LBY /08 R/08/008 Sz. P. Mariola Ejdowska Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LBY 41108-3/08 R/08/008 Sz. P. Mariola Ejdowska Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi"

Transkrypt

1 Bydgoszcz, dnia maja 2008 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy ul. Wały Jagiellońskie BYDGOSZCZ (052) (052) LBY /08 R/08/008 Sz. P. Mariola Ejdowska Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701), zwanej dalej ustawą o NIK, NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy skontrolowała Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi, zwany w dalszej treści Domem. Kontrolą objęto gospodarowanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) przez Dom w latach W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokóle kontroli podpisanym w dniu 19 maja 2008 r., NajwyŜsza Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Pani Dyrektor niniejsze wystąpienie pokontrolne. NajwyŜsza Izba Kontroli negatywnie ocenia gospodarowanie przez Dom środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. 1. Dom przekazał na rachunek bankowy ZFŚS zaniŝoną kwotę odpisu o 708,38 zł w 2006 r. oraz o ,30 zł w 2007 r.. Spowodowane to było nieprawidłowym wyliczeniem przeciętnej liczby zatrudnionych w przeliczeniu na etaty i zaokrągleniem tej liczby oraz zastosowaniem w 2007 r. wskaźnika 37,5 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (zamiast podwyŝszonego, tj. 50 %), w sytuacji gdy w Domu wykonywane były prace w

2 2 szczególnych warunkach (prace przy przewlekle chorych, umysłowo upośledzonych dorosłych). Przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 1994 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. Nr 43, poz. 168 ze zm.) nie przewidują zaokrąglenia w górę lub w dół końcowego wyniku przeliczenia pełnych etatów. Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn. Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 ze zm.), zwanej w dalszej treści ustawą, wysokość odpisu podstawowego na jednego pracownika zatrudnionego w szczególnie uciąŝliwych warunkach pracy wynosi 50 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. W Domu wykonywano prace w szczególnych warunkach, o których mowa w załączniku (wykaz A) do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz. U. Nr 8, poz. 43 ze zm.). Minister Zdrowia i Opieki Społecznej wydał zarządzenie z dnia 12 lipca 1983 r. w sprawie prac wykonywanych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze w zakładach pracy resortu zdrowia i opieki społecznej (Dz. Urz. MZ. Nr 8, poz. 40 ze zm.). W załączniku Nr 1 do wymienionego zarządzenia (ust. 5 działu XII W słuŝbie zdrowia i opiece społecznej ) wymieniono stanowiska pracy (np. opiekunka, salowa), na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach w domach pomocy społecznej dla nieuleczalnie i przewlekle chorych, umysłowo upośledzonych dorosłych i umysłowo niedorozwiniętych dzieci. Przepis ten stał się nieaktualny z dniem 30 marca 2001 r., jednak w doktrynie prawniczej przyjmuje się, Ŝe treść tego zarządzenia ma wartość informacyjną dla ustalenia na jakich stanowiskach pracy wykonywane są prace w szczególnych warunkach. 1 W dniu 19 maja 2008 r. przedstawiciele związków zawodowych działających w Domu (NSZZ Solidarność 80 i NSZZ Solidarność ) zostali poinformowani o przysługującym im prawie wystąpienia do sądu pracy z roszczeniem o przekazanie naleŝnych środków na ZFŚS (art. 8 ust. 3 ustawy). NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia zwiększenie przez Dom odpisu podstawowego na osoby, w stosunku do których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz na emerytów i rencistów, pomimo, Ŝe podjęcie takiej decyzji było dobrowolne. 1 Wyrok Sądu NajwyŜszego z dnia 7 lipca 1999 r. (III Rw 25/99) oraz wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 16 października 2003 r. (III AVa 1508/02)

3 3 2. W latach Dom wydatkował ze środków ZFŚS kwotę ,35 zł, w tym ,40 zł, tj. 94,2 % z naruszeniem przepisów prawa powszechnego i wewnętrznego. Negatywna ocena gospodarowania środkami ZFŚS wynika głównie z niezastosowania kryteriów socjalnych, tj. uzaleŝnienia przyznawania i wysokości świadczeń wyłącznie od sytuacji Ŝyciowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z ZFŚS stosownie do art. 8 ust. 1 i 2 ustawy W strukturze wydatków ZFŚS poŝyczki zwrotne mieszkaniowe stanowiły największą kwotę, zł łącznie w latach W 2006 r. stanowiły 57,1 % wydatków ZFŚS, a 52,0 % w 2007 r. PoŜyczki przydzielano pracownikom w wysokości wnioskowanej bez zastosowania kryteriów socjalnych, w wyniku czego 54,6 % wydatkowanych w badanym okresie środków ZFŚS przyjęło formę kasy zapomogowo-poŝyczkowej. Pomoc na cele mieszkaniowe (np. poŝyczki zwrotne), zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy jest jedną z form działalności socjalnej W badanym okresie przyznawano pracownikom bony pienięŝne i pomoc rzeczową łącznie w kwocie ,50 zł, o wartości uzaleŝnionej wyłącznie od wynagrodzenia zasadniczego pracowników wbrew postanowieniom 12 ust. 3 i 4 regulaminu ZFŚS. Przepis ten stanowi, Ŝe podstawą do przyznania świadczeń z ZFŚS stanowi dochód przypadający na osobę w rodzinie, wskazany w oświadczeniu pracownika, uwzględniającym łączne dochody brutto współmałŝonków. Zdaniem NIK wynagrodzenie zasadnicze nie stanowi obiektywnego kryterium oceny sytuacji materialnej pracownika i przy ocenie sytuacji materialnej pracownika naleŝy brać pod uwagę takŝe dochody pracownika osiągane poza zakładem pracy oraz dochody członków rodziny, pozostających we wspólnym gospodarstwie z pracownikiem. Wartość przyznanych bonów pienięŝnych uzaleŝniano takŝe od staŝu pracy pracowników (11 pracowników), wymiaru czasu pracy pracowników (9 pracowników), okresu pozostawania na urlopie bezpłatnym (jeden pracownik), tj. od warunków nieprzewidzianych w art. 8 ust. 1 ustawy. W jednym przypadku przyznano bony pienięŝne poborowemu obywającemu w Domu słuŝbę zastępczą, który w rozumieniu 11 regulaminu ZFŚS nie był osobą uprawnioną do korzystania ze świadczeń ZFŚS W latach ze środków ZFŚS wydatkowano na wycieczki pracowników i ich rodzin kwotę ,73 zł, pobierając od nich częściową odpłatność w równej wysokości, co oznacza, Ŝe wysokość dofinansowania z ZFŚS była w tej samej wysokości dla wszystkich

4 4 uprawnionych osób, a tym samym nie była uzaleŝniona od sytuacji Ŝyciowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej W dwóch przypadkach dokonano w 2006 r. wydatków (zakup upominku i kwiatów oraz zakup wieńca) łącznie w kwocie 218,17 zł na działalność, która nie spełniała kryteriów zawartych w art. 1 ust. 1 ustawy w związku z art. 2 pkt Dom posiadał wyodrębniony rachunek bankowy, odsetki i raty udzielonych poŝyczek stanowiły przychód ZFŚS. Regulamin ZFŚS - poza dwoma regulacjami - był zgodny z ustawą. Pomiędzy treścią 12 ust. 4 regulaminu a treścią wzoru oświadczenia o dochodach istniała rozbieŝność w ustaleniu dochodu dla potrzeb ZFŚS, natomiast w 11 ust. 3 regulaminu wprowadzono ograniczenie podmiotów uprawnionych ze względu na rodzaj zawartej umowy o pracę, co było w sprzeczności z treścią 11 ust. 1, który takich ograniczeń nie wprowadzał. W rozumieniu art. 10 ustawy odpowiedzialność za prawidłowe administrowanie środkami ZFŚS spoczywała na Pani Dyrektor. JednakŜe udział w tej odpowiedzialności miały takŝe związki zawodowe, gdyŝ kaŝdorazowe przyznawanie świadczeń było z nimi uzgadniane. Przedstawiając powyŝsze oceny i uwagi, NajwyŜsza Izba Kontroli wnosi o: 1. Prawidłowe naliczanie odpisu na ZFŚS. 2. UzaleŜnienie przyznawania ulgowych świadczeń i wysokości dopłat ze środków ZFŚS (poŝyczki, bony pienięŝne, pomoc rzeczowa, zorganizowany wypoczynek) wyłącznie od kryteriów socjalnych (sytuacji Ŝyciowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej), a w przypadku poŝyczek takŝe od sytuacji mieszkaniowej. 3. Ustalanie sytuacji materialnej pracowników w sposób obiektywny, stosownie do postanowień regulaminu ZFŚS. 4. Wydatkowanie środków ZFŚS na działalność o charakterze socjalnym, o której stanowi art. 1 ust. 1, w związku z art. 2 pkt 1 ustawy. 5. Podjęcie działań w celu ustalenia w regulaminie ZFŚS jednolitego sposobu określania dochodu dla potrzeb tego Funduszu.

5 5 6. Podjęcie działań w celu usunięcia sprzeczności pomiędzy 11 ust. 3 i 11 ust. 1 regulaminu ZFŚS w zakresie ograniczenia podmiotów uprawnionych do pomocy przeznaczonej na cele mieszkaniowe. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, oczekuje przedstawienia przez Panią Dyrektor w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków bądź o działaniach podjętych w celu realizacji wniosków lub przyczyn niepodjęcia takich działań. Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego przysługuje Pani Dyrektor prawo zgłoszenia na piśmie do Dyrektora Delegatury NIK w Bydgoszczy umotywowanych zastrzeŝeń w sprawie ocen, uwag i wniosków zawartych w tym wystąpieniu. W razie zgłoszenia zastrzeŝeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin nadesłania informacji, o którym mowa wyŝej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały właściwej komisji NIK. X:\Domek\Wybranski\Wyst\r doc Otrzymują: 1. Adresat 2. a/a

Pan Janusz Zimak Prezes Zarządu Fundacji na Rzecz Zapobiegania Narkomanii Maraton w Głogowie

Pan Janusz Zimak Prezes Zarządu Fundacji na Rzecz Zapobiegania Narkomanii Maraton w Głogowie NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA WE WROCŁAWIU ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15/17 50-044 WROCŁAW tel./fax 342-87-77, tel. 342-10-32 Wrocław, dnia 22 sierpnia 2008 r. P/08/096 LWR-41018-1/2008 Pan

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Katowice, dnia 12 kwietnia 2010 r. LKA-4100-03-02/2010/P/09/006 Pan Mieczysław Putek Dyrektor Sądu Okręgowego w Bielsku Białej Na podstawie art. 2 ust. 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH KURATORIUM OŚWIATY WE WROCŁAWIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH KURATORIUM OŚWIATY WE WROCŁAWIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH KURATORIUM OŚWIATY WE WROCŁAWIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin został opracowany na podstawie: 1) ustawy z dnia 04 marca 1994 roku o Zakładowym

Bardziej szczegółowo

I. Podstawy prawne II. Postanowienia ogólne 1 2 III. Tworzenie Funduszu 1

I. Podstawy prawne II. Postanowienia ogólne 1 2 III. Tworzenie Funduszu 1 I. Podstawy prawne 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych opracowany został na podstawie przepisów: 1) Ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, 2) Ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH dla V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH dla V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH dla V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej I. Postanowienia ogólne 1 Podstawy prawne działalności socjalnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Poczcie Polskiej S.A.

Regulamin korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Poczcie Polskiej S.A. Załącznik do Zarządzenia Nr 14 Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej z dnia 22 lutego 2006 r. (zm. Zarządzeniem Nr 72 DGPP z dnia 25.06.2007r., Uchwałą Nr 294/2010 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 14

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie z siedzibą w Stegnie, przy ul. Gdańskiej 60

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie z siedzibą w Stegnie, przy ul. Gdańskiej 60 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie z siedzibą w Stegnie, przy ul. Gdańskiej 60 I. Podstawy prawne oraz zakres 1 1. Niniejszy Regulamin Zakładowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity stan na

Tekst jednolity stan na REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - 1 - REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 IM. MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ w Tychach Tekst jednolity stan na

Bardziej szczegółowo

KBF-41002-1/07 P/06/035 Pani Ewa POLKOWSKA Szef Kancelarii Senatu

KBF-41002-1/07 P/06/035 Pani Ewa POLKOWSKA Szef Kancelarii Senatu Warszawa, kwietnia 2007 r. PREZES NAJWYśSZEJ IZBY KONTROLI MIROSŁAW SEKUŁA KBF-41002-1/07 P/06/035 Pani Ewa POLKOWSKA Szef Kancelarii Senatu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Nowy Dwór Gdański Maj 2006 I. ZASADY OGÓLNE 1 Zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 17/ 2012

ZARZĄDZENIE NR 17/ 2012 ZARZĄDZENIE NR 17/ 2012 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 w Kaliszu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych Na podstawie: Statutu

Bardziej szczegółowo

... (podpis Pracodawcy)

... (podpis Pracodawcy) (do art. 8 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych) WZORY: ZARZĄDZENIA PRACODAWCY WPROWADZAJĄCEGO REGULAMIN ZFŚS, REGULAMINU ZFŚS ORAZ ZAŁ ĄCZNIKÓW DO TEGO REGULAMINU Uwaga! W treści zaproponowanych

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Tekst ujednolicony NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Katowice, dnia 1 marca 2010 r. LKA-4112-05-01/2009 S/09/008 Pani Małgorzata Szymanek Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 315/2013

Zarządzenie Nr 315/2013 Zarządzenie Nr 315/2013 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarząd Przedsiębiorstwa Rolnego AGRO-FERM Spółka z o.o. w Wierzbicy Górnej

Zarząd Przedsiębiorstwa Rolnego AGRO-FERM Spółka z o.o. w Wierzbicy Górnej Opole, dnia 26 lipca 2007 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w Opolu 45-075 Opole, ul. Krakowska 28 (077) 4003000, fax (077) 4545330 P/07/112 LOP-41005-2-2007 Zarząd Przedsiębiorstwa Rolnego AGRO-FERM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE Tekst jednolity z dnia 22.06.2010r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin ustala zasady gospodarowania

Bardziej szczegółowo

P a n Dariusz ŁUKASZEWSKI Prezes Zarządu Łódzkiego Zakładu Energetycznego S.A. w Łodzi

P a n Dariusz ŁUKASZEWSKI Prezes Zarządu Łódzkiego Zakładu Energetycznego S.A. w Łodzi [tekst ujednolicony wystąpienia pokontrolnego z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Komisji Odwoławczej w NajwyŜszej Izbie Kontroli Delegaturze w Łodzi z dnia 11 sierpnia 2008 r.] Łódź, dnia 24

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka. I. Postanowienia ogólne.

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka. I. Postanowienia ogólne. Załącznik do Zarządzenia Nr 2378/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 13 września 2004 r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka I. Postanowienia ogólne. 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół nr 66 w Warszawie ul. Myśliwiecka 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zwanego dalej Funduszem

Bardziej szczegółowo

I. Ustalenia wstępne. II. Postanowienia ogólne

I. Ustalenia wstępne. II. Postanowienia ogólne REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w ZPSM nr 4 im. K. SZYMANOWSKIEGO w WARSZAWIE uzgodniony ze związkami zawodowymi w dniu 23 września 2014 r. wprowadzony zarządzeniem dyrektora nr 16/2014

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA

REGULAMIN PRZYZNAWANIA REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 5 W ZAMOŚCIU Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Samodzielnego Publicznego. Zakładu Opieki Zdrowotnej

REGULAMIN. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Samodzielnego Publicznego. Zakładu Opieki Zdrowotnej REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 4 UM w Łodzi im. Marii Konopnickiej I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH

REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH I. PODSTAWA PRAWNA 1 Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Gdańskim. I. Postanowienia wstępne

Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Gdańskim. I. Postanowienia wstępne Załącznik do Zarządzenia Rektora UG nr 14/R/05 Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Gdańskim I. Postanowienia wstępne 1 1. Regulamin określa zasady tworzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 IM. UNICEF W BYTOMIU. I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 IM. UNICEF W BYTOMIU. I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 IM. UNICEF W BYTOMIU I. Postanowienia ogólne. 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają: 1) ustawa z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ, CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W GRONOWIE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ, CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W GRONOWIE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ, CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W GRONOWIE I. PODSTAWA PRAWNA 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół, Centrum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZKLARACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZKLARACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZKLARACH I. PODSTAWA PRAWNA WYDANIA REGULAMINU 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Postanowienia ogólne. 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają :

Regulamin Zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Postanowienia ogólne. 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają : Regulamin Zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Postanowienia ogólne 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają : - Ustawa z dnia 4marca 1994 r. o zakładowym funduszy świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

Pan Adam Jarubas Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

Pan Adam Jarubas Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Kielce, dnia kwietnia 2009 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W KIELCACH Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 4 25-520 KIELCE tel. 344-55-75, tel./fax 344-66-15 e-mail: lki@nik.gov.pl P/08/006 LKI-410-02-1/2009

Bardziej szczegółowo

Pani Krystyna Barbara Kozłowska Rzecznik Praw Pacjenta

Pani Krystyna Barbara Kozłowska Rzecznik Praw Pacjenta WICEPREZES NAJWYśSZEJ IZBY KONTROLI Marek Zająkała Warszawa, kwietnia 2009 r. P/09/099 KPZ 4100-04-02/2010 Pani Krystyna Barbara Kozłowska Rzecznik Praw Pacjenta WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo