ARCHITEKTURA I URBANISTYKA BUDOWNICTWO BUDOWNICTWO INŻYNIER EUROPEJSKI INŻYNIERIA ŚRODOWISKA WZORNICTWO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ARCHITEKTURA I URBANISTYKA BUDOWNICTWO BUDOWNICTWO INŻYNIER EUROPEJSKI INŻYNIERIA ŚRODOWISKA WZORNICTWO"

Transkrypt

1

2 ZASADY REKRUTACJI TABELA 1. / Y I KIERUNKI ORAZ FORMY STUDIÓW WYŻSZYCH PROWADZĄCY KIERUNEK STUDIÓW FORMY STUDIÓW KIERUNKI I FORMY Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie w roku akademickim 2011/2012 prowadzi rekrutację na: studia stacjonarne I stopnia studia niestacjonarne I stopnia (odpłatne) studia stacjonarne II stopnia studia niestacjonarne II stopnia (odpłatne) BIOTECHNOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY BIOLOGIA BIOINFORMATYKA ( MIĘDZYKIERUNKOWE: BIOLOGIA I INFORMATYKA) BIOTECHNOLOGIA FARMERSTWO (MAKROKIERUNEK) ZOOTECHNIKA ARCHITEKTURA I URBANISTYKA BUDOWNICTWO BUDOWNICTWO INŻYNIER EUROPEJSKI INŻYNIERIA ŚRODOWISKA WZORNICTWO KIERUNKI STUDIÓW WYBIERANE PRZEZ KANDYDATÓW EKONOMICZNY EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE TECHNIKĄ (MAKROKIERUNEK) Na studia stacjonarne i niestacjonarne prowadzone są odrębne rekrutacje. Kandydat może w ramach każdej z tych rekrutacji wskazać maksymalnie 5 kierunków, szeregując je w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego. ELEKTRYCZNY INFORMATYKI AUTOMATYKA I ROBOTYKA ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA ELEKTROTECHNIKA FIZYKA TECHNICZNA TELEINFORMATYKA BIOINFORMATYKA ( MIĘDZYKIERUNKOWE: BIOLOGIA I INFORMATYKA) INFORMATYKA ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI ENERGETYKA INŻYNIERIA MATERIAŁOWA INŻYNIERII MECHANICZNEJ I MECHATRONIKI INŻYNIERIA MATERIAŁOWA (W JĘZYKU ANGIELSKIM) MECHANIKA I BUDOWA MASZYN MECHATRONIKA NANOTECHNOLOGIA ( MIĘDZYKIERUNKOWE: TECHNOLOGIA CHEMICZNA I INŻYNIERIA MATERIAŁOWA) TRANSPORT ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI 1

3 REKRUTACJA NA STACJONARNE I NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA Podstawą przyjęcia na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie w roku akademickim 2011/2012 będą wyniki pisemnego egzaminu maturalnego ( nowa matura świadectwo wydane przez OKE) lub egzaminu dojrzałości ( stara matura ) lub wyniki matury międzynarodowej. Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji na poszczególne kierunki studiów wymienione zostały w tabeli 2 (na stronie 3). TABELA 1. CD. / Y I KIERUNKI ORAZ FORMY STUDIÓW WYŻSZYCH PROWADZĄCY KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA KIERUNEK STUDIÓW ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU FARMERSTWO (MAKROKIERUNEK) GOSPODARKA PRZESTRZENNA OCHRONA ŚRODOWISKA OGRODNICTWO ROLNICTWO TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA ZARZĄDZANIE TECHNIKĄ (MAKROKIERUNEK) FORMY STUDIÓW SPRAWDZIAN UMIEJĘTNOŚCI PLASTYCZNYCH Kandydaci na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunki: architektura i urbanistyka, architektura krajobrazu oraz wzornictwo dodatkowo przechodzą sprawdzian umiejętności plastycznych. NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWA ANALITYKA ŻYWNOŚCI I ŚRODOWISKA WODNEGO ( MIĘDZYKIERUNKOWE: RYBACTWO I TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA) BIOINŻYNIERIA ŻYWNOŚCI I ŚRODOWISKA WODNEGO ( MIĘDZYKIERUNKOWE: RYBACTWO I TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA) MIKROBIOLOGIA STOSOWANA RYBACTWO TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA TOWAROZNAWSTWO Ogólny zakres sprawdzianów umiejętności plastycznych: architektura i urbanistyka - dwie części: rysunek z natury oraz test z wyobraźni przestrzennej; architektura krajobrazu dwie części: rysunek z natury oraz kompozycja bryłowa z kartonu; wzornictwo - trzy części: rysunek z natury, obraz z natury oraz zadanie projektowe modelowanie. TECHNIKI MORSKIEJ TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA OCEANOTECHNIKA TRANSPORT INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA NANOTECHNOLOGIA ( MIĘDZYKIERUNKOWE: TECHNOLOGIA CHEMICZNA I INŻYNIERIA MATERIAŁOWA) OCHRONA ŚRODOWISKA TECHNOLOGIA CHEMICZNA O przyjęciu na studia, po uzyskaniu pozytywnej oceny ze sprawdzianu umiejętności plastycznych, decyduje wynik egzaminu maturalnego, egzaminu dojrzałości lub matury międzynarodowej. TOWAROZNAWSTWO 2

4 ZASADY REKRUTACJI TABELA 2. / PRZEDMIOTY UWZGLĘDNIANE W PROCESIE REKRUTACJI NA POSZCZEGÓLNE KIERUNKI STUDIÓW PROWADZĄCY KIERUNEK STUDIÓW PRZEDMIOT I II III IV Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym ( nowa matura) nie zdawał egzaminu z matematyki lub biologii lub historii sztuki (por. tabela 2) nie zostaje wykluczony z postępowania rekrutacyjnego. W takiej sytuacji podstawą kwalifikacji będą wyniki z języka polskiego, języka obcego nowożytnego oraz ze wskazanego przedmiotu, z którego kandydat zdawał egzamin maturalny. O przyjęciu na poszczególne kierunki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych będzie decydowała ustalona w postępowaniu rekrutacyjnym liczba uzyskanych punktów. Dotyczy to również kandydatów na kierunki studiów architektura i urbanistyka, architektura krajobrazu oraz wzornictwo, pod warunkiem uzyskania pozytywnej oceny ze sprawdzianu umiejętności plastycznych. 3 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE PREFERENCJE DLA KANDYDATÓW NA PIERWSZEGO STOPNIA Laureaci i finaliści olimpiad szczebla centralnego uzyskują maksymalną liczbę punktów w procesie rekrutacji i plasowani są na pierwszych miejscach list zakwalifikowanych do przyjęcia. Kandydaci na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunki: architektura i urbanistyka, architektura krajobrazu oraz wzornictwo dodatkowo przechodzą sprawdzian umiejętności plastycznych. BIOTECHNOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY EKONOMICZNY ELEKTRYCZNY INFORMATYKI INŻYNIERII MECHANICZNEJ I MECHATRONIKI KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWA TECHNIKI MORSKIEJ TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ BIOLOGIA BIOINFORMATYKA ( MIĘDZYKIERUNKOWE: BIOLOGIA I INFORMATYKA) BIOTECHNOLOGIA ZOOTECHNIKA ARCHITEKTURA I URBANISTYKA BUDOWNICTWO BUDOWNICTWO INŻYNIER EUROPEJSKI INŻYNIERIA ŚRODOWISKA WZORNICTWO Matematyka / Biologia / Historia sztuki EKONOMIA ZARZĄDZANIE AUTOMATYKA I ROBOTYKA ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA ELEKTROTECHNIKA FIZYKA TECHNICZNA TELEINFORMATYKA INFORMATYKA ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI ENERGETYKA INŻYNIERIA MATERIAŁOWA INŻYNIERIA MATERIAŁOWA (W JĘZYKU ANGIELSKIM) MECHANIKA I BUDOWA MASZYN MECHATRONIKA TRANSPORT ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU FARMERSTWO (MAKROKIERUNEK) GOSPODARKA PRZESTRZENNA OCHRONA ŚRODOWISKA OGRODNICTWO ROLNICTWO TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA ZARZĄDZANIE TECHNIKĄ (MAKROKIERUNEK) ANALITYKA ŻYWNOŚCI I ŚRODOWISKA WODNEGO ( MIĘDZYKIERUNKOWE: RYBACTWO I TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA) BIOINŻYNIERIA ŻYWNOŚCI I ŚRODOWISKA WODNEGO ( MIĘDZYKIERUNKOWE: RYBACTWO I TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA) MIKROBIOLOGIA STOSOWANA RYBACTWO TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA TOWAROZNAWSTWO INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA OCEANOTECHNIKA TRANSPORT INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA NANOTECHNOLOGIA ( MIĘDZYKIERUNKOWE: TECHNOLOGIA CHEMICZNA I INŻYNIERIA MATERIAŁOWA) OCHRONA ŚRODOWISKA TECHNOLOGIA CHEMICZNA TOWAROZNAWSTWO Biologia / Matematyka Matematyka Matematyka Biologia / Matematyka Matematyka Przedmiot wskazany przez kandydata Język polski Język obcy (nowożytny)

5 ZASADY PRZYJMOWANIA OBYWATELI POLSKICH ZE ŚWIADECTWEM ZAGRANICZNEJ SZKOŁY ŚREDNIEJ Obywatele polscy posiadający świadectwo ukończenia zagranicznej szkoły średniej, mogą ubiegać się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na zasadach ustalonych dla kandydatów ze stara maturą, pod warunkiem, że posiadane przez nich świadectwo jest równoważne z polskim świadectwem dojrzałości. Nostryfikacji świadectwa dokonuje kurator oświaty, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania kandydata. Zaświadczenie wydane przez kuratora oświaty ważne jest łącznie z oryginałem lub zalegalizowanym duplikatem świadectwa uzyskanego za granicą. ZASADY PRZYJMOWANIA OBCOKRAJOWCÓW Osoby niebędące obywatelami polskimi (cudzoziemcy), o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, mogą podejmować i odbywać kształcenie na zasadach obowiązujących obywateli polskich. W przypadku pozostałych cudzoziemców mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (DzU nr 190, poz z późn. zm.). Kandydatów - cudzoziemców na studia obowiązuje ta sama procedura rekrutacji co obywateli polskich, tj. internetowa rejestracja, terminy oraz sprawdzian z umiejętności plastycznych. Wykaz wymaganych dokumentów znajduje się na stronie w zakładce: rekrutacja / cudzoziemcy. PROCEDURA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA A. kandydaci rejestrują się internetowo, deklarując chęć studiowania na wybranym przez siebie kierunku/kierunkach studiów prowadzonych w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie, B. w procesie rejestracji kandydat posługuje się loginem (nr PESEL) i wprowadzonym przez siebie hasłem. Prawidłowa rejestracja kandydata w systemie ISR (Internetowy System Rekrutacji) wymaga przejścia przez następujące etapy: 1. kandydat wprowadza: PESEL, hasło, formę, stopień studiów, kierunki studiów, a także swoje podstawowe dane osobowe. Po wprowadzeniu tych danych otrzymuje w postaci informacji zwrotnej numer indywidualnego konta bankowego, na który należy wnieść opłatę rekrutacyjną. Uczestniczenie w procesie rekrutacyjnym wymaga także wpisania wyników egzaminu maturalnego. 2. wniesienie opłaty rekrutacyjnej na indywidualne konto bankowe. Opłata powinna być wniesiona w takim terminie, aby system ISR mógł odnotować jej wpływ przed zamknięciem procesu rejestracji. C. na każdym kierunku studiów kandydaci zostaną uszeregowani według liczby punktów utworzona zostaje lista zakwalifikowanych do przyjęcia na studia oraz lista rezerwowych (w przypadku wyczerpania limitu miejsc) na danym kierunku studiów; listy podane zostaną do publicznej wiadomości, D. kandydaci z list zakwalifikowanych do przyjęcia na studia zobowiązani są do złożenia w określonym terminie dokumentów oraz oświadczenia o gotowości podjęcia studiów niewywiązanie się z tego obowiązku powoduje usunięcie kandydata z listy zakwalifikowanych do przyjęcia na studia, E. usunięcie kandydata z listy zakwalifikowanych do przyjęcia na studia skutkuje wprowadzeniem na tę listę kandydatów z list rezerwowych z zachowaniem porządku wynikającego z liczby punktów, F. kandydaci z list rezerwowych wprowadzeni na listy zakwalifikowanych do przyjęcia, zobowiązani są do złożenia w określonym terminie dokumentów oraz oświadczenia o gotowości podjęcia studiów, G. po upływie terminu składania dokumentów listy zakwalifikowanych do przyjęcia zostają przekształcone w listy przyjętych na studia; kandydaci, którzy złożą komplet dokumentów oraz oświadczenia o gotowości podjęcia studiów, otrzymają decyzje Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych o przyjęciu na studia. Liczba punktów za oceny ze świadectwa egzaminu dojrzałości ( stara matura) ocena REKRUTACJA NA STACJONARNE I NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA Kandydaci na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia winni legitymować się tytułem magistra, magistra inżyniera, licencjata, inżyniera lub równorzędnym, tego samego lub pokrewnego kierunku studiów. Listę kierunków pokrewnych określa Rada Wydziału. W nietypowych przypadkach decyduje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna. Podstawą kwalifikacji na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia będzie ocena wpisana do dyplomu ukończonych studiów (pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich), a w przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, będzie brana pod uwagę średnia ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom. Planowane jest przeprowadzenie rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia na semestr zimowy (czerwiec wrzesień 2011 r.) oraz na semestr letni (luty 2012 r.). TABELA 3. / ZASADA PRZELICZANIA OCEN NA PUNKTY DLA KANDYDATÓW LEGITYMUJĄCYCH SIĘ ŚWIADECTWEM EGZAMINU DOJRZAŁOŚCI STAREJ MATURY LUB MATURĄ MIĘDZYNARODOWĄ dla skali sześciostopniowej: od 1 do dla skali czterostopniowej: od 2 do Matura międzynarodowa ocena Mediocre Satisfactory Good Very good Excellent punkty

6 REKRUTACJA W DRUGIM TERMINIE ZASADY REKRUTACJI W przypadku gdy liczba kandydatów przyjętych na studia stacjonarne w pierwszym terminie rekrutacji nie wyczerpie limitu przyjęć na I rok studiów na danym kierunku, zostanie ogłoszona w Internecie, publikatorach, oraz tablicach ogłoszeń, rekrutacja w drugim terminie. Przyjęcia na studia będą odbywały się zgodnie z kolejnością składania dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się w Internetowym Systemie Rekrutacji. W przypadku kierunków: architektura i urbanistyka, architektura krajobrazu oraz wzornictwo, kandydaci winni zdać sprawdzian umiejętności plastycznych. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia pierwszego stopnia składają w wyznaczonym terminie i miejscu następujące dokumenty: wydruk elektronicznego formularza, świadectwo dojrzałości, orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań u kandydata do podjęcia studiów na obranym kierunku, zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami MZiOS (skierowanie na badania lekarskie pobiera się z siedziby Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej danego kierunku), kserokopia dowodu osobistego, poświadczona za zgodność z oryginałem (notarialnie lub przez uczelnię w miejscu składania dokumentów), cztery fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, oryginał dowodu wpłaty na konto uczelni opłaty rekrutacyjnej, oświadczenie o gotowości podjęcia studiów, zaświadczenie złożenia kompletu dokumentów, kandydaci niepełnosprawni orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez uprawniony organ, laureaci, finaliści olimpiad szczebla centralnego - oryginał zaświadczenia olimpiady przedmiotowej. Kandydaci na studia drugiego stopnia oprócz wyżej wymienionych dokumentów, dodatkowo składają w wyznaczonym terminie i miejscu: oryginał dyplomu wraz z suplementem lub odpis dyplomu ukończenia studiów inżynierskich, licencjackich lub magisterskich, zaświadczenie o średniej ze studiów wydane przez uczelnię wydającą dyplom, indeks lub wyciąg z indeksu potwierdzony przez macierzystą szkołę w przypadku kandydatów nie posiadających suplementu. Elektroniczny formularz, dowód wpłaty, oświadczenie o gotowości podjęcia studiów i zaświadczenie złożenia dokumentów kandydat drukuje z Internetowego Systemu Rekrutacji. Uczelnia zastrzega sobie możliwość zmiany wymaganych dokumentów do 31 maja 2011 roku. TERMINY REKRUTACJI. ZASADY OGÓLNE: Terminy rekrutacji, szczegółowy wykaz dokumentów, procedura internetowej rejestracji i rekrutacji oraz terminy ogłoszenia wyników rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia podane zostaną do publicznej wiadomości do dnia 31 marca 2011 r. Dokumenty wymagane od kandydatów złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Złożenie dokumentów przez kandydata jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach procedur rekrutacyjnych. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczy w Szczecinie zastrzega sobie prawo nieuruchamiania określonego kierunku, specjalności lub formy studiów w przypadku zbyt małej liczby kandydatów spełniających warunki przyjęcia na dany kierunek, specjalność lub formę studiów. Uczelnia zaproponuje tym kandydatom inny kierunek lub specjalność (w pierwszej kolejności w ramach wydziału, a w drugiej w ramach uczelni), na którym pozostały wolne miejsca. Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej służy kandydatowi odwołanie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia. Decyzję podejmuje rektor po rozpatrzeniu wniosku Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Decyzja rektora jest ostateczna. 5

7 POMOC MATERIALNA AKADEMIKI STYPENDIUM SOCJALNE Stypendium socjalne ma prawo otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, którego dochód na osobę w rodzinie nie przekracza podstawy naliczania stypendium socjalnego, która podawana jest do wiadomości na początku roku akademickiego. STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. STYPENDIUM NA WYŻYWIENIE Student otrzymujący stypendium socjalne otrzymuje również stypendium na wyżywienie. Zasady przyznawania stypendium na wyżywienie są takie same jak w przypadku stypendium socjalnego. STYPENDIUM MIESZKANIOWE Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może ubiegać się o stypendium mieszkaniowe z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w bursie, na stancji itp., jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwia lub w znacznym stopniu utrudnia studiowanie. Dotyczy to również niepracującego małżonka lub dziecka studenta. STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE Może otrzymać student, który uzyskał za poprzedni rok studiów wysoką średnią ocen oraz spełnił wymogi zawarte w Regulaminie przyznawania pomocy materialnej studentom ZUT. STYPENDIUM ZA WYNIKI W SPORCIE Student, który osiągnął wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym po zaliczeniu kolejnego roku studiów i który nie powtarzał roku, może otrzymać stypendium za wyniki w sporcie. ZAPOMOGA Zapomoga jest doraźną formą pomocy dla studenta, który przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji materialnej z przyczyny losowej. Wszystkie świadczenia, z wyjątkiem zapomóg, studenci mogą otrzymywać przez okres do 10 miesięcy w ciągu roku. Ponadto najlepszym studentom przyznawane są stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce oraz stypendia za wybitne osiągnięcia sportowe. Wysokość miesięcznych pełnych opłat w trakcie roku akademickiego za korzystanie z domów studenckich ZUT wynosi odpowiednio: w pokoju 1-osobowym: od 315,00 zł do 335,00 zł * w pokoju 2-osobowym: od 290,00 zł do 315,00 zł * w pokoju 3-osobowym: 270,00 zł * Wysokosc opłaty za miejsce uzależniona jest od standardu pokoju. CO ZYSKUJESZ? bliskość uczelni domy studenckie położone są w bliskim sąsiedztwie prawie każdego z wydziałów, lokalizacja blisko centrum i doskonałe połączenia komunikacyjne, wysoki standard pokoje 1- i 2-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym, udogodnienia dla niepełnosprawnych (dom studencki nr 5), najszybszy w mieście internet w każdym pokoju, na każdym piętrze dostęp do wyposażonej kuchni, pralni i suszarni, poczucie bezpieczeństwa monitoring i ochrona przez całą dobę, a przede wszystkim niespotykana nigdzie indziej atmosfera studencka. Kandydat na studia, ubiegający się o przyznanie miejsca w akademiku powinien złożyć wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim wraz z dokumentami i kwestionariuszem. Formularz wniosku można pobrać ze strony oraz w dziekanatach lub Dziale ds. Studenckich. więcej informacji na ZUT.EDU.PL 6

8 Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej DZIEKANAT: AL. PIASTÓW - SZCZECIN + + INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA OCHRONA ŚRODOWISKA TECHNOLOGIA CHEMICZNA TOWAROZNAWSTWO NANOTECHNOLOGIA ODNAJDZIESZ SIĘ W PRZYSZŁOŚCI 62

9 kierunek INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA PRZYKŁADOWE PRZEDMIOTY W TOKU STUDIÓW: KRYTERIUM KWALIFIKACJI informatyka; język obcy; ekonomia; zagrożenia cywilizacyjne i zrównoważony rozwój; matematyka; fizyka; chemia organiczna; chemia analityczna; inżynieria jakości, inżynieria środowiska; maszyny i aparaty; mechanika płynów; termodynamika techniczna; podstawy chemii komputerowej; podstawy modelowania molekularnego; procesy dyfuzyjne i aparaty; kinetyka procesowa; inżynieria reaktorów chemicznych; grafika inżynierska; elektrotechnika i elektronika; podstawy automatyki, Ranking ustalony na podstawie wyników egzaminów maturalnych, obejmuje: język polski, język obcy nowożytny, matematykę oraz przedmiot wskazany przez kandydata. TWOJA PRZYSZŁOŚĆ I STOPNIA II STOPNIA MAGISTRA III STOPNIA DOKTORA INŻYNIERA SPECJALNOŚCI: - informatyka procesorowa, - procesy i urządzenia w ochronie środowiska, - zarządzanie i eksploatacja w systemach produkcyjnych, - inżynieria bioprocesowa, - inżynieria procesowa, - inżynieria procesów w technologiach przetwórczych, - inżynieria procesów ekoenergetyki. SPECJALIZACJE: - tematyka precyzowana w porozumieniu z opiekunem naukowym przedmioty specjalnościowe m.in.: systemy wentylacji i klimatyzacji; nowoczesne techniki separacji; inżynieria mikrosystemów; pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych; numeryczna mechanika płynów; projektowanie instalacji przemysłowych; fizykochemia roztworów; rentgenografia stosowana w przemyśle; nieorganiczne komponenty dla przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznego; ceramika techniczna; projektowanie mieszalników. Dysponując szeroką i uniwersalną wiedzą o procesach fizycznych, chemicznych i biologicznych, absolwent kierunku inżynieria chemiczna i procesowa jest przygotowany do pracy w różnych obszarach działalności gospodarczej, w dużych przedsiębiorstwach i małych firmach, wszędzie gdzie realizowane są uprzednio wymienione procesy. Mogą to być na przykład zakłady branży przetwórczej (chemicznej, spożywczej, lekkiej, farmaceutycznej itp.), energetycznej, ochrony środowiska, produkcji materiałów o wyspecjalizowanym przeznaczeniu. Uniwersalne przygotowanie umożliwia absolwentowi podjęcie pracy na wielu stanowiskach, także menedżerskich, w zakładach produkcyjnych różnej skali, państwowych i prywatnych, biurach projektów, instytucjach zajmujących się ochroną środowiska, placówkach naukowo-badawczych, w szkolnictwie różnych szczebli. 63

10 kierunek OCHRONA ŚRODOWISKA PRZYKŁADOWE PRZEDMIOTY W TOKU 3,5-LETNICH STUDIÓW: etyka, ekonomia; technologia informacyjna; język obcy, matematyka; fizyka; biologia; mikrobiologia; chemia nieorganiczna; chemia organiczna; chemia fizyczna; biochemia; metody spektrometryczne w analizie; analiza chemiczna, ekologia i ochrona przyrody; geologia, geomorfologia i gleboznawstwo; instrumenty ochrony środowiska; inżynieria procesowa; angielska terminologia w ochronie środowiska; grafika inżynierska; uzdatnianie wody; oczyszczanie ścieków; polimery a środowisko; rozprzestrzenianie zanieczyszczeń, KRYTERIUM KWALIFIKACJI Ranking ustalony na podstawie wyników egzaminów maturalnych, obejmuje: język polski, język obcy nowożytny, matematykę oraz przedmiot wskazany przez kandydata. TWOJA PRZYSZŁOŚĆ I STOPNIA II STOPNIA MAGISTRA INŻYNIERA SPECJALNOŚCI: - procesy i aparaty w ochronie środowiska, - technologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych, - analityka w ochronie środowiska przedmioty obieralne m.in.: ochrona środowiska przed hałasem; wentylacja; ochrona i rekultywacja gleby; ekologia morza; flokulanty w gospodarce wodno-ściekowej; pobieranie próbek środowiskowych; nowoczesne technologie w przemyśle chemicznym; nanomateriały a środowisko; procesy separacji zanieczyszczeń. Absolwenci tego kierunku studiów są przygotowani do rozwiązywania problemów technicznych z zakresu ochrony środowiska. Formy zajęć są tak dobrane, by powiększać umiejętności samodzielnego rozwiązywania przez studentów problemów pojawiających się w trakcie wykonywania pracy zawodowej w przemyśle, administracji, handlu i innych obszarach aktywności społeczno-gospodarczej oraz do samodzielnego projektowania procesów, aparatów i przedsięwzięć natury organizacyjnej służących ochronie środowiska oraz innym celom. 64

11 I STOPNIA II STOPNIA kierunek TECHNOLOGIA CHEMICZNA SPECJALNOŚCI: - biotechnologia przemysłowa, - technologia wody i inżynierii środowiska, - technologia nieorganiczna (w j. ang./pol.), - technologia nowych materiałów, - nanotechnologie, - technologia podstawowej syntezy organicznej, - technologia lekkiej syntezy organicznej, - technologia środków pomocniczych i kosmetyków, - technologia leków i pestycydów, - biopolimery i biomateriały, - technologia tworzyw sztucznych, - włókien i elastomerów, - mikro- i nanotechnologie materiałów polimerowych, - przyjazne dla środowiska technologie polimerowe, - analiza techniczna procesów i produktów przemysłowych. III STOPNIA DOKTORA INŻYNIERA MAGISTRA SPECJALNOŚCI: - tematyka precyzowana w porozumieniu z opiekunem naukowym PRZYKŁADOWE PRZEDMIOTY W TOKU 3,5-LETNICH STUDIÓW: ekologiczne problemy w produkcji chemicznej; zarządzanie zasobami ludzkimi i projektami; elementy prawa; język obcy; angielska terminologia chemiczna; wymogi prawa UE wobec zagrożeń środowiska, matematyka; fizyka; podstawy informatyki; chemia fizyczna; chemia ogólna i nieorganiczna; chemia analityczna; elementy elektroniki i elektrotechniki; chemia organiczna; zarządzanie produkcją, grafika komputerowa i technika projektowania (CAD), elementy automatyki i pomiary; zarządzanie jakością i produktami chemicznymi, maszynoznawstwo i aparatura przemysłu chemicznego; inżynieria bioprocesowa; technologia wody; technologia ścieków; analiza techniczna; procesy jednostkowe w technologii chemicznej; materiałoznawstwo; korozja materiałów; inżynieria chemiczna; podstawy technologii tworzyw sztucznych; energetyka w przemyśle chemicznym; zagospodarowanie odpadów, w zależności od specjalności: przemysłowe laboratorium technologiczne; wybrane zagadnienia z technologii polimerów lub chemicznej organicznej, przemysł azotowy; nawozy mineralne; technologie surfaktantów; technologie monomerów; biopolimery i biomateriały stosowane; technologie farb, lakierów i klejów. KRYTERIUM KWALIFIKACJI Ranking ustalony na podstawie wyników egzaminów maturalnych, obejmuje: język polski, język obcy nowożytny, matematykę oraz przedmiot wskazany przez kandydata. TWOJA PRZYSZŁOŚĆ Absolwenci kierunku technologia chemiczna są przygotowani do pracy w zakładach produkcyjnych, biurach projektowych i zapleczu naukowo-badawczym przemysłu chemicznego oraz przemysłów pokrewnych. Duże znaczenie mają nabyte w trakcie studiów umiejętności opracowywania produkcji nowych materiałów i wyrobów wraz z technologiami ich wytwarzania, a także wprowadzania nowych, niekonwencjonalnych surowców do procesów produkcji. Umiejętność dokonywania analiz procesów technologicznych pozwala także inżynierom chemikom technologom na przeprowadzanie optymalizacji ruchu linii produkcyjnych oraz tworzenie podstaw do intensyfikacji produkcji i modernizacji istniejących fabryk. Program studiów przygotowuje inżyniera chemika technologa do nowoczesnego traktowania zagadnień produkcji przemysłowej z uwzględnieniem racjonalnego i ekonomicznego wykorzystania surowców i energii, minimalizowania powstawania odpadów głównie przez opracowywanie technologii bezodpadowych, ochrony środowiska naturalnego jak i ochrony przed korozją. 65

12 I STOPNIA INŻYNIERA kierunek TOWARO- ZNAWSTWO SPECJALNOŚCI: - towaroznawstwo produktów wielkotonażowych - towaroznawstwo produktów małotonażowych PRZYKŁADOWE PRZEDMIOTY W TOKU 3,5-LETNICH STUDIÓW: geografia gospodarcza; język obcy; etyka inżynierska; ochrona własności intelektualnej, ekonomia; matematyka; informatyka; statystyka matematyczna; marketing; materiałoznawstwo i inzynieria materiałowa; grafika inżynierska, chemia; podstawy biochemii i mikrobiologii; towaroznawstwo ogólne; przechowalnictwo i magazynowanie; opakowania i opakowalnictwo; zarządzanie jakością; ekotechnologie; analiza sensoryczna; dystrybucja materiałów niebezpiecznych; aparatura i inżynieria procesów produkcyjnych, przedmioty obieralne w zależności od specjalności, np.: towaroznawstwo odczynników chemicznych; towaroznawstwo leków; towaroznawstwo kosmetyków; towaroznawstwo materiałów ceramicznych i budowlanych; towaroznawstwo tworzyw sztucznych i gumy; towaroznawstwo artykułów chemii gospodarczej; towaroznawstwo materiałów pędnych, paliw i smarów; towaroznawstwo materiałów wysokiej czystości. KRYTERIUM KWALIFIKACJI Ranking ustalony na podstawie wyników egzaminów maturalnych, obejmuje: język polski, język obcy nowożytny, matematykę oraz przedmiot wskazany przez kandydata. TWOJA PRZYSZŁOŚĆ Absolwenci tego interdyscyplinarnego kierunku studiów otrzymują dobre przygotowanie teoretyczne, wiedzę i umiejętności praktyczne oraz znajomość standaryzacji i atestacji towarów. Posiadają przygotowanie fachowe połączone z wiedzą w zakresie nauk społecznych, ekonomicznych, prawniczych i informatycznych. Takie wszechstronne przygotowanie daje absolwentom realne szanse na uzyskanie atrakcyjnego zatrudnienia w charakterze rzeczoznawcy ds. towaroznawstwa w urzędach administracji państwowej, w urzędach celnych, jednostkach standaryzacyjnych i atestacyjnych oraz w zakładach produkcyjnych na wydziałach kontroli jakości. Mogą też być oni specjalistami od magazynowania, obrotu i sprzedaży towarów przemysłowych. 66

13 kierunek NANOTECHNOLOGIA studia międzykierunkowe PRZYKŁADOWE PRZEDMIOTY W TOKU 3,5-LETNICH STUDIÓW: ekologia i etyka środowiska; zarządzanie jakością; język obcy; angielska terminologia techniczna i nanotechnologiczna; prawo patentowe i wynalazcze, KRYTERIUM KWALIFIKACJI Ranking ustalony na podstawie wyników egzaminów maturalnych, obejmuje: matematyka; technologie informatyczne; chemia nieorganiczna; chemia analityczna; chemia fizyczna; chemia organiczna; polimery i materiały funkcjonalne, projektowanie i grafika inżynierska, język polski, język obcy nowożytny, matematykę oraz przedmiot wskazany przez kandydata. I STOPNIA INŻYNIERA II STOPNIA MAGISTRA III STOPNIA DOKTORA SPECJALNOŚCI: - nanonauki i nanotechnologie, - nano-biomateriały, - nanokompozyty SPECJALNOŚCI: - tematyka precyzowana w porozumieniu z opiekunem naukowym materiały i nanomateriały kosmetyczne; nanokataliza i nanokatalizatory; inżynieria bioprocesowa; mechanika i wytrzymałość materiałów; nanocząstki a środowisko; materiały nanostrukturalne i ich wytwarzanie; nanomateriały węglowe; elementy automatyki i pomiary w nanotechnologii; nanomateriały polimerowe; metody badań bioi nanomateriałów; nanomateriały funkcjonalne, zarządzanie jakością, maszynoznawstwo i aparatura przemysłu chemicznego w zależności od specjalności: nanokompozyty hybrydowe; technologie cienkich warstw; zasady projektowania i modelowania materiałów nanostrukturalnych; mikroskopia elektronowa i jej zastosowanie w nanotechnologii; nanonapełniacze i nanokompozyty; farby i powłoki z nanocząstkami; nanotechnologia w biologii i medycynie; polimery w medycynie TWOJA PRZYSZŁOŚĆ Absolwenci uzyskują umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu: nanotechnologii obejmującej elementy inżynierii materiałowej, technologii chemicznej, informatyki głównie komputerowego wspomagania prac inżynierskich; nanotechnologii w odniesieniu do wytwarzania i przetwórstwa nanomateriałów; obsługi systemów informatycznych, w tym specjalistycznych, stosowanych w inżynierii materiałowej i biomedycznej; metod kształtowania i badania struktury oraz właściwości nanomateriałów. Posiadają znajomość metodyki badawczej oraz zarządzania zespołami ludzkimi w środowiskach przemysłowych oraz małych i średnich przedsiębiorstwach związanych z wytwarzaniem i przetwórstwem nanomateriałów. Absolwenci są przygotowani do: podejmowania aktywności badawczej w zakresie nanotechnologii; kierowania zespołami w działalności badawczej; obsługi aparatury specjalistycznej do badania struktury i właściwości nanomateriałów; samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej, a także działalności w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich). 67

14 WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA Międzynarodowa mobilność studentów i pracowników postrzegana jest jako istotny czynnik wpływający na podnoszenie jakości badań i kształcenia. Z tego względu uczelnia aktywnie poszukuje zagranicznych instytucji partnerskich w celu poszerzania współpracy dydaktycznej i naukowej. Studenci ZUT mają możliwość skorzystania z szeregu programów stypendialnych, w ramach których realizować mogą studia częściowe (jeden lub dwa semestry) lub praktyki w instytucjach zagranicznych. ERASMUS Program Erasmus jest największym europejskim programem edukacyjnym skierowanym do szkolnictwa wyższego. Czynne uczestnictwo w programie bardzo ułatwia uczelniom wdrażanie postulatów Procesu Bolońskiego poprzez wsparcie i dofinansowanie m.in. następujących działań: wymiany studentów związanej z odbyciem częściowych studiów (semestr bądź rok akademicki), wyjazdów studentów na praktyki zawodowe w zagranicznych instytucjach, wymiany nauczycieli akademickich związanej z realizacją krótkich pobytów dydaktycznych (przeprowadzenie zajęć uzgodnionych uprzednio z partnerem), wymiany pracowników w celu doskonalenia kompetencji zawodowych poprzez udział w szkoleniach, seminariach, kursach, kursów intensywnych polegających na zrealizowaniu cyklu zajęć opracowanych i przeprowadzonych przez wykładowców z różnych krajów dla grupy studentów międzynarodowych, udziału w projektach wielostronnych w charakterze partnera lub koordynatora (działanie koordynowane przez Komisję Europejską). Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie uczestniczy w programie Erasmus od roku W roku akademickim 2009/2010 w ramach programu 60 studentów wyjechało na studia, 29 na praktyki i przyjęto 22 studentów zagranicznych. W ramach programu uczelnia współpracuje w zakresie wymiany akademickiej studentów i pracowników z instytucjami partnerskimi z Austrii, Belgii, Bułgarii, Czech, Danii, Francji, Finlandii, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Łotwy, Niemiec, Rumunii, Portugalii, Słowacji, Szwecji, Turcji, UK, Węgier oraz Włoch. INNE PROGRAMY I OFERTY STYPENDIALNE Poza programem Erasmus studenci ZUT mają możliwość skorzystania z takich programów stypendialnych jak stypendia rządowe wynikające z centralnych umów międzynarodowych (oferta zbierana przez Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej na stronach stypendia DAAD (stypendia realizowane na terenie Niemiec oferowane przez Niemiecką Centralę Wymiany Akademickiej stypendia programu Vulcanus in Japan oraz programy praktyk IAESTE (International Association for the Exchange of Students for Technical Experience) oraz Placement UK (praktyki na terenie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej). W ramach umów dwustronnych (poza programem Erasmus) Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie współpracuje z uczelniami zagranicznymi oraz instytutami i centrami naukowo-badawczymi z terenu Białorusi, Bułgarii, Chin, Chorwacji, Czech, Francji, Holandii, Litwy, Łotwy, Meksyku, Niemiec, Portugalii, Rosji, Szwecji, Ukrainy, USA, Wielkiej Brytanii oraz Wietnamu. Współpraca obejmuje z reguły prowadzenie wspólnych badań, których efektem są powstające publikacje naukowe, wymianę pracowników, doktorantów i studentów, pobyty na krótko- i długoterminowych stażach naukowych, badawczych i szkoleniowych, udział w konferencjach, kongresach, warsztatach oraz organizację wspólnych konferencji. 68

15 POOWE BIOTECHNOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT Biotechnologia stosowana tel , Biotechnologia w ochronie środowiska tel , Doradztwo żywienia i chowu zwierząt oraz marketing artykułów rolnych tel , Kynologia tel , Pielęgniarstwo zwierząt tel , Rolnictwo w warunkach zrównoważonego rozwoju gospodarki tel , kom , EKONOMICZNY BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY Architektury i Projektowania Wnętrz tel , Inżynieria drogowa tel , Melioracje wodne tel , Ocena i certyfikacja energetyczna budynków tel , Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami tel , Wycena Nieruchomości tel , Zarządzanie i Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami tel , Zarządzanie Nieruchomościami tel , Audyt wewnętrzny tel , Gospodarka nieruchomościami o specjalnościach: Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Wycena nieruchomości, Zarządzanie nieruchomościami tel , Rachunkowość (studia podyplomowe w Szczecinie) tel , , Rachunkowość (studia podyplomowe w Koszalinie) tel , , Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych tel , Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy tel , tel , ELEKTRYCZNY Technologie WWW tel , , Grafika i multimedia tel , , INFORMATYKI Informatyka i technologia informacyjna tel.: , faks: , Systemy informacji geograficznej tel , 69

16 INŻYNIERII MECHANICZNEJ I MECHATRONIKI Inżynieria Spawalnictwa tel.: , faks: , Komputerowe projektowanie form wtryskowych i wyrobów tel.: , Menedżer i Auditor Systemu Zarządzania Jakością tel.: , , Przetwórstwo tworzyw polimerowych tel.: , Recyklingo tworzyw polimerowych tel.: , DOKTORANCKIE KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA Architektura Krajobrazu tel.: , kom.: , Florystyka tel.: , Melioracje wodne tel.: , Ochrona roślin tel.: , Uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków tel.: , Zielarstwo tel.: , Żywność ekologiczna pochodzenia roślinnego tel.: , NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWA Żywienie człowieka - promocja zdrowia tel.: , TECHNIKI MORSKIEJ Projektowanie jachtów i pływających jednostek sportowych tel.: , TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ Studia Podyplomowe z chemii dla nauczycieli tel.: , BIOTECHNOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT tel Dyscyplina naukowa: zootechnika ELEKTRYCZNY tel Dyscypliny naukowe: elektrotechnika, automatyka i robotyka INFORMATYKI tel Dyscyplina naukowa: informatyka INŻYNIERII MECHANICZNEJ I MECHATRONIKI tel Dyscypliny naukowe: budowa i eksploatacja maszyn (również doktoranci z Wydziału Techniki Morskiej), inżynieria materiałowa KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA tel Dyscypliny naukowe: agronomia, inżynieria rolnicza, kształtowanie środowiska, ogrodnictwo, ekonomia (doktoranci z Wydziału Ekonomicznego) NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWA tel Dyscypliny naukowe: rybactwo, technologia żywności i żywienia TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ tel , Dyscypliny naukowe: inżynieria chemiczna, technologia chemiczna 70

17 DLA STUDENTÓW KLUB UCZELNIANY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO ZUT KLUBY STUDENCKIE Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego; Akademicki Klub Turystyczny Kroki ; Akademicki Klub Jeździecki. ORGANIZACJE STUDENCKIE Parlament Samorządu Studentów; Niezależne Zrzeszenie Studentów Polskich ZUT; Zrzeszenie Studentów Polskich; Logos; Lokalny Komitet The International Association For The Exchange Of Students For Technical Experience. STUDENCKIE KOŁA NAUKOWE BIOTECHNOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY EKONOMICZNY ELEKTRYCZNY INFORMATYKI INŻYNIERII MECHANICZNEJ I MECHATRONIKI KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWA TECHNIKI MORSKIEJ TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ Biologii Rozrodu; Biotechnologów Produktów Pochodzenia Zwierzęcego; Enzymologów; Fizjologii Zwierząt; Genetyków Zwierząt; Hodowców Koni; Inżynierii Genetycznej; Mikrobiologów; Zdrowe Zwierze ; Hodowców Zwierząt Przeżuwających Taurus ; Anatomii Zwierząt; Żywieniowców; Bioarchitektura ; Optim ; Profil ; Rysunku Disegna, Inżynierii Wodnej ; ĘĄ; Ekonomii Inwestor ; Informatyki BIT; Logistyki; Marketingu Promar ; Zarządzania i Turystyki Glob-all, Rachunkowość FIFO ; Prawa i Gospodarki Nieruchomościami; Stowarzyszenia Elektryków Polskich; Koło Naukowe Oddział Studencki THE INSTITUTE OF ELECTRICALAND ELECTRONICS ENGINEERS; Elkona ; Inżynierii Biomedycznej Akson ; Act! ; Saris ; Skorp ; Teleinformatyki ; Cel ; MULTIMEDIALNI; TWIPS ; Print Team ;Grupa.NET; SEP Zastosowań Komputerów w Technikach Obliczeniowych i Projektowych CADM; Solidus ; Mechatroników ; Transportu; Agroekologów; Biotechnologów; Chiropterologiczne Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody Salamandra ; Dendrologów i Projektantów Terenów Zieleni; Florystów; Kwiaciarzy; Ochrony Przyrody; Ochrony Środowiska; Entomologów i Terrorystów; Akwakultury; Badan Podwodnych; Fizjologów Żywienia Człowieka; Hydrobiologów; Hydrochemii i Ochrony Wód; Ichtiologów i Akwarystów; Oceanograficzne; Technologów Żywności; Towaroznawców Auditor ; Żywienia Człowieka; Technologów Mięsa; Wędkarzy; Abysal ; INNTRANS ; Aquatilus ; Płetwonurków Scubadiscowery ; α-reaktywni; Liga Ochrony Przyrody; Technolog ; Proekolog ; Zapachowej Jakości Powietrza;. Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego ZUT jest studencką organizacją sportu akademickiego. Celem KU AZS ZUT jest upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki, podnoszenie sprawności fizycznej i polepszanie stanu zdrowia społeczności akademickiej a także rozwijanie sportu wyczynowego w środowisku akademickim. Poprzez swoje działania powodujemy zwiększanie aktywności i kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za losy naszego Klubu, ZUT i środowiska. Działamy również na rzecz ochrony środowiska oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, w szczególności narkomanii i alkoholizmowi. Swoje cele realizujemy poprzez organizowanie rekreacji i turystyki oraz życia sportowego w 20 sekcjach (aerobiku,badmintona, brydża sportowego, futsalu kobiet, karate, koszykówki kobiet, koszykówki mężczyzn, lekkiej atletyki, narciarska, sporty siłowe, piłka siatkowa kobiet,piłka siatkowa mężczyzn, szachy, pływanie, tenis, tenis stołowy, rugby,unihokej mężczyzn, piłka nożna mężczyzn, wioślarska). Uczestniczymy czynnie w imprezach krajowych i środowiskowych. Współdziałamy w organizowaniu szkoleń i doszkalania organizatorów sportu i rekreacji. Organizujemy obozy sportowe, współorganizujemy obozy rekreacyjne i turystyczne. Chcąc propagować różne formy sportu, rekreacji i turystyki ściśle współpracujemy z władzami uczelni, Samorządem Studenckim a także z trenerami zatrudnionymi w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu. Do dyspozycji studentów ZUT czynnie uprawiających sport jest kompleks sportowy przy ul. Tenisowej, z halą sportową o pełnych wymiarach do gry w piłkę ręczną, odkryte boiska do gry w piłkę nożną, tenisa oraz zajęć z lekkoatletyki oraz sala przy ul. Judyma 4. 71

18 ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE AL. PIASTÓW, - SZCZECIN REKTOR TEL.:, FAX: PROREKTOR DS. STUDENCKICH TEL.: FAX: PROREKTOR DS. KSZTAŁCENIA TEL.:, FAX: PROREKTOR DS. ORGANIZACJI I ROZWOJU UCZELNII TEL.: TEL./FAX: PROREKTOR DS. NAUKI TEL.:, FAX: DANE TELEADRESOWE BIOTECHNOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY EKONOMICZNY ELEKTRYCZNY INFORMATYKI INŻYNIERII MECHANICZNEJ I MECHATRONIKI KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWA TECHNIKI MORSKIEJ TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ - SZCZECIN, UL. DOKTORA JUDYMA TEL.:, FAX: - SZCZECIN, AL. PIASTÓW BUDOWNICTWO, INŻ. ŚRODOWISKA: TEL.:, FAX: ARCH. I URBANISTYKA, WZORNICTWO: TEL.:, FAX: - SZCZECIN, UL. ŻOŁNIERSKA TEL.:, - SZCZECIN, UL. SIKORSKIEGO TEL.:, FAX: - SZCZECIN, UL. ŻOŁNIERSKA TEL.:, FAX: - SZCZECIN, AL. PIASTÓW TEL.:, FAX: - SZCZECIN, UL. J. SŁOWACKIEGO TEL. - SZCZECIN, UL. KAZIMIERZA KRÓLEWICZA TEL.:, - SZCZECIN, AL. PIASTÓW TEL.:, FAX: - SZCZECIN, AL. PIASTÓW TEL.:, FAX: KWESTOR TEL.: FAX: KANCLERZ TEL.: TEL./FAX: INSTYTUT FIZYKI - SZCZECIN, AL. PIASTÓW TEL./FAX: BIURO PROMOCJI - SZCZECIN, AL. PIASTÓW TEL.: FAX: STUDIUM MATEMATYKI - SZCZECIN, AL. PIASTÓW TEL./FAX: STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU - SZCZECIN, UL. TENISOWA TEL.:, FAX: STUDIUM NAUK HUMANISTYCZNYCH I PEDAGOGICZNYCH - SZCZECIN, AL. PIASTÓW TEL.:, STUDIUM PRAKTYCZNEJ NAUKI JĘZYKÓW OBCYCH - SZCZECIN, AL. PIASTÓW TEL.: FAX: 77 STUDIUM KULTURY - SZCZECIN, UL. WYSPIAŃSKIEGO TEL.: FAX: BIBLIOTEKA GŁÓWNA - SZCZECIN, UL. PUŁASKIEGO TEL.: TEL./FAX:

19

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA (STACJONARNE I NIESTACJONARNE) PIERWSZEGO STOPNIA

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA (STACJONARNE I NIESTACJONARNE) PIERWSZEGO STOPNIA ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA (STACJONARNE I NIESTACJONARNE) PIERWSZEGO STOPNIA 1) Podstawą przyjęcia na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 22 Senatu Politechniki Szczecińskiej z dnia 26 maja 2008 r.

Uchwała nr 22 Senatu Politechniki Szczecińskiej z dnia 26 maja 2008 r. POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA Uchwała nr 22 Senatu Politechniki Szczecińskiej z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie zasad rekrutacji na I rok studiów na poszczególnych kierunkach oraz form studiów wyższych w Politechnice

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia. Podstawą przyjęcia na studia stacjonarne

Rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia. Podstawą przyjęcia na studia stacjonarne Zasady rekrutacji studia I stopnia Kierunki i formy Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie w roku akademickim 2016/201 prowadzi rekrutację na: studia stacjonarne I stopnia studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji 2013/2014

Zasady rekrutacji 2013/2014 1cel.zut.edu.pl Zasady rekrutacji 2013/2014 10 wydziałów, 47 kierunków Kierunki i formy Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie w roku akademickim 2013/2014 prowadzi rekrutację na: Zasady

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 192/2007 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 23 maja 2007 r.

Uchwała nr 192/2007 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 23 maja 2007 r. Uchwała nr 192/2007 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 101/2006 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 24 maja 2006 r.

Uchwała nr 101/2006 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 24 maja 2006 r. Uchwała nr 101/2006 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 49 Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 25 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR 49 Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 25 maja 2015 r. UCHWAŁA NR 49 Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów wyższych w Zachodniopomorskim Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2015/2016

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2015/2016 Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2015/2016 Zasady rekrutacji określają warunki przyjęć na następujące rodzaje studiów: - stacjonarne: pierwszego i drugiego

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2014/2015

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2014/2015 Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2014/2015 Zasady rekrutacji określają warunki przyjęć na następujące rodzaje studiów: - stacjonarne: pierwszego i drugiego

Bardziej szczegółowo

Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia I i II stopnia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2017/2018

Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia I i II stopnia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2017/2018 Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia I i II stopnia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2017/2018 Zasady rekrutacji określają warunki przyjęć na następujące

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 38 Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 30 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR 38 Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 30 maja 2016 r. UCHWAŁA NR 38 Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminów rekrutacji na studia wyższe w Zachodniopomorskim Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE Nr 22/09/10 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 maja 2010 roku

PISMO OKÓLNE Nr 22/09/10 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 maja 2010 roku PISMO OKÓLNE Nr 22/09/10 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia I i II stopnia na Politechnice Śląskiej w roku akademickim 2011/2012. Podaje

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE Nr 15/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 maja 2011 roku

PISMO OKÓLNE Nr 15/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 maja 2011 roku PISMO OKÓLNE Nr 15/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia I i II stopnia na Politechnice Śląskiej w roku akademickim 2012/2013. Podaje

Bardziej szczegółowo

Wydział Architektury

Wydział Architektury Załącznik 4 Zasady postępowania kwalifikacyjnego na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia w roku akademickim 2012/13 Wydział Architektury Kierunek studiów: architektura i urbanistyka

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Śląskiej w roku akademickim 2006/2007

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Śląskiej w roku akademickim 2006/2007 Załącznik do Pisma Okólnego Nr 10/05/06 Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Śląskiej w roku akademickim 2006/2007 1 1. Przy ustalaniu punktowego wyniku kwalifikacji kandydatów, którzy zdawali

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 Załącznik do Uchwały Senatu Nr 23/2009 z dnia 22 kwietnia 2009 r. ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 172/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 28 maja 2014 r.

Uchwała nr 172/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 28 maja 2014 r. Uchwała nr 172/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia oraz na jednolite

Bardziej szczegółowo

biologia biotechnologia

biologia biotechnologia Załącznik do uchwały nr 17 Senatu ZUT z dnia 26 marca 2012 r. Wykaz kierunków studiów, których ukończenie uprawnia kandydatów do ubiegania się o przyjęcie na określony kierunek studiów drugiego stopnia

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 1. Kandydaci na I rok studiów przyjmowani są: w wyniku postępowania

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W POLITECHNICE OPOLSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W POLITECHNICE OPOLSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W POLITECHNICE OPOLSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Warunki i tryb rekrutacji dotyczą przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 Załącznik do Uchwały Senatu PK Nr 20/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 r. ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 24/2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 22 kwietnia 2015 r.

Uchwała nr 24/2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 22 kwietnia 2015 r. Uchwała nr 24/2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe

Bardziej szczegółowo

Politechnika Śląska zaprasza na studia!

Politechnika Śląska zaprasza na studia! Politechnika Śląska zaprasza na studia! Historia Politechnika Śląska została utworzona 24 maja 1945 r. Pierwsza inauguracja roku akademickiego odbyła się 29 października 1945 r. Naukę na czterech wydziałach

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII

WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII Katowice, ul. Krasińskiego 8, tel. 32 603 41 023, e-mail: rmbos@polsl.pl (S I i II, NW II) kierunek studiów: INŻYNIERIA MATERIAŁOWA kryteria przyjęć matematyka z egzaminu maturalnego I stopnia z tytułem

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W POLITECHNICE OPOLSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W POLITECHNICE OPOLSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W POLITECHNICE OPOLSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Warunki i tryb rekrutacji dotyczą przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/200/12 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE

UCHWAŁA NR XLIII/200/12 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE UCHWAŁA NR XLIII/200/12 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 2013/2014

Bardziej szczegółowo

Zasady postępowania kwalifikacyjnego na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia w roku akademickim 2012/13

Zasady postępowania kwalifikacyjnego na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia w roku akademickim 2012/13 Załącznik 3 Zasady postępowania kwalifikacyjnego na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia w roku akademickim 2012/13 Wydział Architektury Kryterium kwalifikacyjnym jest egzamin wstępny

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI KANDYDATÓW ORAZ FORMY STUDIÓW DOKTORANCKICH NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI KANDYDATÓW ORAZ FORMY STUDIÓW DOKTORANCKICH NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 Załącznik do Uchwały Nr XXVII/221/14/15 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI KANDYDATÓW ORAZ FORMY STUDIÓW DOKTORANCKICH NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 1 1. Na studia doktoranckie może być

Bardziej szczegółowo

Instytut/kierunek/specjalność

Instytut/kierunek/specjalność Załącznik do uchwały Nr 24/2015 Senatu PWSZ w Elblągu z dnia 27 maja 2015r. Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej, dla poszczególnych

Bardziej szczegółowo

WARUNKI, TRYB ORAZ TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA REKRUTACJI NA STUDIA I i II STOPNIA NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

WARUNKI, TRYB ORAZ TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA REKRUTACJI NA STUDIA I i II STOPNIA NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 WARUNKI, TRYB ORAZ TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA REKRUTACJI NA STUDIA I i II STOPNIA NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 1 1. Na studia I stopnia może być przyjęta osoba, która posiada

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr./15 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach w

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA NA STUDIA I STOPNIA CUDZOZIEMCA W ZACHODNIOPOMORSKIM UNIWERSYTECIE TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE

WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA NA STUDIA I STOPNIA CUDZOZIEMCA W ZACHODNIOPOMORSKIM UNIWERSYTECIE TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA NA STUDIA I STOPNIA CUDZOZIEMCA W ZACHODNIOPOMORSKIM UNIWERSYTECIE TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE Dokumenty źródłowe: Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 51/ Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 28 kwietnia 2017 r

Uchwała nr 51/ Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 28 kwietnia 2017 r Uchwała nr 51/2016-2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 28 kwietnia 2017 r w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na stacjonarne studia trzeciego stopnia (doktoranckie) prowadzone

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 8/2011 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 20 maja 2011 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Regulamin Postępowania Rekrutacyjnego na rok

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji, studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

4 Zasady przyjmowania kandydatów z orzeczeniem o niepełnosprawności na studia w roku akademickim 2012/2013 określa załącznik nr 5 niniejszej Uchwały.

4 Zasady przyjmowania kandydatów z orzeczeniem o niepełnosprawności na studia w roku akademickim 2012/2013 określa załącznik nr 5 niniejszej Uchwały. UCHWAŁA NR 103 /11 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu rekrutacji na studia w Akademii Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

WARUNKI, TRYB ORAZ TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA REKRUTACJI NA STUDIA W POLITECHNICE OPOLSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

WARUNKI, TRYB ORAZ TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA REKRUTACJI NA STUDIA W POLITECHNICE OPOLSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 Załącznik do uchwały nr 326 Senatu Politechniki Opolskiej z dnia 20.05.2015 r. WARUNKI, TRYB ORAZ TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA REKRUTACJI NA STUDIA W POLITECHNICE OPOLSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

Bardziej szczegółowo

Wydział Przyrodniczy. Akademia Podlaska. Oferta edukacyjna na rok akademicki 2009/2010

Wydział Przyrodniczy. Akademia Podlaska. Oferta edukacyjna na rok akademicki 2009/2010 Wydział Przyrodniczy Akademia Podlaska Oferta edukacyjna na rok akademicki 2009/2010 Kierunki studiów realizowane przez Wydział Przyrodniczy Biologia Rolnictwo Turystyka i rekreacja Zootechnika System

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr VIII/79/16/17 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 24 kwietnia 2017 roku

UCHWAŁA nr VIII/79/16/17 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 24 kwietnia 2017 roku UCHWAŁA nr VIII/79/16/17 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studiach doktoranckich oraz ich formy w roku akademickim 2017/2018 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 10/2012 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 27 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA nr 10/2012 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 27 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA nr 10/2012 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów pierwszego i drugiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 279/2011 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 maja 2011 r.

Uchwała nr 279/2011 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 maja 2011 r. Uchwała nr 279/2011 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie w roku akademickim 2012/2013

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE Nr 28/15/16 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 21 marca 2016 roku

PISMO OKÓLNE Nr 28/15/16 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 21 marca 2016 roku PISMO OKÓLNE Nr 28/15/16 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów oraz formy studiów doktoranckich na Politechnice Śląskiej w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 16/2016 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU z dnia 16 maja 2016 roku

UCHWAŁA NR 16/2016 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU z dnia 16 maja 2016 roku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU UCHWAŁA NR 16/2016 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU z dnia 16 maja

Bardziej szczegółowo

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA 1. Administracja 1. Administracja 2. Bezpieczeństwo narodowe 3. Bezpieczeństwo wewnętrzne 4. Ekonomia 5. Europeistyka 6. Nauki o rodzinie 7. Politologia 8. Praca socjalna 9. Prawo 10. Socjologia 11. Stosunki

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE w roku akademickim 2017/2018 POSTANOWIENIA OGÓLNE

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE w roku akademickim 2017/2018 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do UCHWAŁY nr 05/XXII/16 SENATU WSKSiM z dnia 31 maja 2016 r. WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE w roku akademickim 2017/2018 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Uchwała

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

UCHWAŁA Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie TEKST JEDNOLITY nr 12/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r. nr 28/2014 z dnia 27 października 2014 r. nr 1/2015 z dnia 26 stycznia 2015 r. UCHWAŁA Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 275/16 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 ZASADY OGÓLNE

Uchwała Nr 275/16 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 ZASADY OGÓLNE Uchwała Nr 275/16 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 33/2010 Senatu Akademii Podlaskiej z dnia 28.04.2010 r.

Załącznik do Uchwały Nr 33/2010 Senatu Akademii Podlaskiej z dnia 28.04.2010 r. Załącznik do Uchwały Nr 33/2010 Senatu Akademii Podlaskiej z dnia 28.04.2010 r. Uchwała nr 36/2009 Senatu Akademii Podlaskiej z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów

Bardziej szczegółowo

ZASADY OGÓLNE. Strona 1 z 12

ZASADY OGÓLNE. Strona 1 z 12 Uchwała Nr 51/17 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2018/2019 Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 154/XXXXVIII/11 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie

UCHWAŁA NR 154/XXXXVIII/11 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie UCHWAŁA NR 154/XXXXVIII/11 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 20 maja 2011 roku w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE WYKSZTAŁCENIE

PRAKTYCZNE WYKSZTAŁCENIE PRAKTYCZNE WYKSZTAŁCENIE 2015 FAKTY I LICZBY 6 wydziałów 70 lat tradycji 34 kierunki 54 specjalności 10 000 studentów 62 000 absolwentów 1 700 pracowników 800 pracowników naukowych NASZA MISJA Zdrowie,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 185/15 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2016/2017 ZASADY OGÓLNE 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Uchwała Nr 185/15 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2016/2017 ZASADY OGÓLNE 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Uchwała Nr 185/15 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2016/2017 Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Politechniki Gdańskiej nr 66/2013/XXIII z 20 lutego 2013 r.

Uchwała Senatu Politechniki Gdańskiej nr 66/2013/XXIII z 20 lutego 2013 r. Uchwała Senatu Politechniki Gdańskiej nr 66/2013/XXIII z 20 lutego 2013 r. w sprawie: przyjęcia Zasad przyjęć kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia trzeciego stopnia (doktoranckie) na Politechnice

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 Załącznik do Uchwały Senatu Politechniki Koszalińskiej Nr 28/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

rok akademicki 2012 / 2013 Wychowanie Fizyczne Turystyka i Rekreacja Fizjoterapia

rok akademicki 2012 / 2013 Wychowanie Fizyczne Turystyka i Rekreacja Fizjoterapia rok akademicki 2012 / 201 Informacje o zasadach rekrutacji na studia w Zamiejscowym Wydziale Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp. Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu Wychowanie Fizyczne Turystyka i

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/93 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 27 maja 2014 r.

Uchwała Nr V/93 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 27 maja 2014 r. Uchwała Nr V/93 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

STUDIA I STOPNIA ZOSTANĄ URUCHOMIONE JEŻELI ZGŁOSI SIĘ CO NAJMNIEJ 20 KANDYDATÓW

STUDIA I STOPNIA ZOSTANĄ URUCHOMIONE JEŻELI ZGŁOSI SIĘ CO NAJMNIEJ 20 KANDYDATÓW Zasady rekrutacji na stacjonarne studia pierwszego stopnia na makrokierunek BIOINFORMATYKA I BIOLOGIA SYSTEMÓW, prowadzony przez Wydział Matematyki Informatyki i Mechaniki, Biologii, Fizyki oraz Interdyscyplinarne

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE Nr 16/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 maja 2011 roku

PISMO OKÓLNE Nr 16/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 maja 2011 roku PISMO OKÓLNE Nr 16/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie zasad przyjęć na studia doktoranckie na Politechnice Śląskiej w roku akademickim 2012/2013. Podaje się do wiadomości

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA POSZCZEGÓLNE KIERUNKI ORAZ FORMY STUDIÓW DLA KANDYDATÓW NA STUDIA I i II STOPNIA NA ROK AKADEMICKI 2017/2018

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA POSZCZEGÓLNE KIERUNKI ORAZ FORMY STUDIÓW DLA KANDYDATÓW NA STUDIA I i II STOPNIA NA ROK AKADEMICKI 2017/2018 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA POSZCZEGÓLNE KIERUNKI ORAZ FORMY STUDIÓW DLA KANDYDATÓW NA STUDIA I i II STOPNIA NA ROK AKADEMICKI 2017/2018 A. WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO: I. Kierunek Wychowanie Fizyczne

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 380/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 maja 2016 r.

Uchwała nr 380/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 maja 2016 r. Uchwała nr 380/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia na rok akademicki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 101/III/2010 SENATU WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. Jarosława Dąbrowskiego

UCHWAŁA NR 101/III/2010 SENATU WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. Jarosława Dąbrowskiego UCHWAŁA NR 101/III/2010 SENATU WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. Jarosława Dąbrowskiego z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji oraz formy studiów doktoranckich w roku

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji na I rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Zasady rekrutacji na I rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu UCHWAŁA Nr 111/IX/2011 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu z dnia 04 kwietnia 2011 roku w sprawie zasad rekrutacji w roku akademickim 2012/2013 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 27/2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 25 maja 2012 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Regulamin Postępowania Rekrutacyjnego na rok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 12 Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 30 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 12 Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 30 marca 2015 r. UCHWAŁA NR 12 Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów doktoranckich oraz form studiów w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 30/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r.

Załącznik do Uchwały nr 30/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 30/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 23/2013/2014 Rady Wydziału Pedagogicznego z dnia 6 maja 2014 roku WARUNKI I TRYB REKRUTACJI

Bardziej szczegółowo

- tak jak na studia stacjonarne lecz z dodatkowym sprawdzeniem znajomości języka angielskiego, - wg przepisów dotyczących obcokrajowców.

- tak jak na studia stacjonarne lecz z dodatkowym sprawdzeniem znajomości języka angielskiego, - wg przepisów dotyczących obcokrajowców. Uchwała Senatu Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu w sprawie zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2007/2008, podjęta w dniu 13 kwietnia 2006 r. i

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI. na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2013/2014

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI. na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2013/2014 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2013/2014 1 W roku akademickim 2013/2014 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, zwana dalej PWSZ

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji oraz limity miejsc na studia doktoranckie w roku akademickim 2008/2009

Warunki i tryb rekrutacji oraz limity miejsc na studia doktoranckie w roku akademickim 2008/2009 Załącznik nr 1 do uchwały nr 405 Senatu UZ z dn. 28.05.2008r. Warunki i tryb rekrutacji oraz limity miejsc na studia doktoranckie w roku akademickim 2008/2009 1 1. Na studia doktoranckie może być przyjęta

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjęć na studia pierwszego stopnia oraz drugiego stopnia w roku akademickim 2014/2015 w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku Senat Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we

Bardziej szczegółowo

Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia zatwierdzone do uruchomienia w roku akademickim 2015/16

Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia zatwierdzone do uruchomienia w roku akademickim 2015/16 Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia zatwierdzone do uruchomienia w roku akademickim 2015/16 Załącznik 1 Wydział Architektury architektura architektura architektura krajobrazu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 100/III/2010 SENATU WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. Jarosława Dąbrowskiego

UCHWAŁA NR 100/III/2010 SENATU WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. Jarosława Dąbrowskiego UCHWAŁA NR 100/III/2010 SENATU WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. Jarosława Dąbrowskiego z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji oraz formy studiów wyższych na poszczególnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 40 Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 26 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR 40 Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 26 maja 2014 r. UCHWAŁA NR 40 Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów wyższych w Zachodniopomorskim Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia

Warunki i tryb rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 oraz art. 169 ust. 2, 3, 4 i 5 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27.07.2005 (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.) Senat AGH w Uchwale nr 99/2011 oraz w Uchwale

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 8/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 października 2013 r.

Załącznik do Uchwały nr 8/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 października 2013 r. Załącznik do Uchwały nr 8/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 października 2013 r. WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA PIĘCIOLETNIE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE, KIERUNEK - PSYCHOLOGIA W WYDZIALE

Bardziej szczegółowo

STUDIA I STOPNIA ZOSTANĄ URUCHOMIONE JEŻELI ZGŁOSI SIĘ CO NAJMNIEJ 20 KANDYDATÓW

STUDIA I STOPNIA ZOSTANĄ URUCHOMIONE JEŻELI ZGŁOSI SIĘ CO NAJMNIEJ 20 KANDYDATÓW Załącznik B Zasady rekrutacji na stacjonarne studia pierwszego stopnia na makrokierunek BIOINFORMATYKA I BIOLOGIA SYSTEMÓW, prowadzony przez Wydział Matematyki Informatyki i Mechaniki, Biologii, Fizyki,

Bardziej szczegółowo

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA 2. Bezpieczeństwo narodowe 3. Bezpieczeństwo wewnętrzne 4. Ekonomia 5. Europeistyka 6. Nauki o rodzinie 7. Politologia 8. Praca socjalna 9. Prawo 10. Socjologia 11. Stosunki międzynarodowe 12. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 32/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Załącznik do Uchwały nr 32/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE Załącznik do Uchwały nr 32/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r. WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE STACJONARNE

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 379/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 maja 2016 r.

Uchwała nr 379/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 maja 2016 r. Uchwała nr 379/2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia oraz na jednolite

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. nr 25/WAT/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. nr 25/WAT/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 25/WAT/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Nr 164/2006

Uchwała Senatu Nr 164/2006 Uchwała Senatu Nr 164/2006 Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu w sprawie zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2007/2008, podjęta w dniu 13.04. 2006

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauki o Żywności. Chcesz studiować w jednym z najpiękniejszych kampusów w Europie? www.uwm.edu.pl/wnz

Wydział Nauki o Żywności. Chcesz studiować w jednym z najpiękniejszych kampusów w Europie? www.uwm.edu.pl/wnz Wydział Nauki o Żywności Chcesz studiować w jednym z najpiękniejszych kampusów w Europie? www.uwm.edu.pl/wnz Wydział Nauki o Żywności Chcesz studiować na Wydziale z ponad 65 letnią tradycją, aktywnie współpracującym

Bardziej szczegółowo

U c h w a ł a Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20 listopada 2003 r.

U c h w a ł a Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20 listopada 2003 r. U c h w a ł a Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia oraz zakresu egzaminu wstępnego w roku akademickim 2004/2005 i 2005/2006 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 37/2015. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 30 kwietnia 2015 roku

Uchwała Nr 37/2015. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 30 kwietnia 2015 roku Uchwała Nr 37/2015 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie określenia terminarza postępowania kwalifikacyjnego i sposobu elektronicznej rejestracji kandydatów

Bardziej szczegółowo

Kierunek: ochrona środowiska

Kierunek: ochrona środowiska rok studiów: I studia stacjonarne pierwszego stopnia rok akademicki 2014/2015 w ćw kon lab EC zal egz w ćw kon lab EC zal egz 1 Bezpieczeństwo pracy i ergonomia 2 Ochrona własności intelektualnej 3 Przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI PROJEKT ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM I. Kierunek Wychowanie Fizyczne 1. Studia pierwszego stopnia 3-letnie, stacjonarne Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu PG nr 72/2017/XXIV z 17 maja 2017 r.

Uchwała Senatu PG nr 72/2017/XXIV z 17 maja 2017 r. Uchwała Senatu PG nr 72/2017/XXIV z 17 maja 2017 r. w sprawie: ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu PG nr 277/2015/XXIII z 20 maja 2015 r.

Uchwała Senatu PG nr 277/2015/XXIII z 20 maja 2015 r. Uchwała Senatu PG nr 77/015/XXIII z 0 maja 015 r. w sprawie: ustalenia Warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 72/2014. Senatu AGH z dnia 28 maja 2014 r.

Uchwała nr 72/2014. Senatu AGH z dnia 28 maja 2014 r. Uchwała nr 72/2014 Senatu AGH z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2015/2016 Na podstawie art. 169 ust.

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2015/2016. 1. Wydział Humanistyczny

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2015/2016. 1. Wydział Humanistyczny na studia w roku akademickim 2015/2016 * - przedmiot kierunkowy ** - studia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego SM stara matura NM nowa matura IB - matura

Bardziej szczegółowo

3 1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.

3 1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne. Uchwała nr 17/2011 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów prowadzonych w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 540 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 listopada 2010 roku

UCHWAŁA Nr 540 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 listopada 2010 roku UCHWAŁA Nr 540 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 listopada 2010 roku zmieniająca Uchwałę Nr 389 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 kwietnia 2010

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 Uchwała Nr 16/2016 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 87/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 20 maja 2009 r.

Uchwała nr 87/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 20 maja 2009 r. Uchwała nr 87/2009 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie na rok akademicki 2010/2011

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. nr 45/WAT/2015 z dnia 28 maja 2015 r.

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. nr 45/WAT/2015 z dnia 28 maja 2015 r. Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 45/WAT/2015 z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla

Bardziej szczegółowo

100x70 cm) w przypadku studiów stacjonarnych,

100x70 cm) w przypadku studiów stacjonarnych, Uchwała Nr 93/2012-2016 Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania na I rok studiów w roku akademickim 2015/2016 Na podstawie art. 169 ustawy

Bardziej szczegółowo

1 1. Ustalam podstawowe opłaty semestralne za kształcenie studentów/doktorantów na studiach i studiach doktoranckich niestacjonarnych w wysokości:

1 1. Ustalam podstawowe opłaty semestralne za kształcenie studentów/doktorantów na studiach i studiach doktoranckich niestacjonarnych w wysokości: ZARZĄDZENIE R-35/2014 Rektora Uniwersytetu Technologiczno Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie: odpłatności za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 Uchwała Nr 13/2015 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. nr 94/WAT/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. nr 94/WAT/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 94/WAT/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji

Bardziej szczegółowo

WARUNKI, TRYB ORAZ TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA REKRUTACJI NA STUDIA W POLITECHNICE OPOLSKIEJ NA ROK AKADEMICKI 2018/2019.

WARUNKI, TRYB ORAZ TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA REKRUTACJI NA STUDIA W POLITECHNICE OPOLSKIEJ NA ROK AKADEMICKI 2018/2019. Załącznik do uchwały nr 117 Senatu Politechniki Oej z dnia 31.05.2017 r. WARUNKI, TRYB ORAZ TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA REKRUTACJI NA STUDIA W POLITECHNICE OPOLSKIEJ NA ROK AKADEMICKI 2018/2019 Rozdział

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY OGÓLNE II. ZASADY REKRUTACJI

I. ZASADY OGÓLNE II. ZASADY REKRUTACJI Uchwała nr 1/LIII/2009 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

Bardziej szczegółowo