ARCHITEKTURA I URBANISTYKA BUDOWNICTWO BUDOWNICTWO INŻYNIER EUROPEJSKI INŻYNIERIA ŚRODOWISKA WZORNICTWO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ARCHITEKTURA I URBANISTYKA BUDOWNICTWO BUDOWNICTWO INŻYNIER EUROPEJSKI INŻYNIERIA ŚRODOWISKA WZORNICTWO"

Transkrypt

1

2 ZASADY REKRUTACJI TABELA 1. / Y I KIERUNKI ORAZ FORMY STUDIÓW WYŻSZYCH PROWADZĄCY KIERUNEK STUDIÓW FORMY STUDIÓW KIERUNKI I FORMY Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie w roku akademickim 2011/2012 prowadzi rekrutację na: studia stacjonarne I stopnia studia niestacjonarne I stopnia (odpłatne) studia stacjonarne II stopnia studia niestacjonarne II stopnia (odpłatne) BIOTECHNOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY BIOLOGIA BIOINFORMATYKA ( MIĘDZYKIERUNKOWE: BIOLOGIA I INFORMATYKA) BIOTECHNOLOGIA FARMERSTWO (MAKROKIERUNEK) ZOOTECHNIKA ARCHITEKTURA I URBANISTYKA BUDOWNICTWO BUDOWNICTWO INŻYNIER EUROPEJSKI INŻYNIERIA ŚRODOWISKA WZORNICTWO KIERUNKI STUDIÓW WYBIERANE PRZEZ KANDYDATÓW EKONOMICZNY EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE TECHNIKĄ (MAKROKIERUNEK) Na studia stacjonarne i niestacjonarne prowadzone są odrębne rekrutacje. Kandydat może w ramach każdej z tych rekrutacji wskazać maksymalnie 5 kierunków, szeregując je w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego. ELEKTRYCZNY INFORMATYKI AUTOMATYKA I ROBOTYKA ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA ELEKTROTECHNIKA FIZYKA TECHNICZNA TELEINFORMATYKA BIOINFORMATYKA ( MIĘDZYKIERUNKOWE: BIOLOGIA I INFORMATYKA) INFORMATYKA ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI ENERGETYKA INŻYNIERIA MATERIAŁOWA INŻYNIERII MECHANICZNEJ I MECHATRONIKI INŻYNIERIA MATERIAŁOWA (W JĘZYKU ANGIELSKIM) MECHANIKA I BUDOWA MASZYN MECHATRONIKA NANOTECHNOLOGIA ( MIĘDZYKIERUNKOWE: TECHNOLOGIA CHEMICZNA I INŻYNIERIA MATERIAŁOWA) TRANSPORT ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI 1

3 REKRUTACJA NA STACJONARNE I NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA Podstawą przyjęcia na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie w roku akademickim 2011/2012 będą wyniki pisemnego egzaminu maturalnego ( nowa matura świadectwo wydane przez OKE) lub egzaminu dojrzałości ( stara matura ) lub wyniki matury międzynarodowej. Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji na poszczególne kierunki studiów wymienione zostały w tabeli 2 (na stronie 3). TABELA 1. CD. / Y I KIERUNKI ORAZ FORMY STUDIÓW WYŻSZYCH PROWADZĄCY KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA KIERUNEK STUDIÓW ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU FARMERSTWO (MAKROKIERUNEK) GOSPODARKA PRZESTRZENNA OCHRONA ŚRODOWISKA OGRODNICTWO ROLNICTWO TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA ZARZĄDZANIE TECHNIKĄ (MAKROKIERUNEK) FORMY STUDIÓW SPRAWDZIAN UMIEJĘTNOŚCI PLASTYCZNYCH Kandydaci na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunki: architektura i urbanistyka, architektura krajobrazu oraz wzornictwo dodatkowo przechodzą sprawdzian umiejętności plastycznych. NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWA ANALITYKA ŻYWNOŚCI I ŚRODOWISKA WODNEGO ( MIĘDZYKIERUNKOWE: RYBACTWO I TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA) BIOINŻYNIERIA ŻYWNOŚCI I ŚRODOWISKA WODNEGO ( MIĘDZYKIERUNKOWE: RYBACTWO I TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA) MIKROBIOLOGIA STOSOWANA RYBACTWO TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA TOWAROZNAWSTWO Ogólny zakres sprawdzianów umiejętności plastycznych: architektura i urbanistyka - dwie części: rysunek z natury oraz test z wyobraźni przestrzennej; architektura krajobrazu dwie części: rysunek z natury oraz kompozycja bryłowa z kartonu; wzornictwo - trzy części: rysunek z natury, obraz z natury oraz zadanie projektowe modelowanie. TECHNIKI MORSKIEJ TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA OCEANOTECHNIKA TRANSPORT INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA NANOTECHNOLOGIA ( MIĘDZYKIERUNKOWE: TECHNOLOGIA CHEMICZNA I INŻYNIERIA MATERIAŁOWA) OCHRONA ŚRODOWISKA TECHNOLOGIA CHEMICZNA O przyjęciu na studia, po uzyskaniu pozytywnej oceny ze sprawdzianu umiejętności plastycznych, decyduje wynik egzaminu maturalnego, egzaminu dojrzałości lub matury międzynarodowej. TOWAROZNAWSTWO 2

4 ZASADY REKRUTACJI TABELA 2. / PRZEDMIOTY UWZGLĘDNIANE W PROCESIE REKRUTACJI NA POSZCZEGÓLNE KIERUNKI STUDIÓW PROWADZĄCY KIERUNEK STUDIÓW PRZEDMIOT I II III IV Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym ( nowa matura) nie zdawał egzaminu z matematyki lub biologii lub historii sztuki (por. tabela 2) nie zostaje wykluczony z postępowania rekrutacyjnego. W takiej sytuacji podstawą kwalifikacji będą wyniki z języka polskiego, języka obcego nowożytnego oraz ze wskazanego przedmiotu, z którego kandydat zdawał egzamin maturalny. O przyjęciu na poszczególne kierunki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych będzie decydowała ustalona w postępowaniu rekrutacyjnym liczba uzyskanych punktów. Dotyczy to również kandydatów na kierunki studiów architektura i urbanistyka, architektura krajobrazu oraz wzornictwo, pod warunkiem uzyskania pozytywnej oceny ze sprawdzianu umiejętności plastycznych. 3 KRYTERIA KWALIFIKACYJNE PREFERENCJE DLA KANDYDATÓW NA PIERWSZEGO STOPNIA Laureaci i finaliści olimpiad szczebla centralnego uzyskują maksymalną liczbę punktów w procesie rekrutacji i plasowani są na pierwszych miejscach list zakwalifikowanych do przyjęcia. Kandydaci na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunki: architektura i urbanistyka, architektura krajobrazu oraz wzornictwo dodatkowo przechodzą sprawdzian umiejętności plastycznych. BIOTECHNOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY EKONOMICZNY ELEKTRYCZNY INFORMATYKI INŻYNIERII MECHANICZNEJ I MECHATRONIKI KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWA TECHNIKI MORSKIEJ TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ BIOLOGIA BIOINFORMATYKA ( MIĘDZYKIERUNKOWE: BIOLOGIA I INFORMATYKA) BIOTECHNOLOGIA ZOOTECHNIKA ARCHITEKTURA I URBANISTYKA BUDOWNICTWO BUDOWNICTWO INŻYNIER EUROPEJSKI INŻYNIERIA ŚRODOWISKA WZORNICTWO Matematyka / Biologia / Historia sztuki EKONOMIA ZARZĄDZANIE AUTOMATYKA I ROBOTYKA ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA ELEKTROTECHNIKA FIZYKA TECHNICZNA TELEINFORMATYKA INFORMATYKA ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI ENERGETYKA INŻYNIERIA MATERIAŁOWA INŻYNIERIA MATERIAŁOWA (W JĘZYKU ANGIELSKIM) MECHANIKA I BUDOWA MASZYN MECHATRONIKA TRANSPORT ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU FARMERSTWO (MAKROKIERUNEK) GOSPODARKA PRZESTRZENNA OCHRONA ŚRODOWISKA OGRODNICTWO ROLNICTWO TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA ZARZĄDZANIE TECHNIKĄ (MAKROKIERUNEK) ANALITYKA ŻYWNOŚCI I ŚRODOWISKA WODNEGO ( MIĘDZYKIERUNKOWE: RYBACTWO I TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA) BIOINŻYNIERIA ŻYWNOŚCI I ŚRODOWISKA WODNEGO ( MIĘDZYKIERUNKOWE: RYBACTWO I TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA) MIKROBIOLOGIA STOSOWANA RYBACTWO TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA TOWAROZNAWSTWO INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA OCEANOTECHNIKA TRANSPORT INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA NANOTECHNOLOGIA ( MIĘDZYKIERUNKOWE: TECHNOLOGIA CHEMICZNA I INŻYNIERIA MATERIAŁOWA) OCHRONA ŚRODOWISKA TECHNOLOGIA CHEMICZNA TOWAROZNAWSTWO Biologia / Matematyka Matematyka Matematyka Biologia / Matematyka Matematyka Przedmiot wskazany przez kandydata Język polski Język obcy (nowożytny)

5 ZASADY PRZYJMOWANIA OBYWATELI POLSKICH ZE ŚWIADECTWEM ZAGRANICZNEJ SZKOŁY ŚREDNIEJ Obywatele polscy posiadający świadectwo ukończenia zagranicznej szkoły średniej, mogą ubiegać się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na zasadach ustalonych dla kandydatów ze stara maturą, pod warunkiem, że posiadane przez nich świadectwo jest równoważne z polskim świadectwem dojrzałości. Nostryfikacji świadectwa dokonuje kurator oświaty, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania kandydata. Zaświadczenie wydane przez kuratora oświaty ważne jest łącznie z oryginałem lub zalegalizowanym duplikatem świadectwa uzyskanego za granicą. ZASADY PRZYJMOWANIA OBCOKRAJOWCÓW Osoby niebędące obywatelami polskimi (cudzoziemcy), o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, mogą podejmować i odbywać kształcenie na zasadach obowiązujących obywateli polskich. W przypadku pozostałych cudzoziemców mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (DzU nr 190, poz z późn. zm.). Kandydatów - cudzoziemców na studia obowiązuje ta sama procedura rekrutacji co obywateli polskich, tj. internetowa rejestracja, terminy oraz sprawdzian z umiejętności plastycznych. Wykaz wymaganych dokumentów znajduje się na stronie w zakładce: rekrutacja / cudzoziemcy. PROCEDURA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA A. kandydaci rejestrują się internetowo, deklarując chęć studiowania na wybranym przez siebie kierunku/kierunkach studiów prowadzonych w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie, B. w procesie rejestracji kandydat posługuje się loginem (nr PESEL) i wprowadzonym przez siebie hasłem. Prawidłowa rejestracja kandydata w systemie ISR (Internetowy System Rekrutacji) wymaga przejścia przez następujące etapy: 1. kandydat wprowadza: PESEL, hasło, formę, stopień studiów, kierunki studiów, a także swoje podstawowe dane osobowe. Po wprowadzeniu tych danych otrzymuje w postaci informacji zwrotnej numer indywidualnego konta bankowego, na który należy wnieść opłatę rekrutacyjną. Uczestniczenie w procesie rekrutacyjnym wymaga także wpisania wyników egzaminu maturalnego. 2. wniesienie opłaty rekrutacyjnej na indywidualne konto bankowe. Opłata powinna być wniesiona w takim terminie, aby system ISR mógł odnotować jej wpływ przed zamknięciem procesu rejestracji. C. na każdym kierunku studiów kandydaci zostaną uszeregowani według liczby punktów utworzona zostaje lista zakwalifikowanych do przyjęcia na studia oraz lista rezerwowych (w przypadku wyczerpania limitu miejsc) na danym kierunku studiów; listy podane zostaną do publicznej wiadomości, D. kandydaci z list zakwalifikowanych do przyjęcia na studia zobowiązani są do złożenia w określonym terminie dokumentów oraz oświadczenia o gotowości podjęcia studiów niewywiązanie się z tego obowiązku powoduje usunięcie kandydata z listy zakwalifikowanych do przyjęcia na studia, E. usunięcie kandydata z listy zakwalifikowanych do przyjęcia na studia skutkuje wprowadzeniem na tę listę kandydatów z list rezerwowych z zachowaniem porządku wynikającego z liczby punktów, F. kandydaci z list rezerwowych wprowadzeni na listy zakwalifikowanych do przyjęcia, zobowiązani są do złożenia w określonym terminie dokumentów oraz oświadczenia o gotowości podjęcia studiów, G. po upływie terminu składania dokumentów listy zakwalifikowanych do przyjęcia zostają przekształcone w listy przyjętych na studia; kandydaci, którzy złożą komplet dokumentów oraz oświadczenia o gotowości podjęcia studiów, otrzymają decyzje Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych o przyjęciu na studia. Liczba punktów za oceny ze świadectwa egzaminu dojrzałości ( stara matura) ocena REKRUTACJA NA STACJONARNE I NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA Kandydaci na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia winni legitymować się tytułem magistra, magistra inżyniera, licencjata, inżyniera lub równorzędnym, tego samego lub pokrewnego kierunku studiów. Listę kierunków pokrewnych określa Rada Wydziału. W nietypowych przypadkach decyduje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna. Podstawą kwalifikacji na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia będzie ocena wpisana do dyplomu ukończonych studiów (pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich), a w przypadku gdy kryterium to okaże się niewystarczające, będzie brana pod uwagę średnia ze studiów określona przez uczelnię wydającą dyplom. Planowane jest przeprowadzenie rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia na semestr zimowy (czerwiec wrzesień 2011 r.) oraz na semestr letni (luty 2012 r.). TABELA 3. / ZASADA PRZELICZANIA OCEN NA PUNKTY DLA KANDYDATÓW LEGITYMUJĄCYCH SIĘ ŚWIADECTWEM EGZAMINU DOJRZAŁOŚCI STAREJ MATURY LUB MATURĄ MIĘDZYNARODOWĄ dla skali sześciostopniowej: od 1 do dla skali czterostopniowej: od 2 do Matura międzynarodowa ocena Mediocre Satisfactory Good Very good Excellent punkty

6 REKRUTACJA W DRUGIM TERMINIE ZASADY REKRUTACJI W przypadku gdy liczba kandydatów przyjętych na studia stacjonarne w pierwszym terminie rekrutacji nie wyczerpie limitu przyjęć na I rok studiów na danym kierunku, zostanie ogłoszona w Internecie, publikatorach, oraz tablicach ogłoszeń, rekrutacja w drugim terminie. Przyjęcia na studia będą odbywały się zgodnie z kolejnością składania dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się w Internetowym Systemie Rekrutacji. W przypadku kierunków: architektura i urbanistyka, architektura krajobrazu oraz wzornictwo, kandydaci winni zdać sprawdzian umiejętności plastycznych. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia pierwszego stopnia składają w wyznaczonym terminie i miejscu następujące dokumenty: wydruk elektronicznego formularza, świadectwo dojrzałości, orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań u kandydata do podjęcia studiów na obranym kierunku, zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami MZiOS (skierowanie na badania lekarskie pobiera się z siedziby Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej danego kierunku), kserokopia dowodu osobistego, poświadczona za zgodność z oryginałem (notarialnie lub przez uczelnię w miejscu składania dokumentów), cztery fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, oryginał dowodu wpłaty na konto uczelni opłaty rekrutacyjnej, oświadczenie o gotowości podjęcia studiów, zaświadczenie złożenia kompletu dokumentów, kandydaci niepełnosprawni orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez uprawniony organ, laureaci, finaliści olimpiad szczebla centralnego - oryginał zaświadczenia olimpiady przedmiotowej. Kandydaci na studia drugiego stopnia oprócz wyżej wymienionych dokumentów, dodatkowo składają w wyznaczonym terminie i miejscu: oryginał dyplomu wraz z suplementem lub odpis dyplomu ukończenia studiów inżynierskich, licencjackich lub magisterskich, zaświadczenie o średniej ze studiów wydane przez uczelnię wydającą dyplom, indeks lub wyciąg z indeksu potwierdzony przez macierzystą szkołę w przypadku kandydatów nie posiadających suplementu. Elektroniczny formularz, dowód wpłaty, oświadczenie o gotowości podjęcia studiów i zaświadczenie złożenia dokumentów kandydat drukuje z Internetowego Systemu Rekrutacji. Uczelnia zastrzega sobie możliwość zmiany wymaganych dokumentów do 31 maja 2011 roku. TERMINY REKRUTACJI. ZASADY OGÓLNE: Terminy rekrutacji, szczegółowy wykaz dokumentów, procedura internetowej rejestracji i rekrutacji oraz terminy ogłoszenia wyników rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia podane zostaną do publicznej wiadomości do dnia 31 marca 2011 r. Dokumenty wymagane od kandydatów złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Złożenie dokumentów przez kandydata jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach procedur rekrutacyjnych. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczy w Szczecinie zastrzega sobie prawo nieuruchamiania określonego kierunku, specjalności lub formy studiów w przypadku zbyt małej liczby kandydatów spełniających warunki przyjęcia na dany kierunek, specjalność lub formę studiów. Uczelnia zaproponuje tym kandydatom inny kierunek lub specjalność (w pierwszej kolejności w ramach wydziału, a w drugiej w ramach uczelni), na którym pozostały wolne miejsca. Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej służy kandydatowi odwołanie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia. Decyzję podejmuje rektor po rozpatrzeniu wniosku Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Decyzja rektora jest ostateczna. 5

7 POMOC MATERIALNA AKADEMIKI STYPENDIUM SOCJALNE Stypendium socjalne ma prawo otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, którego dochód na osobę w rodzinie nie przekracza podstawy naliczania stypendium socjalnego, która podawana jest do wiadomości na początku roku akademickiego. STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. STYPENDIUM NA WYŻYWIENIE Student otrzymujący stypendium socjalne otrzymuje również stypendium na wyżywienie. Zasady przyznawania stypendium na wyżywienie są takie same jak w przypadku stypendium socjalnego. STYPENDIUM MIESZKANIOWE Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może ubiegać się o stypendium mieszkaniowe z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w bursie, na stancji itp., jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwia lub w znacznym stopniu utrudnia studiowanie. Dotyczy to również niepracującego małżonka lub dziecka studenta. STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE Może otrzymać student, który uzyskał za poprzedni rok studiów wysoką średnią ocen oraz spełnił wymogi zawarte w Regulaminie przyznawania pomocy materialnej studentom ZUT. STYPENDIUM ZA WYNIKI W SPORCIE Student, który osiągnął wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym po zaliczeniu kolejnego roku studiów i który nie powtarzał roku, może otrzymać stypendium za wyniki w sporcie. ZAPOMOGA Zapomoga jest doraźną formą pomocy dla studenta, który przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji materialnej z przyczyny losowej. Wszystkie świadczenia, z wyjątkiem zapomóg, studenci mogą otrzymywać przez okres do 10 miesięcy w ciągu roku. Ponadto najlepszym studentom przyznawane są stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce oraz stypendia za wybitne osiągnięcia sportowe. Wysokość miesięcznych pełnych opłat w trakcie roku akademickiego za korzystanie z domów studenckich ZUT wynosi odpowiednio: w pokoju 1-osobowym: od 315,00 zł do 335,00 zł * w pokoju 2-osobowym: od 290,00 zł do 315,00 zł * w pokoju 3-osobowym: 270,00 zł * Wysokosc opłaty za miejsce uzależniona jest od standardu pokoju. CO ZYSKUJESZ? bliskość uczelni domy studenckie położone są w bliskim sąsiedztwie prawie każdego z wydziałów, lokalizacja blisko centrum i doskonałe połączenia komunikacyjne, wysoki standard pokoje 1- i 2-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym, udogodnienia dla niepełnosprawnych (dom studencki nr 5), najszybszy w mieście internet w każdym pokoju, na każdym piętrze dostęp do wyposażonej kuchni, pralni i suszarni, poczucie bezpieczeństwa monitoring i ochrona przez całą dobę, a przede wszystkim niespotykana nigdzie indziej atmosfera studencka. Kandydat na studia, ubiegający się o przyznanie miejsca w akademiku powinien złożyć wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim wraz z dokumentami i kwestionariuszem. Formularz wniosku można pobrać ze strony oraz w dziekanatach lub Dziale ds. Studenckich. więcej informacji na ZUT.EDU.PL 6

8 Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej DZIEKANAT: AL. PIASTÓW - SZCZECIN + + INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA OCHRONA ŚRODOWISKA TECHNOLOGIA CHEMICZNA TOWAROZNAWSTWO NANOTECHNOLOGIA ODNAJDZIESZ SIĘ W PRZYSZŁOŚCI 62

9 kierunek INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA PRZYKŁADOWE PRZEDMIOTY W TOKU STUDIÓW: KRYTERIUM KWALIFIKACJI informatyka; język obcy; ekonomia; zagrożenia cywilizacyjne i zrównoważony rozwój; matematyka; fizyka; chemia organiczna; chemia analityczna; inżynieria jakości, inżynieria środowiska; maszyny i aparaty; mechanika płynów; termodynamika techniczna; podstawy chemii komputerowej; podstawy modelowania molekularnego; procesy dyfuzyjne i aparaty; kinetyka procesowa; inżynieria reaktorów chemicznych; grafika inżynierska; elektrotechnika i elektronika; podstawy automatyki, Ranking ustalony na podstawie wyników egzaminów maturalnych, obejmuje: język polski, język obcy nowożytny, matematykę oraz przedmiot wskazany przez kandydata. TWOJA PRZYSZŁOŚĆ I STOPNIA II STOPNIA MAGISTRA III STOPNIA DOKTORA INŻYNIERA SPECJALNOŚCI: - informatyka procesorowa, - procesy i urządzenia w ochronie środowiska, - zarządzanie i eksploatacja w systemach produkcyjnych, - inżynieria bioprocesowa, - inżynieria procesowa, - inżynieria procesów w technologiach przetwórczych, - inżynieria procesów ekoenergetyki. SPECJALIZACJE: - tematyka precyzowana w porozumieniu z opiekunem naukowym przedmioty specjalnościowe m.in.: systemy wentylacji i klimatyzacji; nowoczesne techniki separacji; inżynieria mikrosystemów; pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych; numeryczna mechanika płynów; projektowanie instalacji przemysłowych; fizykochemia roztworów; rentgenografia stosowana w przemyśle; nieorganiczne komponenty dla przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznego; ceramika techniczna; projektowanie mieszalników. Dysponując szeroką i uniwersalną wiedzą o procesach fizycznych, chemicznych i biologicznych, absolwent kierunku inżynieria chemiczna i procesowa jest przygotowany do pracy w różnych obszarach działalności gospodarczej, w dużych przedsiębiorstwach i małych firmach, wszędzie gdzie realizowane są uprzednio wymienione procesy. Mogą to być na przykład zakłady branży przetwórczej (chemicznej, spożywczej, lekkiej, farmaceutycznej itp.), energetycznej, ochrony środowiska, produkcji materiałów o wyspecjalizowanym przeznaczeniu. Uniwersalne przygotowanie umożliwia absolwentowi podjęcie pracy na wielu stanowiskach, także menedżerskich, w zakładach produkcyjnych różnej skali, państwowych i prywatnych, biurach projektów, instytucjach zajmujących się ochroną środowiska, placówkach naukowo-badawczych, w szkolnictwie różnych szczebli. 63

10 kierunek OCHRONA ŚRODOWISKA PRZYKŁADOWE PRZEDMIOTY W TOKU 3,5-LETNICH STUDIÓW: etyka, ekonomia; technologia informacyjna; język obcy, matematyka; fizyka; biologia; mikrobiologia; chemia nieorganiczna; chemia organiczna; chemia fizyczna; biochemia; metody spektrometryczne w analizie; analiza chemiczna, ekologia i ochrona przyrody; geologia, geomorfologia i gleboznawstwo; instrumenty ochrony środowiska; inżynieria procesowa; angielska terminologia w ochronie środowiska; grafika inżynierska; uzdatnianie wody; oczyszczanie ścieków; polimery a środowisko; rozprzestrzenianie zanieczyszczeń, KRYTERIUM KWALIFIKACJI Ranking ustalony na podstawie wyników egzaminów maturalnych, obejmuje: język polski, język obcy nowożytny, matematykę oraz przedmiot wskazany przez kandydata. TWOJA PRZYSZŁOŚĆ I STOPNIA II STOPNIA MAGISTRA INŻYNIERA SPECJALNOŚCI: - procesy i aparaty w ochronie środowiska, - technologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych, - analityka w ochronie środowiska przedmioty obieralne m.in.: ochrona środowiska przed hałasem; wentylacja; ochrona i rekultywacja gleby; ekologia morza; flokulanty w gospodarce wodno-ściekowej; pobieranie próbek środowiskowych; nowoczesne technologie w przemyśle chemicznym; nanomateriały a środowisko; procesy separacji zanieczyszczeń. Absolwenci tego kierunku studiów są przygotowani do rozwiązywania problemów technicznych z zakresu ochrony środowiska. Formy zajęć są tak dobrane, by powiększać umiejętności samodzielnego rozwiązywania przez studentów problemów pojawiających się w trakcie wykonywania pracy zawodowej w przemyśle, administracji, handlu i innych obszarach aktywności społeczno-gospodarczej oraz do samodzielnego projektowania procesów, aparatów i przedsięwzięć natury organizacyjnej służących ochronie środowiska oraz innym celom. 64

11 I STOPNIA II STOPNIA kierunek TECHNOLOGIA CHEMICZNA SPECJALNOŚCI: - biotechnologia przemysłowa, - technologia wody i inżynierii środowiska, - technologia nieorganiczna (w j. ang./pol.), - technologia nowych materiałów, - nanotechnologie, - technologia podstawowej syntezy organicznej, - technologia lekkiej syntezy organicznej, - technologia środków pomocniczych i kosmetyków, - technologia leków i pestycydów, - biopolimery i biomateriały, - technologia tworzyw sztucznych, - włókien i elastomerów, - mikro- i nanotechnologie materiałów polimerowych, - przyjazne dla środowiska technologie polimerowe, - analiza techniczna procesów i produktów przemysłowych. III STOPNIA DOKTORA INŻYNIERA MAGISTRA SPECJALNOŚCI: - tematyka precyzowana w porozumieniu z opiekunem naukowym PRZYKŁADOWE PRZEDMIOTY W TOKU 3,5-LETNICH STUDIÓW: ekologiczne problemy w produkcji chemicznej; zarządzanie zasobami ludzkimi i projektami; elementy prawa; język obcy; angielska terminologia chemiczna; wymogi prawa UE wobec zagrożeń środowiska, matematyka; fizyka; podstawy informatyki; chemia fizyczna; chemia ogólna i nieorganiczna; chemia analityczna; elementy elektroniki i elektrotechniki; chemia organiczna; zarządzanie produkcją, grafika komputerowa i technika projektowania (CAD), elementy automatyki i pomiary; zarządzanie jakością i produktami chemicznymi, maszynoznawstwo i aparatura przemysłu chemicznego; inżynieria bioprocesowa; technologia wody; technologia ścieków; analiza techniczna; procesy jednostkowe w technologii chemicznej; materiałoznawstwo; korozja materiałów; inżynieria chemiczna; podstawy technologii tworzyw sztucznych; energetyka w przemyśle chemicznym; zagospodarowanie odpadów, w zależności od specjalności: przemysłowe laboratorium technologiczne; wybrane zagadnienia z technologii polimerów lub chemicznej organicznej, przemysł azotowy; nawozy mineralne; technologie surfaktantów; technologie monomerów; biopolimery i biomateriały stosowane; technologie farb, lakierów i klejów. KRYTERIUM KWALIFIKACJI Ranking ustalony na podstawie wyników egzaminów maturalnych, obejmuje: język polski, język obcy nowożytny, matematykę oraz przedmiot wskazany przez kandydata. TWOJA PRZYSZŁOŚĆ Absolwenci kierunku technologia chemiczna są przygotowani do pracy w zakładach produkcyjnych, biurach projektowych i zapleczu naukowo-badawczym przemysłu chemicznego oraz przemysłów pokrewnych. Duże znaczenie mają nabyte w trakcie studiów umiejętności opracowywania produkcji nowych materiałów i wyrobów wraz z technologiami ich wytwarzania, a także wprowadzania nowych, niekonwencjonalnych surowców do procesów produkcji. Umiejętność dokonywania analiz procesów technologicznych pozwala także inżynierom chemikom technologom na przeprowadzanie optymalizacji ruchu linii produkcyjnych oraz tworzenie podstaw do intensyfikacji produkcji i modernizacji istniejących fabryk. Program studiów przygotowuje inżyniera chemika technologa do nowoczesnego traktowania zagadnień produkcji przemysłowej z uwzględnieniem racjonalnego i ekonomicznego wykorzystania surowców i energii, minimalizowania powstawania odpadów głównie przez opracowywanie technologii bezodpadowych, ochrony środowiska naturalnego jak i ochrony przed korozją. 65

12 I STOPNIA INŻYNIERA kierunek TOWARO- ZNAWSTWO SPECJALNOŚCI: - towaroznawstwo produktów wielkotonażowych - towaroznawstwo produktów małotonażowych PRZYKŁADOWE PRZEDMIOTY W TOKU 3,5-LETNICH STUDIÓW: geografia gospodarcza; język obcy; etyka inżynierska; ochrona własności intelektualnej, ekonomia; matematyka; informatyka; statystyka matematyczna; marketing; materiałoznawstwo i inzynieria materiałowa; grafika inżynierska, chemia; podstawy biochemii i mikrobiologii; towaroznawstwo ogólne; przechowalnictwo i magazynowanie; opakowania i opakowalnictwo; zarządzanie jakością; ekotechnologie; analiza sensoryczna; dystrybucja materiałów niebezpiecznych; aparatura i inżynieria procesów produkcyjnych, przedmioty obieralne w zależności od specjalności, np.: towaroznawstwo odczynników chemicznych; towaroznawstwo leków; towaroznawstwo kosmetyków; towaroznawstwo materiałów ceramicznych i budowlanych; towaroznawstwo tworzyw sztucznych i gumy; towaroznawstwo artykułów chemii gospodarczej; towaroznawstwo materiałów pędnych, paliw i smarów; towaroznawstwo materiałów wysokiej czystości. KRYTERIUM KWALIFIKACJI Ranking ustalony na podstawie wyników egzaminów maturalnych, obejmuje: język polski, język obcy nowożytny, matematykę oraz przedmiot wskazany przez kandydata. TWOJA PRZYSZŁOŚĆ Absolwenci tego interdyscyplinarnego kierunku studiów otrzymują dobre przygotowanie teoretyczne, wiedzę i umiejętności praktyczne oraz znajomość standaryzacji i atestacji towarów. Posiadają przygotowanie fachowe połączone z wiedzą w zakresie nauk społecznych, ekonomicznych, prawniczych i informatycznych. Takie wszechstronne przygotowanie daje absolwentom realne szanse na uzyskanie atrakcyjnego zatrudnienia w charakterze rzeczoznawcy ds. towaroznawstwa w urzędach administracji państwowej, w urzędach celnych, jednostkach standaryzacyjnych i atestacyjnych oraz w zakładach produkcyjnych na wydziałach kontroli jakości. Mogą też być oni specjalistami od magazynowania, obrotu i sprzedaży towarów przemysłowych. 66

13 kierunek NANOTECHNOLOGIA studia międzykierunkowe PRZYKŁADOWE PRZEDMIOTY W TOKU 3,5-LETNICH STUDIÓW: ekologia i etyka środowiska; zarządzanie jakością; język obcy; angielska terminologia techniczna i nanotechnologiczna; prawo patentowe i wynalazcze, KRYTERIUM KWALIFIKACJI Ranking ustalony na podstawie wyników egzaminów maturalnych, obejmuje: matematyka; technologie informatyczne; chemia nieorganiczna; chemia analityczna; chemia fizyczna; chemia organiczna; polimery i materiały funkcjonalne, projektowanie i grafika inżynierska, język polski, język obcy nowożytny, matematykę oraz przedmiot wskazany przez kandydata. I STOPNIA INŻYNIERA II STOPNIA MAGISTRA III STOPNIA DOKTORA SPECJALNOŚCI: - nanonauki i nanotechnologie, - nano-biomateriały, - nanokompozyty SPECJALNOŚCI: - tematyka precyzowana w porozumieniu z opiekunem naukowym materiały i nanomateriały kosmetyczne; nanokataliza i nanokatalizatory; inżynieria bioprocesowa; mechanika i wytrzymałość materiałów; nanocząstki a środowisko; materiały nanostrukturalne i ich wytwarzanie; nanomateriały węglowe; elementy automatyki i pomiary w nanotechnologii; nanomateriały polimerowe; metody badań bioi nanomateriałów; nanomateriały funkcjonalne, zarządzanie jakością, maszynoznawstwo i aparatura przemysłu chemicznego w zależności od specjalności: nanokompozyty hybrydowe; technologie cienkich warstw; zasady projektowania i modelowania materiałów nanostrukturalnych; mikroskopia elektronowa i jej zastosowanie w nanotechnologii; nanonapełniacze i nanokompozyty; farby i powłoki z nanocząstkami; nanotechnologia w biologii i medycynie; polimery w medycynie TWOJA PRZYSZŁOŚĆ Absolwenci uzyskują umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu: nanotechnologii obejmującej elementy inżynierii materiałowej, technologii chemicznej, informatyki głównie komputerowego wspomagania prac inżynierskich; nanotechnologii w odniesieniu do wytwarzania i przetwórstwa nanomateriałów; obsługi systemów informatycznych, w tym specjalistycznych, stosowanych w inżynierii materiałowej i biomedycznej; metod kształtowania i badania struktury oraz właściwości nanomateriałów. Posiadają znajomość metodyki badawczej oraz zarządzania zespołami ludzkimi w środowiskach przemysłowych oraz małych i średnich przedsiębiorstwach związanych z wytwarzaniem i przetwórstwem nanomateriałów. Absolwenci są przygotowani do: podejmowania aktywności badawczej w zakresie nanotechnologii; kierowania zespołami w działalności badawczej; obsługi aparatury specjalistycznej do badania struktury i właściwości nanomateriałów; samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej, a także działalności w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich). 67

14 WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA Międzynarodowa mobilność studentów i pracowników postrzegana jest jako istotny czynnik wpływający na podnoszenie jakości badań i kształcenia. Z tego względu uczelnia aktywnie poszukuje zagranicznych instytucji partnerskich w celu poszerzania współpracy dydaktycznej i naukowej. Studenci ZUT mają możliwość skorzystania z szeregu programów stypendialnych, w ramach których realizować mogą studia częściowe (jeden lub dwa semestry) lub praktyki w instytucjach zagranicznych. ERASMUS Program Erasmus jest największym europejskim programem edukacyjnym skierowanym do szkolnictwa wyższego. Czynne uczestnictwo w programie bardzo ułatwia uczelniom wdrażanie postulatów Procesu Bolońskiego poprzez wsparcie i dofinansowanie m.in. następujących działań: wymiany studentów związanej z odbyciem częściowych studiów (semestr bądź rok akademicki), wyjazdów studentów na praktyki zawodowe w zagranicznych instytucjach, wymiany nauczycieli akademickich związanej z realizacją krótkich pobytów dydaktycznych (przeprowadzenie zajęć uzgodnionych uprzednio z partnerem), wymiany pracowników w celu doskonalenia kompetencji zawodowych poprzez udział w szkoleniach, seminariach, kursach, kursów intensywnych polegających na zrealizowaniu cyklu zajęć opracowanych i przeprowadzonych przez wykładowców z różnych krajów dla grupy studentów międzynarodowych, udziału w projektach wielostronnych w charakterze partnera lub koordynatora (działanie koordynowane przez Komisję Europejską). Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie uczestniczy w programie Erasmus od roku W roku akademickim 2009/2010 w ramach programu 60 studentów wyjechało na studia, 29 na praktyki i przyjęto 22 studentów zagranicznych. W ramach programu uczelnia współpracuje w zakresie wymiany akademickiej studentów i pracowników z instytucjami partnerskimi z Austrii, Belgii, Bułgarii, Czech, Danii, Francji, Finlandii, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Łotwy, Niemiec, Rumunii, Portugalii, Słowacji, Szwecji, Turcji, UK, Węgier oraz Włoch. INNE PROGRAMY I OFERTY STYPENDIALNE Poza programem Erasmus studenci ZUT mają możliwość skorzystania z takich programów stypendialnych jak stypendia rządowe wynikające z centralnych umów międzynarodowych (oferta zbierana przez Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej na stronach stypendia DAAD (stypendia realizowane na terenie Niemiec oferowane przez Niemiecką Centralę Wymiany Akademickiej stypendia programu Vulcanus in Japan oraz programy praktyk IAESTE (International Association for the Exchange of Students for Technical Experience) oraz Placement UK (praktyki na terenie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej). W ramach umów dwustronnych (poza programem Erasmus) Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie współpracuje z uczelniami zagranicznymi oraz instytutami i centrami naukowo-badawczymi z terenu Białorusi, Bułgarii, Chin, Chorwacji, Czech, Francji, Holandii, Litwy, Łotwy, Meksyku, Niemiec, Portugalii, Rosji, Szwecji, Ukrainy, USA, Wielkiej Brytanii oraz Wietnamu. Współpraca obejmuje z reguły prowadzenie wspólnych badań, których efektem są powstające publikacje naukowe, wymianę pracowników, doktorantów i studentów, pobyty na krótko- i długoterminowych stażach naukowych, badawczych i szkoleniowych, udział w konferencjach, kongresach, warsztatach oraz organizację wspólnych konferencji. 68

15 POOWE BIOTECHNOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT Biotechnologia stosowana tel , Biotechnologia w ochronie środowiska tel , Doradztwo żywienia i chowu zwierząt oraz marketing artykułów rolnych tel , Kynologia tel , Pielęgniarstwo zwierząt tel , Rolnictwo w warunkach zrównoważonego rozwoju gospodarki tel , kom , EKONOMICZNY BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY Architektury i Projektowania Wnętrz tel , Inżynieria drogowa tel , Melioracje wodne tel , Ocena i certyfikacja energetyczna budynków tel , Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami tel , Wycena Nieruchomości tel , Zarządzanie i Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami tel , Zarządzanie Nieruchomościami tel , Audyt wewnętrzny tel , Gospodarka nieruchomościami o specjalnościach: Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Wycena nieruchomości, Zarządzanie nieruchomościami tel , Rachunkowość (studia podyplomowe w Szczecinie) tel , , Rachunkowość (studia podyplomowe w Koszalinie) tel , , Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych tel , Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy tel , tel , ELEKTRYCZNY Technologie WWW tel , , Grafika i multimedia tel , , INFORMATYKI Informatyka i technologia informacyjna tel.: , faks: , Systemy informacji geograficznej tel , 69

16 INŻYNIERII MECHANICZNEJ I MECHATRONIKI Inżynieria Spawalnictwa tel.: , faks: , Komputerowe projektowanie form wtryskowych i wyrobów tel.: , Menedżer i Auditor Systemu Zarządzania Jakością tel.: , , Przetwórstwo tworzyw polimerowych tel.: , Recyklingo tworzyw polimerowych tel.: , DOKTORANCKIE KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA Architektura Krajobrazu tel.: , kom.: , Florystyka tel.: , Melioracje wodne tel.: , Ochrona roślin tel.: , Uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków tel.: , Zielarstwo tel.: , Żywność ekologiczna pochodzenia roślinnego tel.: , NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWA Żywienie człowieka - promocja zdrowia tel.: , TECHNIKI MORSKIEJ Projektowanie jachtów i pływających jednostek sportowych tel.: , TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ Studia Podyplomowe z chemii dla nauczycieli tel.: , BIOTECHNOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT tel Dyscyplina naukowa: zootechnika ELEKTRYCZNY tel Dyscypliny naukowe: elektrotechnika, automatyka i robotyka INFORMATYKI tel Dyscyplina naukowa: informatyka INŻYNIERII MECHANICZNEJ I MECHATRONIKI tel Dyscypliny naukowe: budowa i eksploatacja maszyn (również doktoranci z Wydziału Techniki Morskiej), inżynieria materiałowa KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA tel Dyscypliny naukowe: agronomia, inżynieria rolnicza, kształtowanie środowiska, ogrodnictwo, ekonomia (doktoranci z Wydziału Ekonomicznego) NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWA tel Dyscypliny naukowe: rybactwo, technologia żywności i żywienia TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ tel , Dyscypliny naukowe: inżynieria chemiczna, technologia chemiczna 70

17 DLA STUDENTÓW KLUB UCZELNIANY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO ZUT KLUBY STUDENCKIE Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego; Akademicki Klub Turystyczny Kroki ; Akademicki Klub Jeździecki. ORGANIZACJE STUDENCKIE Parlament Samorządu Studentów; Niezależne Zrzeszenie Studentów Polskich ZUT; Zrzeszenie Studentów Polskich; Logos; Lokalny Komitet The International Association For The Exchange Of Students For Technical Experience. STUDENCKIE KOŁA NAUKOWE BIOTECHNOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY EKONOMICZNY ELEKTRYCZNY INFORMATYKI INŻYNIERII MECHANICZNEJ I MECHATRONIKI KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWA TECHNIKI MORSKIEJ TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ Biologii Rozrodu; Biotechnologów Produktów Pochodzenia Zwierzęcego; Enzymologów; Fizjologii Zwierząt; Genetyków Zwierząt; Hodowców Koni; Inżynierii Genetycznej; Mikrobiologów; Zdrowe Zwierze ; Hodowców Zwierząt Przeżuwających Taurus ; Anatomii Zwierząt; Żywieniowców; Bioarchitektura ; Optim ; Profil ; Rysunku Disegna, Inżynierii Wodnej ; ĘĄ; Ekonomii Inwestor ; Informatyki BIT; Logistyki; Marketingu Promar ; Zarządzania i Turystyki Glob-all, Rachunkowość FIFO ; Prawa i Gospodarki Nieruchomościami; Stowarzyszenia Elektryków Polskich; Koło Naukowe Oddział Studencki THE INSTITUTE OF ELECTRICALAND ELECTRONICS ENGINEERS; Elkona ; Inżynierii Biomedycznej Akson ; Act! ; Saris ; Skorp ; Teleinformatyki ; Cel ; MULTIMEDIALNI; TWIPS ; Print Team ;Grupa.NET; SEP Zastosowań Komputerów w Technikach Obliczeniowych i Projektowych CADM; Solidus ; Mechatroników ; Transportu; Agroekologów; Biotechnologów; Chiropterologiczne Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody Salamandra ; Dendrologów i Projektantów Terenów Zieleni; Florystów; Kwiaciarzy; Ochrony Przyrody; Ochrony Środowiska; Entomologów i Terrorystów; Akwakultury; Badan Podwodnych; Fizjologów Żywienia Człowieka; Hydrobiologów; Hydrochemii i Ochrony Wód; Ichtiologów i Akwarystów; Oceanograficzne; Technologów Żywności; Towaroznawców Auditor ; Żywienia Człowieka; Technologów Mięsa; Wędkarzy; Abysal ; INNTRANS ; Aquatilus ; Płetwonurków Scubadiscowery ; α-reaktywni; Liga Ochrony Przyrody; Technolog ; Proekolog ; Zapachowej Jakości Powietrza;. Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego ZUT jest studencką organizacją sportu akademickiego. Celem KU AZS ZUT jest upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki, podnoszenie sprawności fizycznej i polepszanie stanu zdrowia społeczności akademickiej a także rozwijanie sportu wyczynowego w środowisku akademickim. Poprzez swoje działania powodujemy zwiększanie aktywności i kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za losy naszego Klubu, ZUT i środowiska. Działamy również na rzecz ochrony środowiska oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, w szczególności narkomanii i alkoholizmowi. Swoje cele realizujemy poprzez organizowanie rekreacji i turystyki oraz życia sportowego w 20 sekcjach (aerobiku,badmintona, brydża sportowego, futsalu kobiet, karate, koszykówki kobiet, koszykówki mężczyzn, lekkiej atletyki, narciarska, sporty siłowe, piłka siatkowa kobiet,piłka siatkowa mężczyzn, szachy, pływanie, tenis, tenis stołowy, rugby,unihokej mężczyzn, piłka nożna mężczyzn, wioślarska). Uczestniczymy czynnie w imprezach krajowych i środowiskowych. Współdziałamy w organizowaniu szkoleń i doszkalania organizatorów sportu i rekreacji. Organizujemy obozy sportowe, współorganizujemy obozy rekreacyjne i turystyczne. Chcąc propagować różne formy sportu, rekreacji i turystyki ściśle współpracujemy z władzami uczelni, Samorządem Studenckim a także z trenerami zatrudnionymi w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu. Do dyspozycji studentów ZUT czynnie uprawiających sport jest kompleks sportowy przy ul. Tenisowej, z halą sportową o pełnych wymiarach do gry w piłkę ręczną, odkryte boiska do gry w piłkę nożną, tenisa oraz zajęć z lekkoatletyki oraz sala przy ul. Judyma 4. 71

18 ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE AL. PIASTÓW, - SZCZECIN REKTOR TEL.:, FAX: PROREKTOR DS. STUDENCKICH TEL.: FAX: PROREKTOR DS. KSZTAŁCENIA TEL.:, FAX: PROREKTOR DS. ORGANIZACJI I ROZWOJU UCZELNII TEL.: TEL./FAX: PROREKTOR DS. NAUKI TEL.:, FAX: DANE TELEADRESOWE BIOTECHNOLOGII I HODOWLI ZWIERZĄT BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY EKONOMICZNY ELEKTRYCZNY INFORMATYKI INŻYNIERII MECHANICZNEJ I MECHATRONIKI KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA NAUK O ŻYWNOŚCI I RYBACTWA TECHNIKI MORSKIEJ TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ - SZCZECIN, UL. DOKTORA JUDYMA TEL.:, FAX: - SZCZECIN, AL. PIASTÓW BUDOWNICTWO, INŻ. ŚRODOWISKA: TEL.:, FAX: ARCH. I URBANISTYKA, WZORNICTWO: TEL.:, FAX: - SZCZECIN, UL. ŻOŁNIERSKA TEL.:, - SZCZECIN, UL. SIKORSKIEGO TEL.:, FAX: - SZCZECIN, UL. ŻOŁNIERSKA TEL.:, FAX: - SZCZECIN, AL. PIASTÓW TEL.:, FAX: - SZCZECIN, UL. J. SŁOWACKIEGO TEL. - SZCZECIN, UL. KAZIMIERZA KRÓLEWICZA TEL.:, - SZCZECIN, AL. PIASTÓW TEL.:, FAX: - SZCZECIN, AL. PIASTÓW TEL.:, FAX: KWESTOR TEL.: FAX: KANCLERZ TEL.: TEL./FAX: INSTYTUT FIZYKI - SZCZECIN, AL. PIASTÓW TEL./FAX: BIURO PROMOCJI - SZCZECIN, AL. PIASTÓW TEL.: FAX: STUDIUM MATEMATYKI - SZCZECIN, AL. PIASTÓW TEL./FAX: STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU - SZCZECIN, UL. TENISOWA TEL.:, FAX: STUDIUM NAUK HUMANISTYCZNYCH I PEDAGOGICZNYCH - SZCZECIN, AL. PIASTÓW TEL.:, STUDIUM PRAKTYCZNEJ NAUKI JĘZYKÓW OBCYCH - SZCZECIN, AL. PIASTÓW TEL.: FAX: 77 STUDIUM KULTURY - SZCZECIN, UL. WYSPIAŃSKIEGO TEL.: FAX: BIBLIOTEKA GŁÓWNA - SZCZECIN, UL. PUŁASKIEGO TEL.: TEL./FAX:

19

Informator. na I rok studiów. dla kandydatów. jeden Uniwersytet. wiele możliwości

Informator. na I rok studiów. dla kandydatów. jeden Uniwersytet. wiele możliwości Informator dla kandydatów na I rok studiów 2012/2013 wiele możliwości jeden Uniwersytet INFORMACJE OGÓLNE 1 2INFORMACJE OGLÓNE Masz pytania? Biuro ds. Rekrutacji e-mail: rekrutacja@univ.szczecin.pl tel.

Bardziej szczegółowo

CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie PRZEWODNIK

CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie PRZEWODNIK CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie PRZEWODNIK PO KIERUNKACH KSZTAŁCENIA W SZKOŁACH WYŻSZYCH W CZĘSTOCHOWIE CZĘSTOCHOWA, CZERWIEC - LIPIEC 2009

Bardziej szczegółowo

O UCZELNI WŁADZE. Ochrona Środowiska, Zarządzanie i Marketing. W następnych latach Uczelnia uzyskiwała uprawnienia do prowadzenia kolejnych kierunków:

O UCZELNI WŁADZE. Ochrona Środowiska, Zarządzanie i Marketing. W następnych latach Uczelnia uzyskiwała uprawnienia do prowadzenia kolejnych kierunków: O UCZELNI WŁADZE Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie jest Uczelnią o wieloletniej tradycji. Powołana została decyzją Ministra Edukacji Narodowej w lipcu 1995 roku i zarejestrowana pod numerem

Bardziej szczegółowo

Alfabetyczny spis kierunków i specjalności

Alfabetyczny spis kierunków i specjalności Dla Kandydatów 2015/2016 W Informatorze: Bogata tradycja nowoczesnej uczelni 4 5 UEK w liczbach 6 7 Więcej niż studia 8 9 UEK fakty 10 Zagraniczna ścieżka edukacyjna 11 12 Drogowskaz kandydata 13 ABC

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska. Politechnika Warszawska WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA www.wz.pw.edu.pl

Politechnika Warszawska. Politechnika Warszawska WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA www.wz.pw.edu.pl 1 Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA www.wz.pw.edu.pl 2 Spis treści WYŻSZE STUDIA MENEDŻERSKIE Informator dla Kandydatów 2012/2013 Politechnika Warszawska Informacja o

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE: WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W CHOJNICACH Kierunek: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI - studia I stopnia.

STUDIA STACJONARNE: WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W CHOJNICACH Kierunek: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI - studia I stopnia. STUDIA STACJONARNE: WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W CHOJNICACH ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI - studia I stopnia. STUDIA NIESTACJONARNE: WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W CHOJNICACH ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI -

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie REKRUTACJA 2013/2014 Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin 2 3 Spis treści Słowo Rektora 5 Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

2009/2010. Ochrona środowiska

2009/2010. Ochrona środowiska 2009/2010 Ochrona środowiska Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytet Zielonogórski 2009/2010 UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ NAUK BIOLOGICZNYCH PAKIET INFORMACYJNY kierunek OCHRONA ŚRODOWISKA Rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Informator. Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014

Informator. Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014 Informator Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014 Akademia Morska w Gdyni Informator Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

vademecum Dla Kandydatów 2014/2015

vademecum Dla Kandydatów 2014/2015 vademecum Dla Kandydatów 2014/2015 W Informatorze: Bogata tradycja nowoczesnej uczelni 4 5 UEK w liczbach 6 7 Więcej niż studia 8 9 UEK fakty 10 Zagraniczna ścieżka edukacyjna 11 12 Drogowskaz kandydata

Bardziej szczegółowo

spis treści www.rekrutacja.uph.edu.pl Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych...21 Wydział Humanistyczny...3 Studia doktoranckie...

spis treści www.rekrutacja.uph.edu.pl Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych...21 Wydział Humanistyczny...3 Studia doktoranckie... spis treści Wydział Humanistyczny...3 Bezpieczeństwo narodowe...3 Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych...4 Filologia...5 Filologia polska...6 Historia...7 Pedagogika...8 Wydział Nauk Ścisłych...9

Bardziej szczegółowo

WYBIERZ SWÓJ KLUCZ DO SUKCESU

WYBIERZ SWÓJ KLUCZ DO SUKCESU WYBIERZ SWÓJ KLUCZ DO SUKCESU Broszura informacyjna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dla kandydatów na studia 2015/2016 SPIS TREŚCI Słowo od Rektora Dlaczego warto studiować w UMCS? UMCS

Bardziej szczegółowo

87 lat. 1. miejsce. ponad 200 uczelniami. najlepsza w Polsce. funkcjonowania i doświadczeń. Studentka UEK. w konkursie Primus Inter Pares 2010

87 lat. 1. miejsce. ponad 200 uczelniami. najlepsza w Polsce. funkcjonowania i doświadczeń. Studentka UEK. w konkursie Primus Inter Pares 2010 1. miejsce w rankingu szkół wyższych (tygodnik Wprost, maj 2010 r.) 1. miejsce Współpraca z ponad 200 uczelniami na całym świecie Studentka UEK najlepsza w Polsce 1. miejsce wśród najlepiej zarabiających

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2014/2015

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2014/2015 Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2014/2015 Zasady rekrutacji określają warunki przyjęć na następujące rodzaje studiów: - stacjonarne: pierwszego i drugiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr./15 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach w

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU. Informator. dla kandydatów na I rok studiów. rok akademicki 2015/2016

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU. Informator. dla kandydatów na I rok studiów. rok akademicki 2015/2016 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU Informator dla kandydatów na I rok studiów rok akademicki 2015/2016 NOWY SĄCZ 2015 Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 czerwca 2013r. na kierunku informatyka prowadzonym w ramach nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogóloakademickim

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Oferta kształcenia na rok akademicki 2015/2016 DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ W AGH? 1913 TRADYCJA I RENOMA Akademia została powołana w 1913 r. przez

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. w 2013 roku. Dokument wewnętrzny Uczelni

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. w 2013 roku. Dokument wewnętrzny Uczelni SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ w 2013 roku Dokument wewnętrzny Uczelni Skład: Sekretariat Rektora Politechniki Rzeszowskiej na podstawie materiałów z jednostek organizacyjnych Uczelni

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE NA ROK AKADEMICKI 2015/2016

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE NA ROK AKADEMICKI 2015/2016 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE NA ROK AKADEMICKI 2015/2016 1 1. Niniejsza uchwała określa zasady i tryb postępowania rekrutacyjnego na I rok jednolitych studiów

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 169 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012r., poz. 572, z póź. zm.) uchwala się, co następuje:

Na podstawie art. 169 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012r., poz. 572, z póź. zm.) uchwala się, co następuje: Uchwała nr 45/2013 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 28.05.2013r. w sprawie warunków i trybu przyjęć na studia na rok akademicki 2014/2015 w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Informator 2015/2016. Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu. rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz

Informator 2015/2016. Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu. rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz Informator 2015/2016 Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz strona 2 Dlaczego warto studiowac w Walczu.............. 3 SLowo Rektora..................................

Bardziej szczegółowo

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS PAKIET INFORMACYJNY 2012 / 2013 ECTS Kierunek Zarządzanie Warszawa, 2012 Spis

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY ECTS

PAKIET INFORMACYJNY ECTS Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania (WSKiZ) ul. Różana 17a 61-577 Poznań tel. (48) (061) 834 59 00 uczelnia@wskiz.poznan.pl www.wskiz.edu PAKIET INFORMACYJNY ECTS Wiadomości ogólne Poznań, rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku

Program studiów dla kierunku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. JAKUBA Z PARADYŻA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM WYDZIAŁ TECHNICZNY Program studiów dla kierunku Informatyka na poziomie studiów pierwszego stopnia, o profilu praktycznym

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów ZARZĄDZANIE 1.2. Poziom kształcenia Studia I stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

Zasady Rekrutacji. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia:

Zasady Rekrutacji. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia: Zasady Rekrutacji Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia: 1. ankieta osobowa kandydata oraz podanie (formularze ankiety oraz podania zamieszczone są na stronie

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA ul. Cukrowa 8 71-004 Szczecin tel.: (91)

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ Wydział Zarządzania i Dowodzenia

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ Wydział Zarządzania i Dowodzenia OFERTA EDUKACYJNA WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA i DOWODZENIA na rok akademicki 2014/15 Forma studiów: studia stacjonarne studia niestacjonarne Rodzaj studiów: studia I stopnia (osoby posiadające świadectwo dojrzałości)

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNIE NAJLEPSZA

PRAKTYCZNIE NAJLEPSZA PRAKTYCZNIE NAJLEPSZA INFORMATOR 2012/2013 STUDIA INŻYNIERSKIE AUTOMATYKA I ROBOTYKA INFORMATYKA OCHRONA ŚRODOWISKA ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA LICENCJACKIE ZARZĄDZANIE STUDIA PODYPLOMOWE

Bardziej szczegółowo