SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN-50/ Zamawiający: Gmina Mikołów Rynek 16, Mikołów telefon: 032/ , fax: 032/ , strona internetowa: 2. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony prowadzony zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia (j.t. Dz. U. z 2013 r. 907), zwaną dalej ustawą. 3. Przedmiot zamówienia: Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu oraz instrumentów muzycznych dla ośmiu szkół podstawowych na potrzeby realizacji projektu pn. Niesamowita Akademia Sprytnych Agentów NASA etap II. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Część 1. Dostawa pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Mikołowie, ul. Gliwicka 299, Mikołów Kody CPV: Drukowane książki, broszury, ulotki Gry i zabawki, wyposażenie parków zabaw Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne, oświetlenie Pakiety oprogramowania edukacyjnego Różny sprzęt i artykuły biurowe Pomoce dydaktyczne Część 2. Dostawa pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego w Mikołowie, ul. Zamkowa 1, Mikołów 1

2 Kody CPV: Drukowane książki, broszury, ulotki Gry i zabawki, wyposażenie parków zabaw Pakiety oprogramowania edukacyjnego Różny sprzęt i artykuły biurowe Pomoce dydaktyczne Część 3. Dostawa pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej nr 12 im. Józefa Janika w Mikołowie, ul. Szkolna 1, Mikołów Kody CPV: Drukowane książki, broszury, ulotki Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny Gry i zabawki, wyposażenie parków zabaw Pakiety oprogramowania edukacyjnego Różny sprzęt i artykuły biurowe Pomoce dydaktyczne Część 4. Dostawa sprzętu dla ośmiu mikołowskich szkół podstawowych Kody CPV: Komputery przenośne Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne, oświetlenie Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny. Część 5. Dostawa instrumentów muzycznych dla ośmiu mikołowskich szkół podstawowych Kod CPV Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części zamówienia zamieszczono w Załączniku A do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2

3 4. Oferty częściowe i podwykonawcy: Dopuszcza się częściowe składania ofert, na dowolną liczbę części zamówienia opisanych w pkt 3 siwz. Dopuszcza się możliwość zatrudnienia podwykonawców. 5. Przewidywane zamówienia uzupełniające: Nie przewiduje się. 6. Oferty wariantowe: Nie dopuszcza się ofert wariantowych. 7. Termin wykonania zamówienia dla części opisanych w pkt 3 siwz:: do 25 dni od daty zawarcia umowy 8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków przez wykonawców: 8.1. Warunki podmiotowe, o których mowa w art. 22 cyt. ustawy, dotyczące części 1,2,3,4,5 zamówienia: posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności - brak przepisów nakładających obowiązek posiadania uprawnień; posiadanie wiedzy i doświadczenia - zamawiający nie dokonuje opisu tego warunku; dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - zamawiający nie dokonuje opisu tego warunku; znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej niezbędnej do wykonania zamówienia - zamawiający nie dokonuje opisu tego warunku Brak przesłanek do wykluczenia z postępowania, wymienionych w art. 24 ust. 1 cyt. ustawy dotyczy części 1,2,3,4,5 zamówienia. Zamawiający ocenia spełnianie warunków udziału w postępowaniu w oparciu o ofertę wykonawcy, która musi zawierać wszystkie oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z formułą spełnia nie spełnia. 9. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 9.1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Wykonawca winien złożyć: oświadczenie braku podstaw do wykluczenia (wg załącznika nr 2) 9.2. Dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca przedstawia oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wg załącznika nr 2) 3

4 9.3. Wykonawca, wraz z ofertą, składa informację o przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 26 ust. 2d ustawy (wg załącznika nr 2a). Dokumenty są składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język Polski. 10. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów; osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje przekazywane będą za pomocą faksu, drogą elektroniczną lub pisemnie. Na żądanie wykonawców lub zamawiającego strony potwierdzają fakt otrzymania faksu. Nr faksu zamawiającego został podany w pkt 1 siwz, korespondencję elektroniczną należy przesyłać na adres Zamawiający nie dopuszcza kierowania korespondencji elektronicznej na inny adres , pod rygorem uznania jej za nie doręczoną. Zamawiający będzie przesyłał korespondencję drogą elektroniczną wyłącznie na adres wskazany w ofercie wykonawcy, z włączoną opcją żądaj potwierdzenia przeczytania dla wszystkich wysyłanych wiadomości., konsekwencje niedbałego, nieczytelnego lub błędnego podania adresu przez wykonawcę w swojej ofercie obciążają wyłącznie wykonawcę. Zamawiający jak i wykonawca mają prawo przekazywać korespondencję przy użyciu dowolnego środka (faks, mail, pisemnie), wskazanego przez zamawiającego w siwz, a przez wykonawcę w ofercie. Osoba upoważniona: Aleksandra Czech. 11. Wymagania dotyczące wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: część 1 zamówienia: 100,00 zł (słownie: sto złotych), część 2 zamówienia: 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych), część 3 zamówienia: 200,00 zł (słownie: dwieście złotych), część 4 zamówienia: 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych), część 5 zamówienia: 100,00 zł (słownie: sto złotych) nie później niż do upływu terminu składania ofert, w formach o jakich mowa w art. 45 ust. 6 ustawy. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Urzędu Miasta: Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie Nr Pozostałe formy wadium, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt. 2-5 ustawy, należy złożyć w oryginale do depozytu w kasie Urzędu Miasta, pokój nr 1, w wysokości 4

5 stanowiącej równowartość powyższej kwoty, nie później niż do upływu terminu składania ofert. Wadium w formie niepieniężnej musi zawierać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta do zapłaty kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, o ile zaistnieje którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 46 ust. 4a lub ust. 5 ustawy. W przypadku załączenia oryginału wadium w postaci niepieniężnej do oferty zamawiający uzna, że termin wniesienia wadium został dotrzymany. Zamawiający nie jest zobowiązany do udowodnienia, że nieskuteczność wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 cyt. ustawy, wynikła z przyczyn leżących lub nie leżących po stronie wykonawcy. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu uważa się wadium znajdujące się /zaksięgowane/ do upływu terminu składania ofert na rachunku Zamawiającego. W przypadku uchybienia temu terminowi zamawiający uzna, że wadium nie zostało skutecznie wniesione. 12. Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert 13. Sposób przygotowania oferty: Oferta winna składać się z : - formularza oferty (zał. Nr 1 do siwz) - informacji o części zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (zał. Nr 3 do siwz). Wraz z ofertą wykonawca składa dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia z postępowania: - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia (zał. Nr 2 do siwz) - informację o przynależności do grupy kapitałowej (zał. Nr 2a do siwz). Oferta winna być sporządzona w języku polskim i napisana pismem czytelnym. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej. Wszystkie elementy oferty powinny być podpisane przez osobę /osoby/ uprawnioną /e/ do występowania w imieniu wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań. W przypadku spółki cywilnej wszystkie dokumenty winny być podpisane przez wszystkich wspólników lub winien być ustanowiony pełnomocnik. W przypadku oferty wspólnej niezbędne jest ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania wykonawców w postępowaniu. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia w ofercie własnych wydruków wykonawcy, pod warunkiem zachowania zakresu informacji wymaganych w drukach zamawiającego. Cena ofertowa powinna być podana w PLN. Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę. Wszystkie strony oferty, powinny być spięte (zszyte) w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji oferty. Zaleca się sporządzenie spisu zawartości oferty i ponumerowanie stron. Ofertę należy składać w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie opisanej: Oferta PN-50/2013 Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu oraz instrumentów) muzycznych dla ośmiu szkół podstawowych na potrzeby realizacji projektu pn. Niesamowita 5

6 Akademia Sprytnych Agentów NASA etap II Nie otwierać przed r., godz Na kopercie można zamieścić dane adresowe wykonawcy. 14. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: Oferty należy składać na adres Urzędu Miasta Mikołów, Rynek 16, pokój nr 1, nie później niż do dnia r. do godz , w przypadku przesyłek pocztowych należy je nadać z odpowiednim wyprzedzeniem liczy się data i godz. doręczenia przesyłki zamawiającemu. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcy bez otwierania. Otwarcie ofert nastąpi r. o godz w Urzędzie Miasta Mikołów, Rynek 16, pok Opis sposobu obliczenia ceny: Wykonawca powinien podać ceny ryczałtowe brutto wraz z należnym podatkiem Vat za wykonanie dowolnych części zamówienia (każdą część należy wycenić odrębnie), o których mowa w pkt 3 siwz, z uwzględnieniem wszystkich kosztów dodatkowych, których poniesienie jest niezbędne dla realizacji zamówienia, a w szczególności kosztów transportu do poszczególnych szkół. Ceny brutto oferty podane w formularzu ofertowym muszą być wyrażone z złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 16. Opis kryteriów wyboru oferty oraz sposób oceny ofert: Zamawiający oceni i porówna jedynie oferty, które nie zostaną odrzucone. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena dla poszczególnych części zamówienia. Punktacja każdej z części zamówienia wg wzoru: CN x 100 =...punktów CO * wyjaśnienia: CN - cena oferty najkorzystniejszej dla danej części CO - cena oferty badanej dla danej części Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt dla każdej z części zamówienia. Ilość punktów zostanie wyliczona i zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. 17. Formalności po wyborze oferty w celu zawarcia umowy: O wyborze oferty powiadomieni będą niezwłocznie wszyscy wykonawcy. Jednocześnie wyniki zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Urzędu Miasta Mikołowa. W terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób lub po ostatecznym rozstrzygnięciu odwołania wykonawca zostanie zaproszony przez zamawiającego do siedziby zamawiającego w celu podpisania umowy na warunkach podanych w załączonym projekcie umowy. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 94 ust. 2 pkt 1a, 3a cyt. ustawy umowa może być zawarta przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust 1 cyt. ustawy. 6

7 Za termin przesłania uznaje się datę nadania faksu, maila lub datę nadania przesyłki pocztowej. Jeżeli wybrana zostanie oferta wspólna, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego zamawiający może żądać przedstawienia umowy, regulującej współpracę wykonawców, którzy przedstawili ofertę wspólną. 18. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 19. Wzór umowy: Wzór umowy stanowi zał. do niniejszej specyfikacji. 20. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia: Środki ochrony prawnej odwołanie, skarga określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. Zgodnie z przepisem art. 180 ust. 2 cyt. ustawy odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 1) opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 3) odrzucenia oferty odwołującego. 21. Postanowienia końcowe: W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego. Wszędzie, gdzie w siwz wskazano materiały i urządzenia, z podaniem konkretnych firm, nazw materiałów, patentów, znaków towarowych, pochodzenia, norm lub aprobat, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, użycie materiałów równoważnych ze wskazanymi parametrami, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca ma prawo do zmian producenta na innego oferującego urządzenie lub materiał o równoważnych lub wyższych parametrach technicznych (ofertom takim winny towarzyszyć wszystkie informacje niezbędne do kompletnej oceny przez Zamawiającego). 7

8 FORMULARZ OFERTY PN 50/2013 Załącznik nr 1 Wykonawca Adres, adres zamieszkania (w przypadku osoby fizycznej) Fax..., Telefon... Adres Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym oferuję wykonanie poszczególnych części zamówienia Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu oraz instrumentów muzycznych dla ośmiu szkół podstawowych na potrzeby realizacji projektu pn. Niesamowita Akademia Sprytnych Agentów NASA etap II. za poniższe kwoty ryczałtowe: Kwota Część 1 Część 2 Część 3 Część 4 Część 5 Brutto zł w tym należny podatek Vat 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty, a także podpiszemy umowę zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji. 2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. 30 dni.... miejscowość i data pieczątka i podpis wykonawcy

9 OŚWIADCZENIE o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu PN-50/2013 Załącznik nr 2 Wykonawca Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu oraz instrumentów muzycznych dla ośmiu szkół podstawowych na potrzeby realizacji projektu pn. Niesamowita Akademia Sprytnych Agentów NASA etap II Część 1. Dostawa pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Mikołowie, ul. Gliwicka 299, Mikołów*) Część 2. Dostawa pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego w Mikołowie, ul. Zamkowa 1, Mikołów*) Część 3. Dostawa pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej nr 12 im. Józefa Janika w Mikołowie, ul. Szkolna 1, Mikołów*) Część 4. Dostawa sprzętu dla ośmiu mikołowskich szkół podstawowych*) Część 5. Dostawa instrumentów muzycznych dla ośmiu mikołowskich szkół podstawowych*) 1. Stosownie do treści art. 44 ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907) oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu. 2. Brak przesłanek do wykluczenia mnie z postępowania, wymienionych w art. 24 ust. 1 cyt. ustawy.... miejscowość i data pieczątka i podpis wykonawcy *) Niepotrzebne skreślić

10 PN-50/2013 Załącznik nr 2a INFORMACJA o przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) (*) Wykonawca Adres oświadcza, że niżej wymienione podmioty należą do tej samej grupy kapitałowej: (*) Wykonawca Adres oświadcza, że nie należy do grupy kapitałowej... pieczątka i podpis wykonawcy (*) Niepotrzebne wykreślić

11 PN-50/2013 Załącznik nr 3 Informacja o części zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom Lp. Część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom OŚWIADCZENIE 1. W zakresie realizacji przedmiotu zamówienia i zobowiazań wynikajacych z tyt. gwarancji i rękojmi, generalny wykonawca odpowiedzialny będzie wobec zamawiajacego za wszelkie działania i zaniechania podwykonawców jak za własne działania lub zaniechania, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego 2. Generalny wykonawca będzie przeprowadzał we własnym zakresie wszelkie rozliczenia finansowe świadczeń realizowanych przez podwykonawców w ramach umowy miejscowość i data pieczątka i podpis wykonawcy

12 UMOWA PN-50/2013 WZÓR zawarta w dniu roku w Mikołowie pomiędzy: Gminą Mikołów z siedzibą w Mikołowie, Rynek 16 (NIP: ) reprezentowaną przez: mgr inż. Adama Putkowskiego - Zastępcę Burmistrza Mikołowa zwaną dalej Zamawiającym a... NIP... REGON... zwanym dalej Wykonawcą - na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty przetargowej Wykonawcy, w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zawiera się umowę o następującej treści: 1 1. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy pomocy dydaktycznych, sprzętu oraz instrumentów muzycznych na potrzeby realizacji projektu pn. Niesamowita Akademia Sprytnych Agentów NASA etap II współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, część nr. opisu przedmiotu zamówienia. 2. Przedmiotowy Projekt Niesamowita Akademia Sprytnych Agentów NASA - etap II jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki , Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. 3. Szczegółowy zakres przedmiotowy oraz warunki realizacji zamówienia określa niniejsza umowa oraz stanowiące integralną jej część: Opis Przedmiotu Zamówienia i oferta Wykonawcy. 4. Poszczególne części zamówienia należy dostarczyć do 8 szkół podstawowych objętych projektem, znajdujących się na terenie Gminy Mikołów. 5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym wobec osób trzecich, a w szczególności wobec uczniów.

13 2 1. Termin realizacji zamówienia: do 25 dni od dnia zawarcia umowy. 2. Za termin realizacji zamówienia Zamawiający uznaje dzień podpisania przez strony umowy protokołu odbioru całości przedmiotu umowy, o którym mowa w 3 ust Za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe zgodne ze złożoną ofertą Wykonawcy, w wysokości: brutto:..pln słownie:. 00/100 w tym wartość podatku VAT Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 będzie niezmienne do końca umowy. 3. Zamawiający oświadcza, że posiada środki finansowe na realizacje przedmiotu umowy. 4. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia. 5. Strony ustalają, że wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie rozliczane po wykonaniu całości zamówienia, na podstawie pisemnego protokołu odbioru całości przedmiotu umowy, podpisanego przez strony umowy bez zastrzeżeń. Osoba upoważniona do podpisania ze strony Zamawiającego jest wskazana w 8 ust. 1 umowy. 6. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie obustronnie podpisany protokół, o którym mowa w ust. 5. Brak protokołu nie upoważnia Wykonawcy do wystawienia faktury, a jeżeli nawet taką fakturę wystawi, to czynność taka nie rodzi żadnych skutków faktycznych ani prawnych, a w szczególności nie zobowiązuje Zamawiającego do zapłaty wynagrodzenia. 7. Protokół odbioru, o którym mowa w ust. 5 zostanie sporządzony w oparciu o protokoły dostaw, potwierdzające zgodność ilościową i asortymentową dostaw objętych poszczególnymi częściami zamówienia, opisanymi w siwz. Protokoły dostaw zostaną sporządzone i podpisane przez upoważnionych przedstawicieli stron w momencie fizycznego przekazania Zamawiającemu artykułów będących przedmiotem dostawy. Ze strony Zamawiającego osobami upoważnionymi do podpisania protokołów dostaw będą Dyrektorzy poszczególnych szkół lub osoby przez nich pisemnie wyznaczone. Brak obustronnie podpisanych protokołów dostaw uniemożliwia sporządzenie protokołu odbioru całości przedmiotu umowy. 8 Termin płatności faktury - do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. 9. Zobowiązania za wykonanie przedmiotu zamówienia będą regulowane w następujący sposób: 1) w przypadku wystąpienia wzajemnych należności pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, jako zapłata uznane będzie wzajemne potrącenie, 2) w przypadku złożenia przez Wykonawcę cesji wierzytelności na rzecz podwykonawcy, Zamawiający dokonuje płatności przelewem na konto podwykonawcy wskazane w cesji wierzytelności, 3) w pozostałych przypadkach płatność realizowana będzie przez Zamawiającego na konto bankowe wskazane przez Wykonawcę na fakturach. 2

14 Kolejność realizacji płatności wg powyżej wymienionych form ustala się w następujący sposób: jako pierwsze potrącenie wzajemnych należności wymienione w pkt 1., następnie z cesji wierzytelności, o której mowa w pkt 2. a po niej płatność, o której mowa w pkt Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. 1) Do zawarcia umowy przez Wykonawcę z Podwykonawca wymagana jest zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający w ciągu 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z opisem zakresu prac określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. W szczególności Zamawiający odmówi zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcą w przypadku: a) Posiadania przez Zamawiającego wiedzy, że Podwykonawca nie udźwignie ciężaru wykonania powierzonego mu zakresu zamówienia; b) Sprzeczności pomiędzy zapisami umowy łączącej Zamawiającego z Wykonawcą a zapisami umowy lub projektu umowy łączącej Wykonawcę z Podwykonawcą. 2) Umowa o której mowa w pkt. 1 powinna być dokonana w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 3) Roszczenia podwykonawcy o zapłatę wynagrodzenia mogą być kierowane wyłącznie do Wykonawcy. 4) Wykonawca bierze całkowitą odpowiedzialność za część zadania zrealizowanego bądź niezrealizowanego przez Podwykonawcę bez solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcy.. 5) W przypadku powierzenia części prac Podwykonawcy, Wykonawca winien załączyć do faktury za wykonane prace cesje wierzytelności na rzecz Podwykonawcy, do wysokości wartości wykonanych, odebranych i zafakturowanych przez Podwykonawcę prac, niezapłaconych przez Wykonawcę. 6) Wykonawca przed wystawieniem faktury jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu zestawienia faktur wystawionych przez Podwykonawców, wraz z kserokopią zrealizowanych na poczet wyspecyfikowanych w zestawieniu faktur dowodów zapłaty poświadczonych za zgodność z oryginałem. 7) Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Podwykonawców potwierdzenia płatności dokonanych na ich rzecz przez Wykonawcę. 8) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub odmowy podpisania protokołu, o którym mowa w 3 ust 5 umowy, w przypadku braku dokumentów potwierdzających dokonanie rozliczeń pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub Podwykonawcami Dostarczone komplety pomocy dydaktycznych, sprzętów oraz instrumentów muzycznych muszą być spakowane w kartony oraz opisane numerem części zamówienia i miejsca dostawy. 2. W przypadku zgłoszenia uwag dotyczących ilości lub jakości przedmiotu umowy, Zamawiający będzie uprawniony do odmowy podpisania protokołu, o którym mowa w 3 ust Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy, płatne będzie w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na rachunku/fakturze. 3

15 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy, aby forma rachunków/faktur wystawionych przez Wykonawcę odpowiadała wymaganiom instytucji współfinansujących realizację Projektu Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych w następujących sytuacjach: a) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu i dostawie całości przedmiotu umowy, licząc w stosunku do terminu określonego w 2 niniejszej umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w 3 ust. 1 umowy, niezależnie od tego czy niezrealizowana prawidłowo w terminie została całość czy część przedmiotu umowy. b) za każdy dzień zwłoki w usunięciu usterek/wad przedmiotu umowy, zgodnie z uwagami przedstawionymi przez Zamawiającego, w stosunku do terminu usunięcia wad wyznaczonego przez Zamawiającego w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w 3 ust. 1 umowy. c) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w 3 ust. 1 umowy. d) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w 3 ust. 1 umowy. 2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy ze swojej winy, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w 3 ust. 1 umowy. 3. Należności z tytułu kar umownych naliczane będą od wynagrodzenia umownego tj. wynagrodzenia brutto, określonego w 3 ust. 1 umowy. 4. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody. 5. Należności z tytułu naliczonych kar umownych Zamawiający potrąci z rachunku/faktury wystawionej przez Wykonawcę Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym i naliczenia Wykonawcy kar umownych: a) jeżeli dostarczone pomoce dydaktyczne, sprzęt oraz instrumenty muzyczne nie będą spełniały warunków określonych przez Zamawiającego, a Wykonawca nie dostarczy w terminie umownym materiałów zgodnych z umową, b) Wykonawca w rażący sposób narusza postanowienia umowy, w szczególności popada w zwłokę większą niż 5 dni licząc od terminu wymienionego w 2 ust. 1. c) w stosunku do Wykonawcy ogłoszono upadłość, wszczęto postępowanie naprawcze lub otwarto likwidację, z wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej w celu przekształcenia. 2. Oświadczenie o odstąpieniu winno zostać złożone na piśmie. 4

16 8 1. Do współpracy przy realizacji umowy upoważnia się: a) ze strony Zamawiającego: koordynator projektu- Aleksandra Czech b) ze strony Wykonawcy: 2. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1, następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej strony i nie stanowi zmiany treści umowy. 9 1) Wszelkie zmiany niniejszej umowy za wyjątkiem sytuacji wymienionej w 8 wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany, z uwzględnieniem art. 144 Prawa Zamówień Publicznych. 2) Strony Umowy zobowiązują się do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia o każdej zmianie siedzib lub nazw firm, osób uprawnionych do reprezentacji, numerów telefonów lub faksów. W przypadku braku takiego powiadomienia, pisma dostarczone pod ostatni adres drugiej Strony wskazany w niniejszej umowie lub późniejszym powiadomieniu uważa się za prawidłowo dostarczone. 3) Wykonawca nie może bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego dokonać przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej. 4) W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego. 5) Sprawy sporne wynikające z treści niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego miejscowo dla Zamawiającego sądu powszechnego. 10 Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy oraz trzy egzemplarze dla Zamawiającego. Zamawiający Wykonawca 5

17 Załącznik nr A Opis Przedmiotu Zamówienia na potrzeby realizacji projektu pn. Niesamowita Akademia Sprytnych Agentów NASA - etap II Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu oraz instrumentów muzycznych dla ośmiu mikołowskich szkół podstawowych w ramach projektu Niesamowita Akademia Sprytnych Agentów NASA etap II. Część I. Dostawa pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Mikołowie, ul. Gliwicka 299, Mikołów LP. Nazwa Ilość Opis produktu (sztuka/ komplet) 1. Książka 1 sztuka Książka zawierająca nie mniej niż 75 gier i zabaw dydaktycznych, które pozwalają kształtować pojęcie liczby, doskonalić techniki rachunkowe, zrozumieć struktury zadania tekstowego oraz stosować pojęcia geometryczne w sytuacjach życiowych. Gry nie wymagają dodatkowych rekwizytów. Do większości wystarczy kreda i tablica lub kartka i długopis. 2. Książka 1 sztuka Uczące logicznego myślenia, rozumienia, dokładności i samodzielności, wdrażają do rzetelnej i uczciwej nauki, własnej pracy oraz współdziałania w zespole, wyrabiają umiejętność koncentracji, wytrwałości w pokonywaniu trudności i przeszkód oraz staranności. Książka zawierająca nie mniej niż 160 pomysłów na nauczanie matematyki w klasach I-III, które stwarzają możliwość współpracy zdolniejszych dzieci ze słabszymi. Pomysły ułożone są od najłatwiejszych do stopniowo coraz trudniejszych. Umożliwia 3. Zbiór zadań dla kółek matematycznych w szkole podstawowej 4. Gra edukacyjna, planszowa 5. Program komputerowy nadrobienie drobnych zaległości. 1 sztuka Książka zawierająca co najmniej 300 nietypowych, frapujących zadań, które umożliwią pogłębienie wiedzy z zakresu matematyki. Zawiera odpowiedzi. 3 sztuki Zestaw do gry zawierający: polską instrukcję do gry, co najmniej 1 planszę do gry, nie mniej niż 4 plastikowe podstawki pod płytki, 1 oryginalny zestaw co najmniej 190 płytek (nie mniej niż 40 płytek ze znakiem równości, nie mniej niż 103 płytki z cyframi i liczbami, nie mniej niż 44 płytki ze znakami matematycznymi oraz nie mniej niż 3 puste płytki.). Gra wymaga strategicznego myślenia i kalkulowania jak również kreatywnego podejścia do każdej rozgrywki. Gracz ma za zadanie tworzyć prawdziwe zdania matematyczne zwane równościami. Może tego dokonywać poprzez ułożenie na planszy płytek do gry w układzie poziomym od strony lewej do prawej, jak i w układzie pionowym od góry do dołu. 1 sztuka Program komputerowy zawierający łamigłówki matematyczne z grą sudoku rozwijający umiejętność logicznego myślenia, posługiwania się liczbami oraz refleksem. Program pozwala generować karty pracy o trzech różnych stopniach trudności, co umożliwia naukę dzieciom zarówno uzdolnionym matematycznie, jak również mających problemy w tym zakresie.nośnik CD. 6. Gra dydaktyczna 3 zestawy Gra dydaktyczna umożliwiająca naukę rozkładu liczby 100 na czynniki oraz dopełnianie do 100. Odmiana klasycznej gry domino, polegająca na dopasowaniu kolejnych kamieni tak, aby liczby na dwóch sąsiednich kwadratach (białym i niebieskim) były zawsze sumą 100. Liczby dobrano tak, że domino zawsze układa się w pętlę (element samokontroli). Zestaw do gry zawiera nie mniej niż 24 kostki domina (wymiar kostki: co najmniej 4 x 8 cm) wykonane z tworzywa sztucznego (brzegi bezpiecznie zaokrąglone). 7. Gra dydaktyczna 3 zestawy Gra dydaktyczna w formie układania puzzli utrwalająca pamięciowe dzielenie w zakresie 100. W zestawie znajdują się trzy różne układanki, a każda obejmuje planszę zodpowiedziami oraz elementy puzzli z zadaniem. Gracze 1

18 wybierają element puzzli, rozwiązują podane działanie i szukają jego wyniku na planszy, przykrywając w ten sposób planszę tafelkami puzzli. Prawidłowo rozwiązane zadania dają w efekcie obrazek. W zestawie: co najmniej 3 układanki po nie mniej niż 40 elementów każda, wykonane z tektury, wymiar obrazka po ułożeniu co najmniej 18 x 26 cm, instrukcja. 8. Gra dydaktyczna 11 zestawów Gra dydaktyczna w formie układania puzzli utrwalająca pamięciowe dodawanie i odejmowanie w zakresie 100. W zestawie znajdują się trzy różne układanki, a każda obejmuje planszę z odpowiedziami oraz elementy puzzli z zadaniem. Gracze wybierają element puzzli, rozwiązują podane działanie i szukają jego wynik na planszy, przykrywając w ten sposób planszę kafelkami puzzli. Prawidłowo rozwiązane zadania dają w efekcie obrazek. W zestawie: instrukcja, co najmniej 3 układanki po nie mniej niż 40 elementów każda, wykonane z tektury, wymiar obrazka po ułożeniu co najmniej 18 x 26 cm. 9. Gra dydaktyczna 1 sztuka Gra dydaktyczna składająca się z 800 zadań, które umożliwiają naukę tabliczki mnożenia. Tabliczka mnożenia przedstawiona w formie puzzli, składa się z podstawy, plansz z zadaniami oraz tafelków z odpowiedziami. Pracując z puzzlami gracz wybiera planszę i umieszcza ją w podstawie, następnie wybiera zadanie i szuka odpowiedzi wśród ruchomych tafelków. Unikalne nacięcia na tafelkach stanowią element samokontroli, który pozwala graczom od razu zweryfikować poprawność udzielonej odpowiedzi. W zestawie: instrukcja, co najmniej 1 opakowanie z wbudowaną podstawą, dwustronne plansze z zadaniami, tafelki z odpowiedziami z grubego tworzywa. 10. Gra edukacyjna w karty 1 sztuka Zestaw kart pozwalający ćwiczyć dodawanie i odejmowanie do 150. Wykonane z tworzywa karty drukowane są dwustronnie: z jednej strony zadanie, a na rewersie odpowiedź. Zawartość zestawu: co najmniej 120 dwustronnych kart wykonanych z tworzywa, wymiar karty nie mniej niż 4 x 8 cm, nadrukowana dolna linia wskazuje poprawność trzymania karty, całość w drewnianym pudełku 11. Układanka 2 sztuki Gra rozwijająca umiejętności w zakresie mierzenia czasu. Układanki rozwijają zdolności percepcyjne, logiczne myślenie oraz spostrzegawczość. Układanka, w której obowiązują reguły podobne do gry w domino, zestaw składa się z barwnych trójkątów wykonanych ze stabilnego kartonu, na każdym z boków zapisane są zadania lub odpowiedzi. Gra polega na takim ułożeniu kart, aby działania i wyniki pasowały do siebie. Po rozwiązaniu wszystkich działań, powstaje figura, dzięki której można szybko skontrolować, czy zostały one wykonane poprawnie. Zawartość: co najmniej 2 układanki po nie mniej niż 24 elementy każda, elementy mają kształt trójkąta o boku co najmniej 6 cm, wykonane są ze sztywnego, lakierowanego kartonu, całość umieszczona w tekturowym pudełku ze specjalną wkładką do sortowania elementów. 12. Układanka 2 sztuki Gra rozwijająca umiejętności w zakresie mierzenia długości. Układanki rozwijają zdolności percepcyjne, logiczne myślenie oraz spostrzegawczość. Układanka, w której obowiązują reguły podobne do gry w domino, zestaw składa się barwnych trójkątów wykonanych ze stabilnego kartonu, na każdym z boków zapisane są zadania lub odpowiedzi. Gra polega na takim ułożeniu kart, aby działania i wyniki pasowały do siebie. Po rozwiązaniu wszystkich działań, powstaje figura, dzięki której można szybko skontrolować, czy zostały one wykonane poprawnie. Zawartość: co najmniej 2 układanki po nie mniej niż 24 elementy każda, elementy mają kształt trójkąta o boku co najmniej 6 cm, wykonane są ze sztywnego, lakierowanego kartonu, całość umieszczona w tekturowym pudełku ze specjalną wkładką do sortowania elementów. 13. Układanka 2 sztuki Gra rozwijająca umiejętności w zakresie miar wag. Układanki rozwijają zdolności percepcyjne, logiczne myślenie oraz spostrzegawczość. Wymaga poprawnego rozumowania, umiejętności przeliczania jednostek. Układanka miary wagowe na zasadach domina w kształcie trójkątów - należy dopasować 2

19 do trzech boków odpowiedni element. Na każdym boku zapisane są zadania lub odpowiedzi. Powstałe figury umożliwiają samokontrolę wykonanego zadania. Atrakcyjna forma zachęca do utrwalania wiedzy, zastępując ćwiczenia w ćwiczeniach lub zeszytach. W komplecie: co najmniej 2 układanki nie mniej niż 24 karty, co najmniej 48 trójkątów równobocznych, wymiar trójkąta nie mniej niż 6 cm, wykonane są ze sztywnego, lakierowanego kartonu. 14. Układanka 2 sztuki Gra rozwijająca umiejętności w zakresie odczytywania czasu. Układanki rozwijają zdolności percepcyjne, logiczne myślenie oraz spostrzegawczość. Układanka, w której obowiązują reguły podobne do gry w domino, zestaw składa się z barwnych trójkątów wykonanych ze stabilnego kartonu, na każdym z boków zapisane są zadania lub odpowiedzi. Gra polega na takim ułożeniu kart, aby działania i wyniki pasowały do siebie Zawartość: co najmniej 2 układanki po nie mniej niż 24 elementy każda, elementy mają kształt trójkąta o boku co najmniej 6 cm, wykonane są ze sztywnego, lakierowanego kartonu. 15. Bingo matematyczne 2 zestawy Gra edukacyjna w typie bingo ucząca oraz rozwijająca umiejętność liczenia w pamięci (dodawanie i odejmowanie do 10). Zestaw powinien zawierać: co najmniej 2 zestawy nie mniej niż 6 kart (jeden dotyczy dodawania, drugi odejmowania), co najmniej 108 kartoników z działaniami. 16. Zestaw gier matematycznych 17. Testy paskowe do badania wody 18. Zestaw narzędzi do przygotowywania preparatów 19. Szkiełka podstawkowe 20. Szkiełka nakrywkowe 21. Zestaw preparatów biologicznych 1 zestaw Zestaw tworzy co najmniej 7 gier, np.: Safari - fascynująca wyprawa z aparatem w afrykańskie plenery, Statki - prosta gra karciana, idealnie ćwiczy refleks i dostarcza mnóstwo emocji, Wyścig - matematyczny wyścig do wioski Masajów, Wyprawa - tajna ekspedycja fotoreporterów w głąb Czarnego Lądu, Słoń - doskonały trening liczenia w pamięci, Okapi - quiz matematyczny, idealna rozgrywka dla rodziców grających razem z dziećmi, Serengeti - strategiczna gra karciana. W zestawie: dwustronna plansza, co najmniej 4 talie działań po 20 kart, talia statków nie mniej niż 15 kart, talia zwierząt nie mniej niż 15 kart, nie mniej niż 15 żetonów zwierząt, co najmniej 8 żetonów przygód, co najmniej 12 znaczników wyniku, co najmniej 4 pionki, instrukcja. 2 komplety Testy paskowe umożliwiające pomiar co najmniej 5 parametrów wody jednocześnie przy użyciu jednego paska. Komplet zawiera nie mniej niż 50 pasków. Każdy z pasków umożliwia pomiar poniższych parametrów w następujących zakresach: Odczynu wody ph od 6,4 do 9,0 (kwasowość wody); Twardości ogólnej GH od <1 do >21 dkh; Twardości węglanowej KH od 0 do 20 dkh (stabilność ph wody); Azotynów NO2 od 0 do 10 mg/l (trujące związki azotu); Azotanów NO3 od 0 do 250mg/l (są przyczyną nadmiernego wzrostu glonów); Chloru Cl2 Pomiar trwa kilka sekund. Opakowanie: nie mniej niż 50 sztuk pasków. 3 zestawy Zestaw podstawowych narzędzi do samodzielnego przygotowywania preparatów, w skład którego wchodzą: co najmniej 1 zakraplacz, co najmniej 1 pęseta, nie mniej niż 2 igły preparacyjne, co najmniej 1 nożyczki. 1 zestaw Szkiełka podstawkowe przeznaczone do preparatów mikroskopowych. W zestawie co najmniej 50 sztuk szkiełek. Wymiary szkiełka: co najmniej 25,4 x 76,2 x 1,2 mm. 1 zestaw Szkiełka nakrywkowe przeznaczone do preparatów mikroskopowych. W zestawie co najmniej 100 sztuk szkiełek. Wymiary szkiełka: co najmniej 20 x 20 mm., wytrzymałość - I (od 0,13 do 0,17 mm). 1 zestaw Zestaw 100 gotowych do użytku preparatów biologicznych zawierających m.in. trzy rodzaje bakterii, penicylina, kropidlak, rhizopus (zarodnie), Promieniowiec (Actinomyces), Zawłotnia, diatomy, Klosterium, Skrętnica, Koniugacja Skrętnic, liść paproci, przedrośle paproci, łodyga moczarki, czubek korzenia kukurydzy, młody korzeń bobu, łodyga dyni, słonecznika, pień, chromosomy, płytki krwi, komórki naskórka, itd. 3

20 22. Zestaw do wypraw terenowych 23. Zestaw dla entomologa 24. Pudełko do obserwacji okazów 25. Zestaw do badań rozszerzalności cieplnej 1 zestaw Podręczny zestaw akcesoriów do wypraw terenowych. Zawartość zestawu: co najmniej 1 pojemnik z tworzywa z uchwytem i wentylowaną pokrywą (wys. 30 cm), co najmniej 1 lupka (co najmniej dł. 23 cm), co najmniej 1 siatka, co najmniej 1 pęseta, instrukcja. 2 zestawy Zestaw niezbędnych przyrządów do poławiania i obserwacji owadów i innych bezkręgowców. W skład zestawu wchodzą: co najmniej 2 pudełka do zasysania owadów (tzw. ssawki lub ekshaustory), co najmniej 1 przezroczysty pojemnik nożycowy do poławiania owadów (długość co najmniej 21 cm), co najmniej 4 różne walcowate pojemniki z przezroczystym dnem i pokrywką (średnice: od 3 do 6 cm), co najmniej 3 płaskie plastikowe pojemniki z przykrywkami (wymiary co najmniej 3,5 x 4,5 cm), co najmniej 1 kartonowy wzornik do szacowania wymiarów okazów, co najmniej 1 pęseta, co najmniej 1 pędzelek, co najmniej 1 lupa w obudowie z trwałego plastiku, co najmniej 1 notes, co najmniej 1 worek z mocnego tworzywa, który można nosić jak plecak. 5 sztuk Pudełko do obserwacji okazów z dwiema lupami i miarką, trzyczęściowe, w formie przezroczystego pojemnika w kształcie trzech wsuwających się w siebie kolejno (teleskopowo) walców, w którego pokrywkę (zdejmowana) wbudowane są co najmniej 2 lupy (jedna uchylna na zawiasie), dając powiększenie co najmniej 2x lub 4x. W pokrywce znajdują się otwory wentylacyjne. W dno pudełka wtopiono miarkę do szacowania i porównywania wielkości okazów. Wymiary: wysokość nie mniej niż 8 cm, średnica co najmniej 7 cm. 1 zestaw Zestaw umożliwiający przeprowadzenie doświadczenia dowodzące istnienia rozszerzalności cieplnej. Komplet zwany też Pierścieniem Gravesanda, zawiera metalową kulkę i pierścień - osadzone w uchwytach. Ogrzana (nad płomieniem) kulka nie przechodzi przez pierścień, podczas gdy oziębiona przechodzi. 26. Kompas 4 sztuki Kompas metalowy, posiadający funkcje do określania położenia i kierunku, wysokości przedmiotów terenowych i odległości (np. szerokość rzeki) oraz nachylenia stoku. 27. Zestaw do wykonania wulkanu 28. Gra edukacyjna w formie quizu 1 zestaw Zestaw do samodzielnego wykonania wulkanu za pomocą formy i gipsu, z możliwością pomalowania. Poprzez wsypanie do modelu sody i dolanie octu, można doprowadzić do eksplozji (eksplozja jest całkowicie bezpieczna). Domowy wulkan doskonale nada się również jako dekoracja biurka, czy element projektu naukowego. W skład zestawu wchodzi: co najmniej 1 forma odlewnicza, nie mniej niż 2 torebki proszku gipsowego, co najmniej 1 zestaw sześciu farb, co najmniej 1 pędzelek, co najmniej 1 mieszadło, co najmniej 1 zestaw zabawnych grafik, szczegółowa instrukcja wykonania, ciekawostki o wulkanach i sposób na wykonanie erupcji. 1 sztuka Gra planszowa, w formie quizu/loteryjki na temat geografii i przyrody Polski. Gracze mają do dyspozycji 46 kart, na których znajdują się nie mniej niż 184 pytania i 368 odpowiedzi. W zestawie: plansza do gry, co najmniej 46 kart pytań i odpowiedzi, nie mniej niż 6 kart liter a, b, co najmniej 1 karta rzek, nie mniej niż 2 karty herbów, nie mniej niż 3 pionki do gry, 1 kostka do gry, nie mniej niż 36 żetonów, co najmniej 1 klepsydra, gra umożliwiająca zdobycie wiele ciekawych informacji, instrukcja w języku polskim. Edycja polska. 29. Książka 1 sztuka Teksty zawarte w książce opisują nazewnictwo taksonomiczne, rozmieszczenie, czas lotu, zmienność, środowisko, zachowanie, rozwój, 4

a) Dla części 4 postępowania - wykonawca dysponuje jedną osobą mającą ukończone: - studia wyższe z przygotowaniem pedagogicznym edukacyjnych

a) Dla części 4 postępowania - wykonawca dysponuje jedną osobą mającą ukończone: - studia wyższe z przygotowaniem pedagogicznym edukacyjnych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Gmina Mikołów Rynek 16, 43-190 Mikołów telefon: 032/3248500, fax: 032/3248400, strona internetowa: www.mikolow.eu PN-60/2014 2. Tryb udzielenia

Bardziej szczegółowo

PN-20/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PN-20/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie ul. Kolejowa 2, 43-190 Mikołów telefon: 32/3242691, fax 32/3242694, www.mops.mikolow.pl 2. Tryb

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie ul. Kolejowa 2 43-190 Mikołów Tel. 32 3242660 Fax. 32 3242694 32 3242686 www.mops.mikolow.pl 2.

Bardziej szczegółowo

Żłobek Miejski w Mikołowie im. Tadeusza Więcka w Mikołowie

Żłobek Miejski w Mikołowie im. Tadeusza Więcka w Mikołowie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Telefon: 32 327 30 27 www.zlobek.mikolow.eu 2. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony prowadzony zgodnie z ustawą Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie ul. Kolejowa 2 43-190 Mikołów Telefon/ faks: 32 738-11- 55 www.cismikolow.pl 2. Tryb udzielenia zamówienia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie ul. Kolejowa 2 43-190 Mikołów Telefon/ faks: 32 738-11- 55 www.cis.mikolow.eu 2. Tryb udzielenia zamówienia:

Bardziej szczegółowo

5. Przewidywane zamówienia uzupełniające: Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 1

5. Przewidywane zamówienia uzupełniające: Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie ul. Kolejowa 2 43-190 Mikołów Tel. 32 3242660 Fax. 32 3242694 32 3242686 www.mops.mikolow.pl 2.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie ul. Kolejowa 2 43-190 Mikołów Tel. 32 3242660 Fax. 32 3242694 32 3242686 www.mops.mikolow.pl 2.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie ul. Kolejowa 2, 43-190 Mikołów telefon: 32/3242691, fax 32/3242694, strona internetowa: www.mops.mikolow.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Centrum Integracji Społecznej 43-190 Mikołów ul. Kolejowa 2 tel./fax 32 738-11-55 NIP: 6351819326 REGON: 241819495 cismik@tlen.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 2. Tryb udzielenia

Bardziej szczegółowo

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl Formularz ofertowy Załącznik Nr 1... Nazwa Oferenta Do... /nazwa Zamawiającego/ Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia na : Dostawę i zakup sprzętu i oprogramowania do pracowni

Bardziej szczegółowo

Umowa nr PN-2/2016/CIS - wzór

Umowa nr PN-2/2016/CIS - wzór Umowa nr PN-2/2016/CIS - wzór zawarta w dniu. r. w Mikołowie pomiędzy: Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie ul. Kolejowa 2 43-190 Mikołów reprezentowanym przez.. zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro .271..2015 Mielec, 06.02.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro 1. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie ul. Kolejowa 2 43-190 Mikołów Tel. 32 3242660 Fax. 32 3242694 32 3242686 www.mops.mikolow.pl 2.

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nr postępowania: CAZ.9800/01/MF/2011 1.Nazwa i adres Zamawiającego. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP BIUREK - WYPOSAŻENIA BIUROWEGO Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Adres: ul. 1-go Maja 2,

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Dodatek nr 1 do SIWZ

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Dodatek nr 1 do SIWZ C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A Znak pisma: DOA.III.272.1.9.2012... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy Dodatek nr 1 do SIWZ Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie ul. Kolejowa 2 43 190 Mikołów 2. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony prowadzony

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE. Nr..

UMOWA ZLECENIE. Nr.. UMOWA ZLECENIE Nr.. zawarta w dniu.. r. pomiędzy: Gminą Miasto Sierpc, z siedzibą w Sierpcu przy ulicy Piastowskiej 11a, będąca płatnikiem VAT, numer NIP 7761679049, reprezentowaną przez: 1. Marek Kośmider

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy Wzór umowy umowa zawarta w Poznaniu dnia... r. pomiędzy: Załącznik nr 5 do SIWZ Wielkopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu przy ul. Piekary 17 (61-823 Poznań) zwanym dalej w tekście

Bardziej szczegółowo

Umowa nr PN-20/2016/MOPS - wzór

Umowa nr PN-20/2016/MOPS - wzór Umowa nr PN-20/2016/MOPS - wzór zawarta w dniu. r. w Mikołowie pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mikołowie ul. Kolejowa 2 43-190 Mikołów reprezentowanym przez: Kierownika- Janinę Ryguła

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie ul. Kolejowa 2 43-190 Mikołów Tel. 32 3242660 Fax. 32 3242694 32 3242686 www.mops.mikolow.pl 2.

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o..

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o.. Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA Nazwa firmy (Wykonawcy):... Adres wykonawcy:...... NIP:... Regon:...... numer rachunku bankowego...... numer telefonu numer faksu Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA nr...

WZÓR UMOWY. UMOWA nr... WZÓR UMOWY UMOWA nr... Zawarta w dniu w Mikołowie pomiędzy: Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie z siedzibą w: 43-190 Mikołów, ul. Kolejowa 2 NIP: 635-181-93-26 REGON: 241819495 reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2 (WZÓR UMOWY) UMOWA ZLECENIE NR.. /2014 zawarta w dniu...2014 r. w Poznaniu pomiędzy: Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli ul. Górecka 1 60-201 Poznań tel. 61 858 47 00 fax 61 852 33 29 NIP 778-12-01-629

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY

Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Nazwa Wykonawcy...... Adres Wykonawcy. Tel. / fax Wykonawcy. Mail Wykonawcy Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 19.10.2015 r. UR.BAG.AGG.2142.12.2015.UK.2

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 19.10.2015 r. UR.BAG.AGG.2142.12.2015.UK.2 Załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych oraz przygotowywania i zawierania umów Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 19.10.2015 r. UR.BAG.AGG.2142.12.2015.UK.2 Zapytanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych.

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych. Strona 1 Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Umowa nr RARR/CES/ /2013 Zawarta w dniu... 2013 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR Gminą Sławno. z siedzibą Sławno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, Sławno

UMOWA NR Gminą Sławno. z siedzibą Sławno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, Sławno Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy UMOWA NR 272.... 2014 zawarta w dniu.. pomiędzy reprezentowaną przez: Gminą Sławno z siedzibą Sławno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, 26-332 Sławno Wójta Gminy Sławno

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU W RYKACH

ZARZĄD POWIATU W RYKACH ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA: OKREŚLANIE WARTOŚCI POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DRÓG W TRYBIE ART. 130A USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM- ZNAK SPRAWY: RM.272.5.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO POWIAT RYCKI

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR Gminą Sławno. z siedzibą Sławno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, Sławno

UMOWA NR Gminą Sławno. z siedzibą Sławno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, Sławno Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy UMOWA NR 272.... 2014 zawarta w dniu.. pomiędzy reprezentowaną przez: Gminą Sławno z siedzibą Sławno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, 26-332 Sławno Wójta Gminy Sławno

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający: Gmina Mikołów Rynek 16, Mikołów telefon: 32/ , fax: 32/ , strona internetowa:

1. Zamawiający: Gmina Mikołów Rynek 16, Mikołów telefon: 32/ , fax: 32/ , strona internetowa: PN-30/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Gmina Mikołów Rynek 16, 43-190 Mikołów telefon: 32/3248500, fax: 32/3248400, strona internetowa: www.mikolow.eu 2. Tryb udzielenia

Bardziej szczegółowo

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: UMOWA NR... W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nr postępowania: CAZ.9800/03/MF/2011 ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP MEBLI BIUROWYCH MIĘKKICH - KRZESEŁ OBROTOWYCH 1.Nazwa i adres Zamawiającego. Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Adres: ul.

Bardziej szczegółowo

Projekt "Solidny fundament" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Solidny fundament współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PROJEKT UMOWA nr Załącznik Nr 10 do SIWZ zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy : Gminą Ozorków z siedzibą w Ozorkowie, 95-035 Ozorków, ul. Wigury 14, NIP 732-215-05-42, REGON 472057796 reprezentowaną przez

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zapraszam do składania ofert na zadanie:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zapraszam do składania ofert na zadanie: ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszam do składania ofert na zadanie: Dostawa oprogramowania komputerowego niestandardowego o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14 tys. euro w ramach realizowanego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zapraszam do składania ofert na zadanie:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zapraszam do składania ofert na zadanie: ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszam do składania ofert na zadanie: Dostawa : układanek, gier oraz publikacji, programów multimedialnych i oprogramowania edukacyjnego o wartości szacunkowej nie przekraczającej

Bardziej szczegółowo

Dostawę nowego samochodu typu mikrobus

Dostawę nowego samochodu typu mikrobus ROZDZIAŁ II ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W dniu grudnia 2010 r. w Mińsku Mazowieckim została zawarta Umowa pomiędzy: 1. Ośrodkiem Centralnego Szkolenia Maszynistów w Mińsku Mazowieckim w likwidacji, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr...

PROJEKT UMOWY. UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr... Załącznik nr 8 do SIWZ W dniu... w Lutocinie pomiędzy UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr... GMINĄ LUTOCIN, ul. Poniatowskiego 1, 09-317 Lutocin posiadającą NIP 511-02-71-300, REGON 130378261, zwaną dalej w tekście

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY ZLECENIA Nr

WZÓR UMOWY ZLECENIA Nr WZÓR UMOWY ZLECENIA Nr W dniu.. w Łapszach Niżnych pomiędzy: Gminą Łapsze Niżne z siedzibą w Łapszach Niżnych przy, ul. Jana Pawła II 20, reprezentowaną przez: mgr Pawła Dziuban - Wójta Gminy Łapsze Niżne

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Umowa została zawarta w Katowicach, dniu... r. pomiędzy :

UMOWA. Umowa została zawarta w Katowicach, dniu... r. pomiędzy : Załącznik nr 3 UMOWA Umowa została zawarta w Katowicach, dniu... r. pomiędzy : Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, 40 659 Katowice ul. Harcerzy Września nr 3 wpisaną

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr 5

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr 5 Załącznik nr 5 do siwz Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr 5 Lp. Opis przedmiotu zamówienia jm ilość 1 Układanka typu domino polegająca na dopasowaniu odpowiednich sylab w taki sposób,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie ul. Kolejowa 2, 43-190 Mikołów telefon: 32/3242691, fax 32/3242694, strona internetowa: www.mops.mikolow.pl

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/ UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/ /2015/GZ Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27 reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy:

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: Załącznik nr 8 do siwz projekt umowy Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, NIP:

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 44/2015

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 44/2015 Nysa, 22.04.2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 44/2015 na: Wykonanie nadruku i dostawę 60 sztuk notesów kołowych zamykanych na magnes. 1. Zamawiający. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZPN (wzór) Finansowana w całości z dotacji celowej na wydatki inwestycyjne ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

UMOWA ZPN (wzór) Finansowana w całości z dotacji celowej na wydatki inwestycyjne ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMOWA ZPN (wzór) Załącznik nr 2 do SIWZ ZP-12/06/2013 Finansowana w całości z dotacji celowej na wydatki inwestycyjne ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Niniejsza umowa została

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO Na przygotowanie językowe kurs języka hiszpańskiego w wymiarze 20 h/grupę w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr IT/.../2016. W dniu... w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą

UMOWA Nr IT/.../2016. W dniu... w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą UMOWA Nr IT/.../2016 W dniu... w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą w Piasecznie ul. Kościuszki 5, NIP 123-12-10-962 reprezentowaną przez: Burmistrza Miasta i Gminy inż. Zdzisława Lisa zwaną

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. W dniu 2016 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez....

PROJEKT UMOWY. W dniu 2016 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez.... PROJEKT UMOWY W dniu 2016 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez. a. reprezentowanym przez : zwanym dalej Wykonawcą, prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie... zawarta została

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

U M O W A. a)..działającą (-ym) na podstawie wpisu do.. pod numerem., zwaną (-ym) w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowaną (-ym) przez:

U M O W A. a)..działającą (-ym) na podstawie wpisu do.. pod numerem., zwaną (-ym) w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowaną (-ym) przez: U M O W A Zawarta w dniu r. pomiędzy Domem Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie Juchacz w Gorzowie Wlkp. ul. Podmiejska Boczna 10 zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1... - Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 1 Załącznik nr 3 do siwz ZP 20/2012/CSW UMOWA Umowa nr RARR/CSW/ /2012 Zawarta w dniu... 2012 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5 UMOWA. 2. Przedmiot umowy jest realizowany w ramach Projektu pn.: NGO sprawne jak mało

Strona 1 z 5 UMOWA. 2. Przedmiot umowy jest realizowany w ramach Projektu pn.: NGO sprawne jak mało Strona 1 z 5 UMOWA Załącznik nr 2 do siwz ZP 19/2013/CES Umowa nr RARR/CES/ /2013 Zawarta w dniu... stycznia 2013 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZAOPATRZENIA I INWESTYCJI KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KIELCACH. Zapytanie ofertowe

WYDZIAŁ ZAOPATRZENIA I INWESTYCJI KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KIELCACH. Zapytanie ofertowe WYDZIAŁ ZAOPATRZENIA I INWESTYCJI KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KIELCACH ZP/533/2012 Kielce, dn. 06.12.2012r. Zapytanie ofertowe Wyszczególnienie wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia (Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro Dostawa koszy ulicznych na odpady

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro Dostawa koszy ulicznych na odpady URZĄD MIASTA NOWEGO SĄCZA WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Rynek 3 33-300 Nowy Sącz... (pieczęć Zamawiającego) Znak: WGK.RK.13.2015.MK Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY)

WZÓR UMOWY (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY) WZÓR UMOWY (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY) UMOWA nr... Zawarta w dniu 2010 roku w Brzesku pomiędzy: Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Brzesku ul. Piastowska 2 NIP 869-10-35-783 reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy:

UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy: UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIWZ Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radoszycach ul. Papieża Jana Pawła II 33, kod 26-230, miejscowość Radoszyce

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca.

FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca. FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca. Załącznik nr 1 Nazwa i adres Wykonawcy:...... REGON... NIP:... Telefon...,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1... 2... a... zwanym dalej: Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1... 2...

UMOWA. 1... 2... a... zwanym dalej: Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1... 2... OP-IV.272.33.2016.MON UMOWA Załącznik nr 3b do SIWZ Wzór umowy część IV zawarta w dniu roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, NIP: 712-290-45-45 zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ZP.271.29.2012

UMOWA Nr ZP.271.29.2012 UMOWA Nr ZP.271.29.2012 zawarta w dniu.. roku w Tłuszczu pomiędzy: Gminą Tłuszcz, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10, NIP: 125-133-48-45, REGON: 550668166, reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza Pawła

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 WZÓR UMOWY UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: Skarbem Państwa -, z siedzibą w Warszawie (kod:00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5 A, posiadającym Regon 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Kryterium oceny ofert: najniższa cena

OGŁOSZENIE. Kryterium oceny ofert: najniższa cena OGŁOSZENIE Gmina Ostrowiec Świętokrzyski zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi promocyjnej obejmującej: opracowanie i druk ulotek, plakatów i naklejek, dostarczenie podkładek pod myszy i pamięci

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ projekt umowy

Załącznik nr 6 do SIWZ projekt umowy Załącznik nr 6 do SIWZ projekt umowy UMOWA na sprzedaż i dostawę bonów towarowych zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153

Bardziej szczegółowo

4. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu obliczenia ceny.

4. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu obliczenia ceny. Bielsk Podlaski, 10-01-2014 r. Ok.042.1.2014 Rozpoznanie cenowe na Wydruk materiałów doradczych pn. Portfolio IPDE-Z ramach projektu pn. Bielskie gimnazja dobry start i pewna przyszłość współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

Dodatek nr 1 do SIWZ. ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy

Dodatek nr 1 do SIWZ. ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy Dodatek nr 1 do SIWZ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy Znak sprawy: DOA.III.272.1.89.2012 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego al. IX Wieków Kielc 3 25-516 Kielce FORMULARZ OFERTY

Bardziej szczegółowo

a... reprezentowanym przez... zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści:

a... reprezentowanym przez... zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści: WZÓR U M O W A Nr Załącznik nr 7 do SIWZ na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i urządzeń drukujących zawarta w dniu... w Starostwie Powiatowym w Mińsku Mazowieckim ul. Kościuszki 3 pomiędzy Zarządem

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 5 UMOWA NR..

ZAŁĄCZNIK NR 5 UMOWA NR.. Nr sprawy: ZP.271.3.2014 Znak: ZP.271.3.36.2014 ZAŁĄCZNIK NR 5 UMOWA NR.. WZÓR zawarta w dniu... w Kamieńsku, pomiędzy : Samorządowym Zakładem Gospodarki Komunalnej w Kamieńsku, 97-360 Kamieńsk ul. Wieluńska

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez....

PROJEKT UMOWY. W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez.... PROJEKT UMOWY W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez. a. reprezentowanym przez : zwanym dalej Wykonawcą, prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie... zawarta została

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA DOSTAWĘ Nr CRU/13/... Zastępca Prezydenta Miasta Dyrektora Wydziału Inwestycji Miejskich zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym

UMOWA NA DOSTAWĘ Nr CRU/13/... Zastępca Prezydenta Miasta Dyrektora Wydziału Inwestycji Miejskich zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym UMOWA NA DOSTAWĘ Nr CRU/13/... Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, w imieniu, której działają: Zastępca Prezydenta

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Gmina Mikołów Rynek 16, 43-190 Mikołów telefon: 32/3248500, fax: 32/3248400, strona internetowa: www.mikolow.eu PN-6/2016 2. Tryb udzielenia zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie gmin Polskie zamki gotyckie Nr fax... ul. Pieniężnego 10

Stowarzyszenie gmin Polskie zamki gotyckie Nr fax... ul. Pieniężnego 10 Załącznik nr 1 Nr REGON firmy :... Stowarzyszenie gmin Polskie zamki gotyckie Nr fax... ul. Pieniężnego 10 Adres e-mail: OFERTA 10-006 Olsztyn Odpowiadając na ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe: Przedmiot zamówienia obejmuje: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycją

Zapytanie ofertowe: Przedmiot zamówienia obejmuje: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycją Zapytanie ofertowe: Liniewo 23-01-2015 Zamawiający: Gmina Liniewo Ul. Dworcowa 3 83-420 Liniewo tel.: 058-68-78-520, faks: 058-68-78-522 www.liniewo.pl Kierownikiem Zamawiającego w rozumieniu ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy:

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie (31-004), Pl. Wszystkich Świętych 3-4, posiadającą NIP: 676 101 37 17, REGON: 351554353,

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

Termin wykonania zamówienia do r.

Termin wykonania zamówienia do r. OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT tytuł projektu: Zwiększenie dostępności do usług medycznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Warszawa Ursynów poprzez uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Umowa nr 4/WWK/SPZRIV/2011 Projekt

Umowa nr 4/WWK/SPZRIV/2011 Projekt Załącznik nr 7 Umowa nr 4/WWK/SPZRIV/2011 Projekt zawarta w dniu... w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy, z siedzibą w Poznaniu (61-485), ul. 28 czerwca 1956r.

Bardziej szczegółowo

KC-4/2012 Wzór UMOWA. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

KC-4/2012 Wzór UMOWA. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA KC-4/2012 Wzór zawarta w dniu... w Mikołowie pomiędzy 1. Gminą Mikołów z siedzibą w Mikołowie, Rynek 16 (NIP: 6351805347), reprezentowaną przez: mgr inż. Adama Putkowskiego Zastępcę Burmistrza Mikołowa

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 26/2015

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 26/2015 Nysa, 18.03.2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 26/2015 na Dostawę oprogramowania SiteKiosk. 1. Zamawiający. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa. NIP: 7532127420

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Tychy, dnia. UMOWA (wzór)

Załącznik nr 3. Tychy, dnia. UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 Tychy, dnia. UMOWA (wzór) zawarta w dniu... w Tychach, pomiędzy: Miejskim Zarządem Oświaty w Tychach, Aleja Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, NIP:646-10-33-710, REGON: 272068487 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017

Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017 Umowa Sprzedaży Nr DZP 362 9/2017 WZÓR W dniu r. w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie (00-927), przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. NIP.. Regon zwanym w dalszej treści Wykonawcą.

WZÓR UMOWY. NIP.. Regon zwanym w dalszej treści Wykonawcą. Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2014 r. pomiędzy: Zespołem Obsługi Szkół z siedzibą w Harasiukach, 37 413 Harasiuki, Harasiuki 112 A, NIP 865 206 39 53, REGON 830229740, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:..,

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:.., UMOWA Nr (WZÓR) Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, w imieniu którego, na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... 1 Oświadczenia Stron

UMOWA Nr... 1 Oświadczenia Stron UMOWA Nr... zawarta w dniu. 2011 r. w Nowym Sączu pomiędzy: Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ, ul. Długosza 3, 33-300 Nowy Sącz, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY ZLECENIA Nr

WZÓR UMOWY ZLECENIA Nr WZÓR UMOWY ZLECENIA Nr W dniu.. w Łapszach Niżnych pomiędzy: Gminą Łapsze Niżne z siedzibą w Łapszach Niżnych przy, ul. Jana Pawła II 20, reprezentowaną przez: mgr Pawła Dziuban - Wójta Gminy Łapsze Niżne

Bardziej szczegółowo

ZGM/OZ /2015. FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy Dane dotyczące Zamawiającego: Zobowiązania Wykonawcy:

ZGM/OZ /2015. FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy Dane dotyczące Zamawiającego: Zobowiązania Wykonawcy: Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:... Numer REGON:... Numer NIP:...

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY OFERTY

FORMULARZ CENOWY OFERTY Zał.2 do SIWZ SN 2717-5/10 FORMULARZ CENOWY OFERTY str... Część zamówienia (pakiet) nr Usługi z zakresu gospodarki leśnej w leśnictwie Grupa czynności (czynność) J.m Ilość Stawka za j.m [zł] 1 TYP PLANU:

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej Nr sprawy DRP/2/TKIS/2011 Tłuszcz, dnia 14.06.2011 r. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej Na podstawie art.4 ust. 8 z dnia 29 stycznia 2004. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo