Działalność socjalna pracodawcy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Działalność socjalna pracodawcy"

Transkrypt

1 9 marca 2010 r. Działalność socjalna pracodawcy Sebastian Twardoch, prawnik, doradca podatkowy

2 Art Przychodami, z zastrzeżeniem art , art. 17 ust. 1 pkt 6 i 9, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartośd otrzymanych świadczeo w naturze i innych nieodpłatnych świadczeo. Art Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartośd pieniężną świadczeo w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeo, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za nie wykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokośd została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartośd innych nieodpłatnych świadczeo lub świadczeo częściowo odpłatnych.

3 Art Wartośd pieniężną świadczeo w naturze przysługujących pracownikom na podstawie odrębnych przepisów ustala się według przeciętnych cen stosowanych wobec innych odbiorców - jeżeli przedmiotem świadczenia są rzeczy lub usługi wchodzące w zakres działalności pracodawcy. 3. Wartośd pieniężną innych nieodpłatnych świadczeo lub świadczeo częściowo odpłatnych ustala się według zasad określonych w art. 11 ust. 2-2b. Art Wartośd pieniężną świadczeo w naturze, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 2, określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania. 2a. Wartośd pieniężną innych nieodpłatnych świadczeo ustala się: 1) jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia - według cen stosowanych wobec innych odbiorców, 2) jeżeli przedmiotem świadczeo są usługi zakupione - według cen zakupu, 3) jeżeli przedmiotem świadczeo jest udostępnienie lokalu lub budynku - według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku, 4) w pozostałych przypadkach - na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia. 2b. Jeżeli świadczenia są częściowo odpłatne, przychodem podatnika jest różnica pomiędzy wartością tych świadczeo, ustaloną według zasad określonych w ust. 2 lub 2a, a odpłatnością ponoszoną przez podatnika.

4 26) zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeo losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty zł, z zastrzeżeniem pkt 40 i 79, Zapomogi (wypłacane ze środków zakładowego funduszu świadczeo socjalnych oraz funduszów związków zawodowych oraz innych źródeł) w przypadku (katalog zamknięty): Indywidualnych zdarzeo losowych (nieprzewidywalne, niezależne od woli człowieka, nie do uniknięcia mimo należytej staranności) Klęsk żywiołowych Długotrwałej choroby lub śmierci (choroba wymagająca długotrwałego leczenia, w tym choroby przewlekłe, nieuleczalne, wrodzone) Na rzecz nie tylko pracowników ale też innych osób fizycznych Ograniczenie kwotowe nie dotyczy świadczeo z pomocy społecznej; pomocy dla uczniów studentów z budżetu paostwa, jst oraz szkół wyższych Jeżeli świadczenie zostanie przyznane na skutek innych zdarzeo (np. trudnej sytuacji materialnej), wówczas stanowi przychód z innych źródeł dla niepracowników

5 Nie ulega wątpliwości, że podpalenie drzwi wejściowych należy do zdarzeo losowych, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Fakt zaistnienia tego zdarzenia, udokumentowany stosownym zgłoszeniem do organów ścigania, stanowi postawę do zastosowania zwolnienia w podatku dochodowym z tytułu przyznanej zapomogi do kwoty 2280 zł, bez względu na źródło jej finansowania. W przypadku braku należytego udokumentowania zdarzenia zapomoga stanowi przychód ze stosunku pracy i podlega opodatkowaniu wraz z innymi dochodami ze stosunku pracy na zasadach określonych w art. 12 ww. ustawy. Zarówno powołany wyżej przepis jak również inne przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiują pojęcia "zdarzenie losowe". W orzecznictwie podatkowym zasadą jest, że w sytuacji, gdy w prawie podatkowym termin użyty w przepisach nie jest bliżej określony to wykładnia takiego pojęcia winna odbywad przy zastosowaniu wykładni językowej lub zgodnie ze znaczeniem jakie ma ono w języku potocznym. Mając powyższe na uwadze, pod pojęciem "indywidualnego zdarzenia losowego" można rozumied wszelkie nagłe, niespodziewane, pojedyncze zdarzenia wywołane przyczynami zewnętrznymi, których nie można przewidzied, a które są niezależne od człowieka, nawet przy zachowaniu należytej staranności jak np. kradzieże, włamania, zniszczenie domu lub mieszkania spowodowane zalaniem wodą lub pożarem, nieszczęśliwe wypadki powodujące uszczerbek na zdrowiu itp. Pismo z dnia 10 sierpnia 2006 r. Izby Skarbowej w Krakowie nr PD-3/ /06/MP

6 38) świadczenia rzeczowe lub ekwiwalenty pieniężne w zamian tych świadczeo otrzymywane przez emerytów i rencistów w związku z łączącym ich poprzednio z zakładami pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy oraz od związków zawodowych - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty zł, 92) świadczenia rzeczowe (w naturze) lub ekwiwalenty pieniężne w zamian tych świadczeo, przysługujące na podstawie odrębnych przepisów członkom rodzin zmarłych pracowników oraz zmarłych emerytów i rencistów - do wysokości nie przekraczającej w roku podatkowym kwoty zł, 67) wartośd otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeo socjalnych, rzeczowych świadczeo oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeo pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeo socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł; rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi, Nie każde świadczenie w naturze jest świadczeniem rzeczowym. Świadczenie w naturze, którego istotą nie jest wydanie pracownikom określonych rzeczy, nie jest świadczeniem rzeczowym. Przykładowo świadczeniem rzeczowym nie może byd wycieczka zorganizowana dla pracowników. Jest to świadczenie w naturze, lecz nie jest to świadczenie rzeczowe. Nie może ono korzystad ze zwolnienia podatkowego.

7 Przyznane pracownikowi, przez komisję socjalną, kwoty świadczeo na zakup artykułów spożywczych i przemysłowych są w rzeczywistości świadczeniem finansowym i stanowią dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym w myśl art. 12 ustawy o podatku dochodowym. Pismo z dnia 30 grudnia 2004 r. Izby Skarbowej w Lublinie nr PD.2-415/262/04 Świadczeniem rzeczowym nie jest refundacja dla pracowników kosztów nabycia towarów, nawet gdy jest ona dokonywana ze środków zakładowego funduszu świadczeo socjalnych albo poprzez fundusze związków zawodowych działających u pracodawcy Do zastosowania zwolnienia od podatku konieczne jest, aby pracodawca, bądź związek zawodowy, nie sfinansował tych świadczeo z innych źródeł niż zakładowy fundusz świadczeo socjalnych lub fundusz związków zawodowych. Ustawodawca nie odnosi się natomiast do wielkości udziału w finansowaniu świadczeo rzeczowych, tj. możliwe jest zarówno pokrycie przez zakład pracy lub związek zawodowy 100% wartości świadczeo bądź częściowe jego sfinansowanie pismo Ministerstwa Finansów z dnia 16 kwietnia 2005 r., PB5/AŁ /05, Biuletyn Skarbowy 2005, nr 4, s. 18 Powołane powyżej przepisy, tj. art. 21 ust 1 pkt 38 i 67 ustawy o PIT, funkcjonują niezależnie od siebie i w sposób odmienny regulują kwestie korzystania ze zwolnienia od podatku świadczeo rzeczowych otrzymanych przez emerytów i rencistów od tego rodzaju świadczeo przekazanych pracownikom. Jedynie w przypadku otrzymania świadczeo rzeczowych przez pracowników ustawodawca wprost wyklucza korzystanie ze zwolnienia bonów towarowych i innych znaków uprawniających do ich wymiany na towary lub usługi. Ponadto należy zauważyd, iż przepis art. 21 ust. 1 pkt 38 ww. ustawy nie zwiera warunków dotyczących źródeł finansowania tych świadczeo. W świetle nie można utożsamiad ze sobą tych odrębnych norm prawnych. Pismo IS w Rzeszowie z dnia r., nr IS.I/2-415/51/04

