REDAKCJA. REDAKTOR NACZELNA: Aleksandra Bro ek. ZCA REDAKTORA NACZELNEGO: Rafa³ Sala. OJCIEC REDAKTOR: Krzysztof Baranowski

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REDAKCJA. REDAKTOR NACZELNA: Aleksandra Bro ek. ZCA REDAKTORA NACZELNEGO: Rafa³ Sala. OJCIEC REDAKTOR: Krzysztof Baranowski"

Transkrypt

1

2

3 REDAKCJA REDAKTOR NACZELNA: Aleksandra Bro ek ZCA REDAKTORA NACZELNEGO: Rafa³ Sala OJCIEC REDAKTOR: Krzysztof Baranowski KOORDYNATOR: Aleksander Kusz LITERATURA: Jadwiga Skrzypacz Kopaszewska, Krzysztof Baranowski, Istvan Vizvary, Marek cieszek, Aleksander Kusz KOREKTA: Kinga ebryk PUBLICYSTYKA: Kierownik dzia³u: Hubert Przybylski Recenzenci: Aleksandra Bro ek, Aleksander Kusz, Anna Klimasara, Bart³omiej Cembaluk, Daniel Augustynowicz, Dawid Wiktorski, Hubert Stelmach, Joanna Denysiuk, Katarzyna Lizak, Maciej Rybicki, Marek Adamkiewicz, Milena Zaremba, Paulina Kuchta, Rafa³ Sala, S³awomir Szlachciñski DZIA GRAFICZNY: Maciej Kamierczak, Milena Zaremba, Paulina Wo³oszyn, Ma³gorzata Brzozowska, Sylwia Ostapiuk, Ewa Kiniorska, Agnieszka Wróblewska, Katarzyna Olbromska, Krystyna Rataj, Martyna Lejman, Katarzyna Serafin DTP: Konrad Staszewski, Andrzej Puzyñski, Arkadiusz Tuszyñski OPRACOWANIE GRAFICZNE: Natalia Maszczyszyn PROMOCJA: Milena Zaremba Ok³adka: Martyna Lejman Wydawca: METODY SP Z O. O. ul. Gliwicka 35, Tarnowskie Góry Tarnowskie Góry Wszelkie prawa zastrze one. 3

4 Czytelnicy kontra wydawcy, wydawcy kontra dystrybutorzy, dystrybutorzy kontra czytelnicy Dzisiaj parê s³ów o rynku wydawniczym, ale od tej drugiej strony, ekonomicznej. Chcia³em napisaæ krótko o u³udzie cen na ksi¹ kach. Bo na rynku mamy u³udê cen ok³adkowych. Bo s¹, ale w³aciwie nie maj¹ adnego znaczenia, albo maj¹, ale raczej nie takie, jakie powinny mieæ. Cena ok³adkowa s³u y do podzia³u. To cena ostateczna, koñcowa, od której to, wszyscy dziel¹ siê tortem (albo zakalcem, w zale noci co wydano). Dystrybutorzy (hurtownie i ksiêgarnie) otrzymuj¹ ponad 50%. Reszta niby dla wydawcy, ale tutaj jest przecie autor, czyli najwa niejszy czynnik, czasami t³umaczenie, redakcja, korekta, reklama, magazyn i drukarnia. Wydawca musi skalkulowaæ cenê i prawdopodobny sprzedany nak³ad maj¹c wiadomoæ, e z ceny wydrukowanej na ok³adce dostanie czterdzieci kilka procent. A jak ju siê ksi¹ ka sprzeda, dostanie pieni¹dze za mniej wiêcej pó³ roku. I nie marudzê tutaj, e trudno byæ wydawc¹, przecie nikt ich nie zmusza, eby wydawaæ ksi¹ ki i próbowaæ je sprzedaæ, przecie mo na wykonywaæ inny zawód, sprzedawaæ co innego, na przyk³ad marchewki (co mogê Wam napisaæ z dowiadczenia, te wcale nie jest takie proste). To by³a ta pierwsza u³uda, e wydawca daj¹c na ok³adkê 49,99 dostaje tyle pieniêdzy, nie, dostaje mniej wiêcej 22 z³ote po 180 dniach od sprzeda y ksi¹ ki. Drug¹ u³ud¹ jest cena, jako odniesienie, e ksi¹ ka tyle kosztuje. Dystrybutorzy, ksiêgarnie walcz¹ ze sob¹, eby sprzedaæ jak najwiêcej egzemplarzy danej ksi¹ ki. Po to s¹ te wieczne promocje du ej sieci na M, która tak ma³o zarabia³a, e zosta³a wystawiona na sprzeda. Po to s¹ promocje okolicznociowe jeszcze wiêkszej sieci na E, i po to s¹ sta³e zni kowe ceny w ksiêgarniach internetowych. W dwóch z nich, po³¹czonych ze sob¹, z regu³y ka d¹ nowoæ mo na kupiæ z 28% rabatu. Zdecydowali siê, e wiêkszoæ mar y oddadz¹ klientowi i pomimo tego dobrze zarobi¹. Zarobi¹ oczywicie na iloci, a nie na pojedynczych sztukach. Dlatego te wspomniana nowoæ za 49,99 jest sprzedawana w dniu premiery za mniej wiêcej 35 z³otych. To jest tak idiotyczne, z³udne, niepotrzebne, e kiedy PIK (Polska Izba Ksi¹ ki) wymyli³a ustawê o gwarantowanej cenie ok³adkowej oraz e nie bêdzie mo na przez rok sprzedawaæ z rabatem ksi¹ ek, to najpierw, jako liberalny ksiêgowy wierz¹cy w prawa rynku, wymia³em pomys³ (nastêpne oszo³omy wziê³y siê za ustanawianie prawa), a potem pomyla³em, e co mo e w tym jest. Mo e nie do koñca tak, nie w ten sposób, ale mo e jednak trzeba instytucjonalnie zainterweniowaæ na rynku ksi¹ ki? Wasz, Xan4 4

5 Baranek mówi...4 PREMIERY Koszyczek z pomy³kami Jan Maszczyszyn...7 Sherlock Holmes i tajemnica deluñskich jajek Jan Maszczyszyn..7 Siedzio³ki z kosmosu Jan Maszczyszyn..8 Sekciarze Jan Maszczyszyn..9 Nigdy nie bierz koszyczka Jan Maszczyszyn..9 Wielkanoc Tomasz MordumX Siwiec PYTAÑ DO czyli gdzie diabe³ nie mo e, tam Szortal pole Izabela Szolc Rafa³ Sala...14 Krzysztof Baranowski Ola Bro ek, Rafa³ Sala...16 SZORTOWNIA Jak nie dotar³am na koniec wiata Jerzy Winiewski...20 Wyspa Antoni Nowakowski...21 Lalka Agnieszka Zienkowicz...23 Ko³o przyjació³ Krzysztof Baranowski...23 Spotkanie Antoni Nowakowski...25 Rozbitek Antoni Kaja...26 Limbo Antoni Kaja...28 STUS ÓWKA Z cyklu Zdarzy³o siê Mydelniczka Romuald Pawlak...30 Z cyklu Zdarzy³o siê Powrót wiosny po niezwykle d³ugiej zimie Romuald Pawlak..30 W samo po³udnie Krzysztof Baranowski.31 Mi³oæ w Palermo Krzysztof Guz..31 Wszystko przemija/oswajaj¹c chaos Ma³gorzata Lewandowska32 SUBIEKTYWNIE Ma³py Pana Boga. Obrazy Dawid Fenrir Wiktorski...34 Golem i d in, czêæ 1 Aleksander Kusz...35 Wielka wyprawa ksiêcia Racibora. Zdobycie grodu Konungahela przez S³owian w 1136 roku Hubert Przybylski...37 Red Rising. Z³ota Krew Hubert Stelmach...39 Motylek Anna Klimasara...40 Ch³opaki Anansiego Aleksander Kusz...42 Chata Joanna Rogalska...44 Ksiêga Wampirów antologia Anna Klimasara...45 Sto dni bez koñca Anna Klimasara...47 Trupia Otucha Marek Adamkiewicz...49 Czas zamykania DanielAugustynowicz.50 Bridget Jones. Szalej¹c za facetem Katarzyna Lizak...52 Nowa Fantastyka 3 (378) 2014 S³awomir Szlachciñski

6 PREMIERY

7 Koszyczek z pomy³kami JAN MASZCZYSZYN Mamo, mamo!... Krzyk dziecka by³ przejmuj¹cy. Dziewczynka bieg³a. Na jaskrawo ó³tej sukience ros³a wielka plama krwi. Pod rozci¹gliwym materia³em co gwa³townie siê porusza³o. Dziki, st³umiony tkanin¹ syk podsyca³ wrzask i panikê dziecka. Terry pochwyci³ r¹czkê córeczki i jednym ruchem zdar³ z niej sukienkê. Sta³ przez sekundê, oniemia³y ze zdziwienia. Poruszy³ bezg³onie wargami i b³yskawicznym, sprawnym ruchem oderwa³ ma³y, rybi kszta³t, próbuj¹cy wgryæ siê w dziewczêcy pêpek. Z rozmachem grzmotn¹³ nim o pod³ogê. Odzyska³ g³os dopiero wtedy, gdy przyciska³ pantoflem dogorywaj¹ce cia³o. Lucy krzykn¹³ do ony w kuchni, nasza ma³a znowu pomyli³a koszyczki ze wiêconk¹ w Galaktycznym kociele! Chod i zobacz, co siê wylêg³o z obcych jajek w tym roku... Sherlock Holmes i tajemnica deluñskich jajek JAN MASZCZYSZYN Na d³ugim stole do wiêceñ pokarmów pozosta³ tylko jeden koszyczek. By³ jaki ciemny, pe³en starych pajêczyn i zbutwia³ych lici. Nikt go nie dotyka³. Wygl¹da³o na to, e pozostawiono go tu przypadkowo. Edward wyczuwa³ w nim setkê tajemnych pu³apek. Rzecz niegodn¹ we wnêtrzu wi¹tyni. Mia³ tu tylko posprz¹taæ. Ale koszyczek nêci³. Ciekawoæ dra ni³a. Niespokojny duch z era³ mêskie serce. Edward rozerza³ siê dooko³a. Prócz modl¹cej siê madame Hilstone i jej pokojówki Grety Falhow nie by³o tu nikogo. Kobiety by³y zajête rozmow¹ z Bogiem. Cichy szept paciorków przep³ywa³ niczym szmer wody i gin¹³ gdzie za o³tarzem. Edward od³o y³ miot³ê i cichutko pokutyka³ do dêbowego sto³u. Im bli ej podchodzi³, tym bardziej ogarnia³ go nieuzasadniony lêk. Wreszcie zajrza³ do ciemnego wnêtrza. By³o dziwne. Podobne do opuszczonego gniazda. Pe³ne dalekiego kwilenia i jeszcze odleglejszych pisków. Co, jak lodowaty podmuch musn¹³ krawêd jego starej twarzy. Mo e zb³¹kany oddech? Powiew ptasich pieni, uk³adaj¹cych ar³oczne, malutkie dzioby do snu? Na samym rodku wymoszczonego zbutwia³ymi liæmi koszyka b³ysnê ³o malutkie jajko. Jakie tajemne runy bieg³y po jego powierzchni w misternej konfiguracji drobnego pisma. 7

8 Czy by stara pisanka? przemknê³o przez myl kocielnemu. Ostro nym ruchem wyci¹gn¹³ jajko i po³o y³ na d³oni. By³o maleñkie. Tonê³o niemal poród wybrzuszeñ i zakrzywieñ skóry. Nagle zadr a³o. Zlepi³o siê w tym dr eniu z tkank¹. Syknê³o i zassa³o. Edward ze zgroz¹ ujrza³, e linie papilarne jego skóry wyjaskrawia rozpalona czerwieñ. Pal¹ siê linie i drgaj¹ coraz intensywniej. Wreszcie rozpadaj¹ siê, splataj¹ i z³otym strumieniem nici wlewaj¹ siê na powierzchniê jajka, tworz¹c jedyny i niespotykany unikalny wzór linii jego ycia. Edward zachwia³ siê. Ci¹gle wpatrzony w wyjaskrawion¹ napadem pisankê upad³ i wyzion¹³ ducha... z braku przeznaczenia. *********** Inspektorze? Watson by³ wyranie przejêty odkryciem. Co to jest? Sherlock z trudem przytrzymywa³ szczypcami niewielki jajowaty przedmiot. Ten Jajcur pochodzi z wioski Delunów, Watsonie oznajmi³ podnieconym g³osem. Mówisz o wiosce nawróconych diab³ów? Tak. Delunowie zapragnêli powrotu do domu Ojca. Niebo pozostaje dla nich zamkniête, wiêc nie zaprzestaj¹ swych diabelskich sztuczek. Ta Pisanka, czyli Jajcur wyjania³ Sherlock, wskazuj¹c ustnikiem fajki delikatny rysunek ci¹ga niepowtarzalny zarys linii ludzkich losów. Innymi s³owy, spija ycie z ofiary. A ycie bywa ró ne. Akurat tutaj, mamy do czynienia z cz³owiekiem czystego serca, poczciwym Edwardem Fall z Hardmond. A wiêc? Sherlock æmi³ swoj¹ fajkê w niewruszonym spokoju. Umiechn¹³ siê w swój szczególny, zagadkowy sposób. Do czego mo e pos³u yæ diab³u linia ycia wiêtobliwego cz³owieka? Pomyl tylko przez chwilê... Oczy Holmesa b³ysnê³y humorem. Patrzy³ nadzwyczaj przenikliwie. Jako dowód czystoci? wyj¹ka³ grubas. Otó to. Przeniesiona na diabelskie d³onie stanie siê przepustk¹ do wymarzonego raju. Zatrwa aj¹ce. Siedzio³ki z kosmosu JAN MASZCZYSZYN Jasiu... Malinko, przyniecie mi wêdzonki, co wisi w sypialni wedle szafy. Prêdziutko, bêdziem rychtowaæ koszycki na wiêconkê! Dzieci zerwa³y siê z miejsc i pobieg³y do pokoju. Wróci³y po chwili, przera one. Mamuko, tatuku! Kura siedzi we koszycku od wiêconki. Olaboga, Bart³omiej zakrzyknê³a kobieta bier no co ciê kiego i przegoñ gadzina! Stary dwign¹³ siê z siedziska przy piecu. Z³apa³ za siekierê. Wyszed³ i po chwili wróci³. Po ostrzu sp³ywa³a smolista krew. Skapywa³a na pod³ogê natychmiast zamieniaj¹c siê w asfalt. Bart³omiej wypi¹³ dumnie pier. 8

9 To nie by³a kura mówi¹c to, wyrzuci³ pociêty strzêp zwierzêcia przez uchylone okno. To znowu te maszkary z lataj¹cego talerza, co siê rozbi³ wedle p³otu Hanusiaków. Siedz¹ na jajcach jak na swoich... Sekciarze JAN MASZCZYSZYN Stanley Marbley z pietyzmem przeci¹gn¹³ pêdzelkiem po misternym rycie na r¹czce kamiennego kosza. To by³ setny egzemplarz skamieliny genialnie zachowany w skale osadowej. Kto delikatnie poklepa³ go po ramieniu. Paleontolog odwróci³ siê i zniecierpliwionym spojrzeniem da³ do zrozumienia intruzowi A, to ty Robie. Oczy natychmiast mu zab³ys³y z niewypowiedzianego zachwytu. Nie panowa³ nad podnieceniem. No mów potrz¹sn¹³ ch³opakiem profesor Howard. Profesorze wyj¹ka³ wyniki analizy izotopowej potwierdzaj¹ wiek znaleziska. Te wszystkie gigantyczne kosze z jajkami pochodz¹ sprzed 65 milionów lat. Profesor sapn¹³ kilkakrotnie z wra enia.wreszcie stwierdzi³ uroczycie: A wiêc sta³o siê. Nareszcie wiemy, jak wyginê³y dinozaury. To by³a ogólnoplanetarna Sekta Wielkanocna... Nigdy nie bierz koszyczka JAN MASZCZYSZYN Waldusiu, prêdko! Jedmy ju, bo spónimy siê na wiêcenia pokarmu. Mamo, musimy? Co ty gadasz, synku? To tradycja, bierz koszyczek powiedzia³a, wtykaj¹c mu do rêki plecion¹ r¹czkê i poprawiaj¹c jednoczenie mistern¹ serwetkê. Popchnê³a go stronê samochodu. Poszed³ niechêtnie. Ci¹gle zagl¹da³ pod pokrywaj¹c¹ koszyk serwetê. Co z tymi jajkami nie tak powiedzia³ niepewnie trzydziestolatek. Z twoimi jajkami jest co nie tak, synu rzuci³a ze miechem. Jako ci¹ 9

10 gle nie mogê siê doczekaæ wnuków doda³a, wpychaj¹c go do samochodu. Zajê³a siedzenie kierowcy. Odpali³a silnik i ostro ruszy³a. Na Zakopiance uderzyli w drzewo. Jajka z przewróconego samochodu wysypa³y siê przez okno na ulicê. Nie rozbi³y siê, poturla³y w jajczanym tañcu i znieruchomia³y. Oboje z mam¹ spogl¹dali na nie martwiej¹cymi oczyma y³y, kiedy ich zabra³a ju mieræ. W porannym blasku s³oñca okaza³y siê byæ pisankami. Jaka przezorna matka kura wyskroba³a dziobem na ka dej skorupie trzy misterne szóstki. W zemcie za utracone dzieci. I w nienawici do wiêconej wody. Wielkanoc TOMASZ MordumX SIWIEC Kiedy wszystkie koszyczki w kociele zosta³y pokropione wiêcon¹ wod¹, ksi¹dz pob³ogos³awi³ wiernych i uda³ siê w stronê plebanii. Niechêtnie to zrobi³, gdy dobrze wiedzia³, co za przybysz czeka tam za drzwiami. Diabe³ siedzia³ na mahoniowym krzele, widruj¹c spojrzeniem roztrzêsionego ksiêdza. Nie pomin¹³e adnego koszyka?! warkn¹³. adnego odpar³ przera ony kap³an. Wobec tego jeszcze tylko wieczorna msza i to miasteczko mamy z g³owy umiechn¹³ siê diabe³, pokazuj¹c ksiêdzu rz¹d czarnych, spiczastych zêbów. Podaj naczynie na wodê wiêcon¹. Ksi¹dz pos³usznie podsun¹³ pusty dzbanek pod w³ochate nogi czorta. Ten leniwie podniós³ ty³ek z siedziska, zsun¹³ spodnie i wyci¹gn¹³ ogromny penis. Mocz, którym nape³nia³ naczynie, mia³ ostry, wrêcz gryz¹cy zapach. Duchowny odwróci³ g³owê w drug¹ stronê, ale nic to nie da³o. Chcia³ st¹d uciec, pêdziæ przed siebie, ale by³o ju za póno. Diabe³ mia³ na niego haka. Je eli nie zrobisz tego, co ka ê, twoi parafianie dowiedz¹ siê, e wpychasz swe brudne ³apska w majtki ministrantów!. Ksi¹dz wiedzia³, e diabe³ nie artuje. Udowodni³ mu to. Strzeli³ palcami i projektor w kociele zamiast tekstu pieni wywietli³ na p³ótnie jego niecne igraszki z ministrantami. Osz, kurwa! wrzasn¹³ wówczas przera ony, jednoczenie migaj¹c w powietrzu znak krzy a. Zrobiê, co rozka esz. Diabe³ rozkaza³, by zamiast wody wiêconej w naczyniu pojawi³ siê jego mocz. Wszystkie smako³yki z koszyczków mia³y zostaæ pokropione t¹ niewiêt¹ ciecz¹. Dopilnuj, aby nie pomin¹æ adnego smako³yka! Po skoñczonym zadaniu zniknê tak, jak siê pojawi³em. Co by³o robiæ. Demon szcza³ do naczynia, a ksi¹dz macha³ kropid ³em, zachlapuj¹c twarze oraz przyniesione w koszykach pysznoci. Wiedziony ciekawoci¹, zapyta³ pana piekie³, o co chodzi z tym ca³ym kropieniem. Nie twój zasrany interes! odburkn¹³ diabe³. Po chwili jednak nieco och³on¹³ i doda³: Mogê ciê zapewniæ, e bêdzie mnóstwo zabawy powiedziawszy to, znikn¹³ w k³êbie wiruj¹cej, czarnej mg³y. Piêcioosobowa rodzina Kowalskich zebra³a siê przy stole, aby skonsumowaæ powiêcone jedzenie. Niemal równoczenie siêgnêli do koszyczka po kolorowe jajeczka. Maleñki Krzysiu jako pierwszy roz³upa³ skorupkê o blat sto³u. Tu po nim zrobili to wszyscy cz³onkowie rodziny. Nie zd¹ yli nawet wrzasn¹æ, kiedy to z rozbitych jajeczek wystrzeli³y piekielne wê e, zatapiaj¹c ostre k³y w oczach i szyjach domowników. Wciek³e gady szarpa³y skórê i rozrywa³y miênie zdezorientowanej rodziny. Kiedy cia³a domowników zosta³y po arte 10

11 i znalaz³y siê we wnêtrzach olizg³ych gadzin, te zastyg³y w bezruchu po suto zastawionej wielkanocnej uczcie. Warto dodaæ, e w ka dym miecie i ka dej polskiej wiosce diabe³ sk³ada wizytê niesfornym ksiê om. Pamiêtajcie o tym, bo nied³ugo Wielkanoc i któ wie, kto te zechce odwiedziæ Wasz¹ lokaln¹ parafiê. 11

12 KONRAD STASZEWSKI freelancer do us³ug Sk³ad pism, gazet, ulotek, folderów (kliknij po wiêcej) Powieci, opowiadania, recenzje, artyku³u, felietony, Sztuki teatralne (kliknij po wiêcej) Pracujê w oparciu o umowy zlecenia i umowy o dzie³o Kontakt: CB.C czytajbiblie.com Project by Konrad Staszewski Logotypy (kliknij po wiêcej)

13 7 pytan do

14 7 pytañ do czyli gdzie diabe³ nie mo e, tam Szortal pole IZABELA SZOLC Izabela Szolc (ur w odzi) pisarka. Autorka powieci i zbiorów opowiadañ: ona rzenika, Siostry, Naga, Cichy zabójca, Martwy punkt, Strze siê psa, Ciotka Ma³ych Dziewczynek, Opêtanie, Jehannette, Po³owa nocy, Lêk wysokoci, Hebanowy wiat, Wszystkiego najlepszego. Nagradzana przez Gender Studies IBL PAN, Stowarzyszenie DRAMA, Warszawski Teatr Ateneum, Zysk i S ka. 1. Czêsto s³yszy siê o tak zwanej literaturze kobiecej. Czy Twoje powieci s¹ w pewnym stopniu adresowane do konkretnej p³ci? Dla kogo piszesz? Dla siebie samej. Stara³am siê opowiedzieæ historie, których mi brakowa³o. 2. Powieæ Siostry zaczynasz od bardzo mocnej sceny. Przez ca³¹ ksi¹ kê echo tego jednego zdarzenia wibrowa³o w mojej g³owie i wybrzmia³o dopiero po przeczytaniu powieci. Czy to jest w³anie to trzêsienie ziemi, o którym pisa³ Hitchcock? Siostry to wyj¹tkowa dla mnie ksi¹ ka. Ciê ko to wyt³umaczyæ bez otwartej flaszki na stole, ale uwierz mi Kiedy j¹ skoñczy³am pisaæ, pojawi³a siê refleksja, e w gruncie rzeczy nie muszê napisaæ ju nic wiêcej. To trudna wiadomoæ, czasem z ni¹ walczê i szamoczê siê niebywale gdzie w rodku, ale zawsze wracam do punktu wyjcia e jaka potrzeba zwyczajnie minê³a. W ka dym razie Jasne, e to by³ wybór wiadomy umieszczenie tej okrutnej i by³o nie by³o tak prawdziwej, e a surrealistycznej sceny na pocz¹tku fabu³y bo to haczyk, pu³apka emocjonalna na czytelnika. Ja jednak nie porównywa³abym jej z zamys³ami Hitchcocka. A to dlatego, o czym bardzo czêsto siê teraz zapomina, e dramaturgia scenariusza filmowego i dramaturgia powieci to s¹ zupe³nie inne materia³y do przerobienia. Mo e wygl¹daj¹ podobnie Ale jedno to koñ, a drugie zebra. 3. Twoi bohaterowie maj¹ zazwyczaj pod górkê, nie wiedzie im siê, ycie zsy³a im wiele cierpienia. Pytanie jest proste: dlaczego to robisz bohaterom? Chyba nie potrafiê inaczej. 4. Twoja powieæ Cichy zabójca zosta³a zarejestrowana w wersji audio. Jaki jest twój stosunek do audiobooków? Nie s³ucham ich, bo brakuje mi cierpliwoci. Ale je nie mam samochodu, wiêc nie stojê w korkach. Znam ludzi, którzy uwielbiaj¹ audiobooki. Ze mn¹ jest tak, e ja jestem absolutnym wzrokowcem i ja muszê widzieæ litery, które uk³adaj¹ siê w s³owa. Widzieæ przecinki, akapity, ca³e to mrowie znaków. Ca³y czas uczê siê pisania, konstrukcji fabu³y, a trudno oczekiwaæ, eby lektor informowa³ z której aktualnie strony czyta tekst. Bo to wtedy by³by audiobook tylko dla Szolca. 14

15 5. Wyobra sobie, e pewnego piêknego dnia przychodzi do Ciebie sam diabe³ i proponuje uk³ad. Jeli napiszesz dla niego najgorsz¹ ksi¹ kê w swojej karierze (co czego sama by nigdy nie przeczyta³a), da Ci wszystko, czego zapragniesz. Gdyby siê zgodzi³a, to co takiego by napisa³a? Kolejnego Greya? Dodam tylko, e musia³aby to byæ powieæ, która zosta³aby przyjêta przez wspó³czesnych wydawców. Oczywicie, e bym siê zgodzi³a. Ale to diabe³ musia³by okreliæ dok³adnie czego chce. Nad jak¹ grupa docelow¹ pracujemy i jakie emocje pragniemy wywo³aæ, postawy zaspokoiæ. Zlecenie to zlecenie. Nie ka cynglowi, aby sam okrela³ cel. Mylê, e mój diabe³ by to wiedzia³. 6. Pianista i Miss mokrego podkoszulka s¹ filmowymi produkcjami, w których udziela³a siê aktorsko. Jak wspominasz te dowiadczenia? Czy poza pisaniem i graniem masz jeszcze czas na hobby? To s¹ epizody sprzed dziesiêciu lat. Bardzo istotne, ale mijaj¹cy czas patynuje doznania. I bardzo dobrze, bo inaczej wszyscy chodzilibymy zewirowani. W ogóle mam ma³o wspólnego z t¹ dziewczyn¹, któr¹ kiedy by³am. Ani to dobre ani to z³e, takie jest ycie. A co do hobby Próbowa³am siê zmusiæ do zbierania znaczków. Nie uda³o siê. miertelnie mnie to znudzi³o. I chyba ka de hobby by mnie nudzi³o tak samo. Brakuje mi y³ki kolekcjonerstwa, zbieractwa, mo e nawet przygody. Moja matka zawsze powtarza, e jestem jak pies wodo³az nie przyzwyczajam siê do niczego i do nikogo. A hobby, to przecie przyzwyczajenie, czy nie? 7. Czy mog³aby stworzyæ dla nas krótk¹ charakterystykê bohaterki, która by³aby dok³adnym przeciwieñstwem Ciebie samej? Dowiemy siê w ten sposób, kim Izabela Szolc nie jest Chwa³a Bogu, e nie kaza³e mi powiedzieæ kim jestem, bo by by³a mocna wtopa. Na dzieñ dzisiejszy pani X jest abstynentk¹, z upodobaniem do sportów ekstremalnych. Lubi ogl¹daæ komedie i wietnie gotuje. Uwielbia kolor bak³a anów, zapach tymianku i smak koziego sera. Preferuje pozycjê klasyczn¹ i wietnie strzela. Ka dy chcia³by mieæ j¹ w domu i ka dy chcia³by przytulaæ. Bezpieczna dziewczyna, która twardo pi, a w snach ni jej siê, e biegnie. I nawet wie dok¹d. Pyta³: Rafa³ Sala 15

16 7 pytañ do czyli gdzie diabe³ nie mo e, tam Szortal pole KRZYSZTOF BARANOWSKI Krzysztof Baranowski Rocznik 6 na 9. Urodzony w Mr¹gowie. Wychowany ró nie. S¹ tacy, którzy twierdz¹, e wcale. Obecnie osiad³y, z racji niebanalnych rozmiarów doæ g³êboko, w Lubiczu Górnym. Szczêliwy m¹ pe³noletniej Magdalenki oraz dumny tatu szecioletniej Gosi i czteroletniego Wojtusia. Jego opowiadania mo na znaleæ w antologiach Nawiedziny i Szortal Fiction oraz archiwalnych numerach Magazynu Fantastycznego i SFFiH. Oraz na stronie autorskiej Na zdjêciu alegoria zatytu³owana: Pocz¹tki portalu Szortal.com Na pierwszym planie baranek robi z siebie durnia, w tle Alek trzyma w ³apach to, co naprawdê wa ne. Pytanie pierwsze: Szortal zaistnia³ w Wielkim Internecie dziêki Twojej idei. Trochê siê pozmienia³o przez te 2,5 roku. Jak widzia³by dalszy rozwój portalu? No tak, idea niby moja, ale wykonanie to jednak g³ównie Alka. Nie oszukujmy siê, gdyby nie Alek, Szortal w ogóle by nie powsta³. Gdyby nie ekipa, mocna ekipa, która w pewnym momencie wkroczy³a do gry, nie mielibymy dzisiaj o czym rozmawiaæ. Nie ebym Wam kadzi³. Po prostu stwierdzam fakty. A dalszy rozwój? Nie wiem, ale wydaje mi siê, e Szortal powolutku dochodzi to takiej granicy, na której koñczy siê hobby. Bardzo bym chcia³, eby uda³o siê kiedy przekroczyæ tê granicê i eby przejæ z amatorki na profesjonalizm. Nie mówiê o jakoci, ta ju od d³u szego czasu jest profesjonalna. Mocno mylê o dzia³alnoci wydawniczej. Papierowy miesiêcznik mi siê marzy. Ale po falstarcie z KiTem jestem nieco ostro niejszy. Antologie jakie. Te na papierze. E booki. Zrobilicie mojego Punka Tadeusza. Teraz robimy zbiorek stus³ówek. Widzia³em ju czarno bia³y projekt ok³adki. licznoci. To oczywicie darmówki. Wielu szortalowych autorów ma ca³kiem pokane zbiory króciaków. Mo e te by siê zdecydowali? Niech to idzie w wiat. To by³by jaki pocz¹tek. Na wynos powinien siê rozwijaæ. wietna idea i moim zdaniem bardzo nona. To mo e byæ zal¹ ek czego wiêkszego. Powinien byæ. A dalej? Dalej dochodzimy do tego, o czym powiedzia³em na pocz¹tku. Koñczy siê hobby, zaczyna siê praca. Zaczynaj¹ siê, niestety, pieni¹dze. Idea³em by³oby, eby Szortal zarabia³ na siebie. Wliczaj¹c w to chlebu dla ekipy. Z mas³em. Znaczy chlebu z mas³em, nie ekipa. Nie wiem Ci¹gle mi siê we ³bie lêgn¹ jakie pomys³y. Nierealne ca³kowicie. Niektóre ju zrealizowalimy. Czasem entuzjastycznie podrzucam co Alkowi, a on mnie sprowadza na ziemiê. Mo e kiedy 16

17 Marzenia? Pewnie tak, ale jak e mi³e, nieprawda? Pytanie drugie: Czy dobrze nam siê zdaje, e wiêkszoæ Twoich tekstów to próba pokazania rzeczywistoci w leciuchno krzywym zwierciadle? Nigdy nie mia³em takiego wra enia. Rzeczywistoæ, ta coraz bardziej nas otaczaj¹ca rzeczywistoæ, jest na tyle pokrzywiona, e w zasadzie adne krzywe zwierciad³o nie jest ju potrzebne. Pytanie trzecie: Jabolman wyci¹gn¹³ smartfona, eby zalajkowaæ... Zaraz, STOP. Jak odnalaz³by siê Punk Tadeusz w dzisiejszej rzeczywistoci? To nie jest rzeczywistoæ, w jakiej odlaz³by siê kto taki tak Tadeusz. Pewnie, mo e w niej funkcjonowaæ, yæ. Mo e byæ nawet z tego ycia zadowolony. Wiêcej nawet mo e czuæ siê szczêliwy. Ale zawsze jednak bêdzie gdzie obok. Inaczej przesta³by byæ sob¹. Pytanie czwarte: Wiemy, e krótkie lubisz pisaæ krótkie historie, ale co najchêtniej czytasz? (poza instrukcj¹ obs³ugi pralki) Mam te zmywarkê i mikrofalówkê, wiêc na brak lektur nie narzekam. Mam kilka dy urnych ksi¹ ek, do których czêsto wracam. Paragraf 22, Lot nad kuku³czym gniazdem to s¹ rzeczy, które czytam przynajmniej raz w roku. Opowiadania Topora zawsze le ¹ gdzie na wierzchu. Boris Vian, szczególnie Jesieñ w Pekinie. To ksi¹ ki, które praktycznie znam na pamiêæ, ale one s¹ jak dobre p³yty. Niby znasz ka d¹ nutê, ale zawsze z przyjemnoci¹ pos³uchasz jeszcze raz. Poza tym g³ównie fantastyka. Pratchett. Ostatnio Moore. Du o polskich autorów. Wegner, Kres, Piekara, Pilipiuk, Komuda, Dêbski. I Rafa³, i Eugeniusz. Mocno kibicujê Andrzejowi Sawickiemu. Lubiê Tomka Bochiñskiego. I ksi¹ ki jego. Niepoprawione wydania Marcina Wolskiego, szczególnie Agent Do³u i Antybanie. Trylogia Wnuka Lipiñskiego. I oczywicie dwóch niekwestionowanych debeciaków polskiej fantastyki Zajdla i Sawaszkiewicza. No i po Rosjan siêgam coraz czêciej. Niedawno skoñczy³em Dzik¹ energiê Diaczenków. Polecam. Nie lubiê i nie czytam Lema ani Tolkiena. Nudni s¹. Pytanie pi¹te: Troszkê dzia³a³e w punkowej kapeli. Nie têsknisz za tamtym yciem? Pytacie czy nie têskniê za m³odoci¹? Nie. No sk¹d. Mam czterdzieci piêæ lat, wspania³¹ onê i cudowne dzieci. I szczêliwie mogê dalej robiæ to samo, co wtedy. Kiedy gralimy z Honorowymi Bliznami, równolegle prowadzilimy z bratem co w rodzaju piewanego kabaretu. Bardzo szybko doszlimy do wniosku, e ten sam przekaz, czysty punkowy przekaz podany w innej formie, trafia do wiêkszego grona s³uchaczy. e wbrew pozorom, im ciszej mówisz, tym dalej siê niesie. Jestem punkiem. Nie noszê irokeza (chocia Córce bardzo siê podoba³ i od czasu do czasu pyta, czemu tatu ju nie ma grzywy jak koñ). Nie noszê glanów, bo s¹ za ciê kie. W ramoneskê siê nie dopinam. Ale punk to mylenie. To sposób postrzegania wiata. To sposób mówienia o tym, co mylisz i co widzisz. Kiedy pod jednym z króciaków, pod Bajk¹ o prawym rycerzu zdaje siê, kto napisa³ mi komentarz, e to bardzo punkowe opowiadanie. Jeden z milszych komplementów, jakie przeczyta³em. Pytanie szóste: Kim jest Anna i co by by³o, gdyby jej nie by³o? Anna to moja ona. Anna to moje kole anki z pracy. Anna to znajomi z sieci. Anna to przypadkowe osoby spotkane w autobusie, zobaczone w telewizorze. Uwa ajcie, ka de z Was mo e staæ siê Ann¹. A jeli chodzi o drug¹ czêæ pytania By³oby strasznie pusto. Pytanie siódme: Ptaszki æwierkaj¹, e obecnie majstrujesz przy projekcie o uroczej nazwie Postos³owie. Co to takiego? To kolejna antologia przygotowywana przez ekipê szortalow¹. Pomys³ mój, wsparcie Alka, pomoc wszystkich ludzi dobrej wo li. Szczególnie Oli. Tym razem wziêlimy na tapetê stus³ówka. Nie wiem jeszcze, jak wyjdzie, ale dziêki autorom powinno byæ mniamunie. Dosta³em sporo tekstów, w wiêkszoci wietnych, czasami tylko bardzo dobrych. Teraz przechodz¹ obróbkê. 17

18 To mo e jeszcze trochê potrwaæ. Mam cich¹ nadziejê, e uka e siê przed kolejn¹ rocznic¹ za ³o enia Szortalu. Pytali: Ola Bro ek, Rafa³ Sala 18

19 SZORTOWNIA

20 Jak nie dotar³am na koniec wiata JERZY WINIEWSKI Statek oplót³ mnie neurosieci¹. Dzielilimy siê sob¹. Przez pró nie dzikie. Ignoruj¹c elektromagnetyczne wo³ania rozumnych planet i dr enia pseudo ywych mg³awic (dygota³am jak one), mknêlimy, niedocigli, ni w przód, ni w bok, ni wzwy, lecz czasoprzestrzeñ przepruwaj¹c na ukos i na nice. W ogniach gwiazd (jak one dysza³am rozpalona) lnilimy od infraczerwieni po ultrafiolet, co za kosmiczny szyk! Poezja. (Ach, przytul do mnie pola kocie, Ty fotonami strzelasz z dysz, O, miêdzygwiezdny Lancelocie, Pêdzisz przez przestrzeñ, lnisz. Wêdrujesz po mój krzyk Przez kosmos migu mig!...) Nie doszlimy. Kto zdj¹³ mi brutalnie he³m VR. Co z nim robisz?! wrzasn¹³ m¹, zazdrosny o wirtualny kosmolot. Ilustracja: Ewa Kiniorska 20

21 Wyspa ANTONI NOWAKOWSKI W milczeniu patrzyli sobie w oczy. W koñcu mnie odnalaz³e Zajê³o to trochê czasu. Siedz¹cy na g³azie przybysz przerwa³ ciszê. Za³o y³ nogê na nogê. Z piasku wyj¹³ kamyk, obejrza³ dok³adnie i cisn¹³ do oceanu. Wspania³y, przez nikogo nieodwiedzany zak¹tek ci¹gn¹³ z umiechem. Istny raj. Pewnie jeste bardzo szczêliwy. Przybój wielkich fal szumia³ jednostajnie. Kilka mew spacerowa³o po z³ocistym strandzie, jakby czego szukaj¹c. Mówisz po angielsku wietnie! Dawny rozbitek, od kilku lat mieszkaniec wyspy, dostrzeg³, e nieznany cz³owiek ma szare oczy. Migota³o w nich co, co wygl¹da³o na rozbawienie. Ch³opie, sk¹d siê tu wzi¹³e? W mózgu wyspiarza k³êbi³o siê mrowie pytañ, ale przede wszystkim czu³ radoæ. Parê dni temu dostrzeg³ odcisk bosej stopy na pla y, na pewno nie swojej. Wreszcie kto siê zjawi³ a teraz go spotka³. S¹dzi³, e powrót do cywilizowanego wiata jest kwesti¹ kilku dni. Po angielsku i w wielu innych jêzykach Kolejny od³amek ska³y polecia³ w stronê wody. Przybysz pokiwa³ g³ow¹. Tydzieñ temu zobaczy³e odcisk mojej nogi na brzegu. D³ugo trwa³o ci¹gn¹³ zanim mnie wytropi³e. A ja czeka³em tutaj i nigdzie siê nie rusza³em. Rozbitek umiechn¹³ siê. Dobrze jeszcze pamiêta³ zaskoczenie widokiem ladu na mokrym piachu. I gor¹czkowe przeszukiwanie wszystkich zakamarków niewielkiej wysepki. Bezowocne. Teraz nosisz sanda³y zauwa y³ a w³aciwie klapki. Wygl¹daj¹ na doæ wygodne i nowe. Chyba niedawno je kupi³e. Zaskoczenie mija³o. Ju spokojniej ocenia³ wygl¹d niespodziewanego gocia ³adnie skrojone szorty, koszulka z dziwnym wizerunkiem, d³ugie, krêcone w³osy i rudawe w¹sy. Obfite baki, siêgaj¹ce prawie do przystrzy onej w klin bródki. Nie wiedzia³, co powiedzieæ. Chcia³ przekazaæ wszystko, co mu siê przydarzy³o, ale ju nawet nie pamiêta³, kiedy jego jacht nagle rozbi³ siê o rafê przy nieuwidocznionej na mapie wysepce do tej pory nieznanej. D³ugie lata czeka³ na ratunek, a teraz nagle zrozumia³, e nie wie, co powiedzieæ. Uzna³, e wa ne jest tylko jedno pytanie sk¹d ten facet siê tutaj wzi¹³? Nigdzie nie dostrzeg³ zakotwiczonego statku, ³odzi albo unosz¹cego siê na falach hydroplanu. Przybysz go ubieg³. Nie wyremontowa³e jachtu? Palec wskaza³ dwa maszty, stercz¹ce kilkaset metrów dalej. Nie dziwiê siê nie mog³e tego zrobiæ. Ale wreszcie zbudowa³e niele wyposa on¹ tratwê, wykorzystuj¹c ocala³e narzêdzia i czêci. Ogl¹da³em j¹. Sporo pracy niepotrzebnej, bo nigdzie nie dop³yniesz. Nie mog³e jednak o tym wiedzieæ. W g³osie za brzmia³a niezachwiana pewnoæ siebie. Czemu? Nagle rozbitek poczu³ z³oæ. Rozmowa przebiega³a dziwnie nie takiej siê spodziewa³. Powiedz lepiej, jak siê tu, do diaska, znalaz³e? Kastrofa samolotowa? Gdzie siê ukrywa³e i po co? Tê wysepkê dawno ju zba 21

22 da³em oprócz nas nie ma tu nikogo. A ty zjawiasz siê, nie wiadomo jak i jeszcze wygl¹dasz niczym facet z reklamy! Przybysz przeci¹gn¹³ d³oni¹ po w¹sach. Rzeczywicie, oprócz nas nie ma nikogo Westchn¹³. Bo z ca³ego wiata zosta³o tylko nas dwóch ty i ja. No i wszechogarniaj¹cy kulê ziemsk¹ ocean. Nie istniej¹ kontynenty i miasta. Nie istnieje te aden cz³owiek oprócz ciebie. Nagle mewy, dononie piszcz¹c, zerwa³y siê do lotu. Wyjaniê, co siê wydarzy³o kontynuowa³ mocniejszym g³osem. Po prostu przekroczylicie miarê, wiec unicestwi³em to, co kiedy stworzy³em. Mia³em was doæ. Ale rozmyli³em siê... W pewnej chwili zrozumia ³em, e Bóg bez ludzi tak naprawdê nie istnieje. Wiesz, poczu³em siê samotny. Mo e nawet tak jak ty. Teraz rozbitek dostrzeg³, ze obraz na piêknie wyprasowanej koszulce przedstawia kogo wygl¹daj¹cego na anio³a, dzier ¹cego w d³oni p³omienisty miecz. Jeste? zapyta³ z wahaniem. Jestem odpowied pad³a natychmiast. Przybra³em tak¹ formê, bo nie chcia³em ciê przestraszyæ. Siedz¹ca na kamieniu postaæ roz³o y³a szeroko rêce, jakby przygotowywa³a siê do jakiej pracy. Dlaczego w³anie ja? mieszkaniec wyspy zada³ pierwsze pytanie, jakie przysz³o mu na myl. By³em okazjonalnym eglarzem samotnikiem, jakich wielu. Taka zabawa W ogóle jestem agentem ubezpieczeniowym i nazywam siê Adam Smith. Przypadek W szarych oczach przybysza znowu zamigota³o rozbawienie. Umkn¹³e mojej uwadze, wiêc sta³e siê ostatnim yj¹cym cz³owiekiem. A ponadto masz na imiê Adam. Ponowne tworzenie wiata zajmuje jednak kontynuowa³ z namys³em lekko licz¹c, kilka dni. Boskich dni. Nawet dla mnie jest mêcz¹c¹ prac¹. A tak mam jeden k³opot z g³owy nie muszê nikogo lepiæ z gliny. Za chwilê upiê ciê, wyjmê ebro, i z niego stworzê kobietê. Nie bój siê, odronie, a ty po przebudzeniu niczego nie bêdziesz ju pamiêta³. Rozumiesz chyba, e ona stanie siê Ew¹, a ty pierwszym cz³owiekiem. Rozejrza³ siê uwa nie. Jab³onie zast¹piê palmami kokosowymi rzuci³ lekkim tonem. Ale jedno jest pewne: stworzê wam tutaj raj. Z czego powstanie drzewo wiadomoci z³ego i dobrego Jeszcze siê zastanowiê. Ilustracja: Katarzyna Olbromska 22

Narodziny Pana Jezusa

Narodziny Pana Jezusa Biblia dla Dzieci przedstawia Narodziny Pana Jezusa Autor: Edward Hughes Ilustracje: M. Maillot Redakcja: E. Frischbutter; Sarah S. Tłumaczenie: Katarzyna Gablewska Druk i oprawa: Bible for Children www.m1914.org

Bardziej szczegółowo

Ref. Chwyć tę dłoń chwyć Jego dłoń Bóg jest z tobą w ziemi tej Jego dłoń, Jego dłoń

Ref. Chwyć tę dłoń chwyć Jego dłoń Bóg jest z tobą w ziemi tej Jego dłoń, Jego dłoń 1. Chwyć tę dłoń 1. Czy rozmawia z tobą dziś i czy głos twój zna Czy w ciemnościach nocy daje pewność dnia Czy odwiedza czasem cię w toku zajęć twych Czy dłoń Jego leczy czy usuwa grzech Ref. Chwyć tę

Bardziej szczegółowo

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM Anna Golicz Wydawnictwo WAM Kraków 2010 Wydawnictwo WAM, 2010 Korekta Aleksandra Małysiak Projekt okładki, opracowanie graficzne i zdjęcia Andrzej

Bardziej szczegółowo

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych ciosów jaki może nas spotkać w związku z dugą osobą jest

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz AQ. Imię i nazwisko:... Płeć:... Data urodzenia:... Dzisiejsza data:...

Kwestionariusz AQ. Imię i nazwisko:... Płeć:... Data urodzenia:... Dzisiejsza data:... Kwestionariusz AQ Imię i nazwisko:... Płeć:... Data urodzenia:... Dzisiejsza data:... Poniżej znajduje lista stwierdzeń. Proszę przeczytać każde stwierdzenie bardzo dokładnie i zaznaczyć, w jakim stopniu

Bardziej szczegółowo

Nadzieja Patrycja Kępka. Płacz już nie pomaga. Anioł nie wysłuchał próśb. Tonąc w beznadziei. Raz jeszcze krzyczy ku niebu.

Nadzieja Patrycja Kępka. Płacz już nie pomaga. Anioł nie wysłuchał próśb. Tonąc w beznadziei. Raz jeszcze krzyczy ku niebu. W zmaganiach konkursowych wzięli udział: Patrycja Kępka, Sebastian Wlizło i Łukasz Magier - uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie, którzy udostępnili swoje wiersze: Nadzieja Patrycja Kępka Płacz

Bardziej szczegółowo

WSZĘDZIE DOBRZE, ALE... W SZKOLE NAJLEPIEJ!!!

WSZĘDZIE DOBRZE, ALE... W SZKOLE NAJLEPIEJ!!! GAZETKA SZKOLNA Szkoła Podstawowa Im Mikołaja Kopernika Chorzelów 316 Chorzelów http://www.spchorzelow.pl/ Numer 1 WRZESIEŃ 2009 WSZĘDZIE DOBRZE, ALE... W SZKOLE NAJLEPIEJ!!! CO WARTO PRZECZYTAĆ W GAZETCE?

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6. Magiczna moc

Rozdział 6. Magiczna moc Rozdział 6 Magiczna moc Złoty Ptak potrząsnął złocistymi piórami i powiedział: Dam ci czarodziejską moc w zamian za twój czarny parasol. Parasol?! zawołał Hieronim. Mój czarny parasol?! Nigdy! Wiatr zaświstał

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego?

KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego? KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego? - Wiesz, za dwa miesiące przyjeżdżam do Krakowa na stypendium,

Bardziej szczegółowo

*** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: ***

*** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: *** *** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: Niniejszy materiał możesz dowolnie wykorzystywać. Możesz rozdawać go na swoim blogu, liście adresowej, gdzie tylko chcesz za darmo lub możesz go dołączyć, jako

Bardziej szczegółowo

PIZZA FIESTA. CO MOŻNA ZOBACZYĆ NA KOSTCE? Składniki ( ryba, papryka, pieczarki, salami, ser)

PIZZA FIESTA. CO MOŻNA ZOBACZYĆ NA KOSTCE? Składniki ( ryba, papryka, pieczarki, salami, ser) 22705 PIZZA FIESTA Kto poradzi sobie pierwszy ze złożeniem składników na pizze? Zwycięzcą jest gracz, który jako pierwszy zapełni dwie karty pizzy. Zawartość: -4 kawałki pizzy -6 kawałków ryby -6 kawałków

Bardziej szczegółowo

Wróżki Pani Wiosny. Występują: WRÓŻKA I WRÓŻKA II WRÓŻKA III WRÓŻKA IV WRÓŻKA V. Pacynki: MIŚ PTASZEK ZAJĄCZEK. (wbiega wróżka) PIOSENKA: Wróżka

Wróżki Pani Wiosny. Występują: WRÓŻKA I WRÓŻKA II WRÓŻKA III WRÓŻKA IV WRÓŻKA V. Pacynki: MIŚ PTASZEK ZAJĄCZEK. (wbiega wróżka) PIOSENKA: Wróżka Wróżki Pani Wiosny Występują: I II V Pacynki: PTASZEK ZAJĄCZEK (wbiega wróżka) PIOSENKA: Wróżka WRÓŻKA Jak świat wielki, no i stary, wszystkie dzieci lubią czary. Wszystkie dzieci lubią baśnie, a więc

Bardziej szczegółowo

TEMAT: Kolorowe rytmy

TEMAT: Kolorowe rytmy SCENARIUSZ ZAJĘCIA Z ZAKRESU KSZTAŁCENIA POJĘĆ MATEMATYCZNYCH TEMAT: Kolorowe rytmy LAURA lat 6 Opracowanie: Beata Barbara Jadach Grupa: 4-latki CEL GŁÓWNY: dostrzeganie rytmu i układanie go CELE OPERACYJNE:

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM PLANOWANIE DZIAŁAŃ Określanie drogi zawodowej to szereg różnych decyzji. Dobrze zaplanowana droga pozwala dojechać do określonego miejsca w sposób, który Ci

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum w Sadownem- Konkurs Mistrz Dobrego Stylu. (czas pisania:45 minut)

Gimnazjum w Sadownem- Konkurs Mistrz Dobrego Stylu. (czas pisania:45 minut) 1 Opr. Izabela Wrzosek Sadowne, 10 czerwca 2005r. Gimnazjum w Sadownem- Konkurs Mistrz Dobrego Stylu. (czas pisania:45 minut) 1. W wierszu zamieszczonym niżej podkreśl wszystkie związki frazeologiczne

Bardziej szczegółowo

z potrzeby piękna Świdermajer z odrobiną egzotyki 54

z potrzeby piękna Świdermajer z odrobiną egzotyki 54 T O, C O L U B I M Y Gdyby nie szczęśliwy przypadek i uparci właściciele, ten piękny dom z drewnianymi koronkami nigdy by nie powstał. z potrzeby piękna Świdermajer z odrobiną egzotyki 54 55 Od początku,

Bardziej szczegółowo

Nr.10. W tym numerze to psy są zwierzątkami numeru!!! A kto został jasnowidzem? Przeczytajcie!

Nr.10. W tym numerze to psy są zwierzątkami numeru!!! A kto został jasnowidzem? Przeczytajcie! Nr.10 W tym numerze to psy są zwierzątkami numeru!!! A kto został jasnowidzem? Przeczytajcie! Spis treści Str.2 Spis treści Str.3 Przedmowa Str.4 Zwierzątko numeru- pies Str.5 Co nowego w świecie? Str.6

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM?

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? Cele: - rozpoznawanie oznak stresu, - rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, - dostarczenie wiedzy na temat sposobów

Bardziej szczegółowo

Sponsorzy projektu Obozy Zdobywców Biegunów

Sponsorzy projektu Obozy Zdobywców Biegunów Sponsorzy projektu Obozy Zdobywców Biegunów Obozy Zdobywców Biegunów to cykl wyjazdów na letnie i zimowe obozy rekreacyjne, których celem jest wspieranie aktywności dzieci niepełnosprawnych ruchowo, przewlekle

Bardziej szczegółowo

Tischner KS. JÓZEF. Opracowanie Wojciech Bonowicz

Tischner KS. JÓZEF. Opracowanie Wojciech Bonowicz Tischner KS. JÓZEF Tischner KS. JÓZEF Opracowanie Wojciech Bonowicz Wydawnictwo Znak Kraków 2010 KAZANIE PIERWSZE o tym, za kogo umarł Pan Jezus KSIĄDZ JÓZEF: Dzieci kochane! Wysłuchaliśmy przed chwilą

Bardziej szczegółowo

10 ZASAD ZDROWEGO ODŻYWIANIA

10 ZASAD ZDROWEGO ODŻYWIANIA ŻYJ ZDROWO! 10 ZASAD ZDROWEGO ODŻYWIANIA Jedz regularnie co 3 godziny. Jedz ostatni posiłek 2-3 godziny przed snem. Dbaj by twoja dieta była bogata we wszystkie składniki odżywcze(węglowodany, białko i

Bardziej szczegółowo

Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta.

Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta. Goniąc marzenia Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta. A kiedy tam dotarłem, pomyślałem sobie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkolnego konkursu matematycznego dla uczniów klasy II i III: Mały Matematyk

Regulamin szkolnego konkursu matematycznego dla uczniów klasy II i III: Mały Matematyk Marzena Kococik Olga Kuśmierczyk Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Krzemieniewicach Regulamin szkolnego konkursu matematycznego dla uczniów klasy II i III: Mały Matematyk Konkursy wyzwalają aktywność

Bardziej szczegółowo

Darmowy fragment www.bezkartek.pl

Darmowy fragment www.bezkartek.pl John McMahon Pierwsze kroki do wyjścia z alkoholizmu Original edition published in English Tytuł oryginału: First Steps out of Problem Drinking Copyright 2010 John McMahon Copyright Lion Hudson plc, Oxford,

Bardziej szczegółowo

Jestem rodziną zastępczą dla brata

Jestem rodziną zastępczą dla brata Jestem rodziną zastępczą dla brata Bohaterką reportażu jest Karolina, młoda, urocza dziewczyna, która postanowiła zostać rodziną zastępczą dla swojego brata Kacpra. Zdecydowała się na takie rozwiązanie,

Bardziej szczegółowo

MĘSKIE KOBIETY I KOBIECY MĘŻCZYŹNI WEDŁUG www.mkontakt.pl

MĘSKIE KOBIETY I KOBIECY MĘŻCZYŹNI WEDŁUG www.mkontakt.pl MĘSKIE KOBIETY I KOBIECY MĘŻCZYŹNI WEDŁUG www.mkontakt.pl Dystrybucja i ograniczenia: Serwis www. - jako wydawca - zezwala na darmowe rozpowszechnianie tej treśći. Zabronione jest jednakże jego przetwarzanie,

Bardziej szczegółowo

Metoda LBL (ang. Layer by Layer, pol. Warstwa Po Warstwie). Jest ona metodą najprostszą.

Metoda LBL (ang. Layer by Layer, pol. Warstwa Po Warstwie). Jest ona metodą najprostszą. Metoda LBL (ang. Layer by Layer, pol. Warstwa Po Warstwie). Jest ona metodą najprostszą. Po pierwsze - notacja - trzymasz swoją kostkę w rękach? Widzisz ścianki, którymi można ruszać? Notacja to oznaczenie

Bardziej szczegółowo

Pobrano ze strony http://www.przedszkole15.com.pl/ CZERWONY KAPTUREK

Pobrano ze strony http://www.przedszkole15.com.pl/ CZERWONY KAPTUREK Pobrano ze strony http://www.przedszkole15.com.pl/ CZERWONY KAPTUREK Występują: Czerwony Kapturek, Mama, Babcia, Wilk, Pinokio oraz dzieci; Scena I W tle makieta domu, płotek, kwiaty przed domem. Na scenę

Bardziej szczegółowo

P R Z E D S T A W I E N I E

P R Z E D S T A W I E N I E P R Z E D S T A W I E N I E O TEMATYCE BOśONARODZENIOWEJ JA TAKśE PÓJDĘ DO TEJ STAJENKI opracowanie: Krystyna Kwiatkowska Występują: Narrator, Anioł, Dziecko, Pasterz, Król, Józef, Maryja, Jezus, Jacuś,

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej

Scenariusz zajęć dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej Scenariusz zajęć dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej Temat: Poznaj Marię, dziewczynkę, która lubi mieć plan Cele zajęć: Zapoznanie uczniów z tematyką autyzmu Zapoznanie uczniów z charakterystycznymi

Bardziej szczegółowo

DOPALACZE. - nowa kategoria substancji psychoaktywnych

DOPALACZE. - nowa kategoria substancji psychoaktywnych DOPALACZE - nowa kategoria substancji psychoaktywnych CZYM SĄ DOPALACZE? Dopalacze stosowana w Polsce, potoczna nazwa różnego rodzaju produktów zawierających substancje psychoaktywne, które nie znajdują

Bardziej szczegółowo

Klasyka w nowym wydaniu

Klasyka w nowym wydaniu Klasyka w nowym wydaniu Jeansy i T-shirty od lat królują w szafach kobiet na całym świecie to klasyczne zestawienie sprawdza się zawsze. Dobierz do nich torebkę z frędzlami, wygodne baleriny i stwórz modną

Bardziej szczegółowo

Wykres 1. Płeć respondentów. Źródło: opracowanie własne. Wykres 2. Wiek respondentów.

Wykres 1. Płeć respondentów. Źródło: opracowanie własne. Wykres 2. Wiek respondentów. Ogółem w szkoleniach wzięły udział 92 osoby, które wypełniły krótką ankietę mającą na celu poznanie ich opinii dotyczących formy szkolenia, osób prowadzących, a także przydatności przekazywanych informacji.

Bardziej szczegółowo

Innowacja pedagogiczna Z Babcią i Dziadkiem przez świat w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław

Innowacja pedagogiczna Z Babcią i Dziadkiem przez świat w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław Innowacja pedagogiczna Z Babcią i Dziadkiem przez świat w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław Od listopada 2015r. w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław m.in. w Przedszkolu

Bardziej szczegółowo

IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TREŒCI KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG

IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TREŒCI KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK SPIS TREŒCI KATALOG ONLINE DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ONOWOŒCIACH Sudoku. 101 ³amig³ówek dla zaawansowanych

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

Jak pomóc dziecku w n auc u e

Jak pomóc dziecku w n auc u e Jak pomóc dziecku w nauce O jakości uczenia i wychowania dzieci decydują: nauczyciele, sami uczniowie i rodzice. Każdy z nich jest tak samo ważny. Jaka jest rola rodziców? Bez ich aktywności edukacja dziecka

Bardziej szczegółowo

To z tego poematu, co teraz piszesz? Nadal nie odpowiada. Bo e, on chyba naprawdê obrazi³ siê o tego obcego.

To z tego poematu, co teraz piszesz? Nadal nie odpowiada. Bo e, on chyba naprawdê obrazi³ siê o tego obcego. My cztery na fotografii: Liza, Julia, Dorota i ja Ma³a, jak wtedy wszyscy na mnie mówili. Nie wiem dlaczego, bo na zdjêciu wyraÿnie widaæ, e w naszej czteroosobowej grupie to nie ja by³am najmniejsza,

Bardziej szczegółowo

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2.

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2. Od redakcji Niniejszy zbiór zadań powstał z myślą o tych wszystkich, dla których rozwiązanie zadania z fizyki nie polega wyłącznie na mechanicznym przekształceniu wzorów i podstawieniu do nich danych.

Bardziej szczegółowo

Niniejszy ebook jest własnością prywatną.

Niniejszy ebook jest własnością prywatną. Niniejszy ebook jest własnością prywatną. Niniejsza publikacja, ani żadna jej część, nie może być kopiowana, ani w jakikolwiek inny sposób reprodukowana, powielana, ani odczytywana w środkach publicznego

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Jak wytresować swojego psa? Częs ć 1. Niezbędny sprzęt przy szkoleniu psa oraz procesy uczenia

Jak wytresować swojego psa? Częs ć 1. Niezbędny sprzęt przy szkoleniu psa oraz procesy uczenia Jak wytresować swojego psa? Częs ć 1 Niezbędny sprzęt przy szkoleniu psa oraz procesy uczenia Niezbędny sprzęt przy szkoleniu psa oraz proćesy uczenia Problemy wynikające z zachowań psów często nie są

Bardziej szczegółowo

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych 1. Styczeń 2011 r. wybranie lokalizacji Zastanów się jakie miejsce będzie najlepsze na postawienie tablicy informacyjnej

Bardziej szczegółowo

Cel : Uczeń nabywa umiejętność obliczania pola powierzchni w sytuacjach praktycznych.

Cel : Uczeń nabywa umiejętność obliczania pola powierzchni w sytuacjach praktycznych. Temat lekcji: Malujemy salę lekcyjną. Cel : nabywa umiejętność obliczania pola powierzchni w sytuacjach praktycznych. Zadanie dla ucznia 1. Jakie informacje potrzebne są nam do pomalowania sali lekcyjnej?

Bardziej szczegółowo

Na dzisiejszych warsztatach Animacji dokończyliśmy nasze filmy.

Na dzisiejszych warsztatach Animacji dokończyliśmy nasze filmy. Dziennik Elizy 07.04.2014 Dzisiaj na warsztatach plastycznych tworzyliśmy makiety oraz bohaterów filmu. Oglądaliśmy filmy, które powstały w poprzednich edycjach Opolskich Lamek. Bardzo mi się podobało

Bardziej szczegółowo

Kolorowe przytulanki

Kolorowe przytulanki Innowacja pedagogiczna. Kolorowe przytulanki Autorki : mgr Małgorzata Drozdek mgr Wioletta Szypowska Założenia ogólne: Każdy rodzaj kontaktu ze sztuką rozwija i kształtuje osobowość człowieka. Zajęcia

Bardziej szczegółowo

Narzeczeni. ******************* 3. Najlepszym podarunkiem dla kobiety są diamenciki, a dla nowożeńców -banknociki *******************

Narzeczeni. ******************* 3. Najlepszym podarunkiem dla kobiety są diamenciki, a dla nowożeńców -banknociki ******************* 1. Gościom nisko się kłaniamy, na wesele zapraszamy, będą tańce, pląsy, bale i jedzenia stosy całe, więc się Nasi Mili stawcie, o prezenty się nie martwcie, by nie stawiać ich na stercie, niechaj zmieszczą

Bardziej szczegółowo

Elan Vital Twórczy pęd

Elan Vital Twórczy pęd Elan Vital Twórczy pęd Postanowiłem zebrać tutaj całą wiedzę i doświadczenie jaką zdobyłem prowadząc wraz z Krzyśkiem blog tematyczny. Obecnie nosi on nazwę TWÓRCA i widnieje pod adresem www.tworca.wordpress.com.

Bardziej szczegółowo

ZAGUBIONY CZAS. Adam Szafraniec. Scenariusz przedstawienia. Pomoc dydaktyczna dla nauczycieli przedszkolnych i szkół podstawowych KRAKÓW 2010

ZAGUBIONY CZAS. Adam Szafraniec. Scenariusz przedstawienia. Pomoc dydaktyczna dla nauczycieli przedszkolnych i szkół podstawowych KRAKÓW 2010 ZAGUBIONY CZAS Adam Szafraniec Scenariusz przedstawienia Pomoc dydaktyczna dla nauczycieli przedszkolnych i szkół podstawowych KRAKÓW 2010 Projekt okładki ADAM SZAFRANIEC Redakcja EWA BEDNARSKA-GRYNIEWICZ

Bardziej szczegółowo

1. MONITOR. a) UNIKAJ! b) WYSOKOŚĆ LINII OCZU

1. MONITOR. a) UNIKAJ! b) WYSOKOŚĆ LINII OCZU Temat: Organizacja obszaru roboczego podczas pracy przy komputerze. 1. MONITOR a) UNIKAJ! - umieszczania monitora z boku, jeżeli patrzysz na monitor częściej niż na papierowe dokumenty - dostosowywania

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCY

PLAN PRACY WYCHOWAWCY Agnieszka Stolarska Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego wczęstochowie PLAN YCHOWAWCY Zagadnienia ujęte w planie: I. ZESPOŁU KLASOWEGO 1. Zapoznanie się z zespołem klasowym. 2. Prawa i obowiązki ucznia

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

Postrzeganie zdrowia i znajomość czynników na nie wpływających przez dzieci w wieku przedszkolnym.

Postrzeganie zdrowia i znajomość czynników na nie wpływających przez dzieci w wieku przedszkolnym. Postrzeganie zdrowia i znajomość czynników na nie wpływających przez dzieci w wieku przedszkolnym. W nowoczesnym podejściu do edukacji zdrowotnej, zwłaszcza dzięki rozwojowi nauk medycznych, w tym higieny,

Bardziej szczegółowo

czyli rymowanki logopedyczne dla dzieci

czyli rymowanki logopedyczne dla dzieci Marta Galewska-Kustra, Elżbieta i Witold Szwajkowscy czyli rymowanki logopedyczne dla dzieci ilustracje Joanna Kłos NaSza KSięGarNia Copyright by Wydawnictwo Nasza Księgarnia, Warszawa 2014 Text by Marta

Bardziej szczegółowo

Temat: Czy jedzenie, węgiel i wiatr mają ze sobą coś wspólnego?

Temat: Czy jedzenie, węgiel i wiatr mają ze sobą coś wspólnego? Temat: Czy jedzenie, węgiel i wiatr mają ze sobą coś wspólnego? Czas trwania: 45 min. Tematyka szczegółowa: 1) Jak wiele rzeczy w życiu człowieka jest związanych z zużyciem energii? 2) Wskazanie na obszary

Bardziej szczegółowo

Vademecum selekcji, czyli jak przeglądać i oceniać swoje fotografie

Vademecum selekcji, czyli jak przeglądać i oceniać swoje fotografie Vademecum selekcji, czyli jak przeglądać i oceniać swoje fotografie 2 Wstęp Kiedy zaczyna, a kiedy kończy się rola fotografa w procesie fotografowania? Czy jego zadaniem jest jedynie przykładanie aparatu

Bardziej szczegółowo

1. wybór poziomu odkrywania odpowiedniego dla uczniów i wybór kompetencji kluczowych;

1. wybór poziomu odkrywania odpowiedniego dla uczniów i wybór kompetencji kluczowych; Odkrywaj, eksperymentuj dociekaj ROBIĘ I ROZUMIEM. Słyszę i zapominam, Widzę i pamiętam, Robię i rozumiem - Konfucjusz 1. wybór poziomu odkrywania odpowiedniego dla uczniów i wybór kompetencji kluczowych;

Bardziej szczegółowo

Sprawiedliwi w filmie

Sprawiedliwi w filmie Sprawiedliwi w filmie Jak opowiadać o Sprawiedliwych? Kształtowanie pamięci o ratowaniu Żydów w czasie Zagłady w reprezentacjach filmowych i rejestracjach wideo. Autorzy: Katarzyna Kulińska, Wiktoria Miller,

Bardziej szczegółowo

Darmowy fragment www.bezkartek.pl

Darmowy fragment www.bezkartek.pl Niniejszy ebook to darmowa wersja promocyjna, nie przeznaczona do sprzedaży, dołączana do drukowanej książki o tym samym tytule. Copyright by Złote Myśli & Anna Kopciowska, rok 2012 Autor: Anna Kopciowska

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

Im ladniej sobie poscielesz tym lepiej sie wyspisz! WWW.MOIKA.PL

Im ladniej sobie poscielesz tym lepiej sie wyspisz! WWW.MOIKA.PL Im ladniej sobie poscielesz tym lepiej sie wyspisz! WWW.MOIKA.PL O NAS MOIKA design powstał z naszej tęsknoty za pięknem i oryginalnością przedmiotów codziennego użytku. Wiemy że pościel to coś znacznie

Bardziej szczegółowo

MONTAŻ SŁOWNO-MUZYCZNY NASZYM NAUCZYCIELOM Z OKAZJI ŚWIĘTA KOMISJI EDUKAJI NARODOWEJ.

MONTAŻ SŁOWNO-MUZYCZNY NASZYM NAUCZYCIELOM Z OKAZJI ŚWIĘTA KOMISJI EDUKAJI NARODOWEJ. MONTAŻ SŁOWNO-MUZYCZNY NASZYM NAUCZYCIELOM Z OKAZJI ŚWIĘTA KOMISJI EDUKAJI NARODOWEJ. 1.(w tle muzyka Edward Simoni,,Rainbow Serenade ) Uczennica: Spotykamy się dzisiaj aby podziękować naszym nauczycielom

Bardziej szczegółowo

Część matematyczna sprawdzian 2013 r.

Część matematyczna sprawdzian 2013 r. Część matematyczna sprawdzian 2013 r. 1. Szyfr zabezpieczający zamek jest liczbą czterocyfrową podzielną przez 9. Trzy cyfry szyfru są już ustawione. Brakującą cyfrą jest A. 5 B. 2 C. 0 D. 9 4 2? 7 2.

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć dla dzieci przedszkolnych I. Temat: DBAMY O NASZE ŚRODOWISKO!

Scenariusz zajęć dla dzieci przedszkolnych I. Temat: DBAMY O NASZE ŚRODOWISKO! Scenariusz zajęć dla dzieci przedszkolnych I. Temat: DBAMY O NASZE ŚRODOWISKO! II. Cel ogólny: Rozwijanie wśród dzieci podczas zajęć świadomości ekologicznej i wrażliwości związanej z poczuciem odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Cennik reklam na Nyskim Portalu Internetowym

Cennik reklam na Nyskim Portalu Internetowym Cennik reklam na Nyskim Portalu Internetowym www.ilovenysa.pl Krótko o ilovenysa.pl Idea I Love Nysa narodziła się w 2010 roku. Nasz Portal internetowy kierujemy przede wszystkim do ludzi młodych mających

Bardziej szczegółowo

Gry i zabawy matematyczne

Gry i zabawy matematyczne Krystyna Wojciechowska Gry i zabawy matematyczne w przedszkolu Opole 2008 Spis n treœci Uwagi wstêpne...4 1. U³ó tyle samo...10 2. Autobus....12 3. Co mówi bêbenek?... 14 4. ZnajdŸ swoje miejsce....16

Bardziej szczegółowo

Ptaki Toruńskiej Strugi Wiosna 2012

Ptaki Toruńskiej Strugi Wiosna 2012 Ptaki Toruńskiej Strugi Wiosna 2012 Zainspirowany pasjonującą opowieścią uczniów Zespołu Szkół nr 7 w Toruniu o Strudze Toruńskiej ( Nasza Baszka, czyli Struga Toruńska ; gorąco polecam) postanowiłem zapolować

Bardziej szczegółowo

Komentarz technik ochrony fizycznej osób i mienia 515[01]-01 Czerwiec 2009

Komentarz technik ochrony fizycznej osób i mienia 515[01]-01 Czerwiec 2009 Strona 1 z 19 Strona 2 z 19 Strona 3 z 19 Strona 4 z 19 Strona 5 z 19 Strona 6 z 19 Strona 7 z 19 W pracy egzaminacyjnej oceniane były elementy: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej II. Założenia do projektu

Bardziej szczegółowo

Wychowanie komunikacyjne

Wychowanie komunikacyjne Wychowanie komunikacyjne Kluczowym zadaniem szkoły i każdego w niej pracującego nauczyciela jest wyposażenie uczniów w wiadomości i umiejętności oraz nawyki niezbędne do bezpiecznego zachowania się na

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć. Psychoedukacja dla uczniów klas III szkoły podstawowej Cykl III. Mocne strony

Scenariusz zajęć. Psychoedukacja dla uczniów klas III szkoły podstawowej Cykl III. Mocne strony Psychoedukacja dla uczniów klas III szkoły podstawowej Cykl III. Mocne strony Psychoedukacja dla uczniów klas III szkoły podstawowej to projekt realizowany przez pracowników Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Jak korzystać z Group Tracks w programie Cubase na przykładzie EWQLSO Platinum (Pro)

Jak korzystać z Group Tracks w programie Cubase na przykładzie EWQLSO Platinum (Pro) Jak korzystać z Group Tracks w programie Cubase na przykładzie EWQLSO Platinum (Pro) Uwaga: Ten tutorial tworzony był z programem Cubase 4 Studio, ale równie dobrze odnosi się do wcześniejszych wersji,

Bardziej szczegółowo

Powołani do Walki EFEZJAN 6:10-24

Powołani do Walki EFEZJAN 6:10-24 Powołani do Walki EFEZJAN 6:10-24 Efezjan 6:10-24 10. W końcu, umacniajcie się w Panu oraz w Jego potężnej sile. 11. Włóżcie na siebie pełną zbroję Bożą, byście umieli sobie radzić z podstępami diabła.

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla twojej rodziny

Pomoc dla twojej rodziny 1 Pomoc dla twojej rodziny przewodnik po przyjaznym i oferującym wsparcie programie organizacji Home-Start www.home-start.org.uk Darmowy numer telefonu: 0800 068 63 68 2 Każdy czasami potrzebuje odrobiny

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia CO. Tlenek węgla: niewidzialny zabójca

Zagrożenia CO. Tlenek węgla: niewidzialny zabójca Zagrożenia CO Tlenek węgla: niewidzialny zabójca Tlenek węgla: niewidzialny zabójca Czym jest tlenek węgla? Tlenek węgla (CO) jest bardzo niebezpiecznym gazem, produktem niepełnego spalania gazu, drewna

Bardziej szczegółowo

Stryszów i okolice - pejzaŝ

Stryszów i okolice - pejzaŝ Dwór w Stryszowie Oddział Zamku Królewskiego na Wawelu Stryszów i okolice - pejzaŝ wystawa fotograficzna Ireneusza Piętonia wystawa: listopad 2008 - kwiecień 2009 Ireneusz Piętoń urodził się w r. 1980

Bardziej szczegółowo

6ka.pl Użytkownik:, Data: 28.05.2016

6ka.pl Użytkownik:, Data: 28.05.2016 Angielski na Szóstkę - Część 1 URL: http://www.angielski.6ka.pl/lekcja/cz1/1 Lekcja 1 Jak masz na imię? What's your name? Lesson 1, Topic: What's your name? Lekcja 1, Temat: Jak masz na imię? Hello! (Cześć!)

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku Raport z ewaluacji wewnętrznej Rok szkolny 2014/2015 Cel ewaluacji: 1. Analizowanie informacji o efektach działalności szkoły w wybranym obszarze. 2. Sformułowanie wniosków

Bardziej szczegółowo

Reguła Życia. spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13

Reguła Życia. spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13 spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13 Reguła życia, to droga do świętości; jej sens można również określić jako: - systematyczna praca nad sobą - postęp duchowy - asceza chrześcijańska

Bardziej szczegółowo

C 2.10. PomyÊl i wykonaj. M1. Odczytaj wypowiedzi swoich rówieêników. Zgadnij, z którego z paƒstw. Spo eczeƒstwo na tle dziejów Dziedzictwo kulturowe

C 2.10. PomyÊl i wykonaj. M1. Odczytaj wypowiedzi swoich rówieêników. Zgadnij, z którego z paƒstw. Spo eczeƒstwo na tle dziejów Dziedzictwo kulturowe C 2.10 PomyÊl i wykonaj M1. Odczytaj wypowiedzi swoich rówieêników. Zgadnij, z którego z paƒstw zaznaczonych na mapie oni pochodzà. Pokoloruj terytorium w aêciwego kraju. Pod ka dà wypowiedzià zapisz nazw

Bardziej szczegółowo

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, 19 grudzień 2012 r. Seminarium współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Twórczość literacka uczniów klasy II e wych. Irena Kopczacka

Twórczość literacka uczniów klasy II e wych. Irena Kopczacka Twórczość literacka uczniów klasy II e wych. Irena Kopczacka W ramach zajęć polonistycznych w klasie drugiej próbowaliśmy swoich umiejętności twórczych. Okazało się, że jest to bardzo trudne. Jednak niektórym

Bardziej szczegółowo

Poradnik, jak zamontować kompletny cylinder z głowicą 50, 60, 80ccm.

Poradnik, jak zamontować kompletny cylinder z głowicą 50, 60, 80ccm. Poradnik, jak zamontować kompletny cylinder z głowicą 50, 60, 80ccm. Poniższy poradnik przedstawia ogólny zarys montażu głowic i cylindrów w skuterach posiadających silniki 50ccm typu 139QMA/139QMB. Montaż

Bardziej szczegółowo

Fed musi zwiększać dług

Fed musi zwiększać dług Fed musi zwiększać dług Autor: Chris Martenson Źródło: mises.org Tłumaczenie: Paweł Misztal Fed robi, co tylko może w celu doprowadzenia do wzrostu kredytu (to znaczy długu), abyśmy mogli powrócić do tego,

Bardziej szczegółowo

CO Z TĄ SZTUKĄ ZROBIĆ

CO Z TĄ SZTUKĄ ZROBIĆ ????? CO Z TĄ SZTUKĄ ZROBIĆ Odpowiadaliście już na pytanie, co to jest zabytek i dzieło sztuki (KONTEKSTY, możecie jeszcze raz posłuchać informacji o zabytku w naszej szafie dźwiękowej). Nauczyliście się

Bardziej szczegółowo

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania Przodem do kierunku jazdy? Bokiem? Tyłem? Jak ustawić wózek, aby w razie awaryjnego hamowania dziecko było jak najbardziej bezpieczne? Na te

Bardziej szczegółowo

Żałoba po śmierci osoby bliskiej, która zginęła w wyniku morderstwa lub zabójstwa

Żałoba po śmierci osoby bliskiej, która zginęła w wyniku morderstwa lub zabójstwa Żałoba po śmierci osoby bliskiej, która zginęła w wyniku morderstwa lub zabójstwa Żałoba Śmierć bliskiej osoby to dramatyczne wydarzenie. Nagła śmierć w wyniku morderstwa lub zabójstwa wywołuje szczególny

Bardziej szczegółowo

Uzdrawiająca Moc Ducha Świętego

Uzdrawiająca Moc Ducha Świętego 1 / 5 Moc Ducha Świętego to miłość! Uzdrawiająca Moc Ducha Świętego to temat rekolekcji Rycerstwa św. Michała Archanioła, które odbyły się w dniach 13-14 grudnia 2013r. w Rycerce Górnej. Rekolekcje prowadził

Bardziej szczegółowo

śywa BIBLIOTEKA 13 15.06.2008 - PODSUMOWANIE Ilość wypoŝyczeń poszczególnych tytułów

śywa BIBLIOTEKA 13 15.06.2008 - PODSUMOWANIE Ilość wypoŝyczeń poszczególnych tytułów Ogółem ilość uczestników: 115 Ilość kobiet: 66 Ilość męŝczyzn: 47 Średnia wieku: 25 śywa BIBLIOTEKA 13 15.06.2008 - PODSUMOWANIE Ilość wypoŝyczeń poszczególnych tytułów Ilość wypoŝyczeń czytelnika Ilość

Bardziej szczegółowo

Pajączek 1. na proste plecy. medpatent.com.pl. Pajączek 1 to niewielkie urządzenie do noszenia na plecach. Zasygnalizuje, kiedy się zgarbisz.

Pajączek 1. na proste plecy. medpatent.com.pl. Pajączek 1 to niewielkie urządzenie do noszenia na plecach. Zasygnalizuje, kiedy się zgarbisz. Pajączek 1 na proste plecy Pajączek 1 to niewielkie urządzenie do noszenia na plecach. Zasygnalizuje, kiedy się zgarbisz. Kup Pajączka na stronie medpatent.com.pl lub w dobrych sklepach medycznych. Pajączek

Bardziej szczegółowo

Zestaw Ćwiczeń w Czytaniu i Pisaniu

Zestaw Ćwiczeń w Czytaniu i Pisaniu Zestaw Ćwiczeń w Czytaniu i Pisaniu Praca z tekstem pt. Martynka, Jaś i Calineczka Zestaw przeznaczony jest na jeden tydzień. Pracujesz z dzieckiem przez 6 dni w tygodniu (oprócz niedzieli). Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Zmiany pozycji techniki

Zmiany pozycji techniki ROZDZIAŁ 3 Zmiany pozycji techniki Jak zmieniać pozycje chorego w łóżku W celu zapewnienia choremu komfortu oraz w celu zapobieżenia odleżynom konieczne jest m.in. stosowanie zmian pozycji ciała chorego

Bardziej szczegółowo

Jak nauczyciel może wspierać uczniów, w radzeniu sobie ze stresem egzaminacyjnym?

Jak nauczyciel może wspierać uczniów, w radzeniu sobie ze stresem egzaminacyjnym? Jak nauczyciel może wspierać uczniów, w radzeniu sobie ze stresem egzaminacyjnym? Rozmawiajmy o stresie Stres jest zjawiskiem absolutnie naturalnym Boimy się tego co nieznane Większa świadomość uczniów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ Chcielibyśmy uzyskać dane o rodzajach aktywności fizycznej będącej składnikiem życia codziennego. Pytania dotyczą Państwa aktywności fizycznej w ciągu

Bardziej szczegółowo

KRÓLEWSKIE SERCE KOBIETY

KRÓLEWSKIE SERCE KOBIETY KRÓLEWSKIE SERCE KOBIETY PAŁAC DZIAŁYŃSKICH W POZNANIU STARY RYNEK 78/79 23-24 MARCA 2013R. 13-14 KWIETNIA 2013R. PIĘKNO NALEŻY WSPIERAĆ, BO TWORZY JE NIEWIELU A POTRZEBUJE WIELU PIĘKNO BEZ DOBROCI JEST

Bardziej szczegółowo

tróżka Źródło: www.fotolia.pl

tróżka Źródło: www.fotolia.pl Ogród na tarasie Wiele bylin przeżywa właśnie pełnię swego rozkwitu, ale nie jest jeszcze za późno, aby dosadzić nowe efektowne rośliny i wzbogacić swój taras niezwykłymi aranżacjami. tróżka Źródło: www.fotolia.pl

Bardziej szczegółowo

KARTA PRACY UCZNIA NR 1.

KARTA PRACY UCZNIA NR 1. ZASADY BEZPIECZNEGO ZACHOWANIA W SZKOLE KARTA PRACY UCZNIA NR 1. Rozwi¹ krzy ówkê. 1. Budynek, w którym ucz¹ siê dzieci. 2. Pomieszczenie, w którym mo na zjeœæ obiad podczas du ej przerwy. 3. Miejsce przeznaczone

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II EDUKACJA POLONISTYCZNA POROZUMIEWANIE SIĘ I KULTURA JEZYKA słuchanie i rozumienie wypowiedzi innych udział w rozmowie wypowiedzi ustne CZYTANIE czytanie i rozumienie opracowanych tekstów rozumienie słuchanych

Bardziej szczegółowo

Postrzeganie reklamy zewnętrznej - badania

Postrzeganie reklamy zewnętrznej - badania Według opublikowanych na początku tej dekady badań Demoskopu, zdecydowana większość respondentów (74%) przyznaje, że w miejscowości, w której mieszkają znajdują się nośniki reklamy zewnętrznej (specjalne,

Bardziej szczegółowo