniecka-Bry³a I. Absolwenci akredytowanych szkó³ zdrowia publicznego w USA 25 Cel pracy Charakterystyka absolwentów akredytowanych szkó³ zdrowia publicznego w USA wed³ug uzyskanego dyplomu, p³ci i najwa niejszych kierunków kszta³cenia. Materia³ i metody Na podstawie materia³ów Stowarzyszenia Szkó³ Zdrowia Publicznego (Association of Schools of Public Health) i korespondencji z poszczególnymi szko³ami, poddano analizie dane o absolwentach tych szkó³ za okres 15 lat ( ). Zastosowano wskaÿniki struktury, natê enia i dynamiki. Analizê wzbogacono o aktualn¹ literaturê tematu, szczególnie w aspekcie przygotowania absolwentów tych szkó³ do pe³nienia roli zawodowej w systemie opieki zdrowotnej. Niniejsze opracowanie wpisuje siê w ci¹g prac poœwiêconych szko³om zdrowia publicznego w USA, posiadaj¹cych certyfikat instytucji akredytuj¹cej. Wyniki Szko³y kszta³c¹ profesjonalistów zdrowia publicznego. Absolwenci otrzymuj¹ stopieñ magisterski lub doktorski (t³umaczenie go na jêzyk polski niekiedy nastrêcza trudnoœci). Najczêœciej uzyskiwanymi stopniami s¹: MPH (Master of Public Health) magister zdrowia publicznego MSPH (Master of Science in Public Health) magister nauk o zdrowiu MS (Master of Science) magister (np. ekonomii) MHA (Master of Hospital Administration) magister w zakresie zarz¹dzania szpitalem MHSA (Master of Health Services Administration) magister zarz¹dzania s³u b¹ zdrowia DrPH (Doctor of Public Health) doktor w zakresie zdrowia publicznego ScD (Doctor of Science) doktor nauk (œcis³ych, szczególnie w odniesieniu do pracy naukowej) PHD (Doctor of Philosophy) doktor (nauk humanistycznych) A ponadto, absolwenci mog¹ otrzymywaæ podwójny stopieñ, np. magistra zdrowia publicznego i m.in.: BA (Bachelor of Arts) licencjat (najni szy stopieñ naukowy) MA (Master of Arts) magister (nauk humanistycznych) MN (Master of Nursing) magister pielêgniarstwa MSN (Master of Science in Nursing) magister nauk pielêgniarskich DZIEDZINY NAUCZANIA ZDROWIA PUBLICZNEGO W AKREDYTOWANYCH SZKO ACH ZDROWIA PUBLICZNEGO W STANACH ZJEDNOCZONYCH Areas of public health education in accredited public health schools in USA DZIEDZINY PODSTAWOWE Main courses DZIEDZINY UZUPE NIAJ CE Complementary courses zarz¹dzanie s³u b¹ zdrowia health care management biostatystyka biostatistics epidemiologia epidemiology oœwiata i zachowania zdrowotne health education œrodowiskowe determinanty zdrowia environmental determinants of health miêdzynarodowe zdrowie publiczne international public health praktyka biomedyczna i laboratoryjna biomedical and laboratory practice ywienie nutrition praktyka zdrowia publicznego public health practice zdrowie matki i dziecka mother and child health zdrowie œrodowiskowe environmental health Ryc. 1. Dziedziny nauczania zdrowia publicznego w akredytowanych szko³ach zdrowia publicznego w USA Fig. 1. Areas of public health education in accredited public health schools in USA

3 26 Probl Hig Epidemiol 2007, 88(1): MBA (Master of Business Administration) magister zarz¹dzania MPA (Master of Public Administration) magister zarz¹dzania MPP (Master of Public Policy) magister polityki publicznej MSW (Master of Social Work) magister spraw socjalnych MD (Doctor of Medicine) lekarz, doktor medycyny DDS (Doctor of Dental Science) doktor stomatologii JD (Juris Doctor) doktor praw. Najwiêcej osób koñcz¹cych edukacjê w akredytowanych szkó³ zdrowia publicznego w Stanach Zjednoczonych uzyskuje stopieñ magistra zdrowia publicznego. W promocji w 2005 r. otrzyma³y go 4234 osoby tj. 71,82% spoœród 5895 a wiêc wszystkich magistrów. Przyjêto dychotomiczny podzia³ dziedzin nauczania zdrowia publicznego na dziedziny podstawowe i uzupe³niaj¹ce. Podzia³ ten przedstawiono na rycinie 1. W tym miejscu warto nadmieniæ, e w sierpniu 2006 r. opublikowano materia³, w opracowaniu którego wziê³o udzia³ oko³o 300 pracowników na- ukowych szkó³ akredytowanych, w którym zawarto nie tylko definicje poszczególnych dziedzin nauczania i ich zakres przedmiotowy, ale tak e przedstawiono wykaz umiejêtnoœci, jakie powinni posiadaæ absolwenci poszczególnych kierunków kszta³cenia [2]. Akredytowane szko³y zdrowia publicznego s¹ struktur¹ dynamiczn¹, ich liczba na przestrzeni 15 lat wziêtych pod uwagê wzrasta³a w nastêpuj¹cy sposób: w 1991 r. wynosi³a 25, w latach osi¹gnê³a 27, w latach by³o ich 28, w 2001 r. 29, w 2002 r. 32, w 2003 r. 33, w 2004 r. 36 i w 2005 r. 37. W 1998 r. jedna ze szkó³ (University of Hawaii School of Public Health) utraci³a akredytacjê i dotychczas jej nie odzyska³a. Wzrostowi liczby szkó³ towarzyszy³ wzrost liczby s³uchaczy i absolwentów [3, 4, 5]. Na rycinie 2 odniesiono liczbê absolwentów, koñcz¹cych szko³ê w danym roku, do liczby s³uchaczy w tym e roku. Ju na pierwszy rzut oka widaæ tendencjê wzrostow¹ zarówno co do liczby s³uchaczy, jak i liczby absolwentów. Z uwagi na brak danych pominiêto liczbê s³uchaczy Tulane University School of Public Health & Tropical Medicine w 2005 r., co zani a ogóln¹ liczbê s³uchaczy w 2005 r. Ze wzglêdu na to, e w 2004 r. liczba s³uchaczy tej szko³y wynosi- ³a 1203, mo na oszacowaæ, e w 2005 r. liczba wszyst , , , ,5 4761, ,5 5171, liczba s³uchaczy / number of students liczba doktorów / number of doctors liczba magistrów / number of masters Uwaga: - liczby u³amkowe oznaczaj¹, e absolwenci uczestniczyli w zajêciach w niepe³nym wymiarze; - nie uwzglêdniono danych o liczbie s³uchaczy w jednej ze szkó³ w 2005 r. Ryc. 2. Liczba s³uchaczy i absolwentów: magistrów i doktorów akredytowanych szkó³ zdrowia publicznego w USA w latach Fig. 2. Number of students and graduates: masters and doctors of accredited public health schools in USA in

4 Bry³a M, Maniecka-Bry³a I. Absolwenci akredytowanych szkó³ zdrowia publicznego w USA 27 obroniono w Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, tak e w 1999 r. Zbiorcze dane wskazuj¹, e na przestrzeni lat najmniej magistrów 20 (tj. 0,03% ogó³u osób, które uzyska³y magisterium we wszystkich analizowanych szko³ach w okresie 15 lat) wypromowano w The University of Kentucky College of Public Health, ale wynika to z faktu przyznania tej szkole akredytacji w 2005 r. Inne szko- ³y zdrowia publicznego, tak e niedawno akredytowane, które ukoñczy³a niewielka liczba magistrów, to University of Arkansas for Medical Sciences College of Public Health 35 (0,05% ogó³u) i Drexel University School of Public Health 94 (0,13% ogó³u). W tym samym okresie ( ) najwiêksza liczba magistrów 5646 (8,02% ogó³u magistrów) uzyska³a dyplom najwiêkszej, a zarazem najstarszej szko- ³y zdrowia publicznego na œwiecie Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, 5301 osób (7,53%) zdoby³o magisterium studiuj¹c w Tulane University School of Public Health & Tropical Medicine, 4425 osób (6,29%) w University of North Carolina at Chapel Hill School of Public Health, 4412 osób (6,27%) w Harvard School of Public Health i 4242 osoby (6,03%) w University of Michigan School of Public Health. ¹cznie w wymienionych wy ej 5 szko³ach magisterium zdoby³o osób, tj. 34,14% wszystkich magistrów. Trzy szko³y zdrowia publicznego: Drexel University School of Public Health, University of Arkansas for Medical Sciences College of Public Health i Texas A&M School of Rural Public Health, jak dot¹d, nie wypromowa³y doktorów. Najwiêcej stopni doktorskich uzyskano w Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health ( ,85% ogó- ³u), University of North Carolina at Chapel Hill School of Public Health (885 10,68%), Harvard School of Public Health (801 9,66%), University of Michigan School of Public Health (491 5,92%) i w University of California at Berkeley School of Public Health (486 5,86%). Razem te 5 szkó³ w latach wypromowa³o 4060 doktorów (48,98% ogó³u). Na uwagê zas³uguje liczba absolwentów w analizowanym okresie w podziale na osoby, które uzyska- ³y magisterium i doktorat. Spoœród absolwentów, dyplom magistra otrzyma³o osób, doktora 8289 osób. W strukturze absolwentów nie nastêpowa³y istotne zmiany udzia³u promowanych magistrów i doktorów. Odsetek absolwentów magistrów wœród ogó³u absolwentów zawiera³ siê w przedziale od 87,64% w 1993 r. do 90,41% w 2000 r. Per analogiam, odsetek promowanych doktorów waha³ siê od 9,59% do 12,36%. Przeciêtna liczba absolwentów rocznie to 5244 osoby, w tym 4692 magistrów i 552 doktorów. Liczba magistrów zwiêkszy³a siê z 3553 w 1991 r. do 5895 w 2005 r. (o 65,92%), natomiast liczba doktorów wzros³a dla tych samych lat z 441 do 761 (o 72,56%). W odniesieniu do magistrów oblikich s³uchaczy wynosi³a osób. W latach akredytowane szko³y zdrowia publicznego w USA ukoñczy³y osoby. Jak wynika z ryciny 2, widoczna jest wzrostowa tendencja narastania liczby absolwentów. O ile w 1991 r. by³o ich 3994, to w 2005 r (wzrost o 2/3). W tym miejscu niezbêdne jest wyjaœnienie faktu, i liczba absolwentów w niektórych przypadkach okreœlana jest liczb¹ u³amkow¹. Dotyczy to sytuacji, gdy czêœæ absolwentów uczestniczy³a w zajêciach z danego przedmiotu w niepe³nym wymiarze godzin. S³uchacze maj¹ bowiem obowi¹zek uczestniczenia w pewnych zajêciach pe³nym wymiarze, natomiast w innych mog¹ braæ udzia³ dobrowolnie, œwiadomie dokonuj¹c wyboru interesuj¹cych ich tematów. Ma to zw³aszcza miejsce wówczas, gdy szko³a oferuje wiele specjalistycznych przedmiotów, mieszcz¹cych siê w krêgu zainteresowañ modu³u programowego; np. w szkole w Harvardzie mo na wybieraæ spoœród oko³o 30 ró nych przedmiotów dotycz¹cych ró nych ekonomicznych zagadnieñ ochrony zdrowia. Oczywiœcie, aby s³uchacz móg³ zostaæ absolwentem, musi wykazaæ siê uzyskaniem niezbêdnej wiedzy z zakresu zdrowia publicznego, popartej uzyskaniem odpowiedniej ³¹cznej liczby tzw. kredytów (w przypadku magisterium wymagany jest udzia³ w zajêciach przez 2 lata w pe³nym wymiarze godzinowym, b¹dÿ uzyskaniem 42 kredytów semestralnych, aczkolwiek mo liwe s¹ odstêpstwa od tej zasady, gdy np. s³uchacz mo e wykazaæ siê du ym doœwiadczeniem, które posiad³ pracuj¹c w zdrowiu publicznym wówczas mo e skorzystaæ z indywidualnego toku studiów). Sprawa dotyczy s³uchaczy odbywaj¹cych studia w danej szkole. Podobnie, wyjaœnienia wymaga sprawa uzyskiwania podwójnych stopni, np. magistra zdrowia publicznego i magistra spraw socjalnych. Odbywa siê to w tej samej szkole zdrowia publicznego po spe³nieniu wymogów okreœlonych w kryteriach akredytacyjnych opracowanych przez Radê Edukacji Zdrowia Publicznego, obowi¹zuj¹cych wszystkie te szko³y, dotycz¹cych m.in. posiadania przez szko³ê przynajmniej minimum kadry o okreœlonych specjalnoœciach. Skala zjawiska podwójnych dyplomów nie jest du a: w 2005 r. uzyska³o je ³¹cznie 208 osób w 15 szko³ach. Spoœród 208 podwójnych dyplomów najwiêcej, bo 31 (14,9%), dotyczy³o dyplomu magistra zdrowia publicznego i magistra spraw socjalnych. Z materia³ów bêd¹cych w posiadaniu autorów wynika, e bardzo zró nicowana liczba magistrów uzyskuje promocjê w zale noœci od konkretnej szko- ³y i danego roku. Tytu³em przyk³adu mo na tu jedynie podaæ, e najwiêcej dyplomów magisterskich (494) w ci¹gu jednego roku odebrali s³uchacze Tulane University School of Public Health & Tropical Medicine w 1999 r., a najwiêcej doktoratów (113)

5 28 Probl Hig Epidemiol 2007, 88(1): czenie indeksu dynamiki o podstawie sta³ej (przyjmuj¹c rok 1991 za 100,00) wykazuje, e wskaÿnik ten jedynie w 1992 r. by³ ni szy (99,69), co oznacza, e liczba promowanych magistrów zmniejszy³a siê w porównaniu z rokiem wyjœciowym o 0,31%; w pozosta³ych latach liczba osób, które otrzyma³y stopieñ magistra by³a wiêksza ni w 1991 r. Ciekawsze wyniki przynios³o obliczenie dla magistrów indeksu o podstawie zmiennej (³añcuchowego, tj. z roku na rok). Wówczas najni sz¹ wartoœæ wskaÿnik ten osi¹gn¹³ w 2001 r. 97,31, zatem w stosunku do roku 2000 liczba wypromowanych magistrów by³a mniejsza o 2,69%. Najwy sz¹ wartoœæ wskaÿnik ten mia³ w roku ,47, co przek³ada siê na wzrost o 10,47% liczby osób, które uzyska³y magisterium w zestawieniu z rokiem poprzednim. Interesuj¹ce wyniki wynikaj¹ z obliczenia indeksów dynamiki dla osób, które obroni³y doktorat w akredytowanych szko³ach zdrowia publicznego. W przypadku indeksu o podstawie sta³ej, przyjmuj¹c rok bazowy za 100,00, jedynie w latach i w 2005 r. by³ wy szy dla doktorów ni dla magistrów, w pozosta³ych latach indeks dla doktorów by³ ni szy od indeksu dla magistrów. Z kolei indeks ³añcuchowy dla doktorów a dla 4 lat: 1994, 1995, 1997 i 2000 wynosi³ poni ej 100,00, a wiêc liczba promowanych doktorów by³a mniejsza ni w poprzednim roku. Najni sz¹ wartoœci¹ wskaÿnik ten cechowa³ siê w 1995 r. 96,09, czyli w stosunku do roku poprzedniego liczba doktorów by³a mniejsza o 3,91%. Najwy szy wskaÿnik 118,91 mia³ m 2005 r., w którym wypromowano o 18,91% wiêcej doktorów ni w 2004 r. (761 w stosunku do 640). Spoœród 14 lat, dla których mo na by³o taki wskaÿnik obliczyæ, dla 7 lat by³ on wy szy dla doktorów ni dla magistrów i vice versa. Rycina 3 s³u y pog³êbieniu analizy dziêki zrelatywizowaniu liczby absolwentów (magistrów i doktorów) do liczby szkó³ w danym roku z przedzia³u lat wziêtych pod uwagê. Rycina zosta³a skonstruowana dla przejrzystoœci obrazu z wykorzystaniem dwu osi rzêdnych: na osi po lewej stronie od³o ono liczbê magistrów, oœ po prawej stronie przeznaczono dla doktorów. Liczba wszystkich absolwentów, przypadaj¹cych na 1 szko³ê, by³a najwy sza w 2000 r. i wynosi³a 209,9, najni sza zaœ w 1992 r. 148,0. Dla porównania w 2005 r. przeciêtnie promocje uzyskiwa³o 179,9 absolwentów w rozpatrywanych szko³ach. Liczba osób, które uzyska³y magisterium, tak e w odniesieniu do jednej szko³y, by³a najwy sza w 2000 r. 189,8, najni - sza zaœ w 1992 r. 131,2. W 2005 r. szko³y akredytowane promowa³y 159,3 magistrów. Co siê tyczy doktorów, to najwiêcej ich w przeliczeniu na 1 szko³ê uzyska³o stopieñ w 2005 r. 20,6, najmniej, bo 16,9 w 1992 r. W roku akademickim 2003/2004 liczba absolwentów waha³a siê od 17 w University of Arkansas for Medical Sciences College of Public Health do 558 w Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health. W 2004 r. w ka dej z 14 szkó³ promocjê uzyska³o mniej ni 100 absolwentów, 9 szkó³ ukoñczy³o od 100 do 200 s³uchaczy, w 7 szko³ach wypromowano od 200 do 300 absolwentów, zaœ w 6 szko³ach dyplom uzyska³o powy ej 300 s³uchaczy. Poza wspomnian¹ wy- ej Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health (558 absolwentów), najwiêksze promocje mia³y miejsce wtulane University School of Public Health & Tropical Medicine (439 absolwentów) i w Harvard School of Public Health (405 absolwentów). Warto podkreœliæ, ew strukturze absolwentów wszystkich szkó³ absolwenci magistrowie stanowili 90,0% ,6 16,9 19,1 18,9 18,2 19,4 19,2 19,7 20,4 20,1 189,8 19,8 18,0 17,0 17,8 20, ,1 169,9 170,1 178,8 178, ,7 153,5 159,0 151,7 160,0 159,3 142, ,2 135, liczba magistrów na 1 szko³ê / number of masters per 1 school liczba doktorów na 1 szko³ê / number of doctors per 1 school 0 Ryc. 3. Liczba absolwentów (magistrów i doktorów) w przeliczeniu na 1 akredytowan¹ szko³ê zdrowia publicznego w USA w latach Fig. 3. Number of graduates (masters and doctors) per 1 accredited public health school in USA in

6 Bry³a M, Maniecka-Bry³a I. Absolwenci akredytowanych szkó³ zdrowia publicznego w USA 29 Tabela I. Absolwenci akredytowanych szkó³ zdrowia publicznego w USA wg najwa niejszych kierunków kszta³cenia w 2004 r. Table I. Graduates of accredited public health schools in USA classified according to major education areas in w tym: najwa niejsze kierunki kszta³cenia Major areas of education Nazwa szko³y Name of school Liczba absolwentów Number of graduates epidemiologia i biostatystyka epidemiology and biostatistics zarz¹dzanie s³u b¹ zdrowia health care management Oœwiata i zachowania zdrowotne health education miêdzynarodowe zdrowie publiczne international public health Boston University School of Public Health ,5 44,5 66,5 Columbia University Mailman School of Public Health Drexel University School of Public Health Emory University Rollins School of Public Health , G. Washington University School of Public Health & Health Services Harvard School of Public Health Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health Loma Linda University School of Public Health New York Medical College School of Public Health Saint Louis University School of Public Health 69 17, ,5 0 Tulane University School of Public Health & Tropical Medicine Yale University School of Public Health Ohio State University School of Public Health San Diego State University Graduate School of Public Health Texas A&M School of Rural Public Health University at Albany SUNY School of Public Health University of Alabama at Birmingham School of Public Health University of Arizona Mel&Enid Zuckerman College of Public Health University of Arkansas for Medical Sciences College of Public Health University of California at Berkeley School of Public Health University of California at Los Angeles School of Public Health University of Illinois at Chicago School of Public Health University of Iowa College of Public Health University of Massachusetts School of Public Health University of Medicine & Dent. of New Jersey School of Public Health University of Michigan School of Public Health University of Minnesota School of Public Health University of North Carolina at Chapel Hill School of Public Health University of North Texas Health Sc. Center School of Public Health University of Oklahoma College of Public Health University of Pittsburgh Graduate School of Public Health University of Puerto Rico School of Public Health University of South Carolina Arnold School of Public Health University of South Florida School of Public Health University of Texas School of Public Health University of Washington School of Public Health & Comm. Medicine RAZEM liczba absolwentów , ,5 RAZEM odsetek absolwentów 100,0 25,9 18,4 13,0 9,0 Uwaga: liczby u³amkowe oznaczaj¹, e absolwenci uczestniczyli w zajêciach z danego kierunku w niepe³nym wymiarze

