Nowy Przegl¹d Wszechpolski 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nowy Przegl¹d Wszechpolski 1"

Transkrypt

1 Nowy Przegl¹d Wszechpolski 1

2 2 Nowy Przegl¹d Wszechpolski

3 Rozwiane irlandzkie nadzieje Dzieñ 2 paÿdziernika przyniós³ wielkie rozczarowanie patriotom i eurosceptykom we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Wbrew oficjalnym sonda om liczyliœmy wszyscy w g³êbi ducha, e dumny naród irlandzki oprze siê potê nej presji eurokratów i zag³osuje kolejny raz na,,nie, grzebi¹c tym samym ostatecznie Traktat Lizboñski nie tylko w Irlandii, ale i w ca³ej UE. Niestety, sta³o siê inaczej. Bardzo wyraÿna wiêkszoœæ, bo a 67 proc. Irlandczyków, opowiedzia³a siê za eurotraktatem. Ten przygnêbiaj¹cy wynik jest kolejnym, smutnym dowodem na to, e przy obecnej kondycji europejskich narodów unijna oligarchia mo e dopuszczaæ siê dowolnych manipulacji, zwodziæ, oszukiwaæ, wywieraæ nacisk, s³owem, takim czy innym niegodziwym sposobem zmuszaæ je do pos³uszeñstwa. Istniej¹ce oficjalnie procedury demokratyczne s¹ bowiem ju od dawna tylko parawanem dla wprowadzanego krok po kroku totalitaryzmu, sama zaœ instytucja referendum, zreszt¹ coraz bardziej ograniczana, s³u- yæ ma tylko i wy³¹cznie dla potwierdzania tego, co zosta³o ju wczeœniej ustalone i przes¹dzone przez rzeczywistych, choæ zakulisowych, w³adców UE. Jeœli zatem dane referendum daj¹ rezultaty odbiegaj¹ce od oczekiwanych, to powtarza siê je a do skutku, nawet wbrew porz¹dkowi prawnemu, jak to sta³o siê w Irlandii. To tak czytelne z³amanie zasad demokracji, tak jaskrawe pogwa³cenie woli narodu irlandzkiego, wyra onej w poprzednim roku, by³o podstaw¹ do rachub, e tym bardziej zag³osuje on przeciwko eurotraktatowi w powtarzanym, prawem kaduka, referendum. Niestety, Bruksela i jej miejscowi poplecznicy zdo³ali skutecznie wyperswadowaæ wiêkszoœci Irlandczyków, e nale y zrezygnowaæ z dalszego oporu, m. in. poprzez ofiarowanie Irlandii w miêdzyczasie pewnych koncesji. Przypomnijmy, e obejmuj¹ one m. in. oficjalne gwarancje dotycz¹ce nienaruszalnoœci irlandzkiego prawa w zakresie prawa do ycia oraz spraw rodziny, edukacji, podatków i obrony, a tak e posiadania przez Irlandiê w³asnego komisarza. Rzecz jasna, zadeklarowani irlandzcy przeciwnicy eurotraktatu odrzucili wspomniane gwarancje, okreœlaj¹c je mianem,,zas³ony dymnej i,,kamufla u i wskazuj¹c, e Irlandia bêdzie w istocie raz jeszcze glosowaæ nad tym samym Traktatem, jednak e glos drugiej strony na czele z premierem Cowdenem okaza³ siê bardziej przekonywuj¹cy. Zreszt¹ do poparcia eurotraktatu sk³oni³y Irlandczyków nie tylko wspomniane koncesje, ale równie, a mo e przede wszystkim, bezprecedensowy kryzys gospodarczy, odbieraj¹cy im wiarê we w³asne si³y. Wykorzystali to zrêcznie eurokraci, przekonuj¹c tu przed referendum, e irlandzkie problemy gospodarcze dadz¹ siê rozwi¹zaæ tylko w ramach wspólnoty unijnej i to pod warunkiem przyjêcia Traktatu Lizboñskiego. Jeœli dodamy do tego takie fakty, i kampania przeciwników Lizbony by³a tym razem du o mniej intensywna i g³oœna, i e spoœród partii reprezentowanych w irlandzkim parlamencie tylko jedna, a mianowicie nacjonalistyczna Sinn Fein, opowiedzia³a siê przeciwko eurotraktatowi, to taki, a nie inny wynik irlandzkiego referendum nie bêdzie nas sk³ania³ do wyra ania pod adresem Irlandii jakichkolwiek pretensji, tym bardziej, e sami zgrzeszyliœmy daleko posuniêt¹ biernoœci¹, bezmyœlnoœci¹ i nieroztropnoœci¹ w trakcie narzucania Polsce tego zgubnego Traktatu. Owa nieroztropnoœæ wyrazi³a siê przede wszystkim w poparciu przez elektorat patriotyczny Prawa i Sprawiedliwoœci, które przejê³o w³adzê kilka miesiêcy po odrzuceniu przez Francuzów konstytucji europejskiej. Wbrew ob³udnym obietnicom partia ta prowadzi³a od pocz¹tku politykê maj¹c¹ na celu utrzymanie owej konstytucji przy yciu w nieco zmodyfikowanej formie, jak¹ jest Traktat Lizboñski. To przecie prezydent RP Lech Kaczyñski wynegocjowa³ i ostatecznie podpisa³ ten Traktat, a PiS odegra³o decyduj¹c¹ rolê podczas przepychania go przez Sejm. Nawet po tych smutnych wydarzeniach czynniki pretenduj¹ce do roli moralnej wyroczni narodu, na czele z RM, podtrzyma³y swoje poparcie dla tej niby patriotycznej formacji. Tym samym ponosz¹ one bardzo znaczn¹ czêœæ odpowiedzialnoœci za zaistnia³¹ sytuacjê. Podobnie nie mo emy popadaæ w apatiê i beznadziejê. Nie wolno nam za³amywaæ r¹k! Mimo zewnêtrznych atrybutów potêgi UE w jej dzisiejszym wcieleniu, to kolos na glinianych nogach, który wczeœniej czy póÿniej zawali siê, zapewne szybciej ni myœlimy. W ten sposób automatycznie odrodz¹ siê narodowe pañstwa. Jeszcze Polska nie zginê³a! Od Redakcji Nowy Przegl¹d Wszechpolski 3

4 Spis numeru Artyku³ wstêpny, Rozwiane irlandzkie nadzieje DZIEDZICTWO TESTAMENTOWE JANA PAW A II: ks. Henryk Nowik, Jan Pawe³ II wobec wojny i pokoju II. Pokój przez wychowanie... 4 Encyklika Ojca Œwiêtego Benedykta XVI Caritas in veritate c.d. (Rozdzia³ I)... 8 TEMAT MIESI CA: Andrzej J. Horodecki, Wobec destrukcji cz³owieczeñstwa...13 Antoni Stadnicki i Jan Stadnicki, Kampania wrzeœniowa na tle historii wojen POLITYKA I STRATEGIA: Zygmunt Zieliñski, Á la guerre comme á la guerre HISTORIA I WSPÓ CZESNOŒÆ: Andrzej Turek, Dzia³alnoœæ obozów niepodleg³oœciowego i zjednoczeniowego w trakcie trwania I wojny œwiatowej. (cz. 3) Marek Kopaczyk, Bia³e plamy Turcji...27 GOSPODARKA: Józef Dudkiewicz, Ekonomia mi³osierdzia nadziej¹ dla Polski i œwiata ca³ego POLSKA BOGIEM SILNA: Ks. Abp Kazimierz Majdañski, Polska jest Matk¹: Czas nowych przemian c.d. Fundamenty YCIE RELIGIJNE: Józef Dudkiewicz, Umrzeæ godnie (cz. 1) Z YCIA POLONII ŒWIATOWEJ: Felix de Kansky, Prywatyzacja po polsku i polonijnemu OŒWIATA KULTURA WYCHOWANIE: Zbigniew Dmochowski, Rola prawdy w zrzeszeniu moralnym Stanis³aw Kozanecki, O narodzie szukaj¹cym nowej ziemi...47 OMÓWIENIA RECENZJE POLEMIKI OPINIE LISTY: Zbigniew Dmochowski, Recenzja ksi¹ ki Petera Rainy pt.: Reforma edukacji. Roman Giertych w MEN Zbigniew Dmochowski, Recenzja ksi¹ ki J. A. Rossakiewicza pt. Demokracja finansowa c.d Traktat Pokoju (Dziennik Ustaw nr 35 z dnia 26 kwietnia 1920 r.) c.d Dawid Nowak, List Nowy Przegl¹d Wszechpolski

5 Dziedzictwo Testamentowe Jana Paw³a II Przecie nieca³y umieram. To, co we mnie niezniszczalne, trwa TRYPTYK RZYMSKI Rozwa aj¹c jak wielkie dziedzictwo pozostawi³ po sobie Koœcio³owi Powszechnemu nasz ukochany Papie Jan Pawe³ II, dotyka nas olœnienie, e zrealizowa³o siê ono w osobie wykonawcy papieskiego przes³ania zawartego w Jego testamencie. Dziedzicem - W³odarzem ca³ego dorobku Koœcio³a Powszechnego, ubogaconego przez naszego Papie a Jana Paw³a II, autentycznie Wielkiego na miarê naszych czasów, zosta³ Jego bliski wspó³pracownik w Winnicy Pañskiej Kardyna³ Joseph Ratzinger i ma On spe³niæ to, czego Jan Pawe³ II nie zd¹ y³ wykonaæ. To za wstawiennictwem Jana Paw³a II Duch Œwiêty natchn¹³ kardyna³ów w dniu Konklawe, by dziedzictwo to zosta³o przekazane w rêce tego w³aœnie Kardyna³a. W tej wiêzi bêdziemy uczestniczyæ przez pryzmat poczynañ Papie a Benedykta XVI-ego i staraæ siê przybli aæ, wed³ug naszych skromnych mo liwoœci, Jego nauczanie, jako Wykonawcy Testamentu Jana Paw³a II-go. J.N. Nowy Przegl¹d Wszechpolski 5

6 DZIEDZICTWO TESTAMENTOWE JANA PAW A II ks. Henryk Nowik JAN PAWE II WOBEC WOJNY I POKOJU II POKÓJ PRZEZ WYCHOWANIE Wychowanie jest to œwiadome organizowanie dzia³alnoœci spo³ecznej, opartej na relacji osobowoœciowej miêdzy wychowankiem a wychowawc¹, której celem jest wywo³anie zamierzonych zmian w osobowoœci wychowanka. Zmiany te mog¹ odnosiæ siê do obszaru poznawczo-instrumentalnego, czyli do wiedzy i umiejêtnoœci, lub do dziedziny emocjonalno-motywacyjnej, czyli do wartoœci i postawy humanistycznej. W pierwszym przypadku powstaje œwiat, gdzie rz¹dz¹ kryteria organizacyjne i instytucjonalne, sprawnoœciowe i administracyjne, a ludzie s¹ pakietem wype³nianych ról. W drugim zaœ rodzi siê œwiat relacji osobowych, gdzie panuje mi³oœæ ofiarna, gdzie s³u ba spo³eczna jest miar¹ wartoœci drugiego, a ludzie tworz¹ spo³ecznoœæ przez uczestnictwo w yciu innych. Oba te œwiaty przylegaj¹ œciœle do siebie. Powstaje zatem uniwersum spo³eczne zorganizowane w pañstwo, funkcjonuj¹ce w konkretnych instytucjach i w okreœlonych administracjach, obszar prawa i w³adzy, ale jest to zarazem uniwersum tworzone przez wspólnotê ludzi, wspólnotê jêzyka, obyczaju, tradycji, wspólnotê wizji przysz³oœciowych i wspólnotê legendarnych pocz¹tków i wspólnotê wszystkich postaw patriotycznych, w s³u bie pokoju dla naszej wspólnej Matki Ojczyzny. Zatem pokój przez humanistyczn¹ edukacjê. Proces wychowania humanistycznego jest bardzo z³o ony. Warunkuj¹ go liczne czynniki. Do nich nale y, miêdzy innymi fakt zrozumienia przez osobê okreœlonych norm spo³ecznomoralnych oraz nadanie tym normom znaczenia osobistego. Wchodzi tu w grê sprawa klarownoœci przekazu wartoœci najwy szych: prawda, dobro, piêkno i œwiêtoœæ, jak równie dok³adnoœæ odbioru. Jawi siê tu sprawa zgodnoœci preferowanych norm z dotychczasowymi przekonaniami danej osoby. Nie bez znaczenia jest równie sprawa prze ycia tych wartoœci i yciowa ich akceptacja. Proces i rezultat wychowania humanistycznego przebiega w nastêpstwie: oddzia³ywania osób oraz instytucji odpowiedzialnych za wychowanie humanistyczne: w pierwszym rzêdzie rodziców, rodziny, nauczycieli szko³y, jako instytucji, organizacji spo³eczno-politycznych i kulturowo-patriotycznych oraz Koœcio³a katolickiego; systemu œrodków przekazu; a nade wszystko proces samowychowania na bazie w³asnych wysi³ków wychowanka, wbrew obci¹- eniom genetycznym i mimo nieodpowiedniego œrodowiska spo³ecznego. Z racji wielkiego znaczenia w³asnej aktywnoœci humanistycznej wychowanka, nale a³oby ca³okszta³t edukacji pojmowaæ jako proces przez dzia³alnoœæ umys³ow¹, spo³eczn¹, artystyczn¹, sportow¹ i higieniczn¹ w aspekcie psycho-fizycznym. W³asn¹ aktywnoœæ wychowanka rozwija siê na drodze budzenia potrzeb, w zakresie wartoœci absolutnych. Wartoœci te buduj¹ poznawczy porz¹dek w sferze myœlenia, formuj¹ ³ad serca, wnosz¹ estetykê do ycia zbiorowego i tworz¹ hierarchiczn¹ harmoniê wspó³istnienia Cz³owieka Rozumnego ze Stwórc¹. W tej dziedzinie aktywnoœci pedagogicznej wystêpuj¹ ró ne nurty wychowawcze. Wyró nia siê tu zatem wychowanie internacjonalistyczne, moralne, obronne, obywatelskie, patriotyczne, œrodowiskowe, umy- 6 Nowy Przegl¹d Wszechpolski

7 DZIEDZICTWO TESTAMENTOWE JANA PAW A II s³owe, rodzinne, zespo³owe, religijne. Nurty te s¹ g³ównym zadaniem wychowania prospektywnego i innowacyjnego, wbrew z³ym tendencjom adaptacjonistycznym i konformistycznym. Dziêki takiej wizji edukacyjnej pokolenia bêd¹ mog³y przekraczaæ, w sferze myœli i w obszarze dzia³ania, rzeczywistoœæ nieporz¹dan¹ i zmierzaæ ku przysz³oœci, buduj¹c pokojowy ³ad miêdzy osobami i narodami. Wychowanie do pokoju powinno prowadziæ m³odych do zrozumienia problemów wspó³czesnych cywilizacji i ich antagonizmów. Edukacja do pokoju winna te uczyæ wspólnego dzia³ania na rzecz œwiata bez wojen i zbrodni, na rzecz ochrony œrodowiska ekologicznego i osobowoœciowego. Edukacja ta winna te pomagaæ w rozstrzyganiu konfliktów, zachodz¹cych miêdzy sfer¹ popêdow¹ a powinnoœciow¹, miêdzy yciem konsumpcyjnym a kulturotwórczym, miêdzy egoizmem a altruizmem. Wychowanie do pokoju powinno równoczeœnie generowaæ poczucie to samoœci narodowej i postawê patriotyczn¹, z otwarciem siê na patriotyzm innych. Taki sens wychowania do pokoju wi¹ e tradycjê z perspektyw¹ ludzkoœci i ojczyzny. Pokój na ziemi jest najwy sz¹ wartoœci¹ cz³owieka, ludów i narodów. Rodzi siê on w umys³ach ludzi, zjednoczonych z Bogiem. Tylko On jest bowiem dawc¹ Pokoju. Ideê tê wyœpiewa- ³y chóry anielskie w noc Bo ego Narodzenia:,,Chwa³a na wysokoœci Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Cz³owiek, jako osoba jest: w metafizyce substancj¹ o naturze rozumnej; w etyce - podmiotem moralnego rozwoju w dziedzinie wolnoœci, odpowiedzialnoœci i samodoskonalenia siê; w psychologii: trwa³ym podmiotem œwiadomego ycia cz³owieka; w prawodawstwie: podmiotem, któremu przys³uguj¹ prawa i który ma obowi¹zki, z prawa naturalnego, objawionego i stanowionego. Podmiotowoœæ, praw i obowi¹zków ma swoje umocowanie w osobie ludzkiej, która jest wartoœci¹ wszystkich wartoœci. To nie samoocena osoby, lub,,wola ludu, wzglêdnie relacje miêdzyosobowe, czy spe³niane przez cz³owieka role spo³eczne, lub osi¹gniêcia kulturowe decyduj¹ o tym, e jest ktoœ osob¹ istot¹ wyposa on¹ w rozum, sumienie oraz w wolnoœæ wewnêtrzn¹. Godnoœæ osoby ludzkiej pojmuje siê jako wartoœæ ontyczn¹, która jest wrodzona, niezbywalna, trwa³a przys³uguje ka dej osobie ludzkiej niezale nie od tego, co czyni i jak zachowuje siê w yciu zborowym. Godnoœæ osoby jest dana, a osobowoœæ jest zadana. Zatem o wychowaniu do pokoju mo na jedynie mówiæ w p³aszczyÿnie osobowoœci cz³owieka. Wychowanie jest procesem twórczym. Sk³ada siê on z trzech p³aszczyzn zdarzeñ, pochodz¹cych z obrêbu zjawisk: biotycznych g³ównie genetycznych i œrodowiskowych oraz osobistych przemyœleñ aksjologicznych (wartoœciuj¹cych). Ten trzeci wymiar zjawisk edukacyjnych jest decyduj¹cy, gdy wartoœciuje cele yciowe, ze wzglêdu na najwy sze wartoœci. Realizacja wartoœci absolutnych, w procesie samowychowania, wprowadza w ycie cz³owieka: ³ad serca, dojrza³oœæ umys³u i hart woli dzia³ania. Wychowanie do pokoju, na bazie prawdy, dobra, piêkna i œwiêtoœci, leg³o u podstaw apostolskiego nauczania Jana Paw³a II: Bariery ideologiczne, polityczne i wojskowe podzieli³y narody, spowodowa³y dwie wojny œwiatowe, zada³y niewypowiedziane cierpienia i poczyni³y straszliwe zniszczenia, które zniekszta³ci³y oblicze naszego kontynentu [ ]. Bardziej ni kiedykolwiek narody Europy pragn¹ dziœ jednoœci i d¹ ¹ do utworzenia nowych wspólnych struktur politycznych, nad którymi niektórzy z was bêd¹ pracowaæ w najbli szych dniach, kontynuuj¹c dzie³o dawno rozpoczête. Zapewniamy was, e chrzeœcijanie bardziej ni kiedykolwiek w przesz³oœci chc¹ byæ s³ugami i œwiadkami jednoœci. Watykan, 8 grudnia 1991 Pozdrawiam was wszystkich, drodzy bracia i siostry, braterskim poca³unkiem pokoju. Pozdrawiam ka dego wœród was, od sêdziwego starca do maleñkiego dziecka, staj¹c wœród was jak pielgrzym wielkiego jubileuszu. Homilia w czasie Mszy œw. w katedrze gnieÿnieñskiej, r. Nowy Przegl¹d Wszechpolski 7

8 DZIEDZICTWO TESTAMENTOWE JANA PAW A II Równie tak zwany edykt Konstantyna z roku 313 nie uzale nia³ Koœcio³a od cesarstwa; jeœli przyzna³ mu s³uszn¹ wolnoœæ ad extra po krwawych przeœladowaniach ubieg³ych lat, to nie da³ mu jednak wolnoœci ad intra, która zgodnie z wol¹ Za³o yciela wynika³a niew¹tpliwie z impulsu udzielonego mu przez Ducha Œwiêtego. Po tym wa nym wydarzeniu, które utwierdzi³o pokój religijny, cesarstwo rzymskie kontynuowa³o nadal nieodwracalny proces rozpadu, podczas gdy na Wschodzie system cesarski siê umacnia³; Homilia, , Nursja Wolnoœæ i sprawiedliwoœæ wymagaj¹, aby ludzie i narody mog³y rozwijaæ swoje odrêbnoœci. Ka dy naród, ka da mniejszoœæ etniczna posiada w³asn¹ to samoœæ, w³asn¹ historiê i kulturê. Te szczególne wartoœci maj¹ wielkie znaczenie dla ludzkiego postêpu i pokoju. Spotkanie z Poloni¹ w Niemczech, , Moguncja. Jeszcze dzisiaj dusza Europy pozostaje zjednoczona, poniewa oprócz tych wspólnych pocz¹tków yje wspólnymi wartoœciami chrzeœcijañskimi i ludzkimi, takimi jak godnoœæ osoby ludzkiej, g³êbokie przywi¹zanie do sprawiedliwoœci i do wolnoœci, pracowitoœæ, duch inicjatywy, mi³oœæ rodzinna, szacunek dla ycia, tolerancja, pragnienie wspó³pracy i pokoju, które s¹ jej cechami charakterystycznymi. Akt Europejski, , Santiago de Compostela Pokój wam! Pokój temu miastu! Pokój Austrii! I wszystkim jej s¹siadom z pó³nocy, wschodu, po³udnia i zachodu! [ ] Pokój te wszystkim ludziom, którzy czcz¹ jednego Boga i pokornie zawierzaj¹ Mu swój los. [ ] Specyficzny testament owego rozstrzygaj¹cego wydarzenia z 1683 roku, pozostawiony Koœcio³om chrzeœcijañskim, obejmuje przede wszystkim sprawê pokoju religijnego; pokoju pomiêdzy spadkobiercami Abrahama i jednoœci pomiêdzy braæmi Jezusa Chrystusa. Uczniowie Mahometa, którzy stali obozem u wrót waszej stolicy jako wrogowie, dziœ yj¹ wœród was, a pe³na wiary czeœæ oddawana przez nich Bogu Jedynemu, czêsto mo e byæ dla was wzorem. Wspólnota ydowska, która niegdyœ tak owocnie wspó³istnia³a z ludami Europy, dziœ zaœ tragicznie zdziesi¹tkowana przez ten fakt przestrzega nas, byœmy wykorzystali ka d¹ szansê wzajemnego ludzkiego i duchowego zbli enia i wspólnie stanêli przed Bogiem a potem, wychodz¹c od Boga, s³u yli ludziom. Rozdarcia poœród chrzeœcijan, które równie w sferze polityki okaza³y siê tak bardzo zgubne dziœ s¹ okazj¹ i wezwaniem do œwiadomej wspólnoty w spotkaniu, modlitwie i diakonii, Przemówienie podczas Nieszporów Europejskich, , Wiedeñ. On na krzy u skruszy³ moc grzechu poprzez pe³n¹ mi³oœci ofiarê z w³asnego ycia i zaprowadzi³ pokój z Bogiem i miêdzy ludÿmi (por. Ef 2, 13-18). [ ]. Europa [ ] musi ze swego chrzeœcijañskiego i humanitarnego dziedzictwa czerpaæ si³ê do dawania œwiadectwa, mog¹cego pomóc pogr¹ onym w trudnoœciach narodom, oraz wraz z nimi znaleÿæ takie œrodki, które skutecznie przyczyniaj¹ siê do pokoju, sprawiedliwoœci i nadziei. Do grupy katolickich parlamentarzystów europejskich, , Rzym Kraje œródziemnomorskie z natury powo³ane s¹ do wiêkszej integracji, do tego, by staæ siê wa nym ogniwem w dialogu Pó³noc Po³udnie i jak e nie wspomnieæ o tym, spogl¹daj¹c ku Europie i Afryce? dialogu, który jest tak dziœ tak pilnie potrzebny dla sprawy pokoju na naszej planecie. Nabo eñstwo ekumeniczne, 26.2,1984, Bari 8 Nowy Przegl¹d Wszechpolski

9 DZIEDZICTWO TESTAMENTOWE JANA PAW A II Ja, Benedykt XVI, nastêpca Papie a Jana Paw³a II, proszê was, byœcie stoj¹c na ziemi, wpatrywali siê w niebo w Tego, za którym od dwóch tysiêcy lat pod¹ aj¹ kolejne pokolenia yj¹ce na naszej ziemi, odnajduj¹c w Nim ostateczny sens istnienia; proszê was, byœcie umocnieni wiar¹ w Boga, anga owali siê arliwie w umacnianie Jego Królestwa na ziemi, Królestwa dobra, sprawiedliwoœci, solidarnoœci i mi³osierdzia; proszê was, byœcie odwa nie sk³adali œwiadectwo Ewangelii przed dzisiejszym œwiatem, nios¹c nadziejê ubogim, cierpi¹cym, opuszczonym, zrozpaczonym, ³akn¹cym wolnoœci, prawdy i pokoju; proszê was, byœcie czyni¹c dobro bliÿniemu i troszcz¹c siê o dobro wspólne, œwiadczyli, e Bóg jest mi³oœci¹; proszê was w koñcu, byœcie skarbem wiary dzielili siê z innymi narodami Europy i œwiata, równie przez pamiêæ o waszym Rodaku, który jako Nastêpca Œwiêtego Piotra czyni³ to z niezwyk³¹ moc¹ i skutecznoœci¹; proszê was tak e, byœcie pamiêtali o mnie w waszych modlitwach i ofiarach, tak jak pamiêtaliœcie o moim wielkim Poprzedniku, bym wype³ni³ misjê powierzon¹ mi przez Chrystusa. Proszê was: Trwajcie mocni w wierze! Trwajcie mocni w nadziei! Trwajcie mocni w mi³oœci! (Homilia na krakowskich B³oniach, 28 maja 2006 ) Nowy Przegl¹d Wszechpolski 9

10 DZIEDZICTWO TESTAMENTOWE JANA PAW A II ENCYKLIKA CARITAS IN VERITATE OJCA ŒWIÊTEGO BENEDYKTA XVI DO BISKUPÓW, PREZBITERÓW I DIAKONÓW DO OSÓB KONSEKROWANYCH DO WIERNYCH ŒWIECKICH WSZYSTKICH LUDZI DOBREJ WOLI O INTEGRALNYM ROZWOJU LUDZKIM W MI OŒCI I PRAWDZIE (ci¹g dalszy) ROZDZIA I PRZES ANIE POPULORUM PROGRESSIO 10. Ponowne odczytanie Populorum progressio, po ponad czterdziestu latach od jej publikacji, zachêca do pozostania wiernym jej przes³aniu mi³oœci i prawdy, rozwa aj¹c je w kontekœcie szczególnego nauczania magisterium Paw³a VI, a bardziej ogólnie w obrêbie tradycji nauki spo- ³ecznej Koœcio³a. Trzeba nastêpnie dokonaæ oceny ró nych pojêæ, w których w odró nieniu od tamtego okresu pojawia siê problem rozwoju. Tak wiêc poprawny punkt widzenia stanowi Tradycja wiary apostolskiej,[13] bêd¹ca dziedzictwem staro ytnym i nowym, bez którego Populorum progressio by³aby dokumentem pozbawionym korzeni, a kwestie rozwoju sprowadza³yby siê jedynie do danych socjologicznych. 11. Publikacja Populorum progressio mia³a miejsce bezpoœrednio po zakoñczeniu Soboru Watykañskiego II. Sama Encyklika zaznacza w pierwszych paragrafach swoje œcis³e wiêzi z Soborem.[14] Ze swej strony, po dwudziestu latach Jan Pawe³ II podkreœla³ w Sollicitudo rei socialis[15] owocn¹ wiêÿ tamtej Encykliki z Soborem, a zw³aszcza z Konstytucj¹ duszpastersk¹ Gaudium et spes. Równie ja pragnê przypomnieæ tu wa n¹ rolê Soboru Watykañskiego II dla Encykliki Jana Paw³a II oraz dla kolejnego nauczania spo³ecznego Papie y. Sobór pog³êbi³ to, co od zawsze nale y do prawdy wiary, czyli e Koœció³, bêd¹c w s³u bie Boga, pozostaje w s³u bie œwiata w kategoriach mi³oœci i prawdy. Z tej wizji wychodzi³ Pawe³ VI, by przekazaæ nam dwie wielkie prawdy. Pierwsz¹ z nich jest to, e ca³y Koœció³, w ca³ej swojej istocie i dzia³aniu, podczas gdy g³osi, celebruje i dzia³a w mi³oœci, ma na celu promowanie integralnego rozwoju cz³owieka. Koœció³ pe³ni rolê publiczn¹, która nie zacieœnia siê do jego dzia³alnoœci opiekuñczej lub edukacyjnej, ale objawia swoje energie w s³u bie promocji cz³owieka i powszechnego braterstwa, gdy mo e korzystaæ z wolnoœci. W wielu wypadkach przeszkodê dla tej wolnoœci stanowi¹ zakazy i przeœladowania, albo jest ona równie ograniczana, gdy publiczna obecnoœæ Koœcio³a zostaje sprowadzona jedynie do jego dzia³alnoœci charytatywnej. Drug¹ prawd¹ jest to, e autentyczny rozwój cz³owieka dotyczy ca³oœci jego osoby we wszystkich jej wymiarach.[16] 10 Nowy Przegl¹d Wszechpolski

11 DZIEDZICTWO TESTAMENTOWE JANA PAW A II Bez perspektywy ycia wiecznego, postêp ludzki na tym œwiecie pozbawiony jest oddechu. Zamkniêty w ramach historii, wystawiony jest na ryzyko, e bêdzie sprowadzony jedynie do tego, by coraz wiêcej mieæ. W ten sposób ludzkoœæ traci odwagê, by byæ gotow¹ na przyjêcie wy szych dóbr, na wielkie i bezinteresowne inicjatywy wyp³ywaj¹ce z mi³oœci powszechnej. Cz³owiek nie rozwija siê dziêki w³asnym si³om, ani rozwoju nie mo na mu po prostu przekazaæ z zewn¹trz. Na przestrzeni dziejów uwa ano czêsto, e wystarczy powo³aæ instytucje maj¹ce zagwarantowaæ ludzkoœci zachowanie prawa do rozwoju. Niestety, z³o ono zbytni¹ ufnoœæ w tych instytucjach, tak jak gdyby mog³y osi¹gn¹æ upragniony cel w sposób automatyczny. W rzeczywistoœci same instytucje nie wystarcz¹, poniewa integralny rozwój ludzki jest przede wszystkim powo³aniem, a wiêc wi¹ e siê z wolnym i solidarnym przyjêciu odpowiedzialnoœci ze strony wszystkich. Ponadto tego rodzaju rozwój domaga siê transcendentnej wizji rodziny, potrzebuje Boga: bez Niego rozwój albo zostaje zanegowany, albo powierzony jedynie w rêce cz³owieka, który zarozumiale mniema o samo-zbawieniu i ostatecznie promuje odcz³owieczony rozwój. Z drugiej strony, tylko spotkanie z Bogiem pozwala nie «widzieæ w innym cz³owieku zawsze jedynie innego»,[17] lecz rozpoznaæ w nim obraz Bo y, dochodz¹c wtedy do prawdziwego odkrycia innego cz³owieka i do dojrza³ej mi³oœci, która «staje siê trosk¹ o cz³owieka i pos³ug¹ dla drugiego».[18] 12. Zwi¹zek miêdzy Populorum progressio i Soborem Watykañskim II nie stanowi cezury miêdzy nauczaniem spo³ecznym Paw³a VI a nauczaniem Papie y jego poprzedników, jako e Sobór stanowi pog³êbienie tego rodzaju nauczania w ci¹g³oœci ycia Koœcio³a.[19] W tym sensie nie przyczyniaj¹ siê do wyjaœnienia pewne abstrakcyjne podzia³y w obrêbie nauki spo³ecznej Koœcio³a, które przypisuj¹ papieskiemu nauczaniu spo³ecznemu obce mu kategorie. Nie ma dwóch ró ni¹cych siê miêdzy sob¹ typologii nauki spo³ecznej, przedsoborowej i posoborowej, ale jest jedna nauka, spójna i jednoczeœnie zawsze nowa.[20] Jest rzecz¹ s³uszn¹ podkreœlanie szczególnego charakteru jednej lub drugiej Encykliki, nauczania jednego lub innego Papie a, ale nie mo na traciæ z pola widzenia spójnoœci ca³ego corpus doktrynalnego.[21] Spójnoœæ nie oznacza zamkniêcia siê w jakiœ systemie, lecz raczej dynamiczn¹ wiernoœæ wobec otrzymanego œwiat³a. Pojawiaj¹ce siê zawsze nowe problemy nauka spo³eczna Koœcio³a oœwieca œwiat³em, które siê nie zmienia.[22] Ochrania to zarówno sta³y, jak i historyczny charakter tego «dziedzictwa» doktrynalnego,[23] który ze swoimi charakterystycznymi cechami stanowi czêœæ zawsze ywej Tradycji Koœcio³a.[24] Nauka spo³eczna zbudowana jest na fundamencie przekazanym przez Aposto³ów Ojcom Koœcio³a, a nastêpnie przyjêtym i pog³êbionym przez wielkich Doktorów chrzeœcijañskich. Nauka ta ostatecznie nawi¹zuje do nowego Cz³owieka, do «ostatniego Adama, ducha o ywiaj¹cego» (por. 1 Kor 15, 45), stanowi¹cego zasadê mi³oœci, która «nigdy nie ustaje» (1 Kor 13, 8). Œwiadcz¹ o niej Œwiêci i wszyscy, którzy dali ycie za Chrystusa Zbawiciela na polu sprawiedliwoœci i pokoju. Wyra a siê w niej profetyczne zadanie Papie y, by przewodziæ apostolsko Chrystusowemu Koœcio³owi i rozeznawaæ nowe wymogi ewangelizacji. Z tych racji Encyklika Populorum progressio, wpisuj¹c siê w wielki nurt Tradycji, zdolna jest przemówiæ równie dzisiaj do nas. 13. Oprócz swojej wa nej wiêzi z ca³¹ nauk¹ spo³eczn¹ Koœcio³a, Encyklika Populorum progressio jest œciœle zespolona z ca³ym nauczaniem Paw³a VI, a w szczególnoœci z jego nauczaniem spo³ecznym. Z pewnoœci¹ jego nauczanie mia³o wielkie znaczenie: potwierdzi³ on niezbywaln¹ wagê Ewangelii dla budowania spo³eczeñstwa zgodnie z wolnoœci¹ i sprawiedliwoœci¹, w idealnej i historycznej perspektywie cywilizacji o ywianej mi³oœci¹. Pawe³ VI zrozumia³ wyraÿnie, e kwestia spo³eczna sta³a siê kwesti¹ œwiatow¹[25] i uchwyci³ wzajemn¹ wiêÿ miêdzy d¹ eniem do jednoczenia siê ludzkoœci i chrzeœcijañskim idea³em jednej rodziny ludów, solidarnej we wspólnym braterstwie. W pojmowanym po ludzku i chrzeœcijañsku rozwoju okreœli³ serce chrzeœcijañskiego przes³ania spo³ecznego i zaproponowa³ mi³oœæ chrzeœcijañsk¹ jako zasadnicz¹ si³ê rozwoju. Pawe³ VI, kieruj¹c siê pragnieniem ukazania dzisiejszemu cz³owiekowi w ca³ej pe³ni mi- ³oœci Chrystusa, stawi³ odwa nie czo³o wa nym kwestiom spo³ecznym, nie ulegaj¹c ograniczeniom kulturowym swoich czasów. Nowy Przegl¹d Wszechpolski 11

12 DZIEDZICTWO TESTAMENTOWE JANA PAW A II 14. Nastêpnie w Liœcie apostolskim Octogesima adveniens z 1971 r., Pawe³ VI podj¹³ temat sensu polityki oraz niebezpieczeñstwa, jakie stwarzaj¹ utopijne i ideologiczne wizje przes¹dzaj¹ce o jej jakoœci etycznej i ludzkiej. Chodzi o argumenty œciœle zwi¹zane z rozwojem. Niestety, negatywne ideologie nadal siê mno ¹. Pawe³ VI ostrzega³ ju przed ideologi¹ technokratyczn¹,[26] szczególnie dziœ zakorzenion¹, œwiadom wielkiego niebezpieczeñstwa powierzenia tylko technice ca³ego procesu rozwoju, poniewa w ten sposób pozosta³by on bez orientacji. Technika, rozwa ana sama w sobie, jest dwuznaczna. Jeœli, z jednej strony, s¹ dzisiaj ludzie opowiadaj¹cy siê za powierzeniem jej ca³kowicie wspomnianego procesu, z drugiej strony jesteœmy œwiadkami rodzenia siê ideologii neguj¹cych in toto po ytecznoœæ rozwoju, uwa anego radykalnie za nieludzki i prowadz¹cy jedynie do degradacji. W ten sposób dochodzi siê do potêpienia nie tylko b³êdnego i niesprawiedliwego sposobu, w jaki ludzie niekiedy nadaj¹ kierunek rozwojowi, ale te samych odkryæ naukowych, które jeœli dobrze wykorzystane stwarzaj¹ sposobnoœæ wzrostu dla wszystkich. Idea œwiata bez rozwoju wyra a nieufnoœæ do cz³owieka i do Boga. Tak wiêc powa nym b³êdem jest pogarda dla ludzkich zdolnoœci kontrolowania zniekszta³ceñ rozwoju lub wprost ignorowanie prawdy, e cz³owiek jest konstytutywnie ukierunkowany, by «byæ wiêcej». Ideologiczne absolutyzowanie rozwoju technicznego albo krzewienie z upodobaniem utopii ludzkoœci powracaj¹cej do pierwotnego stanu natury, to dwa przeciwstawne sobie sposoby oddzielenia postêpu od jego oceny moralnej, a wiêc od naszej odpowiedzialnoœci. 15. Inne dwa dokumenty Paw³a VI, nie zwi¹zane œciœle z nauk¹ spo³eczn¹ Encyklika Humanae vitae z 25 lipca 1968 roku oraz Adhortacja apostolska Evangelii nuntiandi z 8 grudnia 1975 roku s¹ bardzo wa ne dla ukazania w pe³ni ludzkiego sensu rozwoju, proponowanego przez Koœció³. Jest wiêc rzecz¹ stosown¹ lektura tak e tych tekstów w odniesieniu do Populorum progressio. Encyklika Humanae vitae podkreœla znaczenie jednoczeœnie jednocz¹ce i prokreacyjne p³ciowoœci, stawiaj¹c w ten sposób u podstaw spo³eczeñstwa parê ma³ onków, mê czyznê i kobietê, którzy nawzajem siê przyjmuj¹ w swojej odrêbnoœci i komplementarnoœci; a wiêc parê otwart¹ na ycie.[27] Nie chodzi o moralnoœæ czysto indywidualn¹: Humanae vitae wskazuje na silne wiêzy istniej¹ce miêdzy etyk¹ ycia i etyk¹ spo³eczn¹, rozpoczynaj¹c tematykê magisterialn¹, która stopniowo przybra³a postaæ w formie ró nych dokumentów, ostatnio w Encyklice Evangelium vitae Jana Paw³a II [28]. Koœció³ proponuje z moc¹ tê wiêÿ miêdzy etyk¹ ycia i etyk¹ spo³eczn¹, maj¹c œwiadomoœæ, e «nie mo e (...) mieæ solidnych podstaw spo³eczeñstwo, które choæ opowiada siê za wartoœciami, takimi jak godnoœæ osoby, sprawiedliwoœæ i pokój zaprzecza radykalnie samemu sobie, przyjmuj¹c i toleruj¹c najrozmaitsze formy poni ania i naruszania ycia ludzkiego, zw³aszcza ycia ludzi s³abych i zepchniêtych na margines».[29] Ze swej strony Adhortacja apostolska Evangelii nuntiandi ma g³êbokie odniesienia do rozwoju, jako e «ewangelizacja jak pisa³ Pawe³ VI nie bêdzie pe³na bez brania pod uwagê wzajemnego odniesienia, jakie ustawicznie zachodzi miêdzy Ewangeli¹, a konkretnym, osobistym i spo³ecznym yciem cz³owieka».[30] «Pomiêdzy ewangelizacj¹ i promocj¹ ludzk¹, czyli rozwojem i wyzwoleniem, istniej¹ bowiem g³êbokie wiêzi»[31]: bior¹c za punkt wyjœcia tê œwiadomoœæ, Pawe³ VI ukazywa³ jasno zwi¹zek miêdzy g³oszeniem Chrystusa i promocj¹ osoby w spo³eczeñstwie. Œwiadczenie o Chrystusowej mi³oœci przez dzie³a sprawiedliwoœci, pokoju i rozwoju nale y do ewangelizacji, poniewa Jezusowi Chrystusowi, który nas mi³uje, zale y na ca³ym cz³owieku. Na tym wa nym nauczaniu opiera siê aspekt misyjny[32] nauki spo³ecznej Koœcio³a jako istotny element ewangelizacji.[33] Nauka spo³eczna Koœcio³a jest g³oszeniem i œwiadectwem wiary. Jest narzêdziem i nieodzownym miejscem wychowywania do niej. 16. W Populorum progressio Pawe³ VI chcia³ nam w pierwszym rzêdzie powiedzieæ, e postêp u swoich pocz¹tków i w swojej istocie jest powo³aniem: «Wed³ug planu Bo ego ka dy cz³owiek jest wezwany do rozwoju, poniewa ycie ka dego cz³owieka jest powo³aniem».[34] 12 Nowy Przegl¹d Wszechpolski

13 DZIEDZICTWO TESTAMENTOWE JANA PAW A II W³aœnie ten fakt czyni s³usznym wyst¹pienia Koœcio³a w zakresie problematyki rozwoju. Gdyby on dotyczy³ tylko aspektów technicznych ycia cz³owieka, a nie sensu jego wêdrowania poprzez dzieje razem ze swoimi braæmi i okreœlenia kresu tej wêdrówki, Koœció³ nie posiada³by tytu³u, by o tym mówiæ. Podobnie jak wczeœniej Leon XIII w Rerum novarum,[35] Pawe³ VI by³ œwiadom, e spe³nia obowi¹zek zwi¹zany ze swoim urzêdem, rzucaj¹c œwiat³o Ewangelii na kwestie spo³eczne swoich czasów.[36] Powiedzieæ, e rozwój stanowi powo³anie, oznacza uznaæ z jednej strony, e jego Ÿród³em jest transcendentalne wezwanie, a z drugiej, e sam z siebie jest niezdolny, by wyznaczyæ sobie ostateczny sens. Nie bez racji s³owo «powo³anie» pojawia siê w innym fragmencie Encykliki, gdzie znajdujemy stwierdzenie: «Prawdziwy humanizm to tylko ten, który zwraca siê w kierunku Absolutu, uznaj¹c powo³anie daj¹ce prawdziw¹ ideê ycia ludzkiego».[37] Ta wizja rozwoju stanowi serce populorum progressio i motywuje wszystkie refleksje Paw³a VI na temat wolnoœci, prawdy i mi³oœci (caritas) w dziedzinie rozwoju. Jest ona tak e podstawow¹ racj¹, dla której Encyklika jest wci¹ aktualna w naszych czasach. 17. Powo³anie to wezwanie domagaj¹ce siê wolnej i odpowiedzialnej odpowiedzi. Integralny rozwój ludzki zak³ada odpowiedzialn¹ wolnoœæ osoby i ludów: adna struktura nie mo e zagwarantowaæ takiego rozwoju niezale nie od odpowiedzialnoœci ludzkiej i ponad ni¹. «Mesjanizmy pe³ne obietnic, ale fabrykuj¹cy iluzje»[38] buduj¹ zawsze swoje propozycje na negacji transcedentalnego wymiaru rozwoju, maj¹c pewnoœæ, e maj¹ go w ca³oœci do swej dyspozycji. Ta fa³szywa pewnoœæ zamienia siê w s³aboœæ, poniewa poci¹ga za sob¹ podporz¹dkowanie sobie cz³owieka sprowadzonego do œrodka prowadz¹cego do rozwoju, natomiast pokora przyjmuj¹cego powo³anie przybiera postaæ prawdziwej autonomii, poniewa czyni osobê woln¹. Pawe³ VI nie ma w¹tpliwoœci, e przeszkody i uwarunkowania hamuj¹ rozwój, ale jest równie pewny, e «ka dy, niezale nie od si³ maj¹cych na niego wp³yw, pozostaje g³ównym sprawc¹ swojego sukcesu lub niepowodzenia».[39] Wolnoœæ ta odnosi siê do stoj¹cego przed nami rozwoju, ale jednoczeœnie dotyczy ró nych sytuacji zacofania, które nie s¹ wynikiem przypadku lub koniecznoœci historycznej, lecz zale ne s¹ od ludzkiej odpowiedzialnoœci. I dlatego «narody g³oduj¹ce podnosz¹ dziœ w sposób dramatyczny g³os w stronê narodów op³ywaj¹cych w bogactwa».[40] Równie to jest powo³anie, apel do wspólnego podjêcia odpowiedzialnoœci, skierowany przez ludzi wolnych do ludzi wolnych. Pawe³ VI mia³ yw¹ œwiadomoœæ wa nej roli struktur ekonomicznych oraz instytucji, ale równie mia³ jasn¹ œwiadomoœæ ich natury jako narzêdzi ludzkiej wolnoœci. Jedynie wolny rozwój mo e byæ integralnie ludzki; jedynie w œrodowisku odpowiedzialnej wolnoœci mo e on wzrastaæ w odpowiedni sposób. 18. Oprócz postulowania wolnoœci, integralny rozwój ludzki domaga siê tak e, aby szanowano jego prawdê. Powo³anie do postêpu sk³ania ludzi do tego, «aby wiêcej dzia³aæ, umieæ i posiadaæ, a przez to wiêcej byæ».[41] Ale oto problem: co znaczy «byæ wiêcej»? Pawe³ VI odpowiada na to pytanie, wskazuj¹c na istotn¹ cechê «prawdziwego rozwoju»: «powinien on byæ integralny, to znaczy winien przyczyniaæ siê do rozwoju ka dego cz³owieka i ca³ego cz³owieka».[42] We wspó³zawodnictwie ró nych wizji cz³owieka, proponowanych dzisiejszemu spo³eczeñstwu jeszcze bardziej ni w czasach Paw³a VI, szczególnym rysem wizji chrzeœcijañskiej jest potwierdzenie i uzasadnienie bezwarunkowej wartoœci osoby ludzkiej oraz sensu jej wzrastania. Chrzeœcijañskie powo³anie do rozwoju pomaga w staraniach o promocjê wszystkich ludzi i ca³ego cz³owieka. Pisze Pawe³ VI: «Dla nas liczy siê cz³owiek, ka dy cz³owiek, ka da grupa ludzi i wreszcie ca³a ludzkoœæ».[43] Wiara chrzeœcijañska zajmuje siê rozwojem nie licz¹c na przywileje lub stanowiska w³adzy, ani nawet na zas³ugi chrzeœcijan, które by³y i równie dzisiaj s¹ obok naturalnych ograniczeñ,[44] ale jedynie licz¹c a Chrystusa, do którego znajduje odniesienie ka de prawdziwe powo- ³anie do integralnego rozwoju ludzkiego. Ewangelia jest fundamentalnym elementem rozwoju, Nowy Przegl¹d Wszechpolski 13

14 DZIEDZICTWO TESTAMENTOWE JANA PAW A II poniewa w niej Chrystus, «w objawieniu tajemnicy Ojca i Jego mi³oœci objawia w pe³ni cz³owieka samemu cz³owiekowi».[45] Koœció³ pouczany przez swego Pana bada znaki czasu, interpretuje je i ofiaruje œwiatu «to, co jemu jednemu jest w³aœciwe, a mianowicie: uniwersalne spojrzenie na cz³owieka i na ca³¹ ludzkoœæ».[46] W³aœnie dlatego, e Bóg wypowiada wobec cz³owieka najwiêksze «tak»,[47] cz³owiek powinien otworzyæ siê na powo³anie Bo e, by realizowaæ swój rozwój. Prawda rozwoju tkwi w jego integralnoœci: jeœli nie ogarnia ca³ego cz³owieka i ka dego cz³owieka, rozwój nie jest prawdziwym rozwojem. Oto centralne przes³anie Populorum progressio aktualne dzisiaj i zawsze. Integralny rozwój ludzki na p³aszczyÿnie naturalnej, odpowiedÿ na powo³anie Boga Stwórcy[48] domaga siê w³asnej realizacji w «transcendentalnym humanizmie, który udziela [cz³owiekowi] najwiêkszej pe³ni ycia; taki jest najwy szy cel osobistego rozwoju».[49] Tak wiêc powo³anie chrzeœcijañskie do takiego rozwoju dotyczy zarówno wymiaru przyrodzonego, jak i nadprzyrodzonego; z tego powodu, «kiedy Bóg zostaje zepchniêty na dalszy plan, nasza zdolnoœæ rozeznania naturalnego porz¹dku, celu i dobra zaczyna s³abn¹æ».[50] 19. I wreszcie wizja rozwoju jako powo³ania zak³ada w nim centralny charakter mi³oœci. Pawe³ VI w Encyklice Populorum progressio zauwa a³, e przyczyny zacofania w rozwoju nie s¹ w pierwszym rzêdzie o charakterze materialnym. Zachêca³ do poszukiwania ich w innych wymiarach cz³owieka. W pierwszym rzêdzie w woli, która czêsto zaniedbuje obowi¹zki solidarnoœci. Po drugie w myœli, która nie zawsze potrafi dobrze ukierunkowaæ pragnienie. Dlatego w d¹ eniu do rozwoju potrzebni s¹ «ludzie zdolni do wnikliwej refleksji, poszukuj¹cy nowego humanizmu, dziêki któremu cz³owiek wspó³czesny móg³by odnaleÿæ samych siebie»[51]. Ale to nie wszystko. Zacofanie w rozwoju ma jeszcze wa niejsz¹ przyczynê ni braki w myœleniu: to «brak braterstwa miêdzy ludÿmi i miêdzy narodami».[52] Czy ludzie o w³asnych si³ach mog¹ osi¹gn¹æ to braterstwo? Spo³eczeñstwo coraz bardziej zglobalizowane zbli a nas, ale nie czyni nas braæmi. Rozum sam z siebie potrafi poj¹æ równoœæ miêdzy ludÿmi i ustanowiæ obywatelskie wspó³ ycie miêdzy nimi, ale nie jest zdolny ustanowiæ braterstwa. Ma ono pocz¹tek w transcendentnym powo³aniu Boga Ojca, który jako pierwszy nas umi³owa³, ucz¹c nas przez swego Syna, czym jest mi³oœæ braterska. Pawe³ VI, przedstawiaj¹c ró ne poziomy procesu rozwoju cz³owieka, po podkreœleniu wiary stawia³ na szczycie «jednoœæ wszystkich w mi³oœci Chrystusa, który nas wzywa, abyœmy jako synowie uczestniczyli w yciu Boga ywego, Ojca wszystkich ludzi».[53] 20. Powy sze perspektywy, ukazane przez Populorum progressio, pozostaj¹ fundamentalnymi, aby daæ szersze spojrzenie i ukierunkowanie naszemu zaanga owaniu na rzecz rozwoju narodów. Nastêpnie Populorum progressio podkreœla wielokrotnie piln¹ potrzebê reform[54] i wzywa, aby w obliczu powa nych problemów niesprawiedliwoœci w rozwoju narodów dzia³aæ odwa nie i bezzw³ocznie. Ta pilnoœæ wyp³ywa równie z mi³oœci w prawdzie. To mi³oœæ Chrystusa przynagla nas: «caritas Christi urget nos» (2 Kor 5, 14). Przynaglenie wpisane jest nie tylko w rzeczy, nie wynika tylko z przyœpieszenia wydarzeñ i problemów, ale tak e z samej stawki w grze: realizacji autentycznego braterstwa. Znaczenie tego celu wymaga z naszej strony otwarcia, aby zrozumieæ go do g³êbi, i konkretnego zmobilizowania siê «sercem», by ukierunkowaæ aktualne procesy ekonomiczne i spo³eczne do uzyskania rezultatów w pe³ni ludzkich. Ci¹g dalszy w nastêpnym numerze 14 Nowy Przegl¹d Wszechpolski

15 TEMAT MIESI CA Andrzej J. Horodecki WOBEC DESTRUKCJI CZ OWIECZEÑSTWA Wprowadzenie Istnieje od zawsze, a narasta w czasach tzw. postêpu i rozwoju, problem, którego rozpoznanie wymaga oparcia siê o naukê Feliksa Konecznego o cywilizacjach, a zw³aszcza, o zawarte w niej rozró nienie cywilizacji personalistycznych i gromadnoœciowych. Religia rzymsko-katolicka, której istota sprowadza siê do relacji cz³owieka z Bogiem, wprost albo poœrednio poprzez drugiego cz³owieka, potrzebuje wiedzy o relacji cz³owiek - cz³owiek. Problem otwiera zbrodnia Kaina, a kontynuuje list rozwodowy Moj esza, a wiêc to ma³ eñstwo powinno byæ terenem sprawdzania siê relacji cz³owiek - cz³owiek, tak w p³aszczyÿnie pokolenia, jak i miêdzypokoleniowej. Czasy nowo ytne odœwie y³y tu stary aspekt: relacjê cz³owiek - gromada, w której to relacji cz³owiek ginie, albo przystaje do gromady, jest to zatem erozja cywilizacji personalistycznej. Wielu osobom - sk¹din¹d zacnym - wydaje siê, e je eli w polityce, tak jak w grze w bryd a, pójdzie karta, to naród (spo³eczeñstwo?) odegra siê i nastan¹ lata t³ustego materializmu. Jednak idea materialistyczna by³a w czasach nowo ytnych zawsze ubierana w szatê postêpu, zaœ tradycyjny patriotyzm polski, przedstawiany jako Ÿród³o zacofania, które rzekomo sparali owa³o obronê przed rozbiorami. Dla utrwalenia tego k³amliwego schematu Centralne Si³y Polityczne zastawi³y pu³apkê w Konstytucji 3 Maja, umieszczaj¹c w tym dokumencie kluczowe zdanie: wszystko i wszêdzie wiêkszoœci¹ g³osów decydowane byæ powinno. Na szczêœcie garnitur sprawy polskiej prezentowa³o, powsta³e za spraw¹ Romana Dmowskiego, Stronnictwo Demokratyczno - Narodowe, natomiast pozosta³e licz¹ce siê stronnictwa nosi³y, swojsko dziœ brzmi¹ce, nazwy: Polityki Realnej, Partii Postêpu i Zjednoczenie Postêpowe. Istota odbudowy Polski sprowadza siê do odbudowy pañstwa cywilizacji ³aciñskiej, ale wraz z up³ywem wieków pojawi³ siê nowy czynnik, pilotowany przez CSP jako karta atutowa w walce z Koœcio³em Rzymsko-Katolickim o dusze ludzkie. Jest nim transformacja œrodowiska ycia ze stanu pierwotnego do tzw. stanu zagospodarowanego. W latach 70-tych XX w. CSP rzuci³y has³o co nauka zepsu³a, to nauka mo e naprawiæ, id¹ce w sukurs ekologom. Obecnie has³o to przybiera konkretn¹ postaæ zasady tzw. zrównowa onego rozwoju albo kompensacji przyrodniczej, czyli co wydrzemy przyrodzie tu, to oddamy tam. Jednak- e adna z tych postaci nie ma ostatecznego uzasadnienia. Do Soboru Watykañskiego II Koœció³ naucza³ o harmonii stworzenia, czyli poœrednio wskazywa³, e œwiat stworzony podlega wymogom teorii grup. Do pewnego momentu cz³owiek mo e ingerowaæ w przyrodê, która na zasadzie elementów koniecznych grupy, sama siê regeneruje, gdy jednak ingerencja ta naruszy elementy konieczne, przyroda w okreœlonych wspó³rzêdnych ju siê nie zregeneruje, Gdy dojdzie zatem do œmierci ostatniego biotopu, organizmy go tworz¹ce znikaj¹ definitywnie (nieodwracalnie) ze œrodowiska. CSP rozumiej¹ ten problem i generuj¹ takie, a nie inne procesy spo³eczne, bo dziêki nim, po³echtana duma ludzka ³atwo aprobuje elementy syntetyczne, tak e podlegaj¹ce w ograniczonej skali teorii grup, ale nie wchodz¹ce ju w supergrupê œwiata stworzonego. Powstaj¹ zatem ogniska zapalne na granicy syntetycznego, stworzonego przez cz³owieka organizmu bez Boga, z obszarami stworzonymi przez Boga. Mo na, wychowuj¹c cz³owieka od dziecka w warunkach wspó³czesnego globalizmu, wmówiæ mu quasiharmoniê dzie³a ludzkiego Oto atmosfera wyœcigu szczurów w wielkim mieœcie. Potrzebny jest coraz lepszy samochód i miejsce, do którego mo na wyjechaæ na wakacje. Potrzebne s¹ autostrady, windy w wie owcach, komórkotelefony, telewizja z byle jakim programem, ale wype³niaj¹ca czas wolny. Potrzebna jest tajemnica danych osobowych, aby zapewniæ demokracji anonimowoœæ. Potrzebny jest kibic sportowy i œcie ki zdrowia, ale na koñcu tego quasisystemu pojawia siê pytanie - gdzie jest miejsce dla cz³owieczeñstwa? Czy nie jest tak, e obecni m³odzi ludzie sukcesu zobacz¹ w pewnej chwili na swej drodze cz³owieka, który powie im: doœæ, zróbcie miejsce innym, bo z tego maj¹tku wasi nastêpcy wycisn¹ wiêcej pieniêdzy. Od³ó cie sobie nieco grosza na eutanazjê... Przenosz¹c rzecz na p³aszczyznê spo³ecznopolityczn¹ jawi siê ostrze enie, e adne manipulacje polityczne, nie mog¹ uzdrowiæ Polski, nawet jeœli politycy bêd¹ powo³ywaæ siê na preambu³ê Konstytucji 3 Maja, w domyœle, ze wzglêdu na cytowany wy ej jej zapis. Nowy Przegl¹d Wszechpolski 15

16 TEMAT MIESI CA Rozdarte cz³owieczeñstwo Dramat cz³owieka, stworzonego na obraz i podobieñstwo Bo e, to dobrowolne uznanie tego podobieñstwa za najwy szy, mo liwy logicznie dar, który nale y ofiarowaæ Bogu, aby byæ godnym trwania przy Nim na wieki. Konsekwencje takiego cz³owieczeñstwa s¹ zawsze diametralnie ró ne. Têsknota za Bogiem, wszczepiona w duszê ludzk¹ objawia siê przede wszystkim w d¹ eniu do ycia wspólnotowego, uporz¹dkowanego wokó³ rodziny, dzie³a stworzenia (krajobraz, klimat), tradycji, jêzyka, religii. Grzech pierworodny spowodowa³ ró ne skutki. Najtragiczniejszy, to bunt wprost przeciw Bogu, czasami usprawiedliwiany poszukiwaniem Boga. NajgroŸniejszy, to stale ponawiane siêganie po wiadomoœci z drzewa dobrego i z³ego i negowanie przy tym wyroku Bo ego, a w szczególnoœci pracy w pocie czo³a. Jest to równowa ne d¹ eniu do zbudowania œwiata od podstaw, na gruzach œwiata stworzonego, w warunkach dziwnego zamêtu. Ksiêga Rodzaju jest bowiem wci¹ podminowana przez rzekom¹ teoriê ewolucji, co podwa a zaufanie do nauki jako takiej; proces poznawczy krocz¹cy poprzez za³o enia, tezê, dowód zosta³ skrócony do jednego etapu wiary naukowej. Zarazem rzymski katolicyzm podtrzymuje nadal pogl¹d, jakoby z Ksiêgi Rodzaju wyp³ywa³ obowi¹zek czynienia sobie Ziemi poddan¹ przez cz³owieka - w domyœle - niezdolnego do kontynuowania harmonii stworzenia przez Boga. Tymczasem rzeczywistoœæ i wp³ywaj¹cy z niej obowi¹zek moralny jest w pe³ni zgodny z Ksiêg¹ Rodzaju. Po pierwsze, Bóg w swoim mi³osierdziu postanowi³, e praca w pocie czo³a nie jest przekleñstwem ale warunkiem zdrowia i d³ugiego ycia, mimo nieuchronnej œmierci, po drugie praca ta powinna byæ ofiarowana w akcie mi³oœci bliÿniego s³abszym i potrzebuj¹cym, jako zadoœæuczynienie za grzech pierworodny. Ci, dla których nie wystarczy tego zadoœæuczynienia, w chwili potrzeby zawsze mog¹ swoje cierpienia ofiarowaæ Bogu, jako zadoœæuczynienie za grzechy swoje lub cudze. Walka z bezpoœrednimi skutkami grzechu pierworodnego, jak i z jego kontynuacj¹, to dwie przes³anki ycia ludzkiego na ziemi, które mo na odczytaæ z analizy Ksiêgi Rodzaju, i które potwierdzaj¹ Objawienie Bo e w postaci relacji: Bóg w Trójcy Œwiêtej Jedyny - cz³owiek jako osoba, stworzona na obraz i podobieñstwo Bo e. Ma³ eñstwo i wspólnota ludzka Rozumienie ma³ eñstwa jest warunkiem rozumienia przykazania mi³oœci bliÿniego, zawsze stworzonego na obraz i podobieñstwo Bo e. Ma³ eñstwo odczytane wed³ug zamys³u Bo ego, jest drogowskazem i regulatorem ka dej relacji miêdzyludzkiej, a tak e relacji cz³owiek-spo³eczeñstwo. D¹ enie do ma³ eñstwa jest podœwiadomie zdominowane przez psychofizyczn¹ naturê cz³owieka, rozszczepion¹ w zamyœle Bo ym na mêsk¹ i kobiec¹. Wywo³uje to napiêcie psychofizyczne, które jest g³ówn¹ si³¹ napêdow¹ ycia doczesnego. Cz³owiek, programowo eliminuj¹cy pracê w pocie czo³a, najpierw z ycia osobistego, a nastêpnie spo³ecznego, skazuje siebie i innych, prêdzej czy póÿniej, na zag³adê. Trzeba jednak dok³adnie rozumieæ pojêcie pracy w pocie czo³a. W sensie dos³ownym jest ona potrzebna ka demu bez wyj¹tku cz³owiekowi dla zachowania zdrowia jego organizmu. Nie mo e jej zast¹piæ aden sport, tak jak to promuj¹ CSP, poniewa praca ta musi mieæ nadprzyrodzony sens walki ze skutkami grzechu pierworodnego, pog³êbiaj¹cy i udoskonalaj¹cy ycie duchowe cz³owieka. Wynika st¹d, e praca w pocie czo³a winna stanowiæ zharmonizowany wysi³ek fizyczny i umys³owy dostosowany do wieku oraz do indywidualnego stanu danej osoby. Maj¹c taki punkt wyjœcia, mo emy dopiero pytaæ siê o Ÿród³ow¹ relacjê miêdzy mê em i on¹, ojcem i matk¹, rodzicami i dzieæmi wreszcie miêdzy rodzeñstwem. Papie Benedykt XVI wybieraj¹c swoje imiê, wskaza³ na ponadczasowe znaczenie regu³y œw. Benedykta Ora et labora. M¹ i ona Relacje miêdzy ma³ onkami jako osobami zaczynaj¹ siê w Ksiêdze Rodzaju, po czym przez ca³e wieki historii, s¹ to relacje miêdzy mê czyzn¹ a kobiet¹, jako dodatkiem do mê czyzny, a czêsto tak e relacje homoseksualne i paraseksualne. Ten stan rzeczy prze³ama³ dopiero staro ytny Rzym, stanowi¹c monogamiczne ma³ eñstwo fundamentem pañstwa. Do dziœ nie wiemy, jak dosz³o do powstania pierwszej w dziejach cywilizacji personalistycznej, to znaczy takiej, e mê czyzna i kobieta s¹ traktowani przez prawo jako osoby. Jednoczeœnie Objawienie Chrystusa Pana przynosi prze³om religijny: wobec Boga wszyscy - bez wzglêdu na p³eæ - jesteœmy równoprawnymi osobami. Powo³anie œw. Paw³a Aposto³a mia³o na celu rozszerzenie Koœcio³a na wszystkie narody, a poprzez cywilizacjê rzymsk¹, utrwalenie na zawsze osoby ludzkiej jako podmiotu zbawienia. Ten drugi cel potrzebuje, powiedzielibyœmy, oddolnie postrzegania siê wzajemnie mê czyzny i kobiety, jako osób, stworzonych na obraz i podobieñstwo Bo e, a wiêc zas³uguj¹cy na to, aby siê w tym podobieñstwie wzajemnie umacniaæ. Je eli mê czyzna postanawia zwi¹zaæ siê z wybran¹ kobiet¹ wêz³em ma³ eñskim, to bierze na siebie odpowiedzialnoœæ za ma³ eñstwo, poniewa kobieta zosta³a tak stworzona, e znajduje swoje 16 Nowy Przegl¹d Wszechpolski

17 TEMAT MIESI CA osobowe spe³nienie jako bezinteresowna dawczyni ycia z mi³oœci. Jednak e nie przestaje wówczas ani ona (ani jej m¹ ) byæ podmiotem zbawienia jako osoba. Wzorem kobiety jako osoby jest i pozostanie do koñca dziejów Najœwiêtsza Maryja Panna. Wzajemne uœwiêcanie siê ma³ onków polega na realistycznym podejœciu jednej osoby do drugiej w taki sposób, aby osoba inicjuj¹ca jak¹œ yciow¹ relacjê, stara³a siê zapomnieæ o swoich prawach, a pamiêtaæ tylko o tym, aby jak najmocniej, najwyraziœciej ukazywaæ siê drugiej osobie jako obraz i podobieñstwo Boga. Tym samym, jedynym kryterium, wi¹ ¹cym po równi obie osoby jest Prawo Naturalne i Prawo Objawione. W praktyce dojrzewania relacji miêdzy ma³ onkami - osobami, oznacza to, e zawsze powinien staæ miêdzy nimi Chrystus Pan. Je eli zatem ma³ onkowie stan¹ siê rodzicami, wówczas staj¹ siê œwiadkami relacji cz³owiek - cz³owiek dla dzieci, a nastêpnie dla ka dej relacji miêdzyludzkiej w spo³eczeñstwie. Tak oddolnie rodzi siê cywilizacja personalistyczna, a Koœció³ b³ogos³awi ma³ eñstwo. Wykolejanie i destrukcja Takie powo³anie ma³ eñstwa wydaje siê dziœ ma³o realne z uwagi na odci¹ganie ca³ych rzesz ludzkich z drogi Prawa Naturalnego, a tak e na odbieranie autorytetu Urzêdowi Nauczycielskiemu Koœcio- ³a. Ksiêga Rodzaju ostrzega:...jahwe Bóg dal cz³owiekowi taki rozkaz: <Z wszelkiego drzewa tego ogrodu mo esz spo ywaæ wed³ug upodobania; ale z drzewa poznania dobra i z³a nie wolno ci jeœæ, bo gdy z niego spo yjesz, niechybnie umrzesz> (Rdz.2,16-17). Zauwa my, e Bóg daje rozkaz cz³owiekowi, a wiêc mê czyÿnie i kobiecie, aby nie spo ywali owoców z drzewa poznania dobra i z³a. Pokusa wê a jest demagogiczna, wrêcz z³oœliwie podstêpna, gdy zwraca siê do niewiasty: <Czy to prawda, ze Bóg powiedzia³: Nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu?>. Niewiasta odpowiedzia³a wê owi: <Owoce z drzew tego ogrodu mo emy jeœæ, tylko o owocach z drzewa, które roœnie w œrodku ogrodu, Bóg powiedzia³: Nie wolno wam jeœæ z niego a nawet go dotykaæ, abyœcie nie pomarli. Wtedy rzek³ w¹ do niewiasty: <Na pewno nie umrzecie! Ale wie Bóg, e gdy spo yjecie owoc z tego drzewa otworz¹ siê wam oczy, i tak jak Bóg bêdziecie znali dobro i z³o> (Rdz.3,1-5). W tym tak dobitnym opisie drogi ku grzechowi pierworodnemu, zwraca uwagê ukryta przez szatana podwójna istota pokusy. Obok destrukcji, wywo- ³anej przez z³o, cz³owiek ma udÿwign¹æ jeszcze ciê- ar dobra, które jest ciê arem dlatego, e si³y ludzkie s¹ znikome wobec nieskoñczonoœci dobra. Gdy Encyklopedyœci budowali gmach wiedzy w formie hase³ encyklopedycznych, nie widziano w tym jeszcze zagro enia. WyobraŸmy sobie na chwilê, e nasze oczy odbieraj¹ ca³e widmo elektromagnetyczne. Có to za straszne obci¹ enie by³oby dla naszego mózgu, który w obronie swojej mo e siê tylko zablokowaæ! A có dopiero mówiæ o obrazie z³a, które jest do koñca samym chaosem, pozbawiaj¹cym nasz mózg jakichkolwiek szans na jego interpretacjê. Z³o jako si³a destrukcji Koœció³ ostrzega przed wnikaniem w istotê z³a, sam bowiem Chrystus Pan odrzuca jakikolwiek dialog z szatanem, poza ca³kowitym odrzuceniem jego pokus. Dlatego cz³owiek powinien zdawaæ sobie sprawê tylko z istnienia destrukcji. Gdy na prze³omie XIX i XX wieku zbli yliœmy siê do poznania atomowej budowy œwiata stworzonego, okaza³o siê, e budowa ta posiada zawsze okreœlon¹ strukturê, która mo e byæ czêœciowo lub ca³kowicie zniszczona. To zniszczenie polega na stopniowej utracie symetrii struktury, a do stanu chaosu. Pomiêdzy kolejnymi stanami symetrii s¹ liczne, poœrednie stany struktury, które mog¹ trwaæ, podnieœæ swoj¹ symetriê do stanu wy szego, albo opuœciæ j¹ do stanu ni szego Zatem pomiêdzy kolejnymi stanami symetrii cz³owiek ma swobodê dzia³ania. Dopiero zniszczenie charakterystycznego, tworz¹cego elementu symetrii powoduje zniszczenie stanu wy szego. Elementom symetrii odpowiadaj¹ zawsze okreœlone operacje symetrii, które zachowuj¹ to samoœæ zbioru elementów lub j¹ niszcz¹. Stopieñ komplikacji zbioru operacji symetrii roœnie wraz z liczb¹ elementów zbioru, nazywanego grup¹. Bóg da³ cz³owiekowi wolnoœæ w granicach, zachowuj¹cych zbiór elementów œwiata stworzonego, a zakaza³ niszczenia tych zbiorów zawsze, a wiêc i wtedy, gdy cz³owiek w ob³êdzie pychy usi³uje tworzyæ ca³e nowe zbiory elementów swojego wyimaginowanego, apriorycznego œwiata. Teoria grup stanowi bodaj najbardziej uniwersaln¹ teoriê zbiorów. Skoro materialny œwiat stworzony jest ró ny od chaosu, zatem zwiera w sobie wbudowan¹ informacjê. Powinien zatem sk³adaæ siê z ró nych zbiorów które musz¹ spe³niaæ dwa warunki: (i) byæ nieprzypadkowe ze wzglêdu na relacje miêdzy sob¹ oraz (ii) spe³niaæ elastyczne kryterium to samoœci. Stan dynamiczny œwiata materialnego powoduje istnienie swoistego, uogólnionego tarcia, a zatem czêœæ elementów zbiorów ulega wci¹ niszczeniu a nastêpnie odtwarzaniu. Nieprzypadkowoœæ zbiorów oraz ich restytucja wymaga zatem, aby zbiory te by³y grupami, które zawieraj¹ to samoœciowe elementy konieczne, oraz Nowy Przegl¹d Wszechpolski 17

18 TEMAT MIESI CA pozosta³e elementy niekonieczne. Zbiór, bêd¹cy grup¹, zawiera w sobie maksimum informacji. W stochastycznych warunkach stacjonarnych, bez udzia³u cz³owieka, tarcie nie mo e zniszczyæ elementów koniecznych, a zatem nie mo e zniszczyæ informacji, zawartej w zbiorze bêd¹cym grup¹. Poniewa elementy niekonieczne, samoistnie odtwarzaj¹ siê przy udziale pozosta³ych elementów grupy, model grupowej budowy œwiata stworzonego mo e wyjaœniæ wiele w¹tpliwoœci, które towarzysz¹ planowanej przez zbuntowanego cz³owieka wymianie zbiorów tego œwiata na zbiory syntetyczne, bêd¹ce tworem myœli apriorycznej. Naczelny wniosek z tego modelu jaki otrzymujemy, polega na tym, e syntetyczne zbiory nie s¹ podgrupami najwy szej grupy ca³ego stworzenia, a zatem musi pojawiæ siê chaos na granicach zbiorów syntetycznych i stworzonych przez Pana Boga. Teoria perkolacji, obs³uguj¹ca styk chaosu i informacji, pozwala przewidzieæ istnienie punktu krytycznego, w którym organizm umiera i to segmentami, poniewa tworz¹ce go podzbiory, bêd¹ce podgrupami (grupami ni szego rzêdu) s¹ wzajemnie w znacznym stopniu zale ne. W³aœciwoœæ ta zosta³a wykorzystana do budowy uk³adów scalonych o wysokiej niezawodnoœci, umo liwiaj¹ce konstruowanie i miniaturyzacjê elektroniki coraz to wy szych generacji. Ilustracje yciowe Czytelnikowi, któremu powy sze rozwa ania wydadz¹ siê w¹tpliwe albo wydumane, albo wreszcie bez perspektyw dla dnia dzisiejszego, proponujê przestudiowanie ksi¹ ki prof. Davida Servana- Schreibera Antyrak. Jest to odwa na ksi¹ ka z pogranicza autobiografii, medycyny molekularnej, teorii przetwarzania ywnoœci i naukowej walki z rakiem, przez cz³owieka, który w szczycie kariery sam zachorowa³ na raka mózgu. Nie podda³ siê i wyda³ frontaln¹ wojnê czynnikom rakotwórczym, nie tylko w œrodowisku, ale i w sferze psychicznej. Ka dy rozdzia³ zaopatrzony jest w profesjonaln¹ literaturê przedmiotu. Od strony duchowej dzie³o Servana- Schreibera mo e stanowiæ przyczynek do podejœcia do reewangelizacji Europy, poniewa w dziedzinie ycia moralnego wykazuje znieczulenie lub obojêtnoœæ na sprawy wiernoœci ma³ eñskiej, czy w pewnym sensie tak e rodzicielskiej, nie widzi te ca³ego dramatu homoseksualizmu, a generalnie jest bezradny wobec transcendencji. Servan-Schreiber stwierdzi³, e w krajach Zachodu wyst¹pi³ od 1940r. epidemiczny wzrost zachorowañ na nowotwory piersi. II wojna œwiatowa bazowa³a ju na ywnoœci konserwowej, która z kolei dziêki tzw. zimnej wojnie, opanowa³a ca³y œwiat. Oprócz tego wojna ta wywo³a³a wzrost napiêcia psychicznego we wszystkich dziedzinach ycia, zw³aszcza ycie w warunkach wiejskich zosta³o zdeprecjonowane, jako wyraz rzekomego zacofania. Liczne osi¹gniêcia medycyny, które mog³yby zahamowaæ epidemiê raka s¹ pozbawione realnego wsparcia w spo³eczeñstwie, które jest zamkniêtym spo³eczeñstwem ludzi m³odych, zdrowych i bogatych. Wœród tych osi¹gniêæ bardzo wa ne jest odkrycie roli angiogenezy w stymulowaniu wzrostu nowotworu. Okaza³o siê, e zahamowanie dop³ywu krwi do guza parali uje jego rozwój. Dr Richard Beliveau odkry³, e szereg owoców, jak maliny, truskawki, wiœnie, jagody, zawieraj¹ zwi¹zki, takie jak kwas elagowy, D-glukarowy, antocjanidynê, proantocjanidynê, hamuj¹ce angiogenezê b¹dÿ inicjuj¹ce apoptozê (samounicestwienie) komórek rakowych. Servan-Schreiber tak opisuje losy tego odkrycia: Richard Beliveau zdawa³ sobie sprawê z wagi tego odkrycia. Gdyby dotyczy³o ono zwi¹zku farmaceutycznego, faks w laboratorium pracowa³by przez ca³y dzieñ, granty zaœ nap³ywa³by szerokim strumieniem. Tym bardziej, e w tym przypadku nie istnia³o ryzyko, e w toku dalszych eksperymentów moleku³a oka e siê zbyt truj¹ca, by mo na j¹ by³o zastosowaæ w terapii ludzi - wszak istoty cz³ekokszta³tne spo ywaj¹ maliny od czasów prehistorycznych. Beliveau nie wiedzia³ jednak, do kogo ma siê zwróciæ. Nie sposób opatentowaæ malin, nie móg³ wiec zadzwoniæ do kogoœ, kto podzieli jego entuzjazm i zadeklaruje ogromn¹ kwotê na badania. Na tym tle nabiera niezwyk³ej wagi opinia Autora nt. ska enia ywnoœci: Zdolnoœæ produktów spo ywczych do eliminowania kancerogenów ma szczególne znaczenie. Dziêki temu, jeœli nawet pewne produkowane przemys³owo owoce i jarzyny s¹ zanieczyszczone pestycydami, pozytywne oddzia- ³ywanie zwi¹zków antyrakowych przewa a nad negatywnymi skutkami obecnoœci kancerogenów. Jak ujmuje to doktor Colin Campbell z Uniwersytetu Cornell, jeœli idzie o ywnoœæ, <za ka dym razem przebija ona zanieczyszczenia>. Opinia ta potwierdza odpornoœæ na destrukcjê grup œwiata stworzonego przez Stwórcê. Istotnie, s¹ one zawsze podgrupami ca³ego stworzenia i jak d³ugo ono trwa, grupy syntetyczne, stworzone przez cz³owieka nie s¹ w stanie doprowadziæ do lawinowej destrukcji ca³ego stworzenia. Nie jest prawd¹ e tzw. medycyna naturalna jest uzupe³nieniem medycyny naukowej. Jest dok³adnie na odwrót, to medycyna naukowa jest uzupe³nieniem medycyny naturalnej. Wskutek ska enia przez grzech pierworodny, choroby i œmieræ wdar³y siê do dzie³a Stwórcy, ale w wielu przypadkach pozosta³a prawid³owoœæ teoriogrupowa, poszczególne choroby maj¹ swój lek 18 Nowy Przegl¹d Wszechpolski

19 TEMAT MIESI CA swoisty (choroba element dany, lek swoisty element odwrotny) w postaci konkretnych œrodków roœlinnych. Wie o tym naukowa farmacja; dla przyk³adu wyci¹gi z kory (kwiatu, nasion) kasztanowca, które s¹ lekiem swoistym dla chorób uk³adu krwionoœnego ylnego, znajduj¹ siê na rynku, jako pozornie ró ne leki ró nych firm Optymizm powy szych akapitów jest niestety zagro ony; Servan-Schreiber skoncentrowa³ siê na pestycydach, podczas gdy niemal równolegle wprowadzane s¹ roœliny i zwierzêta genetycznie modyfikowane (genetically modified organisms). Nie sposób przewidzieæ, jak odpowie œwiat stworzony na a priori konstruowane grupy organizmów GMO. Podsumowanie Prof. Servan-Schreiber mo e byæ symbolem cz³owieczeñstwa, wykorzenionego ju czêœciowo z Prawa Naturalnego. Pod wp³ywem w³asnej choroby wci¹ pyta siê w podtekœcie o rozró nienie miêdzy dobrem i z³em dla siebie i dla innych Jest przy tym niezwykle uczciwy, chocia nie mo e zdobyæ siê na uogólnienie prezentowanych faktów, mo e dlatego, e osobiœcie nie potrafi wyprowadziæ zasad etycznych z Prawa Naturalnego. Mimo to nie dorabia w³asnej teorii do tragicznej sytuacji œrodowiskowej (w tym i psychicznej) wspó³czesnego cz³owieka. Nie waha siê demaskowaæ cynizmu architektów globalizmu ywnoœciowego. Kiedy doktor Cynthia Curl z Uniwersytetu Stanu Waszyngton wykaza³a, e poziom pestycydów w organizmach dzieci na diecie zwyczajnej, karmionych ywnoœci¹ z supermarketów przekracza czterokrotnie oficjalny poziom bezpieczeñstwa, reakcje by³y typowe: Doktor David Klurfeld ceniony specjalista od ywnoœci z Uniwersytetu Stanowego Wayne w Detroit stwierdzi³, e nie ma jasnoœci co do tego, jaki wp³yw wywieraj¹ owe pestycydy na organizm ludzki. < Nie mówiê, e nie istnieje zagro enie dla zdrowia. Musimy jednak zachowaæ realizm i nie wywo³ywaæ paniki z powodu wyników tych badañ. Pozna³em je i nie zamierzam zmieniaæ zwyczajów ywieniowych panuj¹cych w mojej rodzinie>. S¹ tak e, chocia w mniejszoœci, uczciwi badacze. John Wargo z Wydzia³u Badañ Œrodowiska na Uniwersytecie Yale powiedzia³ o badaniach doktor Curl: Te badania potwierdzaj¹ znaczenie diety... i pokazuj¹, e zdrowa ywnoœæ pozwala ograniczyæ kontakt dziecka z zanieczyszczeniami. Przemys³owcy mówi¹ <poka cie nam cia³a ofiar>. Nie chcê, eby uprawiali ten hazard kosztem moich pociech. Servan-Schreiber pokazuje - jakby mimo woli - potêgê globalizmu ywnoœciowego, podtrzymywanego i promowanego przez CSP. Pokazuje tak e e stres jest nawozem dla guzów nowotworowych, utajonych lub ju istniej¹cych i pisze dalej o potrzebie d¹ enia do emocjonalnej równowagi i zaspokojenia potrzeby wysi³ku fizycznego. CSP, dok³adnie przeciwnie, prowadzi systemowe dzia³ania zmierzaj¹ce do zlikwidowania sensu ycia ludnoœci rolniczej. Jakby tego by³o ma³o, kolejni pos³owie PiS-u (!) d¹ ¹ do likwidacji Polskiego Zwi¹zku Dzia³kowców, zrzeszaj¹cego wraz z rodzinami ok. 5 milionów Polaków. Docelowo, cz³owiek ma yæ w wielkich aglomeracjach, konsumowaæ ywnoœæ przemys³ow¹ (lawinowy wzrost kwasów omega-6 w porównaniu z omega-3 u krów i kurczaków, karmionych ywnoœci¹ œmieciow¹, powoduje epidemie oty³oœci i raka piersi). Ma tak e konsumowaæ kulturê telewizyjno-internetow¹ oraz wyrzec siê prób wartoœciowania miêdzy dobrem i z³em. G³ównym has³em CSP jest wolnoœæ bez ograniczeñ, co w praktyce jest zawsze wolnoœci¹ silniejszego, a wiêc im cz³owiek jest s³abszy, tym musi pracowaæ na wy szych obrotach. Relatywnie wy sze dochody nie s¹ w stanie zrekompensowaæ zdrowia i ycia temu, kto jego sens widzia³ w ubóstwie i wewnêtrznym spokoju duszy, yj¹cej na chwa³ê Bo ¹. Bez wolnoœci do ycia w ubóstwie i pod rz¹dami globalnej urbanizacji, œwiat staje siê stopniowo wielkim obozem koncentracyjnym nie tylko dla cia³, ale przede wszystkim dla dusz ludzkich, skazanych odgórnie na destrukcjê cz³owieczeñstwa. Servan-Schreiber stan¹³, chocia nie do koñca, w prawdzie. Nie potrafi bowiem znaleÿæ Ÿród³a owego totalnego zak³amania, jakie pilotuje globalizm, nie tylko w zakresie zdrowia cia³a, ale przed wszystkim zdrowia duszy. Nie wie, a przynajmniej nie domyœla siê, e owo Ÿród³o tkwi w pokusie bêdziecie tak jak Bóg znali dobro i z³o. Wspó³czesny cz³owiek jest tak manipulowany, e czêsto nawet wybitni naukowcy, nie s¹ w stanie zrozumieæ do koñca budowy atomu wodoru, a có dopiero helikoidy DNA, czy reperkusji, jakie niesie ³amanie grupy. Czy wiêc mo na od nich spodziewaæ zrozumienia niebezpieczeñstwa, jakie niesie zabawa w ycie ludzkie? Tylko Bóg, Stwórca i Dawca ycia oraz niemo - liwej do pojêcia wiedzy o œwiecie i o yciu, mo e uratowaæ ten œwiat i jego ycie, ale przedtem trzeba Mu siê poddaæ z ca³¹ ufnoœci¹ dziecka. Tylko On jest w stanie powstrzymaæ totaln¹ destrukcjê cz³owieczeñstwa. Nowy Przegl¹d Wszechpolski 19

20 TEMAT MIESI CA Antoni Stadnicki i Jan Stadnicki KAMPANIA WRZEŒNIOWA NA TLE HISTORII WOJEN {+}ŒP. Jan Stadnicki uczestnik kampanii wrzeœniowej w 1939 r Znamy dobrze przygnêbiaj¹ce wra enie z przebiegu kampanii wrzeœniowej 1939 r. co najstarsi z nas pamiêtaj¹ bezpoœrednio po jej zakoñczeniu. Piorunuj¹ca szybkoœæ poniesionej klêski, daremnoœæ bohaterskich wysi³ków o³nierza i spo³eczeñstwa, zbyt szybki wyjazd kierownictwa pañstwa za granicê, brak œcis³ych informacji, co do przebiegu kampanii, nieuniknione wersje wyolbrzymiaj¹ce oskar- enia przeciw b³êdom dowództwa, wreszcie zmarnowanie olbrzymiego potencja³u moralnego narodu w postaci jego ducha obronnego, energii, woli walki i patriotyzmu, z czego wynik³o najg³êbsze rozczarowanie narodu i krwawe przebudzenie ze snu o mocarstwoœci. Wszystko to musia³o wzbudziæ w spo³eczeñstwie polskim poczucie niezatartej zdawa³o siê hañby, utraty dobrego imienia narodu i pañstwa oraz wra enie, e poniesiona klêska by³a bezprzyk³adn¹ rozsypk¹, niemaj¹c¹ precedensu w historii. Znaczna czêœæ oskar eñ, rzucanych w latach powojennych pod adresem naczelnego wojskowego i cywilnego kierownictwa pañstwa jako sprawców katastrofy, by³a zreszt¹ s³uszna. Niezaprzeczalnym by³ brak nowoczesnego przygotowania armii do wojny, oraz psychicznego przygotowania narodu na jej mo liwy przebieg. Spojrzenie na przebieg tej kampanii z perspektywy historii mo liwe jest po up³ywie okreœlonego czasu, nie tylko na tle przebiegu ca³ej II wojny œwiatowej, a tak e przebiegu innych kampanii w okresie historycznym, zbli onym do naszego pod wzglêdem rozwoju taktyki wojennej, który zamknê³a w³aœnie ta wojna œwiatowa. Na przestrzeni ostatnich 250 lat, czyli okresu rozpoczynaj¹cego siê od zakoñczenia wojny siedmioletniej Fryderyka Wielkiego ( ) mia³y niejednokrotnie miejsce wojny o przebiegu jak na ówczesne warunki b³yskawicznym, obok wojen przebiegaj¹cych w tempie znacznie powolniejszym. Na uwagê zas³uguje tu najpierw równie smutna i ma³o chwalebna w naszej historii kampania polsko rosyjska 1792 r., kiedy to armia rosyjska w przeci¹gu zaledwie 3 miesiêcy i stoczywszy tylko kilka mniejszych potyczek i jedn¹ wiêksza bitwê - pod Dubienk¹, przesz³a i zajê³a ogromne obszary od Dniepru po Wis³ê, co przypieczêtowa³o drugi rozbiór Polski. Taki przebieg tej kampanii t³umaczy siê obok przygniataj¹cej liczebnej przewagi rosyjskiej zupe³nym brakiem przygotowania kraju do wojny, a w ostatecznoœci nieudolnoœci¹ króla Stanis³awa Augusta, który sprawowa³ naczelne dowództwo równie bez adnego przygotowania do tej roli. Napoleon by³ tym, który w dziejach wojen nowo ytnych stworzy³ i wprowadzi³ w czyn koncepcjê wojny prawdziwie b³yskawicznej, a szybkoœæ przeprowadzanych przez niego rozgrywek strategicznych niczym nie ustêpuje póÿniejszym. On to w ci¹gu 10 miesiêcy (od koñca marca 1796 r. do pocz¹tku lutego 1797 r.) rozegra³ przeciw armiom austriackim w pó³nocnych W³oszech (a w koñcu w Alpach austriackich) 5 krótkich kampanii w najtrudniejszym górzystym terenie, w wyniku których nie tylko utrwali³ swe panowanie w tym kraju, ale zagrozi³ bezpoœrednio Wiedniowi. On w ci¹gu 7 tygodni unicestwi³ si³y 2 cesarstw niemieckiego i rosyjskiego na przestrzeni kilkuset kilometrów od Ulm do Austerlitz w 1805 r. W nastêpnym roku 1806 w ci¹gu 1 miesi¹ca zdruzgota³ monarchiê prusk¹, która od czasów Fryderyka Wielkiego uchodzi³a za niezwyciê on¹, a której armi¹ kierowa³o dowództwo wyszkolone przez tego króla stratega. A jednak i ten geniusz wojny sam poniós³ b³yskawiczn¹ klêskê w r pod Waterloo, po 6 dniowej zaledwie kampanii, której doskona³y plan i skrupulatne przygotowanie powinny mu by³y, jak siê zdawa³o zapewniæ wygran¹. Taktykê b³yskawiczn¹ realizowa³ poniek¹d równie pruski marsza³ek Moltke w kampaniach 1866 i 1870 r. Pierwsza z nich przeciw Austrii, zwana póÿniej siedmiodniow¹ wojn¹ zakoñczy³a siê istotnie w takim okresie czasu zupe³n¹ klêsk¹ armii austriackiej pod Sadow¹, w znacznej mierze dziêki nieudolnoœci dowództwa z marsza³kiem Benedekiem na czele. Wojna zaœ Niemiec przeciw Francji w roku 1870 te by³a b³yskawiczn¹, gdy w ci¹gu tego miesi¹ca regularne armie francuskie zosta³y b¹dÿ zniszczone, b¹dÿ otoczone i praktycznie wyeliminowane z walki. Miesi¹c ten wprawdzie nie przyniós³ zakoñczenia wojny, lecz j¹ faktycznie rozstrzygn¹³. Uderzaj¹ przy tym liczne analogie tej sierpniowej kampanii francuskiej z nasz¹ wrzeœniow¹. W obu wypadkach wojsko niew¹tpliwie dzielne, o ywione duchem obrony swego kraju, lecz niedorównuj¹ce niemieckiemu 20 Nowy Przegl¹d Wszechpolski

Nowy Przegl¹d Wszechpolski 1

Nowy Przegl¹d Wszechpolski 1 Nowy Przegl¹d Wszechpolski 1 2 Nowy Przegl¹d Wszechpolski Dwaj Prezydenci dwie postawy. Na pocz¹tek kilka zdañ nawi¹zania do wielkiego skandalu, do jakiego dosz³o 5 grudnia ub. roku w Pradze podczas rutynowej

Bardziej szczegółowo

POTRZEBA I ZADANIA NOWEJ EWANGELIZACJI NA PRZE OMIE II I III TYSI CLECIA CHRZEŒCIJAÑSTWA

POTRZEBA I ZADANIA NOWEJ EWANGELIZACJI NA PRZE OMIE II I III TYSI CLECIA CHRZEŒCIJAÑSTWA POTRZEBA I ZADANIA NOWEJ EWANGELIZACJI NA PRZE OMIE II I III TYSI CLECIA CHRZEŒCIJAÑSTWA KOŒCIÓ MIEJSCEM I NARZÊDZIEM EWANGELIZACJI Pog³êbianie œwiadomoœci eklezjalnej Udzia³ Koœcio³a w misji ewangelizacyjnej

Bardziej szczegółowo

POTRZEBA I ZADANIA NOWEJ EWANGELIZACJI NA PRZE OMIE II I III TYSI CLECIA CHRZEŒCIJAÑSTWA

POTRZEBA I ZADANIA NOWEJ EWANGELIZACJI NA PRZE OMIE II I III TYSI CLECIA CHRZEŒCIJAÑSTWA POTRZEBA I ZADANIA NOWEJ EWANGELIZACJI NA PRZE OMIE II I III TYSI CLECIA CHRZEŒCIJAÑSTWA KOŒCIÓ MIEJSCEM I NARZÊDZIEM EWANGELIZACJI Pog³êbianie œwiadomoœci eklezjalnej Udzia³ Koœcio³a w misji ewangelizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Rodzina jako wartoœæ w cywilizacji chrzeœcijañskiej

Rodzina jako wartoœæ w cywilizacji chrzeœcijañskiej SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Rodzina jako wartoœæ w cywilizacji chrzeœcijañskiej Dzia³ Wydawniczy Kancelarii Senatu Warszawa, 2001 r. Opracowanie: MA GORZATA LIPIÑSKA Redakcja techniczna: JACEK PIETRZAK

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI UCZELNI W ROKU AKADEMICKIM 2006/2007

SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI UCZELNI W ROKU AKADEMICKIM 2006/2007 SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI UCZELNI W ROKU AKADEMICKIM 2006/2007 wrzesieñ, 2007 r. 1 Opracowanie materia³ów dostarczonych przez kierowników jednostek merytorycznych Jerzy Kozdroñ Zespó³ Wydawnictwa UWM

Bardziej szczegółowo

Społeczny aspekt płci z perspektywy nauczania społecznego Kościoła

Społeczny aspekt płci z perspektywy nauczania społecznego Kościoła NAUKI O RODZINIE STUDIA WARMIŃSKIE 50 (2013) ISSN 0137-6624 Ks. Janusz Szulist Wydział Teologii Uniwersytet Mikołaja Kopernika Społeczny aspekt płci z perspektywy nauczania społecznego Kościoła Słowa kluczowe:

Bardziej szczegółowo

Niech bêdzie pochwalony Jezus Chrystus. Nr 1 2009 r. Wielki Post. Nr 68 Rok XII

Niech bêdzie pochwalony Jezus Chrystus. Nr 1 2009 r. Wielki Post. Nr 68 Rok XII Niech bêdzie pochwalony Jezus Chrystus Wielki Post Nr 68 Rok XII Dwumiesiêcznik Nr 1 2009 r. Gazeta parafii Zegrze Zegrze p.w. pw. œw. œw. Antoniego Antoniego w Woliw Kie³piñskiej Woli Kie³piñskiej Nawracajcie

Bardziej szczegółowo

Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej

Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej Wybór artykułów 1989-2001 Warszawa 2002 Wydanie niniejszej publikacji zostało przygotowane w ramach działalności Centrum Informacji dla Organizacji Pozarządowych

Bardziej szczegółowo

1 PaŸdziernik 2004, nr 7 (30 ) U N I W E R S Y T E C K A

1 PaŸdziernik 2004, nr 7 (30 ) U N I W E R S Y T E C K A 1 PaŸdziernik 2004, nr 7 (30 ) PaŸdziernik 2004, nr 7 (30 ) INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2004/2005 GAUDEAMUS IGITUR... 2 Uroczysta Msza Œwiêta koncelebrowana przez JE Ksiêdza Biskupa Kazimierza Górnego

Bardziej szczegółowo

Alicja Czerkawska Andrzej Czerkawski. Etyczny wymiar poradnictwa zawodowego

Alicja Czerkawska Andrzej Czerkawski. Etyczny wymiar poradnictwa zawodowego Alicja Czerkawska Andrzej Czerkawski Etyczny wymiar poradnictwa zawodowego Warszawa 2005 Recenzja: dr hab. prof. w Dolnoœl¹skiej Wy szej Szkole Edukacji TWP Bo ena Wojtasik Opracowanie redakcyjne: dr Jacek

Bardziej szczegółowo

ENCYKLIKA CARITAS IN VERITATE OJCA ŚWIĘTEGO BENEDYKTA XVI DO BISKUPÓW PREZBITERÓW I DIAKONÓW DO OSÓB KONSEKROWANYCH I WSZYSTKICH WIERNYCH ŚWIECKICH

ENCYKLIKA CARITAS IN VERITATE OJCA ŚWIĘTEGO BENEDYKTA XVI DO BISKUPÓW PREZBITERÓW I DIAKONÓW DO OSÓB KONSEKROWANYCH I WSZYSTKICH WIERNYCH ŚWIECKICH ENCYKLIKA CARITAS IN VERITATE OJCA ŚWIĘTEGO BENEDYKTA XVI DO BISKUPÓW PREZBITERÓW I DIAKONÓW DO OSÓB KONSEKROWANYCH I WSZYSTKICH WIERNYCH ŚWIECKICH O INTEGRALNYM ROZWOJU LUDZKIM W MIŁOŚCI I PRAWDZIE WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

ODDZIAŁYWANIE MASS MEDIÓW

ODDZIAŁYWANIE MASS MEDIÓW ODDZIAŁYWANIE MASS MEDIÓW ODDZIAŁYWANIE MASS MEDIÓW Anna Koz³owska SZKO A G ÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE WARSZAWA 2006 Spis treœci Wprowadzenie... 9 Rozdzia³ 1 Komunikowanie. Zarys problematyki... 17 1.1.

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE 1. WSTĘP

WPROWADZENIE 1. WSTĘP Paweł Łabieniec TEORIA PRAWA NATURALNEGO JOHNA FINNISA WOBEC SPORU MIĘDZY POZYTYWIZMEM PRAWNICZYM A DOKTRYNAMI PRAWA NATURALNEGO (Na marginesie polskiego wydania książki Natural Law and Natural Rights)

Bardziej szczegółowo

TEOLOGIA I MORALNOή TOM 9, 2011

TEOLOGIA I MORALNOŒÆ TOM 9, 2011 MA EÑSTWO DROG ŒWIÊTOŒCI. PROPOZYCJE RUCHU EQUIPES NOTRE-DAME 97 TEOLOGIA I MORALNOŒÆ TOM 9, 2011 W ADYS AW MAJKOWSKI Uniwersytet Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego Instytut Socjologii Spo³eczno-ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet... i nie tylko

SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet... i nie tylko SPO ECZNY INSTYTUT EKOLOGICZNY SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet... i nie tylko Nasza gmina rozkwit³a! www.aktywnelokalnie.pl Biblioteczka SIE / Zeszyt 18 SAMORZ D W PIGU CE Poradnik dla Kobiet...

Bardziej szczegółowo

KOBIETY Z EUTY POUTYCZNEJ POMORZA GDAÑSKIEGO. 51

KOBIETY Z EUTY POUTYCZNEJ POMORZA GDAÑSKIEGO. 51 KOBIETY Z EUTY POUTYCZNEJ POMORZA GDAÑSKIEGO. 51 wiedzê i wykszta³cenie oraz intuicjê polityczn¹, czyli umiejêtnoœæ przewidywania i dostosowywania siê. To wszystko daje zdolnoœæ szerokiego spojrzenia na

Bardziej szczegółowo

MAMASAMA. Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce. W ydanie specjalne. Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774

MAMASAMA. Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce. W ydanie specjalne. Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774 M a g a z y n B e z p ³ a t n y MAMASAMA W ydanie specjalne Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774 Czas na równe traktowanie Wydanie specjalne bezp³atnego magazynu

Bardziej szczegółowo

Strategia Lizboñska nowe wyzwania dla Polski

Strategia Lizboñska nowe wyzwania dla Polski SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Strategia Lizboñska nowe wyzwania dla Polski Materia³y z konferencji zorganizowanej przez Komisjê Spraw Europejskich pod patronatem Marsza³ka Senatu prof. Longina Pastusiaka

Bardziej szczegółowo

Kraków Nr 70 marzec/kwiecieñ 2006 1r.

Kraków Nr 70 marzec/kwiecieñ 2006 1r. Kraków Nr 70 marzec/kwiecieñ 2006 1r. Bo ena DWORSKA Jesteœmy tu po to by wzajemnie sobie pomagaæ w podró y zwanej yciem William J. Bennet ZAWIESZENI MIÊDZY NIEBEM A ZIEMI Wyrwany ze snu, zawieszony miêdzy

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ ptint PRAKTYKA i TEORIA INFORMACJI NAUKOWEJ i TECHNICZNEJ PRACTICE and THEORY of SCIENTIFIC and TECHNICAL INFORMATION Tom XXI Nr 1-2 (81-82)/2013 ISSN 1230-5529 PROBLEMY BADANIA PRZEGLĄDY Z PRAKTYKI INT

Bardziej szczegółowo

Zamówienia prosimy sk³adaæ pod adresem elektronicznym: publikacje@ceo.org.pl

Zamówienia prosimy sk³adaæ pod adresem elektronicznym: publikacje@ceo.org.pl Niniejsze Scenariusze lekcji towarzysz¹ podrêcznikowi do nauczania podstaw przedsiêbiorczoœci w szko³ach ponadgimnazjalnych, który powsta³ w oparciu o program Zekonomi¹naty. Program tan uzyska³ akceptacjê

Bardziej szczegółowo

PORADNIK ANTYDYSKRYMINACYJNY DLA FUNKCJONARIUSZY POLICJI. Jolanta Lange, Beata Machul-Telus, Lech M. Nijakowski

PORADNIK ANTYDYSKRYMINACYJNY DLA FUNKCJONARIUSZY POLICJI. Jolanta Lange, Beata Machul-Telus, Lech M. Nijakowski PORADNIK ANTYDYSKRYMINACYJNY DLA FUNKCJONARIUSZY POLICJI Jolanta Lange, Beata Machul-Telus, Lech M. Nijakowski Warszawa 2009 Wydawca: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego PRO HUMANUM

Bardziej szczegółowo

Jedna z podstawowych zasad tzw. demokratycznego porz¹dku, wskazuje

Jedna z podstawowych zasad tzw. demokratycznego porz¹dku, wskazuje Marcin BRYLCZAK Poznañ Szko³a demokracji m³odzie w œwiecie spo³eczno-politycznym. Wykluczenie, czy zaniedbanie? Demokratyczna legitymacja. W poszukiwaniu elektoratu Jedna z podstawowych zasad tzw. demokratycznego

Bardziej szczegółowo

Pamiêæ Miejsce Obecnoœæ

Pamiêæ Miejsce Obecnoœæ zeszyt 20 Rok XI ISSN 1644-9444 Pamiêæ Miejsce Obecnoœæ Znasz ten ustêp z Genezis? Jakub poszed³ swoj¹ drog¹. Spotkali go boscy pos³añcy. Jakub zobaczy³ ich i rzek³: To musi byæ obóz Boga, i nada³ temu

Bardziej szczegółowo

WIELKA ENCYKLOPEDIA YDÓW

WIELKA ENCYKLOPEDIA YDÓW Nr 1/2007 cena 9,90 z³ (w tym 7% VAT) Indeks: 214841 ISSN: 1895-8397 LESZKA BUBLA Wystarczy tylko przejœæ siê po trudnych nawet do zliczenia ró nych festiwalach, wystawach, przegl¹dach i pokazach filmów,

Bardziej szczegółowo

David Bollier. The Commons. Dobro wspólne dla ka dego

David Bollier. The Commons. Dobro wspólne dla ka dego David Bollier The Commons Dobro wspólne dla ka dego FAKTORIA 2014 Tytu³ orygina³u: THINK LIKE A COMMONER A Short Introduction to the Life of the Commons David Bollier, 2013. Ta ksi¹ ka jest licencjonowana

Bardziej szczegółowo

ENCYKLIKA CARITAS IN VERITATE OJCA ŚWIĘTEGO BENEDYKTA XVI

ENCYKLIKA CARITAS IN VERITATE OJCA ŚWIĘTEGO BENEDYKTA XVI ENCYKLIKA CARITAS IN VERITATE OJCA ŚWIĘTEGO BENEDYKTA XVI DO BISKUPÓW PREZBITERÓW I DIAKONÓW DO OSÓB KONSEKROWANYCH I WSZYSTKICH LUDZI DOBREJ WOLI O INTEGRALNYM ROZWOJU LUDZKIM W MIŁOŚCI I PRAWDZIE Benedykt

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PRAW CZŁOWIEKA. El bieta Czy PRAWA DZIECKA

SZKOŁA PRAW CZŁOWIEKA. El bieta Czy PRAWA DZIECKA SZKOŁA PRAW CZŁOWIEKA El bieta Czy PRAWA DZIECKA Helsiñska Fundacja Praw Cz³owieka Warszawa 2002 Sponsor wydania OPEN SOCIETY INSTITUTE, BUDAPEST Helsiñska Fundacja Praw Cz³owieka ISBN 83 87300 61 6 Wydanie

Bardziej szczegółowo

ROZMOWA PSYCHOLOGICZNA I TESTY PSYCHOLOGICZNE JAKO METODY TWORZENIA OPINII BIEG EGO S DOWEGO W SPRAWACH O NIEWA NOŒÆ MA EÑSTWA

ROZMOWA PSYCHOLOGICZNA I TESTY PSYCHOLOGICZNE JAKO METODY TWORZENIA OPINII BIEG EGO S DOWEGO W SPRAWACH O NIEWA NOŒÆ MA EÑSTWA 49 SEMINARE t. 31 * 2012* s. 49 68 Wy sza Szko³a Bezpieczeñstwa i Ochrony im. Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego w Warszawie ROZMOWA PSYCHOLOGICZNA I TESTY PSYCHOLOGICZNE JAKO METODY TWORZENIA OPINII BIEG EGO

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo