Nowy Przegl¹d Wszechpolski 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nowy Przegl¹d Wszechpolski 1"

Transkrypt

1 Nowy Przegl¹d Wszechpolski 1

2 2 Nowy Przegl¹d Wszechpolski

3 Rozwiane irlandzkie nadzieje Dzieñ 2 paÿdziernika przyniós³ wielkie rozczarowanie patriotom i eurosceptykom we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Wbrew oficjalnym sonda om liczyliœmy wszyscy w g³êbi ducha, e dumny naród irlandzki oprze siê potê nej presji eurokratów i zag³osuje kolejny raz na,,nie, grzebi¹c tym samym ostatecznie Traktat Lizboñski nie tylko w Irlandii, ale i w ca³ej UE. Niestety, sta³o siê inaczej. Bardzo wyraÿna wiêkszoœæ, bo a 67 proc. Irlandczyków, opowiedzia³a siê za eurotraktatem. Ten przygnêbiaj¹cy wynik jest kolejnym, smutnym dowodem na to, e przy obecnej kondycji europejskich narodów unijna oligarchia mo e dopuszczaæ siê dowolnych manipulacji, zwodziæ, oszukiwaæ, wywieraæ nacisk, s³owem, takim czy innym niegodziwym sposobem zmuszaæ je do pos³uszeñstwa. Istniej¹ce oficjalnie procedury demokratyczne s¹ bowiem ju od dawna tylko parawanem dla wprowadzanego krok po kroku totalitaryzmu, sama zaœ instytucja referendum, zreszt¹ coraz bardziej ograniczana, s³u- yæ ma tylko i wy³¹cznie dla potwierdzania tego, co zosta³o ju wczeœniej ustalone i przes¹dzone przez rzeczywistych, choæ zakulisowych, w³adców UE. Jeœli zatem dane referendum daj¹ rezultaty odbiegaj¹ce od oczekiwanych, to powtarza siê je a do skutku, nawet wbrew porz¹dkowi prawnemu, jak to sta³o siê w Irlandii. To tak czytelne z³amanie zasad demokracji, tak jaskrawe pogwa³cenie woli narodu irlandzkiego, wyra onej w poprzednim roku, by³o podstaw¹ do rachub, e tym bardziej zag³osuje on przeciwko eurotraktatowi w powtarzanym, prawem kaduka, referendum. Niestety, Bruksela i jej miejscowi poplecznicy zdo³ali skutecznie wyperswadowaæ wiêkszoœci Irlandczyków, e nale y zrezygnowaæ z dalszego oporu, m. in. poprzez ofiarowanie Irlandii w miêdzyczasie pewnych koncesji. Przypomnijmy, e obejmuj¹ one m. in. oficjalne gwarancje dotycz¹ce nienaruszalnoœci irlandzkiego prawa w zakresie prawa do ycia oraz spraw rodziny, edukacji, podatków i obrony, a tak e posiadania przez Irlandiê w³asnego komisarza. Rzecz jasna, zadeklarowani irlandzcy przeciwnicy eurotraktatu odrzucili wspomniane gwarancje, okreœlaj¹c je mianem,,zas³ony dymnej i,,kamufla u i wskazuj¹c, e Irlandia bêdzie w istocie raz jeszcze glosowaæ nad tym samym Traktatem, jednak e glos drugiej strony na czele z premierem Cowdenem okaza³ siê bardziej przekonywuj¹cy. Zreszt¹ do poparcia eurotraktatu sk³oni³y Irlandczyków nie tylko wspomniane koncesje, ale równie, a mo e przede wszystkim, bezprecedensowy kryzys gospodarczy, odbieraj¹cy im wiarê we w³asne si³y. Wykorzystali to zrêcznie eurokraci, przekonuj¹c tu przed referendum, e irlandzkie problemy gospodarcze dadz¹ siê rozwi¹zaæ tylko w ramach wspólnoty unijnej i to pod warunkiem przyjêcia Traktatu Lizboñskiego. Jeœli dodamy do tego takie fakty, i kampania przeciwników Lizbony by³a tym razem du o mniej intensywna i g³oœna, i e spoœród partii reprezentowanych w irlandzkim parlamencie tylko jedna, a mianowicie nacjonalistyczna Sinn Fein, opowiedzia³a siê przeciwko eurotraktatowi, to taki, a nie inny wynik irlandzkiego referendum nie bêdzie nas sk³ania³ do wyra ania pod adresem Irlandii jakichkolwiek pretensji, tym bardziej, e sami zgrzeszyliœmy daleko posuniêt¹ biernoœci¹, bezmyœlnoœci¹ i nieroztropnoœci¹ w trakcie narzucania Polsce tego zgubnego Traktatu. Owa nieroztropnoœæ wyrazi³a siê przede wszystkim w poparciu przez elektorat patriotyczny Prawa i Sprawiedliwoœci, które przejê³o w³adzê kilka miesiêcy po odrzuceniu przez Francuzów konstytucji europejskiej. Wbrew ob³udnym obietnicom partia ta prowadzi³a od pocz¹tku politykê maj¹c¹ na celu utrzymanie owej konstytucji przy yciu w nieco zmodyfikowanej formie, jak¹ jest Traktat Lizboñski. To przecie prezydent RP Lech Kaczyñski wynegocjowa³ i ostatecznie podpisa³ ten Traktat, a PiS odegra³o decyduj¹c¹ rolê podczas przepychania go przez Sejm. Nawet po tych smutnych wydarzeniach czynniki pretenduj¹ce do roli moralnej wyroczni narodu, na czele z RM, podtrzyma³y swoje poparcie dla tej niby patriotycznej formacji. Tym samym ponosz¹ one bardzo znaczn¹ czêœæ odpowiedzialnoœci za zaistnia³¹ sytuacjê. Podobnie nie mo emy popadaæ w apatiê i beznadziejê. Nie wolno nam za³amywaæ r¹k! Mimo zewnêtrznych atrybutów potêgi UE w jej dzisiejszym wcieleniu, to kolos na glinianych nogach, który wczeœniej czy póÿniej zawali siê, zapewne szybciej ni myœlimy. W ten sposób automatycznie odrodz¹ siê narodowe pañstwa. Jeszcze Polska nie zginê³a! Od Redakcji Nowy Przegl¹d Wszechpolski 3

4 Spis numeru Artyku³ wstêpny, Rozwiane irlandzkie nadzieje DZIEDZICTWO TESTAMENTOWE JANA PAW A II: ks. Henryk Nowik, Jan Pawe³ II wobec wojny i pokoju II. Pokój przez wychowanie... 4 Encyklika Ojca Œwiêtego Benedykta XVI Caritas in veritate c.d. (Rozdzia³ I)... 8 TEMAT MIESI CA: Andrzej J. Horodecki, Wobec destrukcji cz³owieczeñstwa...13 Antoni Stadnicki i Jan Stadnicki, Kampania wrzeœniowa na tle historii wojen POLITYKA I STRATEGIA: Zygmunt Zieliñski, Á la guerre comme á la guerre HISTORIA I WSPÓ CZESNOŒÆ: Andrzej Turek, Dzia³alnoœæ obozów niepodleg³oœciowego i zjednoczeniowego w trakcie trwania I wojny œwiatowej. (cz. 3) Marek Kopaczyk, Bia³e plamy Turcji...27 GOSPODARKA: Józef Dudkiewicz, Ekonomia mi³osierdzia nadziej¹ dla Polski i œwiata ca³ego POLSKA BOGIEM SILNA: Ks. Abp Kazimierz Majdañski, Polska jest Matk¹: Czas nowych przemian c.d. Fundamenty YCIE RELIGIJNE: Józef Dudkiewicz, Umrzeæ godnie (cz. 1) Z YCIA POLONII ŒWIATOWEJ: Felix de Kansky, Prywatyzacja po polsku i polonijnemu OŒWIATA KULTURA WYCHOWANIE: Zbigniew Dmochowski, Rola prawdy w zrzeszeniu moralnym Stanis³aw Kozanecki, O narodzie szukaj¹cym nowej ziemi...47 OMÓWIENIA RECENZJE POLEMIKI OPINIE LISTY: Zbigniew Dmochowski, Recenzja ksi¹ ki Petera Rainy pt.: Reforma edukacji. Roman Giertych w MEN Zbigniew Dmochowski, Recenzja ksi¹ ki J. A. Rossakiewicza pt. Demokracja finansowa c.d Traktat Pokoju (Dziennik Ustaw nr 35 z dnia 26 kwietnia 1920 r.) c.d Dawid Nowak, List Nowy Przegl¹d Wszechpolski

5 Dziedzictwo Testamentowe Jana Paw³a II Przecie nieca³y umieram. To, co we mnie niezniszczalne, trwa TRYPTYK RZYMSKI Rozwa aj¹c jak wielkie dziedzictwo pozostawi³ po sobie Koœcio³owi Powszechnemu nasz ukochany Papie Jan Pawe³ II, dotyka nas olœnienie, e zrealizowa³o siê ono w osobie wykonawcy papieskiego przes³ania zawartego w Jego testamencie. Dziedzicem - W³odarzem ca³ego dorobku Koœcio³a Powszechnego, ubogaconego przez naszego Papie a Jana Paw³a II, autentycznie Wielkiego na miarê naszych czasów, zosta³ Jego bliski wspó³pracownik w Winnicy Pañskiej Kardyna³ Joseph Ratzinger i ma On spe³niæ to, czego Jan Pawe³ II nie zd¹ y³ wykonaæ. To za wstawiennictwem Jana Paw³a II Duch Œwiêty natchn¹³ kardyna³ów w dniu Konklawe, by dziedzictwo to zosta³o przekazane w rêce tego w³aœnie Kardyna³a. W tej wiêzi bêdziemy uczestniczyæ przez pryzmat poczynañ Papie a Benedykta XVI-ego i staraæ siê przybli aæ, wed³ug naszych skromnych mo liwoœci, Jego nauczanie, jako Wykonawcy Testamentu Jana Paw³a II-go. J.N. Nowy Przegl¹d Wszechpolski 5

6 DZIEDZICTWO TESTAMENTOWE JANA PAW A II ks. Henryk Nowik JAN PAWE II WOBEC WOJNY I POKOJU II POKÓJ PRZEZ WYCHOWANIE Wychowanie jest to œwiadome organizowanie dzia³alnoœci spo³ecznej, opartej na relacji osobowoœciowej miêdzy wychowankiem a wychowawc¹, której celem jest wywo³anie zamierzonych zmian w osobowoœci wychowanka. Zmiany te mog¹ odnosiæ siê do obszaru poznawczo-instrumentalnego, czyli do wiedzy i umiejêtnoœci, lub do dziedziny emocjonalno-motywacyjnej, czyli do wartoœci i postawy humanistycznej. W pierwszym przypadku powstaje œwiat, gdzie rz¹dz¹ kryteria organizacyjne i instytucjonalne, sprawnoœciowe i administracyjne, a ludzie s¹ pakietem wype³nianych ról. W drugim zaœ rodzi siê œwiat relacji osobowych, gdzie panuje mi³oœæ ofiarna, gdzie s³u ba spo³eczna jest miar¹ wartoœci drugiego, a ludzie tworz¹ spo³ecznoœæ przez uczestnictwo w yciu innych. Oba te œwiaty przylegaj¹ œciœle do siebie. Powstaje zatem uniwersum spo³eczne zorganizowane w pañstwo, funkcjonuj¹ce w konkretnych instytucjach i w okreœlonych administracjach, obszar prawa i w³adzy, ale jest to zarazem uniwersum tworzone przez wspólnotê ludzi, wspólnotê jêzyka, obyczaju, tradycji, wspólnotê wizji przysz³oœciowych i wspólnotê legendarnych pocz¹tków i wspólnotê wszystkich postaw patriotycznych, w s³u bie pokoju dla naszej wspólnej Matki Ojczyzny. Zatem pokój przez humanistyczn¹ edukacjê. Proces wychowania humanistycznego jest bardzo z³o ony. Warunkuj¹ go liczne czynniki. Do nich nale y, miêdzy innymi fakt zrozumienia przez osobê okreœlonych norm spo³ecznomoralnych oraz nadanie tym normom znaczenia osobistego. Wchodzi tu w grê sprawa klarownoœci przekazu wartoœci najwy szych: prawda, dobro, piêkno i œwiêtoœæ, jak równie dok³adnoœæ odbioru. Jawi siê tu sprawa zgodnoœci preferowanych norm z dotychczasowymi przekonaniami danej osoby. Nie bez znaczenia jest równie sprawa prze ycia tych wartoœci i yciowa ich akceptacja. Proces i rezultat wychowania humanistycznego przebiega w nastêpstwie: oddzia³ywania osób oraz instytucji odpowiedzialnych za wychowanie humanistyczne: w pierwszym rzêdzie rodziców, rodziny, nauczycieli szko³y, jako instytucji, organizacji spo³eczno-politycznych i kulturowo-patriotycznych oraz Koœcio³a katolickiego; systemu œrodków przekazu; a nade wszystko proces samowychowania na bazie w³asnych wysi³ków wychowanka, wbrew obci¹- eniom genetycznym i mimo nieodpowiedniego œrodowiska spo³ecznego. Z racji wielkiego znaczenia w³asnej aktywnoœci humanistycznej wychowanka, nale a³oby ca³okszta³t edukacji pojmowaæ jako proces przez dzia³alnoœæ umys³ow¹, spo³eczn¹, artystyczn¹, sportow¹ i higieniczn¹ w aspekcie psycho-fizycznym. W³asn¹ aktywnoœæ wychowanka rozwija siê na drodze budzenia potrzeb, w zakresie wartoœci absolutnych. Wartoœci te buduj¹ poznawczy porz¹dek w sferze myœlenia, formuj¹ ³ad serca, wnosz¹ estetykê do ycia zbiorowego i tworz¹ hierarchiczn¹ harmoniê wspó³istnienia Cz³owieka Rozumnego ze Stwórc¹. W tej dziedzinie aktywnoœci pedagogicznej wystêpuj¹ ró ne nurty wychowawcze. Wyró nia siê tu zatem wychowanie internacjonalistyczne, moralne, obronne, obywatelskie, patriotyczne, œrodowiskowe, umy- 6 Nowy Przegl¹d Wszechpolski

7 DZIEDZICTWO TESTAMENTOWE JANA PAW A II s³owe, rodzinne, zespo³owe, religijne. Nurty te s¹ g³ównym zadaniem wychowania prospektywnego i innowacyjnego, wbrew z³ym tendencjom adaptacjonistycznym i konformistycznym. Dziêki takiej wizji edukacyjnej pokolenia bêd¹ mog³y przekraczaæ, w sferze myœli i w obszarze dzia³ania, rzeczywistoœæ nieporz¹dan¹ i zmierzaæ ku przysz³oœci, buduj¹c pokojowy ³ad miêdzy osobami i narodami. Wychowanie do pokoju powinno prowadziæ m³odych do zrozumienia problemów wspó³czesnych cywilizacji i ich antagonizmów. Edukacja do pokoju winna te uczyæ wspólnego dzia³ania na rzecz œwiata bez wojen i zbrodni, na rzecz ochrony œrodowiska ekologicznego i osobowoœciowego. Edukacja ta winna te pomagaæ w rozstrzyganiu konfliktów, zachodz¹cych miêdzy sfer¹ popêdow¹ a powinnoœciow¹, miêdzy yciem konsumpcyjnym a kulturotwórczym, miêdzy egoizmem a altruizmem. Wychowanie do pokoju powinno równoczeœnie generowaæ poczucie to samoœci narodowej i postawê patriotyczn¹, z otwarciem siê na patriotyzm innych. Taki sens wychowania do pokoju wi¹ e tradycjê z perspektyw¹ ludzkoœci i ojczyzny. Pokój na ziemi jest najwy sz¹ wartoœci¹ cz³owieka, ludów i narodów. Rodzi siê on w umys³ach ludzi, zjednoczonych z Bogiem. Tylko On jest bowiem dawc¹ Pokoju. Ideê tê wyœpiewa- ³y chóry anielskie w noc Bo ego Narodzenia:,,Chwa³a na wysokoœci Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Cz³owiek, jako osoba jest: w metafizyce substancj¹ o naturze rozumnej; w etyce - podmiotem moralnego rozwoju w dziedzinie wolnoœci, odpowiedzialnoœci i samodoskonalenia siê; w psychologii: trwa³ym podmiotem œwiadomego ycia cz³owieka; w prawodawstwie: podmiotem, któremu przys³uguj¹ prawa i który ma obowi¹zki, z prawa naturalnego, objawionego i stanowionego. Podmiotowoœæ, praw i obowi¹zków ma swoje umocowanie w osobie ludzkiej, która jest wartoœci¹ wszystkich wartoœci. To nie samoocena osoby, lub,,wola ludu, wzglêdnie relacje miêdzyosobowe, czy spe³niane przez cz³owieka role spo³eczne, lub osi¹gniêcia kulturowe decyduj¹ o tym, e jest ktoœ osob¹ istot¹ wyposa on¹ w rozum, sumienie oraz w wolnoœæ wewnêtrzn¹. Godnoœæ osoby ludzkiej pojmuje siê jako wartoœæ ontyczn¹, która jest wrodzona, niezbywalna, trwa³a przys³uguje ka dej osobie ludzkiej niezale nie od tego, co czyni i jak zachowuje siê w yciu zborowym. Godnoœæ osoby jest dana, a osobowoœæ jest zadana. Zatem o wychowaniu do pokoju mo na jedynie mówiæ w p³aszczyÿnie osobowoœci cz³owieka. Wychowanie jest procesem twórczym. Sk³ada siê on z trzech p³aszczyzn zdarzeñ, pochodz¹cych z obrêbu zjawisk: biotycznych g³ównie genetycznych i œrodowiskowych oraz osobistych przemyœleñ aksjologicznych (wartoœciuj¹cych). Ten trzeci wymiar zjawisk edukacyjnych jest decyduj¹cy, gdy wartoœciuje cele yciowe, ze wzglêdu na najwy sze wartoœci. Realizacja wartoœci absolutnych, w procesie samowychowania, wprowadza w ycie cz³owieka: ³ad serca, dojrza³oœæ umys³u i hart woli dzia³ania. Wychowanie do pokoju, na bazie prawdy, dobra, piêkna i œwiêtoœci, leg³o u podstaw apostolskiego nauczania Jana Paw³a II: Bariery ideologiczne, polityczne i wojskowe podzieli³y narody, spowodowa³y dwie wojny œwiatowe, zada³y niewypowiedziane cierpienia i poczyni³y straszliwe zniszczenia, które zniekszta³ci³y oblicze naszego kontynentu [ ]. Bardziej ni kiedykolwiek narody Europy pragn¹ dziœ jednoœci i d¹ ¹ do utworzenia nowych wspólnych struktur politycznych, nad którymi niektórzy z was bêd¹ pracowaæ w najbli szych dniach, kontynuuj¹c dzie³o dawno rozpoczête. Zapewniamy was, e chrzeœcijanie bardziej ni kiedykolwiek w przesz³oœci chc¹ byæ s³ugami i œwiadkami jednoœci. Watykan, 8 grudnia 1991 Pozdrawiam was wszystkich, drodzy bracia i siostry, braterskim poca³unkiem pokoju. Pozdrawiam ka dego wœród was, od sêdziwego starca do maleñkiego dziecka, staj¹c wœród was jak pielgrzym wielkiego jubileuszu. Homilia w czasie Mszy œw. w katedrze gnieÿnieñskiej, r. Nowy Przegl¹d Wszechpolski 7

8 DZIEDZICTWO TESTAMENTOWE JANA PAW A II Równie tak zwany edykt Konstantyna z roku 313 nie uzale nia³ Koœcio³a od cesarstwa; jeœli przyzna³ mu s³uszn¹ wolnoœæ ad extra po krwawych przeœladowaniach ubieg³ych lat, to nie da³ mu jednak wolnoœci ad intra, która zgodnie z wol¹ Za³o yciela wynika³a niew¹tpliwie z impulsu udzielonego mu przez Ducha Œwiêtego. Po tym wa nym wydarzeniu, które utwierdzi³o pokój religijny, cesarstwo rzymskie kontynuowa³o nadal nieodwracalny proces rozpadu, podczas gdy na Wschodzie system cesarski siê umacnia³; Homilia, , Nursja Wolnoœæ i sprawiedliwoœæ wymagaj¹, aby ludzie i narody mog³y rozwijaæ swoje odrêbnoœci. Ka dy naród, ka da mniejszoœæ etniczna posiada w³asn¹ to samoœæ, w³asn¹ historiê i kulturê. Te szczególne wartoœci maj¹ wielkie znaczenie dla ludzkiego postêpu i pokoju. Spotkanie z Poloni¹ w Niemczech, , Moguncja. Jeszcze dzisiaj dusza Europy pozostaje zjednoczona, poniewa oprócz tych wspólnych pocz¹tków yje wspólnymi wartoœciami chrzeœcijañskimi i ludzkimi, takimi jak godnoœæ osoby ludzkiej, g³êbokie przywi¹zanie do sprawiedliwoœci i do wolnoœci, pracowitoœæ, duch inicjatywy, mi³oœæ rodzinna, szacunek dla ycia, tolerancja, pragnienie wspó³pracy i pokoju, które s¹ jej cechami charakterystycznymi. Akt Europejski, , Santiago de Compostela Pokój wam! Pokój temu miastu! Pokój Austrii! I wszystkim jej s¹siadom z pó³nocy, wschodu, po³udnia i zachodu! [ ] Pokój te wszystkim ludziom, którzy czcz¹ jednego Boga i pokornie zawierzaj¹ Mu swój los. [ ] Specyficzny testament owego rozstrzygaj¹cego wydarzenia z 1683 roku, pozostawiony Koœcio³om chrzeœcijañskim, obejmuje przede wszystkim sprawê pokoju religijnego; pokoju pomiêdzy spadkobiercami Abrahama i jednoœci pomiêdzy braæmi Jezusa Chrystusa. Uczniowie Mahometa, którzy stali obozem u wrót waszej stolicy jako wrogowie, dziœ yj¹ wœród was, a pe³na wiary czeœæ oddawana przez nich Bogu Jedynemu, czêsto mo e byæ dla was wzorem. Wspólnota ydowska, która niegdyœ tak owocnie wspó³istnia³a z ludami Europy, dziœ zaœ tragicznie zdziesi¹tkowana przez ten fakt przestrzega nas, byœmy wykorzystali ka d¹ szansê wzajemnego ludzkiego i duchowego zbli enia i wspólnie stanêli przed Bogiem a potem, wychodz¹c od Boga, s³u yli ludziom. Rozdarcia poœród chrzeœcijan, które równie w sferze polityki okaza³y siê tak bardzo zgubne dziœ s¹ okazj¹ i wezwaniem do œwiadomej wspólnoty w spotkaniu, modlitwie i diakonii, Przemówienie podczas Nieszporów Europejskich, , Wiedeñ. On na krzy u skruszy³ moc grzechu poprzez pe³n¹ mi³oœci ofiarê z w³asnego ycia i zaprowadzi³ pokój z Bogiem i miêdzy ludÿmi (por. Ef 2, 13-18). [ ]. Europa [ ] musi ze swego chrzeœcijañskiego i humanitarnego dziedzictwa czerpaæ si³ê do dawania œwiadectwa, mog¹cego pomóc pogr¹ onym w trudnoœciach narodom, oraz wraz z nimi znaleÿæ takie œrodki, które skutecznie przyczyniaj¹ siê do pokoju, sprawiedliwoœci i nadziei. Do grupy katolickich parlamentarzystów europejskich, , Rzym Kraje œródziemnomorskie z natury powo³ane s¹ do wiêkszej integracji, do tego, by staæ siê wa nym ogniwem w dialogu Pó³noc Po³udnie i jak e nie wspomnieæ o tym, spogl¹daj¹c ku Europie i Afryce? dialogu, który jest tak dziœ tak pilnie potrzebny dla sprawy pokoju na naszej planecie. Nabo eñstwo ekumeniczne, 26.2,1984, Bari 8 Nowy Przegl¹d Wszechpolski

9 DZIEDZICTWO TESTAMENTOWE JANA PAW A II Ja, Benedykt XVI, nastêpca Papie a Jana Paw³a II, proszê was, byœcie stoj¹c na ziemi, wpatrywali siê w niebo w Tego, za którym od dwóch tysiêcy lat pod¹ aj¹ kolejne pokolenia yj¹ce na naszej ziemi, odnajduj¹c w Nim ostateczny sens istnienia; proszê was, byœcie umocnieni wiar¹ w Boga, anga owali siê arliwie w umacnianie Jego Królestwa na ziemi, Królestwa dobra, sprawiedliwoœci, solidarnoœci i mi³osierdzia; proszê was, byœcie odwa nie sk³adali œwiadectwo Ewangelii przed dzisiejszym œwiatem, nios¹c nadziejê ubogim, cierpi¹cym, opuszczonym, zrozpaczonym, ³akn¹cym wolnoœci, prawdy i pokoju; proszê was, byœcie czyni¹c dobro bliÿniemu i troszcz¹c siê o dobro wspólne, œwiadczyli, e Bóg jest mi³oœci¹; proszê was w koñcu, byœcie skarbem wiary dzielili siê z innymi narodami Europy i œwiata, równie przez pamiêæ o waszym Rodaku, który jako Nastêpca Œwiêtego Piotra czyni³ to z niezwyk³¹ moc¹ i skutecznoœci¹; proszê was tak e, byœcie pamiêtali o mnie w waszych modlitwach i ofiarach, tak jak pamiêtaliœcie o moim wielkim Poprzedniku, bym wype³ni³ misjê powierzon¹ mi przez Chrystusa. Proszê was: Trwajcie mocni w wierze! Trwajcie mocni w nadziei! Trwajcie mocni w mi³oœci! (Homilia na krakowskich B³oniach, 28 maja 2006 ) Nowy Przegl¹d Wszechpolski 9

10 DZIEDZICTWO TESTAMENTOWE JANA PAW A II ENCYKLIKA CARITAS IN VERITATE OJCA ŒWIÊTEGO BENEDYKTA XVI DO BISKUPÓW, PREZBITERÓW I DIAKONÓW DO OSÓB KONSEKROWANYCH DO WIERNYCH ŒWIECKICH WSZYSTKICH LUDZI DOBREJ WOLI O INTEGRALNYM ROZWOJU LUDZKIM W MI OŒCI I PRAWDZIE (ci¹g dalszy) ROZDZIA I PRZES ANIE POPULORUM PROGRESSIO 10. Ponowne odczytanie Populorum progressio, po ponad czterdziestu latach od jej publikacji, zachêca do pozostania wiernym jej przes³aniu mi³oœci i prawdy, rozwa aj¹c je w kontekœcie szczególnego nauczania magisterium Paw³a VI, a bardziej ogólnie w obrêbie tradycji nauki spo- ³ecznej Koœcio³a. Trzeba nastêpnie dokonaæ oceny ró nych pojêæ, w których w odró nieniu od tamtego okresu pojawia siê problem rozwoju. Tak wiêc poprawny punkt widzenia stanowi Tradycja wiary apostolskiej,[13] bêd¹ca dziedzictwem staro ytnym i nowym, bez którego Populorum progressio by³aby dokumentem pozbawionym korzeni, a kwestie rozwoju sprowadza³yby siê jedynie do danych socjologicznych. 11. Publikacja Populorum progressio mia³a miejsce bezpoœrednio po zakoñczeniu Soboru Watykañskiego II. Sama Encyklika zaznacza w pierwszych paragrafach swoje œcis³e wiêzi z Soborem.[14] Ze swej strony, po dwudziestu latach Jan Pawe³ II podkreœla³ w Sollicitudo rei socialis[15] owocn¹ wiêÿ tamtej Encykliki z Soborem, a zw³aszcza z Konstytucj¹ duszpastersk¹ Gaudium et spes. Równie ja pragnê przypomnieæ tu wa n¹ rolê Soboru Watykañskiego II dla Encykliki Jana Paw³a II oraz dla kolejnego nauczania spo³ecznego Papie y. Sobór pog³êbi³ to, co od zawsze nale y do prawdy wiary, czyli e Koœció³, bêd¹c w s³u bie Boga, pozostaje w s³u bie œwiata w kategoriach mi³oœci i prawdy. Z tej wizji wychodzi³ Pawe³ VI, by przekazaæ nam dwie wielkie prawdy. Pierwsz¹ z nich jest to, e ca³y Koœció³, w ca³ej swojej istocie i dzia³aniu, podczas gdy g³osi, celebruje i dzia³a w mi³oœci, ma na celu promowanie integralnego rozwoju cz³owieka. Koœció³ pe³ni rolê publiczn¹, która nie zacieœnia siê do jego dzia³alnoœci opiekuñczej lub edukacyjnej, ale objawia swoje energie w s³u bie promocji cz³owieka i powszechnego braterstwa, gdy mo e korzystaæ z wolnoœci. W wielu wypadkach przeszkodê dla tej wolnoœci stanowi¹ zakazy i przeœladowania, albo jest ona równie ograniczana, gdy publiczna obecnoœæ Koœcio³a zostaje sprowadzona jedynie do jego dzia³alnoœci charytatywnej. Drug¹ prawd¹ jest to, e autentyczny rozwój cz³owieka dotyczy ca³oœci jego osoby we wszystkich jej wymiarach.[16] 10 Nowy Przegl¹d Wszechpolski

11 DZIEDZICTWO TESTAMENTOWE JANA PAW A II Bez perspektywy ycia wiecznego, postêp ludzki na tym œwiecie pozbawiony jest oddechu. Zamkniêty w ramach historii, wystawiony jest na ryzyko, e bêdzie sprowadzony jedynie do tego, by coraz wiêcej mieæ. W ten sposób ludzkoœæ traci odwagê, by byæ gotow¹ na przyjêcie wy szych dóbr, na wielkie i bezinteresowne inicjatywy wyp³ywaj¹ce z mi³oœci powszechnej. Cz³owiek nie rozwija siê dziêki w³asnym si³om, ani rozwoju nie mo na mu po prostu przekazaæ z zewn¹trz. Na przestrzeni dziejów uwa ano czêsto, e wystarczy powo³aæ instytucje maj¹ce zagwarantowaæ ludzkoœci zachowanie prawa do rozwoju. Niestety, z³o ono zbytni¹ ufnoœæ w tych instytucjach, tak jak gdyby mog³y osi¹gn¹æ upragniony cel w sposób automatyczny. W rzeczywistoœci same instytucje nie wystarcz¹, poniewa integralny rozwój ludzki jest przede wszystkim powo³aniem, a wiêc wi¹ e siê z wolnym i solidarnym przyjêciu odpowiedzialnoœci ze strony wszystkich. Ponadto tego rodzaju rozwój domaga siê transcendentnej wizji rodziny, potrzebuje Boga: bez Niego rozwój albo zostaje zanegowany, albo powierzony jedynie w rêce cz³owieka, który zarozumiale mniema o samo-zbawieniu i ostatecznie promuje odcz³owieczony rozwój. Z drugiej strony, tylko spotkanie z Bogiem pozwala nie «widzieæ w innym cz³owieku zawsze jedynie innego»,[17] lecz rozpoznaæ w nim obraz Bo y, dochodz¹c wtedy do prawdziwego odkrycia innego cz³owieka i do dojrza³ej mi³oœci, która «staje siê trosk¹ o cz³owieka i pos³ug¹ dla drugiego».[18] 12. Zwi¹zek miêdzy Populorum progressio i Soborem Watykañskim II nie stanowi cezury miêdzy nauczaniem spo³ecznym Paw³a VI a nauczaniem Papie y jego poprzedników, jako e Sobór stanowi pog³êbienie tego rodzaju nauczania w ci¹g³oœci ycia Koœcio³a.[19] W tym sensie nie przyczyniaj¹ siê do wyjaœnienia pewne abstrakcyjne podzia³y w obrêbie nauki spo³ecznej Koœcio³a, które przypisuj¹ papieskiemu nauczaniu spo³ecznemu obce mu kategorie. Nie ma dwóch ró ni¹cych siê miêdzy sob¹ typologii nauki spo³ecznej, przedsoborowej i posoborowej, ale jest jedna nauka, spójna i jednoczeœnie zawsze nowa.[20] Jest rzecz¹ s³uszn¹ podkreœlanie szczególnego charakteru jednej lub drugiej Encykliki, nauczania jednego lub innego Papie a, ale nie mo na traciæ z pola widzenia spójnoœci ca³ego corpus doktrynalnego.[21] Spójnoœæ nie oznacza zamkniêcia siê w jakiœ systemie, lecz raczej dynamiczn¹ wiernoœæ wobec otrzymanego œwiat³a. Pojawiaj¹ce siê zawsze nowe problemy nauka spo³eczna Koœcio³a oœwieca œwiat³em, które siê nie zmienia.[22] Ochrania to zarówno sta³y, jak i historyczny charakter tego «dziedzictwa» doktrynalnego,[23] który ze swoimi charakterystycznymi cechami stanowi czêœæ zawsze ywej Tradycji Koœcio³a.[24] Nauka spo³eczna zbudowana jest na fundamencie przekazanym przez Aposto³ów Ojcom Koœcio³a, a nastêpnie przyjêtym i pog³êbionym przez wielkich Doktorów chrzeœcijañskich. Nauka ta ostatecznie nawi¹zuje do nowego Cz³owieka, do «ostatniego Adama, ducha o ywiaj¹cego» (por. 1 Kor 15, 45), stanowi¹cego zasadê mi³oœci, która «nigdy nie ustaje» (1 Kor 13, 8). Œwiadcz¹ o niej Œwiêci i wszyscy, którzy dali ycie za Chrystusa Zbawiciela na polu sprawiedliwoœci i pokoju. Wyra a siê w niej profetyczne zadanie Papie y, by przewodziæ apostolsko Chrystusowemu Koœcio³owi i rozeznawaæ nowe wymogi ewangelizacji. Z tych racji Encyklika Populorum progressio, wpisuj¹c siê w wielki nurt Tradycji, zdolna jest przemówiæ równie dzisiaj do nas. 13. Oprócz swojej wa nej wiêzi z ca³¹ nauk¹ spo³eczn¹ Koœcio³a, Encyklika Populorum progressio jest œciœle zespolona z ca³ym nauczaniem Paw³a VI, a w szczególnoœci z jego nauczaniem spo³ecznym. Z pewnoœci¹ jego nauczanie mia³o wielkie znaczenie: potwierdzi³ on niezbywaln¹ wagê Ewangelii dla budowania spo³eczeñstwa zgodnie z wolnoœci¹ i sprawiedliwoœci¹, w idealnej i historycznej perspektywie cywilizacji o ywianej mi³oœci¹. Pawe³ VI zrozumia³ wyraÿnie, e kwestia spo³eczna sta³a siê kwesti¹ œwiatow¹[25] i uchwyci³ wzajemn¹ wiêÿ miêdzy d¹ eniem do jednoczenia siê ludzkoœci i chrzeœcijañskim idea³em jednej rodziny ludów, solidarnej we wspólnym braterstwie. W pojmowanym po ludzku i chrzeœcijañsku rozwoju okreœli³ serce chrzeœcijañskiego przes³ania spo³ecznego i zaproponowa³ mi³oœæ chrzeœcijañsk¹ jako zasadnicz¹ si³ê rozwoju. Pawe³ VI, kieruj¹c siê pragnieniem ukazania dzisiejszemu cz³owiekowi w ca³ej pe³ni mi- ³oœci Chrystusa, stawi³ odwa nie czo³o wa nym kwestiom spo³ecznym, nie ulegaj¹c ograniczeniom kulturowym swoich czasów. Nowy Przegl¹d Wszechpolski 11

12 DZIEDZICTWO TESTAMENTOWE JANA PAW A II 14. Nastêpnie w Liœcie apostolskim Octogesima adveniens z 1971 r., Pawe³ VI podj¹³ temat sensu polityki oraz niebezpieczeñstwa, jakie stwarzaj¹ utopijne i ideologiczne wizje przes¹dzaj¹ce o jej jakoœci etycznej i ludzkiej. Chodzi o argumenty œciœle zwi¹zane z rozwojem. Niestety, negatywne ideologie nadal siê mno ¹. Pawe³ VI ostrzega³ ju przed ideologi¹ technokratyczn¹,[26] szczególnie dziœ zakorzenion¹, œwiadom wielkiego niebezpieczeñstwa powierzenia tylko technice ca³ego procesu rozwoju, poniewa w ten sposób pozosta³by on bez orientacji. Technika, rozwa ana sama w sobie, jest dwuznaczna. Jeœli, z jednej strony, s¹ dzisiaj ludzie opowiadaj¹cy siê za powierzeniem jej ca³kowicie wspomnianego procesu, z drugiej strony jesteœmy œwiadkami rodzenia siê ideologii neguj¹cych in toto po ytecznoœæ rozwoju, uwa anego radykalnie za nieludzki i prowadz¹cy jedynie do degradacji. W ten sposób dochodzi siê do potêpienia nie tylko b³êdnego i niesprawiedliwego sposobu, w jaki ludzie niekiedy nadaj¹ kierunek rozwojowi, ale te samych odkryæ naukowych, które jeœli dobrze wykorzystane stwarzaj¹ sposobnoœæ wzrostu dla wszystkich. Idea œwiata bez rozwoju wyra a nieufnoœæ do cz³owieka i do Boga. Tak wiêc powa nym b³êdem jest pogarda dla ludzkich zdolnoœci kontrolowania zniekszta³ceñ rozwoju lub wprost ignorowanie prawdy, e cz³owiek jest konstytutywnie ukierunkowany, by «byæ wiêcej». Ideologiczne absolutyzowanie rozwoju technicznego albo krzewienie z upodobaniem utopii ludzkoœci powracaj¹cej do pierwotnego stanu natury, to dwa przeciwstawne sobie sposoby oddzielenia postêpu od jego oceny moralnej, a wiêc od naszej odpowiedzialnoœci. 15. Inne dwa dokumenty Paw³a VI, nie zwi¹zane œciœle z nauk¹ spo³eczn¹ Encyklika Humanae vitae z 25 lipca 1968 roku oraz Adhortacja apostolska Evangelii nuntiandi z 8 grudnia 1975 roku s¹ bardzo wa ne dla ukazania w pe³ni ludzkiego sensu rozwoju, proponowanego przez Koœció³. Jest wiêc rzecz¹ stosown¹ lektura tak e tych tekstów w odniesieniu do Populorum progressio. Encyklika Humanae vitae podkreœla znaczenie jednoczeœnie jednocz¹ce i prokreacyjne p³ciowoœci, stawiaj¹c w ten sposób u podstaw spo³eczeñstwa parê ma³ onków, mê czyznê i kobietê, którzy nawzajem siê przyjmuj¹ w swojej odrêbnoœci i komplementarnoœci; a wiêc parê otwart¹ na ycie.[27] Nie chodzi o moralnoœæ czysto indywidualn¹: Humanae vitae wskazuje na silne wiêzy istniej¹ce miêdzy etyk¹ ycia i etyk¹ spo³eczn¹, rozpoczynaj¹c tematykê magisterialn¹, która stopniowo przybra³a postaæ w formie ró nych dokumentów, ostatnio w Encyklice Evangelium vitae Jana Paw³a II [28]. Koœció³ proponuje z moc¹ tê wiêÿ miêdzy etyk¹ ycia i etyk¹ spo³eczn¹, maj¹c œwiadomoœæ, e «nie mo e (...) mieæ solidnych podstaw spo³eczeñstwo, które choæ opowiada siê za wartoœciami, takimi jak godnoœæ osoby, sprawiedliwoœæ i pokój zaprzecza radykalnie samemu sobie, przyjmuj¹c i toleruj¹c najrozmaitsze formy poni ania i naruszania ycia ludzkiego, zw³aszcza ycia ludzi s³abych i zepchniêtych na margines».[29] Ze swej strony Adhortacja apostolska Evangelii nuntiandi ma g³êbokie odniesienia do rozwoju, jako e «ewangelizacja jak pisa³ Pawe³ VI nie bêdzie pe³na bez brania pod uwagê wzajemnego odniesienia, jakie ustawicznie zachodzi miêdzy Ewangeli¹, a konkretnym, osobistym i spo³ecznym yciem cz³owieka».[30] «Pomiêdzy ewangelizacj¹ i promocj¹ ludzk¹, czyli rozwojem i wyzwoleniem, istniej¹ bowiem g³êbokie wiêzi»[31]: bior¹c za punkt wyjœcia tê œwiadomoœæ, Pawe³ VI ukazywa³ jasno zwi¹zek miêdzy g³oszeniem Chrystusa i promocj¹ osoby w spo³eczeñstwie. Œwiadczenie o Chrystusowej mi³oœci przez dzie³a sprawiedliwoœci, pokoju i rozwoju nale y do ewangelizacji, poniewa Jezusowi Chrystusowi, który nas mi³uje, zale y na ca³ym cz³owieku. Na tym wa nym nauczaniu opiera siê aspekt misyjny[32] nauki spo³ecznej Koœcio³a jako istotny element ewangelizacji.[33] Nauka spo³eczna Koœcio³a jest g³oszeniem i œwiadectwem wiary. Jest narzêdziem i nieodzownym miejscem wychowywania do niej. 16. W Populorum progressio Pawe³ VI chcia³ nam w pierwszym rzêdzie powiedzieæ, e postêp u swoich pocz¹tków i w swojej istocie jest powo³aniem: «Wed³ug planu Bo ego ka dy cz³owiek jest wezwany do rozwoju, poniewa ycie ka dego cz³owieka jest powo³aniem».[34] 12 Nowy Przegl¹d Wszechpolski

13 DZIEDZICTWO TESTAMENTOWE JANA PAW A II W³aœnie ten fakt czyni s³usznym wyst¹pienia Koœcio³a w zakresie problematyki rozwoju. Gdyby on dotyczy³ tylko aspektów technicznych ycia cz³owieka, a nie sensu jego wêdrowania poprzez dzieje razem ze swoimi braæmi i okreœlenia kresu tej wêdrówki, Koœció³ nie posiada³by tytu³u, by o tym mówiæ. Podobnie jak wczeœniej Leon XIII w Rerum novarum,[35] Pawe³ VI by³ œwiadom, e spe³nia obowi¹zek zwi¹zany ze swoim urzêdem, rzucaj¹c œwiat³o Ewangelii na kwestie spo³eczne swoich czasów.[36] Powiedzieæ, e rozwój stanowi powo³anie, oznacza uznaæ z jednej strony, e jego Ÿród³em jest transcendentalne wezwanie, a z drugiej, e sam z siebie jest niezdolny, by wyznaczyæ sobie ostateczny sens. Nie bez racji s³owo «powo³anie» pojawia siê w innym fragmencie Encykliki, gdzie znajdujemy stwierdzenie: «Prawdziwy humanizm to tylko ten, który zwraca siê w kierunku Absolutu, uznaj¹c powo³anie daj¹ce prawdziw¹ ideê ycia ludzkiego».[37] Ta wizja rozwoju stanowi serce populorum progressio i motywuje wszystkie refleksje Paw³a VI na temat wolnoœci, prawdy i mi³oœci (caritas) w dziedzinie rozwoju. Jest ona tak e podstawow¹ racj¹, dla której Encyklika jest wci¹ aktualna w naszych czasach. 17. Powo³anie to wezwanie domagaj¹ce siê wolnej i odpowiedzialnej odpowiedzi. Integralny rozwój ludzki zak³ada odpowiedzialn¹ wolnoœæ osoby i ludów: adna struktura nie mo e zagwarantowaæ takiego rozwoju niezale nie od odpowiedzialnoœci ludzkiej i ponad ni¹. «Mesjanizmy pe³ne obietnic, ale fabrykuj¹cy iluzje»[38] buduj¹ zawsze swoje propozycje na negacji transcedentalnego wymiaru rozwoju, maj¹c pewnoœæ, e maj¹ go w ca³oœci do swej dyspozycji. Ta fa³szywa pewnoœæ zamienia siê w s³aboœæ, poniewa poci¹ga za sob¹ podporz¹dkowanie sobie cz³owieka sprowadzonego do œrodka prowadz¹cego do rozwoju, natomiast pokora przyjmuj¹cego powo³anie przybiera postaæ prawdziwej autonomii, poniewa czyni osobê woln¹. Pawe³ VI nie ma w¹tpliwoœci, e przeszkody i uwarunkowania hamuj¹ rozwój, ale jest równie pewny, e «ka dy, niezale nie od si³ maj¹cych na niego wp³yw, pozostaje g³ównym sprawc¹ swojego sukcesu lub niepowodzenia».[39] Wolnoœæ ta odnosi siê do stoj¹cego przed nami rozwoju, ale jednoczeœnie dotyczy ró nych sytuacji zacofania, które nie s¹ wynikiem przypadku lub koniecznoœci historycznej, lecz zale ne s¹ od ludzkiej odpowiedzialnoœci. I dlatego «narody g³oduj¹ce podnosz¹ dziœ w sposób dramatyczny g³os w stronê narodów op³ywaj¹cych w bogactwa».[40] Równie to jest powo³anie, apel do wspólnego podjêcia odpowiedzialnoœci, skierowany przez ludzi wolnych do ludzi wolnych. Pawe³ VI mia³ yw¹ œwiadomoœæ wa nej roli struktur ekonomicznych oraz instytucji, ale równie mia³ jasn¹ œwiadomoœæ ich natury jako narzêdzi ludzkiej wolnoœci. Jedynie wolny rozwój mo e byæ integralnie ludzki; jedynie w œrodowisku odpowiedzialnej wolnoœci mo e on wzrastaæ w odpowiedni sposób. 18. Oprócz postulowania wolnoœci, integralny rozwój ludzki domaga siê tak e, aby szanowano jego prawdê. Powo³anie do postêpu sk³ania ludzi do tego, «aby wiêcej dzia³aæ, umieæ i posiadaæ, a przez to wiêcej byæ».[41] Ale oto problem: co znaczy «byæ wiêcej»? Pawe³ VI odpowiada na to pytanie, wskazuj¹c na istotn¹ cechê «prawdziwego rozwoju»: «powinien on byæ integralny, to znaczy winien przyczyniaæ siê do rozwoju ka dego cz³owieka i ca³ego cz³owieka».[42] We wspó³zawodnictwie ró nych wizji cz³owieka, proponowanych dzisiejszemu spo³eczeñstwu jeszcze bardziej ni w czasach Paw³a VI, szczególnym rysem wizji chrzeœcijañskiej jest potwierdzenie i uzasadnienie bezwarunkowej wartoœci osoby ludzkiej oraz sensu jej wzrastania. Chrzeœcijañskie powo³anie do rozwoju pomaga w staraniach o promocjê wszystkich ludzi i ca³ego cz³owieka. Pisze Pawe³ VI: «Dla nas liczy siê cz³owiek, ka dy cz³owiek, ka da grupa ludzi i wreszcie ca³a ludzkoœæ».[43] Wiara chrzeœcijañska zajmuje siê rozwojem nie licz¹c na przywileje lub stanowiska w³adzy, ani nawet na zas³ugi chrzeœcijan, które by³y i równie dzisiaj s¹ obok naturalnych ograniczeñ,[44] ale jedynie licz¹c a Chrystusa, do którego znajduje odniesienie ka de prawdziwe powo- ³anie do integralnego rozwoju ludzkiego. Ewangelia jest fundamentalnym elementem rozwoju, Nowy Przegl¹d Wszechpolski 13

14 DZIEDZICTWO TESTAMENTOWE JANA PAW A II poniewa w niej Chrystus, «w objawieniu tajemnicy Ojca i Jego mi³oœci objawia w pe³ni cz³owieka samemu cz³owiekowi».[45] Koœció³ pouczany przez swego Pana bada znaki czasu, interpretuje je i ofiaruje œwiatu «to, co jemu jednemu jest w³aœciwe, a mianowicie: uniwersalne spojrzenie na cz³owieka i na ca³¹ ludzkoœæ».[46] W³aœnie dlatego, e Bóg wypowiada wobec cz³owieka najwiêksze «tak»,[47] cz³owiek powinien otworzyæ siê na powo³anie Bo e, by realizowaæ swój rozwój. Prawda rozwoju tkwi w jego integralnoœci: jeœli nie ogarnia ca³ego cz³owieka i ka dego cz³owieka, rozwój nie jest prawdziwym rozwojem. Oto centralne przes³anie Populorum progressio aktualne dzisiaj i zawsze. Integralny rozwój ludzki na p³aszczyÿnie naturalnej, odpowiedÿ na powo³anie Boga Stwórcy[48] domaga siê w³asnej realizacji w «transcendentalnym humanizmie, który udziela [cz³owiekowi] najwiêkszej pe³ni ycia; taki jest najwy szy cel osobistego rozwoju».[49] Tak wiêc powo³anie chrzeœcijañskie do takiego rozwoju dotyczy zarówno wymiaru przyrodzonego, jak i nadprzyrodzonego; z tego powodu, «kiedy Bóg zostaje zepchniêty na dalszy plan, nasza zdolnoœæ rozeznania naturalnego porz¹dku, celu i dobra zaczyna s³abn¹æ».[50] 19. I wreszcie wizja rozwoju jako powo³ania zak³ada w nim centralny charakter mi³oœci. Pawe³ VI w Encyklice Populorum progressio zauwa a³, e przyczyny zacofania w rozwoju nie s¹ w pierwszym rzêdzie o charakterze materialnym. Zachêca³ do poszukiwania ich w innych wymiarach cz³owieka. W pierwszym rzêdzie w woli, która czêsto zaniedbuje obowi¹zki solidarnoœci. Po drugie w myœli, która nie zawsze potrafi dobrze ukierunkowaæ pragnienie. Dlatego w d¹ eniu do rozwoju potrzebni s¹ «ludzie zdolni do wnikliwej refleksji, poszukuj¹cy nowego humanizmu, dziêki któremu cz³owiek wspó³czesny móg³by odnaleÿæ samych siebie»[51]. Ale to nie wszystko. Zacofanie w rozwoju ma jeszcze wa niejsz¹ przyczynê ni braki w myœleniu: to «brak braterstwa miêdzy ludÿmi i miêdzy narodami».[52] Czy ludzie o w³asnych si³ach mog¹ osi¹gn¹æ to braterstwo? Spo³eczeñstwo coraz bardziej zglobalizowane zbli a nas, ale nie czyni nas braæmi. Rozum sam z siebie potrafi poj¹æ równoœæ miêdzy ludÿmi i ustanowiæ obywatelskie wspó³ ycie miêdzy nimi, ale nie jest zdolny ustanowiæ braterstwa. Ma ono pocz¹tek w transcendentnym powo³aniu Boga Ojca, który jako pierwszy nas umi³owa³, ucz¹c nas przez swego Syna, czym jest mi³oœæ braterska. Pawe³ VI, przedstawiaj¹c ró ne poziomy procesu rozwoju cz³owieka, po podkreœleniu wiary stawia³ na szczycie «jednoœæ wszystkich w mi³oœci Chrystusa, który nas wzywa, abyœmy jako synowie uczestniczyli w yciu Boga ywego, Ojca wszystkich ludzi».[53] 20. Powy sze perspektywy, ukazane przez Populorum progressio, pozostaj¹ fundamentalnymi, aby daæ szersze spojrzenie i ukierunkowanie naszemu zaanga owaniu na rzecz rozwoju narodów. Nastêpnie Populorum progressio podkreœla wielokrotnie piln¹ potrzebê reform[54] i wzywa, aby w obliczu powa nych problemów niesprawiedliwoœci w rozwoju narodów dzia³aæ odwa nie i bezzw³ocznie. Ta pilnoœæ wyp³ywa równie z mi³oœci w prawdzie. To mi³oœæ Chrystusa przynagla nas: «caritas Christi urget nos» (2 Kor 5, 14). Przynaglenie wpisane jest nie tylko w rzeczy, nie wynika tylko z przyœpieszenia wydarzeñ i problemów, ale tak e z samej stawki w grze: realizacji autentycznego braterstwa. Znaczenie tego celu wymaga z naszej strony otwarcia, aby zrozumieæ go do g³êbi, i konkretnego zmobilizowania siê «sercem», by ukierunkowaæ aktualne procesy ekonomiczne i spo³eczne do uzyskania rezultatów w pe³ni ludzkich. Ci¹g dalszy w nastêpnym numerze 14 Nowy Przegl¹d Wszechpolski

15 TEMAT MIESI CA Andrzej J. Horodecki WOBEC DESTRUKCJI CZ OWIECZEÑSTWA Wprowadzenie Istnieje od zawsze, a narasta w czasach tzw. postêpu i rozwoju, problem, którego rozpoznanie wymaga oparcia siê o naukê Feliksa Konecznego o cywilizacjach, a zw³aszcza, o zawarte w niej rozró nienie cywilizacji personalistycznych i gromadnoœciowych. Religia rzymsko-katolicka, której istota sprowadza siê do relacji cz³owieka z Bogiem, wprost albo poœrednio poprzez drugiego cz³owieka, potrzebuje wiedzy o relacji cz³owiek - cz³owiek. Problem otwiera zbrodnia Kaina, a kontynuuje list rozwodowy Moj esza, a wiêc to ma³ eñstwo powinno byæ terenem sprawdzania siê relacji cz³owiek - cz³owiek, tak w p³aszczyÿnie pokolenia, jak i miêdzypokoleniowej. Czasy nowo ytne odœwie y³y tu stary aspekt: relacjê cz³owiek - gromada, w której to relacji cz³owiek ginie, albo przystaje do gromady, jest to zatem erozja cywilizacji personalistycznej. Wielu osobom - sk¹din¹d zacnym - wydaje siê, e je eli w polityce, tak jak w grze w bryd a, pójdzie karta, to naród (spo³eczeñstwo?) odegra siê i nastan¹ lata t³ustego materializmu. Jednak idea materialistyczna by³a w czasach nowo ytnych zawsze ubierana w szatê postêpu, zaœ tradycyjny patriotyzm polski, przedstawiany jako Ÿród³o zacofania, które rzekomo sparali owa³o obronê przed rozbiorami. Dla utrwalenia tego k³amliwego schematu Centralne Si³y Polityczne zastawi³y pu³apkê w Konstytucji 3 Maja, umieszczaj¹c w tym dokumencie kluczowe zdanie: wszystko i wszêdzie wiêkszoœci¹ g³osów decydowane byæ powinno. Na szczêœcie garnitur sprawy polskiej prezentowa³o, powsta³e za spraw¹ Romana Dmowskiego, Stronnictwo Demokratyczno - Narodowe, natomiast pozosta³e licz¹ce siê stronnictwa nosi³y, swojsko dziœ brzmi¹ce, nazwy: Polityki Realnej, Partii Postêpu i Zjednoczenie Postêpowe. Istota odbudowy Polski sprowadza siê do odbudowy pañstwa cywilizacji ³aciñskiej, ale wraz z up³ywem wieków pojawi³ siê nowy czynnik, pilotowany przez CSP jako karta atutowa w walce z Koœcio³em Rzymsko-Katolickim o dusze ludzkie. Jest nim transformacja œrodowiska ycia ze stanu pierwotnego do tzw. stanu zagospodarowanego. W latach 70-tych XX w. CSP rzuci³y has³o co nauka zepsu³a, to nauka mo e naprawiæ, id¹ce w sukurs ekologom. Obecnie has³o to przybiera konkretn¹ postaæ zasady tzw. zrównowa onego rozwoju albo kompensacji przyrodniczej, czyli co wydrzemy przyrodzie tu, to oddamy tam. Jednak- e adna z tych postaci nie ma ostatecznego uzasadnienia. Do Soboru Watykañskiego II Koœció³ naucza³ o harmonii stworzenia, czyli poœrednio wskazywa³, e œwiat stworzony podlega wymogom teorii grup. Do pewnego momentu cz³owiek mo e ingerowaæ w przyrodê, która na zasadzie elementów koniecznych grupy, sama siê regeneruje, gdy jednak ingerencja ta naruszy elementy konieczne, przyroda w okreœlonych wspó³rzêdnych ju siê nie zregeneruje, Gdy dojdzie zatem do œmierci ostatniego biotopu, organizmy go tworz¹ce znikaj¹ definitywnie (nieodwracalnie) ze œrodowiska. CSP rozumiej¹ ten problem i generuj¹ takie, a nie inne procesy spo³eczne, bo dziêki nim, po³echtana duma ludzka ³atwo aprobuje elementy syntetyczne, tak e podlegaj¹ce w ograniczonej skali teorii grup, ale nie wchodz¹ce ju w supergrupê œwiata stworzonego. Powstaj¹ zatem ogniska zapalne na granicy syntetycznego, stworzonego przez cz³owieka organizmu bez Boga, z obszarami stworzonymi przez Boga. Mo na, wychowuj¹c cz³owieka od dziecka w warunkach wspó³czesnego globalizmu, wmówiæ mu quasiharmoniê dzie³a ludzkiego Oto atmosfera wyœcigu szczurów w wielkim mieœcie. Potrzebny jest coraz lepszy samochód i miejsce, do którego mo na wyjechaæ na wakacje. Potrzebne s¹ autostrady, windy w wie owcach, komórkotelefony, telewizja z byle jakim programem, ale wype³niaj¹ca czas wolny. Potrzebna jest tajemnica danych osobowych, aby zapewniæ demokracji anonimowoœæ. Potrzebny jest kibic sportowy i œcie ki zdrowia, ale na koñcu tego quasisystemu pojawia siê pytanie - gdzie jest miejsce dla cz³owieczeñstwa? Czy nie jest tak, e obecni m³odzi ludzie sukcesu zobacz¹ w pewnej chwili na swej drodze cz³owieka, który powie im: doœæ, zróbcie miejsce innym, bo z tego maj¹tku wasi nastêpcy wycisn¹ wiêcej pieniêdzy. Od³ó cie sobie nieco grosza na eutanazjê... Przenosz¹c rzecz na p³aszczyznê spo³ecznopolityczn¹ jawi siê ostrze enie, e adne manipulacje polityczne, nie mog¹ uzdrowiæ Polski, nawet jeœli politycy bêd¹ powo³ywaæ siê na preambu³ê Konstytucji 3 Maja, w domyœle, ze wzglêdu na cytowany wy ej jej zapis. Nowy Przegl¹d Wszechpolski 15

16 TEMAT MIESI CA Rozdarte cz³owieczeñstwo Dramat cz³owieka, stworzonego na obraz i podobieñstwo Bo e, to dobrowolne uznanie tego podobieñstwa za najwy szy, mo liwy logicznie dar, który nale y ofiarowaæ Bogu, aby byæ godnym trwania przy Nim na wieki. Konsekwencje takiego cz³owieczeñstwa s¹ zawsze diametralnie ró ne. Têsknota za Bogiem, wszczepiona w duszê ludzk¹ objawia siê przede wszystkim w d¹ eniu do ycia wspólnotowego, uporz¹dkowanego wokó³ rodziny, dzie³a stworzenia (krajobraz, klimat), tradycji, jêzyka, religii. Grzech pierworodny spowodowa³ ró ne skutki. Najtragiczniejszy, to bunt wprost przeciw Bogu, czasami usprawiedliwiany poszukiwaniem Boga. NajgroŸniejszy, to stale ponawiane siêganie po wiadomoœci z drzewa dobrego i z³ego i negowanie przy tym wyroku Bo ego, a w szczególnoœci pracy w pocie czo³a. Jest to równowa ne d¹ eniu do zbudowania œwiata od podstaw, na gruzach œwiata stworzonego, w warunkach dziwnego zamêtu. Ksiêga Rodzaju jest bowiem wci¹ podminowana przez rzekom¹ teoriê ewolucji, co podwa a zaufanie do nauki jako takiej; proces poznawczy krocz¹cy poprzez za³o enia, tezê, dowód zosta³ skrócony do jednego etapu wiary naukowej. Zarazem rzymski katolicyzm podtrzymuje nadal pogl¹d, jakoby z Ksiêgi Rodzaju wyp³ywa³ obowi¹zek czynienia sobie Ziemi poddan¹ przez cz³owieka - w domyœle - niezdolnego do kontynuowania harmonii stworzenia przez Boga. Tymczasem rzeczywistoœæ i wp³ywaj¹cy z niej obowi¹zek moralny jest w pe³ni zgodny z Ksiêg¹ Rodzaju. Po pierwsze, Bóg w swoim mi³osierdziu postanowi³, e praca w pocie czo³a nie jest przekleñstwem ale warunkiem zdrowia i d³ugiego ycia, mimo nieuchronnej œmierci, po drugie praca ta powinna byæ ofiarowana w akcie mi³oœci bliÿniego s³abszym i potrzebuj¹cym, jako zadoœæuczynienie za grzech pierworodny. Ci, dla których nie wystarczy tego zadoœæuczynienia, w chwili potrzeby zawsze mog¹ swoje cierpienia ofiarowaæ Bogu, jako zadoœæuczynienie za grzechy swoje lub cudze. Walka z bezpoœrednimi skutkami grzechu pierworodnego, jak i z jego kontynuacj¹, to dwie przes³anki ycia ludzkiego na ziemi, które mo na odczytaæ z analizy Ksiêgi Rodzaju, i które potwierdzaj¹ Objawienie Bo e w postaci relacji: Bóg w Trójcy Œwiêtej Jedyny - cz³owiek jako osoba, stworzona na obraz i podobieñstwo Bo e. Ma³ eñstwo i wspólnota ludzka Rozumienie ma³ eñstwa jest warunkiem rozumienia przykazania mi³oœci bliÿniego, zawsze stworzonego na obraz i podobieñstwo Bo e. Ma³ eñstwo odczytane wed³ug zamys³u Bo ego, jest drogowskazem i regulatorem ka dej relacji miêdzyludzkiej, a tak e relacji cz³owiek-spo³eczeñstwo. D¹ enie do ma³ eñstwa jest podœwiadomie zdominowane przez psychofizyczn¹ naturê cz³owieka, rozszczepion¹ w zamyœle Bo ym na mêsk¹ i kobiec¹. Wywo³uje to napiêcie psychofizyczne, które jest g³ówn¹ si³¹ napêdow¹ ycia doczesnego. Cz³owiek, programowo eliminuj¹cy pracê w pocie czo³a, najpierw z ycia osobistego, a nastêpnie spo³ecznego, skazuje siebie i innych, prêdzej czy póÿniej, na zag³adê. Trzeba jednak dok³adnie rozumieæ pojêcie pracy w pocie czo³a. W sensie dos³ownym jest ona potrzebna ka demu bez wyj¹tku cz³owiekowi dla zachowania zdrowia jego organizmu. Nie mo e jej zast¹piæ aden sport, tak jak to promuj¹ CSP, poniewa praca ta musi mieæ nadprzyrodzony sens walki ze skutkami grzechu pierworodnego, pog³êbiaj¹cy i udoskonalaj¹cy ycie duchowe cz³owieka. Wynika st¹d, e praca w pocie czo³a winna stanowiæ zharmonizowany wysi³ek fizyczny i umys³owy dostosowany do wieku oraz do indywidualnego stanu danej osoby. Maj¹c taki punkt wyjœcia, mo emy dopiero pytaæ siê o Ÿród³ow¹ relacjê miêdzy mê em i on¹, ojcem i matk¹, rodzicami i dzieæmi wreszcie miêdzy rodzeñstwem. Papie Benedykt XVI wybieraj¹c swoje imiê, wskaza³ na ponadczasowe znaczenie regu³y œw. Benedykta Ora et labora. M¹ i ona Relacje miêdzy ma³ onkami jako osobami zaczynaj¹ siê w Ksiêdze Rodzaju, po czym przez ca³e wieki historii, s¹ to relacje miêdzy mê czyzn¹ a kobiet¹, jako dodatkiem do mê czyzny, a czêsto tak e relacje homoseksualne i paraseksualne. Ten stan rzeczy prze³ama³ dopiero staro ytny Rzym, stanowi¹c monogamiczne ma³ eñstwo fundamentem pañstwa. Do dziœ nie wiemy, jak dosz³o do powstania pierwszej w dziejach cywilizacji personalistycznej, to znaczy takiej, e mê czyzna i kobieta s¹ traktowani przez prawo jako osoby. Jednoczeœnie Objawienie Chrystusa Pana przynosi prze³om religijny: wobec Boga wszyscy - bez wzglêdu na p³eæ - jesteœmy równoprawnymi osobami. Powo³anie œw. Paw³a Aposto³a mia³o na celu rozszerzenie Koœcio³a na wszystkie narody, a poprzez cywilizacjê rzymsk¹, utrwalenie na zawsze osoby ludzkiej jako podmiotu zbawienia. Ten drugi cel potrzebuje, powiedzielibyœmy, oddolnie postrzegania siê wzajemnie mê czyzny i kobiety, jako osób, stworzonych na obraz i podobieñstwo Bo e, a wiêc zas³uguj¹cy na to, aby siê w tym podobieñstwie wzajemnie umacniaæ. Je eli mê czyzna postanawia zwi¹zaæ siê z wybran¹ kobiet¹ wêz³em ma³ eñskim, to bierze na siebie odpowiedzialnoœæ za ma³ eñstwo, poniewa kobieta zosta³a tak stworzona, e znajduje swoje 16 Nowy Przegl¹d Wszechpolski

17 TEMAT MIESI CA osobowe spe³nienie jako bezinteresowna dawczyni ycia z mi³oœci. Jednak e nie przestaje wówczas ani ona (ani jej m¹ ) byæ podmiotem zbawienia jako osoba. Wzorem kobiety jako osoby jest i pozostanie do koñca dziejów Najœwiêtsza Maryja Panna. Wzajemne uœwiêcanie siê ma³ onków polega na realistycznym podejœciu jednej osoby do drugiej w taki sposób, aby osoba inicjuj¹ca jak¹œ yciow¹ relacjê, stara³a siê zapomnieæ o swoich prawach, a pamiêtaæ tylko o tym, aby jak najmocniej, najwyraziœciej ukazywaæ siê drugiej osobie jako obraz i podobieñstwo Boga. Tym samym, jedynym kryterium, wi¹ ¹cym po równi obie osoby jest Prawo Naturalne i Prawo Objawione. W praktyce dojrzewania relacji miêdzy ma³ onkami - osobami, oznacza to, e zawsze powinien staæ miêdzy nimi Chrystus Pan. Je eli zatem ma³ onkowie stan¹ siê rodzicami, wówczas staj¹ siê œwiadkami relacji cz³owiek - cz³owiek dla dzieci, a nastêpnie dla ka dej relacji miêdzyludzkiej w spo³eczeñstwie. Tak oddolnie rodzi siê cywilizacja personalistyczna, a Koœció³ b³ogos³awi ma³ eñstwo. Wykolejanie i destrukcja Takie powo³anie ma³ eñstwa wydaje siê dziœ ma³o realne z uwagi na odci¹ganie ca³ych rzesz ludzkich z drogi Prawa Naturalnego, a tak e na odbieranie autorytetu Urzêdowi Nauczycielskiemu Koœcio- ³a. Ksiêga Rodzaju ostrzega:...jahwe Bóg dal cz³owiekowi taki rozkaz: <Z wszelkiego drzewa tego ogrodu mo esz spo ywaæ wed³ug upodobania; ale z drzewa poznania dobra i z³a nie wolno ci jeœæ, bo gdy z niego spo yjesz, niechybnie umrzesz> (Rdz.2,16-17). Zauwa my, e Bóg daje rozkaz cz³owiekowi, a wiêc mê czyÿnie i kobiecie, aby nie spo ywali owoców z drzewa poznania dobra i z³a. Pokusa wê a jest demagogiczna, wrêcz z³oœliwie podstêpna, gdy zwraca siê do niewiasty: <Czy to prawda, ze Bóg powiedzia³: Nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu?>. Niewiasta odpowiedzia³a wê owi: <Owoce z drzew tego ogrodu mo emy jeœæ, tylko o owocach z drzewa, które roœnie w œrodku ogrodu, Bóg powiedzia³: Nie wolno wam jeœæ z niego a nawet go dotykaæ, abyœcie nie pomarli. Wtedy rzek³ w¹ do niewiasty: <Na pewno nie umrzecie! Ale wie Bóg, e gdy spo yjecie owoc z tego drzewa otworz¹ siê wam oczy, i tak jak Bóg bêdziecie znali dobro i z³o> (Rdz.3,1-5). W tym tak dobitnym opisie drogi ku grzechowi pierworodnemu, zwraca uwagê ukryta przez szatana podwójna istota pokusy. Obok destrukcji, wywo- ³anej przez z³o, cz³owiek ma udÿwign¹æ jeszcze ciê- ar dobra, które jest ciê arem dlatego, e si³y ludzkie s¹ znikome wobec nieskoñczonoœci dobra. Gdy Encyklopedyœci budowali gmach wiedzy w formie hase³ encyklopedycznych, nie widziano w tym jeszcze zagro enia. WyobraŸmy sobie na chwilê, e nasze oczy odbieraj¹ ca³e widmo elektromagnetyczne. Có to za straszne obci¹ enie by³oby dla naszego mózgu, który w obronie swojej mo e siê tylko zablokowaæ! A có dopiero mówiæ o obrazie z³a, które jest do koñca samym chaosem, pozbawiaj¹cym nasz mózg jakichkolwiek szans na jego interpretacjê. Z³o jako si³a destrukcji Koœció³ ostrzega przed wnikaniem w istotê z³a, sam bowiem Chrystus Pan odrzuca jakikolwiek dialog z szatanem, poza ca³kowitym odrzuceniem jego pokus. Dlatego cz³owiek powinien zdawaæ sobie sprawê tylko z istnienia destrukcji. Gdy na prze³omie XIX i XX wieku zbli yliœmy siê do poznania atomowej budowy œwiata stworzonego, okaza³o siê, e budowa ta posiada zawsze okreœlon¹ strukturê, która mo e byæ czêœciowo lub ca³kowicie zniszczona. To zniszczenie polega na stopniowej utracie symetrii struktury, a do stanu chaosu. Pomiêdzy kolejnymi stanami symetrii s¹ liczne, poœrednie stany struktury, które mog¹ trwaæ, podnieœæ swoj¹ symetriê do stanu wy szego, albo opuœciæ j¹ do stanu ni szego Zatem pomiêdzy kolejnymi stanami symetrii cz³owiek ma swobodê dzia³ania. Dopiero zniszczenie charakterystycznego, tworz¹cego elementu symetrii powoduje zniszczenie stanu wy szego. Elementom symetrii odpowiadaj¹ zawsze okreœlone operacje symetrii, które zachowuj¹ to samoœæ zbioru elementów lub j¹ niszcz¹. Stopieñ komplikacji zbioru operacji symetrii roœnie wraz z liczb¹ elementów zbioru, nazywanego grup¹. Bóg da³ cz³owiekowi wolnoœæ w granicach, zachowuj¹cych zbiór elementów œwiata stworzonego, a zakaza³ niszczenia tych zbiorów zawsze, a wiêc i wtedy, gdy cz³owiek w ob³êdzie pychy usi³uje tworzyæ ca³e nowe zbiory elementów swojego wyimaginowanego, apriorycznego œwiata. Teoria grup stanowi bodaj najbardziej uniwersaln¹ teoriê zbiorów. Skoro materialny œwiat stworzony jest ró ny od chaosu, zatem zwiera w sobie wbudowan¹ informacjê. Powinien zatem sk³adaæ siê z ró nych zbiorów które musz¹ spe³niaæ dwa warunki: (i) byæ nieprzypadkowe ze wzglêdu na relacje miêdzy sob¹ oraz (ii) spe³niaæ elastyczne kryterium to samoœci. Stan dynamiczny œwiata materialnego powoduje istnienie swoistego, uogólnionego tarcia, a zatem czêœæ elementów zbiorów ulega wci¹ niszczeniu a nastêpnie odtwarzaniu. Nieprzypadkowoœæ zbiorów oraz ich restytucja wymaga zatem, aby zbiory te by³y grupami, które zawieraj¹ to samoœciowe elementy konieczne, oraz Nowy Przegl¹d Wszechpolski 17

18 TEMAT MIESI CA pozosta³e elementy niekonieczne. Zbiór, bêd¹cy grup¹, zawiera w sobie maksimum informacji. W stochastycznych warunkach stacjonarnych, bez udzia³u cz³owieka, tarcie nie mo e zniszczyæ elementów koniecznych, a zatem nie mo e zniszczyæ informacji, zawartej w zbiorze bêd¹cym grup¹. Poniewa elementy niekonieczne, samoistnie odtwarzaj¹ siê przy udziale pozosta³ych elementów grupy, model grupowej budowy œwiata stworzonego mo e wyjaœniæ wiele w¹tpliwoœci, które towarzysz¹ planowanej przez zbuntowanego cz³owieka wymianie zbiorów tego œwiata na zbiory syntetyczne, bêd¹ce tworem myœli apriorycznej. Naczelny wniosek z tego modelu jaki otrzymujemy, polega na tym, e syntetyczne zbiory nie s¹ podgrupami najwy szej grupy ca³ego stworzenia, a zatem musi pojawiæ siê chaos na granicach zbiorów syntetycznych i stworzonych przez Pana Boga. Teoria perkolacji, obs³uguj¹ca styk chaosu i informacji, pozwala przewidzieæ istnienie punktu krytycznego, w którym organizm umiera i to segmentami, poniewa tworz¹ce go podzbiory, bêd¹ce podgrupami (grupami ni szego rzêdu) s¹ wzajemnie w znacznym stopniu zale ne. W³aœciwoœæ ta zosta³a wykorzystana do budowy uk³adów scalonych o wysokiej niezawodnoœci, umo liwiaj¹ce konstruowanie i miniaturyzacjê elektroniki coraz to wy szych generacji. Ilustracje yciowe Czytelnikowi, któremu powy sze rozwa ania wydadz¹ siê w¹tpliwe albo wydumane, albo wreszcie bez perspektyw dla dnia dzisiejszego, proponujê przestudiowanie ksi¹ ki prof. Davida Servana- Schreibera Antyrak. Jest to odwa na ksi¹ ka z pogranicza autobiografii, medycyny molekularnej, teorii przetwarzania ywnoœci i naukowej walki z rakiem, przez cz³owieka, który w szczycie kariery sam zachorowa³ na raka mózgu. Nie podda³ siê i wyda³ frontaln¹ wojnê czynnikom rakotwórczym, nie tylko w œrodowisku, ale i w sferze psychicznej. Ka dy rozdzia³ zaopatrzony jest w profesjonaln¹ literaturê przedmiotu. Od strony duchowej dzie³o Servana- Schreibera mo e stanowiæ przyczynek do podejœcia do reewangelizacji Europy, poniewa w dziedzinie ycia moralnego wykazuje znieczulenie lub obojêtnoœæ na sprawy wiernoœci ma³ eñskiej, czy w pewnym sensie tak e rodzicielskiej, nie widzi te ca³ego dramatu homoseksualizmu, a generalnie jest bezradny wobec transcendencji. Servan-Schreiber stwierdzi³, e w krajach Zachodu wyst¹pi³ od 1940r. epidemiczny wzrost zachorowañ na nowotwory piersi. II wojna œwiatowa bazowa³a ju na ywnoœci konserwowej, która z kolei dziêki tzw. zimnej wojnie, opanowa³a ca³y œwiat. Oprócz tego wojna ta wywo³a³a wzrost napiêcia psychicznego we wszystkich dziedzinach ycia, zw³aszcza ycie w warunkach wiejskich zosta³o zdeprecjonowane, jako wyraz rzekomego zacofania. Liczne osi¹gniêcia medycyny, które mog³yby zahamowaæ epidemiê raka s¹ pozbawione realnego wsparcia w spo³eczeñstwie, które jest zamkniêtym spo³eczeñstwem ludzi m³odych, zdrowych i bogatych. Wœród tych osi¹gniêæ bardzo wa ne jest odkrycie roli angiogenezy w stymulowaniu wzrostu nowotworu. Okaza³o siê, e zahamowanie dop³ywu krwi do guza parali uje jego rozwój. Dr Richard Beliveau odkry³, e szereg owoców, jak maliny, truskawki, wiœnie, jagody, zawieraj¹ zwi¹zki, takie jak kwas elagowy, D-glukarowy, antocjanidynê, proantocjanidynê, hamuj¹ce angiogenezê b¹dÿ inicjuj¹ce apoptozê (samounicestwienie) komórek rakowych. Servan-Schreiber tak opisuje losy tego odkrycia: Richard Beliveau zdawa³ sobie sprawê z wagi tego odkrycia. Gdyby dotyczy³o ono zwi¹zku farmaceutycznego, faks w laboratorium pracowa³by przez ca³y dzieñ, granty zaœ nap³ywa³by szerokim strumieniem. Tym bardziej, e w tym przypadku nie istnia³o ryzyko, e w toku dalszych eksperymentów moleku³a oka e siê zbyt truj¹ca, by mo na j¹ by³o zastosowaæ w terapii ludzi - wszak istoty cz³ekokszta³tne spo ywaj¹ maliny od czasów prehistorycznych. Beliveau nie wiedzia³ jednak, do kogo ma siê zwróciæ. Nie sposób opatentowaæ malin, nie móg³ wiec zadzwoniæ do kogoœ, kto podzieli jego entuzjazm i zadeklaruje ogromn¹ kwotê na badania. Na tym tle nabiera niezwyk³ej wagi opinia Autora nt. ska enia ywnoœci: Zdolnoœæ produktów spo ywczych do eliminowania kancerogenów ma szczególne znaczenie. Dziêki temu, jeœli nawet pewne produkowane przemys³owo owoce i jarzyny s¹ zanieczyszczone pestycydami, pozytywne oddzia- ³ywanie zwi¹zków antyrakowych przewa a nad negatywnymi skutkami obecnoœci kancerogenów. Jak ujmuje to doktor Colin Campbell z Uniwersytetu Cornell, jeœli idzie o ywnoœæ, <za ka dym razem przebija ona zanieczyszczenia>. Opinia ta potwierdza odpornoœæ na destrukcjê grup œwiata stworzonego przez Stwórcê. Istotnie, s¹ one zawsze podgrupami ca³ego stworzenia i jak d³ugo ono trwa, grupy syntetyczne, stworzone przez cz³owieka nie s¹ w stanie doprowadziæ do lawinowej destrukcji ca³ego stworzenia. Nie jest prawd¹ e tzw. medycyna naturalna jest uzupe³nieniem medycyny naukowej. Jest dok³adnie na odwrót, to medycyna naukowa jest uzupe³nieniem medycyny naturalnej. Wskutek ska enia przez grzech pierworodny, choroby i œmieræ wdar³y siê do dzie³a Stwórcy, ale w wielu przypadkach pozosta³a prawid³owoœæ teoriogrupowa, poszczególne choroby maj¹ swój lek 18 Nowy Przegl¹d Wszechpolski

19 TEMAT MIESI CA swoisty (choroba element dany, lek swoisty element odwrotny) w postaci konkretnych œrodków roœlinnych. Wie o tym naukowa farmacja; dla przyk³adu wyci¹gi z kory (kwiatu, nasion) kasztanowca, które s¹ lekiem swoistym dla chorób uk³adu krwionoœnego ylnego, znajduj¹ siê na rynku, jako pozornie ró ne leki ró nych firm Optymizm powy szych akapitów jest niestety zagro ony; Servan-Schreiber skoncentrowa³ siê na pestycydach, podczas gdy niemal równolegle wprowadzane s¹ roœliny i zwierzêta genetycznie modyfikowane (genetically modified organisms). Nie sposób przewidzieæ, jak odpowie œwiat stworzony na a priori konstruowane grupy organizmów GMO. Podsumowanie Prof. Servan-Schreiber mo e byæ symbolem cz³owieczeñstwa, wykorzenionego ju czêœciowo z Prawa Naturalnego. Pod wp³ywem w³asnej choroby wci¹ pyta siê w podtekœcie o rozró nienie miêdzy dobrem i z³em dla siebie i dla innych Jest przy tym niezwykle uczciwy, chocia nie mo e zdobyæ siê na uogólnienie prezentowanych faktów, mo e dlatego, e osobiœcie nie potrafi wyprowadziæ zasad etycznych z Prawa Naturalnego. Mimo to nie dorabia w³asnej teorii do tragicznej sytuacji œrodowiskowej (w tym i psychicznej) wspó³czesnego cz³owieka. Nie waha siê demaskowaæ cynizmu architektów globalizmu ywnoœciowego. Kiedy doktor Cynthia Curl z Uniwersytetu Stanu Waszyngton wykaza³a, e poziom pestycydów w organizmach dzieci na diecie zwyczajnej, karmionych ywnoœci¹ z supermarketów przekracza czterokrotnie oficjalny poziom bezpieczeñstwa, reakcje by³y typowe: Doktor David Klurfeld ceniony specjalista od ywnoœci z Uniwersytetu Stanowego Wayne w Detroit stwierdzi³, e nie ma jasnoœci co do tego, jaki wp³yw wywieraj¹ owe pestycydy na organizm ludzki. < Nie mówiê, e nie istnieje zagro enie dla zdrowia. Musimy jednak zachowaæ realizm i nie wywo³ywaæ paniki z powodu wyników tych badañ. Pozna³em je i nie zamierzam zmieniaæ zwyczajów ywieniowych panuj¹cych w mojej rodzinie>. S¹ tak e, chocia w mniejszoœci, uczciwi badacze. John Wargo z Wydzia³u Badañ Œrodowiska na Uniwersytecie Yale powiedzia³ o badaniach doktor Curl: Te badania potwierdzaj¹ znaczenie diety... i pokazuj¹, e zdrowa ywnoœæ pozwala ograniczyæ kontakt dziecka z zanieczyszczeniami. Przemys³owcy mówi¹ <poka cie nam cia³a ofiar>. Nie chcê, eby uprawiali ten hazard kosztem moich pociech. Servan-Schreiber pokazuje - jakby mimo woli - potêgê globalizmu ywnoœciowego, podtrzymywanego i promowanego przez CSP. Pokazuje tak e e stres jest nawozem dla guzów nowotworowych, utajonych lub ju istniej¹cych i pisze dalej o potrzebie d¹ enia do emocjonalnej równowagi i zaspokojenia potrzeby wysi³ku fizycznego. CSP, dok³adnie przeciwnie, prowadzi systemowe dzia³ania zmierzaj¹ce do zlikwidowania sensu ycia ludnoœci rolniczej. Jakby tego by³o ma³o, kolejni pos³owie PiS-u (!) d¹ ¹ do likwidacji Polskiego Zwi¹zku Dzia³kowców, zrzeszaj¹cego wraz z rodzinami ok. 5 milionów Polaków. Docelowo, cz³owiek ma yæ w wielkich aglomeracjach, konsumowaæ ywnoœæ przemys³ow¹ (lawinowy wzrost kwasów omega-6 w porównaniu z omega-3 u krów i kurczaków, karmionych ywnoœci¹ œmieciow¹, powoduje epidemie oty³oœci i raka piersi). Ma tak e konsumowaæ kulturê telewizyjno-internetow¹ oraz wyrzec siê prób wartoœciowania miêdzy dobrem i z³em. G³ównym has³em CSP jest wolnoœæ bez ograniczeñ, co w praktyce jest zawsze wolnoœci¹ silniejszego, a wiêc im cz³owiek jest s³abszy, tym musi pracowaæ na wy szych obrotach. Relatywnie wy sze dochody nie s¹ w stanie zrekompensowaæ zdrowia i ycia temu, kto jego sens widzia³ w ubóstwie i wewnêtrznym spokoju duszy, yj¹cej na chwa³ê Bo ¹. Bez wolnoœci do ycia w ubóstwie i pod rz¹dami globalnej urbanizacji, œwiat staje siê stopniowo wielkim obozem koncentracyjnym nie tylko dla cia³, ale przede wszystkim dla dusz ludzkich, skazanych odgórnie na destrukcjê cz³owieczeñstwa. Servan-Schreiber stan¹³, chocia nie do koñca, w prawdzie. Nie potrafi bowiem znaleÿæ Ÿród³a owego totalnego zak³amania, jakie pilotuje globalizm, nie tylko w zakresie zdrowia cia³a, ale przed wszystkim zdrowia duszy. Nie wie, a przynajmniej nie domyœla siê, e owo Ÿród³o tkwi w pokusie bêdziecie tak jak Bóg znali dobro i z³o. Wspó³czesny cz³owiek jest tak manipulowany, e czêsto nawet wybitni naukowcy, nie s¹ w stanie zrozumieæ do koñca budowy atomu wodoru, a có dopiero helikoidy DNA, czy reperkusji, jakie niesie ³amanie grupy. Czy wiêc mo na od nich spodziewaæ zrozumienia niebezpieczeñstwa, jakie niesie zabawa w ycie ludzkie? Tylko Bóg, Stwórca i Dawca ycia oraz niemo - liwej do pojêcia wiedzy o œwiecie i o yciu, mo e uratowaæ ten œwiat i jego ycie, ale przedtem trzeba Mu siê poddaæ z ca³¹ ufnoœci¹ dziecka. Tylko On jest w stanie powstrzymaæ totaln¹ destrukcjê cz³owieczeñstwa. Nowy Przegl¹d Wszechpolski 19

20 TEMAT MIESI CA Antoni Stadnicki i Jan Stadnicki KAMPANIA WRZEŒNIOWA NA TLE HISTORII WOJEN {+}ŒP. Jan Stadnicki uczestnik kampanii wrzeœniowej w 1939 r Znamy dobrze przygnêbiaj¹ce wra enie z przebiegu kampanii wrzeœniowej 1939 r. co najstarsi z nas pamiêtaj¹ bezpoœrednio po jej zakoñczeniu. Piorunuj¹ca szybkoœæ poniesionej klêski, daremnoœæ bohaterskich wysi³ków o³nierza i spo³eczeñstwa, zbyt szybki wyjazd kierownictwa pañstwa za granicê, brak œcis³ych informacji, co do przebiegu kampanii, nieuniknione wersje wyolbrzymiaj¹ce oskar- enia przeciw b³êdom dowództwa, wreszcie zmarnowanie olbrzymiego potencja³u moralnego narodu w postaci jego ducha obronnego, energii, woli walki i patriotyzmu, z czego wynik³o najg³êbsze rozczarowanie narodu i krwawe przebudzenie ze snu o mocarstwoœci. Wszystko to musia³o wzbudziæ w spo³eczeñstwie polskim poczucie niezatartej zdawa³o siê hañby, utraty dobrego imienia narodu i pañstwa oraz wra enie, e poniesiona klêska by³a bezprzyk³adn¹ rozsypk¹, niemaj¹c¹ precedensu w historii. Znaczna czêœæ oskar eñ, rzucanych w latach powojennych pod adresem naczelnego wojskowego i cywilnego kierownictwa pañstwa jako sprawców katastrofy, by³a zreszt¹ s³uszna. Niezaprzeczalnym by³ brak nowoczesnego przygotowania armii do wojny, oraz psychicznego przygotowania narodu na jej mo liwy przebieg. Spojrzenie na przebieg tej kampanii z perspektywy historii mo liwe jest po up³ywie okreœlonego czasu, nie tylko na tle przebiegu ca³ej II wojny œwiatowej, a tak e przebiegu innych kampanii w okresie historycznym, zbli onym do naszego pod wzglêdem rozwoju taktyki wojennej, który zamknê³a w³aœnie ta wojna œwiatowa. Na przestrzeni ostatnich 250 lat, czyli okresu rozpoczynaj¹cego siê od zakoñczenia wojny siedmioletniej Fryderyka Wielkiego ( ) mia³y niejednokrotnie miejsce wojny o przebiegu jak na ówczesne warunki b³yskawicznym, obok wojen przebiegaj¹cych w tempie znacznie powolniejszym. Na uwagê zas³uguje tu najpierw równie smutna i ma³o chwalebna w naszej historii kampania polsko rosyjska 1792 r., kiedy to armia rosyjska w przeci¹gu zaledwie 3 miesiêcy i stoczywszy tylko kilka mniejszych potyczek i jedn¹ wiêksza bitwê - pod Dubienk¹, przesz³a i zajê³a ogromne obszary od Dniepru po Wis³ê, co przypieczêtowa³o drugi rozbiór Polski. Taki przebieg tej kampanii t³umaczy siê obok przygniataj¹cej liczebnej przewagi rosyjskiej zupe³nym brakiem przygotowania kraju do wojny, a w ostatecznoœci nieudolnoœci¹ króla Stanis³awa Augusta, który sprawowa³ naczelne dowództwo równie bez adnego przygotowania do tej roli. Napoleon by³ tym, który w dziejach wojen nowo ytnych stworzy³ i wprowadzi³ w czyn koncepcjê wojny prawdziwie b³yskawicznej, a szybkoœæ przeprowadzanych przez niego rozgrywek strategicznych niczym nie ustêpuje póÿniejszym. On to w ci¹gu 10 miesiêcy (od koñca marca 1796 r. do pocz¹tku lutego 1797 r.) rozegra³ przeciw armiom austriackim w pó³nocnych W³oszech (a w koñcu w Alpach austriackich) 5 krótkich kampanii w najtrudniejszym górzystym terenie, w wyniku których nie tylko utrwali³ swe panowanie w tym kraju, ale zagrozi³ bezpoœrednio Wiedniowi. On w ci¹gu 7 tygodni unicestwi³ si³y 2 cesarstw niemieckiego i rosyjskiego na przestrzeni kilkuset kilometrów od Ulm do Austerlitz w 1805 r. W nastêpnym roku 1806 w ci¹gu 1 miesi¹ca zdruzgota³ monarchiê prusk¹, która od czasów Fryderyka Wielkiego uchodzi³a za niezwyciê on¹, a której armi¹ kierowa³o dowództwo wyszkolone przez tego króla stratega. A jednak i ten geniusz wojny sam poniós³ b³yskawiczn¹ klêskê w r pod Waterloo, po 6 dniowej zaledwie kampanii, której doskona³y plan i skrupulatne przygotowanie powinny mu by³y, jak siê zdawa³o zapewniæ wygran¹. Taktykê b³yskawiczn¹ realizowa³ poniek¹d równie pruski marsza³ek Moltke w kampaniach 1866 i 1870 r. Pierwsza z nich przeciw Austrii, zwana póÿniej siedmiodniow¹ wojn¹ zakoñczy³a siê istotnie w takim okresie czasu zupe³n¹ klêsk¹ armii austriackiej pod Sadow¹, w znacznej mierze dziêki nieudolnoœci dowództwa z marsza³kiem Benedekiem na czele. Wojna zaœ Niemiec przeciw Francji w roku 1870 te by³a b³yskawiczn¹, gdy w ci¹gu tego miesi¹ca regularne armie francuskie zosta³y b¹dÿ zniszczone, b¹dÿ otoczone i praktycznie wyeliminowane z walki. Miesi¹c ten wprawdzie nie przyniós³ zakoñczenia wojny, lecz j¹ faktycznie rozstrzygn¹³. Uderzaj¹ przy tym liczne analogie tej sierpniowej kampanii francuskiej z nasz¹ wrzeœniow¹. W obu wypadkach wojsko niew¹tpliwie dzielne, o ywione duchem obrony swego kraju, lecz niedorównuj¹ce niemieckiemu 20 Nowy Przegl¹d Wszechpolski

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą.

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KLASA III Ocena dopuszczająca -Wie, dlaczego należy odprawiać I piątki miesiąca. -Wie, że słowo Boże głoszone

Bardziej szczegółowo

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce JANUSZ WOJCIECHOWSKI POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO WICEPRZEWODNICZĄCY KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Tekst wystąpienia na Konferencji: "TRADYCYJNE NASIONA - NASZE DZIEDZICTWO I SKARB NARODOWY. Tradycyjne

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo społeczne

Bezpieczeństwo społeczne Bezpieczeństwo społeczne Potrzeby współczesnego społeczeństwa w zakresie bezpieczeństwa Potrzeba - odczuwany brak czegoś i chęć jego zaspokojenia. W literaturze znana jest hierarchia potrzeb według Maslowa

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I. Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I 1. 2. 3. 1. 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I, zwane dalej OWU, stosuje siê w umowach ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I zawieranych przez

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia Ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali w Krakowie w dalszej części określone

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

Pierwszorzêdnym autorem Pisma œw. jest Duch Œwiêty, a drugorzêdnymi ludzie natchnieni przez Ducha Œw. zwani hagiografami.

Pierwszorzêdnym autorem Pisma œw. jest Duch Œwiêty, a drugorzêdnymi ludzie natchnieni przez Ducha Œw. zwani hagiografami. PYTANIA DLA OSóB PRZYGOTOWUJ¹CYCH SIê DO PRZYJêCIA SAKRAMENTU BIERZMOWANIA W PARAFII ŒW. RODZINY W S³UPSKU 1.Co to jest religia? Religia jest to ³¹cznoœæ cz³owieka z Panem Bogiem. 2.Co to jest Pismo œwiête?

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM PLANOWANIE DZIAŁAŃ Określanie drogi zawodowej to szereg różnych decyzji. Dobrze zaplanowana droga pozwala dojechać do określonego miejsca w sposób, który Ci

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ NOWA www.nowa-amerika.net AMERIKA ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ STANOWISKO ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POLSKO-NIEMIECKIEGO REGIONU PRZYGRANICZNEGO 1 Przedstawiciele

Bardziej szczegółowo

Nawracać się. 04.03 09.03.2013 III. tydzień Wielkiego Postu. Modlitwa małżeńska

Nawracać się. 04.03 09.03.2013 III. tydzień Wielkiego Postu. Modlitwa małżeńska Nawracać się 04.03 09.03.2013 III. tydzień Wielkiego Postu Modlitwa małżeńska Wspólnota Ruchu Światło - Życie On Jest (www.onjest.pl) marzec 2013 Opracowanie: Monika Mosior/ Jerzy Prokopiuk Modlitwa małżeńska

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ - nietypowe uzale nienia NIETYPOWE UZALE NIENIA - uzale nienie od facebooka narkotyków czy leków. Czêœæ odciêtych od niego osób wykazuje objawy zespo³u abstynenckiego. Czuj¹ niepokój, gorzej

Bardziej szczegółowo

ZARYS ETYKI SZCZEGÓ OWEJ

ZARYS ETYKI SZCZEGÓ OWEJ TADEUSZ ŒLIPKO SJ ZARYS ETYKI SZCZEGÓ OWEJ Tom 2 Etyka spo³eczna Wydanie II poszerzone Wydawnictwo WAM Kraków 2005 SPIS TREŒCI WPROWADZENIE Definicja etyki spo³ecznej, jej Ÿród³a i metoda, stosunek do

Bardziej szczegółowo

B OGOS AWIEÑSTWA I NA OÝENIA SZKAPLERZA

B OGOS AWIEÑSTWA I NA OÝENIA SZKAPLERZA SKRÓCONY OBRZÆD B OGOS AWIEÑSTWA I NA OÝENIA SZKAPLERZA Obrzêdy wstêpne 36. Celebrans, przed obrazem Matki Bo ej, zwraca siê do tych, którzy maj¹ przyj¹ã Szkaplerz, i zachêca ich do wùaœciwego uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

- o Fundacji Wspierania Współpracy na Rzecz Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej.

- o Fundacji Wspierania Współpracy na Rzecz Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 676 Warszawa, 9 czerwca 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

Reguła Życia. spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13

Reguła Życia. spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13 spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13 Reguła życia, to droga do świętości; jej sens można również określić jako: - systematyczna praca nad sobą - postęp duchowy - asceza chrześcijańska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 7 W GDYNI Art.1 Postanowienia ogólne Rada Rodziców, zwana dalej Radą, działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu.

Bardziej szczegółowo

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych ciosów jaki może nas spotkać w związku z dugą osobą jest

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBLINIE

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBLINIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr z dnia Dyrektora PCPR w Lublinie KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBLINIE ROZDZIAŁ I Zasady ogólne 1 1. Kodeks wyznacza zasady postępowania

Bardziej szczegółowo

Fed musi zwiększać dług

Fed musi zwiększać dług Fed musi zwiększać dług Autor: Chris Martenson Źródło: mises.org Tłumaczenie: Paweł Misztal Fed robi, co tylko może w celu doprowadzenia do wzrostu kredytu (to znaczy długu), abyśmy mogli powrócić do tego,

Bardziej szczegółowo

DOPALACZE. - nowa kategoria substancji psychoaktywnych

DOPALACZE. - nowa kategoria substancji psychoaktywnych DOPALACZE - nowa kategoria substancji psychoaktywnych CZYM SĄ DOPALACZE? Dopalacze stosowana w Polsce, potoczna nazwa różnego rodzaju produktów zawierających substancje psychoaktywne, które nie znajdują

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Rada Europy. Strasburg, Francja SKARGA. na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Rada Europy. Strasburg, Francja SKARGA. na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA Rada Europy Strasburg, Francja SKARGA na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz Artykułu 45-47 Regulaminu Trybunału 1 Adres pocztowy

Bardziej szczegółowo

FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH L.Dz.FZZ/VI/912/04/01/13 Bydgoszcz, 4 stycznia 2013 r. Szanowny Pan WŁADYSŁAW KOSINIAK - KAMYSZ MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Uwagi Forum Związków Zawodowych do projektu ustawy z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), Istota umów wzajemnych Podstawa prawna: Księga trzecia. Zobowiązania. Dział III Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych. art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA STOPNIE INSTRUKTORSKIE 1. PRZEWODNIK - PRZEWODNICZKA

WYMAGANIA NA STOPNIE INSTRUKTORSKIE 1. PRZEWODNIK - PRZEWODNICZKA WYMAGANIA NA STOPNIE INSTRUKTORSKIE 1. PRZEWODNIK - PRZEWODNICZKA Poznaje siebie i motywy swojego postępowania. Jest wzorem dla harcerzy. Ma uzdolnienia przywódcze. We współdziałaniu z dziećmi i młodzieżą

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO WARTO G OSOWAÆ NA PSL?

DLACZEGO WARTO G OSOWAÆ NA PSL? DLACZEGO WARTO G OSOWAÆ NA PSL? 1. Bo jest Stronnictwem politycznym, którego g³ówne idee programowe siêgaj¹ bogatej, nieprzerwanej tradycji ruchu ludowego. Ma za sob¹ najd³u sz¹ spoœród wszystkich polskich

Bardziej szczegółowo

Program wychowania do Ŝycia w rodzinie do klas V VI

Program wychowania do Ŝycia w rodzinie do klas V VI Program wychowania do Ŝycia w rodzinie do klas V VI I Wstęp Celem programu pt. Wychowanie do Ŝycia w rodzinie jest przedstawienie całościowego spojrzenia na seksualność człowieka. Obejmuje ono nie tylko

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Uchwała nr 4/10/2010 z dnia 06.10.2010 r. REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Podstawa prawna: - art. 53.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Warszawa, 16 maja 2016 r. Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania, wydawania i użytkowania Karty Rodzina Plus. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a i

Bardziej szczegółowo

Analiza zasadności umieszczania nieletnich w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii uwarunkowania prawne w

Analiza zasadności umieszczania nieletnich w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii uwarunkowania prawne w Analiza zasadności umieszczania nieletnich w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii uwarunkowania prawne w kontekście realiów kierowania i umieszczania nieletnich

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 8 Obowiązki pracodawcy Podstawowy obowiązek

Bardziej szczegółowo

Narodziny Pana Jezusa

Narodziny Pana Jezusa Biblia dla Dzieci przedstawia Narodziny Pana Jezusa Autor: Edward Hughes Ilustracje: M. Maillot Redakcja: E. Frischbutter; Sarah S. Tłumaczenie: Katarzyna Gablewska Druk i oprawa: Bible for Children www.m1914.org

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Chcemy Pomagać, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Piotra Sołtysa zwanego dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r.

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania uczniom stypendium

Bardziej szczegółowo

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.)

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) (Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) REGULAMIN REALIZACJI WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RUBINKOWO W TORUNIU

Bardziej szczegółowo

Konferencja Sądu Arbitrażowego przy SIDiR WARUNKI KONTRAKTOWE FIDIC KLAUZULA 13 JAKO ODMIENNY SPOSÓB WYKONANIA ROBÓT A NIE ZMIANA UMOWY

Konferencja Sądu Arbitrażowego przy SIDiR WARUNKI KONTRAKTOWE FIDIC KLAUZULA 13 JAKO ODMIENNY SPOSÓB WYKONANIA ROBÓT A NIE ZMIANA UMOWY Konferencja Sądu Arbitrażowego przy SIDiR Zbigniew J. Boczek WARUNKI KONTRAKTOWE FIDIC KLAUZULA 13 JAKO ODMIENNY SPOSÓB WYKONANIA ROBÓT A NIE ZMIANA UMOWY 13 Variations and Adjustments!! 13 Zmiany i korekty

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2015/2016

ROK SZKOLNY 2015/2016 ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkolne Koło Caritas w roku szkolnym 2015/2016 liczy 28 wolontariuszy, którzy z wielkim zaangażowaniem i oddaniem włączają się w prace naszego Koła. 18 września 2015 r. ognisko SKC

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Eurogalicja, zwana dalej Radą, działa na podstawie: Ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach Rozdział I Cele, kompetencje i zadania rady rodziców. 1. Rada rodziców jest kolegialnym organem szkoły. 2. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 4/2014/2015 Rady Pedagogicznej Zespołu szkół im. Władysława Reymonta w Lipiej Górze z dnia 27 sierpnia 2014 roku

Uchwała nr 4/2014/2015 Rady Pedagogicznej Zespołu szkół im. Władysława Reymonta w Lipiej Górze z dnia 27 sierpnia 2014 roku ZSLG.0160.22.2014 Uchwała nr 4/2014/2015 Rady Pedagogicznej Zespołu szkół im. Władysława Reymonta w Lipiej Górze z dnia 27 sierpnia 2014 roku W sprawie: zmian w Statucie Szkoły Na podstawie art.50 ust.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 UMOWA O REALIZACJI PRAKTYKI STUDENCKIEJ

Załącznik nr 4 UMOWA O REALIZACJI PRAKTYKI STUDENCKIEJ Załącznik nr 4 UMOWA O REALIZACJI PRAKTYKI STUDENCKIEJ W dniu 200.. roku, w Płocku pomiędzy: 1. Szkołą Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku Filia w Wyszkowie, z siedzibą w Wyszkowie przy ul. Geodetów 45a,

Bardziej szczegółowo

Motywuj świadomie. Przez kompetencje.

Motywuj świadomie. Przez kompetencje. styczeń 2015 Motywuj świadomie. Przez kompetencje. Jak wykorzystać gamifikację i analitykę HR do lepszego zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji? 2 Jak skutecznie motywować? Pracownik, który nie ma

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców. przy Gimnazjum w Jasienicy. Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Rodziców. przy Gimnazjum w Jasienicy. Postanowienia ogólne Regulamin Rady Rodziców przy Gimnazjum w Jasienicy Postanowienia ogólne 1. Rada Rodziców zwana dalej Radą a/ reprezentuje interesy ogółu rodziców, b/ wpływając na sprawy szkoły może przyczynić się do lepszej

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia SPIN

Statut Stowarzyszenia SPIN Statut Stowarzyszenia SPIN Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę SPIN w dalszej części Statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013. WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE dla osób niesłyszących

EGZAMIN MATURALNY 2013. WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE dla osób niesłyszących Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2013 WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE dla osób niesłyszących POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2013 2 Egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie

Bardziej szczegółowo

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp 1. Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz o pracownikach wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Za³¹cznik do Zarz¹dzenia Nr 01/2009 Przewodnicz¹cego Zarz¹du KZG z dnia 2 kwietnia 2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorz¹dowych zatrudnionych w Komunalnym Zwi¹zku Gmin we W³adys³awowie Regulamin

Bardziej szczegółowo

MĄDROŚĆ, WIARA i WYCHOWANIE. Koncepcja pracy Katolickiego Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej w Sandomierzu na lata 2015/2020

MĄDROŚĆ, WIARA i WYCHOWANIE. Koncepcja pracy Katolickiego Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej w Sandomierzu na lata 2015/2020 MĄDROŚĆ, WIARA i WYCHOWANIE Koncepcja pracy Katolickiego Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej w Sandomierzu na lata 2015/2020 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2004

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 20 października 2011 r., III CZP 53/11

Uchwała z dnia 20 października 2011 r., III CZP 53/11 Uchwała z dnia 20 października 2011 r., III CZP 53/11 Sędzia SN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) Sędzia SN Anna Kozłowska (sprawozdawca) Sędzia SN Grzegorz Misiurek Sąd Najwyższy w sprawie ze skargi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

www.naszanatura2000.pl

www.naszanatura2000.pl 1 Biuro Projektu Stowarzyszenie Tilia ul. Przysiecka 13, 87-100 Toruń Tel./fax: 6 67 60 8 e-mail: tilia@tilia.org.pl www.tilia.org.pl Szkoła Leśna na Barbarce www.szkola-lesna.torun.pl www.naszanatura2000.pl

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1. Rozdział 2. XIII Przedmowa do wydania polskiego 1Przedmowa

Spis treści. Rozdział 1. Rozdział 2. XIII Przedmowa do wydania polskiego 1Przedmowa Spis treści XIII Przedmowa do wydania polskiego 1Przedmowa Rozdział 1 8 Badanie tajemnic psychiki i zachowania 11 Psychologia: definicje, cele i zadania 20 Historyczne podstawy psychologii 23 Wspó³czesne

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy. 1) stypendium stypendium, o którym mowa w niniejszej

Dziennik Urzêdowy. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy. 1) stypendium stypendium, o którym mowa w niniejszej Województwa Wielkopolskiego Nr 81 6898 1140 UCHWA A Nr LI/687/V/2009 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania stypendiów dla studentów uczelni wy szych,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy w Kołczygłowach Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku

Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy miasta stołecznego Warszawy w roku 2004 z organizacjami pozarządowymi oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Pani Hanna Wilamowska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim

Pani Hanna Wilamowska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, 12 maja 2016 r. WPS-IV.862.1.5.2016.KT Pani Hanna Wilamowska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust.1 oraz

Bardziej szczegółowo

Gaz łupkowy w województwie pomorskim

Gaz łupkowy w województwie pomorskim Gaz łupkowy w województwie pomorskim 1 Prezentacja wyników badania Samorządów, partnerów Samorządu Województwa Pomorskiego oraz koncesjonariuszy Charakterystyka grup 2 18% 82% Samorządy Partnerzy SWP n=63

Bardziej szczegółowo

3.2 Warunki meteorologiczne

3.2 Warunki meteorologiczne Fundacja ARMAAG Raport 1999 3.2 Warunki meteorologiczne Pomiary podstawowych elementów meteorologicznych prowadzono we wszystkich stacjach lokalnych sieci ARMAAG, równolegle z pomiarami stê eñ substancji

Bardziej szczegółowo

Opinie mieszkańców Lubelszczyzny o zmianach klimatu i gazie łupkowym. Raport z badania opinii publicznej

Opinie mieszkańców Lubelszczyzny o zmianach klimatu i gazie łupkowym. Raport z badania opinii publicznej Opinie mieszkańców o zmianach klimatu i gazie łupkowym Raport z badania opinii publicznej Lena Kolarska-Bobińska, członek Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii w Parlamencie Europejskim, Platforma

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Nr wniosku.../... Bobrowniki, dnia... Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 1. Dane osobowe WNIOSKODAWCY Nazwisko

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR XIX/81/2008. Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku. u c h w a l a s ię:

U C H W A Ł A NR XIX/81/2008. Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku. u c h w a l a s ię: U C H W A Ł A NR XIX/81/2008 Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Na podstawie art. 90f. ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIECI I ICH PRAWA. Prawa Dziecka są dla wszystkich dzieci bez wyjątku

DZIECI I ICH PRAWA. Prawa Dziecka są dla wszystkich dzieci bez wyjątku DZIECI I ICH PRAWA Prawa Dziecka są dla wszystkich dzieci bez wyjątku i jakiejkolwiek dyskryminacji, niezaleŝnie od koloru skóry, płci, języka, jakim się posługuje, urodzenia oraz religii. Zostały one

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przodkowo.

Bardziej szczegółowo

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Druk: Drukarnia VIVA Copyright by Infornext.pl ISBN: 978-83-61722-03-8 Wydane przez Infornext Sp. z o.o. ul. Okopowa 58/72 01 042 Warszawa www.wieszjak.pl Od

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Nowenna za zmarłych pod Smoleńskiem 2010

Nowenna za zmarłych pod Smoleńskiem 2010 Nowennę za zmarłych można odprawiad w dowolnym czasie w celu uproszenia jakiejś łaski przez pośrednictwo zmarłych cierpiących w czyśdcu. Można ją odprawid po śmierci bliskiej nam osoby albo przed rocznicą

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

gdy wielomian p(x) jest podzielny bez reszty przez trójmian kwadratowy x rx q. W takim przypadku (5.10)

gdy wielomian p(x) jest podzielny bez reszty przez trójmian kwadratowy x rx q. W takim przypadku (5.10) 5.5. Wyznaczanie zer wielomianów 79 gdy wielomian p(x) jest podzielny bez reszty przez trójmian kwadratowy x rx q. W takim przypadku (5.10) gdzie stopieñ wielomianu p 1(x) jest mniejszy lub równy n, przy

Bardziej szczegółowo

Główne wyniki badania

Główne wyniki badania 1 Nota metodologiczna Badanie Opinia publiczna na temat ubezpieczeń przeprowadzono w Centrum badania Opinii Społecznej na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dniach od 13 do 17 maja 2004

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Załącznik nr 6 REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Na podstawie atr.55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz.U. z 1991 roku nr 59 poz.425) ze zmianami

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku Raport z ewaluacji wewnętrznej Rok szkolny 2014/2015 Cel ewaluacji: 1. Analizowanie informacji o efektach działalności szkoły w wybranym obszarze. 2. Sformułowanie wniosków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek

UCHWAŁA. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek Sygn. akt III CZP 53/11 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 20 października 2011 r. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek w sprawie ze skargi

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Zapytanie ofertowe. (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Kraków, dn. 15 września 2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) W związku z realizacją przez Wyższą Szkołę Europejską im. ks. Józefa

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI WARSZAWA, LIPIEC 2000

INSTYTUCJE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI WARSZAWA, LIPIEC 2000 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Krzysztof Staryk

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Krzysztof Staryk Sygn. akt II UK 27/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 lutego 2016 r. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Krzysztof

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1.

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. P r o j e k t z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. W ustawie z dnia 18 września 2001 r. o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół (Dz.U. Nr 122, poz.

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego.

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Propozycje poprawek do projektu ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020

Propozycje poprawek do projektu ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 Załącznik Propozycje poprawek do projektu ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 I. Poprawki do: Rozdział 1. Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r.

Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r. Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r. w sprawie: ustalenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r.

Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r. Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r. Szkoła Podstawowa nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku składa zapytanie ofertowe na wykonanie usługi: Pełnienie funkcji asystenta finasowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 11 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania

Bardziej szczegółowo