INNOWACYJNOŚĆ W PRZEMYŚLE FARMACEUTYCZNYM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INNOWACYJNOŚĆ W PRZEMYŚLE FARMACEUTYCZNYM"

Transkrypt

1 INNOWACYJNOŚĆ W PRZEMYŚLE FARMACEUTYCZNYM PLANOWANIE, POZYSKIWANIE KNOW-HOW, WDRAśANIE, ZARZĄDZANIE, SZACOWANIE KOSZTÓW STUDIA PODYPLOMOWE ZAŁOśENIA PROGRAMOWE I ORGANIZACYJNE Organizatorzy Studiów: Społeczna WyŜsza Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi Krajowy Instytut Ubezpieczeń w Warszawie we współpracy z: Centre for Management Training przy Uniwersytecie Warszawskim International MBA Program Clark University (Worcester) program MBA in Health Care Clark University program Master of Public Administration in Health Systems (MPA) Israeli College (Tel Aviv) Partner: Kancelaria Prawna Hogan & Hartson w Warszawie Adresaci Studiów: Celem studiów jest przekazanie kompleksowej wiedzy dotyczącej moŝliwości rozwoju przedsiębiorstw z sektora farmaceutycznego w Polsce. W szczególności omawiane będą regulacje prawne, uwarunkowania ekonomiczne, a takŝe procesy związane z wprowadzaniem innowacyjnych rozwiązań oraz nowych produktów leczniczych i wyrobów medycznych słuŝących ekspansji rynkowej. Studia Podyplomowe INNOWACYJNOŚĆ W PRZEMYŚLE FARMACEUTYCZNYM organizowane są dla osób pracujących bądź zamierzających podjąć pracę w branŝy farmaceutycznej oraz instytucjach państwowych związanych z tym sektorem. W szczególności zajęcia przeznaczone są dla kadry zarządzającej średniego i wyŝszego szczebla, a takŝe dla lekarzy, farmaceutów, biologów, kierowników w administracji publicznej oraz menadŝerów ochrony zdrowia. Adresatami są takŝe osoby przygotowujące się do studiów dających tytuł Master of Public Health (MPH) lub Master of Business Administration in Health Care.

2 Studia przeznaczone są dla osób legitymujących się wyŝszym wykształceniem posiadających tytuł magistra, licencjata lub równorzędny. Sylwetka absolwenta Studia podyplomowe przygotowują absolwenta do świadczenia usług consultingowych oraz zarządzania w sektorze farmaceutycznym i dziedzinach pokrewnych, ze szczególnym uwzględnieniem roli innowacji w sukcesie rynkowym firmy. Studia kształtują takŝe praktyczne umiejętności takie jak: składanie wniosków refundacyjnych, czytanie raportów HTA, zarządzanie projektami badań klinicznych, opracowywanie programów ubezpieczeniowych, wykorzystanie wiedzy z zakresu reklamy produktów leczniczych i marketingu, prowadzenie procesów lobbingowych oraz zarządzanie bezpieczeństwem. Program kształcenia Program studiów zapewni słuchaczom połączenie wiedzy z zakresu zarządzania, prawa, medycyny, farmacji oraz ekonomii w zakresie: polskiego i europejskiego systemu prawa farmaceutycznego, wiedzy o strukturze i zasadach funkcjonowania rynku farmaceutycznego, umiejętności planowania rozwoju linii produktów leczniczych na rynku polskim i wspólnotowym, skutecznych technik zarządzania w branŝy farmaceutycznej, obowiązujących regulacji dotyczących ochrony własności intelektualnej, zarządzania bezpieczeństwem oraz programami ubezpieczeń dla sektora farmaceutycznego, zasad planowania ekspansji rynkowej.

3 Wykładowcy Artur Fałek (Ministerstwo Zdrowia), prof. Romuald Holly (Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Szkoła Główna Handlowa Krajowy Instytut Ubezpieczeń), prof. Łukasz Sułkowski (Społeczna WyŜsza Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi Clark University) dr Michał Kamiński (Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Krajowy Instytut Ubezpieczeń), Katarzyna Bondaryk (Kancelaria Prawna Hogan & Hartson, Jamka Sp.k)., Kamil Kutycki (Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A), Mariusz Jędrzejewski (GFK Polonia), Daniel Gralak (Główny Inspektorat Farmaceutyczny), Piotr Iwanowski (Stowarzyszenie GCP), prof. Jacek Spławiński, (ekspert narodowy - Europejska Agencja ds. Leków), Rafał Zyśk (Narodowy Fundusz Zdrowia), dr Małgorzata Budasz Świderska (były ekspert ds. chorób sierocych, wyrobów medycznych - Europejska Agencja ds. Leków), Wojciech Matusewicz (Agencja Oceny Technologii Medycznych), prof. Henryk Mruk (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu), prof. Józef Drzewoski (Uniwersytet Medyczny w Łodzi), Marcin Kołakowski (Główny Inspektorat Farmaceutyczny), Grzegorz Mączyński (konsultant naukowy Krajowego Instytutu Ubezpieczeń), dr Diana Philips. Lista wykładowców moŝe ulec zmianom, w przypadku wystąpienia okoliczności niezaleŝnych od organizatorów Studiów. Ramowy program studiów Studia trwają dwa semestry i obejmują 192 godziny wykładów, konwersatoriów, ćwiczeń i seminarium dyplomowego w 12 sesjach sobotnio niedzielnych. Zakres programu kształcenia (bloki programowe) Symbol bloku Zasady i cele polityki lekowej państwa. Praktyka polska, a standardy światowe. A/1 Innowacyjność w polskim systemie ochrony zdrowia. Rola leków innowacyjnych w polityce lekowej. A/2 Rynek farmaceutyczny w Polsce rola i miejsce w systemie ochrony zdrowia. Konflikty interesów uczestników gry wolnorynkowej. A/3

4 Innowacyjność w gospodarce wolnorynkowej. Innowacyjność w farmacji. B/1 Innowacyjność jako atrybut przewagi konkurencyjnej na rynku farmaceutycznym. B/2 Innowacyjność w polskim przemyśle farmaceutycznym i w innych krajach członkowskich UE. Inicjatywy Unii Europejskiej w zakresie promowania innowacyjności w przemyśle farmaceutycznym. B/3 Rynek leków innowacyjnych w Polsce i na świecie sukcesy i poraŝki; szanse i zagroŝenia. B/4 Ochrona własności intelektualnej w przemyśle farmaceutycznym. Patenty, prawa wyłączności danych, wyłączność rynkowa a powstanie leku generycznego. Okres przejściowy w zakresie wyłączności danych. Ubezpieczenia Tytułu Prawnego (Title Insurance) na rynku polskim i w innych krajach (ubezpieczenie praw do własności intelektualnej). B/5 B/6 Badania rynkowe potrzeby, oczekiwania i preferencje systemu ochrony zdrowia poszczególnych grup zawodowych oraz róŝnych grup pacjentów. C/1 Geneza produktu innowacyjnego w przemyśle farmaceutycznym jak powstaje nowy lek? Technologie produktów R&D. C/2 Wytwarzanie leków. Zasady Dobrej Praktyki Wytwarzania. C/3 Badania kliniczne produktów leczniczych i wyrobów medycznych regulacje prawne, bezpieczeństwo, zasady i moŝliwości ubezpieczeń. Teoria i praktyka. D/1

5 Rejestracja produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Procedury administracyjne i sądowo administracje w praktyce rejestracyjnej. (Która z procedur rejestracji leku jest najbardziej korzystna dla podmiotu odpowiedzialnego?) D/2 Health Technology Assessment / Evidence Base Medicine w farmakoterapii i przemyśle farmaceutycznym. E/1 Koszyk świadczeń zdrowotnych i usług medycznych. Świadczenia gwarantowane. Świadczenia niegwarantowane. Wycena świadczeń. Leki w koszyku procedur gwarantowanych. E/2 Refundacja a ustalanie cen leków. Kryteria i zasady refundacji w Polsce i w innych krajach członkowskich UE. F/1 Obrót hurtowy a obrót detaliczny. Problemy prawne (w tym: przepisy antymonopolowe). F/2 Kształtowanie kultury innowacyjności w polskiej gospodarce narodowej. Wzorce zachodnioeuropejskie vs. amerykańskie. F/3 Wyroby medyczne. Zagadnienia prawne. Reprocesing w obrocie wyrobami medycznymi. Terapie zaawansowane. F/4 Efektywność ekonomiczna wytwarzania (1) leków brandowych vs. (2) leków generycznych. F/5 Wycofywanie produktów leczniczych z obrotu. G/1 Zarządzanie ryzykiem strategie i postawy wobec ryzyka. Ubezpieczenia w ochronie zdrowia. G/2 Monitorowanie zdarzeń niepoŝądanych, jakość produktów leczniczych, zarządzanie ryzykiem zasady programu ubezpieczenia. G/3

6 Bariery rozwoju produktów innowacyjnych w farmacji; technologiczne, biotyczne, formalno-prawne, ekonomiczne, społeczno-polityczne. G/4 Reklama produktów leczniczych / marketing farmaceutyczny. H/1 PR i komunikacja w firmie farmaceutycznej. H/2 Działalność lobbingowa w Unii Europejskiej oraz w Polsce zasady, podobieństwa oraz róŝnice. Ustawa o działalności lobbingowej polska praktyka. I/1 Pozyskiwanie funduszy na rozwój oraz wdraŝanie innowacyjnych rozwiązań. (Jak uzyskać dofinansowanie ze środków UE?) I/2 Prawo Unii Europejskiej jak z niego korzystać? Polskie procedury legislacyjne wpływ podmiotów zewnętrznych na kształt aktu prawnego. J Business English in Health Care - konsultacje (fakultatywne). K/1 Seminarium dyplomowe (do wyboru w języku polskim albo w języku angielskim). K/2 Forma zaliczenia studiów Absolwenci Studiów otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Innowacyjność w przemyśle farmaceutycznym" wydane przez Społeczną WyŜszą Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, jeŝeli: 1) zaliczyli zajęcia z poszczególnych przedmiotów zgodnie z wymaganiami wykładowców,

7 2) napisali pracę dyplomową, która uzyskała pozytywną recenzję. Absolwenci studiów otrzymują równieŝ Certyfikat Krajowego Instytutu Ubezpieczeń, będący potwierdzeniem zdobytej wiedzy praktycznej w zakresie zarządzania ryzykiem, bezpieczeństwa i ubezpieczeń. Osoby, które przygotują prace podyplomowe na uzgodniony temat w języku angielskim, mogą ubiegać się o przyjęcie, na prowadzone w Łodzi wspólnie z Clark University i Israeli College (1) studia MBA in Health Care lub (2) studia MPH (Master of Public Health); względnie na (3) prowadzone w Warszawie przez Centre for Management Training International MBA Program Uniwersytetu Warszawskiego studia MBA (Master of Business Administration); w kaŝdym przypadku z pominięciem pierwszego semestru/modułu studiów MBA lub MPH i związanych z tym opłat. Organizacja i koszt studiów Opłata za studia podyplomowe INNOWACYJNOŚĆ W PRZEMYŚLE FARMACEUTYCZNYM wynosi zł płatne do dn r. W przypadku rozłoŝenia opłaty na dwie raty (pierwsza rata zł, druga rata zł), z tym Ŝe pierwsza rata powinna zostać zapłacona do dn r., a druga rata przed rozpoczęciem drugiego semestru. Liczba miejsc ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmowane są do r. Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele (w 12 sesjach, łącznie 192 godz.) w Warszawie. Początek zajęć: ostatnia dekada października Zakończenie zajęć: pierwsza dekada czerwca Szczegółowych informacji udzielają: Konsultanci Programowi oraz Sekretarz Studiów telefonicznie lub pod adresem: Wpłaty na konto bankowe: ING Bank Śląski nr z dopiskiem Innowacyjność

ŚWIADCZENIODAWCY MEDYCZNI W POLSKIM SYSTEMIE UBEZPIECZEŃ ZDROWOTNYCH

ŚWIADCZENIODAWCY MEDYCZNI W POLSKIM SYSTEMIE UBEZPIECZEŃ ZDROWOTNYCH ŚWIADCZENIODAWCY MEDYCZNI W POLSKIM SYSTEMIE UBEZPIECZEŃ ZDROWOTNYCH - UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE W GOSPODARCE FINANSOWEJ ZOZ. KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ PRZEZ PODMIOTY PUBLICZNE I PRYWATNE. STUDIA PODYPLOMOWE

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE OFERTA PROGRAMOWA

STUDIA PODYPLOMOWE OFERTA PROGRAMOWA STUDIA PODYPLOMOWE OFERTA PROGRAMOWA Kraków 2009 Rekrutację na prezentowane kierunki prowadzi WYDZIAŁ ROZWOJU REGIONALNEGO w Dębicy UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO w Krakowie Dębica 39-200 ul. Kościuszki 32

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE W BANKOWOŚCI

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE W BANKOWOŚCI Studia podyplomowe na kierunku ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE W BANKOWOŚCI Kierownik studiów Tomasz Domański Profil słuchacza: Studia podyplomowe przeznaczone są w szczególności dla pracowników i menedżerów

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

WWW.INEPAN.WAW.PL NA STUDIACH MBA WYKŁADAJĄ:

WWW.INEPAN.WAW.PL NA STUDIACH MBA WYKŁADAJĄ: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk ul. Nowy Świat 72, Pałac Staszica, 00-330 Warszawa WWW.INEPAN.WAW.PL NA STUDIACH MBA WYKŁADAJĄ: prof. dr hab. Marek Belka prof. dr hab. Grzegorz Kołodko

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR STUDIA PODYPLOMOWE

INFORMATOR STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATOR STUDIA PODYPLOMOWE 2015/2016 Informator Studia Podyplomowe 2015/2016 Warszawa 2015 Szanowni Państwo, Drodzy Kandydaci We współczesnym świecie wiedza jest siłą napędową rozwoju społeczeństw.

Bardziej szczegółowo

Informator o Studiach Podyplomowych INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. podyplomowe.info

Informator o Studiach Podyplomowych INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. podyplomowe.info INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych podyplomowe.info Informator o Studiach Podyplomowych Szanowni Państwo, studia podyplomowe adresowane

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl teraz również SŁUPSK OLSZTYN 43 ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z TAKICH DZIEDZIN JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKONOMIA I FINANSE MARKETING I ZARZĄDZANIE TURYSTYKA

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl NOWA LOKALIZACJA, SZERSZA OFERTA STUDIA PODYPLOMOWE TERAZ TAKŻE W ŁODZI! INTERAKTYWNA FORMA ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty PROGRAM FIRMA Kompleksowa

Bardziej szczegółowo

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS PAKIET INFORMACYJNY 2012 / 2013 ECTS Kierunek Zarządzanie Warszawa, 2012 Spis

Bardziej szczegółowo

MARKETING TERYTORIALNY promocja rozwoju regionów i miast

MARKETING TERYTORIALNY promocja rozwoju regionów i miast MARKETING TERYTORIALNY promocja rozwoju regionów i miast http://coin.wne.uw.edu.pl/jgorski/podyplomowe ORGANIZATOR STUDIÓW: UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH 00-241 Warszawa ul. Długa 44/50

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator o jednolitych studiach magisterskich, studiach II stopnia, podyplomowych, MBA oraz seminariach doktorskich 2010 www.ka.edu.pl Nasza uczelnia

Bardziej szczegółowo

Pharmaceutical Business Management Diploma

Pharmaceutical Business Management Diploma www.pwcacademy.pl Pharmaceutical Business Management Diploma Jesień/Zima 2013/2014 Program edukacyjny dla menedżerów firm farmaceutycznych Program realizowany przy współpracy: O programie Pharmaceutical

Bardziej szczegółowo

CZYTELNOŚCI ULOTEK I OPAKOWAŃ

CZYTELNOŚCI ULOTEK I OPAKOWAŃ WSZYSTKO O DERMOKOSMETYKI SUPLEMENTY DIETY LEKI CZYTELNOŚCI ULOTEK I OPAKOWAŃ CZYLI NAJNOWSZE ZMIANY W PRAWIE I NOWATORSKIE TECHNOLOGIE GŁÓWNE ZAGADNIENIA Redagowanie czytelnej ulotki - najnowsze przepisy

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA DLA FINANSISTÓW

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA DLA FINANSISTÓW LUBELSKA SZKOŁA BIZNESU AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA DLA FINANSISTÓW Program realizowany przez Lubelską Szkołę Biznesu oraz Akademię

Bardziej szczegółowo

KATALOG WYDAWNICZY OCHRONY ZDROWIA. Pobierz bezpłatny e-book Szczegóły w środku

KATALOG WYDAWNICZY OCHRONY ZDROWIA. Pobierz bezpłatny e-book Szczegóły w środku KATALOG WYDAWNICZY OCHRONY ZDROWIA Pobierz bezpłatny e-book Szczegóły w środku 1 Spis treści Najbliżej Ciebie, gdziekolwiek jesteś ponad 4000 publikacji dotyczących prawa, ochrony zdrowia, finansów i biznesu

Bardziej szczegółowo

1 WPROWADZENIE. Streszczenie. Abstract. Waldemar ŁABUDA 1

1 WPROWADZENIE. Streszczenie. Abstract. Waldemar ŁABUDA 1 ZESZYTY NAUKOWE 173-194 Waldemar ŁABUDA 1 KONCEPCJA ORGANIZACJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WWSI Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI W ASPEKCIE WYKORZYSTANIA DOŚWIADCZEŃ WYBRANYCH OŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl teraz również WŁOCŁAWEK GRUDZIĄDZ 65 ATRAKCYJNYCH SPECJALNOŚCI Z TAKICH DZIEDZIN JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE I EKONOMIA LOGISTYKA MARKETING NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 22 KIERUNKI I AŻ 14 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni Kształcimy kadrę dla regionu...1 W biznesie

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Studia drugiego stopnia

Studia drugiego stopnia Studia drugiego stopnia Studia pierwszego i drugiego stopnia mają charakter autonomiczny. Przyjęcie na studia drugiego stopnia odbywa się bez wyznaczania róŝnic programowych wymagany jest jedynie dyplom

Bardziej szczegółowo

Oferta szkolen WRZESIEŃ 2015 - - grudzień 2015

Oferta szkolen WRZESIEŃ 2015 - - grudzień 2015 Oferta szkolen WRZESIEŃ 2015 - - grudzień 2015 Oferta szkolen wrzesien 2015 - - grudzien 2015 Szanowni Państwo, w roku 2015 Krajowa Szkoła Administracji Publicznej obchodzi dwudziestopięciolecie swojej

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2014/2015

studia podyplomowe 2014/2015 studia podyplomowe 2014/2015 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 42 ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

DORADCA BIZNESOWY PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ

DORADCA BIZNESOWY PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ Serdecznie zachęcamy do udziału w studiach podyplomowych pt.: DORADCA BIZNESOWY PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ ADRESACI STUDIÓW DO UDZIAŁU W STUDIACH PODYPLOMOWYCH ZAPRASZAMY: Studia kierowane są do obecnych

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl 21 NOWOŚCI W OFERCIE INTERAKTYWNE FORMY ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty ŚWIADECTWO w języku polskim i angielskim CERTYFIKAT FRANKLIN UNIVERSITY BEZPŁATNE

Bardziej szczegółowo

Wydział Zarządzania al. Armii Krajowej 19b 42-200 Częstochowa tel. 034 325 08 62 rekrut@zim.pcz.czest.pl www.zim.pcz.czest.pl

Wydział Zarządzania al. Armii Krajowej 19b 42-200 Częstochowa tel. 034 325 08 62 rekrut@zim.pcz.czest.pl www.zim.pcz.czest.pl Wydział Zarządzania al. Armii Krajowej 19b 42-200 Częstochowa tel. 034 325 08 62 rekrut@zim.pcz.czest.pl www.zim.pcz.czest.pl Studia licencjackie (I stopnia) - ZARZĄDZANIE Sylwetka absolwenta Absolwent

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska. Politechnika Warszawska WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA www.wz.pw.edu.pl

Politechnika Warszawska. Politechnika Warszawska WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA www.wz.pw.edu.pl 1 Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA www.wz.pw.edu.pl 2 Spis treści WYŻSZE STUDIA MENEDŻERSKIE Informator dla Kandydatów 2012/2013 Politechnika Warszawska Informacja o

Bardziej szczegółowo

C o m p a n y p r o f i l e 2 0 0 7 / 2 0 0 8

C o m p a n y p r o f i l e 2 0 0 7 / 2 0 0 8 C o m p a n y p r o f i l e 2 0 0 7 / 2 0 0 8 Instytut Rachunkowości i Podatków Sp. z o.o. ul. Szpitalna 1, 00-020 Warszawa tel. 022 464 97 05, 022 464 97 17, faks 022 537 01 90 NIP: 525-22-54-518 Kim

Bardziej szczegółowo