7 30 Probl Hig Epidemiol 2007, 88(1): wszystkich absolwentów, a absolwenci doktorzy 10,0%. Trzy szko³y nie wypromowa³y doktorów. Przyjmuj¹c za 100% liczbê doktorów magisterskich i doktorskich ³¹cznie, najwiêkszy odsetek doktoratów (20,9%) uzyskano w University of South Carolina Arnold School of Public Health. Najwiêksz¹ liczb¹ doktoratów przyznano w Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health (105), w University of North Carolina at Chapel Hill School of Public Health (68) i w Harvard School of Public Health (56). Warto dodaæ, e absolwentami akredytowanych szkó³ zdrowia publicznego s¹ w zdecydowanej wiêkszoœci kobiety (przeciêtnie 69,0%). Kobiety przewa- a³y nad mê czyznami we wszystkich analizowanych szko³ach, a ich udzia³ waha³ siê od 52,0% na University of Alabama at Birmingham School of Public Health do 83,3% w Drexel University School of Public Health. Niniejsze opracowanie nale y wzbogaciæ o szczegó³owe dane dotycz¹ce absolwentów ka dej z akredytowanych szkó³ zdrowia publicznego wed³ug najwa niejszych kierunków kszta³cenia, co przedstawiono w tabeli I. Przedstawione dane dotycz¹ osób, które uzyska³y promocjê w 2004 r. W œwietle przedstawionych w tab. I danych, najczêœciej absolwenci byli ukierunkowani na epidemiologiê i biostatystykê (24,9%) oraz zarz¹dzanie s³u b¹ zdrowia (18,4%), w dalszej kolejnoœci zaœ na oœwiatê i zachowania zdrowotne (13,0%) oraz miêdzynarodowe zdrowie publiczne (9,0%). Te cztery kierunki ukoñczy³o 4240 spoœród 6399 absolwentów (66,3%). Wœród wymienionych czterech kierunków, w odniesieniu do trzech: epidemiologii i biostatystyki, zarz¹dzania s³u b¹ zdrowia oraz miêdzynarodowego zdrowia publicznego, najwiêcej s³uchaczy ukoñczy³o je w Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, natomiast w zakresie oœwiaty i zachowañ zdrowotnych w University of California at Los Angeles School of Public Health. Warto zaznaczyæ, e poza czterema wymienionymi kierunkami, wœród innych najwiêksz¹ popularnoœci¹ cieszy³y siê: nauki o œrodowisku (które ukoñczy³o 8,1% absolwentów), kierunek okreœlany jako zdrowie matki i dziecka (5,0%), praktyka zdrowia publicznego i zarz¹dzanie programami (4,5%) i nauki o ywieniu (1,8%). Analizê absolwentów szkó³ akredytowanych mo na prowadziæ te w oparciu o inne kryteria np. etniczne, co jest typowe dla amerykañskiego systemu kszta³cenia. Ograniczone ramy niniejszego opracowania uniemo liwiaj¹ jednak odniesienie siê do innych podzia³ów absolwentów tych szkó³. Akredytowane szko³y zdrowia publicznego nie tylko wiele uwagi poœwiêcaj¹ nale ytemu przygotowaniu absolwentów do pracy w zdrowiu publicznym [6, 7, 8, 9, 10], ale okazuj¹ wiele troski u³atwianiu zdobycia pracy przez osób, które je ukoñczy³y. Zagadnienie to jest obszerne i mo e stanowiæ przedmiot odrêbnego opracowania. Dla potrzeb niniejszej pracy wystarczy tylko zasygnalizowaæ, e na terenie tych szkó³, albo przy innej jednostce organizacyjnej danego uniwersytetu funkcjonuj¹ biura poœrednictwa pracy, które pomagaj¹ s³uchaczom koñcz¹cym uczelniê przy pomocy ró nych form znaleÿæ (albo zmieniæ) odpowiedni¹ dla nich pracê, by uto samiali siê z zadaniami, jakie powinni realizowaæ w pracy zawodowej. Wa n¹ rol¹ tych biur jest oferowanie niezwykle szerokiego zakresu us³ug, g³ównie korzystaj¹c z oprogramowania komputerowego tak, aby pomagaæ wyjaœniaæ ewentualne w¹tpliwoœci i co mo e wa niejsze uczulaæ osoby korzystaj¹ce z ich pomocy na integrowanie potrzeb osobistych z obiektywnym zapotrzebowaniem na specjalistów zdrowia publicznego. Temu celowi s³u y tak e funkcjonuj¹ca na terenie USA sieæ kilkudziesiêciu oœrodków szkolenia w zdrowiu publicznym (public health training centers), utrzymuj¹cych œcis³e kontakty z akredytowanymi szko³ami zdrowia publicznego [11]. Szczególne miejsce w zapoznawaniu absolwentów z charakterem przysz³ego miejsca pracy w zale noœci od uzyskanego profilu wykszta³cenia w zdrowiu publicznym spe³nia przewodnik [12]. Amerykañskie idee perfekcyjnego przygotowania profesjonalistów zdrowia publicznego do praktycznych dzia³añ na innych kontynentach, tak e w Europie, znajduj¹ tak e odzwierciedlenie w wielu opracowaniach naukowych [13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20]. Tak e i w Polsce coraz wiêcej uwagi zwraca siê na dostosowanie programów nauczania na kierunku zdrowie publiczne pod k¹tem przysz³ego rynku pracy. Jest to obszerne zagadnienie i tylko jako przyk³ad mo na zacytowaæ nastêpuj¹ce stwierdzenie: Jest spraw¹ przes¹dzon¹, e przygotowanie kadr maj¹cych w przysz³oœci dzia³aæ na rzecz zdrowia publicznego jest procesem, którego nie zakoñczy w pe³ni wyznaczony programem cykl edukacyjny. Nie mo na bowiem skutecznie zaprojektowaæ ca³ego programu kszta- ³cenia, realizowanego w tak dynamicznie zmieniaj¹cej siê rzeczywistoœci. Z koniecznoœci zaprojektowany program kszta³cenia jest modyfikowany przez zachodz¹ce w otoczeniu zmiany, przez transformacje systemów i struktur organizacyjnych, przez procesy restrukturyzacyjne w zak³adach opieki zdrowotnej, ich zachowan¹ lub utracon¹ p³ynnoœæ finansow¹, stan bazy technicznej, dostêpnoœæ do nowych technologii, mobilnoœæ i stabilnoœæ prawn¹ procesów zarz¹dzania [21]. Zdaniem krajowego konsultanta w dziedzinie zdrowia publicznego Warunkiem rozwoju ka dej dyscypliny s¹ kadry. Kadry nie tylko merytorycznie i zawodowo przygotowane, ale równie posiadaj¹ce formalno-prawne umocowania konieczne miêdzy innymi

8 Bry³a M, Maniecka-Bry³a I. Absolwenci akredytowanych szkó³ zdrowia publicznego w USA 31 do akredytacji szkó³ uniwersyteckich nauczaj¹cych zdrowie publiczne [22]. Warto dodaæ, e w Polsce dostrzega siê koniecznoœæ dzia³añ zinstytucjonalizowanych, jako logicznego nastêpstwa potrzeby rozwoju infrastruktury (rozumianej jako zasoby ludzkie zwiêkszenie liczby profesjonalistów i baza wchodz¹ca w sk³ad systemu spo³ecznego), co zak³ada siê w 17 celu operacyjnym Narodowego Programu Zdrowia na lata pt.: Rozbudowanie kadr i infrastruktury dla potrzeb promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej [23]. Nie ulega w¹tpliwoœci, e nale y monitorowaæ wdra anie i realizacjê tego celu, pamiêtaj¹c zw³aszcza o roli, do jakiej s¹ przygotowywani absolwenci szkó³ zdrowia publicznego. Podsumowanie i wnioski 1. W latach akredytowane szko³y zdrowia publicznego przygotowa³y kilkadziesi¹t tysiêcy profesjonalistów, nale ycie przystosowanych do praktycznego wykorzystywania zdobytej wiedzy i umiejêtnoœci. W latach akredytowane szko³y zdrowia publicznego w USA ukoñczy³o bowiem absolwentów, w tym dyplomy magisterskie otrzyma³o s³uchaczy, a dyplomy doktorskie 8289 osób. Liczba absolwentów zwiêkszy³a siê z 3994 (w tym 3553 magistrów i 441 doktorów) w 1991 roku do 6656 (w tym 5895 magistrów i 761 doktorów) w 2005 roku. 2. Kieruj¹c siê nadrzêdnym celem, jakim jest kszta- ³cenie wysoko kwalifikowanych kadr dla potrzeb zdrowia publicznego w Polsce, nale y prowadziæ badania, poparte rzetelnymi studiami literaturowymi, ukierunkowane na krytyczn¹ analizê programów nauczania, form i metod prowadzenia zajêæ dydaktycznych w wiod¹cych szko³ach zdrowia publicznego na œwiecie. Wykonano w ramach pracy w³asnej Uniwersytetu Medycznego w odzi nr Piœmiennictwo / References 1. ***Accreditation criteria. Schools of Public Health. Council on Education for Public Health, Washington 2005: ***Master s degree in public health. Core competency development project. Association of Schools of Public Health, Washington 2006: ***Graduates. [w:] 2001 Annual data report. Association of Schools of Public Health, Washington 2002: ***Graduates. [w:] 2004 Annual data report. Association of Schools of Public Health, Washington 2005: ***Graduates. [w:] 2005 Annual data report. Association of Schools of Public Health, Washington 2006: Bry³a M. Rola akredytowanych szkó³ zdrowia publicznego w kszta³ceniu specjalistów dla systemu opieki zdrowotnej. Zeszyty Naukowe Wy szej Szko³y Humanistyczno- Ekonomicznej w odzi 1999, 2: Bry³a M. S³uchacze akredytowanych szkól zdrowia publicznego w Stanach Zjednoczonych. Zdrowie Publiczne 2005, 115(4): ***Demonstrating excellence in practice-based teaching for public health. Association of Schools of Public Health, Washington 2004: ***Les fonctions essentielles de santé publique aux Etats- Unis. [w:] Quelles sont les fonctions essentielles de la santé publique?: revue de littérature. Société Française de Santé Publique, Vandoeuvre-lès-Nancy, s Porter D. The history of public health: current themes and approaches. Hygiea Internationalis 1999, 1(1): ***Public health training centre: preparing public health professionals in a changing world (http://www.asph.org/ print.cfm?page=780). 12. Bouffad II. Though piece: assuming the health of the public in the 21 st century. [w:] Advancing healthy populations: the Pfizer guide to careers in public health. DeBuono A, Tilson H, (eds.) New York 2003: Bury JA. Training public health resources for a changing world: a challenge for the schools of public health in Europe. Journal of Public Health Education 1999, 1: Ceccim RB. Inovação na preparação de profissionais de saúde e a novidade da graduação em saúde coletiva. Escola de Saúde Pública do Estado do Rio Grande do Sul (http:/ /www.opas.org.br/rh/admin/documentos/ceccimrb.pdf), Jousilahti P. Improving the world s health the role of national public health institutes. Central European Journal of Public Health 2006, 14(1): Mikkelsen S. Professionalisation in public health. Internet Journal of Public Health Education 2001, 3: Briziarelli L. La sanità pubblica nel contesto neo-liberistico. Educazione Sanitaria e Promozione della Salute 2002, 25(2): Vetter N. Professionalism in the 21 st century. Journal of Public Health 2005, 27(1): Benavides FG, Moya C, Segura A et al. Las competencias profesionales en salud pública. Artículo especial. Gaceta Sanitaria 2006, 20(3), Argiolas F, Ghiani D, Conru P et al. Corso di perfezionamento in sanità pubblica, descrizione in itinere di una esperienza formativa. [w:] Atti della conferenza nazionale di educazione e promozione della salute. Pisa, 8-10 giugno Università degli Studi di Perugia, Perugia 2002: G³owacka MD, Opala T, Sobkowski M i wsp. Kszta³cenie na kierunku zdrowie publiczne teraÿniejszoœæ i przysz³oœæ postulowana oraz kierowana. Nowiny Lekarskie 2005, 74(2): Wdowiak L. Dziœ i jutro medycyny spo³ecznej i zdrowia publicznego. Zdrowie Publiczne 2004, 114(3): *** Ministerstwo Zdrowia, Pañstwowy Zak³ad Higieny. Wstêpny ramowy projekt Narodowego Programu Zdrowia na lata (http://www.mz.gov.pl/wwwfiles/ na_struktura/doc/ wst_ramo_proj_npz_2006_ pdf),

Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym

Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym Z PRAC INSTYTUTÓW Jadwiga Zarębska Warszawa, CODN Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym 2000 2001 Ö I. Powszechność nauczania języków obcych w różnych typach szkół Dane przedstawione w

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego.

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

S-10. Sprawozdanie o studiach dziennych, wieczorowych, zaocznych, eksternistycznych według stanu w dniu 30 XI 200 r.

S-10. Sprawozdanie o studiach dziennych, wieczorowych, zaocznych, eksternistycznych według stanu w dniu 30 XI 200 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, 00-925 Warszawa, al. Niepodległości 2 Wypełnia US Oddział terenowy Nr formularza Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON S- Sprawozdanie o studiach

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR -SPECJALIZACJE

INFORMATOR -SPECJALIZACJE INFORMATOR -SPECJALIZACJE Informator został przygotowany w oparciu o specjalizacje z których akredytacje posiada Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Uniwersytet, został wybrany

Bardziej szczegółowo

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania:

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania: Uchwała nr III/46 z dnia 19 marca 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zasad przyznawania licencji dla lekarzy pracujących w klubach Ekstraklasy, I i II ligi oraz reprezentacjach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY Program opieki stypendialnej Fundacji Na rzecz nauki i edukacji - talenty adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej uczącej się w

Bardziej szczegółowo

3.2 Warunki meteorologiczne

3.2 Warunki meteorologiczne Fundacja ARMAAG Raport 1999 3.2 Warunki meteorologiczne Pomiary podstawowych elementów meteorologicznych prowadzono we wszystkich stacjach lokalnych sieci ARMAAG, równolegle z pomiarami stê eñ substancji

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Suplement część B dyplomu nr.*

Suplement część B dyplomu nr.* Załącznik nr 5 WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA PERSONELEM Suplement część B dyplomu nr.* I. INFORMACJE O POSIADACZU DYPLOMU 1. Nazwisko:... 2. Imię (imiona): 3. Data urodzenia (dzień, miesiąc, rok):. 4. Numer

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Data publikacji 2016-04-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 4 do SIWZ BZP.243.1.2012.KP Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Usługa polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu badania ewaluacyjnego projektu pn. Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

2. Kwalifi kacje nauczycieli do prowadzenia zaj edukacyjnych z zakresu kszta cenia ogólnego oraz nauczania religii okre laj odr bne przepisy.

2. Kwalifi kacje nauczycieli do prowadzenia zaj edukacyjnych z zakresu kszta cenia ogólnego oraz nauczania religii okre laj odr bne przepisy. Rozporz dzenie Ministra Kultury w sprawie kwalifi kacji wymaganych od nauczycieli szkó artystycznych i placówek kszta cenia artystycznego z dnia 26 lutego 2002 r. (Dz. U. Nr 14, poz. 135) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zapisy na kursy B i C

Zapisy na kursy B i C Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego Zapisy na kursy B i C rok akademicki 2016 / 2017 procedura i terminarz Gdańsk, 2016 Tok studiów w Instytucie Psychologii UG Poziomy nauczania i ścieżki specjalizacyjne

Bardziej szczegółowo

Marketing us³ug w teorii i praktyce. Jolanta Radkowska Krzysztof Radkowski. Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej im. Witelona w Legnicy

Marketing us³ug w teorii i praktyce. Jolanta Radkowska Krzysztof Radkowski. Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej im. Witelona w Legnicy Marketing us³ug w teorii i praktyce Jolanta Radkowska Krzysztof Radkowski seria wydawnicza Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej im. Witelona w Legnicy Jolanta

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Z A P R A S Z A. (nazwa firmy)

ZAPYTANIE OFERTOWE Z A P R A S Z A. (nazwa firmy) L.dz. OPS 4081/1/POKL/2010 Płoniawy- Bramura, dn. 14.06.2010 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Ośrodek Pomocy Społecznej w Płoniawy- Bramura (zwany dalej OPS Płoniawy -Bramura) działając na podstawie art. 4 pkt. 8

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA Załącznik do Uchwały nr XLVI/328/2014 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30 czerwca 2014r. PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA 1 Cele i formy realizacji programu 1. Tworzy się Program Stypendialny Gminy

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce imię i nazwisko PESEL...,... miejscowość, data adres zamieszkania, telefon kontaktowy data rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrołęce Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce nazwa uprzednio ukończonej

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Technikum Elektronicznego nr 1

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Technikum Elektronicznego nr 1 Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Technikum Elektronicznego nr 1 Podstawy prawne: 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2015 r., poz.2156 ze zm.) 2. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Szkoła Prawa Francuskiego (SPF)

Szkoła Prawa Francuskiego (SPF) Zmieniony Środa, 0 Październik 204 :2 W ramach rozszerzenia Unii Europejskiej, aby przyczynić się do kształtowania prawników francuskojęzycznych na wysokim poziomie, Wydziały Prawa Uniwersytetów w Tours

Bardziej szczegółowo

zarządzam, co następuje:

zarządzam, co następuje: w sprawie ustalenia i wprowadzenia Szczegółowych zasad przyjmowania, rozpatrywania i realizacji wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu Aktywny samorząd w 2014 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 1. ZMIANA GRUPY PRACOWNIKÓW LUB AWANS W przypadku zatrudnienia w danej grupie pracowników (naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni, naukowi) przez okres poniżej 1 roku nie dokonuje

Bardziej szczegółowo

PŁACE OD A DO Z - NALICZANIE I ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ - WARSZTATY PRAKTYCZNE

PŁACE OD A DO Z - NALICZANIE I ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ - WARSZTATY PRAKTYCZNE PŁACE OD A DO Z - NALICZANIE I ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ - WARSZTATY PRAKTYCZNE Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/27/8058/8775 Cena netto 999,00 zł Cena brutto 999,00 zł Cena netto za godzinę 90,82

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Braniewo: Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu Priorytet: IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu 1 1. Uczelnia organizuje studenckie praktyki zawodowe, zwane dalej "praktykami", przewidziane w planach studiów

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Zapytanie ofertowe. (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Kraków, dn. 15 września 2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) W związku z realizacją przez Wyższą Szkołę Europejską im. ks. Józefa

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO Nr 22/14/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 6 czerwca 2014 r.

STANOWISKO Nr 22/14/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 6 czerwca 2014 r. STANOWISKO Nr 22/14/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Warszawa: Dostawa materiałów i wypełnień stomatologicznych dla Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Przepisy regulujące kwestię przyznawania przez Ministra Zdrowia stypendium ministra:

Przepisy regulujące kwestię przyznawania przez Ministra Zdrowia stypendium ministra: Informacja na temat składania wniosków o Stypendium Ministra Zdrowia dla studentów uczelni medycznych za osiągnięcia w nauce i wybitne osiągnięcia sportowe, w roku akademickim 2011/2012 Ministerstwo Zdrowia,

Bardziej szczegółowo

Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji

Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji Wsparcie kształcenia zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji Żyrardów, 31 maja 2016 r. Departament Rozwoju

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW/SŁUCHACZY DO ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W BUSKU-ZDROJU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW/SŁUCHACZY DO ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W BUSKU-ZDROJU do Statutu ZSTiO REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW/SŁUCHACZY DO ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W BUSKU-ZDROJU 2 Wstęp Zasady rekrutacji uczniów regulują: - Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 UMOWA O REALIZACJI PRAKTYKI STUDENCKIEJ

Załącznik nr 4 UMOWA O REALIZACJI PRAKTYKI STUDENCKIEJ Załącznik nr 4 UMOWA O REALIZACJI PRAKTYKI STUDENCKIEJ W dniu 200.. roku, w Płocku pomiędzy: 1. Szkołą Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku Filia w Wyszkowie, z siedzibą w Wyszkowie przy ul. Geodetów 45a,

Bardziej szczegółowo

zamówienia jest likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w WSS5 w

zamówienia jest likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w WSS5 w Sosnowiec: Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w WSS5 w Sosnowcu poprzez wymianę dźwigów osobowych w trzonie komunikacyjnym Numer ogłoszenia: 130927-2009; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

A. Kryteria do standardu w zakresie sposobu realizacji programu kształcenia. Punktacja Tak - 1 Nie 0

A. Kryteria do standardu w zakresie sposobu realizacji programu kształcenia. Punktacja Tak - 1 Nie 0 Załącznik nr 2 do Uchwały KRASZM z dnia 3 listopada 2005 r. Nr 2/II/05 SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY SPEŁNIANIA STANDARDÓW DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO W UCZELNIACH WYSTĘPUJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZWOLNIENIA Z LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO LUB BASENU W NIEPUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ SIÓSTR SALEZJANEK IM. JANA PAWŁA II WE WROCŁAWIU

PROCEDURA ZWOLNIENIA Z LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO LUB BASENU W NIEPUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ SIÓSTR SALEZJANEK IM. JANA PAWŁA II WE WROCŁAWIU PROCEDURA ZWOLNIENIA Z LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO LUB BASENU W NIEPUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ SIÓSTR SALEZJANEK IM. JANA PAWŁA II WE WROCŁAWIU 1. Zwolnienie z lekcji wychowania fizycznego lub basenu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Powstańców 17, 40-

I. 1) NAZWA I ADRES: Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Powstańców 17, 40- Katowice: Przeprowadzenie szkoleń z zakresu metodyki zarządzania projektami PRINCE2 w ramach projektu Firma z energią Numer ogłoszenia: 70193-2012; data zamieszczenia: 27.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez Departament Pielęgniarek i Położnych wśród absolwentów studiów pomostowych, którzy zakończyli udział w projekcie systemowym pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015 Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015 (nie dotyczy uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu

Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu ZAWODOWY START Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

WYPRAWKA SZKOLNA 2015

WYPRAWKA SZKOLNA 2015 WYPRAWKA SZKOLNA 2015 Pion Edukacji i Usług Społecznych Urzędu Miejskiego w Śremie informuje, że w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r. Wyprawka szkolna można skorzystać z pomocy na dofinansowanie:

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji S t r o n a 1 Regulamin rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Salezjańskiego w roku szkolnym 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty Dz. U. z 2014 poz. 7 i 811 oraz z 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

Wyprawka szkolna 2015

Wyprawka szkolna 2015 Wyprawka szkolna 2015 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ UCZNIOM NA ZAKUP PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU POMOCY UCZNIOM W 2015

Bardziej szczegółowo

Rozdział VIII Zasady przyjmowania uczniów do szkoły

Rozdział VIII Zasady przyjmowania uczniów do szkoły Rozdział VIII Zasady przyjmowania uczniów do szkoły 68 1. Do klasy pierwszej Technikum przyjmuje się kandydatów po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. 2. Kandydat przy ubieganiu się o przyjęcie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI. z dnia 9 marca 1999 r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI. z dnia 9 marca 1999 r. Dz.U.99.41.419 ROZPORZ DZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie wymaga kwalifikacyjnych uprawniaj cych do zajmowania okre lonych stanowisk w bibliotekach oraz trybu stwierdzania

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie pedagogiczne

Przygotowanie pedagogiczne Przygotowanie pedagogiczne Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/08/7405/7773 Cena netto 3 700,00 zł Cena brutto 3 700,00 zł Cena netto za godzinę 13,31 zł Cena brutto za godzinę 13,31 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Nauczyciel na miarę czasów język angielski w wychowaniu przedszkolnej i zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Brzegu zasady, tryb, postępowanie, dokumentacja rok szkolny 2016/2017

Zasady rekrutacji do Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Brzegu zasady, tryb, postępowanie, dokumentacja rok szkolny 2016/2017 Zasady rekrutacji do Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Brzegu zasady, tryb, postępowanie, dokumentacja rok szkolny 2016/2017 Podstawy prawne: 1. Rozdział 2 a ustawy z dnia 6 grudnia

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE GOŁDAPSKIM W 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE GOŁDAPSKIM W 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W GOŁDAPI ul. śeromskiego 18, 19-500 GOŁDAP (087) 615-03-95, www.goldap.pup.gov.pl, e-mail: olgo@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE GOŁDAPSKIM W 2012

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania stypendiów doktorskich pracownikom Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

Regulamin przyznawania stypendiów doktorskich pracownikom Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego Regulamin przyznawania stypendiów doktorskich pracownikom Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego 1 Niniejszy regulamin został wprowadzony w oparciu o 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

Rola specjalistycznych źródeł wiedzy. w procesie zarządzania biznesem

Rola specjalistycznych źródeł wiedzy. w procesie zarządzania biznesem Rola specjalistycznych źródeł wiedzy w procesie zarządzania biznesem Koncern wydawniczy Wolters Kluwer jest jednym z największych profesjonalnych Wydawnictw na świecie. Działa w 26 krajach; Zatrudnia ponad

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Wrocław: Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych Numer ogłoszenia: 52649-2012; data zamieszczenia: 06.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1 W KATOWICACH

PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1 W KATOWICACH PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1 W KATOWICACH Opracowano na podstawie następujących aktów prawnych: - rozdział 3a Karty Nauczyciela, ustawa

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIE OGÓLNE

I. POSTANOWIENIE OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 26/2015 Rektora UKSW z dnia 1 lipca 2015 r. REGULAMIN ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PODMIOTOWEJ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ PROJAKOŚCIOWYCH NA UNIWERSYTETCIE KARDYNAŁA

Bardziej szczegółowo

Wyprawka szkolna 2015

Wyprawka szkolna 2015 Wyprawka szkolna 2015 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ UCZNIOM NA ZAKUP PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU POMOCY UCZNIOM W 2015

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl 1 z 5 2015-07-31 10:07 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Usługa szkoleniowa w zakresie: Eksploatacja urządzeń

Bardziej szczegółowo

Warszawa: usługa modyfikacji systemu ZSI db modułów finansowoksięgowych

Warszawa: usługa modyfikacji systemu ZSI db modułów finansowoksięgowych Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: usługa modyfikacji systemu ZSI db modułów finansowoksięgowych

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Nr wniosku.../... Bobrowniki, dnia... Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 1. Dane osobowe WNIOSKODAWCY Nazwisko

Bardziej szczegółowo

ZAGRANICZNE SYSTEMY SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

ZAGRANICZNE SYSTEMY SZKOLNICTWA WYŻSZEGO ZAGRANICZNE SYSTEMY SZKOLNICTWA WYŻSZEGO PRAKTYCZNY PRZEWODNIK PO UZNAWALNOŚCI WYKSZTAŁCENIA MATERIAŁ INFORMACYJNY OPRACOWANY PRZEZ WYDZIAŁ UZNAWALNOŚCI WYKSZTAŁCENIA POLSKI ENIC-NARIC Warszawa, 2016 r.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 234 14858 Poz. 1974 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 18 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 234 14858 Poz. 1974 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 18 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 234 14858 Poz. 1974 1974 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegó owych zasad orzekania o sta ym lub d ugotrwa ym uszczerbku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU STAROGARDZKIEGO. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU STAROGARDZKIEGO. z dnia... 2013 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY POWIATU STAROGARDZKIEGO z dnia... 2013 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OŚWIADCZENIA o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OŚWIADCZENIA o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OŚWIADCZENIA o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Proszę wypełnić wszystkie pola według poniższych informacji. Czytelnie, literami drukowanymi (w szczególności imię

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM Załącznik nr 1 do Uchwały Prezydium Polskiej Izby Turystyki nr 3/2015/P/E Regulamin powoływania i pracy Egzaminatorów biorących udział w certyfikacji kandydatów na pilotów wycieczek I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. (tekst jednolity) Rozdział 3a. Awans zawodowy nauczycieli

USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. (tekst jednolity) Rozdział 3a. Awans zawodowy nauczycieli USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity) Rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli Art. 9a. 1. Ustala się stopnie awansu zawodowego nauczycieli: 1) nauczyciel stażysta; 2) nauczyciel

Bardziej szczegółowo

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Numer ogłoszenia: 45553-2010; data zamieszczenia: 02.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

P R O C E D U R Y - ZASADY

P R O C E D U R Y - ZASADY ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO I GMINA POŁANIEC NA ROK SZKOLNY 2016/2017 P R O C E D U R Y

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/7/2010 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 30 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA Nr III/7/2010 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 30 grudnia 2010 r. UCHWAŁA Nr III/7/2010 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego i ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania na doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ekonomik.edu.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ekonomik.edu.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ekonomik.edu.pl Skierniewice: Usługi szkoleniowe obejmujące prowadzenie warsztatów Spadochron

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 11 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Powiat Kościerski Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Kościerzyna, dnia 18 kwietnia 2014 r. PCPR.ZFK.272.8.1.2014 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Powiat Kościerski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia ZFE-II.042.2. 24.2015 Szczegółowy opis zamówienia I. Zasady przeprowadzenia procedury zamówienia 1. Zamówienie realizowane jest na podstawie art.70 1 i 70 3 70 5 Kodeksu Cywilnego ( Dz. U. z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE Opinogóra Górna, dn. 10.03.2014r. GOPS.2311.4.2014 ZAMAWIAJĄCY: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej ul. Krasińskiego 4, 06-406 Opinogóra Górna ZAPYTANIE OFERTOWE dla przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie FARMACJA SZPITALNA za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie FARMACJA SZPITALNA za rok 2014 Warszawa,12.02.2015 Ewa Steckiewicz- Bartnicka Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Mińsk Mazowiecki,ul. Szpitalna 37 tel.25 5065171 fax.25 5065109 email apteka@spzozmm.pl Raport Konsultanta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLIII/522/2014 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE z dnia 29 maja 2014 r.

UCHWAŁA Nr XLIII/522/2014 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE z dnia 29 maja 2014 r. UCHWAŁA Nr XLIII/522/2014 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych

Bardziej szczegółowo

I. Dane wnioskodawcy: 1. Imię i nazwisko. 2. PESEL... 3. Adres zamieszkania... 4. Numer telefonu..

I. Dane wnioskodawcy: 1. Imię i nazwisko. 2. PESEL... 3. Adres zamieszkania... 4. Numer telefonu.. Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2011/2012 druk nr 1 (nie dotyczy uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim) I. Dane wnioskodawcy: 1.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 19 marca 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 19 marca 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 52 4681 Poz. 421 421 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie sta u adaptacyjnego i testu umiej tnoêci w toku post powania o uznanie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa uczniów do działań projektu Za rękę z Einsteinem edycja II

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa uczniów do działań projektu Za rękę z Einsteinem edycja II Regulamin rekrutacji i uczestnictwa uczniów do działań projektu Za rękę z Einsteinem edycja II 1 Wstęp 1. Regulamin określa warunki udziału beneficjentów ostatecznych (uczestników projektu) w projekcie

Bardziej szczegółowo

Przy kwalifikowaniu osób na szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów podstawę prawną stanowią trzy wymienione niżej akty prawne:

Przy kwalifikowaniu osób na szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów podstawę prawną stanowią trzy wymienione niżej akty prawne: Przy kwalifikowaniu osób na szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów podstawę prawną stanowią trzy wymienione niżej akty prawne: I. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 nr

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji. do II Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle im. ppłk J.Modrzejewskiego. na rok szkolny 2014/2015

Regulamin rekrutacji. do II Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle im. ppłk J.Modrzejewskiego. na rok szkolny 2014/2015 Zarządzenie nr 6/2014 Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle im. ppłk J.Modrzejewskiego z dnia 27 lutego 2014r w sprawie: regulaminu rekrutacji na rok szkolny 2014/2015 na podstawie: ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Dane dotyczące Wykonawcy :

Dane dotyczące Wykonawcy : Załącznik nr 1...., dn...2014 pieczęć adresowa wykonawcy miejscowość i data O F E R T A S Z K O L E N I O W A Dane dotyczące Wykonawcy : Nazwa...... Adres : miejscowość:.., ulica: kod:., poczta:., województwo:..

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 na rok szkolny 2016/2017

Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 na rok szkolny 2016/2017 Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 na rok szkolny 2016/2017 1 1. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kuratorium.kielce.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kuratorium.kielce.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kuratorium.kielce.pl Kielce: Zakup usług szkoleniowych w ramach środków na doskonalenie nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Międzywydziałowy, priorytetowy kierunek studiów Inżynieria Biomedyczna na Politechnice Gdańskiej zostanie uruchomiony w roku akademickim 2009/2010!!!

Międzywydziałowy, priorytetowy kierunek studiów Inżynieria Biomedyczna na Politechnice Gdańskiej zostanie uruchomiony w roku akademickim 2009/2010!!! Międzywydziałowy, priorytetowy kierunek studiów Inżynieria Biomedyczna na Politechnice Gdańskiej zostanie uruchomiony w roku akademickim 2009/2010!!! Nowy międzywydziałowy kierunek Inżynieria Biomedyczna

Bardziej szczegółowo

III. GOSPODARSTWA DOMOWE, RODZINY I GOSPODARSTWA ZBIOROWE

III. GOSPODARSTWA DOMOWE, RODZINY I GOSPODARSTWA ZBIOROWE III. GOSPODARSTWA DOMOWE, RODZINY I GOSPODARSTWA ZBIOROWE 1. GOSPODARSTWA DOMOWE I RODZINY W województwie łódzkim w maju 2002 r. w skład gospodarstw domowych wchodziło 2587,9 tys. osób. Stanowiły one 99,0%

Bardziej szczegółowo

I. Rekrutacja uczniów do Gimnazjum nr 35 w Zespołu Szkół nr 12 im. Jana III Sobieskiego odbywa się na podstawie:

I. Rekrutacja uczniów do Gimnazjum nr 35 w Zespołu Szkół nr 12 im. Jana III Sobieskiego odbywa się na podstawie: Zasady rekrutacji do Gimnazjum nr 35 w Zespole Szkół nr 12 w Bydgoszczy na rok szkolny 2016/2017 Oferta edukacyjna W roku szkolnym 2016/2017 oferujemy naukę w klasach ogólnodostępnych z innowacjami pedagogicznymi:

Bardziej szczegółowo

I. Uprawnieni uczniowie oraz kryteria jakie należy spełnić, aby otrzymać pomoc finansową:

I. Uprawnieni uczniowie oraz kryteria jakie należy spełnić, aby otrzymać pomoc finansową: WYPRAWKA SZKOLNA ROK SZKOLNY 2015/2016 Informacja dla rodziców (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) uczniów szkół podstawowych i gimnazjum 1. Wniosek należy

Bardziej szczegółowo