ROK 2014 STRATEGIA CSR. Partners in Progress sp. z o.o. Firma Społecznie Odpowiedzialna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROK 2014 STRATEGIA CSR. Partners in Progress sp. z o.o. Firma Społecznie Odpowiedzialna"

Transkrypt

1 Partners in Progress sp. z o.o. Firma Społecznie Odpowiedzialna Projekt współfinansowany ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy STRATEGIA CSR ROK 2014 Robert Reinfuss

2 SPIS TREŚCI Spis treści Wprowadzenie... 1 Informacje o Partners in Progress... 4 Dane podstawowe... 4 Sytuacja finansowa... 5 Infrastruktura techniczna... 5 Otoczenie... 5 Pracownicy... 6 Warunki socjalno bytowe... 6 Analiza SWOT... 7 Wizja... 8 Misja... 9 CYTAT W biznesie jest miejsce na etykę i przyczynia się ona do wzrostu zysku, bo sukces w biznesie jest powiązany ze społeczną odpowiedzialnością Bolesław Rok dyrektor Centrum Etyki Biznesu i Innowacji Społecznych, Akademia Leona Koźmińskiego Cele strategiczne... 9 Obszary strategiczne Relacje z personelem przedsiębiorstwa Zaangażowanie społeczne Środowisko naturalne Mapa interesariuszy Informacje o firmie... 16

3 WPROWADZENIE Wprowadzenie Odpowiedzialność społeczna biznesu to pojęcie dotykające już nie tylko największych graczy rynkowych. Coraz powszechniejsze jest monitorowanie co dzieje się w łańcuchu dostaw. Czy aby dostawcy, podwykonawcy biorący pośrednio lub bezpośrednio udział w procesie wytwórczym przestrzegają wytycznych kodeksu dostawców w zakresie odpowiedzialności społecznej. Czy chronią środowisko naturalne i podejmują proaktywne działania do jeszcze lepszej ochrony tego bezcennego dobra. Pojawiają się również nowe wytyczne dla dostawców, wskazujące na konieczność zaangażowania się w działania zmierzające do ochrony bioróżnorodności ekosystemów, czy też podejmowania działań związanych z praktykami biznesowymi, a w tym do zapobiegania korupcji i łapownictwu. CYTAT Najważniejsze pytanie nie dotyczy tego, co ja mogę zrobić dla Unilever, lecz co Unilever może zrobić dla społeczeństwa i w jaki sposób mogę wspierać Unilever, by wypełniał tę swoją misję Paul Polman prezes Unilever Ostatnie zawirowania gospodarki światowej mają wpływ między innymi na spadek zaufania wobec świata biznesu. Globalizacja i szybki rozwój różnego rodzaju mediów (chociażby dynamicznie rozwijające się portale społecznościowe) przyspieszających przepływ informacji przyczyniają się do wzrostu znaczenia odpowiedzialności społecznej przedsiębiorcy. Wszyscy interesariusze zaczęli dostrzegać ten temat i oczekiwać od przedsiębiorstw informacji o poczynaniach w zakresie CSR. W każdej dziedzinie nauki - również w odpowiedzialności społecznej przedsiębiorcy - zaszło wiele zmian od czasu początków tej nowej dziedziny nauki (pierwsze wzmianki o CSR pojawiły się w latach 70). Dotychczas CSR nawiązywał w relacjach z społecznościami otaczającymi organizację do działań związanych z dobroczynnością czy też działaniami charytatywnymi. Nowe podejście i trendy wskazują na większe zwrócenie uwagi na prawa człowieka, stosowanie uczciwych praktyk rynkowych, ochronę środowiska naturalnego, ochronę praw konsumenta, prawidłowe praktyki w zatrudnianiu, przeciwdziałanie korupcji. Pod koniec 2010 roku pojawił się przewodnik wprowadzania zasad CSR (pod nazwą ISO 26000), który ma uporządkować i ujednolicić podejście do zagadnień odpowiedzialności społecznej w przedsiębiorstwie. Ci, którzy przebrnęli przez ten przewodnik, Strona 1

4 WPROWADZENIE zapewne mogą potwierdzić, iż jest to obszerna wiedza i ogromny zakres wymagań. Na rynku międzynarodowym funkcjonuje wiele innych uporządkowanych standardów, które nazywane są etycznymi czy też społecznymi. Zakres tych standardów, choć obejmuje nieco węższy obszar niż ISO 26000, w pełni mieści się w tematyce CSR. Firmy, które spełniają wymagania w nich zawarte bez wątpienia można określić mianem odpowiedzialnych społecznie. Tak jak wiele jest standardów związanych z zagadnieniami odpowiedzialności społecznej, tak wiele jest różnego rodzaju organizacji zajmujących się propagowaniem idei CSR. Cele strategii CSR Pracownicy i kierownictwo spółki wierzą, że sformułowanie i wdrożenie strategii CSR będzie miało pozytywny wpływ na działania spółki, zarówno korzystnie wpłynie na jej sytuację biznesową jak i nada szerszy i bardziej doniosły sens pracy pracowników. Strategia obejmuje 3 obszary: Relacje z personelem przedsiębiorstwa Praktyki organizacji z zakresu pracy obejmują wszystkie polityki i praktyki związane z pracą wykonywaną przez organizację, w jej obrębie lub w imieniu organizacji, łącznie z pracą zlecaną podwykonawcom. Tworzenie miejsc pracy, jak również wynagrodzenie wypłacane za wykonaną pracę należą do najważniejszych dziedzin gospodarczych i społecznych, do których organizacja wnosi swój wkład. Sensowna i produktywna praca jest podstawowym elementem w rozwoju człowieka; dzięki pełnemu i bezpiecznemu zatrudnieniu podnoszone są standardy życia. Brak pracy jest główną przyczyną problemów społecznych. Praktyki z zakresu pracy mają poważny wpływ na poszanowanie prawa oraz na poczucie sprawiedliwości w społeczeństwie: społecznie odpowiedzialne praktyki z zakresu pracy mają podstawowe znaczenie dla sprawiedliwości społecznej, stabilności i pokoju. (Norma PN-ISO 26000:2012; Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności) Zaangażowanie społeczne Zaangażowanie społecznej i rozwój społeczności lokalnej są integralnymi elementami zrównoważonego rozwoju. Kwestie związane z rozwojem społeczności lokalnej, w które organizacja może wnieść swój wkład, obejmują tworzenie miejsc pracy poprzez rozszerzanie i dywersyfikację Strona 2

5 WPROWADZENIE działalności gospodarczej oraz poprzez rozwój technologiczny. Organizacja może również wnieść swój wkład na drodze inwestycji społecznych w tworzenie bogactwa i dochodu poprzez: lokalne inicjatywy rozwoju ekonomicznego, szerzenie edukacji i programów rozwijania kompetencji, promowanie i ochronę kultury i sztuki oraz dostarczanie i/lub upowszechnianie usług zdrowotnych dla społeczności. Rozwój społeczności może obejmować instytucjonalne wzmocnienie społeczności, jej grup i forów zbiorowych, programów kulturalnych, społecznych i środowiskowych oraz sieci lokalnych obejmujących wielorakie instytucje. (Norma PN-ISO 26000:2012; Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności) Środowisko naturalne Decyzje i działania organizacji zawsze mają wpływ na środowisko, niezależnie od lokalizacji organizacji. Wpływy te mogą mieć związek z wykorzystywaniem zasobów, umiejscowieniem działań organizacji, emisją zanieczyszczeń, wytwarzaniem odpadów oraz wpływem działań organizacji na siedliska naturalne. W celu ograniczenia wpływu na środowisko zaleca się, aby organizacja przyjęła zintegrowane podejście uwzględniające bezpośrednie i pośrednie skutki ekonomiczne, społeczne, zdrowotne i środowiskowe swoich decyzji i działań. (Norma PN-ISO 26000:2012; Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności) ŁAD ORGANIZACYJNY Ład organizacyjny to system, poprzez który organizacja podejmuje i wdraża decyzje, zmierzające do realizacji jej celów. Zalecane jest, aby struktury i procesy organizacji umożliwiały: opracowanie strategii oraz wyznaczenie celów i wartości docelowych odzwierciedlających zaangażowanie organizacji w działania na rzecz społecznej odpowiedzialności, wykazywanie zaangażowania i rozliczalność kierownictwa ( ), propagowanie równych szans grup niedostatecznie reprezentowanych (w tym kobiet oraz grup rasowych i etnicznych) w dostępie do wyższych stanowisk w organizacji, osiągnięcie równowagi między potrzebami organizacji a potrzebami jej interesariuszy z uwzględnieniem potrzeb bieżących, jak również potrzeb przyszłych pokoleń, ustanowienie procesów dwustronnej komunikacji z interesariuszami organizacji, identyfikowanie obszarów zbieżnych i rozbieżnych interesów oraz prowadzenie negocjacji w celu rozwiązywania ewentualnych konfliktów, propagowanie skutecznego uczestnictwa pracowników wszystkich szczebli w działaniach organizacji na rzecz społecznej odpowiedzialności ( ). (Norma PN-ISO 26000:2012; Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności) Strona 3

6 INFORMACJE O PARTNERS IN PROGRESS Informacje o Partners in Progress Dane podstawowe Firma Partners in Progress sp. z o.o. powstała w 1995 roku. Zakres działalności spółki obejmuje produkcję i wdrożenia zaawansowanych systemów informatycznych. Perspektywiczne działanie, dostosowanie tworzonych systemów do wymagań klientów oraz kompleksowość i zgodność oferowanych rozwiązań z najnowszymi kierunkami rozwoju aplikacji sprawiły, że oferta Partners in Progress szybko znalazła uznanie wśród klientów. W 2001 roku firma została zakwalifikowana do finału prestiżowego konkursu The European Information Society Technologies Prize dla producentów oprogramowania, co jest dodatkowym potwierdzeniem wysokiej jakości i innowacyjności tworzonych systemów. 16 kwietnia 2007 r. firma otrzymała certyfikat jakości ISO 9001:2000 przyznany przez jedną z wiodących firm certyfikujących TÜV NORD. Certyfikacja obejmuje wszystkie procesy związane z tworzeniem, rozwojem, wdrażaniem i serwisowaniem systemów informatycznych dostarczanych przez Partners in Progress. Uzyskany certyfikat gwarantuje klientom Partners in Progress najwyższej jakości obsługę wynikającą ze standaryzacji procesów prowadzenia wdrożeń i usług serwisowych oraz dostęp do nowoczesnych, stale aktualizowanych systemów informatycznych, których procesy tworzenia i rozbudowy opierają się na światowych standardach jakości. Partners in Progress od chwili powstania rozwija się bardzo dynamicznie, czego dowodem są, między innymi, stałe nakłady inwestycyjne na rozwój tworzonych systemów oraz wzrost liczby pracowników przy zachowaniu wzrostu zysku w kolejnych latach działalności. Działy odpowiedzialne za produkcję, wdrożenia i serwis aplikacji dbają o poznanie potrzeb naszych klientów, stałą aktualizację systemu i bieżącą, sprawną obsługę już uruchomionych systemów. Dzięki tak przyjętej strategii stale powiększa się grono naszych zadowolonych klientów. Partners in Progress jest wiodącym na polskim rynku dostawcą kompleksowego systemu wspomagającego zarządzanie uczelnią, UczelniaXP. Ścisła współpraca z uczelniami liderami w zakresie informatyzacji różnych obszarów funkcjonowania zarówno sfery administracyjnej jak i dydaktycznej uczelni pozwala na stałe doskonalenie produktu i wyznaczanie kierunków rozwoju systemów informatycznych sektora wyższych uczelni. Nie bez znaczenia jest również pełna zgodność oferowanych rozwiązań z wymaganiami ministerialnymi. System jest stale aktualizowany i rozwijany zgodnie z bieżącymi potrzebami uczelni, wytycznymi organów regulujących procesy organizacyjne uczelni wyższych oraz najnowszymi trendami rozwoju aplikacji komputerowych. Atutem Partners in Progress jest indywidualny dla każdego klienta dobór rozwiązań i konfiguracja oferowanych systemów. Dzięki temu każdy z klientów Partners in Progress otrzymuje rozwiązanie dostosowane do swoich realnych potrzeb oraz na miarę swoich możliwości technicznych i finansowych. Stabilny rozwój firmy Partners in Progress, doświadczona kadra oraz zaawansowane systemy informatyczne dostosowywane do indywidualnych potrzeb pozwalają postrzegać Partners in Progress jako pewnego partnera w biznesie. Strona 4

7 INFORMACJE O PARTNERS IN PROGRESS Przyznane nagrody Podkarpacka Nagroda Gospodarcza 2011, wrzesień 2011 r., prestiżowa nagroda przyznawana przez Deloitte oraz Forbes w kategorii najszybciej rozwijających się firm innowacyjnych w Europie Środkowej, październik 2011 r. Ponadto firma jest złotym partnerem firmy Microsoft certyfikat Microsoft Partner Gold Software Development oraz srebrnym partnerem Oracle. Sytuacja finansowa Rok 2011 spółka zakończyła przychodem w wysokości ,67 zł i zyskiem z działalności gospodarczej w wysokości ,88 zł. W roku 2012 spółka osiągnęła przychód w wysokości ,46 zł i zysk z działalności gospodarczej w wysokości ,29 zł. Przychód za rok 2013 wyniósł ,09 zł i zysk ,50 zł, a przychód planowany na rok 2014 powinien być wyższy niż 8 mln zł. Spółka czyni intensywne starania o dalszy rozwój sprzedaży i potencjału inwestycyjnego i kadrowego. Należy podkreślić, że od początku istnienia spółka nie miała problemów z płynnością finansową, a co za tym idzie, rzetelnie i terminowo regulowała swoje zobowiązania wobec pracowników, kontrahentów i Skarbu Państwa. Infrastruktura techniczna Spółka posiada prawo własności do działki nr 1867/192 w Jasionce, gmina Trzebownisko na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej, podstrefa w Rzeszowie, o powierzchni 0,64 ha (Akt notarialny Rep A nr 7060/2011 z r. - Umowa przeniesienia własności), gdzie mieści się siedziba Spółki. Otoczenie Umiejscowienie siedziby Spółki na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej, ze względu na lokalizację i wsparcie organizacyjne, a przede wszystkim sąsiedztwo innych firm z obszaru IT i nowych technologii jest szczególnie korzystne dla firmy i zgodne z kryteriami inwestycyjnymi Parku. Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny AEROPOLIS został utworzony w 2003 r. w celu zapewnienia preferencyjnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Aktualnie zajmuje łącznie 70 ha i jest jednym z najbardziej atrakcyjnych miejsc inwestycyjnych w południowo- Strona 5

8 INFORMACJE O PARTNERS IN PROGRESS wschodniej Polsce. Firma Partners in Progress uzyskała zezwolenie nr 204/ARP/2011 wydane przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy SSE Mielec w zakresie usług związanych z tworzeniem oprogramowania i świadczeniem usług w zakresie technologii informacyjnych. Siedziba Spółki znajduje się przy drodze łączącej drogi krajowe S9 i S19, biegnącej wzdłuż pasa startowego Portu Lotniczego Jasionka, w odległości kilkuset metrów od terminalu. Pracownicy W Partners in Progress pracuje ponad 70 wysokiej klasy specjalistów, w tym analityków, projektantów, programistów, testerów oraz wdrożeniowców. W latach firma Partners in Progress zrealizowała dwa szkolenia z Program Operacyjnego Kapitał Ludzki, których celem było podniesienie kwalifikacji i umiejętności organizacji pracy zespołowej, zarządzania projektami oraz poznanie najnowszych technologii informatycznych. Wartość szkoleń dla kadry Partners in Progress w latach przekroczyła 1,2 mln zł. Warunki socjalno bytowe W budynku Spółki zainstalowano energooszczędne ogrzewanie i klimatyzację pozwalające na indywidualny dobór temperatury poszczególnych pomieszczeń w zależności od potrzeb pracujących tam osób, pory dnia i usytuowania względem stron świata. Dla potrzeb pracowników i przebywających w budynku gości przygotowano pomieszczenia socjalne z wyposażeniem pozwalającym na przygotowanie posiłków, a także pomieszczenie fitness. Strona 6

9 INFORMACJE O PARTNERS IN PROGRESS Analiza SWOT Przygotowano analizę SWOT we wszystkich trzech obszarach społecznej odpowiedzialności biznesu: Obszar 1 Relacje z personelem przedsiębiorstwa, realizowany poprzez budowanie partycypacyjnego modelu zarządzania przedsiębiorstwem, polegającego na udziale pracowników w zarządzaniu, planowaniu i wdrażaniu strategii biznesu i społecznej odpowiedzialności biznesu. Mocne strony Kierownictwo Spółki dostrzega wagę CSR w zakresie relacji z personelem przedsiębiorstwa Wysokowykwalifikowany i świadomy swych celów personel Szanse Wdrożenie strategii CSR pozwoli na powiązanie celów Spółki z celami osobistymi pracowników Wsparcie Państwa i UE działań z zakresu CSR Słabe strony Obciążenie pracowników bieżącymi zadaniami nie pozwala im na pełne zaangażowanie w prace planistyczne Młody wiek większości pracowników powoduje brak zainteresowania dalszą przyszłością na rzecz doraźnych efektów ich pracy Zagrożenia Niedostateczne działania na rzecz pracowników mogą spowodować większą fluktuację kadr Obszar 2 Zaangażowanie społeczne: realizowany poprzez opracowanie i aktualizowanie mapy interesariuszy przedsiębiorstwa, wybór grup priorytetowych oraz weryfikację sposobu zarządzania relacjami z konkretnymi interesariuszami. Mocne strony Wspieranie szkolnictwa wyższego Produkty Spółki są siłą napędową działań na rzecz CSR u Klientów Szanse Możliwość poszerzania rynku odbiorców dzięki umożliwieniu im działań na rzecz CSR Słabe strony Oparcie praktycznie na jednej grupie Klientów uczelniach publicznych i niepublicznych Zagrożenia Spółka może być postrzegana jako dostawca jednego produktu i nie być brana pod uwagę przez potencjalnych Klientów z innych branż Strona 7

10 INFORMACJE O PARTNERS IN PROGRESS Obszar 3 Środowisko naturalne: realizowany przede wszystkim poprzez informatyzację procesów i procedur w firmie, a przez to redukcję typowych odpadów biurowych i zużycia materiałów (papier, tonery etc.) Mocne strony Produkt Spółki działa na rzecz ochrony środowiska poprzez ograniczenie zużycia papieru i innych materiałów a także podróży Oprogramowanie pozwala na optymalizację zużycia energii i ochronę środowiska Natychmiastowa i widoczna naprawa strat w środowisku, wynikających z realizacji inwestycji (nasadzenia drzew) Szanse Działania Spółki na rzecz ochrony środowiska bardzo korzystnie wpłyną na jej wizerunek Słabe strony Oddalenie od miejsc zamieszkania większości pracowników, co powoduje konieczność dojazdów z wykorzystaniem nie zawsze odnawialnej energii, powodującej wzrost zanieczyszczeń Zagrożenia Lokalizacja siedziby spółki w pobliżu lotniska na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej może spowodować, że w przyszłości, jeżeli znacząco wzrośnie produkcja przemysłowa i liczba lotów, warunki środowiskowe się pogorszą WIZJA Tworząc spółkę Partners in Progress wiedzieliśmy, że wszystkie działania przez nas podejmowane muszą być oparte na precyzyjnym zrozumieniu wymagań i oczekiwań naszych przyszłych Klientów. Dlatego, każdy nasz przyszły i obecny Klient ma prawo wymagać od nas jedynie najlepszych usług i produktów związanych z wiedzą, doświadczeniem i zaangażowaniem pracowników naszej firmy. Zadowolenie klienta jest dla nas celem nadrzędnym. cele: Chcąc utrzymać i rozwijać jakość naszych produktów i usług stawiamy sobie następujące prowadzenie ekspansywnej polityki marketingowej mającej na celu pozyskanie małych i średnich biznesów jak i uczelni wyższych, ciągły rozwój oferowanych produktów w oparciu o najnowsze technologie i środowiska tworzenia oprogramowania tak aby móc wprowadzić na rynek unikalny produkt, stałe zwiększanie zaufania Klientów do efektów naszej pracy. Strona 8

11 INFORMACJE O PARTNERS IN PROGRESS Wyznaczone cele osiągniemy poprzez: umocnienie i stabilizację pozycji Partners in Progress oraz zwiększenie rozpoznawalności naszej marki, ciągłą analizę pomiaru satysfakcji Klientów poprzez wspomaganie systemem CRM, pełne określenie potrzeb Klienta oraz fachowe doradztwo w zakresie realizowanych zadań, obsługę serwisową postrzeganą jako kompetentną, działającą szybko i skutecznie, dotrzymywanie uzgodnionych terminów realizacji zamówień, dążenie do zmniejszenia i szybka obsługa ewentualnych reklamacji, stały monitoring prowadzonych działalności, dobór wysokowykwalifikowanej kadry specjalistów - ciągłe doskonalenie jej umiejętności poprzez system szkoleń, stworzenie nowoczesnej infrastruktury technicznej oraz środowiska pracy. Duże zaangażowanie wszystkich naszych pracowników w realizację powyższych założeń Wizji jest podstawą do urzeczywistnienia sukcesu rynkowego. MISJA JAKO PARTNER W ROZWOJU WSPÓŁTWORZYĆ OBOPÓLNY SUKCES, WYPRZEDZAJĄC POTRZEBY KLIENTA POPRZEZ WSPÓŁPRACĘ OPARTĄ NA PROFESJONALNYM WSPARCIU I CIĄGŁYM DOSKONALENIU CELE STRATEGICZNE Partners in Progress posiada wyznaczone cele strategiczne na rok Wdrażanie strategii CSR wiąże się m.in. z wdrożeniem partycypacyjnego definiowania celów operacyjnych Spółki przez pracowników. Proces operacjonalizacji celów jest elementem projektu opracowania i wdrożenia strategii CSR. Strona 9

12 INFORMACJE O PARTNERS IN PROGRESS DEFINICJA Społeczna odpowiedzialność biznesu (Corporate Social Responsibility) oznacza, iż przedsiębiorstwo dobrowolnie uwzględnia interes społeczny i kwestie ochrony środowiska naturalnego w swojej działalności biznesowej oraz relacjach z grupami funkcjonującymi w jej otoczeniu. To koncepcja, dzięki której firma, generująca zysk, uwzględnia w swojej strategii interesy społeczne i zachowanie równowagi środowiskowej, m.in. poprzez nawiązywanie uczciwych relacji z klientami, pracownikami, właścicielami i inwestorami, dostawcami, konkurencją i społecznością lokalną. Strona 10

13 OBSZARY STRATEGICZNE Obszary strategiczne RELACJE Z PERSONELEM PRZEDSIĘBIORSTWA 1. Partycypacyjny model zarządzania firmą, tj. udział pracowników w tworzeniu strategii biznesu poprzez współdefiniowanie celów spółki Partners in Progress i ustalanie celów indywidualnych, w szczególności menadżerów i pracowników zarządzających poszczególnymi projektami i odpowiedzialnych za obsługiwane procesy. 2. Rynek celów polegający na wzajemnym ustalaniu i korelowaniu celów cząstkowych pomiędzy menadżerami do postaci Mapy celów oraz określaniu wzajemnych oczekiwań, zobowiązań i wspólnym monitorowaniu ich realizacji. 3. Cykliczne dokonywanie analizy rentowności stanowisk, zadań, procesów i projektów celem eliminacji lub ograniczania wpływu nierentownych zadań i procesów. 4. Narzędzia informatyczne do komunikacji wewnętrznej w zakresie celów i wskaźników pozwalające na korelowanie celów, budowanie Mapy celów, administrowanie systemem, monitorowanie ich realizacji i rozliczanie. 5. Zwiększanie świadomości biznesowej pracowników poprzez coroczny udział w warsztatach kaskadowania celów i zadań. 6. Powiązanie wynagrodzeń i karier pracowników z poziomem przejmowanej przez nich odpowiedzialności za firmę i osiąganymi efektami indywidualnymi. 7. Korzystne warunki pracy, ponad normy wynikające z przepisów prawa pracy, i kontynuowanie dotychczasowej polityki w tym względzie poprzez: 7.1. Zapewnienie napojów i dodatków Pomieszczenia socjalne z wyposażeniem Pomieszczenia do pracy grupowej Pomieszczenia fitness Pomieszczenie na garaż dla rowerów i motorowerów dla osób dojeżdżających. 8. Kontynuowanie Programu Rozwoju Kompetencji 8.1. Wdrożenie nowych pracowników do pracy Doskonalenie zawodowe Organizacja kursów językowych Udział pracowników w szkoleniach finansowanych przez Unię Europejską. 9. Dążeniem kierownictwa spółki Partners in Progress jest należyte informowanie wszystkich pracowników o wadze społecznej odpowiedzialności biznesu w zakresie partycypacji pracowniczej, o krokach jakie są podejmowane w tym zakresie przez kierownictwo oraz angażowanie pracowników do podejmowania własnych inicjatyw w tym zakresie. Strona 11

14 OBSZARY STRATEGICZNE ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE 1. Wspieranie szkolnictwa wyższego poprzez umożliwianie dostępu on-line do zasobów wiedzy uczelni poprzez digitalizację publikacji. 2. Informatyzacja i uproszczenie obiegu dokumentów. 3. Rozwój nauczania zdalnego ograniczającego konieczność obecności studentów i kadry naukowej w pomieszczeniach uczelni. 4. Rekrutacja on-line ułatwiająca dostęp i zapewniająca oszczędność czasu dla kandydatów na studia i pracowników uczelni. 5. Obsługa absolwentów on-line poprzez internetowy serwis Biura Karier umożliwiający lepszy kontakt z absolwentami uczelni i budowanie relacji korzystnych dla uczelni i absolwentów. 6. Organizowanie przez spółkę konkursów i innych form zaangażowania dla młodzieży szkół, zwłaszcza ponadgimnazjalnych, w celu lepszego przygotowania młodzieży do zawodu. 7. Sponsorowanie konferencji o tematyce zbliżonej do przedmiotu działania Spółki. 8. Organizowanie konferencji dotyczących informatycznych narzędzi wspierających zarządzanie. 9. Współpraca z przedsiębiorstwami Doliny Lotniczej. 10. Okolicznościowe wsparcie domów dziecka i hospicjów, np. paczki świąteczne. 11. Dążeniem kierownictwa spółki Partners in Progress jest należyte informowanie wszystkich pracowników o wadze społecznej odpowiedzialności biznesu w zakresie zaangażowania społecznego i społecznej wartości pracy wykonywanej przez pracowników. CYTAT Wiedza o CSR jest dobrym przygotowaniem do bycia świadomym, aktywnym obywatelem, który chce zmieniać świat na lepsze Bolesław Rok dyrektor Centrum Etyki Biznesu i Innowacji Społecznych, Akademia Leona Koźmińskiego ŚRODOWISKO NATURALNE 1. Urządzenie i wykorzystanie nowej siedziby firmy, w sposób umożliwiający minimalizację negatywnego wpływu na środowisko. 2. Lokalizacja siedziby spółki na terenach wiejskich, gdzie cisza i spokój mają pozytywny wpływ na pracowników i atmosferę pracy. 3. Energooszczędne ogrzewanie i klimatyzacja w budynku spółki pozwalające na indywidualny dobór temperatury poszczególnych pomieszczeń w zależności od potrzeb pracujących tam osób, pory dnia i usytuowania względem stron świata. Strona 12

15 OBSZARY STRATEGICZNE 4. Innowacyjne oświetlenie światłem dziennym oparte na światłowodach zainstalowanych w budynku spółki. 5. Przygotowanie infrastruktury spółki na proekologiczne rozwiązania poprzez przygotowanie do obsługi ładowania pojazdów elektrycznych i hybrydowych. 6. Spółka naprawia szkody wyrządzone środowisku naturalnemu związane z budową nowej siedziby poprzez nasadzenie nowych drzew w miejsce wyciętych. 7. Prowadzenie segregacji odpadów. 8. Ograniczenie do minimum dokumentacji papierowej przez Klientów (uczelnie) i przyczynienie się do redukcji zużycia papieru, tonerów oraz pomieszczeń i sprzętów niezbędnych do ich przechowywania i przetwarzania. 9. Zmniejszenie zużycia papieru i innych materiałów dzięki wdrażaniu elektronicznego systemu obiegu informacji i dokumentacji w spółce. 10. Ograniczenie liczby wyjazdów pracowników spółki do klientów dzięki możliwości wykonywania pracy na odległość z wykorzystaniem urządzeń teleinformatycznych. 11. Dążeniem kierownictwa spółki Partners in Progress jest należyte informowanie wszystkich pracowników o wadze społecznej odpowiedzialności biznesu w zakresie ochrony środowiska naturalnego oraz angażowanie pracowników do podejmowania własnych inicjatyw w tym zakresie. Strona 13

16 MAPA INTERESARIUSZY Mapa interesariuszy Wyodrębniono następujące grupy interesariuszy: Klienci, Personel, Dostawcy usług, Samorząd, Administracja, Partnerzy. Klienci Nazwa interesariusza Interakcje 64 polskie uczelnie państwowe i prywatne Użytkownik systemów Partners in Progress ECO-LINE Piotr Potocki Użytkownik systemów Partners in Progress Personel Nazwa interesariusza Kierownictwo 59 pracowników Interakcje Zarządzanie przedsiębiorstwem, nadzór nad procesami Wykonawstwo, bezpośredni wpływ na jakość produktów i terminowość dostaw Samorząd Nazwa interesariusza Urząd Gminy w Trzebownisku Starostwo Powiatowe w Rzeszowie Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Interakcje Sprawy administracyjne Sprawy administracyjne Sprawy administracyjne Administracja Nazwa interesariusza II Urząd Skarbowy w Rzeszowie Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Rzeszowie Interakcje Podatki Ubezpieczenia Strona 14

17 MAPA INTERESARIUSZY Urząd Statystyczny Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Raporty statystyczne Sprawy związane z funkcjonowaniem w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Dostawcy usług Nazwa interesariusza Interakcje Deutsche Bank PBC S.A. Oddział w Rzeszowie Rachunki, kredyty Bank PeKaO S.A. Oddział w Dębicy Rachunki, kredyty Impuls Leasing Leasing samochodów Autonix Rzeszów Serwis samochodów PZU Ubezpieczenia Security Office Ochrona budynku Juwentus Monitoring GPS Polkomtel S.A. Usługi telekomunikacyjne PGE S.A. Dostawa mediów - prąd PGNiG S.A. Dostawa mediów gaz Spółdzielnia telekomunikacyjna WIST Usługi telekomunikacyjne - Internet VoiceNet sp. z o.o. Usługi telekomunikacyjne - Internet, telefony Urząd Gminy w Trzebownisku - Zakład Gospodarki Wodnej i Ściekowej Dostawa mediów - woda, ścieki Transformers Odbiór śmieci Nestle Waters Dostawa wody TUV Nord Polska Audyt ISO 9001 Partnerzy Nazwa interesariusza Contman sp. z o.o. Arrow ECS sp. z o.o. MobiTouch sp. z o.o. Oracle Polska OPTeam S.A. Microsoft Polska Laboratorio JRI Sistemas Stowarzyszenie Project Management Polska Interakcje Dostawy i wdrożenia obiegu dokumentów Dostawy systemu Oracle Dostawy oprogramowania dla urządzeń mobilnych Partnerstwo, wspólna organizacja konferencji Dostawy i wdrożenia systemu obsługi legitymacji studenckich, dostawy sprzętu Partnerstwo, wspólna organizacja konferencji Dostawy i wdrożenia systemu ankietyzacji i testowania Partnerstwo Strona 15

18 INFORMACJE O FIRMIE Informacje o firmie Partners in Progress sp. z o.o Jasionka 954 F tel. (0-17) Strona 16

ZINTEGROWANY RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 2014r.

ZINTEGROWANY RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 2014r. ZINTEGROWANY RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 2014r. Raport zawiera ekonomiczne, środowiskowe i społeczne wyniki firmy Leszek i Agata sp. z o.o. w kontekście zrównoważonego rozwoju. OD PREZESA Leszek i Agata

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU 2011 ROK

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU 2011 ROK RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU 2011 ROK 1 LIST PREZESA... 3 INFORMACJE OGRUPIE APATOR I JEJ PRODUKTACH... 4 Informacje ogólne... 4 Wizja, Misja, Wartości... 5 Strategia działalności Grupy

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W BIZNESIE. Ficomirrors Polska

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W BIZNESIE. Ficomirrors Polska RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W BIZNESIE Ficomirrors Polska w latach 2009 2013 Wstęp Dla Ficomirrors Polska społeczna odpowiedzialność w biznesie oznacza odpowiedzialne i przede wszystkim zrównoważone

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy projektów złożonych w ramach I naboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR

Skrócone opisy projektów złożonych w ramach I naboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR Skrócone opisy projektów złożonych w ramach I naboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR Projekt 1 Przedsiębiorca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, specjalizującą się

Bardziej szczegółowo

Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Polska Korporacja Recyklingu

Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Polska Korporacja Recyklingu 1 Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Polska Korporacja Recyklingu 2 Z inicjatywy Zarządu i dzięki wsparciu ze środków polsko-szwajcarskiego programu współpracy został przygotowany raport Społecznej

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO. im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na lata 2013-2020

STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO. im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na lata 2013-2020 STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na lata 2013-2020 Poznań, luty 2013 Redakcja: prof. dr hab. Andrzej Tykarski Opracowanie: Zespół ds. Strategii Rozwoju Uczelni

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie

Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie Bolesław Rok Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce Forum Odpowiedzialnego Biznesu Warszawa 2004 Nowe wyzwania kształtują nowe trendy. To zasada, przed

Bardziej szczegółowo

RAPORT O SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BRE BANKU ZA ROK 2006

RAPORT O SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BRE BANKU ZA ROK 2006 RAPORT O SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BRE BANKU ZA ROK 2006 Szanowni Państwo, Zwracam się do Państwa w związku z opublikowaniem po raz pierwszy Raportu o Społecznej Odpowiedzialności BRE Banku. Ogłaszane

Bardziej szczegółowo

Strategia Społecznej Odpowiedzialności. Imperial Tobacco Polska S.A. Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A.

Strategia Społecznej Odpowiedzialności. Imperial Tobacco Polska S.A. Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Imperial Tobacco Polska S.A. i Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Imperial Tobacco Polska i Imperial Tobacco Polska

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Śląskiego. Program Wykonawczy 2005-2008 dla Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013

Zarząd Województwa Śląskiego. Program Wykonawczy 2005-2008 dla Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013 Zarząd Województwa Śląskiego Program Wykonawczy 2005-2008 Wyobrażenia tworzą rzeczywistość Katowice, wrzesień 2005r. Strona 2 Spis Treści Spis Treści...2 Wstęp...3 Śląska Deklaracja na rzecz rozwoju Kreatywnego

Bardziej szczegółowo

ryzykiem w procesie zrównoważonego rozwoju biznesu podręcznik dla Dużych i średnich przedsiębiorstw Tomasz Gasiński Sławomir Pijanowski

ryzykiem w procesie zrównoważonego rozwoju biznesu podręcznik dla Dużych i średnich przedsiębiorstw Tomasz Gasiński Sławomir Pijanowski Tomasz Gasiński Sławomir Pijanowski podręcznik dla Dużych i średnich przedsiębiorstw Zarządzanie ryzykiem w procesie zrównoważonego rozwoju biznesu Publikacja przygotowana na zlecenie Ministerstwa Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój. Wywiad z Prezesem Zarządu. Cele strategiczne. Udział w polityce państwa. Środowisko Społeczeństwo Pracownicy

Zrównoważony rozwój. Wywiad z Prezesem Zarządu. Cele strategiczne. Udział w polityce państwa. Środowisko Społeczeństwo Pracownicy Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2012 LOTOS Zintegrowany Raport Roczny 2012 / Zrównoważony rozwój Zrównoważony rozwój Naszym celem jest budowa wartości firmy poprzez wykorzystanie dostępnych

Bardziej szczegółowo

Warto mieć standardy. czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania

Warto mieć standardy. czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania Warto mieć standardy czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania czyli Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania Spis Treści 005 Wprowadzenie do Kodeksu

Bardziej szczegółowo

2009-2011. Raport społecznej odpowiedzialności biznesu

2009-2011. Raport społecznej odpowiedzialności biznesu 2009-2011 Raport społecznej odpowiedzialności biznesu Kredyt Banku Spis treści 2 Społecznie odpowiedzialni najlepsze praktyki Nasz BANK Etyczny i bezpieczny 5 7 9 14 17 Etyczny i bezpieczny O raportowaniu

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE BDKM Grupa Doradcza Warszawa, czerwiec 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Współpracy Transgranicznej

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

sieci szkieletowe program e-pionier Internet rzeczy cyfrowego Program Operacyjny Polska Cyfrowa FUNDUSZE UNIJNE rynek ICT Big Data

sieci szkieletowe program e-pionier Internet rzeczy cyfrowego Program Operacyjny Polska Cyfrowa FUNDUSZE UNIJNE rynek ICT Big Data start-upy metadane sieci szkieletowe profil zaufany kierunki techniczne studia zamawiane usługi program e-pionier komunikacja M2M klastry technologiczne interdyscyplinarność platforma epuap Europejska

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA: Opracowanie: Łukasz Makuch Warszawa, luty 2015 r.

REALIZACJA: Opracowanie: Łukasz Makuch Warszawa, luty 2015 r. RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ICP GROUP SA Opracowany w ramach projektu: ICP Group SA jako firma odpowiedzialna społecznie opracowanie i wdrożenie strategii CSR, planów działania i ekoproduktu w

Bardziej szczegółowo

kodeks etyczny Wprowadzony do stosowania Uchwałą nr 1/2014 Zarządu EVENEM z 26.05.2014 r. Wydanie pierwsze

kodeks etyczny Wprowadzony do stosowania Uchwałą nr 1/2014 Zarządu EVENEM z 26.05.2014 r. Wydanie pierwsze kodeks etyczny Wprowadzony do stosowania Uchwałą nr 1/2014 Zarządu EVENEM z 26.05.2014 r. Wydanie pierwsze Mysłowice, maj 2014 r. Spis treści Preambuła... Wartości... Partnerzy... Pracownicy... Ochrona

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU RAPORT 2013 RAPORT SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU 2013 SPIS TREŚCI Oświadczenie Comarch skierowane do interesariuszy firmy w zakresie raportowania kwestii pozafinansowych...

Bardziej szczegółowo

Biznes społecznie odpowiedzialny

Biznes społecznie odpowiedzialny dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 20 luty 2014 Biznes społecznie odpowiedzialny O korzyściach płynących z eko-marketingu Pracownik odpowiedzialny społecznie

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie Spis treści Wykaz skrótów BEMIP BNetzA CEE EBI EBOiR EEPR ENTSOG ERGEG GC GIPL GIE GRI GRIP IRiESP LNG NC CAM OSD OSM OSP OTC PCI POIG POIiŚ SGT SWI TEN-E TGE TPA UE URE Baltic Energy Market Interconnection

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH

ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH SPIS TREŚCI 01 02 03 04 List Artura Nowak- -Gocławskiego s.4 Interesariusze ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych s.6 ANG Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. comarch 2006 raport roczny

Spis Treści. comarch 2006 raport roczny raport roczny 2006 raport roczny 2006 Spis Treści 1 Misja Comarch 3 2 List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy 4 3 Wybrane dane finansowe 5 4 Wyniki finansowe 6 5 Władze Comarch 10 5.1 Zarząd Comarch 12

Bardziej szczegółowo

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ nr 2 2014 na Mazowszu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

DanonePL. Przegląd CSR

DanonePL. Przegląd CSR DanonePL Przegląd CSR Spis treści: 26 3 4 5 6 Trzy filary Danone a Katalog wartości Historia CSR w Danone Nasi interesariusze 1. Ludzie 8 9 9 10 11 12 13 13 14 15 16 17 19 20 20 Danone to ludzie Po pierwsze,

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Work Service S.A. Adres siedziby głównej ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław Telefon: +48 (071) 37 10 900 E - mail:work@workservice.

Work Service S.A. Adres siedziby głównej ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław Telefon: +48 (071) 37 10 900 E - mail:work@workservice. Work Service S.A. Adres siedziby głównej ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław Telefon: +48 (071) 37 10 900 E - mail:work@workservice.pl Kontakt dotyczący CSR: beata.pilichowska@workservice.pl www.workservice.pl

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie. Rok 2014 w PSZK. Kalendarz wydarzeń PSZK 2015

Spis treści. Wprowadzenie. Rok 2014 w PSZK. Kalendarz wydarzeń PSZK 2015 RAPORT 2014 Raport 2014 Spis treści Wprowadzenie Rok 2014 w PSZK Kalendarz wydarzeń PSZK 2015 ` Projekty realizowane przez firmy wyróżnione certyfikatem HR Najwyższej Jakości CSR Allianz Centrum Rozwoju

Bardziej szczegółowo