REGULAMIN EGZAMINÓW WSTĘPNYCH I ZASAD PRZYJĘĆ DO NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN EGZAMINÓW WSTĘPNYCH I ZASAD PRZYJĘĆ DO NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM"

Transkrypt

1 REGULAMIN EGZAMINÓW WSTĘPNYCH I ZASAD PRZYJĘĆ DO NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

2 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Nad prawidłowym przebiegiem postępowania rekrutacyjnego w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Wodzisławiu Śląskim czuwa Komisja Rekrutacyjna, w skład której wchodzą: a) dyrektor lub wicedyrektor Kolegium, jako przewodniczący, b) kierownicy specjalności 2. Komisja Rekrutacyjna powołuje Komisje Egzaminacyjne dla każdej specjalności językowej w składzie: a) dyrektor lub wicedyrektor lub kierownik specjalności jako przewodniczący, b) nauczyciele Kolegium wyznaczeni przez dyrektora. 3. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy również rozpatrywanie odwołań kandydatów od decyzji w sprawie wyników rekrutacji i decyzji Komisji Egzaminacyjnych Prawo ubiegania się o przyjęcie do Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych mają osoby posiadające wykształcenie co najmniej średnie wraz ze zdaną maturą. 2. Kandydat powinien złożyć w wymaganym terminie w sekretariacie Kolegium następujące dokumenty: a) podanie o przyjęcie do NKJO w Wodzisławiu Śląskim /druk do pobrania w sekretariacie lub na stronie internetowej Kolegium/, b) świadectwo dojrzałości (oryginał lub notarialnie poświadczona kopia lub odpis), c) świadectwo ukończenia szkoły średniej /absolwenci nowej matury/ wraz z zaświadczeniem o zdanej maturze /oryginał lub notarialnie poświadczone kopie lub odpisy/, d) zaświadczenie lekarskie o przydatności do zawodu nauczyciela / druk do pobrania w sekretariacie lub na stronie internetowej Kolegium/; w przypadku istnienia przeciwwskazań zdrowotnych, kandydat nie zostanie dopuszczony do postępowania rekrutacyjnego, e) kserokopia dowodu osobistego /poświadczona w sekretariacie Kolegium/, 2

3 f) cztery fotografie o wymiarach 37x52 mm. 3. Na egzamin wstępny kandydat zgłasza się z dowodem osobistym i dowodem dokonanej opłaty za egzamin, która nie podlega zwrotowi. 4. Osoby, które zdały egzamin wstępny powinny w terminie siedmiu dni od ogłoszenia wyników dokonać wpłaty wpisowego. Wpłata wpisowego w w/w terminie jest jednoznaczna z przyjęciem do NKJO i nie podlega zwrotowi. 3

4 ROZDZIAŁ II ZASADY I TRYB POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 1 1. Do Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Wodzisławiu Śląskim bez egzaminu wstępnego przyjmowani są kandydaci, którzy: a) z języka obcego wybranej specjalności /język angielski lub niemiecki/ uzyskali na egzaminie maturalnym /nowa matura poziom rozszerzony/ przynajmniej 51%, b) z języka obcego wybranej specjalności /język angielski lub niemiecki/ uzyskali na egzaminie maturalnym /nowa matura poziom podstawowy/ przynajmniej 61%, c) finaliści olimpiad /język angielski lub niemiecki/, którzy na świadectwie nowej matury mają adnotację o zwolnieniu ze zdawania tego przedmiotu, d) zdali z wynikiem pozytywnym egzamin wstępny do innego Kolegium lub szkoły wyższej filologicznej pod warunkiem, że są wolne miejsca, e) zdali na ocenę bardzo dobrą egzamin końcowy kursu przygotowawczego lub roku zerowego organizowanego przez NKJO w Wodzisławiu Śląskim. f) przedstawią oryginał dyplomu First Certificate in English (FCE), Certificate in Advanced English lub Certificate of Proficiency dla specjalności j. angielski oraz Die Zentrale Mittelstufenprufung (ZMP), Das Kleine Deutsche Sprachdiplom (KDS), Die Zentrale Oberstufenprufung (DZO) lub Das Grosse Deutsche Sprachdiplom (GDS) dla specjalności j. niemiecki W pozostałych przypadkach nie wymienionych w 1 o przyjęciu kandydata decyduje wynik egzaminów wstępnych. 2. Nad prawidłowym przebiegiem egzaminów wstępnych czuwa Komisja Rekrutacyjna. 3. Egzamin wstępny przeprowadzają Komisje Egzaminacyjne powołane przez Komisję Rekrutacyjną dla każdej specjalności językowej Egzamin wstępny zdawany jest wyłącznie z języka obcego i obejmuje zagadnienia zawarte w programie szkoły średniej. 4

5 2. Zagadnienia egzaminacyjne opracowują nauczyciele Kolegium pod nadzorem kierownika specjalności, w porozumieniu z opiekunem naukowo dydaktycznym. 3. Egzamin wstępny dla kandydatów na system dzienny składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. 4. Celem egzaminu pisemnego jest sprawdzenie umiejętności: a) rozumienia tekstu mówionego i pisanego, b) wypowiedzi pisemnej na określony temat, c) znajomości zagadnień gramatycznych. 5. Koperty zawierające testy egzaminacyjne otwierane są na początku egzaminów w obecności kandydatów. 6. Egzamin pisemny jest egzaminem anonimowym, w którym dane personalne zastępowane są kodem. Odczytanie kodów następuje po dokonaniu oceny prac egzaminacyjnych. 7. Celem egzaminu ustnego jest sprawdzenie umiejętności: a) rozumienia tekstu pisanego, b) wypowiedzi w języku obcym na określony temat. 8. Ocena końcowa z egzaminu jest średnią arytmetyczną ocen uzyskanych na egzaminie pisemnym i ustnym Egzamin wstępny dla kandydatów na system zaoczny ma formę rozmowy kwalifikacyjnej. 2. Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest sprawdzenie umiejętności: a) wypowiedzi w języku obcym na określony temat, b) rozumienia tekstu mówionego i znajomości zagadnień gramatycznych W trakcie egzaminu wstępnego stosuje się następującą skalę ocen: a) bardzo dobry; %, b) dobry; 90 71%, c) dostateczny; 70 51%, d) dopuszczający; 50 31%, e)niedostateczny; poniżej 30%, 5

6 2. W przypadkach spornych, głos decydujący w sprawie oceny z egzaminu należy do przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej. 3. Wyniki egzaminu podaje się do wiadomości słuchaczy w sekretariacie Kolegium, od początku następnego tygodnia po zakończeniu egzaminu. 4. Kandydat ma prawo wglądu w pracę pisemną, po ogłoszeniu ostatecznych wyników. 5. Od decyzji Komisji Egzaminacyjnej przysługuje kandydatowi prawo odwołania się do Komisji Rekrutacyjnej w terminie siedmiu dni od daty ogłoszenia wyników. 6

7 ROZDZIAŁ III TERMINY REKRUTACJI 1 1. W NKJO w Wodzisławiu Śląskim rekrutacja może przebiegać w dwóch terminach: a) nabór pierwszy w miesiącu lipcu, b) nabór drugi w miesiącu wrześniu. 2. Termin składania dokumentów upływa na dwa dni przed rozpoczęciem egzaminu /dokumenty dostarczone przez pocztę po tym terminie nie będą brane pod uwagę/ 3. Terminy rekrutacji i harmonogram egzaminów ustalane są na pierwszym w danym roku szkolnym posiedzeniu Rady Programowej Kolegium i podawane do wiadomości na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Kolegium. 7

8 ROZDZIAŁ IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1 1. Posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej i Egzaminacyjnych są protokołowane. 2. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w przeprowadzeniu egzaminu wstępnego Komisja Rekrutacyjna może zarządzić jego powtórzenie. 3. W przypadku, gdy kandydatów przyjętych bez postępowania kwalifikacyjnego oraz przyjętych w wyniku zdanego egzaminu wstępnego jest więcej niż miejsc, o kolejności na liście przyjęć decyduje średnia ocen z świadectwa dojrzałości lub świadectwa ukończenia szkoły średniej. 4. Decyzję o możliwości przyjęcia do Kolegium osoby niepełnosprawnej podejmuje Komisja Rekrutacyjna, która może w stosunku do takiego kandydata zmodyfikować sposób postępowania rekrutacyjnego. 5. W przypadkach spornych, głos decydujący w sprawie przyjęcia kandydata należy do przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej. 6. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej przysługuje kandydatowi prawo odwołania w terminie siedmiu dni od daty ogłoszenia wyników rekrutacji. 6. Regulamin Egzaminów Wstępnych i Zasad Przyjęć do NKJO w Wodzisławiu Śląskim podawany jest do wiadomości na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Kolegium. 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr./15 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R.0000.33.2015. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR R.0000.33.2015. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2015 r. UCHWAŁA NR R.0000.33.2015 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2016/2017 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 169 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012r., poz. 572, z póź. zm.) uchwala się, co następuje:

Na podstawie art. 169 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012r., poz. 572, z póź. zm.) uchwala się, co następuje: Uchwała nr 45/2013 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 28.05.2013r. w sprawie warunków i trybu przyjęć na studia na rok akademicki 2014/2015 w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Informator. na I rok studiów. dla kandydatów. jeden Uniwersytet. wiele możliwości

Informator. na I rok studiów. dla kandydatów. jeden Uniwersytet. wiele możliwości Informator dla kandydatów na I rok studiów 2012/2013 wiele możliwości jeden Uniwersytet INFORMACJE OGÓLNE 1 2INFORMACJE OGLÓNE Masz pytania? Biuro ds. Rekrutacji e-mail: rekrutacja@univ.szczecin.pl tel.

Bardziej szczegółowo

Regulaminu Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie

Regulaminu Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie Regulaminu Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie Postanowienia ogólne 1 Studia podyplomowe realizują strategię budowy społeczeństwa opartego na wiedzy i stale podnoszącego swoje

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały nr 4 SENATU WYŻSZEJ SZKOŁY FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU z dnia 29 maja 2015 r. w zmieniającą Uchwałę Nr 1 Senatu Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z 30 maja

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ Wydział Zarządzania i Dowodzenia

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ Wydział Zarządzania i Dowodzenia OFERTA EDUKACYJNA WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA i DOWODZENIA na rok akademicki 2014/15 Forma studiów: studia stacjonarne studia niestacjonarne Rodzaj studiów: studia I stopnia (osoby posiadające świadectwo dojrzałości)

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 14/2010/2011 Senatu Akademickiego z dnia 18 maja 2011 r.

Załącznik do Uchwały nr 14/2010/2011 Senatu Akademickiego z dnia 18 maja 2011 r. Załącznik do Uchwały nr 14/2010/2011 Senatu Akademickiego z dnia 18 maja 2011 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE FILOZOFICZNO-PEDAGOGICZNEJ IGNATIANUM W KRAKOWIE PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Podstawę

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

ZARZĄDZENIE Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 181 Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego ZARZĄDZENIE Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu przyjęć

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści REGULAMIN STUDIÓW Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyjmowania na studia... 2 III. Prawa i obowiązki studenta... 2 IV. Opieka nad studentami niepełnosprawnymi... 3 V. Przeniesienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ Na podstawie art. 8 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) prowadzone

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA FIZJOTERAPIA. 3-LETNIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (licencjackie)

STUDIA STACJONARNE KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA FIZJOTERAPIA. 3-LETNIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (licencjackie) Zasady rekrutacji określające warunki, tryb, formę studiów oraz zakres egzaminów wstępnych na studia na rok akademicki 2014/2015 przyjęte uchwałą nr 17/IV/2013, 18/IV/2013, 19/IV/2013 Senatu Akademii Wychowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do L Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy w Warszawie, ul. Burdzińskiego 4

Regulamin rekrutacji do L Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy w Warszawie, ul. Burdzińskiego 4 Regulamin rekrutacji do L Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy w Warszawie, ul. Burdzińskiego 4 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dn. 6 grudnia 1991 r. o zmianie ustawy systemie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W AKADEMII TECHNICZNO-HUMANISTYCZNEJ W BIELSKU-BIAŁEJ SPIS TREŚCI

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W AKADEMII TECHNICZNO-HUMANISTYCZNEJ W BIELSKU-BIAŁEJ SPIS TREŚCI REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W AKADEMII TECHNICZNO-HUMANISTYCZNEJ W BIELSKU-BIAŁEJ SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne II. Zasady tworzenia, przekształcania i likwidacji studiów podyplomowych III. Prawa

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE NA ROK AKADEMICKI 2015/2016

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE NA ROK AKADEMICKI 2015/2016 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE NA ROK AKADEMICKI 2015/2016 1 1. Niniejsza uchwała określa zasady i tryb postępowania rekrutacyjnego na I rok jednolitych studiów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Śląskim

REGULAMIN Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Śląskim Załącznik do Uchwały nr 155 Senatu UŚ z dnia 26 czerwca 2012 r. REGULAMIN Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Śląskim Tekst jednolity Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa ogólne zasady naboru

Bardziej szczegółowo

100x70 cm) w przypadku studiów stacjonarnych,

100x70 cm) w przypadku studiów stacjonarnych, Uchwała Nr 93/2012-2016 Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania na I rok studiów w roku akademickim 2015/2016 Na podstawie art. 169 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy

Regulamin Studiów Podyplomowych Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy Regulamin Studiów Podyplomowych Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy 0 I. Postanowienia ogólne 1 1. Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, dalej KPSW, prowadzi studia na podstawie: 1)

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji DO Technikum nr 11 W WARSZAWIE, UL. ODROWĄŻA 75:

Regulamin rekrutacji DO Technikum nr 11 W WARSZAWIE, UL. ODROWĄŻA 75: Regulamin rekrutacji DO Technikum nr 11 W WARSZAWIE, UL. ODROWĄŻA 75: PODSTAWA PRAWNA: Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu

Regulamin Studiów Podyplomowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu Załącznik do Uchwały Nr 15 /2015 Senatu PWSZ w Sandomierzu z dnia 19.06.2015 r. Regulamin Studiów Podyplomowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu 1 SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne II.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ALMAMER SZKOLE WYŻSZEJ. /tekst jednolity, 15 grudnia 2011 roku/

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ALMAMER SZKOLE WYŻSZEJ. /tekst jednolity, 15 grudnia 2011 roku/ Załącznik do uchwały Nr 13/2011-2015 Senatu ALMAMER Szkoły Wyższej z dnia 14 grudnia 2011 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ALMAMER SZKOLE WYŻSZEJ /tekst jednolity, 15 grudnia 2011 roku/ WARSZAWA 2011

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU Załącznik do uchwały nr 91 (2013/2014) Senatu UEP z dnia 27 czerwca 2014 roku REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od 1 października 2013 r.)

(obowiązuje od 1 października 2013 r.) REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH STAROPOLSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ w KIELCACH (dawniej Wyższej Szkoły Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach) (obowiązuje od 1 października 2013 r.) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W SULECHOWIE

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W SULECHOWIE REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W SULECHOWIE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Studia podyplomowe funkcjonują na podstawie: Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 13 MKO z dnia 6 lutego 2015 r.

Zarządzenie Nr 13 MKO z dnia 6 lutego 2015 r. Źródło: http://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/5971,zarzadzenie-nr-13-mko-z -dnia-6-lutego-2015-r.html Wygenerowano: Środa, 8 lipca 2015, 10:28 Zarządzenie Nr 13 MKO z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Studiów Podyplomowych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

REGULAMIN Studiów Podyplomowych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie REGULAMIN Studiów Podyplomowych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Studia podyplomowe mogą być prowadzone przez podstawowe jednostki organizacyjne Uczelni lub

Bardziej szczegółowo

M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. Warszawa, 21 marca 2005 r. ISSN 1640 6583 Nr 2A ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 286

M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. Warszawa, 21 marca 2005 r. ISSN 1640 6583 Nr 2A ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 286 M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Warszawa, ISSN 1640 6583 Nr 2A ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 286 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 16 lutego W SPRAWIE USZCZEGÓŁOWIENIA I UZUPEŁNIENIA UCHWAŁY

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Regulamin Studiów Podyplomowych w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi Regulamin Studiów Podyplomowych w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi I. Postanowienia ogólne 1 1. Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, zwana dalej AHE, jest uczelnią niepubliczną wpisaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Załącznik do Uchwały Nr 42/2007 Senatu PWSZ w Nowym Sączu z dnia 28 września 2007 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Nowy Sącz, 2007 Spis treści: Podstawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4 Senatu Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku z dnia 12 marca 2013 roku REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ateneum-Szkoła Wyższa

Bardziej szczegółowo