OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA DOKTORANTÓW NAUKA W SŁUŻBIE KULTURY FIZYCZNEJ KOMUNIKAT I

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA DOKTORANTÓW NAUKA W SŁUŻBIE KULTURY FIZYCZNEJ KOMUNIKAT I"

Transkrypt

1 OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA DOKTORANTÓW NAUKA W SŁUŻBIE KULTURY FIZYCZNEJ KOMUNIKAT I Kierownictwo i Samorząd Studiów Doktoranckich oraz Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego AWF w Katowicach zapraszają do udziału w XII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Doktorantów Pt: Nauka w służbie kultury fizycznej, która odbędzie się 13 czerwca 2014 r w gmachu głównym AWF KATOWICE im. Jerzego Kukuczki, przy ulicy Mikołowskiej 72a. Komitet Honorowy Konferencji: Rektor Prof. dr hab. Adam Zając Prorektor ds. Nauki - prof. dr hab. Andrzej Małecki Prorektor ds. Dydaktyki i Spraw Stud. Prof. nadzw. dr hab. Krystyna Górna-Łukasik Dziekan Wydziału WF Doc. dr Wiesław Garbaciak Prof. dr hab. Stanisław Poprzęcki Kierownik Studiów Doktoranckich Zgłoszenie udziału w Konferencji proszę przesyłać do dnia 16 maja 2014 roku na adres: Mgr Renata Kłosowska, Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki, Dziekanat WF, pok. 7, Ul. Mikołowska 72a, Katowice lub pocztą elektroniczną na adres, Konferencja jest bezpłatna. Konferencja jest jednodniowa, wobec czego osoby przyjezdne mogą zarezerwować nocleg w pokojach gościnnych AWF, ul. Mikołowska 72c, na koszt własny, Tel , do dnia 30 maja 2014 r. Na konferencję zapraszamy szczególnie uczestników studiów doktoranckich oraz młodych pracowników nauki. Tematyka wystąpień ma dotyczyć zagadnień mieszczących się w szeroko pojętych Naukach o Kulturze Fizycznej. Preferuje się prace doświadczalne, następnie poglądowe. Język Konferencji: polski i angielski. Ważne daty: r zakończenie przyjmowania zgłoszeń r zakończenie przyjmowania streszczeń prac do druku w materiałach konferencyjnych r konferencja oraz przyjmowanie gotowych prac do druku w Materiałach Konferencyjnych (Monografia lub Zeszyty Metodyczno-Naukowe AWF w Katowicach, w wersji elektronicznej ( , płyta, nośnik pamięci) oraz wydruku (prace zostaną wydrukowane po pozytywnych recenzjach).

2 Ogólnopolska Konferencja Naukowa Doktorantów ZGŁOSZENIE Zgłaszam czynny/bierny* udział w XII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt; Nauka w służbie kultury fizycznej organizowanej przez Kierownictwo Studiów Doktoranckich i Uczelnianą Radę Samorządu Doktorantów, Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, która odbędzie się w dniu 13 czerwca 2014 r. Autor (autorzy) z tytułem, stopniem naukowym.. Reprezentowana instytucja, instytut, katedra, zakład... Tytuł doniesienia: (w języku polskim i angielskim) Adres do korespondencji, telefony, . Data. Podpis.. *-niepotrzebne skreślić

3 Sposób przygotowania streszczenia, które będzie zamieszczone w materiałach konferencyjnych Tytuł pracy Times New Roman rozmiar 12 Bold - wyśrodkowany Nazwisko (a) autora (ów) Imię Times New Roman rozmiar 12 wyśrodkowany Instytucja, Katedra, Zakład Times New Roman rozm. 12 italic (kursywa) wyśrodkowany Treść pracy Times New Roman rozmiar 12 - justuj Słowa kluczowe Times New Roman 12 - kursywa Odstęp pomiędzy wierszami -1,5, marginesy- górny, prawy, lewy 2 cm i dolny 2.5 cm. Objętość pracy - maksymalnie 2 strony, Dopuszcza się wstawienie tabeli (ryciny). Piśmiennictwo do 5 najważniejszych pozycji, ponumerowane, Cytowanie nazwiskami (bez imienia) oraz rok. Np. (Kowalski, 2009, lub Kowalski i wsp. 2009, lub Kowalski i wsp. (2002) wykazali, Kowalski (1987) wykazał.. Układ streszczenia wstęp, cel pracy, materiał i metody, wyniki i ich omówienie, piśmiennictwo wg schematu: Jaric S., Ristanowic D., Corcos D.M. The relationship between muscle kinetic parameters and kinematic variables in a complex movement. Eur J Appl Occup Physiol, :

4 Sposób przygotowania publikacji w Monografii AWF KATOWICE Zasada jest identyczna, jak przygotowanie pracy do druku w czasopiśmie Journal of Human Kinetics informacja podana jest na stronie internetowej Journal of Human Kinetics Pracę pisze się w języku polskim, jedynie streszczenie (summary) na końcu pracy wraz z tytułem piszemy w języku angielskim. Strona 1. Imię nazwisko (a) autora (ów) do lewej, rozmiar czcionki Times New Roman, nr 12 TYTUŁ PRACY, duże litery Times New Roman (14), wyśrodkowany, bold, odstęp miedzy wierszami 1,5. TYTUŁ ANGIELSKI, duże litery Times New Roman (14), italic (kursywa), Słowa kluczowe, 4-6 słów Treść pracy Times New Roman nr 12, odstęp 1,5 wiersza. Marginesy górny, prawy, lewy 2.0 cm, dolny 2,5 cm, Objętość pracy łącznie z tabelami i wykresami do16 stron. Dzielenie wyrazów wyłączone. Rozmiar papieru A-4, Forma pliku Word 2007 lub wersje późniejsze. Tytuły poszczególnych rozdziałów pogrubioną czcionką, rozmiar o 1 pkt większy, do lewej układ pracy, np.: Wstęp, Cel pracy, Pytania i hipotezy badawcze, Materiał i metody, Wyniki, Dyskusja (lub Wyniki i ich omówienie nie zalecane), Podsumowanie, Wnioski, Bibliografia, Summary (w języku angielskim łącznie z tytułem) Cytowania: w nawiasach okrągłych, podajemy tylko nazwiska (bez imion) np. (Kowalski, 1991), (Kowalski i wsp. 1999) lub Kowalski, (2001) wykazał itp. Większą liczbę autorów przedzielać przecinkiem. W przypadku cytowania kilku prac tego samego autora wydanych w tym samym roku piszemy Kowalski 2001a, 2001b. Opis tabel: numeracja kolejna np. Tabela 1 u góry, czcionka pogrubiona wyrównana do prawej. Pod spodem Tytuł tabeli wyśrodkowany, czcionka 12. Na końcu tytułu nie stawiamy kropki. Maksymalna wielkość tabeli i ryciny nie może przekroczyć rozmiaru 12,5 x 19 cm (wraz z opisem) wielkość czcionki min 9 pkt. Wyrównanie wyśrodkowanie, obramowanie linie tylko poziome, nagłówki kolumn i wierszy mogą być pogrubione i wyrównane do lewej.

5 Opis rycin: Tylko pod ryciną. Np. Ryc.1. Treść. Na końcu nie stawiać kropki. Ryciną może być szkic, wykres, fotografia, wstawiamy je na końcu tekstu. Jeżeli ryciną jest wykres, pamiętać o opisie osi X i Y np. jeżeli podpis ryciny jest Ryc. 5. Masa ciała zawodników..- to oś Y opisujemy - masa ciała (kg), a oś X np. wiek (lata) lub na osi Y miana aktywności enzymów lub poziom metabolitów (CK, IU/l, LA mm). Bibliografia: Umieścić w kolejności alfabetycznej, według pierwszej litery nazwiska pierwszego autora. Cytowane tytuły czasopism należy zamieścić w formie skrótu zgodnego z ISI Journal Title Abbreviations (http://www.efm.leeds.ac.uk/~mark/isiabbr/). Kolejne pozycje piśmiennictwa należy przedstawić w następującym formacie np. : Jaric S., Ristanowic D., Corcos D.M. The relationship between muscle kinetic parameters and kinematic variables in a complex movement. Eur J Appl Occup Physiol, : Uwaga, należy ograniczać do minimum liczbę cytowanych podręczników i książek a opierać się głównie na publikacjach oryginalnych. Pod bibliografią umieszczamy streszczenie (Summary +tytuł pracy) - układ do lewej- bold)- pracy w języku angielskim. Maksymalnie do 240 słów z zachowaniem struktury pracy (cel pracy, materiał i metody badań, wyniki i ich omówienie). Gotową pracę przesłać do AWF Katowice w formie wydruku oraz zapisu elektronicznego na CD lub przesłać na adres e- mail do dnia 10 czerwca Mgr Renata Kłosowska Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki Dziekanat WF, pok. 7 Ul. Mikołowska 72a Katowice Kierownik Studiów Doktoranckich Prof. dr hab. Stanisław Poprzęcki

