SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN-50/ Zamawiający: Gmina Mikołów Rynek 16, Mikołów telefon: 032/ , fax: 032/ , strona internetowa: 2. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony prowadzony zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia (j.t. Dz. U. z 2013 r. 907), zwaną dalej ustawą. 3. Przedmiot zamówienia: Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu oraz instrumentów muzycznych dla ośmiu szkół podstawowych na potrzeby realizacji projektu pn. Niesamowita Akademia Sprytnych Agentów NASA etap II. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Część 1. Dostawa pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Mikołowie, ul. Gliwicka 299, Mikołów Kody CPV: Drukowane książki, broszury, ulotki Gry i zabawki, wyposażenie parków zabaw Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne, oświetlenie Pakiety oprogramowania edukacyjnego Różny sprzęt i artykuły biurowe Pomoce dydaktyczne Część 2. Dostawa pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego w Mikołowie, ul. Zamkowa 1, Mikołów 1

2 Kody CPV: Drukowane książki, broszury, ulotki Gry i zabawki, wyposażenie parków zabaw Pakiety oprogramowania edukacyjnego Różny sprzęt i artykuły biurowe Pomoce dydaktyczne Część 3. Dostawa pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej nr 12 im. Józefa Janika w Mikołowie, ul. Szkolna 1, Mikołów Kody CPV: Drukowane książki, broszury, ulotki Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny Gry i zabawki, wyposażenie parków zabaw Pakiety oprogramowania edukacyjnego Różny sprzęt i artykuły biurowe Pomoce dydaktyczne Część 4. Dostawa sprzętu dla ośmiu mikołowskich szkół podstawowych Kody CPV: Komputery przenośne Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne, oświetlenie Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny. Część 5. Dostawa instrumentów muzycznych dla ośmiu mikołowskich szkół podstawowych Kod CPV Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części zamówienia zamieszczono w Załączniku A do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2

3 4. Oferty częściowe i podwykonawcy: Dopuszcza się częściowe składania ofert, na dowolną liczbę części zamówienia opisanych w pkt 3 siwz. Dopuszcza się możliwość zatrudnienia podwykonawców. 5. Przewidywane zamówienia uzupełniające: Nie przewiduje się. 6. Oferty wariantowe: Nie dopuszcza się ofert wariantowych. 7. Termin wykonania zamówienia dla części opisanych w pkt 3 siwz:: do 25 dni od daty zawarcia umowy 8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków przez wykonawców: 8.1. Warunki podmiotowe, o których mowa w art. 22 cyt. ustawy, dotyczące części 1,2,3,4,5 zamówienia: posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności - brak przepisów nakładających obowiązek posiadania uprawnień; posiadanie wiedzy i doświadczenia - zamawiający nie dokonuje opisu tego warunku; dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - zamawiający nie dokonuje opisu tego warunku; znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej niezbędnej do wykonania zamówienia - zamawiający nie dokonuje opisu tego warunku Brak przesłanek do wykluczenia z postępowania, wymienionych w art. 24 ust. 1 cyt. ustawy dotyczy części 1,2,3,4,5 zamówienia. Zamawiający ocenia spełnianie warunków udziału w postępowaniu w oparciu o ofertę wykonawcy, która musi zawierać wszystkie oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z formułą spełnia nie spełnia. 9. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 9.1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Wykonawca winien złożyć: oświadczenie braku podstaw do wykluczenia (wg załącznika nr 2) 9.2. Dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca przedstawia oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wg załącznika nr 2) 3

4 9.3. Wykonawca, wraz z ofertą, składa informację o przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 26 ust. 2d ustawy (wg załącznika nr 2a). Dokumenty są składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język Polski. 10. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów; osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje przekazywane będą za pomocą faksu, drogą elektroniczną lub pisemnie. Na żądanie wykonawców lub zamawiającego strony potwierdzają fakt otrzymania faksu. Nr faksu zamawiającego został podany w pkt 1 siwz, korespondencję elektroniczną należy przesyłać na adres Zamawiający nie dopuszcza kierowania korespondencji elektronicznej na inny adres , pod rygorem uznania jej za nie doręczoną. Zamawiający będzie przesyłał korespondencję drogą elektroniczną wyłącznie na adres wskazany w ofercie wykonawcy, z włączoną opcją żądaj potwierdzenia przeczytania dla wszystkich wysyłanych wiadomości., konsekwencje niedbałego, nieczytelnego lub błędnego podania adresu przez wykonawcę w swojej ofercie obciążają wyłącznie wykonawcę. Zamawiający jak i wykonawca mają prawo przekazywać korespondencję przy użyciu dowolnego środka (faks, mail, pisemnie), wskazanego przez zamawiającego w siwz, a przez wykonawcę w ofercie. Osoba upoważniona: Aleksandra Czech. 11. Wymagania dotyczące wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: część 1 zamówienia: 100,00 zł (słownie: sto złotych), część 2 zamówienia: 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych), część 3 zamówienia: 200,00 zł (słownie: dwieście złotych), część 4 zamówienia: 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych), część 5 zamówienia: 100,00 zł (słownie: sto złotych) nie później niż do upływu terminu składania ofert, w formach o jakich mowa w art. 45 ust. 6 ustawy. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Urzędu Miasta: Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie Nr Pozostałe formy wadium, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt. 2-5 ustawy, należy złożyć w oryginale do depozytu w kasie Urzędu Miasta, pokój nr 1, w wysokości 4

5 stanowiącej równowartość powyższej kwoty, nie później niż do upływu terminu składania ofert. Wadium w formie niepieniężnej musi zawierać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta do zapłaty kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, o ile zaistnieje którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 46 ust. 4a lub ust. 5 ustawy. W przypadku załączenia oryginału wadium w postaci niepieniężnej do oferty zamawiający uzna, że termin wniesienia wadium został dotrzymany. Zamawiający nie jest zobowiązany do udowodnienia, że nieskuteczność wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 cyt. ustawy, wynikła z przyczyn leżących lub nie leżących po stronie wykonawcy. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu uważa się wadium znajdujące się /zaksięgowane/ do upływu terminu składania ofert na rachunku Zamawiającego. W przypadku uchybienia temu terminowi zamawiający uzna, że wadium nie zostało skutecznie wniesione. 12. Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert 13. Sposób przygotowania oferty: Oferta winna składać się z : - formularza oferty (zał. Nr 1 do siwz) - informacji o części zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (zał. Nr 3 do siwz). Wraz z ofertą wykonawca składa dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia z postępowania: - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia (zał. Nr 2 do siwz) - informację o przynależności do grupy kapitałowej (zał. Nr 2a do siwz). Oferta winna być sporządzona w języku polskim i napisana pismem czytelnym. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej. Wszystkie elementy oferty powinny być podpisane przez osobę /osoby/ uprawnioną /e/ do występowania w imieniu wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań. W przypadku spółki cywilnej wszystkie dokumenty winny być podpisane przez wszystkich wspólników lub winien być ustanowiony pełnomocnik. W przypadku oferty wspólnej niezbędne jest ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania wykonawców w postępowaniu. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia w ofercie własnych wydruków wykonawcy, pod warunkiem zachowania zakresu informacji wymaganych w drukach zamawiającego. Cena ofertowa powinna być podana w PLN. Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę. Wszystkie strony oferty, powinny być spięte (zszyte) w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji oferty. Zaleca się sporządzenie spisu zawartości oferty i ponumerowanie stron. Ofertę należy składać w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie opisanej: Oferta PN-50/2013 Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu oraz instrumentów) muzycznych dla ośmiu szkół podstawowych na potrzeby realizacji projektu pn. Niesamowita 5

6 Akademia Sprytnych Agentów NASA etap II Nie otwierać przed r., godz Na kopercie można zamieścić dane adresowe wykonawcy. 14. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: Oferty należy składać na adres Urzędu Miasta Mikołów, Rynek 16, pokój nr 1, nie później niż do dnia r. do godz , w przypadku przesyłek pocztowych należy je nadać z odpowiednim wyprzedzeniem liczy się data i godz. doręczenia przesyłki zamawiającemu. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcy bez otwierania. Otwarcie ofert nastąpi r. o godz w Urzędzie Miasta Mikołów, Rynek 16, pok Opis sposobu obliczenia ceny: Wykonawca powinien podać ceny ryczałtowe brutto wraz z należnym podatkiem Vat za wykonanie dowolnych części zamówienia (każdą część należy wycenić odrębnie), o których mowa w pkt 3 siwz, z uwzględnieniem wszystkich kosztów dodatkowych, których poniesienie jest niezbędne dla realizacji zamówienia, a w szczególności kosztów transportu do poszczególnych szkół. Ceny brutto oferty podane w formularzu ofertowym muszą być wyrażone z złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 16. Opis kryteriów wyboru oferty oraz sposób oceny ofert: Zamawiający oceni i porówna jedynie oferty, które nie zostaną odrzucone. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena dla poszczególnych części zamówienia. Punktacja każdej z części zamówienia wg wzoru: CN x 100 =...punktów CO * wyjaśnienia: CN - cena oferty najkorzystniejszej dla danej części CO - cena oferty badanej dla danej części Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt dla każdej z części zamówienia. Ilość punktów zostanie wyliczona i zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. 17. Formalności po wyborze oferty w celu zawarcia umowy: O wyborze oferty powiadomieni będą niezwłocznie wszyscy wykonawcy. Jednocześnie wyniki zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Urzędu Miasta Mikołowa. W terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób lub po ostatecznym rozstrzygnięciu odwołania wykonawca zostanie zaproszony przez zamawiającego do siedziby zamawiającego w celu podpisania umowy na warunkach podanych w załączonym projekcie umowy. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 94 ust. 2 pkt 1a, 3a cyt. ustawy umowa może być zawarta przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust 1 cyt. ustawy. 6

7 Za termin przesłania uznaje się datę nadania faksu, maila lub datę nadania przesyłki pocztowej. Jeżeli wybrana zostanie oferta wspólna, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego zamawiający może żądać przedstawienia umowy, regulującej współpracę wykonawców, którzy przedstawili ofertę wspólną. 18. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 19. Wzór umowy: Wzór umowy stanowi zał. do niniejszej specyfikacji. 20. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia: Środki ochrony prawnej odwołanie, skarga określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. Zgodnie z przepisem art. 180 ust. 2 cyt. ustawy odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 1) opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 3) odrzucenia oferty odwołującego. 21. Postanowienia końcowe: W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego. Wszędzie, gdzie w siwz wskazano materiały i urządzenia, z podaniem konkretnych firm, nazw materiałów, patentów, znaków towarowych, pochodzenia, norm lub aprobat, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, użycie materiałów równoważnych ze wskazanymi parametrami, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca ma prawo do zmian producenta na innego oferującego urządzenie lub materiał o równoważnych lub wyższych parametrach technicznych (ofertom takim winny towarzyszyć wszystkie informacje niezbędne do kompletnej oceny przez Zamawiającego). 7

8 FORMULARZ OFERTY PN 50/2013 Załącznik nr 1 Wykonawca Adres, adres zamieszkania (w przypadku osoby fizycznej) Fax..., Telefon... Adres Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym oferuję wykonanie poszczególnych części zamówienia Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu oraz instrumentów muzycznych dla ośmiu szkół podstawowych na potrzeby realizacji projektu pn. Niesamowita Akademia Sprytnych Agentów NASA etap II. za poniższe kwoty ryczałtowe: Kwota Część 1 Część 2 Część 3 Część 4 Część 5 Brutto zł w tym należny podatek Vat 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty, a także podpiszemy umowę zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji. 2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. 30 dni.... miejscowość i data pieczątka i podpis wykonawcy

