Regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych Gimnazjum Nr 5 im. Pawła II w Raciborzu 2015/2016

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych Gimnazjum Nr 5 im. Pawła II w Raciborzu 2015/2016"

Transkrypt

1 Regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych Gimnazjum Nr 5 im. Pawła II w Raciborzu 2015/ Podstawa prawna Regulamin rekrutacji opracowano na podstawie: 1. Rozporządzenia MENiS z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych. (Dz. U. Nr 26, poz. 232, z póź. zm.) 2. Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty Nr 0P-DO z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół dla młodzieży: gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz sposobu przeliczania na punkty zajęć edukacyjnych i wyników egzaminu gimnazjalnego, a także sposobu punktowania innych osiągnięć kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży w województwie śląskim na rok szkolny 2014/ Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7 z późn.zm. art. 9 15) 4. Ustaleń Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej 2 Wymagane dokumenty i terminy ich składania 1. Kandydaci do klas pierwszych składają dokumenty w sekretariacie Gimnazjum Nr 5 im. Jana Pawła II w Raciborzu w terminie podanym w załączniku do regulaminu. 2. Dokumenty wymagane przy ubieganiu się o przyjęcie : 1) wniosek o przyjęcie (na druku wydanym w sekretariacie szkoły lub skopiowanym ze strony (www.gimnazjum5raciborz.edupage.org) 2) 2 podpisane fotografie 30 x 40 mm, 3) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oryginał, 4) zaświadczenie o wynikach sprawdzianu po klasie VI oryginał 5) posiadane dokumenty potwierdzające dostosowania form i metod pracy (opinie i orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej) 6) zaświadczenie stwierdzające uzyskanie przez kandydata tytułu laureata lub finalisty Wojewódzkiego Konkursu Interdyscyplinarnego 3 Szkolna komisja kwalifikacyjno-rekrutacyjna 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji Dyrektor Szkoły powołuje Komisję Rekrutacyjno- Kwalifikacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków. 2. Dyrektor ustala termin posiedzenia Komisji. 3. Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna: 1) przeprowadza postępowanie rekrutacyjno-kwalifikacyjne zgodnie z kryteriami określonymi w regulaminie, 2) ogłasza listę kandydatów przyjętych do szkoły z podziałem na klasy, 3) rozstrzyga w sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie i nierozstrzygniętych w szczegółowych przepisach,

2 4) sporządza protokół postępowania kwalifikacyjnego. 5) od decyzji Komisji przysługuje odwołanie do Dyrektora Szkoły w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji. 4 Zasady naboru 1. Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się : a. absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie Gimnazjum Nr 5 im. Jana Pawła II w Raciborzu - z urzędu, na podstawie zgłoszenia rodziców/opiekunów prawnych b. absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem szkoły, w przypadku gdy gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami - na wniosek rodziców /opiekunów prawnych, c. absolwentów szkół podstawowych oraz uczniów klas I i II gimnazjum nie rokujących ukończenia gimnazjum w normalnym trybie zamieszkałych w obwodzie i poza obwodem na podstawie wniosku o przyjęcie do klasy przysposabiającej do pracy i opinii Poradni Psychologiczno Pedagogicznej o potrzebie kształcenia w oddziałach przysposabiających do pracy. 2. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje gimnazjum, kandydatów przyjmuje się uwzględniając kryteria: a. Ocena zachowania co najmniej dobra, b. Średnia ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z przedmiotów: języka polskiego, historii, matematyki, przyrody, c. Liczba punktów uzyskanych na sprawdzianie końcowym, d. Inne szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. 3. Komisja przydzielając do klas pierwszych kieruje się następującymi zasadami: a. Liczba uczniów przyjmowanych do klas I nie może być większa niż 32 osoby, b. Odziały przysposabiające do pracy mogą liczyć maksymalnie 16 uczniów c. W miarę możliwości należy zwrócić uwagę na miejsce zamieszkania ucznia, d. Dobór do klasy powinien odbywać się na zasadzie zróżnicowania poziomu dydaktycznego lub na podstawie preferencji uczniów dołączony do wniosku o przyjęcie (uczniowie mogą wskazać z kim chcieliby chodzić do klasy) 4.1 Zasady naboru do Gimnazjum Nr 5 im. Jana Pawła II w Raciborzu uczniów spoza obwodu w przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje gimnazjum: 1. O przyjęciu do klasy pierwszej decyduje łączna liczba zdobytych punktów z poszczególnych kryteriów : 1) Punkty uzyskane z przeliczenia ocen na świadectwie klasy VI wg zasad : a. ocena zachowania: wzorowe 6pkt.,bardzo dobre- 5pkt, dobre -4pkt., poprawne - 3 pkt. b. z przedmiotów: język polski, historia, matematyka, przyroda : i. celujący 6pkt. ii. bardzo dobry 5pkt. iii. dobry 4pkt. iv. dostateczny - 3 pkt. c. liczba punktów uzyskanych na sprawdzianie końcowym max 40pkt.,

3 d. Inne szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej: i. I miejsce lub tytuł laureata 5 pkt. ii. II miejsce lub tytuł finalisty 4 pkt. iii. III miejsce lub wyróżnienie 3 pkt. e. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 5 pkt. 2) Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym wynosi: 80 pkt. 2. Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są w pierwszej kolejności niezależnie od kryteriów, o których mowa w ust Zasady naboru do klasy przysposabiającej do pracy:, 1. Uczniowie uczęszczający do oddziału przysposabiającego do pracy odbywają zajęcia praktyczne u pracodawców w wybranych przez siebie kierunkach. Uczniowie podpisują umowę o odbycie praktyk z wybranym przez siebie pracodawcą, który podpisuje umowę z OHP lub korzystają z praktyk u pracodawców, z którymi umowę podpisał Ochotniczy Hufiec Pracy. 1) Zajęcia praktyczne u pracodawców odbywać się będą w klasie drugiej i trzeciej w wymiarze dwóch dni tygodniowo (po 8 godzin) 2) Uczniowie odbywający praktyki w ramach współpracy z OHP mają zapłacone ubezpieczenie zdrowotne i składki emerytalne przez pracodawcę, z którym podpisali umowę o pracę 3) Praktyki kończą się egzaminem, który przeprowadza pracodawca, u którego uczeń odbywa praktykę. 4) Niezaliczenie praktyki, o której mowa w 4.2 pkt. 5 jest jednoznaczne z powtarzaniem klasy. 2. Warunkiem do oddziałów przysposabiających do pracy jest: 1) złożenie dokumentów wymaganych przy ubieganiu się o przyjęcie do gimnazjum 2 pkt. 2 w tym wniosek o przyjęcie do klasy przysposabiającej do pracy 2) posiadanie i dostarczenie opinii PPP, 3) złożenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki na praktyce w wybranym kierunku, 4) ukończenie 15 roku życia, 5) podpisanie i złożenie wszelkich umów z OHP w Rybniku i z pracodawcą, u którego będą odbywać się praktyki. 4.3 Terminy składania wniosków wraz z odpowiednią dokumentacją o przyjęcie do szkoły dla młodzieży: 1. Wnioski wraz z dokumentacją - o przyjęcie do gimnazjum kandydata zamieszkałego poza obwodem rodzic składa: od 14 kwietnia 2015 r. 21 maja 2015 r. 2. do 21 maja 2015 do godz w sekretariacie szkoły przyjmowane są dokumenty kandydatów W tym terminie kandydaci składają: a. wniosek

4 b. druki wniosku o przyjęcie do klasy I można otrzymać w sekretariacie szkoły lub pobrać ze strony internetowej 3. Postępowanie rekrutacyjne wraz z terminami: 1) Do 30 czerwca 2015 do godz kandydaci do szkoły obowiązani są złożyć poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia o wynikach sprawdzianu 2) W przypadku, gdy liczba kandydatów do klasy pierwszej nie przekroczy liczby wolnych miejsc do klasy pierwszej zostaną przyjęci wszyscy uczniowie, którzy złożą wymagane dokumenty. 3) Jeżeli liczba kandydatów do klas pierwszych przekroczy liczbę miejsc wolnych, wtedy o przyjęciu kandydata decyduje suma punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym (z zastrzeżeniem pkt.2 ) zgodnie z 4.1 4) Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna sporządza listę przyjętych do klas pierwszych. O kolejności na liście decyduje suma wszystkich punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym. 5) W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej liczby punktów o przyjęciu zdecyduje wyższa ocena z zachowania, problemy zdrowotne oraz sytuacja rodzinna i materialna kandydata 6) 2 lipca 2015 o godz nastąpi ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 7) Odwołania od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej do dyrektora Gimnazjum Nr 5 im. Jana Pawła II w Raciborzu będą przyjmowane do 9 lipca 2015 roku do godz Odwołać można się tylko w przypadku stwierdzenia niezgodności z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie. 8) Do 06 lipca 2015 do godz kandydaci przyjęci do szkoły potwierdzają wolę podjęcia nauki w klasie pierwszej Gimnazjum Nr 5 im. Jana Pawła II w Raciborzu poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej. Kandydaci dostarczają także dwa podpisane zdjęcia. 9) 07 lipca 2015 r. o godzinie nastąpi ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Gimnazjum Nr 5. Niedostarczenie do wymienionego terminu oryginału świadectwa klasy szóstej i wyników sprawdzianu, oznacza rezygnację kandydata z nauki w pierwszej klasie Gimnazjum Nr 5 im. Jana Pawła II w Raciborzu 10) W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy kandydata do gimnazjum. 11) Komisja rekrutacyjna w terminie do 5 dni sporządza uzasadnienie nie kandydata do gimnazjum i dostarcza je rodzicowi kandydata. 12) W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w pkt. 13 rodzic kandydata może wnieść do dyrektora Gimnazjum Nr 5 im. Jana Pawła II w Raciborzu odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. 13) Dyrektor Gimnazjum Nr 5 im. Jana Pawła II w Raciborzu rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w pkt. 13, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora Gimnazjum Nr 5 im. Jana Pawła II w Raciborzu służy skarga do sądu administracyjnego w Gliwicach. 14) Wszystkie spory wynikłe w trakcie przeprowadzania rekrutacji do gimnazjum rozstrzyga dyrektor szkoły. 15) Zasady rekrutacji do klasy pierwszej zostały przyjęte przez Radę Pedagogiczną Gimnazjum Nr 5 im. Jana Pawła II w Raciborzu w dniu 18 lutego 2015 roku. 4. Załączniki: 1) Załącznik nr 1 do regulaminu rekrutacji uczniów na rok szkolny 2015/2016 -

5 Harmonogram rekrutacji : a. do 21 maja 2015r. do godziny 15:00 - Termin składania w sekretariacie podań o przyjęcie do szkoły b. 2 lipca 2015 o godzinie ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. c. do 06 lipca 2015 do godziny Termin składania oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia o wynikach sprawdzianu oraz inne zaświadczenia d. 07 lipca 2015r. godz Ogłoszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych do gimnazjum 2) Załącznik nr 2 do regulaminu rekrutacji uczniów na rok szkolny 2015/ Zasady rekrutacji do klas I Gimnazjum Nr 5 im. Jana Pawła II w Raciborzu na rok szkolny 2015/2016 3) Załącznik nr 3 do regulaminu rekrutacji uczniów na rok szkolny 2015/ Terminarz rekrutacji do Gimnazjum Nr 5 im. Jana Pawła II w Raciborzu na rok szkolny 2015/2016 TERMINARZ REKRUTACJI DO GIMNAZJUM NR 5 IM. JANA PAWŁA II W RACIBORZU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 l.p. Terminy Rodzaj zadania kwietnia (wtorek) do 21 maja (czwartek) składanie dokumentów do co najwyżej trzech wybranych gimnazjów 2. do 30 czerwca (wtorek) złożenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach sprawdzianu (oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem) 3. 2 lipca (czwartek) o godz. 15:00 ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły 4. do 6 lipca (poniedziałek) do 15:00 dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej. Kandydaci dostarczają także dwa podpisane zdjęcia.

6 5. 7 lipca (wtorek) o 15:00 ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych do szkoły 6. 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły możliwość złożenia wniosku do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy kandydata do szkoły 7. do 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy 8. do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy możliwość złożenia, do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy 9. do 7 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy

REGULAMIN REKRUTACJI DO GIMNAZJUM NR 13 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. GENERAŁA JÓZEFA HALLERA W PŁOCKU W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 w roku szkolnym 2015/2016

REGULAMIN REKRUTACJI DO GIMNAZJUM NR 13 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. GENERAŁA JÓZEFA HALLERA W PŁOCKU W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 w roku szkolnym 2015/2016 REGULAMIN REKRUTACJI DO GIMNAZJUM NR 13 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. GENERAŁA JÓZEFA HALLERA W PŁOCKU W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 w roku szkolnym 2015/2016 PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA REGULAMINU 1. Ustawa z

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY REKRUTACJI. do klasy pierwszej. Gimnazjum nr 23 im. Ireny Sendlerowej w Warszawie, ul. Tarnowiecka 4. w roku szkolnym 2015/2016

SZCZEGÓŁOWE ZASADY REKRUTACJI. do klasy pierwszej. Gimnazjum nr 23 im. Ireny Sendlerowej w Warszawie, ul. Tarnowiecka 4. w roku szkolnym 2015/2016 SZCZEGÓŁOWE ZASADY REKRUTACJI do klasy pierwszej Gimnazjum nr 23 im. Ireny Sendlerowej w Warszawie, ul. Tarnowiecka 4 w roku szkolnym 2015/201 I. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do TECHNIKUM nr 24 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie, ul. Urbanistów 3 na rok szkolny 2012/2013

Regulamin rekrutacji do TECHNIKUM nr 24 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie, ul. Urbanistów 3 na rok szkolny 2012/2013 Regulamin rekrutacji do TECHNIKUM nr 24 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie, ul. Urbanistów 3 na rok szkolny 2012/2013 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji DO Technikum nr 11 W WARSZAWIE, UL. ODROWĄŻA 75:

Regulamin rekrutacji DO Technikum nr 11 W WARSZAWIE, UL. ODROWĄŻA 75: Regulamin rekrutacji DO Technikum nr 11 W WARSZAWIE, UL. ODROWĄŻA 75: PODSTAWA PRAWNA: Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja w roku szkolnym 2015/2016 w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2

Rekrutacja w roku szkolnym 2015/2016 w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2 ZASADY REKRUTACJI na rok szkolny 2015/2016 do Technikum Samochodowego nr 2 i Zasadniczej Szkoły Samochodowej nr 1 wchodzących w skład Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2 w Warszawie al. Jana

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji do Szkoły Podstawowej nr 8

Warunki rekrutacji do Szkoły Podstawowej nr 8 KRYTERIA NABORU UCZNIÓW do Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu na rok szkolny 2015/2016. Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ XIV REKRUTACJA UCZNIÓW DO SZKOŁY 206. Ogólne zasady rekrutacji

ROZDZIAŁ XIV REKRUTACJA UCZNIÓW DO SZKOŁY 206. Ogólne zasady rekrutacji ROZDZIAŁ XIV REKRUTACJA UCZNIÓW DO SZKOŁY 206. Ogólne zasady rekrutacji 1. Gimnazjum przeprowadza rekrutację uczniów z wykorzystaniem systemu elektronicznego. 2. Liczbę uczniów, którzy mają być przyjęci

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I KRYTERIA REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I LICEALNYCH W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

WARUNKI I KRYTERIA REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I LICEALNYCH W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 WARUNKI I KRYTERIA REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I LICEALNYCH W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 W roku szkolnym 2013/2014 Zespół Szkół Elektronicznych Licealnych prowadzi nabór do klas

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do L Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy w Warszawie, ul. Burdzińskiego 4

Regulamin rekrutacji do L Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy w Warszawie, ul. Burdzińskiego 4 Regulamin rekrutacji do L Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy w Warszawie, ul. Burdzińskiego 4 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dn. 6 grudnia 1991 r. o zmianie ustawy systemie

Bardziej szczegółowo

ZASADY I TERMINY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH DLA MŁODZIEŻY PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO BIAŁYSTOK W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

ZASADY I TERMINY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH DLA MŁODZIEŻY PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO BIAŁYSTOK W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ZASADY I TERMINY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH DLA MŁODZIEŻY PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO BIAŁYSTOK W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 1. Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2015/2016

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI REGULAMIN REKRUTACJI W PUBLICZNEJ SZKOLE POLICEALNEJ DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH Postawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, art. 20

Bardziej szczegółowo

III Rekrutacja do Gimnazjum Nr 49 z Oddziałami Dwujęzycznymi we Wrocławiu

III Rekrutacja do Gimnazjum Nr 49 z Oddziałami Dwujęzycznymi we Wrocławiu Wyciąg z REGULAMINU REKRUTACJI do Zespołu Szkół nr 14 we Wrocławiu Podstawa prawna: na rok szkolny 2015/2016 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do XI Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Warszawie oraz procedury przeprowadzenia naboru na rok szkolny 2015/2016

Regulamin rekrutacji do XI Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Warszawie oraz procedury przeprowadzenia naboru na rok szkolny 2015/2016 Regulamin rekrutacji do XI Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Warszawie oraz procedury przeprowadzenia naboru na rok szkolny 2015/2016 I. PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 20 lutego 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 20 lutego 2004 r. Dz.U.04.26.232 2009.03.13 zm. Dz.U.2009.31.208 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

Szanowni Rodzice/Opiekunowie. 3 marca 2014 r. rozpoczyna się rekrutacja do klas pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum w roku szkolnym 2014/2015.

Szanowni Rodzice/Opiekunowie. 3 marca 2014 r. rozpoczyna się rekrutacja do klas pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum w roku szkolnym 2014/2015. ZASADY NABORU UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ i PIERWSZEJ KLASY GIMNAZJUM PUBLICZNEGO IM. JANA PAWŁA II NA ROK SZKOLNY 201/201 Szanowni Rodzice/Opiekunowie marca 201 r. rozpoczyna się rekrutacja

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Statutu Szkoły Regulamin rekrutacji do LXIV Liceum Ogólnokształcącego im. St. I. Witkiewicza na rok szkolny 2010/2011

Załącznik do Statutu Szkoły Regulamin rekrutacji do LXIV Liceum Ogólnokształcącego im. St. I. Witkiewicza na rok szkolny 2010/2011 Załącznik do Statutu Szkoły Regulamin rekrutacji do LXIV Liceum Ogólnokształcącego im. St. I. Witkiewicza na rok szkolny 2010/2011 I. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 13 MKO z dnia 6 lutego 2015 r.

Zarządzenie Nr 13 MKO z dnia 6 lutego 2015 r. Źródło: http://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/5971,zarzadzenie-nr-13-mko-z -dnia-6-lutego-2015-r.html Wygenerowano: Środa, 8 lipca 2015, 10:28 Zarządzenie Nr 13 MKO z

Bardziej szczegółowo

Zasady i kryteria rekrutacji. do VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach. na rok szkolny 2015/2016

Zasady i kryteria rekrutacji. do VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach. na rok szkolny 2015/2016 Zasady i kryteria rekrutacji do VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Warunki i kryteria rekrutacji do LII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Stanisława Reymonta w Warszawie, ul. Żeromskiego 81

Warunki i kryteria rekrutacji do LII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Stanisława Reymonta w Warszawie, ul. Żeromskiego 81 Warunki i kryteria rekrutacji do LII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Stanisława Reymonta w Warszawie, ul. Żeromskiego 81 Na rok szkolny 2014/2015 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

Zasady i regulamin rekrutacji do klas I Gimnazjum Integracyjnego nr 54 we Wrocławiu w roku szkolnym 2015 / 2016

Zasady i regulamin rekrutacji do klas I Gimnazjum Integracyjnego nr 54 we Wrocławiu w roku szkolnym 2015 / 2016 Zasady i regulamin rekrutacji do klas I Gimnazjum Integracyjnego nr 54 we Wrocławiu w roku szkolnym 2015 / 2016 Podstawy prawne rekrutacji: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o kryteriach przyjęć do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Czesława Miłosza w Gryficach ROK SZKOLNY 2015/2016

INFORMACJA. o kryteriach przyjęć do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Czesława Miłosza w Gryficach ROK SZKOLNY 2015/2016 INFORMACJA o kryteriach przyjęć do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Czesława Miłosza w Gryficach ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkoła prowadzi nabór do: Technikum Ekonomicznego Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA NABORU DO SZKOŁ PONADGIMNAZJANYCH W ZESPOLE SZKOŁ TECHNICZNYCH W PLOCKU

KRYTERIA NABORU DO SZKOŁ PONADGIMNAZJANYCH W ZESPOLE SZKOŁ TECHNICZNYCH W PLOCKU OGÓLNE ZASADY NABORU KRYTERIA NABORU DO SZKOŁ PONADGIMNAZJANYCH W ZESPOLE SZKOŁ TECHNICZNYCH W PLOCKU Do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej funkcjonującej w obrębie Zespołu Szkół Technicznych w Płocku,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. do Technikum Samochodowego Nr 3 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 11

REGULAMIN REKRUTACJI. do Technikum Samochodowego Nr 3 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 11 REGULAMIN REKRUTACJI do Technikum Samochodowego Nr 3 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 11 w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 3 im. I. J. Paderewskiego w Warszawie, ul. Włościańska 35 na rok

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 3/2015 Dyrektora II LO im Cypriana Kamila Norwida w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 lutego 2015 roku. Regulamin rekrutacji do klas pierwszych II Liceum Ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 1 W MILANÓWKU. w roku szkolnym 2015/2016

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 1 W MILANÓWKU. w roku szkolnym 2015/2016 REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 1 W MILANÓWKU w roku szkolnym 2015/2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. Z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami).

Bardziej szczegółowo

1. sekretariat szkoły - tel. (58) 672 25 09 2. htpp://www.zsp2.net 3. e-mail: zsp2@zsp2.net, zsp2wejherowo@gmail.com 4. gablota szkoły (I piętro)

1. sekretariat szkoły - tel. (58) 672 25 09 2. htpp://www.zsp2.net 3. e-mail: zsp2@zsp2.net, zsp2wejherowo@gmail.com 4. gablota szkoły (I piętro) Załącznik do Zarządzenia nr 7/2015 z dnia 23. lutego 2015 r. REGULAMIN R E K R U T A C J I NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2014/2015

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2014/2015 Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2014/2015 Białystok 2014 Opracowanie: DEPARTAMENT EDUKACJI URZĘDU MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ustalam zasady: OFERTA EDUKACYJNA DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

ustalam zasady: OFERTA EDUKACYJNA DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Zarządzenie dyrektora XX Liceum Ogólnokształcącego im. Zbigniewa Herberta w Gdańsku nr 02/14/02/14 z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie zasad rekrutacji oraz trybu pracy Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej Na

Bardziej szczegółowo

ul. Mickiewicza 15, 28 100 Busko Zdrój Tel. 0-41-378-30-51,-52, 0-41-378-10-38, Fax: 0-41-378-35-78, e-mail: starostwo@powiat.busko.

ul. Mickiewicza 15, 28 100 Busko Zdrój Tel. 0-41-378-30-51,-52, 0-41-378-10-38, Fax: 0-41-378-35-78, e-mail: starostwo@powiat.busko. ul. Mickiewicza 15, 28 100 Busko Zdrój Tel. 0-41-378-30-51,-52, 0-41-378-10-38, Fax: 0-41-378-35-78, e-mail: starostwo@powiat.busko.pl Zasady elektronicznej rekrutacji uczniów do szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2015/2016

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2015/2016 Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2015/2016 Białystok 2015 Opracowanie: DEPARTAMENT EDUKACJI URZĘDU MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo