P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne"

Transkrypt

1 Instytut Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Załącznik do Uchwały Senatu Nr 57/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. Humanistyczny filologia język angielski I stopień ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot : Bezpieczeństwo i higiena pracy. Kod przedmiotu:. Punkty ECTS: 0. Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy 5. Język wykładowy: polski. Rok studiów: I 7. Semestr/y:. Liczba godzin ogółem: S/ NS/ 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i liczba godzin w semestrze: Ćwiczenia (Ćw.) S/ NS/ 0. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia B - Wymagania wstępne Brak. C - Cele kształcenia CW: zna problematykę bezpieczeństwa i higieny pracy. CU: potrafi reagować w sytuacjach trudnych, wymagających prawidłowego reagowania. CK: Umiejętność komunikowania i rozwiązywania sytuacji trudnych. D - Efekty kształcenia EKW EKU EKK student posiada podstawy wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy w instytucjach edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych dokonuje analizy własnych działań, potrafi uczestniczyć w dyskusji o bezpieczeństwie i higienie w pracy. adaptuje się do nowych, zmiennych okoliczności, które mogą występować podczas wykonywania pracy zawodowej odpowiedzialnie przygotowując się do swojej pracy. E - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach studiów Ćwiczenia: Ćw.: Istota bezpieczeństwa i higieny pracy; obowiązki i odpowiedzialność studentów w zakresie bhp, przepisy resortowe dotyczące bhp w szkołach wyższych; ochrona przeciwpożarowa; zasady udzielania pierwszej pomocy; tryb dochodzenia roszczeń powypadkowych. Ćw.: Bezpieczeństwo i higiena pracy w instytucjach edukacyjnych. Razem liczba godzin ćwiczeń K_W05 K_U0 K_K0 S Ns Ogółem liczba godzin przedmiotu: F Metody nauczania oraz środki dydaktyczne Metody nauczania: M wykład konwersatoryjny. Środki dydaktyczne: kodeks pracy, ustawy i rozporządzenia. G - Metody oceniania F formująca Prowadzona na początku i w trakcie zajęć, przez nauczycieli i studentów. Pomaga ukierunkować nauczanie do poziomu studentów, a studentowi pomaga w uczeniu się. P podsumowująca Prowadzona pod koniec przedmiotu, podsumowuje osiągnięte efekty kształcenia. P ocena podsumowująca powstała na podstawie

2 F obserwacja. Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie bez oceny. Załącznik do Uchwały Senatu Nr 57/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. ocen formujących. H - Literatura przedmiotu Literatura obowiązkowa:.kodeks pracy. Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia sierpnia 99r. z późniejszymi zmianami. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia kwietnia 00r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny podlegać budynki i ich usytuowania, z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia kwietnia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 007 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach. I Informacje dodatkowe Imię i nazwisko sporządzającego Data sporządzenia / aktualizacji Dane kontaktowe ( , telefon) Podpis

3 Załącznik do Uchwały Senatu Nr 57/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. Instytut Humanistyczny Kierunek filologia język angielski Poziom studiów studia I stopnia Profil kształcenia ogólnoakademicki PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU A - Informacje ogólne. Przedmiot Dydaktyka języka angielskiego. Kod przedmiotu:. Punkty ECTS: 9. Rodzaj przedmiotu: obieralny 5. Język wykładowy: angielski. Rok studiów: II, III 7. Semestr/y:,, 5,. Liczba godzin ogółem: S/5 NS/0 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i liczba godzin w semestrze: 0. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Brak. Ćwiczenia (Ćw) ogółem S/5 NS/0 sem. - S/0 NS/0 sem. - S/0 NS/0 5 sem. - S/5 NS/ sem. - S/0 NS/0 mgr Bogna Ferensztajn, mgr Magdalena Witkowska B - Wymagania wstępne C - Cele kształcenia CW: zapoznanie studentów z teorią w zakresie dydaktyki nauczania języka angielskiego na pierwszym i drugim etapie edukacyjnym. CU: wykształcenie umiejętności planowania zajęć języka angielskiego w przedszkolu i szkole podstawowej. CU: diagnozowanie potrzeb językowych uczniów, określanie ich mocnych i słabych stron, opracowywanie wyników obserwacji, formułowanie wniosków i wdrażanie odpowiednich działań. CU: rozwijanie umiejętności kierowania procesami nauczania i uczenia się języka. CU: rozwijanie umiejętności wytwarzania i dobierania materiałów, środków i technik ćwiczeń językowych. CK: promowanie autonomii i etyki pracy. D - Efekty kształcenia ma uporządkowaną wiedzę na temat różnic indywidualnych oraz wynikających z nich potrzeb w zakresie kształcenia językowego, EKW K_W05 K_W0 K_W EKW zna podstawę programową nauczania języków obcych w szkole podstawowej, K_W0 EKW EKU ma uporządkowaną wiedzę szczegółową w zakresie dydaktyki ogólnej i dydaktyki języka angielskiego. potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu dydaktyki i metodyki szczegółowej w praktyce zawodowej, K_W07 K_W0 K_U0 K_U0 K_U0 K_U0 EKU posiada umiejętności diagnostyczne pozwalające na rozpoznawanie potrzeb językowych K_U uczniów, formułowanie wniosków i wdrażanie odpowiednich działań, EKU potrafi kierować procesami nauczania i uczenia się języka, K_U EKU potrafi projektować i wykorzystywać dostępne materiały, środki i techniki pracy K_U05 dydaktycznej, EKU5 potrafi analizować własne działania zawodowe i wskazywać obszary wymagające modyfikacji, potrafi eksperymentować i wdrażać działania innowacyjne. K_U

4 Załącznik do Uchwały Senatu Nr 57/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. EKK ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności nauczycielskich; rozumie potrzebę K_K0 ciągłego rozwoju zawodowego, EKK ma świadomość istnienia etycznego wymiaru oceniania uczniów. K_K05 E - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach studiów Ćwiczenia - semestr : Podstawy dydaktyki. Charakterystyka dzieci i procesu nauczania dzieci języka obcego. Język obcy jako przedmiot szkolny. Rola i zastosowanie języka ojczystego w klasie. Zarządzanie procesem nauczania, kierowanie klasą. Wzory interakcji w klasie. Role nauczyciela. Podejścia, metody i techniki w nauczaniu języka. Środki i zasoby dydaktyczne. Materiały dydaktyczne, autentyczne oraz tworzenie materiałów własnych. - semestr : Warsztat pracy nauczyciela języka angielskiego. Planowanie lekcji. Nauczanie sprawności rozumienia ze słuchu. Nauczanie sprawności mówienia. Nauczanie wymowy. - semestr 5: Nauczanie sprawności czytania ze zrozumieniem. Nauczanie sprawności pisania. Nauczanie gramatyki i słownictwa. Integracja sprawności i form językowych. - semestr : Podstawa programowa a program nauczania i rozkład materiału. Analiza potrzeb i projektowanie kursu. Pojęcie heterogeniczności klasy. Dyscyplina w klasie. Testowanie i ocenianie: ocenianie kształtujące i sumujące, ocena i samoocena. Autonomia ucznia. Kultura i literatura na lekcji języka obcego. Rozwój zawodowy nauczyciela. Razem liczba godzin ćwiczeń Ogółem liczba godzin przedmiotu: 5 0 F Metody nauczania oraz środki dydaktyczne Metody dydaktyczne: M rozwiązywanie problemu, dyskusja, symulacja lekcji, M5 analiza tekstu źródłowego, M pokaz prezentacji multimedialnej. Środki dydaktyczne: tekst, prezentacja multimedialna, film, nagranie audio, rekwizyt/realia, próbki materiałów nauczania (podręczniki), interaktywne karty pracy (worksheets), CALL, projekt, praca pisemna, test, plan lekcji. G - Metody oceniania F formująca Prowadzona na początku i w trakcie zajęć, przez nauczycieli i studentów. Pomaga ukierunkować nauczanie do poziomu studentów, a studentowi pomaga w uczeniu się. F sprawdziany (testy), F obserwacja/aktywność (przygotowanie do zajęć, udział w dyskusji), F wypowiedź/wystąpienie (przedstawienie i omówienie projektu, pokaz i omówienie prezentacji multimedialnej, przeprowadzenie symulacji lekcji), F praca pisemna (przygotowanie planu lekcji dla wyznaczonego poziomu nauczania). Imię i nazwisko sporządzającego I Informacje dodatkowe Bogna Ferensztajn S P podsumowująca Prowadzona pod koniec przedmiotu, podsumowuje osiągnięte efekty kształcenia. P egzamin pisemny i ustny Forma zaliczenia przedmiotu: egzamin H - Literatura przedmiotu Literatura obowiązkowa:. Brewster, J. et al. 99. The Primary English Teacher's Guide. Harlow: Pearson Education Limited.. Brown, H.D. 99. Teaching by Principles. Prentice Hall Regents.. Moon, J Children Learning English. Macmillan Heinemann. Literatura zalecana / fakultatywna:. Brown, H. D. 99. Principles of Language Learning and Teaching. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall Regents.. Brumfit, Ch. et al. 99. Teaching English to Children. London: Collins ELT.. Halliwell, S. 99.Teaching English in the Primary Classroom. London: Longman.. Phillips, S. 99. Young Learners. Oxford: OUP. 5. Scott, W. i Ytreberg, L Teaching English to Children. London: Longman.. Slattery, M. i Willis, J. 00. English for Primary Teachers. Oxford: OUP. 7. Czasopisma: Forum, Języki obce w szkole, The Teacher, Modern English Teacher. Ns

5 Data sporządzenia / aktualizacji Dane kontaktowe ( , telefon) Podpis Załącznik do Uchwały Senatu Nr 57/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r.

6 Instytut Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Załącznik do Uchwały Senatu Nr 57/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. Humanistyczny filologia język angielski studia I stopnia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot Emisja głosu z ergonomią. Kod przedmiotu:. Punkty ECTS: 5. Rodzaj przedmiotu: obieralny 5. Język wykładowy: polski. Rok studiów: II, III 7. Semestr/y:, 5. Liczba godzin ogółem: S/5 NS/ 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i liczba godzin w semestrze: Ćwiczenia (Ćw.) S/5 NS/ 0. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia B - Wymagania wstępne Brak. C - Cele kształcenia CW: student posiada wiedzę dotyczącą budowy aparatu głosowego, zjawisk fizjologicznych związanych z tworzeniem głosu, jego emisją, zaburzeniami, odbiorem i higieną. CW: posiada wiedzę dotyczącą opanowania umiejętności prawidłowego operowania głosem, jego ustawienia, rozpoznawania i usuwania zaburzeń oraz doboru metod usprawniania. CW: posiada wiedzę dotyczącą podstawowych pojęć teoretycznych oraz metod badawczych z zakresu fonetyki, akustyki i logopedii związanych z głosem i mową dźwiękową. CU: posiada umiejętność prawidłowego tworzenia i operowania głosem oraz jego ustawienia. CU: posiada umiejętność rozpoznawania i usuwania zaburzeń oraz doboru metod usprawniania, w tym ćwiczeń fonacyjnych, artykulacyjnych i dykcyjnych. CU: potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i umiejętności dotyczące tworzenia głosu oraz przewidywania skutków podejmowanych działań. CK: ma wykształconą wrażliwość na problemy emisyjne swoje oraz innych; jest świadomy odpowiedzialności za postawę społeczną i projektowanie działań zawodowych. CK: jest świadomy konieczności ciągłego doskonalenia zawodowego i rozwoju osobistego w realizacji działań pedagogicznych, z zakresu emisji głosu i ergonomii. D - Efekty kształcenia EKW student posiada wiedzę dotyczącą budowy i funkcjonowania narządu głosu, K_W07 EKW posiada wiedzę umożliwiającą rozpoznawanie i usuwanie zaburzeń aparatu głosotwórczego; posiada wiedzę umożliwiającą dobór odpowiednich metod usprawniania i tłumaczenia celowości ich zastosowania, K_W05 EKW zna podstawowe pojęcia i słownictwo dotyczące emisji głosu. K_W0 EKU posiada umiejętność prawidłowego tworzenia oraz operowania głosem, K_U7 EKU posiada umiejętność diagnozowania i rozwiązywania problemów emisyjnych, K_U7 EKU umiejętnie wykorzystuje techniki ćwiczeń, pozwalających na samodzielne doskonalenie K_U warsztatu, posiada umiejętność opanowania stresu podczas publicznych występów oraz potrafi reagować odpowiednio do okoliczności towarzyszących, takich jak akustyka, wymagania publiczności. EKK jest wrażliwy na problemy emisyjne swoje oraz innych; ma poczucie odpowiedzialności za K_K05

7 Załącznik do Uchwały Senatu Nr 57/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. EKK postawę społeczną i projektowanie działań zawodowych, jest przekonany o potrzebie ciągłego doskonalenia się zawodowego i rozwoju osobistego w realizacji działań pedagogicznych z zakresu emisji głosu i ergonomii; jest chętny do integracji z innymi osobami w ramach różnych zadań, projektów i przedsięwzięć kulturalnych. E - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach studiów Ćwiczenia Ćw.. Wprowadzenie w problematykę. Budowa i funkcjonowanie narządu mowy. Omówienie kryteriów zaliczenia przedmiotu. Ćwiczenia i wprawki wokalne. Ćw.. Ciało jako instrument. Prawidłowa postawa ciała jako podstawa prawidłowej emisji. Ćw.. Ćwiczenia oddechowe aktywujące przepony. Ćwiczenia relaksacyjne. Ćw.. Głos, rodzaje. Średnica głosu. Mowa a śpiew, podstawowe zasady i wskazania dla mowy zawodowej i śpiewu. Ćwiczenia i wprawki wokalne. Ćw. 5. Aparaty czynnościowe instrumentu głosu Aparat rezonacyjno-artykulacyjny. Dykcja, środki wyrazu oraz opracowanie tekstu. Ćwiczenia przygotowujące aparat rezonacyjno-artykulacyjny do prawidłowej pracy. Ćw.. Aparat otwarcia. Aparat rytmiczno-emocjonalny. Ćwiczenia i wprawki wokalne. Ćw. 7. Technika otwarcia gardła. Higiena i choroby narządu głosu. Ćw.. Autoprezentacja. Omówienie i podsumowanie semestru. Razem liczba godzin ćwiczeń K_K0 K_K0 K_K0 S 5 Ns Ogółem liczba godzin przedmiotu: 5 F Metody nauczania oraz środki dydaktyczne Metody nauczania: M5 ćwiczenia przedmiotowe, M wykład konwersatoryjny. Środki dydaktyczne: pianino, odtwarzacz CD. G - Metody oceniania F formująca Prowadzona na początku i w trakcie zajęć, przez nauczycieli i studentów. Pomaga ukierunkować nauczanie do poziomu studentów, a studentowi pomaga w uczeniu się. F obserwacja/aktywność (udział w dyskusjach), F sprawdzian (praktyczny umiejętności). Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie z oceną. H - Literatura przedmiotu P podsumowująca Prowadzona pod koniec przedmiotu, podsumowuje osiągnięte efekty kształcenia. P5 wystąpienie (prezentacja ćwiczeń). Literatura obowiązkowa:. J. Gałęska-Tritt, Dzieci lubią śpiewać, a my razem z nimi! Mały poradnik metodyczny dla wychowawców i rodziców. Wydawnictwo: MILA Poznań 007. B. Tarasiewicz, Mówię i śpiewam świadomie, podręcznik do nauki emisji głosu, wydawnictwo: UNIVERSITAS, Kraków 00 Literatura zalecana / fakultatywna:. J. Gałęska-Tritt, Śpiewam solo i w zespole, psychofizjologia śpiewu dla każdego Poznań 009. Łastik A. Poznaj swój głos..., (Audio Book) wydawnictwo: Studio Emka. Toczyska B. Głośno i wyraźnie (9 lekcji dobrego mówienia) Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 007. Toczyska B. Elementarne ćwiczenia dykcji, Gdańskie Wydawnictwo Oswiatowe, Gdańsk Toczyska B. Łamańce z dedykacją (logopedia dla logopedów, nauczycieli, młodzieży szkół srednich, studentów szkół artystycznych) wydawnictwo: Podkowa, Gdańsk 00. Wojtynski J. Cz. Emisja glosu, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa Zielińska H. Kształcenie głosu, Wydawnictwo Muzyczne Polihymnia, Lublin 00 Imię i nazwisko sporządzającego Data sporządzenia / aktualizacji.05. Dane kontaktowe ( , telefon) I Informacje dodatkowe

8 Podpis Załącznik do Uchwały Senatu Nr 57/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r.

9 Instytut Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Humanistyczny Załącznik do Uchwały Senatu Nr 57/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. filologia język angielski studia I stopnia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U A - Informacje ogólne. Przedmiot Gramatyka opisowa. Kod przedmiotu:. Punkty ECTS: 0. Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy 5. Język wykładowy: angielski. Rok studiów: I, II 7. Semestr/y:,,. Liczba godzin ogółem: S/05 NS/70 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i liczba godzin w semestrze: 0. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Brak. Wykład (Wyk.) Ćwiczenia (Ćw.) S/5 NS/0 S/90 NS/0 dr Sylwester Jaworski, mgr Bożena Olechnowicz B - Wymagania wstępne C - Cele kształcenia CW: zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu fonetyki, fonologii, morfologii i składni na przykładzie języka angielskiego. CU: rozwijanie umiejętności analizy i opisu struktury języka na poziomie fonetyki, fonologii, morfologii i składni na przykładzie języka angielskiego. CK: nabycie umiejętności planowania i monitorowania własnego rozwoju. CK: uwrażliwienie na różnorodność językową. CK: rozwinięcie postawy akceptacji zmiany językowej. D - Efekty kształcenia EKW posiada uporządkowaną wiedzę z zakresu fonetyki, fonologii, morfologii i składni języka angielskiego. K_W0 K_W0 K_W0 EKU potrafi dokonać analizy struktur językowych posługując się terminologią naukową, K_U0 EKU potrafi dokonać analizy porównawczej struktury języka ojczystego z językiem specjalności, K_U0 EKU potrafi uczestniczyć w dyskusji na temat języka używając języka specjalności. K_U0 EKK zna zakres swojej wiedzy i rozumie potrzebę dokształcania się, K_K0 EKK okazuje bezstronność w podejściu do różnorodności językowej, K_K0 EKK akceptuje zmianę językową jako naturalny proces w rozwoju języka. K_K0 E - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach studiów Wykłady Wyk.. Podstawowe założenia Gramatyki Generatywnej, Wyk.. Części mowy i części zdania. Wyk.. Struktura frazy rzeczownikowej. Wyk.. Analiza struktury zdania prostego. Ćwiczenia Ćw.. Artykulacja samogłosek języka angielskiego. Ćw.. Artykulacja spółgłosek języka angielskiego. Ćw.. Fonemy i alofony, procesy fonologiczne. Ćw.. Cechy prozodyczne języka: akcent wyrazowy, rytm i intonacja. Razem liczba godzin wykładów S 5 S 0 Ns 0 Ns

10 Załącznik do Uchwały Senatu Nr 57/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. Ćw. 5. Morfologia: podstawowe pojęcia, klasyfikacja morfemów. Ćw.. Procesy słowotwórcze. Ćw. 7. Kategorie gramatyczne rzeczownika, czasownika i przymiotnika w języku angielskim. Ćw.. Wstęp do składni: podstawowe założenia Gramatyki Generatywnej. Ćw. 9. Struktura frazy rzeczownikowej. Ćw. 0. Analiza struktury zdania prostego. Razem liczba godzin ćwiczeń Ogółem liczba godzin przedmiotu: F Metody nauczania oraz środki dydaktyczne Metody nauczania: M wykład informacyjny, M pokaz prezentacji multimedialnych, M5 analiza tekstu, M dyskusja. Środki dydaktyczne: sprzęt multimedialny, prezentacje multimedialne. G - Metody oceniania F formująca Prowadzona na początku i w trakcie zajęć, przez nauczycieli i studentów. Pomaga ukierunkować nauczanie do poziomu studentów, a studentowi pomaga w uczeniu się. F sprawdziany pisemne, F obserwacja/aktywność (udział w dyskusji, przygotowanie do zajęć), F5 ćwiczenia praktyczne, F wypowiedź/wystąpienie (prezentacja i omówienie projektu). Forma zaliczenia przedmiotu: egzamin P podsumowująca Prowadzona pod koniec przedmiotu, podsumowuje osiągnięte efekty kształcenia. P egzamin. H - Literatura przedmiotu Literatura obowiązkowa:. Brinton, L The structure of modern English. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.. Collins, B & M. Mees. 00. Practical phonetics and phonology. London: Routledge.. Cruttenden, A. 99. Gimson s pronunciation of English. London: Arnold.. Crystal, D. 97. The Cambridge encyclopedia of language. Cambridge: CUP. 5. Roach, P English phonetics and phonology. Cambridge: CUP. Literatura zalecana / fakultatywna:. Hyman, L Phonology: theory and analysis. New York: Holt, Rinehart and Winston.. Ladefoged, P. 99. A course in phonetics. Fort Worth: Harcourt Brace Yovanovich College Publishers.. Laver, John. 99. Principles of phonetics. Cambridge: CUP.. Sobkowiak, W. 00. English phonetics for Poles. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie. Szpyra-Kozłowska, J & W. Sobkowiak. 00. Workbook in English phonetics. Lublin: Wydawnictwo UMCS. Imię i nazwisko sporządzającego Data sporządzenia / aktualizacji Dane kontaktowe ( , telefon) Podpis I Informacje dodatkowe Bożena Olechnowicz

11 Instytut Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Załącznik do Uchwały Senatu Nr 57/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. Humanistyczny filologia język angielski studia I stopień ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot Historia filozofii. Kod przedmiotu:. Punkty ECTS:. Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy 5. Język wykładowy: polski. Rok studiów: I 7. Semestr/y:. Liczba godzin ogółem: S/0 NS/0 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i liczba godzin w semestrze: Wykład (Wyk.) S/0 NS/0 0. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Brak. dr Magdalena Jaworska-Wołoszyn B - Wymagania wstępne C - Cele kształcenia CW: student zna najważniejsze koncepcje filozoficzne oraz wybrane zagadnienia etyczne. CU: potrafi właściwie wykorzystać nabytą wiedzę; potrafi argumentować i prowadzić dyskusje oraz właściwie rozumieć problemy filozoficzno-etyczne. CK: kształtuje wrażliwość badawczą i etyczną. D - Efekty kształcenia EKW EKU EKU EKK ma uporządkowaną wiedzę na temat wybranych koncepcji filozoficznych oraz ich społecznokulturowych, historycznych, biologicznych, psychologicznych i medycznych podstaw, potrafi w sposób klarowny i spójny wypowiadać się na tematy dotyczące wybranych zagadnień z zakresu filozofii i etyki z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając z dorobku innych dyscyplin, posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych oraz formułować wnioski odnośnie prowadzonych dyskusji, ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej, formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą, poszukuje optymalnych rozwiązań, K_W0 K_U K_U K_K05 EKK potrafi ocenić swój poziom wiedzy i umiejętności zawodowych. K_K0 E - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach studiów Wykłady Wyk.. Czym jest filozofia? (wprowadzenie pojęcia filozofia, przedstawienie gł. pojęć i kierunków filozoficznych, przedstawienie podstawowych zagadnień filozoficznych; wyjaśnienie specyfiki problemów filozoficznych, filozofia jako nauka). Wyk.. Pierwsi przedstawiciele filozofii. Tales jako inicjator filozofii physis: twierdzenia przypisywane Talesowi, woda jako zasada, znaczenie terminu arché; Anaksymander (ujęcie zasady jako bezkres), Anaksymenes (arché powietrze), Heraklit z Efezu (zmienność wszystkiego, walka i synteza przeciwieństw, zasada pojęta jako ogień, obecność i znaczenie elementów myśli orfickiej); pitagoreizm (zasada ujęta jako liczba, pojęcie kosmosu, pitagorejska nauka o duszy i metempsychoza, psychagogiczna idea retoryki); Demokryt: podstawy atomizmu. S Ns

12 Załącznik do Uchwały Senatu Nr 57/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. Wyk.. Sofiści (pogłębienie problemów moralnych w myśli greckiej; przedstawienie koncepcji akcentującej zmysłowy wymiar natury człowieka). Filozofia Sokratesa (świadectwa o Sokratesie, stanowisko Sokratesa wobec filozofii physis, sokratejska etyka i dialektyka). Wyk.. Platon (nauka o ideach, projekcja państwa idealnego, dowody nieśmiertelności duszy, anamneza, eschatologia i metempsychoza, podstawy platońskiej ascezy). Wyk. 5. Arystoteles (klasyfikacja nauk, krytyka Platona, nauka o duszy, szczęście jako najwyższy cel człowieka, podział cnót: cnoty etyczne i dianoetyczne, politologiczny aspekt myśli arystotelesowskiej). Wyk.. Greckie szkoły hellenistyczne i praktyczny wymiar filozofii (stoicy, epikurejczycy, sceptycy). Wyk. 7. Koncepcje filozoficzne św. Augustyna i św. Tomasza. Wyk.. Humanizm a filozofia antyczna. Powrót filozofów starożytnych w epoce Odrodzenia. Wybrani przedstawiciele filozofii renesansowej: C. Salutati, L. Bruni, G. Manetti, Alberti, Pico della Mirandola, Pompanazzi, Machiavelli. Wpływ myślicieli bizantyjskich na rozwój filozofii na Zachodzie. Spór między platonikami i arystotelikami. Znaczenie Akademii Florenckiej. Renesansowa logika, retoryka i poetyka. Wyk. 9. Filozofia Descartesa. Kartezjusz jako ojciec nowożytności. Podstawy racjonalizmu kartezjańskiego oraz filozofia cogito. Wyk. 0. Przedstawiciele angielskiego empiryzmu: John Locke, George Berkeley, David Hume. Wyk.. Kant (podstawy filozofii transcendentalnej, etyka: idea wolności, pojęcie dobra i zła moralnego, znaczenie imperatywu kategorycznego i hipotetycznego). Filozofia Hegla. Koncepcja historii. Założenia heglowskiej dialektyki Wyk.. Nietzsche (przedstawienie krytyki kultury, religii i moralności, koncepcji nadczłowieka, woli mocy i założeń etycznych). Wyk.. Egzystencjalizm: Człowiek w myśli filozoficznej Sartre a. Albert Camus (położenie człowieka, pojęcie absurdu, bunt wobec rzeczywistości jako podstawa działania ludzkiego, poszukiwanie sensu życia). Przedstawiciele rosyjskiego egzystencjalizmu: Bierdiajew i Szestow. Wyk.. Etyka jako jeden z głównych działów filozofii. Etyka a moralność. Etyka a prawo i obyczaj. Działy etyki. Wyk. 5. Struktura oceny etycznej: wartości, normy. Podstawowe pojęcia etyki. Dylematy etyczne. Wyk.. Etyka zawodowa (deontologia). Wartości moralne a profesjonalne zawodowe kodeksy etyczne. jako wartość. Etyczne problemy zawodu nauczyciela. Razem liczba godzin wykładów Ogółem liczba godzin przedmiotu: 0 0 F Metody nauczania oraz środki dydaktyczne Metody nauczania: M - wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, wykład z elementami analizy źródłowej i dyskusji. Środki dydaktyczne: książki, sprzęt multimedialny. G - Metody oceniania F formująca Prowadzona na początku i w trakcie zajęć, przez nauczycieli i studentów. Pomaga ukierunkować nauczanie do poziomu studentów, a studentowi pomaga w uczeniu się. F obserwacja/aktywność podczas zajęć, F wypowiedź (dyskusja). Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie z oceną H - Literatura przedmiotu P podsumowująca Prowadzona pod koniec przedmiotu, podsumowuje osiągnięte efekty kształcenia. P kolokwium (ustne). Literatura obowiązkowa:. Wł. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t.-.. Ajdukiewicz K., Zagadnienia i kierunki filozofii. Teoria poznania. Metafizyka, Warszawa 00.. Gadacz T, Historia filozofii XX wieku. Nurty, t.-, Kraków MacIntyre A., Krótka historia etyki, PWN, Warszawa Vardy P., Grosch P., Etyka, Zysk i S-ka, Poznań Singer P., Etyka praktyczna, Książka i, Warszawa 00. Literatura zalecana/fakultatywna:. Drozdowicz Z., Główne nurty w nowożytnej filozofii francuskiej, Poznań 99.. Garin E., Filozofia Odrodzenia we Włoszech, W-a 99.. Hołówka J., Etyka w działaniu, Wydawnictwo Prószyński i S-ka, Warszawa 00.. Kuderowicz Z. (pod. red.), Filozofia współczesna, t.-, Warszawa

13 Załącznik do Uchwały Senatu Nr 57/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. 5. Lazari-Pawłowska I., Etyka: Pisma wybrane. T., Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 99.. Singer P., Etyka praktyczna, Książka i, Warszawa 00. I Informacje dodatkowe Imię i nazwisko sporządzającego Data sporządzenia / aktualizacji.05.0 Dane kontaktowe ( , telefon) Podpis

14 . Przedmiot Instytut Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Załącznik do Uchwały Senatu Nr 57/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. Humanistyczny filologia język angielski studia I stopnia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U A - Informacje ogólne Historia krajów angielskiego obszaru językowego. Kod przedmiotu:. Punkty ECTS:. Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy 5. Język wykładowy: angielski. Rok studiów: I 7. Semestr/y:,. Liczba godzin ogółem: S/0 NS/0 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i Ćwiczenia (Ćw.) S/0 NS/0 liczba godzin w semestrze: 0. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia dr Joanna Bobin, mgr Bartosz Kuczyński Brak. B - Wymagania wstępne C - Cele kształcenia CW: zapoznanie z wydarzeniami i pojęciami z zakresu historii powszechnej w krajach angielskiego obszaru językowego. CW: przedstawienie historycznego kontekstu kultury angielskiego obszaru językowego oraz wpływu wydarzeń historycznych na język angielski, instytucje społeczno-publiczne, system prawny, obyczaje i święta tych krajów. CU: rozwinięcie umiejętności czytania ze zrozumieniem tekstów źródłowych oraz samodzielnego poszerzania wiedzy z zakresu historii i kultury krajów angielskiego obszaru językowego. CU: rozwinięcie umiejętności wypowiadania się w formie pisemnej i ustnej oraz uczestniczenia w dyskusji na temat historii i kultury krajów angielskiego obszaru językowego. CK: wyrobienie umiejętności organizacyjnych umożliwiających realizację takich celów jak: planowanie samodzielnego czytania zadanych tekstów, przygotowywanie się do prezentacji, dyskusji, testów itp. D - Efekty kształcenia EKW student ma uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu historii krajów angielskiego obszaru K_W językowego, EKW zna i rozumie historyczny kontekst kultury krajów obszaru języka angielskiego; potrafi K_W05 przywołać i rozpoznać powiązania między historią i kulturą tych krajów, EKW zna podstawową angielską terminologię z zakresu wiedzy o historii powszechnej. K_W EKU posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych oraz krótkich wypowiedzi pisemnych, wyrażania i uzasadniania swojej opinii oraz udziału w dyskusji o historii krajów angielskiego obszaru językowego, K_U0 K_U EKU potrafi wyszukać i wykorzystać informacje na temat historii pochodzące z różnych źródeł w K_U0 języku angielskim. EKK potrafi planować i organizować pracę krótko- i długoterminowo, K_K0 K_K0 EKK potrafi występować przed audytorium i zabierać głos w dyskusji. K_K0 E - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach studiów Ćwiczenia Ćw.. Historia Wysp Brytyjskich. Ćw.. Historia kolonialnego imperium brytyjskiego. S 0 0 Ns

15 Załącznik do Uchwały Senatu Nr 57/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. Ćw.. Historia Stanów Zjednoczonych. Ćw.. Wybrane zagadnienia historii w formie prezentacji studentów i dyskusji panelowych. Razem liczba godzin ćwiczeń Ogółem liczba godzin przedmiotu: 0 0 F Metody nauczania oraz środki dydaktyczne Metody nauczania: M wykład słowno-graficzny z bieżącym wykorzystaniem źródeł internetowych, M5 praca z tekstami źródłowymi, M prezentacje materiałów audiowizualnych, pokaz prezentacji multimedialnych, M dyskusja, debata. Środki dydaktyczne: sprzęt multimedialny, teksty źródłowe, prezentacje multimedialne, materiały audiowizualne, Internet. G - Metody oceniania F formująca F sprawdziany (pisemne wiedzy) F wypowiedź/wystąpienie (pokaz i omówienie prezentacji multimedialnej), F obserwacja/aktywność (przygotowanie do zajęć, udział w dyskusji). Forma zaliczenia przedmiotu: egzamin H - Literatura przedmiotu P podsumowująca P egzamin (pisemny). Literatura obowiązkowa:. McDowall, D. 99. An Illustrated History of Britain. London: Longman.. O`Callaghan, et al. 99. An Illustrated History Of The USA. London: Longman.. Kuczyński, B Skrypt do zajęć. Platforma edukacyjna Moodle, PWSZ Gorzów. Literatura zalecana / fakultatywna:. Cunliffe, et al. 00. The Penguin Illustrated History of Britain and Ireland. London: Penguin Books Ltd.. Morgan, K. 9. The Oxford Illustrated History of Britain. Oxford: OUP.. Schama, S. 00. A History of Britain : The Complete BBC Series. London: BBC.. Starkey, D. 00. Monarchy. London: Acorn Media. 5. Masur, et al. (red.) 000. A Biography of America. Washington: Anneberg Media.. Baker, et al. (red.) 00. America: The Story of Us. Washington: History Channel. I Informacje dodatkowe Imię i nazwisko sporządzającego Bartosz Kuczyński Data sporządzenia / aktualizacji.0.0 Dane kontaktowe ( , telefon) Podpis

P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne

P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne Załącznik do Uchwały enatu Nr 58/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. Instytut Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Humanistyczny pedagogika (opiekuńczo-wychowawcza opiekun społeczny nienauczycielska) studia

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku

Program studiów dla kierunku Program studiów dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa Załącznik do Uchwały Senatu nr 6/000/0 z dnia lutego 0 roku zmieniony Uchwałą Senatu nr 6/000/0 z dnia 8 czerwca 0 roku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW PROGRAM NAUCZANIA. Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA

KATALOG PRZEDMIOTÓW PROGRAM NAUCZANIA. Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Humanistyczny Zakład Filologii Angielskiej KATALOG PRZEDMIOTÓW PROGRAM NAUCZANIA Studia pierwszego stopnia studia niestacjonarne Kierunek: FILOLOGIA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY MODUŁU NAUCZYCIELSKIEGO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

PRZEDMIOTY MODUŁU NAUCZYCIELSKIEGO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA PRZEDMIOTY MODUŁU NAUCZYCIELSKIEGO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA SYLABUS Nazwa przedmiotu PEDAGOGIKA Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot KATEDRA FILOLOGII ROSYJSKIEJ Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów I stopnia na kierunku filologia Specjalność: język angielski, język niemiecki, język niemiecki z językiem włoskim, język włoski

Bardziej szczegółowo

Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA

Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Humanistyczny Zakład Filologii Angielskiej Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA Profil praktyczny ROK II Specjalizacja TŁUMACZENIA KATALOG

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny ECTS 2011/2012 Katalog przedmiotów Instytut eofilologii PWSZ w ysie Kierunek: Filologia angielska Studia stacjonarne

Pakiet informacyjny ECTS 2011/2012 Katalog przedmiotów Instytut eofilologii PWSZ w ysie Kierunek: Filologia angielska Studia stacjonarne Pakiet informacyjny ECTS 2011/2012 Katalog przedmiotów Instytut eofilologii PWSZ w ysie Kierunek: Filologia angielska Studia stacjonarne Semestr I wspólny dla specjalności nauczycielskiej i nienauczycielskiej

Bardziej szczegółowo

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PRAKTYCZNY. polski. ogólny. obligatoryjny. Poziom studiów: Iº Rok: I Semestr: II

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PRAKTYCZNY. polski. ogólny. obligatoryjny. Poziom studiów: Iº Rok: I Semestr: II OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Nazwa kierunku studiów: Nazwa specjalności studiów/specjalizacji studiów: Jednostka prowadząca

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty wspólne

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty wspólne TURYSTYKA I REKREACJA Przedmioty wspólne 1. Socjologia i metodologia badań socjologicznych... 2 2. Etyka zawodu i kultura pracy... 6 3. Nowe trendy w turystyce... 9 4. Techniki negocjacji... 12 5. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Planowane formy walidacji efektów kształcenia: zaliczenie na ocenę

Planowane formy walidacji efektów kształcenia: zaliczenie na ocenę Nazwa modułu: MK_1 Kształcenie ogólne Kierunek i specjalność: Historia Opis modułu, planowane efekty kształcenia: Uświadomienie korzyści płynących z szeroko pojętej wiedzy filozoficznej. Uwrażliwienie

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELSKIE KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH W KALISZU PROGRAM NAUCZANIA SPECJALNOŚĆ JĘZYK ANGIELSKI

NAUCZYCIELSKIE KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH W KALISZU PROGRAM NAUCZANIA SPECJALNOŚĆ JĘZYK ANGIELSKI NAUCZYCIELSKIE KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH W KALISZU PROGRAM NAUCZANIA SPECJALNOŚĆ JĘZYK ANGIELSKI Programy nauczania opracowano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 czerwca 2006

Bardziej szczegółowo

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Kierunek Zarządzanie studia pierwszego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2012-2013 Spis treści 1. KARTY PRZEDMIOTÓW (SYLABUSY)... 5 1.1. Przedmioty

Bardziej szczegółowo

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO Ramowy program studiów podyplomowych z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO 27 Informacje ogólne 27 Wstęp 28 Ogólna koncepcja programu Specyfika programu 29 Adresaci programu Kwalifikacje nauczycieli Charakterystyka uczniów w wieku licealnym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA dla studiów podyplomowych

PROGRAM KSZTAŁCENIA dla studiów podyplomowych PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-HUMANISTYCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA dla studiów podyplomowych Nazwa studiów podyplomowych JĘZYK ANGIELSKI W EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ I WCZESNOSZKOLNEJ

Bardziej szczegółowo

Język obcy kontynuowany język angielski. Elektrotechnika przemysłowa. Jadwiga Mstowska, mgr. Lektorat. projektowe

Język obcy kontynuowany język angielski. Elektrotechnika przemysłowa. Jadwiga Mstowska, mgr. Lektorat. projektowe Załącznik nr 3 Kod przedmiotu:. Pozycja planu: A.1.1 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność Jednostka prowadząca

Bardziej szczegółowo

Planowane formy walidacji efektów kształcenia: Skonstruowanie schematu pracy zawierającego pytania kontrolne do efektów kształcenia

Planowane formy walidacji efektów kształcenia: Skonstruowanie schematu pracy zawierającego pytania kontrolne do efektów kształcenia Nazwa modułu: MK_1 Kształcenie ogólne Kierunek i specjalność: Historia Opis modułu, planowane efekty kształcenia: Moduł Kształcenie ogólne obejmuje jeden przedmiot wspomagający historię onomastykę. Moduł

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji

WYCHOWANIE FIZYCZNE. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji PWSZ w Sulechowie Instytut Politechniczny Kierunek studiów: energetyka Poziom kształcenia: studia I stopnia Profil kształcenia: praktyczny Nazwa przedmiotu WYCHOWANIE FIZYCZNE Kod przedmiotu EPO1 Rok I

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA. Przedmioty wspólne

ADMINISTRACJA. Przedmioty wspólne ADMINISTRACJA Przedmioty wspólne 1. Język obcy... 2 2. Wprowadzenie do studiowania... 9 3. Kultura pracy i etyka w administracji... 11 4. Ochrona środowiska... 14 5. Ochrona własności intelektualnej...

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY. Załącznik 8 SYLABUSY. KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Studia stacjonarne

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY. Załącznik 8 SYLABUSY. KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Studia stacjonarne PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY Załącznik 8 SYLABUSY KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Studia stacjonarne PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W WAŁCZU INSTYTUT EKONOMICZNY SYLABUSY

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie: Przygotowanie pedagogiczne do nauczania języka angielskiego 2007 / 2008 Szczegółowe programy modułów

Studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie: Przygotowanie pedagogiczne do nauczania języka angielskiego 2007 / 2008 Szczegółowe programy modułów Studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie: Przygotowanie pedagogiczne do nauczania języka angielskiego 2007 / 2008 Szczegółowe programy modułów SEGMENT I: Podstawy merytoryczne nauczania języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Kierunek. S/ 15 NS/ 10 liczba godzin w semestrze: Ćwiczenia (Ćw)

Ekonomiczny Kierunek. S/ 15 NS/ 10 liczba godzin w semestrze: Ćwiczenia (Ćw) Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów Studia drugiego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Radosław Kucharczyk. Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy

Radosław Kucharczyk. Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy Radosław Kucharczyk Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy Warszawa 2012 Redaktor Paulina Słupek Redaktor techniczny Maryla Broda Skład i łamanie Marcin Szcześniak

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA FRANCUSKIEGO W GIMNAZJUM, W SEKCJACH DWUJĘZYCZNYCH. Małgorzata Pamuła Mariusz Krysa Krystyna Herzig

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA FRANCUSKIEGO W GIMNAZJUM, W SEKCJACH DWUJĘZYCZNYCH. Małgorzata Pamuła Mariusz Krysa Krystyna Herzig PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA FRANCUSKIEGO W GIMNAZJUM, W SEKCJACH DWUJĘZYCZNYCH Małgorzata Pamuła Mariusz Krysa Krystyna Herzig AUTORZY PROGRAMU: Małgorzata Pamuła adiunkt w Instytucie Neofilologii Akademii

Bardziej szczegółowo

Moduły kształc. Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny. punktów ECTS. Zakładane efekty kształcenia. osiąganych przez studenta

Moduły kształc. Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny. punktów ECTS. Zakładane efekty kształcenia. osiąganych przez studenta Moduły kształc. Przedmioty Moduł kształcenia I (podstawowy) M_1 Metodologia badań językoznawczych Liczba punktów ECTS Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny Moduły kształcenia wraz zakładanymi efektami

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka angielskiego dla II etapu kształcenia w klasach IV VI szkoły podstawowej

Program nauczania języka angielskiego dla II etapu kształcenia w klasach IV VI szkoły podstawowej Dorota Wosińska Program nauczania języka angielskiego dla II etapu kształcenia w klasach IV VI szkoły podstawowej zgodny z podstawą programową z dnia 27 sierpnia 202 r. Przede wszystkim obserwuj dziecko,

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA studia jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ (wykład)

Nazwa przedmiotu: OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ (wykład) Nazwa przedmiotu: OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ (wykład) Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Instytut Nauk Społecznych i Informatyki Przedmiot przeznaczony do realizacji w: Zakładzie Informatyki Nazwa

Bardziej szczegółowo

C. M O D U Ł K S Z T A Ł C E N I A K I E R U N K O W E G O

C. M O D U Ł K S Z T A Ł C E N I A K I E R U N K O W E G O UCHWAŁA Nr 9/2013 Rady Wydziału Społeczno-Humanistycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 22 października 2013 r. w sprawie przyjęcia programu kształcenia (opisu określonych przez

Bardziej szczegółowo