G a z e t a X X X V I I L O. propozycje. Nr 12 (137) Rok XV ISSN Wrzesien WTC - zderzenie dwóch światów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "G a z e t a X X X V I I L O. propozycje. Nr 12 (137) Rok XV ISSN 1644-8359 Wrzesien 2011. WTC - zderzenie dwóch światów"

Transkrypt

1 R e l a c j a z e Ś D M W r z e s i e ń B i t w a W a r s z a w s k a G a z e t a X X X V I I L O propozycje Nr 12 (137) Rok XV ISSN Wrzesien 2011 WTC - zderzenie dwóch światów

2 Od redakcji Drodzy Czytelnicy! rzesien, z wiadomych powodo w, W nie nalez y do łatwych miesięcy. Wypoczęci po wakacjach wracamy, aby od nowa zmierzyc się z codziennymi zadaniami. Juz w pierwszych dniach otrzymalis my moz liwos c uczestniczenia w ro z nych zajęciach pozalekcyjnych, na kto rych moz emy zdobywac dodatkową wiedzę i rozwijac nasze pasje. Poprzedni redaktorzy mają teraz mno stwo maturalnych obowiązko w, dlatego tez pojawili się zupełnie nowi dziennikarze. W ten sposo b stanowisko redaktora naczelnego, po Jance Tomczyk, objęłam ja Ola Wicik. Mam nadzieję, z e uda mi się ro wnie dobrze przewodniczyc naszemu zespołowi. Niewątpliwym pomocnikiem będzie Jacek Tomaszewski mo j zastępca. Moz na powiedziec, z e jedynym redaktorem, kto ry pozostał na swoim stanowisku jest prof. Jadwiga Gaudasin ska nasz opiekun merytoryczny. Chciałabym aby w Propozycjach pojawiało się więcej artykuło w o wolontariacie, kto - ry przeciez odgrywa w naszej szkole waz ną rolę. Opro cz tego, planujemy wspo lnie z pozostałymi redaktorami częs ciej poruszac tematy z zakresu kultury i filmu. Mam nadzieję, z e chętnie będziecie sięgac po Propozycje. Chcemy, aby były one dostępne zaro wno w formie drukowanej jak i elektronicznej - na stronie szkoły. Zachęcam ro wniez wszystkich niezdecydowanych, by przyłączyli się do naszego zespołu! A uczniom oraz pracownikom szkoły z y- czę owocnego i radosnego roku szkolnego 2011/2012. Pozdrawiam, Aleksandra Wicik Opieka: mgr Jadwiga Gaudasińska Redaktor naczelny: Ola Wicik Z-ca redaktora naczelnego: Jacek Tomaszewski Sekretarz redakcji: Marta Gospodarewicz Redaktorzy: Zespół redakcyjny Ada Bekas Marysia Dybcio Dominika Janicka Justyna Kacperczyk Kasia Kozerska Weronika Kowalska Sara Ławrów Marysia Michnowska Michał Piotrkiewicz Pamela Rozelska Paulina Ścibor Janka Tomczyk Ania Zielińska Wydawca: XXXVII LICEUM OGO LNOKSZTAŁCĄCE im. Jarosława Dąbrowskiego, ul. S więtokrzyska 1, Warszawa, Tel./fax.: w

3 propozycje Nr 12 (137) Wrzesień 2011 W numerze Wywiad WTC - zderzenie dwo ch s wiato w.s.4-6 Reportaż Młodos c - dobra nowina dla s wiata....s.8-9 World Trade Center Historia Dlaczego wrzesien 39.s.7 Z życia szkoły Co się działo na obozie integracyjnym s Klub bezinteresownych egoisto w..s.14 Wolontariat.s.15 Kultura Zapomniany i odkryty na nowo - C. K. Norwid.s.9-10 Bitwa Warszawska - recenzja filmu.s.10 Symetria - recenzja filmu. s Spacerem po Krakowskim Przedmies ciu.. s.13 XV Festiwal Nauki...s.13 The Doors..s Nowos ci biblioteczne...s Madryt - relacja ze Światowych Dni Młodzieży Od rana do późnych godzin wieczornych odbywało się wielkie święto wiary i radości. Tymczasem wkoło nas dzieje się dużo subtelnego, łagodnego, niekrzykliwego dobra, które zmienia oblicze ziemi. Bóg pośrodku nas. s.8 Nie wiadomo ile ludzi było w pobliżu budynków, czy ktoś z pasażerów samolotów się uratował, czy uda się wyciągnąć wszystkich z gruzowiska, ile osób już nie żyje. Te i wiele innych pytań spadło na miliony Nowojorczyków. s. 4 Integracja W walizkach wypełnionych po brzegi mamy wszystko, co jest nam potrzebne w góry: wygodnie buty, kurtki, bluzy. Żegnamy się z rodzicami i zajmujemy miejsca w autokarze. s. 11 Wolontariusze s.14

4 Wywiad World Trade Center zderzenie dwóch światów Dominika Janicka est 6.00 rano 11 wrzes nia 2001 roku. J John jak zwykle słyszy dz więk budzika, wstaje powoli, aby przygotowac się do pracy. Godzinę po z niej z egna się ze swoją z oną i dziec - mi, zamykając drzwi ich nowojorskiego mieszkania. Rozmys la nad czekającym go zebraniem w pracy i nad wieczorem, kto ry planuje spędzic razem z rodziną w kinie. Nie przypuszcza, z e juz nigdy nie wro ci do domu Takich historii jak ta było wiele, niestety większos c z nich skon czyła się tragicznie. Kiedy pierwszy samolot zderzył się z jedną z wiez była 8.46 rano (czasu lokalnego). W budynku znajdowało się wiele ludzi, wszyscy zabiegani, wykonywali powierzone im zadania. Kaz dy z nich miał plany, marzenia. Niestety w chwili zamachu ich z ycie legło w gruzach razem z zapadającymi się piętrami Niedługo potem (o godz. 9.03) kolejny huk - następny samolot z wielką siłą wbija się w s cianę drugiej, ro wniez 110 piętrowej wiez y. Słychac syreny, wszystkie słuz by natychmiast ruszają w drogę, by nies c pomoc poszkodowanym. Nie wiadomo ile ludzi było w pobliz u budynko w, czy ktos z pasaz ero w samoloto w się uratował, czy uda się wyciągnąc wszystkich z gruzowiska, ile oso b juz nie z yje. Te i wiele innych pytan spadło na miliony Nowojorczyko w. Ameryka wstrzymała oddech. Kolejne dni przynosiły wiadomos ci o uratowanych i zwiększającej się liczbie ofiar. Z całego s wiata napływały kondolencje. Stany Zjednoczone pogrąz yły się w z ałobie. W sumie zginęły 2973 osoby, kilka tysięcy zostało rannych. Czy po 10 latach od katastrofy Amerykanie mogą czuc się bezpieczni i wierzyc, z e taki zamach juz nigdy się nie powto - rzy? Aby poznac ro z ne opinie dotyczące WTC postanowiłam przeprowadzic dwa wywiady, z osobami reprezentującymi Naszą Szkolną Społecznos c. Na początku do rozmowy zaprosiłam Przedstawiciela Grona Pedagogicznego, Panią Profesor Ewę Kniaziołucką nauczycielkę historii. Dominika: Witam serdecznie. Nasza dzisiejsza rozmowa będzie dotyczyła zamachu na WTC. Jakie jest pierwsze Pani skojarzenie z 11 września? Pani Profesor: Wydarzenia z 11 wrzes nia kojarzą mi się przede wszystkim z wielkim zaskoczeniem, z obrazem samolotu wbijającego się w s cianę wiez y. Pamiętam moment, kiedy po południu włączyłam program informacyjny. Pokazywali akurat zderzenie, to było jak z filmu, niewiarygodne. Przez yłam ogromny szok. Czy uważa Pani, że można było temu zapobiec? Pojawiają się informacje, z e system kontroli nie zadziałał odpowiednio, z e nie sprawdzono piloto w, ale są to tylko przypuszczenia. Czy według Pani wystarczająco zwiększono środki bezpieczeństwa w ciągu ostatnich 10 lat? Oczywis cie, z e zwiększono s rodki bezpieczen stwa, polepszono procedury, szczego lnie w najbliz szym czasie po zamachu. Niestety z biegiem lat ochrona osłabła. Szczego lnie w Europie, poniewaz istnieje tu przekonanie, z e nam to nie grozi. USA jest teraz trudniejszym celem dla terrorysto w, ze względu na przygotowanie i s wiadomos c niebezpieczen stwa. Mys lę, z e nalez y wziąc ro wniez pod uwagę rozwo j techniki, kto ry umoz liwia działalnos c terrorystom. Z uwagi na to, twierdzę, z e mimo wielu zabezpieczen istnieje zagroz enie. Kto według Pani ponosi odpowiedzialność za tę tragedię? Nie moz na nikogo konkretnie oskarz yc. Nie zwolniono ludzi z pracy, nie obwiniano ich za to co się stało. Uwaz am, z e zawiniło tutaj niedopatrzenie, lekcewaz enie niekto rych sygnało w, brak czujnos ci i wyobraz ni. 4

5 Wywiad Czy świat wyciągnął z tej tragedii odpowiednie wnioski? Tak jak mo wiłam wczes niej, bezpieczen - stwo się zwiększyło, wzmoz ono kontrole na lotniskach, choc z czasem to trochę osłabło. Zaczęto jednak zwracac większą uwagę na kwestie związane z ochroną przed zamachami. Dotyczy to wszystkich krajo w. Społeczen stwo zaczęło byc bardziej kontrolowane m.in. w internecie, przez telefon, zakładanie podsłucho w. Z jednej strony pozwala to lepiej dbac o bezpieczen stwo, a z drugiej jest to po częs ci zabieranie prywatnos ci. Ludzie, kto rymi kieruje strach, godzą się na interwencję, pozwalają, aby odbierano im wolnos c, o kto rą wczes niej walczyli. Jest to pewien paradoks. Po zamachu rozpoczęła się walka z Afganistanem i Irakiem. Miała ona na celu wprowadzenie do tych pan stw demokracji, kto ra powinna zwiększyc kontrolę nad społeczen stwem. Niestety Amerykanie szykując się na wojnę, nie rozumieli kultury pan stw, z kto rymi będą toczyc długotrwałe i skomplikowane starcia. Nie wiedzieli, z e zabicie wodza, nie utworzy w tych krajach demokracji, a konflikty nie wygasną. Natomiast zginie wielu ludzi po obu stronach. Trudno jednoznacznie ocenic czy s wiat wyciągnął odpowiednie wnioski. Zaczął spadac autorytet Stano w Zjednoczonych, poniewaz nie były one w stanie złapac Osamy bin Ladena przez 10 lat. Pogłębiła się natomiast wojna kultur, między s wiatem islamu a rozwiniętą chrzes cijan ską cywilizacją. Czy zwiększyła się świadomość zagrożenia ze strony muzułmanów, nie tylko w USA? Na pewno, pojawiła się agresja wobec muzułmano w. Pogłębiło się przekonanie, z e terrorysta ro wna się muzułmanin, choc w islamie przemoc pojawia się tylko w wypadku obrony. Niestety religia zaczyna pojawiac się w polityce, co nie jest dobrym rozwiązaniem. Czy zabicie Osamy bin Ladena może być zadośćuczynieniem za śmierć prawie 3 tys. ludzi? Osama bin Laden jest pewnym symbolem. Zabicie go było realizacją obietnicy. Podupadły autorytet USA zaczął wzrastac. Amerykanie ucieszyli się z wiadomos ci o jego s mierci, ale to była tylko chwilowa rados c. Nic przeciez nie wro ci z ycia ich bliskim ofiarom zamachu. Powodzenie akcji schwytania O. bin Ladena moz e byc przestrogą dla innych terrorysto w, z e prędzej czy po z niej sprawiedliwos c ich dosięgnie. Czy jest szansa na zawarcie pokoju między Stanami Zjednoczonymi a światem muzułmańskim? Nie jest to juz stan wojny. Walki z Irakiem się kon czą. Wojska wracają do domo w, ale jest obawa, z e po ich wyjez dzie dojdzie do konflikto w wewnętrznych i rozpocznie się terroryzm w danym kraju. Przeszkodzi on we wprowadzeniu demokracji przez nowe władze. Moz na się ro w- niez obawiac, z e po szybkim odsunięciu zagranicznych wojsk, władza ta trafi do terrorysto w. Bardzo dziękuję za rozmowę. Drugą osobą, która udzieliła odpowiedzi na moje pytania jest uczennica klasy II, Ania. Dominika: Witaj. Nasza dzisiejsza rozmowa będzie dotyczyła zamachu na WTC. Jakie jest pierwsze Twoje skojarzenie z 11 września? Ania: Samolot uderzający w WTC. Pamiętam, jak 10 lat temu oglądałam relację z tego zamachu. Na początku wiele oso b uwaz ało, z e jest to tylko film z naprawdę dobrymi efektami specjalnymi. Czy uważasz, że można było temu zapobiec? Mys lę, z e nie moz na było temu zapobiec. Nikt nie przypuszczał,z e moz e wydarzyc się tak wielka tragedia. Czy według Ciebie wystarczająco zwiększono środki bezpieczeństwa w ciągu ostatnich 10 lat? Zdecydowanie zwiększono s rodki bezpieczen stwa np. na lotniskach, ale nie da się całkowicie zapobiec kolejnym atakom na s wiecie. Czy zwiększyła się świadomość zagrożenia ze strony muzułmanów, nie tylko w USA? Faktycznie zwiększyła się s wiadomos c zagroz enia zamachami, nie tylko ze strony muzułmano w. Niestety, teraz większos c ludzi pochodzenia arabskiego jest kojarzona (niesłusznie) tylko z terroryzmem. Czy świat wyciągnął z tej tragedii odpowied- 5

6 Wywiad nie wnioski? Ludzie są teraz bardziej podejrzliwi. Zwiększono s rodki bezpieczen stwa. Zaczęto zwracac większą uwagę na ataki terrorystyczne. S wiat stara się im zapobiec na kaz dym kroku. Kto według Ciebie ponosi odpowiedzialność za tę tragedię? Trudno jest mi ocenic, kto jest odpowiedzialny za atak na WTC. Nie pamiętam z tamtych czaso w za wiele, w kon cu miałam tylko 7 lat. Nie umiem wskazac grupy oso b lub konkretnych jednostek, kto re mogły się nies wiadomie przyczynic do tej tragedii. Czy zabicie Osamy bin Ladena może być zadośćuczynieniem za śmierć prawie 3 tys. ludzi? Zabicie Osamy bin Ladena nie moz e byc zados c uczynieniem za s mierc tylu ludzi. Był odpowiedzialny za ataki na WTC, ale na pewno znajdą się jego następcy. To, z e został zabity moz e spowodowac zwiększenie się liczby niebezpiecznych sytuacji, chęc zemsty. W dodatku s mierc tego człowieka nie zwro ci z ycia ofiarom jego zamachu. Czy jest szansa na zawarcie pokoju między Stanami Zjednoczonymi a światem muzułmańskim? Uwaz am, z e jest szansa na zawarcie pokoju między Stanami a s wiatem muzułman skim. Jez eli obydwie strony się postarają, moz e zapanowac poko j. Na pewno potrzeba do tego chęci i wielu godzin negocjacji. Dziękuję za rozmowę. W obydwu rozmowach zadałam takie same pytania, aby mo c poro wnac opinie moich rozmo wco w. Okazuje się, z e są one bardzo podobne. W tym roku obchody rocznicy zamachu były jak zawsze bardzo uroczyste. Prezydent USA Barack Obama postarał się, aby zawierały one w sobie takz e nutkę refleksji, zastanowienia, skłaniały do głębszych przemys len. Chciał, aby ludzie spojrzeli na tę tragedię z innej strony, z dala od polityki. godzina: 8:46 i 9:03 417m i 415m mierzyły wiez e firm zatrudniających tysiące oso b. oso b zginęło w zamachu

7 Historia ybuch II wojny s wiatowej zatarł w W s wiadomos ci Polako w s lad II RP jako demokratycznego pan stwa. PRL nie doceniał 123-letnich staran o Rzeczpospolitą oraz potępiał dwudziestoletnią postawę patrioto w. Obwiniał ją za IV rozbio r Polski. Dzis jednak wiemy, z e rzeczywistos c była inna. Nie wywołaliśmy tej wojny i nie chcieliśmy jej. Została nam narzucona. Będzie to wojna o całe jutro świata. Są tylko dwie drogi rozwojowe: albo podporządkować się Trzeciej Rzeszy w jej planach hegemonii, albo złamanie tych planów i ocalenie zarazem wolności narodów, wolności ludów i wolności ludu. Weszliśmy na drogę drugą. To jest Polski dziejowy szlak. (Mieczysław Niedziałkowski, Karty padły na stół, Robotnik, wrzesien 1939) Niemcy, mimo ograniczen nadanych przez zwycięskie pan stwa I wojny s wiatowej, rosły w potęgę. Moz na powiedziec, z e zakazano im (nadmiernej) produkcji czołgo w, lecz nie zabroniono magazynowania luf i gąsienic. Nazis ci stali się jedyną legalną partią III Rzeszy, co zawdzięczamy polityce odznaczonego szeregowca z Wielkiej Wojny Adolfa Hitlera, kto ry uznał kapitulację Niemiec podczas Wielkiej Wojny jako zdradę. Przejąwszy w 1933r. całkowitą władzę, fu hrer rozpoczął taktykę pokojowych podbojo w, a raczej początek hegemonii w Europie. Europa ulegała Hitlerowi, co spowodowało eskalację z ądan. Przeprowadził remilitaryzację tereno w granicznych z Francją (Nadrenię), przyłączył Austrię do Rzeszy (Anschluss) bez uz ycia broni, rozebrał Czechosłowację i zyskał częs c jej ziem, na co uległe pan stwa, takie jak Francja czy Wielka Brytania, zgodziły się, prowadząc politykę appeasement, czyli ugłaskania Hitlera. Następnie zmusił Litwę do oddania częs ci terenu. W ten sposo b wziął Polskę w kleszcze. Niemcy z Polską formalnie były w stosunkach pokojowych, związani paktem o nieagresję z 1934 roku. Fu hrer jednak zaz ądał przyłączenia Wolnego Miasta Gdan sk (kontrolowanego przez Ligę Narodo w) do Rzeszy. W styczniu rozmawiał z Polskim ministrem spraw zagranicznych Jo zefem Beckiem o eksterytorialnej autostradzie niemieckiej z Pomorza Zachodniego do Prus Wschodnich to było jedno z kilku ultimatum. W zamian za to pakt miał zostac przedłuz ony o 25 lat. Wtedy w Sejmie RP z ust Becka padły historyczne słowa: Polska od Dlaczego wrzesień 39 Jacek Tomaszewski Bałtyku odepchnąc się nie da!. W tym czasie Hitler przygotował plan agresji na Polskę potwierdzając słowa gen. Hansa von Seeckta z 1922r.: istnienie Polski jest nie do pogodzenia z sytuacją z yciową Niemiec. Polska musi zniknąc i zniknie dzięki własnej słabos ci i dzięki Rosji - i z naszą pomocą. Nie mielis my się czego obawiac dostalis my zapewnienia ze strony Francji i Wielkiej Brytanii, z e w razie wojny pomogą! Okazuje się, z e po 1. wrzes nia o tych słowach zapomnieli, mimo, z e o pakcie Ribbentrop-Mołotow wiedzieli kilka dni wczes niej. Ponaglanie sojuszniko w dwa tygodnie po z niej nie pomogło. Stalin wypełniając postanowienia paktu Niemiec i ZSRR oraz łamiąc pakt polskosowiecki z 1932r., 17. wrzes nia podjął atak na Polskę. Przy podjęciu decyzji o rozpoczęciu agresji sowieckiej obecny był ambasador RP w Moskwie - Wacław Grzybowski, kto ry tej noty nie przyjął i kto remu zostało oznajmione, z e dobiegło kon ca istnienie pan stwa polskiego. Komunikat pan stw sojuszniczych Polski o braku pomocy z ich strony dał zielone s wiatło dla czerwonego pochodu. "...Zwycięstw się szlak ich serią znaczy, sztandar wolności okrył chwałą, głowami polskich posiadaczy brukują Ukrainę całą. Pada Podole, w hołdach Wołyń, lud pieśnią wita ustrój nowy, płoną majątki i kościoły i Chrystus z kulą w tyle głowy..." (Jacek Kaczmarski, Ballada wrzes niowa 7

8 Reportaż Młodość - dobra nowina dla świata Daniel Gaweł S tudenci dziennikarstwa, wiem to z autopsji, dowiadują się od swoich wykładowco w, z e dobrą wiadomos cią jest zła wiadomos c. Wojny, tragedie, wypadki, skandale, nieszczęs cia nie schodzą z pierwszych stron gazet oraz z czoło wek telewizyjnych serwiso w informacyjnych. To się podoba, to się ogląda, to się opłaca. Z yjemy więc bombardowani nieszczęs ciem, zalewani falami nieczystos ci, obsmarowani brudem s wiata. Tymczasem woko ł nas dzieje się duz o subtelnego, łagodnego, niekrzykliwego dobra, kto re zmienia oblicze ziemi. Tegoroczne S wiatowe Dni Młodziez y, bo o nich chciałbym napisac kilka sło w, były dla mnie wydarzeniem niezwykłym i szczego lnym. Blisko 2 miliony młodych ludzi z całego s wiata odpowiedziało na zaproszenie papiez a i przyjechało do Madrytu. Młodos c i entuzjazm, niczym powietrze, były wszędzie. Od rana do po z nych godzin wieczornych odbywało się wielkie s więto wiary i rados ci. Na placach, skwerach, w przejs ciach podziemnych i metrze usłyszec moz na było s piewy wyraz ające wiarę oraz skandowane imię Benedetto. Madryt opanował festiwal młodos ci przez ywanej z Bogiem we Wspo l- nocie Kos cioła. I działy się cuda. Jednym z cudo w, kto rego bylis my wszyscy s wiadkami, było uciszenie burzy na lotnisku Cuatro Vientos. Na centralne spotkanie z papiez em młodziez przybywała od samego rana w 40 -stopniowym upale, z karimatami, s piworami, materacami. Z kaz dą upływającą godziną, najstarsze lotnisko hiszpan skie, zapełniało się tłumem młodych. Z ar lał się z nieba. W s cisku, kurzu i spiekocie czekalis my na przyjazd Benedykta XVI. Nic nie wskazywało na to, jak dramatyczny i wymowny będzie przebieg tego spotkania. Wreszcie na telebimach zobaczylis my białą sylwetkę Piotra naszych czaso w. Młodzi zaczęli skandowac w języku hiszpan skim: To jest młodziez papiez a. Zapadł zmrok, rozpoczęło się naboz en stwo. W przeciągu kilku minut, w trakcie liturgii słowa, zerwała się wielka ulewa i rozpętała się burza. Przerwano naboz en stwo. Pytałem się w duchu, dlaczego tak musi byc? Dlaczego Bo g na to pozwala? Czulis my rozczarowanie. Rados c wro ciła jednak do naszych serc, kiedy zno w ujrzelis my papiez a ubranego w stro j liturgiczny, a zaraz za nim wjez dz ający Najs więtszy Sakrament. Upadlis my na kolana. Poproszono o ciszę. Umilkli wszyscy i wszystko. Z adnych rozmo w, z adnych grzmoto w, z adnej wichury ani deszczu. Cisza. Bo g stał pos rodku nas. Po kilkunastu minutach papiez odmo wił modlitwę i pobłogosławił Najs więtszym Sakramentem. W tym momencie zaczął padac deszcz. Kiedy rozmawiałem o tym z moją z oną, powiedziała mi, z e tę burzę, ten deszcz, odczytywała jako walkę dobra ze złem i wiedziała, z e musi się modlic. Było to dla nas wielkie przez y- cie, cud uciszenia burzy. S wiatowe Dni Młodziez y były dla mnie wspaniałym dos wiadczeniem młodego Kos cioła. Czuję w sercu ogromną wdzięcznos c dla Benedykta XVI oraz Jana Pawła II za to wielkie dzieło, kto re trwa od 26 lat, dając młodym z całego s wiata okazję, aby spotkac się razem, dos wiadczyc z ywego Boga oraz pokazac s wiatu, z e 8 PROPOZYCJE

9 Literatura Kos cio ł jest młody, pełen entuzjazmu i rados ci. Szkoda tylko, z e media, po raz kolejny wolały mo wic o zamieszkach i protestach, zamiast pokazac to, co było kwintesencją i prawdą. W moim jednak sercu w sercu osoby, kto ra mogła przez yc to spotkanie osobis cie rozbrzmiewają słowa Jana Pawła II wypowiedziane do młodych w dniu rozpoczęcia pontyfikatu: Wy jestes cie przyszłos cią s wiata! Wy jestes cie nadzieją Kos cioła! Wy jestes cie moją nadzieją!. On głęboko wierzył i pokazywał przy ro z nych okazjach, z e młodos c przez ywana z Bogiem jest dobrą nowiną dla s wiata, nowiną, o kto rej po tegorocznych S wiatowych Dniach Młodziez y jestem przekonany. (P. Daniel Gaweł jest katechetą w Dąbrowskim) Zapomniany i odkryty na nowo - w 190. rocznicę urodzin C. K. Norwida yprian Kamil Norwid jest jednym z C najbardziej znanych poeto w polskiego romantyzmu. 24 wrzes nia obchodzilis my jego 190. rocznicę urodzin. Z tej okazji Propozycje przedstawiają kro tką notkę biograficzną tego wielkiego Polaka. Michał Piotrkowicz Cyprian Ksawery Gerard Walenty Norwid urodził się 24 wrzes nia 1821 r. w Laskowie- Głuchach na Mazowszu. Sakrament Chrztu s w. udzielony mu został w kos ciele parafialnym w Dąbro wce. Ojciec Jan i matka Ludwika wczes nie zmarli i osierocili małego Cypriana. Wychowywał się on od 1825 r. u prababki, kto - ra pochodziła z rodziny Sobieskich. Poeta zawsze chętnie podkres lał, z e jest spokrewniony po kądzieli z kro lem Janem III Sobieskim. Szkolne lata spędził w Warszawie, uczęszczając 9

10 Kino do gimnazjum razem ze swym bratem Ludwikiem. Po piątej klasie zakon czył naukę i wstąpił do prywatnej szkoły malarskiej. W tym miejscu warto wspomniec o tym, z e Norwid jest autorem kilku olejnych obrazo w, z kto rych tylko cztery zachowały się do naszych czaso w. Poeta po raz pierwszy zadebiutował wierszem Mo j ostatni sonet, kto ry ukazał się na łamach Pis miennictwa Krajowego redagowanego przez Hipolita Skimborowicza. Norwid był wielkim podro z nikiem. W 1842 r. wyjechał do Drezna, aby doskonalic sztukę rzez biarską. Dwa lata po z niej zamieszkał w Rzymie. To włas nie tam poznał swoją wielką nieszczęs liwą miłos c -Marię z Nesselrodo w Kalergis. W 1846 r. wyjechał do Berlina, gdzie spotykał się i uczestniczył w z yciu miejscowej Polonii. Niestety został aresztowany i musiał przymusowo opus cic Prusy. Podczas Wiosny Ludo w wyprowadził się ponownie do Rzymu, gdzie poznał Adama Mickiewicza i Zygmunta Krasin skiego. Większos c czasu spędził jednak w Paryz u. W przebywał w USA, potem w Londynie. Rok 1872 był najcięz szym w okresie z ycia Cypriana Norwida, bowiem zachorował na gruz - licę. Zmarł 23 maja 1883 r. w paryskim przytułku. Two rczos c Norwida dla ludzi, kto rzy z yli w jego czasach, była zbyt trudna. Cały dorobek literacki został na pewien czas zapomniany. Ponownie odkryty w okresie Młodej Polski przez Zenona Przesmyckiego-Miriama oraz innych pisarzy polskich. A oto najbardziej znane dzieła Cypriana Norwida: Klaskaniem mając obrzękłe prawice..., Vade-Mecum, Cos Ty Atenom zrobił Sokratesie, Czarne kwiaty, Białe kwiaty, Fortepian Szopena, Do obywatela Johna Brauna oraz takie dramaty jak: Za kulisami, Aktor, Piers cien wielkiej damy. Drodzy Czytelnicy Propozycji zachęcam Was do zgłębiania wiedzy o Norwidzie oraz do czytania jego utworo w. Mys lę, z e warto pos więcic trochę wolnego czasu na poznanie jego two r- czos ci... Miłość na czerwonym froncie Marysia Michnowska odobno najtrudniej jest scenografowi P odtworzyc niedaleką przeszłos c. Trudno tez jest zrobic film o bardzo waz nym wydarzeniu narodowym. Prawie kaz dy z nas słyszał o bitwie, kto ra miała miejsce na przedpolach Warszawy i zapobiegła ekspansji komunizmu na Europę Zachodnią. Nazywano to cudem nad Wisłą. Wszyscy mielis my jakies swoje wyobraz enia o tym wydarzeniu, az tu nagle (wywołując wczes niej odpowiedni szum w mediach) pojawia się film, kto ry najprawdopodobniej będzie miał ogromny wpływ na wyobraz enia przyszłych pokolen. Produkcja filmowa Jerzego Hoffmana została zrealizowana w technologii 3D. Na tle wydarzen z 1920 roku ukazuje losy dwo jki młodych ludzi, Jana i Aleksandry. W filmie zagrali m. in. Natasza Urban ska, Borys Szyc, Daniel Olbrychski w roli Jo zefa Piłsudskiego, Adam Ferency, Bogusław Linda, Graz yna Szapołowska i Michał Z ebrowski. Scenariusz napisał Jarosław Soko ł z Jerzym Hoffmanem a muzykę skomponował Krzesimir Dębski. Po pierwsze 3D, kto rego nigdy w polskich filmach nie było. Na ten temat zdania mogą byc podzielone. Dla jednych to po prostu efekciarstwo mające przyciągnąc do kina jak największą liczbę widzo w a innym pomaga lepiej zrozumiec i wczuc się w akcję. Po drugie romans w tle czy jako gło wny wątek? Niekto rym nie podoba się motyw miłos ci, poniewaz film w kon cu nie nazywa się Jan i Aleksandra, tylko Bitwa Warszawska 1920, więc na tym włas nie powinna byc oparta akcja. Z drugiej strony przeciez zamiarem two rco w nie było zrobienie filmu tylko o historii, aby nauczyc wszystkich Polako w przebiegu Bitwy i istotnych fakto w z nią związanych. Tego wszystkiego moz emy dowiedziec się z podręczniko w, a w tym filmie jest to tylko tło. 10

11 Z życia szkoły Po trzecie aktorzy, od kto rych przeciez wiele zalez y. Podobała mi się postac komisarza Bykowskiego, czekisty, kto rą grał Adam Ferency. Moją uwagę przyciągnęła ro wniez epizodyczna rola Łukasza Garlickiego, jako ks. Ignacego Skorupki, a takz e scena jego s mierci, gdy rusza do walki ze słowami na ustach Boz e cos Polskę. Nie moz na ro wniez zapomniec o Danielu Olbrychskim, kto ry miał niezwykle trudne zadanie, wcielając się w tak charakterystyczną postac. Jego Piłsudski był niezwykle spokojny, zro wnowaz ony i pewny siebie. Chociaz nie była to gło wna rola, to jednak nalez y ona do takich, kto re pozostają w naszej pamięci. Kolejnym bardzo waz nym elementem filmu są efekty specjalne, kto re muszą byc w naturalny sposo b wprowadzac nas w realia bitwy, szczego lnie kiedy film jest realizowany w technologii 3D, co oznacza, z e widzimy kaz dy element z niezwykłą dokładnos cią. Podsumowując, mogę powiedziec, z e film trzeba koniecznie obejrzec i wyrobic sobie o nim własne zdanie. Piękne zdjęcia, efekty specjalne i kilka naprawdę dobrze zagranych ro l, a takz e niekto re sceny głęboko zapadają w pamięc. To na pewno wiele oso b do zobaczenia tej produkcji. Co się działo na obozie integracyjnym Ada Bekas Po tygodniowej przerwie i beztroskim wypoczynku wracamy do szkoły. Zintegrowani, pełni ambicji i zapału do nauki, wypoczęci. No może z wypoczęciem to nie do końca prawda w końcu piesze wycieczki po górach potrafią wykończyć, szczególnie kiedy nie ma się kondycji. Ale co się działo na wyjeździe? Opowiem o tym w skrócie. W sobotę 18 wrzes nia o 730 spotykamy się na Torwarze. My, czyli pierwsze klasy humanistyczne (A, B, C). W walizkach wypełnionych po brzegi mamy wszystko, co jest nam potrzebne do wyprawy w go ry: wygodne buty, kurtki, bluzy. Z egnamy się z rodzicami i zajmujemy miejsca w autokarze. Podro z mija nam zaskakująco szybko, a na miejscu jestes my wczes niej niz planowalis my. Mieszkamy w ładnym, nowoczesnym pensjonacie Giewont. Nazwa wcale nie jest przypadkowa, gdyz jez eli pogoda dopisuje moz emy z okien 11

12 Z ży c i a s zk o ł y naszych pokojow zobaczyc ten szczyt w całej okazałosci. Mamy tylko mały problem z zasięgiem. Zeby zadzwonic do rodzicow musimy wychodzic przed budynek. Sniadanie codziennie o 815. Trzeba więc wczesnie wstac z łozka, by zdązyc się ubrac i spakowac rzeczy na wycieczkę, na ktorą wyruszamy zaraz po sniadaniu. Oczywiscie nie nudzimy się, poniewaz mamy mnostwo zajęc. Przede wszystkim spotkania z wychowawcą i zajęcia integracyjne z panią psycholog i pedagog. Jestesmy tu w koncu po to, pisarz Kornel Makuszynski. Następnego dnia wybieramy się do Harendy, Muzeum Jana Kasprowicza jednego z najwybitniejszych poetow Młodej Polski. Następnie do Atmy muzeum Karola Szymanowskiego - kompozytora. Oczywiscie przychodzi czas na pieszą wędrowkę po gorach. Dzielimy się na dwie grupy jedna wędruje po malowniczej Dolinie Koscieliskiej i zwiedza Jaskinię Mrozną, a druga z wielkim wysiłkiem wdrapuje się na Gęsią Szyję. Po drodze spotykamy sliczne, oswojone z turysta- zeby się zintegrowac. Nowa klasa to ponad trzydziesci roznych charakterow. Musimy się poznac i polubic, ale to przychodzi nam z łatwoscią. Piszemy regulamin klasy. Kazda klasa ma własne zasady, co robic, zeby dobrze czuc się w swoim towarzystwie przez najblizsze trzy lata. Potem idziemy na spacer na cmentarz przy Pęksowym Brzysku w Zakopanem, gdzie pani przewodnik funduje nam bardzo wyczerpujący wykład o zasłuzonych zakopianskich osobistosciach, takich jak doktor Tytus Chałubinski czy mi owieczki. Jemy tez pyszne oscypki trudno byc w Tatrach i ich nie sprobowac! Odwiedzamy rowniez izbę regionalną, w ktorej częstują nas wysmienitą kwasnicą, a wesoły goral opowiada o podhalanskich tradycjach, strojach i instrumentach. Niestety wszystko co dobre szybko się konczy i juz 24 wrzesnia wracamy z powrotem do Warszawy. Czujemy się dobrze, jestesmy bogatsi o nowe przezycia, a przede wszystkim lubimy się nawzajem. 12

13 Wystawa Wydarzenie Spacer po Krakowskim Przedmieściu Kasia Kozerska, Pamela Rozelska apraszamy do obejrzenia wspaniałych Z wystaw znajdujących się na Krakowskim Przedmies ciu. Moz na zobaczyc m.in. : Rumunia wielu narodów w fotografiach XX wieku - 9 wrzes nia 31 paz dziernika, ul. Krakowskie Przedmies cie. Ta plenerowa wystawa, ponad dwadzies cia wielkoformatowych zdjęc, ukazuje ro z ne aspekty z ycia mniejszos ci narodowych w Rumunii. Tak więc moz na zobaczyc, a nawet przeczytac co nieco o kulturze i codziennym z yciu mieszkających tam Polako w, Rosjan, Serbo w czy Z ydo w. Na pokaz zaprasza organizator Rumun ski Instytut Kultury Hoffmana 1920 Bitwa Warszawska. Autorem zdjęc jest Sławomir Idziak wybitny operator filmowy. Jego zdjęcia są niezwykle ekspresywne, ukazują pełną problematykę i emocje dzieła rez ysera Jerzego Hoffmana. Po obejrzeniu fotografii warto zobaczyc film, kto ry wszedł na ekrany 30 wrzes nia. Wystawa prac Ludwika Gronowskiego 15 marca 1933 Fotografie tego autora ukazują piękno architektury starych warszawskich budynko w. Wystawa 1920 Bitwa Warszawska - Plac Zamkowy Na Placu Zamkowym moz na ro wniez obejrzec wystawę promującą najnowszy film Jerzego W tym roku po raz piętnasty odbył się Warszawski Festiwal Nauki, kto ry ma na celu popularyzację nauki, jej najnowszych osiągnięc, a takz e przedstawienie problemo w oraz korzys ci społecznych z niej płynących. Festiwal proponował nam duz o ro z nych ciekawych form przekazywania wiedzy. To nie tylko wykłady, ale ro wniez wystawy, warsztaty, pokazy czy prezentacje. Tak więc kaz dy znalazł tu cos dla siebie. XV Festiwal Nauki trwał od 16 do 25 wrzes nia. Tysiące oso b skorzystało z wielu ofert. Zorganizowano wiele zajęc dla młodziez y. Była moz liwos c udziału w spotkaniach ro z nych klubo w. Następny festiwal za rok, więc nie przegap tak wspaniałej okazji i wez udział w Festiwalu Nauki. XV Festiwal Nauki Kasia Kozerska, Pamela Rozelska Serdecznie zapraszamy. Chcesz wiedziec więcej, wejdz na 13

14 Wolontariat Klub bezinteresownych egoistów Aleksandra Wicik Wolontariat to dziedzina, którą niewątpliwie może się pochwalić nasze liceum. Prężnie działające koło już od wielu lat wspiera jedne z ważniejszych inicjatyw ogólnopolskich, warszawskich czy też lokalnych. Wolontariuszki na Balu dla członków Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci Chorych na Padaczkę Współpraca Najpierw wolontariusze zrzeszeni byli w ramach Szkolnego Klubu Polskiego Czerwonego Krzyz a. Pani prof. Renata Tula, jego opiekunka, uwaz a ten okres za najbardziej owocny. Nasi poprzednicy otrzymali wo wczas wiele wyro z - nien, odznaczen, za kto rymi kryła się całoroczna, oddana praca na rzecz innych. Niestety wspo łpraca z PCK musiała się zakon czyc. Jednak na horyzoncie zajas niała fundacja S wiat na Tak. W ten sposo b koło przekształciło się w Szkolny Klub Os miu Dąbrowski. Nasze liceum szybko stało się trzonem społecznos ci fundacyjnej. Do dzis organizowane są u nas comiesięczne spotkania lidero w klubo w, a nasza młodziez licznie zasila szeregi gotowych pomagac wspaniałych wolontariuszy. Realizujemy wspo lnie wiele akcji, takich jak np. Dzien na Tak, Koncert Młodych Talento w oraz pomagamy przy organizacji Balu Integracyjnego oraz Wigilii Polskiej dla oso b niepełnosprawnych. Sił i chęci mamy jednak więcej, dlatego postanowilis my w tym roku wznowic tez działanie Szkolnego Klubu PCK. Wierzymy, z e dzięki temu będziemy mieli więcej moz liwos ci. Wypoczęci i gotowi do dzieła Juz na początku wrzes nia rozpoczęlis my naszą działalnos c na zebraniu Wolontariatu. Spotkania będą odbywały się w kaz dy pierwszy wtorek miesiąca. 13 wrzes nia obecnych było dwudziestu pięciu wolontariuszy (wielu, co bardzo nas cieszy, z klas pierwszych). Jednak to wciąz za mało! Istnieje wiele form działalnos ci w naszym klubie, dlatego tez kaz dy moz e znalez c cos dla siebie. Nie ma obowiązku uczestnictwa w kaz dym przedsięwzięciu, jestes my tez otwarci na wszelkie nowe propozycje. Tworzymy z wolontariuszami zgraną grupę, bo nic tak nie sprzyja efektywnej pracy jak przyjazna atmosfera. Wolontariusz to po części egoista Pani prof. Renata Tula mo wiła na pierwszym spotkaniu o korzys ciach, jakie niesie za sobą udział w wolontariacie. Niepowtarzalne dos wiadczenie pracy z niepełnosprawnymi, czy tez organizowania duz ych przedsięwzięc niewątpliwie będzie owocowało w waszym dalszym z yciu. Zaznaczała tez, z e człowiek pomagając innym, czuje się lepszy i w pewien sposo b bogatszy. Juz dzis, kształtując w sobie wraz liwos c na cudze cierpienie, uczymy się bycia w przyszłos ci dobrymi matkami i ojcami. Mo wimy więc, z e wolontariat jest czyms bezinteresownym, poniewaz nie zauwaz amy jeszcze jak wiele daje nam korzys ci. 14

15 Wolontariat OGŁOSZENIE,,Dobroć jest cichym czynieniem tego, o czym inni głośno mówią. - Friedl Beutelrock Serdecznie zapraszamy Wszystkich Ucznio w Naszego Liceum ( i nie tylko) do uczestnictwa w szkolnym wolontariacie. Jes li chcecie swo j cenny, wolny czas pos więcic innym to nie zwlekajcie dłuz ej! Spotkania Wolontariuszy odbywają się w kaz dy pierwszy wtorek miesiąca. Aktualne informacje dotyczące zebran są zawsze wywieszane na tablicy ogłoszen. Nasz szkolny wolontariat proponuje ro z ne formy działania: pomoc dzieciom ze s wietlicy s rodowiskowej na Tamce udział w Balu Niepełnosprawnych Dzieci uczestnictwo w Wigilii Polskiej organizacja Dnia na Tak WOS P Oraz wiele, wiele innych! Zachęcamy do udziału i czekamy na Was!!! Po szczego łowe informacje moz ecie się zgłaszac do Opiekuna Szkolnego Wolontariatu: pani prof. Renaty Tuli lub do Przewodniczących Szkolnego Wolontariatu: Oli Wicik z kl. 2a oraz Agnieszki Gryszkiewicz z kl. 2a. (13 wrzes nia br. odbyło się I Spotkanie Wolontariuszy.),,Należy dawać to, co jakoś kosztuje, wymaga poświęcenia, pozbawia czegoś, co się lubi aby dar miał wartość przed Bogiem. - Matka Teresa z Kalkuty 15

NR 7 Gazetka Szkolna SP nr 16 STO

NR 7 Gazetka Szkolna SP nr 16 STO Nr 7, 30 listopada 2012 Dziesięććplus sześćć NR 7 Gazetka Szkolna SP nr 16 STO WYDANIE JUBILEUSZOWE z okazji 25-lecia STO Gazetka pisana przez prawie całą klasę piątą pod kierunkiem p. Ani Łąckiej T YLKO

Bardziej szczegółowo

Syndrom słonia. Powstanie Warszawskie czy było warto?

Syndrom słonia. Powstanie Warszawskie czy było warto? Syndrom słonia Nr 1 (116) Powstanie Warszawskie czy było warto? Cios w plecy ISSN 1644-8359 Wrzesień 2009 Od redakcji Drogie Czytelniczki i Czytelnicy, Witam wszystkich bardzo serdecznie! Oj, chyba zaczęłam

Bardziej szczegółowo

Pełna wersja książki dostępna jest na stronie internetowej www.vsatrader.eu

Pełna wersja książki dostępna jest na stronie internetowej www.vsatrader.eu 1 Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji Trading In The Shadow of the Smart Money autorstwa Gavina Holmesa. Pełna wersja książki dostępna jest na stronie internetowej www.vsatrader.eu Copyright

Bardziej szczegółowo

Niecodziennik. Dziennikarzy portalu duchowy.pl

Niecodziennik. Dziennikarzy portalu duchowy.pl drogowskazyjp2.pl dr Niecodziennik Dziennikarzy portalu duchowy.pl Egzemplarz bezpłatny Nakład 100 000 egz. Mam za co dziękować! Gdy patrzę na swoje życie z pewnej perspektywy, widzę więcej SPECJALNIE

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNIAK. rok 2013/14, nr 3

WSTĘPNIAK. rok 2013/14, nr 3 Cena 2 zł Czy szkodzi? Czy masz problem z wagą? Co ciekawego na projekcie unijnym? 11 listopadaczy ważny? Co na siebie włożyć w zimie? Czy to Święto? Opiekun Gazetki: mgr Jolanta Wątorczyk Redaktor Naczelny:

Bardziej szczegółowo

Wkraczamy do (read)akcji!

Wkraczamy do (read)akcji! strona REaDakcji gazetka uczniów I LO im. M. Kopernika ul. Łopuskiego 42-44 78-100 Kołobrzeg tel. 943544633 redakcjaread@gmail.com www.readakcja.republika.pl nr 1(14) 2013/2014 nakład 80 egzemplarzy Opiekun

Bardziej szczegółowo

Półserio. Centrum sportowe otwarte. Drudzy na pudle. Uczymy się dla siebie. Gościu, siądź pod mym parasolem! maj, czerwiec 2013 Nr 5/61 2012/2013

Półserio. Centrum sportowe otwarte. Drudzy na pudle. Uczymy się dla siebie. Gościu, siądź pod mym parasolem! maj, czerwiec 2013 Nr 5/61 2012/2013 Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Topoli Królewskiej Półserio maj, czerwiec 2013 Nr 5/61 2012/2013 Drudzy na pudle Centrum sportowe otwarte Gościu, siądź pod mym parasolem! Uczymy się dla siebie 2 PÓŁSERIO

Bardziej szczegółowo

ŁOWCY TALENTÓW ROZMOWY TEATRALNE. Nie gonię za złudnym szczęściem. Kultura nadała sens życiu Andrzeja. CZYLI XV WAKACYJNA AKADEMIA TALENTÓW s.

ŁOWCY TALENTÓW ROZMOWY TEATRALNE. Nie gonię za złudnym szczęściem. Kultura nadała sens życiu Andrzeja. CZYLI XV WAKACYJNA AKADEMIA TALENTÓW s. ŁOWCY TALENTÓW CZYLI XV WAKACYJNA AKADEMIA TALENTÓW s. 7 Czerwiec 2014 Nr 6(06) B I U L E T Y N I N F O R M A C J I K U L T U R A L N E J s. 5 s. 6 s. 16 ROZMOWY TEATRALNE s. 8-9 s. 12-13 s. 18 Coraz częściej

Bardziej szczegółowo

sapere aude Rok 14 Nr 2/83 grudzień 2014 Miesięcznik. Wydaje zespół Sapere aude. ZSO w Zambrowie Cytat miesiąca

sapere aude Rok 14 Nr 2/83 grudzień 2014 Miesięcznik. Wydaje zespół Sapere aude. ZSO w Zambrowie Cytat miesiąca SGazeta APERE AUDE Społeczności Szkolnej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie S TR. 1 sapere aude Rok 14 Nr 2/83 grudzień 2014 Miesięcznik. Wydaje zespół Sapere aude. ZSO w Zambrowie Kolejny numer

Bardziej szczegółowo

Jak zainteresować młodego Polaka historią ojczyzny?

Jak zainteresować młodego Polaka historią ojczyzny? Olimpiada WOS 2008/2009 Jak zainteresować młodego Polaka historią ojczyzny? Emilia Bąk, klasa III w Gimnazjum Przymierza Rodzin na Ursynowie Praca wykonana pod kierownictwem Pani Anny Winnickiej [Warszawa,

Bardziej szczegółowo

FAX HISTORICA PERIODYK STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO HISTORYKÓW UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

FAX HISTORICA PERIODYK STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO HISTORYKÓW UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO FAX HISTORICA PERIODYK STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO HISTORYKÓW UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO Wydawca: Studenckie Koło Naukowe Historyków Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 11, p. 026 40-007 Katowice Redakcja Kamil

Bardziej szczegółowo

popiel nie marudzą Lidia Profesjonaliści Kultura ygor przebindowski Raport urlop w polsce Psychologia sos dla par Moda Monte carlo Hobby nurkowanie

popiel nie marudzą Lidia Profesjonaliści Kultura ygor przebindowski Raport urlop w polsce Psychologia sos dla par Moda Monte carlo Hobby nurkowanie Nr 2(2) jesień 2014 Cena 7,00 zł w tym 8% VAT M A G A Z Y N L U D Z I C I E K A W Y C H Ż Y C I A Lidia popiel Profesjonaliści nie marudzą Kultura ygor przebindowski Raport urlop w polsce Psychologia sos

Bardziej szczegółowo

Dwumiesięcznik Uczniowski Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1. Numer 17/2010 Wrzesień/Październik 2010

Dwumiesięcznik Uczniowski Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1. Numer 17/2010 Wrzesień/Październik 2010 Dwumiesięcznik Uczniowski Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 Numer 17/2010 Wrzesień/Październik 2010 SZTANDAR WPROWADZIĆ WYWIAD Z PROF. BARBARĄ FORTUNĄ! PRAWDZIWY MĘŻCZYZNA, CZYLI TOK MYŚLENIA MIESZKAŃCÓW

Bardziej szczegółowo

numer * * * PRZYLEP SIĘ!!! ISSN 1732-9302

numer * * * PRZYLEP SIĘ!!! ISSN 1732-9302 Lepkie RĘCE ISSN 1732-9302 03.01.2007 15.01.2007 * * * PRZYLEP SIĘ!!! numer 30 MIESIĄCZNIK KULTURALNY STUDENTÓW POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ koło naukowe energetyków gapa ESTIEM USOS pani antonina miejsca

Bardziej szczegółowo

Postera MAGAZYN EUROPEJSKIEGO FORUM WŁAŚCICIELEK FIRM. NR 1(29) sierpień 2013 ISSN 2081-6995

Postera MAGAZYN EUROPEJSKIEGO FORUM WŁAŚCICIELEK FIRM. NR 1(29) sierpień 2013 ISSN 2081-6995 Postera NR 1(29) sierpień 2013 MAGAZYN EUROPEJSKIEGO FORUM WŁAŚCICIELEK FIRM ISSN 2081-6995 Od Redakcji Szanowne Panie, Szanowni Państwo, Europejskie Forum Właścicielek Firm działa już 10 lat. Niedawno

Bardziej szczegółowo

Trzeci. 70latpowojnie Toruń,24 26.04.2015 sztukafaktu.pl

Trzeci. 70latpowojnie Toruń,24 26.04.2015 sztukafaktu.pl Trzeci 70latpowojnie Toruń,24 26.04.2015 sztukafaktu.pl Spis treści Słowa wprowadzające 2 Prezydent Miasta Torunia 2 Prezeska MDR 5 Prezes Zarządu TVP SA 3 Dyrektor artystyczny festiwalu 7 Marszałek Województwa

Bardziej szczegółowo

Helena Rubinstein jest uważana za jedną z najbogatszych kobiet w historii świata. Dowiedz się dlaczego czytając tekst Joanny Jakóbowskiej.

Helena Rubinstein jest uważana za jedną z najbogatszych kobiet w historii świata. Dowiedz się dlaczego czytając tekst Joanny Jakóbowskiej. Przeczytaj na: www.gs.uni.opole.pl Nie ma złych, są tylko uwikłani - przeczytaj recenzję książki Uwikłanie na naszej stronie internetowej. Helena Rubinstein jest uważana za jedną z najbogatszych kobiet

Bardziej szczegółowo

Media patrzą w przeszłość. medialne. Warsztaty. www.redakcja24.pl. listopad nr 8 (12)/2008 ISSN 1898-3480 egzemplarz bezpłatny

Media patrzą w przeszłość. medialne. Warsztaty. www.redakcja24.pl. listopad nr 8 (12)/2008 ISSN 1898-3480 egzemplarz bezpłatny www.redakcja24.pl Warsztaty medialne PRAWO PRASOWE, SYTUACJE KRYZYSOWE, REDAGOWANIE pismo warsztatowe Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego listopad nr 8 (12)/2008 ISSN 1898-3480 egzemplarz

Bardziej szczegółowo

Dolnośląska Młodzież

Dolnośląska Młodzież Dolnośląska Młodzież 35 prac wybranych losowo z nagrodzonych i wyróżnionych w X Dolnośląskich Konkursach Literackich o Laur Złotego Pióra My Polacy, My Dolnoślązacy z lat 2005-2014 Projekt dofinansowany

Bardziej szczegółowo

KRZYŻ MALTAŃSKI Gazeta Zakonu Maltańskiego w Polsce

KRZYŻ MALTAŃSKI Gazeta Zakonu Maltańskiego w Polsce NUMER 1 (3) CZERWIEC 2014 KRZYŻ MALTAŃSKI Gazeta Zakonu Maltańskiego w Polsce ISSN 2353-8740 Ratownicy bez granic Akcja kanonizacja Ukraińcom na pomoc przyjmij honorowy zakład Malbork, 7 września 2014

Bardziej szczegółowo

JPII MAGAZYN BIBLIOTEK MOKOTOWSKICH NR 03 (20) LISTOPAD 2012 EGZEMPLARZ ISSN 1897-9432. TYM, KTÓRZY ODESZLI www.muzeum-orlabn.org.

JPII MAGAZYN BIBLIOTEK MOKOTOWSKICH NR 03 (20) LISTOPAD 2012 EGZEMPLARZ ISSN 1897-9432. TYM, KTÓRZY ODESZLI www.muzeum-orlabn.org. MAGAZYN BIBLIOTEK MOKOTOWSKICH NR 03 (20) JESIEŃ MAGAZYN BIBLIOTEK MOKOTOWSKICH NR 01 (11) MAGAZYN BIBLIOTEK MOKOTOWSKICH NR 02(12) MAGAZYN BIBLIOTEK MOKOTOWSKICH NR 03 (13) LISTOPAD 2012 12 kwietnia 2010

Bardziej szczegółowo

Sienkiewicz w trójkącie Kolejna teoria spiskowa

Sienkiewicz w trójkącie Kolejna teoria spiskowa NR 8 / MAJ 2015 NAKŁAD 40 SZTUK CENA 2 PLN NAGŁOWEK STR. 4 Sienkiewicz w trójkącie Kolejna teoria spiskowa STR. 9 Wybory są częścią naszego życia Rozlane mleko STR. 5 Niewiele wyborów w dzieciństwie podejmowałem

Bardziej szczegółowo

Nr 7 (43), wrzesień 2006 ISSN 1642-8161 MAGAZYN STUDENCKI WSB. Numer. specjalny

Nr 7 (43), wrzesień 2006 ISSN 1642-8161 MAGAZYN STUDENCKI WSB. Numer. specjalny Nr 7 (43), wrzesień 2006 ISSN 1642-8161 MAGAZYN STUDENCKI WSB Numer specjalny Spis treści: Baza dydaktyczna 3 Władze 4 Organizacje studenckie 5 Subiektywnie 9 Harmonogram 10 Przewodnik po ekstranecie 12

Bardziej szczegółowo

Nr 188. kwiecień-czerwiec 2014 rok XXIII kwartalnik

Nr 188. kwiecień-czerwiec 2014 rok XXIII kwartalnik NR ISSN 1232-4566 Nr 188 kwiecień-czerwiec 2014 rok XXIII kwartalnik Rok 1989 uznawany jest za moment przełomowy we współczesnych dziejach państwa i społeczeństwa polskiego. O 25-leciu wolnej Polski piszemy

Bardziej szczegółowo

W zakrystii. Spis treści. Dobro rodzin, dobro Ojczyzny...

W zakrystii. Spis treści. Dobro rodzin, dobro Ojczyzny... MAGAZYN PARAFIALNY 4 (96)/2010 1 Spis treści W zakrystii 1 Dobro rodzin, dobro Ojczyzny... Miłość, która powraca felieton Agaty Tomaszewskiej-Antoniewicz 2 Słowo Boże 3 Rodzina w Biblii ks. Paweł Rogalski

Bardziej szczegółowo

Nr 1 (37), styczeń 2006 ISSN 1642-8161 MAGAZYN STUDENCKI WSB. Walentynki Sport. Wzory. mikroekonomia, statystyka, matematyka

Nr 1 (37), styczeń 2006 ISSN 1642-8161 MAGAZYN STUDENCKI WSB. Walentynki Sport. Wzory. mikroekonomia, statystyka, matematyka Nr 1 (37), styczeń 2006 ISSN 1642-8161 MAGAZYN STUDENCKI WSB Walentynki Sport Wzory mikroekonomia, statystyka, matematyka Wstępniak Jestem zaszczycona tym, że mogę Was, Drodzy Czytelnicy, powitać w pierwszym

Bardziej szczegółowo

styczeń/luty 2010 dwum ies ięcz nik Gim na z jum nr 23 w B ydg osz cz y na kł a d: 6 0 sz t. cena : 1 zł

styczeń/luty 2010 dwum ies ięcz nik Gim na z jum nr 23 w B ydg osz cz y na kł a d: 6 0 sz t. cena : 1 zł styczeń/luty 2010 dwum ies ięcz nik Gim na z jum nr 23 w B ydg osz cz y na kł a d: 6 0 sz t. cena : 1 zł W NAJNOWSZYM NUMERZE Uwaga na cudzą własność! Z dwojga złego Ziemia wciąż traci grunt pod nogami

Bardziej szczegółowo

DODATEK TV. O tym, że w Nasielsku będzie kręcony film, mówiło się od pół roku. Wszyscy

DODATEK TV. O tym, że w Nasielsku będzie kręcony film, mówiło się od pół roku. Wszyscy DODATEK TV To miejsce czeka na Twoją reklamę tel./fax 023 691 23 43 e mail:zycie@nasielsk.pl www.noknasielsk.pl Z prac komisji Uwaga na znaki str. 2 NOK zaprasza str. 3 str. 8 Przełamałyśmy strach Historia

Bardziej szczegółowo

z kulturą Inżynier styczeń 2008 Hazard Stypendia Popraw swój savoir-vivre s. 4 miesięcznik Niesprawiedliwy regulamin? s. 6 Studenci obstawiają s.

z kulturą Inżynier styczeń 2008 Hazard Stypendia Popraw swój savoir-vivre s. 4 miesięcznik Niesprawiedliwy regulamin? s. 6 Studenci obstawiają s. Hazard Studenci obstawiają s. 16 Stypendia Niesprawiedliwy regulamin? s. 6 ISSN 1234-5482 miesięcznik styczeń 2008 Inżynier z kulturą Popraw swój savoir-vivre s. 4 Każdy inny wszyscy równi Kraków kolejnym

Bardziej szczegółowo

Kwiaty dla nauczycieli. Nasi żołnierze w Afganistanie. Piotr Jagiełło po obu stronach kamery. Uczniowie do Ameryki. Mój zawód, moja pasja

Kwiaty dla nauczycieli. Nasi żołnierze w Afganistanie. Piotr Jagiełło po obu stronach kamery. Uczniowie do Ameryki. Mój zawód, moja pasja BEZPŁATNY TYGODNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY NR 7 / 13 października 2011 r. ISSN NR 2083-5787 Nasi żołnierze w Afganistanie Piotr Jagiełło po obu stronach kamery Uczniowie do Ameryki Mój zawód, moja pasja Kwiaty

Bardziej szczegółowo