REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i przyrzekającym nagrody w konkursie na najlepsze aplikacje mobilne (dalej: "Konkurs") jest Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Marynarskiej 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , kapitał zakładowy: zł, NIP (dalej: "Organizator"). 2. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie (dalej: "Regulamin"). 3. Konkurs będzie trwać od dnia 19 września 2011 roku do dnia 15 lutego 2012 roku w tym terminie przyjmowane będą zgłoszenia udziału w Konkursie. 4. Konkurs organizowany jest w serwisie internetowym: (dalej: "Serwis") i obejmuje swoim zasięgiem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 5. Celem Konkursu jest propagowanie tworzenia aplikacji na telefony komórkowe dla platformy Samsung bada (dalej: Aplikacja ) oraz nagradzanie uczestników Konkursu za najlepsze wykonanie zadań konkursowych, na zasadach wskazanych w Regulaminie. II. Uczestnicy Konkursu 6. Konkurs jest skierowany do nie prowadzących działalności gospodarczej pełnoletnich osób fizycznych, zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przedsiębiorców mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby, które spełniają warunki określone w niniejszym Tytule II Regulaminu oraz przystąpią do Konkursu na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie poniżej zwane będą dalej "Uczestnikami", a każde z osobna "Uczestnikiem". 7. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz inne osoby biorące bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora, a także ich małżonkowie, wstępni ani zstępni. Zgłoszenia powyższych osób nie będą brane pod uwagę. 8. Prawo do weryfikacji spełniania powyższych warunków uczestnictwa przysługuje Organizatorowi. 9. Uczestnik zgłaszający udział w Konkursie może zgłosić wyłącznie swój własny udział. 10. Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia. III. Warunki i zasady udziału w Konkursie 11. Aby przystąpić do Konkursu należy spełnić następujące warunki:

2 a) stworzyć Aplikację dla platformy Samsung bada przy użyciu narzędzi programistycznych co najmniej SDK 2.0 (Software Development Kit), zamieszczonych na stronie b) opublikować napisaną przez siebie Aplikację na platformie Samsung Apps do ; c) wypełnić i wysłać formularz zgłoszenia do za pośrednictwem strony zgodnie z pkt 12 Regulaminu; na formularzu zgłoszeniowym oraz przesłać ID Aplikacji; d) wyrazić zgodę na bezpłatne udostępnienie Aplikacji na terytorium RP użytkownikom smartonów z systemem bada do ogłoszenia wyników Konkursu, nie później jednak niż do dnia W celu udziału w Konkursie, w terminie trwania Konkursu określonym w pkt 3 Regulaminu, należy zgłosić swój udział w Konkursie wypełniając elektroniczny formularz rejestracji uczestnictwa w Konkursie dostępny w Serwisie, w szczególności poprzez udostępnienie niezbędnych danych dotyczących Uczestnika, tj. imię, nazwisko (nazwa firmy oraz NIP w przypadku przedsiębiorców), adres , numer telefonu oraz ID Aplikacji, a także złożenie innych wymaganych oświadczeń, w tym wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika dla celów niezbędnych do realizacji Konkursu. Stworzoną Aplikację uczestnik zgłasza do konkursu korzystając z mechanizmu, znajdującego się na stronie Zgłoszenie powinno być wypełnione w sposób kompletny, zrozumiały i rzetelny. W przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej, Zgłoszenie powinno być wypełnione przez osobę uprawnioną do jej reprezentowania. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z podaniem w Zgłoszeniu nieprawdziwych, niepełnych lub niekompletnych danych, skutkujących niemożliwością kontaktu i/lub przekazania Nagrody ani za dokonanie Zgłoszenia przez osobę nieuprawnioną. 13. Uczestnik może zgłosić więcej niż jedną Aplikację w Konkursie. Zgłoszenie każdej kolejnej Aplikacji wymaga osobnego zgłoszenia. 14. Nie będą brane pod uwagę zgłaszane prace zawierające treści mogące naruszać dobre obyczaje, powszechnie przyjęte normy moralne, dobra osobiste innych osób lub mogące naruszać zasady porządku publicznego. 15. Każdy Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że praca zgłoszona do Konkursu będzie całkowicie oryginalna, nie będą stanowić opracowań innych utworów i nie zostały w niej wykorzystane jakiekolwiek inne utwory, do których prawa przysługiwałyby osobom trzecim. 16. Uczestnik oświadcza i zapewnia, że nie jest członkiem żadnej organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i nie zawarł z żadną taką organizacją umowy, na mocy której organizacja ta mogłaby nabyć prawa autorskie do jego pracy lub też w jakikolwiek inny sposób uzyskać uprawnienie do zarządzania tymi prawami. 17. Uczestnik ponosi wobec Organizatora oraz osób trzecich wyłączną i pełną odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność odszkodowawczą, w przypadku, kiedy praca zgłoszona przez Uczestnika do Konkursu będzie naruszała prawa osób trzecich, w szczególności ich dobra osobiste, majątkowe lub osobiste prawa autorskie, lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

3 18. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac niezgodnych z wymogami o charakterze technicznym określonymi w Serwisie. 19. Zabronione jest zgłaszanie do Konkursu prac już wcześniej rozpowszechnionych dla systemu bada. 20. Zabronione jest zgłaszanie prac zawierających jakiekolwiek treści ksenofobiczne, rasistowskie, pornograficzne, obraźliwe, wulgarne lub sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego lub z dobrymi obyczajami. Zabronione jest zgłaszanie prac naruszających jakiekolwiek prawa lub dobra osób trzecich. IV. Przyznanie i wydanie Nagród 21. Organizator powoła Jury, składające się z nieparzystej liczby osób (nie mniej niż 3) przedstawicieli Organizatora, które w jego imieniu dokona wyboru najlepszych w ocenie Jury prac zgłoszonych do Konkursu, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie poniżej. 22. Spośród wszystkich zgłoszonych prawidłowo do Konkursu prac, Jury wybierze 1 (jedną) najlepszą Aplikację, a Uczestnikowi, którego praca zostanie wybrana przyznana zostanie nagroda główna w Konkursie w postaci: nagrody pieniężnej w wysokości (dziesięć tysięcy) złotych oraz telefonu komórkowego Samsung Wave III o wartości 1400 zł lub inny telefon o zbliżonej wartości ( Nagroda Główna ). 23. Spośród wszystkich zgłoszonych prawidłowo do Konkursu prac Uczestników, Jury dodatkowo wybierze 3 (trzy) Aplikacje, a Uczestnikowi, którego praca zostanie wybrana, przyznana zostanie nagroda II stopnia w Konkursie w postaci: nagrody pieniężnej w wysokości (trzy tysiące) złotych oraz telefonu komórkowego Samsung Wave III o wartości 1400 złotych lub inny telefon o zbliżonej wartości ( Nagroda II Stopnia ). 24. Spośród wszystkich zgłoszonych prawidłowo do Konkursu prac Uczestników, Jury dodatkowo wybierze 10 (dziesięć) Aplikacji, a Uczestnikowi, którego praca zostanie wybrana, przyznana zostanie nagroda III stopnia w Konkursie w postaci: nagrody pieniężnej w wysokości (jeden tysiąc) złotych oraz telefonu komórkowego Samsung Wave III o wartości 1400 złotych lub inny telefon o zbliżonej wartości ( Nagroda III Stopnia ). 25. Do nagród przyznawanych Uczestnikom będących osobami fizycznymi, nie prowadzącymi działalności gospodarczej, Organizator ufunduje dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% ich wartości. 26. Nagroda w Konkursie zostanie Uczestnikowi wydana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej - od wartości Nagród Organizator potrąci kwotę w wysokości 10% ich wartości na poczet podatku zryczałtowanego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz.U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176) i wpłaci na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego. W przypadku przedsiębiorców wartość Nagród stanowi przychód przedsiębiorcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych. 27. Nagród rzeczowych nie można zamienić na ich równowartość pieniężną. 28. Lista zwycięzców Konkursu oraz nazwy zwycięskich Aplikacji zostaną opublikowane na stronie badacup.samsung.pl do dnia

4 29. W przypadku wyboru pracy danego Uczestnika w Konkursie, Uczestnik ten zostanie poinformowany o wygranej poprzez wiadomość na wskazany podczas rejestracji udziału w Konkursie adres w ciągu 3 dni roboczych od dnia dokonania wyboru przez Jury. Warunkiem otrzymania przez wybranego Uczestnika Nagrody, po uzyskaniu informacji o wygranej jest przesłanie przez Uczestnika do Organizatora w terminie 7 dni od uzyskania informacji o wygranej, według wyboru Organizatora: listem poleconym, em lub faksem (na wskazane przez Organizatora adres lub numer), wskazanych przez Organizatora uzupełniających danych dotyczących Uczestnika, w tym oprócz imienia i nazwiska oraz dok³adnych danych identyfikacyjnych także: numeru konta bankowego, na jakie ma zostać przelana nagroda pieniężna i adresu do wysyłki nagrody rzeczowej. W przypadku braku kontaktu z Uczestnikiem pomimo podjęcia co najmniej 3 (trzech) prób konktatu w ciągu 3 (trzech) dni roboczych albo w przypadku niespełnienia przez Uczestnika pozostałych warunków otrzymania Nagrody określonych w niniejszym punkcie powyżej, Organizator może zadecydować o utracie przez Uczestnika prawa do Nagrody, a następnie przyznać Nagrodę innemu Uczestnikowi albo zadecydować o innym przeznaczeniu Nagrody. 30. Organizator ma prawo do opublikowania listy zwycięzców, także nagrodzonych Aplikacji (nazwa, ikona, elementy graficzne charakterystyczne Aplikacji) w Serwisie. 31. Nagrody rzeczowe będą wydane na podstawie protokołu wydania nagrody. 32. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W przypadku nieodebrania przez Uczestnika Nagrody w terminie, Organizator może zadecydować o utracie przez Uczestnika prawa do Nagrody, a następnie przyznać Nagrodę innemu Uczestnikowi albo zadecydować o innym przeznaczeniu Nagrody. 33. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za następstwa zmiany miejsca zamieszkania Uczestnika lub zmiany innych danych osobowych, bez odpowiedniej aktualizacji tych danych doręczonej Organizatorowi. W wypadku niemożliwości skontaktowania się z Uczestnikiem z tego powodu, Uczestnik traci prawo do otrzymania Nagrody. 34. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu, Organizator może zadecydować o utracie przez Uczestnika prawa do Nagrody, a Organizator Konkursu będzie uprawniony do nagrodzenia innego Uczestnika Konkursu, spełniającego określone w Regulaminie warunki niezbędne do otrzymania Nagrody. VI. Prawa autorskie 35. Zgłaszane przez Uczestników do Konkursu prace konkursowe muszą być oryginalnymi pracami tych Uczestników. Zgłaszając swoją pracę Uczestnik gwarantuje, że przysługuje mu całość autorskich praw majątkowych i osobistych do pracy, oraz że jest on uprawniony do rozporządzania tymi prawami bez ograniczeń. 36. Autorskie prawa biorących udział w konkursie prac ( Utworów ), pozostają własnością ich autorów. Autor pracy udzielą jednakże Organizatorowi licencji wyłącznej do korzystania z Utworu na następujących polach eksploatacji: w zakresie rozpowszechniania Utworu publicznego udostępniania Utworu w serwisie Samsung Apps w celu jego bezpłatnego pobrania do przez użytkowników korzystających z Samsung Apps dedytkowanego dla terytorium RP.

5 37. Licencja zostanie udzielona nieodpłatnie, w serwisie Samsung Apps, bez ograniczenia terytorium. Po zakończeniu konkursu autor zobowiązany jest do dalszego udostępnienia Aplikacji za pośrednictwem platformy zgodnego z zasadami korzstania z serwisu Samsung Apps. 38. Niezależnie od uznania nagrodzonej pracy za Utwór, Organizator zastrzega na swoją rzecz prawo do wykorzystania go w swojej działalności reklamowej i promocyjnej, w szczególności w charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego lub też w charakterze elementu materiałów reklamowych lub promocyjnych. 39. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do wyłącznego autorstwa pracy konkursowej lub w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zastrzeżeń lub roszczeń przez osoby trzecie dotyczących naruszenia ich praw, Uczestnik na żądanie Organizatora jest zobowiązany złożyć wyjaśnienia oraz przedstawić niezwłocznie dowody potwierdzające jego wyłączne autorstwo pracy konkursowej oraz wszelkie konieczne zgody. W przypadku ich nieprzedstawienia lub uznania ich przez Organizatora za niewystarczające, Organizator ma prawo wykluczenia takiej pracy z Konkursu, a w przypadku kiedy wątpliwości, zastrzeżenia lub roszczenia zostaną zgłoszone już po przyznaniu Nagrody, Organizator ma prawo zdecydować o utracie prawa do Nagrody przez takiego Uczestnika, a następnie przyznać Nagrodę innemu Uczestnikowi albo zadecydować o innym przeznaczeniu Nagrody. VII. Odpowiedzialność 40. Organizator nie odpowiada za jakąkolwiek niezawinioną przez niego szkodę majątkową lub niemajątkową poniesioną przez Uczestnika w wyniku jego udziału w Konkursie lub w wyniku przyznania lub nieprzyznania mu jakiejkolwiek Nagrody. 41. Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność wobec Organizatora oraz osób trzecich w przypadku, jeżeli jego zgłoszenie udziału w Konkursie lub rozporządzanie lub korzystanie z jego pracy w zakresie określonym w punktach Tytułu VI Regulaminu, będzie naruszało prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 42. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania poczty, firm kurierskich, dostawców Internetu, banków lub operatorów telekomunikacyjnych, w tym za opóźnienia lub błędy w przekazywaniu danych. VIII. Reklamacje 43. Reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane, wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności, listem poleconym wysłanym na adres Organizatora: Samsung Electronics Polska Sp. z o.o., ul. Marynarska 15, Warszawa, z dopiskiem "Reklamacja badacup2. Konkurs na najlepszą aplikację mobilną", w terminie do 14 (czternastu) dni od zdarzenia, którego dotyczy reklamacja, lecz nie dłuższym niż 30 dni od zakończenia terminu trwania Konkursu określonego w pkt 4 Regulaminu (liczy się data stempla pocztowego). Reklamacje spóźnione nie będą rozpatrywane. Reklamacje rozpatruje Organizator w terminie do 14 (czternastu) dni od daty wpłynięcia reklamacji oraz przekazuje informacje zainteresowanemu w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia powzięcia decyzji. Za przekazanie odpowiedzi na reklamację w terminie uznaje się wysłanie listu poleconego lub widomości z odpowiedzią lub rozmowę telefoniczną z osobą zgłaszającą reklamację w tym terminie.

6 IX. Ochrona danych osobowych 44. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia jego zwycięzców. Administratorem tych danych będzie Organizator. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do własnych danych osobowych i ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie, przyznania i odbioru Nagród, a także dokonania rozliczenia podatkowego, o którym mowa w pkt 26 Regulaminu. X. Postanowienia końcowe 45. Regulamin będzie dostępny w okresie trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz w Serwisie. 46. Tytuły poszczególnych punktów Regulaminu mają charakter informacyjny i nie stanowią części Regulaminu. 47. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w granicach dozwolonych przepisami prawa. 48. We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu, a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego. Skierowanie sprawy na drogę sądową może nastąpić wyłącznie po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego. Organizator: Samsung Electronics Polska Sp. z o. o.

REGULAMIN KONKURSU. Samsung App Cup. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Samsung App Cup. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Samsung App Cup I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu Samsung AppCup (zwanym dalej: Konkursem ) jest SAMSUNG ELECTRONICS POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem strony marki Sunbites na stronie internetowej: www.przerwanabierasmaku.pl 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r.

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r. Regulamin Konkursu A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Doładuj się słońcem" ( Konkurs ) jest Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Jestem w Play"

Regulamin Konkursu Jestem w Play Regulamin Konkursu "Jestem w Play" 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jestem w Play" ( Konkurs ) jest Artegence Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 9a, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Aplikacja Wymyśl Swój Miks / 2 jest dostępna za pośrednictwem strony marki Pepsi w serwisie Facebook: www.facebook.com/pepsipl oraz marki

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wakacje bez bólu

Regulamin konkursu Wakacje bez bólu Regulamin konkursu Wakacje bez bólu 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Wakacje bez bólu" ( Konkurs ) jest USP Zdrowie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poleczki 35, kod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Jedyny taki Dodge może być Twój"

REGULAMIN KONKURSU Jedyny taki Dodge może być Twój REGULAMIN KONKURSU "Jedyny taki Dodge może być Twój" I. Postanowienia Ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jedyny taki Dodge może być Twój" (dalej: "Konkurs") jest Focus Media Group Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU GŁODOMANIACY Edycja 2014

REGULAMIN PROGRAMU GŁODOMANIACY Edycja 2014 Marketing House Sp. z o.o. informuje, że Program prowadzony pod nazwą Głodomaniacy Edycja 2013 jest kontynuowany w ramach edycji na rok 2014. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem tegorocznej edycji Programu

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień!

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! 1. Organizatorem konkursu o nazwie Elektronika na każdy dzień! (zwanego dalej: Konkursem ) jest Transfer Multisort Elektronik

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Konkursu TY ALBO VAN NISTELROOY! 1. DEFINICJE 1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa

Bardziej szczegółowo

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59.

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59. Regulamin konkursu Pepsi Light - Lekka strona orzeźwienia Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie zorganizowanym dla osób zarejestrowanych na portalu działającym pod adresem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin promocji NIVEA MEN zacznij działać 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w akcji promocyjnej NIVEA MEN zacznij działać organizowanego za

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu ZaPLANuj swój tydzień ( Konkurs ) jest Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie (30-964), przy ul. Pilotów 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu organizowanego pod nazwą Pokaż nam swój styl!. I. Postanowienia ogólne.

Regulamin konkursu organizowanego pod nazwą Pokaż nam swój styl!. I. Postanowienia ogólne. Regulamin konkursu organizowanego pod nazwą Pokaż nam swój styl!. I. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin niniejszy (zwany dalej Regulaminem) określa zasady konkursu organizowanego pod nazwą Pokaż nam swój

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Między nami kobietami. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Między nami kobietami. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Między nami kobietami 1. Postanowienia ogólne 1. Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: a) Konkurs konkurs Między nami kobietami prowadzona na zasadach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków

REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków 1. Organizator i czas trwania Konkurs 1.1. Organizatorem Promocji organizowanego pod nazwą "Festiwal wypieków", zwanego dalej "Konkursem" jest Brand Support Spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Plastycznego. Czarodzieje Uśmiechu. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Plastycznego. Czarodzieje Uśmiechu. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Plastycznego Czarodzieje Uśmiechu 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki uczestnictwa w konkursie plastycznym Czarodzieje Uśmiechu, zwanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu LIGNUM 2014 POMIĘDZY TECHNOLOGIĄ, DESIGNEM I SZTUKĄ "

Regulamin Konkursu LIGNUM 2014 POMIĘDZY TECHNOLOGIĄ, DESIGNEM I SZTUKĄ Regulamin Konkursu LIGNUM 2014 POMIĘDZY TECHNOLOGIĄ, DESIGNEM I SZTUKĄ " Zaprojektuj autorską kolekcję drzwi, paneli podłogowych i systemów ściennych. Kreatywność to wymyślanie, eksperymentowanie, wzrastanie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji marketingowej pod nazwą Drink or Die, zwanej dalej Konkursem, jest Orangina Schweppes Polska Al. Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ REXONA MOTIONSENSE

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ REXONA MOTIONSENSE REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ REXONA MOTIONSENSE 1. Regulamin dotyczy usług świadczonych drogą elektroniczną przez spółkę: Red8Digital Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Włodarzewska 45D, 02-384 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Jaki z Ciebie Bródka?, zwanego dalej Konkursem, jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o. o. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ZŁOTY BANKIER 2014

REGULAMIN KONKURSU ZŁOTY BANKIER 2014 REGULAMIN KONKURSU ZŁOTY BANKIER 2014 I. Organizacja Konkursu 1. Organizatorem Konkursu jest Grupa Bankier.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do Rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady udziału uczestników, zwanych dalej Uczestnikami w promocji Comperia Bonus 2, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo