Przechowywanie dokumentacji kadrowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przechowywanie dokumentacji kadrowej"

Transkrypt

1 KADRY 10 Przechowywanie dokumentacji kadrowej Dokumentacja kadrowa powinna być w każdym zakresie objęta szczególną pieczą. Obecnie, po wprowadzeniu dodatkowych zapisów w art. 94 i 281 Kodeksu pracy przechowywanie dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy (szczególnie akt osobowych) w warunkach grożących uszkodzeniem lub zniszczeniem jest zagrożone grzywną (ustawa z dnia 2 marca 2007 r. o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz ustawy Kodeks pracy Dz. U. z 2007 r. Nr 64, poz. 426). Bieżące prowadzenie dokumentacji pracowniczej z reguły nie budzi większych zastrzeżeń. Ważnym jest, by dokumentacja ta była należycie chroniona przed dostępem osób niepowołanych, odpowiednio uporządkowana i ewidencjonowana (w systemie bezdziennikowym akta osobowe powinny być ewidencjonowane chronologicznie). Niezwykle istotne jest zabezpieczenie przeciwpożarowe. W tym celu wskazane jest przechowywanie akt osobowych w szafach metalowych (gwarantujących większą odporność ogniową). Większym problemem może być dalsze przechowywanie tej dokumentacji po zakończeniu stosunku pracy z pracownikiem. Do tego celu służą składanie akt (w jednostkach tworzących materiały archiwalne, akta pracownicze przechowuje się w archiwach zakładowych). Zasady przekazywania do składnic akt (archiwów zakładowych) akt spraw ostatecznie załatwianych (taki charakter ma dokumentacja pracowników, z którymi stosunek pracy został zakończony) określają instrukcje kancelaryjne będące załącznikami do rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów (odpowiednio dla organów gmin, powiatu i samorządu województwa). Ze względu na brak odrębnych uregulowań w tym zakresie dla jednostek oświatowych, przepisy te należy stosować również w szkolnictwie. Zgodnie z tymi zasadami akta spraw ostatecznie załatwionych przekazuje się do składnicy akt (archiwum zakładowego) po upływie roku (w którym zakończony został stosunek pracy).

2 GOSPODARKA FINANSOWA 14 BON OŚWIATOWY Powstanie koncepcji bonu oświatowego. Historia bonu zaczyna się jeszcze w XIX w. Koncepcja ta pojawiła się po raz pierwszy w Stanach Zjednoczonych jako przejaw dążenia społeczności katolickich do zachowania odrębności kulturowej i poczucia wspólnoty, w czym miała pomóc publicznie finansowana sieć szkół parafialnych 1. Jednak to Miltona Friedmana, ekonomistę i laureata nagrody Nobla uważa się za pomysłodawcę współczesnej postaci bonu edukacyjnego. Zastosował on teorie wolnego rynku dla uzasadnienia potrzeby wprowadzenia bonu. M. Friedman postulował by publiczne pieniądze na edukację przekazywane były rodzicom w postaci bonu. Wtedy system oświaty zacząłby działać jak rynek, na którym to rodzice decydowaliby o wyborze szkoły, a szkoły konkurowałyby między sobą w oferowaniu jak najlepszych zajęć edukacyjnych. Konkurencja między szkołami prowadziłaby do podniesienia jakości nauczania. Początkowo propozycja Friedmana nie była zbyt popularna. Większe zainteresowanie wzbudziła dopiero na początku lat 80. w związku z powszechnym przeświadczeniem o kryzysie systemu edukacyjnego i potrzebie dogłębnej jego reformy. I tak bon i związany z nim wolny wybór szkoły stały się jednym z najbardziej modnych i zarazem kontrowersyjnych haseł amerykańskiej reformy szkolnictwa. Zanim jednak zaczęto na szeroką skalę wdrażać koncepcję bonu została przeprowadzona tak zwana pierwsza fala reform edukacyjnych. W ponad 40 stanach wprowadzono wówczas nowe, ambitniejsze niż dotychczas, standardy wymagań edukacyjnych, a także zwiększono liczbę testów. Często dochodziło też do wydłużenia obowiązkowego czasu nauki w szkołach. Jednocześnie wprowadzono nowe, trudniejsze testy dla kandydatów na nauczycieli. Było to połączone z dążeniem do uelastycznienia zasad akredytacji nauczycieli (poprzez stwarzanie alternatywnych dróg jej uzyskiwania), co miało miejsce w 23 stanach. Zwiększono również nauczycielskie pensje, dla uniknięcia negatywnej selekcji do tego zawodu. Dodatkowo, w celu stworzenia mechanizmów umożliwiających nagradzanie za dobre wyniki pracy, w niektórych stanach, wprowadzono szczeble kariery zawodowej pracowników pedagogicznych 2. 1 E. Putkiewicz, M. Zahorska (red.), Uwagi i propozycje do reformy systemu oświaty, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 1998, str D. P. Doyle, B. S. Cooper, R. Trachtman, Taking Charge. State Action on School Reform in the 1980 s, Hudson Institute, Indiana 1991 s. 1-6

3 GOSPODARKA FINANSOWA 15 Następnie przeprowadzono szereg badań nad skutkami reform i okazało się, że poziom finansowania oświaty, liczebność klas i wykształcenie nauczycieli nie miały istotnego wpływu na jakość nauczania, chociaż wyniki szkół nieznacznie się poprawiły. Wyciągnięto wnioski, że tradycyjne sposoby reformowania oświaty, polegające np. na dofinansowaniu szkół, podwyższaniu wymagań przy akredytacji nauczycieli są nieskuteczne, ponieważ nie dotykają sedna problemu. 3 Tak więc reformy pierwszej fali z lat 80. nie doprowadziły do znaczących zmian w wynikach nauczania. Niektórzy reformatorzy podjęli wówczas próby zastosowania bardziej nowatorskich środków dla poprawy jakości i efektywności szkolnictwa publicznego. W 1989 r. przyjęto program reform w oświacie, wyrażający poparcie dla zmian zmierzających do realizacji zasad przedsiębiorczego rządzenia 4. Do konkretnych, wdrażanych wówczas rozwiązań należała decentralizacja zarządzania do poziomu szkół. Polegała ona na przekazywaniu uprawnień do podejmowania decyzji (np. w dziedzinie szkolnych finansów) do rad szkolnych, w skład których wchodzili na ogół nauczyciele i rodzice, czasem także przedstawiciele uczniów 5. Następny etap reform zaliczanych do drugiej fali polegał na przekształceniu nauczycieli z biernych wykonawców w niezależnych i odpowiedzialnych pracowników, aktywnie i twórczo kształtujących własną działalność dydaktyczną. Dążono do zwiększenia swobody pedagogów w decydowaniu o sposobach wykonywania zawodu i próbowano zaangażować ich w proces zarządzania szkołami. Postulowano również uzależnienie wysokości nauczycielskich płac od jakości ich pracy. Bardzo ważnym elementem opisywanych przemian było zwiększenie znaczenia rodziców w systemie oświatowym, zarówno poprzez zwiększanie ich udziału w kierowaniu lokalnymi szkołami (członkostwo w radach szkoły), jak i poprzez zapewnienie im możliwości wybierania szkoły dla swoich dzieci. Koncepcja bonu edukacyjnego to przejaw polityki drugiej fali reform, która zmierzała w kierunku swobodnego wyboru szkoły przez rodziców. Wolny wybór szkoły doprowadziłby do przełamania monopolu w szkolnictwie, ponieważ zmusiłby szkoły do konkurowania o uczniów, podobnie jak to muszą czynić szkoły niepubliczne. Zwolennicy rynkowych rozwiązań w szkolnictwie zakładali, że bon wymusi 3 T. Gaebler, D. Osborne, Rządzić inaczej, Poznań 1992, str. 428, J. E. Chubb, T. M. Moe, Politics, Markets, and America s Schools, The Brookings Institution, Washington, D.C. 1990, str T. Gaebler, D. Osborne, Rządzić Inaczej, Poznań 1992, str Tamże: str. 424.

4 ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE 49 WYDAWANIE DUPLIKATÓW ŚWIADECTW DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ I LEGITYMACJI Opracowano na podstawie rozporządzenia MENiS z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz. U. Z 2005 r. Nr 58, poz. 504 z późn. zm.) Poniższy tekst uwzględnia ostatnie zmiany rozporządzenia opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia 23 kwietnia 2008 r. Nr 67, poz. 412 (zmiany obowiązują od 1 maja 2008 r.) Pisemny wniosek W przypadku utraty oryginału świadectwa, odpisu świadectwa dojrzałości, odpisu aneksu do świadectwa dojrzałości, dyplomu lub zaświadczenia, uczeń lub absolwent może wystąpić odpowiednio do szkoły lub komisji okręgowej, która wydała ten dokument, z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa, odpisu świadectwa dojrzałości, odpisu aneksu do świadectwa dojrzałości, dyplomu lub zaświadczenia. W przypadku utraty suplementu, absolwent może wystąpić do komisji okręgowej, która wydała ten suplement, z pisemnym wnioskiem o wydanie nowego suplementu. ( 11 ust. 1) Podstawa wydania duplikatu Szkoła lub komisja okręgowa sporządza duplikat świadectwa, odpisu świadectwa dojrzałości, odpisu aneksu do świadectwa dojrzałości, dyplomu lub zaświadczenia albo nowy suplement na podstawie odpowiednio dokumentacji przebiegu nauczania, dokumentacji sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu zawodowego albo egzaminów eksternistycznych. ( 11 ust. 2) Druki i formularze Duplikat wystawia się na druku według wzoru obowiązującego w dacie wystawienia oryginału świadectwa, dyplomu lub zaświadczenia, z zastrzeżeniem ust. 5. ( 11 ust. 3)

5 INNOWACJE PEDAGOGICZNE 64 Kącik DOBREJ książki w przedszkolu Baśnie uczą nas być dobrym człowiekiem Kimkolwiek jesteś, bądź dobry... Abraham Lincoln Co dla nas dorosłych w wychowaniu dzieci jest naprawdę ważne? Myślę, że celem głównym zarówno rodziców, jak i nas wychowawców jest wychowanie dziecka na człowieka posiadającego najlepsze cechy charakteru, przygotowanego do życia w dzisiejszym świecie. W ponad stu przedszkolach w całej Polsce realizowany jest Program Optymistyczne Przedszkole *). Ma on charakter samokształceniowy nauczyciele otrzymują materiały czyli siedem modułów programu, w oparciu o które pracują z dziećmi, z rodzicami oraz we własnym gronie pedagogicznym. Moduły stanowią inspirację do działania jak wychować optymistę, czyli dziecko zaradne, życzliwe, empatyczne ale również wskazówki do pracy nad sobą aby doskonalić własne umiejętności wychowawcze. Modułów jest siedem, jak kolory tęczy: 1. Kolor czerwony wychowanie. Zawiera przykładowy program wychowawczy, bajki o wychowaniu, scenariusze zabaw i zajęć wychowawczych rozwijających u dzieci optymizm, tolerancję, zaradność. 2. Kolor pomarańczowy inteligencje wielorakie. Pomaga diagnozować u dzieci rodzaje inteligencji, zawiera testy i narzędzia do oceny rozwoju dzieci, daje wskazówki, jak stymulować inteligencje dzieci poprzez odpowiednie urządzenie otoczenia dziecka. 3. Kolor żółty sukces każdego dziecka. Moduł zawiera ćwiczenia ułatwiające nauczycielowi chwalenie i umiejętne krytykowanie dziecka, sposób rozmawiania z dziećmi o emocjach, zabawy ułatwiające nabywanie pewności siebie, co w efekcie przyniesie dziecku otrzymanie Paszportu do Kariery. 4. Kolor zielony coraz wyższy poziom umiejętności. Tu znajdują się specjalne arkusze pomagające obserwowanie przyrostu umiejętności dzieci oraz wskazówki do tego, jak umiejętnie omawiać z rodzicem rozwój dziecka. *) Program Optymistyczne Przedszkole Irena Dzierzgowska, Mirela Nawrot, 2004

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Podniesienie Specjalne potrzeby efektywności edukacyjne kształcenia uczniów dzieci i młodzieży. ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Prawne ABC dyrektora przedszkola, Materiały www.men.gov.pl szkoły

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 6 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 7 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY POMOCNICZE DLA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW

MATERIAŁY POMOCNICZE DLA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW Centralna Komisja Egzaminacyjna MATERIAŁY POMOCNICZE DLA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW część wspólna dla wszystkich niezależnie od rodzaju egzaminu Materiały przygotowały: Elżbieta Goźlińska Katarzyna Koletyńska

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 5 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 6 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

JAK WDRA Ż AĆ KSZ TA ŁC E NI A Z AW O D O W E G O. Poradnik dla branży ekonomiczno-finansowo-biurowej

JAK WDRA Ż AĆ KSZ TA ŁC E NI A Z AW O D O W E G O. Poradnik dla branży ekonomiczno-finansowo-biurowej JAK WDRA Ż AĆ MODUŁOWE PROGRAMY KSZ TA ŁC E NI A Z AW O D O W E G O Poradnik dla branży ekonomiczno-finansowo-biurowej JAK WDRAŻAĆ MODUŁOWE PROGRAMY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Poradnik opracowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Związek Nauczycielstwa Polskiego. Zarząd Główny. Pakt dla edukacji

Związek Nauczycielstwa Polskiego. Zarząd Główny. Pakt dla edukacji Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Główny Pakt dla edukacji Warszawa, grudzień 2011 r. 2 Spis treści Słowo wstępu...4 I. Prowadzenie szkół... 6 1. Wzmocnienie pozycji publicznych szkół samorządowych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 199 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 1 lutego 2013 r.

Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 199 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 1 lutego 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 199 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych

Bardziej szczegółowo

Andrzej Pery. Awans zawodowy nauczyciela krok po kroku

Andrzej Pery. Awans zawodowy nauczyciela krok po kroku Andrzej Pery Awans zawodowy nauczyciela krok po kroku ETAP I SZKOLNY Rozpoczęcie stażu KN Art. 9d. 1. Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia

Bardziej szczegółowo

Opiniowanie w sprawie gotowości szkolnej dzieci

Opiniowanie w sprawie gotowości szkolnej dzieci Wsparcie procesu diagnozowania i opiniowania problemu gotowości szkolnej dzieci marzec 2014 r. Autorzy: mgr Mateusz Wiliński, psycholog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 6 w Poznaniu mgr Piotr

Bardziej szczegółowo

kompetencji kluczowych

kompetencji kluczowych Raport Eurydice Rozwijanie kompetencji kluczowych w szkołach w Europie: wyzwania i szanse dla polityki edukacyjnej Rozwijanie kompetencji kluczowych w szkołach w Europie: wyzwania i szanse dla polityki

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. (tekst jednolity) Dz.U.2004.256.2572 2015.04.09 zm.wyn.z Dz.U.2013.1191 pkt 1 USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity) Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa;

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU OŚWIATY MNIEJSZOŚCI LITEWSKIEJ W POLSCE

STRATEGIA ROZWOJU OŚWIATY MNIEJSZOŚCI LITEWSKIEJ W POLSCE Międzyresortowy Zespół do Spraw Mniejszości Narodowych Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu STRATEGIA ROZWOJU OŚWIATY MNIEJSZOŚCI LITEWSKIEJ W POLSCE Warszawa, grudzień 2001 r. Spis treści Wstęp...2

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork WYDANIE NR 7 z dnia 11 kwietnia 2014 r. AO.0141.1.2014.MB Strona 2 z 50 Autor opracowania: Mirosław Birecki Sekretarz gminy Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

STATUS DYREKTORA SZKOŁY poradnik dla samorządów

STATUS DYREKTORA SZKOŁY poradnik dla samorządów STATUS DYREKTORA SZKOŁY poradnik dla samorządów i dyrektorów szkół Andrzej Pery na podstawie obowiązującego prawa, ekspertyz prawnych oraz badań opracowanych w ramach projektu STATUS DYREKTORA SZKOŁY poradnik

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. str. 1 z 112

UZASADNIENIE. str. 1 z 112 UZASADNIENIE Po korzystnych zmianach na rynku pracy obserwowanych do końca 2008 r., w 2009 r. nastąpiło załamanie pozytywnych trendów przejawiających się w dynamicznym wzroście zatrudnienia i spadku bezrobocia,

Bardziej szczegółowo

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych STATUT Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych 1 Załącznik do Uchwały nr 9/2014/2015 Rady Pedagogicznej Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych z dnia 01.12.2014

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 20. Uzasadnienie

Strona 1 z 20. Uzasadnienie Uzasadnienie Obowiązujące rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół w Choroszczy

Statut Zespołu Szkół w Choroszczy Statut Zespołu Szkół w Choroszczy Publicznego Gimnazjum im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Choroszczy oraz Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Choroszczy Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1.

Bardziej szczegółowo

S p i s t r e, s c i OD REDAKCJI

S p i s t r e, s c i OD REDAKCJI AKTUALNOŚCI S p i s t r e, s c i Zmiana godzin pracy Kuratorium Oświaty, Kraków zaprasza, Konkurs grantowy Równać szanse 2008, Konkurs EuroSkills, Festiwal Nauki 4 Języki obce, Wyprawka szkolna, Pokochać

Bardziej szczegółowo

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 Sponsor:

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów Przekazujemy Wam materiały informacyjne dotyczące pracy

Bardziej szczegółowo

Edukacja a praca. Rozdział II. Wprowadzenie

Edukacja a praca. Rozdział II. Wprowadzenie Rozdział II Edukacja a praca Wprowadzenie Na pierwszym etapie rozwoju powszechnego 1 systemu edukacji w krajach europejskich spełniała ona przede wszystkim funkcje wychowawcze oraz dostarczała dzieciom

Bardziej szczegółowo

3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego

3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego 3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego Partnerstwo publiczno-społeczne jest kwintesencją konstytucyjnej zasady pomocniczości, której szczególnego znaczenia

Bardziej szczegółowo

Ocena projektu zmian podstawy programowej podstaw przedsiębiorczości (przedstawionej przez MEN w 2008 r. w ramach reformy systemu edukacji)

Ocena projektu zmian podstawy programowej podstaw przedsiębiorczości (przedstawionej przez MEN w 2008 r. w ramach reformy systemu edukacji) Tomasz Rachwał Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Ocena projektu zmian podstawy programowej podstaw

Bardziej szczegółowo

Pierwsza ocena w służbie cywilnej

Pierwsza ocena w służbie cywilnej Pierwsza ocena w służbie cywilnej Poradnik został przygotowany w ramach współpracy firmy Gamma sp. j. z Departamentem Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. S 1. Czemu służy ocena pracownicza?......................................

Bardziej szczegółowo