UCHWAŁA Nr XIII/71/07 Rady Gminy Uchanie z dnia 27 grudnia 2007 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA Nr XIII/71/07 Rady Gminy Uchanie z dnia 27 grudnia 2007 r."

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr XIII/71/07 Rady Gminy Uchanie z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Programu Odnowy miejscowości dla Jarosławca na lata Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6, w zw. z art. 7 ust. 1 pkt. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.984, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) Rada Gminy w Uchaniach uchwala co następuje: 1 1. Przyjmuje się Program Odnowy Miejscowości Jarosławiec, gmina Uchanie w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały. 2. Z uwagi na obszerność załącznika do uchwały, znajduje się on i jest dostępny do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Uchanie. 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Uchanie. 3 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 1

2 Uchwała Nr XIII/71/07 Rady Gminy Uchanie z dnia 27 grudnia 2007 r. Uchanie, grudzień 2007 roku 2

3 Opracowanie: Sp.z o.o. EKTOR Firma Marketingowa FABRYKA PROJEKTÓW Firma Marketingowa HEKTOR Sp. z o.o. Ul. Kaczkowskiego Tarnów , , , Zespół redakcyjny: mgr Stanisław Lis Prezes Zarządu, ekspert ds. polityki regionalnej i funduszy UE i EOG mgr Olga Stadelmeyer-Dunaj Dyrektor Fabryki Projektów, ekspert ds. polityki regionalnej i funduszy UE i EOG lic. Katarzyna Dudek Referent ds. opracowania i obsługi projektów lic. Artur Pasek Referent ds. opracowania i obsługi projektów mgr Józef Komarewicz Specjalista ds. public relations, rzecznik prasowy \ Skład i korekta: Fabryka Projektów F.M. Hektor Sp. z o.o. Wydruk: Józef Komarewicz Kierownik Oficyny Wydawniczej WEKTORY, specjalista ds. public relations, Oficyna Wydawnicza WEKTORY F.M. Hektor Sp. z o.o. 3

4 Spis treści 1. Wprowadzenie 5 2. Ogólna charakterystyka gminy Uchanie PołoŜenie 2.2. Historia i teraźniejszość 3. Analiza zasobów miejscowości Jarosławiec Inwentaryzacja zasobów społecznych Ludność Szkolnictwo Sport i rekreacja Turystyka Kultura Organizacje społeczne WaŜne postacie z historii Jarosławca i okolic Kultywowane tradycje, imprezy okolicznościowe, obiekty historyczne 3.2. Inwentaryzacja zasobów infrastrukturalnych Drogi Wodociągi i kanalizacja Telefonizacja Rolnictwo Przemysł Ochrona środowiska 3.3. Potencjał społeczny 4. Wyniki badań ankietowych Analiza SWOT 67 4

5 6. Wiodące kierunki rozwoju Wizja rozwoju miejscowości Zestawienie zadań inwestycyjnych i społecznych Pozycjonowanie źródeł finansowania zadań inwestycyjnych i społecznych objętych Programem Harmonogram realizacji zadań Zarządzanie Monitoring i ewaluacja Procedury uaktualniania Public Relations 117 5

6 1.Wprowadzenie Potrzeby zmiany otoczenia, w którym Ŝyjemy, zmodernizowania wiejskiej infrastruktury, świetlic, boisk, placów zabaw, przygotowanie miejsc rekreacji dla mieszkańców i przyjezdnych są przez mieszkańców wsi coraz bardziej dostrzegane - jednocześnie przez wiele lat niemoŝliwe do zrealizowania, ze względu na szczupłość budŝetów samorządowych. Program Odnowy Miejscowości juŝ w latach stał się szansą na zmianę tego stanu rzeczy. Jakość Ŝycia mieszkańców wsi, obok inwestycji zewnętrznych, zaleŝy bowiem równieŝ od ludzkiej aktywności, umiejętności współpracy i pozytywnego myślenia. NajwaŜniejsze dla wsi jest przygotowanie Programu Odnowy Miejscowości, dla którego punktem wyjścia jest dokonanie przez samych mieszkańców swoistego bilansu zasobów lokalnych poprzez postawienie sobie szeregu prostych pytań: Co wyróŝnia naszą wieś? Jakie wieś pełni funkcje? Kim są mieszkańcy? Jak wieś jest zorganizowana? Jakie obyczaje wieś pielęgnuje i rozwija? Jaki wieś ma wygląd? Jakie są mieszkania i obejścia? Opracowanie Programu Odnowy Miejscowości to nie tylko obowiązek zapisania kilku kartek papieru (jako załącznika do wniosku o dotację). Wspólne dyskusje nad stanem obecnym i przyszłością i ustalenia wynikające z takiej debaty, to moŝe być waŝny moment w Ŝyciu wsi. Dla zapewnienia zrównowaŝonego rozwoju obszarów wiejskich niezbędne jest zapewnienie wielofunkcyjności rolnictwa i wsi, zwiększenie funkcji gospodarczych i społecznych, ochrony środowiska na obszarach wiejskich, ograniczenie bezrobocia oraz poprawa warunków Ŝycia ludności wiejskiej. Zgodnie z Narodową Strategia Kraju na lata poprawa infrastruktury technicznej i społecznej wsi oraz ochrona środowiska to czynniki warunkujące rozwój funkcji gospodarczych i społecznych terenów wiejskich. Program Odnowy Miejscowości stanowi takŝe podstawę działań zmierzających do wprowadzenia w Ŝycie celów dotyczących odnowy i rozwoju wsi ujętych w Lokalnym Planie Rozwoju Gminy Uchanie: 6

7 Tworzenie terenów zieleni urządzonej, placów, alejek spacerowych, chodników, Poprawa stanu istniejących świetlic wiejskich oraz ich otoczenia, stworzenie izb tradycji, Zagospodarowanie terenu wokół świetlic wiejskich, Dostosowanie obiektów wiejskich do potrzeb osób niepełnosprawnych, Budowa sali gimnastycznej, wiejskich wielofunkcyjnych boisk sportowych, tworzenie placów zabaw dla dzieci oraz tzw. ogródków jordanowskich, Budowa małej infrastruktury, np.: fontanny, ławki, miejsca zadaszone, alejki spacerowe, tablice informacyjne, Odnawianie lub konserwacja obiektów zabytkowych i obiektów architektury sakralnej, Zakup i odtworzenie obiektów zabytkowych, charakterystycznych dla danego regionu, Remont i konserwacja lokalnych pomników historii i miejsc pamięci narodowej, Wyeksponowanie pomników przyrody oraz uŝytków ekologicznych. Realizacja wymienionych celów przyczyni się do modernizacji infrastruktury technicznej i społecznej obszarów wiejskich Gminy Uchanie w tym równieŝ sołectwa Jarosławiec. Wszystkie inwestycje związane z rozwojem infrastruktury technicznej i społecznej przeprowadzone na obszarach wiejskich będą znacząco wpływały na poprawę warunków Ŝycia i pracy mieszkańców wsi. Program Odnowy Miejscowości przygotowany został wspólnie z mieszkańcami sołectwa Jarosławiec, tak by realizowane zadania odpowiadały rzeczywistym potrzebom mieszkańców i mogły w pełni wykorzystać istniejący potencjał i szanse rozwoju Jarosławca. 7

8 2.Ogólna charakterystyka Gminy Uchanie 2.1. PołoŜenie Gmina Uchanie usytuowana jest w południowo wschodniej części województwa lubelskiego. Obszar gminy umiejscowiony jest w północnozachodniej części powiatu hrubieszowskiego, na granicy z powiatami: chełmskim i zamojskim. Bezpośrednio graniczy z gminami: Trzeszczany, Hrubieszów, Białopole, Wojsławice i Grabowiec. Pod względem administracyjnym składa się z 27 sołectw (miejscowości). Ogólna powierzchnia gminy wynosi ha. Pod względem fizycznogeograficznym znajduje się w obszarze WyŜyny Lubelskiej. Obszar gminy Uchanie połoŝony jest w granicach dwóch mezoregionów: Działów Grabowieckich oraz Grzędy Horodelskiej, w dorzeczach lewostronnych dopływów Bugu Wełnianki i częściowo Ubrodowicy oraz Białki dopływ Huczwy i dorzecza prawostronnych dopływów Wolicy rzeka Kalinówka. Teren gminy wchodzi w skład WyŜyn: podprowincji WyŜyny Wschodniomałopolskiej i WyŜyny Zachodniowołyńskiej. Malownicze krajobrazy, zabytki oraz obfitość zieleni i czyste środowisko to warunki sprzyjające atrakcjom turystycznym naszej gminy, zaś połoŝenie gminy na szlaku handlowym Lublin, Krasnystaw, Hrubieszów, Zosin wschodnia granica państwa mogą wykorzystać firmy inwestując w przemysł rolno spoŝywczy. Gmina Uchanie charakteryzuje się niskim stopniem urbanizacji. Na terenie gminy o powierzchni ha w 2006 roku mieszkało stałych mieszkańców. Gęstość zaludnienia wynosi 45 osób na km2, co w wypadku średniej dla Powiatu Hrubieszowskiego 56 osób na km2 i średniej 89 osób na km2 w wypadku województwa lubelskiego oraz średniej 122 osoby na km na obszarze Polski, plasuje Gminę Uchanie wśród najsłabiej zaludnionych obszarów nie tylko Lubelszczyzny, ale takŝe całego kraju. W skład gminy Uchanie wchodzi 27 miejscowości, w tym takŝe sołectwo Jarosławiec. 8

9 Rys. 1. Lokalizacja sołectwa Jarosławiec na terenie gminy Uchanie Gmina Uchanie Sołectwo Jarosławiec 8

10 Rys. 2. Lokalizacja zadań inwestycyjnych na terenie sołectwa Jarosławiec realizowanych w ramach POM Zadanie nr 1 Remont i modernizacja Wiejskiego Domu Kultury wraz z zagospodarowaniem otoczenia. Zadanie nr 3 Trakt pieszy od Wiejskiego Domu Kultury do Spichlerza wraz z oświetleniem Zadanie nr 2 Rewitalizacja pomnika Stanisława Staszica wraz z przyległym otoczeniem Zadnie nr 4 Renowacja spichlerza wraz z oświetleniem i zagospodarowaniem otoczenia 9

11 2.2. Historia i teraźniejszość Pierwsze wzmianki o Uchaniach pojawiły się juŝ na początki XIII wieku, Miejscowość pod taka nazwą występuje juŝ w XIII w. W 1205 r. była to wieś królewska a jej pierwszym właścicielem był Łukasz Radwan. Miasto Uchanie otrzymało lokację w 1484 roku kiedy to Paweł Jasieński herbu Gozdawa, ówczesny kasztelan sandomierski, będący właścicielem połowy Uchań, otrzymał od króla Kazimierza Jagiellończyka pozwolenie na lokalizację miejscowości na prawie magdeburskim. W tym teŝ roku ufundował kościół a na pobliskim wzgórzu rozpoczął budowę zamku obronnego. Obie budowle dokończył jego syn, Paweł. Pierwotnie było to niewielkie załoŝenie, mieszkalny budynek z basztą w naroŝu północno-zachodnim. Po Jasieńskich miejscowość odziedziczyli Magnuszewscy (spokrewnieni z Jasieńskimi). Po nich, w XV w., Uchanie przeszły na własność Uchańskich herbu Radwan. Rozbudowali oni zamek Jasieńskiego w 1570 roku dostawiając do istniejącego budynku drugi w kierunku południowym oraz otaczając dziedziniec czworobokiem murów obwodowych z trzema nowymi basztami w naroŝach. Brama znajdowała się w północnej kurtynie murów, bezpośrednio przy baszcie północno-wschodniej. Z rodziny Uchańskich, najbardziej znany był urodzony w 1502 roku Jakub Uchański, arcybiskup gnieźnieński - Prymas Polski w latach Miasto miało wielu właścicieli. W 1590 roku Helena Uchańska wniosła zamek w posagu Mikołajowi Daniłłowiczowi herbu Sas. Na przełomie XVI i XVII wieku przebudowali oni zamek, powstało wtedy czteroskrzydłowe załoŝenie. Wjazd przeniesiono nieco na zachód wznosząc budynek bramny poprzedzony długą szyją bramną. W drugiej połowie XVIII wieku Daniłłowiczowie opuścili rezydencję, która do 1786 roku uległa całkowitemu zniszczeniu. Zamek który w XVI wieku kilkakrotnie odpierał ataki Tatarów i podnosił się ze zniszczeń po ich oblęŝeniach zastał wysadzony, jak głosi legenda, przez Szwedów. Jak podają miejscowe opowieści, zamek wysadzili Szwedzi, poniewaŝ nie mogli z braku odpowiedniej ilości koni zabrać zgromadzonej w nim amunicji. Niestety, próŝno szukać potwierdzenia tej opowieści w dokumentach. Druga legenda głosi, Ŝe do zamku prowadziła podziemna droga z oddalonej o 7 km miejscowości Wojsławice. Ta jest bardziej prawdopodobna, poniewaŝ na zamkowym wzgórzu znajduje się częściowo zawalona piwnica, która mogłaby być pozostałością po owej drodze. Do 1810 roku ruiny zamku zniwelowano całkowicie. Z jego cegieł zbudowano gorzelnię i browar. W 1772 roku Uchanie znalazły się w zaborze austriackim. Od 1809 roku Uchanie naleŝały do Księstwa Warszawskiego, a od 1815 roku do Królestwa Polskiego. W 1831 r. odbyła się bitwa pod Uchaniami - pułk jazdy wołyńskiej płk. Karola RóŜyckiego zmierzył się z wojskami rosyjskimi. Po powstaniu styczniowym Uchaniom odebrano prawo miejskie. Podczas II wojny światowej, we wrześniu 1939 roku Uchanie zostały zajęte przez wojska niemieckie. W 1940 roku Niemcy utworzyli tutaj getto, w którym zgromadzili ponad 2 tys. śydów. W czerwcu 1942 roku wywieziono 1650 śydów do ośrodka zagłady w Sobiborze. Pozostałych umieszczono w obozie przymusowej pracy dla śydów. Więźniowie pracowali przy pracach melioracyjnych. Obóz został zlikwidowany pod koniec 1942 roku. Herbem Uchań jest biała brama forteczna na czerwonym tle, o trzech basztach, z zamkniętymi złotymi 10

12 wrotami. Nad kaŝdą basztą widnieje złota litera "V". Z nazwą Uchanie związana jest jedna z legend, według której pierwotna nazwa tej miejscowości to Klepaczów. Przy budowie zamku majstrowie pobili się, a jednemu z nich obcięto ucho. Odtąd mówiono "ucha nie ma", czyli Uchanie. Z gminą Uchanie związana jest postać ks. Stanisława Staszica. ZałoŜone przez niego Towarzystwo Rolnicze Hrubieszowskie obejmowało następujące wsie: Drohiczany, Jarosławiec, Putnowice Górne, Odletajka i Kol. Staszic. 11

13 3. Analiza zasobów miejscowości Jarosławiec Jarosławiec gm. Uchanie, pow. Hrubieszów. Wieś połoŝona na północnym skraju gminy Uchanie, w obrębie Działów Grabowieckich. Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z 18 października 1439 roku, kiedy Władysław Warneńczyk zapisał Mikołajowi Sławiewiczowi z Kawęczyna 100 grzywien na wsi Jarosławiec (ZDM, t. V, 1456). Pod koniec XV wieku wieś weszła w skład dóbr królewskich, w ramach starostwa hrubieszowskiego. Rejestr poborowy w 1564 roku notował tu 6 łanów uŝytków, 9 zagrodników bez ziemi, 2 komorników i cerkiew (A. Jabłonowski 1902, s. 187). Było tutaj wówczas 24 kmieci na półłankach, w tym 8 wolnych, którym wolnizna się kończyła i karczmarz (SGKP, wypisy, s. 114). W 1627 roku było 24 kmieci, którzy mieli po 1 łanie uŝytków oraz 14 na półłankach. W 1665 roku wieś cała opustoszała, tylko dwóch chłopów pilnowało lasu (E. i K. Arłamowscy, W. Kaput 1976, s. 283). W 1767 roku wieś naleŝała do starostwa hrubieszowskiego, lecz była w dzierŝawie Salezego Potockiego, wojewody kijowskiego (Z. Góralski 1967, s. 332). Pierwsza wzmianka o cerkwi w Jarosławcu pochodzi z roku Jej istnienie potwierdzają źródła z XVI i pocz. XVII wieku (A. Gil 1999, s. 228). W 1640 roku wybudowano tutaj drewnianą cerkiew z fundacji króla Władysława IV. W 1760 roku cerkiew drewniana p.w. Zmartwychwstania Pańskiego naleŝała do dekanatu horodelskiego (W. Kołbuk 1998, s. 298). W latach cerkiew p.w. św. Mikołaja w Jarosławcu była cerkwią parafialną. W 1919 roku władze starostwa zamknęły ją ze względu na zły stan techniczny, a ostatecznie została rozebrana w 1938 roku (W. Złotko 1991, s. 28). Prawdopodobnie na pocz. XIX wieku załoŝono poza zabudową wsi cmentarz grzebalny uŝywany przez unitów. Po 1875 roku prawosławni załoŝyli nowy cmentarz, uŝytkowany do II wojny światowej. Obecnie posiada on kształt czworoboku o powierzchni 0,63 ha (D. Kawałko 1994, s ). Pod koniec XVIII lub na pocz. XIX wieku połowę Jarosławca kupił Tomasz Baliński, były lekarz w legionach gen. Dąbrowskiego. Miał on dwóch synów: Antoniego i Karola oraz córkę Aurelię (I. Sygowska 1988, s. 81). Druga połowa wsi zapewne przeszła wraz z całym starostwem do Cetnerów. W 1800 roku ks. Stanisław Staszic odkupił za 700 tys. zł od Ignacego Cetnera dobra, a 11 kwietnia 1816 roku zawarł z chłopami kontrakt, mocą którego uwolnił ich od pańszczyzny i wydzierŝawił im ziemię w ramach utworzonego przez siebie Towarzystwa Rolniczego Hrubieszowskiego. W 1822 roku Stanisław Staszic dokonał zamianę kontraktu na wieczystą darowiznę uwłaszczając w ten sposób chłopów w TRH. Towarzystwo składało się obok części Jarosławca takŝe z wójtostwa hrubieszowskiego i 7 okolicznych wsi, a jego siedziba mieściła się w Dziekanowic Towarzystwo to przetrwało do roku

14 W roku 1822 wieś liczyła 44 domy, natomiast w 1864 roku 75 domów i 1292 morgi ziemi. We wsi istniała szkoła elementarna załoŝona w 1822 roku (H. Brodowska 1956, s i 160). Po przejęciu wsi przez TRH wybudowano tu z cegły prostokątny zajazd parterowy, otynkowany i częściowo podpiwniczony. Układ wnętrza w części zachodniej był dwutraktowy, z korytarzem między traktami, w części wschodniej jednotraktowy. We wsi zbudowano wówczas parterowy budynek leśnictwa, klasycystyczny, murowany z cegły i otynkowany, częściowo podpiwniczony, prostokątny, z szeroką wnęką na osi od tyłu. Układ wnętrza był dwutraktowy, symetryczny. Budynek przykryty był dachem czterospadowym, niegdyś pobitym gontem. Do zabudowań gospodarczych wybudowanych przez TRH naleŝał równieŝ prostokątny w rzucie, parterowy spichlerz, wymurowany z cegły i otynkowany. WzdłuŜ ściany frontowej istniał podcień wsparty na czterech filarach (KZSzwP, t. VIII, z. 6, s ). Spis z 1827 roku notował wieś w powiecie hrubieszowskim i parafii Uchanie. Liczyła wówczas 47 domów I 356 mieszkańców (Tabella..., t. I, s. 173). W 1845 roku istniała tu karczma, która uzyskała patent na dalsze prowadzenie wyszynku alkoholu (DzUGL, 1845 r., s. 392). Pod koniec XIX wieku w Jarosławcu było 1292 morgi ziemi i 3238 mórg lasu (SGKP, wypisy, s. 114). W 1912 roku zbudowano we wsi młyn gazowy, w którym pracowało do 19 robotników (W. Złotko 1991, s. 46). Według spisu z 1921 roku wieś liczyła 134 domy i 820 mieszkańców, w tym 364 Ukraińców, 30 śydów, W 1929 roku była tu cegielnia M. Ufnala, dwa młyny wodne; A. Juszczuka i L. Tereszenki oraz tartak Towarzystwa Rolniczego Hrubieszowskiego, działający od 1923 roku i zatrudniający 42 pracowników (Ks. Adr. 1929, s.522; W. Złotko 1991 s. 47). Na początku 1943 roku ludność polska została ze wsi wysiedlona, a jej gospodarstwa Niemcy nadali miejscowym Ukraińcom. Podczas II wojny światowej bojówki UPA niemal całkowicie zniszczyły miejscową szkołę Inwentaryzacja zasobów społecznych Ludność Jarosławiec liczy 388 mieszkańców, co stanowi ponad 7% ogółu mieszkańców gminy Uchanie. Wśród wszystkich mieszkańców miejscowości ponad 51% to kobiety. Zestawienie liczby mieszkańców gminy Uchanie oraz miejscowości Jarosławiec przedstawia tabela 1. 13

15 Tabela 1. Liczba mieszkańców gminy Uchanie i sołectwa Jarosławiec Wyszczególnienie Ogółem Kobiety MęŜczyźni Gmina Uchanie Sołectwo Jarosławiec Źródło: UG Uchanie Liczba domów na terenie sołectwa Jarosławiec wynosi 150 (w całej gminie Uchanie 1665), a średnia ilość izb w tych domach to prawie 4 (w gminie 3,5). Przeciętna liczba osób przypadających na jedno mieszkanie na terenie sołectwa Jarosławiec to 2,9 (w gminie Uchanie 3,2). W Jarosławcu w okresie ostatnich niecałych ośmiu lat przyrost naturalny jest ujemny. W okresie urodzenia Ŝywe to 26 osób, a zgony to 50 osób. W tym samym czasie zawarto 38 małŝeństw i odnotowano jedynie 2 rozwody. Tabela 2. Ruch naturalny ludności w latach Wyszczególnienie Urodzenia Ŝywe Zgony MałŜeństwa Rozwody Gmina Uchanie Sołectwo Jarosławiec Źródło: UG Uchanie Saldo migracji w sołectwie jest nieznacznie dodatnie. Na 3 osoby napływające do wsi, odpływa z niej 2 osoby. Tabela 3. Ruch wędrówkowy ludności w latach Wyszczególnienie Napływ Odpływ Gmina Uchanie Sołectwo Jarosławiec 3 2 Źródło: UG Uchanie Bardzo ciekawe zestawienie zawiera tabela 4, w której przedstawione są dane dotyczące bezrobocia w sołectwie Jarosławiec. 14

16 Tabela 4. Bezrobocie w gminie Uchanie oraz w sołectwie Jarosławiec Wyszczególnienie Bezrobotni ogółem w tym: kobiety w tym: męŝczyźni Stopa bezrobocia Gmina Uchanie ,5% Sołectwo Jarosławiec Źródło: UG Uchanie ,5% Uzupełnieniem powyŝszych danych są liczby przedstawione w tabeli 5. Tabela 5. Zasiłki dla osób bezrobotnych w gminie Uchanie i w sołectwie Jarosławiec Wyszczególnienie Osoby pobierające zasiłki Osoby z prawem do zasiłku Osoby bez prawa do zasiłku Osoby pobierające świadczenia socjalne Gmina Uchanie Sołectwo Jarosławiec Źródło: UG Uchanie Dodatkowym źródłem informacji o ludności w gminie Uchanie i sołectwie Jarosławiec jest tabela 6 przedstawiająca wykształcenie mieszkańców w podziale na poszczególne kategorie. Tabela 6. Wykształcenie mieszkańców gminy Uchanie i sołectwa Jarosławiec Wyszczegól nienie WyŜsze Policealne i średnie zawodowe Średnie ogólnokształcące Zasadnicze zawodowe Gimnazjalne podstawowe Niepełne podstawowe Gmina Uchanie Sołectwo Jarosławiec Źródło: UG Uchanie Szkolnictwo W sołectwie Jarosławiec funkcjonuje gimnazjum liczące 8 oddziałów w których uczy się 200 uczniów. Liczba nauczycieli wynosi 15 osób. W 15

17 gminie Uchanie nie ma Ŝadnego gimnazjum, szkoły zawodowej, czy teŝ liceum ogólnokształcącego. Funkcjonuje tylko szkoła podstawowa. W całej gminie nie ma teŝ obiektów sportowych przy funkcjonujących szkołach. Tabela 7 Placówki edukacyjne w gminie Uchanie i w sołectwie Jarosławiec Wyszczególnienie Liczba uczniów Liczba oddziałów Liczba nauczycieli Gmina Uchanie: szkoła podstawowa Sołectwo Jarosławiec: gimnazjum Źródło: UG Uchanie Sport i rekreacja Na terenie sołectwa Jarosławiec istnieje jedno boisko szkolne oraz działa jedno stowarzyszenie sportowe. W tabeli 8 przedstawiono zestawienie placówek sportowo-rekreacyjnych na terenie gminy Uchanie i sołectwa Jarosławiec. Tabela 8. Placówki sportowo-rekreacyjne na terenie gminy Uchanie i sołectwa Jarosławiec Wyszczególnienie Boiska w tym: szkolne Stowarzyszenia sportowe Gmina Uchanie 2 1 Sołectwo Jarosławiec 1 1 Źródło: UG Uchanie Turystyka Bazę hotelowo-gastronomiczną w gminie Uchanie tworzą gospodarstwa agroturystyczne. Zapewniają do 20 miejsc jednocześnie oferując m.in. komfortowe pokoje noclegowe, zdrowe wyŝywienie, przejaŝdŝki konne, czyste powietrze, jednym słowem, wypoczynek na łonie natury. Jedną z oznak oŝywienia gospodarczego na terenie gminy Uchanie jest dający się w ostatnim dziesięcioleciu odnotować rozwój ruchu turystycznego. Walory przyrodnicze i historyczne gminy powodują, Ŝe właśnie rozwijanie tej 16

18 gałęzi gospodarki ma ogromne perspektywy, aczkolwiek dotychczasowy brak moŝliwości inwestycyjnych w infrastrukturę turystyczną jest trwałym i najwaŝniejszym jej ogranicznikiem. Dla przykładu, gmina Uchanie nie dysponuje Ŝadnym hotelem. Jedynymi miejscami noclegowymi na jej terenie są kwatery agroturystyczne. Co prawda oferują one do 20 miejsc noclegowych jednocześnie, zapewniając m.in. komfortowe pokoje noclegowe, zdrowe wyŝywienie, przejaŝdŝki konne, czyste powietrze, jednym słowem, wypoczynek na łonie natury.. Brak takŝe sieci restauracji i ośrodków rekreacyjno-wypoczynkowych. Przez gminę Uchanie przebiega Niebieski szlak turystyczny im. Tadeusza Kościuszki o długości 120 km. Rozpoczyna się od miejscowości Uchańka z Kopca Kościuszki przez Dubienkę, Starosiele, Jastrów, Maziarnię, Raciborowice, Kurmanów, Buśno, Busieniec, Jarosławiec, Uchanie, Rozkoszówkę, Rozięcin, Majdan Nowy, Popławy, Olszankę, Bończę oraz inne miejscowości i kończy się w miejscowości Krasnystaw. Na terenie gminy Uchanie znajduje się szereg obiektów o duŝych walorach turystycznych. Perłą architektury jest tu renesansowy kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, rozbudowany w XVII w. na zrębie XV wiecznych murów (zabytek klasy O ). We wnętrzu świątyni zachwycają bogate dekoracje stiukowe i renesansowe nagrobki. Na uwagę zasługują równieŝ: Kapliczka św. Antoniego i św. Jana Nepomucena, a takŝe ruiny zamku, które przyciągają swą tajemniczością. Z gminą Uchanie związana jest postać ks. Stanisława Staszica. ZałoŜone przez niego Towarzystwo Rolnicze Hrubieszowskie obejmowało następujące wsie: Drohiczany, Jarosławiec, Putnowice Górne, Odletajka i Kol. Staszic. Po działalności Towarzystwa pozostało wiele pamiątek. Najwięcej moŝemy zobaczyć w miejscowości Jarosławiec gdzie znajduje się m.in. zabytkowy zajazd pochodzący z 1820 roku (obecnie mieści się tam biblioteka, izba pamięci i świetlica), spichlerz oraz leśniczówka. W miejscowości Bokinia (dawniej Władzin) znajduje się drewniany dworek i część zabudowań gospodarczych po rodzicach światowej sławy architekta - Stefana Du Chateau. Ponadto, w wielu miejscowościach gminy Uchanie tj. Białowody (zespół dworsko parkowy, z dworem w centrum), ChyŜowice (pozostałość XIX wiecznego parku krajobrazowego), Putnowice (tzw. Kaflarnia ) i Łuszczów, do dnia dzisiejszego przetrwały w dobrym stanie parki podworskie, które swa pięknością zachwycić mogą wielu znawców piękna przyrody. Na obszarze gminy znajdują się stanowiska archeologiczne, spośród których wymienić naleŝy cztery: kopiec ziemny w ChyŜowicach, dwa cmentarzyska kurhalne w Jarosławcu i zamczysko średniowieczne w Uchaniach, które umieszczone zostały w rejestrze zabytków. 17

19 L.p. Miejscowość Opis obiektu Nr w rejestrze zabytków 1. Jarosławiec Cmentarzysko kurhanowe stanowisko archeologiczne 83 Z Aa/80 2. Jarosławiec Cmentarzysko kurhanowe stanowisko nr 1 Z Aa/1 3. Jarosławiec Dawny spichlerz zbudowany po 1816 r. A/ Jarosławiec Dawny zajazd wzniesiony po 1816 r. A/ Jarosławiec Murowany budynek leśnictwa wzniesiony po 1816 r. z elementami pierwotnego wystroju A/ Jarosławiec Aleja lipowa przy leśniczówce 7. Jarosławiec Cmentarz grzebalny d. przy cerkwi 8. Jarosławiec Układ przestrzenny wsi - okolica Kultura Placówki kulturalne na terenie gminy Uchanie: - Gminny Ośrodek Kultury w Uchaniach, - Gminna Biblioteka Publiczna w Uchaniach, - Gminna Biblioteka Publiczna w Uchaniach filia w Jarosławcu, - Izba Pamięci w Jarosławcu. Zespół Śpiewaczy "STASZICOWIACY" z Jarosławca, zasłuŝony propagator uchańskiej kultury ludowej, który w roku 2004 obchodził jubileusz XXlecia swojej pracy twórczej. Myśl zorganizowania zespołu zrodziła się w 1983 roku. Tego trudnego zadania podjęły się Panie zrzeszone w Kole Gospodyń Wiejskich w Jarosławcu z ówczesną przewodniczącą P. Aleksandrą Kaliszuk. Obecnie kierownikiem zespołu jest Irena Zając. W chwili obecnej Zespół liczy 18 osób, których łączy zamiłowanie do muzyki i śpiewu, artystyczna pasja oraz lata trudów i wyrzeczeń a takŝe satysfakcja i duma ze wspólnego muzykowania. Niejednokrotnie swoim śpiewem i muzyką uświetniał róŝne uroczystości kulturalne na terenie naszej gminy, powiatu i województwa. Z waŝniejszych wydarzeń w których uczestniczył zespół moŝna wymienić: 18

20 - udział w uroczystościach 60-lecia istnienia Ośrodka Kultury Rolnej w Sitnie, - 25-lecia Towarzystwa Rolniczego Hrubieszowskiego, - Rejonowych i Wojewódzkich Przeglądach Zespołów Śpiewaczych, - Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Tomaszowie Lubelskim, - Wojewódzkim Konkursie Piosenki Partyzanckiej w Aleksandrowie, - Powiatowym Festiwalu Pieśni i Piosenki Maryjnej w Werbkowicach, - Powiatowym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Moniatyczach, - Powiatowym Przeglądzie Piosenki śołnierskiej i Partyzanckiej w Uchaniach, - wielokrotnie uczestniczył w doŝynkach powiatowych, wojewódzkich i diecezjalnych, - w 2003 r. podczas trwania Powiatowych DoŜynek w Mienianach, zespół zajął I miejsce w Konkursie na Najładniejszy Wieniec DoŜynkowy. Swym śpiewem zespół reprezentował gminę Uchanie przed kamerami telewizyjnymi w programie promującym gminę w sierpniu 1998 r. 14 kwietnia 1997 r. zespół uświetniał wizytę ks. Biskupa Jana Śrutwy w Urzędzie Gminy w Uchaniach, wykonał wtedy m.in. piosenkę pt. Polskie kwiaty na specjalne Ŝyczenie ks. biskupa. Zespół jest współorganizatorem obchodów staszicowskich, które organizowane są kaŝdego roku w dzień imienin tego wielkiego Polaka i reformatora, jako wyraz pamięci i hołdu mieszkańców gminy dla tego wybitnego człowieka. Z tej okazji zespół tradycyjnie juŝ wykonuje pieśń Hymn staszicowski przekazywany z pokolenia na pokolenie a takŝe inne pieśni sławiące piękno ziemi hrubieszowskiej. Ponadto, od lat aktywnie współpracuje z księŝmi parafii Uchanie i Teratyn uświetniając waŝniejsze uroczystości kościelne. Trwały ślad lokalnych tradycji, zwyczajów i historii dla przyszłych pokoleń pozostawiają, ludowi artyści, regionaliści, społeczni działacze kultury. Do takich osób na terenie naszej gminy naleŝy z pewnością Jan CzyŜewski, który przez 45 lat pracował jako bibliotekarz w Jarosławcu, inicjator wielu cennych działań kulturalnych i społecznych na terenie gminy i rodzinnej wsi Jarosławiec. Jan CzyŜewski od lat pełni funkcję przewodniczącego Stowarzyszenia Miłośników Towarzystwa Rolniczego Hrubieszowskiego 19

21 Fundacji ks. Stanisława Staszica. Z jego inicjatywy powstało we wsi Jarosławiec koło PTTK oraz klub Ruchu, organizator wielu wystaw staszicowskich, wydawca staszicowskiej serii naukowo regionalnej, redaktor czasopism Staszicowskie wieści i Skarbiec, zapalony kolekcjoner pamiątek przeszłości wsi, organizator pamiątkowych zbiorów staszicowskich, które są eksponowane na stałej wystawie staszicowskiej mieszczącej się w zabytkowym spichrzu we wsi Jarosławiec. Dzięki staraniom Jana CzyŜewskiego miejscowe Gimnazjum przyjęło nazwę im. Ks. Stanisława Staszica a gimnazjalna biblioteka wzbogacona została o ponad 2000 tomów Organizacje społeczne Na terenie sołectwa Jarosławiec nie występują Ŝadne organizacje społeczne. Większość tych organizacji zlokalizowana jest na terenie gminy Uchanie WaŜne postacie z historii Jarosławca i okolic Ks. Stanisław Staszic Jedyną osoba która bez wątpienia kojarzoną z gminą Uchanie i sołectwem Jarosławiec jest ks. Stanisław Staszic. Stanisław Wawrzyniec Staszic [ur. 6 listopada 1755 roku w Pile, zm. 20 stycznia 1826 roku w Warszawie]. polski działacz oświeceniowy, pisarz, publicysta, filozof, tłumacz, geograf i geolog; ksiądz (przez niemalŝe 20 ostatnich lat Ŝycia Staszic nie pełnił posługi pasterskiej i nie nosił ornatu). Urodzony w rodzinie mieszczańskiej, po ukończeniu szkół w Poznaniu, uzyskał święcenia i został duchownym. Dalsze wykształcenie uzyskał w latach we Francji i Niemczech. Jeszcze dwukrotnie w latach oraz wyjeŝdŝał za granicę. Wg kroniki parafii pw. św. Katarzyny w Czernięcinie w latach był proboszczem w Turobinie. Był wychowawcą synów eks-kanclerza Andrzeja Zamoyskiego. W celach naukowych podróŝował po kraju prowadząc badania geologiczne. Pełnił funkcje państwowe i społeczne. Staszic był jednym z czołowych reformatorów i uczonych polskiego oświecenia. Filozof, głoszący monistyczną koncepcję rozwoju świata. Działał na rzecz poprawy połoŝenia chłopów, w 1812 r., w folwarku Jarosławiec (koło Uchań) zakłada Hrubieszowskie Towarzystwo Rolnicze stając się tym samym prekursorem w dziedzinie spółdzielczości w Polsce (w 1816 r. dołączy folwark dziekanowski a w 1817 r. folwark 20

22 hrubieszowski mieszczanie posiadający własne majątki nie zgodzili się na włączenie miasta do Towarzystwa). ZałoŜone przez niego Towarzystwo Rolnicze Hrubieszowskie obejmowało następujące wsie: Drohiczany, Jarosławiec, Putnowice Górne, Odletajka i Kol. Staszic. Po działalności Towarzystwa pozostało wiele pamiątek. Najwięcej moŝemy zobaczyć w miejscowości Jarosławiec gdzie znajduje się m.in. zabytkowy zajazd pochodzący z 1820 r. (obecnie mieści się tam biblioteka, izba pamięci i świetlica), spichlerz oraz leśniczówka Kultywowane tradycje, imprezy okolicznościowe, obiekty historyczne Kalendarz imprez GOK - Gminne obchody rocznicy pacyfikacji mieszkańców gminy styczeń, - Gminny Przegląd Zespołów Kolędniczych oraz Kolęd i Pastorałek styczeń, - Akcja Zima - cykl imprez dla dzieci i młodzieŝy w okresie ferii zimowych, - Konkurs plastyczny Kolorowa Wielkanoc - marzec, - Koncert rozrywkowy z okazji Dnia Kobiet - marzec, - Gminny Turniej Sztuki Recytatorskiej im. B. Leśmiana kwiecień, lecie poŝycia małŝeńskiego w miarę potrzeb, - Dzień Papieski Mieszkańcy gminy w hołdzie papieŝowi Janowi Pawłowi II - maj, - Gminne obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja maj, - Gminne obchody staszicowskiemaj, - Dzień StraŜaka połączony z zawodami sportowo - poŝarniczymi jednostek OSP z terenu gminy maj, - Dzień Matki maj, 21

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ustka Nr XV/162/2008 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA ZIMOWISKA 2008 ROK RYS HISTORYCZNY Zimowiska to wieś w granicach sołectwa Grabno, połoŝona przy drodze krajowej

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Bogatynia na lata

Zintegrowany Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Bogatynia na lata Zintegrowany Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Bogatynia na lata 2007-2015 Ankieta do badań społecznych lokalnych liderów opinii publicznej I. Czy Pana(i) zdaniem miastu Bogatynia potrzebny jest program

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BUKOWA ŚLĄSKA NA LATA 2008-2015

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BUKOWA ŚLĄSKA NA LATA 2008-2015 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BUKOWA ŚLĄSKA NA LATA 2008-2015 I. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI 1. PołoŜenie Bukowa Śląska o powierzchni 647 ha leŝy w powiecie namysłowskim. Administracyjnie naleŝy do Gminy Namysłów,

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /453/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Kujawy, październik

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW Szanowni Państwo Urząd Gminy rozpoczął prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju. istotnym elementem, niezbędnym dla stworzenia strategii jest poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/239/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sidzina na lata

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/239/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sidzina na lata UCHWAŁA NR XLI/295/10 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/239/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sidzina

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI DORĘGOWICE

PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI DORĘGOWICE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/109/07 z dnia 5 września 2007 r. PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI DORĘGOWICE 2007 Część I OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO I WYBRANYCH KIERUNKÓW ROZWOJU SOŁECTWA 1. Charakterystyka sołectwa

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRABNO

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRABNO Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ustka Nr XV/162/2008 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRABNO Grabno 2008 rok RYS HISTORYCZNY Grabno towieś sołecka, obejmująca miejscowość Zimowiska, połoŝona na płaskiej morenie

Bardziej szczegółowo

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN Załącznik do uchwały nr XXXV/ 219 / 2010 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 14 stycznia 2010 r. Plan odnowy miejscowości KRUCZYN w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W LICZBACH RAPORT Z WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ Kobiety Mężczyźni.

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W LICZBACH RAPORT Z WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ Kobiety Mężczyźni. WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W LICZBACH RAPORT Z WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2002 Ludność według płci (w tys.) Razem 1208,6 -mężczyźni 591,2 -kobiety 617,4 W miastach (711,6): -mężczyźni

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości RADWAN

Plan Odnowy Miejscowości RADWAN Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /454/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości RADWAN GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Radwan, październik

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/33/10 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 19 marca 2010 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wakarowo na lata

Uchwała Nr III/33/10 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 19 marca 2010 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wakarowo na lata Uchwała Nr III/33/10 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 19 marca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wakarowo na lata 2010 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości NIWKI

Plan Odnowy Miejscowości NIWKI Plan Odnowy Miejscowości NIWKI na lata 008 015 I. Charakterystyka miejscowości 1. PołoŜenie Powierzchnia: 138 ha Województwo: OPOLSKIE Powiat: NAMYSŁOWSKI Gmina: NAMYSŁÓW Odległość od Namysłowa: ok. 1km..

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

ANKIETA POTRZEB REALIZACJI OKREŚLONYCH RODZAJÓW DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z REWITALIZACJĄ GMINY ZAPOLICE

ANKIETA POTRZEB REALIZACJI OKREŚLONYCH RODZAJÓW DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z REWITALIZACJĄ GMINY ZAPOLICE ANKIETA POTRZEB REALIZACJI OKREŚLONYCH RODZAJÓW DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z REWITALIZACJĄ GMINY ZAPOLICE Celem badania jest poznanie problemów na obszarze gminy Zapolice występujących w sferze gospodarczej, społecznej,

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

GMINNY KALENDARZ IMPREZ GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W HRUBIESZOWIE Z SIEDZIBĄ W WOŁAJOWICACH NA 2015 ROK

GMINNY KALENDARZ IMPREZ GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W HRUBIESZOWIE Z SIEDZIBĄ W WOŁAJOWICACH NA 2015 ROK GMINNY KALENDARZ IMPREZ GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W HRUBIESZOWIE Z SIEDZIBĄ W WOŁAJOWICACH NA 2015 ROK 2. VIII Edycja Gminnego Konkursu na najlepiej działającą świetlice w gminie,,tu lubię być'' Styczeń

Bardziej szczegółowo

Ankieta przeznaczona jest dla. mieszkańców gminy, podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy, radnych miasta i gminy.

Ankieta przeznaczona jest dla. mieszkańców gminy, podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy, radnych miasta i gminy. W związku z przystąpieniem Urzędu Gminy w Czempiniu do opracowania Strategii Rozwoju na lata 2007-2013, zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców naszej gminy o współuczestniczenie w tworzeniu dokumentu.

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020.

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD Rozdział IV.1 OKREŚLENIE WSKAŹNIKÓW REALIZACJI CELÓW ORAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej Przedsięwzięcia Produktu Cel

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Prudnik

Charakterystyka Gminy Prudnik AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINIE PRUDNIK Część 03 Charakterystyka Gminy Prudnik W 835.03 2/8 SPIS TREŚCI 3.1 Charakterystyka Gminy

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODK KULTURY. w MILANOWIE w 2015 r.

KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODK KULTURY. w MILANOWIE w 2015 r. KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODK KULTURY w MILANOWIE w 2015 r. Lp. Nazwa Planowanych działań Opis Organizator Gminny Ośrodek Kultury w Milanowie. Współorganizator GBP w

Bardziej szczegółowo

Badaniu podlegają 3 podstawowe obszary aktywności: gospodarka, środowisko (zarówno przyrodnicze, jak i przestrzenne) oraz społeczeństwo.