8 Skoro talony nie są świadczeniami rzeczowymi, to wartośd talonów wydanych pracownikom (również posiadających status emeryta) nie korzysta ze zwolnienia i stanowi przychód ze stosunku pracy. Płatnik ma więc obowiązek obliczenia, pobrania i odprowadzenia zaliczek na podatek. Przepis art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie ma w tym przypadku zastosowania, gdyż dotyczy świadczeo rzeczowych lub ekwiwalentów pieniężnych otrzymywanych przez emerytów i rencistów w związku z łączącym ich poprzednio z zakładami pracy stosunkiem służbowym lub stosunkiem pracy. Pismo z dnia 27 września 2005 r. Izby Skarbowej w Rzeszowie Ośrodek Zamiejscowy w Krośnie IS.IX/2-423/32/05 Zgodnie z art. 21 ust. 1a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) do przychodów pracowników tymczasowych, w rozumieniu odrębnych przepisów (ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych - Dz. U. Nr 166, poz z późn. zm.), otrzymanych od pracodawcy użytkownika ma zastosowanie ust. 1 pkt 11, 13 i 16. Wobec powyższego wartośd rzeczowych świadczeo finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeo Socjalnych oraz dopłaty do wypoczynku dzieci do lat 18 przyznawane pracownikom tymczasowym przez pracodawcę użytkownika nie korzystają ze zwolnieo podatkowych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 i pkt 78 ww. ustawy, wobec czego podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Należy zauważyd, iż otrzymane przez pracowników tymczasowych od pracodawcy użytkownika rzeczowe świadczenia finansowane z Zakładowego Funduszu Świadczeo Socjalnych oraz dopłaty do wypoczynku dzieci do lat 18 są dla nich dochodem z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pracodawca użytkownik natomiast zobowiązany jest do sporządzenia powyższym osobom imiennych informacji PIT-8C. Pismo z dnia 13 grudnia 2004 r. Urząd Skarbowy w Sosnowcu PBB3-415/1072/2004

9 Dofinansowanie w 90% ze środków zakładowego funduszu świadczeo socjalnych do biletu na imprezę lub do kina, otrzymane przez pracownika do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł, korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego; dofinansowanie do wycieczki dla emerytów i rencistów jako świadczenie pieniężne podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 10% należności. ( ) Oznacza to, że zwolnienie na mocy tego przepisu dotyczy jedynie otrzymywanych przez emerytów i rencistów świadczeo rzeczowych lub ekwiwalentów pieniężnych w zamian tych świadczeo, którymi są np. bilety do kina, teatru, karnety na basen czy siłownię, paczki świąteczne itp. Nie można natomiast uznad, iż wartośd wycieczki, w części finansowanej przez zakład pracy z zakładowego funduszu świadczeo socjalnych jest świadczeniem rzeczowym. W związku z powyższym dofinansowanie do wycieczki stanowi formę świadczenia pieniężnego (nie rzeczowego) i w świetle obowiązujących przepisów nie jest objęte zwolnieniem z podatku dochodowego od osób fizycznych. Dofinansowanie do wycieczki dla emerytów i rencistów jako świadczenie pieniężne podlega opodatkowaniu zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z treści art. 30 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy wynika bowiem, że od uzyskanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej dochodów z tytułu świadczeo otrzymanych przez emerytów lub rencistów, w związku z łączącym ich uprzednio zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunkiem pracy, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 26 i 38 - pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% należności. Podobnie należy postąpid jeżeli z dofinansowania korzysta rodzina byłego pracownika - emeryta. Świadczenie dla tych osób jest przyznane bowiem wyłącznie z powodu łączącego uprzednio emeryta stosunku pracy z zakładem pracy. Dlatego też zarówno dofinansowanie dla emeryta jak i jego rodziny stanowi dochód emeryta podlegający opodatkowaniu. Pismo z dnia 12 grudnia 2007 r. Izby Skarbowej w Katowicach nr IBPB2/ /07/MK/KAN- 780/09/07

10 Zgodnie z przepisem art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) wolna od podatku dochodowego jest wartośd rzeczowych świadczeo, otrzymanych przez pracownika, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeo socjalnych lub funduszy związków zawodowych do wysokości nie przekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł; rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi. Zauważa się, że wyżej powołana ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wprowadza definicji rzeczy ani świadczenia rzeczowego. W tej sytuacji należy odwoład się do znaczenia tych pojęd w języku potocznym lub definicji stosowanych w innych dziedzinach prawa. Definicje rzeczy wprowadza - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) Z definicji zawartej w art. 45 k.c. wynika, że rzeczami są tylko przedmioty materialne. Świadczenie - wg znaczenia ze słownika języka polskiego to przedmiot zobowiązania lub uprawnienia. Świadczenia rzeczowe można więc otrzymywad lub ponosid. W tej sytuacji należy podzielid stanowisko wyrażone w wydanym postanowieniu, iż poniesione przez firmę na rzecz pracowników koszty wynajmu autokaru nie są świadczeniem rzeczowym. Uczestnicy wycieczki nie otrzymują świadczenia o charakterze materialnym, tj. rzeczowym. Przedmiotem świadczenia jest koszt zakupionej usługi - wynajmu autokaru - przypadający na pracownika. Wartośd tego świadczenia stanowi przychód pracownika ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 cyt. ustawy podatkowej i podlega opodatkowaniu według zasad określonych w art. 32 tej ustawy. Pismo z dnia 28 lutego 2006 r. Izby Skarbowej w Poznaniu BD-F/415-3/06/Z

