P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne"

Transkrypt

1 Instytut Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Załącznik do Uchwały Senatu Nr 57/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. Humanistyczny filologia język angielski I stopień ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot : Bezpieczeństwo i higiena pracy. Kod przedmiotu:. Punkty ECTS: 0. Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy 5. Język wykładowy: polski. Rok studiów: I 7. Semestr/y:. Liczba godzin ogółem: S/ NS/ 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i liczba godzin w semestrze: Ćwiczenia (Ćw.) S/ NS/ 0. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia B - Wymagania wstępne Brak. C - Cele kształcenia CW: zna problematykę bezpieczeństwa i higieny pracy. CU: potrafi reagować w sytuacjach trudnych, wymagających prawidłowego reagowania. CK: Umiejętność komunikowania i rozwiązywania sytuacji trudnych. D - Efekty kształcenia EKW EKU EKK student posiada podstawy wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy w instytucjach edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych dokonuje analizy własnych działań, potrafi uczestniczyć w dyskusji o bezpieczeństwie i higienie w pracy. adaptuje się do nowych, zmiennych okoliczności, które mogą występować podczas wykonywania pracy zawodowej odpowiedzialnie przygotowując się do swojej pracy. E - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach studiów Ćwiczenia: Ćw.: Istota bezpieczeństwa i higieny pracy; obowiązki i odpowiedzialność studentów w zakresie bhp, przepisy resortowe dotyczące bhp w szkołach wyższych; ochrona przeciwpożarowa; zasady udzielania pierwszej pomocy; tryb dochodzenia roszczeń powypadkowych. Ćw.: Bezpieczeństwo i higiena pracy w instytucjach edukacyjnych. Razem liczba godzin ćwiczeń K_W05 K_U0 K_K0 S Ns Ogółem liczba godzin przedmiotu: F Metody nauczania oraz środki dydaktyczne Metody nauczania: M wykład konwersatoryjny. Środki dydaktyczne: kodeks pracy, ustawy i rozporządzenia. G - Metody oceniania F formująca Prowadzona na początku i w trakcie zajęć, przez nauczycieli i studentów. Pomaga ukierunkować nauczanie do poziomu studentów, a studentowi pomaga w uczeniu się. P podsumowująca Prowadzona pod koniec przedmiotu, podsumowuje osiągnięte efekty kształcenia. P ocena podsumowująca powstała na podstawie

2 F obserwacja. Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie bez oceny. Załącznik do Uchwały Senatu Nr 57/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. ocen formujących. H - Literatura przedmiotu Literatura obowiązkowa:.kodeks pracy. Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia sierpnia 99r. z późniejszymi zmianami. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia kwietnia 00r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny podlegać budynki i ich usytuowania, z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia kwietnia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 007 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach. I Informacje dodatkowe Imię i nazwisko sporządzającego Data sporządzenia / aktualizacji Dane kontaktowe ( , telefon) Podpis

3 Załącznik do Uchwały Senatu Nr 57/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. Instytut Humanistyczny Kierunek filologia język angielski Poziom studiów studia I stopnia Profil kształcenia ogólnoakademicki PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU A - Informacje ogólne. Przedmiot Dydaktyka języka angielskiego. Kod przedmiotu:. Punkty ECTS: 9. Rodzaj przedmiotu: obieralny 5. Język wykładowy: angielski. Rok studiów: II, III 7. Semestr/y:,, 5,. Liczba godzin ogółem: S/5 NS/0 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i liczba godzin w semestrze: 0. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Brak. Ćwiczenia (Ćw) ogółem S/5 NS/0 sem. - S/0 NS/0 sem. - S/0 NS/0 5 sem. - S/5 NS/ sem. - S/0 NS/0 mgr Bogna Ferensztajn, mgr Magdalena Witkowska B - Wymagania wstępne C - Cele kształcenia CW: zapoznanie studentów z teorią w zakresie dydaktyki nauczania języka angielskiego na pierwszym i drugim etapie edukacyjnym. CU: wykształcenie umiejętności planowania zajęć języka angielskiego w przedszkolu i szkole podstawowej. CU: diagnozowanie potrzeb językowych uczniów, określanie ich mocnych i słabych stron, opracowywanie wyników obserwacji, formułowanie wniosków i wdrażanie odpowiednich działań. CU: rozwijanie umiejętności kierowania procesami nauczania i uczenia się języka. CU: rozwijanie umiejętności wytwarzania i dobierania materiałów, środków i technik ćwiczeń językowych. CK: promowanie autonomii i etyki pracy. D - Efekty kształcenia ma uporządkowaną wiedzę na temat różnic indywidualnych oraz wynikających z nich potrzeb w zakresie kształcenia językowego, EKW K_W05 K_W0 K_W EKW zna podstawę programową nauczania języków obcych w szkole podstawowej, K_W0 EKW EKU ma uporządkowaną wiedzę szczegółową w zakresie dydaktyki ogólnej i dydaktyki języka angielskiego. potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu dydaktyki i metodyki szczegółowej w praktyce zawodowej, K_W07 K_W0 K_U0 K_U0 K_U0 K_U0 EKU posiada umiejętności diagnostyczne pozwalające na rozpoznawanie potrzeb językowych K_U uczniów, formułowanie wniosków i wdrażanie odpowiednich działań, EKU potrafi kierować procesami nauczania i uczenia się języka, K_U EKU potrafi projektować i wykorzystywać dostępne materiały, środki i techniki pracy K_U05 dydaktycznej, EKU5 potrafi analizować własne działania zawodowe i wskazywać obszary wymagające modyfikacji, potrafi eksperymentować i wdrażać działania innowacyjne. K_U

4 Załącznik do Uchwały Senatu Nr 57/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. EKK ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności nauczycielskich; rozumie potrzebę K_K0 ciągłego rozwoju zawodowego, EKK ma świadomość istnienia etycznego wymiaru oceniania uczniów. K_K05 E - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach studiów Ćwiczenia - semestr : Podstawy dydaktyki. Charakterystyka dzieci i procesu nauczania dzieci języka obcego. Język obcy jako przedmiot szkolny. Rola i zastosowanie języka ojczystego w klasie. Zarządzanie procesem nauczania, kierowanie klasą. Wzory interakcji w klasie. Role nauczyciela. Podejścia, metody i techniki w nauczaniu języka. Środki i zasoby dydaktyczne. Materiały dydaktyczne, autentyczne oraz tworzenie materiałów własnych. - semestr : Warsztat pracy nauczyciela języka angielskiego. Planowanie lekcji. Nauczanie sprawności rozumienia ze słuchu. Nauczanie sprawności mówienia. Nauczanie wymowy. - semestr 5: Nauczanie sprawności czytania ze zrozumieniem. Nauczanie sprawności pisania. Nauczanie gramatyki i słownictwa. Integracja sprawności i form językowych. - semestr : Podstawa programowa a program nauczania i rozkład materiału. Analiza potrzeb i projektowanie kursu. Pojęcie heterogeniczności klasy. Dyscyplina w klasie. Testowanie i ocenianie: ocenianie kształtujące i sumujące, ocena i samoocena. Autonomia ucznia. Kultura i literatura na lekcji języka obcego. Rozwój zawodowy nauczyciela. Razem liczba godzin ćwiczeń Ogółem liczba godzin przedmiotu: 5 0 F Metody nauczania oraz środki dydaktyczne Metody dydaktyczne: M rozwiązywanie problemu, dyskusja, symulacja lekcji, M5 analiza tekstu źródłowego, M pokaz prezentacji multimedialnej. Środki dydaktyczne: tekst, prezentacja multimedialna, film, nagranie audio, rekwizyt/realia, próbki materiałów nauczania (podręczniki), interaktywne karty pracy (worksheets), CALL, projekt, praca pisemna, test, plan lekcji. G - Metody oceniania F formująca Prowadzona na początku i w trakcie zajęć, przez nauczycieli i studentów. Pomaga ukierunkować nauczanie do poziomu studentów, a studentowi pomaga w uczeniu się. F sprawdziany (testy), F obserwacja/aktywność (przygotowanie do zajęć, udział w dyskusji), F wypowiedź/wystąpienie (przedstawienie i omówienie projektu, pokaz i omówienie prezentacji multimedialnej, przeprowadzenie symulacji lekcji), F praca pisemna (przygotowanie planu lekcji dla wyznaczonego poziomu nauczania). Imię i nazwisko sporządzającego I Informacje dodatkowe Bogna Ferensztajn S P podsumowująca Prowadzona pod koniec przedmiotu, podsumowuje osiągnięte efekty kształcenia. P egzamin pisemny i ustny Forma zaliczenia przedmiotu: egzamin H - Literatura przedmiotu Literatura obowiązkowa:. Brewster, J. et al. 99. The Primary English Teacher's Guide. Harlow: Pearson Education Limited.. Brown, H.D. 99. Teaching by Principles. Prentice Hall Regents.. Moon, J Children Learning English. Macmillan Heinemann. Literatura zalecana / fakultatywna:. Brown, H. D. 99. Principles of Language Learning and Teaching. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall Regents.. Brumfit, Ch. et al. 99. Teaching English to Children. London: Collins ELT.. Halliwell, S. 99.Teaching English in the Primary Classroom. London: Longman.. Phillips, S. 99. Young Learners. Oxford: OUP. 5. Scott, W. i Ytreberg, L Teaching English to Children. London: Longman.. Slattery, M. i Willis, J. 00. English for Primary Teachers. Oxford: OUP. 7. Czasopisma: Forum, Języki obce w szkole, The Teacher, Modern English Teacher. Ns

5 Data sporządzenia / aktualizacji Dane kontaktowe ( , telefon) Podpis Załącznik do Uchwały Senatu Nr 57/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r.

6 Instytut Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Załącznik do Uchwały Senatu Nr 57/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. Humanistyczny filologia język angielski studia I stopnia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot Emisja głosu z ergonomią. Kod przedmiotu:. Punkty ECTS: 5. Rodzaj przedmiotu: obieralny 5. Język wykładowy: polski. Rok studiów: II, III 7. Semestr/y:, 5. Liczba godzin ogółem: S/5 NS/ 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i liczba godzin w semestrze: Ćwiczenia (Ćw.) S/5 NS/ 0. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia B - Wymagania wstępne Brak. C - Cele kształcenia CW: student posiada wiedzę dotyczącą budowy aparatu głosowego, zjawisk fizjologicznych związanych z tworzeniem głosu, jego emisją, zaburzeniami, odbiorem i higieną. CW: posiada wiedzę dotyczącą opanowania umiejętności prawidłowego operowania głosem, jego ustawienia, rozpoznawania i usuwania zaburzeń oraz doboru metod usprawniania. CW: posiada wiedzę dotyczącą podstawowych pojęć teoretycznych oraz metod badawczych z zakresu fonetyki, akustyki i logopedii związanych z głosem i mową dźwiękową. CU: posiada umiejętność prawidłowego tworzenia i operowania głosem oraz jego ustawienia. CU: posiada umiejętność rozpoznawania i usuwania zaburzeń oraz doboru metod usprawniania, w tym ćwiczeń fonacyjnych, artykulacyjnych i dykcyjnych. CU: potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i umiejętności dotyczące tworzenia głosu oraz przewidywania skutków podejmowanych działań. CK: ma wykształconą wrażliwość na problemy emisyjne swoje oraz innych; jest świadomy odpowiedzialności za postawę społeczną i projektowanie działań zawodowych. CK: jest świadomy konieczności ciągłego doskonalenia zawodowego i rozwoju osobistego w realizacji działań pedagogicznych, z zakresu emisji głosu i ergonomii. D - Efekty kształcenia EKW student posiada wiedzę dotyczącą budowy i funkcjonowania narządu głosu, K_W07 EKW posiada wiedzę umożliwiającą rozpoznawanie i usuwanie zaburzeń aparatu głosotwórczego; posiada wiedzę umożliwiającą dobór odpowiednich metod usprawniania i tłumaczenia celowości ich zastosowania, K_W05 EKW zna podstawowe pojęcia i słownictwo dotyczące emisji głosu. K_W0 EKU posiada umiejętność prawidłowego tworzenia oraz operowania głosem, K_U7 EKU posiada umiejętność diagnozowania i rozwiązywania problemów emisyjnych, K_U7 EKU umiejętnie wykorzystuje techniki ćwiczeń, pozwalających na samodzielne doskonalenie K_U warsztatu, posiada umiejętność opanowania stresu podczas publicznych występów oraz potrafi reagować odpowiednio do okoliczności towarzyszących, takich jak akustyka, wymagania publiczności. EKK jest wrażliwy na problemy emisyjne swoje oraz innych; ma poczucie odpowiedzialności za K_K05

7 Załącznik do Uchwały Senatu Nr 57/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. EKK postawę społeczną i projektowanie działań zawodowych, jest przekonany o potrzebie ciągłego doskonalenia się zawodowego i rozwoju osobistego w realizacji działań pedagogicznych z zakresu emisji głosu i ergonomii; jest chętny do integracji z innymi osobami w ramach różnych zadań, projektów i przedsięwzięć kulturalnych. E - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach studiów Ćwiczenia Ćw.. Wprowadzenie w problematykę. Budowa i funkcjonowanie narządu mowy. Omówienie kryteriów zaliczenia przedmiotu. Ćwiczenia i wprawki wokalne. Ćw.. Ciało jako instrument. Prawidłowa postawa ciała jako podstawa prawidłowej emisji. Ćw.. Ćwiczenia oddechowe aktywujące przepony. Ćwiczenia relaksacyjne. Ćw.. Głos, rodzaje. Średnica głosu. Mowa a śpiew, podstawowe zasady i wskazania dla mowy zawodowej i śpiewu. Ćwiczenia i wprawki wokalne. Ćw. 5. Aparaty czynnościowe instrumentu głosu Aparat rezonacyjno-artykulacyjny. Dykcja, środki wyrazu oraz opracowanie tekstu. Ćwiczenia przygotowujące aparat rezonacyjno-artykulacyjny do prawidłowej pracy. Ćw.. Aparat otwarcia. Aparat rytmiczno-emocjonalny. Ćwiczenia i wprawki wokalne. Ćw. 7. Technika otwarcia gardła. Higiena i choroby narządu głosu. Ćw.. Autoprezentacja. Omówienie i podsumowanie semestru. Razem liczba godzin ćwiczeń K_K0 K_K0 K_K0 S 5 Ns Ogółem liczba godzin przedmiotu: 5 F Metody nauczania oraz środki dydaktyczne Metody nauczania: M5 ćwiczenia przedmiotowe, M wykład konwersatoryjny. Środki dydaktyczne: pianino, odtwarzacz CD. G - Metody oceniania F formująca Prowadzona na początku i w trakcie zajęć, przez nauczycieli i studentów. Pomaga ukierunkować nauczanie do poziomu studentów, a studentowi pomaga w uczeniu się. F obserwacja/aktywność (udział w dyskusjach), F sprawdzian (praktyczny umiejętności). Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie z oceną. H - Literatura przedmiotu P podsumowująca Prowadzona pod koniec przedmiotu, podsumowuje osiągnięte efekty kształcenia. P5 wystąpienie (prezentacja ćwiczeń). Literatura obowiązkowa:. J. Gałęska-Tritt, Dzieci lubią śpiewać, a my razem z nimi! Mały poradnik metodyczny dla wychowawców i rodziców. Wydawnictwo: MILA Poznań 007. B. Tarasiewicz, Mówię i śpiewam świadomie, podręcznik do nauki emisji głosu, wydawnictwo: UNIVERSITAS, Kraków 00 Literatura zalecana / fakultatywna:. J. Gałęska-Tritt, Śpiewam solo i w zespole, psychofizjologia śpiewu dla każdego Poznań 009. Łastik A. Poznaj swój głos..., (Audio Book) wydawnictwo: Studio Emka. Toczyska B. Głośno i wyraźnie (9 lekcji dobrego mówienia) Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 007. Toczyska B. Elementarne ćwiczenia dykcji, Gdańskie Wydawnictwo Oswiatowe, Gdańsk Toczyska B. Łamańce z dedykacją (logopedia dla logopedów, nauczycieli, młodzieży szkół srednich, studentów szkół artystycznych) wydawnictwo: Podkowa, Gdańsk 00. Wojtynski J. Cz. Emisja glosu, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa Zielińska H. Kształcenie głosu, Wydawnictwo Muzyczne Polihymnia, Lublin 00 Imię i nazwisko sporządzającego Data sporządzenia / aktualizacji.05. Dane kontaktowe ( , telefon) I Informacje dodatkowe

8 Podpis Załącznik do Uchwały Senatu Nr 57/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r.

9 Instytut Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Humanistyczny Załącznik do Uchwały Senatu Nr 57/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. filologia język angielski studia I stopnia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U A - Informacje ogólne. Przedmiot Gramatyka opisowa. Kod przedmiotu:. Punkty ECTS: 0. Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy 5. Język wykładowy: angielski. Rok studiów: I, II 7. Semestr/y:,,. Liczba godzin ogółem: S/05 NS/70 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i liczba godzin w semestrze: 0. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Brak. Wykład (Wyk.) Ćwiczenia (Ćw.) S/5 NS/0 S/90 NS/0 dr Sylwester Jaworski, mgr Bożena Olechnowicz B - Wymagania wstępne C - Cele kształcenia CW: zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu fonetyki, fonologii, morfologii i składni na przykładzie języka angielskiego. CU: rozwijanie umiejętności analizy i opisu struktury języka na poziomie fonetyki, fonologii, morfologii i składni na przykładzie języka angielskiego. CK: nabycie umiejętności planowania i monitorowania własnego rozwoju. CK: uwrażliwienie na różnorodność językową. CK: rozwinięcie postawy akceptacji zmiany językowej. D - Efekty kształcenia EKW posiada uporządkowaną wiedzę z zakresu fonetyki, fonologii, morfologii i składni języka angielskiego. K_W0 K_W0 K_W0 EKU potrafi dokonać analizy struktur językowych posługując się terminologią naukową, K_U0 EKU potrafi dokonać analizy porównawczej struktury języka ojczystego z językiem specjalności, K_U0 EKU potrafi uczestniczyć w dyskusji na temat języka używając języka specjalności. K_U0 EKK zna zakres swojej wiedzy i rozumie potrzebę dokształcania się, K_K0 EKK okazuje bezstronność w podejściu do różnorodności językowej, K_K0 EKK akceptuje zmianę językową jako naturalny proces w rozwoju języka. K_K0 E - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach studiów Wykłady Wyk.. Podstawowe założenia Gramatyki Generatywnej, Wyk.. Części mowy i części zdania. Wyk.. Struktura frazy rzeczownikowej. Wyk.. Analiza struktury zdania prostego. Ćwiczenia Ćw.. Artykulacja samogłosek języka angielskiego. Ćw.. Artykulacja spółgłosek języka angielskiego. Ćw.. Fonemy i alofony, procesy fonologiczne. Ćw.. Cechy prozodyczne języka: akcent wyrazowy, rytm i intonacja. Razem liczba godzin wykładów S 5 S 0 Ns 0 Ns

10 Załącznik do Uchwały Senatu Nr 57/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. Ćw. 5. Morfologia: podstawowe pojęcia, klasyfikacja morfemów. Ćw.. Procesy słowotwórcze. Ćw. 7. Kategorie gramatyczne rzeczownika, czasownika i przymiotnika w języku angielskim. Ćw.. Wstęp do składni: podstawowe założenia Gramatyki Generatywnej. Ćw. 9. Struktura frazy rzeczownikowej. Ćw. 0. Analiza struktury zdania prostego. Razem liczba godzin ćwiczeń Ogółem liczba godzin przedmiotu: F Metody nauczania oraz środki dydaktyczne Metody nauczania: M wykład informacyjny, M pokaz prezentacji multimedialnych, M5 analiza tekstu, M dyskusja. Środki dydaktyczne: sprzęt multimedialny, prezentacje multimedialne. G - Metody oceniania F formująca Prowadzona na początku i w trakcie zajęć, przez nauczycieli i studentów. Pomaga ukierunkować nauczanie do poziomu studentów, a studentowi pomaga w uczeniu się. F sprawdziany pisemne, F obserwacja/aktywność (udział w dyskusji, przygotowanie do zajęć), F5 ćwiczenia praktyczne, F wypowiedź/wystąpienie (prezentacja i omówienie projektu). Forma zaliczenia przedmiotu: egzamin P podsumowująca Prowadzona pod koniec przedmiotu, podsumowuje osiągnięte efekty kształcenia. P egzamin. H - Literatura przedmiotu Literatura obowiązkowa:. Brinton, L The structure of modern English. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.. Collins, B & M. Mees. 00. Practical phonetics and phonology. London: Routledge.. Cruttenden, A. 99. Gimson s pronunciation of English. London: Arnold.. Crystal, D. 97. The Cambridge encyclopedia of language. Cambridge: CUP. 5. Roach, P English phonetics and phonology. Cambridge: CUP. Literatura zalecana / fakultatywna:. Hyman, L Phonology: theory and analysis. New York: Holt, Rinehart and Winston.. Ladefoged, P. 99. A course in phonetics. Fort Worth: Harcourt Brace Yovanovich College Publishers.. Laver, John. 99. Principles of phonetics. Cambridge: CUP.. Sobkowiak, W. 00. English phonetics for Poles. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie. Szpyra-Kozłowska, J & W. Sobkowiak. 00. Workbook in English phonetics. Lublin: Wydawnictwo UMCS. Imię i nazwisko sporządzającego Data sporządzenia / aktualizacji Dane kontaktowe ( , telefon) Podpis I Informacje dodatkowe Bożena Olechnowicz

11 Instytut Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Załącznik do Uchwały Senatu Nr 57/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. Humanistyczny filologia język angielski studia I stopień ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot Historia filozofii. Kod przedmiotu:. Punkty ECTS:. Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy 5. Język wykładowy: polski. Rok studiów: I 7. Semestr/y:. Liczba godzin ogółem: S/0 NS/0 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i liczba godzin w semestrze: Wykład (Wyk.) S/0 NS/0 0. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Brak. dr Magdalena Jaworska-Wołoszyn B - Wymagania wstępne C - Cele kształcenia CW: student zna najważniejsze koncepcje filozoficzne oraz wybrane zagadnienia etyczne. CU: potrafi właściwie wykorzystać nabytą wiedzę; potrafi argumentować i prowadzić dyskusje oraz właściwie rozumieć problemy filozoficzno-etyczne. CK: kształtuje wrażliwość badawczą i etyczną. D - Efekty kształcenia EKW EKU EKU EKK ma uporządkowaną wiedzę na temat wybranych koncepcji filozoficznych oraz ich społecznokulturowych, historycznych, biologicznych, psychologicznych i medycznych podstaw, potrafi w sposób klarowny i spójny wypowiadać się na tematy dotyczące wybranych zagadnień z zakresu filozofii i etyki z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając z dorobku innych dyscyplin, posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych oraz formułować wnioski odnośnie prowadzonych dyskusji, ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej, formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą, poszukuje optymalnych rozwiązań, K_W0 K_U K_U K_K05 EKK potrafi ocenić swój poziom wiedzy i umiejętności zawodowych. K_K0 E - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach studiów Wykłady Wyk.. Czym jest filozofia? (wprowadzenie pojęcia filozofia, przedstawienie gł. pojęć i kierunków filozoficznych, przedstawienie podstawowych zagadnień filozoficznych; wyjaśnienie specyfiki problemów filozoficznych, filozofia jako nauka). Wyk.. Pierwsi przedstawiciele filozofii. Tales jako inicjator filozofii physis: twierdzenia przypisywane Talesowi, woda jako zasada, znaczenie terminu arché; Anaksymander (ujęcie zasady jako bezkres), Anaksymenes (arché powietrze), Heraklit z Efezu (zmienność wszystkiego, walka i synteza przeciwieństw, zasada pojęta jako ogień, obecność i znaczenie elementów myśli orfickiej); pitagoreizm (zasada ujęta jako liczba, pojęcie kosmosu, pitagorejska nauka o duszy i metempsychoza, psychagogiczna idea retoryki); Demokryt: podstawy atomizmu. S Ns

12 Załącznik do Uchwały Senatu Nr 57/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. Wyk.. Sofiści (pogłębienie problemów moralnych w myśli greckiej; przedstawienie koncepcji akcentującej zmysłowy wymiar natury człowieka). Filozofia Sokratesa (świadectwa o Sokratesie, stanowisko Sokratesa wobec filozofii physis, sokratejska etyka i dialektyka). Wyk.. Platon (nauka o ideach, projekcja państwa idealnego, dowody nieśmiertelności duszy, anamneza, eschatologia i metempsychoza, podstawy platońskiej ascezy). Wyk. 5. Arystoteles (klasyfikacja nauk, krytyka Platona, nauka o duszy, szczęście jako najwyższy cel człowieka, podział cnót: cnoty etyczne i dianoetyczne, politologiczny aspekt myśli arystotelesowskiej). Wyk.. Greckie szkoły hellenistyczne i praktyczny wymiar filozofii (stoicy, epikurejczycy, sceptycy). Wyk. 7. Koncepcje filozoficzne św. Augustyna i św. Tomasza. Wyk.. Humanizm a filozofia antyczna. Powrót filozofów starożytnych w epoce Odrodzenia. Wybrani przedstawiciele filozofii renesansowej: C. Salutati, L. Bruni, G. Manetti, Alberti, Pico della Mirandola, Pompanazzi, Machiavelli. Wpływ myślicieli bizantyjskich na rozwój filozofii na Zachodzie. Spór między platonikami i arystotelikami. Znaczenie Akademii Florenckiej. Renesansowa logika, retoryka i poetyka. Wyk. 9. Filozofia Descartesa. Kartezjusz jako ojciec nowożytności. Podstawy racjonalizmu kartezjańskiego oraz filozofia cogito. Wyk. 0. Przedstawiciele angielskiego empiryzmu: John Locke, George Berkeley, David Hume. Wyk.. Kant (podstawy filozofii transcendentalnej, etyka: idea wolności, pojęcie dobra i zła moralnego, znaczenie imperatywu kategorycznego i hipotetycznego). Filozofia Hegla. Koncepcja historii. Założenia heglowskiej dialektyki Wyk.. Nietzsche (przedstawienie krytyki kultury, religii i moralności, koncepcji nadczłowieka, woli mocy i założeń etycznych). Wyk.. Egzystencjalizm: Człowiek w myśli filozoficznej Sartre a. Albert Camus (położenie człowieka, pojęcie absurdu, bunt wobec rzeczywistości jako podstawa działania ludzkiego, poszukiwanie sensu życia). Przedstawiciele rosyjskiego egzystencjalizmu: Bierdiajew i Szestow. Wyk.. Etyka jako jeden z głównych działów filozofii. Etyka a moralność. Etyka a prawo i obyczaj. Działy etyki. Wyk. 5. Struktura oceny etycznej: wartości, normy. Podstawowe pojęcia etyki. Dylematy etyczne. Wyk.. Etyka zawodowa (deontologia). Wartości moralne a profesjonalne zawodowe kodeksy etyczne. jako wartość. Etyczne problemy zawodu nauczyciela. Razem liczba godzin wykładów Ogółem liczba godzin przedmiotu: 0 0 F Metody nauczania oraz środki dydaktyczne Metody nauczania: M - wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, wykład z elementami analizy źródłowej i dyskusji. Środki dydaktyczne: książki, sprzęt multimedialny. G - Metody oceniania F formująca Prowadzona na początku i w trakcie zajęć, przez nauczycieli i studentów. Pomaga ukierunkować nauczanie do poziomu studentów, a studentowi pomaga w uczeniu się. F obserwacja/aktywność podczas zajęć, F wypowiedź (dyskusja). Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie z oceną H - Literatura przedmiotu P podsumowująca Prowadzona pod koniec przedmiotu, podsumowuje osiągnięte efekty kształcenia. P kolokwium (ustne). Literatura obowiązkowa:. Wł. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t.-.. Ajdukiewicz K., Zagadnienia i kierunki filozofii. Teoria poznania. Metafizyka, Warszawa 00.. Gadacz T, Historia filozofii XX wieku. Nurty, t.-, Kraków MacIntyre A., Krótka historia etyki, PWN, Warszawa Vardy P., Grosch P., Etyka, Zysk i S-ka, Poznań Singer P., Etyka praktyczna, Książka i, Warszawa 00. Literatura zalecana/fakultatywna:. Drozdowicz Z., Główne nurty w nowożytnej filozofii francuskiej, Poznań 99.. Garin E., Filozofia Odrodzenia we Włoszech, W-a 99.. Hołówka J., Etyka w działaniu, Wydawnictwo Prószyński i S-ka, Warszawa 00.. Kuderowicz Z. (pod. red.), Filozofia współczesna, t.-, Warszawa

13 Załącznik do Uchwały Senatu Nr 57/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. 5. Lazari-Pawłowska I., Etyka: Pisma wybrane. T., Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 99.. Singer P., Etyka praktyczna, Książka i, Warszawa 00. I Informacje dodatkowe Imię i nazwisko sporządzającego Data sporządzenia / aktualizacji.05.0 Dane kontaktowe ( , telefon) Podpis

14 . Przedmiot Instytut Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Załącznik do Uchwały Senatu Nr 57/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. Humanistyczny filologia język angielski studia I stopnia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U A - Informacje ogólne Historia krajów angielskiego obszaru językowego. Kod przedmiotu:. Punkty ECTS:. Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy 5. Język wykładowy: angielski. Rok studiów: I 7. Semestr/y:,. Liczba godzin ogółem: S/0 NS/0 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i Ćwiczenia (Ćw.) S/0 NS/0 liczba godzin w semestrze: 0. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia dr Joanna Bobin, mgr Bartosz Kuczyński Brak. B - Wymagania wstępne C - Cele kształcenia CW: zapoznanie z wydarzeniami i pojęciami z zakresu historii powszechnej w krajach angielskiego obszaru językowego. CW: przedstawienie historycznego kontekstu kultury angielskiego obszaru językowego oraz wpływu wydarzeń historycznych na język angielski, instytucje społeczno-publiczne, system prawny, obyczaje i święta tych krajów. CU: rozwinięcie umiejętności czytania ze zrozumieniem tekstów źródłowych oraz samodzielnego poszerzania wiedzy z zakresu historii i kultury krajów angielskiego obszaru językowego. CU: rozwinięcie umiejętności wypowiadania się w formie pisemnej i ustnej oraz uczestniczenia w dyskusji na temat historii i kultury krajów angielskiego obszaru językowego. CK: wyrobienie umiejętności organizacyjnych umożliwiających realizację takich celów jak: planowanie samodzielnego czytania zadanych tekstów, przygotowywanie się do prezentacji, dyskusji, testów itp. D - Efekty kształcenia EKW student ma uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu historii krajów angielskiego obszaru K_W językowego, EKW zna i rozumie historyczny kontekst kultury krajów obszaru języka angielskiego; potrafi K_W05 przywołać i rozpoznać powiązania między historią i kulturą tych krajów, EKW zna podstawową angielską terminologię z zakresu wiedzy o historii powszechnej. K_W EKU posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych oraz krótkich wypowiedzi pisemnych, wyrażania i uzasadniania swojej opinii oraz udziału w dyskusji o historii krajów angielskiego obszaru językowego, K_U0 K_U EKU potrafi wyszukać i wykorzystać informacje na temat historii pochodzące z różnych źródeł w K_U0 języku angielskim. EKK potrafi planować i organizować pracę krótko- i długoterminowo, K_K0 K_K0 EKK potrafi występować przed audytorium i zabierać głos w dyskusji. K_K0 E - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach studiów Ćwiczenia Ćw.. Historia Wysp Brytyjskich. Ćw.. Historia kolonialnego imperium brytyjskiego. S 0 0 Ns

15 Załącznik do Uchwały Senatu Nr 57/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. Ćw.. Historia Stanów Zjednoczonych. Ćw.. Wybrane zagadnienia historii w formie prezentacji studentów i dyskusji panelowych. Razem liczba godzin ćwiczeń Ogółem liczba godzin przedmiotu: 0 0 F Metody nauczania oraz środki dydaktyczne Metody nauczania: M wykład słowno-graficzny z bieżącym wykorzystaniem źródeł internetowych, M5 praca z tekstami źródłowymi, M prezentacje materiałów audiowizualnych, pokaz prezentacji multimedialnych, M dyskusja, debata. Środki dydaktyczne: sprzęt multimedialny, teksty źródłowe, prezentacje multimedialne, materiały audiowizualne, Internet. G - Metody oceniania F formująca F sprawdziany (pisemne wiedzy) F wypowiedź/wystąpienie (pokaz i omówienie prezentacji multimedialnej), F obserwacja/aktywność (przygotowanie do zajęć, udział w dyskusji). Forma zaliczenia przedmiotu: egzamin H - Literatura przedmiotu P podsumowująca P egzamin (pisemny). Literatura obowiązkowa:. McDowall, D. 99. An Illustrated History of Britain. London: Longman.. O`Callaghan, et al. 99. An Illustrated History Of The USA. London: Longman.. Kuczyński, B Skrypt do zajęć. Platforma edukacyjna Moodle, PWSZ Gorzów. Literatura zalecana / fakultatywna:. Cunliffe, et al. 00. The Penguin Illustrated History of Britain and Ireland. London: Penguin Books Ltd.. Morgan, K. 9. The Oxford Illustrated History of Britain. Oxford: OUP.. Schama, S. 00. A History of Britain : The Complete BBC Series. London: BBC.. Starkey, D. 00. Monarchy. London: Acorn Media. 5. Masur, et al. (red.) 000. A Biography of America. Washington: Anneberg Media.. Baker, et al. (red.) 00. America: The Story of Us. Washington: History Channel. I Informacje dodatkowe Imię i nazwisko sporządzającego Bartosz Kuczyński Data sporządzenia / aktualizacji.0.0 Dane kontaktowe ( , telefon) Podpis

16 Instytut Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Humanistyczny Załącznik do Uchwały Senatu Nr 57/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. filologia język angielski studia I stopnia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U A - Informacje ogólne. Przedmiot Historia literatury amerykańskiej. Kod przedmiotu:. Punkty ECTS:. Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy 5. Język wykładowy: angielski. Rok studiów: II 7. Semestr:. Liczba godzin ogółem: S/0 NS/0 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i Ćwiczenia (Ćw.) S/0 NS/0 liczba godzin w semestrze: 0. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia dr Joanna Bobin Brak. B - Wymagania wstępne C - Cele kształcenia CW: zapoznanie z terminologią i najważniejszymi przykładami z historii literatury amerykańskiej. CW: przedstawienie historycznego i społecznego kontekstu dzieł literatury amerykańskiej oraz powiązań między literaturą, kulturą i historią USA. CU: rozwinięcie umiejętności czytania ze zrozumieniem tekstów literackich. CU: rozwinięcie umiejętności wypowiadania się w formie pisemnej i ustnej oraz uczestniczenia w dyskusji na temat literatury. CK: rozwinięcie umiejętności planowania pracy własnej z uwzględnieniem czytania dłuższych tekstów. D - Efekty kształcenia EKW ma znajomość terminologii i uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu historii literatury amerykańskiej, K_W0 K_W0 K_W0 K_W09 EKW zna i rozumie historyczny i społeczny kontekst powstawania oraz interpretacji tekstów literatury amerykańskiej, EKW rozpoznaje główne tendencje i chronologię rozwoju literatury amerykańskiej. K_W09 EKU czyta ze zrozumieniem teksty literatury amerykańskiej, K_U0 EKU potrafi wyrazić i uzasadnić swoją opinię na temat omawianych tekstów literackich, K_U0 EKU potrafi przeprowadzić interpretację tekstu literackiego w powiązaniu z kontekstem historycznym i kulturowym. K_U05 K_U0 K_U0 K_U K_U5 EKK potrafi planować długoterminowo przyswojenie dłuższych tekstów literatury amerykańskiej. K_K0 E - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach studiów Ćwiczenia Ćw.. Wprowadzenie. Okres kolonialny i purytański. Ćw.. Demokratyczne początki. Benjamin Franklin: Autobiography. Washington Irving: Rip Van Winkle. Ćw.. Romantyzm transcendentalizm. Ralph Waldo Emerson: Self-Reliance. Ćw.. Romantyzm gotyk. Edgar Allan Poe: The Fall of the House of Usher. Poezja romantyzmu. S Ns

17 Załącznik do Uchwały Senatu Nr 57/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. Ćw. 5. Realizm. Stephen Crane: The Bride Comes to Yellow Sky. Ćw.. Harper Lee: To Kill a Mockingbird. Proces Toma Robinsona jako przykład uprzedzeń rasowych. Ćw. 7. Lata dwudzieste. Renesans Harlemski poezja. Ćw.. F. Scott Fitzgerald: The Great Gatsby. Ćw. 9. Poezja okresu modernizmu. Robert Frost, Edward Estlin Cummings. Ćw. 0. Tennessee Williams: A Streetcar Named Desire. Ćw.. Arthur Miller: Death of a Salesman. Ćw.. Film Six Degrees of Separation na podstawie sztuki Johna Guare. Ćw.. J.D. Salinger: The Catcher in the Rye. Ćw.. Ken Kesey: One Flew Over the Cuckoo s Nest. Ćw. 5. Kurt Vonnegut: Harrison Bergeron. Razem liczba godzin ćwiczeń 0-0 Ogółem liczba godzin przedmiotu: 0 0 F Metody nauczania oraz środki dydaktyczne Metody nauczania: M dyskusja, burza mózgów, M5 analiza tekstów źródłowych, M pokaz prezentacji multimedialnych, prezentacja materiału audiowizualnego. Środki dydaktyczne: teksty źródłowe, prezentacje multimedialne, materiał audiowizualny, sprzęt multimedialny, DVD. G - Metody oceniania F formująca Prowadzona na początku i w trakcie zajęć, przez nauczycieli i studentów. Pomaga ukierunkować nauczanie do poziomu studentów, a studentowi pomaga w uczeniu się. F sprawdzian pisemny, F praca pisemna, F obserwacja/aktywność (udział w dyskusji, przygotowanie do zajęć). Forma zaliczenia przedmiotu: egzamin H - Literatura przedmiotu P podsumowująca Prowadzona pod koniec przedmiotu, podsumowuje osiągnięte efekty kształcenia. P egzamin. Literatura obowiązkowa:. Benjamin Franklin: Autobiography wybrane fragmenty.. Washington Irving: Rip Van Winkle.. Ralph Waldo Emerson: Self-Reliance.. Edgar Allan Poe: The Fall of the House of Usher. 5. Stephen Crane: The Bride Comes to Yellow Sky.. F. Scott Fitzgerald: The Great Gatsby. 7. Tennessee Williams: A Streetcar Named Desire.. J.D. Salinger: The Catcher in the Rye. 9. Ken Kesey: One Flew Over the Cuckoo s Nest wybrane fragmenty. 0. Kurt Vonnegut: Harrison Bergeron.. E.A. Poe, Emily Dickinson, Langston Hughes, W.E.B. Du Bois, Robert Frost, e.e. cummings wybrane wiersze. Literatura zalecana / fakultatywna:. Van Spenckeren, K. 99. Outline of American Literature. Chicago: US Information Agency.. Baym, N. (ed.) 99. The Norton Anthology of American Literature. New York: W.W.Norton & Company. I Informacje dodatkowe Imię i nazwisko sporządzającego Joanna Bobin Data sporządzenia / aktualizacji Dane kontaktowe ( , telefon) Podpis

18 Instytut Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Humanistyczny Załącznik do Uchwały Senatu Nr 57/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. filologia język angielski studia I stopnia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U A - Informacje ogólne. Przedmiot Historia literatury angielskiej. Kod przedmiotu:. Punkty ECTS:. Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy 5. Język wykładowy: angielski. Rok studiów: III 7. Semestr/y: 5,. Liczba godzin ogółem: S/0 NS/0 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i Ćwiczenia (Ćw.) S/0 NS/0 liczba godzin w semestrze: 0. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Brak. dr Joanna Bobin mgr Bartosz Kuczyński B - Wymagania wstępne C - Cele kształcenia CW: zapoznanie z chronologią, terminologią i najważniejszymi dziełami literatury brytyjskiej; przekazanie wiedzy o wybitnych przedstawicielach z kręgu literatury Wysp Brytyjskich. CW: przedstawienie wpływu wydarzeń historii powszechnej i przemian w kulturze na literaturę oraz wskazanie relacji między wybranymi motywami kultury angielskiego obszaru językowego i literaturą brytyjską. CU: rozwinięcie umiejętności czytania ze zrozumieniem tekstów literackich i tekstów źródłowych. CU: doskonalenie umiejętności samodzielnego interpretowania tekstów literackich, charakteryzowania epok literackich w formie ustnej i pisemnej. CK: doskonalenie umiejętności organizacyjnych umożliwiających realizację krótko- i długoterminowych celów, takich jak: planowanie samodzielnego czytania zadanej literatury, przygotowywanie do egzaminu itp. D - Efekty kształcenia EKW ma uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu historii literatury brytyjskiej, K_W0 K_W0 EKW zna podstawową terminologię z zakresu wiedzy o literaturze, K_W0 K_W0 K_W09 K_W EKW zna i rozumie relację między historią, kulturą i literaturą krajów angielskiego obszaru językowego. EKU potrafi zastosować podstawową terminologię współczesnego literaturoznawstwa do K_U0 odczytania, analizy i interpretacji tekstu literackiego z zakresu literatury brytyjskiej, EKU potrafi rozpoznać różne rodzaje utworów literackich oraz przeprowadzić ich analizę i K_U interpretację, EKU posiada umiejętność wyrażania i uzasadniania swojej opinii oraz udziału w dyskusji o K_U0 literaturze krajów angielskiego obszaru językowego. EKK potrafi planować i organizować pracę krótko- i długoterminowo. K_K0 K_K0 E - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach studiów Ćwiczenia Ćw.. Literatura staroangielska. Ćw.. Literatura średnio-angielska. S Ns

19 Ćw.. Literatura renesansu i baroku. Ćw.. Literatura oświecenia. Ćw. 5. Literatura romantyzmu. Ćw.. Literatura wiktoriańska. Ćw. 7. Literatura nowożytna. Załącznik do Uchwały Senatu Nr 57/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. Razem liczba godzin ćwiczeń Ogółem liczba godzin przedmiotu: 0 0 F Metody nauczania oraz środki dydaktyczne Metody nauczania: M pokaz prezentacji multimedialnych, M5 analiza tekstów źródłowych utworów literackich, M burze mózgów, dyskusje. Środki dydaktyczne: teksty źródłowe, sprzęt multimedialny, prezentacje multimedialne. G - Metody oceniania F formująca F sprawdziany (pisemne wiedzy), F obserwacja/aktywność (udział w dyskusji, przygotowanie do zajęć). Forma zaliczenia przedmiotu: egzamin H - Literatura przedmiotu P podsumowująca P egzamin (pisemny). Literatura obowiązkowa:. Gower, R Past into present. London: Longman.. Greenblatt S. (red.) 005. Norton anthology of English literature. London: Norton.. Kuczyński, B Wybrane materiały. Platforma edukacyjna Moodle. PWSZ Gorzów. Literatura zalecana / fakultatywna:. Mroczkowski, P. 99. Historia literatury angielskiej. Wrocław: Ossolineum.. Bela, T. (red.) 00. The college anthology of English literature. Kraków: Universitas.. Thornley, G. 00. An outline of English literature. Harlow: Longman. I Informacje dodatkowe Imię i nazwisko sporządzającego Bartosz Kuczyński Data sporządzenia / aktualizacji.0.0 Dane kontaktowe ( , telefon) Podpis

20 Instytut Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Załącznik do Uchwały Senatu Nr 57/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. Humanistyczny filologia język angielski studia I stopień ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot Język łaciński. Kod przedmiotu:. Punkty ECTS:. Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy 5. Język wykładowy: polski. Rok studiów: I 7. Semestr/y:. Liczba godzin ogółem: S/0 NS/0 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i liczba godzin w semestrze: Ćwiczenia S/0 NS/0 0. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia B - Wymagania wstępne o kulturze antycznej na poziomie określonym w podstawie programowej ponadgimnazjalnej. C - Cele kształcenia CW: student zna historię i gramatykę języka łacińskiego, ze szczególnym uwzględnieniem łacińskich konstrukcji syntaktycznych. CU: posiada umiejętności translatorskie z zakresu języka łacińskiego. CK: jest świadomy kultury i historii związanej z obszarem oddziaływania języka łacińskiego. D - Efekty kształcenia EKW student ma podstawową wiedzę z zakresu gramatyki i słownictwa języka łacińskiego. K_W0 EKU EKK student posiada elementarną umiejętność translatorską oraz posiada zasób słów ułatwiający zrozumienie terminologii naukowej z zakresu humanistyki. student ma świadomość kultury i historii związanej z obszarem oddziaływania języka łacińskiego. K_U0 K_U5 K_U K_K0 E - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach studiów Ćwiczenia: Ćw: Introdukcja w fonetykę. Litery. Pisownia i wymowa. Głoski. Dzielenie wyrazów na sylaby. Iloczas i akcent. Ćw: Indicativus i imperativus praesentis act. czasowników koniugacji I-IV. Formy podstawowe czasownika. Ćw: Słowo posiłkowe sum, esse, fui (indicativus i imperativus praes.). Orzeczenie imienne. Indicativus imperfecta, futuri I act. czasowników koniugacji I-IV. Deklinacja I. Technika tłumaczenia zdań łacińskich. Ćw: Zaimki osobowe. Indicativus imperfecti, futuri I słowa posiłkowego sum, esse, fui. Accusativus cum infinitivo. Ćw5: Rzeczowniki i przymiotniki deklinacji II. Zaimki dzierżawcze. Participium perfecti pass., participium futuri act. Verba composita z sum, esse, fui. Dativus possesivus. Ćw: Indicativus perfecti, plusquamperfecti, futuri II act. Infinitivus perfecti, futuri act. Ćw7: Czasowniki koniugacji III zakończone na io. Czasowniki eo, ire, ii, itum; fero, ferre, tuli, latum. Czasowniki złożone. Accusativus duplex. Ćw: Rzeczowniki i przymiotniki deklinacji III (typ spółgłoskowy i samogłoskowy). Ćw9: Rzeczowniki deklinacji III (typ mieszany). Participium praesentis act. S Ns

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Dz.U. z 2013 poz. 1273 Brzmienie od 31 października 2013 Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: PEDAGOGIKA. I. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia wraz z uzasadnieniem

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: PEDAGOGIKA. I. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia wraz z uzasadnieniem EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: PEDAGOGIKA Poziom kształcenia Profil kształcenia Tytuł zawodowy absolwenta studia I stopnia ogólnoakademicki licencjat I. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: Translatoryka tekstu 2. Kod przedmiotu: FAT-21 3. Okres ważności karty: 2015-2018 4. Forma : studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Kierunek. Ćwiczenia (Ćw) S/ 30 NS/ 18

Ekonomiczny Kierunek. Ćwiczenia (Ćw) S/ 30 NS/ 18 Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów Studia drugiego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wstęp do językoznawstwa. 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska

Załącznik Nr 5 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wstęp do językoznawstwa. 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska Załącznik Nr 5 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wstęp do językoznawstwa 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Pedagogika Specjalizacja/specjalność. 15 godzin

OPIS PRZEDMIOTU. Pedagogika Specjalizacja/specjalność. 15 godzin OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Seminarium magisterskie nt. Organizacje pozarządowe i edukacja w perspektywie porównawczej. Wydział Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut/Katedra Instytut

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Lektorat języka niemieckiego II Przedmiot w języku angielskim: Kod przedmiotu: Typ przedmiotu/modułu: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015/2016

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015/2016 Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015/2016 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Metodyka nauczania języka

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Program kształcenia studiów podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne Gdynia 2014 r. Podstawa prawna realizacji studiów. Ustawa Prawo

Bardziej szczegółowo

USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M2/2/1 w języku polskim Wstęp do językoznawstwa Nazwa przedmiotu w języku angielskim Introduction to Linguistics USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Kierunek. Seminarium (Sem.) S/90 NS/54. 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia

Ekonomiczny Kierunek. Seminarium (Sem.) S/90 NS/54. 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Załącznik do Uchwały Senatu Nr 5/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r.. Instytut Ekonomiczny Kierunek Ekonomia Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Lektorat języka niemieckiego III Przedmiot w języku angielskim: Kod przedmiotu: Typ przedmiotu/modułu: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim angielskim UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Załącznik do procedury nr USZJK-II KARTA

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Mechanika i budowa maszyn studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Załącznik do Uchwały Nr 82/2016 Senatu UKSW z dnia 19 maja 2016 r. WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne PODNOSZENIE KOMPETENCJI NAUCZYCIELSKICH W PRACY Z UCZNIEM O SPECJALNYCH

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r. PSP.40- /13 (projekt) UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia specjalności kształcenia Nauczyciel języka angielskiego w

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Pedagogika Poziom kształcenia: studia I stopnia Specjalności: Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne Tytuł

Kierunek: Pedagogika Poziom kształcenia: studia I stopnia Specjalności: Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne Tytuł Kierunek: Pedagogika Poziom kształcenia: studia I stopnia Specjalności: Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat Przyporządkowanie

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu KIERUNEK FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA Wspólnotowy ruch graniczny i administracja celna

Karta przedmiotu KIERUNEK FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA Wspólnotowy ruch graniczny i administracja celna Karta przedmiotu KIERUNEK FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA Wspólnotowy ruch graniczny i administracja celna studia pierwszego stopnia/profil ogólnoakademicki Przedmiot: Gramatyka kontrastywna

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu PEDAGOGIKA (Nazwa kierunku studiów)

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu PEDAGOGIKA (Nazwa kierunku studiów) Karta (sylabus) modułu/przedmiotu PEDAGOGIKA (Nazwa kierunku studiów) Studia pierwszego stopnia/profil ogólnoakademicki Przedmiot: SOCJOLOGIA Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: SOCIOLOGY Grupy

Bardziej szczegółowo

Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunków studiów

Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunków studiów Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunków studiów Kierunek studiów: Filologia (Filologia niemiecka) Obszar kształcenia: obszar nauk humanistycznych Dziedzina kształcenia: dziedzina nauk humanistycznych

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: Praktyka moduł 2 2. Kod przedmiotu: FGN-24 3. Okres ważności karty: 2015-2018 4. Forma : studia pierwszego stopnia 5.

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia. Kierunek: Wychowanie Fizyczne SYLABUS

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia. Kierunek: Wychowanie Fizyczne SYLABUS PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia Kierunek: Wychowanie Fizyczne SYLABUS Nazwa przedmiotu Emisja Kod przedmiotu WF I_11_SS_2012 Autorzy sylabusa: Dr

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia z filozofii i etyki (wybieralny) - opis przedmiotu

Wybrane zagadnienia z filozofii i etyki (wybieralny) - opis przedmiotu Wybrane zagadnienia z filozofii i etyki (wybieralny) - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Wybrane zagadnienia z filozofii i etyki (wybieralny) Kod przedmiotu 06.4-WI-ArchKP-wyb.zag.z filozofii-

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności Instytut Humanistyczny/Zakład Pedagogiki. praktyczny.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności Instytut Humanistyczny/Zakład Pedagogiki. praktyczny. OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Moduł kształcenia I- Psychologiczne podstawy rozwoju i wychowania - Psychologia ogólna Nazwa kierunku studiów: Nazwa specjalności

Bardziej szczegółowo

Sprawność aparatu mowy

Sprawność aparatu mowy AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY Moduł/Przedmiot: Emisja głosu Kod modułu: xxx Koordynator modułu: wykł. Marek Lipiec Punkty ECTS: 6 Status przedmiotu: obieralny

Bardziej szczegółowo

Semestr I: 15, Egz, 1 ECTS Semestr II: 15, Egz, 1 ECTS Semestr III: 15, Egz, 1 ECTS Semestr IV: 15, Egz, 1 ECTS Semestr V: Semestr VI:

Semestr I: 15, Egz, 1 ECTS Semestr II: 15, Egz, 1 ECTS Semestr III: 15, Egz, 1 ECTS Semestr IV: 15, Egz, 1 ECTS Semestr V: Semestr VI: AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY Moduł/Przedmiot: Emisja głosu Kod modułu: xxx Koordynator modułu: wykł. Marek Lipiec Punkty ECTS: 4 Status przedmiotu: obieralny

Bardziej szczegółowo

Instytut. B - Wymagania wstępne Student ma zaliczone przedmioty podstawowe, kierunkowe i specjalnościowe studiowane do semestru czwartego włącznie.

Instytut. B - Wymagania wstępne Student ma zaliczone przedmioty podstawowe, kierunkowe i specjalnościowe studiowane do semestru czwartego włącznie. Instytut Ekonomiczny Kierunek Ekonomia Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot Praktyka zawodowa.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZEDMIOTU/MODUŁU

PROGRAM PRZEDMIOTU/MODUŁU A - Informacje ogólne PROGRAM PRZEDMIOTU/MODUŁU 1. Nazwa przedmiotu Seminarium dyplomowe 2. Punkty ECTS 6 3. Rodzaj przedmiotu Obowiązkowy 4. Język przedmiotu Język polski 5. Rok studiów II, III 6. Imię

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 WydziałPsychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział Nauk o Ziemi

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Załącznik nr 1 do uchwały nr 383 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 16 grudnia 2014 r. Szczegółowe EFEKTY KSZTAŁCENIA związane z kwalifikacjami uprawniającymi

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra FIZJOTERAPII I NAUK O ZDROWIU. Kierunek: FIZJOTERAPIA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra FIZJOTERAPII I NAUK O ZDROWIU. Kierunek: FIZJOTERAPIA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra FIZJOTERAPII I NAUK O ZDROWIU Kierunek: FIZJOTERAPIA SYLABUS Nazwa przedmiotu Wybrane zagadnienia z filozofii,

Bardziej szczegółowo

Język obcy nowożytny - język włoski Kod przedmiotu

Język obcy nowożytny - język włoski Kod przedmiotu Język obcy nowożytny - język włoski - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Język obcy nowożytny - język włoski Kod przedmiotu 09.1-WH-WHP-JON/JW4-Ć-S14_pNadGenZODZ1 Wydział Kierunek Wydział

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Efekty kształcenia dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

Program studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia angielska Studia niestacjonarne Od 2013/2014

Program studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia angielska Studia niestacjonarne Od 2013/2014 Program studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia angielska Studia niestacjonarne Od 2013/2014 Studia niestacjonarne licencjackie trwają 6 semestrów. Plan studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Wykłady OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU. konwersatori um. rok Semestr r s r s r s r s r s r s r s

KARTA PRZEDMIOTU. Wykłady OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU. konwersatori um. rok Semestr r s r s r s r s r s r s r s KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M//6 w języku polskim Historia Anglii i USA Nazwa przedmiotu w języku angielskim English and American history USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Etyka prowadzonego w Instytucie Filozofii UJ. Studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Etyka prowadzonego w Instytucie Filozofii UJ. Studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Efekty kształcenia dla kierunku studiów Etyka prowadzonego w Instytucie Filozofii UJ Studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Lp. K_W01 K_W02 Nazwa Wydziału: Wydział Filozoficzny Nazwa kierunku

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Politologia. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Politologia. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego 2. KIERUNEK: Politologia 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN: 30 7. TYP

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu KIERUNEK FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA Wspólnotowy ruch graniczny i administracja celna

Karta przedmiotu KIERUNEK FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA Wspólnotowy ruch graniczny i administracja celna Karta przedmiotu KIERUNEK FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA Wspólnotowy ruch graniczny i administracja celna studia pierwszego stopnia/profil ogólnoakademicki Grupa początkująca Przedmiot: Praktyczna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: ZINTEGROWANE NAUCZANIE PRZEDMIOTOWO-JĘZYKOWE (JĘZYK ANGIELSKI)

PROGRAM KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: ZINTEGROWANE NAUCZANIE PRZEDMIOTOWO-JĘZYKOWE (JĘZYK ANGIELSKI) PROGRAM KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: ZINTEGROWANE NAUCZANIE PRZEDMIOTOWO-JĘZYKOWE (JĘZYK ANGIELSKI) Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych: Po ukończeniu studiów ich absolwent: 1. swobodnie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2012/2013 Senatu Akademickiego z dnia 4 marca 2013 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2012/2013 Senatu Akademickiego z dnia 4 marca 2013 r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2012/2013 Senatu Akademickiego z dnia 4 marca 2013 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA (opis zakładanych kierunkowych efektów kształcenia w odniesieniu do efektów kształcenia dla obszaru/obszarów,

Bardziej szczegółowo

160 godzin (4 tygodnie) liczba godzin w semestrze: 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia

160 godzin (4 tygodnie) liczba godzin w semestrze: 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Załącznik do Uchwały Senatu Nr 5/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. Instytut Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Finanse i rachunkowość I stopnia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: WYBRANE ASPEKTY POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: WYBRANE ASPEKTY POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: WYBRANE ASPEKTY POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Pedagogika ogólna. 2. KIERUNEK: Filologia angielska. 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Pedagogika ogólna. 2. KIERUNEK: Filologia angielska. 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Pedagogika ogólna 2. KIERUNEK: Filologia angielska 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/2 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim M1/1A USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Lektorat języka rosyjskiego B2 Foreign language course B2 (Russian)

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

mgr Małgorzata Tomczak- Banachowicz Konwersatorium

mgr Małgorzata Tomczak- Banachowicz Konwersatorium KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M4// w języku polskim Emisja głosu Nazwa przedmiotu w języku angielskim Voice emission USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma studiów Poziom studiów

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. theory of Education USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU.

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. theory of Education USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU. KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu TW Nazwa przedmiotu w języku polskim Teoria Wychowania w języku angielskim theory of Education USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma studiów Poziom

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: IHFIL-L-3s15-2013FA-S Pozycja planu: D 15

Kod przedmiotu: IHFIL-L-3s15-2013FA-S Pozycja planu: D 15 Kod przedmiotu: IHFIL-L-3s15-2013FA-S Pozycja planu: D 15 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Wypowiedź pisemna w edukacji 3 2 Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta

Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta Lp. Element Opis 1 Nazwa Wstęp do językoznawstwa 2 Typ obowiązkowy 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki Kod 4 PPWSZ-FA-1-15t-s/n Kierunek, kierunek: filologia 5 specjalność, specjalność:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim Komunikacja interpersonalna w praktyce antropologicznej 2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim Interpersonal

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Filozofia. 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn. 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Filozofia. 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn. 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Filozofia 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

Emisja głosu i kultura języka - opis przedmiotu

Emisja głosu i kultura języka - opis przedmiotu Emisja głosu i kultura języka - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Emisja głosu i kultura języka Kod przedmiotu 05.9-WH-WP-EGKJ Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny Historia Profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 1/01 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 8 lutego 01 w sprawie ustalenia wzoru sylabusa PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Język angielski 3 - opis przedmiotu

Język angielski 3 - opis przedmiotu Język angielski 3 - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Język angielski 3 Kod przedmiotu 09.0-WK-IiEP-JA3-L-S14_pNadGen2D2RG Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

Bardziej szczegółowo

I. Instrukcja uzupełnienia. Główka: Wydział, kierunek, poziom studiów, profil kształcenia: uzupełnia Wydział A Informacje ogólne:

I. Instrukcja uzupełnienia. Główka: Wydział, kierunek, poziom studiów, profil kształcenia: uzupełnia Wydział A Informacje ogólne: I. Instrukcja uzupełnienia formularza programu nauczania przedmiotu Główka: Załącznik nr 5 Wydział, kierunek, poziom studiów, profil kształcenia: uzupełnia Wydział A Informacje ogólne: 1. Przedmiot: dokładna

Bardziej szczegółowo

Praktyczna nauka języka angielskiego IV Kod przedmiotu

Praktyczna nauka języka angielskiego IV Kod przedmiotu IV - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu IV Kod przedmiotu 09.1-WH-FAP-PNJA4-S16 Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny Filologia / Filologia angielska Profil ogólnoakademicki Rodzaj studiów

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Historia stosunków międzynarodowych Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: History of International

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu / modułu w języku polski Podstawy terapii pedagogicznej 2. Nazwa przedmiotu / modułu w języku angielskim 3. Jednostka prowadząca przedmiot

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka francuskiego. 2. KIERUNEK: Politologia. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka francuskiego. 2. KIERUNEK: Politologia. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka francuskiego 2. KIERUNEK: Politologia 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN: 30 7.

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE (Nazwa kierunku studiów)

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE (Nazwa kierunku studiów) Przedmiot: Lektorat języka rosyjskiego III Przedmiot w języku angielskim: Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE (Nazwa kierunku studiów) Studia pierwszego stopnia/profil ogólnoakademicki Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem:

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem: Załącznik nr 2 do uchwały nr 182/09/2013 Senatu UR z 26 września 2013 roku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOLOGIA POLSKA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta studia

Bardziej szczegółowo

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU KIERUNEK INSTRUMENTALISTYKA OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU KSZTAŁCENIA Instrumentalistyka Nazwa kierunku studiów i kod programu Poziom kształcenia

Bardziej szczegółowo

Język obcy nowożytny - język francuski Kod przedmiotu

Język obcy nowożytny - język francuski Kod przedmiotu Język obcy nowożytny - język francuski - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Język obcy nowożytny - język francuski Kod przedmiotu 09.1-WH-WHP-JON/JF2-Ć-14_genECT6X Wydział Kierunek Wydział

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Biologia z przyrodą

KARTA KURSU. Biologia z przyrodą KARTA KURSU Biologia z przyrodą (nazwa specjalności) Nazwa Nazwa w j. ang. Emisja głosu Voice emission Kod Punktacja ECTS* 1 Koordynator mgr Katarzyna Lange Zespół dydaktyczny mgr Katarzyna Lange Opis

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu KIERUNEK FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA Wspólnotowy ruch graniczny i administracja celna

Karta przedmiotu KIERUNEK FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA Wspólnotowy ruch graniczny i administracja celna Karta przedmiotu KIERUNEK FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA Wspólnotowy ruch graniczny i administracja celna studia pierwszego stopnia/profil ogólnoakademicki Przedmiot: Praktyczna nauka języka

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe. 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska

Załącznik Nr 1 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe. 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska KARTA PRZEDMIOTU Załącznik Nr 1 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język angielski KOD WF/I/st/1

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język angielski KOD WF/I/st/1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język angielski KOD WF/I/st/1 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III rok/vi semestr 5. LICZBA

Bardziej szczegółowo

Punkty ECTS uzyskane w ramach specjalizacji nauczycielskiej są zaliczane do specjalizacji językoznawczej jako specjalizacji pierwszej

Punkty ECTS uzyskane w ramach specjalizacji nauczycielskiej są zaliczane do specjalizacji językoznawczej jako specjalizacji pierwszej Specjalizacja nauczycielska STARY PROGRAM Zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z dnia 07.09.2004 dotyczącym standardów kształcenia nauczycieli na postawie ustawy o szkolnictwie wyższym z dnia 12.09.1990, kształcenie

Bardziej szczegółowo

MODUŁ MK_2, Praktyczna Nauka Języka Angielskiego 2

MODUŁ MK_2, Praktyczna Nauka Języka Angielskiego 2 PROGRAM STUDIÓW INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ FILOLOGICZNY 2.Nazwa kierunku: FILOLOGIA 3.Oferowane specjalności: JĘZYK ANGIELSKI STOSOWANY Z JĘZYKIEM ROSYJSKIM 4.Poziom

Bardziej szczegółowo

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU KIERUNEK INSTRUMENTALISTYKA OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów i kod programu Poziom kształcenia Profil kształcenia

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Jezyk angielski B2-2s. English B2-2s. Kod Punktacja ECTS* 3. mgr Anna Fertner

KARTA KURSU. Jezyk angielski B2-2s. English B2-2s. Kod Punktacja ECTS* 3. mgr Anna Fertner KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Jezyk angielski B2-2s English B2-2s Kod Punktacja ECTS* Koordynator mgr Anna Fertner Zespół dydaktyczny mgr Anna Chudzik, mgr A.Fertner, mgr Grzegorz Miernik, mgr Magdalena

Bardziej szczegółowo

gr. zaaw. 180 na ocenę Zaliczenie W 60 greckiej i łacińskiej K 10 Rodzaj zajęć Liczba godzin Ć 180 Ć 180 K 120 Egzamin 8 K 120 Egzamin 8 K 30

gr. zaaw. 180 na ocenę Zaliczenie W 60 greckiej i łacińskiej K 10 Rodzaj zajęć Liczba godzin Ć 180 Ć 180 K 120 Egzamin 8 K 120 Egzamin 8 K 30 Program studiów Program studiów licencjackich na kierunku filologia klasyczna i studia śródziemnomorska, specjalność filologia klasyczna Na studiach licencjackich student musi uzyskać minimum 180 pkt.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Załącznik Nr 1.11 pieczątka jednostki organizacyjnej OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Nazwa

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu PEDAGOGIKA. Studia pierwszego stopnia

Karta przedmiotu PEDAGOGIKA. Studia pierwszego stopnia Karta przedmiotu PEDAGOGIKA Studia pierwszego stopnia Przedmiot: Rozwój dziecka w wieku poniemowlęcym, Kod przedmiotu: przedszkolnym i wczesnoszkolnym Przedmiot w języku angielskim: The development of

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / MODUŁU

KARTA PRZEDMIOTU / MODUŁU Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu KARTA PRZEDMIOTU / MODUŁU 1. Nazwa przedmiotu: Praktyka moduł 2 2. Kod przedmiotu: FAN-24 3. Okres ważności karty: 2015-2018 4. Forma kształcenia: studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim angielskim KARTA PRZEDMIOTU Lektorat języka obcego B2 Foreign language course B2 1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW 1.1. Kierunek studiów wszystkie

Bardziej szczegółowo

USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M4/3/8 w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Przekład tekstów pisanych w biznesie Translation of written texts

Bardziej szczegółowo

zajęcia w pomieszczeniu Ćwiczenia

zajęcia w pomieszczeniu Ćwiczenia Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU M2/1/9 w języku polskim Pisanie 2 w języku angielskim Writing 2 USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma studiów Poziom studiów

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Mapowanie i diagnoza kompetencji pracowniczych, opracowanie arkuszy kompetencyjnych dla celów rekrutacji i ocen okresowych../ Moduł

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim Antropologia teatru 2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim Theater Anthropology 3. Jednostka prowadząca

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 200/20 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu Pedagogika... (Nazwa kierunku studiów)

Karta przedmiotu Pedagogika... (Nazwa kierunku studiów) Karta przedmiotu Pedagogika... (zwa kierunku studiów) studia pierwszego stopnia/profil ogólnoakademicki Przedmiot: Wychowanie zdrowotne w prorodzinne dziecka w Kod przedmiotu: wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Bardziej szczegółowo

M.1.9 (B) PROFIL KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNY TYP PRZEDMIOTU OBLIGATORYJNY Forma studiów

M.1.9 (B) PROFIL KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNY TYP PRZEDMIOTU OBLIGATORYJNY Forma studiów Tabela 1. Metryka przedmiotu programowego- cele i efekty kształcenia POZIOM KSZTAŁCENIA POZIOM VI/ STUDIA I STOPNIA NR PRZEDMIOTU W PROGRAMIE M.1.9 (B) PROFIL KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNY TYP PRZEDMIOTU OBLIGATORYJNY

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma studiów: studia stacjonarne Poziom kwalifikacji:

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Bezpieczeństwo Wewnętrzne Efekty kształcenia dla kierunku studiów Bezpieczeństwo Wewnętrzne Jednostka prowadząca kierunek studiów: Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Kierunek studiów: Bezpieczeństwo wewnętrzne Poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Załącznik Nr 1.11 pieczątka jednostki organizacyjnej OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Nazwa

Bardziej szczegółowo

Dr Teresa Mazepa. Dr Teresa Mazepa

Dr Teresa Mazepa. Dr Teresa Mazepa (1) Nazwa przedmiotu Emisja głosu (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

zajęcia w lektorat INHiS lub INEiI

zajęcia w lektorat INHiS lub INEiI Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/O/JZO USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Lektorat języka niemieckiego B2 Foreign language course B2 (German)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język angielski B2-2s. Kod Punktacja ECTS* 3

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język angielski B2-2s. Kod Punktacja ECTS* 3 Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Język angielski B2-2s English B2-2s Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator mgr Anna Fertner Zespół dydaktyczny mgr Anna Chudzik, mgr A.Fertner,

Bardziej szczegółowo

SYLABUS PRZEDMIOTU (Wydział Artystyczny)

SYLABUS PRZEDMIOTU (Wydział Artystyczny) SYLABUS PRZEDMIOTU (Wydział Artystyczny) I. Informacje ogólne 1. Nazwa : Lektorat języka angielskiego, tryb niestacjonarny. Rodzaj : obowiązkowy 3. Poziom i kierunek studiów: studia I stopnia licencjackie.

Bardziej szczegółowo

Wydział Kierunek Poziom studiów Forma studiów Profil kształcenia

Wydział Kierunek Poziom studiów Forma studiów Profil kształcenia Pozycja w planie studiów (lub kod przedmiotu) A - Informacje ogólne Wydział Kierunek Poziom studiów Forma studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Zarządzanie Drugiego stopnia Niestacjonarne Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe KOD S/I/st/16

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe KOD S/I/st/16 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe KOD S/I/st/16 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III rok/v semestr 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Współczesne systemy polityczne Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: Contemporary Political Systems

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Praktyczna Nauka Języka Angielskiego - Czytanie z leksyką

Załącznik nr 5 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Praktyczna Nauka Języka Angielskiego - Czytanie z leksyką Załącznik nr 5 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Praktyczna Nauka Języka Angielskiego - Czytanie z leksyką 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU.

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim Metodologia badań pedagogicznych USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma studiów Poziom studiów

Bardziej szczegółowo

Psychologia - opis przedmiotu

Psychologia - opis przedmiotu Psychologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Psychologia Kod przedmiotu 14.4-WK-IiEP-Ps-W-S14_pNadGen07S5Q Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Informatyka

Bardziej szczegółowo

Instytut. Ekonomiczny Kierunek

Instytut. Ekonomiczny Kierunek Załącznik do Uchwały Senatu Nr 53/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R

Bardziej szczegółowo

Specjalnościowe efekty kształcenia. dla kierunku. KULTUROZNAWSTWO Studia pierwszego stopnia Specjalność: edukacja artystyczna

Specjalnościowe efekty kształcenia. dla kierunku. KULTUROZNAWSTWO Studia pierwszego stopnia Specjalność: edukacja artystyczna Załącznik do Uchwały nr 46/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2015 r. Specjalnościowe efekty kształcenia dla kierunku KULTUROZNAWSTWO Studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Język obcy nowożytny - język angielski Kod przedmiotu

Język obcy nowożytny - język angielski Kod przedmiotu Język obcy nowożytny - język angielski - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Język obcy nowożytny - język angielski Kod przedmiotu 09.1-WH-WHP-JON/JA4-Ć-S14_genO4RK7 Wydział Kierunek Wydział

Bardziej szczegółowo