NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Opolu. Pan Zbigniew Kłaczek Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Opolu. Pan Zbigniew Kłaczek Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE"

Transkrypt

1 NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Opolu Opole, dnia 8 kwietnia 2010 r. Pan Zbigniew Kłaczek Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu P/09/005 LOP /2010 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli 1, zwanej dalej ustawą o NIK, NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Opolu przeprowadziła w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu, zwanym dalej PUP, kontrolę realizacji obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne niepobierające zasiłku lub stypendium w 2009 r. W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym w dniu 30 marca 2010 r., NajwyŜsza Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ust. 1 i 2 ustawy o NIK, przekazuje Panu Dyrektorowi niniejsze wystąpienie pokontrolne. NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie realizację przez PUP zadania objętego kontrolą. 1 Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz ze zm. ul. Krakowska 28, Opole tel.: (0-77) , fax: (0-77) ,

2 2 PowyŜszą ocenę ogólną uzasadniają następujące ustalenia kontroli i wynikające z nich oceny cząstkowe: 1. NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie, pod względem legalności i rzetelności, realizację przez PUP obowiązków związanych z rejestracją bezrobotnych niepobierających zasiłku lub stypendium w 2009 r PUP prowadził rejestr osób oraz dokumentację bezrobotnych zgodnie z wymogami art. 33 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 2 za pomocą oprogramowania aplikacyjnego PULS wersja do dnia 30 września 2009 r., a od 1 października 2009 r. SYRIUSZ STD wersja Analiza dokumentacji 50 osób spośród (tj. 2,2 %) bezrobotnych bez prawa do zasiłku lub stypendium, za które w 2009 r. PUP odprowadził do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) składkę na ubezpieczenia zdrowotne, wykazała, Ŝe 36 bezrobotnych zarejestrowanych w PUP (72%) spełniało warunki do uzyskania ubezpieczenia zdrowotnego zgodnie z wymogami 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy 3. W przypadku pozostałych 14 osób bezrobotnych (28%) w ewidencji brak było kserokopii świadectw ukończenia szkoły lub poświadczenia osoby rejestrującej, Ŝe dokonała oględzin dokumentów wymaganych 3 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy. Pracownicy Referatu Informacji i Rejestracji (dalej zwany Referatem IR), pomimo nieprzedłoŝenia ww. dokumentów, zarejestrowali te osoby jako bezrobotne i zostały one przez PUP zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego. Kierownik ww. Referatu IR oraz Naczelnik Wydziału Rejestracji i Świadczeń (dalej zwany Wydziałem RŚ) w przypadku 6 z 14 ww. osób, zarejestrowanych po raz pierwszy w latach jako przyczynę ww. uchybienia wskazali brak konieczności gromadzenia powtórnie dokumentów, gdyŝ pracownicy dokonujący rejestracji bezrobotnych w latach po raz pierwszy w obowiązującym wówczas stanie prawnym byli w posiadaniu kompletu dokumentów. W przypadku 1 bezrobotnego z ww. 14 osób, którego PUP jeszcze w dniu 31 stycznia 2005 r. wezwał do dostarczenia świadectwa szkolnego, do czasu kontroli NIK dokumentu tego bezrobotny nie dostarczył. Natomiast w odniesieniu do 7 przypadków wskazano, Ŝe wspomniane rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy nie precyzuje sposobu 2 Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zm. 3 Dz. U. z 2004 r. Nr 262, poz ze zm. 2

3 3 potwierdzania wiarygodności danych wymaganych w 3 ust. 1 pkt 2 zawartych w karcie rejestracyjnej z dokumentami przedłoŝonymi przez bezrobotnego. W czasie kontroli NIK Naczelnik Wydziału RŚ sporządziła aneksy do zakresów czynności i obowiązków kierownika Referatu IR oraz dwóch pracowników: inspektora i starszego inspektora, którym m.in. powierzono: dokonywanie kserokopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy (dyplomów, świadectw ukończenia szkoły świadectw szkolnych, zaświadczeń o ukończeniu kursu lub szkolenia, świadectw pracy oraz innych dokumentów niezbędnych do ustalenia uprawnień bezrobotnego). 2. NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia, pod względem legalności i rzetelności, realizację obowiązków związanych z obliczaniem i odprowadzaniem do ZUS składek na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych niepobierających zasiłku lub stypendium Średnia liczba bezrobotnych w PUP w Brzegu podlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego wynosiła w 2009 r osób. Za osoby te, zgodnie z wymogiem art. 86 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 4 (zwanej dalej ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej) PUP opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne w prawidłowej kwocie, wynikającej z art. 81 ust. 8 pkt 5 ww. ustawy. Na podstawie wylosowanej próby 486 osób (10 %) z osób, za które PUP w styczniu i czerwcu 2009 r. uregulował składki na ubezpieczenie zdrowotne ustalono, Ŝe od 1 stycznia do 31 maja 2009 r. składka wynosiła - 49,66 zł, a od 1 czerwca do 31 grudnia 2009 r. - 51,75 zł Na podstawie deklaracji rozliczeniowych oznaczonych ZUS P DRA ustalono, Ŝe w 2009 r. ww. składki PUP naliczał i odprowadzał do ZUS do 15 dnia następnego miesiąca za kaŝdy miesiąc kalendarzowy (termin wynikający z art. 87 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej). 3. Wielkość otrzymanej w 2009 r. dotacji (po zmianie planu w sierpniu 2009 r. o 134 tys. zł) pokryła potrzeby PUP w zakresie bieŝącego opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych W 2009 r. PUP otrzymywał z budŝetu państwa dotację celową w sposób umoŝliwiający terminowe opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych niepobierających zasiłku lub stypendium z tym, Ŝe na miesiąc grudzień 2009 r. PUP wnioskował o kwotę 4 Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz

4 , 29 zł, a otrzymał środki w kwocie zł, tj. wyŝsze o ,71 zł zaliczone na poczet składki za miesiąc grudzień 2009 r. W budŝecie Powiatu na 2009 r. w dziale 851- ochrona zdrowia, rozdział składki na ubezpieczenie zdrowotne ustalono dla PUP wydatki w kwocie zł, które zabezpieczały potrzeby PUP od stycznia do listopada 2009 r. Wydatki te w ciągu 2009 r. zostały zwiększone o zł do wysokości zł, tj. o 3,6 %. 3.2 Na realizację zadania związanego z odprowadzaniem w 2009 r. składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne niepobierające zasiłku lub stypendium PUP wydatkował łącznie zł, tj. 100 % środków dotacji celowej otrzymanej od Wojewody. PowyŜsze środki wydatkowano w kwocie określonej w planie finansowym PUP (po zmianach). PUP sporządził prawidłowo szczegółowe rozliczenie z wykorzystania dotacji celowej w 2009 r. w rozdziale składki na ubezpieczenie zdrowotne, które 5 stycznia 2010 r. 5 przekazano Staroście Brzeskiemu. Przedstawiając powyŝsze oceny i uwagi, NajwyŜsza Izba Kontroli wnosi o: 1. Rejestrowanie bezrobotnych w sposób pozwalający na potwierdzenie wiarygodności danych zawartych w karcie rejestracyjnej bezrobotnego. 2. Dokonywanie okresowej aktualizacji danych zawartych w karcie rejestracyjnej bezrobotnego w szczególności osób przejętych z innych PUP oraz rejestrowanych (po raz pierwszy) w latach NajwyŜsza Izba Kontroli, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, oczekuje przedstawienia przez Pana Dyrektora, w terminie 15 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosku bądź o działaniach podjętych w celu realizacji wniosku lub przyczyn niepodjęcia takich działań. Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Panu Dyrektorowi prawo zgłoszenia na piśmie do Dyrektora Delegatury NIK w Opolu umotywowanych zastrzeŝeń w sprawie ocen, uwag i wniosku zawartego w tym wystąpieniu. W razie zgłoszenia zastrzeŝeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin nadesłania informacji, o którym wyŝej mowa, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały właściwej Komisji NIK o ich rozpatrzeniu. 5 znak: PUP /2010 4

5 5 Rozdzielnik: 1. adresat 2. aa. 5

Zarząd Przedsiębiorstwa Rolnego AGRO-FERM Spółka z o.o. w Wierzbicy Górnej

Zarząd Przedsiębiorstwa Rolnego AGRO-FERM Spółka z o.o. w Wierzbicy Górnej Opole, dnia 26 lipca 2007 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w Opolu 45-075 Opole, ul. Krakowska 28 (077) 4003000, fax (077) 4545330 P/07/112 LOP-41005-2-2007 Zarząd Przedsiębiorstwa Rolnego AGRO-FERM

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Katowice, dnia 12 kwietnia 2010 r. LKA-4100-03-02/2010/P/09/006 Pan Mieczysław Putek Dyrektor Sądu Okręgowego w Bielsku Białej Na podstawie art. 2 ust. 1

Bardziej szczegółowo

KBF-41002-1/07 P/06/035 Pani Ewa POLKOWSKA Szef Kancelarii Senatu

KBF-41002-1/07 P/06/035 Pani Ewa POLKOWSKA Szef Kancelarii Senatu Warszawa, kwietnia 2007 r. PREZES NAJWYśSZEJ IZBY KONTROLI MIROSŁAW SEKUŁA KBF-41002-1/07 P/06/035 Pani Ewa POLKOWSKA Szef Kancelarii Senatu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi Łódź, dnia lutego 2011 r. I/10/006 LLO-4114-05-01/2010 Pani Henryka GAWROŃSKA Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Trybunalskim WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Katowice, dnia 23 lipca 2009 r. LKA-410-12-06/2009 P/09/153 Pan Adam Fudali Prezydent Miasta Rybnika Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia

Bardziej szczegółowo

Pan Janusz Zimak Prezes Zarządu Fundacji na Rzecz Zapobiegania Narkomanii Maraton w Głogowie

Pan Janusz Zimak Prezes Zarządu Fundacji na Rzecz Zapobiegania Narkomanii Maraton w Głogowie NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA WE WROCŁAWIU ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15/17 50-044 WROCŁAW tel./fax 342-87-77, tel. 342-10-32 Wrocław, dnia 22 sierpnia 2008 r. P/08/096 LWR-41018-1/2008 Pan

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Katowice, dnia 7 października 2011 r. LKA-4101-08-15/2011/P/11/132 Pan Jacek Latko Burmistrz LibiąŜa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

P/07/132 LKR-41039-4/07 Pan Tadeusz Herl Dyrektor Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego nr 1 ul. Sobieskiego 6 32-650 Kęty

P/07/132 LKR-41039-4/07 Pan Tadeusz Herl Dyrektor Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego nr 1 ul. Sobieskiego 6 32-650 Kęty NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w KRAKOWIE 30-038 KRAKÓW, ul. Łobzowska 67 (0-12) 633 77 22, 633 77 24, 633 37 09 Fax (0-12) 633 74 55 Kraków, dnia marca 2008 r. P/07/132 LKR-41039-4/07 Pan Tadeusz

Bardziej szczegółowo

Pan Adam Jarubas Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

Pan Adam Jarubas Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Kielce, dnia kwietnia 2009 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W KIELCACH Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 4 25-520 KIELCE tel. 344-55-75, tel./fax 344-66-15 e-mail: lki@nik.gov.pl P/08/006 LKI-410-02-1/2009

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, stycznia 2008 r. PREZES NAJWYśSZEJ IZBY KONTROLI JACEK JEZIERSKI KBF-41110-1/07 R/07/001 Pan Michał SERZYCKI Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA-4100-01-02/2012/P/12/136 Katowice, dnia 11 kwietnia 2012 r. Pani dr Izabela Majewska Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Krakowie

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Krakowie NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Krakowie Kraków, dnia 11 sierpnia 2009 r. P/09/143 LKR-410-10-4/2009 Pan Mirosław Wędrychowicz Starosta Gorlicki ul. Biecka 3 38-300 Gorlice Wystąpienie pokontrolne

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi Łódź, dnia kwietnia 2010 r. LLO-4100-06-01/2011 P/10/013 Dyrektor Aresztu Śledczego w Łodzi WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23

Bardziej szczegółowo

Pani Krystyna Barbara Kozłowska Rzecznik Praw Pacjenta

Pani Krystyna Barbara Kozłowska Rzecznik Praw Pacjenta WICEPREZES NAJWYśSZEJ IZBY KONTROLI Marek Zająkała Warszawa, kwietnia 2009 r. P/09/099 KPZ 4100-04-02/2010 Pani Krystyna Barbara Kozłowska Rzecznik Praw Pacjenta WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Tekst ujednolicony NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Katowice, dnia 1 marca 2010 r. LKA-4112-05-01/2009 S/09/008 Pani Małgorzata Szymanek Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

LBY 41108-3/08 R/08/008 Sz. P. Mariola Ejdowska Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi

LBY 41108-3/08 R/08/008 Sz. P. Mariola Ejdowska Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Bydgoszcz, dnia maja 2008 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy ul. Wały Jagiellońskie 12 85-950 BYDGOSZCZ (052) 33-90-610 (052) 33-90-660 LBY 41108-3/08 R/08/008 Sz. P. Mariola Ejdowska Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Pan Rafał Szczepaniak Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Mazowieckim

Pan Rafał Szczepaniak Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Mazowieckim KPS-4114-01-01/2011 Warszawa, dnia 12 stycznia 2012 r. Pan Rafał Szczepaniak Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Mazowieckim Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej

Bardziej szczegółowo

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w KRAKOWIE 30-038 KRAKÓW, ul. Łobzowska 67 (0-12) 633 77 22, 633 77 24, 633 37 09 Fax (0-12) 633 74 55

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w KRAKOWIE 30-038 KRAKÓW, ul. Łobzowska 67 (0-12) 633 77 22, 633 77 24, 633 37 09 Fax (0-12) 633 74 55 NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w KRAKOWIE 30-038 KRAKÓW, ul. Łobzowska 67 (0-12) 633 77 22, 633 77 24, 633 37 09 Fax (0-12) 633 74 55 R/07/008 LKR-41110-2/07 Kraków, dnia kwietnia 2008 r. Pani Anna

Bardziej szczegółowo

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W LUBLINIE

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W LUBLINIE 1 Lublin, dnia 11 czerwca 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W LUBLINIE ul. Okopowa 7, 20-001 Lublin tel. 081 53 64 120, fax 081 53 64 111 LLU-41011-4-08 P/08/112 Pan Henryk Sławomir Czapla Dyrektor

Bardziej szczegółowo

LLU 4114-06-01/2013 I/13/012 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LLU 4114-06-01/2013 I/13/012 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LLU 4114-06-01/2013 I/13/012 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli I/13/012 Wykorzystanie dotacji w niepublicznych szkołach artystycznych o uprawnieniach szkół

Bardziej szczegółowo

P a n Dariusz ŁUKASZEWSKI Prezes Zarządu Łódzkiego Zakładu Energetycznego S.A. w Łodzi

P a n Dariusz ŁUKASZEWSKI Prezes Zarządu Łódzkiego Zakładu Energetycznego S.A. w Łodzi [tekst ujednolicony wystąpienia pokontrolnego z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Komisji Odwoławczej w NajwyŜszej Izbie Kontroli Delegaturze w Łodzi z dnia 11 sierpnia 2008 r.] Łódź, dnia 24

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie Szczecin, dnia sierpnia 2011 r. P/11/107 LSZ- 4101-04-03/2011 Pan Janusz śmurkiewicz Prezydent Miasta Świnoujście WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WICEPREZES Warszawa, dnia 27 września 2007 r. NAJWYśSZEJ IZBY KONTROLI. Pan Zbigniew Kotlarek Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

WICEPREZES Warszawa, dnia 27 września 2007 r. NAJWYśSZEJ IZBY KONTROLI. Pan Zbigniew Kotlarek Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad WICEPREZES Warszawa, dnia 27 września 2007 r. NAJWYśSZEJ IZBY KONTROLI P/07/067 KKT-41003-4/07 Marek Zająkała Pan Zbigniew Kotlarek Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Departament Administracji Publicznej

Najwyższa Izba Kontroli Departament Administracji Publicznej Najwyższa Izba Kontroli Departament Administracji Publicznej Warszawa, dnia 2 września 2011 r. KAP-4101-02-02/2011 P/11/003 Pan Grzegorz Okoń Prezes Zarządu Source Automation Sp. z o.o. ul. Sarmacka 14c/3

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne Kielce, dnia 22.10.2008 r. Znak: WK 60/29/3923/2008 Pan Roman Wojcieszek Prezydent Miasta Skarżysko-Kamienna Wystąpienie pokontrolne Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

LOP 4101-04-02/2013 P/13/165 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LOP 4101-04-02/2013 P/13/165 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LOP 4101-04-02/2013 P/13/165 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 1 I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/165 - Usuwanie przez powiaty pojazdów i prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa tel./fax. (22) 4445692 Skrzynka pocztowa Nr P-14 Warszawa, 6 września 2007 r. P/07/032 KGP/41018-1/07

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Delegatura w Olsztynie LOL-4101-16-04/2012, P/12/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana

Bardziej szczegółowo

Pan gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz Komendant Główny Państwowej StraŜy PoŜarnej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz Komendant Główny Państwowej StraŜy PoŜarnej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWR-4101-02-01/2012 P/12/184 Warszawa, dnia 4 stycznia 2013r. Pan gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz Komendant Główny Państwowej StraŜy PoŜarnej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

LSZ 4101-10-01/2013 P/13/124 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LSZ 4101-10-01/2013 P/13/124 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LSZ 4101-10-01/2013 P/13/124 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/13/124 Wykorzystanie środków na realizację projektów finansowanych w ramach instrumentu finansowego

Bardziej szczegółowo