11 78) dopłaty do: wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalnośd w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczosanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuoczych, oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu - dzieci i młodzieży do lat 18: a) z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeo socjalnych oraz zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra niezależnie od ich wysokości, b) z innych źródeł - do wysokości nie przekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł, Zastosowanie tego zwolnienia ograniczone jest trzema warunkami, które muszą byd spełnione łącznie: Wypoczynek musi zorganizowany przez podmioty prowadzące działalnośd w tym zakresie, Wypoczynek musi mied formę zorganizowaną pod postacią wczasów, kolonii, obozów lub zimowisk Dzieci i młodzież korzystająca z dofinansowania nie może ukooczyd lat 18

12 Odnośnie pierwszej z wymienionych przesłanek, organy podatkowe interpretują ją szeroko. W interpretacji przepisów podatkowych wydanej przez US w Ostrołęce z dnia r. nr. 1415/POII/415-12/07/KD wskazano, iż: Wypoczynek musi byd zorganizowany przez podmiot prowadzący działalnośd gospodarczą w tym zakresie. Ustawodawca nie określił, w jakiej formie ma prowadzid swoją działalnośd podmiot zajmujący się wypoczynkiem. Oznacza to, że zaliczyd do nich należy zarówno te podmioty, które świadczą usługi wypoczynkowe w ramach prowadzonej działalności gospodarczej np.: biura turystyczne jak również i te, które zajmują się statutowo tego typu działalnością, m.in. Podmioty prowadzące działalnośd agroturystyczną, polegającą na wyjazdach na wieś, do specjalnie przygotowanych na przyjęcie wczasowiczów gospodarstw wiejskich; Szkoły i placówki, osoby prawne i fizyczne, a także jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, o których mowa w 2 rozporządzenia MEN z r. w sprawie warunków jakie muszą spełniad organizatorzy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania. Zgodnie z 3 tego rozporządzenia wypoczynek może byd zorganizowany w formach wypoczynku wyjazdowego, zwanych placówkami wyjazdowymi (kolonie, obozy, zimowiska) i formach wypoczynku w miejscu zamieszkania Kościoły, stowarzyszenia, organizacje charytatywne, fundacje, których działalnośd statutową może byd organizowanie wypoczynku zorganizowanego.

13 Za definicję powyższych form wypoczynku, zgodnie z Uniwersalnym Słownikiem Języka Polskiego Wydawnictwa Naukowego PWN S.A. 2004, należy rozumied: Wczasy, czyli wypoczynek poza miejscem zamieszkania, którego organizatorzy za opłatą zapewniają noclegi, całodzienne wyżywienie, a niekiedy także rozrywki sportowe i kulturalne, Kolonie, czyli zorganizowany pobyt dzieci i młodzieży poza miejscem stałego zamieszkania, dla wypoczynku w czasie wakacji, Obóz, czyli zorganizowany wypoczynek grupy ludzi, często połączony z uprawianiem sportu, doskonaleniem zawodowym, nauką języków obcych Zimowisko, czyli zorganizowany w celach wypoczynkowych pobyt młodzieży poza miastem w czasie ferii zimowych Do wymienionych form wypoczynku nie kwalifikują się wczasy pod gruszą i wycieczki

14 Ostatnim warunkiem jest nieukooczenie 18 roku życia przez osoby, których wypoczynek jest dofinansowany. Jak wskazują organy podatkowe, warunek ten dotyczy momentu, w którym świadczenie (wypoczynek) jest realizowane a nie momentu, w którym następuje dofinansowanie. Jak stwierdził Pierwszy US w Poznaniu w interpretacji z dnia r., nr PD-2/415/228/06 Dlatego też przedmiotowe świadczenie będzie wolne od podatku dochodowego w stosunku do pracownika, którego dziecko w momencie realizacji świadczenia nie ukooczyło 18 lat Równocześnie w interpretacji Pierwszego Mazowieckiego US w Warszawie z dnia r., nr 1471/DPF/415/67/2007/PP, stwierdzono, iż W szczególnych przypadkach, gdy ukooczenie 18 roku życia nastąpiło w trakcie trwania turnusu wypoczynkowego, zasadnym będzie proporcjonalne podzielenie dopłaty na częśd objętą zwolnieniem podatkowym (okres do dnia ukooczenia 18 lat) i opodatkowaną. Dlatego też przedmiotowe świadczenie będzie wolne od podatku dochodowego w stosunku do pracownika, którego dziecko w okresie korzystania ze zorganizowanego wypoczynku nie ukooczyło 18 lat

15 Ostatnią kwestią wymagającą rozważenia jest udokumentowanie prawa do skorzystania ze zwolnienia na wypoczynek dzieci i młodzieży do lat 18. US w Pabianicach w interpretacji z dnia r., nr USIA/415/12/2006 gdzie wskazał, iż W przepisach ustawy o PIT nie ma regulacji określającej jaki dowód powinien przedstawid pracownik, który poniósł wydatek z tytułu wypoczynku dziecka do lat 18. A zatem wobec braku szczególnych przepisów, które określałyby, jakie dokumenty powinien otrzymad płatnik, aby dofinansowanie do wypoczynku dzieci mogło byd zwolnione od podatku należałoby przyjąd, iż ma tu zastosowanie ogólna reguła, według której dowodem może byd wszystko, co może się przyczynid do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. W takiej sytuacji stosuje się dokumenty zwyczajowo przyjęte, jakimi są dowody wpłaty. Pojęcie dowód wpłaty jest pojęciem szerokim i obejmującym swym zakresem zarówno rachunek lub fakturę VAT wystawioną przez organizatora wypoczynku, przelew bankowy, przekaz pocztowy, jak również dokument wpłaty w kasie podmiotu prowadzącego działalnośd w tym zakresie.

16 Z dowodu wpłaty powinno jednoznacznie wynikad: kto jest organizatorem wypoczynku, kto korzystał, tj. imię i nazwisko, z jakiej formy wypoczynku korzystało i w jakim okresie, kwotę poniesionego wydatku oraz podpis osoby która wystawiła ten dokument Również w US w Ostrołęce wskazał, iż W ocenie Naczelnika tut. US stanowisko płatnika jest prawidłowe a mianowicie, że przedłożony dowód wpłaty nie może byd podstawą do zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 78 ww. ustawy, ponieważ w dowodzie wpłaty nie określono formy wypoczynku w jakiej uczestniczyło dziecko. Pismo z dnia 13 grudnia 2004 r. Urzędu Skarbowego w Sosnowcu nr PBB3-415/1072/2004 Otrzymane przez pracowników tymczasowych od pracodawcy użytkownika rzeczowe świadczenia finansowane z Zakładowego Funduszu Świadczeo Socjalnych oraz dopłaty do wypoczynku dzieci do lat 18 są dla nich dochodem z innych źródeł, o których mowa w art.20 ust.1 w zw. z art.10 ust.1 pkt9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

17 Dziękuję za uwagę Pytania i wątpliwości: Sebastian Twardoch

Sposób na płace OSKŁADKOWANIE I OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW PRACOWNIKÓW. dodatek nr 5. nr 6(246) 15.03.2014

Sposób na płace OSKŁADKOWANIE I OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW PRACOWNIKÓW. dodatek nr 5. nr 6(246) 15.03.2014 nr 6(246) 15.03.2014 dodatek nr 5 Sposób na płace OSKŁADKOWANIE I OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW PRACOWNIKÓW 1. Moment powstania przychodu... 2 2. Przeliczanie przychodów osiąganych w walucie obcej... 3 3. Wycena

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPB2/415-100/11-2/MS Data 2011.04.15 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Zwolnienia przedmiotowe

Bardziej szczegółowo

Sposób na płace. Skutki przyznania pracownikom świadczeń pozapłacowych po wyroku tk z 8 lipca 2014 r. w praktyce. dodatek nr 14. nr 19(259) 1.10.

Sposób na płace. Skutki przyznania pracownikom świadczeń pozapłacowych po wyroku tk z 8 lipca 2014 r. w praktyce. dodatek nr 14. nr 19(259) 1.10. nr 19(259) 1.10.2014 dodatek nr 14 Sposób na płace Skutki przyznania pracownikom świadczeń pozapłacowych po wyroku tk z 8 lipca 2014 r. w praktyce I. Świadczenia pozapłacowe w podstawie opodatkowania...

Bardziej szczegółowo

PIT: Leasingowany samochód służbowy do celów prywatnych

PIT: Leasingowany samochód służbowy do celów prywatnych Informacje dodatkowe dotyczące wykorzystania samochodu służbowego do celów prywatnych pochodzą ze stron: www.podatki.pl www.czasopismaksiegowych.pl PIT: Leasingowany samochód służbowy do celów prywatnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEJ DZIAŁALNOŚCI SOCJALNEJ AGH

REGULAMIN ZAKŁADOWEJ DZIAŁALNOŚCI SOCJALNEJ AGH REGULAMIN ZAKŁADOWEJ DZIAŁALNOŚCI SOCJALNEJ AGH TEKST JEDNOLITY ZGODNY Z ZARZĄDZENIEM REKTORA NR 9/2013 CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. W Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Bardziej szczegółowo

2 MB INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

2 MB INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ITPB2/415-970/10/ENB Data 2011.01.19 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów -->

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania Edenred. PIT podstawa prawna

Rozwiązania Edenred. PIT podstawa prawna Rozwiązania Edenred Wartość kart Ticket Holiday finansowana z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych nie powoduje zwiększenia podstawy wymiaru składki ZUS. Wartość kart Ticket Holiday w przypadku dofinansowania

Bardziej szczegółowo

DODATEK DO RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ NR 13 14 (373 374)

DODATEK DO RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ NR 13 14 (373 374) 5 lipca 2015 KADRY i PŁACE W SFERZE BUDŻETOWEJ nr 7 DODATEK DO RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ NR 13 14 (373 374) Rozwiązanie stosunku pracy z powodu długotrwałej choroby pracownika przesłanki, skuteczność wypowiedzenia

Bardziej szczegółowo

... (podpis Pracodawcy)

... (podpis Pracodawcy) (do art. 8 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych) WZORY: ZARZĄDZENIA PRACODAWCY WPROWADZAJĄCEGO REGULAMIN ZFŚS, REGULAMINU ZFŚS ORAZ ZAŁ ĄCZNIKÓW DO TEGO REGULAMINU Uwaga! W treści zaproponowanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w ArcelorMittal Poland S. A. w 2015 ROKU Spis treści: I. Podstawy prawne i postanowienia wstępne... 2 II. Zasady tworzenia Funduszu... 3 III. Zasady

Bardziej szczegółowo

Skutki przyznania pracownikom świadczeń nieodpłatnych

Skutki przyznania pracownikom świadczeń nieodpłatnych Tygodnik ISSN 1234-8325 Wyprzedzaj zmiany i wygraj samochód 9 grudnia 2014 r. Rok XIX CENA 30,00 zł (w tym 5% VAT) 46 (990) Skutki przyznania pracownikom świadczeń nieodpłatnych Kup dowolne produkty lub

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 2015 z komentarzem

Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 2015 z komentarzem Komentarz Joanna Goliniewska Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 2015 z komentarzem DODATEK DO NR. 5/2015 SERWISU PP Stan prawny na 17 lutego 2015 r. 2 SPIS TREŚCI I.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK A. Cel i mechanizm preferencji podatkowych

ZAŁĄCZNIK A. Cel i mechanizm preferencji podatkowych ZAŁĄCZNIK A Cel i mechanizm preferencji podatkowych I. P r e f e r e n c j e p o d a t k o w e w P I T 1. GOSPODARKA SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE CEL: Wsparcie nowych inwestycji realizujących politykę

Bardziej szczegółowo

Broszura do PIT-36 STR. 1

Broszura do PIT-36 STR. 1 MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-36 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2014 ROKU FORMULARZ PIT-36 JEST PRZEZNACZONY dla podatników, do których ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Lp. Przychody pracownicze zwolnione ze składek ZUS Uszczegółowienie

Lp. Przychody pracownicze zwolnione ze składek ZUS Uszczegółowienie Przychody pracownicze niestanowiące podstawy wymiaru składek Tabela Lp. Przychody pracownicze zwolnione ze składek ZUS Uszczegółowienie 1. Nagrody jubileuszowe (gratyfikacje), które według zasad określających

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-37 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2012 ROKU

MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-37 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2012 ROKU MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-37 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2012 ROKU FORMULARZ JEST PRZEZNACZONY dla podatników, do których ma zastosowanie art.

Bardziej szczegółowo

Samochody służbowe w firmie, a przepisy podatkowe CIT i PIT w 2014 r. Paweł Rybaczyk prawnik, doradca podatkowy

Samochody służbowe w firmie, a przepisy podatkowe CIT i PIT w 2014 r. Paweł Rybaczyk prawnik, doradca podatkowy Samochody służbowe w firmie, a przepisy podatkowe CIT i PIT w 2014 r. Paweł Rybaczyk prawnik, doradca podatkowy 1 Oddanie samochodu do korzystania - zagrożenia natury podatkowej i ZUSowskiej 1. Ryzyko

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne R E G U L A M I N Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym ustanowiony Zarządzeniem Rektora nr 15/2008 z dnia 15 lutego 2008 roku (tekst ujednolicony) I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie pożyczek według znowelizowanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

Opodatkowanie pożyczek według znowelizowanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych Opodatkowanie pożyczek według znowelizowanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych Na mocy ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn i ustawy o podatku

Bardziej szczegółowo

COLLEGIUM MEDICUM UMK

COLLEGIUM MEDICUM UMK Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 210 Rektora UMK z dnia 31 grudnia 2012 r. REGULAMIN ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH COLLEGIUM MEDICUM UMK BYDGOSZCZ 2012 r. SPIS TREŚCI Str. C z ę ś ć p i e r w s z a ZASADY GOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 1. Ubezpieczenia społeczne pracowników Zagadnienia związane z

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887) zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887) zarządza się, co następuje: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. (Dz. U. z 1998 r. Nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZKLARACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZKLARACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZKLARACH I. PODSTAWA PRAWNA WYDANIA REGULAMINU 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A Spis treści: I. Postanowienia wstępne. II. Osoby uprawnione do korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. z dnia 21 kwietnia 2015 roku

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. z dnia 21 kwietnia 2015 roku REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH z dnia 21 kwietnia 2015 roku Spis treści: I. Postanowienia wstępne. II. Przepisy ogólne dotyczące funduszu. III. Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania

Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania Kancelaria Sejmu s. 1/251 Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia wewn. NUS Nr 9/2011 z dn. 03.03.2011 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia wewn. NUS Nr 9/2011 z dn. 03.03.2011 r. Załącznik nr 1 do zarządzenia wewn. NUS Nr 9/2011 z dn. 03.03.2011 r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH URZĘDU SKARBOWEGO W MIKOŁOWIE Działając na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Polaków zatrudnionych za granicą oraz cudzoziemców pracujących w Polsce

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Polaków zatrudnionych za granicą oraz cudzoziemców pracujących w Polsce Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Polaków zatrudnionych za granicą oraz cudzoziemców pracujących w Polsce Poradnik Zakład

Bardziej szczegółowo

Jak uniknąć podatku umowy z rodziną

Jak uniknąć podatku umowy z rodziną e-poradnik Podatki Podatki Podatki Podatki Jak uniknąć podatku umowy z rodziną Kupno, sprzedaż Pożyczka, użyczenie Darowizna, spadek Odpowiedzi Krajowej Informacji Podatkowej na pytania podatników Adres

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z tematu pn. OPODATKOWANIE DOCHODÓW/PRZYCHODÓW Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI PODATKIEM DOCHODOWYM OD ODÓB FIZYCZNYCH

Materiały szkoleniowe z tematu pn. OPODATKOWANIE DOCHODÓW/PRZYCHODÓW Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI PODATKIEM DOCHODOWYM OD ODÓB FIZYCZNYCH Materiały szkoleniowe z tematu pn. OPODATKOWANIE DOCHODÓW/PRZYCHODÓW Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI PODATKIEM DOCHODOWYM OD ODÓB FIZYCZNYCH współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo