G a z e t a X X X V I I L O. propozycje. Nr 12 (137) Rok XV ISSN Wrzesien WTC - zderzenie dwóch światów

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "G a z e t a X X X V I I L O. propozycje. Nr 12 (137) Rok XV ISSN 1644-8359 Wrzesien 2011. WTC - zderzenie dwóch światów"

Transkrypt

1 R e l a c j a z e Ś D M W r z e s i e ń B i t w a W a r s z a w s k a G a z e t a X X X V I I L O propozycje Nr 12 (137) Rok XV ISSN Wrzesien 2011 WTC - zderzenie dwóch światów

2 Od redakcji Drodzy Czytelnicy! rzesien, z wiadomych powodo w, W nie nalez y do łatwych miesięcy. Wypoczęci po wakacjach wracamy, aby od nowa zmierzyc się z codziennymi zadaniami. Juz w pierwszych dniach otrzymalis my moz liwos c uczestniczenia w ro z nych zajęciach pozalekcyjnych, na kto rych moz emy zdobywac dodatkową wiedzę i rozwijac nasze pasje. Poprzedni redaktorzy mają teraz mno stwo maturalnych obowiązko w, dlatego tez pojawili się zupełnie nowi dziennikarze. W ten sposo b stanowisko redaktora naczelnego, po Jance Tomczyk, objęłam ja Ola Wicik. Mam nadzieję, z e uda mi się ro wnie dobrze przewodniczyc naszemu zespołowi. Niewątpliwym pomocnikiem będzie Jacek Tomaszewski mo j zastępca. Moz na powiedziec, z e jedynym redaktorem, kto ry pozostał na swoim stanowisku jest prof. Jadwiga Gaudasin ska nasz opiekun merytoryczny. Chciałabym aby w Propozycjach pojawiało się więcej artykuło w o wolontariacie, kto - ry przeciez odgrywa w naszej szkole waz ną rolę. Opro cz tego, planujemy wspo lnie z pozostałymi redaktorami częs ciej poruszac tematy z zakresu kultury i filmu. Mam nadzieję, z e chętnie będziecie sięgac po Propozycje. Chcemy, aby były one dostępne zaro wno w formie drukowanej jak i elektronicznej - na stronie szkoły. Zachęcam ro wniez wszystkich niezdecydowanych, by przyłączyli się do naszego zespołu! A uczniom oraz pracownikom szkoły z y- czę owocnego i radosnego roku szkolnego 2011/2012. Pozdrawiam, Aleksandra Wicik Opieka: mgr Jadwiga Gaudasińska Redaktor naczelny: Ola Wicik Z-ca redaktora naczelnego: Jacek Tomaszewski Sekretarz redakcji: Marta Gospodarewicz Redaktorzy: Zespół redakcyjny Ada Bekas Marysia Dybcio Dominika Janicka Justyna Kacperczyk Kasia Kozerska Weronika Kowalska Sara Ławrów Marysia Michnowska Michał Piotrkiewicz Pamela Rozelska Paulina Ścibor Janka Tomczyk Ania Zielińska Wydawca: XXXVII LICEUM OGO LNOKSZTAŁCĄCE im. Jarosława Dąbrowskiego, ul. S więtokrzyska 1, Warszawa, Tel./fax.: w

3 propozycje Nr 12 (137) Wrzesień 2011 W numerze Wywiad WTC - zderzenie dwo ch s wiato w.s.4-6 Reportaż Młodos c - dobra nowina dla s wiata....s.8-9 World Trade Center Historia Dlaczego wrzesien 39.s.7 Z życia szkoły Co się działo na obozie integracyjnym s Klub bezinteresownych egoisto w..s.14 Wolontariat.s.15 Kultura Zapomniany i odkryty na nowo - C. K. Norwid.s.9-10 Bitwa Warszawska - recenzja filmu.s.10 Symetria - recenzja filmu. s Spacerem po Krakowskim Przedmies ciu.. s.13 XV Festiwal Nauki...s.13 The Doors..s Nowos ci biblioteczne...s Madryt - relacja ze Światowych Dni Młodzieży Od rana do późnych godzin wieczornych odbywało się wielkie święto wiary i radości. Tymczasem wkoło nas dzieje się dużo subtelnego, łagodnego, niekrzykliwego dobra, które zmienia oblicze ziemi. Bóg pośrodku nas. s.8 Nie wiadomo ile ludzi było w pobliżu budynków, czy ktoś z pasażerów samolotów się uratował, czy uda się wyciągnąć wszystkich z gruzowiska, ile osób już nie żyje. Te i wiele innych pytań spadło na miliony Nowojorczyków. s. 4 Integracja W walizkach wypełnionych po brzegi mamy wszystko, co jest nam potrzebne w góry: wygodnie buty, kurtki, bluzy. Żegnamy się z rodzicami i zajmujemy miejsca w autokarze. s. 11 Wolontariusze s.14

4 Wywiad World Trade Center zderzenie dwóch światów Dominika Janicka est 6.00 rano 11 wrzes nia 2001 roku. J John jak zwykle słyszy dz więk budzika, wstaje powoli, aby przygotowac się do pracy. Godzinę po z niej z egna się ze swoją z oną i dziec - mi, zamykając drzwi ich nowojorskiego mieszkania. Rozmys la nad czekającym go zebraniem w pracy i nad wieczorem, kto ry planuje spędzic razem z rodziną w kinie. Nie przypuszcza, z e juz nigdy nie wro ci do domu Takich historii jak ta było wiele, niestety większos c z nich skon czyła się tragicznie. Kiedy pierwszy samolot zderzył się z jedną z wiez była 8.46 rano (czasu lokalnego). W budynku znajdowało się wiele ludzi, wszyscy zabiegani, wykonywali powierzone im zadania. Kaz dy z nich miał plany, marzenia. Niestety w chwili zamachu ich z ycie legło w gruzach razem z zapadającymi się piętrami Niedługo potem (o godz. 9.03) kolejny huk - następny samolot z wielką siłą wbija się w s cianę drugiej, ro wniez 110 piętrowej wiez y. Słychac syreny, wszystkie słuz by natychmiast ruszają w drogę, by nies c pomoc poszkodowanym. Nie wiadomo ile ludzi było w pobliz u budynko w, czy ktos z pasaz ero w samoloto w się uratował, czy uda się wyciągnąc wszystkich z gruzowiska, ile oso b juz nie z yje. Te i wiele innych pytan spadło na miliony Nowojorczyko w. Ameryka wstrzymała oddech. Kolejne dni przynosiły wiadomos ci o uratowanych i zwiększającej się liczbie ofiar. Z całego s wiata napływały kondolencje. Stany Zjednoczone pogrąz yły się w z ałobie. W sumie zginęły 2973 osoby, kilka tysięcy zostało rannych. Czy po 10 latach od katastrofy Amerykanie mogą czuc się bezpieczni i wierzyc, z e taki zamach juz nigdy się nie powto - rzy? Aby poznac ro z ne opinie dotyczące WTC postanowiłam przeprowadzic dwa wywiady, z osobami reprezentującymi Naszą Szkolną Społecznos c. Na początku do rozmowy zaprosiłam Przedstawiciela Grona Pedagogicznego, Panią Profesor Ewę Kniaziołucką nauczycielkę historii. Dominika: Witam serdecznie. Nasza dzisiejsza rozmowa będzie dotyczyła zamachu na WTC. Jakie jest pierwsze Pani skojarzenie z 11 września? Pani Profesor: Wydarzenia z 11 wrzes nia kojarzą mi się przede wszystkim z wielkim zaskoczeniem, z obrazem samolotu wbijającego się w s cianę wiez y. Pamiętam moment, kiedy po południu włączyłam program informacyjny. Pokazywali akurat zderzenie, to było jak z filmu, niewiarygodne. Przez yłam ogromny szok. Czy uważa Pani, że można było temu zapobiec? Pojawiają się informacje, z e system kontroli nie zadziałał odpowiednio, z e nie sprawdzono piloto w, ale są to tylko przypuszczenia. Czy według Pani wystarczająco zwiększono środki bezpieczeństwa w ciągu ostatnich 10 lat? Oczywis cie, z e zwiększono s rodki bezpieczen stwa, polepszono procedury, szczego lnie w najbliz szym czasie po zamachu. Niestety z biegiem lat ochrona osłabła. Szczego lnie w Europie, poniewaz istnieje tu przekonanie, z e nam to nie grozi. USA jest teraz trudniejszym celem dla terrorysto w, ze względu na przygotowanie i s wiadomos c niebezpieczen stwa. Mys lę, z e nalez y wziąc ro wniez pod uwagę rozwo j techniki, kto ry umoz liwia działalnos c terrorystom. Z uwagi na to, twierdzę, z e mimo wielu zabezpieczen istnieje zagroz enie. Kto według Pani ponosi odpowiedzialność za tę tragedię? Nie moz na nikogo konkretnie oskarz yc. Nie zwolniono ludzi z pracy, nie obwiniano ich za to co się stało. Uwaz am, z e zawiniło tutaj niedopatrzenie, lekcewaz enie niekto rych sygnało w, brak czujnos ci i wyobraz ni. 4

5 Wywiad Czy świat wyciągnął z tej tragedii odpowiednie wnioski? Tak jak mo wiłam wczes niej, bezpieczen - stwo się zwiększyło, wzmoz ono kontrole na lotniskach, choc z czasem to trochę osłabło. Zaczęto jednak zwracac większą uwagę na kwestie związane z ochroną przed zamachami. Dotyczy to wszystkich krajo w. Społeczen stwo zaczęło byc bardziej kontrolowane m.in. w internecie, przez telefon, zakładanie podsłucho w. Z jednej strony pozwala to lepiej dbac o bezpieczen stwo, a z drugiej jest to po częs ci zabieranie prywatnos ci. Ludzie, kto rymi kieruje strach, godzą się na interwencję, pozwalają, aby odbierano im wolnos c, o kto rą wczes niej walczyli. Jest to pewien paradoks. Po zamachu rozpoczęła się walka z Afganistanem i Irakiem. Miała ona na celu wprowadzenie do tych pan stw demokracji, kto ra powinna zwiększyc kontrolę nad społeczen stwem. Niestety Amerykanie szykując się na wojnę, nie rozumieli kultury pan stw, z kto rymi będą toczyc długotrwałe i skomplikowane starcia. Nie wiedzieli, z e zabicie wodza, nie utworzy w tych krajach demokracji, a konflikty nie wygasną. Natomiast zginie wielu ludzi po obu stronach. Trudno jednoznacznie ocenic czy s wiat wyciągnął odpowiednie wnioski. Zaczął spadac autorytet Stano w Zjednoczonych, poniewaz nie były one w stanie złapac Osamy bin Ladena przez 10 lat. Pogłębiła się natomiast wojna kultur, między s wiatem islamu a rozwiniętą chrzes cijan ską cywilizacją. Czy zwiększyła się świadomość zagrożenia ze strony muzułmanów, nie tylko w USA? Na pewno, pojawiła się agresja wobec muzułmano w. Pogłębiło się przekonanie, z e terrorysta ro wna się muzułmanin, choc w islamie przemoc pojawia się tylko w wypadku obrony. Niestety religia zaczyna pojawiac się w polityce, co nie jest dobrym rozwiązaniem. Czy zabicie Osamy bin Ladena może być zadośćuczynieniem za śmierć prawie 3 tys. ludzi? Osama bin Laden jest pewnym symbolem. Zabicie go było realizacją obietnicy. Podupadły autorytet USA zaczął wzrastac. Amerykanie ucieszyli się z wiadomos ci o jego s mierci, ale to była tylko chwilowa rados c. Nic przeciez nie wro ci z ycia ich bliskim ofiarom zamachu. Powodzenie akcji schwytania O. bin Ladena moz e byc przestrogą dla innych terrorysto w, z e prędzej czy po z niej sprawiedliwos c ich dosięgnie. Czy jest szansa na zawarcie pokoju między Stanami Zjednoczonymi a światem muzułmańskim? Nie jest to juz stan wojny. Walki z Irakiem się kon czą. Wojska wracają do domo w, ale jest obawa, z e po ich wyjez dzie dojdzie do konflikto w wewnętrznych i rozpocznie się terroryzm w danym kraju. Przeszkodzi on we wprowadzeniu demokracji przez nowe władze. Moz na się ro w- niez obawiac, z e po szybkim odsunięciu zagranicznych wojsk, władza ta trafi do terrorysto w. Bardzo dziękuję za rozmowę. Drugą osobą, która udzieliła odpowiedzi na moje pytania jest uczennica klasy II, Ania. Dominika: Witaj. Nasza dzisiejsza rozmowa będzie dotyczyła zamachu na WTC. Jakie jest pierwsze Twoje skojarzenie z 11 września? Ania: Samolot uderzający w WTC. Pamiętam, jak 10 lat temu oglądałam relację z tego zamachu. Na początku wiele oso b uwaz ało, z e jest to tylko film z naprawdę dobrymi efektami specjalnymi. Czy uważasz, że można było temu zapobiec? Mys lę, z e nie moz na było temu zapobiec. Nikt nie przypuszczał,z e moz e wydarzyc się tak wielka tragedia. Czy według Ciebie wystarczająco zwiększono środki bezpieczeństwa w ciągu ostatnich 10 lat? Zdecydowanie zwiększono s rodki bezpieczen stwa np. na lotniskach, ale nie da się całkowicie zapobiec kolejnym atakom na s wiecie. Czy zwiększyła się świadomość zagrożenia ze strony muzułmanów, nie tylko w USA? Faktycznie zwiększyła się s wiadomos c zagroz enia zamachami, nie tylko ze strony muzułmano w. Niestety, teraz większos c ludzi pochodzenia arabskiego jest kojarzona (niesłusznie) tylko z terroryzmem. Czy świat wyciągnął z tej tragedii odpowied- 5

6 Wywiad nie wnioski? Ludzie są teraz bardziej podejrzliwi. Zwiększono s rodki bezpieczen stwa. Zaczęto zwracac większą uwagę na ataki terrorystyczne. S wiat stara się im zapobiec na kaz dym kroku. Kto według Ciebie ponosi odpowiedzialność za tę tragedię? Trudno jest mi ocenic, kto jest odpowiedzialny za atak na WTC. Nie pamiętam z tamtych czaso w za wiele, w kon cu miałam tylko 7 lat. Nie umiem wskazac grupy oso b lub konkretnych jednostek, kto re mogły się nies wiadomie przyczynic do tej tragedii. Czy zabicie Osamy bin Ladena może być zadośćuczynieniem za śmierć prawie 3 tys. ludzi? Zabicie Osamy bin Ladena nie moz e byc zados c uczynieniem za s mierc tylu ludzi. Był odpowiedzialny za ataki na WTC, ale na pewno znajdą się jego następcy. To, z e został zabity moz e spowodowac zwiększenie się liczby niebezpiecznych sytuacji, chęc zemsty. W dodatku s mierc tego człowieka nie zwro ci z ycia ofiarom jego zamachu. Czy jest szansa na zawarcie pokoju między Stanami Zjednoczonymi a światem muzułmańskim? Uwaz am, z e jest szansa na zawarcie pokoju między Stanami a s wiatem muzułman skim. Jez eli obydwie strony się postarają, moz e zapanowac poko j. Na pewno potrzeba do tego chęci i wielu godzin negocjacji. Dziękuję za rozmowę. W obydwu rozmowach zadałam takie same pytania, aby mo c poro wnac opinie moich rozmo wco w. Okazuje się, z e są one bardzo podobne. W tym roku obchody rocznicy zamachu były jak zawsze bardzo uroczyste. Prezydent USA Barack Obama postarał się, aby zawierały one w sobie takz e nutkę refleksji, zastanowienia, skłaniały do głębszych przemys len. Chciał, aby ludzie spojrzeli na tę tragedię z innej strony, z dala od polityki. godzina: 8:46 i 9:03 417m i 415m mierzyły wiez e firm zatrudniających tysiące oso b. oso b zginęło w zamachu

7 Historia ybuch II wojny s wiatowej zatarł w W s wiadomos ci Polako w s lad II RP jako demokratycznego pan stwa. PRL nie doceniał 123-letnich staran o Rzeczpospolitą oraz potępiał dwudziestoletnią postawę patrioto w. Obwiniał ją za IV rozbio r Polski. Dzis jednak wiemy, z e rzeczywistos c była inna. Nie wywołaliśmy tej wojny i nie chcieliśmy jej. Została nam narzucona. Będzie to wojna o całe jutro świata. Są tylko dwie drogi rozwojowe: albo podporządkować się Trzeciej Rzeszy w jej planach hegemonii, albo złamanie tych planów i ocalenie zarazem wolności narodów, wolności ludów i wolności ludu. Weszliśmy na drogę drugą. To jest Polski dziejowy szlak. (Mieczysław Niedziałkowski, Karty padły na stół, Robotnik, wrzesien 1939) Niemcy, mimo ograniczen nadanych przez zwycięskie pan stwa I wojny s wiatowej, rosły w potęgę. Moz na powiedziec, z e zakazano im (nadmiernej) produkcji czołgo w, lecz nie zabroniono magazynowania luf i gąsienic. Nazis ci stali się jedyną legalną partią III Rzeszy, co zawdzięczamy polityce odznaczonego szeregowca z Wielkiej Wojny Adolfa Hitlera, kto ry uznał kapitulację Niemiec podczas Wielkiej Wojny jako zdradę. Przejąwszy w 1933r. całkowitą władzę, fu hrer rozpoczął taktykę pokojowych podbojo w, a raczej początek hegemonii w Europie. Europa ulegała Hitlerowi, co spowodowało eskalację z ądan. Przeprowadził remilitaryzację tereno w granicznych z Francją (Nadrenię), przyłączył Austrię do Rzeszy (Anschluss) bez uz ycia broni, rozebrał Czechosłowację i zyskał częs c jej ziem, na co uległe pan stwa, takie jak Francja czy Wielka Brytania, zgodziły się, prowadząc politykę appeasement, czyli ugłaskania Hitlera. Następnie zmusił Litwę do oddania częs ci terenu. W ten sposo b wziął Polskę w kleszcze. Niemcy z Polską formalnie były w stosunkach pokojowych, związani paktem o nieagresję z 1934 roku. Fu hrer jednak zaz ądał przyłączenia Wolnego Miasta Gdan sk (kontrolowanego przez Ligę Narodo w) do Rzeszy. W styczniu rozmawiał z Polskim ministrem spraw zagranicznych Jo zefem Beckiem o eksterytorialnej autostradzie niemieckiej z Pomorza Zachodniego do Prus Wschodnich to było jedno z kilku ultimatum. W zamian za to pakt miał zostac przedłuz ony o 25 lat. Wtedy w Sejmie RP z ust Becka padły historyczne słowa: Polska od Dlaczego wrzesień 39 Jacek Tomaszewski Bałtyku odepchnąc się nie da!. W tym czasie Hitler przygotował plan agresji na Polskę potwierdzając słowa gen. Hansa von Seeckta z 1922r.: istnienie Polski jest nie do pogodzenia z sytuacją z yciową Niemiec. Polska musi zniknąc i zniknie dzięki własnej słabos ci i dzięki Rosji - i z naszą pomocą. Nie mielis my się czego obawiac dostalis my zapewnienia ze strony Francji i Wielkiej Brytanii, z e w razie wojny pomogą! Okazuje się, z e po 1. wrzes nia o tych słowach zapomnieli, mimo, z e o pakcie Ribbentrop-Mołotow wiedzieli kilka dni wczes niej. Ponaglanie sojuszniko w dwa tygodnie po z niej nie pomogło. Stalin wypełniając postanowienia paktu Niemiec i ZSRR oraz łamiąc pakt polskosowiecki z 1932r., 17. wrzes nia podjął atak na Polskę. Przy podjęciu decyzji o rozpoczęciu agresji sowieckiej obecny był ambasador RP w Moskwie - Wacław Grzybowski, kto ry tej noty nie przyjął i kto remu zostało oznajmione, z e dobiegło kon ca istnienie pan stwa polskiego. Komunikat pan stw sojuszniczych Polski o braku pomocy z ich strony dał zielone s wiatło dla czerwonego pochodu. "...Zwycięstw się szlak ich serią znaczy, sztandar wolności okrył chwałą, głowami polskich posiadaczy brukują Ukrainę całą. Pada Podole, w hołdach Wołyń, lud pieśnią wita ustrój nowy, płoną majątki i kościoły i Chrystus z kulą w tyle głowy..." (Jacek Kaczmarski, Ballada wrzes niowa 7

8 Reportaż Młodość - dobra nowina dla świata Daniel Gaweł S tudenci dziennikarstwa, wiem to z autopsji, dowiadują się od swoich wykładowco w, z e dobrą wiadomos cią jest zła wiadomos c. Wojny, tragedie, wypadki, skandale, nieszczęs cia nie schodzą z pierwszych stron gazet oraz z czoło wek telewizyjnych serwiso w informacyjnych. To się podoba, to się ogląda, to się opłaca. Z yjemy więc bombardowani nieszczęs ciem, zalewani falami nieczystos ci, obsmarowani brudem s wiata. Tymczasem woko ł nas dzieje się duz o subtelnego, łagodnego, niekrzykliwego dobra, kto re zmienia oblicze ziemi. Tegoroczne S wiatowe Dni Młodziez y, bo o nich chciałbym napisac kilka sło w, były dla mnie wydarzeniem niezwykłym i szczego lnym. Blisko 2 miliony młodych ludzi z całego s wiata odpowiedziało na zaproszenie papiez a i przyjechało do Madrytu. Młodos c i entuzjazm, niczym powietrze, były wszędzie. Od rana do po z nych godzin wieczornych odbywało się wielkie s więto wiary i rados ci. Na placach, skwerach, w przejs ciach podziemnych i metrze usłyszec moz na było s piewy wyraz ające wiarę oraz skandowane imię Benedetto. Madryt opanował festiwal młodos ci przez ywanej z Bogiem we Wspo l- nocie Kos cioła. I działy się cuda. Jednym z cudo w, kto rego bylis my wszyscy s wiadkami, było uciszenie burzy na lotnisku Cuatro Vientos. Na centralne spotkanie z papiez em młodziez przybywała od samego rana w 40 -stopniowym upale, z karimatami, s piworami, materacami. Z kaz dą upływającą godziną, najstarsze lotnisko hiszpan skie, zapełniało się tłumem młodych. Z ar lał się z nieba. W s cisku, kurzu i spiekocie czekalis my na przyjazd Benedykta XVI. Nic nie wskazywało na to, jak dramatyczny i wymowny będzie przebieg tego spotkania. Wreszcie na telebimach zobaczylis my białą sylwetkę Piotra naszych czaso w. Młodzi zaczęli skandowac w języku hiszpan skim: To jest młodziez papiez a. Zapadł zmrok, rozpoczęło się naboz en stwo. W przeciągu kilku minut, w trakcie liturgii słowa, zerwała się wielka ulewa i rozpętała się burza. Przerwano naboz en stwo. Pytałem się w duchu, dlaczego tak musi byc? Dlaczego Bo g na to pozwala? Czulis my rozczarowanie. Rados c wro ciła jednak do naszych serc, kiedy zno w ujrzelis my papiez a ubranego w stro j liturgiczny, a zaraz za nim wjez dz ający Najs więtszy Sakrament. Upadlis my na kolana. Poproszono o ciszę. Umilkli wszyscy i wszystko. Z adnych rozmo w, z adnych grzmoto w, z adnej wichury ani deszczu. Cisza. Bo g stał pos rodku nas. Po kilkunastu minutach papiez odmo wił modlitwę i pobłogosławił Najs więtszym Sakramentem. W tym momencie zaczął padac deszcz. Kiedy rozmawiałem o tym z moją z oną, powiedziała mi, z e tę burzę, ten deszcz, odczytywała jako walkę dobra ze złem i wiedziała, z e musi się modlic. Było to dla nas wielkie przez y- cie, cud uciszenia burzy. S wiatowe Dni Młodziez y były dla mnie wspaniałym dos wiadczeniem młodego Kos cioła. Czuję w sercu ogromną wdzięcznos c dla Benedykta XVI oraz Jana Pawła II za to wielkie dzieło, kto re trwa od 26 lat, dając młodym z całego s wiata okazję, aby spotkac się razem, dos wiadczyc z ywego Boga oraz pokazac s wiatu, z e 8 PROPOZYCJE

9 Literatura Kos cio ł jest młody, pełen entuzjazmu i rados ci. Szkoda tylko, z e media, po raz kolejny wolały mo wic o zamieszkach i protestach, zamiast pokazac to, co było kwintesencją i prawdą. W moim jednak sercu w sercu osoby, kto ra mogła przez yc to spotkanie osobis cie rozbrzmiewają słowa Jana Pawła II wypowiedziane do młodych w dniu rozpoczęcia pontyfikatu: Wy jestes cie przyszłos cią s wiata! Wy jestes cie nadzieją Kos cioła! Wy jestes cie moją nadzieją!. On głęboko wierzył i pokazywał przy ro z nych okazjach, z e młodos c przez ywana z Bogiem jest dobrą nowiną dla s wiata, nowiną, o kto rej po tegorocznych S wiatowych Dniach Młodziez y jestem przekonany. (P. Daniel Gaweł jest katechetą w Dąbrowskim) Zapomniany i odkryty na nowo - w 190. rocznicę urodzin C. K. Norwida yprian Kamil Norwid jest jednym z C najbardziej znanych poeto w polskiego romantyzmu. 24 wrzes nia obchodzilis my jego 190. rocznicę urodzin. Z tej okazji Propozycje przedstawiają kro tką notkę biograficzną tego wielkiego Polaka. Michał Piotrkowicz Cyprian Ksawery Gerard Walenty Norwid urodził się 24 wrzes nia 1821 r. w Laskowie- Głuchach na Mazowszu. Sakrament Chrztu s w. udzielony mu został w kos ciele parafialnym w Dąbro wce. Ojciec Jan i matka Ludwika wczes nie zmarli i osierocili małego Cypriana. Wychowywał się on od 1825 r. u prababki, kto - ra pochodziła z rodziny Sobieskich. Poeta zawsze chętnie podkres lał, z e jest spokrewniony po kądzieli z kro lem Janem III Sobieskim. Szkolne lata spędził w Warszawie, uczęszczając 9

10 Kino do gimnazjum razem ze swym bratem Ludwikiem. Po piątej klasie zakon czył naukę i wstąpił do prywatnej szkoły malarskiej. W tym miejscu warto wspomniec o tym, z e Norwid jest autorem kilku olejnych obrazo w, z kto rych tylko cztery zachowały się do naszych czaso w. Poeta po raz pierwszy zadebiutował wierszem Mo j ostatni sonet, kto ry ukazał się na łamach Pis miennictwa Krajowego redagowanego przez Hipolita Skimborowicza. Norwid był wielkim podro z nikiem. W 1842 r. wyjechał do Drezna, aby doskonalic sztukę rzez biarską. Dwa lata po z niej zamieszkał w Rzymie. To włas nie tam poznał swoją wielką nieszczęs liwą miłos c -Marię z Nesselrodo w Kalergis. W 1846 r. wyjechał do Berlina, gdzie spotykał się i uczestniczył w z yciu miejscowej Polonii. Niestety został aresztowany i musiał przymusowo opus cic Prusy. Podczas Wiosny Ludo w wyprowadził się ponownie do Rzymu, gdzie poznał Adama Mickiewicza i Zygmunta Krasin skiego. Większos c czasu spędził jednak w Paryz u. W przebywał w USA, potem w Londynie. Rok 1872 był najcięz szym w okresie z ycia Cypriana Norwida, bowiem zachorował na gruz - licę. Zmarł 23 maja 1883 r. w paryskim przytułku. Two rczos c Norwida dla ludzi, kto rzy z yli w jego czasach, była zbyt trudna. Cały dorobek literacki został na pewien czas zapomniany. Ponownie odkryty w okresie Młodej Polski przez Zenona Przesmyckiego-Miriama oraz innych pisarzy polskich. A oto najbardziej znane dzieła Cypriana Norwida: Klaskaniem mając obrzękłe prawice..., Vade-Mecum, Cos Ty Atenom zrobił Sokratesie, Czarne kwiaty, Białe kwiaty, Fortepian Szopena, Do obywatela Johna Brauna oraz takie dramaty jak: Za kulisami, Aktor, Piers cien wielkiej damy. Drodzy Czytelnicy Propozycji zachęcam Was do zgłębiania wiedzy o Norwidzie oraz do czytania jego utworo w. Mys lę, z e warto pos więcic trochę wolnego czasu na poznanie jego two r- czos ci... Miłość na czerwonym froncie Marysia Michnowska odobno najtrudniej jest scenografowi P odtworzyc niedaleką przeszłos c. Trudno tez jest zrobic film o bardzo waz nym wydarzeniu narodowym. Prawie kaz dy z nas słyszał o bitwie, kto ra miała miejsce na przedpolach Warszawy i zapobiegła ekspansji komunizmu na Europę Zachodnią. Nazywano to cudem nad Wisłą. Wszyscy mielis my jakies swoje wyobraz enia o tym wydarzeniu, az tu nagle (wywołując wczes niej odpowiedni szum w mediach) pojawia się film, kto ry najprawdopodobniej będzie miał ogromny wpływ na wyobraz enia przyszłych pokolen. Produkcja filmowa Jerzego Hoffmana została zrealizowana w technologii 3D. Na tle wydarzen z 1920 roku ukazuje losy dwo jki młodych ludzi, Jana i Aleksandry. W filmie zagrali m. in. Natasza Urban ska, Borys Szyc, Daniel Olbrychski w roli Jo zefa Piłsudskiego, Adam Ferency, Bogusław Linda, Graz yna Szapołowska i Michał Z ebrowski. Scenariusz napisał Jarosław Soko ł z Jerzym Hoffmanem a muzykę skomponował Krzesimir Dębski. Po pierwsze 3D, kto rego nigdy w polskich filmach nie było. Na ten temat zdania mogą byc podzielone. Dla jednych to po prostu efekciarstwo mające przyciągnąc do kina jak największą liczbę widzo w a innym pomaga lepiej zrozumiec i wczuc się w akcję. Po drugie romans w tle czy jako gło wny wątek? Niekto rym nie podoba się motyw miłos ci, poniewaz film w kon cu nie nazywa się Jan i Aleksandra, tylko Bitwa Warszawska 1920, więc na tym włas nie powinna byc oparta akcja. Z drugiej strony przeciez zamiarem two rco w nie było zrobienie filmu tylko o historii, aby nauczyc wszystkich Polako w przebiegu Bitwy i istotnych fakto w z nią związanych. Tego wszystkiego moz emy dowiedziec się z podręczniko w, a w tym filmie jest to tylko tło. 10

11 Z życia szkoły Po trzecie aktorzy, od kto rych przeciez wiele zalez y. Podobała mi się postac komisarza Bykowskiego, czekisty, kto rą grał Adam Ferency. Moją uwagę przyciągnęła ro wniez epizodyczna rola Łukasza Garlickiego, jako ks. Ignacego Skorupki, a takz e scena jego s mierci, gdy rusza do walki ze słowami na ustach Boz e cos Polskę. Nie moz na ro wniez zapomniec o Danielu Olbrychskim, kto ry miał niezwykle trudne zadanie, wcielając się w tak charakterystyczną postac. Jego Piłsudski był niezwykle spokojny, zro wnowaz ony i pewny siebie. Chociaz nie była to gło wna rola, to jednak nalez y ona do takich, kto re pozostają w naszej pamięci. Kolejnym bardzo waz nym elementem filmu są efekty specjalne, kto re muszą byc w naturalny sposo b wprowadzac nas w realia bitwy, szczego lnie kiedy film jest realizowany w technologii 3D, co oznacza, z e widzimy kaz dy element z niezwykłą dokładnos cią. Podsumowując, mogę powiedziec, z e film trzeba koniecznie obejrzec i wyrobic sobie o nim własne zdanie. Piękne zdjęcia, efekty specjalne i kilka naprawdę dobrze zagranych ro l, a takz e niekto re sceny głęboko zapadają w pamięc. To na pewno wiele oso b do zobaczenia tej produkcji. Co się działo na obozie integracyjnym Ada Bekas Po tygodniowej przerwie i beztroskim wypoczynku wracamy do szkoły. Zintegrowani, pełni ambicji i zapału do nauki, wypoczęci. No może z wypoczęciem to nie do końca prawda w końcu piesze wycieczki po górach potrafią wykończyć, szczególnie kiedy nie ma się kondycji. Ale co się działo na wyjeździe? Opowiem o tym w skrócie. W sobotę 18 wrzes nia o 730 spotykamy się na Torwarze. My, czyli pierwsze klasy humanistyczne (A, B, C). W walizkach wypełnionych po brzegi mamy wszystko, co jest nam potrzebne do wyprawy w go ry: wygodne buty, kurtki, bluzy. Z egnamy się z rodzicami i zajmujemy miejsca w autokarze. Podro z mija nam zaskakująco szybko, a na miejscu jestes my wczes niej niz planowalis my. Mieszkamy w ładnym, nowoczesnym pensjonacie Giewont. Nazwa wcale nie jest przypadkowa, gdyz jez eli pogoda dopisuje moz emy z okien 11

12 Z ży c i a s zk o ł y naszych pokojow zobaczyc ten szczyt w całej okazałosci. Mamy tylko mały problem z zasięgiem. Zeby zadzwonic do rodzicow musimy wychodzic przed budynek. Sniadanie codziennie o 815. Trzeba więc wczesnie wstac z łozka, by zdązyc się ubrac i spakowac rzeczy na wycieczkę, na ktorą wyruszamy zaraz po sniadaniu. Oczywiscie nie nudzimy się, poniewaz mamy mnostwo zajęc. Przede wszystkim spotkania z wychowawcą i zajęcia integracyjne z panią psycholog i pedagog. Jestesmy tu w koncu po to, pisarz Kornel Makuszynski. Następnego dnia wybieramy się do Harendy, Muzeum Jana Kasprowicza jednego z najwybitniejszych poetow Młodej Polski. Następnie do Atmy muzeum Karola Szymanowskiego - kompozytora. Oczywiscie przychodzi czas na pieszą wędrowkę po gorach. Dzielimy się na dwie grupy jedna wędruje po malowniczej Dolinie Koscieliskiej i zwiedza Jaskinię Mrozną, a druga z wielkim wysiłkiem wdrapuje się na Gęsią Szyję. Po drodze spotykamy sliczne, oswojone z turysta- zeby się zintegrowac. Nowa klasa to ponad trzydziesci roznych charakterow. Musimy się poznac i polubic, ale to przychodzi nam z łatwoscią. Piszemy regulamin klasy. Kazda klasa ma własne zasady, co robic, zeby dobrze czuc się w swoim towarzystwie przez najblizsze trzy lata. Potem idziemy na spacer na cmentarz przy Pęksowym Brzysku w Zakopanem, gdzie pani przewodnik funduje nam bardzo wyczerpujący wykład o zasłuzonych zakopianskich osobistosciach, takich jak doktor Tytus Chałubinski czy mi owieczki. Jemy tez pyszne oscypki trudno byc w Tatrach i ich nie sprobowac! Odwiedzamy rowniez izbę regionalną, w ktorej częstują nas wysmienitą kwasnicą, a wesoły goral opowiada o podhalanskich tradycjach, strojach i instrumentach. Niestety wszystko co dobre szybko się konczy i juz 24 wrzesnia wracamy z powrotem do Warszawy. Czujemy się dobrze, jestesmy bogatsi o nowe przezycia, a przede wszystkim lubimy się nawzajem. 12

13 Wystawa Wydarzenie Spacer po Krakowskim Przedmieściu Kasia Kozerska, Pamela Rozelska apraszamy do obejrzenia wspaniałych Z wystaw znajdujących się na Krakowskim Przedmies ciu. Moz na zobaczyc m.in. : Rumunia wielu narodów w fotografiach XX wieku - 9 wrzes nia 31 paz dziernika, ul. Krakowskie Przedmies cie. Ta plenerowa wystawa, ponad dwadzies cia wielkoformatowych zdjęc, ukazuje ro z ne aspekty z ycia mniejszos ci narodowych w Rumunii. Tak więc moz na zobaczyc, a nawet przeczytac co nieco o kulturze i codziennym z yciu mieszkających tam Polako w, Rosjan, Serbo w czy Z ydo w. Na pokaz zaprasza organizator Rumun ski Instytut Kultury Hoffmana 1920 Bitwa Warszawska. Autorem zdjęc jest Sławomir Idziak wybitny operator filmowy. Jego zdjęcia są niezwykle ekspresywne, ukazują pełną problematykę i emocje dzieła rez ysera Jerzego Hoffmana. Po obejrzeniu fotografii warto zobaczyc film, kto ry wszedł na ekrany 30 wrzes nia. Wystawa prac Ludwika Gronowskiego 15 marca 1933 Fotografie tego autora ukazują piękno architektury starych warszawskich budynko w. Wystawa 1920 Bitwa Warszawska - Plac Zamkowy Na Placu Zamkowym moz na ro wniez obejrzec wystawę promującą najnowszy film Jerzego W tym roku po raz piętnasty odbył się Warszawski Festiwal Nauki, kto ry ma na celu popularyzację nauki, jej najnowszych osiągnięc, a takz e przedstawienie problemo w oraz korzys ci społecznych z niej płynących. Festiwal proponował nam duz o ro z nych ciekawych form przekazywania wiedzy. To nie tylko wykłady, ale ro wniez wystawy, warsztaty, pokazy czy prezentacje. Tak więc kaz dy znalazł tu cos dla siebie. XV Festiwal Nauki trwał od 16 do 25 wrzes nia. Tysiące oso b skorzystało z wielu ofert. Zorganizowano wiele zajęc dla młodziez y. Była moz liwos c udziału w spotkaniach ro z nych klubo w. Następny festiwal za rok, więc nie przegap tak wspaniałej okazji i wez udział w Festiwalu Nauki. XV Festiwal Nauki Kasia Kozerska, Pamela Rozelska Serdecznie zapraszamy. Chcesz wiedziec więcej, wejdz na 13

14 Wolontariat Klub bezinteresownych egoistów Aleksandra Wicik Wolontariat to dziedzina, którą niewątpliwie może się pochwalić nasze liceum. Prężnie działające koło już od wielu lat wspiera jedne z ważniejszych inicjatyw ogólnopolskich, warszawskich czy też lokalnych. Wolontariuszki na Balu dla członków Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci Chorych na Padaczkę Współpraca Najpierw wolontariusze zrzeszeni byli w ramach Szkolnego Klubu Polskiego Czerwonego Krzyz a. Pani prof. Renata Tula, jego opiekunka, uwaz a ten okres za najbardziej owocny. Nasi poprzednicy otrzymali wo wczas wiele wyro z - nien, odznaczen, za kto rymi kryła się całoroczna, oddana praca na rzecz innych. Niestety wspo łpraca z PCK musiała się zakon czyc. Jednak na horyzoncie zajas niała fundacja S wiat na Tak. W ten sposo b koło przekształciło się w Szkolny Klub Os miu Dąbrowski. Nasze liceum szybko stało się trzonem społecznos ci fundacyjnej. Do dzis organizowane są u nas comiesięczne spotkania lidero w klubo w, a nasza młodziez licznie zasila szeregi gotowych pomagac wspaniałych wolontariuszy. Realizujemy wspo lnie wiele akcji, takich jak np. Dzien na Tak, Koncert Młodych Talento w oraz pomagamy przy organizacji Balu Integracyjnego oraz Wigilii Polskiej dla oso b niepełnosprawnych. Sił i chęci mamy jednak więcej, dlatego postanowilis my w tym roku wznowic tez działanie Szkolnego Klubu PCK. Wierzymy, z e dzięki temu będziemy mieli więcej moz liwos ci. Wypoczęci i gotowi do dzieła Juz na początku wrzes nia rozpoczęlis my naszą działalnos c na zebraniu Wolontariatu. Spotkania będą odbywały się w kaz dy pierwszy wtorek miesiąca. 13 wrzes nia obecnych było dwudziestu pięciu wolontariuszy (wielu, co bardzo nas cieszy, z klas pierwszych). Jednak to wciąz za mało! Istnieje wiele form działalnos ci w naszym klubie, dlatego tez kaz dy moz e znalez c cos dla siebie. Nie ma obowiązku uczestnictwa w kaz dym przedsięwzięciu, jestes my tez otwarci na wszelkie nowe propozycje. Tworzymy z wolontariuszami zgraną grupę, bo nic tak nie sprzyja efektywnej pracy jak przyjazna atmosfera. Wolontariusz to po części egoista Pani prof. Renata Tula mo wiła na pierwszym spotkaniu o korzys ciach, jakie niesie za sobą udział w wolontariacie. Niepowtarzalne dos wiadczenie pracy z niepełnosprawnymi, czy tez organizowania duz ych przedsięwzięc niewątpliwie będzie owocowało w waszym dalszym z yciu. Zaznaczała tez, z e człowiek pomagając innym, czuje się lepszy i w pewien sposo b bogatszy. Juz dzis, kształtując w sobie wraz liwos c na cudze cierpienie, uczymy się bycia w przyszłos ci dobrymi matkami i ojcami. Mo wimy więc, z e wolontariat jest czyms bezinteresownym, poniewaz nie zauwaz amy jeszcze jak wiele daje nam korzys ci. 14

15 Wolontariat OGŁOSZENIE,,Dobroć jest cichym czynieniem tego, o czym inni głośno mówią. - Friedl Beutelrock Serdecznie zapraszamy Wszystkich Ucznio w Naszego Liceum ( i nie tylko) do uczestnictwa w szkolnym wolontariacie. Jes li chcecie swo j cenny, wolny czas pos więcic innym to nie zwlekajcie dłuz ej! Spotkania Wolontariuszy odbywają się w kaz dy pierwszy wtorek miesiąca. Aktualne informacje dotyczące zebran są zawsze wywieszane na tablicy ogłoszen. Nasz szkolny wolontariat proponuje ro z ne formy działania: pomoc dzieciom ze s wietlicy s rodowiskowej na Tamce udział w Balu Niepełnosprawnych Dzieci uczestnictwo w Wigilii Polskiej organizacja Dnia na Tak WOS P Oraz wiele, wiele innych! Zachęcamy do udziału i czekamy na Was!!! Po szczego łowe informacje moz ecie się zgłaszac do Opiekuna Szkolnego Wolontariatu: pani prof. Renaty Tuli lub do Przewodniczących Szkolnego Wolontariatu: Oli Wicik z kl. 2a oraz Agnieszki Gryszkiewicz z kl. 2a. (13 wrzes nia br. odbyło się I Spotkanie Wolontariuszy.),,Należy dawać to, co jakoś kosztuje, wymaga poświęcenia, pozbawia czegoś, co się lubi aby dar miał wartość przed Bogiem. - Matka Teresa z Kalkuty 15

OKOLICZNOŚCIOWE WYDANIE GAZETKI SZKOLNEJ KLASY III PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ

OKOLICZNOŚCIOWE WYDANIE GAZETKI SZKOLNEJ KLASY III PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ OKOLICZNOŚCIOWE WYDANIE GAZETKI SZKOLNEJ KLASY III PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ 1 Drogi Czytelniku! Życzymy Ci przyjemnej lektury Szkolnego Newsa. Zachęcamy do refleksji nad pytaniem

Bardziej szczegółowo

Wydanie specjalne gazetki szkolnej Na szóstkę. z okazji. Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka. obchodzonego 20 listopada

Wydanie specjalne gazetki szkolnej Na szóstkę. z okazji. Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka. obchodzonego 20 listopada Wydanie specjalne gazetki szkolnej Na szóstkę z okazji Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka obchodzonego 20 listopada Chcesz dowiedzieć się, jakie masz prawa i obowiązki?! A do tego wygrać nagrodę? Nic prostszego!

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ: DO JAKICH REFLEKSJI SKŁANIAJĄ PRZYGODY BOHATERÓW FILMU ZŁOTY KOŃ?

SCENARIUSZ: DO JAKICH REFLEKSJI SKŁANIAJĄ PRZYGODY BOHATERÓW FILMU ZŁOTY KOŃ? ADRESAT - DZIECI SZKOŁY PODSTAWOWEJ ORAZ NAUCZANIA PRZEDSZKOLNEGO RODZAJ ZAJĘĆ - godzina wychowawcza - język polski - koło filmoznawcze CEL OGÓLNY Doskonalenie umiejętnos ci s wiadomego odbioru teksto

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SŁUCHANIE I PISANIE (A2) Oto opinie kilku osób na temat polityki i obecnej sytuacji politycznej:

POLITYKA SŁUCHANIE I PISANIE (A2) Oto opinie kilku osób na temat polityki i obecnej sytuacji politycznej: POLITYKA SŁUCHANIE I PISANIE (A2) Oto opinie kilku osób na temat polityki i obecnej sytuacji politycznej: Ania (23 l.) Gdybym tylko mogła, nie słuchałabym wiadomości o polityce. Nie interesuje mnie to

Bardziej szczegółowo

Przed podróŝą na Litwę

Przed podróŝą na Litwę Przed podróŝą na Litwę Źródło: http://www.hotels-europe.com/lithuania/images/lithuania-map-large.jpg BirŜai to niewielkie miasto litewskie wyznaczone jako miejsce kolejnego, juŝ piątego spotkania przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

PODRÓŻE - SŁUCHANIE A2

PODRÓŻE - SŁUCHANIE A2 PODRÓŻE - SŁUCHANIE A2 (Redaktor) Witam państwa w audycji Blisko i daleko. Dziś o podróżach i wycieczkach będziemy rozmawiać z gośćmi. Zaprosiłem panią Iwonę, panią Sylwię i pana Adama, żeby opowiedzieli

Bardziej szczegółowo

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze.

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze. Przedmowa Kiedy byłem mały, nawet nie wiedziałem, że jestem dzieckiem specjalnej troski. Jak się o tym dowiedziałem? Ludzie powiedzieli mi, że jestem inny niż wszyscy i że to jest problem. To była prawda.

Bardziej szczegółowo

Proszę bardzo! ...książka z przesłaniem!

Proszę bardzo! ...książka z przesłaniem! Proszę bardzo!...książka z przesłaniem! Przesłanie, które daje odpowiedź na pytanie co ja tu właściwie robię? Przesłanie, które odpowie na wszystkie twoje pytania i wątpliwości. Z tej książki dowiesz się,

Bardziej szczegółowo

Piaski, r. Witajcie!

Piaski, r. Witajcie! Piszemy listy Witajcie! Na początek pozdrawiam Was serdecznie. Niestety nie znamy się osobiście ale jestem waszą siostrą. Bardzo się cieszę, że rodzice Was adoptowali. Mieszkam w Polsce i dzieli nas ocean.

Bardziej szczegółowo

Copyright 2015 Monika Górska

Copyright 2015 Monika Górska 1 Wiesz jaka jest różnica między produktem a marką? Produkt się kupuje a w markę się wierzy. Kiedy używasz opowieści, budujesz Twoją markę. A kiedy kupujesz cos markowego, nie zastanawiasz się specjalnie

Bardziej szczegółowo

WIEŚCI SZKOLNE Z ŻYCIA SZKOŁY. Cyprian Kamil Norwid

WIEŚCI SZKOLNE Z ŻYCIA SZKOŁY. Cyprian Kamil Norwid MIESIĘCZNIK SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. C.K. NORWIDA W DĄBRÓWCE WIEŚCI Cyprian Kamil Norwid Cyprian Kamil Norwid N U M E R V I SZKOLNE M A R Z E C 2 0 1 4 Z ŻYCIA SZKOŁY W TYM NUMERZE: Z życia szkoły 1 Zuch

Bardziej szczegółowo

W MOJEJ RODZINIE WYWIAD Z OPĄ!!!

W MOJEJ RODZINIE WYWIAD Z OPĄ!!! W MOJEJ RODZINIE WYWIAD Z OPĄ!!! W dniu 30-04-2010 roku przeprowadziłem wywiad z moim opą -tak nazywam swojego holenderskiego dziadka, na bardzo polski temat-solidarność. Ten dzień jest może najlepszy

Bardziej szczegółowo

Przyjazne dziecku prawodawstwo: Kluczowe pojęcia

Przyjazne dziecku prawodawstwo: Kluczowe pojęcia Przyjazne dziecku prawodawstwo: Kluczowe pojęcia Co to są prawa?....3 Co to jest dobro dziecka?....4 Co to jest ochrona przed dyskryminacją?....5 Co to jest ochrona?....6 Co to jest sąd?...7 Co to jest

Bardziej szczegółowo

3 dzień: Poznaj siebie, czyli współmałżonek lustrem

3 dzień: Poznaj siebie, czyli współmałżonek lustrem 3 dzień: Poznaj siebie, czyli współmałżonek lustrem Trzeba wierzyć w to, co się robi i robić to z entuzjazmem. Modlić się to udać się na pielgrzymkę do wewnętrznego sanktuarium, aby tam uwielbiać Boga

Bardziej szczegółowo

Jak dobrze przygotowac dziecko do rozpocze cia nauki w szkole? Jak pomo c dziecku sprostac wyzwaniom stawianym przez szkołe i odnies c sukces?

Jak dobrze przygotowac dziecko do rozpocze cia nauki w szkole? Jak pomo c dziecku sprostac wyzwaniom stawianym przez szkołe i odnies c sukces? Jak dobrze przygotowac dziecko do rozpocze cia nauki w szkole? Jak pomo c dziecku sprostac wyzwaniom stawianym przez szkołe i odnies c sukces? Sprawdz cie, w jakim stopniu Wasze dziecko posiada umieje

Bardziej szczegółowo

Moje pierwsze wrażenia z Wielkiej Brytanii

Moje pierwsze wrażenia z Wielkiej Brytanii Moje pierwsze wrażenia z Wielkiej Brytanii Polska Szkoła Sobotnia im. Jana Pawla II w Worcester Opracował: Maciej Liegmann 30/03hj8988765 03/03/2012r. Wspólna decyzja? Anglia i co dalej? Ja i Anglia. Wielka

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE AKCJI DRUGIE ŻYCIE

PODSUMOWANIE AKCJI DRUGIE ŻYCIE PODSUMOWANIE AKCJI DRUGIE ŻYCIE I LO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU KLASA MEDICUS-2 Wychowawca klasy: mgr Renata Mikołajczyk-Szwaczkowska POZNAŃ 2013/2014 25 października 2013r. - w naszej szkole

Bardziej szczegółowo

Wizyta w Gazecie Krakowskiej

Wizyta w Gazecie Krakowskiej Wizyta w Gazecie Krakowskiej fotoreportaż 15.04.2013 byliśmy w Gazecie Krakowskiej w Nowym Sączu. Dowiedzieliśmy, się jak ciężka i wymagająca jest praca dziennikarza. Opowiedzieli nam o tym pan Paweł Szeliga

Bardziej szczegółowo

GieldaKapitalu.pl RAPORT KWARTALNY

GieldaKapitalu.pl RAPORT KWARTALNY GieldaKapitalu.pl RAPORT KWARTALNY I / 2015 SPIS TREŚCI Spis tres ci Wprowadzenie 1 Sytuacja makroekonomiczna 3 Podsumowanie finansowe 4 Analiza rynku lokat 5 Informacje o firmie 6 WPROWADZENIE Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Marzycielska Poczta: szczegółowy opis akcji

Marzycielska Poczta: szczegółowy opis akcji Marzycielska Poczta: szczegółowy opis akcji Czym jest Marzycielska Poczta? Marzycielska Poczta to ogólnopolska akcja, która polega na wysyłaniu tradycyjnych listów i kartek do ciężko chorych dzieci. Na

Bardziej szczegółowo

Każdy patron. to wzór do naśladowania. Takim wzorem była dla mnie. Pani Ania. Mądra, dobra. i zawsze wyrozumiała. W ciszy serca

Każdy patron. to wzór do naśladowania. Takim wzorem była dla mnie. Pani Ania. Mądra, dobra. i zawsze wyrozumiała. W ciszy serca Autor wiersza: Anna Sobotka PATRON Każdy patron to wzór do naśladowania. Takim wzorem była dla mnie Pani Ania. Mądra, dobra i zawsze wyrozumiała. W ciszy serca uszczęśliwić mnie umiała. Myśli moje do Niej

Bardziej szczegółowo

Dzieci 6-letnie. Stwarzanie sytuacji edukacyjnych do poznawania przez dzieci swoich praw

Dzieci 6-letnie. Stwarzanie sytuacji edukacyjnych do poznawania przez dzieci swoich praw Dzieci 6-letnie Temat: RADOŚĆ I SMUTEK PRAWEM DZIECKA Cele ogólne: Stwarzanie sytuacji edukacyjnych do poznawania przez dzieci swoich praw Cele szczegółowe: DZIECKO: poznaje prawo do radości i smutku potrafi

Bardziej szczegółowo

Test mocny stron. 1. Lubię myśleć o tym, jak można coś zmienić, ulepszyć. Ani pasuje, ani nie pasuje

Test mocny stron. 1. Lubię myśleć o tym, jak można coś zmienić, ulepszyć. Ani pasuje, ani nie pasuje Test mocny stron Poniżej znajduje się lista 55 stwierdzeń. Prosimy, abyś na skali pod każdym z nich określił, jak bardzo ono do Ciebie. Są to określenia, które wiele osób uznaje za korzystne i atrakcyjne.

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy Projekt Filmowy Learning Through Film. Scenariusz zajęć edukacyjnych dla klas gimnazjalnych na podstawie filmu pod tytułem

Międzynarodowy Projekt Filmowy Learning Through Film. Scenariusz zajęć edukacyjnych dla klas gimnazjalnych na podstawie filmu pod tytułem 1 Międzynarodowy Projekt Filmowy Learning Through Film Scenariusz zajęć edukacyjnych dla klas gimnazjalnych na podstawie filmu pod tytułem 2 Temat: Inni czy tacy sami? - rozmawiamy o bohaterach filmu.

Bardziej szczegółowo

Jak mam uwielbiać Boga w moim życiu, aby modlitwa była skuteczna? Na czym polega uwielbienie?

Jak mam uwielbiać Boga w moim życiu, aby modlitwa była skuteczna? Na czym polega uwielbienie? Jak mam uwielbiać Boga w moim życiu, aby modlitwa była skuteczna? Na czym polega uwielbienie? UWIELBIAJ DUSZO MOJA PANA!!! ZANIM UWIELBISZ PRAWDZIWIE ZAAKCEPTUJ SYTUACJĘ, KTÓRĄ BÓG DOPUSZCZA UWIELBIANIE

Bardziej szczegółowo

Ankieta. Instrukcja i Pytania Ankiety dla młodzieży.

Ankieta. Instrukcja i Pytania Ankiety dla młodzieży. Ankieta Instrukcja i Pytania Ankiety dla młodzieży www.fundamentywiary.pl Pytania ankiety i instrukcje Informacje wstępne Wybierz datę przeprowadzenia ankiety w czasie typowego spotkania grupy młodzieżowej.

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji języka polskiego dotyczącej ballady A Mickiewicza Powrót taty. Klasa VI szkoła podstawowa Nauczyciel: Ewa Polak

Scenariusz lekcji języka polskiego dotyczącej ballady A Mickiewicza Powrót taty. Klasa VI szkoła podstawowa Nauczyciel: Ewa Polak Scenariusz lekcji języka polskiego dotyczącej ballady A Mickiewicza Powrót taty Klasa VI szkoła podstawowa Nauczyciel: Ewa Polak Temat: Wizerunek ojca i rodziny na podstawie ballady A. Mickiewicza Powrót

Bardziej szczegółowo

Anselm Grün OSB i Piotr Marek Próba. Ćwiczenia do seminariów: Jak być szczęśliwym... Singlem, Świeckim, Zakonnikiem, Księdzem, Siostrą.

Anselm Grün OSB i Piotr Marek Próba. Ćwiczenia do seminariów: Jak być szczęśliwym... Singlem, Świeckim, Zakonnikiem, Księdzem, Siostrą. Anselm Grün OSB i Piotr Marek Próba Ćwiczenia do seminariów: Jak być szczęśliwym... Singlem, Świeckim, Zakonnikiem, Księdzem, Siostrą. Anselm Grün OSB & Piotr Marek Próba Ćwiczenia do seminariów: Jak być

Bardziej szczegółowo

Podziękowania dla Rodziców

Podziękowania dla Rodziców Podziękowania dla Rodziców Tekst 1 Drodzy Rodzice! Dziękujemy Wam za to, że jesteście przy nas w słoneczne i deszczowe dni, że jesteście blisko. Dziękujemy za Wasze wartościowe rady przez te wszystkie

Bardziej szczegółowo

Joanna Charms. Domek Niespodzianka

Joanna Charms. Domek Niespodzianka Joanna Charms Domek Niespodzianka Pomysł na lato Była sobie panna Lilianna. Tak, w każdym razie, zwracała się do niej ciotka Małgorzata. - Dzień dobry, Panno Lilianno. Czy ma Panna ochotę na rogalika z

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘWZIĘCIE POŚWIĘCONE JANUSZOWI KORCZAKOWI W XXV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. Stefana Żeromskiego w Łodzi

PRZEDSIĘWZIĘCIE POŚWIĘCONE JANUSZOWI KORCZAKOWI W XXV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. Stefana Żeromskiego w Łodzi PRZEDSIĘWZIĘCIE POŚWIĘCONE JANUSZOWI KORCZAKOWI W XXV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. Stefana Żeromskiego w Łodzi JANUSZ KORCZAK NASZYM AUTORYTETEM Dziś widziałem Janusza Korczaka Jak szedł z dziećmi w ostatnim

Bardziej szczegółowo

CRISTIADA - FILM, KTÓRY POBUDZA DO DUCHOWEJ WALKI

CRISTIADA - FILM, KTÓRY POBUDZA DO DUCHOWEJ WALKI CRISTIADA - FILM, KTÓRY POBUDZA DO DUCHOWEJ WALKI http://www.pch24.pl/film--ktory-pobudza-do-duchowej-walki,13648,i.html#ixzz2qxftygbp Data publikacji: 2013-03-27 07:00 Data aktualizacji: 2013-03-29 07:36:00

Bardziej szczegółowo

W dniach r. w Sankt Petersburgu odbył się I Światowy

W dniach r. w Sankt Petersburgu odbył się I Światowy W dniach 30. 10 05.11. 2011 r. w Sankt Petersburgu odbył się I Światowy Festiwal Języka Rosyjskiego. Polskę reprezentowało czterech dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych, w tym pan dyrektor Marian Klecha,

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian kompetencji trzecioklasisty 2014

Sprawdzian kompetencji trzecioklasisty 2014 Imię i nazwisko Klasa III Sprawdzian kompetencji trzecioklasisty 2014 Zestaw humanistyczny Kurs fotografii Instrukcja dla ucznia 1. Wpisz swoje imię i nazwisko oraz klasę. 2. Bardzo uważnie czytaj tekst

Bardziej szczegółowo

Temat zajęć: Agresja jak sobie z nią poradzić?

Temat zajęć: Agresja jak sobie z nią poradzić? PRZEMOC I AGRESJA WŚRÓD UCZNIÓW Temat zajęć: Agresja jak sobie z nią poradzić? Czas trwania: 45 minut Cel główny: kształtowanie u uczniów postaw zmierzających do eliminowania zachowań agresywnych oraz

Bardziej szczegółowo

WIEŚCI SZKOLNE Z ŻYCIA SZKOŁY. Cyprian Kamil. Norwid

WIEŚCI SZKOLNE Z ŻYCIA SZKOŁY. Cyprian Kamil. Norwid MESĘZN SZOŁY PODSTAWOWEJ M... NORWDA W DĄBRÓWE WEŚ yprian amil Norwid yprian amil SZOLNE Norwid N U M E R L S T O P A D 2 0 1 1 Z ŻYA SZOŁY W TYM NUMERZE: Z życia szkoły 1 ącik poetyckobiblioteczny 2 Dzień

Bardziej szczegółowo

Odzyskajcie kontrolę nad swoim losem

Odzyskajcie kontrolę nad swoim losem Odzyskajcie kontrolę nad swoim losem Mocno wierzę w szczęście i stwierdzam, że im bardziej nad nim pracuję, tym więcej go mam. Thomas Jefferson Czy zadaliście już sobie pytanie, jaki jest pierwszy warunek

Bardziej szczegółowo

WYWIAD Z ŚW. STANISŁAWEM KOSTKĄ

WYWIAD Z ŚW. STANISŁAWEM KOSTKĄ WYWIAD Z ŚW. STANISŁAWEM KOSTKĄ Witaj Św. Stanisławie, czy mogę z Tobą przeprowadzić wywiad? - Witam. Tak bardzo chętnie udzielę wywiadu. Gdzie i kiedy się urodziłeś? - Urodziłem się w Październiku 1550r.

Bardziej szczegółowo

Sponsorzy projektu Obozy Zdobywców Biegunów

Sponsorzy projektu Obozy Zdobywców Biegunów Sponsorzy projektu Obozy Zdobywców Biegunów Obozy Zdobywców Biegunów to cykl wyjazdów na letnie i zimowe obozy rekreacyjne, których celem jest wspieranie aktywności dzieci niepełnosprawnych ruchowo, przewlekle

Bardziej szczegółowo

Hektor i tajemnice zycia

Hektor i tajemnice zycia François Lelord Hektor i tajemnice zycia Przelozyla Agnieszka Trabka WYDAWNICTWO WAM Był sobie kiedyś chłopiec o imieniu Hektor. Hektor miał tatę, także Hektora, więc dla odróżnienia rodzina często nazywała

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA PROMUJĄCE POSTAWY PROEKOLOGICZNE W NASZYM PRZEDSZKOLU

DZIAŁANIA PROMUJĄCE POSTAWY PROEKOLOGICZNE W NASZYM PRZEDSZKOLU DZIAŁANIA PROMUJĄCE POSTAWY PROEKOLOGICZNE W NASZYM PRZEDSZKOLU Moja planeta jest całkiem nie z tej ziemi Moja planeta nie ma ceny W swojej pracy dokładamy wszelkich starań, by dzieci uczęszczające do

Bardziej szczegółowo

Mikser GAZETKA SZKOLNA UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 5 W RACIBORZU

Mikser GAZETKA SZKOLNA UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 5 W RACIBORZU WITAMY WAS W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Witamy. na stronie Naszej gazetki szkolnej, która również w tym roku szkolnym będzie w wersji elektronicznej. Chyba bardziej dla Was dostępnej. Każdy numer będziemy

Bardziej szczegółowo

Andrzej Grzeszczuk. Wileńszczyzna. w II Rzeczypospolitej. Materiały dydaktyczne do lekcji historii dla szkół ponadpodstawowych

Andrzej Grzeszczuk. Wileńszczyzna. w II Rzeczypospolitej. Materiały dydaktyczne do lekcji historii dla szkół ponadpodstawowych Andrzej Grzeszczuk Wileńszczyzna w II Rzeczypospolitej Materiały dydaktyczne do lekcji historii dla szkół ponadpodstawowych Andrzej Grzeszczuk Wileńszczyzna w II Rzeczypospolitej Materiały dydaktyczne

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji patriotycznej. Zakres treści tematu : Kształtowanie postawy patriotycznej u młodzieży. Wyjaśnienie Kim jest patriota?

Scenariusz lekcji patriotycznej. Zakres treści tematu : Kształtowanie postawy patriotycznej u młodzieży. Wyjaśnienie Kim jest patriota? Scenariusz lekcji patriotycznej Szkoła: Gimnazjum Czas: 45 min. Temat: Co to znaczy być patriotą? Zakres treści tematu : Kształtowanie postawy patriotycznej u młodzieży. Wyjaśnienie Kim jest patriota?

Bardziej szczegółowo

Podziękowania naszych podopiecznych:

Podziękowania naszych podopiecznych: Podziękowania naszych podopiecznych: W imieniu swoim jak i moich rodziców składam ogromne podziękowanie Stowarzyszeniu za pomoc finansową. Dzięki działaniu właśnie tego Stowarzyszenia osoby niepełnosprawne

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIA ŻYWIOŁ ZIEMI ŻYWIOŁ ZIEMI. Cz. III

ĆWICZENIA ŻYWIOŁ ZIEMI ŻYWIOŁ ZIEMI. Cz. III Strona1 ŻYWIOŁ ZIEMI Cz. III Aby uzyskać namacalny efekt oddziaływania energii Żywiołu Ziemi w Twoim życiu - jednocześnie korzystaj i z przygotowanych tu ćwiczeń i z opisu procesów nagranych w części I.

Bardziej szczegółowo

Wymiana uczniów w ramach projektu unijnego COMENIUS Część 2 wyjazd do Finlandii

Wymiana uczniów w ramach projektu unijnego COMENIUS Część 2 wyjazd do Finlandii Wymiana uczniów w ramach projektu unijnego COMENIUS Część 2 wyjazd do Finlandii Drugi z kolei wyjazd w ramach programu unijnego COMENIUS-Achieve! rozpoczął się dnia 30 kwietnia 2013 na lotnisku Kraków-Balice.

Bardziej szczegółowo

Kazanie na uroczystość ustanowienia nowych animatorów. i przyjęcia kandydatów do tej posługi.

Kazanie na uroczystość ustanowienia nowych animatorów. i przyjęcia kandydatów do tej posługi. SŁUŻYĆ JEDNEMU PANU. Kazanie na uroczystość ustanowienia nowych animatorów i przyjęcia kandydatów do tej posługi. Katowice, krypta katedry Chrystusa Króla, 18 czerwca 2016 r. "Swojemu słudze Bóg łaskę

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W INOWROCŁAWIU

ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W INOWROCŁAWIU ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W INOWROCŁAWIU JAN PAWEŁ II ORĘDOWNIK RODZINY NASZA SPOŁECZNOŚĆ SZKOLNA ŁĄCZY SIĘ Z TYMI SŁOWAMI PAMIĘTAMY 27 kwietnia 2015 roku odbył się w naszej

Bardziej szczegółowo

J. J. : Spotykam rodziców czternasto- i siedemnastolatków,

J. J. : Spotykam rodziców czternasto- i siedemnastolatków, J. J. : Spotykam rodziców czternasto- i siedemnastolatków, którzy twierdzą, że właściwie w ogóle nie rozmawiają ze swoimi dziećmi, odkąd skończyły osiem czy dziewięć lat. To może wyjaśniać, dlaczego przesiadują

Bardziej szczegółowo

KRONIKA PKRD na stronie parafii św. Urbana STYCZEŃ 2014

KRONIKA PKRD na stronie parafii św. Urbana STYCZEŃ 2014 KRONIKA PKRD na stronie parafii św. Urbana STYCZEŃ 2014 19 stycznia 2014 można było obejrzeć kronikę naszej wspólnoty na stronie internetowej parafii: PODWÓRKOWE KOŁO RÓŻAŃCOWE DZIECI - KRONIKA Zachęcamy

Bardziej szczegółowo

KATARZYNA POPICIU WYDAWNICTWO WAM

KATARZYNA POPICIU WYDAWNICTWO WAM KATARZYNA ŻYCIEBOSOWSKA POPICIU WYDAWNICTWO WAM Zamiast wstępu Za każdym razem, kiedy zaczynasz pić, czuję się oszukana i porzucona. Na początku Twoich ciągów alkoholowych jestem na Ciebie wściekła o to,

Bardziej szczegółowo

Kielce, Drogi Mikołaju!

Kielce, Drogi Mikołaju! I miejsce Drogi Mikołaju! Kielce, 02.12.2014 Mam na imię Karolina, jestem uczennicą klasy 5b Szkoły Podstawowej nr 15 w Kielcach. Uczę się dobrze. Zbliża się 6 grudnia. Tak jak każde dziecko, marzę o tym,

Bardziej szczegółowo

Stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia odwiedzają Białystok i Podlaskie

Stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia odwiedzają Białystok i Podlaskie Stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia odwiedzają Białystok i Podlaskie Stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia spędzają w naszym regionie wakacje. Obóz rozpoczął się od uroczystej mszy

Bardziej szczegółowo

WSZĘDZIE DOBRZE, ALE... W SZKOLE NAJLEPIEJ!!!

WSZĘDZIE DOBRZE, ALE... W SZKOLE NAJLEPIEJ!!! GAZETKA SZKOLNA Szkoła Podstawowa Im Mikołaja Kopernika Chorzelów 316 Chorzelów http://www.spchorzelow.pl/ Numer 1 WRZESIEŃ 2009 WSZĘDZIE DOBRZE, ALE... W SZKOLE NAJLEPIEJ!!! CO WARTO PRZECZYTAĆ W GAZETCE?

Bardziej szczegółowo

Igor Siódmiak. Moim wychowawcą był Pan Łukasz Kwiatkowski. Lekcji w-f uczył mnie Pan Jacek Lesiuk, więc chętnie uczęszczałem na te lekcje.

Igor Siódmiak. Moim wychowawcą był Pan Łukasz Kwiatkowski. Lekcji w-f uczył mnie Pan Jacek Lesiuk, więc chętnie uczęszczałem na te lekcje. Igor Siódmiak Jak wspominasz szkołę? Szkołę wspominam bardzo dobrze, miałem bardzo zgraną klasę. Panowała w niej bardzo miłą atmosfera. Z nauczycielami zawsze można było porozmawiać. Kto był Twoim wychowawcą?

Bardziej szczegółowo

Nr. 1 luty - marzec 2011

Nr. 1 luty - marzec 2011 JEDEN WIELKI BŁĄD Cześd! Witają Was wiosną nowe redaktorki szkolnej gazetki! Odkąd władzę objął nowy samorząd, w naszej szkole nadszedł czas na zmiany! Ożyła nasza szkolna prasa! Z uśmiechem zapraszamy

Bardziej szczegółowo

4. po Wielkanocy CANTATE

4. po Wielkanocy CANTATE Centrum Misji i Ewangelizacji / www.cme.org.pl 4. po Wielkanocy CANTATE Główna myśl: Wysławiaj Boga! Wiersz przewodni: Wysławiam cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi. Mt 11,25a Fragment biblijny: Jezus wysławia

Bardziej szczegółowo

Zmieniaj świat słowami karta pracy grupa 1/A

Zmieniaj świat słowami karta pracy grupa 1/A Zmieniaj świat słowami karta pracy grupa 1/A Przekonaj kolegę do wspólnego wyjścia do kina w czwartek wieczorem. Kolega lubi filmy akcji, a namawiasz go na wspólne obejrzenie kolejnej części jego ulubionego

Bardziej szczegółowo

Jak dobrze przygotowac dziecko do rozpocze cia nauki w szkole? Jak pomo c dziecku sprostac wyzwaniom stawianym przez szkołe i odnies c sukces?

Jak dobrze przygotowac dziecko do rozpocze cia nauki w szkole? Jak pomo c dziecku sprostac wyzwaniom stawianym przez szkołe i odnies c sukces? Jak dobrze przygotowac dziecko do rozpocze cia nauki w szkole? Jak pomo c dziecku sprostac wyzwaniom stawianym przez szkołe i odnies c sukces? Sprawdz cie, w jakim stopniu Wasze dziecko posiada umieje

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTOŚĆ ODSŁONIĘCIA TABLICY PAMIĄTKOWEJ POŚWIĘCONEJ PAMIĘCI PREZYDENTA RP LECHA KACZYŃSKIEGO I OFIAR TRAGEDII SMOLEŃSKIEJ W LO

UROCZYSTOŚĆ ODSŁONIĘCIA TABLICY PAMIĄTKOWEJ POŚWIĘCONEJ PAMIĘCI PREZYDENTA RP LECHA KACZYŃSKIEGO I OFIAR TRAGEDII SMOLEŃSKIEJ W LO UROCZYSTOŚĆ ODSŁONIĘCIA TABLICY PAMIĄTKOWEJ POŚWIĘCONEJ PAMIĘCI PREZYDENTA RP LECHA KACZYŃSKIEGO I OFIAR TRAGEDII SMOLEŃSKIEJ W LO Nr XVII im. A. OSIECKIEJ we WROCŁAWIU, 13 grudnia 2010 r. 13 grudnia 2010

Bardziej szczegółowo

Akcja Rodacy Bohaterom we Lwowie Marzec 2012

Akcja Rodacy Bohaterom we Lwowie Marzec 2012 Akcja Rodacy Bohaterom we Lwowie Marzec 2012 Na koniec marca 2012 kolejny raz odwiedziliśmy naszych przyjaciół ze Lwowa. Tym razem jednak paczki nie wyruszyły z naszego biura. Miejscem zbiórki była stolica

Bardziej szczegółowo

Koło historyczne 1abc

Koło historyczne 1abc Koło historyczne 1abc Autor: A.Snella 17.09.2015. Zmieniony 05.10.2016.,,Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości.'' JÓZEF

Bardziej szczegółowo

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Sens życia Gdy na początku dnia czynię z wiarą znak krzyża, wymawiając słowa "W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego", Bóg uświęca cały czas i przestrzeń, która otworzy

Bardziej szczegółowo

Dr Ihar Melnikau: Władze bały się, że popsujemy im rocznicę 17 września

Dr Ihar Melnikau: Władze bały się, że popsujemy im rocznicę 17 września Dr Ihar Melnikau: Władze bały się, że popsujemy im rocznicę 17 września We wtorek straż pożarna zamknęła w Zasławiu wystawę poświęconą Białorusinom walczącym w szeregach polskiego wojska w kampanii wrześniowej.

Bardziej szczegółowo

Ziemia. Modlitwa Żeglarza

Ziemia. Modlitwa Żeglarza Ziemia Ziemia, którą mi dajesz, nie jest fikcją ani bajką, Wolność którą mam w Sobie Jest Prawdziwa. Wszystkie góry na drodze muszą, muszą ustąpić, Bo wiara góry przenosi, a ja wierzę Tobie. Ref: Będę

Bardziej szczegółowo

REKLAMA. TRYB ROZKAZUJĄCY AUDIO A2 / B1. (wersja dla studentów)

REKLAMA. TRYB ROZKAZUJĄCY AUDIO A2 / B1. (wersja dla studentów) REKLAMA. TRYB ROZKAZUJĄCY AUDIO A2 / B1 (wersja dla studentów) Reklama jest obecna wszędzie w mediach, na ulicy, w miejscach, w których uczymy się, pracujemy i odpoczywamy. Czasem pomaga nam w codziennych

Bardziej szczegółowo

Dzień Patrona przygotowanie programów artystycznych, kiermasze, konkursy, Obchody Rocznic Pontyfikatu Jana Pawła II, Upamiętnianie Rocznicy Śmierci

Dzień Patrona przygotowanie programów artystycznych, kiermasze, konkursy, Obchody Rocznic Pontyfikatu Jana Pawła II, Upamiętnianie Rocznicy Śmierci W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się bardziej człowiekiem - o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał, aby więcej poprzez wszystko, co ma, co posiada, umiał bardziej i pełniej

Bardziej szczegółowo

Dał Polsce wolność, granice, moc i szacunek PROJEKT EDUKACYJNY ZREALIZOWANY PRZEZ SZKOLNY KLUB HISTORYCZNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KAMIONCE MAŁEJ

Dał Polsce wolność, granice, moc i szacunek PROJEKT EDUKACYJNY ZREALIZOWANY PRZEZ SZKOLNY KLUB HISTORYCZNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KAMIONCE MAŁEJ Dał Polsce wolność, granice, moc i szacunek PROJEKT EDUKACYJNY ZREALIZOWANY PRZEZ SZKOLNY KLUB HISTORYCZNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KAMIONCE MAŁEJ 12 maja 2015 roku minęła 80. rocznica śmierci Józefa Piłsudskiego.

Bardziej szczegółowo

Mikser GAZETKA SZKOLNA UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 5 W RACIBORZU

Mikser GAZETKA SZKOLNA UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 5 W RACIBORZU WITAMY WAS W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Witam Nazywam się Jolanta Otlik i jestem opiekunem Naszej gazetki szkolnej, która również w tym roku szkolnym będzie w wersji elektronicznej. Chyba bardziej dla

Bardziej szczegółowo

ŻYWIOŁ WODY - ĆWICZENIA

ŻYWIOŁ WODY - ĆWICZENIA Strona1 ŻYWIOŁ WODY - ĆWICZENIA Cz. III Aby uzyskać namacalny efekt oddziaływania energii Żywiołu Wody w Twoim życiu - jednocześnie korzystaj i z przygotowanych tu ćwiczeń i z opisu procesów nagranych

Bardziej szczegółowo

Jezus prowadzi. Wydawnictwo WAM - Księża jezuici

Jezus prowadzi. Wydawnictwo WAM - Księża jezuici Jezus prowadzi Elementarz dziecka bożego 1 Wydawnictwo WAM - Księża jezuici Jezus prowadzi Elementarz dziecka bożego 1 Drogi przyjaciół Pana Jezusa Księża Jezuici - Wydawnictwo WAM 1 Pan Jezus gromadzi

Bardziej szczegółowo

wiecznie samotny, bo któreż ze stworzonych serc mogłoby nasycić Jego miłość? Tymczasem Bóg jest całą społecznością w wiecznym ofiarowywaniu się z

wiecznie samotny, bo któreż ze stworzonych serc mogłoby nasycić Jego miłość? Tymczasem Bóg jest całą społecznością w wiecznym ofiarowywaniu się z TRUDNY TEMAT Nauczyliśmy się słuchać łatwych kazań. Wygłaszanych, jak to się mówi, pod publiczkę. Nieraz kokieteryjnych, zalotnych, brzdąkających w bardzo serdeczną i łatwą strunę budzenia miłości do bliźniego.

Bardziej szczegółowo

2014 rok Rok Pamięci Narodowej

2014 rok Rok Pamięci Narodowej 2014 rok Rok Pamięci Narodowej I. 100 rocznica wybuchu I wojny światowej I wojna światowa konflikt zbrojny trwający od 28 lipca 1914 do 11 listopada 1918 pomiędzy ententą, tj. Wielką Brytania, Francją,

Bardziej szczegółowo

Pomocny Patrol PIELGRZYMKOWY GAZETKA INFORMACYJNA SZKOLNYCH KÓŁ CARITAS DIECEZJI OPOLSKIEJ NR 11 2011 ROK NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS

Pomocny Patrol PIELGRZYMKOWY GAZETKA INFORMACYJNA SZKOLNYCH KÓŁ CARITAS DIECEZJI OPOLSKIEJ NR 11 2011 ROK NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS Pomocny Patrol PIELGRZYMKOWY GAZETKA INFORMACYJNA SZKOLNYCH KÓŁ CARITAS DIECEZJI OPOLSKIEJ NR 11 2011 ROK NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS W numerze m.in.: Ks. Jarosław napisał Nasze rozmowy Z cyklu

Bardziej szczegółowo

145 cm i mniej 146 cm-154 cm 155 cm-164 cm 165 cm-174 cm 175 cm i więcej

145 cm i mniej 146 cm-154 cm 155 cm-164 cm 165 cm-174 cm 175 cm i więcej ILE MAMY 145 cm i mniej 146 cm-154 cm 155 cm-164 cm 165 cm-174 cm 175 cm i więcej 10 8 6 4 2 0 JAKIEGO KOLORU MAMY OCZY Niebieskie Zielone Piwne 12 10 8 6 4 2 0 Niebieskie Zielone Piwne Kiedy się urodziliśmy???

Bardziej szczegółowo

Copyright 2015 Monika Górska

Copyright 2015 Monika Górska 1 To jest moje ukochane narzędzie, którym posługuję się na co dzień w Fabryce Opowieści, kiedy pomagam swoim klientom - przede wszystkim przedsiębiorcom, właścicielom firm, ekspertom i trenerom - w taki

Bardziej szczegółowo

WĘDROWANIE Z BOGIEM Podręcznik i ćwiczenia do religii dla klasy 0

WĘDROWANIE Z BOGIEM Podręcznik i ćwiczenia do religii dla klasy 0 WĘDROWANIE Z BOGIEM Podręcznik i ćwiczenia do religii dla klasy 0 Wydawnictwo WAM Kraków 2008 Podręcznik nr AZ-03-03-1-01 do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem

Bardziej szczegółowo

To My! W numerze: Wydanie majowe! Redakcja gazetki: Lektury - czy warto je czytać Wiosna - czas na zabawę Strona patrona Dzień MAMY Święta Krzyżówka

To My! W numerze: Wydanie majowe! Redakcja gazetki: Lektury - czy warto je czytać Wiosna - czas na zabawę Strona patrona Dzień MAMY Święta Krzyżówka To My! Wydanie majowe! W numerze: Lektury - czy warto je czytać Wiosna - czas na zabawę Strona patrona Dzień MAMY Święta Krzyżówka Redakcja gazetki: redaktor naczelny - Julia Duchnowska opiekunowie - pan

Bardziej szczegółowo

Temat: Jasnowłosa prowincja film o wygnanych Wielkopolanach

Temat: Jasnowłosa prowincja film o wygnanych Wielkopolanach Temat: Jasnowłosa prowincja film o wygnanych Wielkopolanach 1. Przeczytaj podaną niżej definicję, następnie spróbuj odpowiedzieć, jaki cel ma współtworzony przez Jacka Kubiaka film Złotowłosa prowincja.

Bardziej szczegółowo

1 Ojcostwo na co dzień. Czyli czego dziecko potrzebuje od ojca Krzysztof Pilch

1 Ojcostwo na co dzień. Czyli czego dziecko potrzebuje od ojca Krzysztof Pilch 1 2 Spis treści Wstęp......6 Rozdział I: Co wpływa na to, jakim jesteś ojcem?...... 8 Twoje korzenie......8 Stereotypy.... 10 1. Dziecku do prawidłowego rozwoju wystarczy matka.... 11 2. Wychowanie to

Bardziej szczegółowo

JÓZEF PIŁSUDSKI (1867-1935)

JÓZEF PIŁSUDSKI (1867-1935) JÓZEF PIŁSUDSKI (1867-1935) 70 ROCZNICA ŚMIERCI (zbiory audiowizualne) Wideokasety 1. A JEDNAK Polska (1918-1921 ) / scen. Wincenty Ronisz. Warszawa : Studio Filmów Edukacyjnych Nauka, 1998. 1 kas. wiz.

Bardziej szczegółowo

2013/2014. Warunkiem dobroci jest wczuwanie się w cudze radości i cierpienia. Andre Gide

2013/2014. Warunkiem dobroci jest wczuwanie się w cudze radości i cierpienia. Andre Gide 2013/2014 Warunkiem dobroci jest wczuwanie się w cudze radości i cierpienia. Andre Gide Drodzy Korkowicze, możemy być z siebie dumni. Z całą pewnością spełniamy warunki dobroci. Kolejny rok (a zaczęliśmy

Bardziej szczegółowo

Paweł Kowalski ZJEDZ KONKURENCJĘ. Jak maksymalizować zyski i pisać skuteczne teksty sprzedażowe

Paweł Kowalski ZJEDZ KONKURENCJĘ. Jak maksymalizować zyski i pisać skuteczne teksty sprzedażowe Paweł Kowalski ZJEDZ KONKURENCJĘ Jak maksymalizować zyski i pisać skuteczne teksty sprzedażowe Copyright by Paweł Kowalski & e-bookowo Projekt okładki: Paweł Kowalski ISBN 978-83-7859-269-3 Wydawca: Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

drogi przyjaciół pana Jezusa

drogi przyjaciół pana Jezusa Jezus prowadzi ElEmEnta rz dziecka bożego 1 Podręcznik do religii dla I klasy szkoły podstawowej drogi przyjaciół pana Jezusa Wydawnictwo WAM Księża Jezuici rozdział 1 Jezus nas kocha pragniemy Go poznawać

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU SZKOŁA DIALOGU W GIMNAZJUM W KLEOSINIE

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU SZKOŁA DIALOGU W GIMNAZJUM W KLEOSINIE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU SZKOŁA DIALOGU W GIMNAZJUM W KLEOSINIE Zapraszamy do przeczytania relacji z projektu realizowanego w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Kleosinie przez uczniów klasy III

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCY

PLAN PRACY WYCHOWAWCY Agnieszka Stolarska Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego wczęstochowie PLAN YCHOWAWCY Zagadnienia ujęte w planie: I. ZESPOŁU KLASOWEGO 1. Zapoznanie się z zespołem klasowym. 2. Prawa i obowiązki ucznia

Bardziej szczegółowo

SZTUKA SŁUCHANIA I ZADAWANIA PYTAŃ W COACHINGU. A n n a K o w a l

SZTUKA SŁUCHANIA I ZADAWANIA PYTAŃ W COACHINGU. A n n a K o w a l SZTUKA SŁUCHANIA I ZADAWANIA PYTAŃ W COACHINGU K r a k ó w, 1 7 l i s t o p a d a 2 0 1 4 r. P r z y g o t o w a ł a : A n n a K o w a l KLUCZOWE UMIEJĘTNOŚCI COACHINGOWE: umiejętność budowania zaufania,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Smart MBC. Co robimy na co dzien? Moz na powiedziec, z e pomagamy innym! Zapytasz pewnie Komu?

Podręcznik Smart MBC. Co robimy na co dzien? Moz na powiedziec, z e pomagamy innym! Zapytasz pewnie Komu? Podręcznik Smart MBC Witaj na pokładzie! Jez eli czytasz ten podre cznik, oznacza, z e trafiłes do naszego fantastycznego miejsca. Chciałoby sie powiedziec, z e zasilasz grono młodego i dynamicznego zespołu

Bardziej szczegółowo

MAŁA JADWINIA nr 11. o mała Jadwinia p. dodatek do Jadwiżanki 2 (47) Opracowała Daniela Abramczuk

MAŁA JADWINIA nr 11. o mała Jadwinia p. dodatek do Jadwiżanki 2 (47) Opracowała Daniela Abramczuk o mała Jadwinia p MAŁA JADWINIA nr 11 Opracowała Daniela Abramczuk Zdjęcie na okładce Julia na huśtawce pochodzą z książeczki Julia święta Urszula Ledóchowska za zgodą Wydawnictwa FIDES. o Mała Jadwinia

Bardziej szczegółowo

Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować. (1 J 4,11) Droga Uczennico! Drogi Uczniu!

Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować. (1 J 4,11) Droga Uczennico! Drogi Uczniu! Droga Uczennico! Drogi Uczniu! Jesteś już uczniem i właśnie rozpoczynasz swoją przygodę ze szkołą. Poznajesz nowe koleżanki i nowych kolegów. Tworzysz razem z nimi grupę klasową i katechetyczną. Podczas

Bardziej szczegółowo

FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1)

FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1) FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1) Turysta: Dzień dobry! Kobieta: Dzień dobry panu. Słucham? Turysta: Jestem pierwszy raz w Krakowie i nie mam noclegu. Czy mogłaby mi Pani polecić jakiś hotel?

Bardziej szczegółowo

Kurs online JAK ZOSTAĆ MAMĄ MOCY

Kurs online JAK ZOSTAĆ MAMĄ MOCY Często będę Ci mówić, że to ważna lekcja, ale ta jest naprawdę ważna! Bez niej i kolejnych trzech, czyli całego pierwszego tygodnia nie dasz rady zacząć drugiego. Jeżeli czytałaś wczorajszą lekcję o 4

Bardziej szczegółowo

to jest właśnie to, co nazywamy procesem życia, doświadczenie, mądrość, wyciąganie konsekwencji, wyciąganie wniosków.

to jest właśnie to, co nazywamy procesem życia, doświadczenie, mądrość, wyciąganie konsekwencji, wyciąganie wniosków. Cześć, Jak to jest, że rzeczywistość mamy tylko jedną i czy aby na pewno tak jest? I na ile to może przydać się Tobie, na ile to może zmienić Twoją perspektywę i pomóc Tobie w osiąganiu tego do czego dążysz?

Bardziej szczegółowo

Ewangelizacja O co w tym chodzi?

Ewangelizacja O co w tym chodzi? Ewangelizacja O co w tym chodzi? Droga małego ewangelizatora ;) Warsztaty ewangelizacyjne: 11 maja 2013 r. Ks. Tomek Moch, Diecezjalna Diakonia Ewangelizacji Ruchu Światło-Życie Archidiecezja Warszawska

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z KURSU METODYCZNO- JĘZYKOWEGO W WIELKIEJ BRYTANII

SPRAWOZDANIE Z KURSU METODYCZNO- JĘZYKOWEGO W WIELKIEJ BRYTANII SPRAWOZDANIE Z KURSU METODYCZNO- JĘZYKOWEGO W WIELKIEJ BRYTANII W dniach 24 lipca- 6 sierpnia 2011r. uczestniczyłam w kursie metodycznojęzykowym pt. Teachers of English Course w ramach programu Comenius-

Bardziej szczegółowo

VI Liceum Ogólnokszta³c±ce w Katowicach

VI Liceum Ogólnokszta³c±ce w Katowicach Ostatni dzwonek Autor: LJ 01.05.2010. Zmieniony 01.05.2010. W pi±tek, 30 kwietnia br. mia³a miejsce w szkole uroczysto æ zakoñczenia nauki w klasach trzecich. Teraz abiturientów czeka ju za kilka dni matura.

Bardziej szczegółowo

Anna Kraszewska ( nauczyciel religii) Katarzyna Nurkowska ( nauczyciel języka polskiego) Publiczne Gimnazjum nr 5 w Białymstoku SCENARIUSZ JASEŁEK

Anna Kraszewska ( nauczyciel religii) Katarzyna Nurkowska ( nauczyciel języka polskiego) Publiczne Gimnazjum nr 5 w Białymstoku SCENARIUSZ JASEŁEK Anna Kraszewska ( nauczyciel religii) Katarzyna Nurkowska ( nauczyciel języka polskiego) Publiczne Gimnazjum nr 5 w Białymstoku SCENARIUSZ JASEŁEK Czas wydarzeń : 24 grudnia Występują : Mama Tata Dzieci

Bardziej szczegółowo

Jak dobrze przygotowac dziecko do rozpocze cia nauki w szkole? Jak pomo c dziecku sprostac wyzwaniom stawianym przez szkołe i odnies c sukces?

Jak dobrze przygotowac dziecko do rozpocze cia nauki w szkole? Jak pomo c dziecku sprostac wyzwaniom stawianym przez szkołe i odnies c sukces? Jak dobrze przygotowac dziecko do rozpocze cia nauki w szkole? Jak pomo c dziecku sprostac wyzwaniom stawianym przez szkołe i odnies c sukces? Sprawdz cie, w jakim stopniu Wasze dziecko posiada umieje

Bardziej szczegółowo

Oto sylwetki kandydatów, którzy spełnili w/w warunki oraz to, co chcieli nam powiedzieć o sobie i swoich planach

Oto sylwetki kandydatów, którzy spełnili w/w warunki oraz to, co chcieli nam powiedzieć o sobie i swoich planach WYBORY PRZEWODNICZĄCEGO I OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Rozpoczął się nowy rok szkolny. Po wspaniałych wakacjach, wypoczęci powróciliśmy do szkoły aby rzucić się w wir pracy. Już we wrześniu czeka nas

Bardziej szczegółowo