Badaniu podlegają 3 podstawowe obszary aktywności: gospodarka, środowisko (zarówno przyrodnicze, jak i przestrzenne) oraz społeczeństwo. Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad tworzeniem Strategii Rozwoju Gminy Jasieniec na lata 2014-2020, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Badaniu podlegają 3

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2 Miasto: Kielce Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1823 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 202450 200938 199870 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Łomża Powierzchnia w km2 w 2013 r. 33 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1920 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 63240 62812 62711 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa

Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa 3. Analiza SWOT Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa Silne strony - Położenie w Rudawskim Parku Krajobrazowym bogata flora i fauna, walory krajobrazowo przyrodnicze - Położenie wsi - baza wypadowa

Bardziej szczegółowo

Miasto: Olsztyn. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1446915 54,6 48,8 51,9 53,7

Miasto: Olsztyn. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1446915 54,6 48,8 51,9 53,7 Miasto: Olsztyn Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1978 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 175388 174641 174675 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6 Miasto: Rzeszów Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1574 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 179199 182028 183108 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NIESADNA

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NIESADNA Załącznik Nr 3 do uchwały VI.32.2011 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 30 marca 2011r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NIESADNA ~ Niesadna~ WIEŚ NOWOCZESNA, ROZWOJOWA, ATRAKCYJNA DLA MIESZKAŃCÓW I PRZYJEZDNYCH

Bardziej szczegółowo

Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim

Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim STRATEGIA ROZWOJU POWIATU DĄBROWSKIEGO NA LATA 2014 2020 Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim 1. Czy według Pani/Pana Powiatowi Dąbrowskiemu potrzebna jest strategia rozwoju mająca

Bardziej szczegółowo

ANKIETA OCENY POTRZEB REALIZACJI OKREŚLONYCH RODZAJÓW DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z REWITALIZACJĄ

ANKIETA OCENY POTRZEB REALIZACJI OKREŚLONYCH RODZAJÓW DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z REWITALIZACJĄ ANKIETA OCENY POTRZEB REALIZACJI OKREŚLONYCH RODZAJÓW DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z REWITALIZACJĄ 1. Czy Pana(i) zdaniem, gminie potrzebny jest program ożywienia gospodarczego, społecznego i przestrzenno-środowiskowego

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Elbląg Powierzchnia w km2 w 2013 r. 80 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1540 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 124883 123659 122899 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

GMINA ŻARY. Ludzie - Lasy - Przestrzeń. Kalendarz wydarzeń. kulturalnych i sportowych. www.gminazary.pl

GMINA ŻARY. Ludzie - Lasy - Przestrzeń. Kalendarz wydarzeń. kulturalnych i sportowych. www.gminazary.pl GMINA ŻARY Ludzie - Lasy - Przestrzeń Kalendarz wydarzeń kulturalnych i sportowych 2015 www.gminazary.pl WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH NA TERENIE GMINY ŻARY w

Bardziej szczegółowo

w sezonie 2015/2016 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

w sezonie 2015/2016 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2015/2016 Sezon od sierpnia/września 2015 roku

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Poznań Powierzchnia w km2 w 2013 r. 262 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2092 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 555614 550742 548028 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Częstochowa Powierzchnia w km2 w 2013 r. 160 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1455 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 237203 234472 232318 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. XXV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 15 stycznia 2017

Bardziej szczegółowo

Rolnictwo Dolnego Śląska przygotowane na przyszłość

Rolnictwo Dolnego Śląska przygotowane na przyszłość Rolnictwo Dolnego Śląska przygotowane na przyszłość Tomasz Pilawka Wydział Obszarów Wiejskich Departament Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego tomasz.pilawka@umwd.pl

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Rola Samorządu Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4 Miasto: Zielona Góra Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2030 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 118950 119023 118405 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8 Miasto: Kraków Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2322 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 757740 758334 758992 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Katowice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 54,7 56,7 58,4

Miasto: Katowice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 54,7 56,7 58,4 Miasto: Katowice Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1849 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 311421 307233 304362 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Wrocław Powierzchnia w km2 w 2013 r. 293 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2159 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 630691 631188 632067 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Opole. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1004416 54,5 50,4 53,7 56,1

Miasto: Opole. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1004416 54,5 50,4 53,7 56,1 Miasto: Opole Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1244 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 122656 121576 120146 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Gminy łączą siły. Na www.lca.pl napisali:

Gminy łączą siły. Na www.lca.pl napisali: Na www.lca.pl napisali: Gminy łączą siły 2008-05-09 12:05:47 Podlegnickie gminy chcą wspólnie sięgnąć po unijne pieniądze. Wójtowie czterech gmin podpisali w piątek deklarację współpracy. Deklaracje współpracy

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Toruń Powierzchnia w km2 w 2013 r. 116 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1758 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 205129 204299 203447 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Bydgoszcz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2092564 57,0 55,1 57,6 59,4

Miasto: Bydgoszcz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2092564 57,0 55,1 57,6 59,4 Miasto: Bydgoszcz Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2042 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 364443 361254 359428 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Gliwice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 52,2 54,9 56,5

Miasto: Gliwice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 52,2 54,9 56,5 Miasto: Gliwice Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1385 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 187830 186210 185450 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Sopot. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2295811 57,8 59,8 63,7 65,4

Miasto: Sopot. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2295811 57,8 59,8 63,7 65,4 Miasto: Sopot Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2193 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 38858 38217 37903 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Siedlce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 5316840 60,1 51,7 54,7 57,6

Miasto: Siedlce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 5316840 60,1 51,7 54,7 57,6 Miasto: Siedlce Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2396 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 76303 76393 76347 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Jaworzno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 50,9 52,8 53,6

Miasto: Jaworzno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 50,9 52,8 53,6 Miasto: Jaworzno Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 614 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 94831 94305 93708 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Warszawa. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517. Miasto 2012 2013. Województwo 2013

Miasto: Warszawa. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 Miasto: Warszawa Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 3334 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 1700112 1715517 1724404 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Jelenia Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2909997 55,8

Miasto: Jelenia Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2909997 55,8 Miasto: Jelenia Góra Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 751 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 84015 82846 81985 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Bielsko-Biała Powierzchnia w km2 w 2013 r. 125 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1395 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 174755 174370 173699 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Dąbrowa Górnicza Powierzchnia w km2 w 2013 r. 189 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 657 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 126079 124701 123994 Ludność w

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Piekary Śląskie Powierzchnia w km2 w 2013 r. 40 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1429 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 58022 57502 57148 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Piotrków Trybunalski

Miasto: Piotrków Trybunalski Miasto: Piotrków Trybunalski Powierzchnia w km2 w 2013 r. 67 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1129 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 76881 76404 75903 Ludność w

Bardziej szczegółowo

GMINA ŻARY. Ludzie- Lasy- Przestrzeń. Kalendarz wydarzeń. kulturalnych i sportowych. www.gminazary.pl

GMINA ŻARY. Ludzie- Lasy- Przestrzeń. Kalendarz wydarzeń. kulturalnych i sportowych. www.gminazary.pl GMINA ŻARY Ludzie- Lasy- Przestrzeń Kalendarz wydarzeń kulturalnych i sportowych 2014 www.gminazary.pl WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH NA TERENIE GMINY ŻARY w 2014

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KRASOWICE

Plan Odnowy Miejscowości KRASOWICE Plan Odnowy Miejscowości KRASOWICE na lata 2008-2015 I. Charakterystyka miejscowości 1. PołoŜenie Powierzchnia: ok. 984 hektary Województwo: Opolskie Powiat: Namysłowski Gmina: Namysłów 2. Rys historyczny

Bardziej szczegółowo

ANKIETA OCENY POTRZEB REALIZACJI OKREŚLONYCH RODZAJÓW DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z REWITALIZACJĄ

ANKIETA OCENY POTRZEB REALIZACJI OKREŚLONYCH RODZAJÓW DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z REWITALIZACJĄ ANKIETA OCENY POTRZEB REALIZACJI OKREŚLONYCH RODZAJÓW DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z REWITALIZACJĄ 1. Czy Pana(i) zdaniem, gminie potrzebny jest program ożywienia gospodarczego, społecznego i przestrzenno-środowiskowego

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Powierzchnia w km² 46 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1374 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto PRZEMYŚL LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Rolnictwo i obszary wiejskie w Wielkopolsce

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Rolnictwo i obszary wiejskie w Wielkopolsce Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Rolnictwo i obszary wiejskie w Wielkopolsce WIELKOPOLSKA w Europie WIELKOPOLSKA w Polsce Podział Administracyjny Województwa Wielkopolskiego Liczba

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Powierzchnia w km² 102 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2893 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto BIAŁYSTOK Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata ANKIETA Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata 2015-2022 GOSPODARKA 1. Jak ocenia Pani / Pan dostęp i stan podstawowych mediów w gminie /zwodociągowanie, kanalizacja sanitarna/?. 2. Jak ocenia Pani /

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 134/XXVIII/2009 Rady Gminy Rogów z dnia 4 czerwca 2008 r.

UCHWAŁA Nr 134/XXVIII/2009 Rady Gminy Rogów z dnia 4 czerwca 2008 r. UCHWAŁA Nr 134/XXVIII/2009 Rady Gminy Rogów z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 92/XVIII/2008 Rady Gminy Rogów za dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Tadeusz Michalik Wójt Gminy Zabrodzie. Ankieta jest anonimowa!

ANKIETA. Tadeusz Michalik Wójt Gminy Zabrodzie. Ankieta jest anonimowa! Zabrodzie ANKIETA Drodzy mieszkańcy Gminy Zabrodzie, niniejsza ankieta została przygotowana w celu poznania Państwa potrzeb, oczekiwań i poglądów na bliskie Nam wszystkim tematy dotyczącej naszej gminy

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA Pole C Gospodarstwo, kapitał, kreatywność, technologie LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA przygotowana przez Warszawa, 25 lipca 2005 r. Wstęp Niniejszy dokument prezentuje listę wskaźników ogólnych

Bardziej szczegółowo

Miasto SIEDLCE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W WARSZAWIE. Powierzchnia w km² 32 2014. Województwo 2014 61,4

Miasto SIEDLCE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W WARSZAWIE. Powierzchnia w km² 32 2014. Województwo 2014 61,4 URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE Powierzchnia w km² 32 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2404 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SIEDLCE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła Kryteria Wyboru Operacji przez Radę LGD Etap I ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Poniżej przedstawiono tabelę zawierającą cele ogólne i szczegółowe LSR. Operacja musi być zgodna przynajmniej

Bardziej szczegółowo

GMINA MICHÓW PAKIET INFORMACYJNY

GMINA MICHÓW PAKIET INFORMACYJNY GMINA MICHÓW PAKIET INFORMACYJNY Dragon Partners Sp. z o.o., Listopad 2013 1 Spis treści I. Podstawowe informacje... 3 A. Dane teleadresowe... 3 B. Charakterystyka Emitenta... 3 II. Program emisji obligacji...

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. 4. XXIV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 10 styczeń 2016

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU Powierzchnia w km² 293 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2167 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto WROCŁAW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 69 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2481 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto BYTOM LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 82 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1572 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TYCHY LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 43 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2160 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SŁUPSK LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne ANKIETA Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata

Bardziej szczegółowo

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8 URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE Powierzchnia w km² 58 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2038 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto ZIELONA GÓRA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI

Bardziej szczegółowo

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Charakterystyka miejscowości, opis planowanych zadań inwestycyjnych, inwentaryzacja zasobów

Bardziej szczegółowo

I. CZY PANI/PANA ZDANIEM NASZEJ GMINIE POTRZEBNY JEST PROGRAM TAK NIE NIE MAM ZDANIA ANKIETA

I. CZY PANI/PANA ZDANIEM NASZEJ GMINIE POTRZEBNY JEST PROGRAM TAK NIE NIE MAM ZDANIA ANKIETA ANKIETA I. CZY PANI/PANA ZDANIEM NASZEJ GMINIE POTRZEBNY JEST PROGRAM OŻYWIENIA SPOŁECZNEGO, GOSPODARCZEGO I PRZESTRZENNO- ŚRODOWISKOWEGO W POSTACI LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY ŁODYGOWICE? TAK

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: 1. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich 2. Scalanie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola.

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017-2023 Wyniki diagnozy Gminy Barlinek Na 1000 osób 89 korzysta z pomocy społecznej Ponad 12% gospodarstw domowych to stali beneficjenci pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

07.03.2015 Cyfrowa Rewia - spektakl premierowy Rewii Dziecięcej Sylaba

07.03.2015 Cyfrowa Rewia - spektakl premierowy Rewii Dziecięcej Sylaba Data Nazwa imprezy MARZEC 07.03.2015 Cyfrowa Rewia - spektakl premierowy Rewii Dziecięcej Sylaba 20.03.2015 KWIECIEŃ V Wiosenne Spotkania z Wojskiem, koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Z góry dziękuję za udział w naszym badaniu. Zygmunt Frańczak Burmistrz Miasta Dynowa

Szanowni Państwo. Z góry dziękuję za udział w naszym badaniu. Zygmunt Frańczak Burmistrz Miasta Dynowa Szanowni Państwo Trwają prace nad Strategią Rozwoju Gminy Miejskiej Dynów do roku 2026 oraz nad Gminnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Dynów na lata 2016 2026. Będą to dokumenty wyznaczające

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE Spotkania konsultacyjne współfinansowane są przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020

Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 Raport z badania ankietowego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 ZAŁĄCZNIK NR 2 do Strategii Rozwoju Powiatu Kieleckiego do roku 2020 Kielce, luty 2017 r. Strona

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania na terenie powiatu świeckiego

Lokalna Grupa Działania na terenie powiatu świeckiego Lokalna Grupa Działania na terenie powiatu świeckiego Koordynatorem działań zmierzających do utworzenia LGD na terenie powiatu świeckiego jest Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Kożuchowie na 2017 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Kożuchowie na 2017 rok Projekt Numer druku XXXVIII/2/17 UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia... 2017 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Kożuchowie na 2017 rok Na podstawie art. 21

Bardziej szczegółowo

JAK POTROIĆ BUDśET GMINY WIEJSKIEJ

JAK POTROIĆ BUDśET GMINY WIEJSKIEJ JAK POTROIĆ BUDśET GMINY WIEJSKIEJ Czyli od SAPARDU do Funduszy Norweskich Zbigniew Przychodzeń Wójt Gminy Męcinka GMINA MĘCINKA Gmina Męcinka połoŝona jest w centralnej części województwa dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022

ANKIETA. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 ANKIETA do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 W związku z prowadzonymi pracami nad Strategią Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 zachęcamy

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań II warsztat strategiczny gmina Gorzków Część I. Opracowanie Misji i Wizji gminy MISJA Grupa 1: 1. Bezpieczne przejścia szlaki komunikacyjne (ścieżka rowerowa, szlaki konne, trasy spacerowe, chodniki łączące

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Scalanie gruntów

Bardziej szczegółowo

OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA GMINA ANDRESPOL GMINA ROKICINY GMINA NOWOSOLNA GMINA BRÓJCE W RAMACH PROW 2007-2013

OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA GMINA ANDRESPOL GMINA ROKICINY GMINA NOWOSOLNA GMINA BRÓJCE W RAMACH PROW 2007-2013 GMINA ROKICINY GMINA ANDRESPOL LGD GMINA NOWOSOLNA OPERACJE ZREALIZOWANE NA OBSZARZE WDRAŻANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STER W RAMACH PROW 2007-2013 GMINA BRÓJCE

Bardziej szczegółowo

GMINA OBROWO PAKIET INFORMACYJNY

GMINA OBROWO PAKIET INFORMACYJNY GMINA OBROWO PAKIET INFORMACYJNY Dragon Partners Sp. z o.o., Lipiec 2013 1 Spis treści I. Podstawowe informacje...3 A. Dane teleadresowe...3 B. Charakterystyka Emitenta...3 II. Program emisji obligacji...5

Bardziej szczegółowo