6 Uwaga- Najczęstsze błędy/usterki dotychczas przesyłanych prac do druku: brak słów kluczowych, brak tytułu w j. angielskim, niedbale napisana treść (podpisy tabel i rycin odwrotnie niż to jest przyjęte, brak znaków interpunkcyjnych lub postawione są błędnie, odstępy miedzy wyrazami (jedna spacja), kropkę lub przecinek stawiać na końcu zdania (bez spacji), brak opisu osi wykresów, brak zaznaczonych istotności na wykresach i w tabelach, tabele zawierają zbyt dużo danych), brak analizy statystycznej lub ogranicza się ona do podania jedynie wartości procentowych, zaburzenie proporcji poszczególnych rozdziałów, brak cytowań (lub błędne cytowanie) brak rozdziału dyskusja, unikać stosowania ankiet i kwestionariuszy własnej koncepcji, nie przepisywać informacji z książek i podręczników we wstępie pracy i w dyskusji, pisanie bibliografii niestarannie (imiona, tytuł, skróty nazwy czasopism rok wydania, vol. Nr. Strony, odstępy itp., pisanie głównie prac historycznych na podstawie jednego lub dwóch podręczników( najczęściej angielskojęzycznych). Przygotowane i przesłane prace niezgodnie z instrukcją nie będą drukowane.

Przygotowanie tekstów do publikacji w czasopiśmie Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie

Przygotowanie tekstów do publikacji w czasopiśmie Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie Przygotowanie tekstów do publikacji w czasopiśmie Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie Szanowni Autorzy, Sprawny przebieg procesu wydawniczego uwarunkowany jest w dużej mierze

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO W AKADEMII POLONIJNEJ W CZĘSTOCHOWIE

WYTYCZNE PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO W AKADEMII POLONIJNEJ W CZĘSTOCHOWIE AKADEMIA POLONIJNA W CZĘSTOCHOWIE WYDZIAŁ INTERDYSCYPLINARNY INSTYTUT ZRDOWIA I PIELĘGNIARSTWA WYTYCZNE PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO W AKADEMII POLONIJNEJ W CZĘSTOCHOWIE Częstochowa,

Bardziej szczegółowo

Zasady redakcji pracy dyplomowej w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie

Zasady redakcji pracy dyplomowej w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie Zasady redakcji pracy dyplomowej w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie Prace dyplomowe powinny być drukowane według następujących zaleceń: 1) druk jednostronny dotyczy tylko następujących

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA DOTYCZĄCE REDAKCJI PRAC DYPLOMOWYCH. przygotowywanych w WSSG Przeworsk. (aktualizacja 20.11.2012 r.)

ZALECENIA DOTYCZĄCE REDAKCJI PRAC DYPLOMOWYCH. przygotowywanych w WSSG Przeworsk. (aktualizacja 20.11.2012 r.) ZALECENIA DOTYCZĄCE REDAKCJI PRAC DYPLOMOWYCH przygotowywanych w WSSG Przeworsk (aktualizacja 20.11.2012 r.) 2 Praca dyplomowa: jest przygotowywana samodzielnie przez studenta, pod kierunkiem promotora,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ Część I. Zasady przygotowania pracy dyplomowej 1. WYMAGANIA MERYTORYCZNE 1.1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE: jednym z podstawowych warunków ukończenia studiów I

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOTYCZĄCY KRYTERIÓW I ZASAD PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH (LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH) W AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W POZNANIU

REGULAMIN DOTYCZĄCY KRYTERIÓW I ZASAD PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH (LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH) W AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W POZNANIU Zatwierdzony przez Radę Zamiejscowego Wydziału KF w dniu 24.01.2012 r. REGULAMIN DOTYCZĄCY KRYTERIÓW I ZASAD PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH (LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH) W AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

Wersja aktualizowana z dn. 29.10.2008 r.

Wersja aktualizowana z dn. 29.10.2008 r. Wytyczne dotyczące wymogów, jakie powinny spełniać prace licencjackie na kierunku Zdrowie Publiczne oraz prace magisterskie studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu kierunków: Pielęgniarstwo, Położnictwo, Zdrowie

Bardziej szczegółowo

kierunku studiów, umiejętności korzystania z literatury przedmiotu, badań i analizy wybranego zagadnienia, a także formułowania ocen i wniosków.

kierunku studiów, umiejętności korzystania z literatury przedmiotu, badań i analizy wybranego zagadnienia, a także formułowania ocen i wniosków. Załącznik nr 1 do uchwały Rady Wydziału Rehabilitacji z dnia 08.07.2014 r. Regulamin sporządzania prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich) na Wydziale Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

WSZECHNICA POLSKA Szkoła Wyższa w Warszawie

WSZECHNICA POLSKA Szkoła Wyższa w Warszawie WSZECHNICA POLSKA Szkoła Wyższa w Warszawie Zasady ustalania i wyboru tematów prac, wyboru opiekunów i recenzentów, redagowania i formatowania pracy dyplomowej za pomocą komputera, oraz przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

PRACE DYPLOMOWE WYMOGI

PRACE DYPLOMOWE WYMOGI PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU INSTYTUT EKONOMICZNY PRACE DYPLOMOWE WYMOGI Niniejszy tekst redagowany jest w formule zaleceń adresowanych do studentów przygotowujących prace dyplomowe (licencjackie)

Bardziej szczegółowo

ZASADY PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH. Kierunek: Ochrona roślin i kontrola fitosanitarna

ZASADY PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH. Kierunek: Ochrona roślin i kontrola fitosanitarna I. WYMOGI OGÓLNE Praca dyplomowa magisterska: ZASADY PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH Kierunek: Ochrona roślin i kontrola fitosanitarna jest przygotowywana samodzielnie przez studenta, pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ ZASADY PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH

PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ ZASADY PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ ZASADY PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH Biała Podlaska, 2014 Spis treści Wstęp... 3 1. Zasady redakcji pracy dyplomowej... 4 1.1 Układ pracy...

Bardziej szczegółowo

WEW ĘTRZ Y REGULAMI DYPLOMOWA IA W I STYTUCIE ZDROWIA PUBLICZ EGO W PWSZ W YSIE (dla studentów rozpoczynających naukę 1 października 2012)

WEW ĘTRZ Y REGULAMI DYPLOMOWA IA W I STYTUCIE ZDROWIA PUBLICZ EGO W PWSZ W YSIE (dla studentów rozpoczynających naukę 1 października 2012) Załącznik do Uchwały r 109/2011/2012 Senatu PWSZ w ysie z dnia 27.09.2012 r. WEW ĘTRZ Y REGULAMI DYPLOMOWA IA W I STYTUCIE ZDROWIA PUBLICZ EGO W PWSZ W YSIE (dla studentów rozpoczynających naukę 1 października

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku Białej. Wydział Prawa i Nauk Społecznych

Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku Białej. Wydział Prawa i Nauk Społecznych Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku Białej Wydział Prawa i Nauk Społecznych Regulamin pisania pracy licencjackiej Strona 1 z 18 1. Zagadnienia ogólne 1. Praca licencjacka na Wydziale Prawa i Nauk

Bardziej szczegółowo

Wskazówki dotyczące pisania pracy dyplomowej

Wskazówki dotyczące pisania pracy dyplomowej Od autora Inspiracją do napisania niniejszego poradnika stała się praca na uczelni wyższej, na której pełnię funkcję promotora prac inżynierskich oraz magisterskich. Przygotowanie przez studentów często

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE

AKADEMIA im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE AKADEMIA im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Kierunek: nazwa kierunku Specjalność: nazwa specjalności JAN KOWALSKI Nr albumu:. TYTUŁ PRACY Praca przygotowana w nazwa zakładu/katedry

Bardziej szczegółowo

Formalne wytyczne do przygotowania pracy dyplomowej (na podstawie opracowania dr inż. M. Wancerza)

Formalne wytyczne do przygotowania pracy dyplomowej (na podstawie opracowania dr inż. M. Wancerza) Formalne wytyczne do przygotowania pracy dyplomowej (na podstawie opracowania dr inż. M. Wancerza) 1. Wymagania w odniesieniu do pracy dyplomowej Praca powinna składać się z następujących części: strona

Bardziej szczegółowo

CZAS NA WYCHOWANIE EUROPEJSKIE MODELE EDUKACJI

CZAS NA WYCHOWANIE EUROPEJSKIE MODELE EDUKACJI PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA im. ANGELUSA SILESIUSA ul. Zamkowa 4, 58-300 Wałbrzych pwsz@pwsz.com.pl, www.pwsz.com.pl Wałbrzych, lipiec 2013 KOMUNIKAT I IV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA Honorowy

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady druku pracy: Układ pracy

Ogólne zasady druku pracy: Układ pracy Instrukcja pisania prac dyplomowych obowiązująca na Wydziale Profilaktyki i Zdrowia Niepublicznej Wyższej Szkoły Medycznej we Wrocławiu studia od roku 2007 Ogólne zasady druku pracy: Papier biały wielkość

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Warszawa 27 stycznia 2015 r. Wymogi dotyczące prac na tytuł licencjata i zakres egzaminu licencjackiego Kierunek Ekonomia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 53/2012 Rady Wydziału Informatyki PB z dnia 20.06.2012 r.

Załącznik do Uchwały nr 53/2012 Rady Wydziału Informatyki PB z dnia 20.06.2012 r. Załącznik do Uchwały nr 53/2012 Rady Wydziału Informatyki PB z dnia 20.06.2012 r. WYTYCZNE I ZALECENIA w sprawie przygotowania prac dyplomowych (magisterskich i licencjackich) na kierunku matematyka Wydziału

Bardziej szczegółowo

Wymogi dotyczące przygotowania pracy licencjackiej przez studentów kierunku zarządzanie

Wymogi dotyczące przygotowania pracy licencjackiej przez studentów kierunku zarządzanie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH Wymogi dotyczące przygotowania pracy licencjackiej przez studentów kierunku zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące wymogów, jakie powinny spełniać prace licencjackie i magisterskie studentów Wyższej Szkoły Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu

Wytyczne dotyczące wymogów, jakie powinny spełniać prace licencjackie i magisterskie studentów Wyższej Szkoły Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu Wytyczne dotyczące wymogów, jakie powinny spełniać prace licencjackie i magisterskie studentów Wyższej Szkoły Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu 1. Zasady ogólne Prace licencjackie oraz prace magisterskie

Bardziej szczegółowo

Standardy pracy magisterskiej

Standardy pracy magisterskiej Standardy pracy magisterskiej Praca magisterska jest pracą dyplomową studenta studiów drugiego stopnia, korespondującą z sylwetką absolwenta określoną w standardach nauczania i planie studiów na kierunku

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA INSTYTUT TECHNOLOGII I EDUKACJI REGULAMIN DYPLOMOWANIA

POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA INSTYTUT TECHNOLOGII I EDUKACJI REGULAMIN DYPLOMOWANIA POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA INSTYTUT TECHNOLOGII I EDUKACJI REGULAMIN DYPLOMOWANIA kierunek: PEDAGOGIKA Przepisy ogólne 1. Zgodnie z Regulaminem Studiów Politechniki Koszalińskiej wymogiem uzyskania dyplomu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 17/2014 z 1 kwietnia 2014 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 17/2014 z 1 kwietnia 2014 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 17/2014 z 1 kwietnia 2014 r. w sprawie: wprowadzenia wytycznych i wymagań edytorskich dla autorów prac dyplomowych lub projektów dyplomowych realizowanych

Bardziej szczegółowo

Inżynierska praca dyplomowa

Inżynierska praca dyplomowa Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunki: Mechanika i Budowa Maszyn Automatyka i Robotyka Mechatronika Inżynieria Mechaniczna i

Bardziej szczegółowo

WYMOGI DOTYCZĄCE PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH NA KIERUNKU PEDAGOGIKA

WYMOGI DOTYCZĄCE PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH NA KIERUNKU PEDAGOGIKA WYMOGI DOTYCZĄCE PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH NA KIERUNKU PEDAGOGIKA i PRACA SOCJALNA w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku Przygotowanie pracy dyplomowej: licencjackiej

Bardziej szczegółowo

3. Praca badawcza (licencjacka i magisterska) zawiera następujące elementy składowe:

3. Praca badawcza (licencjacka i magisterska) zawiera następujące elementy składowe: Konstrukcja pracy i wymogi edytorskie 1. Praca licencjacka może mieć charakter: - badawczy np. sondaż diagnostyczny - studium przypadku opis wybranej sytuacji klinicznej (preferowana forma pracy licencjackiej)

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE I ZALECENIA

WYTYCZNE I ZALECENIA WYTYCZNE I ZALECENIA w sprawie przygotowywania prac dyplomowych (licencjackich, inżynierskich i magisterskich) na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Bardziej szczegółowo