Przygotowanie wniosków o pożyczkę za pomocą Generatora wniosków o dofinansowanie (GWD)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przygotowanie wniosków o pożyczkę za pomocą Generatora wniosków o dofinansowanie (GWD)"

Transkrypt

1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Przygotowanie wniosków o pożyczkę za pomocą Generatora wniosków o dofinansowanie (GWD) Barbara Maksimowska Specalista Departament Ochrony Przyrody Warszawa, r.

2 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 25 lat doświadczenia w finansowaniu projektów z obszaru ochrony środowiska; powołany w okresie zmian ustrojowych 1989 roku; państwowa osoba prawna; ok. 550 pracowników, w tym ponad 200 inżynierów; unikatowy na skalę światową kluczowy element systemu funduszy ekologicznych i filar ochrony środowiska;

3 Plan prezentacji 1. Rodzaje pożyczek, o które można wnioskować do NFOŚiGW 2. Warunki udzielenia pożyczek 3. Wniosek o pożyczkę na uzupełnienie wkładu własnego do dotacji NFOŚiGW 4. Wniosek o pożyczkę na zachowanie płynności finansowej przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków UE 5. Wniosek o pożyczkę na wkład własny do przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków UE

4 Rodzaje pożyczek udzielanych w ramach programu 4.1 Pożyczka na uzupełnienie wkładu własnego do dotacji NFOŚiGW (pożyczka do dotacji) Pożyczka na zachowanie płynności finansowej przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Pożyczka na wkład własny do przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

5 Ważne! Każdorazowo wnioskując o pożyczkę do NFOŚiGW, park narodowy powinien dostarczyć zgodę Ministra Środowiska na zaciągnięcie pożyczki wyrażonej w drodze decyzji administracyjnej.

6 Pożyczka na uzupełnienie wkładu własnego do dotacji NFOŚiGW Uzupełnienie do 100% kosztów kwalifikowanych Pożyczka nie podlega umorzeniu oprocentowanie stałe: 1 % w skali roku; okres finansowania: do 8 lat od daty pierwszej planowanej wypłaty transzy pożyczki; karencja: może być stosowana karencja w spłacie rat kapitałowych liczona od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki, lecz nie dłuższa niż 18 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia;

7 Pożyczka na uzupełnienie wkładu własnego do dotacji NFOŚiGW zabezpieczenie zwrotu pożyczki: weksel własny in blanco pożyczkobiorcy, opatrzony klauzulą bez protestu wraz z deklaracją wekslową na zabezpieczenie spłaty kapitału pożyczki, odsetek z tytułu oprocentowania i innych odsetek liczonych w wysokości jak od zaległości podatkowych.

8 Pożyczka na zachowanie płynności finansowej przedsięwzięcia współfin. ze środków Unii Europejskiej Przedsięwzięcia współfinansowane ze środków UE w ramach: Instrumentu Finansowego Life+ V osi priorytetowej POIiŚ RPO EWT Przedsięwzięcia współfinansowane z Mechanizmu Finansowego EOG w ramach Programu Operacyjnego PL02 Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów, Przedsięwzięcia współfinansowane ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

9 Pożyczka na zachowanie płynności finansowej przedsięwzięcia UE Pożyczka nie może przekraczać niewypłaconej kwoty środków Unii Europejskiej z zastrzeżeniem: W przypadku Instrumentu Finansowego Life+, nie może przekraczać równowartości kwoty płatności końcowej dofinansowania Komisji Europejskiej (20-30% dofinansowania UE); W przypadku V osi POIiŚ, nie może przekraczać 5% kwoty dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

10 Pożyczka na zachowanie płynności finansowej przedsięwzięcia UE minimalna kwota pożyczki: 40 tysięcy złotych; oprocentowanie stałe: 1 %w skali roku; okres finansowania: nie dłużej niż 2 lata od daty zakończenia realizacji projektu, w przypadku, gdy w okresie 2 lat od daty zakończenia realizacji projektu nie nastąpił wpływ środków Unii Europejskiej na rachunek pożyczkobiorcy, okres finansowania może zostać wydłużony do 3 lat od daty zakończenia realizacji projektu; brak karencji;

11 Pożyczka na zachowanie płynności finansowej przedsięwzięcia UE termin spłaty: 7 dni od daty wpływu środków Unii Europejskiej na rachunek pożyczkobiorcy, lecz nie dłużej niż okres finansowania; zabezpieczenie zwrotu pożyczki: weksel własny in blanco pożyczkobiorcy opatrzony klauzulą bez protestu wraz z deklaracją wekslową na zabezpieczenie spłaty kapitału pożyczki, odsetek z tytułu oprocentowania i innych odsetek liczonych w wysokości jak od zaległości podatkowych oraz cesja wierzytelności z wpływów na rachunek projektu u beneficjenta, tj. subkonto środków Unii Europejskiej na zabezpieczenie spłaty kapitału pożyczki.

12 Pożyczka na wkład własny do przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Uzupełnienie do wysokości zadeklarowanego wkładu własnego Pożyczka nie podlega umorzeniu oprocentowanie stałe: 1 % w skali roku; okres finansowania: do 8 lat od daty pierwszej planowanej wypłaty transzy pożyczki; karencja: może być stosowana karencja w spłacie rat kapitałowych liczona od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki, lecz nie dłuższa niż 18 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia;

13 Pożyczka na wkład własny do przedsięwzięcia UE zabezpieczenie zwrotu pożyczki: weksel własny in blanco pożyczkobiorcy, opatrzony klauzulą bez protestu wraz z deklaracją wekslową na zabezpieczenie spłaty kapitału pożyczki, odsetek z tytułu oprocentowania i innych odsetek liczonych w wysokości jak od zaległości podatkowych.

14 Wypełnianie wniosków https://gwd.nfosigw.gov.pl:442/

15 Pożyczka do dotacji W widoku szczegóły: Po przesłaniu wniosku do NFOŚiGW:

16 Pożyczka do dotacji

17 Pożyczka do dotacji 19

18 Pożyczka do dotacji Po przekopiowaniu wniosku prosimy o szczegółowe sprawdzenie czy wszystkie elementy zostały prawidłowo skopiowane oraz o weryfikację parametrów finansowych wniosku: Harmonogram rzeczowo-finansowy powinien obejmować całe przedsięwzięcie ze wskazaniem kwoty pożyczki oraz działań w ramach przedsięwzięcia, na które przeznaczona zostanie pożyczka

19 Harmonogram rzeczowo-finansowy całkowite całkowite kwalifikowane* Wnioskowane dofinansowanie danego działania w ramach pożyczki kwalifikowane* Kwota pożyczki oraz udział procentowy * Zgodnie z katalogiem kosztów w ww. kwalifikowanych n f o s i g w. g o v. p w lprogramie priorytetowym

20 Harmonogram wypłat Harmonogram wypłat powinien mieć ścisły związek z harmonogramem rzeczowo finansowym. Powinien wskazywać terminy przekazania środków z pożyczki przez NFOŚiGW oraz rodzaj planowanej płatności zaliczka/ refundacja. Planując płatności zaliczkowe należy przewidzieć termin rozliczenia zaliczki (rozliczenie zaliczki musi poprzedzać kolejną płatność zaliczkową).

21 Warunki finansowania Pole wypełniane jest automatycznie na podstawie HRF Przykładowe wypełnienie

22 Koszty przedsięwzięcia Należy podać wyłącznie wnioskowaną kwotę dofinansowania ze środków NFOŚiGW. Prosimy zwrócić uwagę, czy dane te są spójne z danymi podanymi w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, warunkach finansowania przedsięwzięcia, jak również dopuszczalnym limitem dofinansowania (% kosztów kwalifikowanych) określonym w programie priorytetowym.

23 Dane finansowe Wnioskodawca ubiegający się o przyznanie pożyczki zobowiązany jest do wypełnienia tabel finansowych: Za trzy ostatnie lata rozliczeniowe Prognozy finansowej na planowany okres finansowania. Np. składając wniosek o pożyczkę w roku 2014 do roku 2021, wnioskodawca powinien wypełnić tabele finansowe za lata: Dodatkowo należy dołączyć dokumenty finansowe za trzy ostatnie lata.

24 Dane finansowe -przykład Każde pole musi być wypełnione. Jeśli w danej pozycji jest 0 należy je wpisać

25 Oświadczenia Proszę zwrócić uwagę na odpowiednie zaznaczenie

26 Załączniki 1.Zgoda Ministra Środowiska na zaciągnięcie pożyczki, wyrażona w drodze decyzji administracyjnej 2.Dokumenty finansowe za 3 ostatnie lata

27 Wniosek o pożyczkę na zachowanie płynności finansowej przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków UE oraz wniosek o pożyczkę na wkład własny do przedsięwzięcia UE

28 Przedsięwzięcia współfinansowane ze środków UE Załącznikiem do wniosku zawsze jest umowa dofinansowania ze środków unijnych Budżet całkowity i kwalifikowany przedsięwzięcia powinien być zgodny z budżetem przedsięwzięcia w umowie dofinansowania ze środków UE W przypadku przedsięwzięć, których dofinansowanie jest przyznawane w walutach obcych należy podać kurs przeliczeniowy oraz budżet przedsięwzięcia oraz wnioskowane dofinansowanie w przeliczeniu na PLN

29 Pożyczki do przedsięwzięć UE

30 Charakterystyka ekologicznotechniczna Proszę wskazać status wnioskodawcy. W przypadku gdy w projekcie występuje kilku partnerów, każdy osobno składa wniosek na swój zakres. Proszę zaznaczyć rodzaj wnioskowanego dofinansowania W przypadku otrzymania dotacji na dane przedsięwzięcie z NFOŚiGW należy zaznaczyć check-boxoraz podać numer umowy dofinansowania.

31 Charakterystyka ekologicznotechniczna Proszę podać szczegółowe informacje dotyczące umowy dofinansowania ze środków UE Proszę podać wartość wskaźników osiągnięcia celu programu, zgodnie z instrukcją

32 Harmonogram rzeczowo-finansowy Wnioskowane dofinansowanie danego działania w ramach pożyczki Kwota pożyczki oraz udział procentowy

33 Tabela źródeł finansowania przedsięwzięcia Pożyczki z NFOŚiGW należy wyszczególnić wyłącznie w przypadku pożyczki na wkład własny Pożyczka na zachowanie płynności finansowej, nie jest pokazywana w tej tabeli! w w w. n f o s i g w. g o v. p l

34 Harmonogram wypłat pożyczki Harmonogram wypłat powinien mieć ścisły związek z harmonogramem rzeczowo finansowym. Powinien wskazywać terminy przekazania środków z pożyczki przez NFOŚiGW oraz rodzaj planowanej płatności zaliczka/ refundacja. Planując płatności zaliczkowe należy przewidzieć termin rozliczenia zaliczki (rozliczenie zaliczki musi poprzedzać kolejną płatność zaliczkową).

35 Warunki finansowania -płynność Proszę o podanie nr rachunku, na który wpływają środki UE

36 Warunki finansowania wkład własny Można przewidzieć karencję w spłacie kapitału pożyczki Spłata może być rozłożona na 8 lat od daty pierwszej wypłaty pożyczki

37 Koszty przedsięwzięcia Kurs walutowy Dotacja ze środków unijnych, np. life+, V oś POIiŚ, EWT, RPO itd. Kwota wnioskowanej pożyczki

38 Dane finansowe -przykład Wypełnienie tabel finansowych: Za trzy ostatnie lata rozliczeniowe Prognoza finansowej na planowany okres finansowania Każde pole musi być wypełnione. Jeśli w danej pozycji jest 0 należy je wpisać

39 Oświadczenia Proszę zwrócić uwagę na odpowiednie zaznaczenie

40 Załączniki 1. Zgoda Ministra Środowiska na zaciągnięcie pożyczki, wyrażona w drodze decyzji administracyjnej; 2. Kopia umowy dofinansowania ze środków UE (jeśli wniosek jest załącznikiem do umowy, to również należy go dołączyć); 3. Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia aktu powołania Dyrektora parku narodowego; 4. Statut parku, potwierdzony za zgodność z oryginałem; 5. Dokumenty finansowe za 3 ostatnie lata poprzedzające złożenie wniosku

41 Walidacja wniosku

42

43 Dziękuję za uwagę

Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 PO IG

Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 PO IG Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 PO IG Poznań, 24 października 2013 r. Agenda 2 I. Działanie 8.2 PO IG informacje wstępne II. Wprowadzanie zmian do umowy

Bardziej szczegółowo

Tytuł programu: Realizacja obiektów służących małej retencji wodnej PROGRAM

Tytuł programu: Realizacja obiektów służących małej retencji wodnej PROGRAM PROGRAM ze środków Wojewódzkiego Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki w 2013 roku 1. Cel programu Ochrona terenów przed powodzią i suszą. Retencjonowanie wód w celu ograniczenia

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2012

Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2012 Załącznik do Uchwały Nr 33/33/2011 RN WFOŚiGW w Poznaniu z dnia 24.08.2011 r. Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ dla projektu finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ dla projektu finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ dla projektu finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Formularz jest przeznaczony dla Beneficjentów realizujących projekty

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do Regulaminu GEKON. C. Część finansowa wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia:

Załącznik nr 5 do Regulaminu GEKON. C. Część finansowa wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia: Załącznik nr 5 do Regulaminu GEKON C. Część finansowa wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia: I. Studium wykonalności przedsięwzięcia 1 II. Aktywny model finansowy 1 z uwzględnieniem tabel: a) Koszty

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2015

Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2015 Załącznik do Uchwały Nr 20/142/2014 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Poznaniu z dnia 29.09.2014 r. Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Pożyczkowego. prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Funduszu Pożyczkowego. prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna POSTANOWIENIA OGÓLNE prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin reguluje prawa i obowiązki Regionalnego MARR S.A. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5.7 Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność

Załącznik 5.7 Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność Załącznik 5.7 Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Formularz jest przeznaczony dla

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UDZIELANIA POŻYCZEK

INSTRUKCJA UDZIELANIA POŻYCZEK Załącznik nr 3 do Regulaminu Regionalnego Funduszu Pożyczkowego Regionalnej Izby Gospodarczej w Stalowej Woli INSTRUKCJA UDZIELANIA POŻYCZEK REGIONALNY FUNDUSZ POŻYCZKOWY REGIONALNEJ IZBY GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

UMOWA UDOSTĘPNIENIA ŚRODKÓW NR..

UMOWA UDOSTĘPNIENIA ŚRODKÓW NR.. UMOWA UDOSTĘPNIENIA ŚRODKÓW NR.. Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu NFOŚiGW nr... z dnia... zawarta w dniu pomiędzy: Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik 18.3.23.1 Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Formularz jest przeznaczony dla beneficjentów realizujących projekty w ramach PO

Bardziej szczegółowo

Tytuł programu: Program dofinansowania zadań z zakresu ochrony wód

Tytuł programu: Program dofinansowania zadań z zakresu ochrony wód PROGRAM Tytuł Programu: Program dofinansowania zadań z ze środków Wojewódzkiego Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji/pożyczki w 2013 r. 1. Cele programu: horyzontalne: ochrona

Bardziej szczegółowo

A. ZALECENIA OGÓLNE. wersja z dnia 20.01.2012 r. 1

A. ZALECENIA OGÓLNE. wersja z dnia 20.01.2012 r. 1 INSTRUKCJA wypełniania Wniosku o płatność w ramach osi priorytetowej 2 - Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury, zawartej w programie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

1 Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1 Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: Załącznik nr 1 Regulamin udzielania pożyczek ze środków uzyskanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 przez Dolnośląską Agencję Współpracy Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM Zadania z zakresu ochrony wód ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2015 roku

PROGRAM Zadania z zakresu ochrony wód ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2015 roku PROGRAM ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2015 roku 1. Cel programu Ochrona środowiska w tym wsparcie realizacji zobowiązań wynikających z Traktatu

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia finansowego inwestycji odpadowych przez WFOSiGW w Rzeszowie 3 lipca 2014 roku

Możliwości wsparcia finansowego inwestycji odpadowych przez WFOSiGW w Rzeszowie 3 lipca 2014 roku Możliwości wsparcia finansowego inwestycji odpadowych przez WFOSiGW w Rzeszowie 3 lipca 2014 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie W rozumieniu ustawy o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 85/2014 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 10 czerwca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 85/2014 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 10 czerwca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 85/2014 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania pożyczek dla stowarzyszeń z terenu Gminy Żarów na realizację zadań statutowych na terenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania w ramach PROW 2007-2013

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania w ramach PROW 2007-2013 IW_4.31/001/z Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania w ramach PROW 2007-2013 A. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Przed wypełnieniem wniosku należy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU MIKROPOŻYCZKOWY FUNDUSZ DLA ROZWOJU WIELKOPOLSKI

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU MIKROPOŻYCZKOWY FUNDUSZ DLA ROZWOJU WIELKOPOLSKI Załącznik nr 3 do regulaminu projektu REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU MIKROPOŻYCZKOWY FUNDUSZ DLA ROZWOJU WIELKOPOLSKI Projekt Mikropożyczkowy Fundusz dla rozwoju Wielkopolski nr POKL.06.02.00-30-192/12

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ UWAGI OGÓLNE

INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ UWAGI OGÓLNE Załącznik do Uchwały nr 4/76/10/III Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dn. 26.01.2010 r. INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ UWAGI OGÓLNE Załącznik XIII.7 Beneficjent zobowiązany jest

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Projekt Zmień zwyczaj pożyczaj! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK do projektu Zmień zwyczaj pożyczaj! w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

b) Faktury korygujące:... 12 c) Faktury pro forma:... 13 d) Faktury w walutach obcych... 13 e) Wydatki związane z zatrudnieniem:...

b) Faktury korygujące:... 12 c) Faktury pro forma:... 13 d) Faktury w walutach obcych... 13 e) Wydatki związane z zatrudnieniem:... Załącznik nr 8.2 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ dla projektu dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Spis treści: I.

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów Regionalnego Programu Operacyjnego woj. mazowieckiego

Rozliczanie projektów Regionalnego Programu Operacyjnego woj. mazowieckiego Rozliczanie projektów Regionalnego Programu Operacyjnego woj. mazowieckiego PLAN PREZENTACJI RPO WM Wniosek o Płatnośd Zasady dokumentowania wydatków w ramach RPO WM Płatności Warunki przekazania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Olsztynie nr 55/2013 z dnia 28.10.2013 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Olsztynie nr 55/2013 z dnia 28.10.2013 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Olsztynie nr 55/2013 z dnia 28.10.2013 r. ZASADY udzielania i umarzania pożyczek, udzielania dotacji oraz dopłat do oprocentowania kredytów i pożyczek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU POŻYCZKI DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU POŻYCZKI DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Projekt Pożyczki dla przedsiębiorczych jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest przez Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości

Regulamin Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Regulamin Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Cele i zadania Funduszy Rozwoju Przedsiębiorczości Celami Funduszy Rozwoju Przedsiębiorczości, zwanych dalej w skrócie FRP, jest: - pobudzanie aktywności społeczności

Bardziej szczegółowo

A. ZALECENIA OGÓLNE IW-1_4.1/413_313. PROW_4.1/413_313/1/z Strona 1 z 20

A. ZALECENIA OGÓLNE IW-1_4.1/413_313. PROW_4.1/413_313/1/z Strona 1 z 20 IW-1_4.1/413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka V MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA PROGRAMAMI KONKURENCYJNOŚCI I INNOWACYJNOŚCI Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

JAk PRAWIDŁOWO REAlIZOWAć I ROZlIcZAć OPERAcJę?

JAk PRAWIDŁOWO REAlIZOWAć I ROZlIcZAć OPERAcJę? Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich JAk PRAWIDŁOWO REAlIZOWAć I ROZlIcZAć OPERAcJę? PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW DZIAŁANIE 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"

Bardziej szczegółowo