9 OŚWIADCZENIE o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu PN-50/2013 Załącznik nr 2 Wykonawca Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu oraz instrumentów muzycznych dla ośmiu szkół podstawowych na potrzeby realizacji projektu pn. Niesamowita Akademia Sprytnych Agentów NASA etap II Część 1. Dostawa pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Mikołowie, ul. Gliwicka 299, Mikołów*) Część 2. Dostawa pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego w Mikołowie, ul. Zamkowa 1, Mikołów*) Część 3. Dostawa pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej nr 12 im. Józefa Janika w Mikołowie, ul. Szkolna 1, Mikołów*) Część 4. Dostawa sprzętu dla ośmiu mikołowskich szkół podstawowych*) Część 5. Dostawa instrumentów muzycznych dla ośmiu mikołowskich szkół podstawowych*) 1. Stosownie do treści art. 44 ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907) oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu. 2. Brak przesłanek do wykluczenia mnie z postępowania, wymienionych w art. 24 ust. 1 cyt. ustawy.... miejscowość i data pieczątka i podpis wykonawcy *) Niepotrzebne skreślić

10 PN-50/2013 Załącznik nr 2a INFORMACJA o przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) (*) Wykonawca Adres oświadcza, że niżej wymienione podmioty należą do tej samej grupy kapitałowej: (*) Wykonawca Adres oświadcza, że nie należy do grupy kapitałowej... pieczątka i podpis wykonawcy (*) Niepotrzebne wykreślić

11 PN-50/2013 Załącznik nr 3 Informacja o części zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom Lp. Część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom OŚWIADCZENIE 1. W zakresie realizacji przedmiotu zamówienia i zobowiazań wynikajacych z tyt. gwarancji i rękojmi, generalny wykonawca odpowiedzialny będzie wobec zamawiajacego za wszelkie działania i zaniechania podwykonawców jak za własne działania lub zaniechania, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego 2. Generalny wykonawca będzie przeprowadzał we własnym zakresie wszelkie rozliczenia finansowe świadczeń realizowanych przez podwykonawców w ramach umowy miejscowość i data pieczątka i podpis wykonawcy

12 UMOWA PN-50/2013 WZÓR zawarta w dniu roku w Mikołowie pomiędzy: Gminą Mikołów z siedzibą w Mikołowie, Rynek 16 (NIP: ) reprezentowaną przez: mgr inż. Adama Putkowskiego - Zastępcę Burmistrza Mikołowa zwaną dalej Zamawiającym a... NIP... REGON... zwanym dalej Wykonawcą - na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty przetargowej Wykonawcy, w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zawiera się umowę o następującej treści: 1 1. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy pomocy dydaktycznych, sprzętu oraz instrumentów muzycznych na potrzeby realizacji projektu pn. Niesamowita Akademia Sprytnych Agentów NASA etap II współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, część nr. opisu przedmiotu zamówienia. 2. Przedmiotowy Projekt Niesamowita Akademia Sprytnych Agentów NASA - etap II jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki , Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. 3. Szczegółowy zakres przedmiotowy oraz warunki realizacji zamówienia określa niniejsza umowa oraz stanowiące integralną jej część: Opis Przedmiotu Zamówienia i oferta Wykonawcy. 4. Poszczególne części zamówienia należy dostarczyć do 8 szkół podstawowych objętych projektem, znajdujących się na terenie Gminy Mikołów. 5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym wobec osób trzecich, a w szczególności wobec uczniów.

13 2 1. Termin realizacji zamówienia: do 25 dni od dnia zawarcia umowy. 2. Za termin realizacji zamówienia Zamawiający uznaje dzień podpisania przez strony umowy protokołu odbioru całości przedmiotu umowy, o którym mowa w 3 ust Za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe zgodne ze złożoną ofertą Wykonawcy, w wysokości: brutto:..pln słownie:. 00/100 w tym wartość podatku VAT Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 będzie niezmienne do końca umowy. 3. Zamawiający oświadcza, że posiada środki finansowe na realizacje przedmiotu umowy. 4. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia. 5. Strony ustalają, że wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie rozliczane po wykonaniu całości zamówienia, na podstawie pisemnego protokołu odbioru całości przedmiotu umowy, podpisanego przez strony umowy bez zastrzeżeń. Osoba upoważniona do podpisania ze strony Zamawiającego jest wskazana w 8 ust. 1 umowy. 6. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie obustronnie podpisany protokół, o którym mowa w ust. 5. Brak protokołu nie upoważnia Wykonawcy do wystawienia faktury, a jeżeli nawet taką fakturę wystawi, to czynność taka nie rodzi żadnych skutków faktycznych ani prawnych, a w szczególności nie zobowiązuje Zamawiającego do zapłaty wynagrodzenia. 7. Protokół odbioru, o którym mowa w ust. 5 zostanie sporządzony w oparciu o protokoły dostaw, potwierdzające zgodność ilościową i asortymentową dostaw objętych poszczególnymi częściami zamówienia, opisanymi w siwz. Protokoły dostaw zostaną sporządzone i podpisane przez upoważnionych przedstawicieli stron w momencie fizycznego przekazania Zamawiającemu artykułów będących przedmiotem dostawy. Ze strony Zamawiającego osobami upoważnionymi do podpisania protokołów dostaw będą Dyrektorzy poszczególnych szkół lub osoby przez nich pisemnie wyznaczone. Brak obustronnie podpisanych protokołów dostaw uniemożliwia sporządzenie protokołu odbioru całości przedmiotu umowy. 8 Termin płatności faktury - do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. 9. Zobowiązania za wykonanie przedmiotu zamówienia będą regulowane w następujący sposób: 1) w przypadku wystąpienia wzajemnych należności pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, jako zapłata uznane będzie wzajemne potrącenie, 2) w przypadku złożenia przez Wykonawcę cesji wierzytelności na rzecz podwykonawcy, Zamawiający dokonuje płatności przelewem na konto podwykonawcy wskazane w cesji wierzytelności, 3) w pozostałych przypadkach płatność realizowana będzie przez Zamawiającego na konto bankowe wskazane przez Wykonawcę na fakturach. 2

14 Kolejność realizacji płatności wg powyżej wymienionych form ustala się w następujący sposób: jako pierwsze potrącenie wzajemnych należności wymienione w pkt 1., następnie z cesji wierzytelności, o której mowa w pkt 2. a po niej płatność, o której mowa w pkt Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. 1) Do zawarcia umowy przez Wykonawcę z Podwykonawca wymagana jest zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający w ciągu 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z opisem zakresu prac określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. W szczególności Zamawiający odmówi zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcą w przypadku: a) Posiadania przez Zamawiającego wiedzy, że Podwykonawca nie udźwignie ciężaru wykonania powierzonego mu zakresu zamówienia; b) Sprzeczności pomiędzy zapisami umowy łączącej Zamawiającego z Wykonawcą a zapisami umowy lub projektu umowy łączącej Wykonawcę z Podwykonawcą. 2) Umowa o której mowa w pkt. 1 powinna być dokonana w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 3) Roszczenia podwykonawcy o zapłatę wynagrodzenia mogą być kierowane wyłącznie do Wykonawcy. 4) Wykonawca bierze całkowitą odpowiedzialność za część zadania zrealizowanego bądź niezrealizowanego przez Podwykonawcę bez solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcy.. 5) W przypadku powierzenia części prac Podwykonawcy, Wykonawca winien załączyć do faktury za wykonane prace cesje wierzytelności na rzecz Podwykonawcy, do wysokości wartości wykonanych, odebranych i zafakturowanych przez Podwykonawcę prac, niezapłaconych przez Wykonawcę. 6) Wykonawca przed wystawieniem faktury jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu zestawienia faktur wystawionych przez Podwykonawców, wraz z kserokopią zrealizowanych na poczet wyspecyfikowanych w zestawieniu faktur dowodów zapłaty poświadczonych za zgodność z oryginałem. 7) Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Podwykonawców potwierdzenia płatności dokonanych na ich rzecz przez Wykonawcę. 8) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub odmowy podpisania protokołu, o którym mowa w 3 ust 5 umowy, w przypadku braku dokumentów potwierdzających dokonanie rozliczeń pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub Podwykonawcami Dostarczone komplety pomocy dydaktycznych, sprzętów oraz instrumentów muzycznych muszą być spakowane w kartony oraz opisane numerem części zamówienia i miejsca dostawy. 2. W przypadku zgłoszenia uwag dotyczących ilości lub jakości przedmiotu umowy, Zamawiający będzie uprawniony do odmowy podpisania protokołu, o którym mowa w 3 ust Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy, płatne będzie w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na rachunku/fakturze. 3

15 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy, aby forma rachunków/faktur wystawionych przez Wykonawcę odpowiadała wymaganiom instytucji współfinansujących realizację Projektu Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych w następujących sytuacjach: a) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu i dostawie całości przedmiotu umowy, licząc w stosunku do terminu określonego w 2 niniejszej umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w 3 ust. 1 umowy, niezależnie od tego czy niezrealizowana prawidłowo w terminie została całość czy część przedmiotu umowy. b) za każdy dzień zwłoki w usunięciu usterek/wad przedmiotu umowy, zgodnie z uwagami przedstawionymi przez Zamawiającego, w stosunku do terminu usunięcia wad wyznaczonego przez Zamawiającego w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w 3 ust. 1 umowy. c) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w 3 ust. 1 umowy. d) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w 3 ust. 1 umowy. 2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy ze swojej winy, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w 3 ust. 1 umowy. 3. Należności z tytułu kar umownych naliczane będą od wynagrodzenia umownego tj. wynagrodzenia brutto, określonego w 3 ust. 1 umowy. 4. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody. 5. Należności z tytułu naliczonych kar umownych Zamawiający potrąci z rachunku/faktury wystawionej przez Wykonawcę Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym i naliczenia Wykonawcy kar umownych: a) jeżeli dostarczone pomoce dydaktyczne, sprzęt oraz instrumenty muzyczne nie będą spełniały warunków określonych przez Zamawiającego, a Wykonawca nie dostarczy w terminie umownym materiałów zgodnych z umową, b) Wykonawca w rażący sposób narusza postanowienia umowy, w szczególności popada w zwłokę większą niż 5 dni licząc od terminu wymienionego w 2 ust. 1. c) w stosunku do Wykonawcy ogłoszono upadłość, wszczęto postępowanie naprawcze lub otwarto likwidację, z wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej w celu przekształcenia. 2. Oświadczenie o odstąpieniu winno zostać złożone na piśmie. 4

16 8 1. Do współpracy przy realizacji umowy upoważnia się: a) ze strony Zamawiającego: koordynator projektu- Aleksandra Czech b) ze strony Wykonawcy: 2. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1, następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej strony i nie stanowi zmiany treści umowy. 9 1) Wszelkie zmiany niniejszej umowy za wyjątkiem sytuacji wymienionej w 8 wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany, z uwzględnieniem art. 144 Prawa Zamówień Publicznych. 2) Strony Umowy zobowiązują się do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia o każdej zmianie siedzib lub nazw firm, osób uprawnionych do reprezentacji, numerów telefonów lub faksów. W przypadku braku takiego powiadomienia, pisma dostarczone pod ostatni adres drugiej Strony wskazany w niniejszej umowie lub późniejszym powiadomieniu uważa się za prawidłowo dostarczone. 3) Wykonawca nie może bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego dokonać przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej. 4) W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego. 5) Sprawy sporne wynikające z treści niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego miejscowo dla Zamawiającego sądu powszechnego. 10 Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy oraz trzy egzemplarze dla Zamawiającego. Zamawiający Wykonawca 5

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Gmina Mikołów Rynek 16, 43-190 Mikołów telefon: 032/3248500, fax: 032/3248400, strona internetowa: www.mikolow.eu PN-44/2013 2. Tryb udzielenia

Bardziej szczegółowo

Część I - sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do maszyn i urządzeń ogrodniczych Część II - usługa serwisowa

Część I - sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do maszyn i urządzeń ogrodniczych Część II - usługa serwisowa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie ul. Kolejowa 2 43-190 Mikołów 2. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony prowadzony w oparciu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/18/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/18/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 kwietnia 2013 r. ZATWIERDZAM DYERKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej /Cezary Pyl/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/18/2013 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/18/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa cytometru. w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa cytometru. w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000. Nr postępowania w ewidencji centralnej: CRZP/459/008/D/13, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający: Gmina Mikołów Rynek 16, 43-190 Mikołów telefon: 032/3248500, fax: 032/3248400, strona internetowa: www.mikolow.eu

1. Zamawiający: Gmina Mikołów Rynek 16, 43-190 Mikołów telefon: 032/3248500, fax: 032/3248400, strona internetowa: www.mikolow.eu PN - 35/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Gmina Mikołów Rynek 16, 43-190 Mikołów telefon: 032/3248500, fax: 032/3248400, strona internetowa: www.mikolow.eu 2. Tryb udzielenia

Bardziej szczegółowo

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego ZNAK: BI.271.1.5.2012 Lędziny 2.05.2012r. S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 16/dost./2011 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej siwz ) o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej

Bardziej szczegółowo

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA MIEJSKA KŁODZKO pl. Bolesława Chrobrego 1 57-300 Kłodzko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA MIEJSKA KŁODZKO pl. Bolesława Chrobrego 1 57-300 Kłodzko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt pn. Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miejskiej Kłodzko Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM. Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka. Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZATWIERDZAM. Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka. Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Szkolenie oraz egzamin z metodyki PRINCE2 Foundation Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ /

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ / Znak sprawy ZP/01/10 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych dla zadania : Instalacja pompy ciepła w budynku Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

Dostawy chlorku cynku

Dostawy chlorku cynku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: Dostawy chlorku cynku TC/02/2015 /sygnatura/ Wartość szacunkowa

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 10 października 2014 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE Członek Międzynarodowej Komisji Ratownictwa Górskiego IKAR-CISA ZARZĄD GŁÓWNY ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Sanatorium im. Jana Pawła II w Górnie 36-051 Górno, ul. Rzeszowska 5, woj. podkarpackie S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM.... Zbigniew Zieliński. Warszawa, dnia 24.09.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZATWIERDZAM.... Zbigniew Zieliński. Warszawa, dnia 24.09.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZATWIERDZAM... Zbigniew Zieliński Warszawa, dnia 24.09.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Sukcesywne dostawy artykułów biurowych dla NCBR Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Muzeum Niepodległości w Warszawie Al. Solidarności 62 00-240 Warszawa REGON: 000276050 NIP: 526-030-79-04 tel. (22) 826 90 91, 826 90 92 www.muzeum-niepodleglosci.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym Zamawiający: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa tel.: (22) 544 27 00 fax.: (22) 842 31 16 adres strony internetowej: www.wilanow-palac.pl Pełnomocnicy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny ul. M. Skłodowskiej-Curie 3A 80-210 Gdańsk www.gumed.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Przedmiot zamówienia: Dostawa wraz z transportem

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania:bzp.2420.15.2012.js SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu kadrowo-płacowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr postępowania: WPR.341-31/1/2010 Zatwierdzam: Wójt Gminy Chełmiec Bernard Stawiarski SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE Zamówienie Publiczne nr MOPS/ZG - ZP/ 02a /14 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: DOSTAWA 200 SZTUK

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo